Klubimaja Kroonika Talv 2020

Page 1

Klubimaja Kroonika Talv 2020

KLUBIMAJA 2019 AASTA KOKKUVÕTE JÕULUPIDU TIMO AASTA TENNISEGA ÜLEMINEKUTÖÖ KOGEMUS JANA REIS INTEVJUU OLJAGA


Sisukord:

Leht 2

4-7

Klubimaja 2019 aasta kokkuvõte

8

Jõulupidu

9

Timo aasta tennisega

10

Lao üleminkutöö harjutamine ehk nagu TÖÖ

11

Veera töökogemus

12

Õnn ja armastus koduste ja sõprade juures

13

Leho

14-15

Jana reis

16

Intervjuu Oljaga

17

Timo laul Oljale

18

Ho, ho, hoo Holgerile!

19

Leho looming


Klubimaja 2019 aasta kokkuvõte lk. 4-7

Timo aasta tennisega lk. 9 Lao üleminekutöö harjutamine ehk nagu TÖÖ lk. 10

Veera töökogemus lk. 11

Õnn ja armastus koduste ja sõprade juures lk. 12

Intervjuu Oljaga lk. 16

Jana reis lk. 14-15 Leht 3


2019

Klubimaja 2019 aasta kokkuvõte Autor: Mari

Hea lugeja! Aasta 2019 on olnud Haabersti klubimaja jaoks

suursugune! 1 aastaga on toimunud palju suuri ja ka igapäevasemaid sündmusi, mida uhkuse ja sooja südamega meenutada. Kindlasti 1 klubimajale oluline märksõna 2019 a kohta on maksimumakrediteeringu saamine. Võtsime ette selle pika protsessi jaanuaris ja augustis saime tulemused teada. Sellised asjad ei juhtu iseenesestme oleme teinud viimase paari aastaga palju muudatusi ja tõsist tööd, et olla rohkem klubimaja. Ja ma olen väga uhke kogu klubimaja üle! Meie klubimaja kannab endas klubimajade väärtusi igapäevaselt: meil on töötajate ja liikmete vahel võrdsed, vastastikused suhted, üksused on töised ja õhkkond on mõnus. 2019 aastal toimus mitmeid muudatusi klubimaja personali hulgas. Meilt on lahkunud töölt 2 töötajat ja tulnud juurde 5! Terve aasta oli meiega

ka asendusteenistuja Holger Kilumets, kes viis

hüppeliselt edasi meie klubilehe ja voldikute disaini ja oli suurepärane abi kõikides üksustes. Klubimaja pakkus praktikavõimalusi mitmele tudengile. 2019 aasta esimeses pooles loodi esmakordselt klubimajale eraldiseisev nõuandev kogu, kelle ülesandeks on klubimaja toetada selle eesmärkide saavutamisel. Nõuandvasse kogusse kuulub 6 erineva valdkonna spetsialisti, kes teevad klubimaja heaks tööd vabatahtlikult. Tänu Ceres Kinnisvarale saime suveperioodil

kasutada Harku järve lähedal ühte maalappi

aiamaa pidamiseks. Ühine aiatööde tegemine oli klubimajale esmakordne kogemus. See õnnestus väga hästi ja jätkame sellega ka järgmisel aastal. Oleme väga tänulikud nende poolsele ülimalt abivalmis agronoomile, Karinile. Klubimaja oli avatud tööpäevadel kell 9-17, neljapäeviti 9-19 ja kuni juuni kuuni kord kuus laupäevadel ning alates juunist 2 korda kuus Leht 4

laupäevadel 10-14 ning kõikidel riiklikel pühadel neli tundi. Lisaks käidi kaks korda kuus pühapäeviti koos

ujumas Rocca al Mare kooli ujulas.

Statistika 2019. aastal külastas klubimaja 150 psüühikahäirega inimest. Keskmiselt käis klubimajas 99 liiget kuus ning 30 päevas. Klubimajas töötas igapäevaselt kolm üksust: köögiüksus, kontoriüksus ja töö- ja koolitusüksus. Köögiüksuse töödes osales keskmiselt 40 inimest kuus ning 8 inimest päevas. Kontoriüksuse töödes osales keskmiselt 58 inimest kuus ning 7 inimest päevas. Töö- ja koolitusüksuse töödes osales keskmiselt 36 inimest kuus ning 6 inimest päevas. 2019. aasta jooksul töötas 33 klubiliiget, kellest 11 alustas tööl käimist. Klubimajal oli 2 ülemineku töökohta ning 3 erinevat inimest töötas 2019 aasta jooksul nendel kohtadel. Aasta jooksul töötas täiskohaga stabiilselt 7 liiget, ülejäänud töötasid osalise tööajaga. 12 liiget õppis ning õpinguid alustas 7 inimest: 4 kutseõppes, 7 inimest osales kursusel või koolitusel ning 1 klubiliige lõpetas bakalaureusekraadiga ülikooli. Klubimaja haridusprogrammi raames toimus eestikeelne arvutiõpe, mida viis läbi õpetaja

väljastpoolt klubimaja; venekeelne arvutiõpe, mida viis läbi klubiliige; eesti keele tund, mida viis läbi klubiliige; inglise keele tund, mida viis läbi õpetaja väljastpoolt klubimaja ja vene keele tund, mida viis läbi klubiliige. Aasta jooksul toimus 36 arvutitundi ja 147 keelegruppi. Klubimajas toimus 65 erinevat üritust, mille läbiviimine oli kontoriüksuse ülesanne. Kõige populaarsemad grupid olid muusikaring (keskmine osalus 9 inimest korra kohta) loovusrühm (keskmine osalus 9 inimest korra kohta). Toimus 5


2019

Klubimaja käis suvisel ekskursioonil Vormsi saarel kahepäevasel ekskursioonil, kus osales 25 inimest. 10 liiget ning 3 töötajat külastasid kevadel kahte Soome klubimaja. toimus töötajate vahetus. Alates 2019 aastast tegeleb kontoriüksus muuhulgas terve maja kuukokkuvõtetega ja uudiskirja väljaandmisega. Klubileht muudeti märkimisväärselt sisukamaks ja professionaalsemaks, üritused on rohkem läbimõeldud, arendati klubimaja kuvandit ja tegeleti aktiivselt igapäevaste kontoriülesannetega (statistika, reach out, kuulutused jne). Kontoriüksuses

Töö-

ja

koolitusüksuses

toimus

mitmeid

kohtumisi erinevate tööandjatega; loodi üksusele oma tutvustavad materjalid; parendati tööklubi ja töökoosolekud; muudeti statistika kogumisviise; koliti

suuremasse ruumi,

mida on

mugavam

kasutada; loodi oma taaskasutustuba, kus liikmed

endale tasuta riideid võtta saavad; loodi tugevad kontaktid Uuskasutuskeskusega, kellega on töös

rahastuse ja 1 rahastusotsus selgub 2020 aasta alguses. Euroopa liidu struktuurvahenditest

rahastati projekti Haabersti klubimaja töö

tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise, mille raames osales klubimaja rahvusvahelisel klubimajade seminaril ning 2nädalasel baaskoolitusel, eesmärgiga tugevdada klubimaja. Tallinna Sotsiaal - ja Tervishoiu ameti poolt rahastati MTÜ Lahenduskeskuse esitatud projekti Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü, mille käigus tegi klubimaja koostööd toitumisnõustajatega eesmärgiga tasakaalustada klubimaja igapäevast toiduvalikut ning koostada klubimajale oma retseptikogumik. Aasta lõpus esitati Innovele uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvooru projekt eesmärgiga luua eraldi klubimaja teenus. Septembris, Norras rahvusvahelisel klubimajade seminaril, käis klubimajast 3liikmeline meeskond (1 klubiliige, 1 klubimaja töötaja ja klubimaja juhataja). Seminaril esineti 400 inimese ees

mitme üleminekutöökoha loomine. olulisemad arengud 2019 aastal olid: köögiüksuse kahe töötajaga töökorralduse sisseseadmine alates aprillist ning tasakaalustatud toitumise reeglite jälgimine igapäevases toidutegemises. Toimus tervisliku toitumise projekti raames koolitus ja arutelu, mille tulemusena valmis retseptikogumik. Köögiüksuse

ettekandega Haabersti klubimaja eduloost, kuidas

on toimunud muutus päevakeskusest klubimajaks ning töötoas meie senisest kahes väga erinevast akrediteerimisprotsessist. Aasta lõpus osales klubimajast 3liikmeline meeskond ja TVTK uus direktor Londonis, Mosaici klubimajas kahenädalaselt klubimajade baaskoolitusel. Koolitusel koostati klubimajale tegevuskava parendustegvuste elluviimiseks.

Haabersti klubimaja külastasid 2019. a Hollandi 4 Projektid

Klubimaja kirjutas 2019 a 3 projekti, millest 2 said

tudengit, TLÜ 40 tudengit, Soome klubimaja 5 inimest, Pärnu kutsehariduskeskus 15 inimest, Astangu töötajad 4 inimest , Norra tervistöötajad 8 Leht 5


2019

inimest, Tallinna ülikooli tudengid 15 inimest. Kevadel toimus perepäev ning oktoobris lahtiste uste päev, kus osales 28 külalist.

atraktiivsemad liikmetele.

noortele

ja

venekeelsetele

Mari Lipp

Uurimused

2019 aastal viis klubimaja oma liikmete hulgas läbi kaks rahulolu uuringut: klubimaja töötajatega rahulolu uuring ja klubimaja efektiivsusuuring. Uuringute eesmärgiks oli hinnata klubimaja töötajate tööstiili vastavust rahvusvahelistele standarditele ja klubimaja vastavust liikmete ootustele. 2020 aasta suve alguses viiakse läbi kordusuuring, et võrrelda tulemusi. Meie ootus on, et tänu Norra seminaril ja Londoni baaskoolitusel õpitule, need näitajad paranevad.

Haabersti klubimaja juhataja

.

aastal plaanib klubimaja jätkata oma nähtavuse suurendamisega Tallinnas ja Eestis laiemalt, et psüühikahäirega inimesed saaksid kiiremini abi ja teaksid erinevatest abivõimalustest. Tahame luua tugevamad koostöösuhted linnaosade, haiglate, koolide ja ettevõtetega ning olla kättesaadavamad ja 2020

Tegevused 2019. a. Mitu korda toimus keskmiselt kuus 35

29

30 25

21

20

19

20 15

12

10

8 6

5

4

4 1

4

4

4

5

5 1

tö ök oo so le k, t

öö klu bi t öö lo ü ov ks su us pe ko rv nt i si o or iü on ks us e tö öd ar vu t ti un ke d el te gr up p m aj kö ap ök id am m aj is klu a gr ko bi . m os aj ol a e ku ar d en du st öö ai d an du st öö m d uu si k ar in lo g ov us ke rü ha hm lin e te g üh isk evu s ür ü la itu st se u se d klu d bi m aj as

0

Leht 6


tö ök oo so le k, tö ök lu bi t ö lo ö ük ov su su s p ko er nt vis or io iü on ks us e tö öd ar vu t ti un ke d el te gr up p m aj kö ap ök id am m aj is klu a gr ko bi . m os aj ol a e ku ar d en du st öö ai d an du st öö m d uu s ik ar in lo g ov us ke rü ha hm lin e te g üh isk evu s ür ü la itu st se us d ed klu bi m aj as k, tö ök lu bi t ö lo ö ük ov su su s p ko er nt vis or io iü on ks us e tö öd ar vu t ti un ke d el te gr up p m aj kö ap ök id am m is klu aja gr ko bi . m os aj ol a e ku ar d en du st öö ai d an du st öö m d uu si k ar in lo g ov us ke r ha üh lin m e te g üh ev i sk us ür ü la itu s tu se se d klu d bi m aj as

tö ök oo so le

2019

Tegevused 2019. a. Mitu erinevat inimest osales keskmiselt kuus

60

50

30

10

6

4

48

25

10

7

8

50

40

40

20

17

5

4

39

26 19

7 18

10 11

9 9

6

4

19

13 15

16

12

18

0

18 Tegevused 2019. a. Mitu inimest osales keskmiselt rühmas

16

14

12

10 8 9

7

5

6

4

2

0

Leht 7


ÜRITUS

Jõulupidu Autor: Mar , Liisa, Marko, Sander, Regina ja Sten Reedel 20. detsembril tähistasime jõulupidu. Kõigepealt saime kokku klubimajas, et õhtuks valmistuda ja siis läksime Maikrahvi restorani jõululõunat sööma. Minek oli omamoodi seiklus, sest valisime minekuks ühistranspordi. Bussis oli ligikaudu 30 klubiliiget ja seetõttu tekkis kerge laulupeo tunne, sest pidime olema bussis nagu silgud kilukarbis. Oli kuulda ka natuke negatiivsust. Kohapeal tekkis ka paar huvitavat keerdkäiku. Restoran oli puupüsti täis ja seetõttu liikumine seal oli natukene raskendatud. Toit jõudis kiiresti lauda ja sellega ei olnud probleeme, aga toidu kogused olid jõululõunaks väikesed ja kõhtu sellest täis ei saanud. Pole mõtet maksta Raekoja platsil istumise eest, kui toit on kesine. Kana mida sõime oli keskpärane, aga kala oli väga maitsev. Järgmiseks aastaks küsimus, kas Vana Toomase vaade on väärt sellist väikest portsu ja ajakadu päevast, kui saaksime kusagil lähemal süüa sama raha eest kauem ja rohkem.

esines muusikaline trio, sealhulgas meie Maie ja Sander. Meile tulid külla ka esinejad Otsa koolist. Nautisime head muusikat, näksisime suupisteid, jõime glögi ja jutustasime omavahel. Programmi jälgides oli näha, et oli tehtud palju ettevalmistusi ja kava oli paigas, aga natuke pikaks venis. Tühja kõhuga ei jaksa etendust vaadata. Peale esinemisi tuli meile külla jõuluvana Lapimaalt. Tal olid kaasas ka päkapikud, põhjapõder ja lumehelbeke. Kinke tõid nad palju, nii et kõigile jätkus.

Klubimajja tagasi jõudes jätkasime veel ettevalmistuste tegemist. Valmistasime suupisteid ja sättisime saali programmiks valmis. Oli kuulda tagasisidet, et sellel ajal kui toimusid ettevalmistused, oleks võinud olla inimestel rohkem tegevust ja midagi oleks võinud ka söögiks pakkuda. Alustasime õhtut meie oma liikmete ettevalmistatud meeleoluka etendusega „Moodne mütsike.“ Väga silmapaistev roll oli Tanelil. Tõsine kapinäitleja ja tema etteaste oli suureks üllatuseks. Muidugi ka teised osalejad olid väga ägedad. Nalja sai palju. Seejärel Leht 8


SPORT

Timo aasta tennisega Autor: Timo

Tere kõik tennisesõbrad! Olen üritanud ennast vormis hoida tennisemänguga aastate jooksul, kuid eelmisel aastal tegelesin sellega eri) intensiivselt. Mängisin 4-ndas liigas üksikmängu Tallinki TK-s ja Kalevi TK-s põhiliselt, kus saavutasin ka edetabeliasetuse 9/16. Suvekuudel harrastasin rannatennist paarismängus Viimsi rannas, kus suutsin ühe etapi ka võita. Liitusin seltskonnatennisega CGtennis (CrowGreentennis FB-s), mis toimub nii TALLINKI TK-s, kui Rocca al Mare TK-s. Seal saavutasin kokkuvõ<es meeste arvestuses kõrge teise koha saades auhinnaks 30€-se kinkekaardi spordipoest ja uusaasta saluudi komplek) 30 lasuga + tennisepallid. Kuigi kõik need tegevused on tasulised, ei ole kunagi kahju investeerida oma tervisesse. Lõpetuseks sain ka oma elu esimese karika, kui võitsin Tondiraba TK-s paarismängus venelannaga paaris mängides kolmanda koha. Kohtume väljakul! ;)

Leht 9


TÖÖ

Lao üleminekutöö harjutamine ehk nagu TÖÖ Autor: Mar Foto: Olja

Lao ülemineku töö sobib peaaegu kõigile, kuna see töö ei ole väga raske. Laos on käinud siiamaani 9 erinevat inimest. Me käime laos igal kolmapäeval ja reedel. Tööpäev kestab kella 11.00 - 14.00-ni. Kolmapäevi) oleme käinud Oljaga ja reede) Anniga. Tööülesandeid on väga palju, peamine töö on seal riiete ko@ panemine ja kas)de kokku panemine jne. Lao töö on rahulik, kuna korraga töötab seal 3-4 inimest. Oleme käinud laos detsembrist alates. Käin seal hea meelega, kuid olen juba

Leht 10

natukene väsinud lepingu ootamisest, mis on edasi lükkunud. Ise olen käinud seal üle 13 korra. Olen seal kõige kogenum inimene, seega ma siiralt loodan, et saan sinna tööle vähemalt 6 või 9 kuuks, kuna olen seal käinud juba päris pikka aega.


TÖÖ

Veera töökogemus Autor: Veera

Мой опыт работы. В связи с трудовой реформой, стала необходимость поиска работы. Сначала меня направили из социального центра Хааберсти в социальный центр Ласнамяэ проходить практику. По началу, мы занимались ручной работой – делали серёжки, коробки для ювелирных изделий, а также подарочные мешки. Нас было всего шесть человек, но атмосфера была очень дружелюбная. Так мы работали год. Затем нас всех трудоустроили на длительную работу. Мне выпала работа в социальном центре Пельгуранна. Там я занималась уборкой в помещении. Затем, в связи с евроремонтом, нас переселили в социальный центр на Петербури тээ. Трудовой персонал с пониманием отнёсся к новому работнику. Там я работаю и по сей день. Вера Б.

Leht 11


ARTIKKEL

Õnn ja armastus koduste ja sõprade juures Autor: Hille Trükkis: Sten

Õnn ja armastus on tulla maailma, kus ma pole varem olnud. Kus sinuga tegelevad ema, isa ja õde omamoodi minuga mängides. Ma vastasin samaga. Väiksena ei teadnud veel, mida minult oodatakse.Kas head südant või kurja. Nüüd suurena tean, et oodatakse armastust pere vastu ja minu metsast toodud marju. Nad ruttavad appi, kui olen saamatu. Abistades, käies minuga arsti juures ja muude toimetustega, mida pole õppinud. Aitavad, kui olen haige või käetraumaga ja iga asjaga. Aitäh selle eest! Armas pere käib mind vaatamas. Annan endast parima ja nemad samuti. Mul on armsaid tuttavaid, sõbrad kes hoolivad, tegelevad minuga ja tulevad haiglasse vaatama ja vestlema.

Leht 12


LOOMING

Leht 13


ARTIKKEL

Autor: Jana T Tere kallid klubiliikmed, ma tahaks teiega jagada oma kogemust oma noortevahetusest.

Ühel päeval tegime origamit, joonistasime, õppisime prantsuse keelt ja Sergi tegi meiega teatri tegevusi.

Alguses me sõitsime 3 lennuki ja siis rongiga Tallinnast Palermosse. Ma sõitsin oma tugiisikuga-sõbrannaga Katerinaga St. Peterburist. Meie kodu-korter oli rongijaama juures, kus me elasime kolmekesi - mina, Katerina ja Sergi Hispaaniaast. Ta töötas kodus inimestega kellel on au)sm ja tegeles käsitööga ka. Meie organisatsiooni nimi on Uniamoci Onlus. Ma olin

25 päeva Polermos ja ma olen armunud sellesse linna: pisikesed tänavad- üles ja alla, vanad majad ja poed, inimesed turul. Iga päev sõime pastat, pizzat, ja sala)t. Kui tõsiselt öelda, siis siin organisatsioonis ma tunnen ennast iseendana. Tõsiselt, sellisena nagu olen ja mind aktsepteeri) sellisena. Ma ärkasin kell 8:30 ja läksin magama kell 21:30.

seal 2 kuud. Kliendid tegid meie jaoks suure posteri, kus kirjas oli „Tere tulemast sõbrad.“

Teine kuu. Ma olin rõõmus, väsinud ja valmis. Iga päev puudutasin oma ocd mänguasju, mida ma pean puudutama. Mõnikord ma läksin magama kell 19:30 ja ärkasin kell 7. Ma terve kaks kuud kuulsin et mind kutsutakse: Jana, Jaana, Jana. Ma küsisin kas itaalia keeles on sõna – Jana - aga ei ole, see oli mu peas. Natuke hirmus. Ka ma ei olnud kindel, et kas ma nägin inimesi tõsiselt, või see oli mu kujutlusvõime. Tih) rääkisin läbi emaili oma psühholoogiga ja ta ütles rohkem puhata, sellepärast an) mulle vähem tunde. Aga teate, ma olin väga õnnelik iga päev käia organisatsioonis. Sest mind aktsepteeri) seal, ja nad

Esimesel päeval me suhtlesime klien)dega. Iga klient ja töötaja rääkis endast. Kui ausalt öelda, inimesed organisatsioonis olid väga avatud ja ausad. Neile meeldis kallistada aga - mulle ka. Õues oli väga soe, aga teisel päeval oli vihm, soe, tugev vihm, me tõsiselt peaaegu ujusime. Esimesel esmapäeval me tegime origamit – kalu ja panime lakke ülesse. Ja pärast jalutasime kesklinnas. Ilm oli ilus ja Palermo linn on uskumatu huvitav arhitektuur ja eri) pargid, oh puud olid nii suured ja kasvasid nii kuidas tahtsid. Organisaatsioonis on noored ja täiskasvanud, kellel on füüsiline või psüühiline häire. Me õppisime nendega itaalia ja prantsuse keelt. See oli raske, aga kõikidel oli hea tuju. Suhtlesime kõikidega inglise keeles, aga kes ei rääkinud inglise keelt, siis proovisime itaalia keelt, kuigi mõnikord kallistus on lihtsalt piisav.

Leht 14

ütlesid, et ma olen väga soe inimene.


ARTIKKEL

nii palju värvi. Mulle meeldib olla mere ääres - rahulik. Üks päev ma olin haige, aga tulin organisatsiooni, ja mul tuli selline tunne, nagu ma peatasin aega, ja ma sain aru kui oluline oli olla seal, et noored aktsepteerivad mind sellina nagu ma olen, ja ma olen aus nendega. Jana T.

Poes me käisime Lidl’is, seal head hinnad. Ja saad üks kord nädalas käia poes ja sellest aitab. Kui tõsiselt öelda, ma tundsin ennast häs). Ma kuulsin hääli peas, aga ma proovisin keskenduda oma tööle. Mõned päevad ma tundsin ennast nõrgalt, aga rohkem ma tundsin ennast tugevana. Meil olid itaalia keele tunnid, need olid vahvad, ma väga soovisin aru saada, mida users räägivad ja rääkida vastu. Mu ema oli minu üle väga uhke, me rääkisime iga päev, mul oli rõõmus teda kuulda, isegi kui olin nõrk. Ta toetas. Mõnikord ma teen liiga palju, kui aitan users, aga on vaja olla rahulikult ja jälgida kuidas nad teevad, ja natuke aidata, tegelikult saavad nad hakkama. Üks päev oli meil vaba ja me läksime mereäärde ja Giulio parki. Käisime hiina restoranis, maitsev ja odav. Kui tulin koju, oli mul paanikahoog, sest olin väsinud ja õues oli palju rahvast. Kui on paanikahoog, on vaja tugevalt hingata sisse-välja. Ja puhata voodis. Helistasin oma elukaaslasele ja siis muutusin natuke rahulikumaks. See päev oli väga vihmane mere ääres, aga vaade oli nii ilus,

Leht 15


INTERVJUU

Intervjuu Oljaga

Intervjueeris: Mar Trükkis: Liisa Mis on su kõige parem mälestus klubimajast? Mälestusi on mitmeid. Kõige paremad mälestused ongi need, kui on olnud suured majaüritused ja kõik aitavad üksteist, nagu suur tugev perekond. Hea mälestus on see, kui oli lah)ste uste päev ja pidi hakkama kell viis ja täpselt minut enne viite tegi Sander köögis viimased mopitõmbed. See oli väga lahe

Keda või mida sa jääd kõige rohkem igatsema? Ma jään kõiki klubimaja inimesi igatsema. Reaalselt nagu kõiki. Igaüks on omamoodi eriline ja omamoodi jätnud endast jälje minu südamesse.

Kuhu sa edasi suundud? Tallinna Sotsiaaltöö Keskusesse

Kui kaua sa Klubimajas töötanud oled? Peaaegu aasta. Aastast jääb paar nädalat puudu.

Leht 16

Mis on su unistused? Olla õnnelik ja teha teisi õnnelikuks. (ja et Mar@ kingib mulle piparkoogimaja ja BMW X5-e) Kas sul on plaanis klubimajaga koostööd teha edasi? Absoluutselt. Te ei saa minust nii kerges) lah).


Timo laul Oljale

Autor: Timo

Iga päev kui unes ma näen Sind, ma tunnen Sind Nii ma tean Sa oled ja jääd Kaugel, kaugel maal ja Läheduses siin Oled siin ja siia Sa jääd Siin, seal ja igal pool Usun, et saad hakkama ka

Veel kord Sa avad ukse Ja näen südant Su sees Ning meie süda tuksub sees

Side meis on vaid kord Kuid kestab pikalt Ja kunagi ei loobu Sa

Õnn on siis kui õnne Ja nägin Sind jälle Mu elus lähed ikka Sa nii Siin, seal ja igal pool Usun, et saad hakkama ka Veel kord Sa avad ukse Ja näen südant Su sees Ning mu süda tuksub sees

Sa oled siin, ei karda Ja ma tean et me südames Sa

Me jääme toeks ju Sulle Ära unusta meid Ja klubimaja hoolib, Olja!

Leht 17


LOOMING

Ho, ho, hoo Holgerile! Meie klubimaja elu täidab täna rõõmus melu. Veidi kurb on ikka ka, sest Holger läheb minema. Nüüd tahaksime lausa jalgu trampida ja karjuda, Sest oleme ju sinuga me jõudnud ära harjuda. Esmakordselt klubimajas köögis kohtusime Ja kuidas jutt meil jooksma hakkas, täitsa ime! Sa sündind oled Saaremaal ja sestap ongi sinus kamaluga kangust Ja ribakene rangust, aga ise oled lihtsalt lahe sell, Kell põues tuksub süda hell. Heal vanal Inglismaal sa õppind oled fotokunsti Ja kaameraga ringi uitamisest tunned lausa lusti! Mulle väga tundub, et sul on ka oma motoKui teen, siis ainult väärtusliku foto! Maakeeli kõneldes on asi Ants, Et hooti sinus välja lööb, eht briti elegants. Kirsiõites Jaapanis sa oled ringi vantsinud Ja pole ime, et kauni geišhaga veel lausa valssi tantsinud. Vaatad väljast, vaatad seest, võib sinus ikka ära tunda vahvat rännumeest. Ja kui oled maakerale sa tiiru peale teinud, Ehk leiad mahti tulla klubimajja pajatama muljeid, Me uksed sulle alati on lahti! Maie

Leht 18


LOOMING

Autor: Leho

Leht 19


Klubimaja Kroonika Talv 2020 Koostajad: Koostajad: Mari

Timo

Maie

Regina

Marƫ

Veera

Sander Liisa Olja Leho Marko Hille Sten Jana T Toomas M

Õismäe tee 105a

657 9455 (infolaud)

13515 Tallinn

e-post klubimaja@vaimnetervis.ee

telefon 657 9458 (juhataja) Haabers@ klubimaja