Page 1

KATALOGPRODUKTÓW F REZOWANI E


TBIVC 1400 Uni we r s a l nec e nt r aobr óbc z eTBIt ypos z e r e g uVCs ąkompa kt owymi iuni we r s a l nymia ut oma t a mif r e z a r s kowi e r t a r s ki midoe l a s t yc z ne j obr óbkij e dnos t kowyc hde t a l ij a kr ówni e żma ł yc hiś r e dni c hs e r i i . Dos kona ł edoz a s t os owa ni apr z yobr óbc ede t a l idowol ne g oks z t a ł t u, dopr odukc j if or m ina r z ę dz i . kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa kons t r ukc j aba z uj ą c anas t ol ekr z yż owym l i ni owepr owa dni c et oc z newews z ys t ki c hos i a c h a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) s z ybkidwur a mi e nnyz mi e ni a c zna r z ę dz i a s t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki s t e r owa ni eFa nuc , He i de nha i nl ubS i e me ns s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE, EM, i t p.


TBIMVC 2090/TBIMVC 2290 kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa 4pr owa dni c ewos iY kons t r ukc j aba z uj ą c anas t ol ekr z yż owym pr owa dni c eś l i z g owewews z ys t ki c hos i a c h a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) s z ybkidwur a mi e nnyz mi e ni a c zna r z ę dz i a s t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona me c ha ni c z napr z e c i wwa g awr z e c i e nni ka c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki

s t e r owa ni eHe i de nha i n( opc j aFa nucl ubS i e me ns ) s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIVC 1570/TBIVC 1670 kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa 4pr owa dni c ewos iY kons t r ukc j aba z uj ą c anas t ol ekr z yż owym l i ni owepr owa dni c et oc z newews z ys t ki c hos i a c h a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) s z ybkidwur a mi e nnyz mi e ni a c zna r z ę dz i a s t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki

s t e r owa ni eHe i de nha i n( opc j aFa nucl ubS i e me ns ) pne uma t yc z neodc i ą ż e ni eos iZ s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIV 20/ 5 Uni we r s a l ne5os i owec e nt r um obr óbc z eTBIV20/ 5j e s tkompa kt owym a ut oma t e mf r e z a r s kowi e r t a r s ki m dopr e c yz yj ne jobr óbkide t a l i oz a a wa ns owa nyc hks z t a ł t a c h. Na j nows z es t e r owa ni eHe i de nha i ni TNC530HS CI Kor pusobr a bi a r kiwykona nyzna j wyż s z e jj a koś c ima t e r i a ł uFC30 Wys okas z t ywnoś ćobr a bi a r ki( kons t r ukc j abr a mowa ) Li ni owepr owa dni c et oc z newews z ys t ki c hos i a c h S t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona Wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa neor a zc hł odz one

S pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIHTA 25005AX Uni we r s a l ne5os i owec e nt r um obr óbc z eTBIHTA25005AXj e s t a ut oma t e mf r e z a r s kowi e r t a r s ki m pr z e z na c z onym doobr óbki wi e l kog a ba r yt owyc hde t a l ioz a a wa ns owa nyc hks z t a ł t a c h. Na j nows z es t e r owa ni eHe i de nha i ni TNC530 Opt yc z nel i ni a ł ypomi a r owewos i a c hX,Y,Z Enkode r yos iAiC Kor pusobr a bi a r kiwykona nyzna j wyż s z e jj a koś c ima t e r i a ł u Wys okas z t ywnoś ćobr a bi a r ki( kons t r ukc j abr a mowa ) Li ni owepr owa dni c et oc z newos i a c hX,Y,Z S t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona Kl i ma t yz a c j as z a f ye l e kt r yc z ne j Wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa neor a zc hł odz one

S pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBISDV 5224

Por t a l owec e nt r aobr óbc z eTBIs e r i iS DVs ąuni we r s a l nymia ut oma t a mi f r e z a r s kowi e r t a r s ki mi .S ąt oma s z ynyowys oki e js z t ywnoś c i ,de dykowa ne 3l ub5c i os t r onne jobr óbc ewi e l kog a ba r yt owe g ode t a l u. kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa kons t r ukc j aba z uj ą c anabr a mi e l i ni owepr owa dni c et oc z newews z ys t ki c hos i a c h 2pr owa dni c ewos iZ a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) s z ybkidwur a mi e nnyz mi e ni a c zna r z ę dz i a s t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki

s t e r owa ni eFa nuc ,S i e me nsl ubHe i de nha i n s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIVCP 3000 Por t a l owec e nt r aobr óbc z eTBIt ypos z e r e g uVCPs ąkompa kt owymii uni we r s a l nymia ut oma t a mif r e z a r s kowi e r t a r s ki midoe l a s t yc z ne jobr óbki j e dnos t kowyc hde t a l ij a kr ówni e żma ł yc hiś r e dni c hs e r i i .Ma s z yny de dykowa nes ądoobr óbkiz a a wa ns owa nyc hks z t a ł t ów,dopr odukc j if or m ina r z ę dz i . kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa kons t r ukc j aba z uj ą c anabr a mi e l i ni owepr owa dni c et oc z newews z ys t ki c hos i a c h kl i ma t yz a c j as z a f ye l e kt r yc z ne j dwus t r onnyt r a ns por t e rwi ór ów a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) s z ybkidwur a mi e nnyz mi e ni a c zna r z ę dz i a s t a bi l i z a c j at e mpe r a t ur owawr z e c i ona c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki

s t e r owa ni eFa nucl ubHe i de nha i n s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIVCP 3000

Poz i omec e nt r aobr óbc z eTBIt ypos z e r e g uHBM s ąuni we r s a l nymi a ut oma t a mif r e z a r s kowi e r t a r s ki midoe l a s t yc z ne jobr óbkij e dnos t kowyc h de t a l ij a kr ówni e żma ł yc hiś r e dni c hs e r i i .Dos kona ł edoz a s t os owa ni apr z y obr óbc ede t a l idowol ne g oks z t a ł t u. kor pusobr a bi a r kiwykona nyzż e l i wa s ys t e m kont r ol iwi br a c j iwr z e c i onaS VS l i ni owepr owa dni c ewos iX/Z,ś l i z g owepr owa dni c ewos iY wys oki e jkl a s yme c ha ni z mykul owot oc z neobus t r onni eł oż ys kowa ne i nde ks a c j as t oł uowys oki e jdokł a dnoś c i a bs ol ut nys ys t e m pomi a r owy( ni ewyma g ana j a z dunapunkt yr e f . ) l i ni a ł ypomi a r owewos i a c hX/Y/Z,e nkode rdl aos iB wi e l kog a ba r yt owaobr óbkadz i ę kiduż ym r oz mi a r om s t oł uor a zr uc home jkol umni e

hydr a ul i c z napr z e c i wwa g awr z e c i e nni ka ś r ubowyt r a ns por t e rwi ór ów c e nt r a l nyukł a ds ma r owa ni a ukł a dc hł odz e ni a wys oki emoc ena pę dówimome nt ówobr ot owyc hdowys okowyda j ne jobr óbki

s pe ł ni onews z ys t ki ee ur ope j s ki es t a nda r dyinor myCE,EM,i t p.


TBIT echnol ogySp.zo.o. ul .Bosacka52 47400Raci b贸r z t el . :327774360 f ax:327551355 emai l :bi ur o@t bi t ech. pl www. ww t bi t ech. pl

Tbi technology  

TBI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you