Page 1

1 U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 1

12/27/2556 BE 8:25 PM


AD SCB#Jan_02-03 X3.indd 2

16/12/2013 13:25


AD SCB#Jan_02-03 X3.indd 3

16/12/2013 13:26


AD Air Asia#Dec_04-05_X3.indd 4

28/11/2013 02:49


AD Air Asia#Dec_05_X3.indd 5

28/11/2013 00:59


6 U R POWER POWER PO OWER

UR Power#Jan_06 X5.indd 6

12/25/56 BE 9:45 PM


GREETINGS กลิ่นอายความสุขจากการตอนรับศักราชใหมยังไมทันจางหาย บรรยากาศ เฉลิมฉลองของเทศกาลอันเปนมงคล “วันตรุษจีน” ก็มาเยือน U R Power ขอสงความปรารถนาดี พรอมมอบความพิเศษในชวงเวลาแหงโชคลาภ ดวยแฟชัน่ เซ็ตเกไก หลากหลายขอเสนอคุม คา และไอเท็มแฟชัน่ คอลเลคชัน่ ใหม พรอมเตรียมพบกับเซอรไพรสใหมๆ อีกมากมายที่ U R Power ตั้งใจ สรางสรรคมามอบใหตลอดป 2557 นี้

กระเปาคลองมือ Michael Kors 5,100 บาท / ใบ

ชอปแบรนด Michael Kors ไดที่ คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซเทานั้น

Exclusive Offers พบโปรโมชั่นที่มอบแทนคําอวยพรใหสมาชิกคนพิเศษ Spotlight เกไกไปกับแฟชั่นเซ็ตคอลเลคชั่นใหมราคาปลอดภาษี My Style ตื่นตาไอเท็มเกาะติดเทรนด สําหรับสาวชิคหนุมฮอต Beauty List ตัวชวยที่พรอมใหคุณเปลงประกายความงามอยางธรรมชาติ Check List พบของขวัญของฝากสุดเกทใ่ี หคณ ุ ชอปงาย นํากลับบานไดเลย Cardmember Privileges พบขอเสนอเพือ่ วันพักผอนของสมาชิกนักเดินทาง กอนเดินทางทองเที่ยวรับปใหม อยาพลาดความคุมคา เพียงแวะชอป กอนขึ้นเครื่องบินและแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร รับสวนลดและสิทธิพิเศษ มากมายทันที

กองบรรณาธิการ

EXCLUSIVE OFFERS / 08

ชัชสรัล พินิจไชย สุนิภา ธีรพงศนภาลัย อทิมาพร จีรวัฒนพงษ สุปรานี หงสเชิดชูสกุล ภิริสา ภูริจักษ บัณฑิต รอดทัศนา ชลาลัย อรุณรัตน

SPOTLIGHT / 14 MY STYLE / 18 BEAUTY LIST / 22 WORLD WIDE WATCHES / 26

ที่ปรึกษาศิลปกรรม

CHECK LIST / 28

อนุภพ โสภิตปยกุล อุไรลักษณ นามจํารัส

CARDMEMBER PRIVILEGES / 31

จัดพิมพโดย

ฝายสมาชิกสัมพันธ บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เลขที่ 8 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2677 8888 โทรสาร 0 2677 8900

พิมพที่

บริษัท ไซเบอร ปริ้นต จํากัด โทรศัพท 0 2641 9135 - 8 โทรสาร 0 2641 9139

King Power Call Centre 0 2677 8899

OUTLOOK / 34 รูขาวสารกอนใคร ไมพลาดสินคาใหมนาชอป ผาน King Power Social Media หลากหลายชองทาง

7 U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 7

12/26/2556 BE 10:35 PM


8 U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 8

12/26/2556 BE 10:45 PM


–/)5 /5.Ä™+) 65'.%68 8 A"6A+1'Ä?—

+59J ä‡‚"‚ç†

GIFT OF THE MONTH

Panasonic Mobile Booster 5400 mA

9 U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 9

12/27/2556 BE 9:18 PM


1

2

3

REWARDS

4

5

- CATALOGUE -

ไมพลาดทุกจังหวะของการจับจายดวยบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร เพียงสะสมคะแนน KPG Reward Points เพื1อรับของรางวัลแบรนดเนมสุดหรู 1. DAVIDOFF

Champion EDT 50ml. 1,600 บาท 6,400 Points เหลือ 5,200 Points 2. DAVIDOFF

5. LACOSTE

8. MARC JACOBS

Eau De Lacoste Femme 50ml. 2,100 บาท 8,400 Points เหลือ 6,800 Points

Oh, Lola! EDP 50ml. 2,600 บาท 10,400 Points เหลือ 8,400 Points

Cool Water Sensual Essence EDT 50ml. 6. DKNY 1,600 บาท 6,400 Points Delicious Golden Intense EDP 50ml. เหลือ 5,200 Points 2,465 บาท 9,860 Points เหลือ 7,900 Points 3. GIORGIO ARMANI Eau Pour Homme 50ml. 1,875 บาท 7. VERSACE 7,500 Points เหลือ 6,000 Points Versense EDT 100ml. 2,800 บาท 11,200 Points เหลือ 9,000 Points 4. DOLCE & GABBANA Pour Homme EDT 75ml. 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 6,600 Points

9. CALVIN KLEIN

Encounter EDT100ml. 2,575 บาท 10,300 Points เหลือ 8,300 Points 10. Hugo Boss

Orange Women EDT 75ml. 2,950 บาท 11,800 Points เหลือ 9,500 Points

ายๆ ทุก 25 บาท จากการซื้อสินคาที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · รัคิบงงเพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานดอนเมือง รับ KPG Reward Points 1 คะแนน ตรสามารถแลกรับของรางวัลจาก Rewards Catalogue ไดงา ยๆ ณ จุดขายทีค่ งิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา · คะแนนสะสมในบั คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ และคิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการสินคา และคะแนนสะสม (Points) โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7

6

9

8

10

10

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 10

12/27/2556 BE 9:04 PM


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11. GUCCI

15. PANASONIC

19. SWAROVSKI

12. CHRISTIAN DIOR

16. GENEVA

20. SWAROVSKI

13. OILILY

17. GENEVA

GG 3664 Sunglasses 9,600 บาท 38,400 Points เหลือ 30,800 Points Diorissimo 12,000 บาท 48,000 Points เหลือ 38,400 Points Handbag Cayenne 4,050 บาท 16,200 Points เหลือ 13,000 Points 14. EMPORIO ARMANI

The Dragon Watch 5,400 บาท 21,600 Points เหลือ 17,500 Points

QE-QL301 Mobile Booster 10000 mAh 3,730 บาท 14,920 Points เหลือ 12,000 Points

Docking Speaker with Radio Model XS 5,510 บาท 22,040 Points เหลือ 17,900 Points Docking Speaker with Radio Model S 9,250 บาท 37,000 Points เหลือ 29,900 Points 18. SWAROVSKI

Pumbaa 4,200 บาท 16,800 Points เหลือ 13,600 Points

Crystalline Pen 1,280 บาท 5,120 Points เหลือ 4,100 Points Christmas Ornaments set 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 6,600 Points 21. SWAROVSKI

Ted 1,830 บาท 7,320 Points เหลือ 5,900 Points

นคาแบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟ จากคิง เพาเวอร Must สิแลกง ่นอยกวา บบานไดทันที โดยไมตองมีไฟลท have! รับงายายนํดากลัวยคะแนนสะสมที VS

Shopping Bag Basic Bangkok ราคา 2,900 บาท 11,600 Points เหลือ 8,200 Points

VS

Travelling Bag Nylon Basic ราคา 5,900 บาท Points 23,600

เหลือ 16,600 Points VS

Crossbody Bag Nylon Basic ราคา 2,800 บาท 11,200 Points เหลือ 7,900 Points

VR 8

Luggage Cover Tuktuk (มี 4 ลายใหเลือกสะสม) ราคา 580 บาท 2,320 Points เหลือ 1,700 Points

11

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 11

12/27/2556 BE 8:51 PM


ความสุขลนกลอง ทุกเดือนเกิด วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557 ตอบแทนทานสมาชิกดวยของขวัญสุดคุมถึง 2 ตอ ในชวงเดือนเกิด ตอที่ 1 รับทันที Cash Back คืนเขาบัตรสมาชิก 30% ของมูลคาสินคา เพียงซื้อสินคา ที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ หรือคิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ 1 ชิ้น ตอที่ 2 รับทันที Cash Back คืนเขาบัตรสมาชิก 25% ของมูลคาสินคา เพียงซื้อสินคา ที่คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง 1 ชิ้น (เฉพาะสมาชิกที่ใชสิทธิ์ตอที่ 1 แลวเทานั้น)

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557 เพียงมียอดซื้อที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ และคิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ ครบตามเงื่อนไขภายในเดือนเดียวกัน บัตรสมาชิกของคุณจะไดรับการปรับสถานะ โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหทานสมาชิกสามารถใชสวนลดใหมไดทนั ที หมายเหตุ : LT. (Liquor and Tobacco) สินคาประเภทเหลา บุหรี่ GM. (General Merchandise) สินคาทั่วไป

เงื1อนไข กรณีการ Refund สินคาในภายหลัง ทําใหยอดซื้อสุทธิลดลงตํ่ากวาเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัตรสูสถานะเดิม และหากสมาชิกใชสวนลดใหมจากการเลื่อนสถานะบัตรโดยอัตโนมัติซื้อสินคาชิ้นอื่น ทางบริษัทฯ จะทําการหักสวนลดดังกลาวจากยอด Refund ที่ตองชําระคืน 12

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 12

12/26/2556 BE 10:32 PM


SPECIAL OFFERS PULLMAN BANGKOK KING POWER

วันนี้ – 31 มกราคม 2557

WINE PUB ลิ้มรสความอรอยของ ‘ชุดทาปาส 18 เมนู’ ประกอบไปดวยเมนูเย็นและรอน อาทิ ตับหานเทอร รีน หอยนางรมฟน เดอ แคลร เนื้อวัวอบราดซอสทูนา และอีกมากมาย เพียงชุดละ 1,190 บาท สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10%

GLEN BAR พบกับเมนูขนมหวานอันเลื่องชื่อของประเทศฝรั่งเศส ‘มาการอง’ มาพรอมกลิ่นหอมหวาน รสชาติกลมกลอม รสสตรอวเบอร รี่ผสมโรสแมรี่และรสมะขาม เพียงชิ้นละ 45 บาท สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10% เงือ1 นไข • แสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครัง้ ทีใ่ ชบริการ • ราคาทัง้ หมดเปนราคาสุทธิ • สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสํารองสิทธิไ์ ดท่ี 0 2680 9999 • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

อิ่มอรอยสุดคุมทุกวัน กับบุฟเฟตนานาชาติกวา 60 รายการ วันนี้ – 31 มกราคม 2557 LAMOON

BY RAMAYANA RESTAURANT

คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา RAMAYANA RESTAURANT คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด

30%

สอบถามเพิม่ เติมและสํารองทีน่ ง่ั ลวงหนา โทร. 0 2205 8888 ตอ 5730, 5731, 5732

เงื1อนไข

• กรุณาแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครั้งที่ใชบริการ และบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร 1 ใบ ใชบริการไดไมเกิน 10 ทาน (รวมสมาชิกผูถือบัตร) • สามารถใชสิทธิ์สวนลดไดทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น • บริการอาหารทะเลสําหรับมื้อเย็นเทานั้น • ไมสามารถใชรวมกับงานเลี้ยงตั้งแต 10 ทานขึ้นไป • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 13

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 13

12/27/2556 BE 8:34 PM


เสื้อโคตสีแดง Coach กระเปาถือ Dunhill UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 14

14 1 4 U R POWER PO POWE POW P OWER OW OWER W WE ER E R

12/26/2556 BE 10:14 PM


BLOOMING RED Salvatore Ferragamo amo Salvatore Ferragamo

GINNY SHIELD เติมความนารักสดใสใหชุดกี่เพา ดวยกระเปาสะพายหนังสีทองเมทัลลิก แอคเซสซอรีทรงกะทัดรัดจากอิตาลี ที่โดดเดนดวยฝาเปดประดับโบว ซิกเนเจอรเดนประจําแบรนด

สงางามดวยผาพั าพันคอไหม คอไหมแทจากอิอิตาลี ถักทอประณี สายลายไหม ณีตทุุกเสนสายลายไ ยไหม ไหม จนไดผาทวีตชั้นดี ออนหวานด านดวยลายดอกไมอออนโยน ในสองเฉดสี นสองเฉดสีใหเลือกชชอป

MCM

ARMOUR MEDIUM EAST WEST SHOPPER เบสิกไอเท็มที่สาวๆ ควรมีไวครอบครอง กับกระเปาถือแคนวาสเคลือบสุดเก สีสันสุดจี๊ด กบกร ที่พรอมไปกับคุณในทุกที่ในทุกไลฟสไตล

Britney Spears

FANTASY 10th ANNIVERSARY EDITION เผยโฉมความหอมในโอกาสครบรอบ 10 ป ในวงการน้ําหอม ของนักรองสาว Britney Spears พบกับมนตเสนหความเซ็กซี่ลาสุด ที่มาพรอมแพ็กเกจนาคนหา พรอมใหคุณจับจองความเอ็กซคลูซีฟแลววันนี้ 15 U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 15

12/27/2556 BE 8:52 PM


Chanel

RECOURBE CILS DE CHANEL ตกแตงดวงตาคูสวย ดวยที่ดัดขนตาคุณภาพสูง เหมาะกับทุกรูปทรงดวงตา เพื่อขนตางอนสวยทุกมุมมอง Roberto Cavalli

JUST CAVALLI สัมผัสเสนหดุจตองมนต เพื่อทั้งคุณผูชายและคุณผูหญิง มาพรอมแพ็กเกจโดดเดนหรูหรา อีกหนึ่งความหอมสุดเยายวนที่คุณหามพลาด ใหคุณชอปเปนเจาของ เฉพาะที่คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรีรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเทานั้น

CHRISTIAN Dior

TRIANON SPRING 2014 แรงบันดาลใจจากความงามของพระราชวังแวรซายและพระนางมารีอองตัวเนต ถูกถายทอดออกมาเปนเครื่องสําอางคอลเลคชั่นลาสุด มาในโทนสีสุดหวาน ใหสาวๆ ครอบครองหลากหลายไอเท็ม ไมวาจะเปน ยาทาเล็บ อายแชโดวและลิปสติก

Coach

MADISON CHAIN CROSSBODY กระเปาสะพายสีแดงสการเล็ตจากคอลเลคชั่นเมดิสัน สะทอนความหรูหราดวยเครื่องหนังคุณภาพสูงจากอิตาลี งดงามดวยลายหนังและสายโซ บงบอกสไตลสุดเฟมินีน

16 16 U R POWER PO OWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 16

12/26/2556 BE 10:23 PM


เสื้อสูทสีแดง Ralph Lauren แวนตากันแดด Chanel ตางหู Coach สรอยคอ Swarovski กระเปาถือ MCM

MICHAEL KORS

MEDIUM CHELSEA CALF-HAIR MESSENGER กระเปาคลัตชหนังสีดําเพิ่มลุคสุดชิค ฝาเปดขนลูกวัวนิวซีแลนด พิมพลายเสือชีตาห ดานหนาประดับโลโก ตัดขอบดวยโซทองหรูหรา พรอมใหชอปความเอ็กซคลูซีฟ ที่คิง เพาเวอร ศรีวารีเทานั้น

17 7

Model : Aokbab (@the models 65) Makeup Artist : วธันย สวัสดิชัยนันทา Hair Stylist : ยุทธศิลป ศิลปะระเสริฐ Photographer : จักรพันธุ อิ่มอารี Assistant Photographer : เลิศสินทร ใบบัวเผือ่ น และณัฎฐา เอิบสิรสิ ขุ Stylist : TonieB. Assistant Stylist : Fahfaree

U R POWER POWE PO P POW OWER OWE O OW WE W E

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 17

12/27/2556 BE 8:30 PM


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 6/

PERPETUAL LUCKY

/ 7/

/ 8/

1. กระเปาคลองมือ Salvatore Ferragamo (Code 514216) 2. กระเปาถือ Furla 27,400 บาท (Code 518475) กระเปาสะพาย 21,500 บาท (Code 518470) 3. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 514212) 4. แวนตากันแดด Coach 5,740 บาท (Code 462060) 5. กระเปาสะพาย Coach 21,900 บาท (Code 505282) 6. กระเปาคลองมือ Michael Kors (สีดํา Code 503278 / สีน้ําตาล Code 503281 / สีแดงเขม Code 503280) 7. กระเปาสะพาย Michael Kors (Code 503251) 8. รองเทา Salvatore Ferragamo (Code 515199)

18

MY STYLE U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 18

12/27/2556 BE 8:55 PM


HAPPINESS EXPLOSION 1. รองเทา Bally (Code 491522) 2. กระเปาถือ MCM สีสม 22,600 บาท (Code 492956) / สีเหลือง 20,200 บาท (Code 507749) 3. รองเทา Bally (Code 491462) 4. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 514156) 5. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 514215) 6. กระเปาใสเครื่องสําอาง Furla 5,000 บาท / เซ็ต (Code 518500) 7. สายรัดขอมือ Salvatore Ferragamo (สีสม Code 515279 / สีชมพู Code 515289 / สีขาว Code 515282) 8. กระเปาสะพายไหล Salvatore Ferragamo (Code 505280)

/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 6/

/ 7/

/ 8/

19

MY STYLE U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 19

12/26/2556 BE 10:04 PM


/ 1/

/ 4/

/ 2/

/ 3/

/ 5/

/ 6/

BLISSFULLY YOURS

/ 7/

/ 8/

1. เข็มขัด Salvatore Ferragamo (Code 420875) 2. เน็กไท Dunhill (สีเหลืองออน Code 495447 / สีเหลืองเขม Code 495454) 3. กระเปาคลองมือ Salvatore Ferragamo (Code 514384) / กระเปาสะพายไหล (Code 514383) 4. รองเทา Hugo Boss (Code 486469) 5. กระเปาถือ Dunhill (Code 517993) 6. ปากกา Dunhill แทงบน (Code 129361) / แทงล าง (Code 206609) 7. กระเปาใสนามบัตร Hugo Boss ใบบน (Code 486398) / ใบขวา (Code 486399) / กระเปาเงินใบเล็ก (Code 486400) 8. แวนตากันแดด Dunhill (Code 311348)

20

MY STYLE U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 20

12/26/2556 BE 10:06 PM


CELEBRATE YOUR JOY 1. เข็มขัด Hugo Boss (Code 486311) 2. รองเทา Salvatore Ferragamo (Code 515051) 3. กระเปาใสนามบัตร Coach 2,900 บาท (Code 483090) 4. รองเทา Bally (Code 491555) 5. กระเปาเงินใบเล็ก Dunhill สีแดง (Code 518004) / สีเหลือง (Code 518000) 6. เน็กไท Dunhill (สีสมและสีแดง Code 495451) 7. เคส iPhone 5 Coach 2,500 บาท (Code 505517) 8. แวนตากันแดด Tumi (Code 503204)

/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 6/

/ 7/

/ 8/

21

MY STYLE U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 21

12/26/2556 BE 10:09 PM


SCENTS & SENSIBILITY

Anna Sui

La Vie De Boheme EDP 75ml. 2,500 บาท

Calvin Klein

Encounter Fresh EDT 100ml. 2,575 บาท

Estee Lauder

Nutritious Day & Night Radiance Set 3,715 บาท Clarins

Double Serum 50ml. 3,600 บาท Elizabeth Arden

Untold EDP 100ml. 2,470 บาท

22

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 22

12/26/56 BE 9:12 PM


Christian Dior

Roberto Cavalli

Diorskin Pore Minimizer 30ml. 1,500 บาท

Acqua 75ml. 2,430 บาท

Prada

Luna Rossa Extreme EDP 100ml. 2,890 บาท

Juicy Couture

Couture Couture EDP 100ml. 3,520 บาท

anell an Chanel Chan Ch

Tom Ford

Violet ream re am CCorrection oorrre rect c ioon Co ct omp mplè lèète Blonde EDP CC CCream Complète 100ml. 5,495 บาท 30/PA+++ 0/P /PA+ A+++ A+ +++ SSPF SP PFF 30

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

23

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 23

12/26/56 BE 9:15 PM


POP OF COLOURS

Christian Dior

5 Colour Spring Look 2014 2,150 บาท / ชิ้น

Christian Dior

Addict Gloss Spring Look 2014 925 บาท / ชิ้น

Christian Dior

Addict Lip Glow Balm 004 Spring Look 2014 980 บาท

Chanel Ch C han anel nel el Dior Christian

reeam ream CCorrection o re2014 or ect c ioon CCo oomp mplète mp mplè lèète t CCC CCream Complète Trianon Spring SPF 30/P SP SPF 330/PA+++ 30 0บาท /PA+ /P A+++ A+ +ชิ้น+ 1,100 / ++ Christian Dior

Diorshow Fusion Mono Matte 1,100 บาท / ชิ้น 24

BEAUTY LIST

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 24

12/26/56 BE 9:16 PM


Lancome

Christian Dior

24H A Paris Day-To-Night Make-Up Palette Set 1,905 บาท

Trianon Spring 2014 1,610 บาท / ชิ้น

Elizabeth Arden

Beautiful Color To Go 1,390 บาท

O.P.I

Christian Dior

Mariah Carey The Look 990 บาท

Rouge Dior Vernis Spring Look 2014 740 บาท / ขวด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

25

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 25

12/26/56 BE 9:53 PM


GLORIOUS GLOW

แสงแวววับแหงเรือนเวลา เปลงอํานาจสะกดสายตา พาสะทอนความงามแหงความสําเร็จ

Bell & Ross

WW2 Heritage Regulateur 215,900 บาท

IWC

Portuguese Chronograph Classic 700,000 บาท

Frederique Constant

Worldtimer 141,100 บาท

26

WORLD WIDE WATCHES

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 26

12/26/56 BE 9:55 PM


Rado

Gucci

Hyperchrome 84,800 บาท

Guccissima Valentine's Special 23,600 บาท

Fendi

Baume & Mercier

Linea Automatic 95,900 บาท

Enamel 30,480 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

27

WORLD WIDE WATCHES U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 27

12/25/56 BE 10:15 PM


พบสินคาคอลเลคชั่นใหมลาสุดจาก VS (Voyage of Style) แบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟจากคิง เพาเวอร ที่ขอตอนรับเทศกาลตรุษจีนนี้ดวยสีแดง สีแหงมงคลสําหรับผูใหและผูรับ ชอปไดเลย ไมตองมีไฟลท ที่คิง เพาเวอรทุกสาขา Cross Body & Clutch

Wallet

2,800 บาท

1,700 บาท

กระเปาสะพายขางผาไนลอน น้ําหนักเบา ดีไซนใหสายสะพายถอดใสไดตามตองการ ตัวสายทําจากหนังวัวแท 100% พรอมออกแบบการใชงานใหเปด-ปดดวยวิธีการมวน

กระเปาสตางคผาไนลอนดีไซนสุดชิค ตกแตงดวยหนังวัวแท มาพรอมชองใสของเปนสัดสวน เพื่อการใชงานที่สะดวกยิ่งขึ้น

Travelling Bag

5,900 บาท

กระเปาเดินทางดีไซนลาสุดจาก VS ภายในกวาง ใสสัมภาระไดครบครัน มาพรอมสายสะพายยาว ที่งายตอการใชงาน และเพื่อความคลองตัวในทุกทริป มีใหเลือกสองสี สีเทาและสีแดง

ชอปสนุก! กับสินคาปายสีฟา ไมตอ งมีไฟลท หิว้ กลับบานไดเลย ชอปคุม ! กับสินคาปลอดภาษี เพียงเปนสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร 28

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 28

12/27/56 BE 9:14 PM


Scarf

เติมความอุนใหหนาวนี้ ดวยผาพันคอลวดลายกราฟก ผลิตจากผาซาตินเนื้อเงาอยางดี มีน้ําหนัก ไมยับงาย

Travel Wallet

1,800 บาท

เตรียมพรอมทุกการเดินทางกับกระเปาใสเอกสาร เชน Passport, Boarding Pass หรือ Credit Card ผลิตจากผาไนลอนคุณภาพดี ดานในบุดวยหนังวัวแท ทนทานตอการใชงาน

Pink Gold Earring

1,500 บาท

พบกับเครื่องประดับสุดหรู ตางหูดีไซนดอกมะลิซอน สีพิงคโกลด ผลิตจากวัสดุทนทานไมลอกงาย เพื่อความมั่นใจ สวยไดทุกลุค

Handbag

3,500 บาท

สะพายความสดใสในทุกอิริยาบถ ดวยกระเปาสไตล Casual ภายในกวางสามารถจุของไดอยางจุใจ เหมาะสําหรับทุกทริปเดินทางสุดพิเศษ 29

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 29

12/26/56 BE 9:23 PM


SHOPPING - ON A BUDGET -

ชอปสนุกแบบสบายกระเปากับเซ็ตสินคาราคาเบาๆ ที่คัดสรรพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรคิง เพาเวอรโดยเฉพาะ นอยกวา

นอยกวา

นอยกวา

1,500 B

3,500 B

4,500 B

กระเปา United Colors of Benetton 850 บาท + Revlon Colorstay Nail Enamel 170 บาท

O.P.I Avoplex Cuticle Oil to Go กระเปาเงินใบเล็ก Folli Follie 2,800 บาท 500 บาท + กระเปาเงินใบยาว Fossil + O.P.I Top This! 990 บาท 2,760 บาท

IN - FLIGHT EXCLUSIVE PRODUCT

บินไป ชอปไปในทุกเที่ยวบิน กับสินคาแบรนดเนมราคาพิเศษ BOBBI BROWN

GIORGIO ARMANI

ชุดแปรงแตงหนาไซสมินิที่ Bobbi Brown คัดสรรมาเพือ่ นักเดินทางโดยเฉพาะ ในเซ็ต ประกอบดวย แปรงปดหนา แปรงทาคิ้ว แปรงทาเปลือกตา และแปรงสองดานสําหรับ ครีเอทสโมคกี้อายและแคทอาย มาพรอม กลองหนังเทียมสุดหรู

ลิปสเตนสีแม็ตติดทน ที่ใหเนื้อสัมผัส นุมนวลดุจกํามะหยี่ พรอมเนรมิต เรียวปากคุณใหดสู ดใสดวย 2 เฉดสี สีแดงสะกดสายตาสําหรับงานกลางคืน (#400 Rouge) และสีชมพูธรรมชาติ สําหรับกลางวัน (#500 Pink) มีจําหนายเฉพาะบนเครื่องบินเทานั้น

Mini Brush Set

Lip Maestro Duo

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 30 SHOPPING ON A BUDGET & IN-FLIGHT EXCLUSIVE PRODUCT U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 30

12/26/56 BE 9:27 PM


SERMSUK GOLF TOUR แพ็กเกจตีกอลฟ 5 วัน 3 คืน สําหรับการตีกอลฟ 1 รอบ ณ สนามกอลฟประเทศอังกฤษ St. Andrews – The Old Course รอบ 2 New Jubilee, รอบ 3 Kingsbarns และนําชมพิพธิ ภัณฑ The British Golf Museum พรอมโรงแรม และตัว๋ เครือ่ งบิน เดินทางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 เพียงทานละ 219,900 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลดทานละ 2,000 บาท

โทร. 0 2743 2504 - 5, 086 891 4666 | sermsuktrip102@gmail.com

CLUB MED RESORT

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลด 40% สําหรับหองพัก ณ Club Med ภูเก็ต, Bali, Guilin, Kani (Maldives) พิเศษ! พบกิจกรรม Body & Soul 4 Colors in 4 Days เรียนโยคะสุดเอ็กซคลูซฟี พรอมดีทอ็ กซ จากผูเชี่ยวชาญนานาประเทศในเอเชีย ณ Club Med Bali วันที่ 11 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 สํารองสิทธิ์ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557 เดินทางตัง้ แตวนั นี้ – 30 เมษายน 2557 โทร. 0 2253 0108 | sales.thailand@clubmed.com www.clubmed.co.th | www.facebook.com/clubmed

MELATI BEACH RESORT SAMUI

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

หองพัก Grand Deluxe เพียง 5,600++ บาท / หอง / คืน หองพัก Private Garden Pool ชําระเพิม่ เพียง 2,500 ++ บาท / หอง / คืน หองพัก Pool Villa ชําระเพิม่ เพียง 4,400 ++ บาท / หอง / คืน พิเศษ! เขาพัก 2 คืนติดกันขึน้ ไป ฟรี บริการรถรับ-สง สนามบินสมุย – โรงแรม – สนามบินสมุย สําหรับ 2 ทาน บริการนวดไทย 30 นาที ณ เมลาตี สปา สําหรับ 2 ทาน วันที่ 7 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 โทร. 0 2944 5414, 0 2184 2852 | www.melatiresort.com • กรุณาสํารองสิทธิล์ ว งหนา • ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่

31

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 31

12/27/56 BE 9:11 PM


EIAM TOUR Melbourne 5 Days 3 Nights สัมผัส Great Ocean Road ถนนสายทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก เดินทางเดือนกุมภาพันธ – มิถนุ ายน 2557 เริม่ ตนเพียงทานละ 32,900 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลดทานละ 1,000 บาท โทร. 0 2862 2522 | www.eiamtour.com

กรุณาสอบถามวันเดินทาง อัตรานีร้ วมบัตรโดยสารเครือ่ งบิน BI คาธรรมเนียมนํา้ มัน และภาษีสนามบิน ทีพ่ กั ในนครเมลเบิรน 3 คืน พรอมอาหารเชา รถรับสง Seat-In Coach ทัวรเต็มวัน Great Ocean Road พรอมอาหารเทีย่ งแบบปกนิก

·

TOUR LINES Miracle of Snow : Finland - Sweden 8 Days วันที่ 11 – 18 เมษายน 2557 เพียงทานละ 129,900 บาท Scandinavia : Finland - Sweden – Norway – Denmark 8 Days วันที่ 12 – 19 เมษายน 2557 เพียงทานละ 108,900 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลดทานละ 2,000 บาท

วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557 โทร. 0 2676 2200 | www.tourlines.co.th

TRAVEL PRO Hokkaido Snow Festival 8 Days 6 Nights พรอมรับ DVD รวมภาพสวยระหวางการเดินทาง วันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ 2557 เพียงทานละ 87,500 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

รับสวนลดทานละ 800 บาท (สําหรับการจอง 2 ทาน) พิเศษ! เมือ่ จองตัง้ แต 4 ทานขึน้ ไป รับสวนลดทานละ 800 บาท และ Photo Book มูลคา 1,800 บาท จํานวน 1 เลม โทร. 0 2942 0070, 0 2942 0080 www.travelprothai.com | www.info@travelprothai.com www.facebook.com/Japan.TravelProThai 32

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 32

12/27/56 BE 9:15 PM


GARDETT BEAUTY AND SKIN CARE

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลด 50% โปรแกรม Facial Lifting หรือ Body Slimming Massage by Vacuum Machine จากประเทศเยอรมัน (1 ทาน / สิทธิ)์ สวนลด 25% คอรสทรีตเมนทตง้ั แต 15,000 บาทขึน้ ไป สวนลด 20% Relaxation Menu อาทิ สครับ สปา นวดไทย วันนี้ – 30 มิถนุ ายน 2557 โทร. 0 2662 0178 | www.gardettbeauty.com

PATHLAB

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสําหรับผูห ญิงและผูช าย 48 รายการ เพียง 4,550 บาท (จากปกติ 6,500 บาท) วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557 โทร. 0 2619 2288, 0 2619 2299 | www.pathlab.co.th

ROMRAWIN CLINIC

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

รับฟรี! S – Shape by Fat Release โปรแกรมลดสัดสวน กําจัดไขมันภายในเซลล โดยไมตอ งผาตัด จํานวน 1 ครัง้ มูลคา 15,000 บาท (เฉพาะสาขาเซ็นทรัล ชิดลม และ Slim & Slender สยามพารากอน) โปรแกรม Celeb Lift ทรีตเมนทเพือ่ ผิวชุม ชืน้ เนียนกระชับ มูลคา 7,500 บาท พรอมรับฟรี! Turbo Bright ทรีตเมนทเติมออกซิเจนบริสทุ ธิ์ มูลคา 3,500 บาท (ใชสทิ ธิไ์ ดทกุ สาขา)

· ·

วันนี้ – 31 มีนาคม 2557 โทร. 084 705 7770 - 1 | www.romrawin.com • ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ • กรุณาสํารองสิทธิล์ ว งหนา 1 วัน 33

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 33

12/26/56 BE 9:41 PM


NEWS - UPDATE -

Delights & Surprises 2013 @ King Power Downtown Complex

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผานมา คิง เพาเวอร สงทายความสุขจากแคมเปญ Delights & Surprises โดย คุณวรมาศ ศรีวฒ ั นประภา รองกรรมการผูอ าํ นวยการ สายงานการตลาด ใหเกียรติมอบรถยนตสดุ หรู Mini Cooper รุน Mini One Country Man แกผโู ชคดี จากแคมเปญ Je T-aime Surprises ซึง่ ไดแก คุณอสมา เลาสุทแสน ณ คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา ขอแสดงความยินดีกับทาน สมาชิกผูโชคดี และพบกันใหมกับเสนทางการชอป สุดรื่นรมยในปหนา

Divana Ayurvedic Scents Journey Workshop @ Pullman Bangkok King Power

เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายนทีผ่ า นมา คิง เพาเวอร รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย และ Divana แบรนดสปาไทยระดับพรีเมีย่ ม เรียนเชิญทานสมาชิกคิง เพาเวอร และลูกคาธนาคารไทยพาณิชย รวมกิจกรรมเวิรค ช็อปผสมผลิตภัณฑสปา ตามกลุมธาตุ และผสม Massage Oil เพื่อเปดประสบการณการบํารุง ผิวพรรณทีจ่ ะทําใหทา นสมาชิกมีผวิ นุม พรอมสัมผัสกลิน่ หอมจากธรรมชาติ ภายในงานไดรับเกียรติจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาแนะนํา พรอมมอบเกร็ดความรูก ารนวดปรนนิบตั ผิ วิ ดวยตนเอง พรอมรับ Massage Oil และ Divana Special Gift Set กลับไปเพิ่มความผอนคลายอีกดวย 34

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 34

12/26/56 BE 9:42 PM


Launching Vignobles Paul Dubrule @ Wine Pub, Pullman Bangkok King Power

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผานมา คิง เพาเวอร รวมกับ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ จัดกิจกรรมเปดตัวไวน Vignobles Paul Dubrule จากเมืองลูเบอรง (Luberon) ทางตอนใต ของประเทศฝรั่งเศส โดยเรียนเชิญทานสมาชิกคิง เพาเวอร พรอมเหลาเซเลบริตี้ รวมดื่มดํ่าไวนชั้นเลิศ พรอมอาหารเลิศรส งานนี้ไดรับเกียรติจาก คุณจุลจิตต บุณยเกตุ รองประธานกรรมการ บริหารกลุมบริษัท คิง เพาเวอร เปนประธานกลาวเปดงาน และกลาวตอนรับพอล ดูบรูล ผูกอตั้งเครือแอคคอร และเจาของ ผลิตภัณฑไวนชนิดนี้อยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศไทย ณ ไวน ผับ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ นอกจากจะไดลิ้มลองไวนรสเยี่ยมคูกับอาหารรสเลิศแลว งานนี้ แขกที่มารวมงานยังไดเพลิดเพลินกับเสียงเพลงสุดไพเราะจาก โก มิสเตอรแซกแมน กอนปดทายคํ่าคืนแหงความสุขดวยการ ลุนรางวัลสุดพิเศษอีกดวย Basic Wine Knowledge @ Pullman Bangkok King Power

เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคมทีผ่ า นมา คิง เพาเวอร เอาใจนักดืม่ ไวน จัดงาน Basic Wine Knowledge เปดคอรสใหความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับไวน พาทานสมาชิก เจาะลึกเขตผลิตไวนทส่ี าํ คัญในประเทศฝรัง่ เศส โดยไดรบั เกียรติจาก คุณธวัชชัย เทพพิทกั ษ กูรไู วนระดับประเทศ มารวมใหความรู พรอมพา ทานสมาชิกชิมไวนจากเขตตางๆ อาทิ Andre Et Edmond Pouilly Fume 2009 จากแควน Loire, Jean Marie Hagg Riesling 2009 จากแควน Alsace, Dom. Charles Gruber Pommard 2008 จากแควน Burgundy ไปจนถึงไวน ระดับ St. Emilon Grand Cru Classe อยาง Cuvee Le Cadran De Fombrauge 2006 และ Chateau de Ferrand 1999 ทัง้ หมดนีค้ อื ความพิเศษสงทายป ทีค่ งิ เพาเวอร มอบใหทา นสมาชิกคนพิเศษ 35

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 35

12/26/56 BE 12:31 AM


36 U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 36

12/26/56 BE 11:37 PM


37 U R POWER

UR Power#Jan_22-37 X5.indd 37

12/27/56 BE 9:19 PM


‚¤Ÿ­•¬iÒš }š‹šo¤‰}‹

†‚¥‚‹|Ö|™o’ |¤•«isÖl¡s‡•šœ Blancpain, Michael Kors, Tiffany & Co.*, Tory Burch* ¥˜ Vacheron Constantin

¥„Ê}¨”ÔƒŒj›Œ„Ž›‹¥} –‚ŠjŒ›mŠ

‹ÓšlӚƒ•|ˆš‘ §¤‰Ÿ•o¬ §“uҝ¬’ |§ƒ‹˜¤¨Š

KING POWER SRIVAREE COMPLEX

rӕƒp §pi™‚¥‚‹|Ör™­›§‹šlšƒ•|ˆš‘‰šiiÒš¥‚‹|Ö•šœ Cartier, Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, IWC, Rolex ——

†‹Ó•‰„Ò•lšŠ“™orӕƒƒÉÜo¨ƒi™‚ˆ™}}šlš‹‹š‰šŠ{˜

¨”ÔƒŒj›Œ–›”›Œƒ¡ˆ¥ˆ~ׂ›‚›s›~¦Ž™ RH@M"NQMDQŠ¡Š–ŒÓ–‹€ž­q™‚œm¡|©„¥~¬Š–­Šjšƒ ”Ž›j”Ž›‹¥Š‚¢¥Ž‘Œ““©~Ž×¥–¥sž­‹‚

38

’™‰„™’ƒ‹˜’‚iš‹{ÖrӕƒƒÉÜo|œ}­‡‹¨|ӝ¬lœo¤†š¤•‹Ö‹š‹l•‰¤†«isÖ ~‚šoš – }‹š|iœ¦¤‰}‹¬  ¤†Šo  š pšiҚ•šišŠš’ ‹‹{ˆ¡‰œ ¥˜pši¤’Ӂšo|ҏ¤jӚ’¡Ò’ҏ•ïªj•oi‹ o¤†— ¤ƒÉ|§“Ó‚‹œiš‹ i™¤š À 

)GLE.MUCP!?JJ!CLRPC

U R POWER

UR Power#Jan_01-21,38V4.indd 38

12/26/2556 BE 9:40 PM


DISCOVERY KOREA MAGIC SNOW KOREA 1

ýĈĜğđňĕčŋ(1.-/75'7/āĆēĆĕëĊĔèğåĘąèýʼnĐåğâĕēüĕĄė 5-+4'51465'17.619'4 .+(6 ğâĦýčøĐğýĐĆĘŇč÷ĥéĕâģĆŇ čĊüčüěâğĐğĊĐĆŋĠĈü÷ŋåĈĐèëĐèğâëĐüāėāėûăĔöôŋčĕĎĆŇĕą āĆňĐĄğâĦýăĕāþĆēúĔýĢéâĔýëě÷þĆēéĖëĕøėğâĕĎĈĘÁđĔüýâÂĂĆĘ ğ÷ėüúĕèğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄĄĘüĕåĄ

čôąĵòæĶêčïĆóÖèĵăêöāëăè

ĊĔüüĘňĄĘüĕåĄ ġúĆYYYFKUEQXGT[MQTGCEQO

ĆĕåĕĐĕéĄĘâĕĆğþĈĘŇąüĠþĈèøĕĄğúċâĕĈ

KOREA VACATION HOLIDAY TRENDY WINTER 1

ğâĕēüĕĄėė5-+4'5146âėĄéėåĈĐèëĐèğâëĐü ğâĦýÿĈģĄňøĕĄć÷ĜâĕĈëĄ$+$#25*19ãĕþĜąĔâČŋ ğ÷ėüúĕèğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄâěĄăĕāĔüûŋčĕąâĕĆýėüéėüĠĐĆŋ

čôąĵòæĶêčïĆóÖèĵăêöāëăè

ġúĆYYYMQTGCXCECVKQPJQNKFC[EQO

EURO CLUB HOLIDAY

%.7$41/#0%'ĐėøĕĈĘčĊėčĀĆĔŇèğċčĊĔü ğ÷ėüúĕèğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄğĄČĕąüġ÷ąčĕąâĕĆýėüĐĘąėþøŋĠĐĆŋ

čôąĵòæĶêčïĆóÖèĵăêöāëăè

ĊĔüüĘňğĄČĕąü ġúĆYYYGWTQENWDJQNKFC[EQO

WORLD DISCOVERY TRAVEL SERVICE 9+06'415#-#61-;1 ĊĔ÷åėġąĄėëęøĕĄĆĐąĐėååėĊìĔèĊĔ÷þĆĕčĕúúĐèĂĜéėğúĦüčâĘ ĆùģĂĎĔĊâĆēčěüëėüåĔèğìüăĜğãĕģĂĂĜéėĊĔ÷ĐĕìēâěìŇĕåĔüüĐü ĈŇĐèğĆĚĐúēğĈčĕýĐĕëėëėĄģãŇ÷ĖġĐĊĕåě÷ĕüėĐĕýüňĖĠĆŇĐĐüğìĦü āėğċČÎýěĂğĂøŋãĕþĜąĔâČŋ ğ÷ėüúĕèğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄĄĘüĕåĄġ÷ąčĕąâĕĆýėüģúą

čôąĵòæĶêčïĆóÖèĵăêöāëăè

ĊĔüüĘňâěĄăĕāĔüûŋ ġúĆYYYYQTNFFKUEQXGT[VTCXGNEQO

ĆĕåĕĐĕéĄĘâĕĆğþĈĘħąüĠþĈèøĕĄğúċâĕĈ

AD Discovery Korea#Jan X5.indd 39

12/27/56 BE 9:47 PM


MEMBER DIVISION King Power Group of Companies 3rd Floor, King Power Downtown Complex 8 Rangnam Road, Thanon - Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: 0 2677 8888, Fax: 0 2677 8900 E-mail: member@kingpower.com www.kingpower.com

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ 122 / 2548 พบพลังการชอปใหมจากบัตรเครดิตไทยพาณิชย คิง เพาเวอร

ปณจ. รองเมือง PRINTED MATTER

40 U R POWER

UR Power#Jan_40 X5.indd 40

12/26/56 BE 9:49 PM

U R Power January 2014  

กลิ่นอายความสุขจากการต้อนรับศักราชใหม่ยังไม่ทันจางหาย บรรยากาศเฉลิมฉลองของเทศกาลอันเป็นมงคล “วันตรุษจีน” ก็มาเยือน U R Power ขอส่งความปรารถน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you