Page 1

182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 30 Nisan

4/29/10

3:31 PM

Page 186

8. S›n›f SBS Adaylar› ‹çin

Matematik 5. Deneme Test Sorular› Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri ......... sayfad›r. 1. Afla¤›dakilerden hangisindeki say› do¤rusunda karfl›l›k geldi¤i aras›daki uzakl›k en k›sad›r? 1 –– 9 1 1 A) –– ile –– B) – ile 3 9 1 1 C) – –– ile –– 9 27

say›lar›n, noktalar

1 –– 3

Üsstten

Sa¤dan

Önden

Üstten, sa¤dan ve önden görünümleri verilen Üst Üst yap› seçeneklerin hangisindedir? Üst

1 1 D) – –– ile - –– 9 27

A)Üst

B)

Üst

Üst

Sa¤

Üst

Üst

Sa¤

Ön Ön

2.

171,5 cm

Sa¤ Sa¤

Sa¤

Ön

Ön

Ön

Ön

Üst

C)

D)

Üst

Üst

Üst

Sa¤

8

?

Sa¤

Sa¤

Ön Ön

S B S

Sa¤

Sa¤

Ön Sa¤ Ön

Basamak yükseklikleri ayn› olan yedi basamakl› bir merdivenin son basama¤›n›n yerden yüksekli¤i 171,5 cm’dir. Bu merdivenin üçüncü basama¤›n›n yerden yüsekli¤i kaç milimetredir? A) 73,5 mm

B) 705 mm

C) 735 mm

D) 690 mm

3. Farkl› iki dairenin alanlar› oran› 16/25 ‘dir. Alan› küçük olan dairenin çevre uzunlu¤u, di¤erinin çevre uzunlu¤unun yüzde kaç›d›r? A) 60

B) 75

C) 80

D) 125

Ön Ön M A T E 5. M A T ‹ fiekilde gösterilen kare fleklindeki fayanslar›n K tamam›n› kullanarak dikdörtgensel yüzeyler oluflturulmak isteniyor. Fayanslardan her birinin alan› 169 cm2 ise oluflturulabilecek dikdörtgensel yüzeylerden çevresi en büyük olan› x cm, çevresi en k›sa olan›n çevresi y cm ise ? = x – y (cm) hangi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?

A) 286 cm

B) 260 cm

C) 208 cm

D) 195 cm

4.

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

186

Sa¤


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 30 Nisan

4/29/10

3:31 PM

Page 187

SBS 5. Matematik Denemesi Test Sorular› 6.

fiube

8A

8B

8C

Erkek

8

4

3

K›z

9

5

7

Cinsiyeti

SBS 8 MATEMAT‹K a A) ? = –– – 3b metre 25 B) ? = 4.a – 300.b metre C) ? = 4.a – 3.b metre

Atatürk ‹lkö¤retim Okulunun ikinci kademe9. sindeki 8. s›n›f ö¤rencilerinden birinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Baram› töreninde günün anlam ve önemini belirten bir konuflma yapmas› kararlaflt›r›l›yor. Konuflmay› yapmak isteyen ö¤rencilerin hangi flubeden olduklar› ve cinsiyetleri tabloda verilmifltir. Konuflmay› yapmak isteyen ö¤rencilerin hepsinin adlar› ve flubeleri birer k⤛da yaz›larak ayn› torbaya konuluyor. Seçilecek ö¤rencinin 8/B flubesinden veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r? 5 25 –– A) –– = % 55 B) –– = % 69 K 9 36 2 –– C) –– = % 66 3

11 D) –– = % 61 18

2.a D) ? = –– – 60.b metre 5

A (4, 6)

B(3, –3) C(x, y)

E M A L

Kartezyen koordinat sisteminde A noktas›n›n adresi (4, 6) s›ral› çifti ile gösteriliyor. Benzer fle7. 8. s›n›fta okuyan 11 ö¤renci dersanede SBS kilde B(3, –3) oldu¤u biliniyor. C noktas›na adreT deneme s›nav›na giriyor. 100 Test sorusu üzerinsini tan›mlayan C(x, y) koordinatlar› hangi seçeÜ den ö¤rencilerin net do¤ru say›lar› flöyledir: R nekte do¤ru olarak yaz›lm›flt›r? 49, 55, 59, 57, 63, 61, 64, 65, 67, 65, 88 Bu veri grubu ile ilgili olarak hangi seçenekte- K A) (4, –3) B) (–4, –3) ki önerme yanl›flt›r? E C) (–3, –2) D) (–1, 3) A) Verilerin ortancas› (medyan›) 63 net cevap- L

t›r. B) Verilerin çeyrekler aç›kl›¤› 8 net cevapt›r. C) Verilerin tepe de¤eri (modu) 65 net cevapt›r. D) 11 ö¤rencinin net do¤ru cevaplar›n›n Aritmetik ortalamas› 61 net do¤ru cevapt›r. 8. 8a santimetre (a bir say›d›r) uzunlu¤undaki bir telin bir ucundan 6b metre uzunlu¤undaki bir parças› kesilip bir kenara konuyor. Geri kalan tel iki efl parçaya bölünüyor. Afla¤›dakilerden hangisi bu parçalardan birinin metre uzunluk biriminde uzunlu¤unu cebir dili ile gösterir?

10. Bir ö¤renci her birinin alan› 50 cm2 olan kare fleklindeki foto¤raflardan 25 tanesini, aralar›nda boflluk kalmayacak ve üst üste getirmeyecek flekilde bir kartona yap›flt›r›yor. Foto¤raflar›n kaplad›¤› alan kare fleklinde oldu¤una göre, bu karenin bir kenar›n›n uzunlu¤u kaç milimetredir? ––

A) 25√2 mm –– C) 250√2 mm

––

B) 50√2 mm –––– D) 25√10 mm

11. Bir devirli ondal›k aç›l›m›n rasyonel say›

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

187


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 30 Nisan

4/29/10

3:31 PM

SBS 5. Matematik Denemesi Test Sorular›

KEMAL Türkeli

3087 biçimindeki yaz›l›fl›n ––––– oldu¤unu biliyoruz. 9999

16. Bir ö¤rencinin elektronik posta (e-mail) adresinin flifresi befl rakamdan oluflmaktad›r. fiifreyi nereye yazd›¤›n› unutan bu ö¤rencinin bir seferde do¤ru flifreyi yazma olas›l›¤› hangi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r? (‹lk rakam s›f›rdan farkl›d›r)

Bu devirli ondal›k aç›l›m›n›n virgülden sonraki 15. basama¤›nda hangi rakam bulunur? A) 0 C) 7

B) 3 D) 8

√270 √270 12.√270 Seçeneklerdeki irrasyonel say›lardan han √270 g i si √270√270 irrasyonel say›s›n›n çarpanlar›ndande¤ildir? (√a.b = √a = √a .√b.√b a ve b √a.bbiri = √a .√b √a.b olmal›d›r ) √a.b = .√a √a.b =pozitif √a .√b √a,tam b =say› √a √b.√b √10

Page 188

1 A) ––––– 9.104

1 B) –––5 10

1 C) ––– 510

1 D) ––– 95 17.

A) √10 √13 √15 B) √10 √13 √15 √15 √30 √30 √10 √13 √30 C) D) √10 √13 √15 √30 √13 √10 √15 √13 √30 √15 √30

d a

e c

f

b

13. Kenar uzunluklar› toplam› 17 cm olan iki fiekilde d//e olup a aç›s›n›n ölçüsü 125° ise karenin, alanlar› fark› 85 cm2’dir. Söz konusu iki 2b + c kaç derecedir? karenin çevre uzunluklar› fark› kaç santimeS tredir? A) 135° B) 150° C) 165° D) 170° B A) 10 B) 15 S C) 20 D) 68

8

18.

3x – 2 2x – 5 59 –––––– – –––––– ≤ –––––– 7 6 42

IABI = 13 m

B

YOL

E

M IDEI = 5 m 14. eflitsizli¤ini A 13 m T 5m sa¤layan pozitif tam say›lar›n toplam› hangi E M YOL A a seçenekte yaz›l›d›r? A C D T A) 45 B) 50 Bir yolda rampan›n yüksekli¤i 5 m, uzunlu¤u ‹ C) 55 D) 90 ise 13 m (IABI = 13 m) dir.Bu rampan›n e¤imi K kaçt›r? 5 A) –– 13

B)

12 –– 13

C)

12 –– 5

5 D) –– 12

3 15. 78 litre zeytin ya¤›, 3 litrelik ve –– litrelik 4 fliflelere dolduruluyor. Bunun için 47 tane flifle kullan›ld›¤› söyleniyor. 3 litrelik fliflelerin say›s› 3 –– litrelik fliflelerin say›s›ndan ne kadar azd›r? 4 A) 8 C) 11

188

19.

B) 9 D) 28

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 30 Nisan

4/29/10

3:31 PM

Page 189

SBS 5. Matematik Denemesi Test Sorular›

KEMAL Türkeli

a

B

A E

a = 2 cm

H

a

D Ön a

R

G

C

a = 2 cm

a

19.fiekildeki cisim, bir ayr›t› 2 cm olan tahta küplerden oluflturulmufltur. Bu cisimle ilgili Ön seçenekteki bilgi yanl›flt›r? hangi A) dahil görünen yüzleri boya Cisim alt yüzü a anmak istenildi¤inde boyanacak alan 172 cm2’dir. B) Cisim 12 eflit küpten oluflturulmufltur. C) Cisin hacmi 96 cm3’tür.

20.Yar›çap uzunluklar› (r) olan dört efl çember flekildeki gibi birbirine de¤ecek (te¤et olacak) flekilde çizilmifllerdir. Dört efl çembere d›fltan te¤et olan çemberin çap uzunlu¤u 6 + 6√2 cm ise dört efl çemberin s›n›rlad›¤› taral› kapal› bölgenin alan› kaç mm2’dir. (π’yi 3 al›n›z) A) 600 mm2

B) 900 mm2

C) 2700 mm2

D) 27 mm2

Önden görünüm

Önden görünüm

D) Küplerden oluflturulmufl yap›n›n önden görünümü flekildeki gibidir.

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

189

8.sinif_SBS_Matematik_5.Deneme_Sinavi_Kemal_Turkeli  

8.sinif_SBS_Matematik_5.Deneme_Sinavi_Kemal_Turkeli , www.kemalturkeli.com sitesinde diger denemeleri ve çözümlerini inceleyiniz.2009 askeri...

8.sinif_SBS_Matematik_5.Deneme_Sinavi_Kemal_Turkeli  

8.sinif_SBS_Matematik_5.Deneme_Sinavi_Kemal_Turkeli , www.kemalturkeli.com sitesinde diger denemeleri ve çözümlerini inceleyiniz.2009 askeri...

Advertisement