Page 1

98

SBS_8.sinif_Deneme_Test_Sorulari

25Nisan

4/25/10

7:21 PM

Page 182

8. S›n›f SBS Adaylar› ‹çin

Matematik 4. Deneme Test Sorular› Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri ......... sayfad›r. 1. Yandaki tahtada yaz›lm›fl olan say›lardan hangisi silinirse kalan say›lar›n tamam› (hepsi) irrasyonel say›lar kümesinin eleman› olurlar?

63

128

12,25

• –

B)

169 adet

98

98 – 98

63 C) 128

63

63 63 B)

128

128 128

D) 12,25 12,25

189 196 adet adet

2.

B) 3 • •

12,25 12,25 5.

8

1 B) 0 ile –– aras›ndad›r. 2 1 C) – –– ile 0 aras›ndad›r. 2 1 D) –1 ile – –– aras›ndad›r. 2

189 adet

196 adet

289 adet

G

169 adet

A)

B)

189 adet

196 adet

169adet adet 289

189 adet

196 adet

0,64 )

C) 2,6

D) 0,2

F x H

Koordinat düzleminde verilen E, F, G, H flekillerine göre, seçeneklerden hangisi yanl›flt›r? A) E’nin y eksenine göre yans›mas› F’dir. B) E’nin orijin etraf›nda saatin dönüfl yönünün

M tersi yönünde 180° döndürülmesiyle H elde edilA T mifltir. C) H’n›n y ekseni boyunca 6 birim yukar› öteE M lenmesiyle F elde edilmifltir. A D) E’nin x eksenine göre yans›mas› G’dir. T ‹ K 6. Afla¤›daki cisimlerden hangisinin çiziminde “bir nokta perspektifi” çizim yöntemi uygulanmam›flt›r?

Dört odal› bir ofisin her bir odas›n›n taban› yukar›da verilen say›larda, kare fleklindeki fa• • yanslarla döflenmifltir. • • Her bir model fayans bir odaya döflendi¤ine göre, hangi fayans›n döflendi¤i taban, kare fleklinde olamaz? Fayanslar›n artmad›¤›n› veya k›r›lmad›¤›n› varsay›n›z. •

O

S B S

A) 0’dan büyüktür.

289 adet

y

üslü ifadesinin de¤eri için afla

¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

169 adet

0,04 –

5

( )

3.

196 289 adet adet

? = 3 1,96 – 2(

E

1 – –– 3

C)

iflleminin sonucu kaçt›r? A) 5,4

A) –

169 189adet adet

4.

98

A)

B)

C)

D)

289 adet

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

182 •


SBS_8.sinif_Deneme_Test_Sorulari

25Nisan

4/25/10

7:21 PM

Page 183

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular› 7.

SBS 8 MATEMAT‹K C) L, M, N 10.

ATATÜRK BULVARI

AD) K, L, N

IAHI = 25 3 cm

Hedef tahtas› 60°

H IBCI = 5 cm Verilen krokide 1. sokak, 2. ve 3. sokaklara dik, 4. soka¤a ise paraleldir. 1., 2. ve 3. sokaklar›n uzunluklar› s›ras›yla 372 m, 279 m ve 210 m’dir. 3. soka¤›n geniflli¤i 12 m oldu¤una göre 4. soka¤›n uzunlu¤u kaç m’dir? A ) 65 m C ) 75 m

demirin uzunlu¤u 5 cm’dir. Ok hedef tahtas›na yatayla 60° aç› yapacak flekilde saplanm›flt›r. Okun A ucunun CH yatay do¤rultusuna uzakl›¤› 25 3 cm

25 3 cm olarak ölçülüyor. Okun uzunlu¤u

8. Afla¤›daki geometrik fleritler, uçlar›ndan tutturularak seçeneklerde elemanlar› belirtilen üçgenler oluflturulmak isteniyor. Seçeneklerden hangisinde önerilen fleritlerle bir üçgen oluflturdu¤umuzda çevresi en k›sa olacakt›r?

L M N P

• •

• •

• •

• •

• •

• •

A ) K, L, M

Top

• •

• •

• • •

• •

• • •

• •

• •

düflme olas›l›¤› nedir? Topun her boruya sapma flans› eflit kabul edilecektir. 1 A ) –– 4

1 B ) –– 9

1 C ) –– 3

1 D ) –– 6

• •

• •

tad›r. Huniye b›rak›lan bir topun flekildeki kaba

• •

• •

aç›larla önce 3’e sonra da herbiri 2’ye ayr›lmak-

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Ayn› özelliklere sahip flekildeki borular efl

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

)

Kap

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

11.

B ) K, M ve P D ) M, N, P

• •

• •

• •

)

(

9. fiekildeki K, L, M ve N yap›lar›ndan hangi üçüyle flekilde verilen küp oluflturulabilir. •

(

3 K ( IABI = ? cm) kaç cm’dir? cos 30° = ––– 2 3 E cos 30° = ––– 2 M A ) 30 cm B ) 75 cm A C ) 45 cm D ) 55 cm L

T Ü R K E L ‹

K

B

Yayla at›lan bir AB okunun ucundaki sivri

B ) 70 m D ) 80 m

A ) K, L, N C ) L, M, N

C

• •

B ) K, M, N

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

183


SBS_8.sinif_Deneme_Test_Sorulari

25Nisan

4/25/10

7:21 PM

Page 184

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular› 12.

2

a = 4 cm 2

4

1

1

1

11

2

2

2

2 2 1. ad›m

Bafllangݍ

1

14. Koyunlar›n su içmeleri için e¤ri yüzleri çeyrek küre yüzeyinden oluflan 6 adet suluk sat›n almak isteyen biri bunlar›n toplam hacminin (her biri tam dolu iken) 48 litre su hacminde olmalar›n› istiyor. Suluklardan her birinin çap› kaç cm olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z) Çeyrek elma fleklinde suluklar› düflününüz.

2

2 4

KEMAL Türkeli

1 – 2 1 – 2

1 1 2

2. ad›m

1

2

2 2

r

11

Çeyrek küre fleklindeki suluk

2 3. ad›m A ) 20 cm C ) 40 cm

fiekilde oluflturulan fraktal modelinin 1. ad›-

B ) 30 cm D ) 14 cm

2

m›ndaki taral› bölgenin alan›

3 = 1,73 cm ’dir.

9. ad›mda oluflacak en küçük alana sahip eflke-

S nar üçgen fleklindeki bölgenin bir kenar›n›n B 15. Tablo: 8. s›n›f SBS adaylar›n›n 20 soruluk Matematik Test Deneme s›navlar›nda derS uzunlu¤u kaç santimetredir? sanedeki net say›lar››n ortalamas›n› (Aritmetik ortalama) ve netlerinin Aç›kl›¤› 1 1 A) –– cm B) –– cm 7 2 2 7 Matematik Matematik Ö¤renci netlerinin netlerinin 1 1 M Ad› aç›kl›¤› ortalamas› C) –– cm D) –– cm A 28 29 ––––––––––– –––––––––– –––––––––– T Erhan 12 2 E Osman 12 3 13. 9 m yüksekli¤inde ve taban ay›t› 24 m olan M Fulya 15 3 kare dik piramit fleklinde bir sergi merkezinin ta- A T Melis 15 2 ban›ndan 6 m yükseklikten sonraki k›sm›n›n yan ‹ yüzlerine günefl enerjisinden yararlanabilmek K SBS 8. s›n›f s›nav›na haz›rl›k için ayn› dersaiçin günefl panelleri yerlefltirilecektir. Bu koflula neye giden dört ö¤rencinin 20 soruluk uygun olarak kullan›lacak günefl panelleri kaç Matematik Test s›nav›na haz›rlay›c› deneme metrekare olacakt›r? s›navlar›nda netlerinin ortalamalar› ve aç›kl›k T de¤erleri tabloda verilmifltir. Hem daha fazla net Günefl panelleri yap›p hem de yapt›¤› net say›s› en az de¤iflen ö¤renci hangisidir?

8

C H •

A) Fulya C) Melis

B) Erhan D ) O

s

m

a

h = ITHI = 9 m A a = 24 m Günefl panelleri IABI

A ) 60 m2 C ) 86 m2 184

B

B ) 80 m2 D ) 92 m2

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

n


SBS_8.sinif_Deneme_Test_Sorulari

25Nisan

4/25/10

7:21 PM

Page 185

SBS 4. Matematik Denemesi Test Sorular›

SBS 8 MATEMAT‹K

16.

19.

Ö¤renci say›s›

A

30

y 4m

20 H

0

x

fiekildeki yolun yerden yüksekli¤i IAHI = 4 m –– olup e¤imli yolun uzunlu¤u 4√17 m’dir. Söz konusu yolun e¤imi hangi seçenekte do¤ru yaz›l–– m›flt›r? IOAI = 4√17 m

10

Net say›s›

1 A) – % 25 = –0,25 = – –– 4 –– √17 B) ––––– 17 –– 4√17 – C) ––––– 17

K E M A L

D) 4

17. Bir ilkö¤retim okulunun kantininde bir günde sat›lan simit ve açmalar›n toplam say›s› 145 ve bu sat›fltan elde edilen gelir 98 TL’dir. Simit 60 Kr, açma 80 Kr oldu¤una göre sat›lan açma say›s› simit say›s›ndan kaç tane azd›r? A) 25

B) 35

C) 40

D) 55

8. s›n›f SBS adaylar›na 100 test sorusundan oluflan bir deneme s›nav› uygulan›yor. En az net do¤ru say›s› : 6 En fazla net do¤ru say›s› : 95 olarak saptan›yor. Dersanedeki ö¤rencilerin net say›lar› ile belirli netler aras›nda kalan ö¤renclerin say›s›n› gösteren histogram verilmifltir. Histogram grafi¤ine göre, ö¤renci say›s› en fazla olan grubun net say›lar› aral›¤› hangi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r? A) 42-50 B) 51 -59

T Ü R K 20. Ö¤renciler say›lar› a ve b olan iki gruba E ayr›l›yor. Her ö¤renciye, grubundaki ö¤renci L say›s› kadar ceviz veriliyor. ‹ Gruplardaki ö¤renci say›lar› toplam› a+b = 14 olarak veriliyor. ‹ki gruba da¤›t›lan ceviz say›lar›n›n fark› ise 56 olarak veriliyor. Gruplardaki ö¤rencilerin say›lar› fark› hangi seçenekte do¤ru olarak yaz›lm›flt›r? A) 7 C) 5

B) 6 D) 4

18. Her biri 0,25 litre su alan bardaklar, bir sürahideki su ile s›ra ile tam olarak dolduruluyor. Dokuzuncu bardak tam olarak doldurulamad›¤›na göre, sürahideki su miktar› seçeneklerden hangisi olabilir? A) 2,15 Litre C) 2,25 L

B) 2 L D) 1,95 L

KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s›n›f SBS MATEMAT‹K

185

SBS 8.sinif Matematik Deneme Testi Kemal Turkeli  

SBS 8.sinif Matematik Deneme Testi Kemal Turkeli 2009 SBS sorularına benzer olarak Matematik öğretmeni Kemal Türkelinin yazdığı testi çözmey...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you