Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE TESTÝ 1.

4.

1. Ýyilik yap denize at, balýk bilmezse Halik bilir. 2. Ýyiliðe iyilik her kiþinin kârý, kötülüðe iyilik er kiþinin kârý. 3. Ýyilik et kele, övünsün ele.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük, gerçek anlamda kullanýlmýþtýr?

A)

Beni bu kadar sýcak karþýlamalarýna þaþýrdým.

B)

Onun da pikniðe geldiðini duyunca birdenbire köpürdü.

C)

Olaylara farklý açýlardan bakarsanýz gerçekleri görürsünüz.

D)

Aðýr yük taþýmaktan beli incinmiþti.

4. Ýyiliðe iyilik olsaydý koca öküze býçak olmazdý. 5. Ýyilik eden iyilik bulur. Yukarýdaki atasözlerinden hangi ikisi karþýtlýk iliþkisi taþýmaktadýr?

2.

A) 1. ve 5.

B) 2. ve 3.

C) 2. ve 4.

D) 4. ve 5.

Sözün etkisini artýrmak için bir þeyi olduðundan büyük ya da küçük göstermeye “abartma” denir. Bu açýklamaya göre, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde abartma yapýlmamýþtýr? A) Bileti alabilmek için saatlerce bekledi. B) Yolunu dört gözle bekliyorum. C) O, her zaman pireye kýzýp yorgan yakýyor. D) Ne zaman iþ versek bin dereden su getirir.

3.

5.

Aþaðýdaki dizelerin hangisinde insana ait özellik doðaya aktarýlmamýþtýr?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “görmek” sözcüðü, anlamýna uygun kullanýlmamýþtýr? A) Ziyaret etmek: Parkta Ali’nin Esra’yla konuþtuðunu gördüm.

A) Bir bulut düþer, kanar dizleri. B) Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin...

B) Çok deðer vermek: Hayatta baþka þeylerin de olduðunu anlamýyor, gözü yalnýz parayý görüyor.

C) Derinden derine ýrmaklar aðlar. D) Yâre selam söyleyin seher yelleri.

C) Bir þeyin varlýðýný algýlamak: Masada bir hediye paketi gördüm. D) Deðerlendirme yapmak: Þirketinizin durumunu çok iyi görüyorum.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

1

7. SINIF


A 6.

A

A

A 8.

1. Ýçi süt dolu þiþeyi çocuða verdi.

A

Kilo vermek istiyorum ama sürekli yemek yiyesim var.

2. Daðýn etekleri kekik dolu. 3. Bugün doluyum, yarýn gel de konuþalým. 4. Bu vagon dolu, diðerlerine bakalým. 5. Yað dolu bidonu dolaba koydu. “Dolu” sözcüðü yukarýdaki cümlelerde kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr? A) 2

B) 3

C) 4

Böyle düþünen kiþiyle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

D) 5

A) Ýçinde bulunduðu durumdan yakýnmaktadýr. B) Verdiði hiçbir karara uymamaktadýr. C) Ýþtahý, zayýflamasýný engellemektedir. D) Düþünceleriyle davranýþlarý çeliþmektedir.

9.

Eleþtirmenden yol göstermesini bekleyen sanatçý; kendi yolunu kendi açamýyor, demektir.

Aþaðýdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca ayný doðrultudadýr? A) Kalýcý olmak isteyen sanatçýnýn eleþtirmene kulak týkamasý zordur. B) Eleþtirmen, yazdýklarýyla sanatçýyý etkileyeceði için dikkatli olmalýdýr. C) Kendini bulmak isteyen sanatçýnýn baþkalarýnýn yönlendirmesine ihtiyacý yoktur. D) Sanatçýnýn baþka sanatçýlardan etkilenmesi çok doðaldýr.

7.

10. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

o ülkede batýyor cücelerin gölgeleri uzuyorsa güneþ bir ülkede demektir

Ö

K

E

N

A

Y

C

Þ

A

Þ

I

R

M

A

P

Y

Ö

Z

L

E

M

C

G

P

A

G

G

E

P

I

F

O

F

E

Ö

Bu sözcük ve sözcük gruplarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulduðunda üçüncü ve beþinci sýradaki sözcükler, aþaðýdakilerden hangileri olur?

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin taþýdýðý anlam bu bulmacada verilmemiþtir?

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 5.

C) Bizim oralar gözümde tütüyor.

C) 5. ve 6.

D) 2. ve 6.

D) Bu sözleri ben söylemedim.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

A) Aa! Bu evi sen mi aldýn? B) Beni aramadý, baþýna bir þey gelmesin!

2

7. SINIF


A 11.

A

A

A

A

14.

“Soðuk” sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde belirteç (zarf) olarak kullanýlmýþtýr?

Eþyayý beþinci kata zor çektim.

A) Soðuk bakýþlarý vardý yaþlý kadýnýn. B) Eve gelir gelmez bir bardak soðuk su içti. C) Dýþarýsý düne göre biraz daha soðuk. D) Beni hiç tanýmýyormuþ gibi soðuk karþýladý.

Bu cümledeki eylemin yapýca özdeþi aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Bu saçma iþler, tepemin tasýný attýrdý. B) Hepsi bahçede koþturuyordu. C) Söylenenleri gürültüden duyamamýþ. D) Annem, ekmeðime tereyaðý sürdü.

12.

Öðretmenimde konpozisyonumda bir kaç yazým yanlýþý yaptýðýmý söyledi. Bu konuyu sanýrým biraz daha çalýþmalýyým.

15. Melina, yazým kurallarý konusunda deðerlendirme yaparken kaç sözcüðü yanlýþ yazmýþtýr? A) 2

13.

B) 3

C) 4

D) 5

Aþaðýdaki atasözlerinin hangisinde, ek eylem yoktur?

Bu afiþten yola çýkarak filmle ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisine ulaþýlamaz?

A) Gençliðin kýymeti ihtiyarlýkta bilinir.

A) Gösterime gireceði tarihe

B) Mal canýn yongasýdýr.

B) Baþrol oyuncularýna

C) Akýllý düþman, akýlsýz dosttan hayýrlýdýr.

C) Katýlacaðý festivallere

D) Herkesin hamuru ekmeðine göredir.

D) Yardýmcý oyuncularýna

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

3

7. SINIF


A

A

A

16.

A

A

18.

Bu görselle ilgili yorumlardan hangisi düþsel ögeler içermektedir?

Sokaða en çok yakýþan yiyeceklerin baþýnda gelir simit. Hem sokakta besler hem sokaktan beslenir. Zengin fakir, genç yaþlý, eðitimli eðitimsiz herkesin elini uzattýðý, her eve girebilen, en demokratik yiyeceðimiz sokak simididir. Hem de öðünler üstüdür. Günün hangi saati olursa olsun; simit, peynir ve çay üçlüsüne kimse hayýr diyemez. Severiz biz simidi. Hatta en büyük Türk iþi “fast food” zincirleri olan “simit saraylarý” da bu sevgimiz sayesinde kurulmuþtur.

A) Bulutlar eski kentin üstünden geçiyor. B) Balýkçýyý, oltaya takýlmýþ bir Ýstanbul bekliyor. C) Deniz kýmýltýsýz, tekneler bomboþtu. D) Tarihi cami, deniz kenarýndadýr.

Bu parçadan simitle ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Ýlk “fast food” tarzý beslenme sayýldýðýna B) Sokakta ve dükkânlarda satýldýðýna C) Her zaman herkesçe sevilerek tüketildiðine D) Sýnýf farký gözetmeyen bir yiyecek olduðuna

17.

19.

Amerika’da “Çamaþýr asmak hakkýmýz, söke söke alýrýz.” sesleri duyarsanýz sakýn þaþýrmayýn. Neden mi? Çünkü dýþarý çamaþýr asmak yasak. Ev sahiplerinin sözleþmeye dahil ettikleri yasaklardan biri ayný zamanda. Gerekçeleri ise balkonlarýna, bahçelerine çamaþýr asan mahallelerde emlak fiyatlarýnýn düþmesi, Amerikalýlarýn mandallanmýþ çamaþýrý bir alt sýnýf iþareti olarak algýlamalarýdýr. Bu yüzden her 100 konuttan 80’inde çamaþýr kurutma makinesi var. Bu da küresel ýsýnma düþünüldüðünde hiç azýmsanmayacak bir enerji kaybý olsa gerek.

Nefes almak, her sabah uyanýk, Aðaran güne penceren açýk, Bir aðaç gölgesinde, bir su kenarýnda, Üstünde gökyüzü, ufuklara karþý, Senin her yer: caddeler, meydan, çarþý... Kardeþim, nefes alýyorsun ya! Ah, bütün sevdiklerim, her þey, herkes... Anlýyorum birbirinden mukaddes, Alýp verdiðin her nefes.

Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi dýþarý çamaþýr asmanýn yol açtýðý durumlardan biri deðildir?

B) Alt sýnýftaki insanlarý göstermesi

Bu þiirde egemen olan duygu, aþaðýdakilerden hangisidir?

C) Çamaþýr kurutma makinelerinin azalmasý

A) Doða sevgisi

B) Yaþama sevinci

D) Kira sözleþmelerine yeni madde eklenmesi

C) Arkadaþlýk sevgisi

D) Sýla özlemi

A) Ev fiyatlarýnýn düþmesi

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

4

7. SINIF


A

A

A

A

A

20. Türkiye’de herkes, okuma alýþkanlýðýnýn olmamasýndan yakýnýr. Her yýl yayýmlanan kitaplarý, seslendikleri kitlelere göre sýnýflarsanýz çocuklar için yazýlan kitaplarýn ne kadar az olduðunu görürsünüz. Hiçbir yayýnevinin çocuklara yönelik bir politikasý yok. Oysa þunu unutmayýn ki çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru da olmaz.

Çaðrý’nýn bu parçada vurgulamak istediði asýl düþünce, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Okuma alýþkanlýðý, küçük yaþlarda kazanýlýr. B) Yazarlar, çocuklarý da düþünerek yazmalýdýr. C) Her yayýnevinin, çocuklara yönelik bir yayýn politikasý olmalýdýr. D) Ýnsanlar, içinde bulunduklarý durumu kabullenmelidir.

21.

Seksenli yýllardan günümüze kadar olan zaman içinde yaratýcýlýkta sonu olmayan birçok sanat dalý gibi müzik ve beste düzenlemelerinin de üretkenlikte sýnýrý ve sýnýrlamasý olmamýþtýr. Fakat ülkemizde seksenli yýllardan bu yana müzik ve beste düzenlemelerinin birçoðunun birbirine benzerliði ve konularýnýn genelde ayný olmasý dikkat çekicidir. Paragraf yazarýnýn asýl yakýndýðý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Müzik piyasasýnýn sürekli geliþmesi B) Birçok sanatýn müzikten ileride olmasý C) Sýnýrlamalarýn olumsuz etki yaratmasý D) Müzik ve bestelerin birbirinin tekrarý olmasý

TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

5

7. SINIF


A

A

A

A

A

M AT E M AT Ý K T E S T Ý 1.

3. |7 – (2 + 3) – 4| ˜ [–32 + 5 ˜ 2] = ? Ece yukarýda yazýlan sorunun çözümünü aþaðýdaki gibi yapmýþtýr.

Aþaðýdaki yapýlardan hangisinin üstten görünümü diðerlerinden farklýdýr? A)

B)

C)

D)

Çözüm: I. Adým: |7 – 5 – 4| ˜ [–32 + 10] II. Adým: |– 2| ˜ 22 III. Adým: 2 ˜ 22 IV. Adým: 44 Buna göre, Ece sorunun çözümünü yaparken ilk kez kaçýncý adýmda hata yapmýþtýr? A) IV

B) III

C) II

2.

D) I

4.

B A D C

K

O

P L

R

36°

M A C

Yukarýdaki O merkezli çemberde;

Yukarýda birim karelere bölünmüþ zemin üzerinde verilen KLM üçgeninin benzerini elde etmek için yanýnda verilen PR doðru parçasýnýn, P ve R noktalarýný aþaðýdaki noktalardan hangisi ile birleþtirmek gerekir? A) A

B) B

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) C

B

m(AëOB) = 36° ve |AùCB| = 8 cm ise, bu çemberin yarýçapý kaç cm dir? (S = 3 alýnacak) 20 A) ––– 3

D) D

6

40 B) ––– 3

C) 20

D) 40 7. SINIF


A

A

5.

A

A 7.

E

ELEKTRONÝK MAÐAZA

F A

B

Yüzüncüyýl / ANKARA V.D: Ostim V.N: 948007

20°

x

C

A

Tarih: 10.05.2011

D

Fiþ No: 0228 Kamera: 648 TL KDV .....................

G

Yukarýdaki þekilde, [BG // [CE ve

m(FëCD) = 20° ise,

Yukarýdaki satýþ fiþinde % 8 KDV dahil bir kameranýn fiyatý 648 TL dir. Satýþ fiþinin KDV kýsmý silik çýktýðý için okunmamaktadýr.

m(GëBD) = x kaç derecedir?

Buna göre, bu kameranýn KDV si kaç TL dir?

[CF, EëCD nýn açýortayýdýr.

A) 110

B) 120

C) 130

D) 140

A) 48

6.

B) 45

C) 42

D) 40

8. 30 m 20 m 15 m

Yukarýda verilen dikdörtgen þeklindeki bir futbol sahasýnýn kýsa kenarý 30 metredir.

1

B) 250

C) 270

2

4

3

1 4 2 4 3

x

16 m

Bu futbol sahasýnýn alaný 2700 m2 ise çevresi kaç metredir? A) 240

4

Yukarýdaki þekilde, boyu 20 m olan bir aðacýn gölgesinin boyu 16 m dir.

D) 280 Buna göre, günün ayný saatinde boyu 15 m olan bir aðacýn gölgesinin boyu kaç m dir? A) 8

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

7

B) 9

C) 10

D) 12 7. SINIF


A

A

A

9.

A

A

11. 6 5 4

Kerem

3 Ayþe

2 1 Kapý

Þoför

Ali : Dolu koltuk

Yukarýda birim karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde gösterilen Kerem ve Ali, bulunduklarý noktalardan ayrýlarak Ayþe’nin bulunduðu noktaya gelmek istiyorlar.

: Boþ koltuk

Þekilde bir otobüsteki boþ ve dolu koltuklarýn yerleri gösterilmiþtir. Bu otobüse sonradan binen bir kiþinin 3. sýrada veya pencere kenarýnda oturma olasýlýðý kaçtýr?

Bunun için Kerem ve Ali’nin yapmasý gereken öteleme hareketleri aþaðýdakilerden hangisi gibi olmalýdýr?

3 D) –– 4

A) Kerem, 3 br yukarý ve 2 br sola; Ali, 2 br aþaðý ve 3 br saða

3 A) –– 8

10.

1 B) –– 2

5 C) –– 8

B) Kerem, 2 br aþaðý ve 3 br saða; Ali, 3 br yukarý ve 2 br sola Grafik: Günlere Göre Çözülen Soru Sayýsý

C) Kerem, 3 br aþaðý ve 3 br saða; Ali, 4 br yukarý ve 3 br sola

Soru Sayýsý

D) Kerem, 3 br yukarý ve 3 br sola; Ali, 4 br aþaðý ve 3 br saða

110 100 80 70 60 40 20 Günler

12. 10 cm

Yukarýdaki sütun grafiðinde Evrim’in 1 haftada çözdüðü Ýngilizce soru sayýlarý verilmiþtir. A

108 cm

Efe, dik silindir þeklindeki teneke kutuyu 6 tur döndürerek A noktasýndan, B noktasýna getiriyor.

A) En çok soruyu salý günü çözmüþtür.

|AB| = 108 cm ve tenekenin yüksekliði 10 cm olduðuna göre, teneke kutunun yanal alaný kaç 2 cm dir?

B) En az soruyu cuma günü çözmüþtür. C) Pazar günü hiç soru çözmemiþtir. D) Pazartesi ve perþembe günleri ayný sayýda soru çözmüþtür. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

B

14444244443

Bu grafiðe göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) 180 8

B) 200

C) 210

D) 225 7. SINIF


A 13.

A

A

A 15.

Aþaðýdaki düzgün çokgenler ile oluþturulan süslemelerden hangisinin süsleme kodu yanlýþ

A –2

B –1

A C

0

D 1

2

verilmiþtir?

A)

Sayý doðrusunda iki tam sayý arasý bir harfle isimlendirilmiþtir.

(3, 3, 3, 3, 3, 3)

A, B, C ve D aralýklarýna gelebilecek sayýlar, sýrasýyla aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde doðru verilmiþtir?

(6, 3, 6, 3)

B)

4 5 3 5 A) – –– , – –– , –– , –– 3 3 2 3 C)

2 9 3 1 B) – –– , – –– , –– , –– 3 5 2 7

(4, 3, 3, 3)

D)

1 7 6 1 C) – –– , – –– , –– , –– 4 3 4 6

(4, 4, 4, 4)

3 5 1 10 D) – –– , – –– , –– , –– 4 4 3 7

14.

16. 4x kýrmýzý

3x+6 mavi

x sarý

papatya

lale

ev gül

trafo

Remzi Bey sevgililer gününde eþine papatya, lale ve gülden birer tane alarak bir buket yaptýrmak istiyor.

Yukarýda üç farklý renkte elektrik kablosu birbirine eklenerek þekildeki gibi trafodan eve toplam 166 metrelik elektrik hattý döþenmiþtir.

Buna göre, çiçekçiye giden Remzi Bey, farklý renklerdeki 4 papatya, 3 lale ve 3 gül arasýndan kaç farklý seçim yapabilir? A) 3 ˜ 3 ˜ 4

B) 3 ˜ 3 ˜ 4!

C) 3! ˜ 3! ˜ 4!

D) 10!

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Kýrmýzý kablo (4x) m, mavi kablo (3x + 6) m ve sarý kablo (x) m olduðuna göre, x kaçtýr? A) 13

9

B) 15

C) 18

D) 20

7. SINIF


A 17.

A

A

A

A

2y + x = –4 denkleminin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? y

A)

x

0

–2

y

B)

0

x

–4 –2

–4

y

C)

y

D)

4 0

2

x

x

0

4

–2

18.

Tenis kursuna katýlan kýzlarýn sayýsýnýn, erkeklerin 4 sayýsýna oraný –– dir. 5 Aþaðýdaki O merkezli daire grafiklerinden hangisi bu gruptaki kýz ve erkek daðýlýmýný gösterir? Grafik: Kýz ve Erkek Daðýlýmý

A)

Grafik: Kýz ve Erkek Daðýlýmý

B) 150°

120°

O

O

Erkek

Erkek

Kýz

Kýz

Grafik: Kýz ve Erkek Daðýlýmý

C)

Grafik: Kýz ve Erkek Daðýlýmý

D) 140°

160°

O

O

Erkek

Erkek

Kýz

Kýz

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 10

7. SINIF


A

A

A

A

A

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1.

3. L 2h

M h

Þekildeki (+) yüklü iletken küreyle deney yapan aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði bilgi yanlýþtýr?

K

Bir eðlence parkýndaki tren yolunda trenin K, L ve M noktalarýnda sahip olduðu enerjileri için hangi öðrencinin yorumu yanlýþtýr? (Sürtünme önemsizdir.) En yüksek kinetik enerji L noktasýnda, en yüksek potansiyel enerji K noktasýnda görülür.

A)

+ + + + + +

nötr ++ + + ++

+ + +

+ + +

Cismi nötr bir küreye dokundurduðumda her ikisi de (+) yüklendi.

A)

K noktasýndaki kinetik enerjinin bir kýsmý L noktasýnda potansiyel enerjiye dönüþmüþtür.

Þener

nötr ++ + + ++

Cismi nötr bir küreye yaklaþtýrdýðýmda yüklü cisim nötr küreye çekme kuvveti uyguladý.

B)

B) Trenin M noktasýnda hem kinetik hem de potansiyel enerjisi vardýr.

C)

Buse

K noktasýndaki mekanik enerji M noktasýndaki mekanik enerjiye eþittir.

D)

++ + + ++

Cismi toprakladýðýmda (+) yükler topraða geçti ve cisim nötrlendi.

C) Erdal ++ + + ++

+ + + +

Cismi (+) yüklü bir

+ elektroskopun + topuzuna dokun-

durduðumda elektroskopun yapraklarýnda deðiþiklik olmadý.

D) Þengül

2. x

r

2r

2r

Þekildeki gibi hazýrlanan düzenekte yarýçapý r olan x diþlisi, ok yönünde 1 tur döndürüldüðünde 2r yarýçaplý diþlilerdeki harflerin görünümü aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? A)

B)

C)

D)

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

11

7. SINIF


A 4.

A

A

A 6.

Hipotez: Basit bir elektrik devresinde seri baðlý pil sayýsý artarsa ampul parlaklýðý da artar. K K

N

K ortamý L ortamý

Þekil I I. devre

A N K ortamý L ortamý

A B

Þekil II

II. devre

Hipotezini kanýtlamak isteyen Deniz özdeþ ampuller, piller ve iletken tellerle yukarýdaki düzenekleri oluþturuyor. L ortamý, K ortamýndan daha yoðundur.

Deniz’in hipotezi için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Hipotezi doðrudur. Çünkü devrelerdeki K ampullerinin parlaklýðý aynýdýr. B) Hipotezi yanlýþtýr. Çünkü devrelerdeki K ampullerinin parlaklýðý aynýdýr.

A açýsý sýnýr açýsýndan daha büyüktür. Eren Iþýðýn L ortamýndaki Efe hýzý, K ortamýndaki hýEzgi zýndan daha fazladýr.

Þekillerde saydam ortamlar ve bu ortamlarda ýþýk ýþýnlarýnýn izlediði yollar verilmiþtir.

C) Hipotezi yanlýþtýr. Çünkü I. devredeki K ampulü daha parlak yanar.

Saydam ortamlar ve ýþýk ýþýnlarýnýn izlediði yollarla ilgili Ezgi, Eren ve Efe’nin yaptýðý yorumlardan hangileri doðrudur?

D) Hipotezi doðrudur. Çünkü II. devredeki K ampulü daha parlak yanar.

A) Ezgi ve Eren B) Yalnýz Efe C) Yalnýz Ezgi D) Ezgi, Eren ve Efe

5.

Güneþte bitkilerin besin üretmesi

Güneþ altýnda Güneþ kalan giysilerin altýnda renklerinin bekleyen solmasý buzun erimesi

Yukarýda verilen olaylarýn gerçekleþmesinde hangi ýþýk olayý etkilidir? A) Iþýðýn yansýmasý B) Iþýðýn soðurulmasý C) Renk oluþumu D) Iþýðýn kýrýlmasý ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

12

7. SINIF


A

A

A

7.

A 9.

2

3

7

8O

8

6

4

– 2e

– 8e

A – 2e

19K

Halil

– 8e

– 9e

– 8e

– 8e

Elif

5

1

7N

Yukarýdaki Güneþ Sistemi modelinde gezegenler numaralandýrýlmýþtýr.

– 2e

– 5e

Funda

18Ar

– 2e

Kenan

Ayþe öðretmen öðrencilerinden O, K, N ve Ar atomlarýnýn elektron dizilimlerini yapmalarýný istemiþtir.

Buna göre, l: Güneþ Sistemi’nin en büyük gezegenidir.

Buna göre, hangi öðrenciler hata yapmýþtýr?

s: Dünya’nýn ikizi olarak adlandýrýlan gezegendir. n: Üzerinde yaþamýn olduðu bilinen tek gezegendir.

A) Halil ve Elif

B) Halil ve Kenan

C) Funda ve Elif

D) Kenan ve Funda

özellikleri ile belirtilen gezegenler aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir?

A)

l –––––– 6

s –––––– 2

n –––––– 3

B)

5

2

8

C)

6

5

4

D)

5

2

3

10.

X Y

8.

Z

Elementin Adý Azot Karbon Kalsiyum Silisyum Sodyum

T

Sembolü A C K Si S

Elektron dizilimi þekildeki gibi olan element atomlarý arasýnda oluþacak bað çeþitleri için, I. X-Y o Ýyonik bað II. X-Z o Kovalent bað

Yukarýdaki tabloda adlarý verilen elementlerden hangilerinin sembolü yanlýþ gösterilmiþtir?

III. Z-T o Ýyonik bað IV. Y-T o Kovalent bað

A) Silisyum - Sodyum - Azot eþleþtirmelerinden hangileri yanlýþtýr?

B) Karbon - Silisyum - Kalsiyum C) Azot - Kalsiyum - Sodyum

A) I ve III

B) I ve IV

D) Sodyum - Karbon - Azot

C) II ve III

D) II ve IV

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

13

7. SINIF


A

A

11.

A

A 12.

Patlayýcý ve gübre yapýmýnda, temizlik malzemelerinde kullanýlýr. H O H

N

H H

Hava kirliliði ve asit yaðmurlarýna neden olurlar. Na

O

H

50 g su 5 g tuz

100 g su 15 g tuz

1. kap

2. kap

H

Ebru Öðretmen, öðrencilerine “Kaplardaki çözeltilerin deriþimlerinin eþit olmasý için neler yapabiliriz?” diye sormuþtur.

Yangýn söndürme tüpleri ve bitkinin fotosentezinde kullanýlýr.

S

Cl

A

Cl

O

C

Buna göre, aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin önerdiði yöntem doðrudur?

O

O

1. kaba 5 g daha tuz eklemeliyiz.

A)

2. kaptaki suyu 2 katýna çýkarmalýyýz.

B)

Yukarýdaki diyagramda bazý bileþiklerin özellikleri verilmiþtir. 2. kapta 5 g tuzu çöktürmeliyiz.

Verilen bilgiye ait bileþiðin yapý modelleri izlendiðinde hangi kapýya ulaþýlýr?

C)

1. kaptaki suyun yarýsýný buharlaþtýrmalýyýz.

D)

A) B) C) D)

13.

Selda bir besinin sindirim kanalýndaki organlardan hangi sýrayla geçtiðini tablo halinde verilen kartlarý dizerek göstermek istiyor. 1 Anüs 4 Yemek borusu 7 Mide

2 Aðýz 5 Ýncebaðýrsak 8 Yutak

3 Üretra 6 Karaciðer 9 Kalýnbaðýrsak

Buna göre, Selda’nýn kullanmasý gereken kartlar ve sýrasý aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? A) 2 - 4 - 7 - 6 - 5 - 9 - 3 B) 2 - 8 - 4 - 7 - 6 - 5 - 9 C) 2 - 4 - 8 - 7 - 5 - 1 - 9 D) 2 - 8 - 4 - 7 - 5 - 9 - 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

14

7. SINIF


A 14.

A Böbrek atardamarý

s

n

A l

A 16.

u

A

Anýl üzerinde farklý canlýlarýn adlarý bulunan kartlarý sýralayarak bir besin zinciri oluþturmak istiyor.

Böbrek atardamarý ile böbreðe gelen ürenin vücuttan atýlana kadar geçtiði yapýlar yukarýda þematize edilmiþtir. Þemadaki sembollerle ilgili olarak hangi öðrencinin söylediði yanlýþtýr? l de idrar dýþarý atýlmak için toplanýr.

A)

Yýlan

Ot

Tilki

Çekirge

Kurbaða

Akbaba

u üreter olup idrarý vücut dýþýna atar.

B) n idrarý, idrar kesesine taþýr.

C)

s nefronlarýn bulunduðu bölgedir.

Buna göre, Anýl’ýn kartlarla oluþturduðu besin zinciri aþaðýdakilerden hangisi olur? A) Yýlan - Ot - Kurbaða - Çekirge - Akbaba - Tilki

D)

B) Tilki - Akbaba - Yýlan - Kurbaða - Çekirge - Ot C) Ot - Çekirge - Kurbaða - Yýlan - Tilki - Akbaba D) Ot - Çekirge - Tilki - Yýlan - Akbaba - Kurbaða

15.

17.

Beyni zedelendiðinden fonksiyonlarýný yerine getiremeyen bir kurbaða için, I. Sesleri duyar.

1 Anadolu leoparý

2 Mamut

3 Alageyik

4 Kunduz

5 Bozayý

6 Akdeniz foku

II. Önündeki böceði görür ve yakalar. Yukarýdaki þemada bazý canlý türleri numaralandýrýlarak verilmiþtir.

III. Ayaðýna asit damlatýldýðýnda çeker. yorumlarýndan hangileri yanlýþtýr? A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Buna göre, aþaðýdaki sorulardan hangisinin cevabý 3, 5 ve 6 numaralý kutular olur? A) Þemadaki canlý türlerinden hangilerinin ülkemizdeki nesli tükenme tehlikesi altýndadýr? B) Þemadaki canlý türlerinden hangilerinin ülkemizdeki biyolojik çeþitliliðe katkýsý yoktur? C) Þemadaki canlý türlerinden hangileri geçmiþte ülkemizde yaþamýþ fakat günümüzde nesli tükenmiþtir? D) Þemadaki canlý türlerinden hangilerinin dünyada nesli tükenmiþtir?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

15

7. SINIF


A

A

18. Canlý türü

A

A

A

Birey sayýsý Kirlilik öncesi Kirlilik sonrasý

X Y Z T

250 90 200 60

100 – 190 10

X, Y, Z ve T canlýlarý ayný göl ekosisteminde yaþamaktadýr. Bu canlýlarýn kirlilik öncesi ve sonrasý sayýlarý tabloda verilmiþtir. Buna göre, aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) Kirlilik sonucu Y canlýsýnýn nesli tükenmiþtir. B) Kirlilikten en az etkilenen canlý Z dir. C) X türünde kirlilikten ölen canlý sayýsý 100 dür. D) Canlýlarýn kirlilikten etkilenme oranlarý farklýdýr.

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

16

7. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý L E R T E S T Ý 1.

4.

Eylül’ün köpeði birkaç gün önce kaybolmuþtur. Kýzýnýn bu duruma çok üzüldüðünü gören Sezer Bey, kýzýnýn köpeðini bulmak için kitle iletiþim araçlarýndan yararlanmak istemiþtir. Buna göre, Sezer Bey hangi kitle iletiþim aracýndan faydalanýrsa kýsa zamanda daha çok kiþiye ulaþmýþ olur?

Lale Devri Islahatlarý

III. Selim Islahatlarý

Patrona Halil Ýsyaný ile sona erdi.

Kabakçý Mustafa Ýsyaný ile sona erdi.

Verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

A) Gazete

B) Televizyon

A) Yenilik hareketleri kesintiye uðramýþtýr.

C) Radyo

D) Broþür

B) Islahatlar, halkýn tamamý tarafýndan benimsenmemiþtir. C) Yenilikler, bazý kesimlerin tepkisini çekmiþtir.

2.

D) Ýsyanlarýn çýkmasýnda dýþ güçlerin kýþkýrtmasý etkili olmuþtur.

1 Ekonomik sýkýntý 2 Eðitim sistemindeki aksaklýklar

3 Beyin Göçünün Nedenleri

Halkýn, bilimsel geliþmelere karþý olmasý

Bilim ve teknoloji politikasýndaki yanlýþlýk 4

Yukarýdaki þemada verilen nedenlerden hangisi, beyin göçü üzerinde en az etkilidir? A) 1

3.

B) 2

C) 3

D) 4

5.

Bitlis’in bir ilçesi olan Hizan’ýn 2000 genel nüfus sayýmýna göre nüfusu 42.953 kiþidir. Ýlçe Türkiye’de en çok göç veren yerlerin baþýnda yer alýr. Ýlçe nüfusunun büyük bir bölümü Ýstanbul, Mersin, Adana, Manisa, Ýzmir, Aydýn, Hatay ve Bursa’ya göç ederek yaþamýný sürdürmektedir.

Ýskenderun’dan þeker kamýþý yüklü bir gemiyle Alaiye’ye (Alanya) doðru yola çýktým. Selçuklu Sultaný Alaaddin Keykubat zamanýnda Türklerle ticaret antlaþmasý yapmýþ olmamýz iþimi epeyce kolaylaþtýrdý.

Verilen bilgilere göre;

Bu bilgilere göre, Hizan ilçesiyle ilgili olarak;

I. Tüccar, Akdeniz’in bir limanýndan hareket etmiþtir.

I. Nüfusunun önemli bir bölümü Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaþamaktadýr.

II. Türkiye Selçuklularý, ticareti geliþtirmek için çalýþmalar yapmýþlardýr.

II. Göçlerin en önemli nedeni sosyal ve kültürel sorunlardýr. III. Ýlçe genelinde doðum oranlarý düþüktür.

III. Selçuklu topraklarý, yabancý devletlerin sömürgesi haline gelmiþtir.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

A) Yalnýz II

B) Yalnýz III

C) I ve II

D) I ve III

C) I ve II

D) II ve III

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

17

7. SINIF


A

A

A

6.

A 9.

Darü’þþifa

Medrese

Cami

Verilen görsellerden hareketle, Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili varýlabilecek ortak yargý aþaðýdakilerden hangisidir?

A

Aziz peder, kitapta yazýlanlarý okuyanlarýn hemen reddedeceklerini biliyorum. Etrafýn tepkisi nedeniyle, baþladýðým çalýþmalardan vazgeçmeye niyetlendiðim olmuþtur. Fakat çekingenliði üzerimden atarak çalýþmalara devam ettim. Yazdýklarýmý eleþtirenler olursa onlara aldýrmayacaðým ve saçma kabul edeceðim...

Yukarýda, modern astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik’in Papaya yazdýðý mektuptan bir bölüm verilmiþtir.

A) Halkýn saðlýk sorunlarýyla ilgilenilmiþtir. B) Eðitim hizmetleri medreseler tarafýndan verilmiþtir.

Bu bilgilere göre, Kopernik’le ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

C) Bayýndýrlýk çalýþmalarýna önem verilmiþtir.

A) Yaptýðý çalýþmalar nedeniyle kilise tarafýndan cezalandýrýlmýþtýr.

D) Halkýn dinsel ihtiyaçlarý dikkate alýnmýþtýr.

B) Çaðýnýn ilerisinde olan bir bilim insanýdýr.

7.

C) Çevre baskýsý nedeniyle zaman zaman cesareti kýrýlmýþtýr.

Medeniyetlerin beþiði ve kültürlerin baþkenti Antakya’da; Türkler, Araplar ve Ermeniler yýllarca barýþ içerisinde bir arada yaþamýþlardýr. Cami, kilise ve havralar günümüzde hala varlýklarýný sürdürmektedir.

D) Kararlý bir kiþiliðe sahiptir.

Buna göre, Antakya ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Zengin bir kültür mirasýna sahiptir. B) Farklý kültürler uyum içerisinde yaþamýþtýr. C) Nüfusun çoðunluðunu Ermeniler oluþturmuþtur. D) Dinsel hoþgörü, bir deðer olarak kabul edilmiþtir.

8.

10. Avrupa’da Papa, Hz. Ýsa’nýn vekili olarak kiliseye karþý gelenleri aforoz etme yetkisine sahipti. Papalýk, insanlarýn günahlarýný baðýþlama karþýlýðýnda endüljans adý verilen af belgelerini halka para karþýlýðýnda satýyordu. Papa krallara taç giydiriyor ve böylece onlarýn krallýklarýný onaylýyordu. Halkýn fakirliðine karþýlýk Papalýk geniþ topraklara ve maddi kaynaklara sahipti. Buna göre, Papalýðýn;

Bu bilgiler doðrultusunda, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir?

I. Siyasi, II. Dini,

A) Mesleki deneyimi olan herkesin usta olabildiðine

III. Ekonomik

B) Ahilerin arasýna katýlmak için belli aþamalardan geçmek gerektiðine

alanlardan hangilerinde güç sahibi olduðu söylenebilir? A) Yalnýz I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Ahilik Sistemi’nde esnaf olmak isteyenler mesleðe çýraklýk yoluyla girerdi. Usta, çýraðýn yetiþtiðine kanaat getirirse çýraðýna kalfa unvaný verir ve ücretini artýrýrdý. Kalfanýn usta olabilmesi, mesleðin tüm yönlerini öðrendiðini ispatlayacaðý ve ustasýnýn huzurunda gireceði sýnavý geçmesi ile mümkündü. Ahilikte, usta olmak için mesleki ilkeleri öðrenmek yeterli deðildi. Ýyi bir ahlak sahibi olmak da gerekliydi.

C) Ahilik Sistemi’nde gayrimüslimlerin çoðunlukta olduðuna D) Ahilerin, iyi ahlak sahibi olmayan kiþileri yargýladýðýna 18

7. SINIF


A 11.

A

A

A 14.

Osmanlý Devleti’nde toprak gelirleri ile yetiþtirilen týmarlý sipahiler barýþ zamanlarýnda tarým ile ilgilenir, savaþ zamanlarýnda ise orduya katýlýrlardý. Buna göre, týmar sisteminin; I. Ekonomik,

A

I. Dünya Savaþý, Avusturya-Macaristan’ýn Sýrbistan’a savaþ ilan etmesi ile baþlamýþtýr. Bu geliþmenin ardýndan Rusya, Ýngiltere ve Fransa Sýrbistan’a destek verirken, Almanya ve Ýtalya ise AvusturyaMacaristan’ýn yanýnda yer almýþtýr. Bu durum, aþaðýdaki yargýlardan hangisini kanýtlar niteliktedir?

II. Askeri, III. Kültürel

A) Savaþ öncesinde bloklaþmalar yaþandýðýný

alanlarýndan hangilerinde devlete katký saðladýðý söylenebilir?

12.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II

D) II ve III

B) Sömürgecilik hareketlerinin baþladýðýný C) Osmanlý Devleti’nin, savaþýn dýþýnda býrakýlmak istendiðini D) Milletler Cemiyeti’nin dünya barýþýný koruyamadýðýný

Türkiye Cumhuriyeti’nde, devletin ihtiyaç sahiplerine karþýlýk beklemeksizin yardým etmesi, bütün vatandaþlarýn mutluluðu ve huzuru için çalýþýlmasý, bireylere fýrsat eþitliði saðlanmasý temel ilkelerden biri olarak kabul edilmiþtir. Verilen bilgiler, devlete anayasa tarafýndan aþaðýdaki niteliklerden hangisinin yüklendiðini kanýtlamaktadýr? A) Laik devlet

B) Hukuk devleti

C) Sosyal devlet

D) Demokratik devlet

15. 13.

Türkiye’nin önemli sorunlarýndan biri de çevre kirliliðidir. TBMM’de, çevreye karþý iþlenen suçlarýn artmasý ile ilgili çevre yasasýnýn görüþülme sürecinin hýzlanmasýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn halký yönlendirmesi, bireysel giriþimler ve medyanýn bu konuda haberler yaparak destek vermesi etkili olmuþtur.

Dünya’nýn bazý bölgeleri besin bakýmýndan çok zenginken, bazý bölgeleri çok fakirdir. Bu durum özellikle Asya ve Afrika gibi kýtalarda açlýk tehlikesinin ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerden açlýðýn yaþandýðý ülkelere yardým yapýlmasýna raðmen, nüfusun hýzla arttýðý Asya ve Afrika’da açlýk tehlikesinin önüne yeterince geçilememiþtir. Verilen bilgilere göre;

Bu bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

I. Besin kaynaklarý dünyaya dengeli daðýlmamýþtýr.

A) Medya, çevre konusunun gündeme taþýnmasýnda rol oynamýþtýr.

II. Asya ve Afrika’da yaþanan açlýðýn nedeni aþýrý israftýr.

B) Sivil toplum kuruluþlarý kamuoyu oluþturulmasýnda etkili olmuþtur.

III. Hýzlý nüfus artýþý açlýkla mücadeleyi olumsuz etkilemiþtir.

C) Bireyler, demokratik yöntemlerle siyasi iktidarýn harekete geçmesini saðlamýþtýr.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

D) TBMM’nin görüþtüðü çevre yasasý sorunlara çözüm üretememiþtir.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II

D) I ve III

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

19

7. SINIF


A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

16.

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMAYANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

16.

Sanat, edebiyat, müzik, mimari, gelenek, görenek, örf, adet ve ananeler gibi kültür ögelerinin þekillenmesinde dinin önemli bir yeri vardýr. Yukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlýr? A) Dinin toplumsal dayanýþmayý artýrdýðýna

I. Dünya Savaþý öncesinde Osmanlý ve AvusturyaMacaristan gibi imparatorluklar, baðýmsýzlýk isteðiyle ayaklanma çýkaran farklý uluslarý bünyelerinde barýndýrýyordu. Ancak I. Dünya Savaþý sonrasýnda imparatorluklar parçalanmýþ ve yerlerine milli devletler kurulmuþtur.

C) Ýbadetin insanlarý olgunlaþtýrdýðýna

Verilen durumun, I. Dünya Savaþý’nýn çýkýþ nedenlerinden hangisine baðlý olarak ortaya çýktýðý söylenebilir?

D) Din ile kültür arasýnda güçlü bir bað olduðuna

A) Sömürgeciliðe

B) Sanatýn sadece dinden etkilendiðine

B) Panslavizm akýmýna C) Silahlanma yarýþýna D) Milliyetçilik hareketlerine

17.

17.

x “Ey iman edenler: Mallarýnýzý aranýzda haksýzlýkla yemeyin. Ancak kendi rýzanýzla yaptýðýnýz ticaretle yemeniz helâldir...” Nisa Suresi : 29. Ayet x “Kazancýn en þereflisi, kiþinin elinin emeðiyle kazandýðýdýr.” Ahmet Bin Hanbel

Demokratik devletlerde “güçler ayrýlýðý” ilkesi temel prensiplerden biridir. Ülkemizde yasalar TBMM tarafýndan çýkarýlmakta, bu yasalarýn yürürlüðe girmesi ve uygulanmasý ise hükümet tarafýndan yerine getirilmektedir. Yukarýda verilen bilgilerde; I. Yasama,

Yukarýda verilen ayet ve sözde aþaðýdakilerden hangisinin önemi vurgulanmýþtýr? A) Kumar oynamanýn

B) Helal kazanmanýn

C) Eðitim almanýn

D) Büyücülük yapmanýn

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

II. Yürütme, III. Yargý güçlerinden hangilerine deðinildiði söylenemez?

20

A) Yalnýz II

B) Yalnýz III

C) I ve II

D) II ve III

7. SINIF


A 18.

A

A

A 18.

Müslüman milletler arasýnda dini anlayýþ ve yaþam biçimleri bakýmýndan bazý farklýlýklar vardýr. Örneðin; “Türkler kültürel yapýsýndan dolayý bazý deniz ürünlerini, dinen sakýncalýdýr, diye yemezken; Uzak Doðulu Müslümanlar bunlarý yemekte bir sakýnca görmemektedir.”

A

Ýngiltere’de meydana gelen Sanayi Devrimi birçok alanda geliþmeler ortaya çýkarmýþtýr. Süveyþ ve Panama Kanallarý’nýn açýlmasý, buhar gücü ile çalýþan gemi ve trenlerin yapýlmasý bu geliþmelerden bazýlarýdýr. Verilen bilgilerde, Sanayi Devrimi’nin aþaðýdaki alanlardan hangisinde ortaya çýkardýðý sonuçlar vurgulanmýþtýr?

Yukarýdaki açýklamaya göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir? A) Ayný dini benimsemiþ farklý milletlerin kültürel özellikleri birbirinden farklýdýr.

A) Ulaþým

B) Ticaret

C) Turizm

D) Þehirleþme

B) Ekonomik koþullar insan yaþamýný sýnýrlandýrýr. C) Ýnsanlar birbirlerinden farklý özellik ve yetenekte doðar. D) Toplumlar tarihi süreç içinde deðiþime uðrarlar.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

21

7. SINIF


A

A

A

A

A

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ 3.

1. - 5. Sorularda verilen resimlere göre boþ býrakýlan yerlere uygun gelen seçeneði bulunuz.

1.

I a / an weekend.

and I

my

last

A) had / accident / broke / arm B) had / party / broke / leg C) had / accident / broke / leg He looks

D) have / ceremony / lost / car

.

A) sad

B) funny

C) angry

D) happy

4.

are natural disasters.

2.

A) Resources

B) Volcanoes

C) Chemicals

D) Earthquakes

5.

My doctor gave me a

.

A) patient

B) prescription

C) pain

D) surgery

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

We use

22

for cutting something.

A) knives

B) scissors

C) machines

D) refrigerators 7. SINIF


A

A

A

A

6. - 9. Sorularda verilen boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.

6.

7.

10. - 11. Sorularda verilen tablolarda “?” olan yerlere uygun gelen seçeneði bulunuz.

10.

: all the animals in a certain place. A) Fauna

B) Flora

C) Environment

D) Pollution

A

wild animal

?

farm animal

duck

A) lion

B) parrot

C) dog

D) chicken

If we protect , there will be fewer animals and plant species.

11.

A) don’t / global warming

giraffe

long neck

elephant

?

B) do / enviroment C) don’t / ecology D) do / earthquake

8.

Ýstanbul is

A) fur

B) trunk

C) whisker

D) fin

city in Turkey.

A) most crowded

12. - 13. Sorularda verilen resimlere uygun gelen seçeneði bulunuz.

B) crowded than C) more crowded than

12.

D) the most crowded

9.

They

A) I lost my mobile phone.

married in 2009.

B) I found a silver ring. A) get

B) are getting

C) I gave a party last night.

C) got

D) will get

D) I had a nightmare last night.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

23

7. SINIF


A

A

A

A

A

13.

A) Roses are special flowers. B) Caterpillars are special flowers. C) Snowdrops are special flowers. D) Daisies are special flowers.

14. Soruda verilen kelimenin eþ anlamlýsýný bulunuz.

14.

pleased A) shocked

B) satisfied

C) annoyed

D) exhausted

15. Soruda verilen kelimenin zýt anlamlýsýný bulunuz.

15.

friend A) close

B) best

C) foe

D) army

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 24

7. SINIF

7.sınıf SBS 3.Deneme Sınavı Soruları Mayıs 2011 Öz-De-Bir  

www.kemalturkeli.com sitesinde çözümlerini inceleyiniz,Diğer SBS Denemelerini çıkmış soruları çözmeyi deneyin.Kemal Türkelinin Rehberlik yaz...