Page 1

LYS 1

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

A

GEOMETRÝ DENEME SINAVI Soru sayýsý: 30 Yanýtlama süresi: 45 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Geometri bölümüne iþaretleyiniz.

Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr.

1.

3.

A

A E 6

10

12

G x

B

E

B

[AB] ⊥ [AC]

G noktasý ABC üçgeninin aðýrlýk merkezi,

[AC] // [DE], |BC| = 2|CD|

[CG] ⊥ [AD]

|AB| = 6 cm, |AC| = 10 cm

|GE| = |EC|, |AC| = 12 cm

Yukarýdaki verilere göre, A(ACE) kaç cm2 dir?

Yukarýdaki verilere göre, |DE| = x kaç cm dir?

A) 30 A) 3

D

ABC dik üçgen, B, C ve D noktalarý doðrusal,

C

D

C

B) 4

2.

C) 4M3

D) 6

B) 24

C) 20

D) 18

4.

A

A

C

ABC eþkenar üçgen [BD] ⊥ [AC] 4M3

D

E) 15

E) 8

D

F

|BD| = |BF| m(FéBC) = 60° |AB| = 4M3 cm

B

O

E

C

60°

B

O merkezli çemberde, ABC üçgen, C, D, O noktalarý doðrusal, |AF| = |DC| = |DB|, m(DéBC) = 20° Yukarýdaki verilere göre, m(AééCB) kaç derecedir?

F

A) 50

Yukarýdaki verilere göre, |FD| kaç cm dir? A) 6

B) 2Mll 10

C) 4M3

D) 8

B) 60

C) 70

D) 75

E) 80

E) 6M2

Bu testin her hakký ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýna ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.


A

A

5.

A

A 7.

B 6

A L

D

C

A

60°

K

4

O

A

C

B

ABCD paralelkenar, [BL] ⊥ [DC] m(AéCB) = 2m(AéCD) = 30°,

O merkezli dairede, [AB, B ve [AC, C noktalarýnda çembere teðet,

|AD| = 4 cm

m(BéAC) = 60°, |OB| = 6 cm

Yukarýdaki verilere göre, A(AKB) kaç cm2 dir?

Yukarýdaki verilere göre, taralý bölgenin alaný kaç cm2

A) 4M3

B) 8

C) 8M2

D) 8M3

E) 16

dir? A) 12π

B) 18π

6.

C) 24π

D) 30π

E) 36π

8.

P

A

ABCD bir deltoid 4

[AC] ∩ [BD] = {F}

x 30°

x

[DH] ⊥ [BC]

B

H 3

|AF| = |CE|

F

B

D 5

A

3

E

E

|EH| = 3 cm |DE| = 5 cm

H

R3 te AB doðrusu E düzlemi içerisinde, [HA]∈(E) [PH] ⊥ (E), [HA] ⊥ [AB],

C

m(PéBA) = 30°,

Yukarýdaki verilere göre, |AB| = |AD| = x kaç cm dir?

|PH| = 4 cm, |HA| = 3 cm

A) 4M3

Yukarýdaki verilere göre, |PB| kaç cm dir? A) 5

B) 5M2

C) 9

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

D) 10

E) 12 2

B) 5M2

C) 2Mll 13

D) 8

E)

Mll 65


A

A

9.

D

A

A 11.

C

D

A C

ABCD bir kare

45°

ABCD bir kare 5M2

m(EéCF) = 45°

8

E

D, E, B noktalarý doðrusal

E

|EC| = 8 cm 10

|DE| = 5M2 cm

|CF| = 10 cm

|AE| = 13 cm 13

A

F

B

x

A

Yukarýdaki verilere göre, taralý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm2 dir?

Yukarýdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir? A) 20

A) 10M2

10.

B) 20

C) 20M2

D

D) 40

B

B) 19

C) 18

D) 17

E) 15

E) 40M2

12.

C

D

C E

E F

A A

B

B

ABCD bir yamuk,

Yukarýdaki þekil birim karelerden oluþmuþtur.

[AB] // [CD],

[AE] ⊥ [BD]

[AC] ∩ [BD] = {E}

Yukarýdaki verilere göre, |AE| kaç br dir?

A(DEC) = 4 cm2, A(AFB) = 4,5 cm2

A) 2

B) 2,2

C) 2,4

D) 2,6

Yukarýdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?

E) 2,8

A) 20 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

3

B) 22

C) 23,5

D) 25

E) 27,5


A

A

13.

A

A

E

A

A

15.

B

A

7

F

H

x B

2

O2

O1

D 12

D

G

C

C

Üç eþ dikdörtgenin þekildeki gibi yerleþtirilmesi ile oluþan yeni dikdörtgenin alaný 96 cm2 dir.

O1 ve O2 merkezli çemberler CD doðrusuna C ve D noktalarýnda teðet,

Buna göre, eþ dikdörtgenlerden birinin küçük kenarý kaç cm dir?

|O1A| = 7 cm, |O2B| = 2 cm

A) 2

B) 4

C) 8

D) 12

|CD| = 12 cm Yukarýdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

E) 16

A) 1

14.

B) 2

C) 3

16.

E

E) 5

F

ABCD kare x

D) 4

A

E, D ve B

7

noktalarý C

D

E

doðrusal [BD] köþegen |ED| = 7 cm

B

10

C

D

12

|DB| = 10 cm ABD üçgen, B, A, F noktalarý doðrusal m(FéAD) = m(DéAC), m(FéBE) = m(EéBD),

B

A

4|AE| = 3|ED|

Yukarýdaki verilere göre, |EC| = x kaç cm dir?

|CD| = 12 cm A) 13

B) 15

C) 17

D) 19

E) 21

Yukarýdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? A) 15

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

4

B) 13

C) 12

D) 9

E) 7


A

A

17.

A K

D

A 19.

C

A

D F E

L F

A E

A

B

ABCD dörtgen, noktalarý,

C

B merkezli yarým çember, ABD üçgen,

E, F, K, L bulunduklarý kenarlarýn orta

|AE| = |FB|, m(AéDB) = 40°

[LF] ⊥ [KE],

Yukarýdaki verilere göre, m(DééBC) kaç derecedir?

Ç(EFKL) = 48 cm Yukarýdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? A) 16

B

B) 12

C) 10

18.

D) 8

A) 100

B) 110

C) 120

D) 130

E) 140

E) 6

20.

A β

B

O

E

D

D A

4

B

α

C C

O merkezli çember,

ABC ve ABE birer üçgen, |AB| = |BE|

[CD] ⊥ [AB],

|AD| = |AE|, |BC| = |AC|

m(AïC) = m(CïB)

Yukarýdaki verilere göre, α nýn β cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? β A) 90 – — 2

β B) 90 + — 2 D) 2β

|AB| = 24 cm, |CD| = 4 cm Yukarýdaki verilere göre, çemberin yarýçapý kaç cm dir?

C) 180 – β

A) 20

E) β

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

5

B) 17

C) 15

D) 13

E) 12


A

A

21.

A 2

A

A 23.

B

A

A(a – 1, 2) ve B(2, 6) noktalarý veriliyor. |AB| = 5 br olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

5

A) 2

6

D

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

C

ABCD dik yamuk, [AB] ⊥ [BC], [BC] ⊥ [DC], |AB| = 2 cm, |DC| = 6 cm, |AD| = 5 cm Yukarýdaki verilere göre, ABCD dik yamuðunun [DC] etrafýnda 360° döndürülmesiyle oluþan cismin hacmi kaç cm3 tür? A) 30π

B) 37π

C) 48π

D) 53π

E) 56π

24.

Merkezinin koordinatlarý M(0, –1) ve yarýçapýnýn uzunluðu 2 br olan çemberin denklemi aþaðýdakilerden hangisidir? A) x2 + (y + 1)2 = 4 B) (x – 1)2 + y2 = 4 2 2 C) x + (y – 1) = 4 2 2 D) x + (y + 1) = 9 2 2 E) (x + 1) + y = 9

22.

A

ABC eþkenar üçgen [DE] ⊥ [AB] [DF] ⊥ [AC] |DK| = 2M3 cm |AB| = 18 cm E B

25.

F K

L

Analitik düzlemde, x + 2y – 6 = 0

C

2x – y – 2 = 0

2M3

D

ax + by – 6 = 0

Yukarýdaki verilere göre, |KE| + |LF| toplamý kaç cm dir?

doðrularý ayný noktada kesiþtiðine göre, a + b toplamý kaçtýr?

A) 4M3

A) –3

B) 6M3

C) 8M3

D) 10M3

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

E) 12M3 6

B) –2

C) 2

D) 3

E) 6


A 26.

A

A

ÂA = (3, 4)

A 29.

ÂB = (2, k – 4)

A

k∈R olmak üzere, R te 3

A(2k – 3, 3k + 1, k – 2) noktalarýnýn geometrik yer denklemi nedir?

vektörleri veriliyor. x–3 y+1 z–2 A) —— = ——– = ——– 1 –2 3

ÂA ⊥ ÂB olduðuna göre, k kaçtýr? A) 2

5 B) — 2

C) 3

7 D) — 2

E) 4

x–3 y+1 z–2 B) —— = ——– = ——– 2 3 –1 x+3 y–1 z+2 C) —— = ——– = ——– 2 3 1 x+3 y–1 z+2 D) —— = ——– = ——– –1 3 2 x–3 y–2 z–1 E) —— = ——– = ——– 3 2 –1

27.

y = –3 doðrusunun x – y + 4 = 0 doðrusuna göre simetriði nedir? A) x = 7

B) x = 4 D) x = – 4

28.

C) x = 3 E) x = – 7

30.

x–2 3+y 1–z —— = ——– = ——– 3 1 –2

A) (2, 3), (4, 6)

doðrusu x – 2y + mz – 5 = 0 düzlemine paralel olduðuna göre, m kaçtýr? 3 A) – — 2

1 B) – — 2

C) 1

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

1 D) — 2

Aþaðýdakilerin hangisinde verilen vektörler bulunduklarý uzayý gererler?

C) (2, 3), (6, 9)

B) (2, –3), (4, –6) D) (–2, 3), (–4, 6) E) (–2, 3), (3, 2)

3 E) — 2 7

LYS Geometri Deneme Sinavi Mayis 2011 Öz-De-Bir  

LYS1 Geometri Deneme Sınavı Sorularının çözümlerini cevaplarını www.kemalturkeli.com sitesinde inceleyiniz. Çıkmış soruları diğer deneme sın...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you