Page 1

Magazine GEMEENTE BUREN

DEC. 2012

Geen nieuw beleid in Burense begroting “De begroting is meerjarig sluitend”, concludeert wethouder Henk

gemeenteraad. “Maar dat heeft z’n prijs; er is dit jaar geen ruimte

“Met verlanglijstjes kunnen we dit jaar weinig”, vervolgt de wethouder, “Voor elk voorstel waar extra geld voor nodig is, zullen we naar de raad moeten.”

voor nieuw beleid. De rijksbezuinigingen, verkiezingen en onze eigen

Waar komt het vandaan…

financiële positie brengen veel onzekerheid. Daarom hebben we in de

Dit jaar is de totale begroting zo’n 46 miljoen euro. Verreweg het grootste deel van onze inkomsten komen van het Rijk. Vanuit het landelijke gemeentefonds krijgt de gemeente elk jaar geld voor de uitvoering van beleid. Dat is dit jaar zo’n 18 miljoen euro. Daarnaast heft de gemeente belastingen (OZB, hondenbelasting, etc.). Dat levert in 2013 ongeveer 5 miljoen euro op. Daarnaast krijgt de gemeente veel geld van het Rijk dat bedoeld is voor specifieke beleidsterreinen en projecten. Dat geld is dus niet vrij te besteden.

de Ronde, bij de overhandiging van de begroting 2013-2016 aan de

begroting alleen het wettelijk verplichte beleid kunnen verwerken”, vertelt hij, “Het vet is dus echt van de botten af.”

…en waar gaat het naar toe? Een groot deel van de begroting, bijna 5 miljoen euro, gaat naar het beheer van wegen, riolering, openbaar groen en het onderhoud van uw directe leefomgeving. Andere beleidsterreinen waaraan we veel geld besteden is de uitvoering >>

Veerkrachtige kinderen, gezonde kinderen 03

Kuieren over het Klompenpad

07

Uitkeringsfraude harder bestraft

19

EN VERDER: Handhaven 09 Agenda 11 Uitkomsten enquête communicatiekanalen 12 Nieuws van de Raad 17 Leefbaar Lienden - deel II 21 Kort nieuws 23


COLOFON GEMEENTE BUREN MAGAZINE 8e jaargang, nummer 4

REDACTIE Communicatie gemeente Buren

VORMGEVING EN OPMAAK Nout Design Creatieve communicatie, Buren

ACQUISITIE, PRODUCTIE, DRUK Ton Keuken Media Service, Opheusden (tel. 0488 – 442 036)

FOTO’S Gemeente Buren George Burggraaff Studio Lens

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Gecombineerd kost ons dat in 2013 4 miljoen euro. De Wmo wil mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten deelnemen aan de samenleving. Daaraan hebben we dit jaar in dit magazine ook aandacht besteed. Het beleidsterrein Jeugdzorg houdt zich bezig met ondersteuning van ouders bij opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sluitende begroting Door de laatste financiële ontwikkelingen dreigde de begroting niet meerjarig sluitend te worden. Daarom stelt het college voor om vanaf 2015 en 2016 te bezuinigen op de personeelslasten. Om dit te doen zal de gemeentelijke organisatie de komende jaren anders ingedeeld worden. De Ronde: “We willen in 2016 met minder medewerkers meer kwaliteit leveren en daarbij nóg klantgerichter zijn dan nu. Uitgangspunt is om niemand gedwongen te ontslaan.”

Toekomstbestendige begroting De raad stelde in 2010 de Toekomstbestendige begroting vast. Dat is een pakket bezuinigingen die nodig zijn, omdat de gemeente minder geld van de Rijksoverheid krijgt. Een groot deel van de toen geplande maatregelen is inmiddels uitgevoerd. Wethouder De Ronde: “We hoeven voor de komende jaren nog zo’n 25% van de bezuinigingsopdracht te realiseren. De rest hebben we al bereikt.” In 2011 bezuinigden we 155.000 euro, dit jaar bezuinigden we bijna 978.000 euro. De opvallendste posten die daaraan bijdragen zijn: > Afschaffen subsidies A 547.000 > Minder ambtelijke uren (ca. 3 fte) A 145.000 > Beëindigen subsidie schoolbegeleiding (voor bijv. moeilijk lerende kinderen) A 56.800 > Versoberen onderhoud openbare ruimte A 50.000 > Taakstelling regio Rivierenland A 46.500 Dankzij al deze maatregelen is de begroting van de gemeente Buren meerjarig sluitend. I

OPLAGE 10.750 exemplaren

BEZOEKADRES De Wetering 1 4021 VZ Maurik T 14 0344 F 0344 579200

POSTADRES

Veerkrachtige kinderen, gezonde kinderen GSM Energy. Zo heet de ‘veerkrachttraining’ die de kinderen van de groepen 7 en 8

Postbus 23 4020 BA Maurik

van de brede school Maurik (De Hoeksteen en De Boogerd) sinds eind september

E-MAIL

mobieltje. Het is een programma met sport, oefeningen en muziek die kinderen

gemeente@buren.nl

WEBSITE www.buren.nl

volgen. En nee, dat heeft niks te maken met het zo felbegeerde en onmisbare

weerbaarder moet maken in de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs. Gemeente Buren Magazine sprak met psychologe Daphne Pieterson van R&D

kinderen. We maken de kinderen ervan bewust wat je uitstraalt met je houding en je gedrag, hoe dat overkomt op anderen en hoe anderen daarop reageren. Maar ook, dat je houding invloed heeft op hoe je je voelt. En andersom. Als je dit weet, kun je het dus ook beïnvloeden. Vanaf het tweede deel gaan we met een kleinere groep kinderen verder de diepte in. Dat is speciaal voor kinderen die extra kwetsbaar zijn. Bijvoor Bijvoor-beeld kinderen die pesten of gepest worden. In kwes- >> beide gevallen is het namelijk vaak een kwes

|

“GSM staat voor Games, Selfdefence en Music en kinderen krijgen er enorm veel energie van. Ze komen echt stuiterend de lessen uit! Het programma bestaat uit tien lessen, verdeeld in drie onderdelen. In het eerste deel besteden we aandacht aan houding, gedrag en stemgebruik. Zo zat er tijdens de eerste les een jongen onderuitgezakt tegen de muur. “Wat zegt zijn houding jullie?”, vroeg ik aan de andere kinderen. “Hij is ongeïnteresseerd, heeft er geen zin in”, was de reactie van de

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

Wat is dat, de GSM Energy cursus?

4 • 2012

Training & Advies, die de training verzorgen. Aan de inhoud van dit magazine kunt u geen rechten ontlenen. Voor tips, op- of aanmerkingen houdt de gemeente zich aanbevolen.

03


tie van onzekerheid. Het zijn alleen verschillende manieren om dat te uiten. Het tweede deel gaat over incasseren en uitdelen. Letterlijk, bijvoorbeeld in een oefening met een stootkussen. De basis van zelfverdediging. Maar ook schelden: je bent dik, lelijk, je stinkt, je ziet er niet uit. Wat doe je daarmee?

Wat vinden de kinderen ervan? “De kinderen zijn heel positief. Er wordt veel gelachen tijdens de lessen. Het is ook echt leuk. Dat is onderdeel van de aanpak: als je het leuk vindt, maak je endorfine aan, waardoor je weer beter leert. Ouders zijn soms verbaasd, omdat ze na de eerste paar lessen hun kind al zien veranderen.”

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? Heeft u vragen over de veerkrachttrainingen? Dan kunt u bellen met mw. D. Grudzinska, Inwonerszaken gemeente Buren, t. 14 0344. De veerkrachttrainingen zijn ook toegankelijk voor individuen. Kijk voor meer informatie, foto’s en video’s op www.veerkrachttrainingen.nl.

Proefproject Kinderen weerbaarder maken op jonge leeftijd. Dat voorkomt veel gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Dit kwam als een van de aandachtspunten naar voren tijdens een bijeenkomst over gezondheid eerder dit jaar. De veerkrachttraining bij De Hoeksteen en De Boogerd loopt tot begin december. Aan de hand van de ervaringen zal worden bekeken, of de training ook op andere scholen wordt geïntroduceerd. I

“Door te doen ervaren wat het is en hoe het voelt”

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

|

4 • 2012

Het derde deel gaat over grenzen stellen, grenzen voelen en wat als grenzen doorbroken worden. Om grenzen te kunnen stellen, moet je kunnen aangeven wat je niet wilt, maar ook wat je wel wilt. Soms kunnen kinderen meer dan ze denken. Voorbeeld: Twee kinderen gaan een meter uit elkaar staan. Het ene kind moet proberen het andere kind een tennisbal recht op de neus te gooien. Onderhands, van een meter afstand. Dus als het al lukt raak te gooien, doet het nauwelijks pijn. Toch lukt dat bijna nooit, om meerdere redenen. Een kind durft niet goed te mikken, uit angst het andere kind pijn te doen. Maar daarmee geeft het gooiende kind ook onbewust het signaal er geen vertrouwen in te hebben, dat het andere kind de bal kan ontwijken. Meestal weet het andere kind de bal wel te ontwijken. We maken hier gebruik van een natuurlijke reactie die iedereen heeft. Het kan bijna niet mis gaan! Ze laten voelen, ervaren, wat doet het met me, wat kan ik al. Zo krijgen ze zelfvertrouwen, leren hun grenzen kennen en soms verleggen.

We betrekken de leerkrachten en de ouders ook bij de lessen. Ouders krijgen na elke les per mail te horen wat ze hebben gedaan, hoe het is gegaan en wat er eventueel is voorgevallen. Dan kunnen ze het er met hun kind nog eens over hebben. En kunnen ze het ook zelf toepassen. De laatste les is dan ook samen met de kinderen en hun ouders. Dan mogen de kinderen de ouders leren wat ze zelf hebben gedaan.”

05


Kuieren over het Klompenpad Ze brengen je op plekken waar je normaal lopend niet komt; Klompenpaden. Routes waarover eeuwenlang mensen gelopen hebben, zijn door ruilverkaveling veelal verloren gegaan. Susanne Agterbosch is projectleider bij St. Landschapsbeheer Gelderland. “Die routes willen we herstellen. In Buren komen drie Klompenpaden. We beginnen in Beusichem.” app gemaakt. Die wijst je de weg en geeft relevante informatie over de plek waar je bent. Bijvoorbeeld een filmpje, of een foto hoe het er daar vroeger uitzag.” De Klompenpaden worden mogelijk gemaakt door subsidie van de Regio Rivierenland, geld van de Nationale Postcode Loterij en een bijdrage van gemeenten. In de hele regio moeten op termijn ongeveer 10 Klompenpaden komen. I

4 • 2012

wandelaars. Dat is goed voor 65.000 euro extra inkomsten voor lokale cafés, theetuinen, campings en andere horeca. Waar mogelijk knopen we de Klompenpaden aan elkaar. Langzamerhand hebben we dus in Utrecht en Gelderland een netwerk van paden, die allemaal gratis te downloaden zijn van www.klompenpaden. nl. Voor Apple en Android smartphones hebben we ook een speciale Klompenpaden

|

SLG begint de ontwikkeling van elk Klompenpad met een lokale werkgroep. Dat kan een dorpsvereniging zijn, of een plaatselijke wandelgroep. “Samen bekijken we waar het Klompenpad idealiter zou moeten lopen”, vertelt Agterbosch, “Zijn er historisch markante punten in het landschap? Of een oude heren-

boerderij die iedereen in de omgeving kent? Deze inventarisatie levert uiteindelijk een conceptroute op. En ja, dan start het puzzelen. We gaan in gesprek met grondeigenaren. Vaak zijn dat agrariërs. Als een boer vee heeft, is hij in eerste instantie soms huiverig om mensen over of dicht langs zijn land te laten lopen. Dat is begrijpelijk en vergt dus soms wat tijd en energie. Gelukkig wijst de praktijk uit dat er nog nooit een boer is geweest die achteraf spijt van z’n deelname had.” Volgens Agterbosch is het de bedoeling om het project deze winter in Beusichem te starten. “Einddoel is een wandelroute van 5 tot 15 kilometer lang. Het totale traject tot aan opening van het pad duurt gemiddeld anderhalf jaar. Met deze aanpak hebben we inmiddels al 45 paden aangelegd. De vijf bestbezochte paden trekken elk jaar zo’n 9.000

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

St. Landschapsbeheer Gelderland (SLG) wil agrarisch cultuurlandschap beleefbaar maken. Voordat weilanden in lange rechte stroken werden aangelegd, zag het landschap er heel anders uit. Dwars door het land liepen zand- of kerkpaadjes. Agterbosch: “Met Klompenpaden kom je weer diep in het landschap. Je gaat letterlijk buiten de gebaande paden en komt op plekken waar je anders niet komt. De paden zijn smal en niet verhard. Het is een uniek concept en populair bij wandelaars.”

07


WE DOEN HET LIEVER NIET, MAAR SOMS MOET HET:

Handhaven Handhaven betekent; de wet in stand houden. Zorgen dat wat in de wet staat ook gebeurt. Soms lijkt het of de gemeente moeilijk doet over ogenschijnlijk kleine overtredingen. Want, een uitbouw van een woning een meter buiten het bouwvlak bouwen, is dat nu zo erg? Met dit artikel wil de gemeente inzicht geven waarom we handhaven en hoe u dat kunt voorkomen.

Regels zijn er om ervoor te zorgen dat Buren een prettige en leefbare gemeente is en blijft. Wil de gemeente elke regel strikt handhaven? “Nee, absoluut niet”, zegt verantwoordelijk wethouder Van Ingen, “Handhaving is wat mij betreft het laatste redmiddel, maar soms kan het niet anders.” Als de gemeente ergens handhaaft, dan levert dat vaak veel frustratie op. Iemand moet een schuur weer afbreken, of een aanbouw opnieuw laten ontwerpen. Van Ingen: “We zien relatief vaak dat mensen

gewoon beginnen te bouwen en denken: ‘Die bouwvergunning komt wel een keer’. Dat kan, maar als wij klachten krijgen of die overtreding constateren dan móeten wij ingrijpen. Dat zijn wij dan wettelijk verplicht. Heel vervelend voor de betreffende inwoner en voor ons. Maar laten we wel wezen, het is en blijft een overtreding. We gaan dan als het even kan niet meteen over tot allerlei dwingende maatregelen. Eerst bekijken we of de overtreding ongedaan gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door er alsnog een vergunning voor te verlenen. Het liefst hebben we dat pro-

blemen in dit stadium opgelost worden. Er is nog geen juridisch traject gestart en soms kunnen we de lucht klaren met één goed gesprek. Er zijn mensen die in dit stadium brieven van de gemeente ongelezen aan de kant leggen. Ik adviseer altijd omdat niet te doen. Het helpt de zaak niet en je gaat dan automatisch wél een juridisch traject in. De meeste mensen hebben daar achteraf spijt van.”

Wanneer handhaaft de gemeente wel en niet? “Onze handhavers zijn niet op een heksenjacht, maar houden hun ogen open als ze bijvoorbeeld naar een afspraak rijden”, vertelt de wethouder, “Onze prioriteiten zijn veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dat betekent dat we op deze aspecten extra letten. Daarnaast ontvangen we wel eens handhavingsverzoeken van buren of omwonenden. Ik zei al, we zijn dan verplicht om op te treden. Dat is wettelijk verplicht en eigenlijk wel zo prettig om op een fatsoenlijke manier een samenleving te kunnen zijn.”

|

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

Handhaven om de veiligheid, gezondheid en openbare orde te waarborgen

Bent u iets van plan? Wilt u iets (ver)bouwen of bijvoorbeeld een groot evenement organiseren? Maak dan gratis en vrijblijvend een afspraak met één van onze mensen. We lopen samen uw plan door. Aan het eind van zo’n gesprek kan de medewerker vaak al een tipje van de sluier oplichten: kan de gemeente hier wel of niet aan meewerken? Dat is geen formeel juridisch advies (daarvoor moet u namelijk wel betalen), maar een grove verwachting van waar u rekening mee moet houden. Op die manier weet u waar u aan toe bent en voorkomen we vervelende situaties in de toekomst. I

4 • 2012

Wat raadt de gemeente aan?

09


AGENDA

> 7 December Nationale vrijwilligersdag www.vrijwilligersburen.nl > 8 December Wintermarkt Achterstraat 10a Asch 12-17 uur > 9 December Kerstfair Dorpsplein Erichem 12-17 uur > 14 December Kerstmarkt Eck en Wiel > 14 December Kerstconcert Kunst & Vriendschap Ned. Hervormde Kerk Maurik 20 uur > 15 December Buren bij Kaarslicht www.burenbijkaarslicht.nl 19.00 uur

> 1 Januari Nieuwjaarsduik: Herberg Zomerzorg Kerk-Avezaath 16 uur De Beldert Zoelen 12 uur > 13 Januari Nieuwjaarsconcert Excelsior Dorpshuis ’t Zoetzand Beusichem 12 uur >13 Januari Nieuwjaarsconcert Harmonie Kunst en Arbeid Dorpshuis Ingen 11.30 uur >23 Januari Nutsdepartement, presentatie over de AVRI Tennisvereniging Buren 20 uur >26 Januari Wintereditie Betuws Spektakel, Beusichem >31 Januari Lampionoptocht Prins van Oranje Buren 19 uur Asch Verenigingsgebouw Ingen 19 uur

FEBRUARI

> 15 December Jubileumconcert Luctor et Emergo Lienden www.luctoretemergo-leinden.nl > 15 December Kerstmarkt Ingen 11.00-16.00 uur > 15 December Wildbazar, Ons Hoekje Ingen vanaf 20.00 uur > 15, 16, 22 en 23 Decembertentoonstelling Jonge kunstenaars in Buren Synagoge Buren 13-17 uur

> 2 februari uitvoering Harmonie Soelen Dorpshuis De Oude School Zoelen, 19.30 uur > 2 februari Kindercarnaval Dorpshuis Erichem 14 uur > 9 februari Halve marathon klaverjassen dorpshuis ’t Ecksternest Eck En Wiel 10 uur

> 16 februari Eerste concert muziekvereniging Melody Percussion Ensemble ’t Zoetzand Beusichem 20 uur

> 27 februari Nutsdepartement, presentatie over De Gelderlander Tennisvereniging Buren 20 uur

MAART > 9 maart Schoonmaakdag Café Zomerzorg, Kerk-Avezaath 13 uur > 16 maart Jaarlijkse uitvoering AGA Dorpshuis De Avezathen, K-Avezaath 20 uur > 22 en 23 maart Musicals in concert, Muziekvereniging Excelsior Dorpshuis ’t Zoetzand 19.30 uur > 23 maart Paasbazar Ons Hoekje, Ingen 20 uur > 23 maart Jaarlijkse uitvoering muziekvereniging Kunst en Vriendschap ’t Klokhuis Maurik 19.30 uur, > 27 Januari Nutsdepartement, presentatie over kasteel van Buren Tennisvereniging Buren 20 uur Meer informatie over deze èn andere activiteiten in de gemeente Buren vindt u in de Jaarrondkalender, t. 06-50651492, jaarrondkalender@kpnmail.nl

4 • 2012

Draaiavond Dorpshuis Erichem 20.30 uur

> 15 en 16 februari Toneelavonden Dorpshuis ’t Klokhuis Maurik 20 uur

|

> 7 December

JANUARI

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

DECEMBER

11


ONDERZOEK NAAR COMMUNICATIEKANALEN GEMEENTE EN INWONERS

De gemeente nodig? Kies dan… Hoe komt u het liefst in contact met de gemeente? Dat was de centrale vraag in de enquête die we dit voorjaar verstuurden naar 1.500 inwoners van onze gemeente. Ruim 400 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor onze dank. Wat zijn de uitkomsten? En wat gaat de gemeente hiermee doen?

Er zijn verschillende manieren om met de gemeente in contact te komen: persoonlijk in het gemeentehuis, telefonisch, via de website, per e-mail en zelfs sinds enige tijd via Twitter en Facebook. Ook zijn er verschillende manieren waarop wij u informeren over zaken waarvan wij denken dat dat interessant voor u is. Om onze informatie en dienstverlening te kunnen afstemmen op uw wensen, wilden wij graag weten wat u hiervan vindt. En waar uw voorkeur naar uitgaat.

Resultaten onderzoek

GEMEENTE BUREN MAGAZINE |

4 • 2012 12

De vragenlijst ging over drie onderwerpen: Hoe komt u het liefst in contact met de gemeente? Wat vindt u van de manieren waarop de gemeente u informeert? En: gebruikt u sociale media, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook, Hyves, YouTube, etc.? Zo ja, welke, waarvoor en hoe vaak? Over sociale media is de laatste tijd veel te doen. Denk bijvoorbeeld aan de rellen die in september in Haren uitbraken, nadat een meisje via Facebook per ongeluk iedereen uitnodigde voor haar 16e verjaardagsfeest. De vraag, hoe dit zo uit de hand kon lopen is he-


Gemeentehuis

Algemeen

34%

34%

24%

Vraag is 1e keer niet beantwoord

43%

Iets aanvragen

19%

Informatie van de gemeente

17%

Klacht/ melding

52%

e-mail

33%

15%

52%

11% 22%

14% 14%

26%

Meedenken

14%

28%

Liefst telefonisch of via website Over het algemeen komen de meeste mensen het liefst telefonisch of via de website met ons in contact. Als mensen iets willen aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs, vergunning of uitkering, doen ze dat toch het liefst in het gemeentehuis. Informatie over plannen van de gemeente lezen de meeste mensen het liefst in het gemeentenieuws in de Stad Buren. Maar er zijn ook veel inwoners die dat graag via de e-mail willen ontvangen of op de website willen zien. Dat klinkt heel logisch. Wat vooral interessant is om te zien, is de verschillen tussen mensen in bepaalde leeftijdscategorieën. En of zich hier in de loop der tijd verschuivingen in voordoen. Zo zijn het bijvoorbeeld vooral inwoners van 66 jaar of ouder die boven alles het liefst naar het gemeentehuis komen. Deze groep geeft relatief ook het vaakst aan, dat ze graag thuis of op een locatie in de buurt zaken zouden willen regelen met de gemeente. En de groep 46-55-jarigen geeft weer relatief vaak de voorkeur aan contact via e-mail of website.

Informatiekanalen Dit beeld komt ook naar voren bij de vraag, hoe inwoners de huidige informatievoorziening van de gemeente gebruiken en waarderen. Veel mensen lezen elke week of in ieder geval regelmatig het gemeentenieuws in de Stad Buren. Maar

ook dit gemeente magazine dat eens per kwartaal verschijnt. Ook geven veel mensen aan, dat ze het gemeentenieuws en het gemeente magazine goed leesbaar vinden, begrijpelijk en dat ze daardoor goed op de hoogte blijven van de plannen van de gemeente. Inwoners tot 35 jaar lezen het echter niet of nauwelijks. Dat zou verklaard kunnen worden, doordat mensen pas vanaf een bepaalde leeftijd of in een bepaalde levensfase met de gemeente ‘te maken krijgen’: huwelijk, geboorte, verhuizing, verbouwing. Maar ook met de communicatiemiddelen waar mensen vertrouwd mee zijn: De ‘jongere’ generatie is opgegroeid en vertrouwd met digitale communicatiemiddelen.

Social mediagebruik Bijna de helft van onze inwoners van 18 jaar en ouder gebruikt een of meerdere sociale media. Landelijk gezien is dat ongeveer 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder. Facebook wordt het meest gebruikt, gevolgd door Hyves, LinkedIn en Twitter. De meesten doen dit om contact te houden met familie, vrienden en bekenden, om nieuws en actualiteiten te volgen, om op de hoogte te blijven van hun vakgebied of om een mening te vormen of te discussiëren over maatschappelijke onderwerpen. Maar een paar mensen geven aan, dat ze dit een goede manier vinden om met de gemeente in contact te komen.

Conclusies Wat ons uit dit onderzoek duidelijk is geworden, is dat we zoveel mogelijk

Post

42%

23%

Wat vindt u van …?

laas nog niet beantwoord. Als gemeente volgen we deze ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Gemeentenieuws Stad Buren

33%

maatwerk moeten leveren. De gemeente heeft goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Om die reden willen we graag alle wegen waarlangs inwoners met ons in contact willen treden, open stellen èn houden: persoonlijk in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak, telefonisch, per gewone post, email, via de website èn via sociale media. Dan kunt u als inwoner kiezen, afhankelijk van de tijd of de reden, wat u het beste uitkomt. Daarnaast willen we meer investeren in de website: die moet voor u en voor ons een bron van informatie zijn, waar alles te vinden is wat met de gemeente te maken heeft. Vanwege de grote hoeveelheid informatie, stelt dit hoge eisen aan de vindbaarheid: de informatie die u zoekt moet u eenvoudig kunnen vinden. Het voordeel hiervan, is dat u de website altijd kunt raadplegen. Ook buiten onze openingstijden. Daarnaast willen we meer gebruik maken van e-mail om u te informeren. Dat doen we overigens nooit zonder uw toestemming: dat is bovendien verboden. Om te beginnen met de informatie uit het gemeentenieuws. Afhankelijk van voorkeuren en interessegebieden, kunnen we deze informatie dan in een later stadium uitbreiden. Tenslotte blijven we u de mogelijkheid bieden om via Twitter en Facebook op de hoogte te blijven en vragen te stellen over ontwikkelingen en activiteiten in de gemeente. Dat laatste kunt u overigens via Facebook ook zelf doen. Dat is het leuke van ‘sociale’ media: dan maken we er een pagina van voor en door inwoners! I

4 • 2012

Website

|

telefoon

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

VOORKEUR VOOR CONTACT VIA…

13


NIEUWS VAN DE RAAD Elders in het land gebeurt het al onder de noemer politieke avond of raadscarrousel. De raad houdt op één avond verschillende vergaderingen: van informerend en opinierend, naar debat en besluit. Na de zomervakantie van 2013 voert de gemeenteraad dit systeem ook voor de gemeente Buren in. De raad ziet voor inwoners belangrijke voordelen. Er komt meer ruimte voor netwerken tussen politiek, inwoners en instellingen. De politiek wordt toegankelijker, de besluitvorming verloopt sneller en er wordt minder vergaderd.

Tot 14 november heeft de raad bij inwoners informatie ingewonnen over het profiel van de nieuwe burgemeester. In het profiel staat onder meer over welke kwaliteiten de kandidaat moet beschikken en wat voor een persoon de raad zoekt. Inwoners hebben door middel van een inloopbijeenkomst op 30 oktober, een poll op de website, via Twitter en contacten met raadsleden hun bijdrage geleverd. De gemeenteraad dankt iedereen, die een bijdrage heeft geleverd.

Procedure Na het vaststellen van de profielschets op 29 november 2012 volgt er nog een behoorlijk aantal stappen voordat in het voorjaar van 2013 de ambtsketen van eigenaar verwisselt. Dat stappenschema ziet er als volgt uit: > De Raad stelt profielschets vast op 29 november 2012. > De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vacature open. > De Commissaris van de Koningin selecteert kandidaten. > De Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten. > De Vertrouwenscommissie doet de gemeenteraad een voorstel met twee namen van kandidaten, waarvan er één de voorkeur heeft. > De gemeenteraad stelt de voordracht vast. > De voordracht gaat als aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). > Benoeming door de Kroon (Koningin en ministers) van de burgemeester. > Beëdiging burgemeester door de Commissaris van de Koningin. > Installatie van de burgemeester door de gemeenteraad.

#nbburen en website Via de Twitterhashtag: #nbburen en op de website van Buren onder de rubriek gemeenteraad, houden we u op de hoogte van de voortgang.

Drie blokken In de nieuwe structuur vergadert de raad eenmaal per drie weken op dinsdag. In het eerste blok van 19.30 tot 20.30 uur staan de voorbereiding van de agendapunten, toelichting en overleg met de burgers centraal. Dit heeft een laagdrempelig en informeel karakter. Vanaf 20.30 uur volgt er dan het raadsdebat tot 22.30 uur. Hierin komen ook de items aan de orde, die tijdens de voorbereiding drie weken eerder werden besproken. Ook bespreekt de raad hier onderwerpen, die rechtstreeks aan de raad worden voorgelegd. En aan het eind van de avond vindt in het derde blok van 22.30 tot 23.00 uur de besluitvorming plaats.

Nieuwe voorzitter Tot de zomervakantie werkt een werkgroep uit de raad de details verder uit. Aardige bijkomstigheid is dat de nieuwe burgemeester als voorzitter van de raad met de nieuwe opzet aan de slag kan. Een andere manier van vergaderen stond al langer op het wensenlijstje van de raad, maar tot dusver werden hierover geen besluiten genomen. Wel zette de raad enkele jaren geleden een tussenstap door de opheffing van de commissies en de instelling van een besluitvormende en voorbereidende raad. De nieuwe stap is in feite de afronding van die beweging.

VOLG ALLE ACTIVITEITEN GEMEENTERAAD VIA BELEIDSAGENDA Op de beleidsagenda kunt u ruim van tevoren zien of de gemeenteraad onderwerpen behandelt, die voor u of uw omgeving van belang zijn. Dat is handig omdat u dan tijdig informatie kunt inwinnen en eventueel gebruikmaakt van

SCHEMA RAADSVERGADERINGEN JANUARI - JULI 2013 Besluitvormende raad, aanvang 20.00 uur > 22 januari > 26 februari > 2 april > 21 mei > 25 juni > 2 juli

Voorbereidende raad, aanvang 19.30 uur > 8 januari > 12 februari > 19 maart > 7 mei > 11 juni > 18 juni

GEMEENTERAAD BIJ U OP DE KOFFIE 2013? Wilt u als bedrijf, (maatschappelijke)organisatie, netwerk of belangengroepering de raad uitnodigen voor een presentatie, werkbezoek of debat? Dat kan. De gemeenteraad werkt hier graag aan mee. Neem contact op met de Griffie. De Griffie maakt –in overleg met de indiener- een voorstel voor het presidium (de agendacommissie van de gemeenteraad). Het presidium neemt vervolgens een beslissing over het voorstel.

VOLG DE GEMEENTERAAD Audioverslagen van de (voorbereidende) raadsvergaderingen vindt u op www.buren.nl Daar kunt u zich ook gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad. En via de onderstaande social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden.

@raadburen

Gemeenteraadburen

Gemeenteraad Buren

4 • 2012

Burgemeester Tammes heeft aangekondigd dat hij met ingang van 1 mei 2013 zijn ambt neerlegt. Hij gaat met pensioen. De gemeenteraad van Buren is al vanaf begin oktober 2012 aan de slag om de opvolging te regelen.

de inspraak en participatiemogelijkheden. En dat is misschien ook een mooi moment om de raad eens op de koffie uit te nodigen. U vindt de beleidsagenda op www.buren.nl >BestuurlijkBuren>Hoewerktdegemeente raad

|

NIEUWE VERGADERSTRUCTUUR RAAD

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

BENOEMING NIEUWE BURGEMEESTER

17


VANAF 1 JANUARI WORDT UITKERINGSFRAUDE HARDER BESTRAFT. WAT VERANDERT ER?

Uitkeringsfraude harder bestraft Mensen die een bijstandsuitkering krijgen (uitkering WWB), moeten het aan de gemeente melden als ze iets bijverdienen of als ze bezittingen hebben. Doen ze dat niet, dan plegen ze bewust of onbewust fraude.

Eigen bezittingen en bijverdienen Als iemand met een uitkering spulletjes verkoopt op de vlooienmarkt, of af en toe oppast en daar geld voor krijgt, dan is hij aan het bijverdienen. In sommige gevallen verrekenen we dit met de hoogte van de bijstandsuitkering. Ook als iemand bijvoorbeeld antiek, aandelen, een boot, caravan, sieraden, (spaar)geld of een eigen huis heeft, dan heeft dit invloed op de hoogte

Wilt u meer weten? Kijk dan op www. weethoehetzit.nl of bel onze consulent Werk en Inkomen, 14 0344

Hoe controleert de gemeente? Zoals gezegd moeten mensen het melden als ze iets bijverdienen of als ze bezittingen hebben. En niet alleen bij het aanvragen van een uitkering. Ook als ze al een tijdje een uitkering hebben. Wij controleren dit ook. Daarvoor zijn we aangesloten bij een landelijke database. Hier staan gegevens in van het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, maar bijvoorbeeld ook van de Rijksdienst voor wegverkeer (RDW). Hierdoor hebben we heel veel informatie over mensen met een uitkering. Als we iets zien wat niet klopt, gaan we dat onderzoeken. Bijvoorbeeld als iemand een bankrekening heeft, die hij niet bij ons heeft opgegeven. Of als hij zegt, dat hij alleen woont, maar uit allerlei informatie blijkt, dat dat wellicht niet zo is. Als het nodig is, komen we daarvoor op huisbezoek. Of we schakelen de Sociale Recherche in. I

4 • 2012

Iemand die zonder werk zit, kan deze periode tijdelijk overbruggen met een bijstandsuitkering. Met een bijstandsuitkering worden iemands inkomsten aangevuld tot een bepaald bedrag. Om te bepalen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering en zo ja, hoe hoog die uitkering wordt, kijken we naar drie dingen: > Woont u alleen, met een partner en/of met kinderen? > Heeft u inkomsten? > Heeft u bezittingen?

MEER INFORMATIE

|

Wat is uitkeringsfraude?

van de uitkering. Meubels, een wasmachine of koelkast tellen hiervoor niet mee. Mensen die een uitkering krijgen, moeten het aan de gemeente melden als ze iets bijverdienen of als ze bezit hebben. Hiervoor moeten ze elke maand op een formulier invullen, of ze geld hebben bijverdiend. Doen ze dat niet, dan plegen ze bewust of onbewust fraude.

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

Vanaf 1 januari wordt uitkeringsfraude harder bestraft. De boetes voor het plegen van fraude worden tien keer hoger dan de huidige boetes. Het kan zelfs gebeuren, dat iemand een paar maanden helemaal geen uitkering meer krijgt.

19


Een eigen plek in het dorp en fijn en veilig kunnen opgroeien. Dat is wat bewoners van Lienden wensen voor hun jeugd en jongeren, zo bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie in Lienden begin dit jaar.Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zijn de ideeën van Liendenaren verzameld om de leefbaarheid in hun dorp te vergroten voor een “Lang en gelukkig (leven in) Lienden”.

LEEFBAAR LIENDEN - DEEL 2

Fijn en veilig opgroeien in Lienden De pijlen van gemeente, woningcorporatie, jongerenwerk en politie richten zich op drie doelen. Ten eerste moeten jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten, zowel buiten als binnen. Het trapveldje aan de Papestraat, waar de jongeren regelmatig te vinden zijn en wat daar oorspronkelijk ook voor bedoeld is, wordt daartoe aangepast: de bomen worden gesnoeid, er komt meer verlichting en er komen basketbalpalen of voetbaldoeltjes. Omwonenden, jongerenwerk en politie kunnen daardoor een oogje in het zeil houden, zodat de jeugd zich daar ook veilig weet. Het bestuur van Buurtvereniging Molenboomgaard wil graag in gesprek over de jeugd. Zij willen kijken of het clubgebouwtje op het plein bij Torenzicht ingezet kan worden voor jeugdopvang. Daarvoor is natuurlijk wel begeleiding en toezicht nodig van volwassenen. In Beusichem is gebleken, dat dit heel goed kan werken: daar was ook jarenlang sprake van overlast door jongeren bij >>

Meer informatie over het leefbaarheidsproject “Lang & gelukkig in Lienden” vindt u op www.buren.nl door te zoeken op “leefbaarheid Lienden”, op www.jonginburen.nl of www. kulturhuslienden. nl onder Leefbaar Lienden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marc Horsten, jongerenwerker Mozaïek Welzijnsdiensten, t. 06-30032972 of wijkagent Gerard van den Akker, t. 06-53396874. Voor overlast kunt u bellen naar 0900-8844.

4 • 2012

Er zijn twee groepen jeugd in Lienden die als hinderlijk worden ervaren: een groep jongeren van 18 jaar en ouder, die vaak te vinden zijn bij de parkeerplaats van de Sterappelschool en bekend staat als de ‘Autogroep’. Daarnaast is er een groep van ongeveer 30 schoolgaande kinderen van 13 tot 18 jaar. Deze jongeren hebben geen vaste plek: soms zijn ze op het speelveldje bij de Papestraat, soms bij de Verbrughweg en de Laan van Nieuw Meerten of ze lopen door het dorp. En dat is nou net een van de oorzaken van de problemen: de jongeren hebben geen vaste plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De aanpak in Lienden richt zich vooral op jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.

Pijlen

WILT U MEER WETEN?

|

Overlast

Een ander punt van aandacht is, dat er weinig te doen is voor jongeren in Lienden. Dat kwam zowel tijdens de nieuwjaarsreceptie als uit een enquête naar voren die naderhand onder jongeren is uitgezet. Op de vraag, wat absoluut niet mag ontbreken voor de jeugd in Lienden zijn hierin, naast een ontmoetingsplek, sportvoorzieningen en disco(avonden) het meeste genoemd.

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

Dat dit een wensbeeld is en nog geen werkelijkheid kwam ook naar voren uit gesprekken met inwoners van Lienden in de themagroep ‘jeugd’. Een aantal jongeren in Lienden zorgt regelmatig voor overlast: geluidsoverlast, vernielingen en intimidatie. Dit komt ook terug in de cijfers van de politie: de meeste meldingen van overlast door jeugd in de gemeente Buren komen uit Lienden. Daarnaast waren aanwezigen bij de nieuwjaarsreceptie het erover eens, dat er onvoldoende te doen is voor de jeugd en jongeren in het dorp. Reden voor de gemeente, woningcorporatie SWB, jongerenwerk en de politie om de handen ineen te slaan voor de jeugd in Lienden.

21


KORT NIEUWS recreatiegebied De Meent. Sinds de jongeren daar een vaste plek hebben in de kantine van de houtzagerij, onder toezicht van een volwassene en volgens duidelijke afspraken, is de overlast tot grote tevredenheid van inwoners en omwonenden verholpen.

De resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar zijn goed. Van de veertien Burense zaken zijn er tien positief afgerond, twee nog in behandeling, is één zaak met informatie verstrekken afgerond en één zaak niet opgelost. In de andere gemeenten zijn vergelijkbare resultaten geboekt. Het oplossingspercentage komt overeen met de landelijke cijfers. Geluidsoverlast en geschillen over tuin/grond komen in onze gemeente het meest voor. Het bemiddelingswerk wordt gedaan door twintig getrainde en ervaren vrijwilligers. In Buren en Neder Betuwe draagt ook woningstichting SWB bij in de kosten van het project. Het contract met Elk Welzijn wordt verlengd om in 2013 ook buurtmiddeling te kunnen inzetten.

vak bij te brengen. Bij Hetty de Jongh maakt men kennis met Keramiek, bij Berga Hartmanns met Aquarel en bij Erik de Jong met het maken van sculpturen. De tussentijdse resultaten zien er veelbelovend uit. U kunt de kunstwerken bewonderen van 13:00 - 17:00 uur op 15 en 16 december en 22 en 23 december, in de Synagoge aan de Kniphoek in Buren.

OPVOEDWEEK GROOT SUCCES In de eerste week van oktober vonden in de gemeente Buren allerlei activiteiten plaats in het kader van opvoeden en opgroeien. Het thema van de Opvoedweek was “Luisteren”.

Niet alle ergernissen tussen buren zijn geschikt voor deze bemiddeling door vrijwilligers. Folders over buurtmiddeling vindt u in de hal van het gemeentehuis of op www.buren.nl onder Leven in Buren > Gemeentehuis > Digitale balie.

JONGE KUNSTENAARS IN BUREN Met steun van de gemeente laat Synagoge Buren de Burense jeugd kennis maken met kunst. Onder begeleiding

4 • 2012

De derde pijl van dit plan is gericht op het betrekken van ouders bij deze aanpak. Dat begint bij het informeren van ouders over waar (hun) kinderen ‘uithangen’ en wat ze doen. Maar ook het ondersteunen van ouders door ze bijvoorbeeld te wijzen op mogelijkheden voor hulp en advies bij vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen. En natuurlijk het betrekken van ouders en omwonenden bij de ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor kinderen en jongeren. I

Sinds januari dit jaar zijn inwoners in onze gemeente actief als Buurtbemiddelaar. De gemeenten Lingewaal, Neder Betuwe, Neerijnen en Zaltbommel doen ook mee. De uitvoering is in handen van Elk Welzijn, de welzijnsorganisatie die hier in Culemborg al ervaring mee opdeed.

Zo was er woensdag 3 oktober een kinderboekenmarkt in de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem. En in de brede school Maurik toonden kinderen hun talenten tijdens de talentenjacht “De beste van Buren”. U vindt een impressie hiervan op de site www.opvoedweekrivierenland.nl. I

|

Tegelijkertijd worden de leerlingen weerbaarder gemaakt, zodat ze meer inzicht krijgen in hun doen en laten. In Lienden doet ongeveer de helft van de jeugd aan sport, zo bleek uit de enquête. Op deze manier komen meer kinderen in aanraking met verenigings- of teamsport. Dit geeft ze niet alleen iets te doen, het maakt ze ook weerbaarder, geeft ze meer zelfvertrouwen en leert ze samenwerken. De realisatie van de survivalbaan maakt hier ook deel van uit. De survivalbaan was onderdeel van het beweegplan dat basisschool de Sterappel presenteerde tijdens de jeugdgemeenteraad van 2011. De “echte” gemeenteraad stelde 2.500 euro beschikbaar om dit mogelijk te maken.

BUURTBEMIDDELING GOED GESTART

GEMEENTE BUREN MAGAZINE

Daarnaast krijgen kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Lienden vanaf januari een programma met sport en bewegen aangeboden: SportzBeats. In Maurik hebben ze hier goede ervaringen mee. Dit wordt gecoördineerd door Mozaïek Welzijnsdiensten en aangeboden samen met sportverenigingen.

van een professioneel kunstenaar leren kinderen van groep 6, 7 en 8 hun eigen kunstwerk maken. De kinderen zijn reeds druk aan de gang om hun eigen kunstwerk te maken, waarbij ze hebben kunnen kiezen uit drie verschillende disciplines: Keramiek, Aquarel of Sculpturen. Voor iedere discipline is een ervaren kunstenaar aangetrokken om de fijne kneepjes van het

23

Gemeente Buren magazine  

Gemeente Buren magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you