Sydhavsøernes Perle - 2015

Page 1

SYDHAVSØERNES PERLE


2

Hvorfor besøge Fejø? Måske rammer mine erfaringer og følelser dine drømme! Din nysgerrighed bliver vakt. Fejø skal besøges.

tydeligere i al sin hemmelighed og ukendt‐ hed. Vesterby Færgehavn anduves med ro i sind og med stor nysgerrighed.

For snart 20 år siden holdt jeg ferie på Fejø. Ingen lfældighed at det blev en ø. Øer har en stor ltrækningskra på mig som på man‐ ge andre mennesker. De danske småøer har en overskuelig størrelse. Det blå hav ses overalt. Er al d i bevægelse. Giver et langt kig mod erne horisonter. Nok en overskue‐ lig størrelse men trods alt ingen begrænsnin‐ ger. Og måske det væsentligste, ingen navle‐ streng l ”fastlandet”.

Det bemærkes straks, ved passage af andre trafikanter, at der gensidigt hilses. En gestus som får én l at føle sig velkommen. Vi fast‐ boende byder også hinanden velkomne dag‐ lig med samme ”hilsegestus”. Der bliver hilst, der bliver ønsket. Nærværet gennemstrøm‐ mer alle når de sidste indkøb gøres i køb‐ mandsbu kken. Følelsen af at blive genkendt har betydning. Vi betyder noget sammen.

Med Kragenæs agter ‐ overfartsbyen ‐ stæv‐ ner færgen mod Fejø. Det korte ophold om‐ bord ‐ et kvarter ‐forvandler sind og tanker. Færgens ”natur” befordrer i al ubemærket‐ hed følelsen af afslapning og ro. Man lægger tydeligvis mentalt noget kendt bag sig, noget ukendt kommer l. Konturerne af Fejø bliver

20 procent mere solindfald på Fejø. Senere forår, senere e erår. 1 grad højere middel‐ temperatur. Alle kvaliteter som kunne berige dig. Og det er kun en lille flig. Besøg os og opdag alle de andre herligheder. Vi glæder os l at byde dig velkommen. Jørgen Møller Fmd. Fejøforeningen

Pæreskuden i Nyhavn 5/9 l 13/9 2015 Kl. 10‐17


3

Fejø Møllebu k & Café Møllebu kken sælger varer fra øens producenter. bl.a. æblemost, blommevin, syltetøj, ci‐ der, Gastrik mv. Endvidere sælges postkort, strik, håndlavede mølle‐keramikkrus samt mølle‐ rødvin og den berømte mølle‐øl. Der udvides løbende med nye ltag. Gavekurve leveres e er a ale. I møllecafeen kan du købe kaffe, cappuccino, cafe la e, the, kakao, hjemmelavet kage og ikke mindst den berømte MØLLELAGKAGE, som også sælges ”ud af huset”. Møllen er også det sted, hvor turister kan få hjælp og svar på diverse lokale spørgsmål. I møllebu kken og møllecafeen møder man udelukkende frivillige ”piger” fra Fejø, som glæder sig over at være med l at betjene øens turister og fastboende. Fejø Mølle fremstår nu fuldstændig renoveret og i fuld dri smæssig stand. Der er mulighed for at komme op i møllen og se maskineriet samt nyde den flo e udsigt over øen. Møllens åbnings der. Lørdage og søndage fra den 23. maj (pinse) l 30. august. I perioden fra den 30. juni l den 9. august er der åbent alle dage, undtagen mandage. Åbnings den er normalt fra kl 13.30 l kl 16.30. Møllen er al d åben for grupper e er a ale, mobil 24263503.

Fejø Mølle Cykeludlejning Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig havn. Betaling ved kasserne opsat i de to hav‐ ne. 50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. me. Overskuddet lfalder Fejø Mølle. Kontakt Preben på 61 60 58 99

Ny ge telefonnumre: Fejø Møllebu k & Turis nforma on 24 26 35 03 Læge Jan Kofod Larsen (på centeret) 54 71 31 25 Sognepræst Bjarne A. Madsen 54 71 31 00

Telebus 30 54 49 40 Færgen 88 82 12 12 Havnefoged 21 27 18 84


4

Fejø Møllebu k og Cafe Møllebutikken sælger diverse varer fra øens producenter. Endvidere sælges postkort, små gaveartikler mv.

Fejø Mølle – et tilbageblik Der har været møller på Fejø i mange hundrede år. Der fandtes to stubmøller - den ene i Vesterby og den anden i Østerby. Vesterby-møllen, bygget i 1594, var i brug, indtil Maribo Frilandmuseum købte den i 1924. Østerby-møllen, nu kaldet Fejø Mølle, blev oprindelig opført i Briget i Nørreherred i 1858. Denne mølle efterfulgte en tidligere mølle, som nedbrændte. I 1905 blev Fejø Mølle nedtaget og flyttet til en mere central placering i Østerby, ved Herredsvejen. Foruden mølleri blev der drevet handel med olie, korn og foderstoffer. I midten af 1950’erne nåede den industrielle udvikling Fejø, og møllen måtte indstille sin produktion. Hvervet som møller var meget alsidigt, men også risikabelt. Møllen er et par gange blevet ramt af lynnedslag. Under krigen virkede møllen som pejlingspunkt for sejlere. Det ene sæt vinger blæste ned i en orkan i 1967, hvorefter møllen mistede sin værdi som virksomhed. Det hedder sig, at mølleren altid sov med det ene øje åbent, ifald vinden skulle tage til eller vende. Fejø mølle stod indtil 1998 som et monument, hjemsøgt af duer og til skue for folk, som kom forbi og kunne opleve synet af en forfalden mølle fra en tid, hvor mølleri var hverdag. Møllerfamilien besluttede i slutningen af 1990´erne, at møllen var til fare og skulle nedrives. En kreds af øboere fik stoppet nedrivningen. I den efterfølgende periode blev der etableret et møllelaug, som påtog sig opgaven at bringe Fejø Mølle tilbage til sin oprindelige funktion. Genopbygningen er lykkedes, takket være mange frivillige ressourcer og indsamling af midler til betaling for det håndværksmæssige arbejde. Fejø Møllelaug Bestyrelsen


5

Projekt blomsterløg. Et samfund og en kultur skabes af de mennesker og muligheder der findes på stedet, hvor vi lever vores daglige liv. Hvordan vi udny er vores område a æn‐ ger af de mennesker, som under de givne forhold, tænker og handler på ideerne. Først og fremmest skal vi sørge for at overleve, det fylder det meste af vort liv, også på Fejø. Vort milde klima betyder, at vi kan frembringe de fineste fødevarer, som også gerne deles med vore gæster. Fejø er et stort spisekammer. Du er, hvad du spiser, og vort sind formes af vor natur, det milde klima og den smukke natur. Det er go‐ de elementer for os og vore gæster. Men det enkle liv, som vi taler om skal være så godt for os, l at bringe ro i sjælen og d l det nære og dem vi holder af, hvor blev det af? Tiden er ikke med os, vi skal hele den løbe stærkere, blive mere og mere effek ve, yde me‐ re end kollegaen for at beholde jobbet, det er umenneskelige vilkår. Vores hjerne indeholder de samme komponenter som for tusind år siden. Nu er målet nået, vi bliver syge af overbe‐ lastning , stress. Frikvarterer for sjæl og sind findes næste ikke mere. Med mindre vi dagligt er opmærksomme og finder d l ro. De e er generelt, men i vores lille samfund Fejø, har vi fået forærende nogle vilkår, som gør det lidt nemmere at finde sig selv og hinanden. Vi har brug for at stå sammen for at klare os, det gør stærk og det føles godt. Naturen er med os, når vi gerne vil finde ro. Fejø er fin på alle års der, især finder mange glæde ved at besøge os, når vore mange frug ræer blomstrer. Nu arbejder vi på, at få Fejø l at blomstre endnu dligere på året ved at sæ e rig g mange blomsterløg i jorden, i raba er, på åbne pladser og hvor som helst de kan fryde øjet. Det er smukt og det bliver flo ere år for år. Blomsterne kan være med l at give os et frikvarter, mens vi nyder synet af dem. Har du blomsterløg i overskud, tag dem med l os og kom og se dem blomstre år e er år. Øboere holder fast! Kom! Se selv. Conni Sønderskov Hansen.


6

Skulpturen ”Fejø Former Frem den.” Hvorfor blev denne skulptur skabt? Fordi Fejø sidst i firserne følte et pres fra vor kommune om besparelser af mange slags, som vi syntes var uhensigtsmæssige. Vi er gode l at stå sammen og hjælpe l, når øens opgaver skal løses. Men vi blev ikke hørt. Så opstod tankerne om løsrivelse fra storkommunen, og være som dligere Fejø kommune. Vi må e markere os og arbejdede på en større frihedsfest. I den anledning skabtes skulpturen under det nye slogan ”FEJØ FORMER FREMTIDEN”. Tanken bag kunstværket er Fejø den røde plade, skulle ses som det størst mulige kvadrat, der kunne lægges ind i en kubus, som igen symboliserer Ravnsborg kommune. Kommunen omslu ede dermed Fejø, men Fejø kunne nemt undslippe omklamringen ved en enkelt drejning, hvis kommunen ikke ly ede l beboerne på Fejø, hvad der sjældent skete i de dage. Så budska‐ bet l kommunen blev: Indenfor de givne rammer kan al ng ske. 15 august 1992 fejrede Fejø sin første frihedsdag, med fest, levende musik, dans, leg og taler , under det nye slogan ”FEJØ FORMER FREMTIDEN”. Skulpturen blev afsløret under en sortblå na ehimmel i skæret fra 3 kra ige projektører. Conni Sønderskov Hansen.

Storemosevej 32, 4944 Fejø Åben 1. maj ‐ 1. oktober Hverdage 9 ‐ 17.30 eller e er a ale Anne Moloney ‐ 60834944 ‐ anne@helbredendehave.dk Lene Støvring ‐ 20184944– lene@helbredendehave.dk

GraƟs adgang


7

Swim`n Trail 2015 i Smålandshavet afvikles den 12. september 2015. Denne sportsak vitet må betegnes som ekstrem sammenlignet med en ironman. Der veksles mellem svømning og løb af en varighed på ca. 10 mer. Den totale svømmedistance er ca. 16 km og den totale løbedistance er ca. 35 km. Antallet af udøvere forventes at være ca. 150. Løbet er henlagt l Smålandshavet med start og slut i Kragenæs. Med ankomst kl. 8.00 og med start kl. 9.00 svømmes der ca.2.6 km l Fejø, løb henover Fejø ca. 9 km, svømning l Femø ca. 4,3 km, løb henover Femø ca. 11 km, svømning l Askø ca. 6 km, svømning l Lol‐ land (Blans Vig) og slu eligt løb lbage l Kragenæs ca. 8.5 km. Til gennemførelse kræves en meget stor supportgruppe bl. a. af sikkerhedsmæssige grunde. Til vands vil der være brug for ca. 30 motordrevne ledsagebåde med minimum 3 personer om bord. På land ca. 100 personer l modtagelse af svømmerne, hjælp l ”rutevisning”, ud‐ deling af mad og drikke etc. Denne nødvendige hjælp ‐ modtagelse fra det våde og aflevering l det våde element ‐ gentager sig ø for ø og slu er med modtagelse i Kragenæs. Det må påregnes, at både materiel og mandskab på vandet såvel som mandskab på land skal fly es i et vist omfang. Logis kken vil derfor være om‐ fangsrig, krævende og ikke mindst udfordrende på alle felter. Jesper Platz som har været professionel arrangør af lignende arrangementer, har derfor lbudt at være tovholder. Da Smålandshavet er velegnet l sådanne lbagevendende events, forventer vi stor opmærksomhed fra omverdenen, med en stærk markedsføring af området l følge i årene frem‐ over. Fmd. Fejøforeningen


8

Oplev ø‐livet indefra Fejø er en ak v ø med mange ildsjæle. Vi har over 25 foreninger og laug og der l en mæng‐ de frivillige ak viteter og arrangementer, man også som besøgende kan tage del i, hvis man har lyst l at møde nogle af øboerne og få en smagsprøve på, hvad ø‐fællesskabet har at byde på. Her er et lille udpluk: Henover året er der fællesspisning på skolen ca. hver anden måned, hvor alle medbringer en ret l den overdådige fælles buffet og så er der ellers levende musik og sang, dans og sam‐ vær. Om foråret er der strandrensning, hvor man mødes på Dybvig Havn, fordeler øens strande imellem sig og lbringer et par hyggelige mer, 2 og 2, med at samle affald, så strandene er fine l sæsonen starter. Bage er er der sandwich, øl og vand. Eller vær med, når badebroen på Sle eren, sæ es op eller tages ned. Besøg Lokalhistorisk Museum eller biblioteket, som begge har l huse på skolen og drives af frivillige. Hør om det gamle Fejø, lån en bog eller få en snak. Man kan også deltage nogle mer en af de lørdage, hvor ak ve Fejøboer i projekt ”Fejø er fin” giver en hånd i haven hos de, der har behov for det eller når havtornene på Vester Havn bliver luget. På Dybvig Havn fejres de ski ende års der med Sankt Hans‐bål med båltale og uddeling af årets heksepris, Æblets Dag med æbleprodukter i alle afskygninger og juletræstænding med e erfølgende gløgg og kager. Velkommen l ø‐livet. Indlæg af Lo e Rosenkilde


9

Ak vitetskalender TID Søndag d. 10.5 Mandag 11.5 – fre‐ dag 15.5

Ak vitet Strandrensning Transi on Island Experi‐ ence Week

TID ‐ ARRANGØR Kl. 10‐12, Fejøforeningen Fejø Permakultur og Oms llingsini a v www.fejoeoms lling.dk

Torsdag d. 28.5

Broopsætning

Lørdag d. 30.05 Hver dag i juni

Lørdag d. 21.6

Turismens dag Klappedyr: Geder og kaniner (gra s) Bålpandekager og æble smothies. Vi har alt klart. Kom og lav selv. Gra s Tilmelding nødvendig Dansk Mølledag

Ca. kl. 15, a ængig af Lav‐/højvande, Fejøforeningen Se program på www.fejoeliv.dk Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri . Hjortemosevej 41 Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri . Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk

Tirsdag d. 23.6

Skt. Hans A en

Hver dag i juli

Klappedyr: Geder og kaniner (gra s)

Lørdage kl. 14.00 og kl. 15 i juli

Foredrag om cider og æblemostproduk on og smagsprøver i Cideriet. Tilmelding nødvendig.

Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri . Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk

23‐26 juli

Landbolyst, Møllen, Fejø Retreat og Fejø Vingaard Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri . Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk

Fredag d. 11.9 – søndag d. 13.9 Lørdag d. 12.9

Kammermusikfes val v/ Chris an Hougaard Find GULDÆBLET i plan‐ tagen og vind en æble‐ most. Tilmelding nødvendig. Den Helbredende Have Fejrer 2 års fødselsdag. Introduk onskursus l Permakultur Swimtrail

Lørdag d. 26.9

Brooptagning

Lørdag d. 10.10

Æblets dag

Søndag d. 29.11

Juletræstænding

Onsdage i juni Kl. 15.30‐17.00

Lørdag d. 1.8 og 8.8 kl. 14.00

Lørdag d. 15.8

Se www.fejoemoelle.dk Fri entré Kl. 18 fællesspisning Mellem kl. 20.30 – 21.00 bål tændes, Fejøforeningen Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri . Hjortemosevej 41

Kl. 11 – 15. Den Helbredende Have på Fejø, Storemosevej 32, Fejø Retreat og LAND Center, Storemosevej 32, Løbet er henlagt l Smålandshavet med start og slut i Kragenæs. Ca. kl. 15, a ængig af Lav‐/højvande, Fejøforeningen Kl 10. Æblets Dag gruppen, Fejøforenin‐ gen Kl. 17 Fejø foreningen


10

Æblets dag på Fejø Æblets dag på Fejø er ikke noget DølleFjelle marked, men en hyggelig samling mennesker, der denne dag finder vej l Dybvig havn, for at se på, snakke med, og købe alt fra fisk over æbler l brændte mandler, samt en rig varia on af kunsthåndværk, alt sammen frems llet af såvel folk fra ø’en, som folk der kommer l, så langt væk fra som Frederiksberg. Ud over at købe ng, kan man også smage ng. Helt selvfølgelig er det muligt at smage æb‐ ler, samt få en snak om sorter, det er også muligt, at se hvordan økologiske æbler presses l most, og dere er smage på den rig g æblemost, der smager af æbler og sommer, og lade sig friste l at købe nogle flasker med hjem. En hyggelig rundspørge, blandt de der i 2014 havde valgt at sælge deres varer her på Æblets dag, viser at de l fulde ønsker at komme lbage og endda gerne vil bringe flere med, for at være en del af denne lbageven‐ dende begivenhed, der hvert år trækker rig g mange mennesker l Dybvig havn.


11

Forrige side øverst: Velkomststenen Vesterbyhavn pyntet på Æblets dag. Nederst: Æblemosa‐ ikken 2014 med kunstnerne Lo e og Ellen. Denne side øverst: Små mosaikker langs vejen og kager fra kagekonkurrencen. I midten: Mu‐ sikere fra øen og øboere på slap linje. Nederst køen l boden med æbleflæsk.


12


13


14

Træskibs– og børnetræf 2014. Foto: Hans Chris an Nielsen

Lappedykkere Foto: Henning Dyrløv

Fejø Retreat www.Fejoeretreat.dk Mindfullness og permakultur Tlf. 6083 4944 ‐ Moloney@fejoe.dk


15

Folke ngsmedlem og øforkæmper Lennart Dams‐ bo‐Andersen fortæller og besvarer spørgsmål. Foto: Hans Chris an Nielsen

Skynd dig færge, vi har været i den nye skolereform hele dagen, vi vil hjem l Fejø. Foto:

Fejø frilandskvæg og gårdbutik Stege af alle slags, hakket kød, osso buco, bøffer, gullash, oksebryst, tværreb, short ribs, 4 slags grillpølser, 2 slags spegepølser, leverpostej, oksemedister, hjerter, oksehaler, tunge, lever m. m. Der er åbent, når jeg er på gården, bedst ma-to efter 18.00, fre efter 15.00 + weekend Velkommen til Fejø Frilandskvæg v. Hans Jørgen Larsen, Slettervej 50, Tlf. 3138 2892


16

Fejøs lange historie. Arkiv og museum Fejø sogn fik sit eget arkiv i 1979 og fem år dere er ømuseet, i begge lfælde base‐ ret på lokalt ini a v og frivillig arbejdsindsats. Fejøs historie spænder over flere tusinde år, og arkivet og museet fortæller herom gennem redskaber fra såvel stenalderen som senere der, dokumenter, bøger, teg‐ ninger, fotografier, modeller, legetøj og meget andet. Blandt de mange uds llede ng fra Fejø gennem derne, kan man se skøjter fra vikinge d og middelalder, lavet af dyreknogler. Det er også muligt at se en kopi af Fejø bægeret, som vikingerne engang har hjem‐ bragt fra en udenlandsk kirke. Det blev fundet, da en mark ved Sle er‐ ne blev pløjet i 1872. John Larsen

Lokalhistorisk Museum I kælderen på Fejø skole, Herredsvej 190 Åbent hver rsdag kl. 19‐22. I månederne maj, juni, juli, august og september: lørdag kl. 13‐17. Fri entré. Arkivleder Bjarne Madsen tlf. 54 71 31 00


17

Hannes Have og Klinik Akupunktur Kropsterapi Rundvisninger Velvære‐massage Healings‐massage

Hanne Oustrup Sle ervej 35 4944 Fejø 30594105 hanneoustrup@gmail.com On sommeren er der udendørs uds lling i pavillonerne og i den gamle bjælkehy e samt i ejendommens hovedhus.

Emmys Hus er beliggende på Herreds‐ vej 300 og i den grad et besøg værd. Forretningen har et stort udvalg i tøj ‐ f.eks. UNO, Catchy og andre anerkend‐ te mærker samt gavear kler, herunder decoupage, som ejeren Reidun, selv laver.

Emmys Hus ligger tæt på Dyb‐ vig Havn og Fejø Mølle

Cox Orange er en dejlig lille bu k, der drives af beboere og medarbejdere fra bostederne Solvang og Marienlund. Vi sælger blandt andet te, smykker og brugskunst ‐ både indkøbt og egen produk on ‐ og har desuden genbrugsafdeling med tøj og indbo. Det vig gste for os er at have det rart og skabe værdigt indhold i hverdagen. Vi elsker at lave bu kken om i løbet af vinteren og slå dørene op l et helt nyt indhold om foråret. Turister og øens befolkning Åbnings der: møder talrigt op på vore åbningsdage. Tirsdag—torsdag: kl. 11‐15 Cox Orange Herredsvej 273 ‐ 4944 Fejø

Lørdage i ulige uger: 11—15

Fastliggerplads på Fejø Camping koster for hele 2015 kun 4.500 kr. Se mere på hjemmesiden www.fejoecamping.dk ‐ 5471 3268 Fejø april 2015

Fotos: Hans Chris an Nielsen

Samlet og organiseret af Hanne Oustrup og Henning Mogensen

Henning Dyrløv

Korrektur: Else Dürr

Træskibssammenslutningen

Henning Mogensen


18

I 2014 var folk fra hele verden med l at hækle og strikke ud‐ smykningen på Vesterby Vand‐ værks hegn. I 2015 vil der komme ny dekora‐ on.


19

Ny ge oplysninger Offentligt toilet:

Vesterby havn, Dybvig havn og Sle eren strand.

Badebro / blåt flag: Sle eren strand. Fejøhallen:

Kan lejes gennem Fejø Idrætsforening.

Tennisbane: Kan lejes af Fejøhallens Venner, se skilt ved banen eller hos Fejø Mølle‐ bu k & Turis nforma on. Færge: Priser: returbillet voksen 55 kr. ‐ børn: 20 kr. ‐ bil 180 kr. ‐ Cykler og knallerter 10 kr. ‐ ugekort med ubegrænset antal rejser mellem alle tre øer for en bil + passagerer, sælges på Kragenæs Havn af billetdamerne for 500 kr. Posthus:

Hos Let‐Køb, Mandag l fredag kl. 10‐15


20

Træskibstræf med veteranskibe i Dybvig Havn I uge 28 er der a er du af træ og tjære i Dybvig Havn, når Træskibs Sammenslut‐ ningen – landsforeningen l bevarelse af ældre brugsfartøjer – i samarbejde med Fejø Drivkvaselaug og andre lokale aktører afvikler Skibsdage på Fejø. Havnen vil være fyldt med gamle bevaringsværdige fartøjer, spændende fra små smakkejoller l store galeaser, og teltpladsen vil summe af liv med glade børnestemmer. Det gule pakhus på havnen er samlingssted, hvor deltagerne hver dag synger mor‐ gensang, før dagens ak viteter søsæ es. Et gennemgående tema er søsikkerhed og godt sømandsskab, de e belyst gennem teo‐ re ske oplæg, anskuelighedsundervisning, erfaringsudveksling og prak sk sejlads. Der er hver dag sejlture i Smålandsfarvan‐ det, hvor sikkerhedsmanøvrer afprøves, og hvor besætninger har mulighed for at sejle med andre fartøjer, eller man kan låne en garvet skipper, hvis man fx er ny i at sejle et fartøj, der er gaffelrigget, og gerne vil læres op. I 2014 blev der for alvor sat fokus på børne‐ og ungdomsak viteter, en stor succes, og et ltag der gentages og videreudvikles ved stævnet i 2015. Fra land l vand var overskri en for børnegruppen, der i ugens løb skulle bygge 2 sejlførende fartøjer med ror, der e er søsætning skulle sejle om kap. Et forløb der indledtes med, at ungerne selv var ude at fælde birketræer. Her‐ e er blev der arbejdet fli gt og krea vt med at bygge flåder, og afslutningsvis matchrace, hvor det med kra ig platvind blev råsejleren, der vandt dysten. Der blev også snedkereret i vær shallen, hvor børnene kunne bygge modelskibe, men størst var måske sejlturen med galeasen HAV‐ GASSEN, hvor børnene skulle sæ e sejl under kyndig og pædagogisk vejledning af Lauge Damstrup, der er formand for Træskibs Sammenslutningen, eller sejlturene som egen skipper i op mistjoller. Der blev også etableret sejladser for unge, der samledes på BONA GRATIA, EMA‐


21

NUEL og HAVGASSEN. Alle ‐ bortset fra skippere og besætningsmedlemmer – over 30 år, var forment adgang! I 2015 er der hver dag mulighed for øvelsessejlads i smakkejoller, træning i fortøj‐ ning og binding af knob og s k, samt teore sk motorgennemgang. Ved afslutning af ugen kan aflægges prøve i Prak sk Duelighed med censor fra Søfartsstyrelsen. På kajen foran pakhuset bliver der ægte sømandsstemning. Der etableres mari ‐ me ak viteter, hvor besøgende kan prøve kræ er med knob og s k og lære at sy riggerposer. Der er åbent skib for publikum, og når fartøjerne om e ermiddagen sejler ud i Smålandsfarvandet, har besøgende mulighed for at komme med på en sejltur. TrygFonden har venligst doneret 25 børneredningsveste l Træskibs Sam‐ menslutningen, så det er muligt at låne en vest l børnene. Ligesom dligere år er arrangementet et lbud for alle ‐ det være sig kajaksejlere, cyklister, vandrere og ikke mindst beboere på øen. Man behøver ikke at have et skib, for at være med! Det kræver blot at man er medlem af Træskibs Sammenslut‐ ningen. Læs mere om arrangementet på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside, hvor også et detaljeret program for ugens forløb bliver anført primo juni 2015, www.ts‐ skib.dk , og hvor lmelding pågår. Personer, der vil aflægge prøve i Prak sk Duelig‐ hed, skal på lmeldingsblanke en anføre de e og selv anmelde eksamen l Søfarts‐ styrelsen. Beretninger og billeder fra dligere års Skibsdage på Fejø kan opleves på veteranskibet LOTTE BRINCHs hjemme‐ side: www.lo ebrinch.dk . Anne e Dres, bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen Mobil 51838751 anne edres@hotmail.com For spørgsmål / pressekontakt henvi‐ ses desuden l: Karsten Heide, bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen Mobil 2042 9058 Karstenheide1@gmail.dk Skibsbilleder: Henning Dyrløv og træskibssammenslutningen.


22

Udsigt fra min baghave Foto: Hans Chris an Nielsen

Fejø Mølle Åben


23

Lokale tryksager

Aldrig været billigere

fejoedigitryk@gmail.com Herredsvej 11 ‐ 4944 Fejø ‐ tlf. 2341 7684

Besøg Fejø Besøg Fejø 15 minu ers sejlads l Fejø l Fejø www.lollandfaergefart.dk www.lollandfaergefart.dk Lolland Kommune Lolland KommuneTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.