Page 1

LYS 2

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

A

KÝMYA DENEME SINAVI Soru sayýsý: 30 Yanýtlama süresi: 45 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Kimya bölümüne iþaretleyiniz.

Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr.

1.

3.

P

30 °C deki saf X ve Y sývý örneklerinin buhar basýnçlarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.

X Y V

Yukarýdaki grafikte sýcaklýklarý t °C olan eþit kütleli X ve Y gazlarýnýn basýnç-hacim deðiþimleri verilmiþtir.

Buhar basýncý (mm Hg)

X

35

Y

50

Buna göre, ayný dýþ basýnçta bulunan ve sýcaklýklarý 30 °C olan X ve Y sývýlarý ile ilgili,

Buna göre X gazýnýn,

I. X molekülleri arasýndaki çekim kuvveti daha fazladýr.

I. basýnç-hacim çarpýmý deðeri,

II. Y daha uçucudur.

II. mol sayýsý, III. moleküllerinin ortalama hýzý

III. Y nin buharlaþma hýzý daha fazladýr.

niceliklerinden hangileri Y gazýnýnkinden büyüktür?

ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur?

A) Yalnýz I

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) II ve III

2.

Madde

C) I ve II

D) I ve II

E) I, II ve III

I. Na(g) + Q1(ýsý) ⎯→ Na+(g) + 1e– II. C(k) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + Q2(ýsý) Yukarýda verilen deðiþimlerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) Sadece II. tepkimede toplam proton, elektron ve nötron sayýsý korunur.

B) Yalnýz II

4.

C) Yalnýz III E) I ve III

Oda sýcaklýðýnda, 40 gram X katýsýnýn 160 gram suda çözünmesi ile oluþan çözeltinin özkütlesi 1,2 g/mL, deriþimi 6 mol/L dir. Buna göre, X katýsýnýn molekül kütlesi kaçtýr? A) 25

B) 40

C) 80

D) 100

E) 150

B) I. deðiþim endotermik, II. deðiþim ekzotermiktir. C) Her iki deðiþim de kimyasaldýr. D) Her iki olayda da kütle korunur. E) Q1 iyonlaþma enerjisi, Q2 yanma ýsýsýdýr. Bu testin her hakký ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýna ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.


A 5.

A

A

A 7.

1 atmosfer dýþ basýnçta bulunan MgCI2 çözeltisine ayný sýcaklýkta AlCI3 çözeltisi eklendiðinde, çözeltideki CI– iyonlarýnýn molar deriþimi deðiþmemektedir.

I. II.

Buna göre, çözeltiye ait,

A

238 234 4 U ⎯→ Th + He 92 90 2 235 1 U+ n 92 0

⎯→

90 144 1 Sr + Xe + 2 n 38 54 0

Yukarýda verilen çekirdek tepkimeleri ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

I. kaynamaya baþlama sýcaklýðý,

A) I. doðal çekirdek tepkimesidir.

II. buhar basýncý, III. Mg2+ iyonlarýnýn molar deriþimi

B) I. ve II. bozunmadaki U izotoplarýnýn yarý ömürleri aynýdýr.

niceliklerinin deðiþimi aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

C) II. yapay çekirdek tepkimesidir. D) Her iki tepkimede de proton sayýlarý toplamý korunur.

6.

I _______

II _______

III _______

A)

Artar

Azalýr

Artar

B)

Deðiþmez

Deðiþmez

Azalýr

C)

Azalýr

Artar

Azalýr

D)

Artar

Deðiþmez

Deðiþmez

E)

Azalýr

Artar

Artar

E) II. tepkimede açýða çýkan enerji, I. tepkimede açýða çýkan enerjiden fazladýr.

8.

Baþ grup elementleri olan X, Y, Z ve T nin ilk dört iyonlaþma enerjileri (kkal/mol) aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.

I. kalorimetre sisteminin ýsý sýðasý,

Ýyonlaþma Enerjisi (kkal/mol) Element E1

E2

E3

E4

X

115

1080

1650

Y

172

342

1850

2630

Z

140

465

660

2780

T

112

230

1580

2395

Bir kalorimetre kabýnda yakýlan C2H6 gazýnýn molar yanma entalpisini hesaplamak için,

II. kalorimetre kabýnýn ilk ve son sýcaklýðý, III. yakýlan C2H6 gazýnýn kütlesi niceliklerinden hangileri bilinmelidir? (H = 1, C = 12) A) Yalnýz I D) I ve II

Buna göre, X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) X ve T ayný periyotta olabilir. B) X ve Z ayný periyotta olabilir. C) T nin atom numarasý Y ninkinden büyüktür. D) X, 2. periyot 1A grubu elementidir. E) Y ve T nin kimyasal özellikleri benzerdir. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

2

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III E) I, II ve III


A 9.

A

A

2CO(g) + O2(g) ⎯→ 2CO2(g)

A 11.

Yukarýdaki tepkimenin aktifleþme enerjisini hesaplayabilmek için,

tepkimesi t °C de dengeye geliyor. Denge anýnda kapta 1 mol H2 gazý bulunduðuna göre, tepkimenin bu sýcaklýktaki denge sabitinin deðeri kaçtýr?

II. tepkime entalpisi, III. geri tepkimenin aktifleþme enerjisi niceliklerinden hangileri bilinmelidir? B) I ve II

D) II ve III

10.

1 litrelik kapalý bir kaba 2 mol H2 ve 3 mol Ι2 gazlarý konularak baþlatýlan, H2(g) + Ι2(g) ←⎯ ⎯→ 2HΙ(g)

I. CO nun molar oluþma ýsýsý,

A) Yalnýz I

A

1 A) — 2

C) I ve III

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

E) I, II ve III

12.

Sabit hacimli kapalý bir kapta gerçekleþen,

t °C

t °C

2X(g) ⎯→ Y(g) tepkimesine sabit sýcaklýkta uygun bir katalizör eklendiðinde kapta birim zamanda,

0,2 molar Pb(NO3)2 çözeltisi

0,2 molar NaCI çözeltisi

I. gerçekleþen etkin çarpýþma sayýsý, Yukarýdaki eþit hacimli sulu çözeltiler sabit sýcaklýkta karýþtýrýlýyor.

II. oluþan aktifleþmiþ kompleks sayýsý, III. harcanan X(g) tanecik sayýsý

t °C de PbCI2 katýsý için Kçç = 1.10–9 olduðuna göre,

niceliklerinden hangileri artar?

I. PbCI2 katýsý çökelir. A) Yalnýz I D) I ve III

B) Yalnýz II

C) I ve II

II. Karýþýmda ENO3 R > ENa+R dýr.

E) I, II ve III

2

– –9 III. Sistem dengeye geldiðinde EPb2+R .ECI R = 1.10 olur.

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I D) II ve III ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

3

B) Yalnýz II

C) I ve III E) I, II ve III


A

A

13.

A 15.

V Al

A

Ag

Tuz köprüsü

A

HCI bileþiði kuvvetli asit, HF bileþiði zayýf asittir. HCI ve HF bileþikleri ile ayný sýcaklýkta hacimleri ve molar deriþimleri eþit olan iki ayrý sulu çözelti hazýrlanýyor. Buna göre, hazýrlanan HCI ve HF çözeltileri ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi eþittir?

1 M HCI çözeltisi

1 M Al(NO3)3 çözeltisi 1. kap

A) Asitlerin iyonlaþma yüzdeleri

2. kap

B) Çözeltilerin pH deðerleri

o E 3+ = –1,66 volt Al /Al

C) Tam nötrleþmeleri için gereken NaOH miktarý D) Çözeltilerde bulunan anyonlarýn deriþimleri

o = 0,00 volt H+/H2

E E

E) Eþit miktarlarda arý su eklendiðinde pH deðerlerindeki deðiþim miktarlarý

o = +0,80 volt Ag+/Ag

Yukarýdaki pil sistemi ile ilgili aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? A) Elektronlar dýþ devrede Al çubuktan Ag çubuða doðru akar. B) Al çubuk aþýnýr. C) Ag çubuðun kütlesi deðiþmez. D) 2. kapta pH deðeri azalýr. E) Pil tepkimesi, 3 + 3+ Al(k) + 3H (suda) ⎯→ Al (suda) + — H2(g) dir. 2

16.

Sýcaklýðý 25 °C olan 200 mililitre arý suya sabit sýcaklýkta 200 mililitre 0,2 molar HCI çözeltisi damla damla ekleniyor. Kapta bulunan sývýnýn pH deðerinin, eklenen HCI çözeltisinin hacmine baðlý deðiþimini gösteren grafik aþaðýdakilerden hangisidir? A)

B)

pH 7

7

0

C)

14.

1 0

Bu çözelti ile ilgili, +

I. H3O iyonlarýnýn mol sayýsý 1.10

–4

2 0

200 Eklenen HCI çözeltisi (mL)

D)

pH

7

Oda koþullarýnda HX asiti ile hazýrlanan sulu bir çözeltinin pH deðeri 4 tür.

pH

200 Eklenen HCI çözeltisi (mL) pH

7

200 Eklenen HCI çözeltisi (mL)

1 0

200

tür. E) pH

II. pH ve pOH deðerlerinin toplamý 14 tür.

13

III. HX bileþiði zayýf bir asittir. 7

yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

0

C) Yalnýz III E) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

4

200

Eklenen HCI çözeltisi (mL)

Eklenen HCI çözeltisi (mL)


A

A

A

17.

Normal koþullarda 11,2 litre hacim kaplayan NH3 gazý ile oda koþullarýnda 5 litre sulu çözelti hazýrlanýyor.

A 19.

B) 12

C) 11

D) 10

I. Hidrojen baðý II. Ýyonik bað

Buna göre, oluþan çözeltinin pH deðeri nedir? (25 °C de NH3 için Kb = 1.10–5) A) 14

A

III. Kovalent bað Yukarýda verilen baðlarla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

E) 9

A) I. bað fiziksel baðdýr. B) II. ve III. bað, I. baða göre daha zayýftýr. C) II. ve III. bað kimyasaldýr. D) I. bað moleküller arasý etkileþimdir. E) I. bað HF, H2O ve NH3 molekülleri arasýnda etkindir.

20. 18.

H H–C

H

Pt

II. X + 2H2 ⎯→ Y

C – H + 2H2 ⎯→ H – C – C – H H

– C– Na+ + C H CI ⎯→ X + NaCI I. CH3 – C – – 2 5

Yukarýda verilen tepkimelerde oluþan X ve Y bileþiklerinin adý IUPAC’a göre, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

H

Yukarýda verilen tepkime ile ilgili, I. sp hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüþmüþtür. II. Sigma baðý sayýsý azalmýþtýr.

X _______

Y _______

A)

2-pentin

n-pentan

III. Bað açýlarý geniþlemiþtir.

B)

2-penten

2-penten

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

C)

3-pentin

3-penten

D)

3-pentin

n-pentan

E)

2-pentin

2-penten

A) Yalnýz I D) I ve III

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III E) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

5


A 21.

A

A 23.

Bir hidrokarbon bileþiði için aþaðýdaki bilgiler veriliyor. •

5,6 gramý yakýldýðýnda oluþan CO2 gazý normal koþullarda 8,96 litre hacim kaplamaktadýr.

Molekülünde yalnýz sp3 hibrit orbitalleri ile bað yapan karbon (C) atomlarý bulunmaktadýr.

A

A

Trimetil etil metan bileþiðinin IUPAC sistemine göre adý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 2,2-dimetil bütan B) 3,3-dimetil bütan C) 2,3-dimetil bütan

Buna göre, bu hidrokarbon,

D) 2-etil-2-metil propan E) 2-metil pentan

I. metilsiklopropan, II. izobütan, III. 2-büten bileþiklerinden hangileri olabilir? (H = 1, C = 12) A) Yalnýz I D) I ve III

22.

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III E) I, II ve III

24.

X bileþiðinin genel formülü CnH2n dir.

C

C–H

Buna göre, X bileþiði aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) Halkalý yapýda doymuþ hidrokarbon

Yukarýda verilen bileþik ile ilgili,

B) Alkil dalý olan halkalý yapýdaki doymuþ hidrokarbon

I. 2 tane π baðý içerir.

C) Bir tane ikili baðý bulunan düz zincirli hidrokarbon II. Fenil asetilen olarak adlandýrýlýr.

D) Bir tane üçlü baðý bulunan düz zincirli hidrokarbon

III. 1 molü yandýðýnda 3 mol H2O açýða çýkar.

E) Bir tane ikili baðý bulunan dallanmýþ hidrokarbon

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I D) II ve III ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

6

B) Yalnýz II

C) I ve II E) I, II ve III


A 25.

A

A

A 27.

X ve Y organik bileþikleri birbiri ile yapý izomeridir.

A

OH O

Buna göre, X ve Y bileþikleri aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

C CH2

X ____________

Y ___________

H – C – OH

A)

Metil propanoat

Bütanoik asit

H–C–H

B)

Siklo pentan

2-penten

C)

2-propanol

Dimetil eter

D)

2,2-dimetil propan

n-pentan

E)

Propanal

Propanon

COOH

Yukarýda verilen organik bileþik ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) Bir molünün yeterli miktarda sodyum (Na) metali ile tepkimesinden 1,5 mol H2 gazý açýða çýkar. B) Bir molekülü üç tane asimetrik C atomu içerir. C) 25 °C deki sulu çözeltisinin pH deðeri 7 den küçüktür. D) Ýki tür fonksiyonel grup içerir. E) Bir molü bir mol çinko (Zn) metali ile tepkime verir.

26.

28.

X, Y ve Z organik bileþikleri için,

Organik bir bileþik ile ilgili,

• X in molekülü bir karbonlu olup karboksilli asittir.

• HCN ile katýlma tepkimesi vermektedir.

• Y nin molekülü iki karbonlu olup aldehittir.

• Fehling çözeltisiyle ýsýtýldýðýnda kýrmýzý renkli Cu2O çökeleði oluþturmaktadýr.

• Z nin molekülü iki karbonlu olup üçlü bað içeren hidrokarbondur.

• KMnO4 ile yükseltgendiðinde monokarboksilli asit oluþturmaktadýr.

bilgileri verilmektedir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X, Y ve Z bileþikleri ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

Buna göre, bu organik bileþiðin formülü aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) X bileþiði alkollerle etkileþip ester oluþturur. O

B) Her üçü de amonyaklý gümüþ nitrat çözeltisi (tollens ayýracý) ile tepkime verir.

A)

CH3 – CH2 – C – H

C) Z bileþiðine H2O katýlýrsa Y bileþiði elde edilir.

B)

CH3 – CH2 – CH2 – OH

C)

CH3 – C – CH3

D)

CH3 – O – CH3

E)

CH3 – CH2 – CH – OH

D) X ve Y kuvvetli indirgenlerle (LiAlH4) indirgenme tepkimesi verir.

O

|

E) Her üçünün de moleküllerinde karbonil (–C = O) grubu vardýr.

CH3 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

7


A

A

29.

N H

A

N R

H

30.

N R

R

R

H

R

R

Birincil amin

Ýkincil amin

Üçüncül amin

C–H HO – C – H

(+) - gliseraldehit X

CH2 – OH (–) - gliseraldehit Y

Yukarýda açýk formülleri verilen X ve Y bileþikleri ile ilgili,

I. Yoðun fazda tüm amin molekülleri arasýnda hidrojen baðý bulunur.

I. Kimyasal özellikleri aynýdýr. II. Polarize ýþýðýn titreþim düzlemini, X saða, Y sola çevirir.

II. Sulu çözeltileri baz özelliði gösterir. III. Suda çözünürken hidrojen baðý oluþtururlar.

III. X ve Y den eþit mol sayýsýnda çözünerek hazýrlanan sulu çözelti polarize ýþýðýn titreþim düzlemine etki etmez.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

D) II ve III

O

C–H

CH2 – OH

Buna göre, yukarýda genel formülleri verilen amin bileþikleri ile ilgili,

B) Yalnýz II

A

O

H – C – OH

Amonyaðýn (NH3) hidrojenlerinden biri veya bir kaçýnýn alkil ya da aril gruplarýyla yer deðiþtirmesi sonucu oluþan bileþiklere amin denir.

A) Yalnýz I

A

C) I ve II

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

E) I, II ve III A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

8

E) I, II ve III

C) I ve II

LYS KİMYA Deneme Sınavı Mayıs 2011 ÖzDeBir  
LYS KİMYA Deneme Sınavı Mayıs 2011 ÖzDeBir  

çözümlerini ve diğer Deneme Sınavlarını www.kemalturkeli.com sitesinde inceleyiniz. Çıkmış soruları, Deneme Sınavları ,Videolu veya yazılı...

Advertisement