Page 1

A

A

A

A

A .

T Ü R K Ç E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

7.

Öncüldeki “içi dýþý bir olmayan insanlar” sözü, paragrafa “samimiyetsiz” anlamýný taþýmýþtýr. Yanýt: C

A, B ve C seçenekleri “-dir” ekiyle tamamlandýðýnda cümleler “kesinlik” anlamý kazanmaktadýr. Ancak D seçeneðine “-dir” eki getirildiðinde cümle “tahmin” anlamý kazanmaktadýr. Yanýt: D

2.

“Ýleri” sözcüðü öncüle “henüz gelmemiþ zaman, gelecek” anlamýný katmýþtýr. Yanýt: B

8. 3.

Paragrafta “aklýna geleni öykülerine aktarmak” sözcük öbeðiyle “düþüncelerin seçici olmadan yazýldýðý” anlatýlmak istenmiþtir.

A, I, L, S, K harfleriyle belirtilen sözcük ve sözcük parçalarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulduðunda “SAKLI” sözcüðü bulunur. Yanýt: A

Yanýt: D

4.

9.

Öncüldeki “bir ülkede bitip tükenmeyen merhametin, ýstýrabýn ve umudun resim gibi dokunmasý” sözüyle benzetmeye, “aklýnda kalmak” sözüyle deyime ve mecaz anlama ayrýca “büyüleyici kitap” sözüyle de mecaz anlama örnek oluþturmaktadýr. Bu parçada “dolaylama” kullanýlmamýþtýr.

“Üslup” bir yazýda dili kullanma özelliðine denir. Öncüldeki 2 numaralý cümlede yazarýn nasýl bir dil seçimi olduðundan bahsedilmektedir. Yanýt: B

Yanýt: C

10. 5.

Öncüldeki “birinci elden” sözcük öbeðiyle “kiþinin kendisinin yaþayýp yazmasý” anlatýlmak istenmiþtir. Yanýt: A

1. basamaktaki cümlede “aþamalý bir durum” söz konusudur. 2. basamaktaki cümlede “neden-sonuç” iliþkisi kurulmuþtur. 3. basamaktaki cümlede “uyarý” anlamý vardýr. 4. basamaktaki cümlede ise “koþul” ilgisi vardýr. Yanýt: B

6.

“Mutluluðun Resmi” adlý tabloya bakýlarak pencereden ýþýk geldiði ve tabloda yataktan baþka bir þey görülmediði için odada fazla ev eþyasýnýn olmadýðý söylenebilir. Ayrýca uyuyanlardan biri þemsiye tutmaktadýr. Ancak resmedilen ailenin huzurlu yaþadýðý sadece kiþisel bir düþüncedir.

11.

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Öncül cümlenin gerekçesi “Ýnsan, bu kadarýný yaptýðýna göre sonrasýný da baþarýrým diye düþünür.” olmalýdýr. Yanýt: C

1

8. SINIF


A 12.

A

A

A 18.

Öncülden çýkarýlabilecek en kesin yargý, Yontma Taþ Devri’nde av hayvanlarýnýn piþirilerek tüketildiðidir.

A .

Öncülde anlatýlan cihaz “teleskop”tur. Yanýt: A

Yanýt: B

19. 13.

Öncülde A, B ve C seçenekleriyle ilgili bilgiye ulaþýlabilmektedir. Ancak D seçeneðindeki bilgiye deðinilmemiþtir. Piramitler ilk örnekler olup olmadýðý belirsizdir.

Yüklemi eylem olan cümlelerde vurgu, yüklemden önceki sözcüktedir. 1., 2. ve 3. cümlelerdeki vurgulanan ögeler doðru gösterilmiþtir. Ancak 4. cümlede “yapýlan iþ” deðil de “yapýlan iþten etkilenen” öge vurgulanmýþtýr. Yanýt: D

Yanýt: D

14.

20.

A, C ve D seçeneklerinde olaylar birinci kiþinin aðzýndan anlatýlýrken B seçeneðinde olayý gözlemleyen kiþinin yani üçüncü kiþinin aðzýndan anlatýlmýþtýr.

Ece’nin cümlesindeki ek eylem ada gelerek onu yüklem yapmýþtýr. Ek eylem, C seçeneðinde de ayný görevde kullanýlmaktadýr. Yanýt: C

Yanýt: B

21. 15.

Numaralanmýþ görseller, olay oluþuna göre 2 - 6 - 1 - 4 - 3 - 5 þeklinde sýralanmalýdýr.

Yanýt: A

Yanýt: C

16.

22.

Tablo incelendiðinde Emre’nin televizyon izleyebileceði saate ve yaþ grubuna uygun; ayrýca zararlý içeriði bulunmayan filim sadece “Afacan”dýr.

23.

Ayný yerde yetiþen bitkilerin bir yýl önceki ve sonraki durumlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu bitkilerle ilgili örneklemeler yapýlmýþ, bilgiler verilmiþtir. Ancak bu parçada bir düþünce çürütülmeye çalýþýlmamaktadýr.

A seçeneðinde “görünce” ve “koþa koþa” sözcükleri zarf fiildir. B seçeneðindeki “çýkan” sözcüðüyle sýfat fiile, “öðrenince” sözcüðüyle zarf fiile, D seçeneðinde ise “gülünesi” sözcüðüyle sýfat fiile örnek vardýr. Yanýt: A

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

1. cümledeki eylem, öznesine göre “edilgen” çatýlýdýr. Ancak 2., 3. ve 4. cümlelerdeki eylemler, öznesine göre “etken” çatýlýdýr. Yanýt: D

Yanýt: D

17.

Öncülde “ardýç aðacýyla ilgili” B, C ve D seçeneklerindeki bilgilere ulaþýlabilir. Ancak A seçeneðindeki bilgiye ulaþýlamaz.

2

8. SINIF


A

A

A

A

A .

M ATE M AT Ý K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

5.

Bir öðrenci her gün 1 adet A4 harcarsa, bir ayda 30 adet A4 harcar. 1 A4

5g

Yelkenlerin ikiþer açýlarý eþ verildiðinden üçüncü açýlarý da eþtir. Bu nedenle yelkenler benzer üçgenlerdir.

olduðuna göre,

30 ⋅ 5 = 150 g kaðýt harcanýr.

AÿBC ∼ DÿFE 6 x —=— 8 6

Bir ayda 3000000 öðrenci, 3000000 ⋅ 150 = 450000000 g kaðýt harcar.

36 x = —– 8

450000000 g = 450 ton 1 ton kâðýt

16 aðaçtan elde ediliyorsa,

450 ton kâðýt

x aðaçtan elde edilir.

x = 4,5 m Yanýt: A

450 . 16 = 1 . x

6.

x = 7200 aðaç boþ yere kesilir.

$ % 1 =$ —– % 2

Yanýt: A

2.

4 soruyu doðru cevaplama olasýlýðý:

4

Seçenekler incelendiðinde 224 – 242 cm aralýðýnda 15 aðaç olduðundan 240 cm uzunluðunda 25 aðacýn bulunmasý mümkün deðildir.

2

1 = —– 28

Yanýt: B

3.

Zehra’nýn kütlesi:

35 kg

Mert’in kütlesi:

x

Ayþe’nin kütlesi:

x – 10

Cenk’in kütlesi:

y

4

1 1 1 1 1 —⋅—⋅—⋅—= — 4 4 4 4 4

= 2–8 dir. Yanýt: D

7.

[AE] açýortay

A

ve yükseklik olduðundan aa ABC ikizkenar üçgendir.

Þekle göre, F x + 35 > x – 10 + y

60°

FÿBC de: K

45 > y

Yanýt: D

60° + 3b = 180° b b

2b

Cenk’in kütlesi en fazla 44 kg dýr.

x

b = 40°

B

E

C

AÿBC de:

2a + 4b = 180° 2a + 160° = 180°

4.

Yol = Hýz ⋅ Zaman olduðundan,

2a = 20°

2 (x + 2) (x + 3) 2 x2 + 5x + 6 –––––––––– ⋅ —–––– = —–––––––––––––– ⋅ —–––––– (x + 3) 2 ⋅ (x + 2) x+3 2x + 4

a = 10° AÿKC de : a + b + x = 180°

= 1 metredir.

x = 130° dir. Yanýt: C

Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

3

8. SINIF


A 8.

A

A

0,8 ⋅ 10–15 + 0,02 ⋅ 10–14 8 ⋅ 10–16 + 2 ⋅ 10–16 ––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––– 5 ⋅ 10–10 ⋅ 4 ⋅ 10–15 20 ⋅ 10–25

A 11.

(4, 10), (5, 9), (6, 8) 3

$%

–16

10 ⋅ 10 = –––––––––– 20 ⋅ 10–25

10 2

=

3 5

10 ⋅ 9 2 1

=

= 0,5 ⋅ 109 Bilimsel gösterim: 5 ⋅ 108

=

Yanýt: B

9.

A .

3 5 ⋅ 93 1 15

Ahmet:

Yanýt: A

2 1 —––––– = —––––– x+8 x+3 2x + 6 = x + 8 x=2 Mehmet: 2 / 2x – y = 3 x + 2y = 4 –––––––––––––– 4x – 2y = 6

12.

x + 2y = 4 –––––––––––––– 5x = 10

AÿBC nin MÿNP ile çakýþabilmesi için AÿBC nin y eksenine göre yansýmasý alýnýp, 3 birim yukarýya ötelenmelidir.

x=2

Yanýt: B

Ayþe x+4 —––––– = 1 3x + 2 x + 4 = 3x + 2 2x = 2 x=1 Yanýt: D

10.

4 a — = — ise, 8 b

3 — x

$ % a — b

$ %

3 — x

$ %

3 — x

4 — 8 1 — 2

13. $

= 64 olur.

a – b %$ a + b % (a – b) ⋅ (a + b)

= 26

(a – b) (a – b) ⋅ (a + b)

= 26

1 = –– 2 1 = –– 2

1 1 ––––– = –– a+b 2

3

x = 26 2– —

a+b=2

3 –—=6 x

(a + b)2 = 22 a2 + 2ab + b2 = 4

6x = –3 3 x=–— 6

Yanýt: C

1 x=–— 2 Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

4

8. SINIF


A 14.

A

A

2 30

I. 2530 = (5 ) = 560

A

A .

17.

10

II. 6410 = (26) = 260 20

100°

III. 2720 = (33) = 360 30°

30

IV. 1630 = (42) = 460

1 Hasan

5

60

60

>4

60

>3

60

>2

80°

2

I > IV > III > II

70°

Yanýt: A

15.

Birinci üçgene göre Hasan’ýn yürüdüðü yol 100° lik açýnýn karþýsýdýr. Ayný yol ikinci üçgende 70° lik açýnýn karþýsýdýr.

23 cm

A

17 cm

8 cm

Ýkinci üçgenin en büyük açýsý 80° olduðundan karþýsýndaki yolu yürüyen Alp en uzun yolu yürümüþtür.

8 cm B

15 cm

Yanýt: B

20 cm 12 cm

18.

a8 = 6561 ⋅

$ —13 %

7

a8 = 38 ⋅ 3–7 15 cm

8 cm

a8 = 3

A noktasýndan B noktasýna düz bir doðru çizilirse,

En küçük tek asal sayýdýr.

oluþturulan dik üçgende,

Yanýt: D

|AB|2 = 82 + 152

19.

|AB| = 17 cm dir. Yanýt: D

I. adým:

|AB| = 54 cm

II. adým:

|AC| = 36 cm

III. adým:

|AD| = 24 cm

1 oranda olduðuna göre, küpün ayrýtý her adýmda — 3 küçülmektedir.

16.

a a–1

2

IV. adým:

a2 – a

1 =8 24 ⋅ — 3 24 – 8 = 16 cm olur.

b

a+b

1

Yanýt: B

20.

a+1

Ýrrasyonel sayý olma olasýlýðý: 2 1 — = — dýr. 6 3

a+1 1  a+2

2 tane irrasyonel sayý vardýr. 2

Dikdörtgenin alaný:

Birincisi –3M2,5 ll ikincisi (M2 – M3) dir.

(a + 2) (a + b) dir.

Görünmeyen yüze yazýlan sayý irrasyonel sayý olmamalýdýr. Yanýt: C

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Yanýt: A 5

8. SINIF


A

A

A

A

A .

F E N v e TE K N O L O J Ý TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

K cismi 2 g/cm3 yoðunluklu X sývýsýnda askýda kaldýðýna göre, K cisminin yoðunluðu da 2 g/cm3 tür. L cismi 3 g/cm3 yoðunluklu Y sývýsýnda askýda kaldýðýna göre, L cisminin yoðunluðu da 3 g/cm3 tür.

4.

Musluk açýlýp sývýlar homojen karýþtýðýna göre, karýþýmýn yoðunluðu 2 g/cm3 ten büyük 3 g/cm3 ten küçük olur. K cismine etki eden sývýnýn yoðunluðu artarken cisim yüzeceðinden sývýya batan hacmi azalýr. Dolayýsýyla K cismine etki eden kaldýrma kuvveti deðiþmez.

Yanýt: C

5.

Su cenderelerindeki denge koþulu F . S2 F G –– = –– olduðuna göre, G = ––––– dir. S1 S1 S2 G artarsa F veya S2 yi artýrmak ya da S1 i azatlmamýz gerekir. Verilenlerden S2 piston alanýný artýrmak doðru yanýt olur.

Yanýt: D

2.

Üzerine bardak kapatýlan yanmakta olan mumun sönmesi hava ile (oksijenle) temasýnýn kesilmesindendir. Bu olayý açýk hava basýncý ile açýklayamayýz.

Mutlu buz pistinde çatlaklara neden olmamasý için basýnca daha çok dayanýklý buz pistini tercih etmeli. Ayný zamanda kendisi de yüzeye en az basýnç yapacaðý geniþ tabanlý mavi patenleri tercih etmelidir.

Yanýt: A

6.

Sesin ortamlardaki yayýlma hýzý ortamýn cinsine (yani yoðunluðuna) ve ortamýn sýcaklýðýna baðlýdýr. Çalar saatin sesini en iyi þekilde duyabilmek için X ortamýnýn sýcaklýðý yüksek, ortamý kaplayan Y maddesinin ise daha yoðun olmasý gerekir.

Çünkü; Mutlu’nun pembe patenle yapacaðý basýnç 500 N P = ––––––– = 50000 Pa. 0,01 m2 Mavi patenle yapacaðý basýnç,

Yani tanecikleri arasýndaki boþluk az olmalý. Þartlarý saðlayan III. maddedir.

500 N P = ––––––– = 25000 Pa. dýr. 0,02 m2 2 nolu buz pisti 25000 pascallýk basýnca dayanýr.

Yanýt: C

7.

Yanýt: D

Bir sesin frekansý büyükse ince ses, düþükse kalýn ses elde edilir. Soprana ince, bas kalýn ses olduðuna göre, 4 nolu ses dalgasý basa, 1 nolu ses dalgasý da sopranoya ait olabilir.

3. Y

Yanýt: B

X

8.

h K

L

h

Her bir karenin kenarýný1 birim (h) kabul edersek, baþlangýçta K ve L noktalarýna etki eden basýnçlar eþittir.

Isý enerji türü, sýcaklýk bunun göstergesidir, doðrudur. Ayný maddeleri ayný sýcaklýða ulaþtýrmak için kütlesi büyük olana daha çok ýsý verilmelidir. Oysa diyagramda kütlesi küçük olana fazla ýsý verilmelidir ifadesi yanlýþtýr. Yanýt: B

P = 5h . dsu PK=h . dsu 

PL= 2h . dsu 

1P ise

2P olur.

9.

Yanýt: D

Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

I. Metaller elektron alarak bileþik oluþturamazlar. Bu durumda “Hayýr” cevabý alýnýr. II. Ametaller oda koþullarýnda katý, sývý veya gaz halde bulunabilir. Bu durumda “Evet” cevabý alýnýr.

6

8. SINIF


A 10.

A

A

NH+, NO– olduðu için bileþik formülü NH NO ol4

3

4

A 16.

3

malýdýr.

Erkek çocuklarýn daima hasta olma olasýlýðýnda olmasý için annenin hasta olmasý gerekir. Kýzlarýn annesi hasta ise babalarý saðlýklý olmalý ki kýzlar daima taþýyýcý olma olasýlýðýnda olsun.

Mg2+, NO– olduðu için bileþik formülü Mg(NO ) 3

A .

32

olmalýdýr.

Yanýt: A

Yanýt: C

11.

6 molekül CO2, 6 molekül H2O yani 12 molekül tepkimeye girmiþ ancak 1 molekül C6H12O6, 6 molekül O2 yani 7 molekül tepkimeden çýkmýþtýr. Bu du-

17.

rumda toplam molekül sayýsý korunmamýþtýr.

Ss (1)

Yanýt: B

12.

x

Ss (2)

ss

Ss (3)

Ss (4)

Siyah Siyah Siyah Siyah

HNO3 asittir. Asitler bazla tepkime verir. Yani M baz olmalýdýr.

Ss

KOH bazdýr. Bazlar asitle tepkime verir. Yani K asit olmalýdýr.

Ss (5)

x

Ss (6)

ss

ss (7)

ss (8)

Siyah Siyah Kahverengi Kahverengi

Tuzlar asit ve bazla tepkime vermez. Yani L tuz olmalýdýr.

Çaprazmalardan da görüldüðü gibi, 1., 2., 3., 4., 5., 6. fareler siyah, 7. ve 8. fareler kahverengi kýllýdýr. Genotipi SS olan fare yoktur.

Yanýt: A

13.

SS

Mitoz bölünmede,

Yanýt: D

Kromatin iplikler kýsalýp kalýnþarak kromozomlara dönüþür. (Pijama yerine takým elbise giyilmiþtir.)

18.

Kromozomlarýn rahat hareket etmesi için çekirdek zarý erir. (Manto çýkartýlmýþtýr.) Yanýt: B

14.

Yanýt: C

Þekilde yassý solucanýn eþeysiz üreme biçimi olan rejenerasyonla üremesi gösterilmiþtir. Eþeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardýr.

19.

Mitoz bölünmede kalýtsal çeþitlilik olmaz. Yanýt: C

15.

Verilen bilgiler içinde DNA molekülünün protein sentezindeki rolünden bahsedilmemiþtir.

Bir DNA molekülünde daima toplam þeker sayýsýnýn, toplam baz sayýsýna oraný 1 dir. Yanýt: B

Kahverengi göz genini A, mavi göz genini a ile gösterelim.

20.

A) AA x aa: Aa (Kahverengi) B) Aa x Aa: AA, Aa, aa (Kahverengi, mavi) C) aa x aa: aa (Mavi) D) Aa x aa: Aa, aa (Kahverengi, mavi)

Toplam fosfat sayýsý 1000, tek iplikteki þeker sayýsý 500 dür.

Bu durumda A þýkkýnda mavi gözlü çocuk oluþamamaktadýr. Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Bir DNA molekülünde 1000 nükleotit varsa ve bunun % 30 u timinse timin sayýsý 300 dür. Bu durumda adenin sayýsý da 300 dür. Guanin sayýsý 200, sitozin sayýsý da 200 olur.

Yanýt: C 7

8. SINIF


A

A

A

A

A .

S O S YA L B Ý L G Ý LE R TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

5.

Atatürk’ün yaptýðý açýklamaya bakarak, halk tarafýndan kurulan cemiyetlerin amacýnýn ulusal birlik ve bütünlüðü korumak oluduðu söylenebilir. Yanýt: D

Ulusal Mücadele Dönemi’nde alýnan bazý kararlarýn verildiði þemadaki bilgiler deðerlendirildiðinde “Ulusal egemenliðe dayalý bir yönetim anlayýþýnýn geliþtirilmek” istendiði “?” ile gösterilen yere ortak amaç olarak yazýlabilir. Yanýt: B

2.

Verilen bilgede Türk halkýnýn iþgallere topyekün harekete geçtiði I. öncüldeki bilgiyi doðrulamaktadýr. Hangi cephede þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðýna dair bilgi yoktur. Ermenilerle mücadele edilmesi ise iþgal hareketlerini yalnýzca Ýtilaf Devletleri’nin yapmadýðýnýn göstergesidir.

6.

Yanýt: D

3.

Yanýt: D

7.

Ýzmir Ýktisat Kongresi’nde alýnan kararlara bakýldýðýnda dýþalýmýn sona erdirileceðine dair bilgi yer almamaktadýr. Yanýt: A

4.

Milliyetçilik akýmý farklý etnik kökene sahip uluslarýn baðýmsýzlýklarýný elde etmeye yönelik olduðundan imparatorluk yapýsýna sahip devletlerin toprak bütünlüðünü tehdit eder niteliktedir. Yanýt: B

8.

Halifeliðin kaldýrýlmasý laiklik ilkesiyle, Türk Dil Kurumu’nun açýlmasý ise milliyetçilik ilkesiyle baðdaþmaktadýr.

Verilen diyalogda geçenlere bakýldýðýnda Türk halkýnýn cumhuriyet rejimini benimsediðine dair bilgi yer almamaktadýr. Yanýt: C

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in kýyafet deðiþikliðinden önce kamuoyunun bilgilendirilmesine yer verilmiþtir. Ancak siyasal alandaki inkýlaplarýn sona erdiðine ve baský unsuru kullanýldýðýna dair bilgi yer almamaktadýr.

8

8. SINIF


A 9.

A

A

A 13.

I. Dünya Savaþý’nýn nedenlerinin verildiði þemada “Avusturya-Macaristan veliahtýnýn bir Sýrplý tarafýndan öldürülmesi” savaþýn görünen nedeni olarak yazýlmalýdýr. Yanýt: C

10.

A .

1921 Anayasasý’nda “siyasi ve þer’i hükümleri yerine getirmek TBMM’nin görevidir.” kararýnýn yer almasý laiklik ilkesinin benimsenmediðini göstermektedir. Yanýt: A

14.

Verilen bilgilerde Atatürk’ün insanlýk sevgisini benimsediðine, insanlýðý etkileyen olaylara duyarlý davrandýðýna ve evrensel bir bakýþ açýsýna sahip olduðuna ulaþýlabilir. Bu deðerleri benimseyen Atatürk’ün ulusunun çýkarlarýný, insanlýðýn çýkarýndan üstün gördüðü yargýsýna ise ulaþýlamaz.

Verilen bilgilere bakýldýðýnda Atatürk’ün düþünce yapýsýnýn hem ulusal hem de evrensel deðerlerle þekillendiði yargýsýna ulaþýlabilir. Yanýt: B

Yanýt: D

15. 11.

12.

Ekonomide millileþme ilkesi, özel sektör yatýrýmlarýna karþý deðildir.

Devletçilik ilkesinin tanýmýnda, halkýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ekonominin devlet tarafýndan yönlendirilmesi olduðu belirtilmiþ ama yalnýzca sanayi sektöründe uygulandýðýna dair bilgiye yer verilmemiþtir.

Yanýt: B

Yanýt: A

16.

I. ve II. durumlar birlikte deðerlendirildiðinde TBMM’ nin yasama, yürütme, yargý yetkilerini elinde bulundurmasý güçler birliði ilkesini benimsediðini göstermektedir. Bu nedenle, güçler ayrýlýðý ilkesi çerçevesinde hareket edildiði söylenemez.

Verilen diyagrama bakýldýðýnda, ülkede milli kültürün geliþmesini saðlayan düzenleme Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yapýlmýþ olmasýdýr. Yanýt: A

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

9

8. SINIF


A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

17.

A SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

17.

Verilen tanýmda kiþinin herhangi bir konuyu anlamaya çalýþýrken kendi mizaç ve karakterinin etkisi altýnda kalmasý ve farklý sonuçlara varabilmesi IV numaralý bilgi olan “Ýnsan yapýsý” ile ilgilidir. Yanýt: D

Ýftira, kiþilerin güvensiz iliþkiler kurmasý ve haksýzlýða uðramasýna yol açmaktadýr.

Türk Kurtuluþ Savaþý’nýn kazanýlmasý, milletimizin bütünleþmesi, milli birlik ve beraberliðin güçlendirilmesi Atatürk Ýlkeleri’nden milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

Yanýt: C

Yanýt: C

19. 19.

Çiftçilere kredi kolaylýðý saðlanmasý ve tohum daðýtýlmasý geliþmeleri tarým alanýyla ilgili olup çiftçilerin ödemekte güçlük çektiði Aþar Vergisi’nin kaldýrýlmasý ise ekonomi alanýyla ilgilidir. Yanýt: D

18. 18.

A .

Toplumsal suçlarýn baðýþlanmasý hoþgörünün yaygýnlaþtýðý bir toplumda görülebilecek özellikler arasýnda yer almaz.

Tanýmda, halkçýlýk ilkesinin sýnýf ayrýmýný önlemeyi amaçlamasý eþitlik ve toplumsal dayanýþmanýn esas alýndýðýnýn göstergesidir. Halkýn temel sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmak istenmesi ise sosyal devlet anlayýþýnýn benimsendiðinin göstergesidir.

Yanýt: D Yanýt: D

20.

20.

Verilen hadisler ve sureye bakýldýðýnda Ýslam dininde paylaþmaya ve yardýmlaþmaya önem verildiði yargýsýna ulaþýlmaktadýr.

Yanýt: B

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

“B” seçeneðinde yer alan söz Mustafa Kemal Atatürk’ün idealist kiþilik özelliðine sahip olduðunu göstermektedir.

10

8. SINIF


A

A

A

A

A .

Ý N G Ý L Ý Z C E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

10.

At binmek için “ride” sözcüðü kullanýlýr. Cümlede present perfect tense kullanýlmasý gerektiðinden verb ün 3. hali kullanýlmalýdýr. Yani “have ridden a horse” seçeneði doðrudur.

ifadeyi “C” seçeneðindeki resim göstermektedir. Yanýt: C

Yanýt: B

2.

Cümlede “Bak! Kavga ediyorlar.” yazmaktadýr. Bu

11.

Present perfect tense’de “for” “-dýr, kadardýr” anlamýnda kullanýlýr. Bu nedenle “C” seçeneðindeki

Kol kelimesinin ingilizce karþýlýðý “arm” dýr.

“for three years” doðru seçenektir. Yanýt: D

3.

Yanýt: C

Yürüyordu demek için “was walking” kullanýlýr. Yüzük kelimesinin ingilizce karþýlýðý “rind” dir.

12.

Soruda bulunan cümlede Merve’nin kütüphanede bulunan herkesi konuþma þekliyle rahatsýz ettiði

Yanýt: B

yazýyor. Bu nedenle B seçeneðindeki “yüksek

4.

sesle” anlamýna gelen “loudly” doðru seçenektir.

Resime göre kýz basketbol oynamaktadýr. Dilbilgisi

Yanýt: B

açýsýndan “young” sözcüðünde sonra enough kullanýlmalýdýr. Yanýt: C

5.

13.

Present perfect tense soru cümlesinde have + you + V3 yani “watched” kullanýlmalýdýr.

“A”, “B” ve “C” seçeneðinde V3 kullanýlmýþtýr. Oysaki “D” seçeneðinde V2 hali kullanýlmýþtýr.

Yanýt: C

Yanýt: D

14. 6.

Cümlede “elektrikler kesildiðinde” ya da “kesildiði zaman ders çalýþýyordu” denmek istenmiþtir. Bu

“A”, “B” ve “C” seçeneðindeki sözcüklerin anlamý “doðru deðil” anlamýna gelir. Oysaki “B” seçeneðindeki sözcük “doðru” anlamýna gelir.

anlamý en doðru “when sözcüðü vermektedir. Yanýt: B

Yanýt: B

15. 7.

Soruda süre sorulmuþtur çünkü cevapta süre verilmiþtir. süre “How long” soru kalýbýyla sorulur.

“A” seçeneðindeki Verb “regular” yani düzenli fiildir.

“Since” “-den beri” anlamýna gelir. “Since last May”

Oysaki diðer seçenektekiler “irregular” yani düzen-

“geçen mayýstan beri” anlamýna gelir.

siz fiildir.

Yanýt: A

Yanýt: A

8.

Cümlede ip atlamak için çok yaþlý yazmaktadýr. Bu

16.

cümleyi anlatan en uygun resim “D” seçeneðidir.

“When” den sonra “happen” kelimesinin “simple past tense” hali yani “happened” kullanýlmalýdýr.

Yanýt: D

9.

Yanýt: D

Cümlede “Onlar çay içerken köpek havlýyordu.”

17.

yazmaktadýr. Bu ifadeyi gösteren resim “A” seçene-

weeks” “üç haftadýr” demektir.

ðidir.

Yanýt: B

Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

“Since” yerine “for” kullanýlmalýdýr.” “For three

11

8. SINIF

14 Mart 2010 8.sınıf SBS ÖZ-DE-BİR Deneme sınavının açıklamalı çözümleri  

14 Mart 2010 8.sınıf SBS ÖZ-DE-BİR Deneme sınavının açıklamalı çözümlerini inceleyin. www.kemalturkeli.com katkısı ile yayınlandı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you