Page 1

LE Nummer 1 februar 2009

DE

RE

Projektklubber – en ny ide Lederen i arbejdstøjet - oplevelserne tæller Nye medier vinder indpas i klubarbejdet


horYsont – Lederblandet Årgang 10 Januar 2009 ISSN 1399-9117 Ansvarshavende redaktør: Evan Johansen Gjessøparken 58 8600 Silkeborg Mail evan@kfum-kfuk.dk Tlf. 97 12 12 01 / 21 44 05 18

Portalen – et stærkt værktøj i foreningen Flere og flere KFUM og KFUK-foreninger tager Portalen til sig. I Herning er Portalen allerede blevet et uundværligt værktøj i bestyrelsens arbejde. Af Nicolai Diemer Foto Istock.com

»Med Portalen kan man få informa-

Den direkte adgang til opdaterede med-

tionerne i det øjeblik, man har brug

lemsoplysninger fremhæver Poul Erik

for dem. Det er nemt at ajourføre

Bollerup, som én af Portalens største

medlemsoplysninger, og man skal ikke

styrker. »Tidligere har vi brugt papir og

afvente at landskontoret åbner« lyder

CD-rom, men efter bare en måned er

det fra Poul Erik Bollerup, der er for-

der jo mange kontaktoplysninger, der

mand for KFUM og KFUK i Herning. Her

er forældede. Nu er det meget nemme-

oplever bestyrelsen, at det nye redskab

re at klare de administrative opgaver

er med til både at lette de administrative

omkring medlemmerne« siger Poul Erik

opgaver og hæve informationsniveauet.

Bollerup, der også bruger Portalen som arkiv for referater, leksikon og central

For kasserere og medlemsplejere er

kalender i foreningen.

Portalen et must. Landskontoret udsen-

Redaktionssekretær: Michelle U. Quitzau Mail mq@kfum-kfuk.dk Tlf. 26 13 31 14 Redaktionen: Bjarke Friis Mail bjarkefriis@gmail.com Tlf. 33 15 13 31 Nicolai Diemer Mail nd@kfum-kfuk.dk Tlf. 36 14 15 42 Annonceredaktion: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 16 60 33 Mandag til torsdag 10.00 - 16.00 Fredag 10.00 - 15.00 Abonnement for medlemmer af KFUM og KFUK: 200 kroner. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes og deles ikke nødvendigvis af redaktion og udgiver. Deadlines: Nummer 2/2009: Magasin – deadline 1. februar 2009. Nummer 3/2009: Lederblad – deadline 1. Maj 2009.

der fremover udelukkende fakturaer

Hver forening har sin egen private Portal-

og kontoudtog elektronisk, og al med-

side. Det er stedet, hvor man kan samar-

lemsregistrering foregår nu via Porta-

bejde om alt det, der foregår i foreningen

len, hvor hver forening har adgang til

eller klubben/udvalget, og hvor man har

det centrale medlemskartotek og kan

adgang til fælles dokumenter og informa-

indmelde, udmelde og opdatere data om

tion. For at få et logon til Portalen, skal

foreningens medlemmer.

man enten være bestyrelsesmedlem,

Papir: Cyclus Print 100 g.

leder eller udvalgsmedlem i en forening

Forsidefoto: Kirsten Vindum

Oplag: 4.500 Layout: Kathrine Winther Iversen Tryk: Jørn Thomsen A/S

eller et distrikt.

K A L ENDER 31. januar kl. 13:45 - 23:00

Har du lyst til at skrive for horYsont

Teen Træf i Haslev Se ostersoen.kfum-kfuk.dk

og repportere nyt fra KFUM og KFUKlandskabet? Så skriv en mail til redaktør

31. januar kl. 19:30 - 00:30

Evan Johansen på evan@kfum-kfuk.dk

Kammeratsskabsaften på Sommersted Efterskole

og fortæl lidt om dig selv.

21. marts kl. 13:00 - 22:30 Forårsstævne for voksne Vest Bowl, Bredgade 60, 7600 Struer

11. april kl. 20:00 - 01:00 Kammeratskabsaften på Bedsted Skole For mere info se www.kfum-kfuk.dk

2

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Landskontor Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 16 60 33 Fax 36 16 08 18 Mail national@ kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk Giro 3 00 73 32 Åbningstider: mandag - torsdag kl.10.00 -16.00, fredag kl.10.00 -15.00

HBs HILSEN

Lederblad – med liv og sjæl

N

år man spørger folk, hvad det er, der har gjort mest indtryk på dem i KFUM og KFUK, er langt det mest almindelige svar noget i retning af dette:

»Jeg havde en leder, der betød så meget for mig. Det har jeg aldrig glemt.«

Generalsekretær Kirsten Lund Larsen

Kort sagt er det derfor, du nu sidder med en ny slags horYsont Administrationschef Gorm Skat Petersen

i hånden.

Formand Ole Thomsen

Bladet er fyldt med særligt kræs for ledere. Dem vil vi nemlig

Unitas Forlag Peter Bangs Vej 1D 2000 Frederiksbjerg Tlf. 36 16 64 81 Mail info@unitasforlag.dk www.unitasforlag.dk Forlagsdirektør: Henrik Nielsen

hvad de laver, og lade andre se det. Vise taknemmelighed over

Unitas Rejser Glarmestervej 20 A 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 11 Mail rejser@unitas.dk www.unitas.dk Direktør: Knud Erik Bjerre

selvom børn og unge nu om dage har mange andre relationer at

gerne værne om. Skaffe dem ny inspiration. Nye idéer. Se, de mange timer og kræfter, de investerer i klubarbejde, konfirmandarbejde, på lejre – kort sagt i relationer til børn og unge. For det er sandt, at sådan et fyrtårn på ens vej kan få afgørende indflydelse på den udvikling, man gennemgår, og det liv man kommer til at leve. Det er ikke blevet mindre betydningsfuldt, orientere sig i forhold til. I KFUM og KFUK er vi heldige at have rigtig mange ledere, der gennem deres frivillige indsats får sådan en betydning for andre. Fremover vil lederne være en særlig målgruppe for hvert andet nummer af horYsont, og der vil blive fokuseret på dem med hensyn til indholdet, men andre må selvfølgelig meget gerne læse med! De to andre numre vil til gengæld have mere magasinpræg. De vil lægge op til fordybelse og refleksion gennem interviews og artikler om emner som liv, sjæl, etik og tro. Til glæde og inspiration for alle horYsonts læsere – også lederne! God læselyst! Kirsten Lund Larsen Generalsekretær

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

3


N Y T O M N AV N E

Af Astrid Bjørg Mortensen

Bessie bliver boss Hendes hjerte banker for at tilbyde unge oplevelser og fællesskab på store arrangementer. Næste gang bliver på KFUM og KFUKs Ung Uge 2010 i Løgumkloster, for Bessie Rauff er den nye festivalchef.

B

E S S I E R A U F F skal stå i spid-

til, har lyst til at være med til at skabe

medplanlægger

sen for de mange hundrede

Ung Uge Festivalen,« siger Bessie.

af store lejre

frivillige, der skal være med

samt, spejderfe-

til at stable Ung Uge 2010 på benene.

Hun er 32 år og bor i København – når

stivalen sidste sommer. Bessie har også

Der er nedsat en Festivalkomité, og nu

hun altså ikke suser rundt og besøger

fungeret som kursusleder på spejder-

nedsættes der underudvalg, så arbejdet

foreninger og klubber i sin lille turkise

nes ungdomskurser. Bessie har været

kan komme i gang.

mini. Hun er opvokset i nærheden af

ansat i KFUM og KFUK siden foråret

Varde og er uddannet sygeplejerske og

2007, hvor hun blev barselsvikar på

senere journalist.

kommunikationsområdet og siden fast-

»Tid, stedet og rammen ligger fast, men nu skal der fyldes indhold i. Jeg glæder

ansat for en 2-årig periode som New

mig til at komme i gang med opgaven.

Bessie har sin organisatoriske erfa-

Media Konsulent. Ung Uge bliver derfor

Jeg synes, det er fantastisk at opleve,

ring fra KFUM-spejderne, hvor hun har

en del af hendes arbejdsopgaver som

hvordan alle de frivillige, jeg har kontakt

været medlem af Hovedbestyrelsen og

ansat i bevægelsen.

Ny konsulent i Distrikt Hærvejen

Journalist på nye græsgange

M A J B RI T T G RU N D NI E L S E N

A S T RI D B J Ø R G M O R T E N S E N

startede den 1. januar 2009 som udvik-

forlod organisationen ved årsskiftet.

lingskonsulent i KFUM og KFUK i Distrikt

Hun har efter fem år som kommuni-

Hærvejen. Majbritt Grund Nielsen Grund

kationsmedarbejder besluttet at søge

Nielsen ansættes i en 25 timers stilling,

nye udfordringer og har fundet dem

hvor hun primært skal arbejde med

hos konsulentfirmaet Trinskjær & Co.

teenage-området herunder både events,

»Vi skylder Astrid tak for en solid

børnedisko og ungklub for de 16 til 25-årige.

indsats og ønsker held og lykke med det nye job« siger

Majbritt er ordineret præst og har haft et halvt års vikariat

generalsekretær Kirsten Lund Larsen og fortsætter: »Hun

i Egernsund. Hun har siden maj 2007 arbejdet i den Danske

vil blive savnet – specielt fordi vi ikke har råd til at genopslå

Kirke i Bruxelles som ungdomskoordinator. KFUM og KFUK

stillingen.«

byder Majbritt Grund Nielsen hjerteligt velkommen og glæder

KFUM og KFUK ønsker Astrid Bjørg Mortensen held og lykke og

sig til samarbejdet med hende.

Guds velsignelse fremover.

Velkommen tilbage til Karen – farvel til Kamilla

K

A REN K L E M M E D H V I I D

organisationsbaggrund i de kirkelige

indsats, og vi

vendte 1. januar 2009 tilbage

børne- og ungdomsorganisationer. Hun

ønsker hende

som udviklingskonsulent efter

er uddannet teolog i Århus, hvor hun bor

held og lykke

halvandet år med barselsorlov og

sammen sin mand, sognepræst Niels

fremover« siger

pastoralseminariet. Karen skal dække

Hviid og deres datter Anna.

generalsekretær

kristendomsområdet og distrikterne

Kirsten Lund

Århus, Midtjylland og Randers-Djurs.

K A MILL A LUNDAGER BUNDGA A RD

Larsen. KFUM

Karen Klemmed Hviid er opvokset i Haslev

NIEL SEN har varetaget området, mens

og KFUK ønsker

på Sjælland, hun har tidligere været GEÅ i

Karen har været væk. »Kamilla har ydet

Kamilla Lundager Bundgaard Nielsen held

KFUM og KFUK i Århus. Hun har en bred

en stor engageret indsats og kompetent

og lykke og Guds velsignelse fremover.

Der er løbende mere nyt om navne på www.kfum-kfuk.dk. Kender du nogen, der har jubilæum som medlem af KFUM og KFUK eller på anden vis fortjener at blive omtalt på navnesiderne, kan du skrive til horysont@kfum-kfuk.dk

4

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


ANMELDELSER

Børn og liv i gudstjenesten »Børn og liv i gudstjene-

Jesus på plade »Rockprofeter – Jesus-figuren på

Liv og død – for teenagere Aalborg Stift har udgivet en

sten« er en kilde til stor inspiration, hvis

plade« indledes af Larry Normans ord:

ny dvd om liv og død, der henvender sig

man står overfor at skulle lave en guds-

»Why should the devil have all the good

til teenagere. Døden er ikke til at komme

tjeneste med børn som målgruppe.

music?« – og svaret lyder: »Jesus is the

uden om, alligevel er den svær at tale

rock and he rolled my blues away«. Og

om. Dvd’en indeholder syv udsendelser,

Ebba Niemann Rasmussen behandler

netop mødestedet mellem rockmusikken

der alle tager udgangspunkt i en virkelig

ikke blot kirkeårets store begivenheder

og kristendommen er bogens sigte.

begivenhed, en 17-årig pige, der dør af

i form af for eksempel fastelavn og

kræft, og hendes 15-årige bror, Troels,

påske, men hun tager også livtag med

Bogen giver igennem sine ni kapitler

gudstjenestens enkelte led – så de frem-

en grundig indføring i forholdet mellem

står børnevenlige. Derudover afsluttes

rockgenren og kristendommen. Bogen

Filmene giver gennem den tragiske hi-

bogen med spredte ideer, hvor der kan

behandler de udvalgte kunstnere, som

storie konkret viden om, hvad der sker,

hentes inspiration, hvis man ønsker at

blandt andet tæller Leonard Cohen,

når et menneske dør – på den rette

lave forkyndelse, der henvender sig til

Nick Cave og Bob Dylan, med nænsom-

måde, så man som seer ikke bliver over-

flere sanser og læringsstile.

hånd. Fortolkningen af deres tekster

vældet af den ellers så tragiske historie.

gennemføres uden at blive bombastiske

Således følger man Troels på besøg hos

eller for søgte.

lægen, præsten, bedemanden, stenhug-

Generelt er børnenes involvering og deltagelse prioriteret højt. Bogen giver

der lever med sorgen.

geren og krematoriet. Og man ledsager

blandt andet et bud på fagter til en

Hvis du ønsker at arbejde med brugen

Troels i arbejdet med den svære sorg

forkortet trosbekendelse, fremstilling

af musik i forkyndelse er bogen en god

efter søsterens død.

af en kæmpe bibel og uddeling af ting,

inspirationskilde til at komme i gang.

som passer til den bibelske fortælling.

På grund af de valgte kunstnere hen-

Dvd’en indbyder unge til at følge med

Ideerne underbygges alle af relevante

vender bogen sig særligt til efterskole-

Troels rundt på rejse i dødens skygge.

religionspædagogiske kommentarer.

alderen og op efter, dog kan enkelte af

Den kan anbefales som optakt til en snak

de behandlede tekster godt bruges til

om emnet i for eksempel teenklubben.

»Børn og liv i gudstjenesten« henven-

konfi rmander.

der sig ikke alene til folk, der arbejder med gudstjenesten som forkyndelsens-

»Rockprofeter – Jesusfiguren på

Titel: Liv og død for teenagere

ramme. Den egner sig også som inspi-

plade« leverer ikke færdige andagter,

Forlag: Aalborg Stiftsavis Forlag

rationskilde til børneklubberne i KFUM

men på grund af dens grundighed er

Varighed: Hver film er på 29 min.

og KFUKs regi. Ideerne er kreative

skridtet fra bogen til en færdig andagt

Målgruppe: 6.-9. klasses elever

og overkommelige, hvilket gør bogen

forholdsvis kort.

Pris: 100 kroner Anmeldt af: Michael Bager

meget brugbar. Titel: Rockprofeter – Jesusfiguren på Titel: Børn og liv i GUDSTJENESTEN

plade

Du kan bestille dvd’en hos Aalborg Stifts-

Forfatter: Ebba Niemann Rasmussen

Redigeret af: Lars K. Bruun

avis Forlag på tlf. 97 95 11 84 eller per

Forlag: Unitas forlag

Forlagt: ALFA

mail: jfm@km.dk

Antal sider: 110

Antal sider: 170 sider

Pris: 149 kroner

Pris: 248 kroner

Anmeldt af: Kamilla Lundager Bund-

Anmeldt af: Kamilla

gaard Nielsen

Lundager Bund-gaard Nielsen

en en ikke leve ud kan du simpelth Î Î Î Î Î Den se væ rd at se/læ Den er absolut ÎÎÎÎ l i di t liv ke rs fo re nogen Den vil ikke gø ÎÎÎ dig r alligevel kede Læs/se hv is du ÎÎ k Hold dig langt væ Î h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

5


LEDERPORT RÆT

Sommerlejren er den oplevelse Fællesskabet med de øvrige ledere er en afgørende faktor for Anne Møller Jensen fra KFUM og KFUK i Esbjerg. Men også børnenes glade smil på sommerlejren tæller, når hun gør status på et omfattende lederarbejde. Af Evan Johansen Foto Christian Bendixen

6

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


A

nne Møller Jensen er til daglig

glad,« fastslår den aktive leder.

mad- og husmor i KFUM og

Den 33-årige leder fra Esbjerg er en

KFUKs bygning på Kirkegade i

kvinde, der altid er parat til at tage fat.

LEDERPORTRÆTTET Hvem skal vi portrættere i næste udgave af horYsont?

Esbjerg. Sådan har det været gennem

Hvad enten det gælder de praktiske

de seneste seks år. Men det er ikke nok

forberedelser til et arrangement, eller

for Anne at være et dagligt omdrejnings-

det handler om at tage tjansen som den,

Kender du en leder, som fortjener at

punkt for aktiviteterne i foreningsbygnin-

der passer på de unges rygsække og

blive omtalt på disse sider. Så send for-

gen. Når arbejdstiden hører op, er Anne

andre ejendele, når de lige skal opleve

slag til horysont@kfum-kfuk.dk

at finde som aktiv leder i foreningen.

et eller andet på turen. Flere erindrer

KFUM og KFUK er blevet en vigtig del af

Anne Møller Jensen som pakæslet, der

De indsendte forslag bliver offentlig-

hverdagen og hendes sociale netværk.

på YMCA Festivalen i Prag i år slæbte

gjort på www.kfum-kfuk.dk – og det

rundt på mindst ti rygsække, så de unge

bliver så brugerne af hjemmesiden, der

kunne deltage i forskellige aktiviteter.

får lov til at stemme om, hvem der skal

»Det begyndte med, at jeg var lidt med i Ten Sing, men siden er det blevet til

laves et portræt af i bladet, der udkom-

meget mere. I dag er jeg leder i Disko-

Sommerlejrene

klubben, hvor vi hver anden fredag

Noget af det der tæller allermest, når

holder diskotek på Kirkegade« fortæl-

Anne Møller Jensen skal beskrive jobbet

ler Anne Møller Jensen, da horYsont

som leder, er børnesommerlejrene på

fanger hende midt i rengøringen af det

Blåvandgård. Her er hun i sit es.

KFUM og KFUK, og derfor lavede noget

store hus.

»Sommerlejren er noget af det bedste,

helt andet, når hun endelig holder fri. Men

jeg ved. Det er bare så godt at være

sådan er det ikke. For noget af den spar-

Diskoklubben i Esbjerg er for alle fra 5.

med på børnelejren. Specielt fordi vi kan

somme fritid bruges som leder i KFUM-

– 7. klasse, men Anne fortæller, at der

være sammen med børnene hele tiden.

spejderne.

af og til også kommer nogle, der er lidt

Jeg tager mig som regel af de mindste

»Når jeg slapper af, så sker det også tit

yngre og lidt ældre.

på lejren. Her er jeg næsten som en

sammen med nogle af dem fra KFUM

»De kan godt være som en sæk lopper

mor for dem, og det er rigtig skægt,

og KFUK, for de er jo en slags familie«

at holde styr på, men det er rigtig godt

at lave aktiviteter sammen med dem«

siger esbjergenseren.

at være med. Jeg bruger meget tid på

siger Anne Møller Jensen.

at snakke med deltagerne. Selvom det

mer i august.

Anne Møller Jensen har haft mange

er diskodansen, der trækker, så er der

Hun har været med på børnesommer-

gode oplevelser med KFUM og KFUK, og

mange, der gerne lige vil have en lille

lejer i flere år, hvor hun både har funge-

det er svært for hende at fremhæve en

snak, og det er blandt andet derfor, jeg

ret som leder og har hjulpet til i køkkenet.

enkelt som det største.

er der« siger hun.

Det vigtigste for hende er at komme med.

»Der sker så meget godt, men en af

»At være på lejr er et af højdepunk-

de ting, jeg sætter stor pris på udover

Rart at være noget for andre

terne, også fordi vi som ledere har det

sommerlejrene, er vores årlige hjælper-

Lysten til at være noget for børn og

rigtig godt sammen« siger hun.

tur for dem, der er med i Diskoklubben. Her har vi blandt andet været i Disney-

unge og til at give dem en hjælpende hånd er det, der driver Anne Møller

Fritiden

land i Paris, og det var en god oplevelse.

Jensen.

Anne Møller Jensen bruger mange

Det er rart, at foreningen gør noget for

»Det er rart at være sammen med

timer på arbejdet i KFUM og KFUK. Men

os ledere og hjælpere«.

børnene. Det giver mig mange gode op-

der er også tid til andet. Og man skulle

levelser, og det er med til at gøre mig

tro, at hun havde nok i lederarbejdet i

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

7


VIDEN OM BØ RN

Når børns trivsel er T RUE T

Børn, der ikke trives, er en stor udfordring. I KFUM og KFUK skal vi kunne gøre en forskel for sådanne børn – det er en del af lederrollen. Af Bjarke Friis

8

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


VIDEN OM BØ RN

Helle Jakobsen er socialrådgiver og

Vi kender dem godt

KFUM og KFUKer, så hun ser børnear-

Det er en opgave, at have øje for de børn,

bejdet med to sæt briller. »Som børne-

der har særlige behov. Helle Jakobsen

leder i KFUM og KFUK er det ikke nok

påstår, at man som leder godt ved, hvilke

Helle Jakobsen

at kunne sit Fadervor. Man skal også

børn der skal lægges mærke til.

Helle Jakobsen er socialrådgiver og

kunne lide børn« mener Helle Jakobsen.

mangeårig aktiv i KFUM og KFUK. Et eksempel kan vi kalde »Klister-Line«.

Nogle gange kræver det lidt mere af

Hun kommer altid lidt før de andre børn

Hun startede som Ten Sing’er, har

lederne, fordi KFUM og KFUK skal være i

og går sidst. Måske er hun lidt nusset i

været formand for KFUM og KFUK i

stand til at tage sig af børn, hvis trivsel er

tøjet, og nogle gange virker hun lidt dum –

Sundbyerne på Amager og formand

truet. Det er både simpelt og kompliceret:

simpelt hen fordi ingen har fortalt hende

for kursusudvalget.

Simpelt, fordi ledergruppen blot skal over-

de ting, der får hende til at virke dum.

veje, hvad der er et godt børneliv – og om

Nu bor Helle i Tommerup og er med i

børnene har det? Men samtidig komplice-

»Bulder-Mads« kunne være et andet

Training the Trainers samt Teenevent

ret, fordi det i praksis kan være svært at

eksempel. Han slås gerne, taler grimt,

2009.

støtte lille Peter uden kammerater.

og så ved han ting, børn på hans alder ikke burde vide.

At kunne lide børn betyder, at man bekymrer sig om deres trivsel. Her er det vigtigt

»I forhold til børn med særlige behov er

at bruge sin sunde fornuft samt ikke at

det som leder vigtigt at sige til sig selv:

have berøringsangst. Det værste børn

Jeg gør, hvad jeg kan for det barn lige

kan opleve er incest, vold og vanrøgt –

nu – og satser på, at andre hjælper det

men mindre kan også true børns trivsel.

på andre tidspunkter« opfordrer Helle Jakobsen.

Mælkebøttebørn Blandt socialrådgivere taler man om

Indberetning?

begrebet »mælkebøttebørn«. Det dæk-

Man skal ikke være bange for at under-

ker over børn, der har oddsene imod

rette de kommunale myndigheder, hvis

sig, hårde og svære betingelser i barn-

man har en mistanke om, at et barns

dommen med sociale problemer i hjem-

trivsel er truet.

met. Alligevel vokser de op og klarer sig fi nt som voksne – præcis som mælke-

»Der er ingen fare for, at tvangsfjern-

bøtter, der kan vokse op og springe ud

else er det næste skridt. Det har kom-

på trods af hårde betingelser.

munerne slet ikke råd til« siger Helle Jakobsen.

Helle Jakobsen forklarer: »Undersøgelser viser, at mælkebøt-

Hvis kommunen får en indberetning

tebørn har oplevet en betydningsfuld

undersøges sagen, og herefter vur-

voksen, og det er værd at overveje for

derer kommunen situationen. Derfor

alle frivillige ledere, der er i berøring

lyder opfordringen fra Helle Jakobsen:

med børn.«

»Hellere en indberetning for meget end en for lidt.«

Læg mærke til børn, der

En betydningsfuld voksen

Í Kommer for sent. Í Ikke kommer i passende tøj. Í Slår.

En betydningsfuld voksen er én, der

Í Ikke kan sidde stille. Í Gør mærkelige ting.

praktiske ting, men frem for alt sætter

Í Har blå mærker. Í Lugter af tis.

værd. Barnet oplever dette samvær som

gør noget af det, som barnets forældre burde gøre. Det kan være at hjælpe med en betydningsfuld voksen pris på barnets væsentligt og betydningsfuldt.

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

9


viel spasskfuk free kiss candle kfum lightspirit fis

Unitas Forlags børnehjørne 50% på sjove og lærerige spil Bibellotteri

festival

nørre nissum efterskole 20.-22. marts 2009

Et underholdende og lærerigt spil, der på kreativ vis lærer børnene om fortællingerne i både Det Nye og Gamle Testamente. Spillet fungerer som et almindeligt lotteri og kan spilles i undervisningssammenhænge.

Før 299,-

Nu kun 149,Noas ark – kæmpe puslespil 8 brikker formet som dyr og mennesker, som er oplagte til at lege med, mens puslespillet lægges, og historien om Noa fortælles. Brikkerne kan også bruges som skabeloner til at tegne omkring.

Før 129,-

Nu kun 65,-

Læs mere og bestil bøgerne på Tilmeld dig på www.kfum-kfuk.dk/teenevent

Soldaterhjemsledere søges til KFUMs Soldaterhjem i Varde fra sommeren 2009 VI SØGER et lederpar, som sammen med 2 medarbejdere vil tage sig godt af de cirka 3-400 soldater, der årligt indkaldes til kasernen. Der er en dejlig separat lederbolig tæt ved soldaterhjemmet. SOLDATERHJEMMET er bygget i 1981 med en tilbygning i 2001. Soldaterhjemmet er velbesøgt og i god stand. Der er et godt samarbejde med Varde kaserne og Soldater Venner og Varde KFUM og KFUK. VI FORVENTER en solid erfaring fra folkekirkeligt arbejde i for eksempel KFUM og KFUK. Erfaring i personaleledelse, administration, købmandskab og kendskab til madlavning vil være en fordel. RING TIL generalsekretær Per Møller Henriksen for yderligere oplysninger på tlf. 33 12 40 42 eller 22 29 61 89. KFUMs Soldatermission • Treldevej 97 • 7000 Fredericia E-mail: pmh@kfums-soldatermission.dk SE OGSÅ www.kfums-soldatermission.dk

www.unitasforlag.dk

36 16 64 81


Antimobbemissionær

INTERVIE W

Mobning er fuldstændig uacceptabel, og det skal bekæmpes aktivt, mener skuespiller Lars Bom. Han har redskaber og råd med i rygsækken til lederne på lederinspirationsdagen. Af Astrid Bjørg Mortensen

M

obning har så store konsekvenser for den enkelte og for de klasser eller miljøer, hvor det foregår, at vi ikke skal acceptere det. 27.000

børn i Danmark bliver mobbet i en sådan grad, at det påvirker deres lyst til at gå i skole og være sammen med andre mennesker. Og det har også konsekvenser på lang sigt: Ensomhed, depression, dårligt helbred, misbrug og kriminalitet er blandt de mere alvorlige følger af mobning.

De voksnes ansvar Derfor er sagen klar for skuespiller og foredragsholder Lars Bom: Mobning skal stoppes, og som leder for børn og unge har man et stort ansvar. »Ledere – og lærere – skal være meget mere kompetente til at løse konflikter og forstå sammenhængen mellem mennesker. De skal være meget bevidste om deres adfærd, og det de siger til og om børn, og hvad det kan få af konsekvenser« siger Lars Bom, der på lederinspirationsdagen også fortæller sin egen historie om at blive mobbet. Når han holder foredrag om at bekæmpe mobning, bruger han både sine egne erfaringer, anviser løsninger og samler ny viden om mobning. Han har også været med til at udarbejde handleplaner på sine børns skole, og han deltager i forskellige projekter, der sigter mod at komme mobning til livs. »Der er masser af løsninger, men der mangler viden og motivation« siger Lars Bom. Motivationen håber han at kunne skabe ved at fortælle sin historie. »Kampen mod mobning er en stor del af mit liv. Jeg kan se, der er et behov. Og jeg håber, jeg gør en forskel og kan være med til at engagere folk, for jo flere der gør noget aktivt, jo nemmere er det at bekæmpe mobning« fastslår Lars Bom.

På KFUM og KFUKs lederdag den 7. marts 2009 på Tommerup Efterskole kan du møde foredragsholder og skuespiller Lars Bom. Han er mest kendt for sine roller i Strisser på Samsø, Rejseholdet og børnefilmen »Klatretøsen«. Han var også Bamse fra 1993 til 1997, men Lars Bom har de seneste 6 år holdt foredrag om mobning for børn og voksne. Se programmet for lederdagen på www.kfum-kfuk.dk eller på Portalen.

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

11


VIDEN OM UNGE

Den virtuelle værktøjskasse Foto stock.xchng

B

ørn og unge har altid mobilte-

og flere ideer og aktiviteter i den virtu-

lefonen inden for rækkevidde.

elle værktøjskasse, som er klar til hente

Hvordan kan vi udnytte det og

og teste ude i de lokale grupper.

bruge mobilen aktivt til et klubmøde eller en aktivitet? Der er masser af mulighe-

Har jeres klub lyst til at teste og måske

der, og kun fantasien sætter grænser for,

hjælpe med at udvikle aktivitetsforslag,

hvordan mobilen kan inddrages både til

så kontakt Bessie – hun kommer gerne

sjov og spas, forkyndelse og eftertanke.

på besøg og hjælper i gang og leger med.

Bessie Rauff er New Media Konsulent hos KFUM og KFUK, og hun er i fuld gang med at udvikle værktøjskassen, der allerede er spækket med ideer til, hvordan mobilen og andre medier kan bruges aktivt til mø-

Skriv til Bessie på br@kfum-kfuk.dk eller ring på 60 21 44 02

der og arrangementer ude i klubberne. På Portalen vil der løbende komme flere

Har du besøgt den nye medlemsbutik? Vi har gjort det nemmere for dig at handle på nettet. Der er også mange nyheder i medlemsbutikken, så kig forbi.

Nyhe

d er

COCOON VASE Findes i opal eller klar glas med diskret logo. Designet af Peter Sværrer. .......... 450,STARLET FYRFADSSTAGE

Klar med diskret logo. Designet af C&C Holmgren. Pr. stk............................................ 150,-


VIDEN OM UNGE

Snedige stregkoder til mobile Af Bessie Rauff Illustration vectorstock.com

Nokia har udviklet et stregkodesystem, hvor du via en hjemmeside hurtigt kan lave forskellige »stregkode-koder«, som du med lidt fantasi kan bruge til mange sjove aktiviteter. Hvad med for eksempel en skattejagt, hvor man ved hjælp af stregkoder skal finde de rigtige svar, og finde frem til skatten? En anden ide kunne være et kode-kaos-løb. Hæng 100 forskellige stregkoder op hulter til bulter, og del de unge op i mindre grupper. Ordene passer sammen to og to, nu gælder det for deltagerne at løbe rundt og aflæse de mange koder, og hurtigst finde flest matchende par. Eller hvad med at sende en mail med en kode som optakt til klubaftenen, eller måske kan du sætte koden op på opslagstavlen i den lokale Brugs. Send de unge en sms om, at de skal ned til Brugsens opslagstavle for at finde ud af, hvor I mødes til klubaftenen.

Find udførlige beskrivelser af aktivitetsforslagene på Portalen, klar til at printe og bruge. Du finder det under »Idebibliotek for ledere«.

S Å DA N L AV ER DU DINE EGNE S T REGKODER Í Gå ind på mobilecodes.nokia.com Í Lav de koder du skal bruge og gem dem på din computer. Í Print dem ud, og de er klar til brug. Har du ikke kodelæser på din telefon, kan du hente programmet til mange forskellige telefoner (ikke kun Nokia) på hjemmesiden. I skal bruge kameratelefoner og eventuelt en internetadgang og kabler til at koble telefonerne til computeren, så I kan hente programmet til de mobiler, som ikke har programmet allerede. Sms de unge inden mødet og bed dem medbringe kabel og skrive, hvilken telefon de har, så I kan finde programmerne på forhånd. I nye telefoner findes kodelæseren ofte allerede.

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

13


SlutSult.nu i din forening Tæl til 5. Mens du gjorde det, døde et barn af sult. Af Folkekirkens Nødhjælp

H

vert 5. sekund døgnet rundt

1. marts 2009. Du kan melde dig som

unge, der hver især prøver at forholde

dør et barn af sult eller en

indsamler på www.sogneindsamling.dk

sig til sulten i verden.

Allerede nu kan I varme op til sogne-

Igen i år er der også produceret stof-

sultrelateret sygdom. 852 mil-

lioner mennesker sulter.

indsamlingen i jeres forening eller klub

mærker til skjorter og som noget helt

Her på jorden er der mad nok til at

ved at bruge materialet om sult, I kan

særligt, er der lavet tatoos, som de

mætte 12 milliarder mennesker, men

fi nde på www.slutsult.nu.

unge kan sætte på armen og derved

goderne er ikke fordelt ligeligt. I vores

gøre deres venner opmærksomme

del af verden har vi for meget, mens

Her kan I vælge mellem inspiration til

på verdens sult. Se mere på www.

alt for mange mennesker har for lidt.

en foreningsaften, en gudstjeneste,

slutsult.nu

undervisningslektion eller en weekend.

Alle kan gøre en forskel

Hjælp os med at slutte sulten!

Deltag med din forening i Folkekirkens

Du kan også bestille årets film – slut-

Nødhjælps Sogneindsamling søndag den

sult.nu-dvd’en. Her følger vi tre danske

FORSL AG T IL L EG 1/3 af verdens indbyggere bor i I-lande. 2/3 bor i U-lande. Mange lande i Afrika er U-lande og Danmark er et I-land. De unge skal nu prøve på egen krop, hvad forskellen er på de to slags lande. Børnene deles op i to grupper, fordelingen skal ligne den der er mellem rige og fattige lande. Tegn en streg 10 meter fra en væg. Børnene i de 2 grupper står bag ved stregen. Børnene fra I-landene skal bære en lille, let kasse på hovedet hen til væggen og tilbage. Børnene fra U-landene skal bære en stor, tung kasse på hovedet hen til væggen og tilbage. Når et barn fra et I-land kommer tilbage, får hun 10 kr. Et barn fra et U-land får 1 kr. Hvor meget tjente de hver især? Hvem måtte arbejde hårdest for pengene?

14

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


L ysende kommer i møde Et afsnit i vores nye sangbog har vi valgt at kalde Gudsbilleder. Her findes mange fortolkninger og flotte billeder af den Gud, vi tror på. I rækken af tekster har jeg fundet salmen: Lysende kommer i møde. Af Tine Engrob Foto stock.xchang

Salmen, som er skrevet af Arne Andreasen, fortæller i smukke og forståelige billeder om en levende Skabergud. Billeder der minder os om hans endeløse storhed. »Du som, når dagene er talt skaber en ny morgenrøde…« er to linjer som har bidt sig fast i mig. De beskriver for mig noget utrolig livsbekræftende, Gud har givet os håb, når vi mister. Et håb for vores kære og os selv, om en ny glæde for os mennesker, når vi dør. Jeg synes, det er en skøn sang, som jeg ser frem til at synge meget mere i KFUM og KFUK-regi. Melodien er af Jens Nielsen og passer med de glade toner særdeles godt til tekstens udtryk.

Den nye sangbog kommer til at hedde PULS. Den udkommer til sommer og koster 229 kroner. Men frem til 1. juni kan den bestilles til en intropris på 199 kroner. Se flere tilbud og bestil PULS på www.unitasforlag.dk

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

15


I N S P I R AT I O N

A L DER:

Í Kunst

2. til 6. klasse

Í Videoværksted

T ID SPUNK T:

Í Ændre sit eget tøj

fra kl. 18:30 til 20:30

L EDERE:

(Y-design) Í Musical med stomp Í Børnegospel

Der bør være 2 til 3 faste

Í Hyggestuen (små kreative

ledere. Derudover indbydes

her-og-nu-hygge-oplevelser

voksne for eksempel fra

såsom at dryppe med

foreningen, som kan hjælpe

stearin, lægge puslespil,

med at undervise i projekter-

lave gipslysestager – altså

ne. Et par ungledere vil også

noget, hvor man bare skal

være godt.

sidde og hygge og snakke

to måneder. Man kan for eksempel lave: Í Nødhjælp

med ufarlige kemikalier Í Vild med dans

Børneklub med projekter Hver uge bruges der mange ledertimer i børne- og ungdomsklubberne i KFUM og KFUK. Noget lykkedes – andet gør ikke. Og hele tiden står lederne overfor udfordringen: Hvordan planlægger vi et klubforløb, så vi når flere børn i dagligdagen. Af Evan Johansen Foto Kirsten Vindum

HorYsont kigger rundt i landet for at finde nye ideer til klubarbejdet, som kan være til inspiration. I Herning er horYsont stødt på Kirsten Vindum. Hun har sammen med de andre ledere og hjælpere i børneklubben haft stor succes

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

og høre musik) Í Legestuen Í Det muntre køkken Í De små kemikere – forsøg

Projekter, der løber over

16

Í Sæbekassebiler

En aften ugentlig

INDHOL D:

med den ide, der beskrives på disse sider.

Í Avis


FORSL AG T IL PRO JEK T PERIODER: Januar - februar (6 gange + sleep-over) Í Nødhjælp fra barn til barn Í Avis Í Ændre tøj (Y-design) Afslut med sleepover fra fredag til lørdag, hvor vi lørdag eftermiddag inviterer forældre, søskende og bedsteforældre + andre interesserede til catwalk med det re-designede tøj og uddeling af aviser – samt fremvisning af det, der sendes til nødhjælp. April - maj (6 gange + sleepover) Í Kunstværkstedet Í Videofilm Í Sæbekassebiler Í Rap og breakdance

Afslut med sleepover fra fredag til lørdag, hvor vi lørdag eftermiddag inviterer forældre, søskende og bedsteforældre

Tilbuddene kan gentages, så man har mulighed for at prøve

+ andre interesserede til kunstudstilling, viser videofilmen og

det igen eller for at prøve noget, man ikke fik valgt sidste gang.

laver race med sæbekassebilerne.

På denne måde kan man gøre brug af de voksne i foreningen. Man kan også bruge andre end medlemmer som »undervise-

Juni - til Sct. Hans fest

re«. Det vil også være overkommeligt for de faste ledere, idet

Eventuelt en »Sommerklub«, hvor børneklubben mødes et par

man holder pauser ind imellem projekt-perioderne.

gange. Vi hygger med bål, spil og leg. Juli - på Børnesommerlejr Børnesommerlejr – eventuelt indsamler vi legetøj og skoletasker med mere til indiske børn. August - september (6 gange + sleepover) Í Legestuen Í Det muntre køkken Í Musical Afslut med sleepover fra fredag til lørdag, hvor vi lørdag eftermiddag inviterer forældre, søskende og bedsteforældre +

FREM GA NG S M Å DE: Det fungerer på den måde, at børnene fra starten af en

andre interesserede til kunstudstilling med smagsprøver fra Det muntre køkken, og der er mulighed for at deltage i et par sjove lege.

projekt-periode vælger mellem to eller tre muligheder, og den gruppe følger de så i 2 måneder. Alle har dog fælles opstart og afslutning hver gang.

November - december (5-6 gange + sleepover) Í Musical Í Hyggestuen

Et »projekt-værksted« kan aflyses med færre end fire tilmeldte.

Í De små kemikere – forsøg

Derfor er det en god idé, at børnene vælger sig ind på de nye

Afslut med sleepover fra fredag til lørdag, hvor vi lørdag

projekter i næste periode – bare ved håndsoprækning – allerede

eftermiddag inviterer forældre, søskende og bedsteforældre

i slutningen af den projektperiode, de er i gang med. Børnene er

+ andre interesserede til børnegospel-koncert, udstilling med

ikke bundet af det – det er bare en tilkendegivelse. Det er først,

ting fra hyggestuen og opvisning med nogle forsøg.

når den nye periode begynder, de bliver bundet af deres valg.

PRO GRA M H V ER GA NG:

SLEEPOVER: Man mødes fredag aften omkring kl. 20:00 og hygger med lækkerier og dvd-film på storskærm. Sover til lør-

Opstart; Fælles sang og velkomst.

dag, hvor vi spiser brunch sammen. Derefter finpudser vi det,

Afslutning; Forfriskning, andagt (kuffert med en ting – skaber

der skal vises for gæsterne, som kommer lørdag eftermiddag

nysgerrighed) og afslutningssang.

kl. 13:00.

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

17


Susanne Cecilie Nielsen bor på kollegiet i Århus. Hun er aktiv i KFUM og KFUM og har blandt andet været med til at arrangere et dansekursus.

Hjemlig hygge på Klostertorv KFUMs Kollegium i Århus centrum giver rammerne for, at 33 studerende kan bo i hyggelige omgivelser. Beboerne er alle aktive i folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Tekst og foto af Anders Lysholm Christensen

K

Hygge og fællesspisning

fra kollegiet. Stearinlys, sakse, julepapir

spille bordfodbold, spise med gæster og

og øl er fundet frem og fylder op på bor-

holde fester.

Í KFUMS KOLLEGIUM ER ET PRIVAT

lokken nærmer sig otte. Stolene og sofaen i fællesstuen bliver

Fællesstuen på tredje sal er fællesrum

KOLLEGIUM, som er ejet af KFUM

langsomt fyldt op af beboerne

for alle beboerne. Her kan man se tv,

og KFUK.

dene, mens snakken efterhånden begyn-

Í KOLLEGIET OPTAGER FOLK, der er under uddannelse, og som er aktive

der at overdøve julemusikken, der kører

Den månedlige Torsdagsbar i fælles-

eller ønsker at være aktive i folke-

i baggrunden. Der er Torsdagsbar på

stuen er ikke det eneste sociale sam-

kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

KFUM kollegiet på Klostertorv i Århus. I

lingspunkt på kollegiet. Ofte foregår

Mange af beboerne er aktive i KFUM

aften er der julebar. En begivenhed, som

meget af det sociale liv i køkkenet. »Det

og KFUK, men en del er også FDF´ere,

samler størstedelen af de 33 beboere.

er hyggeligt, at vi laver mad sammen

DKG´ere eller noget helt tredje.

og spiser sammen. Så snakker vi om, »Jeg synes, det er meget hyggeligt

hvad vi har lavet i løbet af dagen, vi

Í KOLLEGIET, DER HAR 33 BEBOERE,

til Torsdagsbar. Så ser man dem, der

diskuterer religiøse spørgsmål eller

ligger i centrum af Århus på adres-

bor på de andre gange. Det gør man

hinandens studier« fortæller 28-årige

sen: Klostertorvet 10. Det er tæt på

ikke altid til dagligt« fortæller 22-årige

Susanne Cecilie Nielsen, der fl yttede ind

det pulserende liv ved strøget og åen.

Johan Burlund Fink, der fl yttede ind på

på kollegiet i midten af september.

Den månedlige husleje inklusiv forbrug

kollegiet i august.

er 1.275 kroner. Hun spiser næsten altid ude i køkkenet.

18

Í MERE INFORMATION om kollegiet, her-

Han er aktiv FDF´er, og er leder for

Kollegiet har tre etager med 11 værelser

en gruppe væbnere hver uge. Johan

og et køkken på hver etage.

under ansøgningsskema, kan du finde

Barlund Fink er glad for, at kollegiet

»Det er sjovt at skulle lave mad sam-

på kollegiets hjemmeside www.kkaa.dk

giver mulighed for at være social, hvis

men med 11 andre. Der kan være ret

man ønsker det. »Det er hyggeligt, at

meget kaos, men det er også hygge-

Í I TILFÆLDE AF SPØRGSMÅL kan kol-

man kan lave noget sammen med de

ligt« siger Susanne Cecilie Nielsen. og

legiets daglige leder, Hans Christian

andre, så man ikke bare sidder alene

fortsætter:

Kirketerp, kontaktes på tlf. 61 26 71 72.

på sit værelse. Her har jeg valget mel-

»Det bedste ved at bo på kollegiet er,

lem at gå ud i køkkenet og for eksem-

at det er midt i byen, her bor søde og

pel gå i fællesstuen« fortæller Johan

interessante mennesker, og det er

Barlund Fink.

billigt.«

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


KLUMMEN

Må man ikke spise eller hvad? Af Kamilla Lundager Bundgaard Nielsen

J

ulen har advent som sin forberedelses periode, og påsken har hele fasten, men hvad er faste? Umiddelbart forbinder jeg ordet faste med ikke at måtte spise mad – eller at afstå fra et eller andet som jeg umiddelbart har svært ved

at undvære. Fasten indledes af askeonsdag – onsdag efter fastelavn – og varer de 40 dage frem

til påske. I gamle dage var askeonsdag indledningen på både bods – og fastetiden. De som havde syndet fik strøet aske på hovedet for at blive renset i tiden frem mod påske. Faktisk blev de udelukket fra det kristne sammenhold frem til skærtorsdag, hvorfra de så igen var værdige til at være en del af fællesskabet. Men hvad så med min faste i 2009, hvad jeg skal bruge den til? Jeg tror, at jeg ligesom i gamle dage vil bruge tiden på at bekæmpe det onde – det onde i form af stress og dårlige vaner. Altså, jeg vil bruge tiden på at vende mig væk fra alt det, der tager min tid og mit fokus væk fra det gode. Jeg vil nyde, at jeg lever i tiden efter den første påske, så mit liv altid skal ses i lyset af Jesu død og opstandelse. Glædelig faste!

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

19


Kurset gjorde mig høj Marie Steffansen har en søn på 5½ år. Hun er alenemor og har været på KFUM og KFUKs Aleneforældrekursus. En oplevelse hun stadig har stor glæde af. Af Bessie Rauff

»Da jeg kom hjem fra Aleneforældrekurset sidste år, var jeg helt høj i flere dage over oplevelsen!« fortæller 31-årige Marie Steffansen, der er mor til en dreng på 5½ år. Hun deltog i Aleneforældrekurset for første gang sidste år.

»Det er rigtig dejligt at komme ud og møde andre i samme situation. Her er jeg sammen med andre kristne, som kender til udfordringerne med at få hverdagen til at hænge sammen og de følelser, det også giver, når man bliver alene og drømmen om den eneste ene pludselig brister« siger Marie Steffansen. Hun gjorde det forbi med sin kæreste for cirka et års tid siden.

Kurset gav nyt netværk »Kurset var min første egentlige berøring med KFUM og KFUK, og det var en rigtig god oplevelse at være med. Alle snakkede med alle, og der var en stor åbenhed omkring det at være aleneforældre« siger Marie. Som en anden effekt af kurset er Marie i dag aktiv frivillig i den lokale KFUM og KFUK forening, og derigennem har hun fået et helt nyt netværk.

På aleneforældre-kurset har du mulighed for et godt kristent fællesskab sammen med 25-35 andre »alenefolk«

Marie er ikke i tvivl om, at hun vil deltage i påskens Alene-

– mænd og kvinder, der er forældre på fuldtids-

forældrekursus.

eller delebasis.

»Jeg skal med igen, fordi det er hyggeligt at være sammen med andre, hvor alle har forståelse for det at være alene og

På kurset får du blandt andet:

de udfordringer det giver. Det gav mig rigtig meget sidste år,

Í Mulighed for at »være« uden at yde noget, men måske

og som sidegevinst har vi holdt kontakten og støttet hinan-

bare tage imod. Í Mulighed for at dele dine oplevelser med andre. Í Mulighed for at få kastet lys på egen situation, resulte-

den via facebook.«

Í Det næste Aleneforældrekursus finder sted i påsken fra den 8.-10. april 2009

Í Indbydelsen kan ses på www.kfum-kfuk. dk – hvor du også kan tilmelde dig.

rende i inspiration og nye udvilklingsmuligheder. Í Mulighed for at udbygge netværk. Og meget mere…

Aleneforældrekurset har en facebookgruppe for både tidligere og nye deltagere på kurset – kig forbi gruppen, der hedder: KFUM og KFUKs aleneforældrekursus.

20

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9


På www.kfum-kfuk.dk/paaske kan du læse meget mere om Påskeindsamlingen.

Påskeindsamlingen 2009 Påskekyllinger, påskeskrabelodder og påskemiddag. Du har måske allerede bemærket, at der tales ekstra meget om påsken i KFUM og KFUK for tiden. Har I overvejet, hvordan I sælger kyllingerne i jeres forening? Af Nicolai Diemer

P

åskeindsamlingen er en ny beteg-

foran butikkerne. Prøv for eksempel

nelse i KFUM og KFUK, der blev

at gøre det lørdag inden påske, det

vedtaget på Landsmødet 2008.

er årets største handelsdag. De søde

Påskeindsamlingen rummer

påskekyllinger er sjove og nemme at

Í Landslotteriet, der nu flyttes

Den er rammen for en række forskellige indsamlingsaktiviteter, der skal øge

sælge – det garanterer vi!

indtægterne til KFUM og KFUKs arbejde, både på lokalt og landsdækkende niveau.

til påske, som består af salg

Påskeskrab Landslotteri 2009 Î 20 kr. KFUM og KFUK i Danmark

Skrab her

Skrab her

Skrab her

Gevinst ved tre ens

V inD en rejse for to til fx Påskeøen (værdi 40.000 kr.), digitalkamera, iPod, cykler og mere end 250 gavekort.

af skrabelodder med påskeI kan også bestille smarte displays med skrabelodder, og opfordre butik-

Påsken er en højtid med mange tradi-

kerne i byen til at have dem stående

tioner og god symbolik, som kan bruges

på disken.

til at sætte fokus på KFUM og KFUKs formål: Børn og unge skal vide, de kan

Kollektdag i kirken

tro på Gud – og at Gud tror på dem. Der

Påskeindsamlingen når sit højdepunkt

er heldigvis rigtig mange, der gerne vil

påskedag, hvor KFUM og KFUK har kol-

bakke os op.

lektdag i kirken. Her giver kirkegænger-

kylling Í Kollekten i kirkerne påskedag Í Et tilbud om påskemåltid Í Andre lokale aktiviteter Í Ekstra landsdækkende indsamlingsaktiviteter

ne som regel en rigtig god gave til KFUM

Læs meget mere om Påskeindsamlingen på www.kfum-kfuk/ paaske

og KFUKs arbejde.

Í Sælg påskeskrabelodder på fem

men det er nu fortid. Fra den 2. marts

Vi har tidligere udsendt foldere og pla-

2009 til 2. påskedag, den 13. april

kater til alle kirker, men vælger i år at

måder Í Inviter til påskemiddag og tjen penge Í Find andagter om

2009, sælger vi for første gang de nye

prioritere andre former for reklame.

påskeskrabelodder.

Vil I gerne modtage foldere og plaka-

Landslotteriet har traditionelt været afviklet i efteråret med salg af lodsedler,

ter til uddeling i kirken, er I dog meget Skrabelodderne kan sælges ved at gå

velkommen til at bestille dem på www.

fra dør til dør, eller ved at stå på gaden

kfum-kfuk.dk/paaske

påsken Í Spil æggeboccia, lav chokoladeæg og klip påskepynt Í Bestil online

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

21


GUIDE

Tag IND I EN anden verden med klubben Af Maria Boll

Undial –

en indisk sparebøsse En undial er en indisk sparebøsse, som du kan bruge til indsamling i din KFUM og KFUK børneklub. I børneklubben kan I være med til at støtte IND I EN anden verden, ved at børnene hver gang medbringer en mønt (I fastsætter selv et afdrag, som alle kan sige god for). Ved starten af hvert møde kommer børnene deres mønt i undialen.

Elefantvelsignelse

Hvis jeres klub ikke allerede har en undial, kan I bestille

Legen varer 10 til 30 minutter, og I skal bruge en mønt eller

kfum-kfuk.dk

en gratis hos projektgruppen på indienandenverden@

noget småt. Der skal mindst være seks deltagende børn. Når jeres undial er fuld, kan I sammen slå den i stykker Legen starter med, at et barn bliver valgt til at være elefant.

og tælle pengene. Beløbet overføres til KFUM og KFUK i

Han eller hun laver en snabel med sine arme. Et andet barn

Danmark på:

bliver valgt til dyrepasser. Hans opgave er at sige: »Stop«.

Reg: 8075

Dyrepasseren står i rundkredsen sammen med de andre.

Konto nr: 0000140685 Mærket. Ind I En - anden verden.

Alle undtagen elefanten stiller sig skulder ved skulder i en rundkreds omkring elefanten. Det er vigtigt at rundkredsen er helt tæt. Alle i rundkredsen har armene omme på ryggen. Når alle er klar, begynder legen. Nu går det ud på at sende mønten rundt i kredsen, bag om ryggen, uden at elefanten kan se den. Når der bliver sagt »Stop« af dyrepasseren skal mønten stoppe, og den der har mønten, gemmer den i sin hånd. Alle knytter hænderne og holder dem på ryggen, så man ikke kan se forskel. Elefanten skal nu velsigne den, som den tror, har mønten i sin hånd. Hvis den velsigner den rigtige, bytter de plads. Hvis ikke det var rigtigt, bytter dyrepasseren og elefanten rolle. Nu fortsætter legen, og mønten sendes videre. NB: Legen kan gøres sværere, ved at nogle i cirklen lader som om, de sender en mønt videre.

22

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

Find andagter og masser af inspiration til Indiensaftner i klubben på www.kfum-kfuk.dk/indien under »ledere«.


GUIDE

Indienskasse Thjuridar: Tøj til piger, bestående af et par bukser og en slags tunika udenover – ganske moderigtigt! Tavler: I Indien er der omkring 50 elever i hver klasse. Man skriver på tavler. Indisk flag: Farverne i det indiske flag repræsenterer de store religioner i Indien:

Det er sjovt og nemt at lave chapatti

Orange for Hinduisme, grøn for Islam og hvid for kristendom. Hjulet i midten symboliserer Gandhis spindehjul. Ghandi arbejdede for fred og selvstændighed i Indien. Køkkenting: I Indien spiser man ikke med kniv og gaffel, ligesom vi gør i Danmark. Der spiser man med fingrene – men kun højre hånd! Man siger, at dette signalerer lighed

Chapatti er indiske fladbrød og det er nemt og sjovt at lave i børneklubben. Det eneste I skal bruge er: Í 350 g sigtemel Í 150 g grahamsmel Í 2 tsk salt

og uhøjtidelighed.

Í 1 spsk smeltet smør Í Koldt vand

Sådan bestiller du kassen

Grahamsmelets grovere dele sigtes fra. Herefter blander du grahamsmelet og

Indienskassen bestiller du ved at udfylde formularen på www.kfum-kfuk.dk/

sigtemelet sammen.

indien. Inden du bestiller, kan du logge ind på Portalen, og se om der er en kasse ledig. Det koster 500 kroner at låne kassen. Prisen dækker alt transport.

Tilsæt salt, og lidt koldt vand og ælt til du har en blød dej, som ikke hænger i fingrene. Klap eller rul dejen til tynde, runde ensartede brød på størrelse med en underkop, få millimeter tykke. Find din bedste støbejernsstegepande frem. Varm den godt op. Smør en anelse fedtstof på. Chapattierne bages i få minutter på hver side, mens du presser ned på demmed et stykke rent, tørt klæde. Brug tommelfingeren, så de »puffer« op som en ballon. Med lidt øvelse puffer de op og bliver lækre. Mums…

h o r Y s o n t n r.1 2 0 0 9

23


Indhold FEBRUAR 2009

06

Lederportræt Mød Anne Møller Jensen, der er aktiv leder i KFUM og KFUK i Esbjerg. Du kan blandt andet læse om, hvad det er, der dri-

08

ver hende .

Fokus på børn Det er ikke altid let at arbejde med børn i KFUM og KFUK. Men her er der gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om, at en barns trivsel er truet.

12

Fokus på unge Mobilen er nærmest en sjette

06

finger for mange unge og her kan du få hjælp og råd til, hvordan du kan integrere de nye

16

mediere i jeres klubaftner.

Inspiration Vi har sat fokus på børneklubben i Herning, fordi de har stor

21

succes med en ny projektform.

Påskekollekt 2009 Denne påske kommer til at fylde meget i KFUM og KFUK, hvor opgaven er at få solgt en

22

masse påskelodder.

18

Guide Savner du inspiration og gode ideer til aktiviteter, så er der her en hel kasse fyldt med godter fra IND I EN anden verden.

22

horYsont nr.1 2009  

horYsont er KFUM og KFUKs blad til voksne.