Page 1

Thư Viện Tổng Hợp Thành Phố Đà Nẵng


NỘI DUNG

Phân tích vị trí Phương án thiết kế


Phân tích vị trí - G i í i t h i Ö u v Ò T P. Đ µ N ½ n g - Liªn hÖ vïng - Khu vùc trung t©m


01

Phân tích vị trí Thư Viện Tổng Hợp Thành phố Đà Nẵng

Hướng giao thông đến các Thành phố khác

Thành phố hiện đại

Đà Nẵng, nằm ở Miền Trung Việt Nam, được coi là vị trí quan trọng của nền kinh tế và văn hóa của khu vực Miền Trung. Đà Nẵng không chỉ là điểm kết nối với thế giới xung quanh mà còn là vị trí lịch sử chiến lược của Việt Nam.

Thành phố hài hòa giữa tính hiện đại và truyền thống


01

PHÂN TÍCH VỊ TRÍ THƯ ViỆN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


01

PHÂN TÍCH VỊ TRÍ THƯ ViỆN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


01

PHÂN TÍCH VỊ TRÍ THƯ ViỆN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐƯỜNG PHỐ

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

MÔI TRƯỜNG

MẬT ĐỘ

Xung quanh vị trí là các công trình lớn. Mặt tiền công trình hướng ra đường Bạch Đằng – Sông Hàn.

Vị trí khu đất tiếp giáp với Hội Đồng Nhân Dân ( cũ ) ở phía Bắc và Sông Hàn phía Đông tạo ra không gian mở cho công trình.

Một vài tòa nhà nhỏ xung quanh trừ hướng Đông.

Vị trí khu đất tiếp giáp với 2 đường, 23m phía Đông, 10.5m ở phía Tây .

MASS DENSITY

STREET

SKY LINE S~N

DISTANCE


Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ - Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ - Phèi c¶nh - Tãm t¾t thiÕt kÕ - MÆt b»ng tæng thÓ - MÆt b»ng - MÆt ®øng - MÆt c¾t


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG CITY ADMINISTRATION CENTER CONCEPT DESIGN

02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ


Ti Õ n ® é - TiÕn ®é thiÕt kÕ - TiÕn ®é x©y dùng


03

HÌNH ẢNH THỰC TẾ BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03

HÌNH ẢNH THỰC TẾ BẢO TÀNG TỔNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GTKTQG 2016 - I6 - Thư viện tổng hợp Tp. Đà Nẵng  

Đồ án dự thi Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

GTKTQG 2016 - I6 - Thư viện tổng hợp Tp. Đà Nẵng  

Đồ án dự thi Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

Advertisement