Page 1

Cung Văn Hóa Thiếu NhiThành Phố Đà Nẵng


NỘI DUNG

Phân tích vị trí Phương án thiết kế


Phân tích vị trí - G i í i t h i Ö u v Ò T P. Đ µ N ½ n g - Liªn hÖ vïng - Khu vùc trung t©m


01

Phân tích vị trí Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Thành phố Đà Nẵng

Hướng giao thông đến các Thành phố khác

Thành phố hiện đại

Đà Nẵng, nằm ở Miền Trung Việt Nam, được coi là vị trí quan trọng của nền kinh tế và văn hóa của khu vực Miền Trung. Đà Nẵng không chỉ là điểm kết nối với thế giới xung quanh mà còn là vị trí lịch sử chiến lược của Việt Nam.

Thành phố hài hòa giữa tính hiện đại và truyền thống


01

PHÂN TÍCH VỊ TRÍ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

MÔI TRƯỜNG

MẬT ĐỘ

Xung quanh vị trí là các tòa nhà nhỏ. Ngoài trừ Cung thể thao Tiên Sơn và Tổ hợp công trình đã và đang xây dựng ở phía Đông.

Vị trí khu đất tiếp giáp với công viên tượng đài ở Phía Bắc và Công viên Châu Á phía Đông tạo ra không gian mở cho công trình.

Công trình được quy hoạch trong cùng tổ hợp công trình công cộng vui choi giải trí khác.Không gian thoáng đãng

SKY LINE W~E

SKY LINE N~S

DISTANCE

MASS DENSITY

ĐƯỜNG PHỐ Vị trí khu đất tiếp giáp với 2 đường, 25m phía Tây , 40m phía Nam.

STREET


Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ - Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ - Phèi c¶nh - Tãm t¾t thiÕt kÕ - MÆt b»ng tæng thÓ - MÆt b»ng - MÆt ®øng - MÆt c¾t


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MẶT CẮT HƯỚNG TÂY – NAM


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHỐI CẢNH GÓC


02

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHỐI CẢNH GÓC


Ti Õ n ® é - TiÕn ®é thiÕt kÕ - TiÕn ®é x©y dùng


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


03 HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GTKTQG 2016 - I5 - Cung văn hóa thiếu nhi Tp. Đà Nẵng  

Đồ án dự thi Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you