Page 1


About me Name : Tanawat Tanatavornpong Date of Birth : 16 - 9 -1995 Address : 224/22 Soi Yotse, Krungkasem Rd. Wat Thepsirin, Pom Prap Sattru Phai Bangkok, Thailand

Education

2002 - 2008 Satit Prasarnmit Demonstration School (Elementary) 2008 - 2014 Satit Prasarnmit Demonstration School (Secondary) 2014 Silpakorn University : Faculty of Decorative Arts : Department of Product Design

Computer Skill Rhinoceros Keyshot Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Contact Tel : 083-2355563 : Kenny Tanawat : k3nyyy


Furniture Design Product Design 3D Making Graphic Design


Furniture Design


3 Legs Chair design for “Dining Room� 3 Legs Chair can stackable for saving space 3 Legs Chair maximum stacking for 3 chairs

Ash Wood


HEDGE A HOG

Product Design


Saving Space When it doesn’t use or after use, Hedge a hog can keep in saving space.

Part 1 : Bathtub for hedgehog Bathtub with drainstoper help you easier to chage water. With more space to take a bath your hedgehog.

Separate Part for Work Hedge a hog has 2 part for work Part 1 : Bathtub for hedgehog Part 2 : Wheel for Blowdry your hedgehog

Part 2 : Wheel for Blowdry your hedgehog Drying equipment for blowdry your hedgehog. Work with heat from hairdryer mechanism. Wheel will spin when your hedgehog running and hedgehog will dry complete.


Product Design


Put your Air filter Open MBO to put your air filter into the camp

Vacuum mortor Vacuum mortor will vacuum dust to make your air filter clean

Open Switch for work Open switch to start MBO when it start, vacuum motor will clean your air filter.

*you can put air compressor to help air filter cleaner

Clear the Dust MBO has drawer for take your dust to bin easier


3D Making


3D Making


3D Making


3D Making

how to use

Concept

ภาชนะใสผลไมเพื่อเหมาแกกลุมลูกคาที่ทานผลไม รักษาสุขภาพ โดยนำเสนอการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช จากโรงพยาบาล 100% พรอมกับการพับเก็บที่งาย การพกาหลังการซื้อที่สะดวก และสวยงามเมื่อเปด ออกเพื่อใชงาน โดยไดแรงบันดาลใจจากการเปด พัดญี่ปุน ที่มีความสวยงาม

Material ผาคลุมชุดหมอ กานพลาสติก

นาย ธนวัต ธนถาวรพงศ


Graphic Design Subject : Graphic Design 2

“CLASSIC NEVER CHANGE”

adidas copa mundial


è

è

²Ê»±²ÀÉij±²¯ÊÀ¼·¦Ĺč ãçèêãäæç

ååã

¯ʲ°ÍÜijÌIJijĉÅ¡Å¡ĊźѾԷÌܺÔij̺ Ö£¼¦ ʼÂʼʲР¼ºØ°»ÂĻÊüɳԻÊÀ§²ÖIJ»·¼È¼Ê§´¼È¦£čײ·¼È³Ê°ÂºÔIJÛĶ·¼ÈÔĶĊÊÅ»ÑĉÃÉÀ ²ʺÔÂÏÅ´ĄÊ¯²²Ĺ¼ÍŻб»ÊÔ¡ijIJÐÂÌij ¼Ð¦Ô°·Çäãæãã Ö°¼ã ååëã éèãå ã ååëã éèãê ã ååëã éèäè ã ååëã éèæë ã ååëã éèçä ã ååëã éèëãÕ¸ ¨čã ååëã éèëì $ L@HKR@Q@J@MBG@M@OHRDJ NQ SG

ê

²Ê»±²ÀÉij±²¯ÊÀ¼·¦Ĺč ãçèêãäæç

ååã

¯ʲ°ÍÜijÌIJijĉÅ¡Å¡ĊźѾԷÌܺÔij̺ Ö£¼¦ ʼÂʼʲР¼ºØ°»ÂĻÊüɳԻÊÀ§²ÖIJ»·¼È¼Ê§´¼È¦£čײ·¼È³Ê°ÂºÔIJÛĶ·¼ÈÔĶĊÊÅ»ÑĉÃÉÀ ²ʺÔÂÏÅ´ĄÊ¯²²Ĺ¼ÍŻб»ÊÔ¡ijIJÐÂÌij ¼Ð¦Ô°·Çäãæãã Ö°¼ã ååëã éèãå ã ååëã éèãê ã ååëã éèäè ã ååëã éèæë ã ååëã éèçä ã ååëã éèëãÕ¸ ¨čã ååëã éèëì $ L@HKR@Q@J@MBG@M@OHRDJ NQ SG

Subject : Graphic Design 1

µÉ غĊµ¾ÅĊÅ»ºÉ²ÂĻÊ´Èþɦ ·Ï§ÃÉÀ Ê¼¡»Ê»·É²±Ðč·Ï§ Ô´ĐIJØ ĉվȷɲ±ÐčغĊ´ĄÊ

ê

ÂʼʲР¼ºØ°»ÂËüɳԻÊÀ§²

¾ĊÀ»ØºĊµÍÔÂÏÝÅײ´¼ÈÔ°ĹØ°» Ê¼´¾Ñ ÃºĉŲԾÍÝ»¦ØúÖ¼£·Ï§ £¼Éܦ Ê¼Ô¾ÍÝ»¦´¾Ê Ê¼§¾´¼È°Ê² ³ĊʲԼÏŲ¡Å¦Ô¼ÊÕ¾ÈÖ°¼£º²Ê£º¹Ê£Õ¼ 

Graphic Design

ÂʼʲР¼ºØ°»ÂËüɳԻÊÀ§²

µÉ غĊµ¾ÅĊÅ»ºÉ²ÂĻÊ´Èþɦ ·Ï§ÃÉÀ Ê¼¡»Ê»·É²±Ðč·Ï§ Ô´ĐIJØ ĉվȷɲ±ÐčغĊ´ĄÊ

·Ìº·č£¼Éݦ°ÍÜä

¼È°¼À¦ĹΠÁʱ̠ʼ

¾ĊÀ»ØºĊµÍÔÂÏÝÅײ´¼ÈÔ°ĹØ°» Ê¼´¾Ñ ÃºĉŲԾÍÝ»¦ØúÖ¼£·Ï§£¼Éܦ  Ê¼Ô¾ÍÝ»¦´¾Ê Ê¼§¾´¼È°Ê²³ĊʲԼÏŲ¡Å¦Ô¼ÊÕ¾ÈÖ°¼£º²Ê£º¹Ê£Õ¼ 

·Ìº·č£¼Éݦ°ÍÜä

¼È°¼À¦ĹΠÁʱ̠ʼ


Graphic Design


THANK YOU

Intern Portfolio Tanawat Tanatavornpong  

3D Making Product Design Furniture Design Graphic Design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you