__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SYDHAVSØERNES PERLE 


2

Hvorfor besøge Fejø?  Måske rammer mine erfaringer og følelser  dine drømme! Din nysgerrighed bliver vakt.  Fejø skal besøges. 

tydeligere i al sin hemmelighed og ukendt‐ hed. Vesterby Færgehavn anduves med ro i  sind og med stor nysgerrighed. 

For snart 20 år siden holdt jeg ferie på Fejø.  Ingen  lfældighed at det blev en ø. Øer har  en stor  ltrækningskra  på mig som på man‐ ge andre mennesker. De danske småøer har  en overskuelig størrelse. Det blå hav ses  overalt. Er al d i bevægelse. Giver et langt  kig mod  erne horisonter. Nok en overskue‐ lig størrelse men trods alt ingen begrænsnin‐ ger. Og måske det væsentligste, ingen navle‐ streng  l ”fastlandet”.  

Det bemærkes straks, ved passage af andre  trafikanter, at der gensidigt hilses. En gestus  som får én  l at føle sig velkommen. Vi fast‐ boende byder også hinanden velkomne dag‐ lig med samme ”hilsegestus”. Der bliver hilst,  der bliver ønsket. Nærværet gennemstrøm‐ mer alle når de sidste indkøb gøres i køb‐ mandsbu kken. Følelsen af at blive genkendt  har betydning. Vi betyder noget sammen. 

Med Kragenæs agter ‐ overfartsbyen ‐ stæv‐ ner færgen mod Fejø. Det korte ophold om‐ bord ‐ et kvarter ‐forvandler sind og tanker.   Færgens ”natur” befordrer i al ubemærket‐ hed følelsen af afslapning og ro. Man lægger  tydeligvis mentalt noget kendt bag sig, noget  ukendt kommer  l. Konturerne af Fejø bliver 

20 procent mere solindfald på Fejø. Senere  forår, senere e erår. 1 grad højere middel‐ temperatur. Alle kvaliteter som kunne berige  dig. Og det er kun en lille flig. Besøg os og  opdag alle de andre herligheder. Vi glæder os  l at byde dig velkommen.  Jørgen Møller  Fmd. Fejøforeningen 

Pæreskuden i Nyhavn  5/9  l 13/9 2015  Kl. 10‐17 


3

Fejø Møllebu k & Café  Møllebu kken sælger varer fra øens producenter.  bl.a. æblemost, blommevin, syltetøj, ci‐ der, Gastrik mv. Endvidere sælges postkort, strik, håndlavede mølle‐keramikkrus samt mølle‐ rødvin og den berømte mølle‐øl.  Der udvides løbende med nye  ltag.    Gavekurve leveres e er a ale.  I møllecafeen  kan du købe kaffe, cappuccino, cafe la e, the, kakao, hjemmelavet kage og  ikke mindst den berømte MØLLELAGKAGE, som også sælges ”ud af huset”.  Møllen er også det sted, hvor turister kan få hjælp og svar på diverse lokale spørgsmål.  I møllebu kken og møllecafeen møder man udelukkende frivillige ”piger” fra Fejø, som  glæder sig over at være med  l at betjene øens turister og fastboende.  Fejø Mølle fremstår nu fuldstændig renoveret og i fuld dri smæssig stand. Der er mulighed  for at komme op i møllen og se maskineriet samt nyde den flo e udsigt over øen.  Møllens åbnings der.   Lørdage og søndage fra den 23. maj (pinse)  l 30. august. I perioden fra den 30. juni  l den 9.  august er der åbent alle dage, undtagen mandage. Åbnings den er normalt fra kl 13.30  l kl  16.30.  Møllen er al d åben for grupper e er a ale,  mobil 24263503. 

Fejø Mølle Cykeludlejning Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig  havn. Betaling ved kasserne opsat i de to hav‐ ne.  50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr.  me.  Overskuddet  lfalder Fejø Mølle.  Kontakt Preben på 61 60 58 99 

Ny ge telefonnumre:  Fejø Møllebu k & Turis nforma on  24 26 35 03    Læge Jan Kofod Larsen (på centeret)  54 71 31 25    Sognepræst Bjarne A. Madsen    54 71 31 00   

Telebus 30 54 49 40  Færgen  88 82 12 12  Havnefoged 21 27 18 84 


4

Fejø Møllebu k og Cafe  Møllebutikken sælger diverse varer fra øens producenter. Endvidere sælges postkort, små gaveartikler mv.

Fejø Mølle – et tilbageblik Der har været møller på Fejø i mange hundrede år. Der fandtes to stubmøller - den ene i Vesterby og den anden i Østerby. Vesterby-møllen, bygget i 1594, var i brug, indtil Maribo Frilandmuseum købte den i 1924. Østerby-møllen, nu kaldet Fejø Mølle, blev oprindelig opført i Briget i Nørreherred i 1858. Denne mølle efterfulgte en tidligere mølle, som nedbrændte. I 1905 blev Fejø Mølle nedtaget og flyttet til en mere central placering i Østerby, ved Herredsvejen. Foruden mølleri blev der drevet handel med olie, korn og foderstoffer. I midten af 1950’erne nåede den industrielle udvikling Fejø, og møllen måtte indstille sin produktion. Hvervet som møller var meget alsidigt, men også risikabelt. Møllen er et par gange blevet ramt af lynnedslag. Under krigen virkede møllen som pejlingspunkt for sejlere. Det ene sæt vinger blæste ned i en orkan i 1967, hvorefter møllen mistede sin værdi som virksomhed. Det hedder sig, at mølleren altid sov med det ene øje åbent, ifald vinden skulle tage til eller vende. Fejø mølle stod indtil 1998 som et monument, hjemsøgt af duer og til skue for folk, som kom forbi og kunne opleve synet af en forfalden mølle fra en tid, hvor mølleri var hverdag. Møllerfamilien besluttede i slutningen af 1990´erne, at møllen var til fare og skulle nedrives. En kreds af øboere fik stoppet nedrivningen. I den efterfølgende periode blev der etableret et møllelaug, som påtog sig opgaven at bringe Fejø Mølle tilbage til sin oprindelige funktion. Genopbygningen er lykkedes, takket være mange frivillige ressourcer og indsamling af midler til betaling for det håndværksmæssige arbejde. Fejø Møllelaug Bestyrelsen


5

Projekt blomsterløg.  Et samfund og en kultur skabes af de  mennesker og muligheder der findes på  stedet, hvor vi lever vores daglige liv.  Hvordan vi udny er vores område a æn‐ ger af de mennesker, som under de givne  forhold, tænker og handler på ideerne.  Først og fremmest skal vi sørge for at  overleve, det fylder det meste af vort liv,  også på Fejø. Vort milde klima betyder, at  vi kan frembringe de fineste fødevarer,  som også gerne deles med vore gæster.  Fejø er et stort spisekammer. Du er, hvad  du spiser, og vort sind formes af vor natur, det milde klima og den smukke natur. Det er go‐ de elementer for os og vore gæster.   Men det enkle liv, som vi taler om skal være så godt for os,  l at bringe ro i sjælen og  d  l  det nære og dem vi holder af, hvor blev det af?  Tiden er ikke med os, vi skal hele  den løbe stærkere, blive mere og mere effek ve, yde me‐ re end kollegaen for at beholde jobbet, det er umenneskelige vilkår. Vores hjerne indeholder  de samme komponenter som for tusind år siden. Nu er målet nået, vi bliver syge af overbe‐ lastning , stress. Frikvarterer for sjæl og sind findes næste ikke mere. Med mindre vi dagligt  er opmærksomme og finder  d  l ro.  De e er generelt, men i vores lille samfund Fejø, har vi fået forærende nogle vilkår, som gør  det lidt nemmere at finde sig selv og hinanden. Vi har brug for at stå sammen for at klare os,  det gør stærk og det føles godt. Naturen er med os, når vi gerne vil finde ro.   Fejø er fin på alle års der, især finder mange glæde ved at besøge os, når vore mange  frug ræer blomstrer. Nu arbejder vi på, at få Fejø  l at blomstre endnu  dligere på året ved  at sæ e rig g mange blomsterløg i jorden, i raba er, på åbne pladser og hvor som helst de  kan fryde øjet. Det er smukt og det bliver flo ere år for år. Blomsterne kan være med  l at  give os et frikvarter, mens vi nyder synet af dem. Har du blomsterløg i overskud, tag dem  med  l os og kom og se dem blomstre år e er år. Øboere holder fast! Kom! Se selv.  Conni Sønderskov Hansen. 


6

Skulpturen ”Fejø Former Frem den.”  Hvorfor blev denne skulptur skabt?  Fordi Fejø sidst i firserne følte et pres fra vor kommune om besparelser af mange slags, som  vi syntes var uhensigtsmæssige. Vi er gode  l at stå sammen og hjælpe  l, når øens opgaver  skal løses.   Men vi blev ikke hørt. Så opstod tankerne om løsrivelse fra storkommunen, og være som  dligere Fejø kommune. Vi må e markere os og arbejdede på en større frihedsfest. I den  anledning skabtes skulpturen under det nye slogan ”FEJØ FORMER FREMTIDEN”. Tanken bag  kunstværket er Fejø den røde plade, skulle ses som det størst mulige kvadrat, der kunne  lægges ind i en kubus, som igen symboliserer Ravnsborg kommune. Kommunen omslu ede  dermed Fejø, men Fejø kunne nemt undslippe omklamringen ved en enkelt drejning, hvis  kommunen ikke ly ede  l beboerne på Fejø, hvad der sjældent skete i de dage. Så budska‐ bet  l kommunen blev: Indenfor de givne rammer kan al ng ske. 15 august 1992 fejrede  Fejø sin første frihedsdag, med fest, levende musik, dans, leg og taler , under det nye slogan  ”FEJØ FORMER FREMTIDEN”. Skulpturen blev afsløret under en sortblå na ehimmel i skæret  fra 3 kra ige projektører.   Conni Sønderskov Hansen. 

Storemosevej 32, 4944 Fejø  Åben 1. maj ‐ 1. oktober  Hverdage 9 ‐ 17.30 eller e er a ale  Anne Moloney ‐ 60834944 ‐ anne@helbredendehave.dk  Lene Støvring ‐ 20184944– lene@helbredendehave.dk 

GraƟs adgang


7

Swim`n Trail 2015   i Smålandshavet afvikles den 12. september 2015.  Denne sportsak vitet må betegnes som ekstrem sammenlignet med en ironman. Der veksles  mellem svømning og løb af en varighed på ca. 10  mer. Den totale svømmedistance er ca. 16  km og den totale løbedistance er ca. 35 km. Antallet af udøvere forventes at være ca. 150.  Løbet er henlagt  l Smålandshavet med start og slut i Kragenæs. Med ankomst kl. 8.00 og  med start kl. 9.00 svømmes der ca.2.6 km  l Fejø, løb henover Fejø ca. 9 km, svømning  l  Femø ca. 4,3 km, løb henover Femø ca. 11 km, svømning  l Askø ca. 6 km, svømning  l Lol‐ land (Blans Vig) og slu eligt løb  lbage  l Kragenæs ca. 8.5 km.  Til gennemførelse kræves en meget stor supportgruppe bl. a. af sikkerhedsmæssige grunde.  Til vands vil der være brug for ca. 30 motordrevne ledsagebåde med minimum 3 personer  om bord. På land ca. 100 personer  l modtagelse af svømmerne, hjælp  l ”rutevisning”, ud‐ deling af mad og drikke etc. Denne nødvendige hjælp ‐ modtagelse fra det våde og aflevering  l det våde element ‐ gentager sig ø for ø og  slu er med modtagelse i Kragenæs.   Det må påregnes, at både materiel og mandskab  på vandet såvel som mandskab på land skal fly es  i et vist omfang. Logis kken vil derfor være om‐ fangsrig, krævende og ikke mindst udfordrende på  alle felter.   Jesper Platz som har været professionel arrangør  af lignende arrangementer, har derfor  lbudt at  være tovholder. Da Smålandshavet er velegnet  l  sådanne  lbagevendende events, forventer vi stor  opmærksomhed fra omverdenen, med en stærk  markedsføring af området  l følge i årene frem‐ over.  Fmd. Fejøforeningen 


8

Oplev ø‐livet indefra  Fejø er en ak v ø med mange ildsjæle. Vi har over 25 foreninger og laug og der l en mæng‐ de frivillige ak viteter og arrangementer, man også som besøgende kan tage del i, hvis man  har lyst  l at møde nogle af øboerne og få en smagsprøve på, hvad ø‐fællesskabet har at  byde på. Her er et lille udpluk:  Henover året er der fællesspisning på skolen ca. hver anden måned, hvor alle medbringer en  ret  l den overdådige fælles buffet og så er der ellers levende musik og sang, dans og sam‐ vær.  Om foråret er der strandrensning, hvor man mødes på Dybvig Havn, fordeler øens strande  imellem sig og  lbringer et par hyggelige  mer, 2 og 2, med at samle affald, så strandene er  fine  l sæsonen starter. Bage er er der sandwich, øl og vand. Eller vær med, når badebroen  på Sle eren, sæ es op eller tages ned.  Besøg Lokalhistorisk Museum eller biblioteket, som begge har  l huse på skolen og drives af  frivillige. Hør om det gamle Fejø, lån en bog eller få en snak.   Man kan også deltage nogle  mer en af de lørdage, hvor ak ve Fejøboer i projekt ”Fejø er  fin” giver en hånd i haven hos de, der har behov for det eller når havtornene på Vester Havn  bliver luget.  På Dybvig Havn fejres de ski ende års der med Sankt Hans‐bål med båltale og uddeling af  årets heksepris, Æblets Dag med æbleprodukter i alle afskygninger og juletræstænding med  e erfølgende gløgg og kager. Velkommen  l ø‐livet.  Indlæg af Lo e Rosenkilde 


9

Ak vitetskalender TID  Søndag d. 10.5  Mandag 11.5 – fre‐ dag  15.5 

Ak vitet Strandrensning  Transi on Island Experi‐ ence Week 

TID ‐ ARRANGØR  Kl. 10‐12, Fejøforeningen  Fejø Permakultur og Oms llingsini a v  www.fejoeoms lling.dk 

Torsdag d. 28.5 

Broopsætning

Lørdag d. 30.05  Hver dag i juni 

Lørdag d. 21.6 

Turismens dag  Klappedyr: Geder og  kaniner (gra s)  Bålpandekager og  æble  smothies. Vi har alt klart.  Kom og lav selv. Gra s  Tilmelding nødvendig  Dansk Mølledag 

Ca. kl. 15, a ængig af Lav‐/højvande,  Fejøforeningen  Se program på www.fejoeliv.dk  Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri .  Hjortemosevej 41  Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri .  Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk 

Tirsdag d. 23.6 

Skt. Hans A en 

Hver dag i juli 

Klappedyr: Geder og  kaniner (gra s) 

Lørdage kl. 14.00 og  kl. 15 i juli 

Foredrag om cider og  æblemostproduk on og  smagsprøver i Cideriet.  Tilmelding nødvendig. 

Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri .  Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk 

23‐26 juli 

Landbolyst, Møllen, Fejø Retreat og  Fejø Vingaard   Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri .  Hjortemosevej 41 Tlf. 24812629 in‐ fo@kernegaarden.dk  

Fredag d. 11.9 – søndag d. 13.9  Lørdag d. 12.9 

Kammermusikfes val v/  Chris an Hougaard  Find GULDÆBLET i plan‐ tagen og vind en æble‐ most.  Tilmelding nødvendig.  Den Helbredende Have  Fejrer 2 års fødselsdag.  Introduk onskursus  l  Permakultur  Swimtrail 

Lørdag d. 26.9 

Brooptagning

Lørdag d. 10.10 

Æblets dag 

Søndag d. 29.11 

Juletræstænding

Onsdage i juni  Kl. 15.30‐17.00 

Lørdag d. 1.8 og 8.8  kl. 14.00 

Lørdag d. 15.8 

Se www.fejoemoelle.dk   Fri entré  Kl. 18 fællesspisning  Mellem kl. 20.30 – 21.00 bål tændes,  Fejøforeningen  Kernegaarden‐Fejø Mosteri og Cideri .  Hjortemosevej 41  

Kl. 11 – 15. Den Helbredende Have på  Fejø, Storemosevej 32,  Fejø Retreat og LAND Center,  Storemosevej 32,  Løbet er henlagt  l Smålandshavet med  start og slut i Kragenæs.   Ca. kl. 15, a ængig af Lav‐/højvande,  Fejøforeningen  Kl 10. Æblets Dag gruppen, Fejøforenin‐ gen  Kl. 17 Fejø foreningen 


10

Æblets dag på Fejø  Æblets dag på Fejø er ikke noget DølleFjelle marked, men en hyggelig samling mennesker,  der denne dag finder vej  l Dybvig havn, for at se på, snakke med, og købe alt fra fisk over  æbler  l brændte mandler, samt en rig varia on af kunsthåndværk, alt sammen frems llet af  såvel folk fra ø’en, som folk der kommer  l, så langt væk fra som Frederiksberg.  Ud over at købe  ng, kan man også smage  ng. Helt selvfølgelig er det muligt at smage æb‐ ler, samt få en snak om sorter, det er også muligt, at se hvordan økologiske æbler presses  l  most, og dere er smage på den rig g æblemost, der smager af æbler og sommer, og lade sig  friste  l at købe nogle flasker med hjem.   En hyggelig rundspørge, blandt de  der i 2014 havde valgt at sælge deres  varer  her på Æblets dag, viser at de  l fulde ønsker at komme  lbage og  endda gerne vil bringe flere med, for  at være en del af denne  lbageven‐ dende begivenhed, der hvert år  trækker rig g mange mennesker  l  Dybvig havn. 


11

Forrige side øverst: Velkomststenen Vesterbyhavn pyntet på Æblets dag. Nederst: Æblemosa‐ ikken 2014 med kunstnerne Lo e og Ellen.  Denne side øverst: Små mosaikker langs vejen og kager fra kagekonkurrencen. I midten: Mu‐ sikere fra øen og øboere på slap linje. Nederst køen  l boden med æbleflæsk. 


12


13

 


14

Træskibs– og  børnetræf  2014.  Foto:   Hans Chris an  Nielsen 

Lappedykkere   Foto:   Henning           Dyrløv  

Fejø Retreat  www.Fejoeretreat.dk  Mindfullness og permakultur  Tlf. 6083 4944 ‐ Moloney@fejoe.dk 


15

Folke ngsmedlem og     øforkæmper Lennart Dams‐ bo‐Andersen fortæller og  besvarer spørgsmål.  Foto:  Hans Chris an Nielsen 

Skynd dig færge, vi har været  i den nye skolereform hele  dagen, vi vil hjem  l Fejø.  Foto: 

Fejø frilandskvæg og gårdbutik Stege af alle slags, hakket kød, osso buco, bøffer, gullash, oksebryst, tværreb, short ribs, 4 slags grillpølser, 2 slags spegepølser, leverpostej, oksemedister, hjerter, oksehaler, tunge, lever m. m. Der er åbent, når jeg er på gården, bedst ma-to efter 18.00, fre efter 15.00 + weekend Velkommen til Fejø Frilandskvæg v. Hans Jørgen Larsen, Slettervej 50, Tlf. 3138 2892


16

Fejøs lange historie.  Arkiv og museum    Fejø sogn fik sit eget arkiv i 1979 og fem år dere er ømuseet, i begge  lfælde base‐ ret på lokalt ini a v og frivillig arbejdsindsats.            Fejøs historie spænder over flere tusinde år, og arkivet og museet fortæller herom  gennem redskaber fra såvel stenalderen som senere  der, dokumenter, bøger, teg‐ ninger, fotografier, modeller, legetøj og meget andet.    Blandt de mange uds llede  ng fra  Fejø gennem  derne, kan man se  skøjter fra vikinge d og middelalder,  lavet af dyreknogler. Det er også  muligt at se en kopi af Fejø bægeret,  som vikingerne engang har hjem‐ bragt fra en udenlandsk kirke. Det  blev fundet, da en mark ved Sle er‐ ne blev pløjet i 1872.    John Larsen 

Lokalhistorisk Museum  I kælderen på Fejø skole, Herredsvej 190   Åbent hver  rsdag kl. 19‐22.   I månederne maj, juni, juli, august og september: lørdag kl. 13‐17.  Fri entré.    Arkivleder Bjarne Madsen tlf. 54 71 31 00 


17   

Hannes Have og Klinik  Akupunktur    Kropsterapi   Rundvisninger  Velvære‐massage    Healings‐massage     

Hanne Oustrup   Sle ervej   35   4944 Fejø  30594105   hanneoustrup@gmail.com  On sommeren er der udendørs  uds lling i pavillonerne og i  den gamle bjælkehy e samt i  ejendommens hovedhus. 

Emmys Hus er beliggende på Herreds‐ vej 300 og i den grad et besøg værd.  Forretningen har et stort udvalg i tøj ‐  f.eks. UNO, Catchy og andre anerkend‐ te mærker samt gavear kler, herunder  decoupage, som ejeren Reidun, selv  laver. 

Emmys Hus ligger tæt på Dyb‐ vig Havn og Fejø Mølle 

Cox Orange er en dejlig lille bu k, der drives af beboere og  medarbejdere fra bostederne Solvang og Marienlund.   Vi sælger blandt andet te, smykker og brugskunst ‐ både indkøbt  og egen produk on ‐ og har desuden genbrugsafdeling med tøj  og indbo. Det vig gste for os er at have det rart og skabe værdigt  indhold i hverdagen.  Vi elsker at lave bu kken om i løbet af vinteren og slå dørene op  l et helt nyt indhold om foråret. Turister og øens befolkning  Åbnings der:  møder talrigt op på vore åbningsdage.  Tirsdag—torsdag: kl. 11‐15  Cox Orange Herredsvej 273 ‐ 4944 Fejø 

Lørdage i ulige uger: 11—15 

Fastliggerplads på Fejø Camping koster   for hele 2015 kun 4.500 kr.    Se mere på hjemmesiden  www.fejoecamping.dk ‐ 5471 3268  Fejø april 2015 

Fotos:   Hans Chris an Nielsen 

Samlet og organiseret af Hanne Oustrup  og Henning Mogensen 

Henning Dyrløv 

Korrektur: Else Dürr 

Træskibssammenslutningen

Henning Mogensen 


18

I 2014 var folk fra hele verden  med  l at hækle og strikke ud‐ smykningen på Vesterby Vand‐ værks hegn.  I 2015 vil der komme ny dekora‐ on. 


19

Ny ge oplysninger  Offentligt toilet: 

Vesterby havn, Dybvig havn og Sle eren strand. 

Badebro / blåt flag:  Sle eren strand.  Fejøhallen:   

Kan lejes gennem Fejø Idrætsforening. 

Tennisbane:   Kan lejes af Fejøhallens Venner, se skilt ved banen eller hos Fejø Mølle‐ bu k & Turis nforma on.  Færge:      Priser: returbillet voksen 55 kr. ‐ børn: 20 kr. ‐ bil 180 kr. ‐ Cykler  og knallerter 10 kr. ‐ ugekort med ubegrænset antal rejser mellem alle tre øer for en bil +  passagerer, sælges på Kragenæs Havn af billetdamerne for 500 kr.  Posthus: 

Hos Let‐Køb, Mandag  l fredag kl. 10‐15 


20

Træskibstræf med veteranskibe  i Dybvig Havn  I uge 28 er der a er du  af træ og tjære i Dybvig Havn, når Træskibs Sammenslut‐ ningen – landsforeningen  l bevarelse af ældre brugsfartøjer – i samarbejde med  Fejø Drivkvaselaug og andre lokale aktører afvikler Skibsdage på Fejø. Havnen vil  være fyldt med gamle bevaringsværdige fartøjer, spændende fra små smakkejoller  l store galeaser, og teltpladsen vil summe af liv med glade børnestemmer.     Det gule pakhus på havnen er samlingssted, hvor deltagerne hver dag synger mor‐ gensang, før dagens ak viteter søsæ es. Et gennemgående tema er søsikkerhed og  godt sømandsskab, de e belyst gennem teo‐ re ske oplæg, anskuelighedsundervisning,  erfaringsudveksling og prak sk sejlads.     Der er hver dag sejlture i Smålandsfarvan‐ det, hvor sikkerhedsmanøvrer afprøves, og  hvor besætninger har mulighed for at sejle  med andre fartøjer, eller man kan låne en  garvet skipper, hvis man fx er ny i at sejle et  fartøj, der er gaffelrigget, og gerne vil læres  op.     I 2014 blev der for alvor sat fokus på børne‐ og ungdomsak viteter, en stor succes,  og et  ltag der gentages og videreudvikles ved stævnet i 2015. Fra land  l vand var  overskri en for børnegruppen, der i ugens løb skulle bygge 2 sejlførende fartøjer  med ror, der e er søsætning skulle sejle om kap. Et forløb der indledtes med, at  ungerne selv var ude at fælde birketræer. Her‐ e er blev der arbejdet fli gt og krea vt med  at bygge flåder, og afslutningsvis matchrace,  hvor det med kra ig platvind blev råsejleren,  der vandt dysten.     Der blev også snedkereret i vær shallen,  hvor børnene kunne bygge modelskibe, men  størst var måske sejlturen med galeasen HAV‐ GASSEN, hvor børnene skulle sæ e sejl under  kyndig og pædagogisk vejledning af Lauge Damstrup, der er formand for Træskibs  Sammenslutningen, eller sejlturene som egen skipper i op mistjoller.     Der blev også etableret sejladser for unge, der samledes på BONA GRATIA, EMA‐


21

NUEL og HAVGASSEN. Alle ‐ bortset fra skippere og besætningsmedlemmer – over  30 år, var forment adgang!     I 2015 er der hver dag mulighed for øvelsessejlads i smakkejoller, træning i fortøj‐ ning og binding af knob og s k, samt teore sk motorgennemgang. Ved afslutning af  ugen kan aflægges prøve i Prak sk Duelighed med censor fra Søfartsstyrelsen.     På kajen foran pakhuset bliver der ægte sømandsstemning. Der etableres mari ‐ me ak viteter, hvor besøgende kan prøve kræ er med knob og s k og lære at sy  riggerposer. Der er åbent skib for publikum, og når fartøjerne om e ermiddagen  sejler ud i Smålandsfarvandet, har besøgende mulighed for at komme med på en  sejltur. TrygFonden har venligst doneret 25 børneredningsveste  l Træskibs Sam‐ menslutningen, så det er muligt at låne en vest  l børnene.     Ligesom  dligere år er arrangementet et  lbud for alle ‐ det være sig kajaksejlere,  cyklister, vandrere og ikke mindst beboere på øen. Man behøver ikke at have et  skib, for at være med! Det kræver blot at man er medlem af Træskibs Sammenslut‐ ningen.     Læs mere om arrangementet på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside, hvor  også et detaljeret program for ugens forløb bliver anført primo juni 2015, www.ts‐ skib.dk , og hvor  lmelding pågår. Personer, der vil aflægge prøve i Prak sk Duelig‐ hed, skal på  lmeldingsblanke en anføre de e og selv anmelde eksamen  l Søfarts‐ styrelsen.      Beretninger og billeder fra  dligere  års Skibsdage på Fejø kan opleves på  veteranskibet LOTTE BRINCHs hjemme‐ side: www.lo ebrinch.dk .    Anne e Dres, bestyrelsesmedlem i  Træskibs Sammenslutningen  Mobil 51838751  anne edres@hotmail.com    For spørgsmål / pressekontakt henvi‐ ses desuden  l:  Karsten Heide, bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen  Mobil 2042 9058  Karstenheide1@gmail.dk  Skibsbilleder: Henning Dyrløv og træskibssammenslutningen. 


22

Udsigt fra min baghave  Foto: Hans Chris an Nielsen 

Fejø Mølle Åben 


23

Lokale tryksager 

Aldrig været billigere 

fejoedigitryk@gmail.com Herredsvej 11 ‐ 4944 Fejø ‐ tlf. 2341 7684 

Besøg Fejø Besøg Fejø   15 minu ers sejlads  l Fejø l Fejø   www.lollandfaergefart.dk www.lollandfaergefart.dk   Lolland Kommune Lolland Kommune  


Profile for Kirsten Sydendal

Sydhavsøernes Perle - 2015  

Fejø turistfolder 2015

Sydhavsøernes Perle - 2015  

Fejø turistfolder 2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded