Page 1

Grundlov

for KFUM og KFUK i Danmark

2012


GRUNDLOV 2012

International basis og motto KFUMs basis fra 1855 “KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift, og som i tro og liv vil være hans disciple, og i fællesskab vil arbejde for at udbrede Guds Rige blandt unge mænd. Meningsforskelle på alle andre områder - uanset deres vigtighed må ikke indvirke på de indbyrdes harmoniske forhold mellem medlemmerne af KFUMs Verdensforbund.”

KFUMs motto »At de alle må være ét« (Johs. 17,21)

KFUKs basis fra 1955 “Tro på Gud Fader, den almægtige, på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre og Frelser, og på Helligånden.”

KFUKs motto »Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!« (Zak. 4,6)

§1 Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark er en forening, stiftet som hhv. KFUM i 1878 og KFUK i 1883 og sammensluttet i 1976 til KFUM og KFUK i Danmark. Foreningen har hjemsted i København.

§2

Formål for Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. KFUM og KFUKs mission Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen: Î Î Î

til styrkelse af tro og fællesskab, til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. November 2012

2


GRUNDLOV 2012

Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

§3

Arbejdsform Formålet søges realiseret ved: Î gennem aktiviteter i foreninger og klubber, lejre m.v., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab.

§4

Åbent medlemskab 4.1 Personligt medlemskab af en lokalforening 4.1.1 Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af landsorganisationen. 4.1.2 Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes. 4.1.3 Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening. 4.1.4 Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til landsorganisationen.

§5

Lederskab 5.1 Kristent lederskab 5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at: 3 5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen. November 2012


GRUNDLOV 2012

5.1.1.2 I forbindelse med nedsættelse af projektgrupper kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel - dog undtaget projektlederen. 5.2 Lederaftalen 5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest, og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: »Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«. 5.2.2 Landskonsulenter indgår lederaftalen med Hovedbestyrelsen. Lokalt ansatte konsulenter indgår lederaftale med foreningsbestyrelsen.

§6

Organisation 6.1 Den lokale forening 6.1.1 En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav: Í Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. Í Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. Í Der skal være aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier. Í Foreningen skal være godkendt af landsorganisationen og overholde dennes formelle krav. 6.1.2 Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark, løbende at vedligeholde medlemsoplysninger digitalt. Foreninger skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter, jf. 6.1.1. Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15. marts. 6.1.3 En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening. 6.1.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love. 6.1.5

November 2012

4


GRUNDLOV 2012 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUKs grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUKs navn. 6.1.6 Hovedbestyrelsen er forpligtet på at nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1. og 6.1.2. I forbindelse med indstillingen/nedlæggelsen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse. 6.2 Samarbejde 6.2.1 Foreningerne kan samarbejde i distrikter. 6.2.2 På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet. 6.3 Grupper 6.3.1 Som grupper kan optages sognebaserede konfirmandklubber, cafeer, efterskoler og lign., hvis arbejdsform ikke lægger op til personligt medlemskab. 6.3.2 Hovedbestyrelsen beslutter om en gruppe kan optages og fastsætter gruppebidrag til landsorganisationen. 6.4 Landsorganisationen 6.4.1 Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark består af medlemmer i lokale foreninger. 6.4.2 KFUM og KFUK i Danmark driver erhvervsvirksomhed, som ejes af landsorganisationen. 6.4.3 KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen. 6.4.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love. 6.4.5 November 2012

5


GRUNDLOV 2012 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUKs grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUKs navn. 6.4.6 Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne har været indstillet i tre år, og eventuelt tage initiativ til oprettelse af nyt arbejde på stedet. I forbindelse med indstillingen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse. 6.5 Verdensforbundene 6.5.1 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af »World Alliance of YMCAs« (KFUMs verdensforbund), og »World YWCA« (KFUKs verdensforbund).

§7

Landsmøde 7.1 Landsmødet er højeste myndighed for KFUM og KFUK i Danmark. 7.1.1 Den lokale forenings generalforsamling vælger delegerede til landsmødet. Så vidt muligt bør formanden være delegeret. I foreninger med mere end én delegeret, skal der tilstræbes en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder, samt at mindst én af de delegerede er under 30 år på tidspunktet for afholdelse af landsmødet. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede. 7.1.2 Delegerede skal være fyldt 16 år og have underskrevet lederaftalen. 7.1.3 Medlemstallet pr. 1. januar er sammen med rettidigt indbetalt organisationsbidrag grundlag for beregning af antal delegerede. 7.1.4 Foreninger, som har forfalden gæld til landsorganisationen, mister stemmeretten, medmindre der er indgået skriftlig aftale om gældens afvikling senest en måned før landsmødet. 7.1.5 Ansatte medarbejdere, lokalt såvel som landsansatte, kan ikke være delegerede eller vælges til Hovedbestyrelsen. Undtaget er medarbejderrepræsentanten i Hovedbestyrelsen, korttidsansatte på maksimalt et halvt år og ansatte servicemedarbejdere (viceværter, rengøringsmedarbejdere mv.). 7.2

November 2012

6


GRUNDLOV 2012 Landsmødets delegerede består af: 7.2.1 Foreningsvalgte Foreninger, der er optaget i landsorganisationen inden landsmødet, er berettiget til at sende delegerede ved 10 medlemmer og derover ved seneste medlemsopgørelse. Antallet af delegerede vælges således: Foreninger med 10 – 49 medlemmer har ret til 1 delegeret 50 – 99 medlemmer giver 2 delegerede 100 – 149 medlemmer giver 3 delegerede osv

7.2.2 Hovedbestyrelsens medlemmer er delegerede. 7.3 Øvrige landmødedeltagere Foreningerne kan udover delegerede sende deltagere til landsmødet i det omfang, pladsen tillader det. 7.4 Særlig taleret 7.4.1 Medlemmer af Hovedbestyrelsens udvalg og ansatte i KFUM og KFUK i Danmark og de hertil knyttede virksomheder, har adgang til landsmødet med taleret i de sager, der vedrører deres arbejdsområder. 7.4.2 Opstillede kandidater til hovedbestyrelsen har taleret. 7.5 Landsmødets afholdelse 7.5.1 Det ordinære landsmøde afholdes hvert andet år i lige år inden udgangen af november måned, og er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt, uanset hvor mange delegerede, der er mødt. 7.5.2 Landsmødet indkaldes gennem landsorganisationens officielle medlemsblade for unge og voksne med mindst 3 måneders varsel. 7.5.3 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens pkt. 4, 5, 6, 7, 8 og 9, må indsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark senest 7 uger før Landsmødet og må forinden være behandlet og vedtaget på foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen kan bemyndige foreningsbestyrelsen til at indsende forslag. En repræsentant for forslagsstillerne indbydes til at fremlægge forslaget.

November 2012

7


GRUNDLOV 2012

7.5.4 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde under dagsordenens punkt 10 og som ikke har økonomiske konsekvenser for Landsorganisationen, kan indleveres til Landsmødets dirigenter jvf. den på mødet vedtagne forretningsorden. 7.6 Dagsorden Endelig dagsorden gøres tilgængelig på KFUM og KFUKs hjemmeside senest 4 uger før mødet. Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere. 2. Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark samt orientering om KFUM og KFUKs forretninger, jvf. § 6 pkt. 6.8.13 4. Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 5. Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen. 6. Fastsættelse af medlemskontingent, der forfalder den 1. januar hvert år, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende 2 regnskabsår. 7. Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter. 9. Ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« (jvf. dog §7). 10. Behandling af resolutioner og udtalelser. 11. Eventuelt. 7.7 Ekstraordinært Landsmøde

November 2012

8


GRUNDLOV 2012 7.7.1 Ekstraordinært Landsmøde afholdes, når Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark finder det ønskeligt, eller når foreningsbestyrelser, der repræsenterer mindst 15% af foreningerne under KFUM og KFUK i Danmark, forlanger det og indsender forslag til dagsorden. 7.7.2 Mødet indvarsles skriftligt senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med varsel på mindst fire og højst seks uger. Samtidig med indvarslingen til det ekstraordinære landsmøde bekendtgøres dagsorden. Landsmødet er beslutningsdygtigt i de sager, der er på dagsordenen.

§8

Hovedbestyrelsen 8.1 Sammensætning Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark ledes af en bestyrelse, der så vidt muligt består af lige antal kvinder og mænd: 8.1.1 5 kvinder og 5 mænd valgt på landsmødet af de delegerede. På valgtidspunktet bør mindst en kvinde og en mand være under 30 år. 8.1.2 1 medlem valgt for en 2-årig periode ved urafstemning af og blandt landskonsulenter og medarbejdere ansat af landsorganisationen. Dette medlem skal have indgået lederaftalen og deltager med stemmeret. 8.1.3 Hovedbestyrelsen kan supplere sig med op til to medlemmer for den gældende valgperiode. Medlemmerne deltager med stemmeret. 8.1.4 I Hovedbestyrelsens møder deltager med taleret, men uden stemmeret, 1 repræsentant for Y’s Men International, Region Danmark, udpeget af regionsledelsen. 8.2 Valgmåde 8.2.1 Enhver forening, som er optaget i landsorganisationen, og Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark, kan opstille kandidater til valget. 8.2.2 De foreslåede kandidater skal være myndige og have underskrevet lederaftalen. Der skal foreligge skriftligt tilsagn om, at de er villige til at indtræde i Hovedbestyrelsen. 8.2.3 Forslag og skriftligt tilsagn fra de foreslåede kandidater skal være Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark i hænde senest 7 uger før landsmødet. November 2012

9


GRUNDLOV 2012

Er der på dette tidspunkt ikke opstillet det nødvendige antal kandidater inkl. min. to suppleanter til hovedbestyrelsesvalget (6 kvinder og 6 mænd), kan Hovedbestyrelsen opstille kandidater indtil 4 uger før landsmødet. 8.2.4 Inden landsmødet tilsendes der fortegnelse over de opstillede kandidater i alfabetisk orden og med angivelse af alder, samt hvem der har opstillet dem. 8.2.5 Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan max sidde i Hovedbestyrelsen 8 år i alt. 8.2.6 Hovedbestyrelsen kan supplere sig med det antal medlemmer, der mangler i, at Hovedbestyrelsen består af 5 kvinder og 5 mænd valgt af landsmødet. 8.3 Afstemningsregler 8.3.1 For at en stemmeseddel er gyldig, skal der stemmes på mindst tre og højst fem kvinder og mindst tre og højst fem mænd blandt de opstillede kandidater. 8.4 Suppleanter 8.4.1 Suppleanter er, i rækkefølge efter stemmeantal, de kvinder og de mænd, der ikke har opnået valg til Hovedbestyrelsen. Udtræder et af de medlemmer af Hovedbestyrelsen, som er valgt af landsmødets delegerede, inden valgperiodens udløb, indtræder den valgte suppleant i den resterende del af perioden. Kønskvoteringen opretholdes så vidt det er muligt. 8.4.2 Udtræder et af de medlemmer, som Hovedbestyrelsen har suppleret sig med, inden valgperiodens udløb, kan Hovedbestyrelsen supplere sig med et nyt medlem i den resterende del af perioden. 8.5 Konstituering 8.5.1 Hovedbestyrelsen vælger af sin midte et formandskab bestående af formand og næstformand af hver sit køn. Desuden vælges en kasserer. Disse valg sker ved skriftlig afstemning.

8.6 Beslutningsdygtighed 8.6.1 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. November 2012

10


GRUNDLOV 2012

8.6.2 I spørgsmål vedrørende køb og salg af fast ejendom kræves tilslutning fra 2/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer. 8.7 Forretningsorden 8.7.1 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8.8 Hovedbestyrelsens opgaver 8.8.1 At udarbejde langsigtede visioner, målsætninger og arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 8.8.2 At nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg, regelmæssigt mødes med disse, samt holde sig løbende orienteret om udvalgenes arbejde. 8.8.3 At afholde landsmøder, herunder indkalde til landsmøder og udsende dagsorden, aflægge beretning og regnskab, fremlægge forslag til visioner, målsætninger og arbejdsplaner samt forslag til budgetter. 8.8.4 At udvikle KFUM og KFUKs arbejdsformer og undersøge muligheder for nye arbejdsområder i KFUM og KFUK. 8.8.5 At foranledige den nødvendige repræsentation i udvalg og bestyrelser, der ifølge deres love eller vedtægter ønsker repræsentation fra KFUM og KFUK, og som er relevante for KFUM og KFUK at være repræsenteret i. 8.8.6 At fremme medlemskab og styrke KFUM og KFUK som en medlemsorganisation. 8.8.7 At udvikle og inspirere foreningerne til at efterleve »Formål for KFUM og KFUK i Danmark« samt tilse, at arbejdet i foreningerne udføres i overensstemmelse med dette formål. 8.8.8 At optage og ophæve foreninger, godkende foreningslove og lovændringer samt godkende foreningsformænd. 8.8.9 At stille fornøden bistand og vejledning til rådighed i forbindelse med lokale ansættelser. 8.8.10 At ansætte den daglige ledelse (p.t. generalsekretær og administrationschef) og udarbejde ledelsesinstrukser for denne. November 2012

11


GRUNDLOV 2012

8.8.11 At opretholde et landskontor. 8.8.12 At forvalte landsorganisationens midler, samt administrere de af Landsmødet vedtagne budgetter, der følger kalenderåret. 8.8.13 At drive KFUM og KFUKs forretninger til støtte for KFUM og KFUKs arbejde. 8.8.14 At lade landsorganisationens regnskaber revidere af en statsautoriseret revisor, der antages af Hovedbestyrelsen. 8.8.15 At varetage og udvikle samarbejdet med KFUM og KFUK i Norden, Europa og på verdensplan, samt ved aktiv deltagelse at øve indflydelse på styrkelsen og prioriteringen af arbejdet i disse sammenhænge. 8.8.16 At samarbejde med andre organisationer, nationale som internationale.

§9

Grundlovsændringer 9.1 Ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et ordinært Landsmøde eller to på hinanden følgende ekstraordinære Landsmøder, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10

Retlige forpligtelser 10.1 Til retligt at forpligte landsorganisationen kræves underskrift af 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer blandt Hovedbestyrelsens formand, næstformand eller kasserer. 10.2 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Hovedbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 11

Ophævelse 11.1

November 2012

12


GRUNDLOV 2012 Landsorganisationen kan kun opløses efter de regler, der gælder for ændringer i »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« (§7). 11.2 I tilfælde af landsorganisationens ophævelse oprettes der på sidste landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger inden for formålet for KFUM og KFUK i Danmark. 11.3 Landsorganisationens formue overføres til ovennævnte fond. På samme Landsmøde udpeges fondens første bestyrelse. 11.4 Ovenstående »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark« er vedtaget på KFUM og KFUKs delegeretmøde 29.-31. maj 1982 og ændret 18.-20 maj 1984, 25.-27. april 1986, 29. april -1. maj 1988, 11.-13. maj 1990, 29. april -1. maj 1994, 3.-5. maj 1996, 30. maj -1.juni 1998, 19.-21. maj 2000, 26.-28. april 2002, 7.-9. maj 2004, 12.-14. juni 2006, 3. februar 2007, 30. marts 2007, 11.-13. april 2008 og 16.-18. november 2012.

13

November 2012


GRUNDLOV 2012

14

November 2012


GRUNDLOV 2012

15

November 2012


GRUNDLOV 2012

16

November 2012

Grundlov 2012  

KFUM og KFUK i Danmarks grundlov 2012

Grundlov 2012  

KFUM og KFUK i Danmarks grundlov 2012