Page 1

182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 25Nisan

4/27/10

10:02 PM

Page 182

8. S›n›f SBS Adaylar› ‹çin

Matematik 4. Deneme Test Sorular› Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri ......... sayfad›r. 1. Yandaki tahtada yaz›lm›fl olan say›lardan hangisi silinirse kalan say›lar›n tamam› (hepsi) irrasyonel say›lar kümesinin eleman› olurlar?

B)

63

• 3 128 •

169 adet

12,25

• –

– 98

98

63 63 B)

98 – 98

63 3 128 C) 3 128

63

3 128 3 128

D) 12,25 12,25

189 196 adet adet

2.

B) 3 • •

12,25 12,25 5.

8

1 B) 0 ile –– aras›ndad›r. 2 1 C) – –– ile 0 aras›ndad›r. 2 1 D) –1 ile – –– aras›ndad›r. 2

189 adet

196 adet

289 adet

G

169 adet

A)

B)

189 adet

196 adet

169adet adet 289

189 adet

196 adet

0,64 )

C) 2,6

D) 0,2

F x H

Koordinat düzleminde verilen E, F, G, H flekillerine göre, seçeneklerden hangisi yanl›flt›r? A) E’nin y eksenine göre yans›mas› F’dir. B) E’nin orijin etraf›nda saatin dönüfl yönünün

M tersi yönünde 180° döndürülmesiyle H elde edilA T mifltir. C) H’n›n y ekseni boyunca 6 birim yukar› öteE M lenmesiyle F elde edilmifltir. A D) E’nin x eksenine göre yans›mas› G’dir. T ‹ K 6. Afla¤›daki cisimlerden hangisinin çiziminde “bir nokta perspektifi” çizim yöntemi uygulanmam›flt›r?

Dört odal› bir ofisin her bir odas›n›n taban› yukar›da verilen say›larda, kare fleklindeki fa• • yanslarla döflenmifltir. • • Her bir model fayans bir odaya döflendi¤ine göre, hangi fayans›n döflendi¤i taban, kare fleklinde olamaz? Fayanslar›n artmad›¤›n› veya k›r›lmad›¤›n› varsay›n›z. •

O

S B S

A) 0’dan büyüktür.

289 adet

y

üslü ifadesinin de¤eri için afla

¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

169 adet

0,04 –

5

( )

3.

196 289 adet adet

? = 3 1,96 – 2(

E

1 – –– 3

C)

iflleminin sonucu kaçt›r? A) 5,4

A) –

169 189adet adet

4.

98

A)

B)

C)

D)

289 adet

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

182 •


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 25Nisan

4/27/10

10:02 PM

Page 183

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular›

SBS 8 MATEMAT‹K C) L, M, N

D) K, L, N

7. 10.

A

ATATÜRK BULVARI

IAHI = 25 3 cm

Hedef tahtas› 60°

Verilen krokide 1. sokak, 2. ve 3. sokaklara dik, 4. soka¤a ise paraleldir. 1., 2. ve 3. sokaklar›n uzunluklar› s›ras›yla 372 m, 279 m ve 210 m’dir. 3. soka¤›n geniflli¤i 12 m oldu¤una göre 4. soka¤›n uzunlu¤u kaç m’dir? A ) 65 m C ) 75 m

demirin uzunlu¤u 5 cm’dir. Ok hedef tahtas›na yatayla 60° aç› yapacak flekilde saplanm›flt›r. Okun A ucunun CH yatay do¤rultusuna uzakl›¤› 25 3 cm

8. Afla¤›daki geometrik fleritler, uçlar›ndan tutturularak seçeneklerde elemanlar› belirtilen üçgenler oluflturulmak isteniyor. Seçeneklerden hangisinde önerilen fleritlerle bir üçgen oluflturdu¤umuzda çevresi en k›sa olacakt›r?

K 25 3 cm olarak ölçülüyor. Okun uzunlu¤u E 3 M ( IABI = ? cm) kaç cm’dir? cos 30° = ––– 2 A 3 cos 30° = ––– 2 L A ) 30 cm B ) 75 cm

L M N P

• •

• •

• •

• •

• •

A ) K, L, M

• •

• •

11.

Top

Ayn› özelliklere sahip flekildeki borular efl aç›larla önce 3’e sonra da herbiri 2’ye ayr›lmaktad›r. Huniye b›rak›lan bir topun flekildeki kaba düflme olas›l›¤› nedir? Topun her boruya sapma flans› eflit kabul edilecektir.

• •

• •

Kap

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

D ) 55 cm

B ) K, M ve P D ) M, N, P

9. fiekildeki K, L, M ve N yap›lar›ndan hangi üçüyle flekilde verilen küp oluflturulabilir. •

C ) 45 cm

)

(

)

(

T Ü R K E L ‹

K

B

Yayla at›lan bir AB okunun ucundaki sivri

B ) 70 m D ) 80 m

A ) K, L, N C ) L, M, N

C

H IBCI = 5 cm

• •

B ) K, M, N

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

1 A ) –– 4

1 B ) –– 9 183


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 25Nisan

4/27/10

10:02 PM

Page 184

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular› 1 C ) –– 3

1 D ) –– 6

12.

T Günefl panelleri

2

2 4

2

a = 4 cm 2

4

1 1

2

C

2

2

H • h = ITHI = 9 m

2 2 1. ad›m

Bafllangݍ

1

KEMAL Türkeli

1

1 1

11 2

a = 24 m = IABI

B

A ) 60 m2 B ) 80 m2 2 C ) 86 m D ) 92 m2 14. Koyunlar›n su içmeleri için e¤ri yüzleri çeyrek küre yüzeyinden oluflan 6 adet suluk sat›n almak isteyen biri bunlar›n toplam hacminin (her biri tam su dolu iken) 48 litre su hacminde olmalar›n› istiyor. Suluklardan her birinin çap› kaç cm olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z) Çeyrek elma fleklinde suluklar› düflününüz.

1 – 2 1 – 2

11

2 2

2. ad›m

1

A

2

2 3. ad›m

fiekilde oluflturulan fraktal modelinin 1. ad›-

S 2 3 = 1,73 cm ’dir. B 9. ad›mda oluflacak en küçük alana sahip eflke- S m›ndaki taral› bölgenin alan›

nar üçgen fleklindeki bölgenin bir kenar›n›n uzunlu¤u kaç santimetredir? 1 A) –– cm 27

r

8

Çeyrek küre fleklindeki suluk

1 B) –– cm 72

M A ) 20 cm B ) 30 cm A T C ) 40 cm D ) 14 cm 1 1 E C) –– cm D) –– cm 28 29 M A T 15. Tablo: 8. s›n›f SBS adaylar›n›n 20 soruluk 13. 9 m yüksekli¤inde ve taban ay›t› 24 m olan ‹ Matematik Test Deneme s›navlar›nda derkare dik piramit fleklinde bir sergi merkezinin ta- K sanedeki net say›lar››n ortalamas›n› (Aritmetik ban›ndan 6 m yükseklikten sonraki k›sm›n›n yan ortalama) ve netlerinin Aç›kl›¤› yüzlerine günefl enerjisinden yararlanabilmek Matematik Matematik için günefl panelleri yerlefltirilecektir. Bu koflula Ö¤renci netlerinin netlerinin uygun olarak kullan›lacak günefl panelleri kaç Ad› aç›kl›¤› ortalamas› metrekare olacakt›r? ––––––––––– Erhan Osman Fulya Melis

–––––––––– 12 12 15 15

–––––––––– 2 3 3 2

SBS 8. s›n›f s›nav›na haz›rl›k için ayn› dersaneye giden dört ö¤rencinin 20 soruluk Matematik Test s›nav›na haz›rlay›c› deneme 184

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K


182 - 192 #13 4+5+6 SBS Denemeleri 25Nisan

4/27/10

10:02 PM

Page 185

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular› s›navlar›nda netlerinin ortalamalar› ve aç›kl›k de¤erleri tabloda verilmifltir. Hem daha fazla net yap›p hem de yapt›¤› net say›s› en az de¤iflen ö¤renci hangisidir? A) Fulya C) Melis

SBS 8 MATEMAT‹K Dokuzuncu bardak tam olarak doldurulamad›¤›na göre, sürahideki su miktar› seçeneklerden hangisi olabilir? A) 2,15 Litre B) 2 L C) 2,25 L D) 1,95 L

B) Erhan D) Osman 19.

Ö¤renci say›s› 30

20

16. A y

10 4m H

0

x

Net say›s›

fiekildeki yolun yerden yüksekli¤i IAHI = 4 m K –– olup e¤imli yolun uzunlu¤u 4√17 m’dir. Söz koE 8. s›n›f SBS adaylar›na 100 test sorusundan nusu yolun e¤imi hangi seçenekte do¤ru yaz›lM oluflan bir deneme s›nav› uygulan›yor. –– m›flt›r? IOAI = 4√17 m A En az net do¤ru say›s› : 6 1 L En fazla net do¤ru say›s› : 95 olarak saptan›A) – % 25 = –0,25 = – –– 4 yor. Dersanedeki ö¤rencilerin net say›lar› ile belirT –– √17 li netler aras›nda kalan ö¤renclerin say›s›n› gösÜ B) ––––– 17 teren histogram verilmifltir. R Histogram grafi¤ine göre, ö¤renci say›s› en K –– 4√17 E fazla olan grubun net say›lar› aral›¤› hangi seçeC) – ––––– nekte do¤ru yaz›lm›flt›r? 17 L A) 42-50 B) 51 -59 ‹ C) 60-68 D) 69-77 D) 4

17. Bir ilkö¤retim okulunun kantininde bir günde sat›lan simit ve açmalar›n toplam say›s› 145 ve bu sat›fltan elde edilen gelir 98 TL’dir. Simit 60 Kr, açma 80 Kr oldu¤una göre sat›lan açma say›s› simit say›s›ndan kaç tane azd›r? A) 25

B) 35

C) 40

D) 55

20. Ö¤renciler say›lar› a ve b olan iki gruba ayr›l›yor. Her ö¤renciye, grubundaki ö¤renci say›s› kadar ceviz veriliyor. Gruplardaki ö¤renci say›lar› toplam› a+b = 14 olarak veriliyor. ‹ki gruba da¤›t›lan ceviz say›lar›n›n fark› ise 56 olarak veriliyor. Gruplardaki ö¤rencilerin say›lar› fark› hangi seçenekte do¤ru olarak yaz›lm›flt›r? A) 7 C) 5

B) 6 D) 4

18. Her biri 0,25 litre su alan bardaklar, bir sürahideki su ile s›ra ile tam olarak dolduruluyor.

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

185

SBS 8.sinif Matematik 4.Deneme Sinavi Test Sorulari Kemal Turkeli  

SBS 8.sinif Matematik 4.Deneme Sinavi Test Sorularini Matematik ogretmeni Kemal Turkeli 2009 SBS sorularıni inceliyerek bu test sorularini y...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you