__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kerteminde sommeren 2021

Dette er et kommercielt tillæg

HAVNEMILJØ

ISVAFLER

KIRSEBÆR KRÆMMERMARKED

GOLFKLUB HANDELSGADE FESTIVAL NATURSTRAND

KULTUR SEJLADS KONCERTER

REVY BRIDGE SPA

MUSEER GOURMETMAD

•KERTEMINDE• Vi har alt...


VELKOMST Selv i en Coronatid kan Kerteminde ikke lade være. I Kerteminde Kommune sker der en masse spændende ting. Det er dette magasin et godt eksempel på. Vi kalder os Haven ved havet, og det er en god betegnelse for, hvad vi rummer. Vi har de mest fantastiske omgivelser. Her er rigt på natur, et smukt købstadsmiljø, en fantastisk iderigdom og en lyst til fællesskaber er medvirkende til, at vi har så mange aktiviteter at byde på. Det seneste år har givet os alle mange benspænd. Vi har derfor haft stort politisk fokus på at støtte op om et kultur- og fritidsliv med både økonomisk støtte og hjælpende hænder, da det er med til at give os alle så meget. Nu lysner det, og vi glædes over, at vi igen kan lukke gradvist op for de mange gode aktiviteter og oplevelser, som vores kommune har at byde på. Jeg drømmer om, og glæder mig til en sommer, der både er sprudlende, festlig, musikalsk og sjov i selskab med hinanden - hvor vi selvfølgelig overholder de restriktioner, som er gældende på det givne tidspunkt. Derfor vil jeg ønske jer alle fra nær og fjern velkommen til fællesskabet i Kerteminde og til mange gode oplevelser. Vi byder både på gode smagsoplevelser, sjove aktiviteter, musikalske begivenheder og spændende festivaler. I ønskes rigtig god fornøjelse! Når I så er her, så slå lige et smut forbi turistkontoret, for vi har så meget at byde på i hele kommunen.

Venlig hilsen

Kasper Ejsing Olesen Borgmester

KERTEMINDE SIDE 2


VI STÅR SAMMEN

V E L KO M M E N T I L K E R T E M I N D E , V E L KO M M E N T I L E N S O M M E R F Y L D T M E D H YG G E , S J OV, F E S T, M U S I K , HAN DE L OG FORHÅB E NTLIGT E N MASSE SOL SKIN . Sommerhalvåret i Kerteminde emmer af kultur, handelsliv, musik og ikke mindst revy. Begivenhederne står i kø fra maj og ind i september, og trods havnebyens beskedne størrelse skorter det ikke på underholdning og kvalitet. Men i år er det især sammenhold og synergi, der kommer til at skabe overskrifter i gaderne. Efter et uforudsigeligt år for os alle har fem herrer, hvis hjerter banker for Kerteminde, givet håndslag på, at I år skal blive et særligt år, hvor det at hjælpe hinanden er øverst på dagsordenen. Det hele startede med en gåtur i Lundsgårdskoven, lige udenfor Kerteminde, en kold januareftermiddag. Revydirektør Mads Nørby fortæller:- Vi startede egentligt med de her gåture for at sparre med hinanden og for at se, om der var noget som vi kunne gøre bedre sammen end hver for sig. De fem herrer er udover Mads Nørby formand for Kerteminde Havnefest Preben Frets, formand for Kerteminde Cityforening Jonas Nielsen, formand for Kirsebærfestivalen Torben Saugmann og Hans Linde Thomsen, chef for nyeste skud på stammen af begivenheder i Kerteminde, nemlig musikfestivalen NU, der foregår ved Lundsgård Gods.

Det blev til flere gåture. – Og vi gik sgu langt, understreger Mads Nørby med et glimt i øjet. - Vores første fælles projekt blev et banner, der hang tværs over hovedgaden. Vi er i gang med at sende et signal til hele Fyn om, at her i Kerteminde, der står vi sammen om at lave den bedste og bredeste underholdning. - Vi fandt ud af, at der var flere ting vi kunne bruge hinanden til, og nu er vi i gang med at sende et signal til hele Fyn om, at her i Kerteminde, der står vi sammen om at lave den bedste og bredeste underholdning, grundlagt på traditioner der gør, at det er genkendeligt for både de mennesker som bor i byen, men også for turister og handlende, som bliver ved med at vende tilbage hertil, kvitterer Mads Nørby og fortsætter: - Det er her i Kerteminde, det kommer til at ske, og det er blandt andet det vores mange gåture har bekræftet mig i. Velkommen til Kerteminde, velkommen til en sommer fyldt med hygge, sjov, fest, musik, handel og forhåbentligt en masse solskin. Vi glæder os til at se jer!

- S a m m e n e r v i st æ r ke r e o g k a n g ø r e t i n g e n e e n d n u b e d r e n å r v i d e l e r v i d e n . D e t h a r v i a l l e re d e b ev i st ove r fo r h i n a n d e n , o g j e g g l æ d e r m i g t i l e n s o m m e r hvo r v i u d ove r a t g æ ste h i n a n d e n s b e g i ve n h e d e r s k a l h ave s m ø g e t æ r m e r n e o p fo r a t g i ve Ke r te m i n d e o g d e n s

Torben Saugmann

g æ s te r d e t b e d s te v i ka n . -V i h a r hve r i s æ r n o g l e ko m p e te n ce r d e r g ø r, a t v i k a n g ø r e a r b e j d e t m e d vo r e s b e g i ve n h e d e r l e t te r e . Vi l ave r i b u n d o g g r u n d d e t s a m m e st y k ke a r b e j d e, o g ve d a t s p a r re ka n v i u n d e r stø t te h i n a n d e n – g ø re h i n a n d e n e n d n u b e d re o g s ka b e d e b e d s te Preben Frets

fo r u d s æ t n i n g e r fo r e n g o d s o m m e r.

- S o m fo r m a n d fo r C i t y fo r e n i n g e n e r j e g r i g t i g g l a d f o r a t h ave få e t m u l i g h e d e n fo r a t i n d t ræ d e i d e t te fæ l l e ss ka b d e r s ka l væ r e m e d t i l a t s t y r ke bye n s i m a g e o g h a n d e l . H va d d e r e r g o d t fo r Ke r te m i n d e , e r g o d t f o r o s a l l e o g

Jonas Nielsen

fo rd e l a g t i g t fo r d e b e g i ve n h e d e r o g fo re n i n g e r v i re p ræ s e n te re r.

Mads Nørby

- V i h a r f u n d e t e n r ø d t rå d i vo r e s s a m a r b e j d e , o g v i h a r m e d m a g a s i n e t h e r få e t b u n d e t b e g i ve n h e d e r n e s a m m e n . Vi ko m m e r t i l a t s i g n a l e re, a t h e r i Ke r te m i n d e b l i ve r d e t e n b u l d re n d e f e d s o m m e r, b å d e m u s i ka l s k , ku l i n a r i s k o g m e d g a n g i d e n . D e t tø r j e g g o d t l ove . - V i v i l g e r n e h ave N U Fe s t i va l e n t i l a t l eve i Ke r te m i n d e , o g a t Ke r te m i n d e få r e t e j e r s k a b t i l b e g i ve n h e d e n .

D e r f o r e r d e t v i g t i g t a t d e n f o ra n k re s i d e t l o k a l e. Vi v i l d e r fo r g e r n e væ re e n d e l a f a l t d e t a n d e t d e r f o re g å r h e r i bye n , o g d e t h a r v i n u få e t l ov t i l v i a s a m a r b e j d e t m e d f o re n i n g s l i ve t o g revye n . D e t e r o p l a g t fo r vo re s fe st i va l g æ ste r a t d e b r u g e r bye n o g l a d e r s i g i n s p i re re a f d e t d e s e r, o g fo r h å b e n t l i g t få r e n f e d o p l eve l s e . Kommercielt indstik tilFyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag den 2. maj 2021 Kerteminde Ugeavis onsdag den 5. maj Tryk: Jysk Fynske Medier Annoncesalg: “De 5 begivenheder“ Ansvarshavende: Mads Nørby

Hans Linde Thomsen

Oplag: 56.000 eks. Design & grafisk produktion: Todez Udgives af ”De 5 begivenheder i Kerteminde” i samarbejde med Jysk Fynske Medier Tekst: Rikke Mohr Jørgensen, Svend Novrup, Leif Smith Fotos: Emil Andresen, Skovdal Nordic og Rikke Mohr Jørgensen

KERTEMINDE SIDE 3


KERTEMINDE CITY Kom til Kerteminde – vi har alt! Siden tidernes morgen har Kerteminde været en livlig handelsby, og i året 1413 fik den status af købstad. Det var især den driftige havn, der gav Kerteminde en fordel, ligesom det dengang var fiskeri og ølbrygning der tegnede byens handelsliv. I dag er det Kerteminde Cityforening med dens 45 medlemmer der slutter ring om byens handel og varetager de forretningsdrivendes interesser. Byens handelsgader består af den centrale Langegade hvorpå også Torvet ligger, samt de gamle gader Trollegade og Vestergade. Kerteminde Cityforening som vi kender den i dag kan dateres tilbage til 2007, men foreningen bygger på stolte handelstraditioner med magtfulde købmænd som Muus og Andresen i slutningen af 1800-tallet. I dag findes alle typer af forretninger i byens gader, og der er rift om lokalerne hvis der tilfældigvis bliver et ledigt, og nye forretninger og koncepter skyder jævnligt op. Som medlemmer af Cityforeningen finder man både banker, mediehuse, et bredt udvalg af detailbutikker og specialforretninger, et oplevelsescenter, en elektriker, restauranter og caféer, en minigolfbane, købmænd, et hotel, et byggecenter, en pølsevogn, museer og en enkelt revisor. Fællesskabet af forretningsdrivende har til opgave at varetage handelsinteresser, men mest af alt

ligger det foreningen på sinde at skabe en levende by som både er hyggelig og sjov at bo i, og hvor man ikke behøver at køre ud af byen for at få opfyldt sine ønsker. For Kerteminde har det hele! Året rundt sker der noget i Kerteminde, og en aktivitetspulje født ud af Cityforeningen sørger for opbakning til de projekter der sættes i søen. Foreningen værner om forskellige tilbagevendende aktiviteter - alle supergode arrangementer der er med til at sætte fokus på Kerteminde som en by, hvor man gør noget for hinanden. Det er alle aktiviteter, der styrker fællesskabet og brander Kerteminde som en livlig og indbydende handelsby, som man altid har lyst til at vende tilbage til.

KERTEMINDE SIDE 4


Af aktiviteter som foreningen støtter, kan nævnes sommerkoncerter på marinaen, kræmmermarked i byens centrum, jule- og påskeaktiviteter, Halloween og ikke mindst Kirsebærfestivalen, hvor man mange år i træk har været hovedsponsor. - Det er ikke for sjov når vi siger, at nogle af Danmarks hyggeligste handelsgader findes her i Kerteminde, og for en lille by som vores er det ret utroligt så stor opbakning der er til de arrangementer, vi i fællesskab kommer op med, siger Jonas Nielsen, der er medstifter og mangeårig formand for Cityforeningen, og som bag sig har et stort opland af forretninger og erhvervsdrivende, der er med til at finansiere de fleste af midtbyens begivenheder. -Vi bakker rigtig gerne op om arrangementer, der trækker handlende til byen. Handlende, som også gør brug af de mange specialforretninger og spændende butikker,

KERTEMINDE SIDE 5

som gaderne bugner af. Det kommer os alle til gavn, at Kerteminde ud af til viser sig som den driftige handelsog turistby den er, og i modsætning til mange andre byer i Vandkantsdanmark, bliver nye forretninger ved med at dukke op i byens erhvervslokaler, der sjældent får lov til at stå tomme. Det kan vi alle klappe os selv på skuldrene for, understreger Jonas Nielsen. I Kerteminde kender man hinanden, og i Cityforeningen er man ikke bleg for at hjælpe sine kollegaer. Derfor kan man være sikker på, at hvis der er noget man søger, så kan man altid spørge sig for i Cityforeningens butikker, hvor man er der for hinanden og kan henvise til det, der efterspørges. - Jeg tror jeg taler på hele foreningens vegne når jeg siger, at her står vi skulder ved skulder, og vi hjælper hinanden i svære tider som dem, vi er på vej igennem lige nu, udtaler Jonas Nielsen. Kerteminde Cityforening er en selvstændig forening der arbejder uden nogen form for kommunal støtte, og det er ene og alene foreningsmedlemmernes kontingent, der er med til at finansiere mange af de tilbagevendende Kerteminde-events: - Og det er vi rigtig stolte af at kunne være med til at give til byen. Hvad der er godt for Kerteminde, er godt for os alle som bor her. Du kan finde en oversigt over Kerteminde Cityforenings medlemsbutikker på www.kertemindecityforening.dk hvor du også kan læse om foreningens forskellige tiltag og om den fordelagtige gavekortsordning.


3 historiske perler Sidste sommer genopdagede vi danskere, hvor meget vores eget lokalområde faktisk har at byde på. Både hvad angår natur, historie og kultur. Her kommer 3 forslag til historiske perler, du skal se i Kerteminde denne sommer. Også i år planlægger de fleste af os at holdes sommerferie herhjemme og nyde alt det gode, som den danske natur, kultur og historie har at byde på. Få danskere har dog så mange historiske oplevelser ved hånden, som de heldige kertemindere. Vi oplister her 3 historiske perler i Kerteminde, som du skal besøge denne sommer.

Johannes Larsen Museet

Johannes og Alhed Larsens kunstnerhjem. Det travleste sted i Kerteminde om sommeren, når solen skinner, er Nordstranden. Med storslået udsigt ud havet ligger et af Danmarks smukkeste kunstnerhjem, hvor kunst og natur går hånd i hånd. Selv om flere og flere danskere får øjnene op for museet, hersker her stadig en særlig, ophøjet fred og ro, som var man gæst hos kunstnerfamilien. På museet kan man gå på opdagelse i kunstneren Johannes Larsens villa, atelier, i udstillingerne og i den store have. Fra caféens terrasse kan man i ro og mag – med et kold glas vin eller øl – betragte sommerlivet på stranden.

Johannes Larsen Museet

Læs mere: johanneslarsenmuseet.dk

Vikingemuseet Ladby

Ladbyskibet. For over 1000 år siden blev en vikingekonge begravet ved Kerteminde Fjord. Med til dødsriget fik han 11 heste, 4-5 hunde, våben, samt sølv og bronze. Men det mest storslåede var det 22 meter lange skib, som vikingekongen og alle hans gravgaver blev lagt i. I dag ligger Ladbyskibet stadig hvor det blev gravlagt omkring år 925, og selvom der er gået næsten 1.100 år indfinder højtideligheden sig hurtigt i det dunkle gravkammer, hvor kun sporene af et af vikingernes mytologiske krigsskibe er oplyst. Læs mere: vikingemuseetladby.dk

Vikingemuseet Ladby

Farvergården

Museumshaven bag Farvergården. Lige ud til Kertemindes travle hovedgade, Langegade, ligger Farvergården, som er en gammel gård fra 1600-tallet. Træder man ind gennem porten, kommer man ind i den skønneste gårdhave fuld af blomster, insekter og dufte. Her serveres der kaffe fra den lille butik i Farvergården. Når roen har indfundet sig, kan man gå på oplevelse i Farvergårdens øvrige etager og se gamle ting fra bl.a. Kertemindes fisker- og håndværkerliv. Læs mere: farvergaarden.ostfynsmuseer.dk

KERTEMINDE SIDE 6

Farvergården


 4 ,5 / 5

Spis og sov godt på Tornøes Hotel Eat and sleep well at Tornøes Hotel · Essen und schlafen Sie gut im Tornøes Hotel Hyggelig restaurant med fantastisk flot udsigt til vandet - åbent både frokost og aften.

Gemütliches Restaurant mit herrlichem Blick aufs Wasser - mittags und abends geöffnet.

Cosy restaurant with a fantastic view of the water – open for lunch and dinner.

Vores dygtige kokke tilbereder alle retter af de bedste råvarer alt er hjemmelavet.

Unsere talentierten Köche bereiten sich vor sämtliche Gerichte frisch und nur aus besten Zutaten zu.

Our talented chefs prepare all dishes using the very best ingredients – everything is homemade.

Genießen Sie die Aussicht auf den neuen Renaissancehafen von unserer Terrasse aus.

Enjoy the view of the Renaissance Harbour from our ambient terrace.

Leckeres Bier aus der eigenen Hofbrauerei “Kerteminde Bryghus”.

Delicious beer from our own farm brewery “Kerteminde Bryghus”.

Wir verfügen über 59 gemütliche Zimmer, davon drei Suiten.

We offer 59 cosy rooms, three of which are suites.

Von den meisten Zimmer und Suiten haben Sie eine fantastische Aussicht aufs Wasser und den neuen Renaissancehafen.

Most of the rooms and the suites enjoy a fantastic view of the water and the new Renaissance Harbour.

Nyd udsigten til den nye renæssancehavn fra vores stemningsfyldte terrasse. Velsmagende øl fra eget gårdbryggeri “Kerteminde Bryghus”. Vi tilbyder 59 hyggelige værelser heraf 3 suiter. De fleste værelser og suiterne har en fantastisk flot udsigt til vandet og den nye renæssancehavn.

Free parking

Free WiFi

Pet-friendly

No-Smoking

Good food

Strandgade 2 · 5300 Kerteminde · Tel. 6532 1605 · tornoes@tornoeshotel.dk · www.tornoeshotel.dk


LUNDSGAARD GODS LUNDSGAARD GODS GODS 10. SEPTEMBER 10.————11. ——11.10. SEPTEMBER LUNDSGAARD ———11. SEPT

sebastian falch sebastian michael michael sebastian michael fal mads søren huss langer mads søren huss mads søren huss lang annika aakjær hjalmer annika aakjær hjalmer annika aakjær hjalm folkeklubben) (fra folkeklubben) kjartan arngrim (fra kjartan arngrim (fra folkekl kjartan arngrim svendsen falch mathilde signe svendsen falch mathilde signe signe svendsen mathilde CHARITY TIL FORDEL FOR KRÆFTFORSKNING

CHARITYCHARITY TIL FORDELTILFOR KRÆFTFORSKNING FORDEL FOR KRÆFTFORSKN PROGRAM & INFO

NUFESTIVAL.DK

PROGRAM & INFO

LUNDSGAARD GODS

KERTEMINDE

LUNDSGAARD GODS

& INFO NUFESTIVAL.DK PROGRAM KERTEMINDE NUFESTIVAL.DK

LUNDSGAARD GODS

KERTEMINDE


Fodboldlegenden Lars Høgh står sammen med rockpoeten Michael Falch og den erfarne koncertarrangør Hans Thomsen bag NU FESTIVAL på Lundsgaard Gods til september.

C

orona-tiden ligner måske ikke det oplagte tidspunkt for etablering af en helt ny festival i Danmark. Ikke desto mindre er fodbold-fynboen Lars Høgh gået sammen med sangeren Michael Falch og koncertarrangøren Hans Thomsen for at skabe en ny charity-festival på Lundsgaard Gods ved Kerteminde. ‘NU FESTIVAL’ er navnet på det nye initiativ. Alt overskud doneres til kræftforskning, og stifterne satser sammen med godsejerparret Vini og Rudolf Iuel på, at NU FESTIVAL bliver en tilbagevendende årlig begivenhed på gårdspladsen ved det smukke gods. Festivalen åbner 10.-11. september i år med en række danske sangskrivere på programmet: Søren Huss, Sebastian, Annika Aakjær, Mathilde Falch, Mads Langer, Hjalmer, Signe Svendsen, Kjartan Arngrim fra Folkeklubben og Michael Falch.

S D O G D R A A G S D N U L R E B M E T P E S . 1 1 — — — . 0 1 S D O G D R A A G S D N U L PES .11———.01 ‘NU FESTIVAL’ udspringer af de tanker om livssyn, som trioen Høgh, Falch og Thomsen deler. Det handler om nærvær, passion og socialt engagement. NU’et i festivalens navn skal forstås som et hint til intensitet i øjeblikket, lidenskaben i livsoplevelsen og som en hyldest til livsglæden. Det er singer/songwritere med poesi i blodet og historiefortællinger i hjertet, der er på plakaten på denne festival, hvor de fleste artister optræder med akustisk prægede set up’s eller helt solo.

n a i t s a b e s h c l a f l e a h c i m n a i t s a b e af leahcim s d a m r e g n a l s s u h n e r ø s nal sdam ssuh nerøs a k i n n a r æ j k a a r e m l a j h laLarjshHøghræ kaa aMickhaeinl Falncha ) n e b b u l k e k l o f arf(mirg n a t r a j k n r a udt ale r keklof arf(mirg nra nforaomtæltinitrleraiativejtk h c l a f n e s d n e v s e d l i h t a m e n g i s n e s d n e v s edlihtam engis Venskabet mellem fodboldlegenden og rockpoeten går tilbage til velgørenhedsprojektet ShowStars, som blev til år 2000. Her var Falchen en af initiativtagerne og Høghen blandt de bærende kræfter igennem 12 somres kombineret musik- og showfodbold. Lars Høgh er også glødende musikelsker og spillede basguitar på fodboldsangen ‘Sommerens

LARS HØGH, MICHAEL FALCH OG HANS THOMSEN FOTO: RIKKE MOHR JØRGENSEN

hjerte’, som Falch skrev til ShowStars. Omvendt har Michael Falch altid været dedikeret fodboldspiller på sekundaniveau, så de to ildsjæle har masser af fælles lidenskab. Hans Thomsen har i årtier været en af de vigtigste aktører i fynsk musikliv, indtil han for et par år siden gav stafetten videre i Live Culture. Nu har dette nye festival-initiativ lokket ham tilbage på banen igen. Lars Høgh, som spillede 817 kampe for OB og

Jeg glæder mig helt vildt til NU FESTIVAL. En festival, der hylder sangskriveren, der skaber den musik, som giver os alle et mentalt løft og tro på tingene. NU FESTIVAL skal være et frirum, hvor vi nyder den gode musik, den lækre mad og giver os det længe ventede samvær med andre og positive overraskelser. At vi har fået muligheden for at afholde festival på Lundsgaard Gods i Kerteminde, er jeg personligt glad for. Kerteminde står mit hjerte nær, og Vini og Rudolf Juel på Lundsgaard har skabt et sted, der fortjener opmærksomhed. Vi har valgt at gøre dette til et velgørenhedsprojekt, hvor overskuddet vil gå til kræftforskning.

var landsholdets målmand ved VM i Mexico, er fungerende målmandscoach for landsholdet og for Brøndby og har i en årrække tilbragt megen tid i sit sommerhus i Kerteminde. Michael Falch, som for nylig udgav sit album ‘Forår i brystet’ og har ny erindringsbog på trapperne, har historie i Nyborg, Tåsinge og på Langeland, ligesom Lundsgaard lagde gods til ‘Toppen af Poppen’ i sæsonen 2017, hvor Falch medvirkede.

Der er en fryd at være med til at planlægge dette initiativ sammen med Lars Høgh, der altid har et særligt blik for det sociale, og med den brave og dygtige Hans Thomsen og de kreative mennesker på Lundsgaard. Jeg ser NU FESTIVAL som en hyldest til livsglæden. Mit håb er, at vi - efter en hård periode med coronaen, hvor vi alle er ramt, ikke mindst på det sociale - kan være med til at tænde lidt ny gejst og tillid til fremtiden sammen med publikum på gårdspladsen på Lundsgaard Gods til september.

L E D R O F L I T Y T I R A H C G N I N K S R O F T F Æ R K R O F KSROFTFÆRK ROF LEDROF LIT YTIRAHC S D O G D R A A G S D N UL S D O G D R A A G S D N UL

EDNIMETREK

OF N I & M A R G O RP

FN E D NIOM EIT&RMEAKR G O RP K D . L AV ITSEF U N K D . L AV IT SEF U N


GRUNDE TIL SALG


KIRSEBÆRFESTIVALEN

K i r s e b æ r f e s t i va l e n s æ t te r e n s ø d r ø d p r i k ove r i ’ e t i Ke r te m i n d e.

Kerteminde er traditionernes by, og for nu snart 17 år siden afholdt man historiens første Kirsebærfestival.

Idéen blev født ud af at et par bysbørn var taget til Skotland og over et glas godt whisky blev enige om, at sådan en festival skulle man da have i Kerteminde. Heriblandt var tidligere borgmester Else Møller. Kirsebærfestivalen kom til at tage sit udgangspunkt i de lange og dybe traditioner, der er for kirsebærdyrkning på Nordøstfyn, hvor festivalens bær også plukkes fra. Mange vil mene, at det kun naturligt, at det søde og saftige bær bliver hyldet med sin egen festival. Og ligesom ved mange andre Kertemindetraditioner er Kirsebærfestivalen gennemsyret af sine egne populære af slagsen – ikke mindst optakten til festivalen, der foregår hos den lokale kirsebæravler Tina Nybro:

Lørdagen under festivalen er fyldt med mere musik og med flere hyggelige traditioner på Torvet i Kerteminde. Noget helt specielt er Kirsebærministeren, der hvert år giver stafetten videre til en ny minister, der afsløres på dagen. Det er gerne en person, der i løbet af året har gjort sig ekstra bemærket, eller har gjort en indsats for Kerteminde Kommune. Af tidligere ministre kan nævnes mediemand Bo Damgaard og tidligere minister Ritt Bjerregaard, ligesom formand for kommunens Landsbyråd Steen Hjorth og den lokale og muntre bedemand har haft æren af titlen. Der følger også gerne en opsang til byens politikere med udnævnelsen, hvis de vel at mærke har fortjent den. Næsten samtidig, i den anden ende af byen, finder en kagekonkurrence sted, hvor alle kan indlevere deres bud på årets bedste kirsebærkage i ren Bagedyst-stil. Finalen på dysten finder som det meste andet sted på Torvets store scene.

Kirsebærfestivalen foregår udelukkende udenfor på gader og stræder, og den inddrager både byens smukke renæssancehavn og det gamle Torv lige midt i byen. Begivenheden varer en weekend og starter fredag formiddag med Fyns største og hyggeligste morgenbord, godt hjulpet på vej af en hær af venlige kerte-mindere, der kalder sig Turismens Venner, og som du kan møde hver sommer i Kertemindes gader. Samtidig åbner boderne i hovedgaden Langegade, der er spærret af, og under hele festivalen fungerer som hyggelig gågade med musik, handelsboder, mad og selvfølgelig kirsebær. Og sådan finder en lang og udførlig liste af traditionelle begivenheder sted hele weekenden med kagekonkurrence, kirsebærlangspytskonkurrence, fakkeloptog og masser af musik. Det hele i en stor festlig sammenblanding, og spørger man festivalens gæster vil de hver især have deres egen favorit. Anne Wallin, der til daglig bor i Kerteminde, har deltaget i festivalen sammen med familien og gæster fra alle dele af Danmark nærmest

Når klokken nærmer sig de to om eftermiddagen vil man opleve, at gæsterne begynder at stimle sammen på kajen ved den smukke renæssancehavn. Enkelte spejder ud i horisonten, hvor en mast på en lille træbåd kan skimtes i det fjerne. Masten tilhører det historiske træskib Rylen, der blandt andet fragtede Johannes Larsen rundt til de danske øer, men som på denne specielle fredag er ladet med Kirsebærdronningen og hendes kirsebærpiger, samt en masse søde kirsebær, der deles ud ved skibets ankomst ved kajen.

KERTEMINDE SIDE 12


Spas og løjer

Har man lyst til at prøve kræfter med endnu en konkurrence, kan man dyste om hvem der kan spytte en kirsebærsten allerlængst fra toppen af den store scene på Torvet – en leg, hvor både voksne og børn kan deltage, og som altid bringer et smil frem på læben. Jo, Kirsebærfestivalen er en rigtig festival med spas og løjer, og et solidt musikprogram der har set både Søs Fenger, Hjalmer, Folkeklubben, Hardinger Band samt På Slaget 12. Musikken samler gæsterne på tværs af generationer, men festivalens mest stemningsfulde øjeblik er når solen ud på aftenen lørdag sammen med en udvalgt solist synges ned fra Renæssancehavnen, og solnedgangen bader fjorden i dagens sidste stråler. Festivalen slutter søndag eftermiddag på en dag, hvor også et Kirsebærløb for alle aldre har fundet sted. Det kræver selvfølgelig sine folk at stable en lignende begivenhed på benene, og festivalen bygges på skuldrene af frivillige, der år efter år går sammen om at skabe en folkefest. Tidligere bestyrelsesmedlem om mangeårig frivillig Jørgen Hansen fortæller:

Kirsebærfestivalen foregår udelukkende udenfor på gader og stræder, og den inddrager både byens smukke renæssancehavn og det gamle Torv lige midt i byen. Begivenheden varer en weekend og starter fredag formiddag med Fyns største og hyggeligste morgenbord, godt hjulpet på vej af en hær af venlige kertemindere, der kalder sig Turismens Venner, og som du kan møde hver sommer i Kertemindes gader. Samtidig åbner boderne i hovedgaden Langegade, der er spærret af, og under hele festivalen fungerer som hyggelig gågade med musik, handelsboder, mad og selvfølgelig kirsebær.

KERTEMINDE SIDE 13


Oplad din elbil på en af vores ladestandere på Nordøstfyn

På vej

Mesinge

Munkebo

På vej nef

På vej

Kerteminde C

Langeskov

__ __ __ __ __ __ __ __ nef ønsker Nordøstfyns borgere, gæster og turister en fuldkommen fantastisk sommer ... ... det kommer til at strømme med god energi!

nef · Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · Telefon: 63 32 11 00 · nef.dk


HAVNEFEST -

SÅ SEJLER VI!

H av n e f e s te n b l ev s t a r te t i 1 9 69 s o m e t s a m a r b e j d e m e l l e m Ke r te m i n d e S e j l k l u b , Ke r te m i n d e Ro k l u b o g Ke r te m i n d e F i s ke r i fo r e n i n g . I d a g e r d e t Ke r te m i n d e S e j l k l u b o g Ke r te m i n d e R o k l u b , d e r st å r fo r a f v i k l i n g e n a f d e n fe st l i g e we e ke n d i d e n l i l l e kø b st a d . H av n e fe ste n l ø b e r a l t i d a f s t a b l e n d e n fø r ste we e ke n d i a u g u s t , o g d e t e r ve l o g m æ r ke d e n fø r ste h e l e we e ke n d e n i m å n e d e n .

Havnefest Den første weekend i august

I 2021 er det 7. og 8. august. Havnefesten er traditionernes fest, hvor alle kommer hjem fra nær og fjern. Her mødes man med familie og venner. I haver og huse summer det af liv og leben inden det for alvor går løs på festpladsen på havneområdet. Løjerne starter lørdag ved middagstid med et optog gennem byens gader. Et orkester og toget ”Lillefut” fører an, efterfulgt af sejlklubbens og roklubbens festligt udklædte medlemmer. Der holdes taler på havnen, og Havnefestens formand får overrakt byens nøgler af borgmesteren. Så er man i gang, og så sejler Kerteminde! SLISKEN”, DYSTLØBET” OG PIGEFROKOST Et af de faste indslag er Smuglerkroens pigefrokost med langt over 100 hatteklædte kvinder, som møder op i højt humør og sørger for en festlig start på havnefesten. Havneshowet tog en pause i 2019, men er tilbage i 2021 med fuldt program. Et af de faste punkter i havneshowet er ”slisken” og ”dystløbet”, hvor kendte borgere skubber hinanden i vandet til stor morskab for tilskuerne. Lørdag er der op mod 5000 mennesker samlet på festpladsen, og langt de fleste er unge, som ser frem til denne faste tradition.

M a n g e st a r te r l ø rd a g e n m e d ” f o r f e s t ” i h ave r n e o g e n d e r p å f e s t p l a d s e n hvo r m a n m ø d e r g a m l e ka m m e ra te r o g ve n n e r. Lørdag betales der entre for at komme ind på festpladsen, men søndag er der gratis adgang til festlighederne. Lørdag bliver til søndag inden de mange tusinde mennesker traver hjem fra havneområdet og giver plads til det store rengøringshold, som sørger for at alt ser pænt og ryddeligt ud søndag formiddag. Søndagen starter stille og roligt for det modne publikum, som i årevis har moret sig kosteligt i Skipperkroen. Her har byens tidligere bedemand fornøjet de lokale med sjove fortællinger og anekdoter, men i de senere år har underholdningen dog været overtaget af andre. Havnefesten sluttes altid af med et kæmpe fyrværkeri søndag aften på Sydstranden.

KERTEMINDE SIDE 16


Vox Pop Camilla Mac Donald Vox Pop

Camilla Mac Donald, 28 årige Sygeplejerske, Odense.

Birgit Jarly, Trisse og MetteLise Fincks

Havnefesten går i arv

Mettelise Fincks er født ind i Kerteminde Havnefest og har været med i hele sit liv. Det var dog først som 21 årig hun fik lov til at stå bag baren. Hendes far, Mogens Fincks, bedre kendt som Trisse, holdt hårdt på at loven om udskænkning af alkohol skulle overholdes. Trisse og Tony Dall var kroværter i Molekroen, men i 2009 ønskede Tony Dall at stoppe, og Mettelise kom under oplæring hos de to erfarne herrer. Siden 2010 har far og datter styret Molekroen. I 2014 kom Birgit Jarly med i teamet, og mon ikke der er gode chancer for at møde de tre bag baren i 2021. Birgit Jarly har for øvrigt været formand for Havnefesten.Mettelises søster, Marianne Fincks, har også lagt masser af kræfter i Havnefesten. I 2008 overtog hun Remix, som på det tidspunkt lå på stranden ved siden af Molekroen. Da Marianne ikke var gammel nok til at få spiritusbevilling, så førte naboskabet med Molekroen til, at bevillingen lå hos farmand i Molekroen. Og som en krølle på det hele, så kan Mettelise Fincks fortælle, at hendes tre børn nu også hjælper til ved havnefesten, dog kun med opsætning og nedtagning af Molekroen, og afrydning af borde under festlighederne.

Havnefesten endte med bryllup

De kulørte lamper var tændte, og der var god gang i Piratkroen i 1971, altså for nøjagtig 50 år siden. Anne var 16 år, lige kommet hjem fra ferie på Bornholm, og stadig lidt søsyg. Den unge elektrikerlærling Steen på knap 19 år og Anne havde fået et godt øje til hinanden. Annes lillesøster kom også forbi Piratkroen og så Anne og Steen sidde tæt, og straks løb hun hjem til faderen på Klintevej 13 for at fortælle hvad hun havde set. Søsteren troede, at Anne var fuld, men det var blot søsygens eftervirkninger. Det kunne faderen også selv konstatere, da han mødte op i Piratkroen. Mødet til Havnefesten i 1971 resulterede i ægteskab. 16. september 1977 blev Anne og Steen Ernst Nielsen gift i Kerteminde Kirke, med efterfølgende fest i Sejlklubben. Med til brylluppet var Lars Ole Valsøe og Søren Abbednæs, begge skattede frivillige i Høkeren, hvor Steen også i dag giver en hånd med. I 1982 overtog Steen faderens el-firma, som i alle årene har sørget for, at elektriciteten har fungeret på festspladsen

Anne og Steen Ernst Nielsen KERTEMINDE SIDE 17

Camilla Mac Donald, har været med til havnefest siden hun var 15 år. 2020-festen blev desværre aflyst på grund af coronaen, men det får Camilla til at glæde sig endnu mere til årets fest. – Jeg har så mange gode minder, blandt andet fra pigefrokosten, hvor jeg har været med fem gange, fortæller Camilla. Dagen starter med fis og ballade, og så er man klar til at møde gamle klassekammerater og venner. Jeg håber virkelig, at årets havnefest bliver til noget, jeg ser frem til det!

Sanne Mohr Ernst Vox Pop

Sanne Mohr Ernst, Assisterende rådgiver, Kerteminde For Sanne Mohr Ernst er havnefesten ” årets begivenhed”. – Jeg har aldrig misset et år, ja faktisk så planlægger jeg altid min sommerferie efter havnefesten, fortæller hun glad. Havnefesten ligger i starten af min ferie, og så er mandag og tirsdag i ugen efter reserveret til ”at komme sig”. Jeg har i de sidste mange år haft huset fyldt med overnattende gæster, der kommer udenbys fra, og som alle også skal til fest på havnen. Havnefesten er for mig indbegrebet af sommer, sol, kolde fadøl og god stemning. Det er super hyggeligt, man møder alle dem, man ikke lige ser til hverdag, og dem som er flyttet fra byen. Man skal altid sætte god tid til at gå rundt på festpladsen, for man møder mange, som man lige skal snakke og skåle med.

Kasper Ramussen Vox Pop

Kasper Rasmussen, indehaver af Cykelgården, Kerteminde: Byens cykelsmed er blandt dem som har havnefesten som et af årets absolutte højdepunkter. Faktisk er der nærmest lavet en drejebog over den første weekend i august. – Vi har fastlagte traditioner, fortæller Kasper Rasmussen. Lørdag mødes vi her ved værkstedet i Langegade og får et par forfriskninger inden vi går over til havnefesten. De sidste år har vi lyttet og set Tuesday Club i Skipperkroen, og efter den oplevelse vender vi tilbage til Langegade, hvor vi griller. Søndag står den på æbleskiver, inden vi atter går over på festpladsen. Selv i 2020, hvor coronaen lagde havnefesten ned, var der gang i sagerne hos Cykelgården. - Vi mødtes som sædvanligt, og tog så over på havnen med øl i cykelkurven, siger Kasper Rasmussen med et smil om munden. Han er ikke i tvivl om, at han og vennerne er klar til havnefesten 2021.


KERTEMINDE MINIGOLF ANNONCE PLADS SIDE 18

Fy n s a m l e s p å e n a f Da n m a r ks s m u k ke ste m i n i g o l f b a n e r i Ke r te m i n d e N å r d e t g æ l d e r u d b u d d e t a f fa m i l i e a kt i v i te te r i Ke r te m i n d e ka n m a n i k ke ko m m e u d e n o m Ke r te m i n d e M i n i g o l f, d e r l i g g e r l i g e u d t i l Ke r te m i n d e b u g te n o g d e n d e j l i g e N o r d s t ra n d e n . D e t f l o t te a n l æ g i n d g å r i Ke r te m i n d e s b r e d e p a l e t a f g o d e fa m i l i e t i l b u d o g e r e n d n u e n g r u n d t i l a t l æ g g e ve j e n f o r b i d e n g a m l e f i s ke r by i l ø b e t a f fo rå r o g s o m m e r.

H ve r t å r s i d st i m a r t s g å r te a m e t o m k r i n g M i n i g o l f e n

Ke r te m i n d e M i n i g o l f k u n n e i 2 0 2 0 fe j r e s i t 3 0 å r s

i g a n g m e d a t k l a rg ø r e b a n e n s å d e n t a g e r s i g g o d t

j u b i l æ u m m e d n u væ r e n d e e j e r H a n s J ø r g e n K a a s ve d

u d t i l d e m a n g e t u s i n d e b ø r n o g vo ks n e , d e r hve r t å r

roret, og ingen tvivl om at han er en af årsagerne

b e s ø g e r Ke r te m i n d e, o g s o m l i g e s ka l e t s m u t f o r b i

t i l a kt i v i te te n s p o p u l a r i te t . H a n e r g e r n e d e n fø r s te

M i n i g o l fe n fo r a t d yste p å d e 1 8 h u l l e r. B a n e n e r e n

p å s te d e t , o g o f te o g s å d e n s i d s te d e r g å r h j e m . H a n

s å k a l d t a d ve n t u r e g o l f b a n e, hv i l ke t b e t yd e r a t d e n

d r i ve r b a n e n s a m m e n m e d s i n h u s t r u A n j a , o g s a m m e n

e r s p e c i a l d e s i g n e t , b e l a g t m e d ku n s tg ræ s o g s j ov a t

m e d e t h o l d a f u n g e s ø r g e r d e fo r a t b å d e s e r v i ce o g

s p i l l e p å m e d fo r s ke l l i g e fe a t u r e s s o m b a k ke r, s m å

s te m n i n g e r i to p .

b j e r g e o g va n d l ø b . D e t e r i k ke fo r i n g e n t i n g , a t b a n e n s s l o g a n e r Fy n s s j ove ste, o g hve r t å r a f h o l d e s e n te n

U d ove r a t væ r e e n a f Da n m a r k s b e d s t b e l i g g e n d e

Fy n s m e ste r s ka b e r

minigolfbaner er det muligvis også den bane der har

eller

Da n m a r k s m e s te r s ka b e r

anlægget.

d e n l æ n g s te s æ s o n , ove n i kø b e t m e d d e l æ n g s te å b n i n g s t i d e r. M a n k a n d e r fo r s o m m e r e n i g e n n e m o g s å

Ke r t e m i n d e M i n i g o l f h a r s e l v f ø l g e l i g o g s å t i l k ny t t e t

n å a t b e s ø g e e n a f bye n s m a n g e r e s t a u ra t i o n e r o g n å e t

e t i s h u s , d e r u d ove r a t s e r ve r e f o r s k e l l i g e f o r m e r

s p i l m i n i g o l f, i n d e n t u r e n g å r h j e m a d i g e n . J a fa k t i s k

f o r f a s t f o o d s e l v f ø l g e l i g o g s å l ave r d e e f t e r t r a g t e d e

ka n m a n s o m m e r e n i g e n n e m s p i l l e l i g e i n d t i l k l . 2 3 o m

i s va f l e r m e d g u f. D u k a n b e s t i l l e e n S k i p p e r va f f e l ,

a f te n e n .

f o r m a n e r ve l ve d h ave t , m e n d u k a n j o o g s å f o r s ø g e

Fo r g æ s te r d e r m å t te t i l b r i n g e d a g e n i Ke r te m i n d e ,

a t p r ø ve k r æ f t e r m e d d e n b e r ø m t e M a x i g o l f va f f e l

e r Ke r te m i n d e M i n i g o l f o g s å e t g o d t s te d a t s t a r te ,

m e d f i r e k u g l e r i s , g u f, s y l t e t ø j , s o f t i c e , d r ys o g t o

e f te r s o m d e n l i g g e r i g å a f s t a n d t i l b å d e s t ra n d o g

f l ø d e b o l l e r (d e n e r d o g k u n f o r d e r i g t i g s u l t n e s k u l l e

by m i d te n m e d r e s t a u ra n te r, o g h e r e r g o d p l a d s t i l a t

v i h i l s e o g s i g e f r a i n d e h ave r H a n s J ø r g e n K a a s) .

h ave b i l e n p a r ke r e t .

Besøg Kerteminde Minigolf hver dag fra kl. 11.00 på Marinavejen 16 i Kerteminde, tlf. 65 32 34 66


20

21

Havnefest

Havnefest så sejler vi!

7. - 8. AUGUST

Lørdag kl. 12.00-02.00 Søndag kl. 9.00-22.30 Følg os på  og

Altid før ste hele weekend i august

www.kertemindehavnefest.dk Siderne vil løbende opdateres

A r rangø r : KERTEMINDE

ROKLUB

KERTEMINDE

SEJLKLUB

KURSEN ER SAT VI PASSER P Å HINANDEN!


1 Ke r te m i n d e r evye n e r d e n f ræ k ke ​ p i g e i k l a s s e n . 2018 Mediestorm om Kerteminderevyens plakat

En plakat der signalerer globalt sammenhold om kloden, forårsager en regulær shitstorm, som dog slutter positivt for revyen. En sponsor på vej ud forlænger sit sponsorat og billetsalget stimuleres voldsomt. Sponsoren er stadig med.

Trine Gadeberg modtager Årets Dirch

Hvilket er skuespillernes fornemste udmærkelse:

Nomineret som Årets Revy ved Revyernes Revy

2021 Holdet er topklar

2020 Aflyst pga. COVID-19

2017 Trine Gadeberg kåres som Årets Revyforfatter.

2016 Årets revy ved Revyernes Revy.

Modtager prisen fra Charlies Revygalla.

Årets revy ved Charlies Revygalla.

Trine Gadeberg kåres som Årets Kvindelige Revyskuespiller

Kim Hammelsvang kåres som Årets Revykunstner

Modtager prisen fra Revyernes Revy.

Nomineret som Årets Revy ved Revyernes Revy.

Trine Gadeberg nomineres som Årets Kvindelige Revykunstner.

Jubelåret 2016 I 2016 faldt alt på forunderlig vis i hak, da en skuespiller faldt sent fra og blev erstattet med Marie Mondrup med alt for kort varsel. En god revy blev i de sidste fire dage før premieren forvandlet til en helt overdådig revy i samarbejdet mellem instruktør Frede Gulbrandsen, kapelmester Peter Bom og skuespillerne Marie Mondrup, Trine Gadeberg, Farshad Kholghi og Kim Hammelsvang. Gadebergs karakter Pelle blev født som 5 og en halv årig, og det er vi.. hvordan var det nu det var..? Jo, “kraaaft edeme” og “kraft Peter væltme” glade for. Kerteminderevyen blev såvel i Revyernes Revy som Charlies Revygalla kåret som Årets Revy. Publikum og anmeldere gispede af fryd: De tør i Kerteminde. Det tør vi hvert år, så kom bare an!

KERTEMINDE SIDE 20


TORNØES HOTEL 30. maj - 10. juli

V i f i n d e r g ræ n s e n , o g s å g å r v i é t s k r i d t ​ l æ n g e r e . P u b l i k u m g r i n e r s å d e t i ss e r i b u k s e r n e, o g d é t e r d e t ​ v i g t i g s te . 2015 Mads Nørby får Revyprisen.

2014 Mads Nørby nedlægger revyen den reddes af mange gode kræfter. Mads nedlagde revyen, da kommunen ikke ville være med, men mange stærke kræfter slog sig sammen, så revyen kom på kommunens ”finanslov”, og revyen kom stærkere igen, efter dannelsen af en solid erhvervsgruppe.

2009 Mads Nørby får årets Thorleif.

Overrakt af Leif Maibom, ved Revyernes Revy, for sit store arbejde for at udvikle Kerteminderevyen.

2008 Mads Nørby overtager Kerteminderevyen.

Elmerdahl kastede håndklædet efter 2007, men Nørby greb det før revyen 2008, hvor stegt flæsk og persillesovs på instruktør Pia Jette Hansens forslag blev den faste middagsdelikatesse flere år, før det blev dansk nationalret.

2001-2003 Bertel Abildgaard Kerteminderevyen.

Bertils revyer fik fine anmeldelser, men blev aldrig lokalt forankret og havde ikke PR-tække.

Rene Wowk Kerteminderevyen.

bød på bl.a. Kirsten Siggaard, Liselotte Lohmann, Ib Frendø og Karsten Knudsen.

Ingen revy.

2013 Peter Bom bliver Årets Revykomponist.

Bl.a. for hansudgave af Anne Linnets stille morgen.

Kim Hammelsvang nomineret som Årets Talent Ved Charlies Revygalla

Revyen nomineret som Årets Revy

2005- 2007 Revyen ledet af Mads Nørby.

Elmerdahl ved Per Otto ’Heino fra Snave’ Rasmussen satte Mads Nørby i spidsen for det kunstneriske arbejde. Allerede første år fik revyen valgt et nummer med en bedårende og ironisk Mei Oulund til Revyernes Revy.

Ved Charlies Revygalla

KERTEMINDE SIDE 21

1999-2000 Willys Kaffeklub.

Tre sænnerjyer og en kjøvenhavner bør på finurligt, underspillet lune.

1984-1997 Gitte og Arne Lundemann har musikkabaret’er.

Flere årtier med begavede amatørrevyer afløstes i 1984 af Gitte og Arne Lundemands kabaret’er med musik, der det enkelt år havde en komponist eller forfatter som tema.


Restaurant Rudolf Mathis

Sommer · Sol · Fisk · Skaldyr

Åbent tirsdag til lørdag frokost og aften Dosseringen 13 ·Kerteminde · 6532 3233 bestilling@rudolf-mathis.dk· www.rudolf-mathis.dk


REVYHOLDET 2021

FA R S H A D K H O LG H I KIM H A M M E L SVA N G LO N N I E KJER PETER BOM C H R I ST I N E A ST R I D GORDON K E N N E DY

Klassens frække pige er sprængfyldt med energi, og vil igen i år gå lige til stregen og nogle gange over. Selvfølgelig! Da Christine Astrid var med i Rottefælden i 2016 - tog hun på revyvisit ved Kerteminderevyen og så en forestilling. - Det var med krummede tæer og begejstring på samme tid: ”Nej, nej, nej … det gjorde de bare ikke”. En sådan raffineret galskab ville hun være med til at skabe og det får hun lov til – Det er de glade for i Kerteminde. Det komiske makkerpar Kim Hammelsvang og Farshad Kholghi er tilbage. Det er eksplosivt, når de to ruller sig ud på Kerteminderevyens ”legeplads”. Det er grænseoverskridende “komiker-magi-kemi”. Lonnie Kjer kan andet end at vinde det danske Melodi Grand Prix. Det tror de på i Kerteminde. Hun sagde ”ja” uden betænkning, da hun blev spurgt, om hun ville have revydebut. Der er store forventninger til det musikalske samarbejde med Kapelmester Peter Bom. Peter har han været fast inventar siden 2010, og i år kan vi ENDELIG fejre hans 10 års jubilæum. HIP, HIP!

”Da Jernbanen gik fra Od ense til Kerteminde” Store stjerner optrådte på sommerhotellerne for gratis fer ieophold. Blandt andet Ib Schønb erg og Victor Borge. I nyere tid har blandt an det Esben Dalgaard, Annette Støve lbæk Malene Melsen og Mette Horn haft deres revydebut hos Ma ds Nørby i Kerteminde.

Instruktør Gordon Kennedy har spillet med i et hav af revyer, instrueret flere har han også. Hvad fik ham til at sige ”ja” til at blive Kerteminderevyens instruktør? ”Jeg sagde ja, fordi jeg kender revyen så godt - og med det hold der er sat i år, så kan det kun blive sjovt, crazy, uforudsigeligt og pokkers musikalsk. jeg glæder mig til at lege en tiltrængt revy frem sammen med det fantastiske hold, og præsentere en sprudlende revy med energi og glæde. Motivationen faldt i Coronavinteren, men nu tror vi på det” – Han er klar! Han regner med at kunne styre Farshad og Kim og ser frem til en revy, ”der bliver ekstrovert, men fuld af underfundighed”. Direktør Mads Nørby: Han glæder sig bare!

B i l l e t kø b

Dørene åbnes klokken 18.00 Spisning klokken 18.30 (hvis tilkøbt) Revy klokken 20.00 Varighed: til kl. 22.00 Eftermiddags forestillingen til kl. 17.00

Telefon Billetten: 70 20 20 96 www.billetten.dk Telefon Kerteminderevyen: 21 44 67 56 Mads@kerteminderevyen.dk

KERTEMINDE SIDE 23


Futurelive præsenterer en sikker oplevelse

Come2Live S

L

O

T

S

K

O

N

C

E

R

®

T

SOMMER 2021 LUNDSGAARD GODS 21 - 22 AUGUST

LØRDAG

TIM CHRISTENSEN SANNE SALOMONSEN CARL EMIL PETERSEN PATRICK DORGAN AURA · SKO/TORP AMEA · FENJA SØNDAG EN EFTERMIDDAG MED

MADS OG A-HOLDET ANNIKA AAKJÆR

MILLING & MOLBECH LET’S GROOVE - EARTH WIND & FIRE

EN LIVE FUNK-CAST AKKOMPAGNERET AF JAN GLÆSELS RUMORS CORNER FEAT. BOBO MORENO

WWW.COME2LIVE.DK

Profile for Mads Nørby

SOMMER I KERTEMINDE  

Sommerhalvåret i Kerteminde emmer af kultur, handelsliv, musik og ikke mindst revy. Begivenhederne står i kø fra maj og ind i september, og...

SOMMER I KERTEMINDE  

Sommerhalvåret i Kerteminde emmer af kultur, handelsliv, musik og ikke mindst revy. Begivenhederne står i kø fra maj og ind i september, og...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded