Page 1

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: …………………………………………………………………………. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV Sınav tarihi, saati, süresi: 01.12.2016, 2.ders saati, 40 dakika Puan dağılımı: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 soruların doğru cevabı 10’ar puan, 7. soruda her test sorusunun doğru cevabı 4’er puandır. Başarılar… 1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. A)Simyacılar kimyasal yöntemler ile bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır. ( ) B)Simyacılar element sembolü olarak Latince element isimlerini kullanmışlardır. ( ) C) Elementler moleküler ya da atomik yapıda olabilirler.( ) D) Çok atomlu iyonlara kök adı verilir. ( ) E)Simyada elde edilen kazanımlar teorik temellere dayandırılarak deneyler ile doğrulanması sonucunda kimya bilimi doğmuştur. ( ) 2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. A)Simyacılar değersiz madenleri dokunduğunda altına dönüştürebilecek ………………………………... taşını bulmaya çalışmışlardır. B)Element ve bileşiklerin ortak özelliği ………… olmalarıdır. C) En az iki atomdan oluşan yapıya……………………… adı verilir D) Organik bileşiklerde bulunan ana element…………. E)Simyacılar birçok maddeyi ……………………………………. yöntemiyle keşfetmişlerdir. 3. Aşağıda verilen ifade ve kavramları uygun olacak şekilde eşleştiriniz. A B C D E

Farklı tür atomlar içeren moleküllerden oluşur. Metal ve ametallerden oluşan bileşiklerdir. Kandaki şeker, kolesterol vb. değerleri bulup yorumlar. Negatif yüklü iyonlara denir. Aynı cins atomlardan oluşur.

A…

B…

C…

1

Biyokim ya

2 Anyon 3 Element 4 İyonik 5 Bileşik D. …

E. … 1


4. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını karşılarına yazınız. A) K2CO3: B) N2O3: C) Mg3N2: D) CuCl2: E) CS2: 5. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. A)Kalsiyum nitrat B)Cıva (II) fosfor: C) Kükürt tiroksit: D) İyot pentaflorür: E)Gümüş hipoklorit: 6. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin geleneksel adlarını karşılarına yazınız. A) Na2CO3: B) Ca(OH)2: C) H2SO4: D) NH3: E) HNO3: 7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1) Simya ile ilgili olarak; I. Çalışmalar deneme-yanılma ile yapılır. II. Teorik temelleri vardır. III. Sistematik bilgi birikimi sağlar. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız II D) I ve II

C) Yalnız III E) I,II ve III

2) Aşağıdakilerden hangisi simyacıların kimya endüstrisine yaptıkları katkılardan biri değildir? A) Madenlerin işlenmesi B) Bitkilerden boya maddesi elde etmek C) Yapay ipek üretimi D) Seramik ve cam üretimi E) Barutun keşfi 2


3)

Aşağıdakilerden hangisi kimyayı en iyi tanımlar?

A) Maddelerin durum ve şekillerini inceleyen bir bilimdir. B) Maddenin yapısını maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. C) Bilgi birikimine dayanmayan ancak deney ve laboratuvar çalışmalarına dayanan bir bilimdir. D) Maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. E) Teorilerden oluşan, sınama yanılma metoduna dayalı bir bilim dalıdır. 4) Eski simyacılar aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmamışlardır? A) Damıtma B) Çözme C) Elektroliz D) Kavurma E) Süzme 5) Simyacılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hayatı kolaylaştırıcı yeni maddeler bulmak için çaba sarf etmişlerdir. B) Araştırmaları ruhsal değil bilimseldir. C) Tüm madenleri altına dönüştürmek için çalışmalıdır. D) Ölümsüzlük iksiri Ab-ı Hayat’ı bulmak için uğraşmışlardır. E) Yaptıkları çalışmalar kimya biliminin temelini oluşturmuştur. 6) Aşağıdakilerden hangisi tek cins atom içerir? A) Yemek tuzu B) Fosfor C) Metan D) Su E) Fosfat 7) Aşağıdakilerden hangisi kimyanın alt disiplinleri arasında yer almaz? A) Polar kimya B) Biyokimya C) Organik kimya D) Fizikokimya E) Anorganik kimya 3


8) Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı yanlış olarak verilmiştir? İyon A) NO3B) SO4-2 C) OHD) HCO3E) PO4-3

9)

İyon adı Nitrat Sülfat Hidroksit Bikarbonat Fosfor

Katyon I. Be+2 II. Al+3 III. NH4 +

Anyon SO4-2 ClONO3-

Bileşik formülü BeSO4 AlClO3 NH4 NO3

Yukarda verilen katyon ve anyonlardan oluşan hangilerinin formülleri doğru verilmiştir? A) Yalnız I D) I ve III

10)

B) Yalnız III E) I,II ve III

C) I ve II

I. F2 II. F III. Fe

Yukarıda verilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E)

I. madde bileşiktir. Üçü de saf maddedir. II. madde sembol ile gösterilmiştir. I. madde moleküler, II. ve III. madde atomik yapıdadır. Üçüncü elementin adı demirdir.

4

2016 2017 9 sinif kimya 1 dönem 1 yazili sinav sorular 1  

2016 2017 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını burada bulabilirsiniz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you