Page 1


ZAPRASZAM DO ŚWI ATA KRZESEŁ! ! ! ZAPRASZAMYDO ŚWI ATAMEBLITAPI CEROWANYCH. FI RMADOMARTSTYLPOWSTAŁA,BYZASPOKAJAĆNAJBARDZI EJ WYSZUKANEGUSTANASZYCHKLI ENTÓW. OFERUJEMYPOMOCW URZĄDZANI UWNĘTRZ, ODDAJĄCW PAŃSTWARĘCESTYLOWE KRZESŁA,PUFY,LOŻEIHOKERY. NASZEMEBLEI DEALNI EWPASUJĄSI ĘW KAŻDEWNĘTRZE. ZAPRASZAMYDO WSPÓŁPRACYPUBY,RESTAURACJE,LOKALE,SKLEPY.

DOMARTSTYL-ul .Hoj ęci nSzum 8H,63600Kępno t el . / f ax+4862/ 7810465, t el . kom.+48660766340,+48600936620

www. domar t st yl . pl skl ep:www. domar t st yl . eu emai l :bi ur o@domar t st yl . pl


881007315 222668022

www. t ani eobr us y . pl k upuj emy @t ani eobr us y . pl

Ob r u s y d o r e s t a u r a c j i Naj wi ę k s z ywy bórk onf e k c j i s t oł owe j

Se r w e t k i b a n k i e t o w e s e r we t k i bawe ł ni aneznaj l e ps z y c hpol s k i c ht k ani n

Fa l b a n y d o s t o ł ó w s z e r ok i wy bór , wy s k ok aj ak oś ć , ni s k ac e na


Z a pr a s z a mydows pół pr a c y pr oj ek t a nt ów, ha ndl owc ówi i nwes t or ów.

www. t er r a l i g ht . pl PPUH„ T E RRA”j es tdy s t r y but or em z na nej wł os k i ej fir myGHI DI NI L I GHT I NGs . r . l . ( da wni ej GHI DI NI I L L UMI NAZ I ONEs . r . l . )zs i edz i bąwL ume z z a ne. W opa r c i uobog a t ąof er t ęopr a woś wi e t l eni owy c h t eg oz na neg owł os k i eg opr oduc ent a , wy r óż ni a j ą c y c hs i ęni es t a nda r dowy m wz or ni c t wem i wy s ok ą j a k oś c i ąwy k ona ni aof er uj emyk ompl ek s ower oz wi ą z a ni adot y c z ą c eoś wi e t l eni az e wnę t r z neg o domów, r e z y denc j i , og r odów, pa r k ów, obi ek t ówk omer c y j ny c h, oś wi e t l eni ai l umi na c y j neg o obi ek t ówa r c hi t ek t oni c z ny c hat a k ż eoś wi e t l eni auż y t k oweg odr óg i t er enówz e wnę t r z ny c h. Uz upeł ni eni em of er t yopr a woś wi e t l eni owy c hs ąel ement yma ł ej a r c hi t ek t ur ywz or ni c z ona wi ą z uj ą c edol i ni i opr a wGHI DI NI . W os t a t ni mc z a s i ewpr owa dz i l i ś mydo s pr z eda ż yopr a wyt r a dy c y j ne, mont owa nenaba z i eodl e wówz es t opówa l umi ni um poc hodz ą c y c h odwi odą c y c hpr oduc ent ówwł os k i c h.

Z a pr a s z a mydoz a poz na ni as i ęzof er t ąz apoś r edni c t wem na s z ej s t r onyi nt er ne t owej g dz i ez na j duj ą s i ęk a r t yk a t a l og owezda ny mi t ec hni c z ny mi of er owa ny c hpr z e zna sopr a woś wi e t l eni owy c hi el ement ówma ł ej a r c hi t ek t ur y . S ł uż y mydor a dz t wem t ec hni c z ny mi pr oj ek t owy m wz a k r es i e r oz wi ą z a ńoś wi e t l eni ai l umi na c y j neg oi uż y t k oweg o.


Mar kaPer f ectWoolpowst ał aabyzaspokoi ćgust a naj bar dzi ejwymagaj ącychkl i ent ów.Naszekol ekcj eszyt e t onaj wyższejj akościweł naowczaMer ynos,weł nakozi c Kaszmi r ski ch( Kaszmi r )or azweł nawi el bł ądzi a( Camel ) . Naszepr odukt yst al eewol uuj ąpodkr eśl aj ącswoj ąmi sj ę pr ekur sor amody .Of er t adzi el isi ęnadwaodr ębne dzi ał ypoświ ęconemodzi e:Modapości el owa or azModadzi eci ęcaini emowl ęca. St awi amypr zedewszyst ki m nael ast ycznośćor az dopasowani edopot r zebKl i ent a.Jest eśmywst ani e zr eal i zowaćkażdezamówi eni ei ndywi dual ne or azhur t owe. Naj wyższąj akośćnaszychwyr obówpot wi er dza cer t yf i katWOOLMARK.Ur ządr ej est r acj ipr odukt ów l eczni czych,wyr obówmedycznychipr odukt ów bi obój czychpr zyznałnaszym wyr obom weł ni anym st at uswyr obówr ehabi l i t acyj nych.

W nasz ejof er ci ez naj dz i eci et aki epr odukt yj ak: Pości el e,koce,kapci e,kami z el ki ,kur t ki ,cz apki ,sz l af r okiz e100% weł ny.

I NF OL I NI A:519656541 www. fir mowa pol s k a . pl

www. per f ec t wool . c om/ s hop T OPF i r my


Jest eśmypr oducent em wyr obów zdr ewna,dysponuj emysi ł ą pr odukcyj ną,posi adamywł asne magazyny,bazęt r anspor t ową iwykwal i f i kowanychf achowców. Wykonuj emyzl eceni ahur t owe namat er i ał ydl af i r m budowl anych, j akir ówni eżr eal i zuj emy zamówi eni ai ndywi dual ne, podkl i ent a. Pr of esj onal naobsł uga, szybkar eal i zacj a,sol i dne it er mi nowewykonani e. Naj ni ższeceny.

t el . ( 0048) 793999950,( 0048) 885262039 maj st er @eur ot ar t ak. pl

www. eur ot ar t ak. pl

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANI ASI EZNASZĄCAŁĄOFERTĄ

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


SPRZEDAŻ MONTAŻ

www. dachykamzol . pll uci akamzol @wp. pl

BLACHY FOLI E DACHÓWKI RYNNY PAPY Andr zejKamzol-DachyKompl eksowo Fi r maj estobecnanar ynkuod14l at .Napocząt kunaszejdzi ał al ności zaj mowal i śmysi ęwył ączni espr zedażąbl achir yni en. Popewnym czasi er ozszer zyl i śmyof er t ęhandl owąoi nnepokr yci adachowe ( dachówkę,papę,papęt er mozgr zewal ną,pł yt ęwar st wową,eur of al ę) , at akżewzakr esi eusł ugkompl eksowegowykonani adachów ( mont ażwi ęźbydachowej ,dekar st woiobr óbkibl achar ski e) . Fachowedor adzt wo,r zet el ność,mi ł aikompet ent naobsł ugapowoduj e, żenaszaf i r maci ągl esi ęr ozwi j a. Nasikl i encimogąl i czyćnakonkur encyj nest awki ikor zyst nysposóbwycenpr odukt ów. ZAPRASZAMYDO ZAPOZNANI ASI ĘZNASZĄOFERTĄ.

ul .Ost r owska143a 63405Si er oszewi ce

627396572 604712681


Ul .Naddni epr z ańska26/ 2d 04205War sz awa Tel .+48228127433 Fax:+48228126257 sal es@mmeu. t v www. mmeu. t v Medi aManagementEur opeof er uj ebogat ywybórnaj popul ar ni ej sz ychświ at owychkanał ów t el ewi z yj nych.Nasz aof er t aski er owanaj estdosz er oki egogr onagościhot el owych,wi ęc z adowol iz ar ównopr z ebywaj ącąnawakacj achr odz i nę,mi ł ośni ków spor t uj akit ur yst ę bi z nesowego,kt ór ypoci ęż ki m dni umyśl ioobej r z eni uwi adomościl ubchwi l ir el aksu. Medi aManagementEur ope,st al ewz bogacaswoj ąof er t ęidokł adawsz el ki chst ar ań,ż eby z apewni ćPańst wunaj l epsz ywybórpr ogr amów t el ewi z yj nych. Of er owanepr z ezMMEkanał yi nf or macyj neibi z nesowe ( BBCWor l dNews,CNN,CNBC,Eur onews,Rusi a24)t o24godz i nneser wi syz apewni aj ące dost ępdor el acj iz eświ at owychwydar z eń,spor t ,pogodę,wi adomościbi z nesowe, bi eż ącewydar z eni aor azpr ogr amydokument al ne. Naj l epi ejr oz poz nawal nekanał yspor t owe( Eur ospor t ,Eur ospor t 2) dost ar cz aj ąni ez apomni anychemocj imi ł ośni kom spor t owychwr aż eń. Kr eskówkimówi ąuni wer sal nym j ęz yki em,z at em ni eważ nei l el atmaj ąWasigości e, Car t oonNet wor k,Boomer angiCBeebi esBBCz awsz ebędąmi ł ąr oz r ywką. Mi ł ośni cydobr egoki naz r el aksuj ąsi ęogl ądaj ącnaj wi ększ eki nowepr z eboj e ( TCM,HBO,HBO2,HBO Comedy) . Wspól neogl ądani et el ewi z j imoż ebyćdoskonał ąr oz r ywkądl acał ejr odz i ny, dl at egow of er ci eMMEz naj duj ąsi ęt akż epr ogr amyokuchni ,modz i e,domu or azr oz woj uosobi st ym iz dr owi u( BBCEnt er t ai nment ,BBCKnowl edge, BBCLi f est yl e,Nat i onalGeogr aphi cChannel ,Fashi onOne,RTRPl anet a) . Of er t aMMEt ot akż el i cz nekanał yobcoj ęz ycz ne:ni emi ecki et j .RTL,VOX, nt v,SAT1,Pr o7,hi sz pański eTVEiTVE24hor azr osyj ski e. Fi r maMMEof er uj edost ępdokanał ów t el ewi z yj nychw hot el achbez pośr edni o odnadawcygwar ant uj ącl egal nąr eemi sj ęw Państ waobi ekci e. Zr óż ni cowanaof er t a,wi el ol et ni edoświ adcz eni eidost osowani eof er t ydoi ndywi dual nych pot r z ebkl i ent asąt ym,conaswyr óż ni a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Harbest ul.Skrzetuskiego 2, 65-124 Zielona Góra tel. 68 451 24 28 info@harbest.pl www.harbest.pl www.identyfikatory.eu

Produkcją identyfikatorów zajmujemy się od ponad 10 lat. Identyfikatory z eleganckiego aluminium, z wymienną karteczką z nazwiskiem wykonujemy z pełnokolorowym nadrukiem już od jednej sztuki. Identyfikatory są lekkie, a dzięki wielu wariantom zapięć: klipsy, agrafki lub bardzo popularne magnesy, nie sprawiają trudności w mocowaniu. W ofercie posiadamy również id. plastikowe, mosiężne i grawerowane. Realizujemy nietypowe zamówienia, tworzymy niepowtarzalne identyfikatory również z wymiennym nazwiskiem. Do naszych klientów należą banki, sieci sklepów, urzędy oraz oczywiście hotele. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz bezkonkurencyjne ceny.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ PO BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ IDENTYFIKATORA Z TWOIM LOGO

www.harbest.pl

*

* logotypy są własnością ich właścicieli

zostały użyte jedynie w celach prezentacji naszych realizacji


Naszym celem jest dostarczanie specjalistycznego wyposażenia zarówno dla kilentów indywidualnych i prywatnych. Podejmujemy się standardowych prac (oferta) oraz nietypowych, przygotowanych indywidualnie dla Klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte jest wieloma referencjami. Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni, dopasowany do Panstwa potrzeb produkt, z którym wiąże się fachowa pomoc techniczna, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferujemy sauny fińskie, łaźnie parowe, kabiny infrared nie tylko w takich miastach jak Poznań, Toruń, Wrocław, ale także na terenie całej zachodniej Polski. W przypadku pytań chętnie udzielimy wszelkich informacji. Oferujemy Państwu budowę saun, łaźni itp. w dowolnych rozmiarach i kształatach w zależności Oferujemy sauny różnego typu takie jak: - sauna sucha (fińska) - sauna mokra (sanarium) - sauna aromatyczna / ziołowa - biosauna tylko e j - kabiny na podczerwień (Infrared) u jm zj - łaźnia parowa Pode iwe decy a n - łaźnia błotna c właś cz do gro w. - łaźnia aromatyczna ó ą - łaźnia solankowa - doł ch Klient - caldarium y nasz - tepidarium - hammam Wyposażenie do schładzania i wypoczynku takie jak: - wanny SPA - leżanki z tworzywa - leżanki ceramiczne - siedziska ceramiczne z misami do moczenia stóp - natryski okrągłe i w kształcie ślimaka wyposażone w wylewki różnego typu - „natryski wrażeń”

BEKABUD Mariusz Powałowski ul. Chudoby 16, 62-200 Gniezno tel./fax 61 426 59 92, kom. 695 429 912 e-mail: biuro@bekabud.pl

www.bekabud.pl


Der mast i rEye&Li pCont ourFi l l er s

Ot onowoc z e s nal i ni apr of e s j ona l ny c h, be z i nwa z y j ny c h, k ol a g e nowy c hwy pe ł ni a c z yz ma r s z c z e k , poł ą c z ony c h ze f e k t e ml ii ng u, pr z e z na c z ony c hdos t os owa ni a wok ol i c a c hoc z ui us t . Wy pr oduk owa ne j wna not e c hnol og i i .


Firma Eurokinderland jest wiodącym producentem i wykonawcą sal zabaw w całej Uni Europejskiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie nowoczesnych sal zabaw z materiałów pochodzących tylko z UE. Nasze produkty posiadają wysokie standardy jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi ( TUV,CE,GS) oraz certyfikaty najwyższej jakości materiału i bezpieczeństwa p-pożarowego. Zlecając naszej firmie realizację projektu wybranego przez inwestora gwarantujemy urzeczywistnienie powstania sali zabaw na najwyższym poziomie. Projekt sal zabaw będzie oferował rozpiętą gamę różnorodnych elementów takich jak : profesjonalna trampolina dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnia kręcona i tubowa, labirynty, mosty siatkowe, wejścia kaskadowe, wejścia gąbkowe, ściany wspinaczkowe, basen z piłeczkami, armatki pneumatyczne strzelające mięciutkimi piłeczkami oraz elementy wiszące. Całość będzie kolorowa. Konstrukcja wieży zabawowej jest także przystosowana do zabawy rodziców z dziećmi co jest nowością na rynku polskim. Z racji jakości naszych sal zabaw wybudowanych przez naszą firmę, wiemy z doświadczenia, że cieszą się wielkim powodzeniem spowodowanym przez rozmyślne i ciekawe rozwiązania techniczne. Efektem naszych realizacji są największe renomowane Centra Handlowe w Polsce takie jak : Silesia City Center w Katowicach ( Jupi Park),Centrum Handlowe Land w Warszawie Crazy Land), CH Silver Screen w Łodzi (Jupi Park), CH Jurajska w Częstochowie, E.W. Galeria Rondo Busines Centre w Sieradzu ,galeria Malta w Poznaniu, sala zabaw Tęczowa Planeta w Szczecinie C.H. „NORFA” Vilno Litwa wiele przedszkoli oraz innych sal zabaw na terenie całego kraju i zagranicą.

„Eurokinderland” - ul. Rodziewiczówny 6 lok 4, 71-562 Szczecin tel./fax (091) 4232767 tel. 512 008 661 512 008 662

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

e-mail: biuro@eurokinderland.pl

www.eurokinderland.pl


Eleganckie, stylowe, nowoczesne ? Wybierz najlepszy styl dla Twojego hotelu. Nasza oferta obejmuje meble wykonane według indywidualnych oczekiwań Klienta, jak również funkcjonalne systemy, przeznaczone do wyposażania pokoi hotelowych i apartamentów Recepcja jest wizytówką każdego hotelu, pełni funkcję reprezentacyjną wskazując na jego status i styl pracy. Posiadane przez nas w ofercie lady recepcyjne pozwalają na zorganizowanie funkcjonalnego stanowiska pracy. Duża liczba kształtów i wielkości lad recepcyjnych stwarza nieograniczone możliwości komponowania dowolnej przestrzeni recepcyjnej. Wnętrze recepcji nabierze lekkości i elegancji, a czekanie stanie się przyjemnością dzięki licznym propozycjom mebli tapicerowanych. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki wybór krzeseł, foteli i sof które stanowią nieodłączny element wyposażenia wszystkich pomieszczeń obsługi klienta, gabinetów, sal konferencyjnych, restauracji i kawiarni.

www.anadeco.pl 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 36/1 tel. 58 380 04 02, kom. 509 406 503, 796 906 503

biuro@anadeco.pl znajdziesz nas również na facebooku


Daniel Dudka MEBLE OSOWSKIE Daniel Dudka tel. 514-590-594 e-mail:stolarz@poczta.pl

Dzięki szerokiej wiedzy na temat produkcji potrafimy zaoferować Państwu meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe, jak i wiele innych doskonałych np. do Twojego ogrodu, biura, sklepu czy magazynu. Współpracując z jednymi z najlepszych firm produkujących akcesoria meblowe jesteśmy w stanie zapewnić każdemu klientowi meble z różnego rodzaju materiałów między innymi:

www.mebleosowskie.pl fronty lakierowane (matowe, połysk, wysoki połysk), • fronty fornirowane (naturalne i modyfikowane), • fronty PCV (50 dostępnych kolorów foli ) • aluminium, • drewno naturalne, • szkło kolorowe, lustra, • prowadnice szufladowe każdego rodzaju, • oraz inne akceroria dzięki którym zapewniamy gwarancje dobre wykonanie. •

www.mebleosowskie.pl


Odzysk ciepła

z instalacji chłodniczych w hotelach i restauracjach. Energia, którą powinno się wykorzystać

Urządzenia chłodnicze Mają jeden z największych udziałów w kosztach energii tam, gdzie obraca się świeżymi artykułami spożywczymi t.j. w restauracjach, hotelach czy marketach. Dlatego należy pomyśleć o optymalnym spożytkowaniu tej energii. Oznacza to np. wykorzystanie ciepła odpadowego agregatów chłodniczych i zastosowanie go do pogrzania ciepłej wody użytkowej lub wykorzystania w instalacji centralnego ogrzewania. Pomimo wysokich kosztów energii elektrycznej ciągle wielu klientów nie wykorzystuje ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych. Przykład:

Jak to działa:

W restauracji wydaje się 120 zestawów posiłkowych dziennie

Do podgrzewania wody użytkowej ciepłem odpadowym małych agragatów chłodniczych, względnie małych agregatów zespolonych o przekroju przewodu ciśnieniowego do 28 mm odzyskuje się ciepło za pomocą wewnętrznych. wymienników ciepła. Wymienniki odzysku ciepła wpina się w układ chłodniczy za sprężarką a przed skraplaczem.

Restauracja posiada: - 2 komory chłodnicze każda o powierzchni ok. 5 m2 - 1 komorę mroźniczą o powierzchni ok. 5 m2 Do utrzymania naczyń i sztućców w nieskazitelnej czystości restauracja zużywa ca 1 600 L/ dobę. Urządzenia chłodnicze oddają 12,5 kW ciepła odpadowego, które może być wykorzystane do podgrzania wody z +10 0C do +500C, czyli o 40 K. Można nim podgrzać wodę w ilości: 230L/ h. A zatem przy 12 godzinach pracy na dobę daje nam to ok. 2 750 L. Przy takich ilościach wody daje nam to zwrot z inwestycji w ciągu ok. 3 lat. Po tym okresie podgrzewania C.W.U mamy za darmo.

Zaletą systemu jest możliwość podłączenia się do istniejących urządzeń chłodniczych. Poprzez zastosowanie opatentowanej zasady kominowej osiąga się wielowarstwowość wody w pojemniku, co gwarantuje wysokie i utrzymujące się na stałym poziomie delta „t“ przy wymienniku ciepła. To właśnie prowadzi do optymalnego wykorzystania ciepła odpadowego urządzeń chłodniczych za pomocą stosowanej przez DK metody odzyskiwania ciepła. Permanentny wewnętrzny obieg wody odbywa się drogą termiczną, tak że nieistnieją żadne pompy, zawory czy inne ewentualne źródła zakłóceń. Dla wszelkich zakresów stosowania oferowane są odpowiednie urządzenia, od 50-litrowego zbiornika z wbudowanym wymiennikiem ciepła po zbiorniki o pojemności 5.000 litrów z zewnętrznymi kondensatorami rurowymi, np. dla zakładów przetwórstwa mięsnego. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i zadecydować, która wersja jest najwłaściwsza, by optymalnie wykorzystać energię.

www.arthal.pl

biuro@arthal.pl


www. sal onspa. waw. pl af r yka@sal onspa. waw. pl Tel :227749506

Af r y k aDayS P A S z e r ok i z ak r e sus ł ug:

Af r ykadayspapowst ał ozmyśl ą owszyst ki ch,kt ór zypr agnąoder waćsi ę -z abi e gi nat war zi c i ał o nachwi l kęodmonot oni idni acodzi ennego. -me dy c y nae s t e t y c z na Szybki et empożyci aicodzi ennyst r es t owar zyszącynam nakażdym kr oku -z abi e gi l as e r owe negat ywni eodbi j asi ęnakondycj inaszego -nowoc z e s neme t odyodc hudz ani a or gani zmuinanaszym zdr owi u.Szer oki /F al eRF, QL i po, Pr e s ot he r apy/ zakr esusł ugwAf r ykadaySPAŁomi anki -mani c ur e, pe di c ur e pozwal askor zyst aćzpr ogr amów,zabi egów ir yt uał ówSPAmaj ącychnacel u zmni ej szeni est r esu,popr awęst anuskór y or azkondycj if i zycznejipsychi cznej ,pomoc wwal cezr óżnymipr obl emami ,znadwagą ,zcel ul i t em.Pobytwnaszym SPA t oni ezapomni anechwi l e,st ymul uj ące doodnowy ,peł negowyci szeni a,r el aksu iodpoczynku.Dzi ękinaszym zabi egom SPAkażdynabi er zesi łnawi el edni . Bezpośr edni esąsi edzt woPuszczy Kampi noski ejij ejświ eżepowi et r ze dodat kowospr zyj agł ębszemur el aksowi il epszejabsor pcj ist osowanych kosmet yków.Ser deczni ezapr aszamy doskor zyst ani aznaszychusł ug.

05092Łomi anki ul .Wi śl ana74Ipi ęt r ol ok.1 www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


F . U . E X P R E S 4 1 5 0 0C h o r z ó w l . C h r o p a c z o ws k a1 1 +4 86 0 27 4 05 0 0 +4 86 9 60 4 74 0 5 f a x :3 23 4 50 06 0

www. f u e x p r e s . p l b i u r o @f u e x p r e s . p l

O d1 9 9 8fi r maF . U . E x p r e sz a j mu j es i ęb u d o wąs a l z a b a w.P r z e zt e nc z a swy k o n a l i ś myp o n a ds e t k ę t a k i c ho b i e k t ó w. D z i ę k i t e mumo ż e myp o c h wa l i ćs i ę n a j l e p s z y mi ,d o ś wi a d c z o n y mif a c h o wc a mio r a z p o z y t y wn y mi o p i n i a mi z l e c e n i o d a wc ó w. G ł ó wn ewa r t o s c iia t u t yfi r myt owi a r y g o d n o ś ć , t e r mi n o wo ś ć ,b e z p i e c z e ń s t woo r a zwy s o k aj a k o ś ć wy k o n y wa n y c hz l e c e ń . Ma t e r i a ł yo r a zk o mp o n e n t y ,k t ó r y c hu ż y wa my , p o c h o d z ąo dn a j l e p s z y c hp r o d u c e n t ó w U n i i E u r o p e j s k i e j ,c op o p a r tj e s tc e r t y fi k a t a mi ,o r a z s t o s o wn y mi a t e s t a mi . Wn a s z e j o f e r c i ez n a j d z i e c i eP a ń s t wo : we wn ę t r z n es a l ez a b a w z e wn e t r z n es a l ez a b a w b a s e n yz p i ł e c z k a mi z j e ż d ż a l n i e u r z ą d z e n i ad mu c h a n e( z a mk i , z j e ż d ż a l n i e , t o r yp r z e s z k ó d , i t p . ) a r ma t k i p n e u ma t y c z n e l a b i r y n t y k ł a d k i wi e t n a ms k i e mo s t yr u c h o me


. Gł ówna9 www. bi oek oc ompa ny . eu ul 96325Ra dz i ej owi c e bi oek o@me. c om T el :603335533

BI OE KOCOMP ANY BI OEKOCOMPANYj estdynami czni e r ozwi j aj ącąsi ęf i r mązaangażowaną wszer okizakr esdzi ał al nościzwi ązanej zekol ogi ą,ut yl i zacj ąir ecykl i ngi em Jest eśmypr of esj onal nąf i r mąwzakr esi e odbi or uizagospodar owani azużyt ych ol eigast r onomi cznych.I nt ensywni e r ozwi j aj ącysi ęr ynekodpadów zmobi l i zowałnasdopr ężnegor ozwoj u naszejf i r my ,zogr omnym zaangażowani em st ar amysi ęzapewni ć naszym kl i ent om sol i dnośćif achowość wzakr esi eof er owanychusł ugpopr zez ci ągł edoskonal eni ej akościnaszych usł ug. Wszel ki ekwest i epr awnedot yczące ochr onyśr odowi skaizwi ązanezt ym wymagani at r akt uj emypr i or yt et owo.

Of er t a s pec j a l na : my eś t es J mą nąfir z c y t s i l a j pec s ę i ąs c ą muj j a z em or m odbi mowy r da u ej ool eg t y uż z u, z c z us ł t oi eg z wc y poż s em, t por ns a r ht c zi a or em ni nowa y z a g ma em. ni owa r poda os g a z i da a i mapos afir z s Na a eni wol z e ownez os t s e eni dz owa napr e i es r k a wz i c noś l a ł a i dz dów, aodpa ni a er bi z y z c z us ł t ówi ej ol a eni hodz poc o. nneg i l oś r

Naszym cel em j estpoł ączeni enaj wyższej j akościof er owanychpr odukt ówzszer oką dzi ał al ności ąi nwest ycyj nąnar ynku kr aj owym inar ynkach mi ędzynar odowych.Koncent r uj emy naszedzi ał ani anawykor zyst ani u pr zyj aznychdl aśr odowi skat echnol ogi i ekol ogi cznych.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


WWW. SEMAGASTRO. PL SEMAGASTRO Częst ochowazaj muj esi ękompl eksowym wyposażeni em gast r onomi i wpr of esj onal neur ządzeni aiakcesor i ani ezbędnewkażdejkuchniini et yl ko. Zchęci ązapr oponuj emyspr awdzoner ozwi ązani aispr zęt yt aki chr enomowanyc hf i r mj ak:

Whi r l pool( pi ecekonwekcyj nopar owe,zmywar ki ,pr of esj onal nepr al ki ,suszar ki ) . RM Gast r o( pi ecekonwekcyj nopar oweRet i goiREDFOX,l i ni ekuchenne,chł odni ct wo) . Pl ast met( mebl ezest al ini er dzewnej ,ci ągiwydawcze,ur ządzeni achł odni czeigr zewcze) .

Sanr emo( ci śni eni oweekspr esydokawy ,mł ynkidokawyiakcesor i a. Zapewni amymont ażiszkol eni epr zepr owadzonepr zezzawodowegobar i st ę) . MeskoAGD( wi el of unkcyj ner obot ykuchenne)iwi el ei nnych. Zapewni amyser wi sgwar ancyj nyipogwar ancyj ny ,j akimont ażzakupi onychur ządzeń.

DORADZTWO PROJEKTYSPRZEDAŻSERWI S SEMAGASTRO

ul .M.Skł odowski ej Cur i e27/ 25 42200Częst ochowa

www. fir mowa pol s k a . pl

t el :502378646 bi ur o@semagast r o. pl www. semagast r o. pl

T OPF i r my


Skl e pwww. ot oc he mi a. plof e r uj es pe c j al i s t yc zneś r odki c he mi c znedozas t os owańpr of e s j onal nyc h. W nas ze j of e r c i eznaj dzi e s z: LLV150C

DL

PŁYNDO MYĆAMASZYNOWEGO W WODZI E MI ĘKKI EJZZAWARTOŚCI Ą AKTYWNEGO CHLORU

PREPARATDO USUWANI A KAMI ENI AWODNEGO

Skut ecz myw wodz i emi ękki ej

Usuwaizapobi egaosadzani usi ękami eni awodnego

Myj eni epoz ost awi aj ącśl adów

Si l nyodkami eni acz

Ef ektwybi el ani a

LRV100

LLV100

PŁYNDO PŁUKANI A W WODZI EMI ĘKKI EJ

PŁYNDO MASZYNOWEGO MUCI ANACZYŃSTOŁOWYCH ORAZKUCHENNYCH W WODZI EMI ĘKKI EJ

Pł ukani enaczyńwewszyst ki cht ypachmaszynmyj ących

Skut ecznyw wodzi emi ękki ej Myj eni epozost awi aj ącśl adów

Redukcj acz asuosusz ani a Poł yskbezśl adów

Pai nt ar ' sGol d ui ar ' sQui k Megui Rest or at i onKi t Meg Cl assCar nauba Det ai l er Pl us

Kompl et nyz est aw Popr awi a Woskzbogat ą dor enowacj i poł yski mi e s z a n k ą o d ż y w ek iochr onyl aki er u ochr onęl aki er u

www. fir mowa pol s k a . pl

DeepCr yst al Pol i sh

Wheel Pol i shi ngKi t

Cz yst apol i t ur a (473ml )

Zest aw do pol er owani af el g

kont akt @ot ochemi a. pl

ul .Mi eczykowa83

Tel :683204305

www. ot ochemi a. pl

65012Zi el onaGór a

Kom:508224116

T OPF i r my


WWW. WSZYSTKODOSUSHI . PL Fi r maPanAsi aPol skaSp.zo. o.mazaszczytzapr ezent owaćPańst wu nowypr oduktnar ynkupol ski m. ChocoPi e–t odwabi szkopt y ,zpuszyst ym nadzi eni em obl aneml ecznączekol adą. Opat ent owanat echnol ogi apr odukcj iii ndywi dual neopakowani ekażdegoci ast ka ut r zymuj ej egoświ eżośćimi ękkośćpr zezdł ugiczas.ChocoPi ewyt war zane j estwył ączni eznat ur al nychskł adni ków.Ni ezawi er akonser want ów,szt ucznych bar wni kówor azskł adni kówmodyf i kowanychgenet yczni e( GMO) .Wzbogaconesą kwasamiOmega3or azwi t ami nami .Recept ur at egopr zysmakusi ęga1929r oku. Pr oduktdost ępnyj estwopakowani achpo4,6,12l ub48szt uk. CI ASTKACHOCO PI E-j estwspani ał ym pr ezent em dl akl i ent ów hot el i , r est aur acj i ,spot kańbi znesowych,konf er encj i ,pr zyj ęć,i t p. W swoj ejof er ci eposi adamyr ówni eżi nnepr odukt yf i r myOr i on: ast kawf or mi egr zybków( k apel uszzczekol ady ,t r z onzkr uchegoci ast ka) . ChocoBoy–ci

ChocoBoySaf ar i–okr ągł e,kr ucheci ast eczkaznadzi eni em czekol adowym.

ul .Towar owa30 t el .+48504129355 00839War szawa zamowi eni a@panasi apol ska. pl


www. kuepper sbusch. pl Ki edyw r oku1875Fr i dr i c hKüpper s bus c hot wi er ałs woj epr zeds i ębi or s t wow Ni emc zec h,oc zywi ś c i ew of er c i enowopows t ał ejf i r myni emi ałj es zc zeur ządzeń uni wer s al negozas t os owani adl agot owani a,s c hł adzani a,pr zec howywani a,r egener ac j i or azs er wowani apot r aw.J ednakpods t awowazas adai deal nejkuc hniodzwi er c i edl ał a s i ęj użwt edyj akoi deawi odąc aw pr odukc j i . Dzi s i ajKüpper s bus c hoznac zaponad130l atwi edzyidoś wi adc zeni aw zakr es i e ur ządzeńgas t r onomi c znyc his er wowani apot r aw.Od1999r okuws pól ni ezgr upą TEKAwykor zys t uj ewi edzęr ynkową91s pół ekdys t r ybuc yj nyc hw 37kr aj ac hor az pot enc j ałi nnowac yj ny34zakł adów pr odukc yj nyc hw c odzi ennejpr ac yponad5. 600 pr of es j onal i s t ów-at odl anas zyc hkl i ent ów. Nas zezes poł ypr oj ekt owewr azzużyt kowni kamipl anuj ąiopt ymal i zuj ąi ndywi dual ne pr oc es y,nowepr odukt yii nnowac yj nydes i gn,wyznac zaj ąc et r endyw zakr es i e ur ządzeńgas t r onomi c znyc h-odpoj edync zyc hur ządzeńpopr zezc ał ebl okikuc henne dokompl et nyc hc i ągów wydawc zyc h.I nnymis ł owyi deapr zyś wi ec aj ąc azał ożyc i el owi f i r myt owar zys zyinam obec ni e,azał ożeni em j es t :„I deałj akozas ada”.

Küpper s bus c hGr oßküc hent ec hni kGmbH & Co.KG Bi ur oHandl owe: T ek aPol s k aSp.zo. o. ul .3goMaj a805800Pr us z k ów

t el .+48227383288 f ax+48227383168 i nf o@k uepper s bus c h. pl


Kompl eksowewyposażeni e hot el iigast r onomi .

www. t oni ko. com Nasz ąwi z yt ówkąj estpr of esj onal naipeł na ż ycz l i wościobsł uga.St ar amysi ędochować peł negopr of esj onal i z muir z et el ności w kont akci ezkl i ent em. Naci sknanaj wyż sz ąj akośćipr of esj onal ną obsł ugępoz wol i ł ynam w ci ągu20l at dz i ał al nościnar ynkuz yskaćsobi est ał ą baz ękl i ent ów ( z apr asz amydoobej r z eni a nasz ejl i st yr ef er encyj nejioświ adcz eń nasz ychkl i ent ów) inawi ąz aćwspół pr acę zpr oducent amit owar ów naj l epsz ejkl asy .

Zapr aszamydozapoznani a si ęznasząof er t ą.

o ni k o @t o ni k o . c o m www. t o ni k o . c o m t


WWW. MOJATOREBKA. COM Fi l ozof i anaszejmar kiopi er asi ęnadbał ościoKl i ent a.St ar amysi ęodgadnąćWasze życzeni a,pot r zebyipr agni eni a.W dzi ał ani uki er uj emysi ępr of esj onal i zmem or az i ndywi dual nym podej ści em,aof er owanemodnet or ebkiodznaczaj ąsi ęwysokąj akości ą, dbał ości ąoszczegół yor azpr ecyzyj nym wykończeni em.Of er uj emyf aj net or ebkidamski e dopasowanedokażdejpor yr okuor azokazj ior óżnym char akt er ze. Mi sj ąnaszejmar kij estspr zedażgal ant er i ispeł ni aj ącejnaj wyższest andar dy or azwszel ki eoczeki wani aKl i ent ów.Dokł adamyst ar ań,abymar kamoj at or ebka. com, st ał asi ęnaj chęt ni ejwybi er anąpr zezPani eceni ącedobr ąj akość wpr zyst ępnejceni e.Dl at egot eżznaj dzi eszunasł adnet or ebkiidodat ki gal ant er yj newi el uznanychpr oducent ów. Wi zj ąnaszejmar kij estzyskani ewysoki ejpozycj inar ynkugal ant er i i . Pr agni emyosi ągnąćt akiwyni k,dost ar czaj ącnaj l epsze,wysokogat unkoweimodne t or ebkidamski eoni epowt ar zal nym st yl u.Nadr odzedodoskonał ościst al eśl edzi my świ at owet r endy ,dokonuj emyst ar annejsel ekcj iwśr óddost awcówiwykonawców,aby spr zedawaćt yl kopr zypadaj ącedogust u,f aj net or ebki .

Moj at or ebka-i nt er net owyskl epzgal ant er i ą Al .Jer ozol i mski e/ JanaPawł aI I18Pr zej ści ePodzi emne-l okal6200024War szawa t el . :+48531160440 t el .kom. :+48513321626 emai l :skl ep@moj at or ebka. com


WWW. BF RE S H. PL Bf r esht okompl et nyzakr esusł ug,dzi ęki ,kt ór ym możeci e Państ wo,nacodzi eńci eszycsi ęzadowol eni em swoi ch kl i ent ów.Bf r esht osyst em,kt ór yzapewni aPańst wu naj wyższypozi om obsł ugikl i ent a.

Wol nost oj ące,ener gooszczędne,wyposażonewsyst em UVaut omat yczni est er yl i zuj ącyr eczni czki ,at akżenowoczesne syst emypodgr zewani ainasączani a. Posi adacer t yf i katCE.Wymagaj edyni epodł ączeni a dosi eciel ekt r ycznej ,dzi ekiczemupr zygot owani er ęczni czków t r wazal edwi eki l kasekund.

Topr oduktpr oekol ogi cznyznat ur al nych wł óki enbaweł ny ,pr zyj emnywdot yku, pr zeznaczonydoodświ eżani ar ąkit war zy . Posi adaj ąat estPZH

bf r es h@bf r es h. pl Bf r es hPol a nd Ra dom 26600, ul . Wr oc ł a ws k a4 t el . f a x . :48483650637 t el . k om. :48601500738


www. hoi an. pl bi ur o@hoi an. pl Dom t oni et yl kor odzi na,al eost oj a,mi ej scegdzi eczł owi ekwypoczywapot r udachdni a,t ownęt r ze, kt ór et wor zypr zezl at a.Odpowi edni edekor acj e,ni et uzi nkowemebl e,pr zedmi ot ykt ór enadaj ą at mosf er ępomi eszczeni om.Wybi er amyt aki edodat ki ,ar anżuj emyot oczeni et akabyczućsi ęw ni m swobodni e.Ot aczamysi ęt aki mipr zedmi ot ami ,kt ór epozyt ywni ewpł ywaj ąnanaszesamopoczuci e. Dl at egot eżHOIANot wi er aswoj edr zwiizapr aszadoskl epui nt er net owegoishowr oomu peł negouni kat owychior ygi nal nychr zeczy. Of er uj emypr odukt ynat ur al newykonanezr at t anuihi acynt uwodnego.Rzeczy,kt ór et wor ząkl i mat . Naszepr odukt yi mpor t uj emyzdal eki ejAzj i ,i chzal et ąj estt o,żesąr ęczni ewykonane,pr zyczym or ygi nal ne,nadaj ąni esamowi t ykl i matdomu,dodaj ąsmaku.Ni eznaj dzi eszi chw skl epi ezar ogi em. Jeżel ichceszdowi edzi ećsi ęwi ęcejonas,of er ci ekt ór ąmamy,l ubopr zedmi oci e,kt ór yszczegól ni e Ci ebi ezai nt er esowałnapi sz,chęt ni eodpowi emynawszel ki eTwoj epyt ani a. Ser deczni ezapr aszamydoshowr oomu,gdzi emaj ąPańst womożl i wośćzapoznani asi ęznaszą of er t ą–pr osi mywcześni ejot el ef on,bądźmai l a( bi ur o@hoi an. pl )w cel uumówi eni a si ęnaspot kani e.Jeżel ipr agni eszmi ećcośwyj ąt kowego,szczegól negozapr aszamydoHOIAN. HOIANt oni et uzi nkowyskl epzszer okaof er t ąar t ykuł ów dekor acyj nych, mebl izr at t anuihi acynt uwodnego.

MEBLE IPODKŁADKI

LAMPY

KOSZE

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


83200St ar ogar dGdański ul .Lubi chowska8 Tel . :583523484,790709330 Emai l :i nf o@hanl o. pl Web:www. hanl o. pl Fi r maHanl opowst ał aw Gr azuwAust r i i ,38l att emu.Pr oj ekt uj e,wykonuj eibuduj edomyzgot owych el ement ów wedł ugi ndywi dual nychpr oj ekt ów,wyr óżni aj ącesi ęnaj wyższąj akości ą.W f abr yceHanl ow ni emi ecki m Fr ei wal depowst aj ąekol ogi cznedomy“zduszą”,wyposażonew naj nowocześni ej sze ur ządzeni a.DomyHanl owykonanesąw 90% zdr ewna( sosna,świ er k) .Sązdr owe,pol ecanedl a al er gi ków,char akt er yzuj ąsi ębar dzokor zyst nym bi l ansem ci epl nym.Współ czynni ki em pr zeni kani a ci epł au=0, 13mogąsi ęposzczyci ćw Ni emczechzal edwi eczt er yfir my,w t ym Hanl o,dl akt ór ejści ana zachowuj ącat aki epar amet r yt ost andar d.Dr ewno,zkt ór egopowst aj ądomyw f abr yceHanl oj est suszonedo13% wi l got ności .Ni ewymagaj ąkonser wacj ianit eżużyci aśr odków chemi cznych.Ci , kt ór zyw ni chj użmi eszkaj ąt wi er dzą,żepr zyni osł yi m szczęści e.

Of er t anaszejf i r my:Budowni ct woener gooszczędne,domydr ewni ane budowanewt echnol ogi iXXIwi ekut onaszawspól naszansanar ozwójekol ogi cznych met odbudowydomuat ym samym gwar ancj anal epsząpr zyszł ośćdl anaszychdzi eci . Budowadomuznamit odecyzj ani et yl koj aknaj bar dzi ejsł usznaor azpr zedewszyst ki m zgodnazduchem czasu.Of er uj emyPańst wuener gooszczędnedomyzdr ewna,st awi ane wsyst emi eFer t i ghaus.Domyznaszejof er t ysąt yl kopr zykł adamij akmożnabudowaćdom. Buduj emydomyzgodni ezwybr anym pr zezWaspr oj ekt em naszym zdowol nami zmi anamij akr ówni eżnabazi epr oj ekt ówgot owych.

DOMY PARTEROWE

DOMY KLASYCZNE

DOMY NOWOCZESNE

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


La mp yKr y s z t a ł o we

Naszaf i r mapowst ał aw1992r oku.Zaj muj emysi ępr odukcj ążyr andol ikr yszt ał owych, gł ówni ekl asycznych.Naj wi ększym zai nt er esowani em wśr ódkl i ent ówci eszą si ękl asyczneopr awyt ypuMar i aTer esa.Jakopr oducentj est eśmywst ani e zapewni ćnaj ni ższecenyor azwysokąj akość. Nat l ekonkur encj iwyr óżni anasi ndywi dual nepodej ści edokażdejr eal i zacj i . Zapewni amypr of esj onal nedor adzt woor azkomf or tpr zyzakupi enaszegooświ et l eni a. Wszyst ki el ampywykonuj emyodpodst awwPol sce,dl at egomodyf i kacj e doobecnychwzor ówni esądl anaspr obl emem. Wykonuj emyt akżeoświ et l eni ewedł ugpr oj ekt ukl i ent a. Zapewni amyr ówni eżmont ażopr awgabar yt owychor azser wi s gwar ancyj nyipogwar ancyj ny .

Naj wi ększąsat ysf akcj ądl anasj estzadowol onykl i ent !

JumaLampyMar ekKot ysz

t el . :0774410458;693302612

45310Opol e ul .Ozi mska181

mar ek@j umal ampy . pl www. j umal ampy . pl


Tel .515693217

Świ atHer bat-t oskl epi nt er net owyzpasj ąizaangażowani em. Tocał yświ atw j ednejf i l i żance. . .

Odsamegopocząt kunaj ważni ej szybyłdl anaskl i ent .Spr owadzal i śmyt yl ko t eher bat yikawy, kt ór ei nt er esował ynaszychodbi or ców.Pr zezl at at est owal i śmydost awców ii cht owar y, or azpr zepr owadzal i śmysel ekcj ę-cor obi myst al e. Gwar ant uj emykonkur encyj necenyist ał e,świ eżedost awy. Współ pr acuj emybezpośr edni o zi mpor t er ami ,f i r mamiFAI RTRADE.Ni ej est eśmypowi ązaniumowamif r anczyzy, samidecyduj emy,kt ór ąpozycj ęzamówi my-ukt ór egodost awcy. Ki er uj emysi ęzasadą-NAJLEPSZAJAKOŚĆPRZYNAJLEPSZEJCENI E. St awi amyj ednaknawypr acowanekont akt yispr awdzonef i r my. Mi sj af i r my" Her bat at oni et yl konapój ,al ef i l ozof i ażyci a" Możl i wośćzl eceni adużychzamówi eń:

60gx10. 000s z ther ba t yz i el onej " Ma ng o"l ubi nny c hzof er t y , Kos z epr e z ent oweod39z ł ne oz as z t uk ę, i l oś c i np. 100-1. 000s z t , Na nos z eni edowol ny c hi nf or ma c j i nana k l ej k a c h, wt y mL OGOk l i ent a , Pr z y g ot owa ni ez es t a wówwpudeł k a c h, k os z a c hl ubi nny c hopa k owa ni a c h, Pomi ni ęc i epoś r edni k aZ AWS Z Es i ęopł a c a : )

www. swi at her bat . com. pl www. fir mowa pol s k a . pl

swi at her bat @gmai l . com T OPF i r my


www. ямБr mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Cz ys t oś ćt oni el uks us , s t a ćCi ęnani ą ! www. mi r c l e a n. s a nok. pl Mi r Cl eanj es tf i r mązaj muj ąc ąs i ęs pr zedażąpr of es j onal negos pr zęt uic hemi idout r zymani ac zys t oś c ina ws zys t ki c hpowi er zc hni ac h. J es t eś myaut or yzowanym dys t r ybut or em t aki c hmar ekj ak: -Ni l f i s k -Sut t er ,Ter s us ,Kl eenPur gat i s ,Tenzi ,I nt er Team,Medi Sept -TTS,I nt er mop -padyet c .Redwood,padydi ament owe. Of er uj emyc hemi ępr of es j onal ną,ś r odkic zys t oś c i , pr os zki ,r ęc zni ki ,papi ert oal et owy,papi er yic zyś c i wa, s pr zętdos pr ząt ani ar ęc znym. i n.mopy,ki j e,s zc zot ki ,zmi ot ki ,wózkis er wi s owe,mas zynydos pr ząt ani a– odkur zac ze,s zor owar ki ,pol er ki ,aut omat ys zor uj ąc ozbi er aj ąc e,zami at ar kiiwi el ei nnyc hpr odukt ów s ł użąc yc hdout r zymani ac zys t oś c i .

Zapr as zamydoWs pół pr ac y! ! !

Mi r Cl ean-Mi r os ł aw St yc zyńs ki Tr epc zaul .Kwi at owa9 38500Sanok

Tel ef on:602358010 Emai l :mi r s t y@i nt er i a. pl


Nas z ek abi nypr ac uj ą j użodponad10c i ul at!

Pal ar ni aj estpr zeznaczonadooczyszczani apowi et r zazt oksycznychskł adni ków dymut yt oni owego,wyt war zanegopr zezosobypal ącet yt ońwewnęt r zukabi ny . Pal ar ni amożebyćst osowanawszędzi et am,gdzi epr zepi synakazuj ąwydzi el eni e dl aosóbpal ącychspecj al negomi ej scaw cel uzl okal i zowani azani eczyszczeń powi et r zabędącychskut ki em pal eni at yt oni u.Zai nst al owani ew t ym wydzi el onym mi ej scupal ar nimanacel uochr onęosóbni epal ącychpr zedt zw.bi er nym pal eni em t oznaczypr zedwchł ani ani em t oksycznychskł adni ków dymut yt oni owego r ozchodzącegosi ęr óżnymidr ogamizmi ej scpr zeznaczonychnapal eni et yt oni u. Ponadt our ządzeni eni edopuszczadopowst awani af ał szywychal ar mów pochodzącychzczuj ekpożar owych. Pr oduktj estzat wi er dzonypr zezCent r al nyI nst yt utOchr onyPr acy,posi adaat est Państ wowegoZakł aduHi gi enyor azŚwi dect woRej est r acj iWzor uPr zemysł owego w Ur zędzi ePat ent owym RP.


RAFAŁWRONKA AGENTUBEZPI ECZENI OWYPZUSA Ubezpi eczeni adl af i r m: Of er uj emyPańst wunast ępuj ąceubezpi eczeni adl af i r m ipr zedsi ębi or ców:Maj ąt kuf i r my odkr adzi eży ,Samochodówf i r mowych,Maj ąt kuf i r myodpożar u,zal ani a,pr zepi ęci a ii nnych,Gr upowenażyci edl apr acowni ków,Budynków,bi ur ,magazynów, Taśm pr odukcyj nych,spr zęt ówimaszyn,Towar u,Mebl ibi ur owych,Gwar ancj ef i nansowe, Gr upowenażyci edl apr acowni ków,Odwandal i zmuidewast acj i ,OCdzi ał al ności gospodar czej ,OCpodpr zet ar giikont r akt y ,OCl ekar zyipi el ęgni ar ek,OCar chi t ekt ów, OCr ol ni ków,I nneOCzawodowe.

Ubezpi eczeni adomuimi eszkani a Of er uj emyPańst wunast ępuj ąceubezpi eczeni ami eszkańidomów:Bl i źni aków iszer egowców,Domówwol nost oj ących,Mi eszkań,Gar aży ,Pi wni c,Domówwbudowi e, Domkówl et ni skowych,Ubezpi eczeni apodkr edyt( cesj a) . Dzi ękit emuubezpi eczeni uochr oni ci ePańst woswoj edomost wopr zed: Kr adzi eżą, Pożar em, Upadki em dr zewa, Powodzi ą, Zal ani em, Uder zeni a pi or una, Lawi ną, Gr adem, Pr zepi ęci amiwi nst al acj iel ekt r ycznej , Zbi ci em szyb, Tr zęsi eni em zi emi , Upadki em samol ot u.

Ubezpi eczeni asamochodowe OC-obowi ązkoweubezpi eczeni eposi adaczypoj azdówmechani cznychwkor zyst nych cenach, Aut ocasco( AC)-ubezpi eczeni adl awł aści ci el apoj azdu,chr onim. i n.odkr adzi eży , pożar usamochodu,wypadkul ubst ł uczkiczyuszkodzeńpar ki ngowych. NNW -chr oniki er owcęipasażer ówwczasi ewypadkówdr ogowych,zapewni a odszkodowani eni ezbędnedopowr ot udozdr owi apowypadkul ubkol i zj i , Szyby-ochr onaszybwsamochodzi eoduder zeń,zbi ci aiuszkodzeń.Posi adaj ąc t oubezpi eczeni ewpr zypadkuuszkodzeni aszybyni et r aci ci ePańst wozni żekzAut ocasco. Assi st ance-pomocdl aki er owcym. i n. :hol owani e,dowózpal i wa,ki er owcazmi enni k, ot war ci esamochodu,wymi anapr zebi t ejopony ,ur uchomi eni ezamar zni ęt egosamochodu czychoćbynapr awaaut anami ej scu. Samochódzast ępczy-ot r zymuj eci ePańst wosamochódzapasowypodobnejkl asy naczasnapr awyPańst waaut af i r mowegol ubpr ywat nego.

Jeśl ichceci ePańst wopoz naćsz cz egół yof er t ypr osi myokont aktzNami .

r wr onka@agent pzu. pl ul .Puł aski ego45 11040Dobr eMi ast o

Tel :600960727 ul .Gr udzi ądzka7A 11040Dobr eMi ast o


ul .Wej her owska2A 84217Sz emud t el :+48666564373

WWW. VANGEL. PL

bi ur o@vangel . pl

VANGEL. PLzsi edzi bąnaPomor zuj estdyst r ybut or em nat ur al negoopał uikot ł ów pr owadzącdzi ał al nośćopar t ąnapr of esj onal nejdyst r ybucj iwył ączni emar kowych ekogr oszkówipel l et ówor azwyposażeni akot ł owniwt ym nowoczesnychkot ł ówc. o. dl akl i ent ówi ndywi dual nychor azbi znesowych. VANGEL. PLobsł uguj ekl i ent ówi ndywi dual nychogr zewaj ącychdomyj ednor odzi nne, wi el or odzi nne.Fi r mapr owadzispr zedażidost awydokl i ent ówbi znesowychogr zewaj ących wwł asnym zakr esi ef i r mypr odukcyj ne,f i r myusł ugowe,f i r myhandl owe,pi ekar ni e, r est aur acj e,hot el e,wspól not ymi eszkani owe,budynkibi ur owe,szkoł y ,pr zedszkol a, gospodar st war ol ni cze.

DYSTRYBUTORNATURALNEGO OPAŁUIKOTŁÓW EKOBRANekogr oszek-Q25MJ/ kg PROMOCJ ANAZAKUP PAKI ETÓW PALETOWYCH! od799z ł / t ona! ! !

Węgi elni espi ekal ny|pł ukany|suchyw wor kach Wy s ok i ej j ak oś c i ek ogr os z ekpr oduk owanyzpł uk anegowęgl a k ami ennegopoc hodz eni as y ber y j s k i egopak owanywwor k i po25k g napal et ac hbez z wr ot ny c h. Rekomendowanypr z ezpr oducent akot ł ów mar kiHEI TZ.

VANREDekogr oszek-Q27MJ/ kg

PROMOCJ ANAZAKUP PAKI ETÓW PALETOWYCH! od869z ł / t ona! ! !

Węgi elwysokokal or ycz ny|ni espi ekany|ni skopopi oł owy Wy s ok i ej j ak oś c i ek ogr os z ekpr oduk owanyzpł uk anegowęgl a k ami ennegopoc hodz eni anat ur al negozk opal ni gł ębi nowy c h pak owanywwor k i po25k gnapal et ac hbez z wr ot ny c h. Rekomendowanydokot ł ów zpal eni ski em r et or t owym, r usz t owym or az r ynnowym .

PI EKLORZekogr oszek-Q28MJ/ kg PROMOCJ ANAZAKUP PAKI ETÓW PALETOWYCH! od949z ł / t ona! ! !

Węgi elwysokokal or ycz ny|KWKBobr ekCent r um Wy s ok i ej j ak oś c i ek ogr os z ekpr oduk owanyzpł uk anegowęgl a k ami ennegozk opal ni Kompani Węgl owej SA.Wy s ok aj ak oś ć poz wal anas t os owani et egopal i wawk ot ł ac hs peł ni aj ąc y c h ws z el k i ewy magani aek ol ogi c z ne.

SYLVA pel l et-Q19MJ/ kg PROMOCJ ANAZAKUP PAKI ETÓW PALETOWYCH! od859z ł / t ona! ! !

ZADZWOŃ!SPRAWDŹ! GWARANCJ A NI EZAWODNOŚCI c enyod5990z łnet t o

Nat ur al nygr anul atdr z ewny|wydaj ny|DI NEN149612: 20107 Wy s ok i ej j ak oś c i ek ol ogi c z nepal i wopr oduk owanewy ł ąc z ni ezwi óri t r oc i ndr ewnai gl as t ego( s os na)pows t aj ąc y c hwz ak ł adz i epoobr óbc e dr ewna.

NOWOCZESNEIENERGOOSZCZĘDNEKOTŁYC. O. ZPALNI KI EM RYNNOWYM KLEPSYDROWYM KOCI OŁSZTOKER15KW |25KW |35KW | 50KW Nowekot ł yc. o.zpodaj ni ki em śl i makowym naekogr osz ek Typkot ł a|St al owy ,wodnyk oc i oł gr z ewc z yzaut omat y c z ny mz es poł em podawani apal i wa,k os z em z as y powy m or azapar at ur ąs t er uj ąc ą. Zast osowani e|Kot ł ySz t ok ers ąi deal ny mź r ódł em c i epł adl adomów j ednor odz i nny c h,wi el or odz i nny c hi budy nk ówuż y t k owy c h

SPRAWDŹ!KUPNAPRÓBĘ!– ZADZWOŃ+48666564373


www. s z k ol e ni ame dy c z ne . or g e mai l : i nf o@s z k ol e ni ame dy c z ne . or g T E L : 781461729

I ns t y t utS z k ol e ńMe dy c z ny c h T OPME D I nst yt utSz kol eńMedycz nychw Poz nani uof er uj epr ogr am sz kol eń specj al i st ycz nychł ącz ącysz er egr óż nychki er unków.

Of er t a s pec j a l na : S z k ol eni ezopt y k i k wa l i fik a c y j ny k ur sz a wodowy

El ement em wyr óż ni aj ącym I nst yt utj estbogat aof er t at emat ycz na, obej muj ącaz agadni eni adot ycz ącez ar ównonaukt echni cz nych, medycz nychj akibi ol ogi cz nych.

Nowaf or mak s z t a ł c eni a , a l t er na t y wnadona uk i ws y s t emi es z k ol ny m, r ea l i z uj ą c ai deęuc z eni a Gł ównym cel em I nst yt ut uj estksz t ał ceni ewysoki ejkl asyspecj al i st ów, s i epr z e zc a ł eż y c i e kt ór z yopanowal it eor et ycz neipr akt ycz neumi ej ęt nościuki er unkowane t onowoc z es nek s z t a ł c eni e napot r z ebyr ynkupr acy. z a wodoweda j ą c e moż l i woś ćuz y s k a ni at y t uł u Pr z ygot owani eabsol went ów nasz ychkur sów w t aki mz akr esi eiw t aki t ec hni k aopt y k a sposób,bybyl iat r akcyj nidl apr acodawców l ubmogl ikont ynuować ws y s t emi ek ur s owy m. naukęnawyż sz ychucz el ni achj estnasz ym pr i or yt et em. Cel em s z k ol eni aj es tpr z ede Wysokowykwal i f i kowanakadr aor azdobr z ewyposaż onegabi net y ws z y s t k i mz r e wi t a l i z owa ni e ipr acowni especj al i st ycz negwar ant uj ąopt ymal newar unkiksz t ał ceni a: wi edz yz a wodowej or a zumoż l i wi eni e -umoż l i wi amyz dobyci ewi edz yiumi ej ęt nościpot wi er dz onych na by c i anowy c h, odpowi edni mz aświ adcz eni em, c z ęs t ouni k a t owy c h -wspi er amyr oz wóji nt el ekt ual nynasz ychsł uchacz y, umi ej ę t noś c i . -umoż l i wi amydoskonal eni ew r amachposi adanegowyksz t ał ceni a, W pr og r a mi es z k ol eni a z dobyci el ubuz upeł ni eni e kwal i f i kacj iz awodowych pr z e wi dz i a noz a j ęc i az ispecj al i st ycz nych, opt y k i ok ul a r owej , -dost osowuj emyki er unkiit r eśćsz kol eni adowymogów r ynkupr acy, j a ki r e f r a k c j i wz r ok u– -umoż l i wi amył ącz eni ewi edz yt eor et ycz nejzpr akt ykąz awodową. pr a k t y c z nej . St awi amynawi edz ęipr akt ycz nyaspektsz kol eń,copr z ekł ada si ęnaskut ecz nedz i ał ani e.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :pi ot r . puc e k @uni qa . pl I :www. uni qa . l ubl i n. pl T :814421001 ul . Wol s k a11 20411L ubl i n

UNI QAUbe z pi e c z e ni a Pr z e ds t awi c i e l s t wo wL ubl i ni e UNI QAwLubl i ni ei st ni ej edl aPańst wa nar ynkuod1990r oku. Pr zezt enczaszdobyl i śmyuznani e izauf ani ezar ównokl i ent ów i ndywi dual nych, j akipar t ner ówbi znesowych, coj estskut ki em dynami cznegor ozwoj u ici ągł egowzr ost uj akości świ adczonychpr zeznasusł ug. Naszaof er t auj ęt aj estw8gr upach pr odukt owychodzwi er ci edl aj ących naj ważni ej szepot r zebyzapewni aj ące naszym kl i ent om poczuci e bezpi eczeńst wa.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Nat ur al napr zyj emnośćdoskonał egosmaku! He r ba t a g a s i pr a g ni e ni e , or z e ź wi a , popr a wi as a mopoc z uc i ei s pr a wnoś ćumy s ł u, z a pe wni adobr ąa t mos f e r ęs pot k a ń, apr z yt y mj e s tpr oduk t e mc a ł k owi c i ena t ur a l ny m. P e ł ni ęna t ur a l ne g os ma k uos i ą g a j ąhe r ba t ypoc hodz ą c ezna j l e ps z y c hpl a nt a c j i ś wi a t a . P ol e c a myP a ńs t wuk ol e k c j ęwy j ą t k owy c hhe r ba tzna j ba r dz i e j c e ni ony c hr e g i onów: pr owi nc j i Y unna nwChi na c h, As s a mwI ndi a c hor a zS r i L a nk i .

Z AS POLS pół k azo. o. Her bat aj es tnapoj em,k t ór yt owar z y s z ynam nac odz i eń, al e wi ec z or ywdomowy mz ac i s z u,c z ys pot k ani azpr z y j ac i ół mi t oi deal naok az j a dos k or z y s t ani azt r ady c y j negopar z eni aher batwc z aj ni c z k ul ub her bac i any m dz bank u. Wi el bi c i el om t r ady c y j ny c hher batl i ś c i as t y c hpol ec amys er i ęher batJ AFTEAEx c l us i v eCol l ec t i on. J AFTEA t onat ur al neher bat yc z ar nei z i el one,oduż y c h,ł adni es k r ęc ony c hl i ś c i ac hor azher bat y l i ś c i as t ezdodat k ami egz ot y c z ny c howoc ów,k wi at ówi ar omat ów, oc i ek awy c h odmi anac hs mak owy c h,t ak i c hj akMangoi Banan,I r i s hCr eam,Ear l Gr ey ,Ex ot i cFr ui t , Ananas ,Tr us k awk ai Ki wi or azJ aś mi n. Her bat yJ AFTEA mogąby ćni et y l k os mac z ny m uz upeł ni eni em pos i ł k ów,al et ak ż ei deal ny m pomy s ł em napodar unekdl anaj bl i ż s z y c h.

Z AS POLS p. zo. o. E :z a s pol @z a s he r ba t y . c om. pl I :www. z a s he r ba t y . c om. pl

www. fir mowa pol s k a . pl

T el / F a x :228623250, 228631004

ul . Owa l na7A 02486Wa r s z a wa

T OPF i r my


AJKwi at k ows c y W nas z ej of er c i ez naj duj ąs i ę z agł awi ac z ei nawi l ż ac z e zodś r odk owy ms y s t emem z amgł awi ani a. Nas z ągł ównąz as adą j es tdos t os owani ei s t ni ej ąc y c h t ec hol ogi i i dobór naj odpowi edni ej s z y c h pr epar at ówmy j ąc y c h i dez y nf ek uj ąc y c ht akabyz ac hwać naj l eps z es t andar dyek ol ogi c z ne, HACCPi GMP.Pos i adamy s z c z egól ni ebogat edoś wi adc z eni e wz as t os owani uwodnegor oz t wor u dwut l enk uc hl or u-j ednego znaj l eps z y c hnar y nk u dez y nf ek ant ów.

Of er t a s pec j a l na : z c a wi a ł mg a Z UP N:T / DW10CP F m owy odk r odś emem t s y s y ł amg ni a z r wa t wy m owy eni ni ś i oc ok s wy i a ni a z r wa t emem wy t s y s e j da ena l ona k Dos . y ł mg , i j c ek nf y z ędode i s , a ni a z r oma odk h, muc i j c da wi k i l a ni uwa us , a ni a bi y z r odg i j c a ul eg r u, odor a ni a ż obni i i c noś ot g l wi . y ur t a emper t

Pr owadz i mypr of es j onal ną s pr z edażdor adc z ąpr epar at ówdo my c i adez y nf ek c j i i odk ami eni ani a. Poz at y m mont uj emyaut omat y c z ne s t ac j edoz owni aś r odk ów dez y nf ek uj ac y c h,uz dat ni aj ac y c h wodę. I :www. a j k wi a t k ows c y . pl E :s k l e p@a j k wi a t k ows c y . pl T :697026236 ul . Pr z y j a ź ni 4/ 29 20314L ubl i n

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


W Pr acowniKamena uważamy ,żepi ęknoj est ponadczasowe.Bl i skaj estnam f i l ozof i adawnychdekor at or ów, pr agnącychnadaćkażdemu el ement owipor cel anowej zast awy ,char akt ermał ego dzi eł aszt uki . Doążymydot egobynasza pr acabył akont ynuacj ąt aki ego myśl eni a. W naszejpr acowniki er uj emy si ęzasadąspoł ecznej odpowi edzi al nościbi znesu. Wi emy ,żenaświ eci ej estwi el e dozr obi eni a,dl at egot eż st ar amysi epomagaćl udzi om, kt ór zychcązmi eni aćświ atna l epszy .Chcemyt akżedzi ał ać nar zeczr ozwoj uspoł eczności l okal nej .Dl at egowspi er amy kr zewi eni eir ozwójkul t ur y popr zezuczest ni ct wow akcj achsponsor ski chszer egu wydar zeńkul t ur al nych. Pomagamyt akże pot r zebuj ącym,popr zez cor ocznepr zekazani eczęści zyskuwf or mi edot acj inacel e char yt at ywne. www:www. k a me na . e u ema i l :por c e l a na @k a me na . e u T el :338544271 ul . Cha br ów7 43450Us t r oń www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. pe wni a k g a r a z e . pl E :bi ur o. pe wni a k @op. pl T el 1:506623395 T el 2:504696380 ul . J odł owni k139 34620J odł owni k

PE WNI AK J es t eś myc eni ony mi uz nany m dy s t r y but or em gar aż y bl as z any c h,br am gar aż owy c hi i nny c hk ons t r uk c j i s t al owy c h W nas z ej of er c i ez naj dąPańs t wowy s ok i ej j ak oś c i BRAMY GARAŻOWEUCHYLNEIDWUSKRZYDŁOWEDO MURU or azGARAŻEBLASZANE,GARAŻEZPROFI LA, WI ATY,HALE,KOJ CEDLAPSÓW i t p. . Zas t os owani enowoc z es ny c ht ec hnol ogi i wy k onani az apewni a nas z y m pr oduk t om naj wy ż s z ąt r wał oś ći j ak oś ć . Doś wi adc z eni pr ac owni c yzł at woś c i ąs pr os t aj ąnaj t r udni ej s z y m z adani om.Sł uż ącpomoc ąi r adąwwy bor z eodpowi edni ej br amy doPańs t wagar aż u.Duż ynac i s kk ł adz i emynaes t et y k ę wy k onani a br am.Pods t awowąi c hz al et ąj es tpr os t a,s t abi l na i t r wał ak ons t r uk c j a,k t ór agwar ant uj ec i c hąi s pr awnąpr ac ę. Kons t r uk c j abr am wy k onanaj es tz ar az em zmat er i ał ówl ek k i c h or azgwar ant uj ąc y c hwy t r z y mał oś ći bez pi ec z eńs t wo. Kol or y s t y k ęi wz or ypr oduk t ówopr óc zs t andar dowego wy k onani ados t os owuj emywedl ei ndy wi dual nego z amówi eni aKl i ent a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :de r e n. k r z y s z t of @g ma i l . c om T :502244067

ul . Ma t e j k i 10/ 2 48130Ki e t r z

Kr z y s z t ofDe r e ń I nf or mat y k a Fi r maKDIpowst ał awwyni kupot r zeby uzupeł ni eni aof er t ypr of esj onal nego dor adzt waiser wi sukomput er owego nat er eni epowi at u. Zupł ywem czasuokazał o si ę,żepoj awi aj ąsi ęof er t ynawet zpozawoj ewództ wa,wobecczego zakr esdzi ał al nościf i r myr ozszer zyłsi ę iobej muj epr omi eń150–160km odKi et r zawwoj ewództ wi eopol ski m. Ser wi sj estwst ani edot r zećwszędzi e nat er eni ecał ejPol ski ,j ednak zewzgl ędunadł ugi eczasy oczeki wani a,t ypowyzasi ęg t owoj ewództ woopol ski e,śl ąski e, dol nośl ąski eiczęści owomał opol ski e.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : my ąfir i c noś l a j pec S u j a odz or eg i k el z ąws s em t ę z pr es emyz obl pr m, owy er omput k wa a pr na , a ni mowa a r og opr i ec i es ni zbudowa a or k a ęj ol k z AN.S L nne ći wa i ug ł obs k a ej i k a t , a eni dz ą z ur y t e bl a t , eGPS j c a g wi na a eni dz ą z nneur zi a or ne. j y er f y per

T OPF i r my


I :www. j a t r on. pl E :bi ur o@j a t r on. pl T :228646080

ul . Og r odowa8, 05080I z a be l i n k / Wa r s z a wy

J at r on Jest eśmyf i r mą wyspecj al i zowanąwpr odukcj i , dost awi eimont ażuur ządzeń, pozwal aj ącychspr awni e zar ządzaćpar ki ngi em zr ecepcj il ubbezobsł ugowo. Br anżąur ządzeń par ki ngowych zaj muj emysi ęod1997r oku począt kowoi nst al uj ąc syst emyi mpor t owane, t opozwol i ł omam zdobyćdoświ adczeni e iopr acowaćsyst em Access Par k,kt ór ymożebyć modyf i kowanyna zamówi eni ecoj estogr omną zal et ąwpor ównani u dosyst emówi mpor t owanych.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : G2500 ł a t os nz ba a l z S ony ż a pos wy k owni ł i ys c ą uj ok mobl a s em 230V i k ni l i zs a edl ni owa os t s a maz i ej i k s dówoni z a ej z pr hu. uc r i c wnoś y ens nt i ony z c na z e z npr ba a l z S dów z a ej z apr dl 5m, do2, i c oś ok er z os s a z nyc l ma ni mi a2s i c r wa ot ć30%. wnoś a pr s

T OPF i r my


I :www. qba s e k . pl E :qba s e k 2@one t . pl T :603812397

ul . P a r z y c e27 95035Oz or k ów

QBAS E K Fi r manaszazaj muj esi ępr odukcj ą mebl iogr odowychor azmał ą ar chi t ekt ur ąogr odowąt ypuhamaki , huśt awki ,al t any ,gar aże,wi at y iwi el e i nnychwyr obówzdr ewna. Dokł adamywszel ki chst ar ańbynasze wyr obywyr óżni ał ysi ęswoi m uni kal nym wygl ądem odmasowo dost ępnychnar ynkuor azbyci eszył y okoisł użył yj aknaj dł użej .Dl at ego wykonanesąz naj l epszegomat er i ał u izai mpr egnowanenaj l epszymi i mpr egnat ami ,kt ór ebędąj echr oni ć pr zedupł ywem czasu,czynni kami at mosf er ycznymiibi ol ogi cznymi .

Of er t a s pec j a l na : HAMAKI AWKI T HUŚ E UDNI T S ANY T AL AWKI Ł ABAW ACEZ PL

Jest eśmyr ówni eżot war cina szczegól neżyczeni a or azsugest i e kl i ent awzgl ędem wygl ądu,kol or yst yki if unkcj onal nościnaszychwyr obów. Zapr aszamydonaszej EKSPOZYCJI mebl iidomówkt ór ami eścisi ę 1, 5km odŁęczycywmi ej scowości Bor ki87,99100Łęczyca

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :a ndr z ej . s z t a ba @mi l a nos t y l e. pl I :www. s z t a ba . bi z T :692305138

ul . K wi a t owa54 82400S z t um

PPHS z t abaAndr z e j Naszaf i r mapowst ał aw1993r oku ispecj al i zuj esi ęwur ządzeni ach pr zyj aznychochr oni eśr odowi ska nat ur al nego. W naszejof er ci eznaj duj ąsi em. i n. : Kol ekt or ysł oneczne,Pompyci epł a, Akcesor i adoi nst al acj isol ar nych. Popr zezswoj ądzi ał al nośćdążymy dor ozpowszechni eni asyst emów ekol ogi cznych,kt ór emaj ąogr omny wpł ywnaposzanowani eener gi i , daj ądużeoszczędnościwkoszt ach ekspl oat acj i . Si edzi baf i r mymi eścisi ęwSzt umi e. Tr anspor timont ażur ządzeńobej muj e cał ąPol skę.Obsł uguj emykl i ent ów i ndywi dual nych,f i r my ,or gani zacj eor az i nst yt ucj epańst wowe.Of er uj emy naj l epszer ozwi ązani awzakr esi e dor adzt wa,dobor u,pr oj ekt owani a imont ażuur ządzeń.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : NE CZ ONE Ł ORYS KT E KOL AD MYUKŁ E RUJ E OF ORÓW KT E KOL CH OWY NI PRÓZ CHDO ĄCY Ż E NAL I RACJ NE JGE E Z NOWS NAJ Ń E ĄDZ URZ CH ĄCY KUJ YS POZ ÓB POS NYS URAL W NAT Ę RGI NE NĄE CZ OGI KOL E NĄ. CZ ONE Ł S E ANI T YS WYKORZ CH OWANY AAWANS Z . PE ATPI HE OGI CHNOL E T

T OPF i r my


I :www. me bl e . pi s z . pl E :m. bor k ows k i @me bl e . pi s z . pl T :874233259

ul . Dwor c owa9 12200Pi s z

PHUMARKANN Pr zedsi ębi or st woHandl owoUsł ugowe „ Mar kann”i st ni ej eod1990r okuipr owadzi dzi ał al nośćwSal oni eMebl owym wPi szu pr zyul .Dwor cowej9opow.1500m2. Nal eżydosekt or af i r mr epr ezent uj ących br anżęmebl iiar t ykuł ówwyposażeni a wnęt r zor azusł ugwzakr esi e kompl eksowegowyst r oj uobi ekt ów ( hot el i ,bi ur ,skl epów,kawi ar ni ) . Specj al i zuj esi ęwspr zedażyszer oki ego asor t yment umebl iidodat ków dowyposażeni apomi eszczeń mi eszkal nychor azużyt eczności publ i cznej .W of er ci epr zeznaczonej dl akl i ent ówi ndywi dual nychii nst yt ucj i znaj duj ąsi ęr ówni eżusł ugidekor at or ski e.

Of er t a s pec j a l na : KI NI NAROŻ KI AL RS WE KANAPYI AWY Ł A, Ł S E KRZ , Y OŁ T S URA BI YI T NE GABI E NI ADAL J E NI AL YPI S E AŻ L E T S RACEI E MAT ROWE T Ę KAPI ÓŻ Ł

Powi er zchni aspr zedażyir óżnor odność of er owanegoasor t yment upozwal aj ą zakwal i f i kowaćPHU‘ ’ Mar kann’ ’ dogr ona ni el i cznychf i r m wr egi oni e war mi ńskomazur ski m,kt ór eof er uj ą kl i ent om kompl eksower ozwi ązani aw zakr esi ewyposażani ar óżnych pomi eszczeń.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. v e t r o. pl E :pi ot r @v e t r o. pl T :508064048

ul . De ot y my43al ok . 22 01441Wa r s z a wa

VE T RO Zał ożyci el em f i r myj est St ani sł awŻur awski ,dzi ał aj ący nar ynkuzabudówszkl anych odponad17l at . Nasząpodst awową dzi ał al ności ąsąwszel ki e zabudowyszkl ane,kabi ny pr yszni cowe,l ust r a, wypeł ni eni aszkł em pr zest r zeni ,podł ógi t p. Of er uj emyPańst wudor adzt wo wr ozwi ązani acht echni cznych iest et ycznychpr zywybor ze okuć,gr ubościor azkol or u szkł a.

Of er t a s pec j a l na : owe c ni z s y nypr bi -Ka ne a l k z nys y r t -Wi ne a l k z s i k er i r -Ba ne a l k z ys t a -Bl ne a l k z s i og -Podł a k y t oma -Aut owa wi z dr ado i or es c -Ak nej a l k z budowys a z

Si edemnast ol et ni apr akt yka gwar ant uj ef achowośćor az wysokąj akośćwykonywanych usł ug.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. bl a de s c e nt e r . pl E :da r i us z pol i ns k i @wp. pl T :695662433

ul . Nor wi da9 62600Koł o

Bl ade s Ce nt e r Mam pr zyj emnośćzapoznaćPańst waz dzi ał al ności ąf i r my PRODUKCJA HANDELRENOWACJAPI Ł TAŚMOWYCH. Zaj muj emysi ępr odukcj ą or azr egener acj ą; wzakr esi eost r zeni a,r ozwi er ani azębów iponownegozgr zewani api łt aśmowych at akżekompl eksowym zaopat r zeni em wnar zędzi azakł adypr zemysł u dr zewnego,t ar t akior azzakł ady st ol ar ski e. W swoj ejof er ci eposi adamywszel ki ego r odzaj upi ł yt aśmowedodr ewna or azdomet al uj akr ówni eżost r zar ki bor azonowe,r ozwi er akidopi ł t aśmowychat akżeakcesor i adot r aków t aśmowych.Naszepoł ożeni ewsamym cent r um Pol skij estgwar ancj ą t er mi nowegor eal i zowani azamówi eń. Decyduj ącsi ęnawspół pr acęznaszą f i r mąot r zymuj eszwzami anopi ekę podpost aci ąf achowegodor adzt wa or azser wi su.

Of er t a s pec j a l na : i k r ama i ędz z r Na : obus Gl e ł k wy owez z c r a yt ł -pi mowe ś a yt ł -pi owe k a r yt ł -pi ek r a ug r t edos -noź owe t ł a t z s yk z e r f owe z e r ef c owi ł -g

Aut or yzowanydyst r ybut orGLOBUS,CMT,RI PPER,ARMOTH

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Gor l i c k i ePr z e ds i ę bi or s t woPr z e my s ł uDr z e wne goF or e s ts p. zo. o. Odponad77l atgor l i ckieksper twpr odukcj iwi eszakówodzi eżowych. Jest eśmypr oducent em szer oki ejgamydr ewni anychwi eszakówodzi eżowych, kt ór eof er uj emywwi el umodel achiopcj achwykończeni owych. W 2012ł ączni ewypr odukowal i śmyponad3000000wi eszaków ini ebędzi ezat em pr zesadąj eśl ipowi emy ,żenawi eszakachznamysi ęnaj l epi ej . Opr óczwi eszakówpol ecamyt akżedr ewni anedeskidokr oj eni awar zyw,poj emni ki napi eczywo,r óżnor odnepr zybor ykuchenne. Zat r udni amy240osóbij est eśmynaj wi ększym t egot ypuzakł adem wPol sce.Udzi ał ekspor t uwcał kowi t ejpr odukcj if i r myt oponad60%.Podst awowym mat er i ał em dopr odukcj iwyr obówj estdr ewnobukowecogwar ant uj et r wał ośćiwi el ol et ni e użyt kowani enaszychwyr obów Naszewyr obymożnaznal eźćmi n. wsi eciskl epówReal ,Car r ef our ,E. Lecl er cor azMakr oCashandCar r y . Zachęcamyt akżedoodwi edzeni anaszegoskl epui nt er net owego www. f or est gor l i ce. home. pl.

Of er t a s pec j a l na : owe ż e i odz i k a z es -wi e -mebl henne uc k i k -des eb hl nac i k emni -poj henne uc yk bor y z -pr

I :www. f or e s t . g or l i c e . pl E :j . bog da n@g or l i c e . pl T :183535623

ul . Bi e c k a9 38300Gor l i c e

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. pa l a c s l onowi c e . c om E :ma na g e r @pa l a c s l onowi c e . c om T :739002008

ul . S ł onowi c e4 78316Br z e ź no

Pał acMy ś l i ws k i S ł onowi c e Pał acz naj duj es i ęnat er eni e z aby t k owegopar k unas k ar pi enad j ez i or em Sł onowi c eopowi er z c hni 48ha,poł ąc z onek anał em zr z ek ą Regą.Doj ez i or apr owadz i al ej k a50m. Nadj ez i or em z naj duj es i ępr y wat na pi as z c z y s t apl aż azpomos t em i pr z y s t ani ądl ał ódek .I s t ni ej e moż l i woś ćwy poż y c z eni as pr z ęt u pł y waj ąc ego.Kol ej nąnas z ąat r ak c j ą j es ts t aj ni ai k oni e,j aki ws z y s t k o c os i ęzt y mz wi ąż e:nauk aj az dy dl apoc z ąt k uj ąc y c h,wy j az dywt er en, r aj dy ,wy naj em br y c z k i i t p.Dl agoś c i pr z y got owal i ś my70mi ej s c noc l egowy c hwpok oj ac h1,2,3,4 0s obowy c howy s ok i ms t andar dz i e, ws z y s t k i ewy pos aż one wpr z es t r onneł az i enk i ,TV,r adi o. W Pał ac uz naj duj es i ęr ówni eżs al a k onf er enc y j no–bal owana120 mi ej s c ,r es t aur ac j a,s t y l owybar my ś l i ws k i wpodz i emi ac h,k awi ar ni a, s auna.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : noc a k el Wi , ny z ec t ą wi sś a z enc Nat ną os wi nyi noc a k el wi my a z s a pr a yz c hną c pa o eg i k ws i l ś uMy c a ł doPa a t ę wi Ś e. c onowi ł S nna i odz or ut c a ł wPa y obfit , a er f mos t a e i k s opol r a t s , ół t s e j c dy a r t . y ur t ćna oś k s i bl i

T OPF i r my


ul . Di a ment owa50 11036Gi e t r z wa ł d T el :602369842

www. wes t o. pl

wes t o@wes t o. pl

WE S T O

Of er t a specj al na: WI DRZ

Naszaf i r maf unkcj onuj eodmaj a1993r oku.Zakł adPr odukcj i Dr zewnej" WESTO"j estkont ynuat or em f i r my" St ol ar st wo" , NE RZ T WNĘ WE kt ór aswoj ądzi ał al nośćr ozpoczęł aj eszczew1983r oku.Fi r ma WESTO r ozpoczęł aswoj ądzi ał al nośćwnowowybudowanym, Kl ć noś es z nowoc ai k y s a zwł asnychśr odkówobi ekci e,pr zyst osowanym dopr odukcj i o deg ż a ak dl st ol ar ski ej .Napocząt kuzat r udni ał a5pr acowni ków. Od1996r okuf i r mazaczęł aut r wal aćswoj ąpozycj enar odzi mym s zna e z onepr z wor t S r ynku,pr omuj ącwł asnąmar kęiopi ni ęoni ej . wi z edr j c ek ol k Od1998r okuzaczęl i śmywspół pr acowaćzdyst r ybut or ami y oduż ht c ny z r t wnę we wi nnychczęścikr aj u. ów oj dopok wi z bórdr wy e ni a t s y z or k Wy . enek i z a ł i

Odpocząt kunaszegof unkcj onowani ast ar amysi ędbaćpr zede s ów ement hel c nny i ai ł k z wszyst ki m oj akośćnaszychpr odukt ów.Odzawszebyłt oczynni k oz u eni z c ą hwpoł c dobny wyr óżni aj ącynasspośr ódi nnychpr oducent ówdr zwi . mi ny es z ównoznowoc r a z Twor zymydr zwi ,wkt ór ewkł adamynaszeser caidusze. mi a t ł a t z s k mi ny z c y t s a l k ki a j Robi myj enaj l epi ejj akpot r af i my ,ł ącząct r adycyj nemet ody ny l a z r a epowt ani z r wa t s znowoczesnąt echnol ogi ą,j ednocześni edbaj ąconaszer el acj e . z r t twnę ma i l k zkl i ent ami .Państ wazadowol eni ej estdl anaspodst awowym mi er ni ki em sukcesu.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. k r a g o. i nf o. pl E :k r a g o@wp. pl T :609886818

ul . S ę dz i woj e wo74 62302Wę g i e r k i

KRAGO Zaj muj emysi ępr odukcj ą pokr owcównawszyst ki e model ekr zesełdost epnychna r ynku.Począwszyod st andar dowycht aki chj ak kr zesł akonf er encyj nei soczy kr zesł abanki et owe,na ni est andar owychkończąc. Naszepokr owcei deal ni e zamaskuj ązni szczonel ub ochr oni ąpr zedzabr udzeni em nowet api cer kikr zesełw r est aur acj ach,hot el achor az domowychsal onach, j adal ni ach,kuchni ach.

Of er t a s pec j a l na : wny y uz l k s k E ec w oi r pok a owc r pok ł y dobnyt Oz d o y n a w o z os l k oz r 3 2/ i c oś ok s wy . y s a p r ó z a-w i c r opa a d a i s o p y n ba l a ódf z Pr y d ł a f a r t on ek dwi h c a k ni oż r yna z pr r ó z w a k s i edz i s owe. t a wi ek z c pną

W naszejof er ci eznaj dą Państ wor ówni eż obr usy , f al banybanki et owe( ski r t i ngi ) , ser wet kist oł oweibanki et owe, bi eżni kior azpozost ał e el ement ygal ant er i ist oł owej dl adomów,r est aur acj ior az hot el i .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my

Sierpień 2013  
Sierpień 2013  

FP Sierpień 2013

Advertisement