Page 1


เหนือกว่าการสร้างบ้าน

คือการสร้างไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ คำ�ว่าบ้านนั้นมีความหมายมากกว่าสิ่งก่อสร้าง และ สำ�หรับบริษัทเอชเคอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (เอชเค อาร์ไอ) สิ่งที่บริษัทพยายามสร้างนั้นไม่ใช่เพียงบ้านที่ สวยงามและสะดวกสบาย แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ วิลสัน ชุง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ายโครงการของเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส กล่าวว่าแรงบันดาลใจของบริษัทเอชเค อาร์ ไ อและที ม ของเขาคื อ การตั้ ง คำ � ถามว่ า จะต่ อ ยอด เพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ แ ก่ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับกลาง หรือระดับ ซูเปอร์ไฮเอนด์อย่างเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส หัวใจ สำ�คัญของการทำ�งานคือการก้าวข้ามคำ�ว่ามาตรฐานสู่ ความเหนือระดับ “สำ�หรับบริษัทเอชเคอาร์ไอแล้ว เราพยายามพัฒนา ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้สะดวกสบายขึ้นเสมอ ด้วยการ หาวิธีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการออกแบบเพื่อ เอื้ออำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าของเรา เพราะสิ่งที่เรา ตั้งใจจะมอบให้แก่ลูกค้านั้นไม่ใช่แค่เพียงที่อยู่อาศัย แต่ คือไลฟ์สไตล์ที่ตรงใจ” วิลสันกล่าว โครงการเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส เป็นโครงการ คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ไฮเอนด์ ผลงานแห่งความ ภาคภูมิใจของบริษัทเอชเคอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (เอชเคอาร์ไอ) มีจุดเด่นอยู่ที่ความเป็นส่วนตัว ปราศจาก ความวุ่นวายของสังคมเมือง สงบเงียบราวกับโอเอซิส อันร่มรืน่ ท่ามกลางตึกระฟ้าบนถนนสาทร โครงการนีต้ ง้ั อยู่ บนพื้นที่ติดกับโรงแรมสุโขทัย เปิดตัวอย่างเป็นทางการใน ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2551 และเป็นโครงการคอนโดมิเนียม

เรื่อง: กองบรรณาธิการ ภาพ: สุภชาติ เวชมาลีนนท์

แรกที่ทำ�ลายสถิติคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ ด้วยราคาที่สูงกว่าตารางเมตรละ 300,000 บาท นอกจากชื่อของสุโขทัยซึ่งเป็นตัวบอกมาตรฐานแล้ว โครงการนี้ยังได้รับเกียรติจากสถาปนิกแนวหน้าของโลก เอ็ด ทัทเทิล และเคอร์รี่ ฮิลล์ ผู้ออกแบบโรงแรมสุโขทัยเมื่อ 21 ปีที่แล้ว โดยปรมาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมทั้งสอง ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นโอกาสพิเศษเพื่อออกแบบเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซสให้คงความต่อเนื่องในด้านดีไซน์ และมาตรฐานสมกับชื่อสุโขทัย เดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 6 ไร่ ติดกับพื้นที่โรงแรมสุโขทัย เป็นอาคาร 41 ชั้น ประกอบ ด้วยห้องชุด 196 ห้อง เริ่มที่ห้องขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ 88 ตารางเมตร ไปจนถึงเพนท์เฮาส์ขนาด 1,200 ตารางเมตร พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องออกกำ�ลังกายที่ครบครัน สระว่ายน้ำ�ขนาด 50 เมตร ห้องเด็กเล่น สนามหญ้าและสวนพักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ และที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น ซึ่งออกแบบมา เพื่ออำ�นวยความสะดวกโดยไม่กินพื้นที่หรือบดบังทัศนียภาพของโครงการ นอกจากนี้ยังมีบริการของโรงแรมสุโขทัย เพื่อร่วมสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับไลฟ์สไตล์อีกด้วย วิเวียน ซี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด อธิบายว่าแม้ว่าในกรุงเทพฯ จะมีโครงการอื่นๆ ที่เรียกตัวเองว่าเป็น “โฮเท็ลเรสซิเดนซ์เซส” แต่บางโครงการก็แค่ใช้ชื่อโรงแรมมาเป็นจุดขายโดยไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอย่างอื่น ทำ�ให้

(จากขวามาซ้าย เบนจามิน ชา, มอลลี่ เลา, วิเวียน ซี, อารีรัตน์ ทิมพิทยา, วิลสัน ชุง)


โครงการเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซสมีความแตกต่างไปจากโครงการอื่นๆ “บริษัทของเราเป็นผู้ดูแลทั้งโรงแรมสุโขทัยและ โครงการนี้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้เรื่องมาตรฐานการบริการ นอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโครงการนั้นอยู่ติดกับโรงแรม สุโขทัย ลูกค้าของเราจึงสามารถใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมได้เหมือนกับบ้านของตัวเอง คอนเซ็ปต์ ของเราคือซื้อบ้านแต่สามารถใช้โรงแรมได้เหมือนบ้านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้หรือร้านอาหารของโรงแรมที่สามารถ ใช้เป็นบริเวณรับแขกได้ หรือจะพาครอบครัวมารับประทานอาหารก็ได้ ดังนั้นบ้านในความหมายของโครงการเราจึง ไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่กำ�แพง 4 ด้านเท่านั้น” ด้วยดีไซน์อันโดดเด่น ผสานกลิ่นอายความอ่อนช้อยแบบเอเชียเข้ากับความทันสมัยแบบสากล โครงการนี้จึงได้รับ รางวัลทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น “Best High-Rise Development, Asia Pacific”, “Best Interior Design, Thailand” หรือ “International Property Awards”และอีกมากมาย แต่สำ�หรับทีมงาน เอชเคอาร์ไอแล้ว ความสำ�เร็จสูงสุดคือความพอใจของลูกค้า “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ดังนั้นคำ�ว่ารางวัลหรือความสำ�เร็จของทีมงานอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างเช่นคำ�ขอบคุณของลูกค้า ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเห็นคุณค่าของความพยายามของเราที่จะสร้างบ้านในฝันให้เป็น ความจริง และสิ่งนี้ก็เป็นกำ�ลังใจให้เราพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ” มอลลี่ เลา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจและ การพัฒนาองค์กร กล่าวถึงความสำ�เร็จของโครงการ หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลา 5 ปี ขณะนี้โครงการเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซสขายหมดไปแล้ว กว่า 70% ซึง่ ทางผูบ้ ริหารให้ความเห็นว่าเป็นตัวเลขทีน่ า่ พึงพอใจ และเสียงตอบรับจากตลาดก็ดมี าก โดยเบนจามิน ชา กรรมการบริหาร ของเอชเคอาร์ไอ ได้ให้ความเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าโครงการเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส ประสบความสำ�เร็จอย่างงดงาม ทั้งด้านของตัวเลขและด้านของเสียงตอบรับจากตลาด “ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของ โครงการหรือเรื่องตัวเลข ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นที่น่าพอใจในระดับสูง เสียงตอบรับจากตลาดดีมากและไม่ว่าใครที่ ได้เดินเข้ามาชมโครงการก็จะสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่แตกต่างในด้านความสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ และนั่นก็บ่งบอกถึงความสำ�เร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี” อารีรัตน์ ทิมพิทยา ผู้ควบคุมการเงิน กล่าวว่าความสำ�เร็จของโครงการเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการทำ�งานของ ทุกคนในทีมงาน และความพยายามในการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า “หากพูดถึงสไตล์การทำ�งานและจุดมุ่งหมาย ของทีมงานแล้ว ทุกคนก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราต้องคิดว่าสิ่งที่เรา มอบให้ลูกค้าจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายไป” ทีมผู้บริหารมองว่าตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากยังเป็นตลาดที่ค่อนข้าง ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และกรุงเทพฯ ก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร และการบริการ ทำ�ให้เป็นเมืองที่น่าลงทุนและน่าจับตามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างถูก เมือ่ เทียบกับสิงคโปร์หรือฮ่องกงแล้วราคาอยูแ่ ค่ 20-25% เท่านัน้ ดังนัน้ เอชเคอาร์ไอ จึงมีความมั่นใจที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีโครงการในอนาคตที่วางแผนไว้แล้ว 2 โครงการ “บริษทั เรากำ�ลังจะเริม่ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับไฮเอนด์อกี หนึง่ โครงการในปีหน้า โดยจะเป็นโครงการบนถนนสาทร บนพื้นที่เก่าของสถานทูตฝรั่งเศส พื้นที่ขนาด 3.5 ไร่ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึง่ โครงการบนถนนวิทยุ ตรงข้ามสวนลุมพินี พื้นที่ประมาณ 7 ไร่ จะเริ่มก่อสร้างประมาณปีพ.ศ.2558 หรือ 2559 ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์เช่นกัน แต่ขนาด พื้นที่ห้องจะเล็กกว่า กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มคนทำ�งานอายุน้อยที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบเมือง ถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ ก็แน่นอนว่าจะต้องมีความแตกต่างจากโครงการนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพและบริการแล้วรับรองว่าเป็นมาตรฐาน เดียวกัน” เบนจามิน ชา กล่าวถึงโครงการในอนาคตเป็นการปิดท้ายบทสนทนา

Enquiries

02 344 2888 www.sukhothairesidences.com


COACH.COM

KING POWER COMPLEX‡SUVARNBHUMI INT’L AIRPORT ©2013 COACH®

MALGOSIA BEL A

No. 22386 LEGACY ROMY TOP HANDLE


COACH.COM


014

Contents

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

POWER MAGAZINE February-March 2013

VARIETY

020 The Greatest King His Majesty’s Outstanding

L a n g u a g e S k i l l

022 024 026 028 044 046 048

Editor’s Letter Dear Power Power Expert Power Society Happening Global Buzz Break

INTRODUCTION 050 New Items L o o k o f L o v e 056 New Items

Love at First Sight

058 060 062 064 066 068 070 074

Makeup Update

C o l o u r o f L o v e

A T o u c h o f F e m i n i n i t y

Makeup Update E y e s t o K i l l

Power Style H e r P e r f e c t S t y l e

Power Style A M a n w i t h S t y l e

Exclusive Items R o m a n t i c R e d

Exclusive Items R e d L o v e S t o r y

Power of Time Time Addict

076 Break


018

Contents

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

CREATION 078 Fashion

Un Homme

e t U n e F e m m e

088 Power Star ‘N a p h a p o r n - K o r n N a r o n g d e j ’

L i f e A f t e r L o v e M a r r i a g e

090 Wish List

T h e C o l o u r o f Va l e n t i n e

096 My Style

Reflections of an

E a s y - g o i n g D e s i g n e r

098 Break

ATTRACTION 100 108

Next Destination

C o m p a n i o n

110 120 122 124

Next Destination

f o r a R o m a n t i c N i g h t O u t

O u t o f A f r i c a . . . i n K e n y a

Power Extra Being His Per fect

E t e r n a l l y Yo u r s , P a r i s

Beautifully Yours P a r i s i n L o v e

Handsomely Yours How to Have Parisian Style

Power Extra Getting Ready

126 Hidden Charm

Journey with

M y L o v i n g F a m i l y

PRIVILEGE 127 Exclusive Offers 129 Travel in Style


020

The Greatest King

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

His Majesty’s

ภาษาและวรรณกรรม อีกหนึ่งศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ พระองค์ทรงมีความรู้แตกฉานในหลายภาษา รวมทั้งภาษา โบราณอย่างละติน บาลี และสันสกฤต แม้จะทรงเจริญ พระชันษาในต่างประเทศ แต่พระองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลึกซึ้ง และสละสลวย พระปรีชาสามารถ ความรัก และความใส่พระราชหฤทัยในภาษาของพระองค์ได้ถ่ายทอด ผ่านงานพระราชนิพนธ์ งานพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาต่างประเทศ รวมทั้งพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เป็นข้อเตือนใจในวาระและโอกาสต่างๆ “พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8” คือพระราชนิพนธ์เรื่องแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงเล่าเรื่องราวกิจวัตรของรัชกาลที่ 8 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานใน การพระราชกุศล 100 วันพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2489 ปีต่อมา พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม สู่สวิตเซอร์แลนด์” พระราชทานแก่หนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม โดยทรงพรรณนา ความรู้สึกของพระองค์ขณะจากเมืองไทยอันสะท้อนถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงใย ในพสกนิกรของพระองค์ “พระมหาชนก” (พ.ศ.2539) คือพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในด้านวรรณศิลป์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนพระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” (พ.ศ.2545) นั้นพระองค์ได้ทรงแฝงข้อคิดคติธรรม โดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณ

ของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชนิพนธ์แปลอีกมากมาย เช่น “ติโต” ที่

ทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty, “เศรษฐศาสตร์ตามนัยของพระพุทธศาสนา บทที่ 4 เล็กดีรสโต” จาก Small is Beautiful โดย E.F.Schumacher, “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” จาก A Man Called Intrepid ของ William Stevenson นอกจากนี้ยังทรงแปลบทความอีกนับสิบเรื่อง เช่น “ข่าวจากวิทยุเพือ่ สันติภาพและความก้าวหน้า” จาก Radio Peace and Progress ในนิตยสาร Intelligence Digest 1 เมษายน พ.ศ.2518, “ฝันร้ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริง” จาก No Need for Apocalypse จากนิตยสาร The Economist ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เป็นต้น

Outstanding Language Skill

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has a remarkable talent for language and literature. He is knowledgeable in several languages including some ancient ones such as Latin, Pali and Sanskrit. Though born and raised overseas, His Majesty has set an example in using Thai language correctly, efficiently, profoundly and suavely. His capability, appreciation and interest in language have been displayed in many of his compositions, translation work, verbal guidance and speeches. “The Itinerary of King Rama VIII” was His Majesty’s first written composition which was printed and distributed in a religious ceremony in memory of His Majesty King Ananda Mahidol, or King Rama VIII. The ceremony to commemorate the 100th day of his death was held on September 20, 1946. A year later, His Majesty King Bhumibol wrote a memoire entitled “When I Left Siam for Switzerland”, expressing his feeling on having to leave Thailand, his beloved country, as well as his love and care for the Thai people. Phra Maha Jataka (1996) is one of the showcases of His Majesty’s well-crafted language skill in both Thai and English while another book, Thongdaeng (2002), is filled with teachings on virtue especially the gratitude of Khun Thongdaeng, a street dog that he has raised. His Majesty has translated several books including Tito by Phylis Auty, Small is Beautiful by E.F. Schumacher and A Man Called Intrepid by William Stevenson. He also translated

many news articles such as Radio Peace and Progress published in Intelligence Digest on

April 1, 1975 and No Need for Apocalypse in The Economist on May 17, 1975.


022

Editor’s Letter

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ทุกท่าน เพราะความรักคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้สดใส รื่นรมย์ คือสิ่งสวยงามของชีวิตที่ช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจ ช่วยเติม พลังใจ ว่ากันว่า ไม่ว่าจะเหนื่อยกายหรือใจสักเพียงใด หากได้ความรักมาช่วยเติมพลังแล้วล่ะก็ อาการอ่อนล้า จะหายไปราวปลิดทิ้งเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ใครต่อใครจึงล้วนปรารถนาจะได้รับความรักเป็นพลังใจกันทั้งนั้น เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเดือนแห่งความรักที่หวานอบอวลไปด้วยความสุข นิตยสาร Power จึงได้ชวน คูร่ กั เซเลบริตี ณพาภรณ์-กรณ์ ณรงค์เดช มาเป็นแขกรับเชิญถ่ายแฟชัน่ เซ็ต ให้ชา่ งภาพได้กดชัตเตอร์เก็บบันทึก ภาพความหวานของทั้งคู่ ส่วนคอลัมน์ Next Destination เราจะพาท่านสมาชิกท่องเที่ยวตามรอยนิยายและ ภาพยนตร์รักที่ยังคงเป็นอมตะตราบจนทุกวันนี้อย่าง “Out of Africa” กับประเทศเคนยา ที่จะฟื้นความทรงจำ ถึงฉากสุดประทับใจของเมอรีล สตรีพ และโรเบิร์ต เรดฟอร์ดในท่ามกลางธรรมชาติป่าดงพงไพร จากนั้นพา ท่านไปตามรอยนิยาย ภาพยนตร์ และละครเพลงชื่อดัง “The Phantom of the Opera” กับโรงละครและสถานที่ ท่องเที่ยวในปารีส เมืองในฝันของหลายๆ คนที่อบอวลไปด้วยความรักและความโรแมนติกในทุกอณู นอกจากนี้ เรายังถือฤกษ์เดือนแห่งความรักทำการปรับโฉมนิตยสาร Power ด้วยการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ๆ ที่ จะมาเป็นผู้ช่วยให้ท่านสมาชิกไม่ตกเทรนด์ และยังสามารถสร้างสรรค์ลุคในสไตล์ต่างๆ เพื่อที่จะได้หล่อสวย สมบูรณ์แบบ เป็นของขวัญสุดพิเศษในวันวาเลนไทน์ให้กับคนรัก สุดท้ายนี้ ดิฉนั ขออวยพรให้ทกุ ท่านมีความสุขในความรักตลอดไป...จนกว่าจะพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ Dear King Power members, Love is a great joy and brightens the world. Love is the beauty that strengthens the heart and uplifts the spirit. When you are physically and mentally exhausted, the fatigue immediately disappears once you are showered with love. No wonder why everyone yearns for love. To commemorate the Month of Love, Power magazine invites celebrity couples -- Naphaporn and Korn Narongdej -- as our guest models for fashion pages in this issue. Our regular column Next Destination takes you on the trail of “Out of Africa” -- a romantic novel and movie set in Kenya -- to reminisce the memorable moment between Meryl Streep and Robert Redford in a jungle. Touching on the world-renowned musical “The Phantom of the Opera,” we take our readers to the Opera House and Paris -- the city of love and romance. We add several new articles in this issue to keep you updated on the latest fashion and lifestyle trends as part of the Valentine’s celebrations. I wish all readers fulfillment in love and…until we meet again in the next issue.

วรมาศ ศรีวัฒนประภา Voramas Srivaddhanaprabha voramas_r@kingpower.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสกุล “ศรีวัฒนประภา”

ให้แก่นายวิชัย รักศรีอักษร (สกุลเดิม) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และเป็นสิริมงคลแก่นายวิชัย และ

ครอบครัวสืบไป

ดำเนินงาน: กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ 8 คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2677 8888 โทรสาร 0 2677 8877 King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899 www.kingpower.com, www.facebook.com/KingPowerGroup จัดทำ: บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเซีย ไทยแลนด์ จำกัด

75/8 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2204 2370-89 โทรสาร 0 2204 2390-1 ผู้อำนวยการ: เอกสิทธิ์ โชติภักดีตระกูล รองผู้อำนวยการ: เรซินา อูเบรอย บาจาชจ์ บรรณาธิการบริหาร: อิสราภรณ์ เดชวิเชียรกำเกิง ฝ่ายศิลปกรรม: มานพ รัตนแสงกำจร ติดต่อลงโฆษณาในนิตยสาร Power: วิมลวรรณ กุหลาบ พัชรนินท์ แก้วศรีศุภวงศ์ รัฐวิทย์ โรจน์ชาญชัย โทร. 0 2204 2370-89 ต่อ 109 หรือ 089 229 3998 ออกแบบรูปเล่มและสร้างสรรค์: Visionary แยกสี: บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด โทร. 0 2234 4457, 0 2233 7398 พิมพ์: บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด โทร. 0 2368 2942-7, 0 2368 3840-4


024

Dear Power

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

สวัสดีค่ะ ทีมงานนิตยสาร Power ดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวแคชเมียร์หลังจากงานประชุมเสร็จ เรียบร้อยที่อินเดีย เลยอยากเขียนความประทับใจมาเล่าให้ เพื่อนๆ สมาชิกได้อ่านบ้าง และแน่นอนก่อนไปก็ต้องมีการไป ซื้อของที่ King Power รางน้ำ และไปรับของที่สนามบินในวัน เดินทาง (ซึ่งเป็นของฝากสำหรับเพื่อนๆ ที่อยู่ทางโน้นด้วย) แถมยังมีไปซื้อเพิ่มที่ King Power ในสุวรรณภูมิอีก และช่วงรอ ขึ้นเครื่องก็ไม่พลาดเข้าไปใช้บริการใน King Power Lounge ทั้ง อิ่มอร่อยและพนักงานก็อัธยาศัยดี ดูแลทุกๆ คนดีมากเหมือน เช่นเคยในทุกๆ ครั้ง เราออกเดินทางจากเดลีโดยสายการบินในประเทศ SpiceJet ไปลงเมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของ

แคชเมียร์ แล้วไกด์ท้องถิ่นก็มารอรับและพาเราไปที่พักซึ่งเป็น โรงแรมเรือ (Houseboat) ตั้งอยู่ในทะเลสาบดาล (Dal Lake) ซึ่งสวยงามและเงียบสงบ น้ำในทะเลสาบใสแจ๋วและมี ความลึก 3 เมตร โรงแรมเรือทุกหลังต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้

เรือยนต์โดยเด็ดขาด ต่อจากนั้นไกด์ก็พาเราไปชมสวน

ทิวลิปอันสวยงามและกว้างใหญ่ไพศาลที่ สวนอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) ซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใจของชาวแคชเมียร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะสวนทิวลิปนี้ เพิ่งเปิดเมื่อปีค.ศ.2007 มีดอกทิวลิปหลากสี ทั้งชมพู เหลือง แดง ม่วง ลายแดงสลับขาว ฯลฯ วันรุ่งขึ้น ไกด์พาเราขึ้นเขาไปลุยหิมะกันบน ยอดเขา

กุลมาร์ก (Gulmarg) ซึ่งมีทัศนียภาพคล้ายภูเขาแอลป์ใน

สวิตเซอร์แลนด์ เพราะทางขึ้นเต็มไปด้วยป่าสนเหมือนกัน พวกเราลงไปลุยหิมะถ่ายรูปเล่นประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วรีบขึ้น กระเช้ากลับเพราะหนาวมาก กุลมาร์กเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมของชาวอินเดียที่อยู่ทางตอนใต้ เพราะพวกเขาไม่เคย

ทะเลสาบดาลอันงดงาม และโรงแรมเรือที่เราพักได้เตรียม อาหารมื้อเย็นแสนอร่อยไว้ให้พวกเราด้วย มีข้าวสวยเม็ดรีๆ ยาวๆ และแกงเนื้อแกะ (Mutton Curry) ที่ขึ้นชื่อของทางนี้

เนื้อแกะนุ่มอร่อย และไม่มีกลิ่น สนามบินที่แคชเมียร์นั้นเข้มงวดมาก มีการตรวจกระเป๋า ทุกซอกทุกมุม แล้วทุกอย่างต้องผ่านเครื่องสแกน ซึ่งถ้าไม่นับ ปัญหาขลุกขลักเล็กน้อยที่สนามบินแล้ว แคชเมียร์เป็นเมือง

ที่ควรจะไปเยือนสักครั้งถ้ามีโอกาส เพราะมีธรรมชาติและ ทัศนียภาพที่สวยงาม บ้านเมืองสะอาด ผู้คนอัธยาศัยดี อากาศบริสุทธิ์และเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี (แต่ถ้าฤดูหนาวก็ หนาวจับจิตจับใจเลยล่ะค่ะ) พวกเราพากันอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศอันแสนจะสดชื่น พร้อมทั้งสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดแล้ว ก็ได้เวลากลับ มาลุยงานต่อ ซึ่งพอถึงสุวรรณภูมิก็แวะซื้อของฝากสำหรับ เพื่อนๆ และครอบครัวที่ King Power เพิ่มเติมอีก ทั้งขนม

ช็อกโกแล็ต วิสกี้ ไวน์ เพราะมีของให้เลือกเยอะกว่าและราคา ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น และไม่เคยได้เห็นหิมะมาก่อน

พอลงมาจากยอดเขาที่แสนจะหนาวเหน็บ พวกเราก็ได้ดื่มชา ถูกกว่าในสนามบินหรือร้าน Duty Free ที่อื่น และก็ไม่ต้อง

สมุนไพรร้อนๆ ของแคชเมียร์ซึ่งใส่ Saffron (หญ้าฝรั่น) และ หอบหิ้วให้พะรุงพะรังด้วย มาซื้อที่ King Power สุวรรณภูมิ Cinnamon (อบเชย) ลงไป ทำให้หอมสดชื่น และมีประโยชน์ต่อ เสร็จแล้ว Check Out ออกมาก็ขนขึ้นรถกลับบ้านได้เลย สุขภาพด้วย เราดื่มชาร้อนคู่ไปกับอาหารว่างของแคชเมียร์ ต้องขอขอบคุณ King Power มากค่ะที่มีบริการที่ดีเช่นนี้ เรียกว่าโดซา (Dosa) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเครป แต่เป็นเครปทอด สำหรับพวกเรานักเดินทางชาวไทยเสมอมา ใส่ไส้เป็นเนยแข็งหรือไก่บด แล้วแต่เราเลือก รสชาติอร่อยมาก จันทรวรรณ ช่องนนทรี สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ หมายเลข 1103 1020 0271 ระหว่างทางกลับจากเขากุลมาร์ก เราเห็น ทุ่งมัสตาร์ด 3194 (Mustard) ขึ้นตามธรรมชาติทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วย

สีเหลืองอร่ามงดงามมาก ที่นี่เขาใช้น้ำมันสกัดจากเมล็ด มัสตาร์ดนำไปปรุงอาหารด้วย และเรายังได้แวะชมสวน แอ็ปเปิ้ลที่กำลังออกช่อดอกสีขาวเต็มต้นไปหมด แอ็ปเปิ้ล

แคชเมียร์ถือเป็นแอ็ปเปิ้ลที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในอินเดีย

รวมถึงองุ่นไร้เมล็ดที่ปลูกในหมู่บ้านใกล้เคียงก็มีรสชาติ

หวานกรอบอร่อยที่สุดในประเทศ ที่แคชเมียร์ยังมีผ้าพันคอ

ผ้าคลุมไหล่ และพรมแคชเมียร์ที่ขึ้นชื่อ พร้อมทั้งเปเปอร์มาร์เช • สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ที่ได้รับกระเป๋า LeSportsac ที่วาดลวดลายหลากสีสันลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับซื้อ

ได้แก่ คุณจันทรวรรณ ช่องนนทรี เป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้เช่นกัน *กรุณาติดต่อรับของกำนัลที่ King Power Member Club ต่อจากนัน้ ไกด์พาเราไปชม สวนโมกุล (Mughal Garden) ชั้น 2 คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ (Jahangir) เพื่อมเหสี

• หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับคิง เพาเวอร์ คำแนะนำ เนอร์เจฮาน (Nur Jehan) ที่พระองค์รัก ในปีค.ศ.1616 หรือ

397 ปีมาแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 3 สวนด้วยกัน และภายในสวนจะมี สำหรับนิตยสาร Power หรือประสบการณ์ประทับใจ การประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ประกอบไปด้วย จากการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สามารถเขียน สวนน้ำ ลำธาร และสวนดอกไม้ มาหาเราได้ที่นิตยสาร Power ชั้น 5 ส่วนงาน Creative & Communication เลขที่ 8 คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ ตอนเย็นก่อนเข้าที่พักโรงแรมเรือ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ

คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ล่องเรือชาคีรา (Shakirah) ซึ่งเป็นเรือแจวชมทิวทัศน์รอบ กรุงเทพฯ 10400 หรืออีเมล power@kingpower.com จดหมายที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับของกำนัลจากเรา


026

Power Expert

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Experts for Issue

90

สุรปรีย์ อชิรกุล

แม้งานจะรัดตัวแบบที่ไม่รู้ว่าวันไหนคือ

วันธรรมดา หรือวันไหนคือวันหยุด เพราะสุรปรีย์ อชิรกุล เมคอัพอาร์ทิสต์คนดัง มีงานจ่อคิวรอ

ไม่เว้นวัน แต่เพราะอยากให้สาวๆ ผู้อ่านนิตยสาร Power สวยสดใสต้อนรับวาเลนไทน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งกลางวันและกลางคืน สุรปรีย์จึงตอบตกลง ทันทีที่เราเชิญให้มาสร้างสรรค์เมคอัพลุคสำหรับ

เฉิดฉายในโอกาสพิเศษกับคนรู้ใจ สุรปรีย์ย้ำหนักหนาว่า สวยอย่างเดียวไม่พอ

แต่ต้องดูพอดี รวมทั้งกลมกลืนกับโอกาสและ สถานการณ์ อยากรู้ว่าเมคอัพที่จะทำให้ผู้หญิงสวย และดูจับต้องได้ในคราวเดียวกันเป็นอย่างไร สามารถพลิกไปชมผลงานของสุรปรีย์ เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจในการแต่งหน้าของตนเองได้ที่คอลัมน์ Makeup Update หน้า 58-61

จุฬาลักษณ์ ปยิ ะสมบัตกิ ลุ ม.ล.พลอยนภัส ลีนตุ พงษ์

ขวัญ--ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ เซเลบริตีสาวสวยผู้เริ่มต้นชีวิตการทำงาน กับตำแหน่งอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ตัดสินใจ ลาออกเพราะมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่ เมื่อลูกชายสุดรักเริ่มโต เข้าโรงเรียน คุณแม่มีเวลาว่างมากขึ้น จึงเริ่มหันมาทำธุรกิจสุดเก๋ นำเข้า

“ไอโรบอต” หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านจากสหรัฐอเมริกา ที่จะมาช่วยทุ่นแรง แม่บ้านยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี จนตอนนี้เธอเพลิดเพลินกับการทำหน้าที่ภรรยา และคุณแม่พอๆ กับสนุกสนานกับธุรกิจที่กำลังไปได้สวยแล้ว ก่อนหน้านี้ขวัญและสามี อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ออกเดินทางท่องเที่ยวตาม ประสาหนุ่มสาวกันบ่อยมาก แต่เมื่อมีลูกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ลูกต้องมาก่อน รูปแบบการท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนตาม ขวัญจึงมีเรื่องเล่ามากมายมาฝากกันใน คอลัมน์ Hidden Charm ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมตัว ความวุ่นวายของการ เดินทาง จนถึงความสนุกสนานประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างทริป

หลังสำเร็จการศึกษาจาก Central Saint Martins College of Art & Design สาขา Jewelry Design ประเทศอังกฤษ หมู--จุฬาลักษณ์

ปิยะสมบัติกุล ก็กลับมาประเทศไทยพร้อม ถ่ายทอดตัวตนเก๋ผ่านการดีไซน์แว่นตาแบรนด์ Moo Eyewear ซึ่งได้รับการจับตามองจาก

แฟชั่นนิสต้าทั่วโลกเป็นอย่างมาก ด้วยแนวทางการออกแบบเป็นพอร์ซเลน ซึ่ง แรงบันดาลใจก็เป็นของใกล้ตัว ไม่ได้เป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่ มาจากการที่เธอชอบรับประทานขนม จิบน้ำชาอาฟเตอร์นูนที ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ ลอนดอน นอกจากนี้เธอยังชอบศิลปะสไตล์

บาโรคเป็นพิเศษ ผลงานของเธอจึงแฝงความ เป็นตัวตนอย่างเด่นชัด และสามารถเอาชนะใจ เหล่าแฟชั่นนิสต้า ปัจจุบันแว่นตาของเธอมี

วางขายในหลายประเทศ ทั้งอังกฤษ อเมริกา

รัสเซีย โปรตุเกส คูเวต จีน ฮ่องกง แต่เนื่องจาก งานแต่ละชิ้นเป็นงานแฮนด์เมด และขั้นตอนใน การทำแว่นตาส่วนใหญ่ เธอจะลงมือทำด้วย

ตัวเอง ผลงานของเธอจึงมีจำนวนไม่มากนัก และเธอยังไม่มีหน้าร้านในเมืองไทย แต่ถ้าใคร สนใจ สามารถสั่งทำได้ โดยอีเมลมาบอกกล่าว กัน เธอสามารถจัดให้ได้หมดทุกที่ที่ส่งถึง ดีไซเนอร์สาวคนเก่งให้เกียรติมาเป็นแขก

รับเชิญในคอลัมน์ My Style เพื่อช่วยคุณผู้อ่าน เลือกของชิ้นเก๋ในคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรีให้เหมาะ กับช่วงวาเลนไทน์นี้


028

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

2

Thailand Polo King’s Cup 2013 ภาพ: ณภัทร ระวีวัฒน์ และกอวิชช์ กระจายโภชน์

3

4

5

6

7

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมขี่ม้าโปโลแห่ง ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “Thailand Polo King’s Cup 2013” การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 ซึ่งมีทีมนักกีฬาขี่ม้า โปโลจากประเทศต่างๆ จำนวน 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน การ

แข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มกราคมที่ผ่านมา ณ สนาม สยามโปโล ปาร์ค และสนามวีอาร์ สปอร์ต คลับ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วิชัย ศรีวัฒนประภา นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศ ไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขัน รายการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ กีฬาขี่ม้าโปโลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงผลักดันให้กีฬาชนิดนี้ก้าวสู่การแข่งขันใน ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กับ สมาคมและสโมสรโปโลจากประเทศต่างๆ ซึ่งครั้งนี้มีทีมเข้า ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ทีม Les Ambassadeurs Club, Siam Commercial Bank, Singha และ King Power สำหรับรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนั้น ได้

รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็น ประธานเปิดการแข่งขันระหว่างทีมคิง เพาเวอร์ กับทีมสิงห์

8

ท่ามกลางบรรยากาศแบบย้อนยุค 1920’s Art Deco ณ สนาม วีอาร์ สปอร์ต คลับ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย จัดให้มีการถ่ายทอดสดคู่ชิงชนะเลิศ และพิธีมอบถ้วยรางวัล “Thailand Polo King’s Cup 2013” ทางช่องทรูวิชั่น 102 ด้วย การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์ 7 สมัย ทีม

คิง เพาเวอร์ ที่นำโดย 2 พี่น้อง “ศรีวัฒนประภา” อภิเชษฐ์อัยยวัฒน์ พร้อมด้วยลูคัส ลูจัน และเฟเดอริโก ฟอน

โปต็อบสกี ผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปสูงที่สุดคือ 6 โกลส์ ลงสนาม 1. (แถวบน จากซ้าย) ศุภรางศ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาดและ องค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการตลาด บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด, ชลวิทย์ สุขอุดม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, วิชัย ศรีวัฒนประภา นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย, เอมอร ศรีวัฒนประภา รองกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, ศรัณย์ทร ชุติมา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.บวรนวเทพ เทวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และมาร์ค เบกาสาท ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับตัวแทนนักกีฬาโปโลทั้ง 4 ทีมในวันจัดงานแถลงข่าว 2. พิธีเปิดตัวผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ สมาร์ท--กฤษฎา พรเวโรจน์ และจุ๋ย--วรัทยา นิลคูหา 3. (จากซ้าย) วิชัย ศรีวัฒนประภา, รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์, พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานาท์ และดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย 4. (จากซ้าย) ชญานิศท์ จารุพัฒน์, พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์, รัตกานต์ เวตะนัต และศิรัตน์ ศุกรภาค 5. (จากซ้าย) อมรศิริ-อรรุจา-จารุเดช บุญญสิทธิ์ 6. ไดเอเธอร์ โอคัมโป และมิเชล คอสแองโก 7. วรมาศ-อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 8. วิชัย ศรีวัฒนประภา นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ร่วมพูดคุยบนเวที กับเกรซ มหาดำรงค์กุล พิธีกร ในวันจัดงานแถลงข่าว 9. (จากซ้าย) ธวัธชัย ทวีศรี, วิชัย ศรีวัฒนประภา, พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี, ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และเอมอร ศรีวัฒนประภา

9


10

13

16

17

11

029

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

12

ป้องกันแชมป์กับทีมสิงห์ โดยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนั้น สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพิ่มความ สนุกสนานด้วยการแสดงเปิดงานแบบ Tap Jazz Dance

ตามด้วยการแข่งชักเย่อระหว่างคนกับม้า ซึ่งคู่แรกเป็นการ

แข่งขันระหว่างม้ากับนักมวย Thai Fight นำโดยอิกคิวซัง

ก.รุ่งธนเกียรติ และไทรโยค พุ่มพันธุ์ม่วง ผลปรากฏว่าม้าเป็น ฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย จากนั้นเป็นคู่ที่ 2 ระหว่าง

ม้าตัวเดิม แต่เปลี่ยนมาเป็นนักเพาะกาย สาคร มาตรวังแสง แชมป์โลกอันดับ 1 เหรียญทองเพาะกายชายประเภท Men Master +50 กับนงเยาว์ โกสีนาม แชมป์โลกเพาะกายหญิง ประเภท Women Athletic Physique ปรากฏว่า 2 นักเพาะกาย มีพละกำลังเหนือกว่า สามารถเอาชนะในรอบนี้ไปได้ หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย ขบวนพาเหรดของวงโยธวาทิต ตามด้วยการเปิดตัวผู้อัญเชิญ ถ้วยพระราชทานฯ คือ 2 ดารานำ สมาร์ท--กฤษฎา พรเวโรจน์ และจุ๋ย--วรัทยา นิลคูหา ด้วยรถคลาสสิกคันหรู พร้อมด้วย ขบวนนักกีฬาและพิธีเปิดอย่างสุดอลังการ เกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างดุเดือด เนื่องจากต่างฝ่ายต่างเปิดเกมรุกอย่างรวดเร็ว และตั้งเกมรับ

ได้อย่างเหนียวแน่น จวบจนกระทั่งชักก้าที่ 5 ซึ่งเป็นชักก้า สุดท้าย ทีมสิงห์ยังคงเดินหน้ารุกหนัก เพราะมีคะแนนตามอยู่ 1 คะแนน แต่กองหลังของทีมคิง เพาเวอร์ไม่เปิดทางให้คู่แข่ง เข้าไปทำคะแนนได้ง่ายๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนเกมส่งยาวให้ อัยยวัฒน์เข้าไปยิง หากก็โดนทีมสิงห์สกัดจนทำฟาวล์ จึงได้

ยิงลูกโทษนำไป 6 ต่อ 4 คะแนน จากนั้นกองหลังของทีม

14

15

18

19

20

10. Tap Jazz Dance การแสดงเปิดงาน 11. โกมล-ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ 12. (จากซ้าย) ธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ, อาภารัตน์ อดิเรก, ชญานิน สุขสันติกุล, ณัฐ ชยุติมหันต์ และชานนท์ สุขสันติกุล 13. พีเค--ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร และวีเจนิกกี้--การณิก ทองเปี่ยม รับหน้าที่พิธีกร ในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 14. พีรยสถ์ ศิริเกียรติสูง และวริสา เฉลิมลาภสมบัติ 15. รินทรัลภัส ภูวรัฐวราธรณ์ และอรรฆรัตน์ นิติพน 16. (ขวา) พินญา คุณานนท์ รับรางวัล Most Stylish จากเอมอร ศรีวัฒนประภา 17. น็อต--วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ 18. บรรยากาศการแข่งขัน 19. (จากซ้าย) อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, เบญจศิริ วัฒนา, กฤติกา ซิงค์ และ ภัทรินทร์ เจียรสุข นักแสดงจากช่อง 3 20. นักกีฬาโปโลทีมไทยพาณิชย์ หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 21. จุลจิตต์ บุณยเกตุ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และภรรยา 22. นักกีฬาโปโลทีมคิง เพาเวอร์ ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Polo King’s Cup 2013 ขึ้นรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จากพล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ 21

22


030

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

23

26

27

24

25

คิง เพาเวอร์อย่างอภิเชษฐ์ ต้องทำงานหนักสกัดการรุกของ

ทีมสิงห์ ส่งผลให้ทีมสิงห์ทำประตูเพิ่มไม่ได้ เมื่อหมดเวลาการ แข่งขัน ทีมคิง เพาเวอร์จึงชนะไปด้วยคะแนน 6 ต่อ 4 ป้องกัน แชมป์สมัยที่ 8 ได้สำเร็จ เป็นที่ทราบกันดีว่า สีสันของการแข่งขันโปโล คือการ

แต่งกายของเหล่าเซเลบริตีระดับวีไอพีที่มาร่วมงาน ซึ่งครั้งนี้ พากันแต่งกายแบบย้อนยุคสวยงามตามธีมคือ 1920’s

Art Deco ภายในงานยังจัดให้มีการประกวดการแต่งกาย

Best Dressed Awards อันเป็นรางวัลที่แขกผู้มาร่วมงาน

ทุกท่านต่างรอคอยและร่วมลุ้นกับ 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Most Mesmerising แต่งกายได้สวยตรึงใจที่สุด ผู้ที่คว้า รางวัลนี้ไปครอง ได้แก่ รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์, รางวัล Most Stylish แต่งกายได้มีสไตส์ที่สุด ได้แก่ พินญา คุณานนท์ และปัญรัตน์ แสงสุวรรณ์, รางวัล Most Memorable แต่งกาย ได้น่าประทับใจที่สุด ได้แก่ ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ และรางวัล Most Dashing แต่งกายได้สมาร์ทและมีเสน่ห์ที่สุด ได้แก่

พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ และเมทนี บุรณศิริ การจัดการแข่งขันโปโลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 8 นี้

ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ การ กีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, เล แอมบาสเดอร์ คลับ, ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, บริษัท แอลจี

อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชมรมขี่ม้าอีเควสเทรี่ยม พาราไดซ์ และ Coty Prestige Travel Retail

28

29 30

32

33

34

35

23. (จากซ้าย) พ.ต.คมน์สิทธิ์ ตันตยานุรักษ์, ศิรประภา จีระพันธุ, อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา, วรมาศ ศรีวัฒนประภา, ปัญรัตน์ แสงสุวรรณ์, พลอยส่องแสง นพรัมภา และปริญรัตน์ จันทรางศุ 24. แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าบูธ Les Ambassadeurs Club 25. เมทนี-ศรฤทัย บุรณศิริ 26. นักกีฬาโปโลทีมสิงห์ ทีมรองชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Polo

King’s Cup 2013 27. นักกีฬาโปโลทีม Les Ambassadeurs Club หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 28. บูธธนาคารไทยพาณิชย์ หนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขัน 29. (กลาง) ธวัธชัย ทวีศรี เลขาธิการสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย มอบ

ของที่ระลึกให้นักเพาะกายและนักมวย Thai Fight ที่มาประชันพละกำลังกับม้า 30. บูธสายการบินแอร์เอเชีย อีกหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขัน 31. ม.ล.สมรดา ชุมพล และฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ 32. (จากซ้าย) สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ, จรสพรรณ สวัสดิ์ ณ อยุธยา, พรพรรณ สิทธินววัธ และรัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา 33. (แถวหน้า) อัยยวัฒน์-อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา พร้อมเพื่อนร่วมทีม เฟเดอริโก ฟอน โปต็อบสกี และลูคัส ลูจัน กับถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 34. เนย-แจม เนโกะจัมพ์ 35. แพร วัชราภัย และวีระยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

31


LAPRAIRIE.COM Š 2012 LA PRAIRIE INC.

your instant lift is now just an instant away

introducing

skin caviar liquid lift Transform your skin with the most lavish lift of all. Luminescence is re-ignited, past damage appears to recede and new skin is protected. The uplifting results? Your face looks taut, firm and fabulous.


032

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

2

Thai Fight 2012 Final Results ภาพ: ณภัทร ระวีวัฒน์ และกอวิชช์ กระจายโภชน์

3

4

5

1. สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ร่วมจัดการ

แข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight 2012 กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน 2. หลังจบการแข่งขัน วิชัย ศรีวัฒนประภา (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) ประธาน กรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ มอบรางวัล Cash Voucher ให้กับบัวขาว บัญชาเมฆ, สิงห์มณี แก้วสัมฤทธิ์, สุดสาคร ส.กลิ่นมี และอิกคิวซัง ก.รุ่งธนเกียรติ นักมวยที่คว้าแชมป์จากเวที

Thai Fight 2012 โดยมีนพพร วาทิน (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท สปอร์ต อาร์ต จำกัด ร่วมรับมอบ ณ ห้องแถลงข่าว คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ 3. แชมเปียนกับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ 4. (กลาง) สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานอำนวยการ การจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight กล่าวเปิดงาน 5. คิง เพาเวอร์ หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน Thai Fight 2012 จัดกิจกรรมให้ ผู้เข้าชมการแข่งขันได้ร่วมสนุกภายในบริเวณงาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมอย่างคับคั่ง 6. (แถวหน้า ขวา) อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท

คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลให้บัวขาว บัญชาเมฆ

บัวขาว บัญชาเมฆ ป้องกันแชมป์ “Thai Fight 2012”

ในรุ่น 70 กิโลกรัมได้สำเร็จ หลังเอาชนะคะแนนวิตาลี เฮอร์คู จากเบลารุส ขณะที่สิงห์มณี แก้วสัมฤทธิ์ ของไทยก็ไม่พลาด คว้าแชมป์รุ่น 67 กิโลกรัม ด้วยการเอาชนะคะแนนอังเดร

คูเลบิน จากเบลารุสเช่นกัน การแข่งขันชกมวยไทยโลก “Thai Fight 2012” ชิงถ้วย พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีมวยชั่วคราวลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันอาทิตย์ที่

16 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟนมวยทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศแน่นขนัด สิงห์มณี แก้วสัมฤทธิ์ และบัวขาว บัญชาเมฆ มีคิวขึ้นสังเวียนในรุ่น 67 และ 70 กิโลกรัม ตาม ลำดับ รุ่น 67 กิโลกรัม สิงห์มณี แก้วสัมฤทธิ์ ของไทย พบกับ

อังเดร คูเลบิน จากเบลารุส เริ่มยกแรกเชิงมวยของทั้งคู่

ออกมาสูสี มีออกอาวุธแลกกันอย่างสนุก และผลัดกัน

เพลี้ยงพล้ำ จนเมื่อเข้าสู่ยกที่ 3 คูเลบินเดินกระหน่ำเตะ

นักชกไทยหวังเผด็จศึกในโค้งสุดท้าย แต่ก็โดนสิงห์มณี

ดักตัดขา แถมยังมีโอกาสได้วางแข้งซ้ายเข้าลำตัวคู่ชกไป หลายครั้ง ก่อนจะครบการแข่งขันทั้ง 3 ยก จากนั้นกรรมการ

ชูมือให้สิงห์มณีเอาชนะคะแนน คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองได้สำเร็จ

คู่ต่อมารุ่น 70 กิโลกรัม “ดำดอตคอม” บัวขาว บัญชาเมฆ พบกับ “นักฆ่าหน้าหยก” วิตาลี เฮอร์คู จากเบลารุส เริ่ม

ยกแรก เฮอร์คูก็โดนบัวขาวอาศัยชั้นเชิงเหนือกว่าเดินจับเท

คู่ชกลงไปนอนกับพื้นได้หลายครั้ง จนเมื่อเข้าสู่ยกที่ 2 บัวขาว เปิดฉากต่อย เตะ แทงเข่าไม่ยั้ง ขณะที่วิตาลีเน้นคลุกวงใน อาศัยลูกพัวพันทำให้นักชกไทยออกอาวุธไม่ถนัด ยกที่ 3 วิตาลียังเน้นการป้องกันแบบเดิม ส่วนบัวขาวยังคง เดินหน้าเข้าใส่ แต่ก็น็อกคู่ต่อสู้ไม่ได้ ครบ 3 ยก กรรมการชูมือ ให้บัวขาวเป็นฝ่ายชนะ ป้องกันแชมป์ไทยไฟต์ได้อีกสมัย พร้อมกับคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองด้วย ด้านไฟต์พิเศษ ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันรุ่นเฮฟวีเวตเป็น

ครั้งแรกของศึกไทยไฟต์ ปรากฏว่า ปาทริซ กวาร์เตอรอง

จากฝรั่งเศส คว้าแชมป์รุ่นยักษ์นี้ไปครอง หลังเอาชนะคะแนน ดมิโทร เบซุส จากยูเครน ส่วนผลการชกประกอบรายการคู่อื่น รุ่น 67 กิโลกรัม อิกคิวซัง ก.รุ่งธนเกียรติ ชนะน็อกยกแรก

แองเจโล เวเนโร จากสเปน และรุ่น 70 กิโลกรัม สุดสาคร ส.กลิ่นมี ชนะคะแนนกุสตาโว เมนเดส จากบราซิล

6


034

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

King Power, SCB and Thai Airways unveil

‘SCB PRIVATE BANKING CLUB’

(ที่ 2 จากขวา) สมบัตร เดชาพานิชกุล รองประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ร่วมลงนามผนึก กำลังกับ 2 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ และการบินไทย เปิดตัวบัตร “SCB PRIVATE BANKING CLUB” ที่รวบรวมสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์

ทุกความต้องการ เพื่อมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้ากลุ่ม ธนบดีธนกิจ รวมไปถึงส่วนลดสูงสุด 20% ในการช้อปปิ้งที่

คิง เพาเวอร์ พร้อมสิทธิ์การใช้ห้องรับรองพิเศษที่คิง เพาเวอร์ เลาจ์ โดยมีญนน์ โภคทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์, ดนุช บุนนาค (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และวรมาศ ศรีวัฒนประภา

(ขวาสุด) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่ม บริษัทคิง เพาเวอร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องธนบดี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Pattaya French

Film Festival 2013

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับคณะผู้จัด งาน World Film Festival of Bangkok และโรงแรมดุสิตดีทู

บาราคูด้า พัทยา จัดงานเทศกาลภาพยนตร์กลางแจ้งริมสระ ว่ายน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Pattaya French Film Festival 2013 โดยมีกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ร่วม เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน Pattaya French Film Festival 2013 จะจัดฉายภาพยนตร์ ฝรั่งเศสสุดคลาสสิค 8 เรื่อง ในทุกคืนวันศุกร์และเสาร์ ตลอด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (เริ่มศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์) เป็น จำนวน 4 อาทิตย์ ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ บริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาฝรั่งเศสและมีคำแปลภาษา อังกฤษใต้เรื่อง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้ฟรีโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม 1. (จากซ้าย) ตัวแทนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, เกรียงศักดิ์ ศิลากอง กูรูภาพยนตร์ต่างประเทศ, สุขฤดี พงศ์พันธุ์วัฒนา ผู้อำนวยการส่วนงานสร้างสรรค์ และสื่อสารองค์กร สายงานการตลาด กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และเสริม เพ็ญชาติ เอ็มดีโรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในวันจัดงาน

แถลงข่าวการจัด Pattaya French Film Festival 2013

1


036

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

The Power of Sharing

‘Share the Warmth’

(แถวหลัง กลาง) อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธาน กรรมการ กลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ รวมพลังผูบ้ ริหารและพนักงาน ส่งมอบไออุ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ The Power of Sharing “คิง เพาเวอร์ รวมใจ มอบไออุ่น ครั้งที่ 3” โดยมีอดิศร กำเนิดศิริ (แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนกว่า 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3 พื้นที่ ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ

ไม่นานมานี้

An Exclusive

Loro Piana Boutique Opens at King Power Duty Free 1

2

3

เรื่อง: ณัฐพร

ข่าวดีสำหรับผู้ที่หลงใหลในเสื้อผ้า แอคเซสซอรี

และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพและความ เรียบหรูภายใต้ชื่อ Loro Piana เพราะแบรนด์ดังจาก อิตาลีแบรนด์นี้ได้มาเปิดช็อปแห่งแรกและแห่งเดียวใน ประเทศไทย ที่คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเป็นผู้ส่งผ้าแคชเมียร์และวูลชั้นเยี่ยมที่สุดให้กับ ลูกค้าผู้มีระดับมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 6 เจเนอเรชั่น

Loro Piana ได้กลายเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

ผู้ผลิตผ้าแคชเมียร์ รวมทั้งผู้รับซื้อวูลรายใหญ่ที่สุดของโลก 4

5

กระทั่งเมื่อ 20 ปีก่อน จึงได้กลายมาเป็นผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ ทัง้ สำหรับสุภาพบุรษุ สุภาพสตรี เด็ก รวมไปจนถึงแอคเซสซอรี ของขวัญ และสินค้าเพื่อการตกแต่งบ้านที่เปี่ยมไปด้วยสไตล์ อย่างเต็มรูปแบบ เป็นที่ทราบกันว่าสินค้าภายใต้ชื่อ Loro Piana ล้วนผลิต จากวัสดุที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเสื้อผ้า ที่นอกจากจะผ่านการ ออกแบบอย่างพิถีพิถันกับดีไซน์ที่ดูสง่างาม คลาสสิกอย่าง

ไร้กาลเวลาแล้ว ยังตัดเย็บจากผ้าคุณภาพเยี่ยมอย่างประณีต บรรจงด้วยฝีมือช่างอิตาลีที่ได้รับการเชื่อถือและยกย่องมา อย่างยาวนาน ที่สำคัญ Loro Piana ยังเป็นผู้บุกเบิกในการนำขนจาก

ตัวบีกูญา (Vicuña) มาใช้ในการตัดเย็บ โดยบีกูญาเป็นสัตว์

ตระกูลอูฐที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,000 เมตรในเปรู ขนบีกูญาได้ชื่อว่าเป็นขนสัตว์ที่หายากและมี คุณสมบัติพิเศษมากมาย ทั้งในด้านสีที่มีความโดดเด่นและ

มีคุณภาพของเส้นใยที่ละเอียดนุ่มและมอบความอบอุ่นอย่าง ยอดเยี่ยม จนได้รับสมญาว่าเป็น “เส้นใยจากพระเจ้า” และยัง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาอีกด้วย โดยในปีค.ศ.1994 Loro Piana ได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเปรูในการร่วมอนุรักษ์

บีกูญาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ และได้รับอนุญาตให้นำขนของ สัตว์ชนิดนี้ไปใช้ในการผลิตสินค้า ต่อมาในปีค.ศ.2008 บริษัท ได้ซื้อที่กว่า 200 เฮคตาร์ในย่านปัมปา กาเลราส เพื่ออุทิศให้ กับการศึกษาวิจัยเพื่อปกป้องและอนุรักษ์บีกูญาไม่ให้สูญพันธุ์ พบกับความหรูคลาสสิกที่ไร้กาลเวลาในสไตล์ Loro Piana ได้แล้ววันนี้ ที่คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 1. Pier Luigi Loro Piana เยี่ยมชมฟาร์มในนิวซีแลนด์ 2. (จากบน) Cable Knitted Vicuña Sweater with Buttons, Vicuña Bomber Jacket, Cable Knitted Vicuña Crewneck 3. Loro Piana Vicuña Label สัญลักษณ์รับประกันว่าผลิตจากขนบีกูญา 100% 4. Loro Piana แบรนด์ดังจากอิตาลีที่สืบทอดกันมายาวนานถึง 6 เจเนอเรชั่น 5. (จากซ้าย) Vicuña Cable Knitted Sweater with Buttons, Men’s Small Vicuña Scarf, Vicuña Storm System Coat with Detachable Mink Lining


เพราะหั ว ใจคอยทำ � หน้ า ที่ สู บ ฉี ด เลื อ ดให้ ไ หลเวี ย นไปหล่ อ เลี้ ย งร่ า งกาย ของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างซื่อสัตย์โดยไม่มีการหยุดพัก การดูแลอวัยวะสำ�คัญนี้ ให้มีความแข็งแกร่งและแข็งแรงอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ไม่อาจมองข้ามได้ แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนเมืองที่เต็ม ไปด้วยความเครียดทั้งจากการทำ�งานและสภาพแวดล้อม บวกกับการบริโภค อาหารไขมันสูง ขาดการออกกำ�ลังกายซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำ�ร้ายหัวใจ จากสถิติ เรื่อง: ณัฐพร ภาพ: ชนก ธัมมะรักขิต ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคหัวใจคือสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของคนไทย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง โดย อาการของโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มของผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย ที่น้อยลงเรื่อยๆ

นายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด โรงพยาบาล

หัวใจกรุงเทพ กล่าวถึงกลุม่ เสีย่ งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบว่า มักพบในผูช้ ายวัย 40 ปีขน้ึ ไป ส่วนผูห้ ญิงจะพบในอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยหมดประจำ�เดือน โดยสาเหตุสำ�คัญของโรคคือ การมีไขมันเข้าไปอุดตันในเส้นเลือด “สาเหตุของโรคมีหลายอย่าง หลักๆ คือการมีไขมันเข้าไปอุดในเส้นเลือด โดยอุดซ้อนกันเรื่อยๆ เป็นชั้นๆ เหมือนสันดอน ้ ปากแม่น�ำ นานๆ ไปเส้นเลือดก็จะยิง่ ตีบมากขึน้ ๆ แรกๆ จะเป็นเส้นบางๆ เรียกว่า Fatty Streak ถ้าควบคุมได้ เส้นเลือดก็จะสามารถกลับเป็นปกติได้ แต่หากปล่อยไป เส้นไขมันนี้จะกลายเป็นปื้นหนา และเส้นเลือดก็ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิมอีก” คุณหมอระพินทร์บอกว่า อาการของโรคที่ควรระวังคือ “อ่อนแรง เจ็บหน้าอก พักแล้วหาย” เพราะนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเส้นเลือดหัวใจของคุณถูกไขมัน พอกจนตีบตันไปมากแล้ว ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเป็นการด่วน “เส้นเลือดหัวใจมีความสามารถในการสูบฉีดเลือดสำ�รองเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ 5 เท่าของภาวะปกติ ฉะนั้นเมื่อเริ่มมีอาการ นั่นหมายความว่าขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางของเส้นเลือดหายไป 50-60% แล้ว นอกจากนี้ไขมันที่เกาะในเส้นเลือดอาจเกิดการร้าว ปริแตก ทำ�ให้สารบางชนิดจากในผลึกไขมันมาดึงเกล็ดเลือด ให้เกิดการเกาะตัวเป็นก้อน ซึ่งจะทำ�ให้เส้นเลือดที่อาจมีไขมันเกาะอยู่แล้วเกิดการอุดตัน นำ�ไปสู่อาการกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนได้ อาการนี้เกิดขึ้นในเวลา รวดเร็วมากเพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้น ซึ่งหากมีบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจตายสัก 25% ก็ทำ�ให้เกิดภาวะหัวใจวายได้แล้ว” สำ�หรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก “ตั้งแต่หัวใจเริ่มขาดเลือดจนเริ่มมีกล้ามเนื้อตาย จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที แล้วค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ และส่วนใหญ่กล้ามเนื้อหัวใจจะตายหมด ภายใน 4-6 ชั่วโมง ซึ่งถ้าปล่อยจนถึงตอนนั้น การจะกู้หัวใจคืนทำ�ได้ไม่มากแล้ว แต่หากมาถึงโรงพยาบาลได้เร็ว เข้ารับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหรือได้ รับยาสลายลิ่มเลือดอย่างทันท่วงที ความเสียหายก็จะน้อย คุณหมอระพินทร์แนะนำ�ว่า สิง่ ทีค่ วรทำ�เมือ่ มีอาการไม่นา่ ไว้วางใจเกิดขึน้ คือ การเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลใกล้ทส่ี ดุ แม้โรงพยาบาลนัน้ จะไม่มหี อ้ งสวนหัวใจ ที่จะเปิดเส้นเลือดได้ แต่ปัจจุบันมียาสลายลิ่มเลือดที่สามารถช่วยซื้อเวลา จากนั้นค่อยส่งผู้ป่วยต่อมายังโรงพยาบาลซึ่งมีความพร้อมในการรักษา “จริงๆ แล้วโรคนี้มีปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ 2-3 อย่าง คือเรื่องของเพศที่เพศชายมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่าเพศหญิง เรื่องของวัย และภาวะทางพันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติ สมาชิกครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีโอกาสเกิดโรคสูงขึ้น แต่ปัจจัยส่วนที่เราสามารถแก้ไขได้มีมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่รับประทานอาหาร ไขมันสูง ควบคุมน้ำ�หนัก ไม่สูบบุหรี่ ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ เพราะเวลาเหงื่อออก ร่างกายจะหลั่งสารเซโรโทนินและเอ็นดอร์ฟินออกมาด้วย พวกนี้คือสารคลาย เครียดตามธรรมชาติ ช่วยย่อยสลายน้ำ�ตาล ไขมัน เพิ่ม HDL ไขมันตัวดีที่ช่วยป้องกันโรค ช่วยทำ�ให้ภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น การออกกำ�ลังกายจึงเป็นเวชศาสตร์ชะลอ วัยที่ดีที่สุด” “การตรวจร่างกายจะช่วยให้พบโรคซึ่งเป็นปัจจัยของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพื่อจะได้ทำ�การรักษาต่อไป เช่น โรคความดันสูงซึ่งเป็นตัวเร่งให้เส้นเลือด แข็งตัว ทำ�ให้มีไขมันเกาะง่ายขึ้น ภาวะไขมันในเลือดสูง หรือมี HDL ต่ำ� ก็เป็นตัวเร่งทำ�ให้เกิดการพอกของไขมัน โรคเบาหวานก็เป็นตัวเร่งที่ทำ�ให้เกิดการจับตัวของ ผลึกไขมันมากขึ้น” สุดท้าย คุณหมอยังฝากถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวัยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงว่า ควรเข้ารับการตรวจเช็กไขมันอย่างน้อยสักครั้งก่อนที่จะถึงอายุ 25 ปี ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี ก็อาจจะ 5 ปีเข้ารับการตรวจสักครั้ง แต่หากพบสิ่งผิดปกติจะได้ดูแลติดตาม และ เมื่ออายุขึ้นเลข 4 เลข 5 ควรเอาใจใส่เพิ่มความถี่ของการตรวจไขมันเป็นปีละครั้ง เพราะการ ดูแลตนเองไม่ให้เกิดโรคย่อมจะดีกว่าการปล่อยให้ตนเองเจ็บป่วยแล้วจึงค่อยรักษานั่นเอง


038

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

Gift Hunting

Shopping List

คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ อาณาจักรสินค้าปลอด อากรแห่งแรกและแห่งเดียวในพัทยา ชวนท่านสมาชิกฉลอง เทศกาลแห่งความสุขกับแคมเปญพิเศษ “Gift Hunting Shopping List” ให้ท่านสมาชิกช้อปสนุก พร้อมรับข้อเสนอ

สุดคุ้มเป็นของขวัญ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายในงานท่านสมาชิกต่างเพลิดเพลินกับสินค้า

แบรนด์เนมชั้นนำระดับคุณภาพ สนุกกับการช้อปส่งท้ายปี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ดื่มด่ำบทเพลง ไพเราะจากดีเจมืออาชีพ และข้อเสนอพิเศษสุดตื่นตา รับ ส่วนลดสุดคุ้มค่าถึง 50% นอกจากนี้ยังได้ช้อปพร้อมลุ้นอย่าง ตื่นเต้นกับ “ช้อปหมื่น ลุ้นหมื่น” คืนกำไรแก่นักช้อปด้วย Cash Voucher สูงสุดถึง 10,000 บาท ก่อนจะเนรมิตความสุขสำหรับ นักช้อปด้วย Twinkle Star พาท่านสมาชิกร่วมลุ้น Samsung Galaxy S3 และ Cash Voucher รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

อีกด้วย

1. (ซ้าย) ศิลักณ์ อินทภาษี ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจตลาดสมาชิก มอบ Cash Voucher 10,000 บาท ให้นักช้อปผู้โชคดี

The Power of Sharing

‘Share the Shade’ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดงาน CSR The Power of Sharing “Share the Shade” มอบร่มชายหาดจำนวน 800 คัน โดยมีสุขฤดี พงศ์พันธุ์วัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ

ส่วนงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร สายงานการตลาด

เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับอิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ 3 จากซ้าย)

นายกเมืองพัทยา เพื่อร่วมส่งเสริมทัศนียภาพของชายหาด เมืองพัทยา และภาพลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ให้กับเมืองพัทยาต่อไป ณ คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้


040

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Basic Wine Knowledge @ Pullman Bangkok King Power

1

คิง เพาเวอร์ เอาใจนักดื่มไวน์น้องใหม่ จัดงาน Basic Wine Knowledge เปิดคอร์สให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์แก่ท่าน สมาชิก ณ ห้องอัลฟา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพรัช อินทะพุฒ

ครูสอนไวน์ชื่อดัง มาร่วมให้ความรู้และเทคนิคการดื่มไวน์ ก่อนจะพาท่านสมาชิกดื่มด่ำรสชาติไวน์สุดพิเศษ อาทิ Quattrocchi Reserve Barbera 2007 ไวน์แดงชั้นดีจาก อาร์เจนตินา และ 2005 Chateau Khoury Symphonie ไวน์แดง รสนุ่มลิ้นกลิ่นเชอร์รีจากเลบานอน โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นความ พิเศษที่คิง เพาเวอร์ตั้งใจเลือกสรรความเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อท่าน สมาชิกโดยเฉพาะ 1. อาจารย์ไพรัช อินทะพุฒ ขณะกำลังให้ความรู้เรื่องเทคนิคการดื่มไวน์

SIGG Thailand Launches

1

Chinese New Year

Limited Edition Bottle 2

3

พบกับ ขวดน้ำ SIGG แบบลิมิเต็ดเอดิชั่น ต้อนรับ เทศกาลตรุษจีนปี 2013 ผลิตพิเศษจำนวนจำกัด

และมีจำหน่ายเฉพาะในคิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์

คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น มีให้เลือก 5 แบบ 5 สไตล์ ได้แก่ 1. Chinese New Year Gold Bottle ขนาด 0.6L 2. Chinese New Year Red Bottle ขนาด 0.6L 3. Delicacy Panda Bottle ขนาด 0.4L 4. Lantern Panda Bottle ขนาด 0.4L 5. Action Panda Bottle ขนาด 0.4L ใครกำลังมองหาขวดน้ำสำหรับพกพา แวะมาชมและช้อป ขวดน้ำ SIGG แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันได้ที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4

1. SIGG Chinese New Year Gold Bottle ขนาด 0.6L 2. SIGG Chinese New Year Red Bottle ขนาด 0.6L 3. SIGG Delicacy Panda Bottle ขนาด 0.4L 4. SIGG Lantern Panda Bottle ขนาด 0.4L 5. SIGG Action Panda Bottle ขนาด 0.4L

5


042

Power Society

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

2

3 4

5

6

LCFC

Uni Style ภาพ: ณภัทร ระวีวัฒน์

7

10

11

12

15

Leicester City Football Club (LCFC) แบรนด์ของที่ระลึก และเครื่องแต่งกายแนวแคชชวลสปอร์ตจากสโมสรฟุตบอล

เลสเตอร์ ซิตี้ อีกหนึ่งเฮาส์แบรนด์คุณภาพจากคิง เพาเวอร์

ขอแนะนำสินค้าใหม่ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Uni Style หรือ University Style ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและสไตล์จากวัยรุ่น

หนุ่มสาว นักศึกษามหาวิทยาลัย มาพัฒนาเป็นดีไซน์ในแบบ Leicester City Football Club มีให้เลือกทั้งเสื้อผ้าแนวแคชชวล สำหรับสวมใส่สบายในวันลำลอง ตลอดจนแอคเซสซอรีต่างๆ เช่น กระเป๋า และหมวกแก๊ป โดยในคอลเลคชั่นนี้มีการนำ เทคนิคทั้งงานปักและงานแพตช์เวิร์กมาเพิ่มรายละเอียดเพื่อ สร้างสีสันให้กับผลงาน นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทของ

ที่ระลึกอย่างที่รองแก้ว ให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของอีกด้วย สินค้า Leicester City Football Club มีวางจำหน่ายแล้ว

วันนี้ ที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ คิง เพาเวอร์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899

8 9

14 13

16

17

1.-2. Retro Men’s T-shirt (Blue/Grey) ราคาตัวละ 690 บาท 3. Retro Men’s Sweatshirt ราคา 2,190 บาท 4. Coater Foxes (Yellow/Blue) ราคาชิ้นละ 150 บาท 5. Sport Cap Fox (Jeans) ราคา 590 บาท 6. Sport Bag Fox (Blue) ราคา 1,250 บาท 7. และ 9. Exclusive Men Knitwear (Beige/Black) ราคาตัวละ 1,590 บาท 8. Sport Cap Fox (Grey) ราคา 490 บาท 10.-11. Sport Bag Fox (White) ราคา 950 บาท 12. Sport Cap Fox (Blue) ราคา 490 บาท 13.-14. Ladies’ T-shirt (Orange/Grey) ราคาตัวละ 590 บาท 15. Retro Men’s Polo (White) ราคา 890 บาท 16. Original Men’s Polo (Navy) ราคา 790 บาท 17. Original Men’s Polo (Blue) ราคา 790 บาท


Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

01.02

AROMA

À£·È­‡EPMQIJOTUPSZ

044

Happening

with White Acacia FLOWERS

§±™™µÉ–¶‡¸¡ ²ž±™˜lž¨À¥­ª›²£‡Á£¡ ž¹¥Á¡™„´‡Àž²À§­£l£¸‡À—ž‚­Á™°™³ÁžÇÀˆ™§”«™i² œh­™„¥²¢™²—µm­Â£¡²­À„À‹µ¢n "SPNBXJUI8IJUF "DBDJB'MPXFST Ù£²„²—h²™¥° š²—‹¶È‡ÁžÇÀˆ™µÉ À›s™²£™§””¹Á¥œ´§«™i²—µÈ¡µ£´É§£­¢«¡­‡„¥É³Ã«i¥±š¡²”¹ª”ê ‚²§À™µ¢™À›¥h‡›¥±È‡›£°”¸ˆÄ‚h¡¸”¢—¸‚±É™•­™²£™§”ˆ° Êiœ¥´• ±“‘lª›²%FDMFPSˆ²›£°À—¨£±È‡À¨ªÀ›s™«¥± À¥­ª›²À›t”š£´²£—¸§±™À§¥²™ª­š–²¡ £²¢¥°À­µ¢”Àž´È¡À•´¡Ä”i—µÈ—£

Wondercool COPENHAGEN

$SFEJUDPQFOIBHFONFEJBDFOUFSDPN4UJOF)FJMNBOO 

01.02

À—¨²¥—²‡§±’™˜££¡­±™ª™¸ª™²™Á«h‡À¡·­‡Â„À›™À®À™›£°À—¨À”™¡²£l8POEFSDPPM$PQFOIBHFO™³”™•£µ¨´¥›° ­²«²£²£­­Áššª–²›r•¢££¡ÁŸŠ±È™¡²Á¥À›¥µÈ¢™«¥­¡£§¡±™À›s™´ˆ££¡•h²‡Æ•¥­”À”·­™¸¡ ²ž±™˜l”¢ ›u™µÉˆ±”‚¶É™À›s™„£±É‡—µÈ•±É‡Á•h§±™—µÈ¸¡ ²ž±™˜l”i§¢£²¢²£—µÈ™h²ª™ÃˆÀ‚i²£h§¡ÀŠh™—h­‡‹²Ÿ²£µ­²«²£—²‡À£·­ —±§£lÀ”´™À¡·­‡¢²¡„ȳ„­™Àª´£l•Ã™Â”±‡£i²™­²«²£Ášš›s­›­±ž±š‡²™$PQFOIBHFO$PPLJOH—µÈŠ§l—±É‡‡²™­­Ášš”™•£µ Á¥°ª–²›r•¢££¡‚“°—µÈÀ—¨²¥Ã«h‚­‡À¡·­‡$PQFOIBHFO+B[['FTUJWBM‹¶È‡ˆ±”Ù«™i²£i­™—¸›uÇž²”™•£µÁˆ‹¡²Ã™ š££¢²²¨À¢Ç™Æ£§¡—±É‡À—¨²¥ÁŸŠ±È™­¢h²‡$PQFOIBHFO'BTIJPO8FFLÁ¥°$PQFOIBHFO'BTIJPO'FTUJWBM„¥´ XXXXPOEFSDPPMDPQFOIBHFODPN

CHAGALL.

Modern Master.

05.02 SAPPORO $SFEJU©:BTVGVNJ/JTIJ©+/50 

Snow Festival ¥±š¡²À›s™„£±É‡—µÈª³«£±šÀ—¨²¥¤”¹«™²§¢´È‡Ã«h —µÈª¸”‚­‡›£°À—¨µÈ›¸c™4BQQPSP4OPX'FTUJWBM 4BQQPSP :VLJNBUTVSJ “À¡·­‡‹±›Â›Â£À²°®­ÄÂ”£°«§h²‡§±™—µÈ ¸¡ ²ž±™˜l¨™µÉ”¢ª–²™—µÈˆ±”‡²™«¥±Á«h‡­¢¹h—µÈ ª§™ª²˜²£“°Â­Â”£´¥²™”i²™«™i²4BQQPSP5TVEPNFÁ¥° š™–™™Ã™¢h²™‹¹‹¹´Â™° 4VTVLJOP ¢h²™˜¸£´ˆš±™À—´‡¥²‡ À¡·­‡Įĥ•l­¢¹h—µÈ›£°•´¡²££¡Á°ª¥±™É³Á‚LJ—µÈ™±Á°ª¥± ™É³Á‚LJ¡²›£°§”›£°Š±™­§”‰¡±™À•Ç¡—µÈ‚“°—µÈ„§²¡ª™¸ ÙÁšš«™²§ÆÇ¡µÃ«iÀ¥h™”i§¢ªÄ¥À”­£l¥‡ª™²¡­±™‚²§Âž¥™ ”i§¢«´¡°„¥´XXXTOPXGFTDPNFOHMJTI

$SFEJU$IBHBMMÚ© 1SP-JUUFSJT ;VSJDI 

08.02

™´—££¨²£¨´¥›°ž´À¨©$IBHBMM.PEFSO.BTUFS­¸—´¨Ã«i ±šœ¥‡²™‚­‡.BSD$IBHBMM „¨ ¨´¥›t™Š²§ £±È‡À¨ªœ¹iÀ´”Ù£±ªÀ‹µ¢—µÈ¡µŠ·È­Àªµ¢‡Á¥°›£°ªš„§²¡ª³À£Çˆ¡² —µÈª¸”„™«™¶È‡‚­‡¨•§££©—µÈ™³Àª™­ ²ž§²”š™œ·™œi²Ãš Á¥°£°”²©£²§Š´É™•±É‡Á•h¢¸„Á£Ã™›²£µª ²žŠµ§´• Š²§ši²™£±ªÀ‹µ¢­´—˜´ž¥‚­‡‡²™¢¸„„´§š´ª¡l‡²™­­Ášš ¥°„£À§—µˆ™–¶‡‡²™¢¸„«¥±‡”¢¡µ‡²™Š´É™ª³„±­¢h²‡5IF 1PFUXJUIUIF#JSET Á¥°5IF#JSUI ¡²ˆ±”Áª”‡ ëiŠ¡•±É‡Á•h§±™—µÈ¸¡ ²ž±™˜l–¶‡ž¤© ²„¡„¨ —µÈ,VOTUIBVT;VSJDI)FJNQMBU[ $);VSJDI 4XJU[FSMBOE„h²À‚i²Š¡£§¡­­”´Â­Ä”lª§´ªŸ£±‡l„¥´ XXXLVOTUIBVTDI«£·­XXX[VFSJDIDPN


045

Happening

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

14.02

Happy

Valentine’s Day วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 18.30-22.00 น. ห้องอาหารเดจา วู โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เชิญ คุณและคนพิเศษมาฉลองเทศกาลสุดโรแมนติกท่ามกลาง บรรยากาศแสนหวาน “วาเลนไทน์ รักต้องแชร์” พร้อมอิ่ม อร่อยกับชุดเมนูคู่รัก 4 คอร์สพิเศษที่ให้คุณและคนรักมาแชร์ เมนูอาหารร่วมกัน ซึ่งเมนูเหล่านี้ได้ปรุงแต่งรสชาติในสไตล์ ฝรั่งเศส ในราคาท่านละ 1,200 บาท และรับฟรี! กิฟต์เซ็ต

ช็อกโกแลตเพนต์พร้อมแปรง 1 ชุด เริ่มต้นชุดวาเลนไทน์

4 คอร์สประกอบไปด้วยปลาแซลมอนโรยด้วยชีสมาสคาโปน และซอสมะนาวสูตรทางร้าน, ซุปกุ้งล็อบสเตอร์, เนื้อลูกวัวและ หอยเชลล์ยา่ ง, เมอร์แลงไส้ไอศกรีมช็อกโกแลตและราสพ์เบอร์รี เสิร์ฟพร้อมกับซอสช็อกโกแลต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0 2680 9999

Melbourne Food & Wine Festival

(Credit: Leipziger Messe GmbH/Stefan Hoyer)

Leipzig

Book Fair

ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิอันสดใสของประเทศเยอรมนีด้วยงาน หนังสือแห่งเมืองไลป์ซิก (Leipziger Buchmesse/Leipzig Book Fair) ที่ได้รับความสนใจจากชาวเยอรมันและชาวยุโรปมากขึ้น เรื่อยๆ บรรดาผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักเขียน นักข่าว นักอ่าน ต่างมาร่วมงานเพื่อติดตามหนังสือออกใหม่ หนังสือที่กำลัง

ตีพิมพ์ เทรนด์ก้าวหน้าของวงการสิ่งพิมพ์ในตลาดยุโรปและ นักอ่านภาษาเยอรมัน สำหรับผู้ไม่สันทัดภาษาเยอรมัน การได้ เดินดูความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ และความ ก้าวหน้าในวงการสิ่งพิมพ์ของเขา นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ และความรู้ได้อย่างกว้างขวาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม ค.ศ.2013 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ที่ Leipzig Messe บัตรเข้าชม 1 วันราคา 13.50 ยูโร คลิก www.leipzigerbuchmesse.com

14.03

(Credit: Amanda Fordyce)

01.03

ในเดือนมีนาคมของทุกปี เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย อบอวลไปด้วยรสชาติของอาหารการกินและไวน์ภายใต้ กิจกรรมมากกว่า 250 รายการของเทศกาลอาหารและไวน์แห่งเมลเบิร์น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม โดยโชว์เคสจาก เชฟคนดังของรัฐวิกตอเรีย รวมทั้งผู้ผลิตไวน์ ซอมเมอลิเยร์ ผู้ผลิตและคนทำร้านอาหารต่างๆ มาร่วมงานคับคั่งพร้อมกับนักกิน

นักดื่มจากทั่วโลก ไฮไลต์อยู่ที่ Langham Melbourne Master Class Weekend (8-10 มีนาคม) ที่มาสเตอร์เชฟมานั่งคุย ทำอาหาร ชิมรส และฉลองกัน สถานที่จัดงานกระจายไปทั่ว ตั้งแต่ร้านอาหาร ถนนหนทาง บนดาดฟ้า ย่านอาหาร ไปจนถึงแหล่งปลูกไวน์ นอกเมือง คลิก www.melbournefoodandwine.com.au

Le Salon

du Livre Paris Le Salon du Livre Paris งานหนังสือแห่งปารีส (Paris Book Fair) ที่มีสำนักพิมพ์ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนในวงการหนังสือจากฝรั่งเศสและ 40 ประเทศ

ทั่วโลกมานำเสนอผลงานหนังสือ นิทรรศการ นวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ นับเป็นการรวมตัวของงานทางวัฒนธรรมและธุรกิจทีป่ ระสบ ความสำเร็จงานหนึ่งของวงการหนังสือโลก สำหรับ Le Salon du Livre Paris 2013 ซึ่งมีแขกรับเชิญคือประเทศโรมาเนียและ เมืองบาร์เซโลนา (ประเทศสเปน) ที่นำนิทรรศการและสิ่งพิมพ์ ของตนมาจัดแสดงกันเต็มที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม ศกนี้ ที่ Paris Viparis - Pavilion 1, Porte de Versailles - 75015 Paris, France คลิก www.salondulivreparis.com

22.03


046

Global Buzz

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

เรื่อง: ณัฐพร

Michelle Obama

Debuts New Bangs!

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้สามี อาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นเหมือนครั้งแรก แต่สไตล์ไอคอนอย่างมิเชล โอบามายังคง เป็นจุดสนใจเสมอ แม้ในคราวนี้เธอจะเลือกสวมชุดที่เรียบง่าย แต่สิ่งที่สะดุดตาอย่างยิ่งก็คือ

ผมทรงใหม่ที่เธอตัดเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดให้กับตัวเอง และเป็นทรงผมที่ได้รับการตั้งชื่อว่า Obama Bangs โดยผมทรงใหม่ของเฟิร์สต์เลดี้เป็นผลงานของช่างผมชื่อดัง จอร์จ กอนซาเลซ เจ้าของ George the Salon Chicago ซึ่งเป็นทรงหน้าม้าเรียบๆ แต่มีการเล่นรายละเอียดระหว่าง ชั้นผมด้วยเทคนิคการซอยที่ต้องใช้ กรรไกรซอยผมแบบพิเศษ ความท้าทาย อยู่ที่การต้องรีบซอยให้เข้ารูปในช่วง

ผมเปียกเท่านั้น เพราะเส้นผมของมิเชล เป็นผมหยักศก สาวคนใดไม่อยากตกเทรนด์ รีบไป ร้านทำผมแล้วบอกขอทรง Obama Bangs โดยด่วน ไม่เพียงจะ “อิน” สุดๆ เท่านั้น ผมทรงนี้ยังช่วยกระชากวัยสุดๆ ด้วย

The View

from London’s Roof

หลังเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ถึงตอนนี้

The Shard ตึกสูง 95 ชั้นซึ่งถูกบันทึกไว้ว่ามีความสูงที่สุดใน ยุโรป ก็ได้เปิดห้องชมวิวที่กินพื้นที่ทั้งหมด 4 ชั้น จากชั้นที่

เรนโซ ปิอาโน 68-72 ให้ผู้ที่จ่ายเงิน 24.95 ปอนด์ (เกือบ 1,200 บาท) สำหรับ ผู้ใหญ่ และ 18.95 ปอนด์ (ประมาณ 900 บาท) สำหรับเด็ก ได้ขึ้นไปดื่มด่ำวิวแบบพาราโนรามา ของลอนดอนแล้ว โดยจากชั้นชมวิวนี้ สามารถเห็นทิวทัศน์ได้ไกลถึง 40 ไมล์ และทางอาคาร

ยังได้จัดเตรียมกล้องโทรทัศน์พิเศษพร้อมเสียงบรรยายให้ข้อมูลกับผู้มาเยี่ยมเยือนด้วย The Shard ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ มีความสูง 309.6 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี เรนโซ ปิอาโน นอกจากเรื่องของความสูงแล้ว จุดเด่นของ The Shard ก็คือการใช้กระจกเป็น

ผนังอาคารทั้งหมด ไม่เว้นแม้ผนังห้องน้ำ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของตึกนี้ ก็สามารถ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตาของลอนดอนได้เหมือนๆ กัน

Big Bucks Barbie for

Beyonce’s Baby

โรซี ฮันติงตัน-ไวท์ลีย์

มิแรนดา เคอร์

ฮัลลี เบอร์รี

Golden Globes 2013

เผลอแป๊บเดียว หนูน้อยบลู ไอวี ลูกสาว

สุดเลิฟของเจ้าพ่อเพลงแร็ป เจย์-ซี กับนักร้องสาว บียองเซ ก็มีอายุครบ 1 ขวบแล้ว เพื่อให้สม

ศักดิ์ศรีหนึ่งในคู่รักที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยที่สุด ดูเหมือนกระแสชุดราตรีผ่าสูงที่แองเจลินา โจลีเป็นผู้นำเทรนด์ไว้ในงานประกาศผลรางวัล ของวงการดนตรีสหรัฐฯ ทั้งสองจึงได้ทุ่มเงินมาก ออสการ์เมื่อปีที่แล้วจะยังไม่จางหาย เพราะในงานรางวัลลูกโลกทองคำที่จัดไปเมื่อเดือน ถึง 200,000 ดอลลาร์ (ราว 6 ล้านบาท) จัดปาร์ตี้ มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักแสดง-นางแบบสาวสวยจำนวนไม่น้อยเลือกสวมชุดราตรี

วันเกิดให้กับลูกสาว โดยบลู ไอวีได้ของขวัญเป็น ผ่าสูง...แน่นอนทุกคนไม่ลืมโพสท่าโชว์ความเซ็กซี่ของเรียวขา แต่ขณะที่บางคนดูเซ็กซี่ โดดเด่น ตุ๊กตาบาร์บี้ในชุดราตรีสีฟ้าประดับทองคำขาว

เป็นสง่ามาแต่ไกล บางคนก็ตายสนิทเช่นกัน โรซี ฮันติงตัน-ไวท์ลีย์ นางแบบของ Victoria’s Secret เลือกชุดสีดำจาก YSL ที่โดดเด่นด้วย ฝังเพชร ราคา 80,000 ดอลลาร์ หรือ 2.4 ล้านบาท เข็มขัดเส้นโตสีเดียวกัน, ลีอา มิเชล นักแสดงจาก Glee ก็ไม่ยอมน้อยหน้าในชุดของ Elie Saab, เด็กที่มาร่วมงานจะได้รับถุงวิเศษที่มีเครื่องประดับ ชุดเจ้าหญิง และของเด็กเล่น ส่วนผู้ใหญ่จะ มิแรนดา เคอร์ เลือกชุดราตรีสีแดงเลือดนก ดูดีมีออร่าอย่างแรง โดยเฉพาะยามอยู่เคียงข้างกับ ได้รับปากกาด้ามทองสลักชื่อ พร้อมกับบัตรคอนเสิร์ตวีไอพี หวานใจ ออร์แลนโด บลูม, ไฮดี คลูม ไม่ทิ้งมาดซูเปอร์โมเดลในชุดราตรีขาวดูพลิ้วไหว ส่วนที่ถูก ก่อนหน้านี้ บียองเซและเจย์-ซีเคยจ่ายเงินหลักล้านเหรียญต่อปีเช่าเนิร์สเซอรีชั้นใต้ดินของ นักวิจารณ์ปากกรรไกรลงมติว่าสอบตกทั้งชุดและท่าโพสก็คือ นักแสดงสาวคนเก่ง ฮัลลี เบอร์รี สนามกีฬาบาร์เคลย์ส เซ็นเตอร์ในบรูคลิน เพื่อให้บลู ไอวีได้คลานเล่นในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ กำลังมันกับการแข่งขันบาสเกตบอลมาแล้ว...เทียบกับรายได้มหาศาลของทัง้ คู่ แค่นถ้ี อื ว่าชิลล์มาก ไว้แก้ตัวใหม่ตอนงานออสการ์แล้วกันนะจ๊ะ


048

Break

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

HRH Princess Sirindhorn attends Zubin Mehta’s concert ภาพ: บริษัท อินเตอร์เนชันแนล คัลเจอรัล โปรโมชัน จำกัด

เมื่อค่ำวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

ทอดพระเนตรการแสดงในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและ ดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ เวทีการแสดงท้องสนามหลวง ด้านทิศใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 แสดง

โดยวงอิสราเอล ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตรา หนึ่งในวง

ออร์เคสตราที่ดีที่สุดในโลก และอำนวยเพลงโดยสุบิน เมห์ทา วาทยกรระดับปรมาจารย์ที่วงออร์เคสตราทั่วโลกต้องการ

ร่วมงานด้วยมากที่สุด การแสดงในค่ำคืนนั้นประกอบด้วยบทเพลงคลาสสิกของ คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ 4 บทเพลง อันดับแรกคือ “Overture Leonore No.3” เป็นผลงานลำดับที่ 72a ของลุดวิก ฟาน เบโธเฟน

อันดับต่อมาคือ “Sinfonia Concertante for violin, viola and orchestra in E flat major, K.364” ผลงานลำดับที่ K.364 ของ โวล์ฟกัง อะมาดิอุส โมซาร์ต บทเพลงนี้เป็นการผสมผสาน ระหว่างโครงสร้างของซิมโฟนีและคอนแชร์โต บทเพลงที่ 3

คือ “Capriccio Espagnol” ผลงานลำดับที่ 34 ของนิโคไล

ริมสกี-คอร์ซาคอฟ และบทเพลงสุดท้ายคือ “Symphony No.1 in C Minor” ผลงานลำดับที่ 68 ของโยฮันเนส บราห์มส์

การแสดงครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย เอสซีจี ธนาคารกรุงเทพ เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป บีกริม บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พีเอ็มกรุ๊ป บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สิงห์ คอร์ปอเรชั่น โรงพยาบาลกรุงเทพ แลนด์ โรเวอร์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


Circle Petchburi 36 Condominium: Living the Modern Life เรื่อง: ณัฐพร

สุดท้ายแล้วกับโอกาสที่จะได้ครอบครองคอนโดมิเนียม สุดหรูกับ 20 ยูนิตห้องหลุดดาวน์ Ready to Move In จาก Circle Petchburi 36 Condominium ในราคาสุดพิเศษ คุ้มค่าทั้งสำ�หรับการอยู่อาศัยและการลงทุน ที่เริ่มต้นเพียง 2.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่หาไม่ได้อีกแล้ว สำ�หรับคอนโดมิเนียมในทำ�เลทองใจกลางเมืองเช่นนี้

“ภาพถ่ายจากสถานที่จริง”

“ภาพถ่ายจากสถานที่จริง”

“ภาพถ่ายจากสถานที่จริง”

“ภาพถ่ายจากสถานที่จริง”

Circle Petchburi 36 Condominium คืออีกหนึ่งโครงการอันเป็นความภาค ภูมิใจที่ Fragrant Property พัฒนาขึ้นบนพื้นที่คุณภาพเพื่อการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ คนยุคใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยและความสะดวกสบายในท่ามกลางความพร้อมสำ�หรับการ ใช้ชีวิต ขณะเดียวกันก็ยังต้องการโลกแห่งการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว เงียบสงบ รื่นรมย์ และบ่งบอกบุคลิกความเป็นตัวเองอย่างที่สุด Circle Petchburi 36 Condominium ตัง้ อยูบ่ นทำ�เลทองแห่งอนาคต แวดล้อม ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางที่เคยเป็นความน่าเบื่อหน่ายให้กลาย เป็นความสุขกับความรวดเร็วทันใจในการเดินทางในทุกๆ ระบบ ไม่วา่ จะโดยระบบขนส่งสาธารณะ อย่างรถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT หรือแอร์พอร์ตลิงค์ หรือรถยนต์สว่ นตัวทีจ่ ะพา คุณไปยังถนนสุขมุ วิท, จุดขึน้ ลงทางด่วนเพชรบุร,ี ถนนพระรามเก้า ฯลฯ ได้ในเวลาอันน้อย นิด เพียงไม่กน่ี าที คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับสีสนั ของชีวติ เมืองทีไ่ ม่เคยหยุดนิง่ ทัง้ บรรดาห้าง สรรพสินค้าชัน้ นำ�, แหล่งพักผ่อน-แหล่งแฮงเอาต์ จนถึงสถานทีเ่ พือ่ การมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็ง แรงสมบูรณ์อย่างโรงพยาบาลชัน้ นำ� นอกจากนีท้ างโครงการยังอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยด้วยบริการรถรับส่งจากคอนโดมิเนียมไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา, รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT สถานีเพชรบุรี และแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมกั กะสันอีกด้วย เปิดรับความสุขกับ Circle Petchburi 36 Condominium ที่ให้คุณใช้ชีวิตแสน สบายอย่างมีรสนิยมกับการดีไซน์ทุกตารางนิ้วอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบการพักผ่อนและการ

“ภาพถ่ายจากสถานที่จริง”

ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ แต่ละยูนิตออกแบบและตกแต่งอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด ระบบ กำ�แพงผลิตจากวัสดุคุณภาพ ป้องกันเสียง พร้อมมอบความปลอดภัยจากกระจกลามิเนต หรืออินซูเลตตั้งพื้นถึงฝ้าเพดานที่ปกป้องคุณจากเสียง ความร้อน และรังสีอัลตร้าไวโอ เลต พร้อมเปิดมุมมองจากห้องพักให้ทุกองศาของกรุงเทพมหานคร Circle Petchburi 36 Condominium ยังครบครันด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกระ ดับลักซ์ชัวรี ตั้งแต่ล็อบบีและการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว, รีเซ็พชั่นตลอด 24 ชั่วโมง, สระว่ายน้ำ�แบบ Infinity Edge, สระจากุซซี, เบด มาสสาจ, บ่อสปาน้ำ�ร้อน-เย็นให้ เลือกตามความต้องการ, สระแบบอะควาเรียมให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับการว่ายน้ำ�พร้อม กับมองเห็นฝูงปลาคาร์พแหวกว่ายในตู้, ซาวนา-สตีมแยกชายหญิง, ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาด ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย, ห้องสมุด, มินิเธียเตอร์สำ�หรับความบันเทิงของผู้พักอาศัย, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำ�คัญ Circle Petchburi 36 Condominium ยังให้ความสำ�คัญกับพื้นที่สีเขียวด้วยการสร้างสรรค์สวนลอยฟ้าและสวนรอบ ตัวอาคารเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้พักผ่อนอย่างเต็มสุขในท่ามกลางธรรมชาติได้ทุกวันโดย ไม่ขาดจังหวะชีวิตของคนเมืองที่ทุกสิ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผู้สนใจโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2652 9999 หรือ www.circlecondo.com


050

New Items Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

2

4

3

5

Look of

Love เรื่อง: ณัฐพร

ตามติดผลิตภัณฑ์ความงามที่ยากเกินห้ามใจ ทั้งครีม บำรุง เครื่องสำอาง และน้ำหอม เพื่อการรังสรรค์ลุคดึงดูดใจ ที่สวยสมบูรณ์แบบในสไตล์คุณ...แล้วเดือนแห่งความรักนี้ก็ จะกลายเป็นความประทับใจที่เนิ่นนานตลอดไป

6

7

8

9

10

11

1. Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Serum Infusion (15ml THB2,295) 2. Lancôme Rénergie Multi-Lift Lifting Firming Anti-Wrinkle Cream (50ml THB3,280) 3. Estée Lauder pleasures Eau Fraîche (50ml THB2,210, 100ml THB3,060) 4. Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector (100ml THB5,440 *Available in March) 5. Shiseido White Lucent Intensive Spot Targeting Serum+ (30ml THB3,530) and Shiseido White Lucent Power Brightening Mask (1 Box/6 Pieces THB2,125 *Available in March) 6. Estée Lauder Kissable Lipshine (1 Item/THB2,295) 7. Clinique Even Better Eyes Dark Circle Corrector (10ml THB1,660) 8. Lancôme Rénergie CC Multi-Lift Instant Illuminating Color Corrector (40ml 1 Item/THB2,240 *Available in 2 Shades) 9. Clinique Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm (1 Item/THB555 *Available in 8 Shades) 10. Lancôme Rénergie Multi-Lift Lifting Firming Anti-Wrinkle Eye Cream (15ml THB2,000) 11. Clinique Even Better City Block Anti-Pollution SPF 40/PA+++ (30ml THB1,445 *Available in March) *Estée Lauder @ Rangnam and Suvarnabhumi *Clinique, Lancôme, Shiseido @ Rangnam, Suvarnabhumi and Pattaya *For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


052

New Items Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

12. La Prairie White Caviar Illuminating Eye Serum (15ml THB8,250) 13. Clé de Peau Beauté Brightening Powder Foundation (THB3,315 *Available in March) 14. La Mer The Light Source Collection (1 Set/THB12,795)

15. Giorgio Armani Lip Maestro (1 Item/THB1,100) 16. Jo Malone Velvet Rose & Oud Cologne Intense (100ml THB4,520) 17. Bobbi Brown Wild Rose Shimmer Brick (THB1,615) 18. Jo Malone Earl Grey & Cucumber Cologne (30ml THB2,040) 19. Jo Malone Earl Grey & Cucumber Cologne (100ml THB3,615) 20. Issey Miyake L’Eau d’Issey Absolue Eau de Parfum Absolue (90ml THB2,980) 21. Jean Paul Gaultier Classique Gallery

(*An Exclusive Travel Retail Set of 4 Separable Miniatures THB1,505) 22. Chloé See By Chloé Eau De Parfum (50ml THB2,620) 23. Davidoff The Game Eau De Toilette (60ml THB1,680) *Giorgio Armani @ Rangnam *Clé de Peau Beauté @ Suvarnabhumi *Bobbi Brown, Jo Malone, La Mer, La Prairie @ Rangnam and Suvarnabhumi * Chloé, Davidoff, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier @ Rangnam, Suvarnabhumi and Pattaya

*For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


054

New Items Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

24. Bobbi Brown Brightening Finish Powder (*Available in 2 Shades 1 Item/THB1,915) 25. Marc Jacobs Daisy Eau De Toilette Sunshine Edition (50ml THB2,390) 26. Jo Malone English Pear & Freesia Body & Hand Lotion (250ml THB2,550) 27. Fendi Fan di Fendi Pour Homme (100ml THB2,750) 28. Bobbi Brown Blossom Lip Gloss Trio (*1 Set Consists of Popsicle Brightening Lip Gloss, Pink Blossom Lip Gloss and Pink Sugar Shimmer Lip Gloss THB2,180) 29. Nina Ricci Nina L’Eau EDT (50ml THB1,990, 80ml THB2,470) 30. Valentino Valentina Acqua Floreale EDT (50ml THB2,570) 31. Bobbi Brown Tinted Eye Brightener (*Available in

4 Shades 1 Item/THB1,065) 32. Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Eau De Toilette Sunshine Edition (75ml THB2,390) 33. Chanel Vitalumiere Aqua (30ml THB1,550) 34. Tommy Hilfiger Hilfiger Peach Blossom EDP (50ml THB1,395) 35. Chanel Vitalumiere Eclat Compact (THB1,920) *Bobbi Brown, Jo Malone @ Rangnam and Suvarnabhumi *Chanel, Fendi, Marc Jacobs, Nina Ricci, Tommy Hilfiger, Valentino @ Rangnam, Suvarnabhumi and Pattaya *For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


056

New Items Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

2

4

3

5

Love

at First Sight เรื่อง: ณัฐพร

อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีล่าสุดจากหลากหลายแบรนด์ดัง ที่นอกจากจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิตได้ในทุก โมงยามแล้ว ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์และสีสันสะดุดตา ที่ทำให้ ตกหลุมรักได้ตั้งแต่แรกเห็น 6

7

8

9

10

11

1. Canon EOS 6D 2. Nikon COOLPIX S01 (*Available in Black, White, Silver, Red and Pink) 3. Nikon D5200 4. Jabra Solemate Bluetooth Portable Speaker (*Available in Black and White) 5. Philips AS111 Docking Speaker with Bluetooth for Android 6. Samsung Galaxy SIII Mini 7. Panasonic LX7 8. Samsung Galaxy Grand 9. Panasonic GF5X 10. Samsung ATIV S 11. Gear4 Angry Birds Mini Speaker (*Available in Classic Red, Classic Black, Classic Blue, Space Lazer and Space Red) *Canon, Gear4, Jabra, Nikon, Panasonic, Philips @ Rangnam and Suvarnabhumi *Samsung @ Rangnam, Suvarnabhumi and Pattaya *For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


058

Makeup Update Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Products

ผลิตภัณฑ์ที่สุรปรีย์เลือกใช้สำหรับการ รังสรรค์ลุคกลางวัน ประกอบด้วย • Giorgio Armani Regenessence [3.R] High Lift Multi-Firming Rejuvenating Rich Cream (50ml THB3,900 @ Rangnam) • Helena Rubinstein Prodigy Liquid Light Eye Opener (15ml THB1,450 @ Rangnam) • Giorgio Armani Face Fabric Foundation SPF 12 (THB1,600 @ Rangnam) • Guerlain Ecrin 6 Couleurs

สี 66 Boulevard Du Montparnasse (THB2,640 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks Mascara สี Black Black (THB1,280 @ Rangnam) • NARS The Multiple สี Portofino (THB1,450 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Burberry Lip Velvet Long Wear Lipstick สี 305 Honey Suckle (THB900 @ Rangnam)

สุรปรีย์ อชิรกุล

A Touch of Femininity เรื่อง: เบน ภาพ: สันติพงษ์ จูเจริญ

คงความสวยอ่อนหวานแบบผูห้ ญิงเต็มตัว ด้วย เมคอัพลุคโทนสีสม้ ทีเ่ น้นความสดใสของริมฝีปาก อวบอิม่ แล้วเติมสีสนั เพียงบางเบาสำหรับผิวใน บริเวณอืน่ ๆ

สุรปรีย์ อชิรกุล เมคอัพอาร์ทิสต์ผู้สร้างสรรค์ลุค ให้ความสำคัญ กับการสร้างเท็กซ์เจอร์ของผิวหน้า ด้วยการใช้รองพื้นเนื้อบางเบาที่มี ส่วนผสมของประกายชิมเมอร์เล็กน้อย เพื่อให้ผิวดูสดฉ่ำ มีสุขภาพดี ช่วยสร้างความน่าสนใจแก่เมคอัพลุคโดยรวม แม้จะเน้นสีสันเฉพาะ ริมฝีปากเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือลุคที่เน้นความมีสุขภาพดีของผิว

สดฉ่ำ ที่มีกลิ่นอายความสดใสของริมฝีปากสีส้ม แลดูเป็นหญิงสาว อารมณ์ดีที่สวยโดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นจริง และจับต้องได้


2

How to Get the Look

1

เตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้า โดยบำรุง ด้วย Giorgio Armani Regenessence [3.R] High Lift Multi-Firming Rejuvenating Rich Cream และ เติมความสดใสแก่ผิวรอบดวงตาด้วย Helena Rubinstein Prodigy Liquid Light Eye Opener ตาม ด้วยการลง Giorgio Armani Face Fabric Foundation SPF 12 โดยใช้นิ้วเกลี่ยเพียงบางเบา

ลงสีอายแชโดว์เบาๆ ที่เปลือกตาด้วย Guerlain Ecrin 6 Couleurs สี 66 Boulevard Du Montparnasse ปัดมาสคาราให้ขนตางอน ยาว และโดดเด่นด้วย Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks Mascara สี Black Black

3 4

059

Makeup Update Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

แต่งคิ้วให้ได้รูปด้วยดินสอ เขียนคิ้วสีน้ำตาล

5

เติมความสดใสให้พวงแก้มด้วย NARS The Multiple สี Portofino ที่ จะช่วยให้แก้มดูสุขภาพดีอย่างเป็น ธรรมชาติ

แต่งแต้มริมฝีปากด้วย Burberry Lip Velvet Long Wear Lipstick สี 305 Honey Suckle เป็นขั้นตอนสุดท้าย

Pro’s Tips • สุรปรีย์แนะนำให้สาวๆ ลองใช้บลัชเชอร์แบบครีม เพราะ ให้สีสันที่ดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับผิว ช่วยให้พวงแก้ม

ดูมีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ข้อจำกัดของบลัชเชอร์

เนื้อครีมคือสีสันติดไม่ทนนานมากนัก จึงต้องมีการทัชอัพ บ่อยๆ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการปัดบลัชเชอร์แบบ

พาวเดอร์ทับบางๆ เพื่อช่วยให้สีสันติดทนนานขึ้น

• การลงรองพื้นโดยไม่ลงแป้งตาม จะทำให้ผิวดูมีความ สดใสและเป็นธรรมชาติมากกว่า และสะดวกต่อการหยิบ

รองพื้นมาทัชอัพระหว่างวัน หากรู้สึกว่าผิวมัน ให้ใช้กระดาษ ซับมันซับเบาๆ เป็นบางจุด จะช่วยแก้ปัญหาได้ • ถ้าต้องการให้ดวงตาโดดเด่นมากขึ้น สุรปรีย์แนะนำให้ แซมขนตาปลอมแบบช่อเป็นบางจุด

*Available at Rangnam: King Power Downtown Complex, Suvarnabhumi:

King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport and Pattaya: King Power Pattaya Complex. For more information, please contact King Power Call Centre

+66 (0) 2677 8899. *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


060

Makeup Update Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Products

ผลิตภัณฑ์สำหรับการรังสรรค์ลุค

กลางคืน ประกอบด้วย • Burberry Light Glow Natural Blush สี 01 Russet Blush และ สี 03 Rose Blush (THB1,440/1 Item @ Rangnam) • Giorgio Armani Lip Maestro Intense Velvet Color สี 500 Blush (THB1,100 @ Rangnam) • Helena Rubinstein Feline Blacks Eye Pencil สี 01 Black Black (THB700 @ Rangnam) • Guerlain Ecrin 6 Couleurs

สี 68 Champs-Elysees (THB2,640 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Guerlain Liquid Eyeliner

สี 01 Noir Ebene (THB1,180 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Giorgio Armani Eyes To Kill Intense Eyeshadow สี 29 Rose Titanium (THB1,000 @ Rangnam) • Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Blacks Mascara (THB1,280 @ Rangnam)

Eyes to Kill เรื่อง: เบน ภาพ: สันติพงษ์ จูเจริญ

สำหรับเมคอัพลุคทีส่ รุ ปรีย์ อชิรกุลสร้างสรรค์เพือ่ โอกาส พิเศษในตอนกลางคืนของสาวๆ ยังคงเน้นทีค่ วามสดชัด

ของผิวทีด่ มู เี ท็กซ์เจอร์และสุขภาพดี ด้วยรองพืน้ ทีม่ ปี ระกาย ชิมเมอร์ แต่เปลีย่ นจากจุดโฟกัสทีร่ มิ ฝีปากสดใส มาเป็น ดวงตาทรงเสน่ห์ ทีจ่ ะสะกดให้คนพิเศษจับจ้องอยูท่ ใี่ บหน้า สวยๆ ตลอดทัง้ คืน ด้วยเมคอัพโทนชมพูนู้ด เน้นความเป็นประกายของดวงตา ที่มาพร้อมขนตา

โดดเด่น งอนงาม ทำให้สาวเซ็กซี่ดูอ่อนหวานได้ในเวลาเดียวกัน


2

061

Makeup Update Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

เติมสีสันอ่อนบางแก่เรียวปากด้วย Giorgio Armani Lip Maestro Intense Velvet Color สี 500 Blush

3

How to Get the Look

1

เตรียมผิวแบบเดียวกับการรังสรรค์ลุคกลางวัน แล้วเติมความ สดใสแก่พวงแก้มด้วยบลัชเชอร์แบบครีม จากนั้นปัดทับด้วย Burberry Light Glow Natural Blush สี 01 Russet Blush และ สี 03 Rose Blush บลัชเชอร์แบบพาวเดอร์ เพื่อให้สีสันบน

พวงแก้มติดทนนาน

เติมความคมชัดและทำให้ดวงตาดูโตขึ้นโดย เขียนขอบตาด้านในด้วย Helena Rubinstein Feline Blacks Eye Pencil สี 01 Black Black ก่อนจะไล้เปลือกตาบางเบาด้วย Guerlain Ecrin 6 Couleurs สี 68 Champs- Elysees

5 4

เขียนอายไลเนอร์เส้นบางๆ ด้วย Guerlain Liquid Eyeliner สี 01 Noir Ebene แล้วแต้ม Giorgio Armani Eyes To Kill Intense Eyeshadow สี 29 Rose Titanium บริเวณกลางเปลือกตา เพื่อเพิ่มความ

โดดเด่นยามต้องแสงไฟ

เพิ่มความงอนงามแก่ขนตาด้วย Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Blacks Mascara

Pro’s Tips • การแต่งหน้าแต่ละครั้งไม่ได้มีขั้นตอนตายตัว ขึ้นอยู่

กับว่าอยากจะโฟกัสส่วนไหน ถ้าต้องการความโดดเด่นที่ เปลือกตา ให้แต่งตาเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในทางกลับกัน ถ้า ต้องการเน้นที่ริมฝีปาก ให้ทาลิปสติกเป็นขั้นตอนสุดท้าย • การใช้อายแชโดว์แบบครีมที่มีส่วนผสมของประกาย

ชิมเมอร์ แต้มเบาๆ บริเวณกึ่งกลางเปลือกตา จะช่วยสร้าง ความโดดเด่นและเพิ่มมิติให้ดวงตามากขึ้น นอกจากนั้นยัง ทำให้ดวงตาเป็นประกาย แลดูสดใส เมื่อต้องแสงไฟในเวลา กลางคืนอีกด้วย • การปัดบลัชเชอร์แบบพาวเดอร์ทับบลัชเชอร์แบบครีม สามารถใช้ได้มากกว่า 1 เฉดสี โดยปัดเฉดสีที่อ่อนกว่าเป็น

สีแรก ตามด้วยเฉดสีที่เข้มขึ้น แล้วใช้แปรงเกลี่ยให้สีสัน กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

*Available at Rangnam: King Power Downtown Complex, Suvarnabhumi:

King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport and Pattaya: King Power Pattaya Complex. For more information, please contact King Power Call Centre

+66 (0) 2677 8899. *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Model: Tanya K. @ Step Model Makeup Artist: สุรปรีย์ อชิรกุล Hair Stylist: นิคม น้อยคำ Photographer: สันติพงษ์ จูเจริญ Assistant Photographers: วัลลภ บานชื่น, นภัสสร เจริญสุข และอรรถพล รักบุญ Stylist: ปิติพงษ์ พงษ์ดำ


• หมวก จาก

Emporio Armani

• iPad Cover หนังปั๊มลายโลโก้ จาก Gucci

• รองเท้าหนังแก้ว จาก Emporio Armani


Her Perfect Style

สร้างลุคสวยเพอร์เฟ็กต์ดว้ ยเดรสสัน้ สไตล์ 1960s ตัดเย็บจากเส้นใยธรรมชาติ ทีแ่ ลดูเรียบง่าย ไร้ทตี่ ิ แต่แอบเก๋ดว้ ยโลหะทีส่ ายบนไหล่ และสามารถจับคูก่ บั ไอเท็มต่างๆ ได้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นสร้อยคอเก๋ๆ ผ้าพันคอหวานๆ พลิว้ ไหว หมวก แว่นกันแดด กระเป๋าถือใบโปรด เพียงเท่านีค้ ณ ุ ก็จะกลายเป็นสาวสวย ทีง่ ดงามอย่างเหนือกาลเวลาแล้ว What to Buy Now นางแบบสวมเดรสสัน้ จาก Emporio Armani 31,000 บาท หมวก จาก Emporio Armani 4,900 บาท ถือกระเป๋า จาก Salvatore Ferragamo 72,900 บาท

• เเว่นกันเเดด จาก Prada 8,020 บาท

*All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

• เสื้อเเขนกุดปักเลื่อมลายทางขาว-ดำ จาก Ralph Lauren 13,800 บาท • ผ้าพันคอ จาก Burberry 14,500 บาท

• สร้อยคอ จาก Emporio Armani

• นาฬิกาเซรามิกสีขาว จาก Emporio Armani 17,300 บาท • แหวนหินสีขาวประดับคริสตัล จาก Emporio Armani 5,700 บาท

• เข็มขัดหนัง หัวเข็มขัด รูปโบว์ตกแต่งหมุด จาก Emporio Armani • สร้อยข้อมือประดับ คริสตัลหลากสี จาก Swarovski 5,060 บาท

• ซองใส่ iPhone จาก Emporio Armani • กระเป๋าถือพร้อมสายสะพาย จาก Salvatore Ferragamo 72,900 บาท


A Man with Style

หล่ออย่างมีสไตล์ แต่แฝงไว้ดว้ ยท่าทีสบายๆ ดูรแี ล็กซ์ในคราเดียว ด้วยการมิกซ์เสือ้ เชิต้ สุดเท่เข้ากับกางเกงขายาว แล้วหยิบสูท มาแมตช์ให้เข้ากันแบบไม่มหี ลุดโทนสี จากนัน้ เติมแต่งลุคให้ดงึ ดูด สายตาสาวๆ มากขึน้ ด้วยบรรดาแอคเซสซอรีทชี่ ายหนุม่ ควรมีไว้ ในครอบครอง ก่อนจะตบท้ายด้วย Tote Bag ใบเก๋ทชี่ วนมอง What to Buy Now นายแบบสวมเสือ้ เชิต้ สีฟา้ 5,900 บาท กางเกงขายาวสีเทา

9,500 บาท และสูทสีเทาอ่อน 25,000 บาท ทัง้ หมดจาก Emporio Armani ถือ Tote Bag สีดำ จาก Burberry 33,900 บาท • เสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีน้ำเงิน จาก Burberry 8,600 บาท • เเว่นกันเเดด จาก Ray-Ban 6,210 บาท

• กระเป๋าติดป้ายชื่อสำหรับ แขวนกระเป๋าเดินทาง

จาก Gucci

• โซ่คล้อง กางเกง

จาก Gucci

• เน็กไท จาก Dunhill 3,240 บาท

• นาฬิกาข้อมือ จาก Guess 5,270 บาท

• รองเท้าหนังสีดำ จาก Emporio Armani • กระเป๋าใส่นามบัตรหนังปั๊มลายจระเข้ จาก Emporio Armani


*All items are available at King Power

Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For

more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

• กระเป๋าเงิน จาก Gucci 16,100 บาท

• Tote Bag สีดำ จาก Burberry 33,900 บาท

Models: Olga & Diego @ IZ Modeling Makeup Artist: สมเกียรติ จั่นเคลือบ Photographer: ณัฐพล จิรัตนอินทานนท์ Assistant Photographers: วัลลภ บานชื่น,

นภัสสร เจริญสุข และอรรถพล รักบุญ Fashion Director: เจนวิท ศรีศรากณ Fashion Assistant: อมรา ยาวิลาศ


*Ralph Lauren items are available exclusively at King Power Downtown Complex and King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. *Victoria’s Secret items are available exclusively at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport and King Power Pattaya Complex. *For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

• ซองใส่สมาร์ตโฟน สีชมพู จาก Victoria’s Secret 1,410 บาท

• เบลเซอร์สีเเดง จาก Ralph Lauren 20,490 บาท • กระเป๋าถือหนัง

สีเเดง จาก Ralph Lauren 29,500 บาท • นางแบบสวม

เดรสสั้นผ้าชีฟอง

สีเเดง จาก Ralph Lauren 17,300 บาท

• Victoria’s Secret Noir Tease Parfum Mini Travel Gift Box Ornament Diamond 980 บาท

• Victoria’s Secret Very Sexy Body Wash 200ml 550 บาท • กำไลข้อมือ จาก Victoria’s Secret 1,100 บาท • Victoria’s Secret Beauty Rush Shiny Kiss Flavored Gloss สี Melonrageous 310 บาท

• เข็มขัดหนังสาน สีน้ำตาล จาก Ralph Lauren 9,800 บาท

• พวงกุญเเจรูปหัวใจ 1 เซ็ตมี 3 ชิ้น จาก Victoria’s Secret 2,410 บาท

Romantic Red

สวยสง่างามในชุดราตรีสนั้ ผ้าชีฟอง สีเเดงสดผูกโบว์ดา้ นหน้า ดูสดใส สวยพร้อมให้หยิบขึน้ มาสวมใส่ และ ดูหรูหราเหมาะกับปาร์ตยี้ ามค่ำคืน


Morphosis Contour Creator คลินิกรังสรรค์ความงามแห่งสรีระอันสมบูรณ์แบบ

Morphosis Clinic คลินกิ รูปแบบใหม่ตน้ แบบแนวคิดการปรับแต่งรูปร่าง (Body Contouring) เพือ่ สรีระอันสมบูรณ์แบบ ด้วยการผนวกศาสตร์ของการออกแบบส่วนโค้งเว้าของร่างกายให้สมดุล สวยงาม และปรับแต่งด้วยการคำ�นวณจากสายตาทาง ศิลปะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กอปรกับวิทยาการทางการแพทย์อันลํ้ำ�สมัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Lipo-TightTM และ Computerized Pain Control System (CPACs) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ Morphosis Clinic โดยเฉพาะ

Electro Contour Massage (ECM) นวัตกรรมการสลายเซลลูไลท์ใหม่ล่าสุด โดยการใช้พลังงานถักสานเป็นตาข่าย ภายใต้ชั้นผิวหนัง ก่อให้เกิดการทำ�ลาย เซลล์ไขมัน และเซลลูไลท์ จากภายใน และมีการขับออกด้วยกลไก ธรรมชาติ ทำ�ให้ไม่มีร่องรอยจากการรักษาและสามารถทำ�กิจวัตรตามปกติได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา

ข้อได้เปรียบของ ECM™ เมื่อเปรียบเทียบกับการสลายไขมันจากภายนอกด้วยวิธีทั่วไป

• เป็นทางเลือกที่ประสิทธิภาพสำ�หรับผู้ที่ต้องการสลายไขมันโดยไม่ต้องดูดไขมัน และ สามารถใช้เป็น การรักษาร่วมกับผู้ที่เคยดูดไขมันมาก่อน • Cell Apoptosis คือกระบวนการทำ�ลายเซลล์ไขมันั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงวงจรชีวติ ของไขมันปกติ ทำ�ให้เกิดการตายของเซลล์ไขมัน เป็นไปตามกลไกแบบธรรมชาติ ไม่มผี ลข้างเคียง • ระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทำ�ให้การสลายไขมันเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอตลอดการรักษาจึงทำ�ให้ร่างกายของคุณมีส่วนโค้งเว้าที่สมส่วนพอดีทั้งสองด้าน • ปรับแต่งสัดส่วนตามต้องการ โดยใช้ Target RF ที่เน้นยํ้ำ�ทำ�ให้บริเวณที่คุณกังวลมากเป็นพิเศษ จนไม่เป็นปัญหาของคุณอีกต่อไป • การศึกษาสนับสนุนมากมายที่ยอมรับประสิทธิภาพในการสลายเซลลูไลท์ • ไม่ต้องการเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปทำ�กิจวัตรได้ตามปกติหลังการรักษา Lipo Tight

BOTOX FACELIFT

Lipo Tight : เทคโนโลยีใหม่ที่สุด ประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการดูดไขมัน (Liposuction) • ลดได้ถึง 6 นิ้ว ในการรักษาเพียง 1 ครั้ง • ไม่มีผิวหนังเหี่ยวย่นหลังการรักษาเหมือน VASER • ไม่รู้สึกเจ็บในระหว่างและหลังการรักษา ด้วย Computerized Pain Control System (CPACs) ทำ�ให้คุณเพียงหลับและตื่นขึ้นกับรูปร่างใหม่ตามที่ใจ ปรารถนา • การดูดไขมันเป็นเพียงวิธีเดียวที่กำ�จัดเซลล์ไขมันอย่างถาวร ทำ�ให้ไม่ต้องรักษา ซํ้ำ�ซากเหมือนการกำ�จัดไขมันด้วยวิธีอื่น • Morphosis Clinic ได้รับการไว้วางใจ จนเป็น “คลินิกที่มีประสบการณ์ การดูดไขมันด้วยวิธี RFAL มากที่สุดในประเทศไทย”

ยกกระชับใบหน้าด้วยเทคนิคพิเศษในการฉีดโบท็อกซ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผิวหนังเต่งตึง ด้วยประสิทธิภาพที่ผสมผสานระหว่างการกำ�จัดริ้วรอย บนใบหน้า และการหดตัวของผิวหนังในชั้นลึก ทำ�ให้ใบหน้าเรียวยาว ทำ�ให้ดู ตาโตขึ้นแก้หนังตาตก นำ�ความอ่อนเยาว์กลับมาสู่คุณอีกครั้ง

* Lipo Tight ใช้เทคโนโลยี RFAL (Radiofrequency Assisted Liposuction) ที่เลือกกำ�จัดเฉพาะเซลล์ไขมัน และทำ�ให้ผิวหนังเรียบตึง ไร้รอยเหี่ยวย่น

SKIN REVITAL เห็นผลทันทีหลังฉีดเพียงหนึ่งครั้ง รูขุมขนเล็กลง ผิวเรียบเนียน อ่อนเยาว์ เป็นธรรมชาติ ด้วยวิธีการฉีดสารต่างๆ เข้าสู่ผิวหนังชั้นลึก ได้แก่ • Live cell extract สารสกัดจากเซลล์ต้นกำ�เนิดช่วยให้ผิวเต่งตึง ย้อนอายุผิว สู่วัยเด็กอีกครั้ง • Coenzyme Q10 เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวโดยตรงอย่างลึกลํ้ำ� ทำ�ให้เซลล์ ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด • EGF / Epidermal Growth Factor สารสำ�คัญในผิว ช่วยกระตุ้นการสร้าง การเติบโตของเซลล์ผิว ทำ�ให้เซลล์ผิวแข็งแรงที่สุด • SOD / Super Oxide Dismutase ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด ตัวหนึ่ง ช่วยให้เซลล์ผิวสดชื่นเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ Morphosis Clinic ให้คำ�ปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Morphosis Clinic (ใกล้กับโรงแรม Mandarin Oriental) ซอยเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2238 6425 info@morphosis-contour.com www.morphosis-contour.com เปิดทำ�การทุกวัน 10.00-19.00 น.

1

2

3

4

1.นพ.มาวิน เทพโสพรรณ 2.นพ.ปวริศ ตั้งเรือนรัตน์ 3.พญ.มนัสนนท์ คงวิบูลยวุฒิ 4.นพ.ณัฐพล พิณนิมิตร

ขอแนะนำ�สาขาใหม่เปิดแล้ววันนี้ที่ Morphosis @ BIC Ladprao 659 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง โทร. 02 9331585

08 8919 6264 Email: BICL@morphosis-contour.com

Opening Hours 10.00 - 19.00 www.facebook.com/morphosisclinic


*Ralph Lauren items are available exclusively at King Power Downtown Complex and King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. *For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

• หมวกเเก๊ปสีเเดง จาก Ralph Lauren 1,330 บาท • เน็กไทลายทางสีเเดง สลับเขียว จาก Ralph Lauren 2,380 บาท

• ผ้าพันคอลายสก็อต จาก Ralph Lauren 1,800 บาท • เสื้อโปโลสีเเดง จาก Ralph Lauren 4,800 บาท

• กระเป๋าเงินหนังสีเเดง จาก Ralph Lauren 16,300 บาท • ถุงเท้าสีบานเย็น จาก Ralph Lauren 500 บาท

• กระเป๋าผ้าเเคนวาสสีน้ำเงิน จาก Ralph Lauren 4,400 บาท • นายแบบสวมเสื้อกั๊กลายแพตช์เวิร์ก 7,900 บาท กางเกงชีโน่สีเเดงสด 3,500 บาท และเน็กไทสีเเดงเลือดหมูพิมพ์ลายโลโก้ 3,400 บาท ทั้งหมดจาก Ralph Lauren

Red Love Story

• กระเป๋าใส่เอกสาร

หนังสีน้ำตาล จาก Ralph Lauren 36,300 บาท

หล่อเหลาในชุดทำงานแบบร่วมสมัย กับเสือ้ เชิต้ ขาวลายตาราง ผูกเน็กไท

สีเเดงเลือดหมูพมิ พ์ลายโลโก้ ทับด้วยเสือ้ กัก๊ ลายแพตช์เวิรก์ กับกางเกงชีโน่

สีเเดงสด ดูเป็นลุคหนุม่ สดใส น่ารักน่าควง Models: Olga & Diego @ IZ Modeling Makeup Artist: สมเกียรติ จั่นเคลือบ Photographer: ณัฐพล จิรัตนอินทานนท์ Assistant Photographers: วัลลภ บานชื่น, นภัสสร เจริญสุข และอรรถพล รักบุญ Fashion Director: เจนวิท ศรีศรากณ Fashion Assistant: อมรา ยาวิลาศ


070

Power of Time Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

À£·È­‡4PNQPM.JOHLIVBO

1

JaegerLeCoultre

M a s t e r G r a n d e Tra d i t i o n à To u rb i l l o n 43

a66_6;EO<6T;

2

Áš£™”lª³„±£°”±šÀª²«¥±‚­‡§‡²£ ™²¬t²+BFHFS-F$PVMUSF ÀˆÀ­£lÀ¥­„¹¥—£l ‚­Àž´È¡ª¡²Š´Ã«¡hëi±š„­¥À¥„Š±È™ ›£°”´©££¡À§¥²Š±É™ª¹‡—µÈª·šª²™‚™šÃ™²£ ›£°”´©lÀ£·­™À§¥²Ášš”±É‡À”´¡”i§¢.BTUFS (SBOEF5SBEJUJPOà5PVSCJMMPO ¡²ªÀ•­£l £­‡”l•£²”´‹´¢‡­²—¹£lš´­‡ —µÈ­§” „§²¡‡²¡­¢h²‡À•Ç¡•²Ã™•±§À£·­™—­‡Š¡ž¹ ,‚™²”¡´¥¥´À¡•£²«¥±‡£¸”i§¢Áœh™ „£´ª•±¥Á‹ŸÄŸ£l­§”²£—³‡²™‚­‡¥Ä *OIPVTF ­´™À®²ªl Ù£°šš­±•Â™¡±•´$BM+-$ ž£i­¡ˆ±£¥—¹£lš´­‡—µÈ­§”²£«¡¸™£­š •±§À­‡Ã™™²—µ­¢h²‡ª‡h²‡²¡œh²™Šh­‡Àˆ²° —£‡¥¡š™ž·É™«™i²›r”ªµ™§¥ž£i­¡—±É‡«™i²—µÈ Áª”‡„h²§´™²—µÄ›”i§¢Ã™•±§ª¡”¸¥±š«™i²›r” ¢h­¢—£‡¥¡Ã•i•³Á«™h‡™²¬t²‹¶È‡£±š

IWC

Big Pilot ’s Wat c h T O P GUN

_%CODT*CYOOT-W@

Áš£™”l™²¬t²›£°ª´—˜´ ²žª¹‡—µÈ„™£± ™²¬t²—±È§Â¥Ã«i„§²¡ÀŠ·È­–·­™²¡*8$ Ä­”±šÀš´¥¢¹‹µ ™±É™¡µª±¡ž±™˜ ²ž­±™”µ±š ›£Á£¡v™™±š´™ˆ¹hˆ¡­±™À¥·È­‡Š·È­ m6OJUFE4UBUFT/BWZ4USJLF'JHIUFS5BDUJDT *OTUSVDUPSn ¢¹Ä™À•Ç”ªÀ••ªlÀ™§µªÄ•£„l ğÀ•­£lÁ—„•´ªl­´™ª•£±À•­£l4'5* «£·­ —µÈ£¹iˆ±±™”µÃ™Š·È­m501(6/n —Ç­›±™ ‚­‡ ª–²š±™6OJUFE4UBUFT/BWZ'JHIUFS8FBQPOT 4DIPPM ¢¹Ä™À•Ç”ªÀ••ªlÀ™§µğÀ•­£l§µž­™ªl ª¹¥ ª«£±­À¡£´²‹¶È‡*8$ĔiÀœ¢Â‰¡ ™²¬t²ª³«£±š™±š´™À£·­™À—hÆًµ£µªl501 (6/™µÉ¡²­¢h²‡•h­À™·È­‡¥h²ª¸”À›t”•±§#JH 1JMPU~T8BUDI501(6/ š´ÊĞ¥­—ªl§­—Šl —Ç­›±™ ‹¶È‡¢±‡„‡„­™À‹Ç›•l™²¬t²‚i­¡·­ À£·­™Â•—µÈ¡²ž£i­¡„§²¡ª²¡²£–ف²£ª³£­‡ ž¥±‡‡²™Ä”i™²™–¶‡§±™Á¥°À¡Ç”¡°¢¡‚™²” ëh”µÄ‹™l„¥²ªª´—µÈÊi‡²™Ä”i–™±”–™µÈÁ¡i‚“° ª§¡–¸‡¡·­”¢š££ˆ¸¥Ä­±•Â™¡±•´Ášš *OIPVTF ­´™À®²ªl $BM‹¶È‡­­Ášš ž±’™²Á¥°œ¥´•‚¶É™À­‡ ²¢Ã™Â£‡‡²™Ä§iÙ •±§À£·­™À‹£²¡´ªµ”³ª™´—‚™²”¡´¥¥´À¡•£ ˆ±š„¹h±šž·É™«™i²›r”ªµ”³—µÈˆ±”§²‡Ÿr‡lŠ±È™Áª”‡

„h²•h²‡Æħi­¢h²‡Š±”Àˆ™Á¥°ª²¢œi²ÃšÀ™·É­™´È¡ ªµÀ”µ¢§±™ž£i­¡›£°²¨„§²¡À—hëi¢´È‡ ²„ ¹¡´”i§¢Â¥Âi«¥±ª¹•£²£š´™ˆ¹hˆ¡m501 (6/nš™²«¥±‡•±§À£·­™ —µÈÀ«¥·­ÇÁ„hěvÀ›s™™±š´™À—h²™±É™ $BTFCMBDLDFSBNJD NN$BTF #BDL501(6/MPHPEFDPSBUFE%JBMCMBDL .PWFNFOUJOIPVTFBVUPNBUJD$BM 'VODUJPOTIPVST NJOVUFT TFDPOET EBUF BOEQPXFSSFTFSWFJOEJDBUPS'SFRVFODZ WI+FXFMT1PXFS3FTFSWF EBZT8BUFS3FTJTUBODFN#BOE CMBDLTPGUTUSBQ +BFHFS-F$PVMUSF.BTUFS(SBOEF 5SBEJUJPOà 5PVSCJMMPOJTBWBJMBCMFBU,JOH 1PXFS%PXOUPXO$PNQMFYBOE,JOH1PXFS %VUZ'SFFBU4VWBSOBCIVNJ"JSQPSU *8$#JH1JMPU~T8BUDI501(6/JT BWBJMBCMFBU,JOH1PXFS%PXOUPXO$PNQMFY BOE,JOH1PXFS%VUZ'SFFBU4VWBSOBCIVNJ "JSQPSU'PSNPSFJOGPSNBUJPO QMFBTFDPOUBDU ,JOH1PXFS$BMM$FOUSF  

«™i²—µÈÁª”‡À§¥²‚­‡Ä—¡l‹™—µÈÙÁšš Š±È§Â¡‡ق“°—µÈÁª”‡§±™—µÈ”i§¢Š¸”•±§À¥‚ ­²£š´£­š‚­š«™i²›r”Š±É™™­­h²™„h²£h§¡ ±šÀ‚Ç¡ŠµÉˆ²¶È‡¥²‡À—µÈ¢‡•£‡”i§¢¡²•£²™ ²£—”ª­š­¢h²‡À‚i¡‡§”–¶‡ Š±È§Â¡‡•²¡ ¡²•£²™­±™ª¹‡À¢µÈ¢¡‚­‡Áš£™”l Ä¡h§h²ˆ°ž´ˆ²£“²”i§¢À«•¸œ¥‚i­Ä«™ À£·­™™µÉbÊhÀ¥¢ $BTF,QJOLHPME NN$BTF #BDLTBQQIJSFDSZTUBM%JBMFHHTIFMMXIJUF .PWFNFOUJOIPVTFBVUPNBUJDUPVSCJMMPO $BM+-$'VODUJPOTIPVST NJOVUFT TNBMMTFDPOET EBUFBOEISOEUJNF[POF 'SFRVFODZ WI1BSUT+FXFMT 1PXFS3FTFSWFIPVST8BUFS 3FTJTUBODFN#BOEBMMJHBUPSMFBUIFSTUSBQ


072

Power of Time Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

3

Piaget

Altiplano 40MM

LZ;9EWDEC5

4

À£·­™À§¥²ª¸”«£¹—µÈœ¥´•—¸Š´É™ªh§™ ²¢Ã™ £‡‡²™‚­‡•±§À­‡­¢h²‡1JBHFU Àžµ¢Àˆ•l ™±š À›s™„§²¡Â””À”h™—µÈ¡µÀžµ¢‡Ä¡h–¶‡Áš£™”l Ù¥À—h²™±É™—µÈª²¡²£–­§”­i²‡ÀŠh™™µÉĔi—±É‡ œ¥‡²™™²¬t²ˆ²1JBHFUÄ¡h§h²ˆ°À›s™£¸h™ ¥Ä›•´¥Äª¸”ª¥±š‹±š‹i­™«£·­Á¡iÁ•h£¸h™ —µÈ—³‡²™”i§¢À„£·È­‡„§­•‹lÇ¥i§™¡µ„§²¡ ª¡š¹£“lÁššÃ™•±§À­‡«™¶È‡Ã™•±§­¢h²‡—µÈ Š±”Àˆ™„·­"MUJQMBOP.. ­±¥•´ž¥²Â™ ¡´¥¥´À¡•£ À£·­™À§¥²”µÄ‹™lÀ£µ¢š‡h²¢Á•h¡µ ¥¹À¥h™­±™À›s™À­¥±©“lª°—i­™–¶‡£ª™´¢¡ ­±™”µÀª£´¡”i§¢„§²¡›£°“µ•ž´–µž´–±™Ã™ —¸­“¹ª£i²‡ª££„l”±‡ÀŠh™­±¥•´ž¥²Â™Ã™ •±§À£·­™—£‡¥¡‚™²”¡´¥¥´À¡•£—µÈœ¥´• ˆ²—­‡‚²§,ž£i­¡²£›£°”±šÀžŠ£ ™É³‡²¡—µÈª¸”ˆ³™§™À¡Ç”£§¡™É³«™±

Franck Muller

Classic Round

=ER5W7CWER6S<

­µ«™¶È‡Áš£™”l«£¹‚­‡Â¥À§¥²'SBODL .VMMFS ÁŸ£‡„l¡¸¥À¥­£l ‚­ˆ±š£°Áª3FUSP À£Â—£ —µÈ³¥±‡¡²Á£‡”i§¢²£À›t”•±§ „­¥À¥„Š±È™À£·­™À§¥²”µÄ‹™l„¥²ªª´Á¥° À£µ¢š‡h²¢ª¡Š·È­„­¥À¥„Š±È™$MBTTJD3PVOE „¥²ªª´£²§”l ”i§¢•±§À£·­™—­‡ªµ¸«¥²š ,—£‡¥¡‚™²”¡´¥¥´À¡•£ž£i­¡²£ Áª”‡À§¥²À›s™Š±È§Â¡‡™²—µÁ¥°§´™²—µÁšš À‚Ç¡„£¶È‡œh²™ž·É™«™i²›r”ªµ‚²§—µÈ•Á•h‡Â”¢ À™i™„§²¡«£¹„¥²ªª´”¢Á¢²£Áª”‡„h² §´™²—µ­­¡²Ä§iÙ«™i²›r”¢h­¢—µÈ•³Á«™h‡ ™²¬t²‚±šÀ„¥·È­™²£Áª”‡À§¥²”i§¢¥Ä ­±•Â™¡±•´Ášš*OIPVTF ­´™À®²ªl $BM'. —µÈª²¡²£–ª³£­‡ž¥±‡‡²™Ä”i™²™ Š±È§Â¡‡ˆ±š„¹h±šª²¢«™±‡ˆ£°À‚i—µÈ•±”À¢Çš­¢h²‡ ›£°“µ•Àž·È­Àž´È¡„§²¡„¥²ªª´h­™ˆ°Àª£´¡ ­²£¡“l«£¹Ã«i¢´È‡š££Àˆ´””i§¢›£°²¢£°¢´š £°¢±šˆ²ÀžŠ£™É³‡²¡—µÈ›£°”±šÀ£µ¢‡­¢¹h£­š

‚­š•±§À£·­™Á¥°‚²¢¶”ª²¢—±É‡ „¥²ªª´­¢h²‡¡µ£°”±šÂ”¢Á—i $BTF,SPTFHPME NN EJBNPOETTFU%JBMXIJUFMBDRVFSFE HVJMMPDIéTUBNQFE.PWFNFOUJOIPVTF IBOEXJOEJOH$BM'.'VODUJPOT IPVST NJOVUFTBOETNBMMTFDPOET 'SFRVFODZ WI1BSUT +FXFMT1PXFS3FTFSWFIPVST 8BUFS3FTJTUBODFN#BOEBMMJHBUPS MFBUIFSTUSBQ 1JBHFU"MUJQMBOP..JTBWBJMBCMFBU ,JOH1PXFS%PXOUPXO$PNQMFY 'SBODL.VMMFS$MBTTJD3PVOEJTBWBJMBCMF BU,JOH1PXFS%PXOUPXO$PNQMFY'PSNPSF JOGPSNBUJPO QMFBTFDPOUBDU,JOH1PXFS$BMM $FOUSF  

°£±•¥‡¥i­¡£­š‚­š£¸²«¥±‡”i§¢Áœh™ „£´ª•±¥Á‹ŸÄŸ£lÀž·È­­§”²£—³‡²™‚­‡¥Ä *OIPVTF ­´™À®²ªl £°ššÄ‚¥²™$BM1‹¶È‡ ¡µ„§²¡š²‡À‰µ¢šÀ›s™ž´À¨©Á•hª²¡²£–ª³£­‡ ž¥±‡‡²™Ä”i¢²§™²™–¶‡Š±È§Â¡‡ž£i­¡²£ ‚±”Á•h‡—µÈ›£°“µ•ˆ™¢²ˆ°¥°ª²¢•² «£¹À™µÉ¢š¡µ£°”±šÀŠh™™µÉª£i²‡„§²¡ª¸™—£µ¢l Ĕi”µˆ£´‡Æ $BTF,XIJUFHPME NN$BTF #BDLTBQQIJSFDSZTUBM#F[FMEJBNPOET DBSBUTTFU%JBMTJMWFSFE.PWFNFOU JOIPVTFIBOEXJOEJOH$BM1'VODUJPOT IPVST NJOVUFTBOETNBMMTFDPOET'SFRVFODZ WI1BSUT+FXFMT1PXFS 3FTFSWFIPVST8BUFS3FTJTUBODF N#BOEBMMJHBUPSMFBUIFSTUSBQ


074

Time Addict Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Colour of Love

(จากบน และซ้ายไปขวา) • Flik Flak Sleeping Beauty THB1,490 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Timex Youth THB740 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Swatch Chinese New Year THB2,440 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • ODM THB4,210 (@ Rangnam) • Breo Curve Yellow THB1,330 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Casio Baby-G THB3,960 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Casio Baby-G THB2,970 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Breo Block Purple THB1,330 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • Swatch A La Folie THB2,170 (@ Rangnam, Suvarnabhumi) • ODM THB5,060 (@ Rangnam) *Available at Rangnam: King Power Downtown Complex and Suvarnabhumi: King Power

Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

เรื่อง: ณัฐพร

เติมความรื่นเริงในหัวใจให้กับตัวคุณและคนที่คุณรักด้วย นาฬิกาสไตล์สปอร์ตที่มีให้เลือกทั้งโทนสีเรียบหรูอย่างสีเทา และสีเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมความเท่ทะมัดทะแมง ไปจนถึงโทนสี สวยสดใสแนวลูกกวาด ที่จะช่วยเติมความน่าสนใจให้กับ

ข้อมือได้อย่างทันใจ


076

Break Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

1

HKRI Celebrates the Official Completion of The Sukhothai Residences

2

ภาพ: สุภชาติ เวชมาลีนนท์

3

1. เบนจามิน ชา กรรมการบริหาร บริษัทเอชเคอาร์ไอ กล่าวเปิดงาน 2. คณะผู้บริหารร่วมดื่มฉลองความสำเร็จ 3. ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส โครงการคอนโดมิเนียมสุดหรู ผลงานล่าสุดของบริษัท เอชเคอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เอชเคอาร์ไอ) ที่สร้างขึ้นในประเทศไทย ได้เสร็จสมบูรณ์อย่าง เป็นทางการแล้ว พิธีฉลองความสำเร็จจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่

9 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีเบนจามิน ชา กรรมการบริหาร บริษัทเอชเคอาร์ไอ และคณะผู้บริหารอาวุโส ร่วมกันทำพิธี

เปิดตัวโครงการ การใช้ชื่อสุโขทัยย่อมบอกเป็นนัยอยู่แล้วว่า โครงการนี้

มีรากฐานมาจากโรงแรมสุโขทัย ด้วยฝีมือการออกแบบของ สถาปนิกแนวหน้าของโลก เอ็ด ทัทเทิล และเคอร์รี่ ฮิลล์

ผู้ออกแบบโรงแรมสุโขทัยเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ซึ่งทั้งสองได้กลับมา

ร่วมงานกันอีกครั้งเป็นโอกาสพิเศษเพื่อออกแบบเดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซสให้คงความต่อเนื่องในด้านดีไซน์และมาตรฐาน สมกับชื่อสุโขทัย ด้วยดีไซน์อันโดดเด่น โครงการนี้จึงได้รับรางวัลทั้งระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น “Best High-Rise Development, Asia Pacific”, “Best High-Rise Development, Thailand” และ “Best Interior Design, Thailand” จาก Asia Pacific Property Awards ในปีพ.ศ.2552 พร้อมด้วย รางวัล “Best Interior Design” และ “Best Development Website” จาก Thailand Property Awards ปีพ.ศ.2552 นอกจากนี้หนึ่งในห้องตัวอย่างยังได้รับรางวัล International Property Awards ในปีพ.ศ.2555 อีกด้วย

The Opening of the World

Medical Center

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ภายในเครือบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลระดับ พรีเมียมแห่งแรกในย่านแจ้งวัฒนะ ที่สร้างขึ้นบนแนวคิดของ การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ได้ผสมผสานความชำนาญของ คณาจารย์แพทย์จากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ กับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่า บริการที่ผู้ป่วยได้รับเป็นพัฒนาการล่าสุดอย่างแท้จริง บริการ

สาขาสำคัญ อาทิ โปรแกรมโรคหลอดเลือดสมองด้วยอุปกรณ์ 3-D Bi-Plane Intervention System ล่าสุด, โปรแกรมรักษาโรค หัวใจและเมตาบอลิซึมแบบบูรณาการ เริ่มตั้งแต่บริการด้าน การป้องกัน ส่งเสริมจนถึงเทคโนโลยีศัลยกรรมหัวใจ และ

หัตถการผ่านหลอดเลือดชั้นสูง, ศูนย์ผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ด้วยระบบ Integrated Operating Theater ENDOALPHA และ อุปกรณ์ Laparoendoscopic System, โปรแกรมรักษาภาวะ

มีบุตรยาก และเวชศาสตร์มารดา-ทารก ร่วมกับ Superior ART, โปรแกรมทันตกรรมระดับพรีเมียม ร่วมมือกับโรงพยาบาล

ทันตกรรม สุขุมวิท 49 และการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2836 9999 เว็บไซต์ www.theworldmedicalcenter.com


เล็กสวมแจ็กเก็ตหนังสีครีม ตกแต่งซิปด้านหน้า และกางเกง 5 ส่วนสีขาว ทั้งหมดจาก Burberry กรณ์สวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวเข้ม จาก Burberry กางเกงยีนส์ สูทสีเทา และเน็กไท ทั้งหมด จาก Emporio Armani


(ซ้าย) เล็กสวมเทรนช์โค้ต จาก Burberry สร้อยคอ จาก Emporio Armani กรณ์สวมเสื้อเชิ้ต สีกากี จาก Burberry (ขวา) กรณ์สวมเทรนช์โค้ต กางเกงขายาวสีครีม และสะพาย กระเป๋าหนัง ทั้งหมดจาก Burberry


กรณ์สวมเสื้อเชิ้ต ลายตารางสีฟ้าสลับขาว และสูทสีฟ้า ทั้งหมดจาก Ralph Lauren กางเกงยีนส์ จาก Emporio Armani เล็กสวมเดรสสีน้ำเงิน จาก Ralph Lauren สร้อยข้อมือ ลูกปัดสีเงิน จาก Chanel


(ซ้าย) เล็กสวมเทรนช์โค้ตสีครีม จาก Ralph Lauren สร้อยคอ จาก Emporio Armani (ขวา) กรณ์สวมสเว็ตเตอร์สีเทา และกางเกงขายาวสีครีม ทั้งหมดจาก Burberry เล็กสวมสเว็ตเตอร์สีครีม สลับสีโอโรส รองเท้าหนังสีน้ำตาล และสร้อยข้อมือผ้าสลับโซ่ ทั้งหมดจาก Emporio Armani สร้อยข้อมือไข่มุก จาก Chanel


(ซ้าย) กรณ์สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้า สเว็ตเตอร์สีเทา กางเกงสีเทา เน็กไท สีฟ้าสลับขาว และหมวกสานสีดำ ทั้งหมดจาก Emporio Armani (ขวา) เล็กสวมเสื้อเชิ้ตซีทรูสีขาว เบลเซอร์สีขาว กางเกงขายาวสีดำ และหมวกปานามาตกแต่งริบบิ้น ทั้งหมดจาก Emporio Armani สร้อยข้อมือลูกปัดสีเงิน จาก Chanel *All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899 Models: เล็ก--ณพาภรณ์

และกรณ์ ณรงค์เดช

Makeup Artist: สมเกียรติ จั่นเคลือบ Hair Stylists: ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

และชาญชัย โตอิ่ม

Photographer: สิทธิพันธุ์ ชัยเทอดศิริ Fashion Director: เจนวิท ศรีศรากณ Fashion Assistant: อมรา ยาวิลาศ


088

Power Star Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

‘Naphaporn-Korn

Narongdej’

Life After

Love Marriage POWER STAR

เรื่อง: Cheerful ภาพ: สิทธิพันธุ์ ชัยเทอดศิริ

ถ้าเปรียบชีวติ รักดังนิยายสักเล่ม ภาพความยิง่ ใหญ่แสนประทับใจของ งานแต่งงานทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป คงเป็นบทอินโทรดักชัน่ เรือ่ งราวความรัก ระหว่าง 2 ทายาทนักธุรกิจคนดัง “เล็ก--ณพาภรณ์ และกรณ์

ณรงค์เดช” และในหน้าถัดไปย่อมเป็นเรือ่ งราวการเริม่ ต้นชีวติ คูบ่ ทใหม่ ทีไ่ ม่ใช่ชวี ติ ของคนๆ เดียวอีกต่อไป หากเป็นชีวติ ครอบครัวทีม่ คี นรัก

อยูข่ า้ งกายคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจอยูต่ ลอดเวลา เล็ก: มีแต่นามสกุลค่ะที่เปลี่ยน (หัวเราะ) เล็กว่าคนเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตาม เราไม่ควรจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองขนาดนั้น อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ หรืออะไรที่จำเป็นตาม ประเพณี ถามว่าตอนนี้เล็กต้องดูแลพี่กรณ์ มากขึ้นไหม ต้องอยู่บ้านมากขึ้นหรือเปล่า เล็ก ตอบเลยค่ะว่าไม่ โอเค คนอยู่ห้องเดียวกันอาจ จะต้องมีปรับตัวบ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ของเล็ก นี่น้อยมากค่ะ เช่น พี่กรณ์ชอบนอนแอร์เย็นๆ

We Got Married กรณ์: การมีเล็ก ทำให้มีจุดมุ่งหมายใน ชีวิตมากขึ้น เวลากลับบ้าน เราก็รู้ว่าเรา

กลับมาจะเจอเขา สมัยก่อนเวลานอนคนเดียว จะเป็นคนนอนกลิ้งไปกลิ้งมา แต่เดี๋ยวนี้ เหมือนมีพื้นที่ บางทีเล็กไม่อยู่ ผมก็จะอยู่แค่ ฝั่งผม (ยิ้ม) เรื่องปรับตัวก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน เลย ผมชอบเขาที่เขาเป็นเขา ไม่ได้คาดหวังว่า แต่งงานแล้วเขาต้องตื่นเช้าลุกขึ้นมาทำกับข้าว

“นิยามความรักของผมคือ เขา การทีม่ เี ขาอยูใ่ นชีวติ แล้ว ทำให้เรามีความสุข” เล็กไม่ชอบเย็นมาก ก็พยายามมาจูนให้อยู่

ตรงกลาง คงไม่ใช่โลกความจริงที่ผู้หญิงจะ

เซย์เยสตลอดเวลา ดูไม่เป็นตัวเองเลยนะคะ Honeymoon กรณ์: ที่เลือกมัลดีฟส์ เพราะเป็นที่ๆ เรา ยังไม่เคยไป เราชอบแบบเอาต์ดอร์ หรืออะไรที่ ดูแอ็กทีฟ อยากไปที่ๆ มีวิวสวยๆ ดูเอ็กโซติก เล็ก: คำว่าฮันนีมูนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ สำหรับเล็ก เพราะว่าทริปไหนก็โรแมนติกได้ ถ้าเราจะทำ คนส่วนใหญ่ชอบคาดหวังว่า

ฮันนีมูนต้องเป็นทริปที่น่าจดจำ โรแมนติกที่สุด แต่เล็กคิดว่าการที่คนเราจะแฮ็ปปี้อยู่ด้วยกัน ไม่ต้องใช้ของพวกนี้ก็ได้ What is Love กรณ์: นิยามความรักของผมคือ เขา การ ที่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วทำให้เรามีความสุข

มันคือพลังงานทุกอย่างที่ทำให้เราอยากตื่นมา ตอนเช้าเราเจอเขาเราแฮ็ปปี้ นั่งอยู่เฉยๆ นึกถึง แล้วทำให้เรายิ้มได้ แล้วจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรา นึกถึงก่อนนอน เล็ก: การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ให้ พื้นที่ส่วนตัว ให้เราได้เป็นตัวของตัวเอง ความ โรแมนติกเชื่อว่าช่วงแรกๆ ทุกคนต้องมี แต่ สุดท้ายต้องเป็นความเข้าใจกัน คุยกันได้

เหมือนเพื่อน เหมือนพี่น้องมากกว่า เล็กไม่เชื่อ หรอกค่ะว่าทุกคู่จะโรแมนซ์กันถึงอายุ 60-70 ปี WE in the Future กรณ์: Live in the Moment ดีกว่า โอเค ตอนแต่งงานใหม่ๆ อาจจะดูหวานแหววเป็น พิเศษ ถามว่าอีก 10 ปีจะเป็นอย่างนี้ไหม ผมก็ ตอบไม่ได้ ขอแฮ็ปปี้กลางๆ แต่อยู่นานๆ ดีกว่า แฮ็ปปี้มาก แต่จบเร็ว เหมือนสมัยก่อน

คบกับใคร โห คลื่นความสุขเหมือนสึนามิ

แต่แป็บเดียวก็หมด เล็ก: ไม่เคยคิดเลยค่ะ เพราะเล็กเป็นคนที่ อยู่กับปัจจุบันมากๆ ถ้าเป็นความคาดหวังก็คง อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ใช่จำนวนมาก แต่ขอเน้นคุณภาพ แบบคุยกันได้ รักกันดี

มีลูกเป็นคนดีก็พอค่ะ (ยิ้ม) Happiness Comes From Little Things กรณ์: ตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆ เล็กเขา

ทำการ์ดวันเกิดให้ การ์ดที่แบบทำเองนะ

ปลื้มเลย เพราะเขาไม่ใช่สไตล์ผู้หญิงที่จะทำ อะไรแบบนั้น (หัวเราะ) แต่นี่คือประดิษฐ์เอง ตัดรูปเอง มันไม่ใช่ของทีส่ ามารถไปหาซือ้ ทีไ่ หน ก็ได้ ต้องใช้ความพยายาม ต้องใช้ความคิด ทุกวันนี้ผมก็ยังวางไว้บนหัวนอน (ยิ้ม)


• กระเป๋าถือหนังสีน้ำตาลตกแต่งพู่ จาก Coach

The

• ซองหนังสำหรับใส่ iPhone จาก Burberry 7,000 บาท

Colour of Valentine สไตลิสต์: ปิติพงษ์ พงษ์ดำ ภาพ: สันติพงษ์ จูเจริญ และณัฐพล จิรัตนอินทานนท์

สีสันต่างๆ ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการเลือก ของขวัญให้คนพิเศษ น้ำตาลแทนรักแบบคลาสสิก ชมพูคือรักที่สดใส เขียวบ่งบอกถึงรักที่สดชื่น หวังว่าของหลากหลายสไตล์ที่เราคัดสรรมา จะถูกใจคนพิเศษของคุณ

• กระเป๋าสะพายหนังสีครีม จาก Aigner 18,300 บาท

• Kiehl’s Original Musk Blend No.1 EDT 50ml 1,570 บาท


• นาฬิกาข้อมือ จาก Emporio Armani 17,300 บาท

• หมวกปานามาตกแต่ง ริบบิ้น จาก Emporio Armani

• แว่นกันแดด จาก Police 5,410 บาท

• นาฬิกาข้อมือ จาก Marc by Marc Jacobs 8,900 บาท

*All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899

• กระเป๋าเงินหนังพิมพ์ลาย ตกแต่งหมุด จาก MCM 13,400 บาท


• กระเป๋าใส่บัตรเครดิต จาก Burberry 8,100 บาท • กระเป๋าถือหนังปั๊มลาย โลโก้ จาก Tod’s

• นาฬิกาข้อมือ จาก Morgan 3,230 บาท • กระเป๋าเงินหนังตกแต่ง แผ่นโลโก้ จาก Tod’s

• แว่นกันแดดแบบพับได้ จาก Burberry 6,650 บาท • Victoria’s Secret Shiny Kiss Flavored Gloss สี Grapefruit Blast 310 บาท

• Victoria’s Secret Shiny Kiss Flavored Gloss สี Candy, Baby 310 บาท

• กระเป๋าถือหนังตัดต่อสี จาก Salvatore Ferragamo


• Jo Malone Red Roses Body & Hand Wash Gel Moussant 1,830 บาท • กระเป๋าถือหนังตกแต่งโลโก้ โลหะพร้อมสายสะพาย จาก MCM 21,800 บาท

• รองเท้าหนัง จาก Tod’s • กระเป๋าสะพายทรงเหลี่ยม จาก Emporio Armani

• กระเป๋าเงินหนังแก้วปั๊มลาย โลโก้ จาก Gucci

• นาฬิกาข้อมือ จาก Kenneth Cole 4,160 บาท • กระเป๋าสะพายตกแต่งกุ๊นหนัง จาก Coach

*All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899


• Jo Malone Earl Grey & Cucumber Cologne 3,615 บาท • รองเท้าหนังกลับ จาก Tod’s

• กระเป๋าหนังปั๊มลายโลโก้ ตกแต่งพู่ จาก Gucci • เข็มขัดหนังแต่งโลโก้ จาก Salvatore Ferragamo

• กระเป๋าถือหนังพิมพ์ลาย โลโก้ จาก Gucci • Kiehl’s Rosa Arctica 50g 2,040 บาท

• นาฬิกาข้อมือ จาก Tommy Hilfiger 5,360 บาท • Victoria’s Secret Simply Breathless Body Mist 250ml 500 บาท


• Victoria’s Secret Angel Gold Fragrance Lotion 250ml 790 บาท • กระเป๋าเงินหนัง จาก Emporio Armani

• สายข้อมือหนัง

จาก Coach • นาฬิกาข้อมือ จาก Michael Kors 8,210 บาท

• รองเท้ าส้นแบนฉลุลาย จาก Salvatore Ferragamo • รองเท้าหนังกลับ จาก Tod’s

• กระเป๋าหนังพร้อมสายคล้อง ข้อมื อ จาก Salvatore Ferragamo

*All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899


096

My Style Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

สไตล์ของ “หมู--จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล” ดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์แว่นตา Moo Eyewear ไม่ได้ติดอยู่กับ เทรนด์ ฉะนั้นความเป็นตัวของตัวเองจึงชัด ตั้งแต่ผมม้าที่ไว้

มานานหลายปี เพราะจัดทรงง่าย รับกับใบหน้าและรูปร่างที่ เหมาะเจาะ หรือการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เพลนๆ ง่ายๆ แต่ ต้องเปี่ยมรายละเอียด และเติมสร้อยคอกับรองเท้าให้โดดเด่น เพียง 2 ชิ้นเสมอ รวมถึงแว่นตาแบรนด์ Moo Eyewear ของ

ตัวเอง ในโอกาสที่เหมาะสม วันนี้เธอจึงช้อปของฝากตาม ความชัดเจนของเธอ “การเลือกของในคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรีนั้นสะดวกมาก เพราะเราสามารถเลือกของที่เราชอบได้เต็มที่ และที่นี่ก็มี

ทุกอย่างครบ บางครั้งเราอาจจะลืมครีมล้างหน้า หรือของใช้ บางอย่าง เราก็สามารถหาซื้อได้ทันท่วงที อย่างวันนี้ช้อป คริสตัลรูปหัวใจ กระต่าย และหมีของแบรนด์ Swarovski เพราะเห็นคุณแม่ซื้อมาตั้งแต่เด็กๆ จะผูกพันและมองว่าเป็น ของขวัญที่มีค่า โดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์ ไม่ว่าจะให้ใครก็ดูดี จริงๆ ค่ะ “ส่วนเสื้อกันหนาวแบบจัมเปอร์ของ Burberry จริงๆ เหมาะกับทั้งชายและหญิง ที่เลือกสีเหลืองเพราะฤดูหนาว

ไม่จำเป็นต้องสีมืดอย่างเดียว มันน่าสนุกกว่าที่จะมีสีสันบ้าง “อีก 2 ชิ้นที่เลือกจาก Polo Ralph Lauren คือเสื้อเชิ้ตสีขาว ชอบเชิ้ตขาวเพราะดูเป็นธรรมชาติ และเป็นปกติของเราเลยที่ ควรมีเชิ้ตขาวในกระเป๋าเดินทาง โอกาสที่เราจะหยิบขึ้นมาใส่

Reflections of an Easy-going Designer

เรื่อง: NP.CY since 1980 ภาพ: ณภัทร ระวีวัฒน์

มีเยอะ จะใส่แบบเป็นทางการ หรือแต่งสบายๆ กับชิ้นอื่น

ก็ครอบคลุมหมดทุกแนวการแต่งตัวค่ะ ส่วนเบลเซอร์ตัวนี้

คัตติงสวย แถมเป็นสีขาว หาเสื้อผ้ามาแมตช์ได้ง่ายดีค่ะ “ถัดมาเป็นบลัชออนของ NARS หมูชอบโทนส้มมาก เพราะเหมาะกับตัวเอง ส่วนลิปสติกขอเลือกของ Giorgio Armani เพราะเนื้อละเอียด และตอนนี้หาซื้อในเมืองไทยได้ที่

คิง เพาเวอร์ รางน้ำเท่านั้น “ชิ้นสุดท้ายขอเลือกให้น้อง เป็นซองใส่ไอแพดของ Coach สีน้ำตาลเท่ดี เหมาะมากเลยค่ะ” ดูจากสไตล์การช้อปของเธอแล้ว เธอช้อปแบบสบายๆ และตรงเป้าหมาย เพราะมีรายการสินค้าที่อยากได้อยู่ในใจ แล้ว กอปรกับการจัดวางผังร้านค้าในคิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ที่สะดวกสบาย ทำให้การเลือกซื้อของขวัญช่วง วาเลนไทน์นี้ ดีไซเนอร์คนสวยจึงแฮ็ปปีสุดๆ Chulalux “Moo” Piyasombatkul, designer and owner of Moo Eyewear, does not strictly adhere to the fashion trend but dresses in her own style and taste. The fringe haircut which she has worn for years is a testimonial of her

self-assured personality. She says the hairstyle is easy to manage and suits her face. Her outfits are always full of details while her necklace and shoes - two must-wear accessories - are prominent. Most importantly, a pair of Moo Eyewear glasses is almost compulsory. Her selection in this issue truly reflects her character. “It is very convenient to shop at King Power Duty Free. We can find the merchandise we really like. Even when we forget to bring cleansing cream or other necessities, we can buy them here. Today I select crystal in heart, rabbit and bear shapes. I feel attached to this kind of accessories, having seen my mother bought them since I was a girl. They are precious gifts especially for Valentine’s Day. “The Burberry jumper fits either a man or a woman. I choose yellow for I don’t think we need to wear a dark jacket in winter. It’s fun to be colourful. “Two more pieces from Polo Ralph Lauren are a white shirt and a white blazer. A white shirt looks natural and I always have one in my suitcase. You can wear it formally or casually and it goes well with every style. I like the cutting of the blazer and the white colour is easily matched with anything. “I picked a NARS blush-on in orange shade and a Giorgio Armani lipstick with delicate texture. The Giorgio Armani make-up is now available at King Power Downtown Complex. “The last item is a brown case for iPad from Coach. It’s really cool.” Chulalux is relaxed but clearly knows what she wants when it comes to shopping. She has a list in her mind and the well-designed King Power Downtown Complex makes it convenient for her shopping sprees for Valentine’s Day. *Chulalux Piyasombatkul is a member of Siam Commercial Bank King Power credit card No. 771743 *All items are available at King Power Downtown Complex. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


098

Break Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Women’s Health

Awards 2012 วีเมนส์ เฮลธ์ (Women’s Health) แม็กกาซีนหัวนอกจาก อเมริกา ที่เป็นทั้งเพื่อนสาวแสนสนิท ที่ปรึกษาด้านกลเม็ด เคล็ดลับต่างๆ สำหรับผู้หญิงในทุกเรื่อง ผ่านเนื้อหาครอบคลุม การใช้ชีวิตแบบ 360 องศา ที่เข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง ก้าวสู่ ปีที่ 2 ของการเปิดตัวเป็นเพื่อนสาวแสนสนิทกับสาวไทย ซึ่ง

ผู้อ่านให้การตอบรับที่ดีมากมาโดยตลอด วีเมนส์ เฮลธ์จึงขอ ตอบแทนทุกท่านด้วยการจัดงานขอบคุณ พร้อมกิจกรรม

สุดเริ่ดที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการ

Be You Be Fabulous Workshop เปลี่ยนผู้หญิง 25 คนให้เป็น คนใหม่ ทันสมัย มั่นใจยิ่งกว่าเดิม และการประกาศผลรางวัล Women’s Health Awards 2012 จากการโหวตที่สุดแห่งปีโดย

ผู้อ่านนิตยสาร ภายในงานมีทั้งเซเลบริตี ศิลปิน นักร้อง คนดัง มารับ รางวัลกันมากหน้าหลายตา และเมื่อได้รับรางวัลกันครบถ้วน แล้ว เวทีแห่งนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นความสนุก

ส่งท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบเป็นกันเองจากบุรินทร์

บุญวิสุทธิ์ ศิลปินหนุ่มที่เพิ่งขึ้นเวทีรับรางวัลนักร้องที่สาวกรี๊ด มากที่สุดไปหมาดๆ

1

1. (ขวา) สุภี พงษ์พานิช รับรางวัล Beauty & the Brain จากเรซินา อูเบรอย บาจาชจ์ รองผู้อำนวยการ บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเซีย ไทยแลนด์ จำกัด 2. (ขวา) คริส หอวัง รับรางวัล Women’s Health it Girl จากนิทรา กิติยากร ณ อยุธยา บรรณาธิการบริหาร นิตยสารวีเมนส์ เฮลธ์

2

3

4

5

3. ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ กับรางวัล Everyone’s Favourite 4. สาวๆ จากกิจกรรม Be You Be Fabulous Workshop 5. มินิคอนเสิร์ตจากบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

N.C. Housing

Cheers for Asian Team in the Royal Trophy

1

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ พากองเชียร์กว่า

30 ชีวิตไปร่วมให้กำลังใจนักกอล์ฟทีมเอเชียในการแข่งขัน กอล์ฟระดับนานาชาติ “The Royal Trophy Golf Championship 2012” ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีมระหว่างทีมจากทวีปยุโรป และทีมจากทวีปเอเชีย ชิงถ้วยรอยัลโทรฟี ซึ่งเป็นถ้วย 2

พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ประเทศบรูไน เมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยกองเชียร์จากเอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมเอเชียเป็นอย่างมาก จนทำให้สามารถคว้าชัยชนะเหนือทีมยุโรป ครองถ้วย พระราชทานได้สำเร็จ กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพาทีมงานไปสัมผัส บรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดติดขอบ สนามแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทไปสู่ ชาติต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียและยุโรปอีกด้วย

3

4

1. (ซ้าย) สมนึก ตันฑเทอดธรรม ถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยรางวัลรอยัลโทรฟี 2. กองเชียร์จากเอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งที่มาให้กำลังใจทีมเอเชีย 3. ทีมเอเชียคว้าชัยเหนือทีมยุโรป 4. ถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


0

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Out of Africa... in Kenya เรื่อง: นิศารัตน์ ภาพ: Atitta Photo Bank

“I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. The Equator runs across these highlands, a hundred miles to the north, and the farm lay at an altitude of over six thousand feet. In the day-time you felt that you had got high up; near to the sun, but the early mornings and evenings were limpid and restful, and the nights were cold” จากปลายปากกาของ Isak Dinesen หรือนามจริง Karen Blixen (ค.ศ.1885-1962) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ใน

ดินแดนบริติชอีสต์แอฟริกา หรือประเทศเคนยาในปัจจุบัน

กับความทรงจำที่มีต่อพื้นดินอันกว้างใหญ่ สรรพสัตว์ และการ

ออกล่าสัตว์แบบซาฟารี ซึ่งเป็นความนิยมในยุคนั้น การใช้ชีวิต ร่วมกับชาวพื้นเมืองเผ่าต่างๆ รวมไปถึงเรื่องราวของความรัก

(จากบน และซ้ายไปขวา) • ยีราฟ สัตว์ที่สูงที่สุดในโลก • ป้ายแสดงจุดเส้นศูนย์สูตรที่พาดผ่านเคนยา • บ้านคาเรน บลิกเซนชานกรุงไนโรบี • วิลเดอบีสต์ สัตว์ที่มีลักษณะผสมผสานทั้งวัว กวาง และแพะ พบได้มาก ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของอุทยานต่างๆ

ความผิดหวังและล้มเหลว ทั้งในแง่การดำรงชีวิตและการ ดำเนินกิจการไร่กาแฟ ทำให้ Out of Africa กลายเป็นหนังสือ

ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ได้อ่านต่างพากันดื่มด่ำไปกับการ บรรยายถึงดินแดนแอฟริกา ที่สำหรับหลายคนอาจจะนึกภาพ ไม่ออก ด้วยไม่เคยสัมผัสว่าเป็นเช่นไร ให้อยากไปลองพบกับ ประสบการณ์และได้สูดอากาศเช่นนี้ดูบ้าง


แต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากจากภาพยนตร์มาตั้งไว้

ให้ชมอีกด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศของเรื่องจริงและเรื่องราว

ในภาพยนตร์ให้ผสานเข้ากันอย่างกลมกลืน “If I could wish anything back of my life, it would be to go on safari once again with Bror...” เวลาแห่งความสุขที่สุดของคาเรนในแอฟริกานั้นน่าจะเป็น เวลาที่เธอได้ออกไปซาฟารีและล่าสัตว์กับบรอร์ สามีของเธอ ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 การล่าสัตว์ยังเป็นเรื่องถูก กฎหมาย และเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงทั้งยุโรปและอเมริกา ด้วยเหตุนี้ทำให้พรานและผู้นำทางผิวขาวเป็นที่ต้องการ

มากขึ้นเรื่อยๆ และบรอร์ก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่สนุกสนาน

เหลือเกิน เขารักการผจญภัย รักการสังสรรค์พบปะผู้คน จึง ทำให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตในแนวทางนั้นมากกว่าการบริหาร ดูแลไร่กาแฟที่ทั้งคู่ทำอยู่ด้วยกัน

(จากบน และซ้ายไปขวา) • ฮิปโปนอนลอยเกาะกันเป็นแพในน้ำช่วงกลางวัน • ม้าลายที่แต่ละตัวจะมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลย • ดินแดนอันเขียวชอุ่มแหล่งผลิตกาแฟเลื่องชื่อ

1

“Up in this air you breathed easily, drawing in a vital assurance and lightness of heart. In the highlands you

woke up in the morning and thought: Here I am, where

I ought to be.” และเมื่อซิดนีย์ พอลแลค นำเรื่องราวของคาเรน บลิกเซน กับเดนิส ชายคนรักของเธอ มาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้โลดแล่น มีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการสวมบทบาทของเมอรีล สตรีพ และ โรเบิร์ต เรดฟอร์ด การไปเยือนเคนยาเพื่อตามรอย Out of Africa ก็กลายเป็น a must ของนักเดินทางท่องเที่ยวไปในทันที บ้านที่คาเรน บลิกเซนอาศัยอยู่ในช่วงเวลาทั้งสุขและโศก ที่แอฟริกา ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม ชานกรุงไนโรบี และเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม โดยภายในตกแต่งทุกห้องให้คล้ายคลึง กับในครั้งก่อน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่คาเรนขายไปเมื่อ เธอเดินทางกลับไปเดนมาร์ก ก็ถูกซื้อกลับมา และยังมีเครื่อง

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013


2

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

ปัจจุบันนี้ การท่องเที่ยวส่องสัตว์ด้วยกล้องถ่ายรูปเข้ามา แทนที่การล่าสัตว์ที่กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นักท่องเที่ยว ตามหา Big Five--ช้าง ควายป่า แรด สิงโต และเสือดาว เพื่อ บันทึกภาพงามๆ เก็บไว้ในอัลบัมภาพของตนแทนการล่าเอางา เขา หรือหนังไปประดับผนังบ้าน และสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้รับ ความสนใจเที่ยวชมอย่างทัดเทียม ไม่ว่าจะเป็นเก้ง กวาง หมูป่า ไปจนถึงนกและลิง ก็มีการเดินป่าเพื่อเข้าไปชมให้ถึงถิ่น ของสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ทั่วเคนยามีเอกลักษณ์และจุดเด่น เฉพาะของตนให้นักท่องเที่ยวไปชมได้อย่างไม่เบื่อ อย่างที่

อัมโบเซลีใกล้ภูเขาคิลิมันจาโรจะมีช้างอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยรอบทะเลสาบนากูรจู ะเป็นถิน่ ของแรดขาวและนกฟลามิงโก สีชมพูนับหมื่นนับแสนตัว ในขณะที่มาไซมาราและเซเรงเกติ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีสัตว์มากมายหลายชนิด จึงทำให้

นักล่าอย่างสิงโตและเสือดาวมาหากิน และการอพยพย้ายถิ่น เพื่อหาอาหารตามฤดูกาลของฝูงวิลเดอบีสต์และม้าลาย ก็เป็น

ปรากฏการณ์ประจำปีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปคอยเฝ้าชม “You know you are truly alive when you’re living among lions.” การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าแบบซาฟารีในยุคก่อน อาจจะ ต้องใช้การเดินทางโดยขบวนเกวียนเพื่อขนเต็นท์และอุปกรณ์ การตั้งแคมป์ไปด้วยเป็นคาราวาน แต่ในยุคนี้มีโรงแรม

ทุกระดับตั้งอยู่รายรอบเขตสงวน หรือบางโรงแรมได้สิทธิ์ตั้งอยู่ ภายในอุทยานแห่งชาติเลยด้วยซ้ำ และการออกท่องชมสัตว์

ก็ใช้รถจี๊ปหรือรถตู้ที่สามารถเปิดหลังคาได้ เพื่อให้ชมสัตว์

ได้อย่างใกล้ชิด ทว่าปลอดภัย (จากบน และซ้ายไปขวา) • ชนพื้นเมืองเผ่ามาไซกับงานฝีมือที่ทำจำหน่ายนักท่องเที่ยว • โขลงช้างที่อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli) • เครื่องประดับคอมาไซ ทำจากลูกปัดหลากสี • นกฟลามิงโกที่ทะเลสาบนากูรู

และดูเหมือนว่าสัตว์ทั้งหลายจะคุ้นชินกับรถของนัก

ท่องเที่ยว ด้วยไม่ต้องหวาดกลัวกับการถูกล่าดังในอดีต จึงทำ กิจกรรมในวงจรชีวิตของพวกมันอย่างไม่สนใจสายตานัก

ท่องเที่ยวที่รุมเฝ้ามอง และคงไม่มีสิ่งใดจะทำให้การชมสัตว์ป่า ซาฟารีเป็นไปด้วยความตื่นเต้นน่าทึ่งและเข้าถึงสัจธรรมแห่ง ชีวิตได้เท่ากับการเห็นฝูงสิงโตไล่ล่าและล้มควายป่าตัวใหญ่ เราอยากจะเอาใจช่วยควายป่าให้รอด แต่สิงโตก็จำเป็นจะ ต้องหาอาหารให้ลูกตัวน้อยๆ และพวกมันเองอิ่มท้องเช่นกัน เมื่อคาเรน บลิกเซนหย่าขาดจากบรอร์ ชายอีกคนหนึ่งก็ ก้าวเข้ามาในชีวิต แต่เดนิส ฟินช์ แฮตตันรักการผจญภัยและ


ความอิสระเสียยิ่งกว่าบรอร์ จนเธอไม่สามารถผูกพันเขาไว้ได้ ทำได้เพียงแต่ยอมรับการมาและจากไปตามเวลาที่เขาเป็น

ผู้กำหนดเท่านั้น ชีวิตกับเดนิสเต็มไปด้วยอารมณ์ ทั้งตื่นเต้น หวาดกลัว ทว่าสนุกสนานและมีความสุขเหมือนยามที่เขาพา เธอขึ้นเหินฟ้าด้วยเครื่องบิน เพื่อชมแผ่นดินแอฟริกาอัน

กว้างใหญ่ ที่บางครั้งโฉบลงจนใกล้ฝูงสัตว์ที่กำลังวิ่งหนีเสียง เครื่องบิน และบางครั้งก็ทะยานสูงข้ามขุนเขา และเธอเขียนถึง ประสบการณ์การบินและสิ่งที่เห็นจากบนฟากฟ้าไว้ด้วยความ ประทับใจยิ่ง “The views were immensely wide. Everything that

you saw made for greatness and freedom, and unequalled nobility.” ทุกวันนี้การเดินทางสู่เขตอุทยานเพื่อชมสัตว์แบบซาฟารี หากต้องการความรวดเร็ว ก็สามารถเดินทางจากเมืองใหญ่ ด้วยเครื่องบินแบบใบพัดมาลงบนแอร์สตริป หรือสนามบิน ง่ายๆ ที่ทางวิ่งขึ้นลงเป็นเพียงพื้นดินปรับเรียบ หรือราดยาง กลางทุ่ง แต่ประสบการณ์อันใกล้เคียงกับการนั่งเครื่องบิน

เปิดโล่งแบบโบราณที่เดนิสพาคาเรนบินร่อนก็คือ การขึ้น บอลลูนในยามพระอาทิตย์ขึ้นในทุ่งเซเรงเกติ ที่แม้อาจจะ

ไม่ตื่นเต้นเท่าการนั่งเครื่องบินผาดโผน แต่ความงดงามของ

ทุ่งกว้างที่ได้เห็นจากมุมสูง สรรพสัตว์ และอากาศสดชื่น

ยามเช้า ก็ทำให้เกิดความประทับใจไม่แพ้กัน แม้เวลาจะผ่านมาร้อยปีแล้ว จากวันที่คาเรน บลิกเซน อาศัยอยู่ในแอฟริกา แต่ไม่ว่าจะเป็นวันนั้นหรือวันไหน ความ ทรงจำของการท่องเที่ยวแบบซาฟารีในเคนยา ก็ยากนักที่

ผู้มาเยือนจะลืมเลือนไปโดยง่าย ภาพแห่งชีวิตของสัตว์ป่าใน ธรรมชาติอันพิสุทธิ์ ภูมิอากาศที่เย็นชื่นเมื่ออยู่บนพื้นที่สูง

Stay

Back in Time Ngong House อยู่ชานเมืองไนโรบี และอยู่ไม่ไกลจากไร่กาแฟดั้งเดิมของ คาเรน บลิกเซน ห้องพักทำแบบบ้านต้นไม้เห็นวิวของ

ง็องฮิลล์ เช่นเดียวกับที่คาเรนเคยนั่งมองจากบ้านของเธอ (reservations@ngonghouse.co.ke, www.ngonghouse.com)

(จากบน และซ้ายไปขวา) • ระบำของชนพื้นเมืองที่กลายเป็นการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว • อิมพาลาระวังภัย • แรดเดินข้ามถนนอย่างไม่สะทกสะท้านกับสายตานักท่องเที่ยว ที่จอดรถเฝ้ามอง

3

แม้จะตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตร และชาวพื้นเมืองที่ยังคงดำเนิน

วิถีแห่งตนในชุดแต่งกายสีสดประดับลูกปัดกำไลอย่างไม่สนใจ แฟชั่นตะวันตก คือเสน่ห์ที่ทำให้ทึ่ง หลงใหล และจดจำได้ ตลอดไปเช่นเดียวกับที่คาเรนเขียนเอาไว้ว่า “Still, we often talked on the farm of the Safaris that we had been on. Camping places fix themselves in your mind

as if you had spent long periods of your life in them. You will remember a curve of your wagon track in the grass of the plain, like the features of a friend.” *All quotes from a memoir “Out of Africa” by Isak Dinesen

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013


4

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Out of Africa takes readers to the distant land and arouses their curiosity to feel the fresh air. “Up in this air you breathed easily, drawing in a vital assurance and lightness of heart. In the highlands you

woke up in the morning and thought: Here I am, where

I ought to be.” Director Sydney Pollack produced the dramatic romance film on the life of Karen Blixen and her lover Denis, starring “I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. The Equator runs across these highlands, a hundred miles to Meryl Streep and Robert Redford. After the award-winning the north, and the farm lay at an altitude of over six thousand film was shown to the world, a visit to Kenya to follow the feet. In the day-time you felt that you had got high up; near footstep of Out of Africa instantly became a must for to the sun, but the early mornings and evenings were limpid travellers. and restful, and the nights were cold” The house in Africa where Karen lives through thick and Written by Isak Dinesen, the pseudonym of Karen Blixen thin is in suburban Nairobi and open to the public. Rooms

(1885-1962), the story portrays the author’s life in British

are designed in the original décor, including furniture which

East Africa known today as Kenya, and her experiences in Karen sold before her return to Denmark, bought back for

the open landscape with wildlife, safari hunt and tribal the museum with props from the film. people. It is a life filled with love, disappointment and failure “If I could wish anything back of my life, it would be to in her coffee plantation. Renowned worldwide, the book

go on safari once again with Bror...”

Karen loves to go on safari and game-hunt -- an activity preferred by well-to-do Europeans and Americans in early

20th century. Her husband Bror leads a care free lifestyle rather than engaging in their coffee plantation. Now that game-hunt is illegal, tourists choose to observe and photograph the Big Five -- elephants, wild buffalo, rhinoceros, lions and cheetahs. The Amboseli national park near Mount Kilimanjaro is one of the attractions offering opportunities to see elephants, white rhinoceros and pink flamingos in abundance. “You know you are truly alive when you’re living among lions.” A safari trip in the old days was perhaps a grand ritual with a caravan of overnight equipment and tents. Today, most national parks are surrounded with lodgings. Safari vehicles are convenient and safe. Observing African animals and wildlife in a safari trip is definitely a great experience. After her divorce from Bror, Karen develops a close

Stay

Back in Time Campi Ya Kanzi พักในแคมป์ระดับ 5 ดาว ท่ามกลางชุมชนชาวมาไซ

ใกล้อุทยานแห่งชาติ Amboseli และ Tsavo เชิงภูเขา

คิลิมันจาโร ได้ชมสัตว์แบบซาฟารี ขณะเดียวกันก็ได้ทำ กิจกรรมกับชุมชนชาวมาไซเพื่อความเข้าใจอันดีต่อ

ชาวพื้นถิ่นอีกด้วย (luca@masai.com, www.masai.com)

(จากบน และซ้ายไปขวา) • เครื่องบินแบบใบพัดที่ยังใช้ในการเดินทางระหว่างเขตอุทยาน รักษาพันธุ์สัตว์ต่างๆ • กลุ่มสิงโตกำลังจัดการกับอาหารที่ล่ามา • เสือดาวนอนพักบนคาคบไม้ • บอลลูนซาฟารี


6

10

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

friendship with Denys Finch Hatton (Robert Redford) who loves adventure and free lifestyle. She finds it impossible

to tame him but only accepts his coming and going at his free will. Her life with Finch Hatton is full of passion, excitement, fear, joy and happiness. She wrote of her pleasant experiences when Finch Hatton took her on his plane up to the sky to see the vast African field. “The views were immensely wide. Everything that

you saw made for greatness and freedom, and unequalled nobility.” To go on safari at national parks, it is convenient to

fly from a big city to an airstrip in a field. However, an equivalent experience Karen has when Finch Hatton escorts her on his open-air biplane is a balloon to witness the first

light of the day at Serengeti grassland. More than a century has passed since Karen’s days in Africa but her memory of the faraway land remains vivid. “Still, we often talked on the farm of the Safaris that we had been on. Camping places fix themselves in your mind

as if you had spent long periods of your life in them. You will remember a curve of your wagon track in the grass of the plain, like the features of a friend.” *All quotes from a memoir “Out of Africa” by Isak Dinesen (จากบน และซ้ายไปขวา) • ฮาร์ตเทบีสต์ สัตว์ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งแห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา • เส้นทางรถวิ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าเพื่อชมสัตว์ อาจเรียบกว่าทางเกวียน ในสมัยก่อนเล็กน้อย • ควายป่าผู้น่าเกรงขาม

Stay

Back in Time Cottar’s Safari 1920s Camp ที่พักในบรรยากาศแบบเดียวกับยุคสมัยที่คาเรน บลิกเซน เดินทางล่าสัตว์พร้อมกับสามีของเธอใกล้มาไซมารา

และเซเรงเกติ โรงแรมแบบเต็นท์หรูหราตกแต่งแบบยุค

ต้นศตวรรษที่ 20 แต่มีเครื่องอำนวยความสะดวก

ครบครัน (info@cottarsafaris.com, www.cottars.com)


Kristen Stewart

Power Picks ถ้ามี 3 ผลิตภัณฑ์นี้ติดกระเป๋ายามเดินทาง คอนเฟิร์มว่า สาวๆ จะลุยได้ถึงไหนถึงกัน • La Prairie Cellular Energizing Body Spray น้ำหอมกลิ่นอ่อนบางที่ช่วยคืนความสดชื่นแก่ผิวกาย พร้อม ช่วยเติมความชุ่มชื่นแก่ผิว (100ml THB2,850 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Biotherm Travel Recharge รวบรวมสารสกัดจาก ส่วนผสมที่ได้รับการทดลองแล้วว่า เป็นสิ่งที่ผิวต้องการในยาม เดินทางจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น Himalayan Pink Salt เพื่อบำรุงและ ลดความเครียด Mint Extract ช่วยปลอบประโลม และเพิ่ม พลังงานแก่ผิวด้วย Pure Thermal Plankton Extract (30ml THB1,300 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Origins Sensory Therapy Peace of Mind เบซิล เป็ปเปอร์มินต์ และยูคาลิปตัส คือ 3 ส่วนผสมหลักที่จะช่วยให้ รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์นวดบริเวณขมับและ

ลำคอ (15ml THB495 @ Rangnam, Suvarnabhumi) DIY Hair สำหรับสาวผมสั้น แค่มีแวกซ์ติดกระเป๋าก็สามารถสวย เฉิดฉายได้ทุกสถานการณ์ แต่สำหรับสาวผมยาว ถ้ามัวแต่

จัดแต่งทรงผมอาจจะทำให้คนข้างๆ ส่งค้อนวงใหญ่ให้ได้ วิธี

Pippa Middleton

การแก้ปัญหาง่ายๆ คือทรงผมสุดคลาสสิกอย่างการรวบ

หางม้า ผมเปีย หรือผมเกล้ามวย *Note หนึ่งไอเท็มที่มีประโยชน์มากสำหรับการเดินทาง คือผ้าพันคอ เพราะสามารถปรับใช้เป็นผ้าโพกศีรษะ ช่วย กันแดด กันความร้อน และยังช่วยเพิ่มความเก๋ให้กับเส้นผมใน วันที่ไม่มีเวลาจัดแต่งทรงด้วย แนะนำ ผ้าพันคอพิมพ์ลาย

ผีเสื้อและดอกไม้ จาก Salvatore Ferragamo (THB8,700 @ Rangnam) Get Ready To Fly Away จะเดินทางไกลทั้งที อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น ให้พร้อม เพื่อให้สนุกและสมูธตลอดทั้งทริป • ยาสามัญประจำบ้าน ขาดไม่ได้ เผื่อเกิดกรณีป่วย ฉุกเฉินจะได้รักษาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองก่อนจะไปพบแพทย์

• หมวก เลือกแบบปีกกว้างที่สามารถใช้บังแดดได้ดี แล้ว ยังช่วยเสริมให้การแต่งตัวดูเก๋มากขึ้น • แว่นกันแดด ขาดไม่ได้เป็นอันขาด เพราะนอกจากช่วย ป้องกันสายตาจากรังสียูวีแล้ว ยังช่วยปกปิดใบหน้าในวันที่

ไม่ได้เมคอัพแบบจัดเต็ม แนะนำ แว่นกันแดดสีชา

กรอบทอง จาก Celine (THB9,000 @ Rangnam) *Available at Rangnam: King Power Downtown Complex, Suvarnabhumi: King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport and Pattaya: King Power Pattaya Complex. For

more information, please contact King Power Call Centre

+66 (0) 2677 8899. *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Style Inspiration

ไอเดียการแต่งกายจากคนดังที่ดูทะมัดทะแมงและเก๋

ในคราวเดียวกัน คีย์พีซที่ไม่ควรพลาดคือ เชิ้ตคัตติงเนี้ยบ แจ็กเก็ตเรียบเก๋ สกินนี่ยีนส์ และรองเท้าส้นแบน หรือ

บู๊ตส้นเตี้ย

3 1

2

1. Alexa Chung 2. Kate Middleton 3. Miranda Kerr

9

Jessica Alba

10

Power Extra Power Magazine Issue 90 / February - March 2013


0

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Eternally Yours,

ทันทีที่นักร้องหญิงเสียงโซปราโน Sarah Brightman

เปล่งเสียงร้องเพลงที่อาจเรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวของเธอ

ไปแล้ว นั่นคือ The Phantom of the Opera ผู้เขียนถึงกับแน่นิ่ง ด้วยต้องมนตร์สะกดในน้ำเสียงอันไพเราะของเธอ ความก้อง กังวานแห่งสำเนียงร้องสดที่ห่มคลุมห้องบอลรูมในโรงแรมหรู ประหนึ่งเชิญชวนให้ของตกแต่งลุกขึ้นมาร่ายรำ กระตุก

ความทรงจำให้ย้อนไปถึงละครเพลงและเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ในโรงละครแห่งปารีส ซาราห์ ไบรต์แมนรับบทเป็นคริสตีน ดาเอ (Christine

Daaé) ในละครเพลงของแอนดรูว์ ลอยด์ เวบเบอร์ (Andrew Lloyd Webber) เรื่อง The Phantom of the Opera ที่สร้างขึ้น จากบทประพันธ์ดั้งเดิม Le Fantôme de l’Opéra ของ Gaston

Leroux (ค.ศ.1868-1927) นักข่าวและนักเขียนชาวปารีส ผู้ไป เยือนโรงละครปารีสซึ่งมีเรื่องเล่าและเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้น มากมายในยุค 1880s รวมทั้งเหตุการณ์ที่โคมไฟระย้าดวงใหญ่

Paris เรื่อง: le fantome

ตกลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 1 ราย จนเขานำมาเขียนนิยาย

ตีพิมพ์เป็นตอนในหนังสือพิมพ์ Le Gaulois ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ค.ศ.1909 ถึง 8 มกราคม ค.ศ.1910 และได้รับการ รวมเล่มเป็นภาษาอังกฤษออกในปีค.ศ.1911 เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายเมื่อดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครเพลง

โดยเฉพาะละครเวสต์เอนด์ของเวบเบอร์ซึ่งเปิดแสดงครั้งแรก ในปีค.ศ.1986 ที่ Her Majesty’s Theatre ในลอนดอน และ ละครบรอดเวย์ที่ Majestic Theatre ในนิวยอร์กเมื่อปีค.ศ.1988 ทั้งสองแห่งจัดแสดงต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีการแสดงพิเศษเพื่อฉลอง 25 ปีแห่งลอนดอนเวสต์เอนด์

(จากบน) • โรงละครโอเปราการ์นิเยร์มองจากด้านหลัง (Photo: W Paris) • Charles Garnier สถาปนิกผู้ออกแบบโรงละครการ์นิเยร์ ใช้เวลาสร้างรวม 15 ปี (ค.ศ.1860-1875) • ฟาซาดด้านหน้าของโรงละครโอเปราการ์นิเยร์ได้รับการบูรณะเพื่อเผย

งานสลักเรืองอร่าม


(จากบน และซ้ายไปขวา) • รูปปั้นสีทองหัวมุมฟาซาดโรงละครโอเปราชื่อว่า Harmony โดย Charles- Alphonse-Achille Gumery • ภายในร้าน Café de la Paix (Photo: Café de la Paix) • ฉลองความโรแมนติกด้วยช็อกโกแลตแสนสวยของ Café de la Paix (Photo: Café de la Paix) • Café de la Paix ร้านกาแฟชื่อดังของเมืองปารีส นั่งดื่มที่โต๊ะด้านนอกมองเห็น

โรงละครการ์นิเยร์ได้งดงาม (Photo: Café de la Paix) • ผู้มาเยือนไม่อาจผ่านเลยปารีสโดยไม่ทักทายหอไอเฟล

กล่าวถึงโรงละครปารีส หรือ Palais Garnier (Académie

Nationale de Musique - Théâtre de l’Opéra) ณ จัตุรัส

โอเปรา (Place de l’Opéra) กรุงปารีส ภายใต้สถาปนิกที่

ชนะการประกวดแบบ Charles Garnier เผยความสง่างามตั้งแต่ ฟาซาดด้านหน้าสลักเสลารูปปั้นสีทองอร่าม บันไดทางขึ้น (Grand Staircase) สร้างด้วยหินอ่อนหลากสี แยกเป็นทางเดินขึน้ ขนาบสองทางสูโ่ ถงโรงละคร ประดับประดาเรืองรองด้วยรูปปัน้

สีทองอันวิจิตรระยิบระยับ มีโถงกระจก (Salon du Glacier)

ทรงกลมตกแต่งด้วยภาพวาดการร่ายรำของเหล่าเทพยดา และ ออดิทอเรียมสีแดงและทอง ส่องประกายด้วยโคมไฟคริสตัล ระย้าที่แขวนภายใต้เพดานระบายสีสดใสจากฝีมือของ Marc Chagall ศิลปินชาวฝรั่งเศส ขณะที่คอกม้าและทะเลสาบใต้ดิน ซึ่งปรากฏในละครและภาพยนตร์นั้นมีอยู่จริง โดยทะเลสาบ

1

เมื่อเดือนตุลาคม ปีค.ศ.2011 ณ รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ ซึ่ง

นักแสดงหลากหลายรุ่น รวมทั้ง 3 นักแสดงดั้งเดิม (Original Cast) คือ Michael Crawford (รับบท Phantom) ซาราห์

ไบรต์แมน และ Steve Barton (รับบท Raoul, Vicomte de Chagny) มาร่วมร้องเพลงเฉลิมฉลอง ภายใต้ความสง่างามของโรงละครปารีส ที่ซึ่งทะเลสาบ ใต้ดินเป็นที่หลบลี้ของหนุ่มนักประพันธ์เพลงผู้มีเสียงอัน ไพเราะ แต่ต้องสวมหน้ากากซ่อนใบหน้าน่าสะพรึงและ

ปรากฏตัวอย่างลึกลับให้เป็นที่เกรงกลัวของคนในโรงละคร

จนผู้คนพากันเรียกเขาว่าปีศาจ (Phantom) เขาหลงใหลใน เสียงไพเราะของนักร้องคอรัสสาวชื่อคริสตีน จึงช่วยสอนและ สร้างโอกาสให้เธอได้แจ้งเกิดบนเวทีละคร พร้อมกันกับ

ความรักทีเ่ ขามีตอ่ เธอมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนแม้แต่หวั ใจของคริสตีน

ก็ไม่อาจต้านทาน มอบความรักให้เขาด้วยรอยจูบบนใบหน้า

ไร้ซึ่งหน้ากากที่ราวกับปลดเปลื้องพันธนาการและรูปลักษณ์ ใดๆ ไปสู่ความรักบริสุทธิ์ที่ยั่งยืนตลอดกาล

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013


2

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

the longest performing musical. A special performance was organised at the Albert Hall to mark the 25th anniversary of the London’s West End musical in October 2011. Under the elegant Paris Opera House lies a lake where a physically deformed writer with a charismatic voice takes refuge. He hides his face in a mask while his mysterious appearances have scared the audience who dubs him “Phantom.” Falling in love with the beautiful voice of Christine the chorus girl, he offers to teach her while his affection for her has gradually developed. Christine’s love

(จากบน) • สถาปัตยกรรมโกธิกของมหาวิหารนอเตรอะดามแห่งปารีส • งานศิลปะอ่อนช้อยภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ด้านหลังของมหาวิหารนอเตรอะดามเป็นสวนสาธารณะอันรื่นรมย์

ใต้ดินถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของงานออกแบบโรงละคร แห่งนี้ ระดับน้ำทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงยกขึ้นสูงต่ำตามน้ำหนัก ของเวทีซึ่งมีความสูง 60 เมตร โดยพื้นที่ด้านล่างของเวทีสูง 15 เมตร แน่นอนว่าเพียงพอให้มเี รือ่ งราวใต้เวทีเกิดขึน้ มากมาย นอกจากความอร่ามเรืองของโรงละครการ์นิเยร์แล้ว กรุง ปารีสยังมีที่เหลือเฟือให้ความรักฟุ้งกระจาย ไม่ว่าจะเป็นการ นั่งเคียงคู่กันจิบกาแฟหน้าร้านกาแฟระดับตำนาน Café de la Paix ที่เปิดทำการก่อนโรงละครปารีส ควงกันเดินชมศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ พิพิธภัณฑ์ออรองเชอรี (Musee de l’Orangerie) ที่มีภาพวาดดอกบัว (Nympheas) งาม ละมุนของโมเนต์ (Claude Monet) แล้วค่อยเดินให้แสงอาทิตย์ ยามเย็นสาดส่องเงาเป็นทางยาวทอดไปริมแม่น้ำแซนที่ บางห้วงมีเสียงดนตรีแผ่วเบาพลิ้วผ่าน ก่อนไปกระซิบ “ฉันรัก เธอ” ที่กำแพงแห่งรัก (Le Mur des Je t’aime - I love You: The Wall) ในสวนเล็กๆ ของจัตรุ สั อับแบส (Place des Abbesses) ในย่านศิลปะมงมาตร์ ซึ่งศิลปิน Frederic Baron และ Claire Kito ได้รวบรวมคำว่า “ฉันรักเธอ” มาเขียนบนกำแพงไว้ถึง 311 คำใน 250 ภาษา และได้กลายเป็นจุดนัดพบของคู่รักที่ หลายคู่มาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์บอกรักกันอีกครั้ง รวมทั้งการ เยีย่ มชมภายในโรงละครปาเลการ์นเิ ยร์ อันสร้างความหฤหรรษ์ และโรแมนติกได้ไม่น้อย โดยเฉพาะหากเดตของคุณคือละคร เวทีหรือบัลเลต์สักชุดที่จัดแสดงในความงดงามมลังเมลืองของ โรงละครการ์นิเยร์แห่งนี้ และไม่แน่ว่าคุณอาจได้ยินท่วงทำนอง และเสียงเพลงก้องกังวานเช่นที่ผู้เขียนร้องรำพึงในหัวก็เป็นได้ “In sleep he sang to me, In dreams he came, That voice which calls to me, And speaks my name, And do I dream again? For now I find, The Phantom of the opera is there, Inside my mind…” As soprano superstar Sarah Brightman performed the song “The Phantom of the Opera,” I was completely stunned by her haunting voice which hovered over the posh ballroom as if inviting the audience to reminisce the musical and the legend of the Paris Opera House.

Brightman played the role of Christine Daaé in Andrew Lloyd Webber’s musical The Phantom of the Opera, adapted from the original novel Le Fantôme de l’Opéra by Gaston Leroux (1868-1927). Reporters and writers in Paris who visited the opera house in the 1880s encountered many strange incidents including a plummetting chandelier which killed a person, prompting him to write a serialisation in Le Gaulois in 1909-1910. Published in a book form in English in 1911, the novel had been well received and adapted into film and musical. The stage adaptation by Andrew Lloyd Webber was premiered at Her Majesty’s Theatre in London in 1986 and Majestic Theatre in New York in 1988 - notably


EIGN INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD.

บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำ�กัด ใบอนุญาตนำ�เที่ยวเลขที่ 11/1369

207 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ มั่นใจ ไม่ผิดหวัง

รายการยอดนิยม เจาะลึกฝรั่งเศส 9 วัน (EY) เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค 9 วัน (EY) อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน (SQ) อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 10 วัน (EY) เจาะลึกอิตาลี 10 วัน (SQ) สเปน-โปรตุเกส 9 วัน (EK) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (SQ) ออสเตรีย เยอรมนี เชค 8 วัน (OS) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (SQ) เจาะลึกเยอรมนี 9 วัน (SQ) เจาะลึกอิตาลี 10 วัน (SQ) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-ฮังการี 9 วัน (SQ) เจาะลึกโครเอเชีย 9 วัน (OS) ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร 9 วัน (OS)

เดินทาง 15-24 มี.ค/12-20 เม.ย/3-11 พ.ค 56 99,800 บาท เดินทาง 1,15 มี.ค/12 เม.ย/3 พ.ค 56 89,800 บาท เดินทาง 9,15 มี.ค 13-21 เม.ย./4-12พ.ค. 56 109,800 บาท เดินทาง 1 ,15 มี.ค./12-21 เม.ย., 27 เม.ย.-6 พ.ค./4-13 พ.ค. 56 112,800 บาท เดินทาง 16-25 มี.ค/13-22 เม.ย/4-13พ.ค 56 99,800 บาท เดินทาง 1,15 มี.ค/12-20 เม.ย/3-11พ.ค 56 99,800 บาท เดินทาง 10-16 มี.ค / 14-20 เม.ย/4-10 พ.ค56 89,800 บาท เดินทาง 7,28 มี.ค/11-18 เม.ย/2-9 พ.ค 56 89,800 บาท เดินทาง 21 ก.พ-1มี.ค/14-21มี.ค, 21-29 มี.ค/11-19 เม.ย/2-10 พ.ค 56 109,800 บาท เดินทาง 14 มี.ค/11-19 เม.ย/2-10 พ.ค 56 99,800 บาท เดินทาง 16-25 มี.ค/13-22 เม.ย/4-13 พ.ค 56 99,800 บาท เดินทาง 1-9 พ.ค. 56 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น) 82,900 บาท เดินทาง 23 มี.ค/13-21 เม.ย/27 เม.ย-5 พ.ค/4 พ.ค 56 97,800 บาท เดินทาง 14-22 มี.ค/11-19 เม.ย/2-10 พ.ค 99,800 บาท

รายการแนะนำ� ขายดีตลอด ตลอด เจาะลึกไอซ์แลนด์ 8 วัน (TG/FI) เดินทาง 16-23 มี.ค/6,13 เม.ย/4-11 พ.ค 56 118,800 บาท เจาะลึกสแกนดิเนเวีย ICE BREAKER 9 วัน (AY) เดินทาง 14,21 ก.พ-1มี.ค, 28 ก.พ.-8 มี.ค./7,14 มี.ค./11-19 เม.ย. 56 128,800 บาท ล่องอลาสก้ากับเรือ สตาร์ปริ้นเซส 11 วัน (BR) เดินทาง 24 พ.ค-3 มิ.ย./ 21 มิ.ย-1 ก.ค/19-29 ก.ค/16-26 ส.ค./13-23 ก.ย 56 139,000 บาท

ธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศเป็นใจ เจาะลึกนิวซีแลนด์เกาะใต้ 8 วัน (SQ) เดินทาง 16-23 มี.ค./13-20 เม.ย./4-11พ.ค. 56 แอฟริกาใต้ 8 วัน (EK) เดินทาง 21-28 มี.ค/11-18 เม.ย/2-9พ.ค 56 เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (EY) เดินทาง 6, 27 มี.ค./10-17 เม.ย./1-8 พ.ค. 56 เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX) เดินทาง 28 ก.พ.-7 มี.ค./14-21 มี.ค./21-28 มี.ค.,11-18, 12-19 เม.ย/ 30 เม.ย-7 พ.ค/2-9 พ.ค 56 โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน (CX) เดินทาง 22-27 มี.ค/12-17 เม.ย/3-8พ.ค 56

93,800 บ าท 89,800 บ าท 89,800 บ าท 105,800 บ าท 67,800 บ าท

รายการโปรโมชั่น ใหม่แกะกล่อง ขายหมดแล้วหมดเลย

เจาะลึกฝรั่งเศส 7 วัน (EY) เดินทาง 7, 27 มี.ค./11-17 เม.ย./2-8 พ.ค. 56 72,900 ฝรั่งเศสตอนใต้(ริเวียร่า)-อิตาลี(ลิกูเรีย) 8 วัน (EY) เดินทาง 20-27 มี.ค. 10-17 เม.ย /1-8 พ.ค. 56 79,800 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน (SQ) เดินทาง 9, 23 มี.ค./13-20 เม.ย/4-11 พ.ค. 56 93,800 อิตาลี(ทัสคานี)-ฝรั่งเศสตอนใต้ (ริเวียร่า) 10 วัน (EY) เดินทาง 7, 21 มี.ค. /30 เม.ย., 2 พ.ค. 56 89,800 อิตาลี(ลิกูเรีย)-ฝรั่งเศสตอนใต้ (ริเวียร่า) 9 วัน (EY) เดินทาง 28 ก.พ.-7 มี.ค./14-21 มี.ค., 28 มี.ค.-4 เม.ย. 11-19 เม.ย./ 2-9 พ.ค. 56 83,800

บ าท บ าท บาท บ าท บ าท

โปรโมชั่นพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รายการดี ราคาถูก ไม่ไปไม่ได้แล้วววว

1. อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EY) เดินทาง 9-15 เม.ย., 28 เม.ย.-4 พ.ค./5-11 พ.ค. 56 69,900 บาท 2. ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EY) เดินทาง 16-22 เม.ย./28 เม.ย-4 พ.ค., 5-11 พ.ค. 56 69,900 บาท

www.reigninter.com หรือโทร. 02-931-5699 (อัตโนมัติ 20 สาย) Hotlines: 089-742-3366, 089-742-3377


4

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

for him is so enormous that it is irresistible for her to kiss on his unmasked face - as if liberating them from entanglements to pure and eternal love. The Paris Opera House or Palais Garnier (Académie

Nationale de Musique) at Place de l’Opéra in Paris was built in accord with an awarded design by Charles Garnier with

GOOD

to know • Getting There: การบินไทย (www.thaiairways.com) และสายการบิน Air France มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ

สู่ปารีสทุกวัน สำรองที่นั่งแอร์ฟรานซ์ได้ที่โทร. 0 2610 0808 เว็บไซต์ www.airfrance.co.th ใช้เวลาเดินทางประมาณ

11-12 ชั่วโมง การเดินทางภายในปารีส วิธีที่สะดวกและ รวดเร็วที่สุดคือนั่งรถไฟใต้ดิน (Metro) และรถไฟสาย ชานเมือง (RER) • Visa: นักท่องเที่ยวไทยต้องมีวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส (วีซา่ เช็งเก้น) โดยยืน่ คำร้องกับศูนย์ TLScontact ทีห่ อ้ ง 12/1 ชั้น 12 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยขั้นตอนแรก ต้องทำการลงทะเบียนก่อนที่ https://www.tlscontact.com/ th2fr เพื่อทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์และจัดเตรียม เอกสารยื่นวีซ่าตามขั้นตอนต่อไป คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tlscontact.com/th2fr หรือสอบถามทางโทรศัพท์ของ TLScontact ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หมายเลข 0 2696 3888 วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ

10 วันทำการ ทั้งนี้เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจำประเทศไทยคือ www.ambafrance-th.org • Time: ฝรั่งเศสเวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง แต่ หน้าร้อนในช่วงมีนาคมถึงตุลาคม จะช้ากว่า 5 ชั่วโมง • Currency: ฝรั่งเศสใช้เงินสกุลยูโร (Euro--EUR) อัตรา แลกเปลี่ยนช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ.2556 เงิน 1 ยูโร

มีค่า 39-40 บาท • Tourist Attraction: โรงละครโอเปรา Palais Garnier

ตั้งอยู่ที่ 8 rue Scribe - 75009 Paris (รถไฟใต้ดินสาย 3, 7, 8

สถานี Opéra) เปิดให้เข้าชมส่วนของพิพิธภัณฑ์

บันไดทางขึ้น และโถงโรงละครได้ทุกวัน เวลา 10.00-

17.00 น. (16 กรกฎาคมถึง 2 กันยายนเปิดถึง 18.00 น.)

ค่าเข้าชม 9 ยูโร และมีทัวร์นำชมบอกรายละเอียดของ

โรงละครด้วย โดยทัวร์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นทุกวันพุธ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 11.30 น. และ 14.30 น. (ช่วงหน้าร้อน

มีทัวร์ภาษาอังกฤษทุกวันในเวลาเดียวกัน) ใช้เวลาราว

90 นาที ค่าทัวร์ 13.50 ยูโร • Place to Shop: Colette - 213 rue Saint-Honoré -

75001 Paris, France สถานีรถไฟใต้ดิน Tuileries หรือ Pyramides โทร. +33 (รหัสประเทศฝรั่งเศส) 01.55.35.33.90 เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 11.00-19.00 น. รวบรวม

แบรนด์เก๋ๆ สนุกๆ ดีไซน์จัดๆ ไว้ด้วยกัน มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ของเด็ก ของสวยๆ งามๆ ของ ไฮเทค ผลิตภัณฑ์ประทินผิว เทียนหอม หนังสือ ซีดีเพลง อาหาร รวมทั้งน้ำแร่บรรจุขวดยี่ห้อเก๋อย่าง ISKILDE • Tourist Info: ข้อมูลท่องเที่ยว คลิกไปที่เว็บไซต์ของ

การท่องเที่ยวปารีสที่ www.parisinfo.com และ www.newparis-ile-de-france.co.uk • Welcome Valentine: Romantic France 8 Days เจาะลึกฝรั่งเศส พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาว เดินทางโดย สายการบินไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2556 เริ่มต้นเพียงท่านละ 89,900 บาท สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ Planet Holidays Travel โทร.

0 2530 9899 เว็บไซต์ www.planetholidaystravel.com

elegant characteristics from the facades to golden statuary and the multi-coloured marble Grand Staircase. The Salon du Glacier is adorned with painting on the ceiling which depicts dancing bacchantes and fauns. The red and gold auditorium

is lit by the immense crystal chandelier hanging below Marc Chagall’s brightly coloured ceiling. The underground lake is

a significant component of the opera house. Besides the Palais Garnier, Paris is lavish with romance. You can sip coffee with your love one at the legendary Café de la Paix and walk hand in hand to the Louvre, Musee d’Orsay or Musee de l’Orangerie where you can appreciate Claude Monet’s Nympheas (Water Lilies). As the golden light of the sunset is approaching, you may take a stroll to the Seine before culminating the day at Le Mur des Je t’aime

or “The Wall of I love You” located in a small garden at

Place des Abbesses, Montmatre. It was on this wall where artists Frederic Baron and Claire Kito wrote “I Love You” in 250 languages. The location has become an attraction for honeymoon and love couples. As you step into the Palais Garnier, just for a glimpse of the opera house or to watch a musical or ballet, you may hear an echo of the beautiful song… “In sleep he sang to me, In dreams he came, That voice which calls to me, And speaks my name, And do I dream again? For now I find, The Phantom of the opera is there, Inside my mind…” (จากซ้ายไปขวา) • ความวิจิตรของ Pont Alexandre III สะพานอันสง่างามที่สุด ชวนให้เกี่ยวก้อย คล้องแขนเดินข้ามแม่น้ำแซนยิ่งนัก • ล่องแม่น้ำแซน กิจกรรมยอดนิยมของผู้มาเยือนปารีส


6

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Where to Stay in Paris W Paris - Opéra โรงแรมเครือ Starwood Hotels & Resorts แบรนด์ W แห่งแรกของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในอาคาร ประวัติศาสตร์จากยุคบารอนออสมานน์ (1870s) ที่ปรับโฉม ปารีสมาสู่ความสง่างามดั่งทุกวันนี้ อยู่ใกล้โรงละครปารีส การ์นิเยร์ ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรีลาฟาแยตต์ และจัตุรัส วองโดม (Place Vendome) อันโอ่อ่าของปารีสเขต 9 เป็นการ ออกแบบร่วมกันของ W Global Brand Design และ Rockwell Group Europe เพื่อดึงเอาฟาซาดของอาคารประวัติศาสตร์ ความเป็นเมืองแห่งแสงสีของปารีส และเอกลักษณ์ของ แบรนด์ W ที่มีชีวิตชีวาและพลังไม่หยุดนิ่ง มาหลอมรวมกันได้ อย่างมีชั้นเชิง ให้วิวอลังการของโรงละครปารีสที่มองเห็นได้ จากล็อบบี (W Lounge) ห้องพัก 91 ห้องตกแต่งอย่างนำสมัย มีสไตล์ให้ความสะดวกสบาย มีฟิตเนส และการบริการที่เป็น ซิกเนเจอร์คือ Whatever/Whenever® เพื่อมอบประสบการณ์ การพักผ่อนที่ต้องการในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านแฟชั่น ดีไซน์ ดนตรี และแหล่งกินดื่ม ห้องอาหารหลักคือ Arola ได้เชฟชาวสเปน Sergi Arola ผู้นำร้านอาหาร La Broche ในมาดริดได้รับ 2 ดาวมิชลิน ภายในเวลา 3 ปี จากนั้นจึงเปิดห้องอาหาร Sergi Arola Gastro ที่มาดริด และ Arola ในบาร์เซโลนา และได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าพ่อครัวของโรงแรม W Paris - Opéra ห้องอาหาร Arola นำคอนเซ็ปต์สร้างสรรค์ที่ปรุงรายการอาหารคลาสสิก ตามฤดูกาลและตาปาสเป็นชิ้นพอดีคำ มาจัดวางอย่าง สวยงามในจานใหญ่ให้ทุกคนได้แบ่งกันกิน ซึ่งนับเป็นไอเดีย สุดบรรเจิดของอาหารสเปนชั้นสูงทีเดียว (จากบน) • เตียงน่านอนของห้องพัก E Wow Suite Bedroom (Photo: W Paris) • บริเวณบาร์ Bar Shobo Shobo ของ W Lounge (Photo: W Paris) • ของหวานผสานเทคนิคการปรุงสมัยใหม่ของห้องอาหาร Arola (Photo: W Paris) • ศิลปะน่าตื่นตาของ W Lounge (Photo: W Paris)

W Paris - Opéra ตั้งอยู่ที่ 4 rue Meyerbeer - 75009 Paris, France โทร. +33 (รหัสประเทศฝรั่งเศส) 01.44.77.10.68 เว็บไซต์ www.wparisopera.com ด้วยทำเลทีต่ ง้ั ประชันหน้าโรงละครปารีส InterContinental Paris Le Grand Hotel โรงแรมหรูหราที่เปิดทำการมาตั้งแต่ ปีค.ศ.1862 ในชื่อ Hotel de la Paix จึงซึมซาบอยู่ในสังคมปารีส ภายหลังได้รับการปรับปรุงอยู่ภายใต้กลุ่ม Iconic Heritage Hotels ของเครือโรงแรม InterContinental ยิ่งฉายแสงความ เรืองรองให้เล่าขาน มีห้องพักโอ่อ่าถึง 470 ห้องอยู่ในทำเล ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า บูติคหรู และย่านธุรกิจ สำคัญของปารีส ห้องอาหาร La Verrière ให้บริการอาหารเช้า และมื้อกลางวันในบรรยากาศของสวนฤดูหนาว ขณะที่ Café de la Paix ซึ่งเปิดในปีค.ศ.1862 พร้อมกับโรงแรมฯ คือ คาเฟ่ระดับตำนานขึ้นหิ้งเป็นสถาบัน ต้อนรับแขกเหรื่อที่มี ชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงมาแล้วมากมายด้วยอาหารเลิศรส ให้บริการทั้งมื้อเช้า กลางวัน และมื้อค่ำ InterContinental Paris Le Grand Hotel ตั้งอยู่ที่ 2 rue Scribe - 75009 Paris, France โทร. 01.40.07.32.32 เว็บไซต์ www.intercontinental.com และ Café de la Paix - 5 Place de l’Opéra - 75009 Paris, France โทร. 01.40.07.36.36 เว็บไซต์ www.cafedelapaix.fr


SUBSCRIBE NOW TO OUR DIGITAL EDITION Available at www.zinio.com

SAVE

OV E R

50% on theice. r o c ver p

Powered by

1 year / 12 issues for US$29.99.

www.TravelandLeisureAsia.com


8

11

Next Destination Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

What to Eat in Paris Sur Mesure Par Thierry Marx ห้องอาหารของ โรงแรม Mandarin Oriental Paris - 251 rue Saint-Honoré,

75001 Paris เปิดบริการทุกวันอังคารถึงเสาร์ เวลา 12.00-

14.00 น. และ 19.30-21.30 น. สำรองโต๊ะที่หมายเลข 01.70.98.73.00 เว็บไซต์ www.mandarinoriental.com/paris/finedining/sur-mesure-par-thierry-marx ห้องอาหารที่ร้อนแรงและ ล้ำสมัยที่สุดในเวลานี้ เชฟ Thierry Marx ดีกรี 2 ดาวมิชลิน ด้วยการรังสรรค์รายการอาหารจากเทคนิคดั้งเดิมผสมกับ เทคนิคโมเลกูลาร์ล้ำยุค ร่ายมนตร์แห่งความเอร็ดอร่อยด้วย เมนูสุดเย้ายวนอย่าง Shellfish Mousse with Caviar Crostini La Maison de la Truffe - 14 rue Marbeuf - 75008 Paris โทร. 01.53.57.41.00 เว็บไซต์ www.maison-de-latruffe.com สำหรับผู้ต้องการลิ้มลองไข่มุกดำแห่งอาหาร ฝรั่งเศสอย่างเห็ดทรุฟเฟิล (Black Truffle) ซึ่งคัดสรรและ

เก็บเกี่ยวจากแหล่งชั้นดี นำมาปรุงอาหารอย่างเชี่ยวชาญเพื่อ ดึงรสชาติของเห็ดออกมาได้อย่างกลมกล่อมที่สุด เมนูน่าลอง เช่น Truffle Omelette และ Truffle Crème Brulee ขนมมาการง (Macaron ทำจากไข่ขาว ถั่วอัลมอนด์ น้ำตาล ประกบไส้เป็นเนื้อครีมตรงกลาง) ที่คนไทยชอบ

รับประทานและเป็น a must เมื่อมาเยือนปารีส ร้านอร่อย

ของเมืองอย่างเช่น Ladurée เป็นร้านน้ำชาที่เปิดมาตั้งแต่

ปีค.ศ.1862 ปีเดียวกับที่หินก้อนแรกปูลงบนโรงละครปารีส ปัจจุบันมีหลายสาขาในปารีส แต่ร้านแรกยังคงตกแต่งดั้งเดิม ด้วยไม้ อยู่ที่ 16 rue Royale - 75008 Paris โทร. 01.42.60.21.79 เว็บไซต์ www.laduree.fr/en วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเปิด 8.0019.30 น. ศุกร์-เสาร์เปิด 8.00-20.00น. อาทิตย์และวันหยุด (จากบน และซ้ายไปขวา) • ร้านเค้กของโรงแรม Mandarin Oriental Paris (Photo: Mandarin Oriental Hotel Group) • Royal Orientale Suite Bar เหมาะกับคู่รักมานั่งดื่มแชมเปญ (Photo: Mandarin Oriental Hotel Group) • ร้าน Ladurée สาขาแรกที่ 16 rue Royale (Photo: Ladurée) • ห้องอาหาร Sur Mesure Par Thierry Marx แห่งโรงแรม Mandarin Oriental Paris (Photo: Mandarin Oriental Hotel Group) • ของหวาน Semi Pris de Coquillages Longuet Caviar (Photo: Mandarin Oriental Hotel Group)

นักขัตฤกษ์เปิด 10.00-19.00 น. นอกจากมาการงแล้ว แนะนำ Ladurée King Cake ขนมพายสอดไส้ครีมอัลมอนด์ ซึ่ง

ขนมพายครีมอัลมอนด์คล้ายกันแต่หน้าตาและรสชาติอาจ

ไม่เหมือนกันของร้าน Patisserie Pain de Sucre เรียกว่า Les Galettes จัดเป็นขนมขึ้นชื่อทีเดียวสำหรับร้านขนมปัง

เจ้าอร่อยแห่งนี้ ซึ่งมีขนมเค้ก ทาร์ต มาการง และตับบด (Foiegras และ Pates de Canard) ด้วย Patisserie Pain de Sucre อยู่ที่ 14 rue Rambuteau - 75003 Paris โทร. 01.45.74.68.92 เว็บไซต์ www.patisseriepaindesucre.com เปิดเวลา 10.0020.00 น. ปิดวันอังคารและพุธ ส่วนผู้สนใจมาการงของเชฟอาวองการ์ดนาม Pierre

Hermé ซึ่งมีมาการงรสชาติใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อย เชิญได้

หลายสาขาของร้าน Pierre Hermé Paris เช่น ในย่าน

Saint-Germain des Prés ที่ 72 rue Bonaparte - 75006 Paris

โทร. 01.43.54.47.77 เว็บไซต์ www.pierreherme.com

วันอาทิตย์ถึงพุธเปิด 10.00-19.00 น. พฤหัสบดี-ศุกร์เปิด

10.00-19.30 น. วันเสาร์เปิด 10.00-20.00 น. สุดท้าย อย่าลืมไปดื่มช็อกโกแลตร้อนอร่อยสุดๆ ที่ร้าน Angelina - 226 rue de Rivoli - 75001 Paris โทร. 01.42.60.82.00 เว็บไซต์ www.angelina-paris.fr เปิดทุกวัน

เวลา 7.30-19.00 น. สุดสัปดาห์เปิด 8.30-19.00 น. กรุณาสั่ง ช็อกโกแลตร้อนสไตล์แอฟริกัน (Le Chocolatchaud à

L’Anciennel’Africain) อร่อยเลิศในปฐพี


Paris in Love

ปารีสนับเป็นมหานครทีส่ วยงามและโรแมนติกทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลก หนังรัก

สุดคลาสสิกหลายเรือ่ งใช้ปารีสเป็นฉากในการบรรยายเรือ่ งราว หลายคน

ลงความเห็นว่าทีน่ เี่ หมาะจะเป็นสถานทีบ่ อกรักและขอเเต่งงาน ในช่วงเดือนเเห่ง ความรักนี้ มาแต่งตัวสวยแล้วชวนคนรักไปเยือนมหานครแห่งความโรแมนติก กันดีกว่า...เผือ่ ว่าจะมีขา่ วดีตามมา นางแบบสวมเทรนช์โค้ต 60,200 บาท และกางเกงยีนส์สกินนี่ 8,200 บาท ทัง้ หมดจาก Burberry (จากบน และซ้ายไปขวา) • ผ้าพันคอ จาก Burberry 22,500 บาท • เเว่นกันแดด จาก Ray-Ban 8,080 บาท • สร้อยคอพร้อมจี้คริสตัล จาก Swarovski

2,530 บาท • กระเป๋าสะพายข้างหนังปั๊มลายโลโก้

จาก Gucci • กระเป๋าใส่บัตรเครดิตหนังปั๊มลายโลโก้

จาก Gucci • เข็มขัดหนังพิมพ์ลาย จาก Emporio Armani

• Swarovski USB Lock, Amethyst 3,550 บาท • นาฬิกาข้อมือ จาก Tommy Hilfiger

5,360 บาท • รองเท้าส้นแบนหนังเเก้ว จาก Emporio Armani • พวงกุญแจพร้อมกระเป๋าใส่เหรียญ จาก Burberry 11,700 บาท


นางแบบสวมเดรสสัน้ 20,500 บาท และเบลเซอร์สนี ำ้ ตาล 11,950 บาท ทัง้ หมด จาก Emporio Armani (จากบน และซ้ายไปขวา) • เเว่นกันแดด จาก Prada 5,640 บาท • ปากกา จาก Cross 1,210 บาท • สร้อยคอพร้อมจี้คริสตัล จาก Swarovski 4,280 บาท • กระเป๋าเงินแบบยาว จาก Burberry 22,500 บาท • สายข้อมือหนังถัก จาก Salvatore Ferragamo 10,400 บาท • นาฬิกาข้อมือ จาก Casio Baby-G 2,970 บาท

• กระเป๋าถือหนังรุ่น Clonnade สี 307 Hibiscus จาก Aigner • ผ้าพันคอพิมพ์ลายโลโก้และดาว จาก Gucci • เข็มขัดลายทาง หัวเข็มขัดรูปโลโก้ จาก Gucci 11,200 บาท • รองเท้า Jelly Shoes จาก Salvatore Ferragamo 6,700 บาท

นางแบบสวมเทรนช์โค้ต 52,600 บาท และกางเกงยีนส์สกินนี่ 8,200 บาท ทัง้ หมดจาก Burberry ผ้าพันคอพิมพ์ลายดาว 8,000 บาท และกระเป๋า สะพายข้างแคนวาสพิมพ์ลายโลโก้และดาว 21,500 บาท ทัง้ หมดจาก Gucci (จากบน และซ้ายไปขวา) • สร้อยคอพร้อมจี้รูปหัวใจ จาก Swarovski 3,510 บาท • เเว่นกันแดด จาก Ray-Ban 6,380 บาท • ผ้าพันคอ จาก Burberry 22,500 บาท • กระเป๋าเงินแบบยาวหนังปั๊มลายโลโก้

จาก Gucci • กระเป๋าถือพิมพ์ลายโลโก้และ Burberry Check ตกแต่งด้วยหนังสีชมพู จาก Burberry 31,400 บาท • กระเป๋าถือหนังรุ่น Gemma สี 17 Nude จาก Aigner

• เข็มขัดหนัง จาก Gucci • ซองหนังใส่ป้ายชื่อสำหรับแขวนกระเป๋า

เดินทาง จาก Gucci • รองเท้าส้นสูงกำมะหยี่สาน จาก

Emporio Armani *All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.


How to Have Parisian Style

ก่อนออกเดตนัน้ หนุม่ ๆ ในปารีสจะพิถพ ี ถิ นั ในการเเต่งตัวมากถึงขนาดเทียบ เฉดสีของกุหลาบให้เเมตช์กบั สีชดุ ในวันทีจ่ ะไปออกเดตกันเลยทีเดียว เราลอง มาดูสวิ า่ หนุม่ ๆ เขาเเต่งตัวเเบบไหนกันบ้าง นายแบบสวมสเว็ตเตอร์สเี เดง จาก Dunhill 18,200 บาท กางเกงยีนส์

สีครีม จาก Burberry 8,200 บาท และสูทสีเทา จาก Emporio Armani 27,500 บาท (จากบน และซ้ายไปขวา) • นาฬิกาข้อมือ จาก Swatch 3,640 บาท • เน็กไท จาก Dunhill 5,000 บาท • รองเท้าหุ้มข้อ จาก Emporio Armani

• กระเป๋าเงินแคนวาสพิมพ์ลาย Burberry

• เข็มขัดหนังสาน จาก Burberry 17,200 บาท Check ตกแต่งหนัง จาก Burberry 15,700 บาท • กระเป๋าเงินแบบสั้น จาก Burberry

15,700 บาท


นายแบบสวมเสือ้ เชิต้ ลายสก็อตสีแดง จาก Dunhill 6,120 บาท สเว็ตเตอร์

ลายทางสีเเดงสลับขาว จาก Burberry 17,500 บาท กางเกางยีนส์ จาก Burberry 10,400 บาท และเเว่นกันเเดด จาก Ray-Ban 4,700 บาท (จากบน และซ้ายไปขวา) • เเว่นกันเเดด จาก Ray-Ban 4,700 บาท • นาฬิกาข้อมือ จาก Guess 6,970 บาท • เน็กไท จาก Dunhill 5,000 บาท • สายคล้องคอสำหรับห้อยโทรศัพท์ จาก Gucci

• กระเป๋าใส่พาสปอร์ตหนังสีดำ จาก Ralph Lauren 19,700 บาท • กระเป๋าสะพายข้างแคนวาสสีกรมท่า

ตกแต่งหนัง จาก Burberry 22,500 บาท

นายแบบสวมสเว็ตเตอร์สมี สั ตาร์ด 13,600 บาท กางเกงยีนส์สมี สั ตาร์ด

8,200 บาท และแจ็กเก็ต 33,900 บาท ทัง้ หมดจาก Burberry (จากบน และซ้ายไปขวา) • หมวก จาก Emporio Armani • เเว่นกันเเดด จาก Ray-Ban 4,340 บาท • นาฬิกาข้อมือ จาก Emporio Armani 23,910 บาท • เน็กไท จาก Dunhill 5,000 บาท • เข็มขัด จาก Burberry 9,700 บาท • กระเป๋าสะพายข้างหนังปั๊มลายโลโก้ จาก

Emporio Armani *All items are available at King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport. For more information, please contact King Power Call Centre +66 (0) 2677 8899.

Models: Olga & Diego @ IZ Modeling Makeup Artist: สมเกียรติ จั่นเคลือบ Photographers: สันติพงษ์ จูเจริญ และ ณัฐพล จิรัตนอินทานนท์ Assistant Photographers: วัลลภ บานชื่น, นภัสสร เจริญสุข และอรรถพล รักบุญ Fashion Director: เจนวิท ศรีศรากณ Fashion Assistant: อมรา ยาวิลาศ


4

12

Power Extra Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Jennifer Lawrence

Blake Lively

Getting Ready for a Romantic Anne Hathaway

นอกจากของขวัญวันวาเลนไทน์สำหรับคนรู้ใจแล้ว อย่า ลืมให้ความสำคัญกับการแต่งเติมความงามให้พร้อมสำหรับ ค่ำคืนพิเศษ อย่างการควงแขนกันไปชมละครเวทีสักเรื่องที่

โรงละครในปารีส เพื่อให้เดตแสนหวานครั้งนี้ติดตรึงอยู่ในใจ

ไปอีกนาน Rosy Ladies เติมความอ่อนหวานให้แก่ใบหน้าและเสริมความเป็น

ผู้หญิงเต็มขั้นด้วยเมคอัพโทนชมพูบางเบา ที่ดูสวยพอดีด้วย การจับคู่กับอายแชโดว์โทนนู้ด แล้วเพิ่มความโดดเด่นแก่ ดวงตาด้วยการปัดมาสคาราหลายๆ ครั้งให้ขนตาดูยาว

งอนงาม อย่าลืมสร้างกรอบให้โครงหน้าได้รูปมากขึ้นด้วย

เรียวคิ้วตกแต่งประณีต ลุคนี้เหมาะกับสาวๆ ทุกสไตล์ แม้แต่สาวผมสั้นก็สามารถ ดูสวยหวานได้ อย่าง Anne Hathaway กับเมคอัพชมพูที่เน้น เฉพาะริมฝีปากสีชมพู ขนตาหนา และคิ้วได้รูป จับคู่กับเดรส เกาะอกสีขาว เป็นลุคที่ทำให้เธอดูโดดเด่นไม่แพ้ใครในงาน Golden Globe Awards ที่ผ่านมา ส่วนสาวหวานอย่าง Blake Lively เลือกแต่งหน้าด้วย

โทนสีชมพูส้ม ทั้งดวงตา พวงแก้ม และริมฝีปาก แล้วเพิ่ม ความสวยหวานด้วยผมลอนคลาย ขณะที่ Jennifer Lawrence

Night Out

Emma Watson

Emma Stone

เรื่อง: เบน ภาพ: ณภัทร

เลือกที่จะหวานด้วยริมฝีปากสีชมพูนู้ดบางเบา จับคู่กับขนตา หนางอนงาม และรวบผมหลวมๆ เหมาะสำหรับโอกาสพิเศษที่ ไม่เป็นทางการมากนัก Power Recommends for Rosy Look • Estee Lauder Double Wear Light Stay-in-Place Makeup SPF 10 (30ml THB1,275 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Clinique Chubby Stick Intense Moisturizing

Lip Colour Balm สี Heftiest Hibiscus (THB555 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • NARS Lipstick สี Catfight (THB810 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Yves Saint Laurent Creme de Blush สี No.1 Velvety Peach (THB1,200 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Sisley Phyto Blush Eclat สี No.03 Mango Duo (THB2,210 @ Rangnam, Suvarnabhumi)

• Maybelline the Magnum Volum’ Express Super Film (THB325 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) Seductive Look เสริมเสน่ห์ของสาวสวยให้แพราวพราวยิ่งขึ้นด้วยการ โฟกัสเฉพาะจุด ทำให้ลุคโดยรวมดูโดดเด่น แต่ยังสามารถ

จับต้องได้ และดูไม่เกินจริง Emma Watson เลือกโฟกัสที่ริมฝีปากแดงส้ม แล้วจับคู่กับ Amanda Seyfried


• คลัตช์หนังสีดำพร้อมสายสะพายโซ่สีเงิน จาก Salvatore Ferragamo (THB23,000 @ Rangnam) • ต่างหูรูปโบว์ จาก Grosse (THB2,650 @ Rangnam) • กำไลข้อมือสีเงิน จาก Coach (THB3,150

@ Rangnam) • หอมเบาๆ และให้ความรู้สึกสะอาดด้วย น้ำหอม Philosophy Pure Grace ที่มีส่วนผสมของวอเตอร์ลิลลี

มะลิ ลาเวนเดอร์ เบอร์กาม็อต และมัสก์ (60ml THB1,380

@ Rangnam, Suvarnabhumi) *Available at Rangnam: King Power Downtown Complex, Suvarnabhumi: King Power Duty Free at Suvarnabhumi Airport and Pattaya: King Power Pattaya Complex. For

more information, please contact King Power Call Centre

+66 (0) 2677 8899. *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Preparation Session เตรียมผิวให้พร้อมก่อนแต่งหน้า โดยเฉพาะในส่วนที่

ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างรอบดวงตา ริมฝีปาก รวมทั้งจมูก

และข้างแก้มที่มักจะเป็นส่วนที่มองเห็นรูขุมขนได้ชัดเจน

ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงเฉพาะจุด เพื่อช่วยเสริมให้การแต่งหน้า

ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น Power Picks • เติมความสดใสแก่รอบดวงตาอย่างเร่งด่วนด้วย Helena Rubinstein Prodigy Powercell Eye Urgency (6 Pieces/ THB3,600 @ Rangnam, Pattaya) • อำพรางรูขุมขนให้แลดูกระชับและมอบสัมผัสที่

เนียนเรียบให้แก่ผิวได้ในทันทีที่ใช้ ด้วย GoodSkin Labs

Z-Pore Instant Pore Refiner (20ml THB765 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • ส่วนผสมของโสมใน Sulwhasoo Lumitouch Lip Care (15g THB1,195 @ Rangnam) จะช่วยเติมความชุ่มชื่นแก่ ริมฝีปากและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง Complete the Look เติมเต็มให้ลุคโดยรวมดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วย

แอคเซสซอรีชิ้นงามที่จะช่วยให้มั่นใจในทุกอิริยาบถ • รองเท้าส้นสูงลายลูกไม้สีดำ จาก Salvatore Ferragamo (THB26,900 @ Rangnam)

Expert’s Advice

การที่เมคอัพจะดูประณีตสวยและติดทนนานหลาย ชั่วโมง ต้องมีอุปกรณ์เสริม Tom Pecheux เมคอัพ อาร์ทิสต์ชื่อดังเผยเคล็ดลับส่วนตัวว่า “ก่อนลงเมคอัพ ผมจะนวดหน้านางแบบด้วยออยล์ และปรับผิวให้เรียบเนียนด้วย Estee Lauder Idealist Pore Minimizing Skin Refinisher”

(Photo: Vogue Italia)

5

เมคอัพส่วนอื่นๆ ในโทนสีน้ำตาล ผมลอนสั้นเซ็ตเนี้ยบ และ

เดรสเกาะอกสีดำคลาสสิก เท่านี้ก็ได้ลุคประณีตสำหรับโอกาส ที่เป็นทางการมากขึ้น หากต้องการส่วนผสมที่ลงตัวของความ สวยใสผสานเซ็กซี่ แนะนำเมคอัพของสาวสวยขี้เล่นอย่าง Emma Stone ที่เธอจับคู่ริมฝีปากสีแดงบางเบา กับเปลือกตา

สีเขียวประกายชิมเมอร์ จัดทรงผมให้พลิ้วสลวย แล้วเน้นที่

เดรสเกาะอกสีแดงสดใสกับสร้อยคอเส้นโตในโทนเดียวกัน ส่วนสาวๆ ที่ต้องการความเซ็กซี่น้อยๆ ลองใช้อายแชโดว์

สีเทาเพียงบางเบา ก่อนจะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นที่ปลายตา

แล้วปัดมาสคาราให้ทั้งขนตาบนและล่างเรียงเส้นสวย จับคู่

ริมฝีปากสีชมพูใส แล้วคอมพลีตลุคด้วยผมสลวยที่ได้รับการ จัดแต่งทรงอย่างประณีตเช่นเดียวกับ Amanda Seyfried Power Recommends for

Seductive Look • M.A.C Cremesheen Lipstick สี Brave Red (THB690 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Burberry Sheer Eye Shadow No. 05 Chestnut (THB880 @ Rangnam) • Shu Uemura Pressed Eye Shadow สี P Light Green 520 (Refill/THB510 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Bobbi Brown Creamy Lip Color สี 03 Uber Pink (THB810 @ Rangnam, Suvarnabhumi) • Guerlain Kiss Kiss Gloss สี 872 (THB925 @ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) • Dior 5 Couleurs สี 454 Royal Khaki (THB2,000

@ Rangnam, Suvarnabhumi, Pattaya) Inside the Bag เพิ่มความมั่นใจด้วยการพกพาอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้ เผชิญหน้าได้กับทุกสถานการ์ณไม่คาดฝัน • เข็มกลัด กรณีกระดุมหลุด หรือตะเข็บเสื้อขาด • ยางรัดผม กิ๊บดำ เมื่อต้องการรวบผมเพื่อความคล่องตัว มากขึ้น • ลูกอมมินต์ เพิ่มความสดชื่นหลังมื้ออาหาร • ลิปสติก ให้ริมฝีปากดูสวยเนี้ยบตลอดเวลา • คอนซีลเลอร์ตลับจิ๋ว ใช้แทนรองพื้น เพื่อทัชอัพบางจุด ให้ผิวดูสดชื่น แม้ผ่านไปหลายชั่วโมง

12

Power Extra Power Magazine Issue 90 / February - March 2013


6

12

Hidden Charm Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Journey with

My Loving Family เรื่อง: ณัฐพร

ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งผู้รักการท่องเที่ยวเป็นจิตใจสำหรับ “ขวัญ--ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” สาวสวยผู้เก่งทั้งเรื่องงานกับตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอช โรโบติกส์ จำกัด นำเข้า “ไอโรบอต” หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังได้รับความนิยมขายดิบ

ขายดีเป็นขวัญใจแม่บ้านยุคไฮเทคอยู่ในตอนนี้ ขณะที่เรื่องดูแลครอบครัว เธอก็ไม่เคย

ขาดตกบกพร่อง ขวัญเล่าว่า เมื่อครั้งยังใช้ชีวิตเพียงลำพัง 2 คนกับสามี นัท--อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ได้พากัน เที่ยวบ่อยมาก นึกอะไรไม่ออกก็ไปเที่ยว แถมยังสามารถแพ็กกระเป๋าออกเดินทางได้แทบจะ ตลอดเวลา “เมื่อก่อนไปเที่ยวกันทุก 2 เดือนเลยค่ะ ส่วนใหญ่ไปมิลาน ฮ่องกง แล้วก็ญี่ปุ่น จริงๆ แล้ว อยากไปฝรั่งเศสกับอังกฤษด้วย แต่แฟนทำธุรกิจนำเข้ามอเตอร์ไซค์ดูคาติ พอจะไปยุโรป เขา

ก็จะขอไปมิลาน เขาไปคุยธุรกิจ ขวัญก็ช้อปปิ้งจนรู้จักและสนิทกับร้านที่โน่นเกือบทุกร้าน

ซื้อของฝากไว้ให้เขาตามมาส่งที่โรงแรมก็มี แฟนแฮ็ปปี้มากเพราะไม่ต้องเดินตาม (หัวเราะ)

แต่ถ้ามีเวลาหน่อยเราจะไปฟลอเรนซ์กัน ขับรถไปเอง ไปถึงโรมก็มีค่ะ” มิลานและอิตาลีอาจจะเป็นความคุ้นเคย แต่ในความชื่นชอบ ขวัญยกให้ญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่ง ในใจเสมอ เธอตกหลุมรักประเทศนี้ทั้งในความงามตามธรรมชาติและเสน่ห์ในวัฒนธรรม

และผู้คน “ที่ชอบจริงๆ คือญี่ปุ่นค่ะ คิดอะไรไม่ออกก็ไปญี่ปุ่น ขวัญจะเน้นเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นภูเขา ขวัญชอบเวลาไปออนเซ็น ใส่ชุดยูคาตะ ชอบอาหารญี่ปุ่น กับคนญี่ปุ่นถึงจะพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่เขาก็น่ารัก เป็นมิตร พยายามที่จะคุยกับเรา แต่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ เราเองก็พยายาม จะเข้าใจ ขวัญชอบกิริยาของเขา” แต่เมื่อครอบครัวได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ด.ช.ธีทัต ลีนุตพงษ์ หรือน้องธีธี ด้วยความรัก

ต่อลูก ทั้งสองจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว จากที่ออกแนวสมบุกสมบัน ไม่ต้องมี แผนการอะไรนัก ก็กลายเป็นทริปที่ต้องวางแผนโดยคำนึงถึงลูกเป็นหลัก และเมื่อพูดถึงความ วุ่นวายที่แฝงด้วยเสน่ห์และความสนุกสนานของการมีหนุ่มตัวน้อยร่วมทางไปด้วย คุณแม่

คนเก่งก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยทีเดียว “ก่อนมีลูก ไปเฉพาะผู้ใหญ่ เรื่องอาหารการกินไม่ต้องแพลน กินอะไร ที่ไหนก็ได้ แต่พอไป กับเด็ก เราจะทำเป็นเหมือนทัวร์ไกด์เลย ต้องมีแพลนว่าจะเดินทางกี่โมง เที่ยวที่ไหน ต้อง

จัดเวลาไม่ให้คาบเกี่ยวกับช่วงอาหาร เพราะบางที่ๆ ไป เช่น สวนสัตว์ ก็มักมีแต่จังค์ฟูด ซึ่งเรา ไม่อยากให้ลูกกินอาหารพวกนี้

“พอมีลูก ขวัญก็จะพยายามหาที่ๆ มีสวนสนุก ขวัญเริ่มพาลูกเที่ยวตอนประมาณ

ขวบกว่าๆ เริ่มจากสิงคโปร์ก่อน เพราะกลัวว่าถ้าเดินทางไกล เด็กอาจจะไม่สนุก โชคดี

ตอนนั้นเขาก็โอเค ไม่โวยวาย เป็นทริปที่สนุกมากค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปสิงคโปร์กันบ่อยมาก ตอนลูกยังเล็ก ต้องเตรียมตัวเยอะมากค่ะ อุปกรณ์เขาเยอะ ไหนจะหมอน ผ้า อาหารเด็กก็ต้อง ทำเอง เอาหม้อตุ๋นไปด้วย ต้องเลือกห้องที่มีครัวใหญ่ ต้องพาพี่เลี้ยง พาแม่บ้านไปด้วย ดู

วุ่นวายมาก ช่วงไปสิงคโปร์นี่อลังการมากค่ะ (ยิ้ม) พอลูกเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อย สัก 2 ขวบครึ่ง ก็พาไปฮ่องกง เพราะที่นี่เป็นอีกที่ๆ ขวัญคุ้นเคย สามารถเดินเที่ยวคนเดียวได้อย่างมั่นใจ

พอพาลูกไปด้วย เห็นลูกชอบ ตอนนี้เลยกลายเป็นไปฮ่องกงแทนสิงคโปร์ “ไกลที่สุดที่พาลูกไปก็คือญี่ปุ่นค่ะ แต่ด้วยความที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน ลูกยังเล็ก

ก็เริ่มไม่สนุก วิ่งตั้งแต่ด้านหน้ายันหลังเครื่องบินเลยค่ะ ดูทีวีนานๆ เขาก็ไม่ชอบ ตอนนั้นต้อง ทำทุกอย่าง ของเล่น เกม หนังสือต้องพกไปให้หมด ขวัญเคยจะพาเขาไปฝรั่งเศสนะคะ

จองดิสนีย์แลนด์ไว้แล้ว แต่เกิดกลัวอะไรไม่รู้ เลยไม่ไป โดนยึดเงินจองไปเลย” นอกเหนือจากฝรั่งเศสซึ่งเธอยังวาดหวังไว้เสมอแล้ว สาวสวยคนนี้ยังมีแพลนที่จะพา ครอบครัวไปเที่ยวออสเตรเลีย ดินแดนที่เธอเคยร่ำเรียนมาก่อน ที่สำคัญ ที่นี่มีสถานที่

ท่องเที่ยวเหมาะกับเด็กอยู่มากมาย “ที่ฝรั่งเศสก็ยังสนอยู่นะคะ แต่คงต้องรอให้ลูกโตกว่านี้ก่อน ต้องเอาลูกเป็นหลัก ตอนนี้ กำลังคิดจะพาลูกไปออสเตรเลีย เพราะที่นั่นมีสวนสัตว์ มีอะควาเรียมซึ่งลูกน่าจะชอบ เดี๋ยวนี้ จะไปไหน ขวัญจะดูที่ๆ เหมาะกับเด็กเป็นหลักค่ะ” ขวัญมีคำแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวของครอบครัวที่มีลูกเล็กว่า ต้องมีการวางแผนเสมอ เพราะธรรมชาติของเด็กจะไม่มีความอดทนเหมือนผู้ใหญ่ ถ้าต้องอยู่กับอะไรนานๆ เด็กอาจจะ เบื่อและออกอาการงอแงจนทำให้กลายเป็นทริปที่หมดสนุกได้ “ขวัญจะหาข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งช่วยให้ขวัญได้รู้อะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วย เช่น

ที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจะมีทัวร์พิเศษสำหรับกรุ๊ป 6 คน ให้เราเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ได้ในเวลา

3 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเข้าคิว ซึ่งเหมาะกับคนมีลูกเล็กมาก เมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีทัวร์แบบนี้ ขวัญ

พาลูกเข้าคิว พอรอนานเขาก็ออกอาการงอแง ยิ่งไปหน้าร้อน เด็กยิ่งหงุดหงิด แต่พอใช้บริการ ทัวร์นี้แล้วสบายเลยค่ะ ลูกก็สนุกได้อย่างเต็มที่” สำหรับสาวสวยและเก่งคนนี้แล้ว รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสนุกสนานของลูก คือ สิ่งที่มากด้วยความหมายและช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับการเดินทางอย่างแท้จริง *ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ หมายเลข 681853


Exclusive Offers 127

Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

Exclusive Service

เติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งของคุณให้

สมบูรณ์แบบ เพียงซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์

ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ตั้งแต่ 50,000 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป รับบริการส่งมอบสินค้าที่ Boarding Gate เพิ่ม ความสะดวกสบาย โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน

King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกคิง เพาเวอร์ เท่านั้น

Upgrade Card Special

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556 ยกระดั บ ความสุ ข ให้ คุ ณ ได้ ม ากกว่ า กั บ ส่วนลด

ที่เพิ่มขึ้น เพียงมียอดซื้อที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ หรือคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ ครบตามเงื่อนไขภายใน เดือนเดียวกัน บัตรสมาชิกของคุณจะได้รับการปรับสถานะ

โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ท่านสมาชิกสามารถ

ใช้ส่วนลดใหม่ได้ทันที

เงื่อนไขรายการ

King Power Card (LT. 5%, GM. 10%) ยอดซื้อ (บาทขึ้นไป) เลื่อนสถานะบัตรเป็น

50,000 200,000 500,000

VIP 1 (LT. 10%, GM. 15%) VIP 2 (LT. 10%, GM. 20%) VIP 3 (LT. 20%, GM. 20%)

450,000

VIP 3 (LT. 20%, GM. 20%)

VIP 1 (LT. 10%, GM. 15%) ยอดซื้อ (บาทขึ้นไป) เลื่อนสถานะบัตรเป็น 150,000 VIP 2 (LT. 10%, GM. 20%) VIP 2 (LT. 10%, GM. 20%)

ยอดซื้อ (บาทขึ้นไป) เลื่อนสถานะบัตรเป็น 300,000 VIP 3 (LT. 20%, GM. 20%)

*LT. (Liquor and Tobacco) สินค้าประเภทเหล้าและบุหรี่ *GM. (General Merchandise) สินค้าทั่วไป

เงื่อนไข: กรณีการ Refund สินค้าในภายหลัง ทำให้ยอดซื้อสุทธิ

ลดลงต่ำกว่าเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัตร

สู่สถานะเดิม และหากสมาชิกใช้ส่วนลดใหม่จากการเลื่อน สถานะบัตรโดยอัตโนมัติซื้อสินค้าชิ้นอื่น ทางบริษัทจะทำการ หักส่วนลดดังกล่าวจากยอด Refund ที่ต้องชำระคืน

Birthday Celebration

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556 ความสุขล้นกล่องทุกเดือนเกิด ตอบแทนท่านสมาชิกด้วยของขวัญสุดคุ้ม

ถึง 2 ต่อ พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรคิง

เพาเวอร์เท่านั้น ต่อที่ 1 เพียงซือ้ สินค้า 1 ชิน้ ในราคาปกติ ตัง้ แต่ 100 บาทขึ้นไป ที่คิง เพาเวอร์

ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ หรือคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ รับ Cash Back คืนเข้า บัตรสมาชิก 30% ของมูลค่าสินค้า พร้อมสิทธิ์ Birthday Celebration ในต่อที่ 2 ต่อที่ 2 เพียงซื้อสินค้า 1 ชิ้นใน

ราคาปกติ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ที่คิง

เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับ

Cash Back คืนเข้าบัตรสมาชิก 25% ของ

มูลค่าสินค้า (เฉพาะท่านสมาชิกที่ใช้สิทธิ์

ต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น) รับความสุขง่ายๆ เพียงแสดงบัตร สมาชิก ณ จุดขาย เมื่อใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 ท่านสมาชิกจะได้รับ Cash Back คืน

ตามเงื่อนไข โดยระบบจะทำการคำนวณ

Cash Back คืนเข้าบัตรเป็น E-Purse* โดย อัตโนมัติ *สำหรับการแลก E-Purse สมาชิกต้อง แสดงบัตรประชาชน บัตรอนุญาตการขับรถ หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อม บัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ หมายเหตุ: • สามารถใช้สิทธิ์ Birthday Celebration ต่อที่ 1 และ 2 ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่

ต้นเดือนเกิดของผู้ถือบัตร • หากบัตรหมดอายุตามวันที่ระบุบน

หน้าบัตร ไม่สามารถรับสิทธิ์ Birthday Celebration และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่

ภัตตาคารรามายณะ ห้องอาหารลามูน

โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และบริษัทในเครือฯ


128

Exclusive Offers Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

KPG

Swarovski Tinkerbell ราคา 7,570 บาท

Swarovski Malachite Kingfishers ราคา 4,850 บาท

30,280 Points เหลือ 25,000 Points

Reward Points 2013

19,400 Points เหลือ 16,000 Points

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556

Swarovski Sparkling Heart ราคา 2,870 บาท 11,480 Points เหลือ 9,500 Points

Sisley Ecological Compound 50ml ราคา 3,655 บาท

Canon Ixus 230 HS ราคา 7,470 บาท 29,880 Points เหลือ 25,000 Points

14,620 Points เหลือ 13,000 Points

Canon Ixus 115 HS ราคา 5,590 บาท 22,360 Points เหลือ 19,000 Points

Hugo Boss Just Different EDT 100ml ราคา 1,900 บาท 7,600 Points เหลือ 6,500 Points

Longchamp Le Pliage Handbag-Chocolate ราคา 3,700 บาท 14,800 Points เหลือ 13,000 Points

Diesel Only The Brave EDT 75ml ราคา 2,200 บาท 8,800 Points เหลือ 7,900 Points

Dolce & Gabbana Light Blue Living Stromboli Pour Homme EDT 75ml ราคา 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 7,000 Points

ให้คุณไม่พลาดในทุกจังหวะของการจับจ่ายด้วย

บัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ เพียงสะสมคะแนน KPG Reward Points สามารถแลกรับของรางวัลแบรนด์เนมสุดหรูได้แล้ววันนี้ รับง่าย ทุก 25 บาทจากการซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์

ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับ KPG Reward Points ทันที 1 คะแนน แลกง่าย คะแนนสะสมในบัตรสามารถแลกรับของรางวัล ได้ง่ายๆ จาก Reward Catalog เงื่อนไขรายการ 1. ซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ คิง

เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ครบทุก 25 บาท (สุทธิ) จะได้รับคะแนนสะสม

1 คะแนน เมื่อสะสมคะแนนครบตามที่กำหนดสามารถนำมา แลกรับของรางวัล KPG Reward Points ได้ 2. ยอดซื้อที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมต้องเป็นยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภท และไม่รวมยอดซื้อที่เกิดจากการใช้ Gift Voucher และ Cash Voucher ทุกชนิด 3. คะแนนมีระยะเวลาการสะสมตลอดอายุบัตรสมาชิก

หากบัตรสมาชิกหมดอายุ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิก คะแนน หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการ สะสมคะแนน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. กรณีที่ไม่ได้นำบัตรสมาชิกตัวจริงมาแสดง แต่ทำการกรอก บัตรชั่วคราวที่ King Power Member Club เพื่อนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรชั่วคราว ไม่สามารถ นำไปสะสม คะแนน 5. คะแนน KPG Reward Points ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนคะแนนให้กับสมาชิกรายอื่น เงื่อนไขการแลกรับรางวัล 1. สมาชิกสามารถติดต่อแลกของรางวัลและทำรายการได้ที่

จุดขายสินค้านั้นๆ เฉพาะคิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์

คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ เท่านั้น 2. สมาชิกสามารถรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า

(Pick Up Counter) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

ท่าอากาศยานดอนเมือง 3. ในกรณีที่ของรางวัลบางรายการหมด หรือเปลี่ยนรุ่น สมาชิกสามารถเลือกของรางวัลอื่นๆ แทน โดยบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคา ใกล้เคียงกัน 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของรางวัล ภายหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ คะแนนสะสม และของรางวัล KPG Reward Points โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Travel in Style Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

129

À£·È­‡Áœ™ª¡²Š´ª±¡ž±™˜l 

Urban Retreat Spa Le Bayburi PEWDEE Pranburi Clinic Skin & ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l Laser Center ªh§™¥”ª³«£±š-VYVSZ#FBDIGSPOU 1PPM7JMMB«i­‡™­™ž£i­¡ª£°§h²¢™É³ ªh§™›£°­š­²«²£Á¥°4FBGPPE1MBUUFS „£±É‡ ª³«£±š²£À‚i²ž±„·™ Ä¡h£§¡­²«²£ÀŠi² Á¥°ˆ²£²„²3BDL3BUF §±™™µÉ–¶‡ž¤© ²„¡ —£ XXX-F#BZCVSJDPN Ä¡hª²¡²£–Êiª´—˜´ÌÙ§±™«¢¸”™±‚±•¤©lÁ¥° §±™Àª²£l

ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l "QSJDPU0JM.BTTBHF™²—µÀžµ¢‡š²— ˆ²›•´š²— (SFFO5FB4DSVC™²—µÀžµ¢‡š²— ˆ²›•´ š²— §±™™µÉ–¶‡¡µ™²„¡

ª²‚²­Â¨—£ ª²‚²ž£i­¡ž‡©l—£ XXXVSCBOSFUSFBUTQBOFU ª´—˜´ž´À¨©™µÉÄ¡hª²¡²£–Êi£h§¡±š£²¢²£ ªh‡Àª£´¡²£‚²¢­·È™

ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l ªh§™¥” š²—ª³«£±š 4VQFS)JHI%FG6MUIFSBQZÀžµ¢‡Š±È§Â¡‡ Àž·È­Ãš«™i²”§‡•²¢£°Š±š£´É§£­¢š£´À§“ «™±‡•²Á¥°Ã•i•²¥”À¥·­™ ž£i­¡£±šÀž´È¡&NBYÁ¥°-VNJOJT#SJHIU-BTFS «£·­%PN-JHIUÀž·È­œ´§À£µ¢š£°ˆh²‡Ãª -VNJOPVT#SJHIUFOJOH-BTFSÀ¥À‹­£l «™i²ÃªÀžµ¢‡ š²—ˆ²›•´ š²— ª´—˜´Ì—h²™ §±™™µÉ–¶‡À¡©²¢™ —£ XXXQFXEFFDMJOJDDPN Êiª´—˜´ÌĔi—µÈª¢²¡ž²£²­™Š±É™rx‡™­£l˜ Á¥°œ´§”µ„¥µ™´„—±É‡ª²‚² ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l ›£Á£¡•£§ˆª¸‚ ²ž£²¢²£ Àžµ¢‡ š²—ˆ²›•´ š²— ž£i­¡£±š-PDL-PDL¥h­‡­À™›£°ª‡„l Ú §±™™µÉ–¶‡À¡©²¢™ —£ XXXQBUIMBCDPUI •£§ˆª­šÀ‡·È­™Ä‚£²¢²£Ä”i—µÈ¨¹™¢lš£´²£

Pathlab

Phunacome RESORT, LOEI

ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l ªh§™¥”ª³«£±š«i­‡ž±%FMVYF ˆ²£²„²›•´ š²— §±™™µÉ–¶‡¡µ™²„¡Á¥°•¸¥²„¡ –¶‡¸¡ ²ž±™˜l ªh§™¥”ª³«£±š«i­‡ž±%FMVYF ˆ²£²„²›•´ š²— À¡©²¢™–¶‡±™¢²¢™ —£ XXXQIVOBDPNFSFTPSUDPN Ä¡hª²¡²£–Êiª´—˜´Ì§±™—µÈ£Ž²„¡ Á¥°˜±™§²„¡–¶‡ ¡£²„¡


130

Travel in Style Power Magazine Issue 90 / February - March 2013

X2 Kui Buri ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l ªh§™¥”ª³«£±š²£À‚i²ž±„·™ ˆ²£²„²3BDL3BUF Ÿ£µ4QBSLMJOH8JOF‚§”À¡·È­£±š›£°—²™ ¡·É­„ȳ—µÈ,3FTUBVSBOU#BS À‰ž²°§±™­²—´•¢l§±™¨¸£l §±™™µÉ–¶‡ž¤© ²„¡ —£ XXX9SFTPSUTDPN Ä¡hª²¡²£–Êiª´—˜´Ì§±™—µÈÀ¡©²¢™

Roongsarp

Travel Service µÈ›¸c™Àªi™—²‡¡£”Â¥§±™„·™ 5BLBZBNB4IJSBLBXBHP)JEBOP4BUP À”´™—²‡Â”¢ª²¢²£š´™Ä—¢§±™—µÈ À¡©²¢™ Àžµ¢‡—h²™¥° š²— ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l

£±šªh§™¥”—h²™¥° š²— ª³«£±šœ¹i—µÈª³£­‡ª´—˜´Ì ²¢Ã™¡µ™²„¡  —£ XXXGBDFCPPLDPNSPPOHTBSQUSBWFM XXXSPPOHTBSQDPUI

Dhakulchan Group 4IFSBUPO.BDBP)PUFM$PUBJ$FOUSBM §±™„·™ ÁžÇÀˆ¡²Àj²À£´È¡•i™ š²— ž±Â£‡Á£¡«£¹£°”±š”²§ž£i­¡š¸ŸÀŸ•l ­²«²£ÀŠi²«£·­­²«²£¥²‡§±™ “ ±••²„²£'FBTU ­²«²£¥²‡§±™¡·É­ž´À¨©ªÄ•¥l­´•²À¥µ¢™¡·É­ “«i­‡­²«²£#FOF £±šÀ‡´™.01$PUBJ4IPQQJOH%PMMBST«i­‡

•±Ë§À£·­¡²Àj²®h­‡‡À—µÈ¢§«£·­Á¥£±šÀ‡´™ .01Á¥°$PUBJ4IPQQJOH%PMMBST—h²™ ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l £±šš±•£¥h­‡À£·­­™Â”¥²Á¥°š±•££–š±ª —h­‡À—µÈ¢§.BDBV0QFO5PQÁ«h‡ Ä¡hˆ³±”ˆ³™§™À—µÈ¢§ˆ³™§™Š±È§Â¡‡ §±™™µÉ–¶‡¡µ™²„¡ —£ XXXEIBLVMDIBODPN £¸“²Áª”‡š±•£ª¡²Š´ „´‡Àž²À§­£lh­™ÃŠiš£´²£ ‚­ª‡§™ª´—˜´ÃÌ ™²£À›¥µ¢È ™Á›¥‡À‡·­È ™Ä‚ ”¢Ä¡h•­i ‡Áˆi‡Ã«i—£²š¥h§‡«™i²

NICE SPOT Holidays

"MBTLB*OTJEF1BTTBHF3PVOEUSJQ 4FBUUMF1BDJGJD0DFBO+VOFBV4LBHXBZ(MBDJFS #BZ,FUDIJLBO7JDUPSJB4FBUUMF%BZT ”¢À£·­ª³£²£°”±šÂ¥4UBS1SJODFTT $SVJTFT«™± •±™ §±™—µÈž¤© ²„¡–¶‡¡´–¸™²¢™ Á¥°¡´–¸™²¢™–¶‡£Ž²„¡ Àžµ¢‡—h²™¥° š²— ª´—˜´ž´À¨©ª³«£±šª¡²Š´š±•£„´‡Àž²À§­£l £±šªh§™¥”—h²™¥° š²— ž£i­¡£°À›f²À”´™—²‡ —£ XXXOTIPMJEBZDPN £²„²­²ˆ¡µ²£À›¥µÈ¢™Á›¥‡«²¡µ²£›£±š ˆ²ª²¢²£š´™


Power Magazine Issue90  
Power Magazine Issue90  

Power Magazine February - March 2013 สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ทุกท่าน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความรักที่หวานอบอวลไปด้วยคว...

Advertisement