__MAIN_TEXT__

Page 1

Landsmødeguide 2020 Del 3 Sådan bliver du godt forberedt til Landsmødet


Foto: Kursus 20  Christian Blom-Bloch

Tre landsmøde-guides Du sidder her med den sidste del af tre forberedelsesdokumenter om Landsmødet. Del 1: Landsmøde-forslag som allerede kan drøftes i foråret (udkom i januar 2020). Del 2: Alt det du skal glæde dig til på Landsmødet (udkom i september 2020). Del 3: Dagsorden med alle bilag, kandidater til Hovedbestyrelsen mv.


Landsmødet bliver anderledes pga. Covid-19 KFUM og KFUK’s Landsmøde plejer at være en fest! Det plejer at være meget mere end den formelle dagsorden. Sådan bliver det desværre ikke i år, hvor vi er nødt til at tilpasse Landsmødet efter myndighedernes retningslinjer for afholdelse af generalforsamlinger/konferencer. Hovedbestyrelsen har vurderet, at det alligevel er den bedste løsning at mødes fysisk og afvikle den planlagte dagsorden. Dette sker på én dag for at undgå overnatning, og fordi der ikke er program nok til en hel weekend, når alt det, der involverer bevægelse rundt på hotellet, skal skæres fra. Men der er vigtigt program på dagsordenen, og derfor er der brug for, at vi samles til Landsmøde. I samarbejde med hotellet sikrer vi den bedst mulige afvikling, der samtidig foregår fuldt forsvarligt inden for myndighedernes retningslinjer – så vi alle kan tage af sted på Landsmødet og føle os trygge. Sammen skaber vi et rigtigt godt Landsmøde – på trods af de anderledes omstændigheder!

Corona-tiltag Retningslinjerne kan nå at ændre sig inden den 21. november. Derfor henviser vi til menupunktet “Corona” på Landsmøde-hjemmesiden (landsmoede.kfum-kfuk.dk), hvis du vil være sikker på at se de opdaterede tiltag. Men som det ser ud nu, vil følgende gælde på Landsmødet: f Alle sidder bag et bord med retning mod scenen. f Man sidder sammen med andre fra ens forening/geografiske område. f Alle sidder med 1 meters afstand. f Man må rejse sig for at gå på toilettet, for at hente kaffe mv. eller for at gå på talerstolen. f Der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned. f Mad serveres portionsanrettet. f Man spiser med de samme, som man sidder ved siden af. f Der bliver ingen udstillingsområder. f Der bliver ikke fællessang. f Derudover følges de generelle råd om at nyse i ærmet, vaske hænder, bruge håndsprit osv. Der bliver et max-antal på 306 deltagere (defineret af hotellet i forhold til salens størrelse og den nødvendige opstilling af borde og stole).

Tag ikke med, hvis du er syg

Tag ikke med på Landsmødet, hvis du f er syg eller oplever tegn på sygdom inden ankomst f er smittet eller er blevet testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 30 dage f afventer testresultater for at bekræfte eller afkræfte en COVID-19-diagnose f inden for de seneste 14 dage har haft tæt, vedvarende kontakt med en person, der har fået bekræftet eller mistænkes for at være smittet med COVID-19. Landsmødeguide del 2  KFUM OG KFUK i DAnmark 3


Program for Landsmøde 2020 Lørdag den 21. november 2020

Foto: Christian Blom-Bloch

09.00 Check-in åbner 09.30 Adgang til salen (der er kaffe på bordene) 09.50 Alle er på plads i salen 10.00 Landsmødet åbnes af formandskabet 10.10 Fastlæggelse af forretningsorden, valg af dirigenter, stemmetællere mv. 10.40 Hovedbestyrelsens beretning for 2019-20 11.40 Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen 12.00 Frokost i mødesalen 13.00 Behandling af toårsmål 13.45 Sådan bliver alle foreninger en del af YMCA World Council 2022 i Aarhus 14.00 Behandling af vedtægter 16.50 Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen samt foreningsrepræsentanter til Udviklingspuljen 17.05 Årsregnskab for 2018 og 2019 17.20 Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budgetter for 2021 og 2022 17.50 Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen 18.00 Behandling af resolutioner og udtalelser 18.25 Eventuelt 18.30 Landsmødet rundes af 18.40 Andagt 18.55 Landsmødet slutter 19.00 Middag (slutter ca. 21.30)

 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 4


Praktiske oplysninger Adresse

Foto, video og lydoptagelse

Kommer du med toget til Nyborg Station, er det muligt at gå til hotellet på 10 minutter.

Hele Landsmødet optages også på lydfil til brug for udarbejdelse af referat.

Afbud

Indsendelse af forslag

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Der er gratis parkering.

Har du et spørgsmål? Find svar på mange spørgsmål på landsmoede.kfum-kfuk.dk under menupunktet ”FAQ”. f Du er også meget velkommen til at stille

dine spørgsmål til Landskontoret på tlf. 36 14 15 33 eller national@kfum-kfuk.dk

f Under selve Landsmødet kan

du henvende dig i Landsmødets Information eller ringe til organisationskonsulent Nicolai Diemer på tlf. 30 14 12 18.

Hvis en delegeret bliver forhindret i at møde op, kan en anden – fx en Landsmødedeltager fra samme forening – blive delegeret, såfremt det sker inden Landsmødets start. Henvendelse om dette skal ske til Landsmødets ”Information” senest ved ankomsten til Nyborg Strand. Er afbudet kendt tidligere, meddeles det til landsmoede@kfum-kfuk.dk

Bilagsmateriale

Dette materiale udsendes ikke i trykt form. Materialet er tilgængeligt via landsmoede. kfum-kfuk.dk Der vil være adgang til strøm ved pladserne i mødesalen – til brug for bærbare computere mv.

Corona

Hotellet – og vi som arrangører – gør alt hvad vi kan for at sikre trygge rammer for din deltagelse. Se mere på landsmoede.kfum-kfuk.dk under “Corona”.

Under Landsmødet vil der blive taget billeder og video til brug i KFUM og KFUK’s medier.

Alle ændringsforslag samt forslag til resolutioner eller udtalelser skal indsendes via formular på landsmoede.kfum-kfuk.dk Deadline fremgår af forretningsordenen. Har du gjort et ændringsforslag, en resolution eller en udtalelse klar allerede inden Landsmødet, opfordres du til at indsende den så tidligt som muligt. På den måde får redaktionsudvalget mulighed for at gennemgå og evt. hjælpe med at kvalificere forslaget, ligesom dirigenterne får mulighed for at tilrettelægge programmet og sikre den bedst mulige behandling af alle punkter.

Pladser i salen

Ved ankomsten får du at vide på hvilken plads i mødesalen, du skal sidde. Du kommer til at sidde ved siden af andre fra din forening. Alle sidder med en meters afstand. Pga. corona-restriktionerne bliver du nødt til at sidde på din plads hele dagen. Du må kun rejse dig for at gå på toilettet, for at hente en kop kaffe eller for at gå på talerstolen.

Tale- og stemmeret

Deltager du som delegeret fra en forening, får du ved ankomsten et stemmekort og har dermed mulighed for at stemme. Stemmekortet er personligt. Både delegerede og øvrige deltagere på Landsmødet har taleret.

Internet

Du kan på hotellet logge på det trådløse netværk ”nyborgstrand” og derefter logge på med din mailadresse.

 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 5


Dagsorden for Landsmøde 2020 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden for Landsmødet 2. Hovedbestyrelsens beretning for 2019 - 2020 Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. 3. Årsregnskaber for 2018 og 2019 Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark for 2018 og 2019 samt orientering om KFUM og KFUK’s forretninger. 4. Visioner og målsætninger Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 1. Vedtagelse af Toårsmål 2020-22 Ændringsforslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest på landsmødet jf. forretningsordenen.

5. Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen 5.1 V  alg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen Forslag til foreningsrepræsentanter skal være afleveret til dirigenterne (dirigenter@kfum-kfuk.dk) senest på landsmødet jf. forretningsordenen. Ændringsforslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest på landsmødet jf. forretningsordenen 6. Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budget Fastsættelse af organisationsbidrag, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende to regnskabsår. 6.1 F  astsættelse af organisationsbidrag for 2021 og 2022 6.2 Vedtagelse af budgetter for 2021 og 2022 7. Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen 8. Valg af suppleanter Forslag til kandidater skal være afleveret til dirigenterne (dirigenter@kfum-kfuk.dk) senest på landsmødet jf. forretningsordenen.

9. Ændringer i “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark” 9.1 Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.1.1. Ændringsforslag 6b vedr. lederskab Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Aarhus Midtby 9.1.2. Ændringsforslag 6c vedr. lederskab Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Sundby 9.2 Forslag om nye vedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger (standardvedtægter) Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.3. Forslag om ny paragraf i lokale vedtægter om ansatte medarbejdere Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.4. Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark

9.5. Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.6. Forslag om supplerende dokument: KFUM og KFUK’s teologiske basis Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 10. Behandling af resolutioner og udtalelser Forslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest på landsmødet jf. forretningsordenen. 11. Eventuelt

Se plan for afvikling af dagsordenpunkterne

 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 6


PUNKT 1

Forslag til forretningsorden


Forslag til forretningsorden 1. STEMMERET Alle delegerede får udleveret et personligt stemmekort ved ankomsten. Kun delegerede kan stemme.

2. TALERET Både delegerede og Landsmødedeltagere har taleret. I tilfælde af tidspres kan der gives fortrin til delegerede på talerlisten. Landsmødets dirigenter kan desuden bede talere begrænse varigheden af deres indlæg.

3. AFSTEMNING Alle afstemninger, bortset fra Grundlovsændringer (vedtægter for landsorganisationen), sker ved almindeligt stemmeflertal. Grundlovsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (jf. §9). Alle valg sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Valg til Hovedbestyrelsen (inkl. suppleanter) sker skriftligt. På forlangende af mindst tre delegerede kan der begæres skriftlig afstemning.

Er der flere ændringsforslag til det samme emne, stemmes der om det mest vidtgående først.

4. SÆRLIGE VILKÅR FÅR NORDJYDER RAMT AF RESTRIKTIONER Da nogle delegerede i Nordjylland pga. gældende restriktioner relateret til Covid-19 ikke må forlade deres kommune, og dermed ikke kan være fysisk tilstede på Landsmødet, gives de mulighed for at stemme elektronisk. De gives ligeledes mulighed for at få ordet via en videoforbindelse.

5. VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN Ifølge Grundloven skal der opstilles mindst seks kvinder og seks mænd. Der er ved tidsfristens udløb ikke opstillet tilstrækkelig antal mandlige kandidater. Der er af foreningerne opstillet seks kvinder og fem mænd. De rettidigt opstillede mandlige kandidater er pr. definition allerede valgt, da antallet af opstillede kandidater passer med det antal, der skal bruges til de faste pladser i Hovedbestyrelsen. Der afholdes skriftlig afstemning om valg af fem kvinder til Hovedbestyrelsen.

← Er opdateret 17/11 2020 (ændringer er markeret med rødt).

Kandidater til suppleant-valget, både for så vidt angår mænd og kvinder, kan opstilles på Landsmødet. Der mangler minimum én mandlig suppleant. Forslag til kandidatnavne til suppleantvalget kan afleveres til dirigenterne senest lørdag på Landsmødet kl. 12.30 (fysisk eller pr. mail til dirigenter@kfum-kfuk.dk) og skal for hver opstillet kandidat være underskrevet af delegerede fra mindst tre foreninger, ledsaget af et skriftligt tilsagn fra den opstillede. Pga. den manglende mulighed for at bevæge sig rundt på mødet, kan underskrifter være digitale – fx i form af en mail, der er videresendt til flere, hvori hver modtager har skrevet at man er medunderskriver.

Hele teksten på denne side er til beslutning

c) Udtalelser - defineret som politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug. Der vælges et redaktionsudvalg med fire medlemmer. Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde indkomne ændringsforslag. Ændringsforslag, resolutioner, udtalelser og kandidater til Udviklingspuljen skal være indsendt via formular på landsmoede.kfum-kfuk. dk senest lørdag på Landsmødet kl. 12.30. Forslagene kan stilles af mindst én delegeret.

7. REFERAT

Referat af Landsmødet godkendes af dirigenterne.

6. ÆNDRINGSFORSLAG OG FREMSÆTTELSE AF FORSLAG Delegerede har jf. grundloven følgende muligheder for at stille forslag på mødet: a) Ændringsforslag til indkomne/stillede forslag. Dog kan der ikke stilles ændringsforslag til de allerede indkomne ændringsforslag til grundloven. b) Resolutioner – defineret som holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser.

Forslag til forretningsorden Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 8


PUNKT 2

Hovedbestyrelsens beretning Det er Hovedbestyrelsens mundtlige beretning på Landsmødet, der er til afstemning. Den skriftlige beretning vil ca. en uge inden Landsmødet være tilgængelig på landsmoede.kfum-kfuk.dk


PUNKT 3

Regnskab 2018-2019 De reviderede årsregnskaber for 2018 og 2019 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK’s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/om/aarsberetning-og-regnskab/


Regnskab 2018-2019 ALLE TAL I 1.000 KR.

LM-budget 2018

Indtægter

(i 1.000 kr.)

Regnskab 2018

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019

(i 1.000 kr.)

REGNSKAB 2018

REGNSKAB 2019

0

525.021

Balance Aktiver

2

Organisationsbidrag

2.265

2.094.075

18

Udviklingsprojekter under udførelse

19.325

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

19.325

525.021

11.050.000

9.560.000

5.644

4

Indsamlede midler

2.975

4.990.078

1.760

2.189.089

5

Indsamling til internationale formål

0

-456.374

0

213.487

19

Grunde og bygninger

20

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre indtægter Indtægter i alt

5.984.166

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Offentlige tilskud

Medlemsbutikken omsætning

5.635

1.854.875

3

Landsarrangementer

5.225.773

1.767

1.731.305

0

3.034.351

634

386.965

200

533.360

Materielle anlægsaktiver i alt

0

62.603

0

245.479

Indestående i tilknyttede virksomheder

0

11.518

14.034.425

9.362

Værdipapirer

14.054.807

6

Møder i organisationen

-480

7

Udvalgs- og projektarbejde

-868

8

Interne medier

-845

9

Internationalt arbejde

-1.516

Landsarrangementer

0

Medlemsbutik, vareforbrug mv.

0

-429.924

-230

-184.250

-748.638

-961

-679.341

-764.948

-803

-827.031

-1.618.626

-1.500

-1.656.122

-1.394.761

0

-2.932.872

-307.848

0

-305.127

10

Personaleomkostninger

-8.428

-7.733.710

-7.947

-8.082.365

11

Generelle omkostninger

-485

-442.039

-480

-343.401

12

Adminstration og IT

-920

-491.648

-730

-747.072

Indsamling til internationale formål 13

14

23

Beholdning af handelsvarer

27.997

267.090

Varebeholdninger i alt

27.997

267.090

Andre tilgodehavender

1.289.986

2.489.671

Tilgodehavender i alt

1.289.986

2.489.671

Likvide beholdninger

10.899.423

9.174.400

Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

Kapitalkonto Egenkapital i alt

456.374

0

-213.487

-540

-506.650

Udgifter i alt

-14.122

-14.024.301

-13.191

-16.477.718

-45

-29.275

-200

-195.997

-2.649

-19.151

-4.029

-3.668.908

800

1.705.982

1.000

1.949.597

26

Udviklingspuljen

27

Diverse kreditorer

16

Finansielle indtægter

0

10.596

0

8.683

17

Finansielle omkostninger

0

-98.581

0

-16.804

-1.849

1.598.846

-3.029

-1.727.432

1.787

1.687.486

2.029

2.266.674

Resultat i KFUM og KFUK Overført fra hensatte midler Overført til kommende år

Årets resultat

-800

-4.936.793

-1.000

-1.481.873

-862

-1.650.461

-2.000

-942.631

12.217.406

11.931.161

29.388.392

28.061.602

Passiver 24

-548.533

Resultat af tilknyttede virksomheder

5.892.004 153.416

0

15

5.917.306

6.045.420

-580

Resultat før finansielle poster

9.560.000

6.080.671

Bygningsdrift

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materi- elle anlægsaktiver

0

11.070.990 163.365

Finansielle anlægsaktiver i alt

Udgifter

20.990

25

Hensættelser Hensatte forpligtelser i alt

14.867.107

13.949.577

14.867.107

13.949.577

9.606.064

8.298.440

9.606.064

8.298.440

Skyldige feriepenge funktionærer

0

248.402

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

248.402

571.843

785.328

Internationale indsamlinger Oikos

Skyldige feriepenge funktionærer Anden gæld

21.580

21.580

286.414

278.664

2.207.091

2.708.159

725.000

616.545

0

2.343

1.103.294

1.152.565

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.915.222

5.565.184

Gældsforpligtelser i alt

4.915.222

5.565.184

29.388.393

28.061.602

Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt

Regnskab 2018-2019 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 11


Regnskab 2018-2019 ALLE TAL I 1.000 KR. 2 Organisationsbidrag Børn og unge under 30 år

LM-budget 2018

Regnskab 2018

(i 1.000 kr.)

LM-budget 2019

Regnskab 2019

(i 1.000 kr.)

412

327.550

0

0

Voksne

1.853

1.766.525

1.767

1.854.875

I alt

2.265

2.094.075

1.767

1.854.875

31.12.2017

Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlems-bidrag opgjort således:

31.12.2018

Medlemmer under 30 år

4.814

5.016

Medlemmer over 30 år

3.736

3.668

I alt

8.550

8.684

3 Offentlige tilskud Tipstilskud, ordinært driftstilskud §44 tilskud Momskompensation I alt

5.309

4.865.164

5.300

75

62.477

75

5.684.682 67.282

260

298.132

260

232.202

5.644

5.225.773

5.635

5.984.166

4 Indsamlede midler Arv

0

0

0

136.580

Legater

1.450

468.904

450

449.444

Gaver og bidrag

1.125

5.870.255

1.000

2.996.895

400

273.655

310

239.662

2.975

6.612.814

1.760

3.822.581

Bidrag

0

-388.390

0

-356.000

Gaver

0

-935.310

0

-1.039.373

Kollekt I alt Heraf overført til lokalforeninger

Gavebreve Heraf overført til lokalforeninger i alt

0

-299.036

0

-238.119

2.975

-1.622.736

0

-1.633.492

Regnskab 2018-2019 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 12


Regnskab 2018-2019 5

ALLE TAL I 1.000 KR.

LM-budget 2018

Indsamling til internationale formål

(i 1.000 kr.)

Camp Duncam Solidaritets 10'er Myanmar Y-global Internationale indsamlinger i øvrigt I alt

Regnskab 2018

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019 9

(i 1.000 kr.)

4.858

5.813

64.837

70.073

-544.631

0

0

-200.940

18.562

338.541

-456.374

213.487

ALLE TAL I 1.000 KR.

LM-budget 2018

Internationalt arbejde

(i 1.000 kr.)

Regnskab 2018

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019

(i 1.000 kr.)

Kontingenter

530

497.992

562

565.804

Udenlandske kurser/møder

986

913.022

938

1.056.720

Projektgruppe

0

207.612

0

18.748

Wonderful Days

0

0

0

14.850

1.618.626

1.500

1.656.122

I alt 10 Personaleomkostninger

6

Møder i organisationen HB- og FU-møder

195

185.403

195

130.863

Landsmøde

250

218.660

0

1.664

35

25.861

35

51.723

480

429.924

230

184.250

Stabsmøder/medarbejdermøder I alt 7

Udvalgs- og projektarbejde

8

3.868.687

3.975

4.305.143

1.292

1.238.787

1.283

1.398.340

Landskontor

2.146

1.753.808

1.563

1.711.219

100

88.235

223

118.997

Arbejdsomkostninger

725

516.834

600

376.695

Uddannelse

165

179.722

165

49.461

138

87.637

138

122.510

8.428

7.733.710

7.947

8.082.365

19

16

16

17

Studentermedhjælpere Andre personaleomkostninger: Arbejdsomkostninger

167.133

Annoncer, forsikring m.v.

41.548

266

192.665

I alt

41.372

155

58.885

155

175.809

155

205.104

180

169.496

180

42.560

223

201.234

Festivaler og Lejre

100

Uddannelse og Udvikling

160

Kristendomsudvalget Globale Fællesskaber I alt

3.862

155

Lokale Aktivitetsmiljøer

Øvrige aktiviteter og projekter

Udviklingskonsulenter Daglig ledelse

50

119.179

50

12.994

868

748.638

961

679.341

Interne medier Bricks

195

181.682

180

178.649

Faze

245

196.151

220

206.796

Markant

265

280.945

260

244.838

Internet

140

106.170

143

196.748

I alt

845

764.948

803

827.031

Gennemsnitligt antal medarbejdere 11 Generelle omkostninger Fundraising

170

163.674

150

87.894

Kontingenter til andre organisationer

100

105.158

100

119.045

Annoncer mv.

15

4.848

15

0

Repræsentation og gaver

15

10.486

15

24.125

Tab på lukkede foreninger

35

6.227

35

13.106

0

625

0

9.298

40

78.285

65

31.035

Kollektiv ulykkesforsikring

110

72.736

100

58.898

I alt

485

442.039

480

343.401

335.878

Diverse tryksager og PR materiale Diverse afgifter

12 Administration og IT Administration

435

296.683

380

IT

485

194.965

350

411.194

I alt

920

491.648

730

747.072

Regnskab 2018-2019 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 13


Regnskab 2018-2019 ALLE TAL I 1.000 KR. 13 Bygningsdrift

LM-budget 2018

Regnskab 2018

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019

(i 1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)

19

ALLE TAL I 1.000 KR.

LM-budget 2018

Grunde og bygninger

(i 1.000 kr.)

Lejeindtægt

-30

-27.038

-30

-27.218

Primo

Ejendomsskat og forsikringer

210

180.592

210

184.076

Tilgang i året

95

90.424

95

71.094

Vedligeholdelse m.v.

200

208.901

150

173.677

Rengøring og vicevært

105

95.654

115

105.021

I alt

580

548.533

540

506.650

Varme og el

Valby Langgade 19 i alt

Primo anlægsaktiver

0

200

175.007

Afskrivning på driftsmateriel og inventar

45

29.275

0

20.990

I alt

45

29.275

200

195.997

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019

(i 1.000 kr.) 7.200.000

7.200.000

0

0

7.200.000

7.200.000

Esrumvej 436, Helsingør (lukket lokalforening)

14 Af- og nedskrivninger på materielle

Afskrivning på udviklingsprojekter

Regnskab 2018

4.000.000

3.850.000

Af- og nedskrivninger i året

-150.000

-1.490.000

Esrumvej 436, Helsingør (lukket lokalforening) i alt

3.850.000

2.360.000

11.050.000

9.560.000

2.496.613

2.496.613

I alt 20

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris primo

15 Resultat i tilknyttede virksomheder

Unitas Rejser A/S

800

1.705.982

1.000

1.949.597

Tilgang i året

0

0

I alt

800

1.705.982

1.000

1.949.597

Afgang i året

0

-1.768.494

Kostpris i alt

2.496.613

728.119

-2.446.348

-2.475.623

-29.275

-20.990

0

1.768.494

-2.475.623

-728.119

20.990

0

16 Finansielle indtægter

Udbytte, værdipapirer

17

0

10.573

0

Af- og nedskrivninger primo

8.954

Kassedifferencer

0

23

0

-271

I alt

0

10.596

0

8.683

Afskrivninger i året Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhænded Af- og nedskrivninger i alt

Finansielle omkostninger Renteudgifter

0

9.820

0

Kurstab på værdipapirer I alt

0

88.761

0

9.949

0

98.581

0

16.804

I alt

6.855

18 Færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris primo

0

0

Tilgang i året

0

680.703

Overførsler i årets løb til/fra andre poster

0

19.325

I alt

0

700.028

Af- og nedskrivninger primo

0

0

Afskrivninger i året

0

-175.007

I alt

0

-175.007

21

Indestående i tilknyttede virksomheder Unitas Rejser A/S Saldo primo

5.191.998

5.917.306

Resultat

1.786.080

1.974.698

Udloddet udbytte

-1.060.772

-2.000.000

I alt

5.917.306

5.892.004

Regnskab 2018-2019 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 14


Regnskab 2018-2019 ALLE TAL I 1.000 KR.

22 Værdipapirer

LM-budget 2018

Regnskab 2018

(i 1.000 kr.)

LM-BUDGET 2019

REGNSKAB 2019

ALLE TAL I 1.000 KR.

26 Udviklingspuljen

(i 1.000 kr.)

LM-budget 2018

Regnskab LM-BUDGET 2018 2019

(i 1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)

REGNSKAB 2019

Aktier (kursværdi)

163.365

153.416

Indkomne beløb:

I alt

163.365

153.416

Varde

8.500

Haslev

30.000

0

0

25.000

38.500

25.000

23 Andre tilgodehavender Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger m.v. I alt

Skanderborg 1.206.851

2.390.744

83.135

98.927

1.289.986

2.489.671

24 Kapitalkonto Saldo primo Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter, Unitas Rejser A/S Overført resultat I alt

16.437.470

14.867.107

80.098

25.101

-1.650.461

-942.631

14.867.107

13.949.577

52.170

43.170

9.080.249

7.855.448

473.645

399.822

25 Hensættelser Lederuddannelse Hensat til driften i de kommende år KFUM og KFUK´s leder- og efteruddannelsesprogram I alt

9.606.064

8.298.440

Indkomne beløb i alt

0

Uddelinger Tween Sing Fyn, Odense

-6.000

0

Børnedisko, Roskilde

-30.000

0

Treehouse

-17.959

0

Tante Andante Multimedieaktiviteter

-10.000

0

Familiekor

0

-7.750

Skjern Børnehøjskole

0

-15.000

Fællessangsarrangement Pedersborg

0

-10.000

-63.959

-32.750

Uddelinger i alt Øvrige udgifter

0

0

Overført fra forrige år

311.873

286.414

I alt til disposition

286.414

278.664

5.000

5.000

Akustik Sundby

23.000

23.000

Fællessangsarrangement Pedersborg

10.000

0

Konfirmand på Tommerup Efterskole, Distrikt Trekanten

8.000

8.000

Bevilgede, ikke udbetalt tilskud i alt

46.000

36.000

2.101.624

2.675.316

66.682

32.189

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Mad for unge voksne, Esbjerg

27 Diverse kreditorer Skyldige omkostninger Skyldig ATP, pension og feriepenge Gavekort Skyldig moms I alt

3.200

0

35.585

654

2.207.091

2.708.159

Regnskab 2018-2019 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 15


PUNKT 4.1

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål 2020-22


Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål 2020-22 BAGGRUND

Det går godt i KFUM og KFUK. Vi har mange meningsfulde aktiviteter, og flere succesfulde initiativer er opstået i løbet af de seneste år til stor glæde for børn og unge. Vi tror dog på, at vi kan blive en endnu mere dynamisk og levende organisation, hvis vi sammen fokuserer vores kræfter for de kommende to år. Hensigten med dette forslag til TOÅRSMÅL 2020-2022 er derfor at udvælge nogle områder, hvor vi i fællesskab kan udvikle os, så vi bliver ved med at være relevante for børn og unge. Målene skal således ikke beskrive alle de gode ting, som allerede sker i KFUM og KFUK men i stedet afspejle en bevidst og fokuseret satsning. På den måde kan vi i fællesskab lykkes med at nå ud til flere og nye målgrupper og være til for børn og unge ved at styrke deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv Hvis vi hjælper hinanden til at være tydelige og relevante i vores lokalsamfund, kan endnu flere få glæde af vores aktiviteter og fællesskaber. Mange gode initiativer lever rundt omkring i landet, men vi skal blive bedre til at brede succeserne ud og dele vores erfaringer med hinanden, så de får liv endnu flere steder. Vi har mange dygtige og dedikerede frivillige, som tager ejerskab for at skabe aktiviteter og

fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Vores frivillige er grundlaget for, at vi kan udleve vores formål. Derfor skal vi alle tage ansvar for at udfordre vores frivillige til at være gode ledere, så de kan styrke vores foreninger. Når vi ønsker at invitere endnu flere ind i vores fællesskaber, skal vores aktiviteter være lettilgængelige og tydelige på deres indhold. Vi skal derfor hjælpe hinanden med at udvikle vores aktiviteter, så det står klart, hvad vi inviterer ind til, og hvordan det møder børn og unges behov.

OBS: Se eventuelle indsendte ændringsforslag på Landsmøde-hjemmesiden under “Forslag”. (Ved redaktionens afslutning var der ingen).

PROCES

Hovedbestyrelsens forslag til TOÅRSMÅL 202022 er blevet til med afsæt i en projektgruppe, der blev nedsat i foråret 2020. Projektgruppen bestod af repræsenter fra lokalforeninger, medlemmer af hovedbestyrelsen og ansatte. Projektgruppens arbejde er efterfølgende blevet behandlet i hovedbestyrelsen. Et foreløbigt forslag blev derpå sendt i høring bredt i organisationen, før hovedbestyrelsen nåede frem til dette endelige forslag til debat og vedtagelse på landsmødet.

TIL BESLUTNING

Til behandling og beslutning på Landsmødet 2020 er: De tre mål og de fire-fem tiltag under hvert mål (A-B-C-D(-E): Vi vil nå dette mål ved...)

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål 2020-22 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 17


Hele teksten på denne side er til beslutning

Toårsmål 2020-22 Mål 1

Mål 2

Mål 3

I vores foreninger er vi optaget af at være til i og med vores by.

Som frivillige bliver vi udfordret til at være gode ledere.

Vores aktiviteter er lettilgængelige og tydelige på deres indhold.

Vi vil nå dette mål ved… A. at vi i vores foreningsbestyrelser har levende og brugbare relationer til partnere i lokalområdet, andre lokalforeninger i KFUM og KFUK og til landsorganisationen.

Vi vil nå dette mål ved... A. at landsorganisationen videreudvikler og vi i foreningerne prioriterer ‘InFri’ som basiskursus for ledere og ‘MOVE’ som uddannelsesforløb for unge ledere (jf. nye vedtægter § 6)

Vi vil nå dette mål ved... A. at skabe nye familieaktiviteter, hvor aktiviteten står klart - fx Familiesang og Familiekor (se forklarende bilag på næste side).

B. at få unge til at engagere sig i vores lokalsamfund ved at inspirere dem med World Council 2022 før, under og efter.

B. at Kristendomsudvalget udvikler materialer med fokus på børn og teenagere.

C. at vi udvikler og forbedrer foreningernes aktiviteter med afsæt i lokalområdets behov, fx med brug af redskabet ‘Byens børn’. D. at vi i foreningerne gennemfører lokale bæredygtige tiltag med afsæt i Verdensmålene.

C. at styrke uddannelsen i vores foreningsbestyrelser. D. at rollen som frivilligansvarlig etablerer sig i vores foreninger, og vi som frivillige ledere tager værtsrollen på os i aktiviteterne.

B. at udvikle og afholde flere børn & bedsteforældre-lejre eller andre aktiviteter for samme målgruppe C. at udvikle nye aktiviteter, der møder teenageres behov i en tid, hvor ensomhed, perfektionspres og klimaforandringer fylder (i løbet af 2021 udarbejder landsorganisationen et idekatalog, der kan inspirere vores forskelligartede foreninger). D. at kommunikere, hvad børn og unge bliver gode til ved at deltage i vores aktiviteter (fx have mod og handlekraft, være sig selv og være en aktiv del af fællesskabet) E. at landsorganisationen opfanger stærke lokale aktiviteter i Danmark og i verden og inspirerer os i foreningerne til at bruge disse.

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål 2020-22 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 18


Bilag 1 til forslag til Toårsmål 2020-22

Nye familieaktiviteter Nye klare familieaktiviteter

Nutidens familier ønsker mest mulig tid sammen og gode rammer for at gøre noget sammen. Det er der flere og flere organisationer, der indretter deres aktiviteter efter. I KFUM og KFUK har vi adskillige års erfaring med familieklubber som stærke lokale fællesskaber. Vores traditionelle familieklubber kan imidlertid være svære for nye at træde ind i. Dels fordi navnet ikke siger, hvilken aktivitet familier i en familieklub er sammen om. Dels fordi klubberne

ofte etablerer sig som en gruppe af forældre med jævnaldrende børn, der derpå følges gennem livet – selv når børnene ikke længere er med. Vi har derfor i de seneste år (Strategi 2016-18 og Toårsmål 2018-20) arbejdet med at udvikle ‘åbne familieaktiviteter’. Nu er tiden kommet til mere målrettet at åbne vores familieaktiviteter op gennem klare aktiviteter. Som en børne- og ungdomsbevægelse må vores familieaktiviteter tage udgangspunkt i børn og

Familiekor opstartet i KFUM og KFUK i Silkeborg, efterår 2019

deres behov for at være sammen med deres forældre eller andre nære voksne om noget godt. Som medlemsbaseret organisation er det desuden helt naturligt, at vi tænker medlemskab ind i aktiviteten fra start. Efter en prøvegang eller to kan det enten være et krav eller økonomisk fordelagtigt at melde børnene ind. Den konkrete model for medlemskab finder man ud af lokalt – med god mulighed for sparring fra landsorganisationen.

Familiesang opstartet i KFUM-huset på Amager, efterår 2020


Familieaktiviteter med musikalsk fortegn Det at synge sammen har fået en stor opblomstring. Det er vi rigtig gode til at gøre allerede, og vores sangtradition kan vi oplagt dele med endnu flere – i børnehøjde og med familien som ramme.

Familiesang – højskolesang for småbørnsfamilier

Familiesang er for småbørnsfamilier – bedsteforældre er også velkomne. Familierne synger fra Højskolesangbogen/Højskolesangbogen for Børn og fornemmer årets og livets rytme i sangene – hjulpet på vej af tegninger, udvalgte ord og melodier. Det kan gøres helt enkelt som en rolig eftermiddagsstund hver 2.-3. uge med 30-45 minutters sang styret af en sangvært og en spillevært. Velkomstværter tager imod ved drop-in med grønne snacks og stolthed over at byde nye indenfor i KFUM og KFUK. Aktiviteten

kan også udvides med fællesspisning bagefter forberedt af madværter – afhængig af lokale behov og ressourcer. Familiesang kan desuden afsluttes med et fadervor og/eller en bibelhistorie - det vurderes lokalt.

Familiekor

Familiekor er for skolebørn og deres forældre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Alle børn kommer med minimum én voksen og omvendt. I familiekoret har alle uanset alder mulighed for at dygtiggøre sig musikalsk. Sangglæden deles på tværs af generationer, og børn og voksne arbejder sammen i et fællesprojekt frem mod en lille koncert. De yngste skolebørn synger melodier med fagter, mens de ældre børn og voksne udfordres med flerstemmighed. Aktiviteten afvikles på 1 time tidligt på aftenen. Og kan evt. opstartes som pop-up aktivitet i en tidsbegrænset periode, men gerne med en plan for næste skridt derefter.

Mere lyst til andre familieaktiviteter? Familier kan selvfølgelig også være sammen om andre klare aktiviteter i KFUM og KFUK. Det kunne være aktiviteter som Familiekøkken eller Familiemekanik, der trækker. Eller noget helt femte. Tag udgangspunkt i, hvad der er behov for og lyst til blandt børnefamilier i lokalområdet – samt hvornår og hvor ofte det bedst kan passe ind i familiers hverdag.

Hovedbestyrelsens forslag til toårsmål 2020-22 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 20


PUNKT 5.1

Valg af to foreningsreprĂŚsentanter til UdviklingsPuljen


Valg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen Udviklingspuljen er et tilbud om støtte til KFUM og KFUK’s lokalforeninger og distrikter, som har kapacitet til nye fremstød, men ikke har midlerne. Foreningerne sikres indflydelse på puljen gennem Landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Hovedbestyrelsen og to medlemmer, der vælges af Landsmødet. Alle vælges for en Landsmødeperiode (to år). Generalsekretæren eller administrationschefen deltager uden stemmeret.

Udviklingspuljens bestyrelse er p.t.:

Torkild Kildsgaard Larsen (valgt af Landsmødet) Kristian Breindahl Kruse (valgt af Landsmødet) Jesper Damgaard (udpeget af Hovedbestyrelsen) Ulla Boel Bergholt (udpeget af Hovedbestyrelsen) Forslag til kandidater skal være afleveret til dirigenterne (dirigenter@kfum-kfuk.dk) senest på Landsmødet jf. forretningsordenen. Torkild Kildsgaard Larsen og Kristian Breindahl Kruse er villige til genvalg, men hilser også nye kandidater velkomne. Læs mere om Udviklingspuljen på https://intranet.kfum-kfuk.dk/foreninger/oekonomi/fundraising

Valg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 22


PUNKT 6.1

FastsĂŚttelse af organisationsbidrag for 2021 og 2022 Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Fastsættelse af organisationsbidrag for 2021 og 2022 Forslag:

Motivation:

Hovedbestyrelsen foreslår, at organisationsbidraget for 2021 og 2022 udgør følgende:

Hovedbestyrelsen foreslår fortsættelse af det nuværende niveau for organisationsbidrag. Med denne fortsættelse forpligter vi dermed stadig hinanden på, at vi alle vil gøre vores allerbedste for at få flest mulige medlemmer under 30 år.

Alle medlemmer (inkl. velkomstmedlemmer) 0-29 år: 0 kr. (uændret siden 2018.)

VIGTIGT: Kontingentet, som den lokale forening opkræver af det enkelte medlem under 30 år, skal fortsat være på minimum 75 kr. årligt. Det er afgørende for, at medlemmet er tilskudsberettiget i forhold til DUF-midler. Derudover ønsker Hovedbestyrelsen ikke at anbefale bestemte (intervaller for) lokale kontingentsatser.

Alle medlemmer 30+ år: 475 kr. (uændret siden 2018)

Teksten under overskriften "forslag" er til beslutning

Fastsættelse af organisationsbidrag for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 24


PUNKT 6.2

Forslag til budget for 2021 og 2022


Forord til budgetforslag Som følge af at 2020 er blevet et ekstraordinært år på mange måder, har vi til dette Landsmøde lavet et forord til budgettet for den kommende landsmødeperiode. Budgetopstillingen er desuden denne gang ledsaget af en budgetopfølgning for 2020, da resultatetet kommer til at afvige væsentligt fra det besluttede, og det er i lyset af og i sammenhæng med 2020-resultatet, at de kommende to års budgetter skal ses. 2020 – et ekstraordinært år

2020 er blevet et ekstraordinært år på flere måder pga. coronavirus. Der er skrevet og gjort meget ift. indvirkningen på organisationens aktiviteter – ift. det økonomiske ser det ud til, at resultatet for 2020 vil ruste os til at tage efterdønningerne af Corona de kommende år. Resultatetet i 2020 er særligt positivt påvirket af et noget lavere aktivitetsniveau og af at vi har sendt medarbejdere hjem i foråret, med mulighed for kompensation, ligesom vi har været involveret i nogle mindre partnerskaber, hvor medarbejdere er blevet frikøbt. På budgettet for ansatte er der samlet en besparelse på ca. 1,6 mio. kr., herunder også følgeomkostninger til ansatte. Som følge af Corona er flere andre aktivitetsafhængige udgifter også faldet, der er fundet besparelser og vi har formået at aflyse uden større omkostninger eller udskyde aftaler til senere. Samlet set er omkostningssiden faldet ca. 3 mio. kr. Samtidig forventes vores indtægter at stige en smule når man ser bort fra ustyrbare indtægter, som følge af bedre tilskudstakst og udvikling i

andre indtægter og på trods af at kirkeindsamlinger på traditionel vis ikke var muligt i år omkring påsken.

Et budget for de kommende to år efter Corona

De usikkerheder der kan forbedre budgettet er primært ustyrbare indtægter herunder midler fra evt. nedlagte foreninger men også særligt arv, som er en værdifuld gave for organisationen.

Budgetmæssigt vil vi betegne det som en kløft vi skal over og ikke et langstrakt underskud. Det er i høj grad de lavere indtægter, der forårsager de negative budgetresultater de kommende år, primært på baggrund af, at der i de kommende år ikke budgetteres med noget udbytte fra Unitas Rejser, og at der budgetteres med et fald i tipsmidler fra DUF (det forventes, at vi i 2020 ender et godt stykke under 5.000 medlemmer under 30 år). I 2021 er forventningen at tipstilskuddet tager et dyk, da der i tipstilskuddet også ligger refusion for internationale udgifter i det foregående år, det er dermed udgifterne til rejser vi har sparet i 2020, der gør at vi får mindre tilskud i 2021.

Men også på omkostningssiden er der usikkerheder ift. hvor meget af udvalgs- og mødebudgetter der kan bruges under corona-tiden, samt at det historisk har været svingende om budgetrammerne har været brugt. Unitas Rejser har på trods af corona-udfordringerne en positiv forventning til tiden og årene efter corona, men hvornår det bliver, er uvist.

Til vores budget hører der også en række usikkerheder til, der historisk set har forbedret resultatet fra budgetlægningen til årsregnskaberne.

Hovedbestyrelsen, oktober 2020

Vi ønsker ikke at skrue ned for udvikling af KFUM og KFUK. Det er vigtigt, at der i denne tid bliver holdt fast og fortsat udviklet og skabt gode aktiviteter, så vi står bedst muligt på den anden side af Corona og den økonomiske kløft, vi skal over.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 26


Forslag til budget for 2021 og 2022 Alle tal i 1.000 kr.

LM BUDGET 2019

RESULTAT 2019

LM BUDGET 2020

FORVENTET 2020

LM BUDGET 2021

LM BUDGET 2022

INDTÆGTER 1

Organisationsbidrag

1.767

1.855

1.767

1.760

1.760

1.760

2

Offentlige og andre tilskud

5.635

5.984

5.635

5.812

4.515

5.265

3

Indsamlede midler – ustyrbare indt.

1.760

1.606

1.760

1.240

1.520

1.520

3

Ustyrbare indtægter

0

583

0

1.655

0

0

2.029

2.267

2.361

2.561

2.526

881

Overført fra hensatte midler Salg sangbøger/andre indtægter Indtægter i alt

200

474

350

680

300

300

11.391

12.769

11.873

13.708

10.621

9.726

UDGIFTER 4

Møder i organisationen

230

184

480

420

200

450

5

Udvalgsaktiviteter og projekter

961

679

804

373

920

983

6

Interne medier

7

Internationalt arbejde

8

Ansatte medarbejdere

9

Generelle omkostninger Administrationsomkostninger IT-drift

Arrangementer

803

827

821

605

750

755

1.500

1.656

1.500

680

1.500

1.500

0

-101

0

90

0

0

7.947

8.082

8.062

6.420

6.964

7.036

480

343

480

240

385

385

380

338

380

380

380

380

350

411

350

400

420

420

10 Bygningsdrift

540

507

490

490

580

580

Udgifter i alt

13.191

12.926

13.367

10.098

12.099

12.489

DRIFTSRESULTAT

-1.800

-157

-1.494

3.610

-1.478

-2.763

200

196

200

225

350

350

Afskrivninger Nedskrivninger 11 Finansielle poster (- = indtægt)

1.490 0

8

0

0

0

0

KFUM og KFUK resultat

-2.000

-1.851

-1.694

3.385

-1.828

-3.113 0

Hensat til kommende år

-1.000

-1.042

-1.000

-1.655

0

12 Resultat af forretninger

1.000

1.950

1.000

0

0

0

"Koncernresultat"

-2.000

-943

-1.694

1.730

-1.828

-3.113

Forslag til budget for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 27


Forslag til budget for 2021 og 2022 Alle tal i 1.000 kr. 1

2

RESULTAT 2019

LM BUDGET 2020

FORVENTET 2020

LM BUDGET 2021

LM BUDGET 2022

Organisationsbidrag Organisationsbidrag 30 + år

1.767

1.855

1.767

1.760

1.760

1.760

Medlemskontingenter i alt

1.767

1.855

1.767

1.760

1.760

1.760

Tipstilskud

5.300

5.685

5.300

5.507

4.195

4.945

§44-tilskud

75

67

75

75

70

70

260

232

260

230

250

250

5.635

5.984

5.635

5.812

4.515

5.265

Legater

450

449

450

360

450

450

Gaver

800

675

800

670

700

700

Gavebreve

200

169

200

170

170

170

3

0

0

35

200

200

2.893

1.520

1.520

150

Offentlige tilskud + andre tilskud

Momskompensation

Offentlige tilskud i alt 3

LM BUDGET 2019

Indsamlede midler

Gaver fra foreninger Kollekt

73 310

240

310

137

0

Ustyrbare indtægter: Arv

0

Midler fra nedlagte foreninger

Indsamlede midler i alt 4

446

400 1.255

1.760

2.189

1.760

195

131

195

110

0

2

250

265

Møder i organisationen HB/FU mv. Landsmøde Stabs- og medarbejdermøder

Møder i organisationen, i alt

150 250

35

51

35

45

50

50

230

184

480

420

200

450

Forslag til budget for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 28


Forslag til budget for 2021 og 2022 Alle tal i 1.000 kr. 5

LM BUDGET 2019

RESULTAT 2019

LM BUDGET 2020

FORVENTET 2020

LM BUDGET 2021

LM BUDGET 2022

Udvalgsaktiviteter og projekter Lokale aktivitetsmiljøer

155

166

155

140

195

215

Festival og lejre

266

193

109

30

85

128

Globale Fællesskaber

180

43

180

55

180

180

Uddannelse og udvikling

155

59

155

25

155

155

Kristendomsudvalget

155

205

155

120

155

155

911

666

754

370

770

833

Øvrige aktiviteter og projekter HB bevillinger

Udvalgsaktiviteter og projekter i alt 6

7

50

2

50

3

150

150

961

679

804

373

920

983

Interne medier i alt Bricks

180

178

185

145

180

180

Faze

220

207

225

170

210

215

Markant

260

245

265

190

260

260

Elektroniske medier

143

197

146

100

100

100

Interne medier i alt

803

827

821

605

750

755

Internationalt arbejde Kontingenter

562

566

565

565

565

565

Udenlandske kurser/møder

938

1.057

935

111

935

935

Indenlandske kurser/møder

0

33

0

4

1.500

1.656

1.500

680

1.500

1.500

Internationalt arbejde

Forslag til budget for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 29


Forslag til budget for 2021 og 2022 Alle tal i 1.000 kr. 8

LM BUDGET 2019

RESULTAT 2019

LM BUDGET 2020

FORVENTET 2020

LM BUDGET 2021

Udviklingskonsulenter

3.975

Ledelse

1.283

LM BUDGET 2022

4.305

4.043

3.235

3.439

3.491

1.398

1.303

1.190

1.175

1.268

Ansatte medarbejdere

Studentermedhjælpere

223

119

223

100

300

300

Administrative medarbejdere

1.563

1.711

1.590

1.505

1.570

1.497

Lønudgifter i alt

7.044

7.533

7.159

6.030

6.484

6.556

Arbejdsudgifter inkl. transport

600

377

600

270

350

350

Uddannelse

165

49

165

0

0

0

Forsikringer m.m.

138

123

138

120

130

130

Andre medarbejderudgifter i alt

903

549

903

390

480

480

7.947

8.082

8.062

6.420

6.964

7.036

150

88

150

15

75

75

Andre medarbejderudgifter

Ansatte medarbejdere i alt 9

Generelle omkostninger Indsamlingsudgifter Tab på nedlagte foreninger Medlemsskaber og bidrag

100

119

100

120

120

120

Annoncer

15

9

15

0

15

15

Repræsentation m.v.

15

24

15

15

20

20

Medlemsmaterialer/medlemskampagner

35

0

35

0

35

35

Div. afgifter

65

31

65

30

40

40

Forsikringer

100

59

100

60

80

80

480

240

385

385

Tab på foreninger

Generelle omkostninger, i alt

13 480

343

Forslag til budget for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 30


Forslag til budget for 2021 og 2022 Alle tal i 1.000 kr.

LM BUDGET 2019

RESULTAT 2019

LM BUDGET 2020

FORVENTET 2020

LM BUDGET 2021

LM BUDGET 2022

210

184

210

155

200

200

95

71

95

70

95

95

150

174

100

150

200

200 25

10 Bygningsdrift Skatter og forsikringer El, vand og varme Vedligeholdelse og anskaffelser Renovation og rengøringsart.

25

20

25

15

25

VIceværtløn

90

85

90

90

90

90

-30

-27

-30

-30

-30

-30

540

507

490

450

580

580

-130

0

0

0

Huslejeindtægt

Bygningsdrift i alt 11 Finansielle poster Renteindtægter

-9

Renteudgifter

7

Kursreguleringer

Finansielle poster i alt

10 -130

8

12 Resultat af forretninger Unitas Rejser

1.000

1.950

1.000

0

0

0

Resultat af forretninger, i alt

1.000

1.950

1.000

0

0

0

Forslag til budget for 2021 og 2022 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 31


PUNKT 7+8

Valg til Hovedbestyrelsen


Valg til Hovedbestyrelsen På Landsmødet skal der vælges nye medlemmer til Hovedbestyrelsen. Der skal vælges fem kvinder og fem mænd til Hovedbestyrelsen samt minimum en kvindelig suppleant og en mandlig suppleant. Der er af foreningerne opstillet seks kvinder og fem mænd. De rettidigt mandlige opstillede kandidater er pr. definition allerede valgt, da antallet af opstillede kandidater passer med det antal der skal bruges. Der mangler minimum én mand som suppleant. Således er der to valg på Landsmødet: 1. Valg af fem kvinder til Hovedbestyrelsen (blandt seks kandidater) 2. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen – minimum én kvindelig og én mandlig. (Der kan opstilles kandidater til dette suppleant-valg på Landsmødet jf. forretningsordenen).

Overblik over opstillede kandidater Camilla Bøgelund, KFUM og KFUK i Aarhus Midtby Kathrine Bang Holm, KFUM og KFUK i Aalborg Louise Damholt Markusen, KFUK og KFUM’s Hovedforening (København) Malene Bentsen Laursen, KFUM og KFUK i Sundby Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK i Aarhus Midtby Randi Vestergaard, KFUM og KFUK i Silkeborg Brian Jørgensen, KFUM og KFUK i Vejle Jacob Kloster Madsen, KFUM og KFUK i Aulum Jesper Damgaard, KFUM og KFUK i Aalborg Kenneth Hoffmann Mikkelsen, KFUM og KFUK på Frederiksbjerg Martin Hejlskov Thomsen, KFUM og KFUK i Aarhus Midtby

Landsmødeguide del 2  KFUM OG KFUK i DAnmark 33


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Camilla Bøgelund

← 25 år ← Bor i Aarhus ← Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Kommunikationskonsulent i CISU – Civilsamfund i Udvikling ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby ← cab@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aarhus Midtby Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi danske børn og unge har brug for og fortjener meningsfulde fællesskaber som vores i KFUM og KFUK. Jeg er superfan af ungdommen, stærke fællesskaber, frivillighed og verdensmål og som en fisk i havet, når jeg får lov at arbejde med organisatoriske og strategiske processer. Derfor kunne jeg ikke forestille mig et mere meningsfuldt sted at stille mine kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde til rådighed end i KFUM og KFUK, hvor jeg også rigtig gerne vil hjælpe de mange andre hovedbestyrelsesmedlemmer med at deres visioner bliver til virkelighed. I KFUM og KFUK har jeg været nogen fremfor noget, og jeg har fået venskaber og oplevelser for livet. Jeg har haft den fornemmeste titel af alle i KFUM og KFUK – frivillig – som redaktør på Markant og som en del af den internationale arbejdsgruppe Y-Glocal. I to år var jeg også kommunikationsmedarbejder i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, hvor jeg var så privilegeret at

arbejde sammen med alle de dygtige og dybt engagerede medlemmer i distriktsbestyrelsen og ditto frivillige på Aarhus Børnehøjskole og fairbar. Det vigtigste i de næste toårsmål er at vi skruer op for ambitionsniveauet med det vigtige arbejde med at blive bedre til at invitere flere børn og unge ind i KFUM og KFUK’s mange fantastiske aktiviteter og meningsfulde fællesskaber, at det frivillige arbejde er lige så sjovt, som det er vigtigt, og at vi fortsætter med at styrke lokalt engagement med globale handlemuligheder. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve, at KFUM og KFUK er et fantastisk fællesskab, der er til for dem, uanset hvem de er, eller hvad de tror på. Hos os skal børn og unge mærke, at de og alle andre mennesker er værdifulde i sig selv, og at de bliver styrket til det at være mennesker i det hele taget i en verden, som også nogle gange slår fra sig. Lokalforeningerne skal være et sikkert ståsted, de kan møde verden fra igennem YMCA og udforske religiøse og eksistentielle emner.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 34


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Kathrine Bang Holm

← 27 år ← Bor i Vesløs (Thy/Hannæs) ( dog indtil juli 2021 i Schaffhausen, Schweiz) ← Kandidat i Engelsk og Mediefag (pt. Au Pair) ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aalborg ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← kh@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aalborg Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi for mig handler det at sidde i Hovedbestyrelsen primært om at hjælpe den enkelte lokalforening med at opnå sit ypperste, men også at sætte det enkelte barn/den enkelte unge i fokus. Jeg har i løbet af 2020 deltaget i et DUF-kursus omkring unges trivsel i Danmark, hvor vi blandt andet har haft fokus på problemstillinger såsom præstationskultur og ensomhed hos unge. Disse problemstillinger føler jeg, er noget vi i KFUM og KFUK burde have mere fokus på, og dette er en af pointerne for, hvorfor jeg gerne vil fortsætte i Hovedbestyrelsen.

Det vigtigste i de næste toårsmål er blandt andet Mål 3 (c). For mig gælder det i høj grad om, at vi i KFUM og KFUK skal kunne udvikle nye aktiviteter for teenagere/unge/børn i en tid hvor ensomhed, perfektionspres m.m. fylder en stor del i det danske samfund. Dette mål er især vigtig for mig, da jeg har, som nævnt tidligere, været en del af opstarten/idéfasen i processen med at bryde denne stigma/problematik med DUF og andre organisationer i Danmark. Nutidens samfund har det med at lægge for stort et pres på børn og unge, hvilket gør, at chancen for at udvikle depression, angst m.m. bliver højere.

I KFUM og KFUK har jeg været medlem helt fra jeg gik i 6. klasse (2006). Her startede jeg i YA (KFUM og KFUK i Thisteds klub for børn) og blev senere hen leder i klubben. Da jeg startede i 7. klasse var jeg aktiv deltager i Thisted’s Ten Sing-gruppe og var der i fire år. Derudover har jeg været leder/deltager for/i Unge Voksneklubberne i Thisted, været deltager i Unge Voksne-klubben i Aalborg, frivillig i Aalborg brætspilscafé og været aktiv leder på teensommerlejr Distrikt Nord. Til slut skal det nævnes, at jeg de seneste elleve år har været aktiv leder på børnesommerlejr i Distrikt Thy-Mors.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at kunne være en del af noget – et fællesskab med mening. Børn og unge skal kunne opleve, at de kan være sig selv uden at blive bedømt af ”samfundets normer”. Børn og unge skal kunne finde venskaber, skal kunne lege og have en fed oplevelse med de aktiviteter, lejre m.m. de oplever gennem KFUM og KFUK. Børn og unge skal i KFUM og KFUK kunne opleve, at DE er i centrum og er vigtige uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 35


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Louise Damholt Markusen

← 22 år ← Bor i København K ← Veterinærmedicinstuderende ← Opstillet af KFUK og KFUM’s Hovedforening (København) ← louisemarkusen@outlook.com

KFUK og KFUM’s Hovedforening (København) Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi KFUM og KFUK har været en virkelig vigtig del af mit liv som barn og ung, og jeg vil gerne gribe chancen for at kunne give børn og unge de bedste rammer og muligheder til at få de samme fede oplevelser, som jeg har fyldt min oplevelsesrygsæk med! I KFUM og KFUK har jeg været trofast deltager (og senere leder) på Børnesommerlejr Distrikt Midtjylland, deltager i kreaklubben Y-design i Ikast, deltager på Wonderful Days, leder i børneklubben Tvojs i Herning og sidst, men absolut ikke mindst, har jeg været aktivt medlem og senere skubber og korleder i Ten Sing Midtjylland i 5-6 år. Nu er jeg ved at finde mig på plads som frivillig i KFUK og KFUM Hovedforeningen i København.

Det vigtigste i de næste toårsmål er tilgængelighed. Vi skal være gode til at gøre alle vores tilbud tydelige og tilgængelige for alle, om det så er lokalsamfundet, unge ledere eller nye deltagere, som mangler et sted at være fælles om noget. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve fællesskab. For mig er det netop dét, KFUM og KFUK er allerbedst til! Vi kan skabe rammer, hvor vi rummer alle præcis, som de er og er fælles om at spille musik, dyrke sport eller tale om livets store spørgsmål.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 36


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Malene Bentsen Laursen

← 27 år ← Bor i København ← Statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet ← Opstillet af KFUM og KFUK i Sundby ← mbl@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Sundby Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi KFUM og KFUK er en fantastisk organisation med udviklingspotentiale. Som medlem har jeg oplevet hvor relevante vores aktiviteter er for samfundet så vel som den enkelte i forhold til både trosliv og samfundsliv, men vi snakker ofte om aktiviteter og ikke den forandring, vi gør. Jeg synes, vi skal blive skarpere på vores eget aftryk på verden. Videre mener jeg, at det er tid til at se på, hvad vi vil være kendt for om 5, 10 eller 20 år, og hvordan vi når dertil. Desuden mener jeg, det kan skabe en bedre sammenhæng mellem det internationale og det nationale niveau, at jeg sidder med i HB. I KFUM og KFUK har jeg været glad! KFUM og KFUK har spillet en afgørende rolle i at forme mig siden jeg var lille. Jeg startede som medlem i Asp, sidenhen i Frederiksbjerg og nu i Sundby. Jeg har skrålet med på sange på en børnelejr, fjantet rundt som teenager på Ung Uge, jeg har været frivillig leder på Wonderful Days og jeg har hjulpet til, hvor der var behov, som vi er gode til i KFUM og KFUK. Siden 2015 har jeg været en aktiv del af Globale Fællesskaber, og i dag repræsenterer jeg jer – alle KFUM og KFUK’s medlemmer – i World YMCA’s Executive

Committee, og jeg repræsenterer danske unge som ungdomsdelegat til FN. Det vigtigste i de næste toårsmål er to ting. 1. Toårsmålene tør tage fat på områder, hvor vi kan forbedre os: vi kan allerede meget; det skal vi holde ved! Men hvis vi vil holde os relevante, så skal vi have blik for, hvor vi kan udvikle os, så vi både får øje på nye muligheder så vel som når gamle kendinge har brug for justeringer. 2. Det er stærkt, at der i toårsmålene er forståelse for, at vi skal nå ud over os selv og ud til lokale partnere, så vel som vi skal lave aktiviteter først og fremmest tilpasset behov og interesser: hvis vi for alvor vil forstå børn og unge, må vi forstå deres lokalområde, interesser og behov. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve, at de hører til, og at de ikke bliver dømt – uanset hvem de er. De skal kunne mærke, at vi bygger på stærke værdier. De skal møde store smil, sjov, grin og fede aktiviteter arrangeret af frivillige. Frivillige, der kan være rollemodeller for dem. De skal opleve en organisation, der vil noget med dem og med samfundet omkring dem, og som giver dem handlemuligheder.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 37


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Nina Frøjk Hansen

← 31 år ← Bor i Aarhus ← Uddannet teolog og historiker, ansat som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Århus ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← nfh@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aarhus Midtby Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil fortsætte med at arbejde for, at KFUM og KFUK i Danmark møder børn og unge i det liv, som de står i, og giver dem mod til at være sig selv og mod til at være til for hinanden. I KFUM og KFUK har jeg været formand for KFUM og KFUK i Århus Midtby 2010-2018, medlem af Kristendomsudvalget siden 2014, projektleder for Kursus 15, 17, 19 og 20, medlem af Hovedbestyrelsen siden 2014.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve håb, tillid og plads til nysgerrighed. Og de skal opleve vilje og mod til at handle og til at fejle. De skal møde fællesskaber, hvor kristendommen er betydningsbærende for, hvorfor vi engagerer os, og hvor mennesker vil følges med og lytte til dem.

Det vigtigste i de næste toårsmål er at vi i KFUM og KFUK skaber fællesskaber og aktiviteter, som gør en forskel, for hinanden, for vores lokalsamfund og for verden. I KFUM og KFUK har vi altid været optaget af børn og unges livsvilkår, og det skal vi fortsætte med at være. Vi skal være nysgerrige på børn og unge og give dem inspiration og mod til både trosliv og samfundsliv. Derfor kan et toårsmål ikke stå alene, men skal bringes i spil samlet i KFUM og KFUK for at øge sammenhængskraften og effekten.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 38


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Randi Vestergaard

← 35 år ← Bor i Silkeborg ← Efterskolelærer ← Opstillet af KFUM og KFUK i Silkeborg ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← rav@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Silkeborg Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg synes, KFUM og KFUK er en fantastisk organisation, der gør en forskel for børn, unge og voksne. Det er jeg stolt af, og det vil jeg gerne bidrage til. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat styrker det lokale arbejde, samt at vi står stærkt på vores kristne kerneværdier og tør bringe værdierne i spil i mødet med hinanden, samfundet og omverdenen. KFUM og KFUK skal fortsat være en dynamisk og levende organisation med en stærk fælles identitet og sammenhængskraft mellem det lokale og det nationale. I KFUM og KFUK har jeg været barn og ung i børneklub og teenklub i Frederiks KFUM og KFUK. Deltager og leder på teensommerlejr i Distrikt Midtjylland. 5 år som deltager og bestyrelsesmedlem i Unge/Voksne i Bording. 5 år som frivillig i Udvalget for Uddannelse og Udvikling. 2 år som medlem af Hovedbestyrelsen.

gagement, som vi skal værne om og synliggøre. Vores lokale ledere og frivillige arbejder med organisationens kerneopgaver, og det er vigtigt, at alle føler sig godt klædt på til arbejdet. Det skal landsorganisationen understøtte med kurser som InFri, Move og Essens – og med lettilgængelige kristendomsmaterialer med fokus på børn og unge. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve stærke fællesskaber omkring stærke værdier. Børn og unge skal føle sig mødt af autentiske voksne, der som rollemodeller står stærkt på KFUM og KFUK’s kerneværdier. Børn og unge skal føle sig mødt med anerkendelse og glæde, der hvor de er. Børn og unge skal opleve at få livsmod og handlemuligheder til at gøre en forskel i hverdagen og i verden. Børn og unge skal opleve, at de ikke er alene, men at de bliver til noget i mødet med fællesskabet.

Det vigtigste i de næste toårsmål er at alle frivillige bliver understøttet og udfordret til at være gode ledere lokalt. KFUM og KFUK’s lokale aktivitetsmiljøer er båret af et stort frivilligt en-

Landsmødeguide del 2  KFUM OG KFUK i DAnmark 39


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Brian Jørgensen

← 42 år ← Bor i Tørring ← Afdelingsleder på uddannelsen AspIT Trekanten ← Opstillet af KFUM og KFUK i Vejle ← brianj@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Vejle Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi KFUM og KFUK for mig at se er en levende organisation med den diversitet, samfundet i dag har brug for. Jeg ser en spændende udviklingen indenfor vores frivilligverden i Danmark. KFUM og KFUK skal – med Børnehøjskolens ord – gøre verden større for de mindste. Livet for børn og unge er i 2020 ekstremt digitalt, rodløst og ensomt. Den dagsorden skal vi som organisation tale ind i. I KFUM og KFUK har jeg været aktiv flere steder. Jeg er født ind i KFUM og KFUK i Vorbasse (Teenklub og Unge-Voksne). En årrække var jeg også med i bestyrelsen. I KFUM og KFUK i Silkeborg var jeg en del af programudvalget (Unge-Voksne). Og sideløbende har jeg været med til at afholde lejre, events og kurser. Lige nu er jeg medlem i KFUM og KFUK i Vejle (Fokus). De sidste seks år har jeg på nationalt plan siddet som formand for Kristendomsudvalget. Det vigtigste i de næste toårsmål er ikke indholdet. Men vigtigst er, hvordan vi udmønter to-

årsmålene, hvordan vi arbejder med dem og får dem til at give mening i den hverdag, vi står i. For mig at se er de tre mål meget brugbare for de kommende to års fokus - både set på lokalt, distrikt og nationalt plan. To tiltag jeg især kan se mig selv i: f at få unge til at engagere sig i vores lokalsamfund ved at inspirere dem med World Council 2022 før, under og efter. f at landsorganisationen opfanger stærke lokale aktiviteter i Danmark og i verden og inspirerer os i foreningerne til at bruge disse. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve aktiviteter og fællesskaber, hvor de møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Jeg tænker vi som organisation har verdens bedste formål. Formålet udleves på forskellige måder – klubber, lejre, festivaler, børnehøjskoler, Fællesklang osv. – opgaven er, at vi er relevante. Vi skal tale ind i vores samtid ud fra et fundament, der blev os givet for 2000 år siden.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 40


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Jacob Kloster Madsen

← 35 år ← Bor i Aulum ← Automekaniker / selvstændig ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aulum ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← jacobkmadsen@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aulum Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg har siddet i Hovedbestyrelsen to år nu og vil rigtig gerne fortsætte dette spændende arbejde. Jeg glæder mig over alle de gode tiltag, der sker i KFUM og KFUK og vil gerne være med til at tænke videre og forme KFUM og KFUK de næste år. I KFUM og KFUK har jeg været det meste af mit liv. Jeg har nydt og nyder fortsat de udfordringer, jeg får i KFUM og KFUK. Jeg har deltaget og været med til at planlægge mange forskellig ting i KFUM og KFUK både på landsplan, distriktsplan og lokalt og kan nu begynde at glædes over at mine børn også får lov til at opleve, hvad KFUM og KFUK kan give dem.

Det vigtigste i de næste toårsmål er ... Det er ikke nemt at sige, hvad der er det vigtigste, men jeg synes mål 3 er spændende og kan give nogle gode udfordringer. Jeg tænker, at det er et godt sted at fokusere og kan måske gøre det nemmere at finde frivillige og deltagere til vores aktiviteter ved at aktiviteterne er lettilgængelige og tydelige på deres indhold. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve store sus, forkyndelse og nærværende voksne, der har tid og lyst til at være til stede blandt børn og unge.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 41


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Jesper Damgaard

← 41 år ← Bor i Ferslev ← Teamleder ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aalborg ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← jd@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aalborg Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg har været med i de seneste 6 år, og tror det er vigtigt, der er en fornuftig overgang ifm. nyt formandskab. I KFUM og KFUK har jeg de seneste 6 år været kasserer for HB og før det haft diverse roller i landsudvalg og lokalt. Det vigtigste i de næste toårsmål er mål 3. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve et sted, hvor der er voksne, som vil dem, og som giver dem en ballast med videre.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 42


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Kenneth Hoffmann Mikkelsen

← 29 år ← Bor i Aarhus ← Diakon/Socialpædagog ← Opstillet af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg ← kennethmikkelsen@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK på Frederiksbjerg Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg har selv igennem min tid i KFUM og KFUK været rundt omkring i landet, fra den lille lokalforening i Vinderup til Vesterbro og nu Aarhus KFUM og KFUK. Her har jeg oplevet, hvor bredt vi kan ramme ud i Danmark, hvilket har givet mig en god forståelse af hvad vi har som muligheder lokalt, nationalt og globalt. Jeg vil bruge mit brede kendskab i KFUM og KFUK til forhåbentligvis at kunne skabe de bedste muligheder i Vest-, Midt-, Nord-, Syd- og Østdanmark, så vi får den bedst mulige forening i fremtiden. I KFUM og KFUK har jeg været med i distriktsbestyrelsen i Aarhus ca. tre et halvt år. De sidste tre et halv år har jeg primært brugt mig tid hos fairbar, hvor jeg i en periode sad som formand for styregruppen. Det vigtigste i de næste toårsmål er 1. Vi skal bruge vores frivillige kræfter på den måde, der giver mest mulig mening i lokalforeningerne. De der bedst ved, hvad der giver mening lokalt, er dem, der bor der. De skal have lov til at forme deres forening, så det giver mest mulig mening.

2. Gode udfordringer er vigtigt. For mig er kurser og vidensdeling et godt redskab til det. Det er vigtigt, at vi fremadrettet kan få skabt nogle gode rollemodeller til at være leder i KFUM og KFUK. 3. Her vil jeg bare pege på Efterskolefestival som et godt eksempel på, hvor vi skaber gode aktiviteter og et rum, hvor der kan tales om tro lettilgængeligt. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve, at de har et sted, hvor de kan skabe venskaber, og møde et sikkert sted og snakke om tro, på den måde der giver mening for dem. De skal opleve et sted, hvor de kan have det sjovt, opføre dig "tosset" med gode lederrealationer, de kan spejle sig i. Børn og unge skal vide, at de er medlem af KFUM og KFUK i hele Danmark, og er en del af en kæmpe international organisation. De skal vide hvor utroligt mange muligheder, det giver at have venskaber nationalt og ude i resten af verden.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 43


Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

Martin Hejlskov Thomsen

← 27 år ← Bor i Aarhus ← Statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet ← Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby ← Sidder i dag i Hovedbestyrelsen ← martinthomsen@kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Aarhus Midtby Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg synes, det er en spændende opgave at være med til at udvikle KFUM og KFUK, så vi bliver ved med at være relevante for børn og unge. Landsmødet har de seneste år truffet mange væsentlige beslutninger og vedtaget vigtige ambitioner, som jeg er meget motiveret for at arbejde inden for rammerne af. Derudover mener jeg, at jeg kan bidrage til arbejdet i hovedbestyrelsen med kontinuitet og strategiske overvejelser. I KFUM og KFUK har jeg været både deltager og frivillig på mange gode aktiviteter, festivaler og lejre. Jeg var medlem af landsudvalget for Globale Fællesskaber fra 2014-2018, og jeg har været medlem af Hovedbestyrelsen siden 2018. Det vigtigste i de næste toårsmål er alle målene – de er i forening vigtige fokuseringer for de

kommende to år. Jeg vil dog alligevel fremhæve mål 3, fordi det rummer et stort potentiale. Vi har mange meningsfulde aktiviteter, men hvis vi udfordrer os selv på at gøre dem endnu mere lettilgængelige og tydelige på deres indhold, tror jeg på, at vi kan nå ud til flere og nye målgrupper. Dertil er der også et stort potentiale for, at vi kan bringe vores stærke værdigrundlag i spil og blive endnu bedre til at møde teenageres behov med nye relevante aktiviteter i en tid, hvor ensomhed, perfektionspres og klimaforandringer fylder. Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at være en del af et åbent, vedkommende, trygt og meningsfuldt fællesskab, hvor de kan være sig selv og samtidig gøre noget for andre. De skal opleve at udvikle sig som mennesker og få handlemuligheder til at tage ansvar for vores fælles verden.

Valg til Hovedbestyrelsen Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 44


PUNKT 9.1

Forslag om nye vedtĂŚgter for KFUM og KFUK i Danmark Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Derfor skal KFUM og KFUK have nye vedtægter Hvorfor har vi vedtægter?

Vedtægterne er vores "grundlov". De beskriver blandt andet, hvad formålet med KFUM og KFUK er, hvordan vi arbejder, hvad der kræves af medlemmer og ledere, og hvordan demokratiet fungerer i praksis. Vedtægter er som spilleregler. Når spillereglerne er klare og tydelige, er det lettere at arbejde sammen og undgå uenighed. Vedtægterne danner grundlaget for en demokratisk og god drift af foreningen.

Baggrund for ændringsforslagene

KFUM og KFUK’s nuværende vedtægter er udformet i 1982. Siden da er de ændret ved næsten hvert eneste landsmøde. Nogle gange har det været større ændringer som fx KFUM og KFUK's formål eller størrelsen på bestyrelsen, andre gange har det været små justeringer. Resultatet er ikke desto mindre et sæt lidt uensartede vedtægter, som i et stykke tid har trængt til en sproglig og strukturel gennemskrivning. Anledningen til at gøre dette kom, da Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som administrerer tipstilskuddet, der er en væsentlig del af KFUM

og KFUK i Danmarks indkomstgrundlag, justerede deres fortolkning af, hvordan medlemmernes demokratiske rettigheder skal sikres i vedtægterne. Denne justering fulgte umiddelbart efter et år, hvor stort set alle lokalforeninger allerede havde ændret vedtægter for at imødekomme kravene til demokratiske medlemsrettigheder. På den baggrund søgte Hovedbestyrelsen 201618 om dispensation til først at gennemføre disse ændringer i 2021 og i den mellemliggende tid benytte muligheden for at arbejde sig igennem “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark” og standardvedtægten for lokalforeninger. Med denne dispensation i hånden nedsatte Hovedbestyrelsen 2018-20 en arbejdsgruppe, som skulle behandle vedtægterne i deres helhed og præsentere Hovedbestyrelsen for muligheder på centrale områder og for et samlet forslag til nye vedtægter. Retningsgivende for arbejdsgruppen var, at Hovedbestyrelsen ønskede at forenkle vedtægterne, og at arbejdsgruppen skulle adressere de diskussioner angående vedtægter, der er blevet draget frem på de seneste landsmøder.

Arbejdsgruppen bestod af: Jens Christian Kirk (Hovedbestyrelsen og KFUM og KFUK i Snejbjerg) Rune Hoff Lauridsen (Hovedbestyrelsen og KFUM og KFUK i Ikast) Søren Jellesmark Schurmann (KFUM og KFUK i Aulum) Søren Mandsberg (KFUM og KFUK i Kolding) Nicolai Diemer (Medarbejder)

Arbejdsgruppen har fra september 2019 til juni 2020 på hvert Hovedbestyrelsesmøde fremlagt emner til Hovedbestyrelsens drøftelse. Arbejdsgruppen har undervejs inddraget relevante ressourcepersoner og trukket på erfaringer fra andre foreninger i Danmark og KFUK-KFUM i Norge. Før den endelige fremlæggelse for Hovedbestyrelsen er der læst korrektur på vedtægterne af frivillige fra flere lokalforeninger, en tidligere generalsekretær, en foreningsadvokat, to kommuner og en DUF-konsulent. Slutteligt har Hovedbestyrelsen undervejs sendt dele af forslagene ud til høring hos alle lokalforeninger, og enkelte dele hos de særligt berørte lokalforeninger.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 46


Behandling af ændringsforslagene på Landsmødet

Ændringsforslagene vil på Landsmødet blive behandlet i grupper, som dirigenterne finder det relevant og praktisk muligt. Der vil således løbende blive afstemninger om enkelte dele - og endeligt vil det hele/det samlede forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark bringes til afstemning. Ligeledes vil forslag til nye vedtægter for lokale foreninger og distrikter blive behandlet. Nedenstående afspejler Hovedbestyrelsens forståelse af væsentlige grupper af vedtægtsændringer.

Motivation for grupper af ændringsforslag Medlemsdemokrati

Det er et krav for at være berettiget til tipstilskud, at alle medlemmer har fulde demokratiske medlemsrettigheder, uanset alder. Derfor indeholder forslaget, at alle øvrige krav i forhold til stemmeret på generalforsamlinger og valgbarhed til bestyrelser bortfalder. Ligeledes er der taget højde for den hypotetiske situation, hvor en bestyrelse består udelukkende af unge under 18 år.

Hovedbestyrelsesvalg

Det er snarere reglen frem for undtagelsen, at der ikke rettidigt er opstillet tilstrækkeligt kandidater til hovedbestyrelsen. I forslaget flyttes deadline for opstilling til selve landsmødet, men det forudsætter fortsat opbakning fra det lokale niveau at blive kandidat. På den baggrund bliver det lettere at stille op. Til gengæld fritages Hovedbestyrelsen fra ethvert formelt ansvar for en fuldtallig hovedbestyrelse.

Lederskab

Det har længe været et ønske, at der blev gjort noget ved beskrivelsen af lederskab i KFUM og KFUK. Dels har lederaftalens berettigelse været udfordret adskillige gange, og dels har der været efterspurgt et mere præcist sprog omkring forskellige grader af det at være frivillig i KFUM og KFUK. Forslaget indebærer, at lederaftalen afskaffes, men at forventningerne til ledere i KFUM og KFUK forbliver de samme. Betegnelsen “hjælper” indføres som supplement til “leder”. Dertil bliver lederuddannelse indskrevet i vedtægterne og udfoldet i et supplerende dokument.

Mission/grundlag og arbejdsform

Som konsekvens af formålsændringen i 2016 har der været behov for en gennemskrivning af resten af § 2 (Formål) og § 3 (Arbejdsform). Gennemskrivning af § 2 har ført til, at missionsafsnittet er blevet erstattet af et grundlagsaf-

snit, som er en præsentation af KFUM og KFUK’s gudssyn, organisatoriske og kirkelige tilknytning samt menneskesyn. Dertil er blevet tilføjet et supplerende dokument “KFUM og KFUK’s teologiske basis”, som vedtages af Landsmødet og i længere form beskriver KFUM og KFUK’s motivation for og måde at arbejde med kristendom på. Arbejdsformen er blevet knyttet tæt til “De tre rum” og udfolder i højere grad, hvordan vi tænker aktiviteter og fællesskaber.

Struktur

Forslaget indebærer en omstrukturering af vedtægterne, så vi, efter den værdimæssige beskrivelse, beskriver vores organisation nedefra og op, begyndende med medlemskab og lederskab.

Distrikter

På sidste landsmøde blev Hovedbestyrelsen pålagt at medtænke, om distrikterne skulle gives delegerede. Hovedbestyrelsen anbefaler ikke dette, men for god ordens skyld bad Hovedbestyrelsen vedtægtsarbejdsgruppen gennemtænke en mulig distriktsstruktur. Arbejdsgruppen har dog siden overbevist Hovedbestyrelsen om, at distrikterne i KFUM og KFUK er for forskellige til at beskrive dem i vedtægterne. Der lægges derfor et forslag til distriktsstruktur frem, men Hovedbestyrelsen stiller ikke dette forslag til landsmødet.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 47


Foto: Daniel Langgaard

Forslag til nye vedtĂŚgter for KFUM og KFUK i Danmark


Generelle kommentarer til forslaget til nye vedtægter Opbygning af vedtægterne

Den nye strukturelle tanke er at opbygge/tegne organisationen “nedefra” i vedtægterne (fra medlem til Landsmøde og Hovedbestyrelse). Derfor er der byttet rundt på rækkefølgen af nogle paragraffer, og der er tilføjet en ny § 4 ‘Organisation’, der tidligt i dokumentet præsenterer, hvordan KFUM og KFUK er opbygget.

Betegnelser for KFUM og KFUK

Der bruges konsekvent følgende betegnelser for KFUM og KFUK: KFUM og KFUK fBruges om KFUM og KFUK generelt, dvs. som den brede term, når der tales om noget, der vedrører både det lokale og nationale niveau (fx formål).

Se næstformand Jens Christian Kirks gennemgang af forslagene på video:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtVdWK-V4pD8nbLvQaXDEqdaHVDujVd2L

KFUM og KFUK i Danmark / Landsorganisationen fDe to betegnelser betragtes som synonymer og vælges afhængigt af, hvad der sprogligt fungerer bedst. fBruges når der tales om det nationale rent organisatorisk, dvs. ansatte, Landsmøde, Hovedbestyrelse. Det lokale niveau er ikke direkte indbefattet i betegnelsen (men indirekte via Landsmødet). Foreningen fBruges kun om de lokale foreninger. fNogle steder skrives dog “en KFUM og KFUK-forening” eller “den lokale forening” for at tydeliggøre, hvad der tales om. “Landsbevægelsen” benyttes ikke, da det er ønskeligt at nøjes med ét udtryk, nemlig landsorganisationen. Dog skrives to steder, at KFUM og KFUK er en bevægelse.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 49


Læsevejledning De nuværende vedtægter står i venstre kolonne. Forslaget til nye vedtægter står i højre kolonne. Paragrafferne står i rækkefølge efter det nye forslag. Tekst markeret med blå er nyt – dvs. der er indholdsmæssige ændringer. Sproglige ændringer, der ikke har indholdsmæssig betydning, er ikke fremhævet. Hvis dele af de gamle paragraffer ikke er overført til den nye paragraf, der svarer til den gamle, angives i venstre kolonne hvortil teksten er flyttet, eller om den udgår. Med gråt er der under alle ændringer tilføjet en forklaring/ begrundelse. Øverst i hver paragraf findes i nogle tilfælde en samlet forklaring af ændringer, der er foretaget i paragraffen.

Obs. Problem med links Det har desværre ikke været muligt at gøre links aktive i de følgende forslag til vedtægtsændringer. I den endelige version - når den er vedtaget af Landsmødet - vil det naturligvis fungere. Gå foreløbig til denne oversigtsside for at finde alle links: https://landsmoede. kfum-kfuk.dk/forslag/link/


Nuværende

Ændringsforslag 0a

International basis og motto

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Der er tilføjet engelske navne (YMCA/YWCA) samt titlen “Parisbasis”, da det refererer til bevægelsernes reelle navne, og da YMCA’s basis internationalt omtales som dette.

KFUM’s basis fra 1855 “KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift, og som i tro og liv vil være hans disciple, og i fællesskab vil arbejde for at udbrede Guds Rige blandt unge mænd. Meningsforskelle på alle andre områder - uanset deres vigtighed - må ikke indvirke på de indbyrdes harmoniske forhold mellem medlemmerne af KFUMs Verdensforbund.” KFUM’s motto “At de alle må være ét” (Johs. 17,21) KFUK’s basis fra 1955 “Tro på Gud Fader, den almægtige, på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre og Frelser, og på Helligånden.” KFUK’s motto “Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!” (Zak. 4,6)

International basis og motto yMCa’s (KFUM’s) basis fra 1855 (Parisbasis) “KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift, og som i tro og liv vil være hans disciple, og i fællesskab vil arbejde for at udbrede Guds Rige blandt unge mænd. Meningsforskelle på alle andre områder - uanset deres vigtighed - må ikke indvirke på de indbyrdes harmoniske forhold mellem medlemmerne af KFUMs Verdensforbund.” yMCa’s (KFUM’s) motto “At de alle må være ét” (Johs. 17,21) yWCa’s (KFUK’s) basis fra 1955 “Tro på Gud Fader, den almægtige, på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre og Frelser, og på Helligånden.” yWCa’s (KFUK’s) motto “Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!” (Zak. 4,6)

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 51

4


Nuværende

Ændringsforslag 1a

§1

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Tidl. paragraf er nu opdelt i to. Forkortelserne KFUM/KFUK er forklaret i en parentes.

Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark er en forening, stiftet som hhv. KFUM i 1878 og KFUK i 1883 og sammensluttet i 1976 til KFUM og KFUK i Danmark. Foreningen har hjemsted i København.

§ 1 Navn 1. Landsorganisationens navn er KFUM og KFUK i Danmark. 2. Landsorganisationen er stiftet som hhv. KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd) i 1878 og KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder) i 1883 og sammensluttet i 1976 til KFUM og KFUK i Danmark. Landsorganisationen har hjemsted i København.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 52

5


Nuværende

Ændringsforslag 2a

§2

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Det er Hovedbestyrelsens holdning, at juridiske vedtægter ikke er det bedste sted at udfolde teologi. Det teologiske grundlag skal stå kort – og derudover henvises til et nyt, særskilt teologisk dokument, som fra og med dette Landsmøde skal beskrive KFUM og KFUK’s teologiske basis. Dette dokument vedtages af landsmødet med simpel stemmeflerhed, men her bliver det vedtægtsbestemt, at det skal findes. Således suppleres vedtægterne med et dokument, hvor vi fyldigt og "til tiden” beskriver vores teologiske ståsted.

Formål for Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

KFUM Og KFUK’s MissiOn

Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen: f til styrkelse af tro og fællesskab, f til deltagelse i menighedens liv, i mission og

tjeneste, og f til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund. KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

§ 2 Formål og grundlag 1. Formål KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. 2. Grundlag KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, som bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske lære (jævnfør supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis, som vedtages af Landsmødet). KFUM og KFUK er tilknyttet World Alliance of YMCAs og World YWCA og tilslutter sig derfor værdigrundlaget for begge organisationer. f Tilføjes, da det er naturligt at tilknytningen til verdensbevægelserne findes i paragraffen om KFUM og KFUK’s grundlag.

KFUM og KFUK forstår mennesket som en helhed bestående af krop (body), sind (mind) og ånd (spirit). Derfor mødes vi til fællesskab, til dannelse og til tro. f Denne forståelse af mennesket er central for KFUM og KFUK over hele verden og bør derfor stå som en del af grundlaget for KFUM og KFUK.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 53

6


Nuværende

Ændringsforslag 3a

§3

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er nyformuleret. Det foreslås, at KFUM og KFUK’s aktiviteter beskrives med “de tre rum”.

Arbejdsform Formålet søges realiseret ved: f gennem alderssvarende aktiviteter i foreninger og klubber, lejre m.v., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab.

§ 3 Arbejdsform 1. Formålet søges realiseret i KFUM og KFUK's aktiviteter gennem: Fællesskabets rum, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt, deler livet med hinanden og inviterer flere med. Dannelsens rum, hvor debat og refleksioner giver mod til at leve og handle til gavn for medmennesket. Troens rum, hvor mennesker styrkes og forbindes med Gud og med hinanden gennem gudstjeneste og ritualer, ord og eftertanke.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 54

7


Nuværende

Ændringsforslag 4a

(findes ikke)

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er ny. Teksterne er samlet fra forskellige dele af de nuværende vedtægter og er således i sig selv ikke nye. Der er behov for kort og tidligt i vedtægterne at forklare den grundlæggende opbygning af organisationen.

§ 4 Organisation 1. KFUM og KFUK er en bevægelse bestående af medlemmer i lokale KFUM og KFUK-foreninger. 2. I landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark optages lokale foreninger under navn af “KFUM og KFUK i/på NN”, der hver især er selvstændige juridiske enheder. 3. Landsmødet er den øverste myndighed i KFUM og KFUK i Danmark. Landsmødet vælger Hovedbestyrelsen. 4. Hovedbestyrelsen varetager ledelsen af KFUM og KFUK i Danmark under ansvar for Landsmødet. 5. Hovedbestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. 6. Hovedbestyrelsen ansætter den daglige ledelse. 7. Landsorganisationen består af Landsmødet, Hovedbestyrelsen, udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen, den daglige ledelse og øvrige landsansatte medarbejdere. 8. KFUM og KFUK i Danmark driver og ejer erhvervsvirksomhed til støtte for KFUM og KFUK’s arbejde.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 55

8


Nuværende

Ændringsforslag 5a

§4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Praksis vedr. kontingent er skrevet ind, samværspolitik er tilføjet og mulighed for udmeldelse er tilføjet.

Åbent medlemskab 4.1 Personligt medlemskab af en lokalforening 4.1.1 Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af landsorganisationen.

§ 5 Medlemskab 1. Enhver, der har betalt kontingent til en lokal KFUM og KFUK-forening, er medlem af KFUM og KFUK i Danmark og har fulde demokratiske medlemsrettigheder (jf. dog § 9.3.3). f Demokratisk præcisering. f Henvisningen dækker over det forhold, at man som medlem mister stemmeretten på Landsmødet, hvis ens lokale forening har forfalden gæld til landsorganisationen, medmindre der er indgået skriftlig aftale om gældens afvikling senest en måned før Landsmødet.

4.1.2 Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.

2. Kontingentet fastsættes af den lokale forening. Landsmødet fastsætter minimumssatsen for kontingent.

4.1.3 Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening.

3. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle medlemmer.

4.1.4 Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til landsorganisationen. f 7.3

f Praksis vedr. kontingent bør være bestemt i vedtægterne.

f Samværspolitik bør tilføjes.

4. Medlemmer, som er i åbenbar strid med KFUM og KFUK’s formål og vedtægter, kan af Hovedbestyrelsen udelukkes af KFUM og KFUK, idet de pågældende dog skal have lejlighed til over for Hovedbestyrelsen at udtale sig i sagen. f Det vil være rimeligt - og vigtigt at sikre det i vedtægterne.

5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til enten den lokale forening eller landskontoret. f Nuværende vedtægter mangler regel om udmeldelse.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 56

9


Nuværende

Ændringsforslag 6a

§5

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Definitioner af frivillige samt samværspolitik og lederuddannelse er tilføjet, ligesom krav til frivillige er omformuleret. Hovedbestyrelsen foreslår Landsmødet, at de tre nuværende kriterier i forhold til ledere fastholdes: Krav om medlemskab, krav om at man er døbt og krav om at man vil arbejde for KFUM og KFUK’s formål. Hovedbestyrelsen foreslår til gengæld, at den skriftlige lederaftale opgives. Lederens teologiske ståsted udfoldes ikke længere eksplicit i vedtægterne. I stedet henvises til formålet og det teologiske supplerende dokument, som har en grundigere beskrivelse af KFUM og KFUK’s teologiske ståsted.

Lederskab 5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen. f Lederaftalen omtales ikke i de nye vedtægter, i stedet stilles krav om medlemskab og dåb og der henvises til formålet (inkl. nyt teologisk støttedokument)

5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest, og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: »Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUK’s formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«. 5.2.2 Landskonsulenter indgår lederaftalen med Hovedbestyrelsen. Lokalt ansatte konsulenter indgår lederaftale med foreningsbestyrelsen.

§ 6 Lederskab 1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.) f Det er vigtigt at få defineret vores sprogbrug ift. frivillige, ledere, hjælpere. Her leveres en tydelig opdeling, samtidigt med at der er et fortolkningsrum for lokalforeningen. Det er væsentligt at forstå, at vi her beskriver rammerne for KFUM og KFUK’s frivillige, men at vi ikke kan og skal tage højde for alle eventualiteter.

2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. f Samværspolitik bør tilføjes.

3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. f Kristent lederskab følger af formålet samt det teologiske supplerende dokument, som der henvises til i formålsparagraffen.

4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. f Hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer, eller i funktioner med begrænset ansvar) skal også arbejde for formålet, men derudover stilles færre krav end til ledere.

5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen). f Med denne tilføjelse forpligter vi hinanden på at sikre god velkomst og oplæring af ledere. Det kan håndteres forskelligt lokalt, men det supplerende dokumentet opstiller vejledning.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 57

10


Nuværende

Ændringsforslag 7a

§6

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Enkelte, mindre præciseringer. Gruppemedlemskab skrives ud af vedtægterne.

Organisation 6.1 Den lokale forening 6.1.1 En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav: f Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. f Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. f Der skal være aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år. f Foreningen skal være godkendt af landsorganisationen og overholde dennes formelle krav. 6.1.2 Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark, løbende at vedligeholde medlemsoplysninger digitalt. Foreninger skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter, jf. 6.1.1. Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15. marts. 6.1.3 En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening.

§ 7 Den lokale forening 1. En KFUM og KFUK-forening skal have regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med §2 Formål og §3 Arbejdsform. f Da den nye § 3 Arbejdsform rummer en beskrivelse af, hvordan aktiviteternes formål skal være at møde det enkelte menneske, bør det også være på grundlag af denne, at foreningernes aktiviteter foregår.

2. Foreningen skal opfylde følgende minimumskrav: 1. Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. 2. Der skal være aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år. 3. Foreningen skal opfylde følgende formelle krav. 1. Foreningen skal afholde årlig generalforsamling. f Nødvendigt krav at stille for at kunne være en åben demokratisk forening med de rettigheder og muligheder, det giver.

2. Foreningen skal løbende vedligeholde medlemsoplysninger efter anvisning. 3. Foreningen skal til landsorganisationen indsende revideret årsregnskab og indbetale organisationsbidrag efter anvisning. f Præcis dato for betaling af organisationsbidrag ændres til løsere formulering, så dato kan defineres (og lettere ændres) af landskontoret.

4. Foreningen skal have et sæt vedtægter, der er godkendt af Hovedbestyrelsen, og skal have alle efterfølgende vedtægtsændringer godkendt af Hovedbestyrelsen.1 4. Foreningen vælger delegerede til landsmødet. 1. I foreninger med mere end én delegeret, skal der tilstræbes en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder, samt at mindst én af de delegerede er under 30 år.

1) KFUM og KFUK i Danmarks standardvedtægter for foreninger findes som appendiks 1.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 58

11


6.1.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love. f § 4, § 7.3.4 og § 10.1.7

6.1.5 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUK’s grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUK’s navn. 6.1.6 Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1. og 6.1.2.

5. Nedlæggelse og sammenlægning 1. En eller flere foreninger kan efter beslutninger på lokale generalforsamlinger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening. 2. Hovedbestyrelsen kan udelukke en forening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med vedtægterne for KFUM og KFUK i Danmark (jf. § 7.1), hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUK’s navn (jf. § 4.2). 3. En forening kan nedlægges på eget initiativ, og i den forbindelse informeres Hovedbestyrelsen. f Dette skal naturligvis også være muligt.

4. Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 7.2 og 7.3 5. I forbindelse med nedlæggelse af foreningen er denne forpligtet på at udfylde en statusopgørelse efter anvisning.

I forbindelse med indstillingen/nedlæggelsen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse. 6.2 Samarbejde f8

6.2.1 Foreningerne kan samarbejde i distrikter. f 8.1

6.2.2 På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet. f 8.2

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 59

12


6.3 Grupper f Udelades da gruppemedlemskab kan stå i vejen for det personlige medlemskab. og for at have klare linjer for deltagerpriser, der er differentieret i forhold til medlemskab.

6.3.1 Som grupper kan optages sognebaserede konfirmandklubber, cafeer, efterskoler og lign., hvis arbejdsform ikke lægger op til personligt medlemskab. 6.3.2 Hovedbestyrelsen beslutter om en gruppe kan optages og fastsætter gruppebidrag til landsorganisationen. 6.4 Landsorganisationen 6.4.1 Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark består af medlemmer i lokale foreninger. f 4.1

6.4.2 KFUM og KFUK i Danmark driver erhvervsvirksomhed, som ejes af landsorganisationen. f 4.8

6.4.3 KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen. f4

6.4.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love. f 10.1.7

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 60

13


6.4.5 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUK’s grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUK’s navn. f 10.1.7

6.4.6 Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne har været indstillet i tre år, og eventuelt tage initiativ til oprettelse af nyt arbejde på stedet. I forbindelse med indstillingen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse. 6.5 Verdensforbundene f Medtages ikke, da de står i præambel.

6.5.1 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af »World Alliance of YMCAs« (KFUMs verdensforbund), og »World YWCA« (KFUK’s verdensforbund).

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 61

14


Nuværende (findes ikke)

Ændringsforslag 8a Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er ny. Tekst er flyttet fra tidl. § 6.2. Teksten er uændret. Organisatorisk giver det mening at distrikter omtales i selvstændig paragraf.

§ 8 Distrikter 1. Foreningerne kan samarbejde i distrikter. 2. På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 62

15


Nuværende

Ændringsforslag 9a

§7

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er nyformuleret. Punkt 9 er hentet ind fra tidl. § 8 om Hovedbestyrelsen. I punkt 9 ‘Valgmåde vedr. Hovedbestyrelsesmedlemmer’ foreslås, at tidsfristen på 7 uger for opstilling af kandidater helt fjernes (se uddybende begrundelse nedenfor). Hovedbestyrelsens mulighed for at opstille kandidater efter 7-ugersfristen er således også fjernet. Punkt 10 ‘Valgmåde vedr. suppleanter” er ny, fordi der lægges op til separat valg af suppleanter. Praksis har været (selvom det ikke er beskrevet i de nuværende vedtægter) at valgene til Hovedbestyrelsesposterne og suppleantposterne lægges sammen. Hovedbestyrelsen foreslår at spærre for dette i de nye vedtægter. Derfor foreslås denne beskrivelse af et selvstændigt valg til suppleanter. Det gør det samtidig til en særskilt opgave for Landsmødet også at fylde suppleant-pladserne (så der er nogle at tage af, hvis det viser sig nødvendigt).

Landsmøde 7.1 Landsmødet er højeste myndighed for KFUM og KFUK i Danmark. f Står i 4.3

7.1.1 Den lokale forenings generalforsamling vælger delegerede til landsmødet. Så vidt muligt bør formanden være delegeret. I foreninger med mere end én delegeret, skal der tilstræbes en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder, samt at mindst én af de delegerede er under 30 år på tidspunktet for afholdelse af landsmødet. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede. f I lokale vedtægter

7.1.2 Delegerede skal være fyldt 16 år og have underskrevet lederaftalen. f Udgår pga. DUF-krav

7.1.3 Medlemstallet pr. 31. december er sammen med rettidigt indbetalt organisationsbidrag grundlag for beregning af antal delegerede til førstkommende Landsmøde. 7.1.4 Foreninger, som har forfalden gæld til landsorganisationen, mister stemmeretten, medmindre der er indgået skriftlig aftale om gældens afvikling senest en måned før landsmødet.

§ 9 Landsmøde 1. Landsmødet er højeste myndighed for KFUM og KFUK i Danmark. 2. Delegerede 1. Landsmødets delegerede (stemmeberettigede) består af foreningsvalgte delegerede samt Hovedbestyrelsens medlemmer. Delegerede skal være medlemmer. f Tidligere formulering om, at delegerede skal være fyldt 16 år og have underskrevet lederaftalen udgår pga. DUF-krav. I stedet tilføjes, at delegerede skal være medlemmer. DUF kræver, at alle medlemmer uanset alder har fulde medlemsrettigheder, dvs. også er valgbare til bestyrelser - både lokalt og nationalt. KFUM og KFUK har fået dispensation fra kravet frem til 31. december 2021, hvor lokale foreningers generalforsamlinger skal have vedtaget de nye lokale vedtægter. Derfor foreslås det, at alle medlemmer uanset alder har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

2. Ansatte medarbejdere, lokalt såvel som landsansatte, kan ikke være delegerede. Undtaget er medarbejderrepræsentanten i Hovedbestyrelsen, korttidsansatte på maksimalt et halvt år og ansatte servicemedarbejdere (viceværter, rengøringsmedarbejdere mv.). 3. Foreningsvalgte delegerede 1. Foreninger, der er optaget i landsorganisationen inden Landsmødet, er berettiget til at sende delegerede ved mindst 10 medlemmer efter følgende regler. Foreninger med 10 – 49 medlemmer har ret til 1 delegeret, 50 – 99 medlemmer har ret til 2 delegerede, 100 – 149 medlemmer har ret til 3 delegerede,

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 63

16


7.1.5 Ansatte medarbejdere, lokalt såvel som landsansatte, kan ikke være delegerede eller vælges til Hovedbestyrelsen. Undtaget er medarbejderrepræsentanten i Hovedbestyrelsen, korttidsansatte på maksimalt et halvt år og ansatte servicemedarbejdere (viceværter, rengøringsmedarbejdere mv.). 7.2 Landsmødets delegerede består af: 7.2.1 Foreningsvalgte. Foreninger, der er optaget i landsorganisationen inden landsmødet, er berettiget til at sende delegerede ved 10 medlemmer og derover ved seneste medlemsopgørelse. Antallet af delegerede vælges således: Foreninger med 10 – 49 medlemmer har ret til 1 delegeret 50 – 99 medlemmer giver 2 delegerede 100 – 149 medlemmer giver 3 delegerede osv. 7.2.2 Hovedbestyrelsens medlemmer er delegerede. 7.3 Øvrige landmødedeltagere Foreningerne kan udover delegerede sende deltagere til landsmødet i det omfang, pladsen tillader det. f udgår, da man skal være medlem for at deltage på Landsmødet

7.4 Særlig taleret 7.4.1 Medlemmer af Hovedbestyrelsens udvalg og ansatte i KFUM og KFUK i Danmark og de hertil knyttede virksomheder, har adgang til landsmødet med taleret i de sager, der vedrører deres arbejdsområder.

og så fremdeles. 2. Grundlaget for beregningen af antal delegerede er antallet af kontingentbetalende medlemmer (jf. § 5.1) pr. 31. december året før Landsmødet, samt at organisationsbidrag er indbetalt. f “Kontingentbetalende” tilføjes for at følge praksis og undgå misforståelser.

3. Delegerede fra foreninger, som har forfalden gæld til landsorganisationen, mister stemmeretten, medmindre der er indgået skriftlig aftale om gældens afvikling senest en måned før Landsmødet. 4. Øvrige Landsmødedeltagere 1. På Landsmødet kan desuden, i det omfang pladsen tillader det, deltage: – medlemmer af KFUM og KFUK f Tidligere formulering: “Foreningerne kan udover delegerede sende deltagere”. Det må være rimeligt, at de personer, foreningerne sender til Landsmødet er medlemmer.

– ansatte i KFUM og KFUK samt KFUM og KFUK’s virksomheder – en repræsentant fra hver af de til KFUM og KFUK tilknyttede skoler – øvrige gæster inviteret af Hovedbestyrelsen

f Det har længe været praksis, at der også inviteres gæster fra andre børne- og ungdomsorganisationer, som KFUM og KFUK samarbejder med, samt internationale gæster.

5. Indkaldelse og afholdelse 1. Det ordinære Landsmøde afholdes i lige år inden udgangen af november måned. 2. Landsmødet indkaldes gennem KFUM og KFUK i Danmarks officielle, medlemsrettede medier med mindst tre måneders varsel. f Tidligere betegnelse “medlemsblade” gøres mere generisk.

3. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 9, skal indsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen senest syv uger før Landsmødet. f Punkt 7 og 8, der vedrører valg til Hovedbestyrelsen, udgår, da det foreslås, at man kan stille op helt frem til Landsmødet.

Forslag skal forinden være behandlet og vedtaget på foreningens generalforsamling, medmindre generalforsamlingen har bemyndiget foreningsbestyrelsen til at indsende forslag. En repræsentant for forslagsstillerne indbydes til at fremlægge forslaget. 4. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens punkt 10, og som ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen, kan indleveres til Landsmødets dirigenter jf. den på mødet vedtagne forretningsorden. 5. Hovedbestyrelsen er forpligtet på at fremsætte forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 og 6 og kan fremsætte forslag til behandling under 5, 9 og 10 under overholdes af samme deadlines som beskrevet ovenfor. f Skal tydeliggøre Hovedbestyrelsens opgave

6. Taleret 1. Både delegerede og øvrige Landsmødedeltagere, der er medlemmer af KFUM og KFUK, har taleret. I tilfælde af tidspres kan Landsmødets dirigenter give fortrin til delegerede på talerlisten, jf. forretningsordenen. f I de nuværende vedtægter er det indforstået, at kun delegerede har taleret på Landsmødet. Det har imidlertid længe været praksis (beskrevet i forretningsordenen for Landsmødet), at alle deltagere (som er medlem) har haft mulighed for at gå på talerstolen. Det foreslås, at denne praksis indføres i vedtægterne, bl.a. for at gøre Landsmødet mere levende og mangfoldigt.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 64

17


7.4.2 Opstillede kandidater til hovedbestyrelsen har taleret. f Slettes, da indbefattet i 9.4.1

7.5 Landsmødets afholdelse 7.5.1 Det ordinære landsmøde afholdes hvert andet år i lige år inden udgangen af november måned, og er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt, uanset hvor mange delegerede, der er mødt. 7.5.2 Landsmødet indkaldes gennem landsorganisationens officielle medlemsblade for unge og voksne med mindst 3 måneders varsel. 7.5.3 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens pkt. 4, 5, 6, 7, 8 og 9, må indsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark senest 7 uger før Landsmødet og må forinden være behandlet og vedtaget på foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen kan bemyndige foreningsbestyrelsen til at indsende forslag. En repræsentant for forslagsstillerne indbydes til at fremlægge forslaget. f 9.5.3

7.5.4 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens punkt 10 og som ikke har økonomiske konsekvenser for Landsorganisationen, kan indleveres til Landsmødets dirigenter jvf. den på mødet vedtagne forretningsorden. f 9.5.4

7.6 Dagsorden Endelig dagsorden gøres tilgængelig på KFUM og KFUK’s hjemmeside senest 4 uger før mødet.

2. Ansatte i KFUM og KFUK i Danmark og de hertil knyttede virksomheder har på Landsmødet taleret i de sager, der vedrører deres arbejdsområder. 7. Dagsorden Endelig dagsorden skal gøres tilgængelig på KFUM og KFUK i Danmarks hjemmeside senest fire uger før mødet. Dagsordenen skal som minimum indeholde: 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter, stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden for Landsmødet. f Forretningsordenen bør godkendes af Landsmødet.

2. Drøftelse og godkendelse af Hovedbestyrelsens beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. 3. Godkendelse af de foregående to kalenderårs reviderede regnskaber for KFUM og KFUK i Danmark samt orientering om KFUM og KFUK i Danmarks forretninger (jf. § 4.8). f Det bør præciseres, hvilke regnskaber der er tale om, og at der kun orienteres om landsorganisationens forretninger.

4. Vedtagelse af vision, mål og/eller arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende to regnskabsår. 7. Valg af ti medlemmer til Hovedbestyrelsen (fem af hvert køn, og så vidt muligt med mindst én kvinde og én mand under 30 år). 8. Valg af to suppleanter til Hovedbestyrelsen. 9. Ændringer i »Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark« (jf. § 12). 10.Behandling af resolutioner og udtalelser. 11.Eventuelt.

Landsmødet fører beslutningerne til referat, som efter Landsmødets afslutning underskrives af Landsmødets dirigenter. f Det bør fremgå, at Landsmødets beslutninger efterfølgende skal kunne findes på skrift, og det er rimeligt (og normalt), at dirigenterne bekræfter referatet med deres underskrift.

8. Afstemning 1. Landsmødet er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt, uanset hvor mange delegerede, der er mødt. 2. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog skal forslag om ændring af vedtægter vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (jf. § 12.1). 9. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer 1. Valg til Hovedbestyrelsen (inkl. suppleanter) sker skriftligt. 2. Kandidater opstilles med skriftlig opbakning fra en eller flere foreningsbestyrelser, der tilsammen råder over mindst tre delegerede, eller fra minimum tre delegerede fra tre forskellige foreninger. f Når kandidater kan opstilles direkte på Landsmødet, bør kravene til opbakning være mere fleksible.

3. De foreslåede kandidater skal være medlemmer.

f Tidligere formulering om, at kandidater skal være fyldt 16 år og have underskrevet lederaftalen udgår pga. DUF-krav. I stedet tilføjes, at kandidater skal være medlemmer. DUF kræver, at alle medlemmer uanset alder har fulde medlemsrettigheder, dvs. også er valgbare til

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 65

18


Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere. 2. Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark samt orientering om KFUM og KFUK’s forretninger, jvf. § 8 pkt. 8.8.13 4. Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 5. Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen. 6. Fastsættelse af organisationsbidrag og godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende 2 regnskabsår. 7. Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter. 9. Ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« (jvf. dog §7). (burde være §9) 10. Behandling af resolutioner og udtalelser. 11. Eventuelt. 7.7

bestyrelser - både lokalt og nationalt. Vi har fået dispensation fra kravet frem til 31. december 2021, hvor lokale foreningers generalforsamlingerne skal have vedtaget de nye lokale vedtægter. Derfor foreslås det, at alle medlemmer uanset alder er valgbare til Hovedbestyrelsen.

4. Ansatte medarbejdere, lokalt såvel som landsansatte, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen. 5. Forslag skal sammen med skriftligt tilsagn fra de foreslåede kandidater være Hovedbestyrelsen i hænde i løbet af Landsmødet (jf. forretningsordenen for Landsmødet). f Dette er et nyt forslag. Hovedbestyrelsen mener, at den nuværende model, hvor kandidater skal være opstillet 7 uger før Landsmødet, har spillet fallit. Det skal gøres lettere at blive opstillet. Hovedbestyrelsen foreslår, at tidsfristen helt fjernes. Vi har flere gange været nødt til at give køb på tidsfristen pga. manglende kandidater. Hovedbestyrelsen har da nogle gange benyttet sig af muligheden for at opstille kandidater efter fristens udløb. Hvis fristen sænkes helt ned til lørdag eftermiddag på Landsmødet, er det ikke nødvendigt med en “kattelem” for senere opstilling i tilfælde af for få kandidater. N.B.: Det vil fortsat være en fordel at opstille kandidater i god tid, da kandidatens stillere kan agitere for kandidaten (i forskellige medier og mundtligt). Der kan også (som nu) være en praksis for, at kandidater præsenteres på Landsmøde-hjemmesiden (og på andre af KFUM og KFUK’s platforme) i takt med at de meldes ind.

6. For at en stemmeseddel er gyldig, skal der stemmes på mindst tre og højst fem kvinder og mindst tre og højst fem mænd blandt de opstillede kandidater. 7. De fem kvinder og de fem mænd, der modtager flest stemmer, er valgt til Hovedbestyrelsen. 8. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan max sidde i Hovedbestyrelsen 8 år i alt. 10. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen 1. Kandidater til Hovedbestyrelsen, der ikke opnåede valg, tilbydes at være kandidater til suppleantposterne.

f Hovedbestyrelsen foreslår, at krav til kønskvotering forsåvidt angår suppleanter fjernes, så det blot er øverste suppleant på listen, der indtræder i Hovedbestyrelsen, hvis der bliver behov for en suppleant. Det er vigtigere, at 1. suppleanten træder til end at fastholde en helt præcis kønsfordeling i en kortere HB-periode. f Det er ikke givet, at man ønsker at være suppleant, når man ikke har opnået valg til Hovedbestyrelsen. Derfor skal personerne tilbydes at være kandidater til suppleantvalget.

2. Det er også muligt at opstille som kandidat til suppleantposterne direkte på Landsmødet (jf. forretningsordenen for Landsmødet). f Nogle vil måske have lyst til at melde sig kun til suppleant-posten.

3. Bestemmelserne i § 9.9.2-9.9.5 gælder også for valg af suppleanter. 4. For at en stemmeseddel er gyldig, skal der stemmes på to af de opstillede kandidater. 5. Suppleanter bliver de to kandidater, der har fået flest stemmer. f Hovedbestyrelsen vurderer, at to suppleanter er tilstrækkeligt.

6. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

11. Ekstraordinært Landsmøde 1. Ekstraordinære Landsmøder indkaldes af Hovedbestyrelsen. 2. Foreningsbestyrelser, der samlet repræsenterer enten mindst 15% af KFUM og KFUK’s foreninger eller 20% af KFUM og KFUK’s medlemmer, kan med skriftlig indsendelse af et motiveret forslag til en dagsordenen, pålægge Hovedbestyrelsen at indkalde til ekstraordinært Landsmøde. Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 66

19


Ekstraordinært Landsmøde 7.7.1 Ekstraordinært Landsmøde afholdes, når Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark finder det ønskeligt, eller når foreningsbestyrelser, der repræsenterer mindst 15% af foreningerne under KFUM og KFUK i Danmark, forlanger det og indsender forslag til dagsorden. 7.7.2 Mødet indvarsles skriftligt senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med varsel på mindst fire og højst seks uger. Samtidig med indvarslingen til det ekstraordinære landsmøde bekendtgøres dagsorden. Landsmødet er beslutningsdygtigt i de sager, der er på dagsordenen.

f Det foreslås at tilføje en anden mulighed (de 20 %), for at tage hensyn til, at der kan være foreninger som har mange medlemmer og at en væsentlig del af landsorganisationens medlemmer i et færre antal foreninger end 15% således vil få mulighed for at pålægge Hovedbestyrelsen at indkalde til ekstraordinært Landsmøde.

3. Det ekstraordinære Landsmøde indkaldes på samme måde som det ordinære, dog med en måneds varsel og med afholdelse senest to måneder efter modtagelse af det motiverede forslag til en dagsorden (jf. § 9.11.2). 4. Det ekstraordinære Landsmøde er beslutningsdygtigt i de sager, der er på dagsordenen, uanset hvor mange delegerede, der er mødt. f Sikrer beslutningskompetence.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 67

20


Ændringsforslag 9b Tilføjelse af ekstra punkt 9.3.5 Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler ikke dette ændringsforslag. Om ændringen: Man kunne indskrives i vedtægterne, at delegerede til Landsmødet skal være medlem af den forening, de er delegeret for. De nuværende vedtægter er ikke tydelige omkring muligheden for at overdrage delegeretpladser til andre - hverken inden for egen forening eller til andre foreninger. Det har dog været praksis at overdrage delegeretpladser til andre foreninger og især til ungdomsinitiativer (“Brug din stemme”). Hovedbestyrelsen har drøftet de mulige demokratiske problemstillinger, der er i nuværende praksis, men foreslår at der ikke ændres i vedtægterne. De eksempler på overdragelse, der har været, har været uproblematiske. En tredje mulighed ville være at definere rammer for overdragelse, men det bliver meget komplekst og kræver en række yderligere definitioner i vedtægterne. Det er ikke smart at opbygge en struktur, der har mulige indbyggede problemer, for at løse et problem, der ikke er specielt stort.

Ekstra § 9.3.5

Delegerede skal være medlem af den forening, de er delegeret for. f Landsmødet stemmer særskilt om dette forslag. Hovedbestyrelsen har ikke en holdning.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 68

21


Nuværende

Ændringsforslag 10a

§8

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er nyformuleret. Punkt 2 ’Afholdelse af Hovedbestyrelsesmøder’ tilføjes for at vedtægtssikre åbenhed og tilgængeligt referat.

Hovedbestyrelsen 8.1 Sammensætning Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark ledes af en bestyrelse, der så vidt muligt består af lige antal kvinder og mænd: f Ligelig kønsfordeling fremgår i nye vedtægter af valget, som beskrives under § 9 “Landsmødet”

8.1.1 5 kvinder og 5 mænd valgt på landsmødet af de delegerede. På valgtidspunktet bør mindst en kvinde og en mand være under 30 år. f Flyttes til Hovedbestyrelsesvalget, dvs. under § 9 Landsmødet

8.1.2 1 medlem valgt for en 2-årig periode ved urafstemning af og blandt landskonsulenter og medarbejdere ansat af landsorganisationen. Dette medlem skal have indgået lederaftalen og deltager med stemmeret. 8.1.3 Hovedbestyrelsen kan supplere sig med op til to medlemmer for den gældende valgperiode. Medlemmerne deltager med stemmeret. 8.1.4 I Hovedbestyrelsens møder deltager med taleret, men uden stemmeret, 1 repræsentant for Y’s Men International, Region Danmark, udpeget af regionsledelsen.

§ 10 Hovedbestyrelsen 1. Mandat og opgaver 1. Hovedbestyrelsen leder landsorganisationen og varetager den strategiske udvikling af KFUM og KFUK i Danmark mellem Landsmøderne. f Ny formulering, der følger praksis.

2. Hovedbestyrelsen forbereder og indkalder til Landsmøder. 3. Hovedbestyrelsen har mellem Landsmøderne myndighed til at træffe afgørelser i alle spørgsmål, som berører KFUM og KFUK i Danmarks aktiviteter. f Ny formulering, der følger praksis.

4. Hovedbestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg, som ud fra kommissorium gives rådgivende og/eller udøvende myndighed. (jf. § 4.5) f Ny formulering, der følger praksis.

5. Hovedbestyrelsen ansætter den daglige ledelse og udarbejder ledelsesinstrukser for denne. 6. Hovedbestyrelsen forvalter landsorganisationens midler, administrerer de af Landsmødet vedtagne budgetter, og lader regnskaber revidere. 7. Hovedbestyrelsen optager og opløser foreninger og godkender vedtægter for lokale foreninger (jf. §7). 8. Hovedbestyrelsen vælger repræsentation nationalt og internationalt og godkender samarbejdsaftaler med andre organisationer. f Ny formulering, der følger praksis.

9. Hovedbestyrelsen repræsenterer KFUM og KFUK i Danmark udadtil og er ansvarlig for landsorganisationens kommunikation og branding. f Nyt punkt, der følger praksis.

10. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og udarbejder forretningsorden for dette. f Nyt punkt, der følger praksis.

2. Afholdelse af Hovedbestyrelsesmøder 1. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter Landsmødet. f Her præciseres det, at HB skal gøre det som en af sine første opgaver.

2. Møderne er som udgangspunkt åbne for medlemmer i KFUM og KFUK. f Nyt punkt, der følger praksis. (“Som udgangspunkt” fordi der skal være mulighed for at enkelte punkter er lukkede).

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 69

22


8.2 Valgmåde 8.2.1 Enhver forening, som er optaget i landsorganisationen, og Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark, kan opstille kandidater til valget. 8.2.2 De foreslåede kandidater skal være fyldt 16 år og have underskrevet lederaftalen. Der skal foreligge skriftligt tilsagn om, at de er villige til at indtræde i Hovedbestyrelsen. f Alderskrav udgår pga. DUF-krav

8.2.3 Forslag og skriftligt tilsagn fra de foreslåede kandidater skal være Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark i hænde senest 7 uger før landsmødet. Er der på dette tidspunkt ikke opstillet det nødvendige antal kandidater inkl. min. to suppleanter til hovedbestyrelsesvalget (6 kvinder og 6 mænd), kan Hovedbestyrelsen opstille kandidater indtil 4 uger før landsmødet. 8.2.4 Inden landsmødet tilsendes der fortegnelse over de opstillede kandidater i alfabetisk orden og med angivelse af alder, samt hvem der har opstillet dem. f Udgår som vedtægtsbestemt krav, men måske kan det ske alligevel - vil formentlig afhænge af hvor mange der er opstillet før landsmødet

8.2.5 Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan max sidde i Hovedbestyrelsen 8 år i alt.

3. Sammensætning Hovedbestyrelsen består af 1. 10 Landsmødevalgte medlemmer 1. Udtræder et af disse inden valgperiodens udløb, indtræder en valgt suppleant i den resterende del af perioden jf § 9.10. 2. I tilfælde af frafald, der ikke kan dækkes af de to Landsmødevalgte suppleanter, fortsætter Hovedbestyrelsen sit arbejde med vakante pladser. f For at sikre Hovedbestyrelsens fortsatte virke ved frafald, er der ikke sat minimum på antal personer i Hovedbestyrelsen. Foreninger og Hovedbestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinært Landsmøde hvis det opleves at Hovedbestyrelsen ikke kan varetage sine ledelsesopgaver tilfredsstillende.

2. Indtil 2 medlemmer, som Hovedbestyrelsen selv udpeger for den gældende periode frem til næste Landsmøde. Udtræder et af disse medlemmer inden udpegningsperiodens udløb, kan Hovedbestyrelsen supplere sig ved at udpege et nyt medlem som afløser for den resterende periode. f Da disse særligt indsupplerede personer indsuppleres på kompetencer, er det relevant, hvis de træder ud, fortsat at kunne hente kompetencen ind i Hovedbestyrelsen.

3. 1 medarbejderrepræsentant, valgt for samme 2-årige periode ved urafstemning af og blandt medarbejdere ansat i landsorganisationen. Udtræder denne inden valgperiodens udløb, vælges en ny for den resterende del af perioden. f Beskrivelse af hvad man gør i dette tilfælde mangler i nuværende vedtægter.

4. 1 repræsentant for Y’s Men Region Danmark, udpeget af regionsledelsen, som deltager uden stemmeret. På Hovedbestyrelsens møder deltager desuden repræsentant(er) fra landsorganisationens daglige ledelse (uden stemmeret). f Ny sætning, der følger praksis. Godt at få beskrevet i vedtægterne.

4. Konstituering 1. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og næstformand. Formandskabet skal bestå af én mand og én kvinde. Desuden vælges en kasserer. Disse valg sker ved skriftlig afstemning og med simpel stemmeflerhed. 5. Beslutningsdygtighed 1. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 2. I spørgsmål vedrørende køb og salg af fast ejendom kræves tilslutning fra 2/3 af Hovedbestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

f 9.9.8

8.2.6 Hovedbestyrelsen kan supplere sig med det antal medlemmer, der mangler i, at Hovedbestyrelsen består af 5 kvinder og 5 mænd valgt af landsmødet. f Omtales nu på anden måde under 10.3.2

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 70

23


8.3 Afstemningsregler 8.3.1 For at en stemmeseddel er gyldig, skal der stemmes på mindst tre og højst fem kvinder og mindst tre og højst fem mænd blandt de opstillede kandidater. 8.4 Suppleanter f Står nu samlet under § 10.3 ‘Sammensætning’. Første del flyttes til selve valget under § 9 ‘Landsmøde’

8.4.1 Suppleanter er, i rækkefølge efter stemmeantal, de kvinder og de mænd, der ikke har opnået valg til Hovedbestyrelsen. Udtræder et af de medlemmer af Hovedbestyrelsen, som er valgt af landsmødets delegerede, inden valgperiodens udløb, indtræder den valgte suppleant i den resterende del af perioden. Kønskvoteringen opretholdes så vidt det er muligt. 8.4.2 Udtræder et af de medlemmer, som Hovedbestyrelsen har suppleret sig med, inden valgperiodens udløb, kan Hovedbestyrelsen supplere sig med et nyt medlem i den resterende del af perioden. 8.5 Konstituering 8.5.1 Hovedbestyrelsen vælger af sin midte et formandskab bestående af formand og næstformand af hver sit køn. Desuden vælges en kasserer. Disse valg sker ved skriftlig afstemning. 8.6 Beslutningsdygtighed 8.6.1 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 71

24


8.6.2 I spørgsmål vedrørende køb og salg af fast ejendom kræves tilslutning fra 2/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer. 8.7 Forretningsorden 8.7.1 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. f 10.1

8.8 Hovedbestyrelsens opgaver 8.8.1 At udarbejde langsigtede visioner, målsætninger og arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. f Omtales nu som strategisk udvikling. Målsætninger mv. fremgår af dagsorden for Landsmødet

8.8.2 At nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg, regelmæssigt mødes med disse, samt holde sig løbende orienteret om udvalgenes arbejde. 8.8.3 At afholde landsmøder, herunder indkalde til landsmøder og udsende dagsorden, aflægge beretning og regnskab, fremlægge forslag til visioner, målsætninger og arbejdsplaner samt forslag til budgetter. f Beskrives lidt kortere, da det også fremgår af dagsorden for Landsmødet

8.8.4 At udvikle KFUM og KFUK’s arbejdsformer og undersøge muligheder for nye arbejdsområder i KFUM og KFUK. f Ligger implicit i den strategiske udvikling

8.8.5 At foranledige den nødvendige repræsentation i udvalg og bestyrelser, der ifølge deres love eller vedtægter ønsker repræsentation fra KFUM og Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 72

25


KFUK, og som er relevante for KFUM og KFUK at være repræsenteret i. f Omtales på ny og kortere måde

8.8.6 At fremme medlemskab og styrke KFUM og KFUK som en medlemsorganisation. f Indsættes i stedet som en opgave for lokale bestyrelser, da medlemskab foregår dér

8.8.7 At udvikle og inspirere foreningerne til at efterleve »Formål for KFUM og KFUK i Danmark« samt tilse, at arbejdet i foreningerne udføres i overensstemmelse med dette formål. f Ligger implicit i den strategiske udvikling og ledelse af landsorganisationen

8.8.8 At optage og ophæve foreninger, godkende foreningslove og lovændringer samt godkende foreningsformænd. f Godkendelse af formænd udgår

8.8.9 At stille fornøden bistand og vejledning til rådighed i forbindelse med lokale ansættelser. f Udeladt – vil i stedet være at finde i dokumenter med vejledning til bestyrelsens arbejde

8.8.10 At ansætte den daglige ledelse (p.t. generalsekretær og administrationschef) og udarbejde ledelsesinstrukser for denne. 8.8.11 At opretholde et landskontor. f Udgår, da det er naturligt

8.8.12 At forvalte landsorganisationens midler, samt administrere de af Landsmødet vedtagne budgetter, der følger kalenderåret. f Det med kalenderåret flyttes til dagsorden for Landsmødet § 9.7.3

8.8.13 At drive KFUM og KFUK’s forretninger til støtte for KFUM og KFUK’s arbejde.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 73

26


f Ligger implicit i forvaltning af midler. Forretninger omtales nu i ny § 4 ‘Organisation’

8.8.14 At lade landsorganisationens regnskaber revidere af en statsautoriseret revisor, der antages af Hovedbestyrelsen. f “statsautoriseret” udgår, ej nødvendigt at skrive eksplicit

8.8.15 At varetage og udvikle samarbejdet med KFUM og KFUK i Norden, Europa og på verdensplan, samt ved aktiv deltagelse at øve indflydelse på styrkelsen og prioriteringen af arbejdet i disse sammenhænge. f Beskrives i stedet under ét som internationalt

8.8.16 At samarbejde med andre organisationer, nationale som internationale. f Er omskrevet

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 74

27


Ændringsforslag 10b Alternativt tekst til § 10.3.2.1 Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler ikke dette ændringsforslag. Om ændringen: Man kunne mene, at det demokratisk set må være Landsmødet, der vælger de 10 Landsmødevalgte medlemmer af Hovedbestyrelsen, og at der derfor skal indkaldes til ekstraordinært Landsmøde, så snart der ikke er flere suppleanter at tage af. Men dette anbefales ikke af Hovedbestyrelsen, da den nuværende pragmatiske metoder fungerer.

§ 10.3.2.1

For at Hovedbestyrelsen kan supplere sig med det antal medlemmer, der mangler, for at Hovedbestyrelsen består af 5 kvinder og 5 mænd valgt af Landsmødet, og de valgte suppleanter allerede er inddraget, kræves et ekstraordinært Landsmøde. f Landsmødet stemmer særskilt om dette forslag.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 75

28


Nuværende

Konsekvensrettelse

§9

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er flyttet til sidste paragraf.

Grundlovsændringer 9.1 Ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et ordinært Landsmøde eller to på hinanden følgende ekstraordinære Landsmøder, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

Flyttes til sidste §

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 76

29


Nuværende

Ændringsforslag 11a

§ 10

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er udvidet med beskrivelse af, hvordan man skal gøre, hvis der ikke findes to myndige personer blandt formand, næstformand og/eller kasserer (hvilket kan ske, hvis personer under 18 år vælges til Hovedbestyrelsen). Mulighed for at meddele fuldmagt tilføjet.

Retlige forpligtelser 10.1 Til retligt at forpligte landsorganisationen kræves underskrift af 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer blandt Hovedbestyrelsens formand, næstformand eller kasserer. 10.2 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Hovedbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 11 Retlige forpligtelser 1. Til retligt at forpligte landsorganisationen kræves underskrift af 2 myndige Hovedbestyrelsesmedlemmer blandt Hovedbestyrelsens formand, næstformand eller kasserer. 1. Såfremt der ikke findes to myndige personer blandt Hovedbestyrelsens formand, næstformand og/eller kasserer, vælges to myndige Hovedbestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede og så vidt muligt med enten formand, næstformand og/eller kasserer som en af disse. 2. Såfremt der ikke findes to myndige personer i Hovedbestyrelsen, udpeger Hovedbestyrelsen en (hvis der i Hovedbestyrelsen findes én myndig person) til to eksterne myndige medlemmer som særligt tegningsberettigede, således at landsorganisationen til enhver tid kan tegnes af to myndige personer. 3. Såfremt der er udpeget en eller to særligt tegningsberettigede uden for Hovedbestyrelsen, beror enhver forpligtelse af landsorganisationen på en Hovedbestyrelsesbeslutning, som fremgår af et af Hovedbestyrelsen underskrevet referat. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele afgrænset fuldmagt til (en fra) den daglige ledelse. Mindst to af de tegningsberettigede skal være til stede ved beslutningen. f Det har i et vist omfang været praksis, og hermed sikres det, at det i overensstemmelse med vedtægterne.

3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Hovedbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 77

30


Nuværende

Ændringsforslag 12a

§ 11

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er nyformuleret.

Ophævelse 11.1 Landsorganisationen kan kun opløses efter de regler, der gælder for ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« (§9). 11.2 I tilfælde af landsorganisationens ophævelse oprettes der på sidste landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger inden for formålet for KFUM og KFUK i Danmark. 11.3 Landsorganisationens formue overføres til ovennævnte fond. På samme Landsmøde udpeges fondens første bestyrelse.

§ 12 Ændringer og opløsning 1. Ændringer i vedtægterne 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et ordinært eller ekstraordinært Landsmøde. 2. Opløsning af landsorganisationen 1. Forslag om KFUM og KFUK i Danmarks opløsning skal angives i Landsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende Landsmøder jf. ovenstående. 2. I tilfælde af landsorganisationens opløsning stiftes der på sidste Landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger inden for formålet for KFUM og KFUK i Danmark. 3. Landsorganisationens formue overføres til ovennævnte fond. På samme Landsmøde udpeges fondens første bestyrelse.

11.4 Ovenstående »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« er vedtaget på KFUM og KFUK’s delegeretmøde/landsmøde 29.-31. maj 1982 og ændret 18.-20 maj 1984, 25.-27. april 1986, 29. april - 1. maj 1988, 11.-13. maj 1990, 29. april - 1. maj 1994, 3.-5. maj 1996, 30. maj - 1.juni 1998, 19.21. maj 2000, 26.-28. april 2002, 7.-9. maj 2004, 12.-14. juni 2006, 3. februar 2007, 30. marts 2007, 11.-13. april 2008, 16.-18. november 2012, 31. oktober – 2. november 2014, 4.-6. november 2016 og 9.-11. november 2018.

Appendiks

1) Vedtægter for lokalforeninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 78

31


21. Vedtægterne er vedtaget på KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde den 20.-22. november 2020 på Hotel Nyborg Strand. 22. november 2020. Disse vedtægter træder i kraft den 23. De tre supplerende dokumenter, der er nævnt i vedtægterne, skal på hjemmesiden være tilgængelige på samme måde som vedtægterne. Underskrifter:

32 Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 79


PUNKT 9.1.1

Ændringsforslag 6b vedr. lederskab Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Aarhus Midtby


Ændringsforslag 6b:

Ændringsforslag til § 6a i Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Nuværende formulering (de gældende vedtægter): §5 Lederskab 5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen.

5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest, og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: »Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUK’s formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«. 5.2.2 Landskonsulenter indgår lederaftalen med Hovedbestyrelsen. Lokalt ansatte konsulenter indgår lederaftale med foreningsbestyrelsen.

Ændringsforslag 6b vedr. lederskab Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 81


Teksten i denne spalte er til beslutning

Vi foreslår at det ændres til: §6 Lederskab 1. KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder, at medlemmer af lokalforeningernes og distrikternes bestyrelser, samt hovedbestyrelsen skal være medlemmer af KFUM og KFUK og døbte med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. 2. Frivillige i KFUM og KFUK, der påtager sig et lederansvar, f.eks. som leder i klubber, medlem af projektgrupper eller udvalg, skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 3. Frivillige i KFUM og KFUK, der påtager sig et lederansvar, skal tilbydes lederuddannelse. 4. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige.

Motivation og baggrund:

Styregruppen for Aarhus Børnehøjskole – med støtte fra bestyrelserne for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, Lokalforeningen Aarhus Midtby og Lokalforeningen Gellerup – stiller følgende forslag: Det følgende er formuleret med baggrund i Aarhus Børnehøjskoles konkrete udfordringer i hverdagen, og vi ved at emnet er relevant i mange andre sammenhænge i KFUM og KFUK i Danmark. En grundtanke for Aarhus Børnehøjskole er, at vi ønsker at være et åbent frivilligt fællesskab, hvor det er muligt at være med, hvis man har lyst til at gøre verden større for de mindste, og hvis man kan tilslutte sig KFUM og KFUK’s formål. Det har betydet, at en meget stor del af vores frivillige – både de faste undervisere, som har den direkte kontakt med vores elever, samt vores udvalgsmedlemmer - har mødt KFUM og KFUK for første gang på Aarhus Børnehøjskole. Vi oplever, at vi således i høj grad lykkes med Vision 2025 - at nå ud til flere og nye målgrupper. Det gælder både for børn og unge, men i høj grad også for voksne frivillige. Vi oplever, at vi gør det på en måde, der i udstrakt grad skaber mulighed for at børn og unge møder kristendommen og oplever den som relevant for deres liv. Vi tilbyder et åbent frivilligfællesskab, hvor vi lykkes med at give mange nye frivillige et positivt møde med kristendommen, et meningsfuldt fællesskab, der har som formål at gøre verden større for de mindste, og et stærkt møde med værdien af at arbejde frivilligt sammen med andre engagerede mennesker. Og det vil vi tilbyde til så mange som muligt, som har lyst, og som

er villige til at arbejde for KFUM og KFUK’s formål. I den sammenhæng ser vi Hovedbestyrelsens ændringsforslag 6a som problematisk. Vi ønsker ikke at skulle kontrollere dåbsattester ved indgangsdøren til Aarhus Børnehøjskole. Det er vores indtryk, at Hovedbestyrelsens hensigt med ændringsforslaget er at tydeliggøre og forenkle vedtægterne for at afspejle den eksisterende praksis. Vi ser dog forslaget som en meget voldsom skærpelse af vedtægterne, fordi den mere konkrete formulering i ændringsforslaget reelt udelukker ikke-døbte fra at påtage sig et frivilligt ansvar i KFUM og KFUK som f.eks. medlem af en projektgruppe, et udvalg eller som leder i en børneklub. Ud fra definitionen i ændringsforslaget er det tydeligt for os, at alle de mere end 60 faste frivillige på Aarhus Børnehøjskole, der enten underviser vores elever på vores faste hold eller er medlem af vores udvalg skal karakteriseres som ledere i vedtægternes forstand. Det vil betyde, at vi skal tydeliggøre for frivillige, at her er du altså kun velkommen som frivillig, hvis du er døbt, eller har lyst til at blive det på forhånd. Ellers kan du hverken blive f.eks. underviser på vores guitarkursus, eller komme med i vores frivilligudvalg. Vi er nysgerrige på, hvor behovet for at udelukke ikke-døbte fra at være aktive frivillige i KFUM og KFUK egentligt kommer fra. Dåben er for de fleste et valg taget for dem af deres forældre, og er i sig selv ikke nogen garanti for kvaliteten af det arbejde for formålet, man kan levere. At udelukke ikke-døbte vil være inderligt imod Aarhus Børnehøjskoles idemæssige grundlag, hvor vi arbejder for at børn og voksne lærer at være nysgerrige på dem selv, på andre og på livet.

Ændringsforslag 6b vedr. lederskab Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 82


PUNKT 9.1.2

Ændringsforslag 6c vedr. lederskab Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Sundby


Ændringsforslag 6c:

Ændringsforslag til § 6a i Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark Nuværende formulering (de gældende vedtægter): §5 Lederskab 5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen.

5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest, og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: »Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUK’s formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«. 5.2.2 Landskonsulenter indgår lederaftalen med Hovedbestyrelsen. Lokalt ansatte konsulenter indgår lederaftale med foreningsbestyrelsen.

Ændringsforslag 6c vedr. lederskab Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 84


Teksten i denne spalte er til beslutning

Vi foreslår at det ændres til:

§ 6 Lederskab 1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.) 2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. 3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

Motivation og baggrund: Lederskab – for alle der vil.

Mange af de takter, der er i HBs forslag er super gode, og derfor ligger vores forslag sig tæt heropad. Den ene ændring handler om at ét af de nuværende kriterier fra lederaftalen udgår, det at være døbt. Motivationen herfor ligger i, at vi gerne vil, at KFUM og KFUK er et sted, der rækker ud til de unge, der er, og kan møde dem i den kontekst, de er i. Der er forskellige virkeligheder, og den nuværende formulering sætter for bl.a. os barrierer op, som gør det svært at invitere ind i vores lokale virkelighed. I større byer er dåbsraten faldende, og derfor møder vi i højere grad unge, der som udgangspunkt ikke er døbt. Vi vil gerne, at KFUM og KFUK er stedet, hvor man får lyst til at møde kristendommen og sproget for at give kristendommen videre. Derfor ser vi heller ikke et behov for, at dåben er en adgangsbillet til lederskabet.

Dette handler på ingen måde om, om vi er en kristen organisation eller ej, eller om det er en god idé at blive døbt eller ej – men om, at vi gerne vil gøre kristendommen relevant og give det kristne sprog videre. Her er dåb ikke nok, det kræver lederuddannelse, og det er der, vi gerne vil sætte barren. Vores formål er at møde mennesker med den kristne tro, den diskussion er vigtig, men hører i højere grad til i det supplerende dokument om lederuddannelse (vedtaget af Hovedbestyrelsen), samt det supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis.

Lederskabet handler ikke om at være døbt, men om formålet om at børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Det kommer af ledere, som forstår at sætte det i spil, det kommer ikke automatisk af at være døbt. Vi vil gerne, at vi har nogle vedtægter, der er i høj grad er levende for vores foreningsdemokrati, og vi vil derfor gerne også have nogle vedtægter, der i højere grad rummer den virkelig, vi står i end HBs nuværende forslag. Vi vil gerne, at vi i KFUM og KFUK kan lave aktiviteter for ’ikke-kristne’, men også med ’ikke-kristne’, der arbejder for formålet.

Ændringsforslag 6c vedr. lederskab Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 85


Samlet overblik over forslagene til § 6 Nuværende vedtægter

Hovedbestyrelsens forslag

Forslag fra Sundby

Forslag fra Aarhus

§5 Lederskab

§ 6 Lederskab

§ 6 Lederskab

§6 Lederskab

2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige.

2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige.

3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.

3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.

2. Frivillige i KFUM og KFUK, der påtager sig et lederansvar, f.eks. som leder i klubber, medlem af projektgrupper eller udvalg, skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.

5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen. 5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest, og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: »Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUK’s formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«. 5.2.2 Landskonsulenter indgår lederaftalen med Hovedbestyrelsen. Lokalt ansatte konsulenter indgår lederaftale med foreningsbestyrelsen.

1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.)

4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.)

4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

1. KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder, at medlemmer af lokalforeningernes og distrikternes bestyrelser, samt hovedbestyrelsen skal være medlemmer af KFUM og KFUK og døbte med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

3. Frivillige i KFUM og KFUK, der påtager sig et lederansvar, skal tilbydes lederuddannelse. 4. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige.

Ændringsforslag 6c vedr. lederskab Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 86


PUNKT 9.2

Forslag om nye vedtĂŚgter for lokale KFUM og KFUK-foreninger (standardvedtĂŚgter) Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Foto: Christian Blom-Bloch

Forslag til nye vedtĂŚgter for lokale KFUM og KFUK-foreninger (standardvedtĂŚgter)


Generelle kommentarer til forslaget til nye vedtægter Som noget nyt foreslås det, at der bliver to udgaver af de lokale vedtægter: Et sæt standardvedtægter, der vedtages af Landsmødet (med alm. stemmeflerhed) og efterfølgende tiltrædes på den lokale generalforsamling, og et udkast til særvedtægter, som kan justeres efter lokale behov. Man kan som lokalforening vælge mellem to udgaver 1. Standardvedtægter fDisse vedtages af Landsmødet. fVælger foreningen standardvedtægterne, skal foreningen blot indskrive navn og tal i de felter, der er angivet med grøn baggrundsfarve. fTekst med rød baggrundsfarve kan medtages eller udelades. fForeningen tiltræder vedtægterne på foreningens generalforsamling ved at godkende dem (skal vedtages med 2/3 flertal). Vedtægterne indsendes herefter til landskontoret påført bestyrelsens underskrifter. 2. Særvedtægter fEr standardvedtægterne ikke tilstrækkelige for foreningen, må man udarbejde et sæt særvedtægter. Man redigerer i forslaget til særvedtægter, så de dækker de behov, man har. Særvedtægterne vil altså som udgangspunkt have samme ordlyd som de af Landsmødet vedtagne standardvedtægter, men der er ekstra blokke (vedr. ansættelser og bygninger), som man kan vælge at bruge, ligesom der er mulighed for at ændre andet, så længe Hovedbestyrelsen kan godkende det. Se udkast til særvedtægter her.

Betegnelser for KFUM og KFUK

Der bruges konsekvent følgende betegnelser for KFUM og KFUK: KFUM og KFUK fBruges om KFUM og KFUK generelt, dvs. som den brede term, når der tales om noget, der vedrører både det lokale og nationale niveau (fx formål). KFUM og KFUK i Danmark / Landsorganisationen fDe to betegnelser betragtes som synonymer og vælges afhængigt af, hvad der sprogligt fungerer bedst. fBruges når der tales om det nationale rent organisatorisk, dvs. ansatte, Landsmøde, Hovedbestyrelse. Det lokale niveau er ikke direkte indbefattet i betegnelsen (men indirekte via Landsmødet). Foreningen fBruges kun om de lokale foreninger. fNogle steder skrives dog “en KFUM og KFUK-forening” eller “den lokale forening” for at tydeliggøre, hvad der tales om. “Landsbevægelsen” benyttes ikke, da det er ønskeligt at nøjes med ét udtryk, nemlig landsorganisationen. Dog skrives to steder, at KFUM og KFUK er en bevægelse.

Forslag om nye vedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger (standardvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 89


Læsevejledning De nuværende vedtægter står i venstre kolonne. Forslaget til nye vedtægter står i højre kolonne. Paragrafferne står i rækkefølge efter det nye forslag. Tekst markeret med blå er nyt – dvs. der er indholdsmæssige ændringer. Sproglige ændringer, der ikke har indholdsmæssig betydning, er ikke fremhævet. Hvis dele af de gamle paragraffer ikke er overført til den nye paragraf, der svarer til den gamle, angives i venstre kolonne hvortil teksten er flyttet, eller om den udgår. Med gråt er der under alle ændringer tilføjet en forklaring/ begrundelse. Øverst i hver paragraf findes i nogle tilfælde en samlet forklaring af ændringer, der er foretaget i paragraffen.

Obs. Problem med links Det har desværre ikke været muligt at gøre links aktive i de følgende forslag til vedtægtsændringer. I den endelige version - når den er vedtaget af Landsmødet - vil det naturligvis fungere. Gå foreløbig til denne oversigtsside for at finde alle links: https://landsmoede. kfum-kfuk.dk/forslag/link/


Nuværende

Ændringsforslag 1a

Foreningslove for KFUM og KFUK i/ på xxxxxxxxxxx

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Sogn udgår, da det ikke er vigtigt at have anført i vedtægterne. Verdensbevægelsernes mottoer udgår, da de fremgår af landsorganisationens vedtægter.

§1

Vedtægter for KFUM og KFUK i/på xxxxxxxxxxx

Navn KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxxx Stiftet år og dato: Fællesforening KFUM KFUK

xxxxx xxxxx xxxxx

§ 1 Navn Foreningens navn er KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxxx.

f Udgår

Stiftet: Fællesforening d. x/x xxxx KFUM d. x/x xxxx KFUK d. x/x xxxx

Hjemstedskommune: xxxxx

Hjemstedskommune: xxxxx

Distrikt: xxxxx

Distrikt: xxxxx ..

Sogn(e): xxxxx

KFUMs motto: "At de alle må være ét" (Johs. 17,21) f Udgår for ikke at gentage fra landsorganisationens vedtægter + for at gøre vedtægter til lovtekst.

KFUKs motto: "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (Zak. 4,6) f Udgår for ikke at gentage fra landsorganisationens vedtægter + for at gøre vedtægter til lovtekst.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 91

4


Nuværende

Ændringsforslag 2a

§2

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Teksten er (som det også er tilfældet i de nuværende vedtægter) helt identisk med den tilsvarende paragraf i de nationale vedtægter. Kommentarer til ændringerne kan ses i “Forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark”.

Formål for KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

KFUM og KFUK's Mission

Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen f til styrkelse af tro og fællesskab, f til deltagelse i menighedens liv, i mission og

tjeneste, og f til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund. KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet.

§ 2 Formål og grundlag 1. Formål KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. 2. Grundlag KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, som bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske lære (jævnfør supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis, som vedtages af Landsmødet). KFUM og KFUK er tilknyttet World Alliance of YMCAs og World YWCA og tilslutter sig derfor værdigrundlaget for begge organisationer. KFUM og KFUK forstår mennesket som en helhed bestående af krop (body), sind (mind) og ånd (spirit). Derfor mødes vi til fællesskab, til dannelse og til tro.

Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 92

5


Nuværende

Ændringsforslag 3a

§3

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Teksten er (som det også er tilfældet i de nuværende vedtægter) helt identisk med den tilsvarende paragraf i de nationale vedtægter. Kommentarer til ændringerne kan ses i “Forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark”.

Arbejdsform Formålet søges realiseret ved: f gennem aktiviteter i foreninger og klubber, lejre mv., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab

§ 3 Arbejdsform 1. Formålet søges realiseret i KFUM og KFUK's aktiviteter gennem: Fællesskabets rum, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt, deler livet med hinanden og inviterer flere med. Dannelsens rum, hvor debat og refleksioner giver mod til at leve og handle til gavn for medmennesket. Troens rum, hvor mennesker styrkes og forbindes med Gud og med hinanden gennem gudstjeneste og ritualer, ord og eftertanke.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 93

6


Nuværende

Ændringsforslag 4a

§4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Teksten er (som det også er tilfældet i de nuværende vedtægter) helt identisk med den tilsvarende paragraf i de nationale vedtægter. Kommentarer til ændringerne kan ses i “Forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark”.

Åbent medlemskab 4.1 Personligt medlemskab af en lokalforening 4.1.1 Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af Landsorganisationen. 4.1.2 Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes. 4.1.3 Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening. 4.1.4 Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til Landsorganisationen.

§ 4 Medlemskab 1. Enhver, der har betalt kontingent til en lokal KFUM og KFUK-forening, er medlem af KFUM og KFUK i Danmark og har fulde demokratiske medlemsrettigheder (jf. dog § 9.3.3 i Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark). 2. Kontingentet fastsættes af den lokale forening. Landsmødet fastsætter minimumssatsen for kontingent. 3. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle medlemmer. 4. Medlemmer, som er i åbenbar strid med KFUM og KFUK’s formål og vedtægter, kan af Hovedbestyrelsen udelukkes af KFUM og KFUK, idet de pågældende dog skal have lejlighed til over for Hovedbestyrelsen at udtale sig i sagen. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til enten den lokale forening eller landskontoret.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 94

7


Nuværende

Ændringsforslag 5a

§5

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Teksten er (som det også er tilfældet i de nuværende vedtægter) helt identisk med den tilsvarende paragraf i de nationale vedtægter. Kommentarer til ændringerne kan ses i “Forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark”.

Lederskab 5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen. 5.1.1.2 I forbindelse med nedsættelse af projektgrupper kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel - dog undtaget projektlederen. 5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: "Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK.

§ 5 Lederskab 1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.) 2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. 3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn". 5.2.2 Lokalt ansatte medarbejdere indgår skriftlig lederaftale med foreningsbestyrelsen. Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 95

8


Nuværende

Ændringsforslag 6a

§6

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Der henvises til paragraf i de nationale vedtægter (se kommentarer nedenfor).

Organisation f nationale vedtægter § 7

6.1 Den lokale forening 6.1.1 En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav: – Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. – Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. – Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år. – Foreningen skal være godkendt af Landsorganisationen og overholde dennes formelle krav.

§ 6 Den lokale forening 1. For lokalforeningen gælder KFUM og KFUK i Danmarks vedtægter ang. lokalforeninger (§ 7), som lokalforeningen har pligt til at følge. f Det er nyt, at der blot henvises til de nationale vedtægter. I dag står al teksten direkte i de lokale vedtægter, men ved at henvise til tekst fra de nationale vedtægter, kan der lettere opdateres. Det skal nemlig kun ske på Landsmødet, og ikke på generalforsamlinger i samtlige foreninger. De lokale vedtægter bliver samtidig kortere.

6.1.2 Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark, løbende at vedligeholde medlemsoplysninger digitalt. Foreninger skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter, jf. 6.1.1. Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15. marts. 6.1.3 En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening. Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 96

9


6.1.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love. 6.1.5 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af Landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUK’s Grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUKs navn. 6.1.6 Hovedbestyrelsen er forpligtet på at nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1. og 6.1.2. I forbindelse med indstillingen/nedlæggelsen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse. 6.2 Samarbejde f national 8

6.2.1 Foreningerne kan samarbejde i distrikter. f national 8.1

6.2.2 f national 8.2

På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 97

10


6.3 Landsorganisationen 6.3.1 KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen. f national 4

6.3.2 KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med ”Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark”. f national 4

6.4 Verdensforbundene f Medtages ikke, da de står i national præambel

6.4.1 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af ”World Alliance of YMCAs” (KFUM’s verdensforbund), og ”World YWCA” (KFUK’s verdensforbund).

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 98

11


Nuværende

Ændringsforslag 7a

§7

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Dog har Hovedbestyrelsen ikke en holdning til, om punkt 7.2.2 skal medtages, men oplister det her som en mulighed. Om ændringerne: Det er tilføjet, at ligelig kønsfordeling tilstræbes. Konstituering foregår anderledes. Bestyrelsens beslutningsdygtighed defineres anderledes. Bestyrelsens opgaver er nyformuleret.

Foreningsbestyrelsen 7.1 Sammensætning Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. f Valg af suppleanter og revisor står nu under generalforsamlingen § 8

7.2 Konstituering Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud. Valget af foreningsformand skal godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark. f Udelades

7.3 Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende. f Sidste sætning er udeladt

7.4 Forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Foreningsbestyrelsen 1. Sammensætning 1. Bestyrelsen består af X medlemmer, der er valgt for to år ad gangen, fordelt således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. f Den grønne baggrundsfarve på X’et angiver, at man skal indsætte et tal (mindst 3). f Det er udbredt praksis, at halvdelen er på valg hver gang. Hovedbestyrelsen foreslår, at det gøres til praksis alle steder.

2. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. f Tilføjelsen foreslås bl.a. for at følge, hvad der er gældende for Hovedbestyrelsen. Det foreslås dog ikke, at det bliver et krav for den lokale foreningsbestyrelse.

2. Konstituering 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer (jf. § 10 “Retlige forpligtelser”). Der kan ikke være personsammenfald mellem disse roller. f Rollen sekretær udelades. Der skal føres protokol, men det kan gå på skift, hvem der gør det, og i en bestyrelse med kun tre medlemmer er der ikke nok personer til også at rumme denne rolle. f Personsammenfald udvides til også at omfatte næstformanden.

2. For posterne formand, næstformand og kasserer gælder, at de hver især kun kan bestrides af samme person i otte år. f Landsmødet kan beslutte at tilføje dette for at skabe rotation og løbende opmærksomhed på generationsskifte. Man vil altså maksimalt kunne sidde otte år på hver af disse tre poster (dvs. maksimalt 24 år i alt). I dag kan lokale formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer i princippet sidde så længe de vil, hvis der ikke opstilles og vælges andre kandidater. Der foreslås ikke tidsbegrænsning på bestyrelsespladserne som sådan, men specifikt på de tre centrale poster: formand, næstformand og kasserer. [Landsmødet stemmer særskilt om dette forslag. Hovedbestyrelsen har ikke en holdning].

3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud. 4. Bogholderi og vedligehold af medlemsoplysninger kan uddelegeres til en person uden for bestyrelsen. f Ny tilføjelse. Er praksis mange steder. Her præciseres det at opgaverne kan lægges uden for bestyrelsen, men at ansvaret er hos bestyrelsen (der skal være en kasserer i bestyrelsen).

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 99

12


7.5 Bestyrelsens opgaver er 7.5.1 at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder. f Udeladt da det giver sig selv

7.5.2 at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 7.5.3 at sørge for drift og vedligeholdelse af foreningens evt. ejendom 7.5.4 at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraffen. f Udeladt da det ligger i “ledelse”

7.5.5 at godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 5, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde. f Udeladt da det ligger i “ledelse”

7.5.6 at finde de for arbejdet nødvendige frivillige og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.

3. Beslutningsdygtighed 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. f Er udvidet fra halvdelen til 2/3, for at sikre en større demokratisk vægt bag beslutningerne.

2. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. 4. Forretningsorden 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.1

5. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen leder foreningen og varetager den strategiske udvikling af foreningen mellem generalforsamlingerne. f Det strategiske niveau er tilføjet.

2. Bestyrelsen forbereder og indkalder til generalforsamlinger. f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

3. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. 4. Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

5. Bestyrelsen er ansvarlig for at fremme medlemskab og frivillighed, herunder at tilbyde ledere lederuddannelse.2 f Omformuleret. Nyt med henvisning til støttedokument.

6. Bestyrelsen sikrer løbende, at foreningens frivillige er fortrolige med og lever op til KFUM og KFUK’s samværspolitik.3 f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

7. Bestyrelsen forvalter foreningens midler, administrerer de af generalforsamlingen vedtagne budgetter (der følger regnskabsåret) og lader regnskaber revidere og indsender disse til landskontoret efter anvisning. f Specifikke datoer udeladt, så landskontoret har mulighed for at justere disse.

8. Bestyrelsen vælger repræsentation til relevante repræsentantskaber og bestyrelser og godkender samarbejdsaftaler med andre organisationer. f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

9. Bestyrelsen varetager de forpligtelser, der som folkeoplysende forening måtte være over for kommunen. f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

7.5.7 at ansætte evt. lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt varetage de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører. 7.5.8 at indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, herunder bl.a. fastsættelse af målsætninger. f Udeladt – vil i stedet være at finde i dokumenter med vejledning til bestyrelsens arbejde

1) Forslag til forretningsorden kan findes på Intranettet. 2) Jævnfør det supplerende dokument “KFUM og KFUK’s lederuddannelse” 3) Jævnfør det supplerende dokument “KFUM og KFUK’s samværspolitik”

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 100

13


7.5.9 at fremme uddannelse af foreningens ledere evt. i samarbejde med andre foreninger. 7.5.10 at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen. 7.5.11 at undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsområder samt start af nye afdelinger og klubber. f Udeladt da det ligger i “strategisk udvikling”

7.5.12 at varetage kontakt til Landsorganisationen og sørge for, at forpligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i møder for formænd mv. f Udeladt – vil i stedet være at finde i dokumenter med vejledning til bestyrelsens arbejde

7.5.13 at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private. 7.5.14 at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt indføje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne. 7.5.15 at fremme, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder. f Udeladt – vil i stedet være at finde i dokumenter med vejledning til bestyrelsens arbejde

7.5.16 at udfylde en statusopgørelse i forbindelse med indstilling af foreningens arbejde f Står nu i national § 7, som der henvises til i § 6 i de lokale vedtægter

7.5.17 at forvalte foreningens aktiver under ansvar over for Hovedbestyrelsen i en indstillingsperiode på tre år. f Udeladt her da det følger af national § 7

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 101

14


Nuværende

Ændringsforslag 8a

§8

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: En række mindre ændringer til primært dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 8.1 Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i/på Xxxxx er foreningens højeste myndighed. 8.2 Stemmeret og valgbarhed Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. Medlemmer, der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse. f Alderskrav skal bortfalde pga. DUF-krav

8.3 Generalforsamlingens afholdelse Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel. 8.4 Dagsorden Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.

§ 8 Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Stemmeret og valgbarhed 1. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. f Det er tilføjet, at man skal være til stede på generalforsamlingen - for at undgå fx brug af fuldmagter.

2. Medlemmerne kan vælges til foreningens bestyrelse. For at være valgbar skal der foreligge tilsagn fra den foreslåede.

f Alderskrav er udeladt. DUF kræver, at alle medlemmer uanset alder har fulde medlemsrettigheder, dvs. også er valgbare til bestyrelser - både lokalt og nationalt. Vi har fået dispensation fra kravet frem til 31. december 2021, hvor lokale foreningers generalforsamlingerne skal have vedtaget de nye lokale vedtægter. Derfor foreslås det, at alle medlemmer uanset alder har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

3. Indkaldelse og afholdelse 1. Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der møder frem. 2. Der indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker ved opslag på lokalforeningens hjemmeside om tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail adresse til foreningen. 3. Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer. 4. Senest 1 uge før generalforsamling gøres dagsorden og fremsatte forslag tilgængelig for foreningens medlemmer ved opslag på foreningens hjemmeside . f Frist er ændret fra 8 dage til 1 uge.

5. Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 6. Beslutninger træffes blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og efterfølgende godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark inden de kan træde i kraft. f Ny tilføjelse. Står ikke beskrevet i nuværende vedtægter.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 102

15


4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet. 5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.

7. Valget til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Man kan stemme på højst det antal kandidater, der er på valg. f Ny tilføjelse. Står ikke beskrevet i nuværende vedtægter.

4. Dagsorden Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. f Stemmetællere er tilføjet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og foreningens nuværende situation.

7. Valg af 2 suppleanter.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning. 4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner.

8. Valg af 2 revisorer. 9. Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fremsætte forslag til Landsmødet. 10. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde, jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede samt opstille hovedbestyrelseskandidater til Landsmødet. 8.4.1 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 må indsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst xx (3) stemmeberettigede medlemmer. 8.4.2 De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, 8 og 10 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 10 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg. f Alderskrav skal bortfalde pga. DUF-krav

f Afsender og indhold er præciseret.

f Indhold er præciseret og distrikt er udeladt.

5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. f Antal år er tilføjet. (Stod tidligere under § 7 Foreningsbestyrelsen).

8. Valg af X suppleanter for et år.

f Antal år er tilføjet. (Stod tidligere under § 7 Foreningsbestyrelsen). Mulighed for selv at definere, om det skal være 1 eller 2 suppleanter, der vælges, er tilføjet.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.

f Antal år er tilføjet. (Stod tidligere under § 7 Foreningsbestyrelsen).

10. I lige år:

f Det er tilføjet, at punktet kun er relevant i lige år, og flere paragraffer er sammenskrevet til denne.

a. Fremsættelse af eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark. b. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde (jvf. Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark). c. Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen. d. Generalforsamlingen afgør bestyrelsens bemyndigelse til efter generalforsamlingen at træffe beslutning angående punkterne a-c. 11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer f Tilføjet. Her tiltrædes standardvedtægterne, hvis der på Landsmødet har været ændringer til disse, eller der kan behandles ændringsforslag til foreningens særvedtægter.

12. Eventuelt

f Tilføjet. God skik at medtage punktet.

5. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, dog senest to uger efter kravet er fremkommet, til afholdelse tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen (jf. § 8.5.1). f Sammenskrevet af tidligere punkter under “Ekstraordinær generalforsamling”.

3. Regler for afvikling og stemmeafgivelse er de samme som ved ordinær generalforsamling. f Ny formulering.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 103

16


8.4.3 Endelig dagsorden tilstiles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 8.5 Ekstraordinær generalforsamling 8.5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og indsender forslag til dagsorden. 8.5.2 Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger. 8.5.3 Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker til alle stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.

Obs: Her kan indsættes paragraffer om ansatte og/eller bygninger (hvormed disse standardvedtægter bliver til særvedtægter). Se bilag. Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 104

17


Nuværende

Ændringsforslag 9a

§9

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Ingen ændringer.

Lovændringer Ændringer i Love for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxx skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med simpelt flertal.

§ 9 Vedtægtsændringer Ændringer i Vedtægter for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxx skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med almindelig stemmeflerhed.

Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark". f Står nu i national § 7.4, som der henvises til i § 6 i de lokale vedtægter.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 105

18


Nuværende

Ændringsforslag 10a

§ 10

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Paragraffen er udvidet med beskrivelse af, hvordan man skal gøre, hvis der ikke findes to myndige personer blandt formand, næstformand og/eller kasserer (hvilket kan ske, hvis personer under 18 år vælges til bestyrelsen). (DUFs vejledning).

Retlige forpligtelser 10.1 Til retligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer. 10.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse. 10.3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 10 Retlige forpligtelser 1. KFUM og KFUK i/på XX tegnes af to myndige bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. 1. Såfremt der ikke findes to myndige personer blandt bestyrelsens formand, næstformand og/eller kasserer, vælges to myndige bestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede og så vidt muligt med enten formand, næstformand og/eller kasserer som en af disse. 2. Såfremt der ikke findes to myndige personer i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en (hvis der i bestyrelsen findes én myndig person) til to eksterne myndige medlemmer som særligt tegningsberettigede, således at foreningen til enhver tid kan tegnes af to myndige personer. 3. Såfremt der er udpeget en eller to særligt tegningsberettigede uden for bestyrelsen, beror enhver forpligtelse af foreningen på en bestyrelsesbeslutning, som fremgår af et af bestyrelsen underskrevet referat. 2. Køb, salg og pantsætning af foreningens faste ejendomme kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse. Stemmekrav svarer til vedtægtsændring. f Stemmekrav skærpes, så der nu kræves 2/3 flertal til at gennemføre en sådan stor beslutning.

3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen som sådan pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 106

19


Nuværende

Ændringsforslag 11a

§ 11

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Anbefaling: Hovedbestyrelsen anbefaler dette ændringsforslag. Om ændringerne: Det gøres vanskeligere at opløse foreningen.

Opløsning KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxx kan opløses efter de regler, der gælder for lovændringer (jvf. § 9). Formuen tilfalder da KFUM og KFUK i Danmark. Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan dog nedlægge foreningen, såfremt denne ikke lever op til minimumskravene i § 6.1.1. Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxx

§ 11 Opløsning eller nedlæggelse 1. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling (jf. § 8). Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget. f Kravet er strammet for at stå i forhold til, at opløsning er en væsentlig beslutning.

2. Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan nedlægge foreningen, såfremt denne ikke lever op til minimumskravene i § 6. 3. Ved opløsning tilfalder formuen KFUM og KFUK i Danmark. ----

Dato: ________________

Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxxx d. xxx.

Bestyrelsens underskrifter: Dato: __________ Bestyrelsens underskrifter:

Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark Dato: __________

Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark Dato: __________ Underskrift:

Underskrift:

Landsorganisationens vedtægter. Husk: Når lokalforeningen ændrer vedtægter, skal de fremsendes til godkendelse hos Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark, og derefter til den kommunale forvaltning. Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 107

20


PUNKT 9.3

Forslag om ny paragraf i lokale vedtĂŚgter om ansatte medarbejdere Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Forslag til Landsmødet 2020

Forslag om ny paragraf i lokale vedtægter, hvis man har ansatte medarbejdere Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Motivation: KFUM og KFUK har en række lokalt ansatte medarbejdere i større eller mindre stillinger. Disse ansættelser beror på et stort lokalt ejerskab for at varetage ansvaret med at have ansatte. Det er et værdifuldt ejerskab, som Hovedbestyrelsen ønsker at bevare.

Teksten i alle 3 spalter herunder er til beslutning

Hovedbestyrelsen ønsker samtidig at sikre, at KFUM og KFUK er et godt sted at være ansat og har ordnede forhold, uanset om man er det lokalt eller på landsplan. Det er vi som KFUM og KFUK bedst tjent med, ikke mindst de foreninger som har og ønsker at have ansatte medarbejdere. Derfor foreslår vi, at generalsekretæren kontinuerligt har møder med de foreninger, der har ansatte, så problemer kan løses og forebygges. Forslag:

I de lokale vedtægter indsættes nedenstående tekst (formentlig som ny §9), hvis man har ansatte medarbejdere. Se også dokumentet “Særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger"

Lokalt ansatte

Foreningens* bestyrelse kan ansætte en lønnet medarbejder såfremt: f Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for stillingen. f Foreningen kan dokumentere, at der er dækning for lønnen i hhv. ½ år eller projektperioden. Ansættelser på 18 timer ugentligt eller derover er betinget af: f At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær har godkendt arbejdsbeskrivelsen forud for stillingsopslaget. f At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær eller dennes stedfortræder indgår i ansættelsesudvalget.

f At der i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen holdes

mindst et årligt møde mellem generalsekretæren og foreningsbestyrelsen, hvor arbejdsbeskrivelsen og arbejdstilrettelæggelsen drøftes.

For alle ansatte gælder KFUM og KFUK’s medarbejderhåndbog og samværspolitik. For foreninger og distrikter med ansatte gælder KFUM og KFUK’s arbejdsgiverhåndbog ––––– *) I vedtægter for distrikter vil der stå “Distriktets” (og ligeledes i den efterfølgende tekst)

Forslag om ny paragraf i lokale vedtægter om ansatte medarbejdere Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 109


PUNKT 9.4

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Forslag til særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Ved behov for andre vedtægter Hvis standardvedtægterne ikke er tilstrækkelige for foreningen, må foreningen udarbejde et sæt særvedtægter. Man redigerer da i forslaget til særvedtægter, så de dækker de behov, man har. Særvedtægterne indsendes til Hovedbestyrelsens godkendelse. Særvedtægterne herunder har samme ordlyd som forslaget til standardvedtægter (der vedtages af Landsmødet), men der er ekstra blokke vedr. ansættelser og bygninger (indsat nedenfor), som man kan vælge at bruge, ligesom der er mulighed for at ændre andet, så længe Hovedbestyrelsen kan godkende det. Tekst skrevet med sort må ikke ændres. Men der kan ske tilføjelser, hvis det er nødvendigt. Tekst med rød baggrundsfarve kan medtages eller udelades. Det er fx tekst, der kun vil være relevant for foreninger, der har ansatte og/eller ejer bygninger. Obs: Nedenfor er der ikke medtaget kommentarer og farve-angivelse af ændringer i forhold til nuværende vedtægter. Dette fremgår i stedet af “Forslag til lokale vedtægter”.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 111


Ændringsforslag 1a Vedtægter for KFUM og KFUK i/på xxxxxxxxxxx § 1 Navn Foreningens navn er KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxxx. Stiftet: Fællesforening d. x/x xxxx KFUM d. x/x xxxx KFUK d. x/x xxxx Hjemstedskommune: xxxxx Distrikt: xxxxx ..

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 112

2


Ændringsforslag 2a § 2 Formål og grundlag 1. Formål KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. 2. Grundlag KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, som bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske lære (jævnfør supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis, som vedtages af Landsmødet). KFUM og KFUK er tilknyttet World Alliance of YMCAs og World YWCA og tilslutter sig derfor værdigrundlaget for begge organisationer. KFUM og KFUK forstår mennesket som en helhed bestående af krop (body), sind (mind) og ånd (spirit). Derfor mødes vi til fællesskab, til dannelse og til tro.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 113

3


Ændringsforslag 3a § 3 Arbejdsform 1. Formålet søges realiseret i KFUM og KFUK's aktiviteter gennem: Fællesskabets rum, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt, deler livet med hinanden og inviterer flere med. Dannelsens rum, hvor debat og refleksioner giver mod til at leve og handle til gavn for medmennesket. Troens rum, hvor mennesker styrkes og forbindes med Gud og med hinanden gennem gudstjeneste og ritualer, ord og eftertanke.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 114

4


Ændringsforslag 4a § 4 Medlemskab 1. Enhver, der har betalt kontingent til en lokal KFUM og KFUK-forening, er medlem af KFUM og KFUK i Danmark og har fulde demokratiske medlemsrettigheder (jf. dog § 9.3.3 i Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark). 2. Kontingentet fastsættes af den lokale forening. Landsmødet fastsætter minimumssatsen for kontingent. 3. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle medlemmer. 4. Medlemmer, som er i åbenbar strid med KFUM og KFUK’s formål og vedtægter, kan af Hovedbestyrelsen udelukkes af KFUM og KFUK, idet de pågældende dog skal have lejlighed til over for Hovedbestyrelsen at udtale sig i sagen. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til enten den lokale forening eller landskontoret.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 115

5


Ændringsforslag 5a § 5 Lederskab 1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.) 2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. 3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 116

6


Ændringsforslag 6a § 6 Den lokale forening 1. For lokalforeningen gælder KFUM og KFUK i Danmarks vedtægter ang. lokalforeninger (§ 7), som lokalforeningen har pligt til at følge.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 117

7


Ændringsforslag 7a § 7 Foreningsbestyrelsen 1. Sammensætning 1. Bestyrelsen består af X medlemmer, der er valgt for to år ad gangen, fordelt således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. 2. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. 2. Konstituering 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer (jf. § 10 “Retlige forpligtelser”). Der kan ikke være personsammenfald mellem disse roller. 2. For posterne formand, næstformand og kasserer gælder, at de hver især kun kan bestrides af samme person i otte år. 3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud. 4. Bogholderi og vedligehold af medlemsoplysninger kan uddelegeres til en person uden for bestyrelsen. 3. Beslutningsdygtighed 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. 2. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. 4. Forretningsorden 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.1 5. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen leder foreningen og varetager den strategiske udvikling af foreningen mellem generalforsamlingerne. 2. Bestyrelsen forbereder og indkalder til generalforsamlinger. 3. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. 4. Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for at fremme medlemskab og frivillighed, herunder at tilbyde ledere lederuddannelse.2 6. Bestyrelsen sikrer løbende, at foreningens frivillige er fortrolige med og lever op til KFUM og KFUK’s samværspolitik.3 f Er bestyrelsens opgave og medtages derfor her.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 118

8


7. Bestyrelsen ansætter eventuelle lønnede medarbejdere (jf. § X.) 8. Bestyrelsen forvalter foreningens midler, administrerer de af generalforsamlingen vedtagne budgetter (der følger regnskabsåret) og lader regnskaber revidere og indsender disse til landskontoret efter anvisning. f Specifikke datoer udeladt, så landskontoret har mulighed for at justere disse.

9. Bestyrelsen sørger for drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom, og at der bliver aflagt regnskab for ejendomsdriften over for den ordinære generalforsamling. [Eller anden formulering jf. bilag “Bygninger ejet af foreninger og distrikter i KFUM og KFUK”]. 10. Bestyrelsen vælger repræsentation til relevante repræsentantskaber og bestyrelser og godkender samarbejdsaftaler med andre organisationer. 11. Bestyrelsen varetager de forpligtelser, der som folkeoplysende forening måtte være over for kommunen.

1) Forslag til forretningsorden kan findes på Intranettet. 2) Jævnfør det supplerende dokument “KFUM og KFUK’s lederuddannelse” 3) Jævnfør det supplerende dokument “KFUM og KFUK’s samværspolitik”

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 119

9


Ændringsforslag 8a § 8 Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Stemmeret og valgbarhed 1. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. 2. Medlemmerne kan vælges til foreningens bestyrelse. For at være valgbar skal der foreligge tilsagn fra den foreslåede. 3. Indkaldelse og afholdelse 1. Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der møder frem. 2. Der indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker ved opslag på lokalforeningens hjemmeside om tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail adresse til foreningen. 3. Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer. 4. Senest 1 uge før generalforsamling gøres dagsorden og fremsatte forslag tilgængelig for foreningens medlemmer ved opslag på foreningens hjemmeside . 5. Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 6. Beslutninger træffes blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og efterfølgende godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark inden de kan træde i kraft. 7. Valget til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Man kan stemme på højst det antal kandidater, der er på valg.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 120

10


4. Dagsorden Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og foreningens nuværende situation. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning. 4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 8. Valg af X suppleanter for et år. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år. 10. I lige år: a. Fremsættelse af eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark. b. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde (jvf. Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark). c. Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen. d. Generalforsamlingen afgør bestyrelsens bemyndigelse til efter generalforsamlingen at træffe beslutning angående punkterne a-c. 11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer 12. Eventuelt 5. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, dog senest to uger efter kravet er fremkommet, til afholdelse tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen (jf. § 8.5.1). 3. Regler for afvikling og stemmeafgivelse er de samme som ved ordinær generalforsamling.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 121

11


Her kan indsættes ekstra paragraf, hvis foreningen har ejendomme.

Her kan indsættes ekstra paragraf, hvis foreningen har ansatte.

Findes i dag ikke som selvstændig paragraf. I nuværende vedtægter står der under bestyrelsen opgaver: “(...) at sørge for drift og vedligeholdelse af foreningens evt. ejendom.”

Findes i dag ikke som selvstændig paragraf. I nuværende vedtægter står der under bestyrelsen opgaver: “(...) at ansætte evt. lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt varetage de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører.”

§ x Foreningens ejendomme 1. Foreningen ejer følgende ejendom(me): ……………. Hent evt. tekst fra bilaget om ejendomme. 2. Ved salg af foreningens ejendomme har KFUM og KFUK i Danmark forkøbsret.

Se også forslaget “Forslag om ny paragraf om ansatte i lokalforeninger”

§ x Distriktets Foreningensansatte ansatte Hent evt. tekst fra bilaget om ansatte.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 122

12


Ændringsforslag 9a § 9 Vedtægtsændringer Ændringer i Vedtægter for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxx skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med almindelig stemmeflerhed.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 123

13


Ændringsforslag 10a § 10 Retlige forpligtelser 1. KFUM og KFUK i/på XX tegnes af to myndige bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. 1. Såfremt der ikke findes to myndige personer blandt bestyrelsens formand, næstformand og/eller kasserer, vælges to myndige bestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede og så vidt muligt med enten formand, næstformand og/eller kasserer som en af disse. 2. Såfremt der ikke findes to myndige personer i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en (hvis der i bestyrelsen findes én myndig person) til to eksterne myndige medlemmer som særligt tegningsberettigede, således at foreningen til enhver tid kan tegnes af to myndige personer. 3. Såfremt der er udpeget en eller to særligt tegningsberettigede uden for bestyrelsen, beror enhver forpligtelse af foreningen på en bestyrelsesbeslutning, som fremgår af et af bestyrelsen underskrevet referat. 2. Køb, salg og pantsætning af foreningens faste ejendomme kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse. Stemmekrav svarer til vedtægtsændring. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen som sådan pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 124

14


Ændringsforslag 11a § 11 Opløsning eller nedlæggelse 1. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling (jf. § 8). Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget. 2. Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan nedlægge foreningen, såfremt denne ikke lever op til minimumskravene i § 6. 3. Ved opløsning tilfalder formuen KFUM og KFUK i Danmark.

---Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i/på Xxxxxxxxxxxx d. xxx. Dato: __________ Bestyrelsens underskrifter:

Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark Dato: __________ Underskrift:

Landsorganisationens vedtægter. Husk: Når lokalforeningen ændrer vedtægter, skal de fremsendes til godkendelse hos Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark, og derefter til den kommunale forvaltning. Forslag om særvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 125

15


PUNKT 9.5

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Forslag til nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Kommentarer til forslaget til nye vedtægter Forslaget følger i al væsentlighed forslaget til vedtægter for de lokale foreninger. De få ændringer, der er, er fremhævet med blå overstregning. (Ændringer fra “forening” til “distrikt” samt fra “generalforsamling” til “stormøde” er ikke fremhævet). Se endvidere farve-forklaring mv. i introteksten til vedtægter for lokale foreninger. (I dette dokument er der dog ikke med blå skrift angivet, hvad der er nyt - dette fremgår kun af forslaget til lokale vedtægter). Der er ikke et særskilt forslag til standardvedtægter, kun disse særvedtægter, da distrikterne er meget forskellige og derudover organisatorisk ikke er beskrevet på samme måde som foreningerne i de nationale vedtægter.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 127


Vedtægter for KFUM og KFUK i Distrikt xxxxxxxxxxx § 1 Navn

§ 2 Formål og grundlag

§ 3 Arbejdsform

Distriktet navn er KFUM og KFUK i Distrikt Xxxxxxxxxxxx.

1. Formål KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

1. Formålet søges realiseret i KFUM og KFUK's aktiviteter gennem:

Stiftet Xxxxxxxxxxxx Hjemstedskommuner: xxxxx

2. Grundlag KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, som bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske lære (jævnfør supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis, som vedtages af Landsmødet).

Fællesskabets rum, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt, deler livet med hinanden og inviterer flere med. Dannelsens rum, hvor debat og refleksioner giver mod til at leve og handle til gavn for medmennesket. Troens rum, hvor mennesker styrkes og forbindes med Gud og med hinanden gennem gudstjeneste og ritualer, ord og eftertanke.

KFUM og KFUK er tilknyttet World Alliance of YMCAs og World YWCA og tilslutter sig derfor værdigrundlaget for begge organisationer. KFUM og KFUK forstår mennesket som en helhed bestående af krop (body), sind (mind) og ånd (spirit). Derfor mødes vi til fællesskab, til dannelse og til tro.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 128

2


§ 4 Medlemskab

§ 5 Lederskab

§ 6 Distriktet

Medlemmer af distriktets foreninger (jf. § 5 i landsorganisationens vedtægter) er samtidig medlemmer af distriktet.

1. Frivillige i KFUM og KFUK er – ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) – hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.)

1. For Distriktet gælder KFUM og KFUK i Danmarks vedtægter ang. distrikter (§ 8).

2. KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. 3. En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 4. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. 5. Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 129

3


§ 7 Distriktsbestyrelsen 1. Sammensætning 1. Bestyrelsen består af X medlemmer, der er valgt for to år ad gangen, fordelt således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. 2. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. 3. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere mindst 3 af distriktets foreninger. 2. Konstituering 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer (jf. § 10”Retlige forpligtelser”). Der kan ikke være personsammenfald mellem disse roller. 2. Bestyrelsesmedlemmerne kan max sidde i Distriktsbestyrelsen 8 år i alt. f Det foreslås at anvende samme praksis som i Hovedbestyrelsen - for at sikre, at nye kræfter også kommer til

3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud. 4. Bogholderi og vedligehold af medlemsoplysninger kan uddelegeres til en person uden for bestyrelsen. 3. Beslutningsdygtighed 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. 2. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed.

5. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen leder distriktet og varetager den strategiske udvikling af distriktet mellem stormøderne. 2. Bestyrelsen forbereder og indkalder til stormøder. 3. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens og stormødets beslutninger. 4. Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. 5. Bestyrelsen sikrer løbende, at distriktets frivillige er fortrolige med og lever op til KFUM og KFUK’s samværspolitik.2 6. Bestyrelsen ansætter eventuelle lønnede medarbejdere (jf. paragraf X). 7. Bestyrelsen forvalter distriktets midler, administrerer de af stormødet vedtagne budgetter (der følger regnskabsåret) og lader regnskaber revidere og indsender disse til landskontoret efter anvisning. 8. Bestyrelsen sørger for drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom, og at der bliver aflagt regnskab for ejendomsdriften over for det ordinære stormøde. [Eller anden formulering jf. bilaget "Bygninger ejet af foreninger og distrikter i KFUM og KFUK"]. 9. Bestyrelsen vælger repræsentation til relevante repræsentantskaber og bestyrelser og godkender samarbejdsaftaler med andre organisationer. 10. Bestyrelsen varetager de forpligtelser, der som folkeoplysende forening måtte være over for kommunen.

4. Forretningsorden 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.1

1) Forslag til forretningsorden kan findes på Intranettet. 2) Jævnfør det supplerende dokument “KFUM og KFUK’s samværspolitik” Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 130

4


§ 8 Stormødet 1. Stormødet er distriktets højeste myndighed. 2. Stemmeret og valgbarhed 1. Stemmeret på stormødet har alle fremmødte medlemmer af distriktets foreninger, som har betalt skyldigt kontingent til deres lokalforening, og hvis lokalforening har betalt skyldigt distriktsbidrag. 2. Medlemmerne kan vælges til distriktets bestyrelse. For at være valgbar skal der foreligge tilsagn fra den foreslåede. 3. Indkaldelse og afholdelse 1. Det årlige Stormøde afholdes i årets XXXX kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der møder. 2. Der indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker ved opslag på distriktets hjemmeside om tid og sted for afholdelsen af stormødet samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail adresse til deres lokale forening. 3. Forslag, der af distriktets medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være formanden i hænde senest to uger før stormødet. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer. 4. Senest 1 uge før stormødet gøres dagsorden og fremsatte forslag tilgængelig for foreningernes medlemmer ved opslag på distriktets hjemmeside. 5. Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 6. Beslutninger træffes blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 7. Valget til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Man kan stemme på højst det antal kandidater, der er på valg.

4. Dagsorden Dagsorden for den årlige stormøde skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og distriktets nuværende situation. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning. 4. Drøftelse af distriktets vision, mål og/eller arbejdsplaner. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af distriktsbidrag samt godkendelse af budget for det kommende år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 8. Valg af X suppleanter for et år. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år. 10. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. 11. Eventuelt 5. Ekstraordinært stormøde 1. Ekstraordinært stormøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af distriktets foreninger kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden. 2. Indkaldelse til ekstraordinært stormøde sendes til alle medlemmer sammen med en motiveret og udførlig dagsorden senest to uger efter kravet er fremkommet, til afholdelse tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen. 3. Regler for afvikling og stemmeafgivelse er de samme som ved ordinært stormøde.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 131

5


§ x Distriktets ejendomme

§ x Distriktets ansatte

§ 9 Vedtægtsændringer

1. Distriktet ejer følgende ejendom(me): …………….

Hent evt. tekst fra bilaget om ansatte.

1. Ændringer i Vedtægter for KFUM og KFUK i Distrikt Xxxxxxxx skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på det årlige stormøde eller to på hinanden følgende ekstraordinære stormøder, med almindelig stemmeflerhed.

Hent evt. tekst fra bilaget om ejendomme. 2. X. Ved salg af distriktets ejendomme har KFUM og KFUK i Danmark forkøbsret.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 132

6


§ 10 Retlige forpligtelser 1. KFUM og KFUK i Distrikt Xxxxxx tegnes af to myndige bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. 1. Såfremt der ikke findes to myndige personer blandt bestyrelsens formand, næstformand og/eller kasserer, vælges to myndige bestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede og så vidt muligt med enten formand, næstformand og/eller kasserer som en af disse. 2. Såfremt der ikke findes to myndige personer i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en (hvis der i bestyrelsen findes én myndig person) til to eksterne myndige medlemmer som særligt tegningsberettigede, således at foreningen til enhver tid kan tegnes af to myndige personer. 3. Såfremt der er udpeget en eller to særligt tegningsberettigede uden for bestyrelsen, beror enhver forpligtelse af foreningen på en bestyrelsesbeslutning, som fremgår af et af bestyrelsen underskrevet referat. 2. Køb, salg og pantsætning af foreningens faste ejendomme kan kun foretages af bestyrelsen efter stormødets bemyndigelse. Stemmekrav svarer til vedtægtsændring. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af distriktet som sådan pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 133

7


Således vedtaget på stormødet for KFUM og KFUK i Distrikt Xxxxxxxxxxxx. Dato: __________ Bestyrelsens underskrifter:

Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark Dato: __________ Underskrift:

Landsorganisationens vedtægter. Husk: Når distriktet ændrer vedtægter, skal de fremsendes til godkendelse hos Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

Forslag om nye vedtægter for KFUM og KFUK-distrikter (særvedtægter) Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 134

8


PUNKT 9.6

Forslag om supplerende dokument: KFUM og KFUK’s teologiske basis Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark


Forslag til Landsmødet 2020

KFUM og KFUK’s teologiske basis Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen Motivation: Dokumentet bliver et supplerende dokument til “Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark”. Der henvises til det i § 2 “Formål og grundlag”. Dokumentet beskriver i længere form KFUM og KFUK’s motivation for og måde at arbejde med kristendom på. Således suppleres vedtægterne med et dokument, hvor vi fyldigt og “til tiden” beskriver vores teologiske ståsted. Dokumentet revideres mindst hvert ottende år på Hovedbestyrelsens eller et Landsmødes initiativ. Seneste tidspunkt for næste revision er 2028. Dokumentet vedtages af Landsmødet.

Forslag om supplerende dokument: KFUM og KFUK’s teologiske basis Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 136


Forslag

KFUM og KFUK’s teologiske basis Relevant kristendom

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Vi opfatter kristendommen som vedvarende relevant for alle mennesker, idet:

Teksten på denne og næste side er til beslutning

f Gud som skaberen af alt liv står inde for menneskers individu-

elle og fælles liv.

f Gud ved sin søn Jesus Kristus har fjernet alt det, der adskiller

mennesker fra ham. Dermed er ingen alene om sit liv.

f Gud ved Helligånden er nærværende i menneskets liv og tager

bolig i fællesskaber, der, inspireret af Kristus, altid inviterer flere med og viser, at vi alle er en del af Guds virkelighed i verden.

f Gud i tillid har sendt mennesket ud i ansvar for medmenne-

sket, samfundet og naturen.

Forslag om supplerende dokument: KFUM og KFUK’s teologiske basis Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 137


Body

Vores fortælling

Een fortælling fra Ny Testamente udtrykker i særlig grad KFUM og KFUK’s kirkelige identitet. Det er fortællingen om Vandringen til Emmaus fra Luk. 24,13-35. Ligesom Kristus fulgtes med disciplene og lyttede til dem, skal vi følges med børn og unge og lytte til dem. Hvad slås de med? Hvad er de optagede af? Det er kun, når vi følges med børn og unge, at vi bliver relevante for dem. Alting begynder med at følges ad. Undervejs til Emmaus blev disciplene også undervist, så de kunne se ting i et andet og større perspektiv end før. Det gav dem nyt mod på livet. Denne del af fortællingen afspejler KFUM og KFUK’s vision om at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder. Til sidst i Emmaus-fortællingen “genkendte” disciplene den fremmede som Kristus, da de bryder brødet sammen. Dét udtryk er meget rammende for, hvorfor vi i KFUM og KFUK skaber rum for tro. Det er igennem gudstjenester, andagter, et Fadervor og andre ritualer, at vi for alvor “genkender” Kristus i vores liv, så vores tro og håb styrkes.

Kristendommen som betydningsbærende

Emmaus-fortællingen viser os, at vi skal have noget på hjerte på vandringen med børn og unge. Når vi sammen, motiveret af tro, engagerer os i de problemer, som børn og unge er optaget af, spejler og styrker vi børn og unges livsverden. Handling og dét at gøre en forskel skaber relevans.

Vi skal derfor skabe fællesskaber og aktiviteter, der i sig selv gør en forskel, og hvor kristendommen samtidig er betydningsbærende for, hvorfor vi engagerer os, og hvor vi udlever, hvad tro er, og hvad den betyder i vores liv. Kristendom er en måde at være til på, for hinanden og for verden. I sådanne fællesskaber bliver kristendom relevant.

Det kristne menneskesyn

Det trekantede logo afspejler det kristne menneskesyn som noget helt centralt for KFUM og KFUK. Mennesket er en helhed af “body”, “mind” og “spirit”. Alle tre dele af et menneskeliv er lige vigtige, og derfor er det i samspillet mellem body, mind og spirit, at KFUM og KFUK’s værdier og menneskesyn gives videre til børn og unge. For at skabe optimale rammer for dette samspil organiseres KFUM og KFUK’s aktiviteter med udgangspunkt i De Tre Rum. De Tre Rum er baseret på både det kristne menneskesyn samt fortællingen om Vandringen til Emmaus, og hvert rum illustrerer en måde at være sammen på i KFUM og KFUK. Eksemplerne i modellen viser, hvilken type aktivitet, der foregår i hvert rum, og ikonerne til hvert rum peger hen på, hvordan deltagerne gerne skulle føle sig styrket og beriget efter at have deltaget. Farverne til hvert af de Tre Rum afspejler desuden på een gang farverne i KFUM og KFUK’s logo samt Vandringen til Emmaus. Ligesom i Emmaus-fortællingen, begynder alting med, at vi går sammen, især når det kommer til at invitere flere med. Fællesskab er fundamentet for alle tre rum. Det er der en vigtig pointe i.

Vægten skal lægges på en stor og åben invitation til at være med i meningsfulde aktiviteter og så er vi på vej.

Vær dig selv. Vær til for andre.

At være skabt i Guds billede betyder, at vi hver især har uendelig værdi, har potentiale, og at vi altid allerede er elsket. Kristendom rummer en grundlæggende tillid til, at de fejl og mangler, vi har, ikke er det, der afgør, om vi er elskede eller ej. Derfor: Vær dig selv. Samtidig byder Kristus os at elske vores næste som os selv. Tro udtrykker sig også i handling. Det er en fundamental del af det kristne menneske- og livssyn, at relationen til én selv, til Gud og til andre hænger sammen i kristendommen. Derfor: Vær til for andre.

Økumenisk bevægelse

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, der bygger på den evangelisk-lutherske lære. Det betyder, at katolikker, ortodokse og andre kristne er velkomne både som deltagere og ledere i KFUM og KFUK. Vi ønsker at samarbejde med alle, der vil gøre kristendommen relevant og aktuel for børn og unge i dag.

Fysisk sundhed og trivsel, sanser og bevægelse, egne og andres grænser, samvær og ansvar for hinanden. At vi er sociale væsener og har brug for kontakt. Nøgleord: Sanser, fysiske behov, natur, leg, krop

Mind

Personlighed, mental styrke, mod og udholdenhed, at lære om livet og samfundet og få mod og evner til at engagere sig og tage ansvar. Nøgleord: Fantasi, samvittighed, hukommelse, fornuft, læring, følelser, dannelse, ansvar

Spirit

At vi alle søger efter mening og lader den komme til udtryk, og at vi føler os forbundet med noget større end os selv – med Gud, med hinanden og med livet. Nøgleord: Tro, håb, bøn, spiritualitet, at holde noget for helligt, mening, at række ud over én selv, liturgi

Godkendt af Landsmødet den xxxxxxxx Dokumentet revideres mindst hvert ottende år på Hovedbestyrelsens eller et Landsmødes initiativ. Seneste tidspunkt for næste revision er 2028.

Forslag om supplerende dokument: KFUM og KFUK’s teologiske basis Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 138


Andre dokumenter relateret til vedtægter OBS: Der skal ikke stemmes om disse Undersøgelse af distrikters mulighed for at have delegerede

Hovedbestyrelsen har undersøgt, om det er muligt at skrive ind i vedtægterne, at distrikterne har delegerede til Landsmødet (ligesom foreningerne har). Hvis distrikterne skal have delegerede, skal distrikterne defineres nærmere i vedtægterne. Der må opstilles nogle minimumskrav til distriktets størrelse, antal medlemmer og aktiviteter. Når disse krav skal beskrives i vedtægterne, opbygges der en udvidet struktur omkring distrikterne. Denne struktur/disse krav bliver uhensigtsmæssige for KFUM og KFUK. Der bliver således en meget høj pris for at få delegerede. Distriktssamarbejdet kan fungere langt bedre uden en formel struktur–- dvs. som det fungerer i dag. Derfor anbefales det ikke, at distriktene får delegerede til Landsmødet.

Bygninger ejet af foreninger og distrikter i KFUM og KFUK

En lang række foreninger og distrikter ejer en eller flere bygninger. Der eksisterer i dag flere modeller. Hovedbestyrelsen har oplistet de forskellige modeller, og kommer med sin klare anbefaling til, hvilke modeller der bør anvendes og ikke anvendes.

Supplerende dokument: KFUM og KFUK's samværspolitik

Der henvises i forslaget til nye vedtægter til KFUM og KFUK’s samværspolitik. Denne findes på kfum-kfuk.dk. Det foreslås, at Hovedbestyrelsen godkender samværspolitikken.

Supplerende dokument: Lederuddannelse i KFUM og KFUK

Der henvises i forslaget til nye vedtægter til det supplerende dokument om lederuddannelse i KFUM og KFUK. Det foreslås, at Hovedbestyrelsen godkender dette supplerende dokument. Se alle dokumenterne på https://landsmoede.kfum-kfuk.dk/forslag

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 139


Plan for behandling af forslagene til vedtægtsændringer Dirigenterne, som Hovedbestyrelsen foreslår til Landsmødet (Gritt Rhinstrøm Kristensen og Kristian Simonsen), er blevet grundigt introduceret til Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. De foreslåede dirigenter foreslår ud fra et demokratisk hensyn og for at sikre en hensigtsmæssig proces den følgende struktur for gennemgang og afstemning af de forskellige dele i forslaget til nye vedtægter: f § 2 Formål og grundlag + § 3 Arbejdsform + Det supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis

– Der stemmes om det supplerende dokument først.

f § 6 Lederskab

– Herunder de indsendte ændringsforslag (dagsordenens punkt 9.1.1 og 9.1.2). Der stemmes om det mest vidtgående forslag først. Rækkefølgen foreslås at være: Forslaget fra KFUM og KFUK i Aarhus Midtby, forslaget fra KFUM og KFUK i Sundby, Forslaget fra Hovedbestyrelsen.

f Medlemsdemokrati (§ 5 Medlemskab)

– Herunder også Ændringsforslag 9b.

f Valgmåde til Hovedbestyrelsen (§ 9 Landsmøde)

– Herunder også Ændringsforslag 10b.

f Afsluttende afstemning

– Her behandles alle øvrige ændringer (§ 0, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12).

f Forslaget om lokale vedtægter (dagsordenens punkt 9.2)

– Herunder også forslaget om tidsbegrænsning for posterne formand, næstformand og kasserer i lokale bestyrelser (§ 7.2.2, side 99) samt forslaget om lokalt ansatte (dagsordenens punkt 9.3).

f Særvedtægterne for lokale KFUM og KFUK-foreninger og -distrikter

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 140


PUNKT 10

Forslag til resolutionsforslag og udtalelser Ingen var indsendt ved afslutningen af denne Landsmødeguide. Forslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest på Landsmødet jf. forretningsordenen.


Sådan bliver du godt forberedt Deltag i dit lokale forberedelsesmøde. Tjek forslagene i dette dokument – og diskutér med din lokalforening, hvad I synes om dem.

Tjek deltagerlisten, som du modtager i ugen op til Landsmødet, og aftal evt. samkørsel.

Foto: Christian Blom-Bloch

Orientér dig i præsentationerne af Hovedbestyrelseskandidater – og overvej, hvem du vil stemme på. Kandidaterne præsenterer sig også mundtligt på Landsmødet.

Landsmødeguide del 3  KFUM OG KFUK i DAnmark 142

Profile for YMCA-YWCA Denmark

Landsmødeguide del 3  

Landsmødeguide del 3