Page 1

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: …………………………………………………………………………. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV Sınav tarihi, saati, süresi: 08.12.2016, 2.ders saati, 40 dakika Puan dağılımı: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 soruların doğru cevabı 10’ar puan, 7. soruda her test sorusunun doğru cevabı 4’er puandır. Başarılar… 1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. A) Kimya, ölümsüzlük iksirini araştıran bilimdir. ( ) B) F2, H2, O2, P4 bileşiklere birer örnektirler. ( ) C) Maddeleri tek tek ele alıp diğer maddelerle etkileşimini incelemek simyanın yöntemidir. ( ) D) Element ve bileşikler saf maddedirler. ( ) E)Simyacılar imbik ile damıtma işlemini gerçekleştirip bitki öz sularından esans, parfüm elde etmişlerdir. ( ) 2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. A)Aristo’ya göre dört ana element; hava, ........., ateş ve topraktır. B)Her bileşiğin yapısında en az farklı tür iki ……………… bulunur. C) Pozitif (+) yüklü iyonlara ……………….., negatif (-) yüklü iyonlara…………………… adı verilir. D) Değersiz madenleri altına çevirme, ölümsüzlük iksirini bulma çalışmalarına ............... denir. E)Elementler……………………………………. ile bileşikler ise ………………………………… ile gösterilirler. 3. Aşağıda verilen ifade ve kavramları uygun olacak şekilde eşleştiriniz. a

Pozitif ya da negatif yüklü atom gruplarına denir.

b Ametallerden oluşan bileşiklerdir. Karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini inceler. d Yapısında en az iki atom içeren yapılardır. Aynı tür atomları içeren taneciklerden e oluşur. c

a ……

b …….

c …….

d ……. 1

e ……

1

Kovalent

2

Organik kimya

3

Kök

4

Element

5

Molekül


4.

Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını karşılarına yazınız.

A) Al2O3: B) SF6: C) FeCl3: D) Ca(NO3)2: E) N2O4:

5. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. A)Amonyum klörür: B)Bakır (II) hidroksit: C) Karbon disülfür: D) Sodyum nitrür: E)Fosfor tribromür:

6. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin geleneksel adlarını karşılarına yazınız. A) HCl: B) CH3COOH: C) NaHCO3: D) NaCl: E) CaCO3:

7.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1)

Simya ile ilgili olarak;

I. Teorik temelleri yoktur. II. Deneme yanılmaya dayanır. III. Sistematik bilgi birikimi sağlamaz. Yargılarından hangileri doğrudur? A)

Yalnız I

B) Yalnız II D) II ve III

C) I ve II E) I,II ve III

2


2) Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimya bilimine aktarılan bulgular arasında yer almaz? A) Deri boyanması B) Seramik ve cam üretimi C) Plastik yapımı D) Sabun üretimi E) Madenlerin işlenmesi 3)

Aşağıdakilerden hangisi kimyayı en iyi tanımlar?

A) Teorilerden oluşan bir bilimdir B)Maddenin bileşimini bileşiminde meydana gelen etkileşim ve değişimleri inceleyen bir bilimdir C) Sınama yanılma metoduna dayanan bir bilim dalıdır D) Gerçeklerden oluşan pozitif bir bilim dalıdır E) Maddelerin hal ve şekillerini inceleyen bir bilimdir 4) Eski simyacılar aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmamışlardır? A) Mayalama B) Elektroliz C) Süzme D) Kavurma E) Damıtma 5) Simyacılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Halen kullanılan birçok madde elde etmişlerdir. B) Simyacılar bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır. C) Yaptıkları çalışmalar kimya biliminin temelini oluşturmuştur D) Değişik araçlar geliştirmişlerdir. E) Hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanmışlardır. 6)

Aşağıdakilerden hangisi tek cins atom içerir?

A) Nitrat B) Su C) Kireç taşı D) Bor E) Metil alkol 3


7) Aşağıdakilerden hangisi kimyanın alt disiplinleri arasında yer almaz? A) B) C) D) E)

Simya Biyokimya Fizikokimya Anorganik kimya Organik kimya 8) Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı yanlış olarak verilmiştir?

İyon A) ClOB) OHC) SO4-2 D) NO2E) CO3-2 9)

İyon adı Hipoklorit Hidroksit Sülfat Nitrat Karbonat Katyon +3

I. II. III.

Al Ca+2 NH4+

Anyon -2 3

CO OHSO4-2

Bileşik formülü Al2CO9 Ca(OH)2 (NH4)2SO4

Yukarıda verilen katyon ve anyonlardan oluşan hangilerinin formülleri doğru verilmiştir? A)

Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III 10)

E) I,II ve III

I. H2 II. Li III. Br

Yukarıda verilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E)

Üçü de elementtir. II. madde sembol ile gösterilmiştir. II. ve III. madde atomik, I. madde moleküler yapıdadır. I. madde bileşiktir. Üçüncü elementin adı bromdur.

4

2016 2017 9 sinif kimya 1 dönem 1 yazili sinav sorular 2  

2016 2017 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını burada bulabilirsiniz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you