Sommer i Kerteminde 2022

Page 1

Kerteminde sommeren 2022

Anonncetillæg

Dette er et kommercielt tillæg

•KERTEMINDE• HAVNEFEST KIRSEB RFESTIVAL KERTEMINDEREVYEN CITYFORENINGEN SAMARBEJDE

I HAVNEMILJO

ISVAFLER

KIRSEB R KR MMERMARKED

GOLFKLUB HANDELSGADE FESTIVAL NATURSTRAND

KULTUR SEJLADS KONCERTER

REVY BRIDGE SPA

MUSEER GOURMETMAD

•KERTEMINDE• Vi har alt...


VELKOMST I denne avis kan du læse om en sjov og spændende sommer, som venter dig i Kerteminde – haven ved havet. Haven ved havet er en god betegnelse for, hvad vi rummer. Vi har de mest fantastiske omgivelser. Her er rigt på natur, et smukt købstads-miljø, en fantastisk iderigdom og en lyst til fællesskaber. Der er stor fokus på at støtte op om det blomstrende kultur- og fritidsliv. Vi har været igennem nogle år, hvor mange ting har været lukket ned, men nu er vi tilbage og kan byde alle velkommen i vores lille hyggelige købstad. Jeg tror godt, at jeg kan love en sommer, der både er sprudlende, festlig, musikalsk og sjov. På de næste sider kan du blandt andet læse om revy, kirsebærfestival, handelsliv, havnefest, attraktioner, kulinariske oplevelser og meget, meget mere. Kerteminde byder alle velkommen til fællesskabet og en masse gode oplevelser. I ønskes en rigtig god sommer og rigtig god fornøjelse. Når I så er her, så slå lige et smut forbi turistkontoret, for vi har så meget at byde på i hele kommunen. Venlig hilsen

Kasper Ejsing Olesen Borgmester

KERTEMINDE SIDE 2


SE HER!

SOMME R I KE RTE MINDE – LIGE NOGET FOR DIG . S O L , S A N D , VA N D O G E N H ØJ , B L Å H I M M E L . D E N K Ø N N E S T E L I L L E BY I V E R D E N , S O M M A L E R E N J O H A N N E S L A R S E N S AG D E . Sommerhalvåret i Kerteminde N a t u re n i Ke r te m i n d e o g O m e g n e r e n e st å e n d e, m e d b l ø d e b a k ke r, m e d m a r ke r o g s kove , l eve n d e h e g n o g s te n d i g e r. D e r e r st rå t æ kt b i n d i n g svæ r k s i d y l o g f l o t te ve l h o l d te h e r re g å rd e , d e r e r f l y t te t m e d i n d i n u t i d e n . M i d t i a l d e n s kø n h e d l i g g e r bye n ve d n o re t . O g m i d t i a l d e n s kø n h e d e r d e r g a n g i fe st o g g a n g i a k t i v i te te r n e h e l e s o m m e re n . P røv a t s e ! Vi d e l e r g e r n e a l d e n s kø n h e d o g v i v i l g e r n e h ave d i g m e d t i l d e t h e l e.

K E R T E M I N D E R E YV E N

- D e n f ræ k ke p i g e i r evy k l a s s e n 19.maj – 9. juli

CITYFORENINGEN

- H a n d e l , hyg g e o g s o l s k i n 20. august + 9. september Open by Night 2. juli Kræmmermarked

K I R S E B Æ R F E ST I VA L

- Se, lyt og smag 22.- 24. juli

H AV N E F E ST

- Så sejler vi 6.- 7. august

R U N D T O M D E F I R E B E G I V E N H E D E R O G D E N S M U K K E N AT U R E R D E R G O D E R E S TAU R A N T E R , S K Ø N N E S P E C I A L B U T I K K E R , A K T I V I T E T E R F O R E N H V E R S M AG . D E R E R S I M P E LT H E N G A N G I D E N . S O L , S T R A N D , VA N D , E N H ØJ B L Å H I M M E L – O G D U E R V E L KO M M E N ! K E R T E M I N D E , A LT I D E N R E J S E VÆ R D . H Å B E R AT S E J E R I K E R T E M I N D E HILSNER FRA

Mads

Jonas

Jan

Kommercielt indstik til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag den 15. maj 2022 Kerteminde Ugeavis onsdag den 18. maj 2022 Tryk: Jysk Fynske Medier Annoncesalg: “De 4 begivenheder“ Ansvarshavende: Mads Nørby

Leif

To r b e n

Oplag: 56.000 eks. Design & grafisk produktion: Todez Udgives af ”De 4 begivenheder i Kerteminde” i samarbejde med Jysk Fynske Medier Tekst: Rikke Mohr Jørgensen, Mads Nørby, Leif Smith Fotos: Emil Andresen, Skovdal Nordic og Rikke Mohr Jørgensen

KERTEMINDE SIDE 3


CITYFORENINGEN Handel, hygge og solskin - kom til Kerteminde! Kerteminde har flere solskinstimer og mindre end regn end gennemsnittet af de danske byer – det passer! Og så gør det jo heller ikke noget, at der året rundt sker rigtig meget i Kerteminde, hvor den lokale Cityforening sørger for opbakning til mange af de forskellige arrangementer, der sættes i søen. Foreningen værner om forskellige tilbagevendende aktiviteter - alle supergode events, der er med til at sætte Kerteminde på landkortet som en by, hvor man gør noget for at holde liv i samfundet og i hinanden. Det er alle aktiviteter, der styrker fællesskabet og brander Kerteminde som en livlig og indbydende handelsby, som man altid har lyst til at vende tilbage til. -Det ligger os meget på sinde, at Kerteminde forbliver en lækker og tiltrækkende handelsby, og det sørger vi i Cityforeningen bl.a. for at understøtte ved både at sponsere sjove arrangementer i gaderne samt være med til at afvikle dem i byens ånd, udtaler mangeårig formand for Cityforeningen Jonas Nielsen, som bag sig har et stort opland af forretninger og erhvervsdrivende, der er med til at finansiere de fleste af midtbyens begivenheder. Af aktiviteter, som foreningen støtter, kan nævnes sommerkoncerter på marinaen, kræmmermarked med loppemarked for børn i byens centrum, juleaktiviteter, Halloween og ikke mindst Kirsebærfestivalen, hvor man mange år i træk har været hovedsponsor. I år har man planlagt yderligere underholdning i gaderne, der bl.a. indeholder koncerter i centrum i løbet af sommeren og Open by Night i september under NU-Festivalen. - Vi mener det, når vi siger, at nogle af Danmarks hyggeligste handelsgader findes her i Kerteminde, og

for en lille by som vores er det fantastisk at mærke den store opbakning, der er til at handle lokalt, men også til de arrangementer, vi i fællesskab bidrager til, fortsætter Jonas Nielsen. I dag findes alle typer af forretninger i byens gader, og der er rift om lokalerne, hvis der tilfældigvis bliver et lokale ledigt, og nye forretninger og koncepter skyder jævnligt op. Som medlemmer af Cityforeningen finder man derfor både banker, mediehuse, et bredt udvalg af detailbutikker og specialforretninger, et oplevelsescenter, en elektriker, restauranter og caféer, en minigolfbane, købmænd, et hotel, et byggecenter, en pølsevogn, museer og en enkelt revisor. Fællesskabet af forretningsdrivende har til opgave at varetage handelsinteresser, men mest af alt ligger det foreningen på sinde at skabe en levende by som både er hyggelig og sjov at bo i, og hvor man ikke behøver at køre ud af byen for at få opfyldt sine ønsker. For Kerteminde har det hele!

Fotos: Rikke Mohr Jørgensen

KERTEMINDE SIDE 4


Her hjælper vi hinanden I Kerteminde kender man hinanden, og i Cityforeningen er man ikke bleg for at hjælpe sine kollegaer. Derfor kan man være sikker på, at hvis der er noget, man søger, så kan man altid spørge sig for i Cityforeningens butikker, hvor man er der for hinanden og kan henvise til det, der efterspørges. Herunder også p-pladser, som der heldigvis er mange af: Og de er gratis, påpeger formanden. - Jeg tror, jeg taler på hele foreningens vegne, når jeg siger, at her i Kerteminde står vi skulder ved skulder, og vi hjælper hinanden i svære tider som dem, vi lige er gået igennem og nu heldigvis er godt på vej ud af, udtaler ‑ Jonas Nielsen, der glæder sig til en god sommer i Vestergade, hvorfra han selv driver butik.

- Og det er vi rigtig stolte af at kunne være med til at give til byen. Hvad der er godt for Kerteminde, er godt for os alle, som bor her, slutter Jonas Nielsen. Du kan finde en oversigt over Kerteminde Cityforenings medlemsbutikker på www.kertemindecityforening.dk, hvor du også kan læse om foreningens forskellige tiltag og om den fordelagtige gavekortsordning. Du kan følge foreningen på både Facebook og Instagram og følge med i de mange gode tilbud og events der findes i Kerteminde.

Kerteminde Cityforening er en selvstændig forening, der gennem mange år har arbejdet for byen og de forretningsdrivende uden nogen form for kommunal støtte, og ordning. og det er ene og alene foreningsmedlemmernes kontingent, der er med til at finansiere mange af de tilbagevendende Kerteminde-events:

KERTEMINDE SIDE 5


Annonce

KERTEMINDE KOMMUNE Ny havn og marina O m d a n n e l s e n a f Ke r t e m i n d e H av n og Marina er i fuld gang og de f ys i s k e t e g n p å d e n s t o r e f­ o r va n d l i n g e r t yd e l i g e ­. D e ko m m e n d e å r v i l by h u s e , by r u m , c a f e e r o g nye m ø d e s te d e r vo k s e f r e m . E t b e s ø g Ke r te m i n d e v i l g i ve s y n f o r s a g e n . B yg g e p r o j e k te r n e e r i f u l d g a n g o g p å t æ t te s te h o l d kan man allerede denne sommer s e , hvo r d a n nye b o l i g e r d u k ke r o p , nye ve j f o r l ø b e r u n d e r u d f ø r e l s e og moler er under udvikling som f ø r s te f a s e i t r a n s f o r m a t i o n e n a f Ke r te m i n d e M a r i n a A r e a l e r n e p å h av n e n e r s o l g t E t f l e r t a l i Ke r te m i n d e by r å d t r a f i 2 0 1 8 b e s l u t n i n g o m h av n e u v i k l i n g s planen; ” H av n e u d v i k l i n g i Ke r t e m i n d e ” P l a n e n e r e n s t r a te g i s k u d v i k l i n g s plan, der – i respekt for den gamle k øbstads kulturarv – skal danne

Vigtig infrastruktur b a s i s f o r væ k s t o g u d v i k l i n g i f r e m t i d e n s Ke r te m i n d e . Med realiseringen af udviklingsp l a n e n t a g e r v i h u l p å e n ny f o rt æ l l i n g o m f r e m t i d e n s Ke r te m i n d e ; “en fortælling om den smukke r ø d e by, d e r e r f ø d t a f h ave t o g h i s t o r i e n o m h ave n ve d h ave t . ” E t a f g ø r e n d e e l e m e n t i t r a n s f o rm a t i o n e n a f h av n e n h a r væ r e t s a l g a f h av n e a r e a l e r n e t i l p r o j e k te r, d e r u n d e r s t ø t te r by r å d e t s v i s i o n o m a t g ø r e Ke r te m i n d e m e r e a t t r a k t i v, danne rammen om det gode liv og b i n d e bye n s a m m e n p å ny. V i s i o n e n o m a t u d v i d e ce n t r u m , s å d e n ko m m e r t æ t te r e p å v a n d e t s a m t modernisere Marinaen og udvikle h av n e o m r å d e t m e d b e d r e p l a d s t i l k u l t u r b e g i ve n h e d e r o g r e k r e a t i o n . A l l e a r e a l e r i p r o j e k te t s f ø r s te f a s e e r n u s o l g t t i l s p æ n d e n d e p r o j e k te r :

H av n e n o g m a r i n a e n b i n d e s s a m m e n m e d d e n ø v r i g e by v i a ve j e , s t i e r o g s i g te l i n j e r. F l y t n i n g e n a f Ke r te m i n d e B u s te r m i n a l t i l d e t nye h av n e o m r å d e b e t yd e r o g s å , a t ny t r a f i k t i l f ø r e s o m r å d e t . D e t er derfor vigtigt at områdets inf r a s t r u k t u r t æ n ke s p å nye m å d e r. I d e n f o r b i n d e l s e v i l e t ny t ve j f o r l ø b f r a H i n d s h o l mve j n e d m o d m a r i n a e n b l i ve r e t a b l e r e t o g d e r v i l ko m m e nye p a r ke r i n g s p l a d s e r – b å d e p e r m a n e n te p l a d s e r o g s o m m e r p a r ke r i n g s p l a d s e r. D e r s k a l l yd e e n s to r o p f o r d r i n g t i l a t b e s ø g e Ke r te m i n d e i s o m meren og følge udviklingen på n æ r m e s te h o l d . V i ve d g o d t , a t t r a f i k ke n v i l v æ r e p åv i r ke t a f d e m a n g e p r o j e k te r o g a t d e r f l e r e s te d e r k a n v æ r e e n f o r n e m m e l s e a f ” byg g e p l a d s ”, m e n n u ve d d u o g s å hvo r f o r.

N O R D R E H AV N E KA J F l o t te nye a r k i te k t te g n e d e by h u s e byg g e s p å h av n e n . D e r byg g e s 1 8 e j e r b o l i g e r o g c a . 52 l e j e b o l i g e r. P ro j e k te t få r s i n e g e n i d e n t i te t o g s ka l ­b yg g e s u d f ra e n m o d e r n e fo r to l k n i n g a f d e o r i g i n a l e by h u s e i Ke r te m i n d e. B yg g e r i e t e r i g a n g o g fo r ve n te s a t st å fæ rd i g t u l t i m o 2 02 3 . ST RA N D K I L E N N O R D På S t ra n d k i l e n N o rd e r s o l g t a re a l t i l e t b o l i g p ro j e kt . D e r byg g e s 3 6 s e n i o r b o l i g e r. B o l i g e r n e s u d fo r m n i n g , st i e r o g g rø n n e a re a l e r ko m b i n e re t m e d ra n d b e byg g e l s e b e t yd e r, a t b e byg g e l s e n i n te g re re s i n d i d e t g a m l e kø b s t a d s m i l j ø s a m t i d i g m e d , a t b e byg g e l s e n t i l byd e r b e b o e r n e t r yg h e d o g fæ l l e ss k a b e r. D e nye b o l i g e r fo r ve n te s a t s t å fæ rd i g u l t i m o 2 02 3 . M A R I N AV E J På M a r i n ave j e r s o l g t e t a re a l t i l e t p ro j e k t m e d m a r i t i m t e r hve r v, re s t a u ra n t /c a fé o g fe r i e l e j l i g h e d e r m e d u d s i g t u d ove r h av n e n o g h ave t . P ro j e kte t fo r ve n te s g e n n e m fø r t u l t i m o 2 02 3 . H I N DS H O L M V E J u d ka n te n a f h av n e n u d m o d H i n d s h o l mve j l ave r S a l l i n g G ro u p e n ny N e t to b u t i k . B u t i k ke n fo r ve n te s a t st å k l a r p r i m o 2 02 3 . FA S E 2 I p ro j e kte t s a n d e n fa s e s æ t te s S t ra n d k i l e n Syd t i l s a l g . A re a l e t e r d e t d i re kte b i n d e l e d m e l l e m d e n g a m l e by m i d te o g h av n e n /m a r i n a e n . Foto: Dimension Design

Fæ l l e ss ka b e r o g r e k r e a t i ve o m rå d e r Ke r t e m i n d e H av n o g M a r i n a s k a l væ r e e t s t e d f o r a l l e . D e r s k a l væ r e o m r å d e r, d e r i n d byd e r t i l f æ l l e s s k a b e r. D e r f o r h a r Ke r t e m i n d e Ko m m u n e t a g e t i n i t i a t i v t i l e n r æ k k e d e l p r o j e k t e r : Ve d s i d e n a f d e t m a r i t i m e o p l eve l s e s ce n te r F j o r d & B æ l t byg g e s et ” Va n d l a b o r a to r i u m ”. E t o p l eve l s e s - o g l æ r i n g s r u m f o r a l l e a l d r e . S to r e va n d b a s s i n e r v i l p r æ s e n te r e d e t m a r i t i m e m i l j ø , d e r o m k r a n s e r Ke r te m i n d e h e r u n d e r d e f i s k o g a n d r e l i vs f o r m e r, d e r l eve r i h ave n e . D e r v i l væ r e g r a t i s a d g a n g for alle og området vil lægge op til både afslapning og læring.

F o r e n d e n a f N o r d r e H av n e k a j l ave s o p f y l d i e n m i n d r e d e l a f h av n e n . P å o p f y l d e t l ave s p l a d s til, at folk kan mødes og slappe a f m e n s b ø r n e n e l e g e r ve d va n d e t eller ve d den n æ r ve d l i g g e n d e ” B ø r n e n e s H av n ”, hvo r d e m e s t v a n d i n te r e s s e r e d e b ø r n o g u n g e vil bruge deres tid.

KERTEMINDE SIDE 6

F r a d e n nye m o l e s p i d s t i l d e t nye ” Va n d l a b o r a to r i u m ” v i l d e r være en dejlig gåtur langs vandet p å c a . 75 0 m . P å d e n n e s t r æ k n i n g etableres muligheder for ophold o g b e s ø g e n d e k a n ko m m e h e l t t æ t p å v a n d e t o g d e m a n g e b å d e ve d Ke r te m i n d e M a r i n a .


SKA

L JE DIG G H ME JÆL BO PE LIG D DI N D RIN G 3 RØMM E 014 E 131 ? 4

KERTEMINDE ER SOM SKAGEN BARE UDEN BLÆRERØVENE

www.BenedikteBrechmann.dk · +45 3014 1314 · Benedikte@brechmann.dk


KERTEMINDE SIDE 8


Vind i håret og sol i ansigtet er med til at sikre dig billigere strøm Husker du at bruge strømmen, når den er billigst - og grønnest? Vidste du, at en dag med vind i håret og sol i ansigtet er med til at sikre dig billigere strøm? Hos nef Strøm kan vi rådgive dig til de tidspunkter, hvor du med fordel kan planlægge dit strømforbrug. Samtidig kan du som kunde hos os være med til at bidrage til den grønne omstilling. Hos nef Strøm køber vi nemlig certificeret grøn strøm produceret fra danske vindmøller og solceller. Vil du vide mere om grøn strøm fra nef Strøm, så kontakt os på 63 32 11 00 / nef@nef.dk eller scan QR-koden. Vi har Danmarks måske mest venlige kundeservice, og vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Hvordan skifter jeg elleverandør og bliver kunde hos nef Strøm? Det er nemt at skifte elleverandør - og det koster ikke noget. Udfyld formularen på nef.dk/elprodukter/bliv-kunde/ Du kan også ringe på tlf. 63 32 11 00 eller skrive til nef@nef.dk. Hav gerne dit aftagenummer klar, når du kontakter os. Nummeret finder du på din elregning. Bliv kunde hos nef Strøm

nef Strøm - Tårupstrandvej 15 - 5300 Kerteminde - 63 32 11 00 - nef.dk

Grøn strøm fra nef Strøm


Oplev Nybro Frugtplantages Vind i håret og hyggelige Gårdbutik og Orangeri sol i ansigtet er med til at sikre dig billigere strøm

J

J D s h k d s k k i m s

Husker du at bruge strømmen, når den er billigst - og grønnest? Vidste du, at en dag med vind i håret og sol i ansigtet er med til at sikre dig billigere strøm? Hos nef Strøm kan vi rådgive dig til de tidspunkter, hvor du med fordel kan planlægge dit strømforbrug. Samtidig kan du som kunde hos os være med til at bidrage til den grønne omstilling. Hos nef Strøm køber vi nemlig certificeret grøn strøm produceret fra danske vindmøller og solceller. duudvidet vide mere omkvm grøn strøm fra nef– og Strøm, ViVilhar med 118 lækkert orangeri byder så digkontakt velkommen til en oplevelse i Nybros naturskønne omgivelser. os på 63 32 11ny00 / nef@nef.dk eller scan QR-koden. Vi har Danmarks måske mest venlige kundeservice, og vi

Man kanklar nydetilenatskøn kop kaffe inde i orangeriet eller ude på sidder besvare dine spørgsmål. terrassen, afhængig af vejret.

Hvordan skifter jeg elleverandør og bliver kunde hos nef Strøm? Det er nemt at skifte elleverandør - og det koster ikke noget. Udfyld formularen på nef.dk/elprodukter/bliv-kunde/ kan også ringe er på(også tlf. 63 32 11 00 klar ellertil Vi har i Du sæsonen, Nye karto· vaskede – lige gryden),skrive Jordbær og Sødkirsebær. Vi tilbyder til nef@nef.dk. Hav gerne de ditlækreste aftagedelikatesser, vin, kød og meget andet. nummer klar, når du kontakter os. Nummeret finder du på din elregning.

Kvalitet der er værd at køre efter! Bliv kunde hos nef Strøm

• Æbler sser e t a k i l e D • st • Æblemo r • Kartofle

L

Husk: Gårdbutikken har åbent hver dag

Følg også med på facebook.com/Nybrofrugt Grøn strøm fra nef Strøm

Vikin

v/Tina & Thomas Nybro Lille Salbyvej 54 � 5370 Mesinge Telefon 2250 6738 � www.nybrofrugt.dk

nef Strøm - Tårupstrandvej 15 - 5300 Kerteminde - 63 32 11 00 - nef.dk

F

M L F m g k s s

L


nnes og Alhed Larsens kunstnerhjem. travleste sted i Kerteminde om sommeren, når skinner, er Nordstranden. Med storslået udsigt ud t ligger et af Danmarks smukkeste kunstnerhjem, hvor t og natur går hånd i hånd. Selv om flere og flere kere får øjnene op for museet, hersker her stadig en g, ophøjet fred og ro, som var man gæst hos tnerfamilien. På museet kan man gå på opdagelse i tneren Johannes Larsens villa, atelier, i vi udstillingerne og meget Sidste sommer genopdagede vi danskere, hvor vores megeteget voreslokalområde eget lokalområde Sidste sommer genopdagede danskere, hvor faktisk har at byde faktisk har at byde på. Både hvad angår natur, historie og kultur. Her kommer 3 store have. Fra caféens terrasse kan man i ro og mag – på. Både hvad angår natur, historie og kultur. Her kommer 3 forslag til historiske perler, du forslag til historiske perler, et kold glas vin eller øl – betragte sommerlivet på du skal se i Kerteminde denne sommer. skal se i Kerteminde denne sommer. den.

3 historiske perler

3 HISTORISKE PERLER I KERTEMINDE

Mal besøge denne sommer.

mere: Johannes johanneslarsenmuseet.dk Larsen Museet

Johannes Larsen Museet

Johannes og Alhed Larsens kunstnerhjem. Det travleste sted i Kerteminde om sommeren, når solen skinner, er Nordstranden. Med storslået udsigt ud havet ligger et af Danmarks smukkeste kunstnerhjem, hvor kunst og natur går hånd i hånd. Selv om flere og flere danskere får øjnene op for museet, hersker her stadig en særlig, ophøjet fred og ro, som var man gæst hos kunstnerfamilien. På museet kan man gå på opdagelse i kunstneren Johannes Larsens villa, atelier, i udstillingerne og i den store have. Fra caféens terrasse kan man i ro og mag – med et kold glas vin eller øl – betragte sommerlivet på stranden. Læs mere: johanneslarsenmuseet.dk

Vikingemuseet Ladby

Ladbyskibet. For over 1000 år siden blev en vikingekonge beg Kerteminde Fjord. Med til dødsriget fik han 11 hunde, våben, samt sølv og bronze. Men det mes var det 22 meter lange skib, som vikingekongen Vikingemuseet Ladby blev lagt i. I dag ligger Ladbyskibet gravgaver Ladbyskibet. det blev gravlagt omkring år 925, og selvom For over 1000 år siden blev en vikingekonge begravet ved næsten 1.100 år indfinder sig h Kerteminde Fjord. Med til dødsriget fik han højtideligheden 11 heste, 4-5 hunde, våben, samt sølv og bronze. Men det mest dunkle gravkammer, hvor kunstorslåede sporene af et af var det 22 meter lange skib, som vikingekongen og alle hans mytologiske krigsskibe er oplyst. gravgaver blev lagt i. I dag ligger Ladbyskibet stadig hvor det blev gravlagt omkring år 925, og selvom der er gået næsten 1.100 indfinder højtideligheden sig hurtigt i det Læsårmere: vikingemuseetladby.dk dunkle gravkammer, hvor kun sporene af et af vikingernes mytologiske krigsskibe er oplyst.

useet Ladby

Læs mere: vikingemuseetladby.dk

Vikingemuseet Vikingemuseet LadbyLadby

ergården

umshaven bag Farvergården. Farvergården Museumshaven bag Farvergården. ud til Kertemindes travle hovedgade, Langegade, ligger Lige ud til Kertemindes travle hovedgade, Langegade, ligger ergården, som er en gammel gård fra 1600-tallet. Træder Farvergården, som er en gammel gård fra 1600-tallet. Træder nd gennem porten,porten, kommer man den skønneste man ind gennem kommer manind ind iiden skønneste gårdhave fuld af blomster, insekter dufte. Her serveres der der have fuld af blomster, insekter ogogdufte. Her serveres kaffe fra den lille butik i Farvergården. Når roen har indfundet fra den lille butik i Farvergården. Når roen har indfundet sig, kan man gå på oplevelse i Farvergårdens øvrige etager og an man påting oplevelse i Farvergårdens etager og se gå gamle fra bl.a. Kertemindes fisker- og øvrige håndværkerliv. mle ting fra bl.a. Kertemindes fisker- og håndværkerliv. Læs mere: farvergaarden.ostfynsmuseer.dk

mere: farvergaarden.ostfynsmuseer.dk

KERTEMINDE SIDE 7 11 KERTEMINDE KERTEMINDE SIDE SIDE 7

KERTEMINDE SIDE 7

Farvergården Farvergården


MUNKEBO KRO Helstegt Pattegris

Aspargesfestival

Hver måned

Serveres hver fredag aften fra den 24. juni – 19. august

Fra den 04. maj til den 03. juli En periode hvor vi sætter fokus på de skønne fynske asparges -særligt de skønne hvide asparges.

Serveres en ny spændende weekend menu – altid med fokus på årstidens råvarer

Vores asparges serveres i særlig grad til frokost, hvor aspargesen bliver

Med tilbehør serveret i skåle på bordet Pr. person kr. 265,00

hovedingrediensen i frokostretterne, og til aften, hvor de er en del af tilbehøret på vores retter.

2 retter kr. 345,00 3 retter kr. 410,00 4 retter kr. 470,00

www.munkebokro.dk • Tlf: 65974030 • info@munkebokro.dk • Fjordvej 56, Munkebo


Kim

Hammelsvang

Sofie

Stougaard

Farshad Kholghi

katja Holm

Ét skridt for langt...

Instruktør Frede Gulbrandsen Kapelmester Peter Bom

Tornøes Hotel 22. maj - 9. juli

Kerteminde Turistbureau 65321121 • Billetten 70202096 Politikens Kiosk, Odense • Kerteminderevyen.dk

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG

Foto: Skovdal Nordic

Kerteminde


KIRSEBÆRFESTIVALEN

K i r s e b æ r fe st i va l e n s æ t te r e n s ø d r ø d p r i k ove r i ’ e t i Ke r te m i n d e.

Kerteminde er traditionernes by, og for nu snart 17 år siden afholdt man historiens første Kirsebærfestival.

Kirsebærfestivalen er sommerens højdepunkt og foregår midt i Kertemindes gamle gader, der omdannes til gågader med handelsboder for en kort stund. Byen er under begivenheden fyldt med søde bær, glade mennesker, god musik og mange attraktioner. For sytten år siden fik en gruppe kertemindere den idé at arrangere en hyggelig begivenhed med lokale kirsebær som omdrejningspunkt. Det blev med årene en kæmpe succes, og festivalen voksede. I dag varer den tre hele dage – fra fredag formiddag til søndag eftermiddag i uge 29. Under festivalen kan man opleve når Rylen, det sejlskib, som Kerteminde-maleren Johannes Larsen sammen med Achton Friis sejlede på ekspedition til Danmarks øer med i 1920’erne, lægger til kaj lastet med kirsebær fra den lokale frugtplantage. Kirsebærdronningen er selvfølgelig ombord med sit entourage af søde kirsebærbørn, og med stil og kirsebær stiger hun fra borde på den stemningsfulde Renæssancehavn i centrum af Kerteminde, hvor det hele finder sted. Igen i år vil man kunne opleve forskellige slags musik på scenen fra harmonikamusik til rap-ensemblet Holmen Hustlers, Tue West, Full Moon Fever og meget andet. Det fulde musikprogram og andre informationer finder man på hjemmesiden kirsebaerfestival.dk eller på festivalens Facebook-profil. Kirsebærfestivalen er dog meget mere end musikken. Hvert år kåres den bedste kirsebærkage, og man kan være med til at udvælge næste års kirsebærplakat. Der er også kirsebærmotionsløb for hele familien, og i Langegade nord bliver der aktiviteter for børn. Kirsebærfestivalen er et non-profit arrangement, som Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen i samarbejde med en lang række lokale aktører og frivillige står for. Kom til Kerteminde fra den 22. til 24. juli og smag på sommeren, lyt til musikken og mød de glade mennesker, der strømmer til fra nær og fjern.

Foto Emil Andresen

Foto Emil Andresen

Foto Emil Andresen

KERTEMINDE SIDE 14


Ingen festival uden sponsorer Kirsebærfestivalen er gratis for alle, der tages ingen entré, og bymidten er fyldt med boder og gode tilbud, musik, teater, dans og meget mere. Alt dette er muligt takket være vores tre hovedsponsorer som kan se, at det er en fantastisk måde at synliggøre Kerteminde på og det er vi i Kirsebærfestivalen rigtig glade for. Kerteminde Cityforening vores hovedsponsor som lige siden festivalens spæde start har altid støttet os og bakket op om arrangementet. Formand for Kerteminde Cityforening og medindehaver af Den Gamle Købmandsgård Jonas Nielsen og formand for Kerteminde Kirsebærfestival Torben Saugmann Christensen.

Odense Havn støtter os for anden gang og i år sponsorer den stor scene på Kerteminde Torv samt lys og lydudstyr.

Foto Aleksandra Pfeil

Depot Odense som i flere år har hjulpet os med at fylde torvet med rigtig mange glade mennesker til god musik og en kold fadøl.

KERTEMINDE SIDE 15


KERTEMINDE MINIGOLF ANNONCE PLADS SIDE 18

Fy n s a m l e s p å e n a f Da n m a r ks s m u k ke ste m i n i g o l f b a n e r i Ke r te m i n d e N å r d e t g æ l d e r u d b u d d e t a f fa m i l i e a kt i v i te te r i Ke r te m i n d e ka n m a n i k ke ko m m e u d e n o m Ke r te m i n d e M i n i g o l f, d e r l i g g e r l i g e u d t i l Ke r te m i n d e b u g te n o g d e n d e j l i g e N o rd s t ra n d e n . D e t f l o t te a n l æ g i n d g å r i Ke r te m i n d e s b r e d e p a l e t a f g o d e fa m i l i e t i l b u d o g e r e n d n u e n g r u n d t i l a t l æ g g e ve j e n f o r b i d e n g a m l e f i s ke r by i l ø b e t a f fo rå r o g s o m m e r.

H ve r t å r s i d st i m a r t s g å r te a m e t o m k r i n g M i n i g o l f e n

Ke r te m i n d e M i n i g o l f k u n n e i 2 0 2 0 fe j r e s i t 3 0 å r s

i g a n g m e d a t k l a rg ø r e b a n e n s å d e n t a g e r s i g g o d t

j u b i l æ u m m e d n u væ r e n d e e j e r H a n s J ø r g e n K a a s ve d

u d t i l d e m a n g e t u s i n d e b ø r n o g vo ks n e , d e r hve r t å r

roret, og ingen tvivl om at han er en af årsagerne

b e s ø g e r Ke r te m i n d e, o g s o m l i g e s ka l e t s m u t f o r b i

t i l a kt i v i te te n s p o p u l a r i te t . H a n e r g e r n e d e n fø r s te

M i n i g o l fe n fo r a t d yste p å d e 1 8 h u l l e r. B a n e n e r e n

p å s te d e t , o g o f te o g s å d e n s i d s te d e r g å r h j e m . H a n

s å k a l d t a d ve n t u r e g o l f b a n e, hv i l ke t b e t yd e r a t d e n

d r i ve r b a n e n s a m m e n m e d s i n h u s t r u A n j a , o g s a m m e n

e r s p e c i a l d e s i g n e t , b e l a g t m e d ku n s tg ræ s o g s j ov a t

m e d e t h o l d a f u n g e s ø r g e r d e fo r a t b å d e s e r v i ce o g

s p i l l e p å m e d fo r s ke l l i g e fe a t u r e s s o m b a k ke r, s m å

s te m n i n g e r i to p .

b j e rg e o g va n d l ø b . D e t e r i k ke fo r i n g e n t i n g , a t b a n e n s s l o g a n e r Fy n s s j ove ste, o g hve r t å r a f h o l d e s e n te n

U d ove r a t væ r e e n a f Da n m a r k s b e d s t b e l i g g e n d e

Fy n s m e ste r s ka b e r

minigolfbaner er det muligvis også den bane der har

eller

Da n m a r ks m e s te r s ka b e r

anlægget.

d e n l æ n g s te s æ s o n , ove n i kø b e t m e d d e l æ n g s te å b n i n g s t i d e r. M a n k a n d e r fo r s o m m e r e n i g e n n e m o g s å

Ke r t e m i n d e M i n i g o l f h a r s e l v f ø l g e l i g o g s å t i l k ny t t e t

n å a t b e s ø g e e n a f bye n s m a n g e r e s t a u ra t i o n e r o g n å e t

e t i s h u s , d e r u d ove r a t s e r ve r e f o r s k e l l i g e f o r m e r

s p i l m i n i g o l f, i n d e n t u r e n g å r h j e m a d i g e n . J a fa k t i s k

f o r f a s t f o o d s e l v f ø l g e l i g o g s å l ave r d e e f t e r t r a g t e d e

ka n m a n s o m m e r e n i g e n n e m s p i l l e l i g e i n d t i l k l . 2 3 o m

i s va f l e r m e d g u f. D u k a n b e s t i l l e e n S k i p p e r va f f e l ,

a f te n e n .

f o r m a n e r ve l ve d h ave t , m e n d u k a n j o o g s å f o r s ø g e

Fo r g æ s te r d e r m å t te t i l b r i n g e d a g e n i Ke r te m i n d e ,

a t p r ø ve k r æ f t e r m e d d e n b e r ø m t e M a x i g o l f va f f e l

e r Ke r te m i n d e M i n i g o l f o g s å e t g o d t s te d a t s t a r te ,

m e d f i r e k u g l e r i s , g u f, s y l t e t ø j , s o f t i c e , d r ys o g t o

e f te r s o m d e n l i g g e r i g å a f s t a n d t i l b å d e s t ra n d o g

f l ø d e b o l l e r (d e n e r d o g k u n f o r d e r i g t i g s u l t n e s k u l l e

by m i d te n m e d r e s t a u ra n te r, o g h e r e r g o d p l a d s t i l a t

v i h i l s e o g s i g e f r a i n d e h ave r H a n s J ø r g e n K a a s) .

h ave b i l e n p a r ke r e t .

Besøg Kerteminde Minigolf hver dag fra kl. 11.00 på Marinavejen 16 i Kerteminde, tlf. 65 32 34 66



HAVNEFEST Altid første weekend i august

Kerteminde Havnefest så dagens lys i 1969, og siden er bølgerne gået højt i den første weekend i august. Det er weekenden hvor mange vender hjem til Kerteminde og mødes med gamle skolekammerater og venner – det er traditionernes fest.

Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Roklub

Igennem årene er der skabt store overskud, og sendt mange penge videre til de to foreninger, som i dag står bag havnefesten – nemlig Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Roklub. Fra starten var Kerteminde Fiskeriforening også med i fælleskabet, og de sætter stadig deres præg på festen – blandt andet ved at arrangere den store fiskebuffet i Hyttefadet søndag ved middagstid Lørdag starter det hele med havneoptog og havneshow, og et fast og populært indslag lørdag er pigefrokosten i Smuglerkroen. Men inden det hele brager løs på festpladsen, så går det lystigt til ved ”forfesterne” i byens haver. Her mødes de unge mennesker i festlig lag inden de i store flokke drager med festpladsen.

Festpladsen består af en perlerække af spændende ”vandingssteder”. Skipperkroen, Molekroen, Sildekroen, Smuglerkroen og Isværket, er alle steder for der er musik og højt humør både lørdag og søndag. Børnekroen er ikke en kro, men et hyggeligt sted for hele familien, hvor far, mor og børn kan fornøje sig. Havnefesten sluttes altid af med et stort fyrværkeri på Sydstranden søndag aften. I 2019 blev der udskrevet en slogankonkurrence. Vinder-sloganet blev ”Så sejler vi” – og det gør vi d. 6. og 7. august 2022.

Vidste du at……. Ved 25 års jubilæet i 1994 var den samlede med medarbejderstab på 385 personer. For at skabe en bredere familievenlig Havnefest blev Børnekroen etableret i den 3. sæson. Børnekroen består stadig i fin form. Først i 80`erne blev en arbejdsgruppe nedsat, som skulle sørge for afspærring/kontrol og rengøring. De blev kaldt ”det beskidte dusin”, og gruppen er stadig klar til at gøre det beskidte arbejde på festpladsen. Havnefestens nuværende formand Preben Frets, fik en glædelig meddelelse under festlighederne søndag eftermiddag i 2009. Preben Frets blev morfar for første gang. Mogens Jensen, gudsbenådet tegner, har slået mange streger igennem årene. I jubilæumsskriftet fra 2009 fortæller han om et møde med Per Roungkvist midt på Præstegade, et møde som endte med, at Mogens Jensen gik hjem og lavede en tegning, som blev brugt til plakater mv. Høkerne sørger for at der ikke mangler friske forsyninger under Havnefesten. En af de erfarne ”forsyningsfolk” er Lars Ole Valsøe, som har været med i rigtig, rigtig mange år. Tom Donovan er en utrolig populær kunster. I 25 år har han underholdt et talstærkt publikum i Molekroen.

KERTEMINDE SIDE 18


Havnefest Havnefest så sejler vi!

6. - 7. AUGUST

Altid før st e h e l e w ee k e n d i a u g u st

Lørdag kl. 12.00-02.00 Søndag kl. 9.00-22.30 Følg os på  HAVNES

A rrangør: KERTEMINDE

ROKLUB

KERTEMINDE

SEJLKLUB

HOWET

er tilb age me d faldsk ærmsu dsprin og den g berøm te ”Sliske ”!


Come2Live �

®

SLOTSKONCERT

SOMMER 2022

LUNDSGAARD GODS 18. juni (Kerteminde)

Glæd dig til musik med

MADS LANGER JACOB DINESEN FOLKEKLUBBEN BARBARA MOLEKO MATHILDE FALCH


VAFFELHUSET

Vi blev Fyns bedste og Danmarks 2. bedste Ishus – tak for alle stemmerne!

Når du nærmer dig Kerteminde, vil noget af det første du møder - duften af hjemmelavede vafler! Glæd dig også til vores lækre luftige guf med masser af smag Vælg mellem 21 varianter af is

Åbningstider alle dage fra kl. 11.00 Følg os på

Trollegade 2D, Kerteminde, tlf. 65 32 34 13 www.vaffelhuset.dk KERTEMINDE SIDE 21


KERTEMINDEREVYEN Tornøes Hotel - 22. maj - 9. juni

Nyopgravede kartofler På billedet til venstre ses revydirektør, Mads Nørby med høj hat, bevæbnet med kniv og gaffel, klar til at jage bestikket i den første kartoffel, der stikker knolden op over jorden. Solen skinner og lige nu er der dejligt varmt under plastikken. Det er godt, for varmen er vigtig for væksten. Der er stadig frostgrader om natten og derfor må Michael ud om natten og ”cirkulere” luften for at værne den værdifulde afgrøde mod kulden. Endnu er kartoflerne ganske små, men de vokser dag for dag, og Verena lover, at de er klar til premieren på årets revy. Sidste år, 2021, var første år med kartofler fra Skovløkke, og Mads Nørby slår fast, at fra nu af står der nyopgravede kartofler fra Skoløkke på menuen, der serveres inden revyen i salen på Tornøes Hotel. Foruden de udsøgte kartofler er der stegt flæsk med persillesovs, sennep og rødbeder på tallerkenerne. Det er en tradition, der ikke skal rokkes ved. Mads Nørby fortæller, at han forsøgte noget ny i 2014. ”Uha, det skulle jeg ikke finde på, griner han. Jeg blev jaget af byen med besked på ikke at komme igen, før der var rettet op på den misere. Ramaskrig, kaldes det, og det var ellers vanvittig lækre tapas til en helt urimelig god pris, der var på menuen. Men den gik ikke.

Kim

lsvang Hamme

Sofie ard

Stouga

Katja

ad Farsoh lghi

Holm

Kh

Ét skridt

t...

for lang

Sofie

Kim

Stougaard

Hammelsvang

Farshad Kholghi

Katja Holm

Ny “Clara”

Ét skridt for langt...

Fr

ester KapelmBom Peter r Inst ruktøndsen ra ede Gulb

ns Kiosk,

Odense

Ke

Kapelmester Peter Bom Instruktør Frede Gulbrandsen c

Kerteminde

.dk

derevyen

in • Kertem

vdal Nordi Foto: Sko

Foto ESkovdal Nordic

Hotel Politike 202096 Tornøes 9. juli lletten 70 22. maj 1121 • Bi eau 6532 ur tb ris Tu rteminde

R7 G RUDE AU OG FORLA BURE

Tornøes Hotel 22. maj - 9. juli Kerteminde Turistbureau 65321121 • Billetten 70202096 Politikens Kiosk, Odense • Kerteminderevyen.dk

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG

KERTEMINDE SIDE 22

Foto: Skovdal Nordic

Kerteminde


Ny Amanda

landsdækkende sommerrevy, men personerne på plakaten er en hyldest til Kerteminde. Det er helt bevidst. Og der kommer nok også et nummer eller to, der handler om den kønne lille by ved fjorden, slutter Mads Nørby. Genbrug af bannere Når en skuespiller skal skiftes, skal alting skiftes, også de store bannere. Hvad skal der nu ske med dem? De skal i hvert fald ikke i containeren med presenninger på genbrugspladsen, siger Mads Nørby. På billedet herunder ses revydirektøren i samtale med Leslie Ann Schmidt fra firmaet Pose og Sæk, som kan sørge for at bannerne ikke bare ryger ud. Der kan komme mange gode tasker og indkøbsnet ud af dem. Farverne er gode, mener Leslie Ann, kvaliteten er måske lige lovlig kraftig, men vi skal nok finde det helt rigtige at bruge dem til.

Foto Emil Andresen

På billedet nederst til venstre kan man se Kerteminderevyens plakat med den unge revydebutant Clara Ellegaard på højre fløj, klædt som Amanda med fisk i nettet og det hele. Clara glædede sig til at skulle spille revy i Kerteminde. Det skal hun ikke alligevel. Hun skal nemlig føde midt i juni, fortæller Mads Nørby, så det må blive en anden gang. - Hvad gjorde i så? - Så fik vi fat i Katja Holm, så nu er det hende der står med fisk i nettet og giver den som Amanda, sammen med Farshad som Ladby Vikingen, Kim som Johannes Larsen, Sofie Stougaard som kirsebærdronningen og kapelmester Peter Bom, som vægteren. - Det er nogle fine kertemindere på plakaten, er Kerteminderevyen blevet en lokalrevy? - Nej, slet ikke, revyen er som altid en god

Foto ESkovdal Nordic

U D S K I F T N I N G A F S K U E S P I L L E R I N D E PÅ H O L D E T - H VO R F O R , H VO R DA N O G H VA D S Å . . .

B i l l e t kø b

Dørene åbnes klokken 18.00 Spisning klokken 18.30 (hvis tilkøbt) Revy klokken 20.00 Varighed: til kl. 22.00 Eftermiddags forestillingen til kl. 17.00

Telefon Billetten: 70 20 20 96 www.billetten.dk Telefon Kerteminderevyen: 21 44 67 56 Mads@kerteminderevyen.dk

KERTEMINDE SIDE 23


Kulinariske oplevelser

Restaurant Rudolf Mathis Dosseringen 13 ·Kerteminde · 6532 3233 · www.rudolf-mathis.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.