Page 1

LE

DE

N U M M E R 3 � S E P T E M B E R 20 10

Mød den nye hovedbestyrelse �

Ledere får altså ikke kage først � Dagbog fra KFUMs verdensrådsmøde

RE


horYsont – Ledere LEDER

– lige her og nu!

»Framtiden – just NU« er et motto, som vores søstre og brødre i Sveriges KFUKKFUM har udviklet. Det betyder noget i retning af, at vi skal fokusere på fremtiden, men være bevidst om, at vi skaber den med det vi allerede gør, lige her og nu. Fremtiden er altså ikke noget fjernt, der bare kommer til os – engang. Det er et godt lys at se Ung Uge i. Jeg vil gerne have, at fremtidens samfund er et samfund, hvor der er plads til Gud og til værdier, der handler om nær-

Foto Gorm Olesen

FREMTIDEN

Årgang 11 � september 2010 ISSN 1399-9117 Ansvarshavende redaktør Generalsekretær Kirsten Lund Larsen (gæsteredaktør) Valby Langgade 19 2500 Valby Mail kll@kfum-kfuk.dk Tlf. 36 14 15 48 Redaktionssekretær Søren K. Sørensen Mail soeren.k@soerensen.mail.dk Tlf. 75 82 69 16 Redaktionen Evan Johansen Mail evan@kfum-kfuk.dk Tlf. 97 12 12 01 / 21 44 05 18

vær, fællesskab, kærlighed, respekt og ansvar. Det er vi med til at skabe, når teenagere på Ung Uge får en oplevelse af netop de værdier i praksis. Her og nu i deres liv. Inde i bladet kan du møde tre erfarne ledere, der sætter nogle ord på det, de har arbejdet med i årevis – og set virke. Her i efteråret nedsætter KFUM og KFUK i Danmark selv et FremtidsForum. En gruppe kvinder og mænd, der sammen skal kigge i »glaskuglen« og der-

Kirsten M. Brandhøj Pedersen Mail kmbp@kfum-kfuk.dk Tlf. 60 21 44 10 Annonceekspedition KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 16 60 33

efter fortælle Hovedbestyrelsen, hvad de ser af betydning for vores gamle bevægelse. Hvad skal der efter deres mening til, for at KFUM og KFUK også

Abonnement for ikke-medlemmer af KFUM og KFUK 200 kroner.

er en relevant og livskraftig organisation om 10 år? Og hvad er det bedste og stærkeste, vi allerede nu gør for at skabe den fremtid, vi ønsker? Det har vi givetvis hver vores svar på. Men sikkert er det, at fremtiden formes lige NU i det engagement, som mennesker i KFUM og KFUK, frivillige og ansatte, lægger i samværet med børn og unge og henter næring til i troen på Gud, der elsker os, som vi er. Tak til jer alle – det giver også tro på fremtiden!

Kirsten Lund Larsen Generalsekretær

De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes og deles ikke nødvendigvis af redaktion og udgiver. Deadlines Nummer 4/2010: Magasin – deadline 15. september 2010 Nummer 1/2011: Leder – deadline 1. december 2010 Oplag 4.500 Layout Kathrine Winther Iversen Tryk Kailow Papir Cyclus Print 100 g. Forsidefoto Daniel Roved Langgaard

Evan Johansen er efter eget ønske stoppet som redaktør og får hermed en stor tak for indsatsen. Fra næste nummer vender Bessie Rauff tilbage til redaktionen efter at have været Ung Uge festivalchef. Har du lyst til at skrive for horYsont, så send en mail til Bessie på br@kfum-kfuk.dk og fortæl lidt om dig selv.

2

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


SMÅ NYHE DER KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Landskontor Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33 Fax 36 16 08 18 Mail national@ kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk Giro 3 00 73 32 Åbningstider mandag-torsdag kl.10.00 - 16.00 fredag kl.10.00 -15.00 Generalsekretær Kirsten Lund Larsen Administrationschef Gorm Skat Petersen Formand Ole Bjerglund Thomsen

Unitas Rejser Glarmestervej 20 A 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 11 Mail rejser@unitas.dk www.unitas.dk Direktør Knud Erik Bjerre

D

et er vist allerede kendt, at mange arbejdsgivere ser meget positivt på, at en ansøger har været engageret i frivilligt arbejde. Nu kommer der tilmed mulighed for at kunne

dokumentere det på en ny måde. Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet har nemlig startet »Projekt Frivillig« som et tilbud til alle 250.000 elever på ungdomsuddannelserne om at udføre et afgrænset forløb med minimum 20 timers frivilligt arbejde i løbet af deres uddannelse – men uden for

L Æ S M ERE PÅ www.projektfrivillig.dk

skoletiden. De kan så få et Frivilligbevis, som kan vedlægges deres eksamensbevis. Der skal være tale om min. 20 timers frivilligt arbejde over en periode, men det må gerne være meget mere. Det skal dog være aftalt mellem foreningen og den frivillige fra starten af forløbet, hvor mange timer og hvor lang tid forløbet strækker sig over. Det kan for eksempel være planlægning og afvikling af en børnesommerlejr eller en anden event, eller tilrettelæggelse af x antal klubaftener. »Projekt Frivillig« startede 1. februar 2010. Man må gerne have været frivillig før den tid, man skal blot nu indgå en Frivilligaftale med sin klub eller forening om et afgrænset forløb, og det kan så udmøntes i et Frivilligbevis, der godkendes og underskrives af foreningen og kan vedlægges eksamensbeviset.

GØR EN FORSKEL for de fattigste!

Foto Rune Hansen

Unitas Forlag Peter Bangs Vej 1D 2000 Frederiksbjerg Tlf. 36 16 64 81 Mail info@unitasforlag.dk www.unitasforlag.dk Forlagsdirektør Henrik Nielsen

Få et frivilligbevis!

Verdens fattigste sulter. Men selvom det måske lyder svært, kan din klub eller forening faktisk være med til at gøre noget ved det! Søndag den 13. marts næste år finder Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling sted igen. Op til indsamlingen kan I i klubben eller foreningen få besøg af Sult-karavanen. Dermed er der inspiration og input til en eller flere aftener i klubben, og så kan I for eksempel kombinere det med at melde jer i fællesskab som indsamlere til sogneindsamlingen den 13. marts.

Sult-karavanen kører i uge 8, 9 og 10 i 2011. Læs mere om den på www.slutsult.nu

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

3


N Y T O M N AV N E

Barselsvikar på teen-området M I E RY T- H A N S E N er blevet ansat som vikar for Gitte Boye Sandbjerg på teen-området fra cirka 1. september. Mie er 25 år og bor på KFUM og KFUK i Aalborg, hvor hun de seneste tre år har læst kommunikation på Aalborg Universitet. Mie er medlem af børne- og ungeudvalget i KFUM og KFUK i Aalborg og har været med som frivillig i caféen og i børnedisko. Desuden er hun meget aktiv i KFUM-Spejderne, hvor hun især har engageret sig i det internationale projekt i Mongoliet og i projektlederuddannelsen Scout Academy. Mie kommer til at arbejde fra Aalborg, men med jævnlige ophold på kontoret i Århus, hvor hun skal samarbejde med Maria Søgaard, som er studentermedhjælper på Ten Sing.

To volontører til Indien

Ekstra indsats efter efterskolen

L E A VA D B R Æ ND G A A RD O G D I A N A C L A U S E N

NI E L S V E S T E RB Æ K NI E L S E N, 31 år, bliver den

bliver de næste to volontører i lektiecaféen hos YMCA i

person, der skal løfte den særlige indsats for unge

Madurai i Sydindien. Det er et led i IND I EN anden verden-

mellem 18-30, som Landsmødet besluttede at bruge

projektet, at der hvert efterår udsendes to KFUM og KFUK-

ekstra penge på. Niels Vesterbæk har de seneste to

volontører til Madurai i fire måneder. Deres opgave er så vidt

år været lærer på Lystruphave Efterskole, men star-

muligt at tage del i arbejdet og derudover at indsamle mate-

ter på at læse finansøkonomi i august. Samtidig vil han på deltid

riale til at holde foredrag om vores skæve verden og arbejdet

komme til at arbejde med at skabe netværk på efterskolerne og

for at nå 2015-målene samt rejse penge til projektet.

bistå foreninger med at gøre en målrettet indsats for de unge i efter-efterskolealderen, det vil sige primært fra 17 år og opefter.

Kend din landskonsulento g b r u g h e n d e ! Fem landsansatte udviklingskonsulenter

kan bruges som inspirator og underviser

L E N E S U H NI C O L A I S EN

råder KFUM og KFUK nu over – og de er

i pressearbejde lokalt og i hvordan man

– ansvarlig for det interna-

et levende tilbud til alle foreninger med

kan bruge nye medier. Hun samarbejder

tionale arbejde og ordine-

udviklingsønsker. Se her, hvad konsulen-

også med kursusudvalget om at tilret-

ret som præst i KFUM og

terne kan bruges til – og tøv ikke med at

telægge uddannelsestilbud og kan indgå

KFUK. Lene kan bruges som

kontakte dem!

i dialog med forening eller klub om hvad

inspirator til at få indarbejdet et interna-

de har brug for og vil gå i gang med. Ring

tionalt engagement i klubbernes aktivi-

til Bessie på tlf 60 21 44 02.

teter. Hun kan også formidle de mange

A NI TA B R Æ ND S G A A RD B ENN E T S E N – ansvarlig

tilbud, som gives for at man kan deltage

for kristendomsområdet,

D O R T E H O U G A A RD

i internationale oplevelser. Som præst

barselsvikar i denne sæson

M A D S E N – ansvarlig for

kan Lene bruges ved forskellige arran-

for Karen Klemmed Hviid.

børneområdet og for vej-

gementer med fokus på børn og unge.

ledning af de lokalt ansatte

Ring til Lene på tlf. 31 68 44 70.

Anita er teolog fra Københavns Universitet og har mange års praktisk under-

konsulenter. På børneom-

visningserfaring fra Skovlunde Kirke

rådet kan Dorte bruges til inspiration for

M I E RY T- H A N S E N – som nævnt

gennem studietiden. Anita kan bruges til

børne- og familieklubber, der vil udvikle

ovenfor ansvarlig for teen-området og

inspiration for forkyndelsen, til vejledning

på arbejdet, og som vejleder med hen-

Ten Sing. Mie kan bruges til at inspirere

og dialog om nye materialer og metoder

syn til nye materialer og metoder. Dorte

til nye arbejdsformer og muligheder i

mv. Ring til Anita på tlf. 60 21 44 00.

har gennemgået kurser i coaching og

teen-arbejdet og kan også dele nogle af

personaleledelse og er en vigtig spar-

sine erfaringer fra KFUM-Spejderne.

B E S S I E R A U F F – ansvarlig

ringspartner for både arbejdsgivere og

Hun kan også hjælpe med udvikling af en

for kommunikation og kur-

medarbejdere lokalt. Ring til Dorte på

forenings tanker om fremtidigt teen-

ser/lederuddannelse. Bes-

tlf. 60 21 44 08.

eller Ten Sing-arbejde. Ring til Mie på tlf.

sie er uddannet journalist og

60 21 44 05.

Der er løbende mere nyt om navne på www.kfum-kfuk.dk. Kender du nogen, der har jubilæum som medlem af KFUM og KFUK eller på anden vis fortjener at blive omtalt på navnesiderne, kan du skrive til horysont@kfum-kfuk.dk 4

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


Gud elsker os Tekst Karen Stubkjær Foto Christian Bendixen

D

K R I S T E N D O M S U D VA L G E T S K L U M M E

De seks sentenser, der i kort form synliggør KFUM og KFUKs kristendomsprofil, indgik i forkyndelsen på Ung Uge. En af de præster, der medvirkede hele ugen igennem, var Karen Stubkjær, der til daglig er sognepræst i Haslev. Ved åbningsgudstjenesten genfortalte hun en lille historie, som fangede noget af det helt centrale i kristendomsprofilen ind. Nemlig at »Vi tror på Gud ... der elsker os!« Og at det netop er et OS (og ikke bare et MIG), det her drejer sig om!

e der ord fra KFUM og KFUKs

sin far. Han var i den grad udenfor lige

Om de blev det, sådan lige med det

kristendomsprofil – de er jo

nu – og det føltes ikke spor godt. Så for

samme – det melder historien ingenting

flotte. Men hvordan kommer

overhovedet at kunne holde det her ud,

om. Den melder heller ikke noget om,

vi virkelig til at se for os, hvad det her

løb han hen og smuttede lige så stille ind

om det var en øvelse, de måtte igennem

handler om? Det med, at Guds kærlighed

under sin fars arm – i den anden side,

gentagne gange. Men mon ikke? For vi

er så ubetinget – og ikke bare gælder

hvor der var bedst plads. Og faderen lod

har vist alle brug for jævnligt at blive

mig, men også det menneske, jeg måske

ham selvfølgelig klemme sig ind.

mindet om, at du og jeg og alle andre hver for sig er Guds elskede barn – men

mest af alt har lyst til at vende ryggen til? Men det synes den STORE slet ikke var Måske kan en lille fortælling tydeliggøre,

ok! Hvad skal han her, den dumme lil-

hvordan det her ser ud. Jeg har den fra

lebror! Det var jo ham, der havde været

en kollega, som en dag fortalte mig om

grov og uretfærdig. Nu skal han ikke

sine to drenge. De er nogle krudtugler

bare komme her og få ligeså meget

og kan nogle gange fare i totterne på

trøst og opmærksomhed.

ingen af os er Guds enebarn!

hinanden. En dag var det den yngste, der var efter den ældste. Den lille purk

»Hør, hov... det skal du slet ikke bestem-

havde virkelig været grov. Så der var

me!« Nu er det farens tur til at hæve

ikke noget at sige til, at den ældste græd

stemmen. »I er begge to mine dejlige

og søgte tilflugt og trøst i sin fars store

drenge. Det er mig, der bestemmer,

favn. Og så blev alt jo hurtigt godt igen.

hvem der skal være lige her. Og som du kan se, er der rigeligt med plads, og

Den lille stod lidt på afstand og så på.

mine arme er lange nok til at holde om

Han var for lille til helt at kunne sætte

jer begge. Jeg elsker jer begge to. Det er

ord på, hvad der skete inden i ham. Men

der ingenting, der kan lave om på.

helt tydeligt var det, at han havde det

Så, se nu på hinanden og bliv

rigtig skidt. Med sig selv, sin bror og

gode venner igen«.

[ D I G O G G U D] Vi tror på Gud ... der elsker os!

[ D I G O G D I G S E LV ] Du er god nok … også på en dårlig dag!

[ D I G O G O S ] Du kan være dig selv … også sammen med os andre. [ D I G O G D E A N D R E ] Vi er forskellige … og det er en stor styrke! [ D I G O G V E R D E N ] Vi tager ansvar … og tror, vi kan gøre en forskel i verden! [ D I G O G B I B E L E N ] Bibelen kommer du ikke udenom … for vi tror, vi får et bedre liv af at læse den.

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

5


DEN NYE HOVE DBEST Y RELSE

Her er den nye

HOVEDBESTYRELSE Hvem er den nye hovedbestyrelse egentlig? Den, der skal styre KFUM og KFUK de næste to år, måske mere – og være med til at lægge op til en strategi for bevægelsen helt frem til år 2020?

  

 

Den nye hovedbestyrelse var samlet til det første HB-møde i juni.

S

yv nye medlemmer blev valgt

sig. Desuden kan du se deres »motto«

 Den yngste er G I T T E B E RL E ,

på Landsmødet i maj, mens tre

– noget de allerede er blevet lidt kendte

Århus. Gitte er 23 år og læser psyko-

erfarne fortsatte fra den gamle

for blandt deres kolleger i HB.

logi. Hun har været medlem siden sin

HB. Y´s Men´s faste observatør i HB er

6

tid i den lokale konfirmandklub. Siden

stadig på sin post, mens de ansatte fik

 Den mest erfarne i HB-sammen-

to nye repræsentanter, der deles om en

hæng er O L E B J E R G L U N D T H O M -

især engageret sig i det internationale

plads. Valget betød endnu en foryngelse

S E N, Haslev. Ole er 34 år og har været

arbejde. Hun har blandt andet været

af hovedbestyrelsen, hvor gennemsnits-

med i HB siden 2004, heraf de sidste

udsendt som frivillig i Namibia på Break

alderen for de valgte medlemmer nu er

fire år som formand. Han fortsætter

the Silence projektet og deltaget i Jour-

30 mod tidligere 35.

på formandsposten en periode til. Han

ney for Justice til Palæstina i 2008.

er sognepræst i Haslev, gift og far til

Ansvarsområde: Internationalt arbejde.

har hun været aktiv i Ten Sing og har

Hen over sommeren har den nye ho-

en datter. Ansvarsområde: Medlem af

» M O T T O «: Jeg er evig imponeret over

vedbestyrelse fordelt en række opgaver

Forretningsudvalget og repræsentant i

så storslåede events som Ung Uge!

mellem sig. Her kan du læse mere om,

bestyrelsen for Unitas Forlag.

hvem HB-medlemmerne er, og hvilke

» M O T T O «: Vi skal sammen udvikle nye

 Den længste udvalgserfaring har

arbejdsområder de har fordelt mellem

former for foreningsarbejde!

N ATA S HI A P E T E R S O N, Kolding,

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


som netop har taget afsked med børne-

samt medlem af foreningsbestyrelser de

 Den største organisatoriske erfa-

udvalget efter den fastsatte maksimum-

sidste 15 år. Ansvarsområde: Kurser/

ring har S I G N E B O, København. Signe

grænse på otte år, heraf de sidste fem

lederuddannelse og 18 til 30-årige.

blev aktiv i KFUM og KFUK efter elevti-

år som formand. Natashia er 30 år og

» M O T T O «: Husk efterskolerne!

den på Haslev Udvidede Højskole og har

bor i Taulov, er fysioterapeut og arbej-

siden været formand for elevforeningen,

der med genoptræning og rehabilitering

 Størst indsigt i økonomien har

i Kolding Kommune. Ansvarsområde:

J E N S C H RI S T I A N S A N D B J E R G,

Signe er desuden aktiv i Dansk Ungdoms

Forretningsudvalget og familiearbejdet.

Århus. Jens Christian er 34 år, har sid-

Fællesråd og har blandt andet været ung-

» M O T T O «: Mit hjerte banker for

det én periode i hovedbestyrelsen og

domsdelegat ved FNs generalforsamling.

børnene!

fortsætter som kasserer. Jens Chri-

Signe er 29 år, stud. mag. og arbejder

stian har været aktiv siden gymnasie-

deltids i Hovedstadens Radikale Venstre.

 Det længste medlemskab i KFUM

og fra 2007-10 HuHs sidste forstander.

tiden som leder og bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Næstformand, repræ-

og KFUK har B J A RK E B U H L , Ham-

i forskellige foreninger i Jylland. Jens

sentant i Landssamrådet/DUF.

merum, som er 32 år og har været

Christian er HR-konsulent/fuldmægtig i

» M O T T O «: Når man flytter noget,

medlem hele sit liv. Han var også med i

Århus Kommune. Han er gift, snart far

risikerer man at træde nogen over

HB i sidste periode. Har haft ansvar for

til to og bosat i Hasselager ved Århus.

tæerne...

økonomien bag Ung Uge to gange og har

Ansvarsområde: Forretningsudvalget.

været lejrchef for Distrikt Midtjyllands

» M O T T O «: I KFUM og KFUK mærker de

teensommerlejr. Bjarke er produktions-

unge, at Gud tror på dem!

ingeniør og er afdelingsleder på Grund-

Tættest på medarbejderne er de to repræsentanter, B E S S I E R A U F F (på billedet) og L E N E S U H NI C O L A I S EN,

fos. Han er gift og far til en datter på et

 Den største lokale formandser-

år. Ansvarsområde: FremtidsForum,

faring har S Ø RE N J E L L E S M A RK ,

34 år og har været ansat som udvik-

Udviklingspuljen og repræsentant i

Aulum. Søren har ni års bestyrelseserfa-

lingskonsulent på landsplan siden 2007.

bestyrelsen for Unitas Rejser.

ring bag sig, senest fem år i bestyrelsen

Hun har ansvar for kommunikation og

» M O T T O «: Vi skal tænke stort og sam-

for KFUM og KFUK i Aulum, heraf fire år

kurser, men har på det sidste været

arbejde med andre!

som formand. Søren er også børneklub-

mest kendt for opgaven som festival-

leder og har i øvrigt en del af sin lederer-

chef for Ung Uge 2010. Lene er 34 år

 Den mest alsidige kluberfaring har

som deler hvervet mellem sig. Bessie er

faring fra sin opvækst i FDF. Søren er 32

og har siden 2008 været ansat som

A NNI E EN G R O B K N U D S E N, Gelle-

år, uddannet som landmand og merko-

udviklingskonsulent med ansvar for det

rup. Annie har fra barnsben været delta-

nom og arbejder i et firma, der sælger

internationale område og er ordineret

ger i familie-, børne- og ungdomsklubber,

staldinventar. Ansvarsområde: Børn.

som præst i KFUM og KFUK.

og siden leder i diverse børneklubber

» M O T T O «: Afstanden mellem for-

både i Distrikt Skjern og Århus. Hun har

eninger og landsbevægelse skal være

Mest Y´s Men-erfaring har C H RI S T I A N

desuden været aktiv i flere børnelejre og

mindre!

J E S S E N (ikke med på billedet), Hader-

events på distriktsplan i Århus. Annie er

slev, som er genudpeget som repræ-

28 år og uddannet ingeniør i bygnings-

 Størst erfaring med eksperimenter

design. Hun er snart mor til to og bosat

har S I M O N R A S M U S S EN, Gelle-

Hovedbestyrelsen. Christian har selv

i Erritsø, hvor hendes mand er præst.

rup. Simon er vokset op i Gjellerup ved

en lang baggrund i KFUM og KFUK og er

Ansvarsområde: Kristendom og 18 til

Herning og har både klub- og sommer-

også tjenesteleder for ASF, en fond i Y´s

30-årige.

lejrerfaring derfra. Nu er han medlem

Men-bevægelsen, som støtter lederud-

» M O T T O «: KFUM og KFUK tør lytte til

i Gellerup i Århus og har været aktiv

dannelse i KFUM og KFUK. Posten i HB

hvad de unge synes er fedt!

i integrationsprojektet Gettogether,

har observatørstatus uden stemmeret

hvor muslimske børn er målgruppen,

og er et led i en samarbejdsaftale mel-

 Størst efterskoleerfaring har E D E L

sentant for Y´s Men Region Danmark i

og i kommunikationsgruppen bag Café

lem Y´s Men og KFUM og KFUK.

K J Æ R P E D E R S EN, Haslev. Edel er 35

Fairbar. Simon er 26 år og studerer

» M O T T O «: Det er de unge, der ved,

år og er lærer på Haslev Idrætsefter-

virksomhedskommunikation på Han-

hvad der skal til, så jeg blander mig kun,

skole. Deltog som 13-årig i sin første Ung

delshøjskolen i Århus. Ansvarsområde:

når jeg bliver spurgt!

Uge i Holbæk i 1988 og har været konfir-

Unge og FremtidsForum.

mandklubleder, Ten Sing-skubber, leder

» M O T T O «: Vi skal både være klassiske

på sommerlejre, weekender og Ung Uge

og eksperimenterende!

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

7


I N S P I R AT I O N

Når man er leder, altså IKKE kage fø

8

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


får man ørst!

En dag i juli skrev Lisbeth Arnbjerg fra Ølgod på sin Facebook: »Er kommet hjem fra en fantastisk Blåvandgaardlejr med 110 deltagere. Er pavestolt af vore 23 ungledere. De er SÅ GODE og tilpas frække!« Tekst Kirsten Lund Larsen Foto Gorm Olesen

D

et er en melding, der inspirerer til at høre mere om, hvordan man i Distrikt Sydvestjylland arbejder med udvikling af ledere. Blåvandgaard er nemlig distriktets

lejrbygning ved Hvidbjerg Strand i Blåvand, og her samles hver sommer omkring 100 børn og ungledere til børnesommerlejr. På Ung Uge lykkedes det at samle tre af ildsjælene bag lejren til en samtale om, hvordan distriktet gennem de seneste 8-9 år systematisk har arbejdet med at skabe lederkapacitet.

Alle er potentielle ungledere – Lejren er for de 6 til 13-årige, fortæller Karen Nielsen fra Varde. Når børnene bliver 13, får de tilbud om stadig at være med, men på en ungleder-linje, og det er en rimelig stor del, der går videre til det. De flytter sig altså fra at være deltagere til ungledere, og forskellen er, at de bliver undervist i hvad det vil sige at være leder og have ansvar. – Alle er efter vores opfattelse potentielle ungledere, og de kan godt være ungledere i flere år, fordi undervisningen ændrer sig lidt fra år til år, siger Christian Bendixen fra Esbjerg. Der har nok været 30-40 deltagere gennem unglederkurserne nu, og cirka 75 % af dem er med på mindst én børnelejr eller går videre på andre områder, for eksempel disko i Esbjerg eller børneklubleder lokalt. – For nogle er det en stor overraskelse at komme op og blive leder, fortsætter Karen. Så handler det pludselig om, at man principielt skal kunne lide alle unger. At man ikke bare kan være sammen med dem, man bedst kan lide, og at det er vigtigt, hvordan man ser børnene og deres forskellige styrker. Det handler om at være menneske og kunne aflæse andre. Og om rollen – når man er leder, får man altså ikke kage først! – De skal også kunne stå model til lejrbåls-underholdning, hvor det typisk er den populære ungleder, som børnene hiver frem. Så spiser man altså den mayonnaise, eller hvad det nu er, man bliver udsat for. De skal kunne holde til det – og de gør det! fortæller Karen stolt.

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

9


I N S P I R AT I O N

Alle er potentielle ungledere – Christian Bendixen

Vores ypperste opgave er at være to skridt foran – Lisbeth Arnbjerg

At tænde en lillebitte gnist

Kult at blive ungleder

Måske er det nogle af de elementer, der

– Vi har ikke noget fast koncept for un-

Der er gået mange børn og unge gen-

fremmer lysten til året efter at komme

dervisningen på ungleder-linjen, men vi

nem Blåvandgaard i de 8-9 år, hvor

tilbage og prøve nyt – eller springe videre

skræddersyr det, så det passer til dem,

unglederlinjen har fungeret.

til næste lederudfordring.

inspirere af KFUM og KFUKs Kickstart-

– Det er kult at blive ungleder nu, siger

Netværk

materiale. Om formiddagen er der un-

Christian. De regner selv med det, og

Distriktets ledere arbejder også bevidst

dervisning, om eftermiddagen prøver de

vi har faktisk det luksus-problem, at der

med at skabe netværk mellem de unge

det af ved for eksempel at have ansva-

er så mange unge ledere nu, at vi selv

vinteren igennem. De bor spredt i et

ret for at instruere dagens leg, og om

må holde os tilbage på lejren, og må

stort distrikt, hjemme hos forældrene,

aftenen evaluerer de på, hvordan det så

overveje, om vi er skal dele den i to for at

og en del af de unge mødes derfor kun

gik. Det handler om at tænde en lillebitte

have opgaver nok til dem.

på lejrene, medmindre der arrangeres

der deltager og lader os for eksempel

gnist hos målgruppen, der ikke nødven-

fællesoplevelser indimellem lejrene.

digvis kan se sig selv som fremtidige

– Det er sjovt at snakke med dem over 16

ledere, fortæller Lisbeth Arnbjerg.

om, hvad KFUM og KFUK egentlig har be-

– Det er vigtigt at holde fast i dem,

tydet for dem, siger Karen. Ofte kan de

og vi har fået skabt en kultur mellem

– Når vi for eksempel skal bade i havet,

ikke lige pege på noget konkret, men ved

lejrene, hvor vi bruger facebook, sms

forklarer vi unglederne på forhånd,

nærmere eftertanke kan de godt se, at

og så videre til at pirke til dem og holde

hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det

det er der, de har lært at tage ansvar og

kontakt, siger Lisbeth.

på en bestemt måde, så sikkerheden er i

sige deres mening, og at det kom tidligt,

top, siger Lisbeth. Vores ypperste opgave

vel at mærke.

– I Esbjerg bruger vi for eksempel udflug-

som voksne ledere er at være to skridt

terne med disko-klubben til at invitere ung-

foran og sørge for, at de kan magte de

– Jeg tror, der er flere væsentlige grunde

lederne med, fortæller Christian. Så laver

situationer, vi kan forudse vil opstå om

til, at de gerne vil på ungleder-kursus el-

vi noget gensynshalløj for Blåvandgaard,

lidt. Vi forsøger på mange måder at give

ler rykker videre som ledere – udover at

og så har unglederne natten for sig selv,

selvtillid og udfordre unglederne til selv

de hygger sig i flokken, siger Lisbeth. Når

inden børnene kommer næste dag kl.14.

at udfordre verden. For eksempel slutter

man som leder viser, at man VIL dem –

vi altid kurset af med, at de alle sammen

nyder deres selskab og tager dem alvor-

De årlige sommerlejre er et afgørende

skal skrive en seddel til en anden med

ligt, når de spiller ind med deres forslag

led i dette netværk, mener de tre erfarne

noget, den anden er rigtig god til, og vi

og refleksioner; giver dem konstruktiv

ledere: – Mange deltager kun, fordi det

hører historier om, hvordan sådan nogle

feedback og synliggør deres evner, når

er en lejr tæt på. Det er trygt, at det er

sedler kan blive gemt i årevis.

de afprøver noget nyt; hygger med dem

nogle af de samme ledere, der er der år

på det plan, de finder hyggeligt og sjovt –

efter år, og netop fordi det er trygt og

så er det tydeligt at se, hvordan de med

genkendeligt, skaber det grundlag for,

hver deres individuelle forudsætninger

at de kan tage ansvar. Det sker ikke på

tør udfordre sig selv og afprøve nye ting.

samme måde på Ung Uge, fordi det er for stort for nogle. Til

Det vigtigste er at undervise i det, man selv magter – Karen Nielsen

10

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

gengæld møder vi dem jo senere her med mange andre opgaver.


BRUG DIN STEMME

Stemmer i brug Tekst Kirsten Lund Larsen Foto Christian Bendixen

»Brug din stemme« er et netværk af unge, der har sat sig for, at de vil sparke gang i debatten og engagementet mellem de helt unge medlemmer i KFUM og KFUK.

chancen, og de kommer og deltager,

tens kan tage både ansvar og have en

selvom jeg står der og skriger ad dem

mening, og at man skal give dem lov til

med megafonen. De stiller sig op og sva-

det. Derfor arbejder vi også for at få

rer igen. Jeg er imponeret over, hvordan

grænsen for at man kan blive bestyrel-

det gik. Jeg synes også, at folk har haft

sesmedlem ned til 16 år.

respekt for hinanden, selvom de er vildt uenige, så der har været en ok tone, hvor

Populær toiletdebat

man ikke har tilsvinet hinanden.

En af mulighederne for at bruge sin

Weekend i støbeskeen

stemme på Ung Uge var at tilkendegive sine holdninger i debatter på toiletterne.

De startede op til Landsmødet, hvor de

»Talerstolen« var en kasse, og kassen

Her hang der papirer med forskellige

vandt respekt ved at være virkelig godt

ved siden af med »øl« i var en gimmick

udsagn, der egnede sig til synspunkter

forberedte og ikke holde sig tilbage fra at

for at få gang i en debat om, hvorvidt

for og imod. Trine fortæller:

tage ordet i den store forsamling.

Ung Uge altid skal være en alkoholfri fe-

– Toiletdebatterne har været populære, og

stival. Er det ikke overformynderisk, for

flere har sagt, at de burde have været der

På Ung Uge var »Brug din stemme« på

der er da mange unge og voksne, der

hele tiden. De har vist, at der er et bredt

banen igen – denne gang udstyret med

godt kunne få en enkelt øl om aftenen i

spekter af holdninger, og jeg synes, det er

en megafon og en kasse med flasker,

en café, uden at det gør noget? Men nej,

godt, at man kan udtrykke sine holdninger

der på afstand lignede øl. Mere om den

mente flertallet af debattørerne:

lidt anonymt. Hvis man nu for eksempel

senere. Det var alt sammen med det

– Alkohol hører bare ikke til på Ung Uge,

ikke er kristen og er med alligevel, så kan

formål at udfordre festivaldeltagerne til

og sådan skal dét være. Vi har ikke brug

det måske godt være lidt svært at sige

at deltage i en debat, sige deres mening

for det, lød det.

det. Noget af det, der har vakt størst

– og lægge mærke til, at der bliver mere

uenighed eller debat, er egentlig spørgs-

debat på en »Brug din stemme«-weekend

– Det er vores store ønske, at folk mel-

mål om at være kristen, og om hvad en

engang i efteråret.

der sig til den weekend, vi planlægger, si-

rigtig KFUM og KFUKer egentlig er.

ger Mathias. Det skal være en weekend To af medlemmerne i netværket, Trine

med debat, også om andet end det der

Der skulle således være debatstof nok

Engrob, 23 år, og Mathias Birkedahl,

handler om KFUM og KFUK, og vi skal

til en weekend i efteråret. Følg med på

18 år, var godt tilfredse med forløbet

også lave en masse fede aktiviteter.

www.brugdinstemme.dk og giv de yng-

bagefter:

ste af de unge i din klub eller forening

– Jeg synes, det gik rigtig godt med vores

– Samtidig vil vi også gerne fortælle

chancen for at være med og få brugt

debatter, siger Trine, folk griber virkelig

lederne i klubberne, at de unge sag-

stemmen.

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

11


Ung Uge festival 17.-24. juli 2010 i Løgumkloster Foto Gorm Olesen, Daniel Langgaard, Majken Skjølstrup, Christian Bendixen, Rasmus Mikkelsen, Rune Hoff Lauridsen og Jakob Hausgaard Lyngs

12

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

13


CAFÉ S@F

Save@Friend Tekst Marianne Hansen

I

KFUM og KFUK i Esbjerg har der gennem længere tid været et ønske om at udvide tilbuddene til byens børn og unge med et tilbud målrettet piger i alderen 13 -17 år, som oplever at have det svært. De kan opleve at have

problemer i familien, i skolen eller socialt og udviser måske derfor en negativ og problematisk adfærd. Tanken med at udvikle et tilbud målrettet denne gruppe er, at vi vil vise de unge piger, at der findes sjovere og især bedre ting at foretage sig end at være med i uhensigtsmæssige grupperinger, der kan blive til pigebander, eller gå rundt og begå hærværk eller øve vold mod andre. Vi vil gerne have de unge piger til at fokusere på andre og mere interessante ting i livet. Herved vil vi gerne hjælpe pigerne til at fravælge negative aktiviteter og til at få oplevelsen af, at de har værdi for både dem selv og andre. Samtidig forventer vi, at indsatsen på længere sigt vil skabe et generelt bedre miljø for unge i Esbjerg. Vi vil med Café S@F meget gerne være der, hvor vi kan tilbyde pigerne et sted, de kan komme og møde voksne og andre unge, der er klar til at lytte og til at tale med dem om de problemer, de går og tumler med. Projektet er døbt Café S@F – Save@Friend, fordi vi på sigt ønsker, at den enkelte pige kommer så langt i processen, at hun får lyst og mulighed for, gennem projektet, at hjælpe andre piger, der har det svært – Save@Friend. Det daglige ansigt på projektet er Marianne Hansen, der er ansat som projektkonsulent og som er den, der i første omgang skal skabe kontakt til pigerne. Kontakten opnås blandt andet ved deltagelse i KFUM og KFUKs disko-arrangementer, gennem et tæt samarbejde med SSP og Forebyggelse i Esbjerg og gennem opsøgende arbejde ved øvrige arrangementer for unge i Esbjerg. Marianne startede i marts måned og kommer med en læreruddannelse kombineret med en overbygning i pædagogisk antropologi som faglig ballast for arbejdet. Men også et mangeårigt engagement i FDF har været godt at trække på i kontakten med pigerne. Projektet er økonomisk støttet af en lang række større og mindre fonde, Socialministeriet og KFUM og KFUKs egen udviklingspulje. Foreløbigt kører projektet i to år, men der er håb om, at det kan fortsætte derudover.

14

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

PROV


P R O V O K AT O U R 2 0 1 0

Igen i år blev der afholdt Provokatour og igen i år var det en kæmpe succes. Deltagernes evalueringer var helt i top og flere af dem sagde endda, at det var »én af de bedste uger i deres liv«. Tekst Per Stærk Andreasen og Majken Skjølstrup Foto Majken Skjølstrup

I

i Berlin

VOKATOUR 2010 uge 27 rejste fire instruktører og 11 unge mellem 16

være sammen med nogle venner, man havde kendt

og 19 år til Berlin. Programmet stod på provokationer,

i flere år.

udfordringer, fællesskab, stillingtagen, diskussion, selv-

refleksion og talentudvikling blandet med ferie og turisme

Jeg lærte meget, som jeg kunne tage med mig

– Kort sagt: Provokatour! En nutidig dannelsesrejse i KFUM

hjem. Det var en undervisning, som handlede meget

og KFUK.

om psykologi, og det var fedt. Jeg fik små og store »aha-

Per Stærk Andreasen fra Århus var med på turen og har skrevet følgende om oplevelsen:

oplevelser«, og også vores fokus på værdier og fordomme har jeg tænkt meget over siden. I børneklubben vil jeg helt sikkert tænke over det, vi lærte om Belbin og forskellige teamroller,

– Provokatur er nok én af de bedste uger i mit liv. En fanta-

men også viden om narcissisme og vores diskussion om KFUM

stisk uge, som jeg meget sent vil glemme. En uge i Berlin sam-

og KFUKs kristendomsprofil er ting, jeg vil tænke over i mit

men med 10 fantastiske unge og fire instruktører, som fik det

klubarbejde.

hele til at gå op i en højere enhed. Jeg lærte meget, som jeg helt sikkert vil kunne bruge i mit Den bedste oplevelse var at være på »blinde-restaurant«, jeg

KFUM og KFUK arbejde, men også i gymnasiet og på en kom-

havde aldrig prøvet noget lignende, og det var meget ander-

mende arbejdsplads vil mange af tingene ligge i baghovedet.

ledes. At man sidder og spise en fin 3-retters menu uden at

Jeg har fået nogle venner for livet, og vi er allerede i gang

kunne se, er meget underligt. Vi sad i mørke og snakkede, bad

med at snakke om, hvornår vi kan mødes igen.

fadervor og drillede hinanden ved at tage hinandens bestik. Jeg håber virkelig KFUM og KFUK vil fortsætte med at lave At besøge det nye ungdomshus i København, vores fællesskab

Provokatur, og give andre unge lov til at få en fantastisk uge,

og den interessante og aktuelle undervisning, var tre andre

og i fremtiden kunne jeg måske selv blive instruktør.

ting, som jeg var rigtig glad for. Jeg var virkelig chokeret over, hvor godt et fællesskab vi fik. Efter to dage var det som at

Tak til de fire instruktører for en fantastisk uge!

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

15


Forma nde ns dagbog f ra KF UM s ve rde nsrå dsmøde i Hong K on g

I N T E R N AT I O N A LT

Globalt medborgerskab – for alle!

Den danske delegation: Martin Kallesen, Carina Melgaard, Anette Lindebæk Schmidt, Lene Suh Nicolaisen, Kristian Simonsen og Ole Bjerglund Thomsen.

I KFUM og KFUK er vi en del af et verdensomspændende fællesskab med 45 millioner medlemmer i KFUM. Formand Ole Bjerglund Thomsen var med til organisationens verdensrådsmøde i Hong Kong fra den 19. til 25. juli. Jetlag i en sauna med skyskrabere

Mandag: Man bliver lille af at komme

Man kan købe varer fra hele verden og rejse kloden rundt. Internettet giver os kontakt med Sydney, Moskva og New

Onsdag: I nat sov jeg uroligt. For hvad er

til Hong Kong – bortset måske lige fra

York på et sekund. Men ikke alle har del

en tyfon? Flere gange måtte jeg kigge ud

ens fødder. Mine var ret hævede efter

i globaliseringens muligheder. Ikke alle

af vinduet for at se, om tyfonen havde

20 timers rejse. Men ellers bliver man

kan agere som frie og myndige medbor-

væltet træer og kastet med biler. Men

lille, fordi den fugtige sauna-agtige

gere i den globale orden. Måske fordi de

det var ret udramatisk: Der kom en

varme trykker. Man bliver lille blandt de

lever i fattigdom, ikke har uddannelse

regnbyge omkring kl. 7. Dagens pro-

hundredvis af skyskrabere. Man bliver

eller oplever undertrykkelse. Stræben

gram stod på ressourcemobilisering:

lille, fordi europæisk arrogance bliver

efter medborgerskab må betyde, at

Hvordan kan vi som organisation styrke

punkteret i mødet med Asiens rigdom

vi kæmper for alles ret til det globale

vores bevægelse ved at mobilisere res-

og teknologiske overlegenhed. Endelig

medborgerskab med de muligheder og

sourcer. I KFUM og KFUK i Danmark

bliver man lille, fordi den rige kultur og

ansvar det indebærer.

har vi lavet en fundraisingstrategi og

overvældende gæstfrihed kalder på

intensiveret indsamlingerne. Men vi skal

ydmyghed. Selvom jeg var ramt af jet-

Jeg var i dag mest optaget af en kore-

blive bedre til at fortælle, hvorfor det

lag, måtte jeg tage hatten af for YMCA

ansk teolog, der pegede på, hvordan der

er en gave at få lov til at støtte vores

i Asien: De driver hoteller og tjener

i vores civilisation er så meget, der er

arbejde. Og så var der valg til bestyrel-

penge, og samtidig er de relevante i

livsødelæggende. I KFUM må vi lade os

sen for verdensbevægelsen. Ny præsi-

forhold til sociale behov og holder fast i

inspirere af Jesu måde at møde men-

dent – som det så fornemt hedder – blev

den kristne identitet.

nesker på, som altid var livgivende. Det

amerikaneren Ken Colloton. Han skulle

er vores kald i en bred forstand at bygge

være god til strategisk ledelse. Jeg tror,

livgivende civilisationer. Dagen sluttede

han kommer til at gøre det godt.

Byg en livgivende civilisation! Tirsdag: Verdensrådsmødets dagsorden

16

Ingen tyfon men en amerikansk præsident

med, at vi blev advaret om, at en tyfon

blev åbnet. Tema: »Striving for global

havde retning mod Hong Kong. »Det

– Jeg vil inkludere unge i både beslut-

citizenship for all« (stræben efter globalt

er vi vant til, tag det bare roligt«, fik vi

ninger og det konkrete arbejde og holde

medborgerskab for alle). Globaliserin-

at vide. Jeg syntes nu alligevel, det lød

fast i den kristne identitet, som er vores

gen giver os masser af muligheder:

skræmmende – og lidt spændende!

grundlag, sagde Colloton, da jeg talte med

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


ANMELDELSER

Hong Kongs skyskrabere fylder luftrummet og de dyrebare kvadratmeter

Klodens tilstand og menneskers ansvar for skaberværket var tema for verdensrådsmødets andagter

Amerikaneren Ken Colloton blev valgt til ny præsident for KFUM

ham. Jeg kunne ikke lade være med at

rammende: »Skidtet løber nedad. Det

ralsekretær for KFUM i Europa. Det

spørge ham, hvad der ville ske på de om-

er os i den vestlige verden, der sviner

var erfaringen derfra han brugte i sin

råder, som var mere følsomme, så som

mest, men det er i vidt omfang udvik-

tiltrædelsestale, da han sagde, at han

politiske temaer, for eksempel KFUMs

lingslandene, der betaler prisen. Flot!«.

havde mødt mange forskellige menne-

engagement i Palæstina. Her viste han

Vi sang den kendte sang »How can we

sker og lært at lytte, inden han talte. Jeg

sig ikke bare at være en dygtig strateg,

dance when the world is turning? How

håber, han taler sandt, og ønsker, at vi

men også glat som en ål: Han talte og

can vi sleep while our beds are bur-

alle kunne lære det.

talte, men det var umuligt at få ham til at

ning?« Vi kunne også sige: hvordan kan

sige noget konkret. Amerikaner (!).

vi slappe af, når jorden brænder under os – af global opvarmning?

Inspireret og motiveret Søndag: Afrejse og eftertanke. Noget af

»How can we sleep while our beds are burning?«

Klimaresolution

Torsdag: Tyfon? Måske ikke helt. Men i

Fredag: Verdensrådsmødet vedtog en

dag oplevede jeg styrtregn som aldrig før

resolution om, at alle nationale bevægel-

tionale projekter (lige nu IND I EN anden

og forstod, hvorfor man i Hong Kong har

ser skulle sætte klima på dagsorden. Fra

verden) og fortæller børn og unge om

så store tagrender og afløb. Tænk hvis

Danmark stemte vi for. Min klare holdning

verdens skævhed. Vi er et fællesskab af

klimaforandringer betyder, at vi også skal

er, at vi i KFUM og KFUK i Danmark skal

45 millioner, og vi har noget at lære af

opleve den slags regn i Danmark.

tale om miljø og klima, når det er naturligt

hinanden.

det allervigtigste for mig ved KFUM og KFUK i Danmark er, at det er en international organisation, hvor vi har interna-

i forhold til ressourceforbrug og i forkynHver morgen starter vi med en fælles

delsen. Selvfølgelig! Men vi er ikke Green-

Jeg er gennem den sidste i uge i Hong

andagt med blandt andet salmer fra hele

peace. Vi har et andet hovedformål.

Kong blevet inspireret til det hjemlige

verden. Her mærker man virkelig, at vi som kristne hører sammen på tværs af kultur og sprog. Som symbol på klodens

En gammel tensinger som general

arbejde: Hvordan bliver vi bedre til at brande os, at fortælle hvad KFUM og KFUK står for? Og skal vi for eksempel

tilstand placeres en kæmpemæssig

Lørdag: Her på den 6. morgen efter

klode midt i salen. I morges blev der

lange dage og hyggelige aften- og nat-

os? Hvordan mobiliserer vi ressourcer?

placeret syv spande med maling rundt

tetimer var jeg ikke ligefrem begejstret,

For at få flere menneskelige ressourcer

om kloden, og deltagerne kunne efter

da vækkeuret ringede kl. 7. (der er nok

skal vi blive bedre til at inkludere. Hvor-

tur gå frem og dyppe hånden i maling,

en grund til, at der er én, der har gjort

dan bliver vi mere inkluderende uden at

og placere den på kloden som symbol

den syvende dag til hviledag!). Hver

miste vores identitet, navnlig K´et i vores

på vores brug og misbrug af kloden.

dag har vi haft møde med den danske

navn? Og globalt borgerskab: Hvordan

Tilfældigvis placerede de fleste deres

delegation over morgenmaden, og i dag,

arbejder vi for, at alle får del i globalise-

hånd på den øverste halvdel af kloden.

sidste dag med afstemninger, var særlig

ringens muligheder og som ansvarlige

Malingen, der blev klistret på den nord-

vigtig. Sidst på eftermiddagen hørte vi

medborgere tager del i globaliseringens

lige del af kloden, løb ned på den sydlige

den tiltrædende generalsekretærs tale.

opgaver med at passe på kloden og

del og trak tydelige spor. Anette Schmidt

Han startede i Norges KFUK-KFUM som

skabe en bedre verden for alle?

fra vores delegation kommenterede det

Ten Singer. Sidst har han været gene-

Åbningsceremoni

hedde YMCA, for at andre kan genkende

Ny generalsekretær for KFUM på verdensplan bliver nordmanden Johan Wilhelm Eltvik (længst til venstre)

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

17


I N T E R N AT I O N A LT

INDERE

i en anden verden

Teen-klubber over hele landet får i efteråret tilbud om at bruge KFUM og KFUKs internationale projekt »IND I EN anden verden« i klubarbejdet. Der er stadig mange spændende måder at tage det op på og få indblik i både i de konkrete projekter og i arbejdet for at opfylde FNs globale 2015-mål. Lea Vad Brændgaard, der netop er rejst til Indien som volontør, får hennamaling på hånden af Padmini.

Tekst Christina Lykkegaard

å Ung Uge fik de klubledere, der

P

Lysglimt

Ingen pas til fattige

deltog, samtidig muligheden for

Et af de initiativer, som projektet støt-

IND I EN anden verden på Ung Uge blev

et varmt og hjerteligt møde med

ter, er »Radiance«, som indisk KFUK står

også et eksempel på, at fattige men-

Indien, nærmere bestemt med Pad-

for i byen Salem i Sydindien. Det betyder

nesker i Indien ikke har samme rettig-

mini (47 år) og Daniel (27 år) fra KFUK

lysglimt og har til formål at give en kort

heder som andre. Det var meningen, at

(YWCA).

uddannelse til unge mellem 15 og 21 år,

Padmini skulle have været i Danmark

der enten selv har HIV eller er påvirkede

sammen med tre teenagee fra Salem,

af sygdommen ved at deres forældre er

som havde forberedt danseundervis-

De to var gennem hele ugen indlogeret

smittede eller døde af AIDS. Ved hjælp af

ning, cricket og henna-maling. De tre

i en camplett i crew camp, og de var

uddannelsen kan den unge få et arbejde

havde aldrig været udenfor Indien og

engagerede og aktive gæster og deltog

og derved en indtægtskilde. De unge, som

skulle først have et pas. Men det viste

fuldt ud i festivalens spændende, sjove,

kommer på »Radiance-centrene« rundt

sig, at i Indien kan man ikke få et pas

seriøse og udfordrende tilbud. De lavede

om i Salem, kan vælge mellem et halvt

uden at have en bankkonto og en fast

workshops med henna og kollam, spil-

års gratis undervisning i enten skræd-

adresse, og de havde ingen af delene.

lede cricket og underviste i bollywood-

deri, computerlære, mobilreparation

Det var nogle bedrøvede unge men-

dans, og de var selvfølgelig helt centrale

eller taskefremstilling. Daniel fortæller, at

nesker, Daniel måtte give den kedelige

medvirkende ved den store »Live Aid-

mange allerede er kommet i arbejde på

besked. I stedet kom Padmini og Daniel

koncert« for IND I EN anden verden på

grund af uddannelsen, og mange har fået

så, og selvom det kunne have været en

besøgsdagen. Her blev en overflod af

en indkomst, som er fem gange større

fantastisk oplevelse for de tre unge og

kreative idéer sat i spil for at samle pen-

end hvad de ellers kunne tjene. Mange

for Ung Uges deltagere, så gjorde de

ge ind til projektet, og Padmini og Daniel

HIV-smittede i Indien føler sig set ned på.

to voksne gæster et rigtig flot stykke

kunne deltage i begejstringen over, at

Derfor giver det også selvtillid, når den

arbejde på Ung Uge.

der i alt blev samlet næsten 85.000 kr.

unge beviser overfor omverdenen, at

ind til projektet i løbet af festivalen.

han/hun kan klare sig selv.

Begejstrede gæster

18

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0


TEN SING

TEN SING – en kinesisk urtethe? Tekst Maria Klaris Søgaard Foto Rasmus Mikkelsen og Daniel Langgaard

I

skrivende stund er det ved at være

et rum, hvor tro i lige grad med tvivl kan

henvende sig til udviklingskonsulenten

en måneds tid siden, at Ung Uge

diskuteres, er der i Ten Sing plads til alle

på ungeområdet eller til studentermed-

2010 sluttede. Det betyder dog ikke,

uanset religiøs overbevisning.

hjælperen for Ten Sing, som kan findes

at energien har sluppet sit tag i krop-

på www.kfum-kfuk.dk/menu/kontakt.

pen. For stemningen, der var i Ten Sing

Hvorfor Ten Sing?

Loungen og til Ten Sing koncerterne, er

– Ten Sing er en fantastisk arbejdsform.

Ten Sing anno 2010-2011 – hvad?

ikke lige til at glemme. 10 af de nuværen-

Især i disse år hvor det etablerede

Der er flere forskellige kurser og

de 13 Ten Sing grupper tog udfordringen

foreningsliv i traditionel forstand har

events, som henvender sig direkte

op om at optræde på Ung Uge - og sikke

det svært, har Ten Sing nogle værdier,

til Ten Sing – både med karakter af

en oplevelse Ten Singerne har fået!

som andre klubformer ikke har: ansvar

undervisning og ny læring, men også

Atmosfæren blandt Ten Singerne efter

for produkt, opdragelse til demokrati,

af inspiration, netværk og fællesskab.

endt koncert osede af »yes – we did it!«

virkemidler fra de unges hverdag. Som

Udgangspunktet for Ten Sing og kon-

og high-fives.

Bjarne Petersen fra KFUM og KFUK

ceptets arrangementer er et ønske om

Hovedforeningen i København udtryk-

udvikling og udfordring for de unge. Og

Den følelse kan spores generelt i Ten

ker det, er Ten Sing som arbejdsform en

sæsonen som just er startet er ikke

Sing. Efter en udfordrende tid med

mulighed, som matcher de forandringer,

nogen undtagelse. I foråret deltager

selvevaluering og selvkonfrontering

som opleves i foreningslivet og som læg-

Ten Sing i TeenEvent og i sommeren

har Ten Sing udvalget på nationalt plan

ger sig vældig godt op af nutidige unges

2011 udfolder den Europæiske Ten Sing

fået klarlagt konceptet og formuleret,

kultur.

Festival i Ziegenhain i Tyskland sig.

hvad Ten Sing kan og hvordan det får sin

Derudover ønsker Ten Sing udvalget at

berettigelse. Kombinationen af perfor-

Det behøves ikke at være vanskeligt at

fokusere på skubberne i Ten Sing, det vil

mance, tro og fællesskab, som nøgleord

starte Ten Sing, det kræver blot leder-

sige de som er ledere i Ten Sing. Det er

for konceptet, er unik. Ten Singerne får

kræfter, faciliteter og en medlemsre-

blevet meget tydeligt at ønsket om, at de

mulighed for at udtrykke sig kreativt i

kruttering. For at opstarten skal lykkes,

13-19-årige på fælles vis styrer Ten Sing

en ramme, som bliver sat af det fælles

fordres der vilje, engagement, kreati-

i den retning, de ønsker, lykkes bedst

ansvar for eget demokratiskvalgte per-

vitet og gå-på-mod fra igangsætternes

med kompetente skubbere til at vejlede

formanceprojekt. Idet vi ønsker at skabe

side. Der er hjælp at hente ved enten at

og støtte.

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

19


r e d e h y N s r å efter håret fterne o h N E S L HA HANEKAMME Håndleddet N hovedet HESTEHALEN HEADBUFFS TIL

i hele sep o g ok t e mb e r t ob e r

Normalpris 30 kr.

Intropris 25 krm. ber p te i hele se ber og ok to

Introp ri s 15 kr.

BADEHÆTTE TIL DIN CYKELSADEL I FLOTTE FARVER Normalpris 20 kr.


Indienskassen Anmeldelse af KFUM og KFUKs nye Kristendomsspil

2FISK& 5BRØD

Tekst Inge Pilegaard, medarbejder i børneklubben Mok-Mix i Vejle

»Det var sjovt at spise med fingrene«, »maden var megastærk«, »kjolerne var sååå... flotte«, »røgelsespindene lugtede ækelt« ... sådan lød nogle af kommentarerne fra vores

ÎÎÎÎÎ

Tekst Carina Krogh Ørskov

børn, da vi havde haft to aftener i klubben med temaet IND I EN anden verden. IND I EN anden verden er KFUM og KFUKs internationale

Så har KFUM og KFUK sendt det nye kristendomsspil på

projekt i samarbejde med YMCA og YWCA i Indien i perioden

gaden. Det er et moderne brætspil med terninger, spørgs-

2008-2012 og Indienskassen er en god mulighed til at få bør-

mål og belønninger i form af fisk eller brød. Det hold der har

nene med i projektet.

bespist flest mennesker med fisk og brød, når tiden er gået, er vinderholdet.

Kassen rummer et færdigt program til 2-3 klubaftener. Indholdeter indbydende og lige til at gå til med manual til mad,

Spillet er henvendt til konfirmander, hvor der indgår både

lege, udklædning og andagt. Derudover følger en DVD, som

etik- og faktaspørgsmål, samt kreative opgaver, der går ud

beskriver projektet med den lektiecafé som KFUM og KFUK

på at spillerne enten skal mime eller »tegn og gætte« forskel-

støtter i Indien, med glimt fra børns hverdag, med billeder af

lige begivenheder, ting eller begreber. I faktaspørgsmålene

al Indiens skønhed, mylder og fattigdom.

gælder det om at svare rigtigt på de spørgsmål, der står på kortene. Sværhedsgraden er meget forskellig, og hvor nogle

I kassen er der masser af farvestrålende tøj, sarier og skjor-

af spørgsmålene kan virke nemme for teenagerne, er andre

ter. Der er røgelsespinde, billeder og plakater, og der er køk-

sværere, og ikke alle vil have lige nemt ved at svare rigtigt.

kenredskaber og service. Den er fyldt med anderledes ting og

Dette gør det efter min mening også til et spil, der kan spilles

sager. En eventyrkasse, der lugter fremmed og eksotisk.

af personer meget ældre end 15 år.

I vores børneklub så vi den første aften en del af DVD-en, hvorefter vi delte børnene op i grupper, der besøgte de for-

Det som dog ifølge mine medspillere (10 spillere i alders-

skellige værksteder, vi havde indrettet. På den måde blev alle

gruppe fra 13-18 år) var det bedste ved spillet var etik-

børn klædt ud, fik lavet indisk mønster foran deres spise-

spørgsmålene. Når et hold lander på etik-feltet, skal de gætte

plads. Og fik lavet og smagt dejlig, stærkt indisk mad. Vi fik

spillerne på de andre holds holdninger til forskellige udsagn.

leget, sunget og hørt historie.

Det er især disse spørgsmål, der skaber diskussion. Det er ikke altid nemt at gætte hvad andre mener, og hvis man

Vi havde et par rigtigt gode og spændende aftener, der ud

gætter helt forkert, er det jo især spændende at høre hvorfor

over at være sjove og anderledes, også gav et godt indblik i

personen netop har den holdning. Nogle eksempler på etik-

den forskellige måde danske og indiske børn vokser op på.

spørgsmål er: »Er det forsvarligt at tage et andet menneskes

Vores børn var i hvert fald begejstrede.

liv?« eller »Hvorvidt synes du ideen om en computerstyret verden, som i »Matrix«, er et tankeeksperiment værd?«. Disse

Endelig så fungerer det særdeles nemt og praktisk at få fat i

spørgsmål er tit de sværeste, men som Mathias, 14 år fra

kassen, som ganske enkelt bliver bragt og hentet af en fragt-

Tommerup siger, og resten af spillerne er enige med ham i:

mand på ens bopæl. Og det er jo ikke uvæsentligt!

»Det er sjovt at gætte hvad andre tror«. Jeg håber, at mange vil benytte sig af et par gode, nemme og Det kan derfor kraftigt anbefales til brug for både underhold-

meget givende aftener. Det kan kun anbefales ...

ningens skyld, men især også for at få spillerne til at tænke lidt mere over hvad kristendom er, samt hvad den betyder for dem. Den eneste lille hage ved at spillet er på tid er, at det måske kan det gøre det svært for spillelederen at få spillerne til at diskutere, når man jo gerne hurtigt vil videre og vinde fisk og brød. Ellers et rigtig underholdende spil til klubben.

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

21


ANMELDELSER

Og også Thomas var med ����

Prøv noget nyt

Med Gud i sengen

�����

����

I bogen »Og også Thomas var med«

»Prøv noget nyt – 23 ideer til gudstjene-

Poul Joachim Stenders erklærede

tages centrale emner op fra kristendom-

ste« rummer 23 særdeles gode idéer,

mål med bogen er at gøre op med den

men som de ti bud, trosbekendelsen,

som spænder vidt og som derfor vil

misforståede sexforskrækkethed, som

fadervor, dåben og nadveren. Noget

kunne inspirere de fleste læsere og folk,

han finder har været kendetegnende

utraditionelt indledes hvert kapitel med

der gerne vil prøve alternative gudstje-

for kristendomshistorien. Hans input til

et afsnit om disciplen Thomas, som

nester. Her skal til eksempel nævnes

debatten er at fremstille kristendom-

blev kendt som »ham som tvivler«. I

»Noas ark«, hvor kirken bygges op af

men som en kropsorienteret og seksuel

disse afsnit forestiller Bruno Rasmus-

halmballer og skaber rammen for en

religion, som siger »ja« til sex.

sen sig Thomas´ liv og tanker, som er

høstgudstjeneste, som sætter per-

relevante for de enkelte emner. Derefter

spektiv på klimadebatten. Der er også

Hans argumentation tager udgangs-

behandles emnet yderligere af Rasmus-

forslag om musikgudstjenester, uden-

punkt i de bibelske fortællinger. I det

sen selv for at slutte af med en række

dørsgudstjenester og meget mere – og

gamle testamente findes talrige fortæl-

diskussionsspørgsmål.

til næsten alle tænkelige målgrupper.

linger, der påskønner sex. Men i det

Det fungerer egentlig meget godt,

Det er et rigtig spændende idékatalog,

overladt til Stenders egen tolkning. Og

selvom det aldrig rigtig forklares, hvor-

som er let at gå til. Jeg savner dog en

den bliver efter min mening noget søgt

dan figuren Thomas skal bruges, eller

lidt grundigere udfoldning af inspirato-

og overdrevet. Alt i alt er Stenders vo-

hvorfor netop disciplen Thomas er valgt.

rernes egne inspirationskilder, inspirati-

vede lille bog en blandet oplevelse, hvor

Thomas-historierne slår temaerne an,

onshjemmesider og så videre.

han både rammer lige plet og skyder

nye testamente bliver vi i højere grad

og det er inspirerende at gennemgå

totalt forbi. Jeg sidder tilbage med både

kendte bibelhistorier fra Thomas›

Redaktørerne har bevidst valgt at ude-

frustrationen over, at Bibelen (igen) skal

perspektiv. For mig har det betydet,

lade idéer til markedsføring af guds-

tages til indtægt for mere, end den kan

at den efterfølgende behandling af de

tjenesterne. Det ærgrer mig lidt, da de

og skal bære – og glæden over, at nogen

enkelte emner bliver mere personligt

fleste godt kunne bruge kreative idéer til

søger at bane vejen for en sund, fri og

relevant og nærværende. Ligesom en

denne praktiske, måske lidt kedsomme-

tiltrængt debat om sex i kristne kredse.

god prædiken.

lige men uundgåelige del af planlægningen. Man vil jo gerne tiltrække et bredt

Men netop sidstnævnte gør, at bogen

Rasmussens koncept giver således læ-

publikum, når der lægges energi i at lave

er det hele værd. Han har nogle ganske

seren flere perspektiver til eftertanke,

en anderledes gudstjeneste.

skarpe betragtninger, og hans ærinde

hvorved bogen skiller sig ud fra andre

er fra mit synspunkt som en vitaminind-

andagts- og diskussionsbøger. Han skri-

Men overordnet er her tale om et ikke

sprøjtning i debatten i Danmark. Jeg har

ver godt, og teksterne er korte og let læ-

blot originalt, men også overskueligt,

selv som leder oplevet, at der er et stort

ste. Jeg vil anbefale bogen til både egen

let tilgængeligt og gennemarbejdet

behov særligt blandt unge for at tale om

refleksion, som andagtsbog og som ud-

forslagskatalog.

og skabe afklaring omkring sex. Netop

gangspunkt for en diskussionsgruppe.

Titel: Og også Thomas var med (noget om at være kristen) Forfatter: Bruno Rasmussen Forlag: Unitas Forlag Pris: 129 kr. Antal sider: 88 Anmeldt af: Hanne Bohnstedt

derfor skal der trods alt lyde stor ros til Titel: Prøv noget nyt (23 ideer til gudstjenester) Forfatter: Finn Andsbjerg Larsen og Solvej Gasseholm Forlag: Unitas Forlag Pris: 149 kr. Antal sider: 95 Anmeldt af: Christina Lemonius

hen ikke leve uden Î Î Î Î Î Den kan du simpelt e Den er absolut vær d at se/ læs ÎÎÎÎ i dit liv kel fors en Den vil ikke gør e nog ÎÎÎ dig er Læs/se hvis du alligevel ked ÎÎ Î

22

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

Hold dig lang t væk

Poul Joachim Stender herfra. Bogen får min anbefaling.

Titel: Med Gud i sengen Forfatter: Poul Joachim Stender Forlag: Unitas Forlag Pris: 199 kr. Antal sider: 152 Anmeldt af: Hanne Bohnstedt


KFUM og KFUK lyser igen i Helsingør

Tekst Kirsten Lund Larsen Foto Sophie Jørgensen

K

mange aktiviteter gennem tiderne med

Startede fra bunden

hele to huse til henholdsvis KFUM og

Det var med spænding, at vi kastede os

den modsatte effekt. Det var for lunkent

KFUK. Husene blev solgt for en del år si-

ud i teenkonsulentarbejdet i Helsingør,

simpelthen.

den, og bestyrelsen kunne ikke umiddel-

fortæller Rikke Weissfeld. Vi skulle

bart se, hvordan foreningen selv kunne

starte helt fra bunden, da der ikke havde

Opskrift på en klubsucces

få kræfter til at omsætte sine midler til et

været noget reelt børne- og ungearbejde

Sophie fortæller: – På Børnefestivalen i

levende børne- og ungdomsarbejde i Hel-

i flere år.

Silkeborg havde vi mødt Christina Lemoni-

FUM og KFUK i Helsingør er en

De 40 % er nu udlånt til det nystartede

skarp nok. Vi havde nedtonet det kristne,

forening, der er over hundrede

Folkekirkens Konfirmandcenter.

og også KFUM og KFUK. Det var vi begge

år gammel og har haft gang i

singør igen. Men at der var brug for det og grobund for det, var de ikke i tvivl om.

to rent personligt frustrerede over, og vi kunne også se, at det egentlig havde

us fra Frederikssund Kirke. Hun er sogneVi begyndte med at tage en tur rundt og

medhjælper i kirken og driver en decideret

tale med præsterne i byen og blev stort

KFUM og KFUK klub med et stabilt antal på

set vel modtaget alle steder, supplerer

15 - 20 unge. Det syntes vi lød fantastisk.

Det var baggrunden for en frugtbar og

Sophie Jørgensen. Vi fik hurtigt øje på

Hvad var hendes opskrift på en klubsuc-

meget kreativ dialog mellem foreningen

Sthens Kirke, der ligger i udkanten af

ces? Vi besluttede os for at aflægge et

og landsbevægelsen. Den førte til, at to

byen, hvor de netop stod og tørstede

besøg og lure hende kunsten af.

konsulenter blev ansat den 1. oktober

efter nogen til at igangsætte noget

2009 for at få KFUM og KFUK skiltet i

børne- og ungdomsarbejde og gerne ville

– Vi drog dybt inspirerede derfra, for-

Helsingør til at lyse. Igen!

huse os.

tæller Rikke, og så forelagde vi vores

Sophie Jørgensen er fuldtidsansat og

– Vi fik et dejligt stort rum stillet til rådig-

formanden og en af præsterne i Sthens

nyuddannet teolog og har sideløbende

hed med en meget fin gårdhave til, og

Kirke. De var heldigvis lydhøre. De havde

med sit studie arbejdet som vikar i fol-

så stablede vi en børneklub på benene,

lært os at kende og vidste, hvad vi stod

keskolen og på fritidshjem og derfor har

fortsætter Rikke. En gang om ugen om

for, og holdningen var: »Selvfølgelig. Det

god erfaring med børn. Ansat på deltid

eftermiddagen. Det gik fint. 14 børn i 3.

gør I bare.« Så det gør vi. KFUM og KFUK

er Rikke Weissfeld, der har en baggrund

og 4. klasses alderen kom stort set hver

starter klub i kirkens lokaler i september

som skuespiller, uddannet fra Statens

gang de første måneder. Men derefter

på fuldstændig samme måde, som det

Teaterskole, og nu læser teologi i Kø-

gik det ned ad bakke. Til sidst var der

kører i Frederikssund. Samtidig starter

benhavn og underviser konfirmander.

cirka fem børn, der kom hver gang. Vi

vi også et minikonfirmandhold op, som

Landsbevægelsen varetager arbejdsgi-

spurgte selvfølgelig os selv og hinanden,

skal køre frem til jul. Derefter kan bør-

veransvaret, mod at 40 % af fuldtidsstil-

hvorfor antallet af klubbørn gik ned. Vi

nene komme med i klubben, hvis de vil.

lingen stilles til rådighed på landsplan.

nåede frem til, at klubprofilen ikke var

Vi glæder os og er meget spændte. Igen!

Kreativ dialog

ønsker og drømme for menighedsråds-

h o r Y s o n t � n r. 3 2 0 1 0

23


Indhold

SE P TEM BE R 2010 UMM ID-nr. 46678

5 Gud elsker OS »Vi tror på Gud ... der elsker os!« Og det er netop et OS (og ikke bare et MIG), det her drejer sig om! Bliv inspireret af Karen Stubkjærs artikel.

6 Mød den nye hovedbestyrelse Hvem er de, hvad hedder de, hvor gamle er de, hvad er deres ansvarsområde og deres motto. Læs det hele her.

8 Når man er leder får man altså IKKE kage først Her kan du læse hvordan man i Distrikt Sydvestjylland skaber ungledere.

12 Ung Uge festival 2010 Stor billedreportage.

14 Provokatour Provokatour – har gjort det igen!

16 Dagbog fra KFUMs verdensrådsmøde Ole Bjerglund Thomsen var til verdensrådsmøde i Hong Kong, læs hans dagbog her.

23 KFUM og KFUK lyser igen i Helsingør KFUM og KFUK i Danmark Î Valby Langgade 19 Î 2500 Valby

Afsender:

To nyansatte med stort gåpåmod og fin opbakning fra den lokale kirke.

horYSont nr.3 2010  

horYsont er et blad til voksne udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you