Page 1

A

A

A

A

A .

FÝZÝK LYS DENEME SINAVI 1.

4.

Y çukur aynasýna gelen ýþýn kendi üzerinde geri döndüðü için ýþýn Y aynasýnýn merkezinden geçerek gelmiþtir. d (2f = mY = d). X aynasýný — kadar 1 yönüne kaydýrýrsak 2 Y aynasýna gelen ýþýk ýþýný odak noktasýndan gelmiþ olur

T2 = PX + PY ip koptuðu zaman T2 = PY oluþacaðý için T2 azalýr. I. doðru T3 = PZ olduðu için T3 deðiþmez, III. yanlýþ Yeniden denge gelebilmesi için Y cismi biraz yükselir

ve asal eksene paralel yansýr. II doðru

Yanýt: A

Yanýt: B

2.

Þekil I e göre ortamlarýn kýrýcýlýk indisleri arasýnda nZ < nX < nY iliþkisi vardýr. X ortamýndan Z ortamýna geçerken sýnýr açýsý α, Y ortamýndan Z ortamýna geçerken ise θ dýr ve α > θ dir. Þekil II de Ι1, ýþýný için nZ < nX ve θ açýsý sýnýr açýsýndan daha küçük olduðu için Ι1 Þekil II deki yolu izleyebilir. Ι2 için nZ < nY ve α açýsý sýnýr açýsýndan büyük olduðu için Ι2 tam yansýma yapar.

5.

Ι3 için; X ortamýndan Y ortamýna geçerken θ açýsý ile kýrýldýðý için Y ortamýndan θ açýsýyla gönderdiðimiz için þekildeki yolu izleyebilir.

v v

K ve L çýkýþ hýzlarý O noktasýndaki sývý basýnçlarý ile doðru orantýlýdýr. Sývý basýnçlarý eþit olduðu için K = L dir.

v v

K noktasýndan yatay atýþ, L noktasýndan aþaðýya doðru eðik atýþ hareketi yapýlacaðý için XK > XL dir.

Yanýt: E

Yanýt: C

3.

Þekil I için PX = P0 + h

Þekil II için P0 = PX′ + h

18 cm PX 30 cm PX′

PX = P0 + h PX = P0 + P0 – PX

––––––––––––––

18PX = 30.PX′ 3PX = 5PX′ PX′ =

3PX 5

3PX PX = 2P0 – ——— 5 3PX PX + ——— = 2P0 5 8PX ——— = 2P 5 P0 4 —— = — PX 5

6.

X telinin oluþturduðu manyetik alanýn doðrultusu III yönünde olduðundan bileþkemanyetik alan III doðrulutusunda olamaz. Y telinin oluþturduðu manyetik alan I doðrultusunda olduðu için bileþke manyetik alan I doðrultusunda olamaz Yanýt: B

Yanýt: E

1


A 7.

A

A

A 10.

Fotoelektrik olayda;

A .

2C

V

K

K

Efoton = Ebaðlanma + Ekinetik tir. X

Y

Cq K

Iþýðýn rengi frekansý ile ilgilidir.

4C

Z

q

Ef = hf olduðundan maksimum kinetik enerji sadece ýþýðýn rengine baðlýdýr.

2q +

– 2C

L

Yanýt: C q

V =V K

XY

V=

q 2C

V

= V = 2V

XZ

V = L

Çubuðun aðýrlýðý P gerilmeler T1 olsun:

L

C

L

2q 4C

V

=

V

= 2V

YZ

YZ

L

q

8.

=V

V

q =q =q K

L

q = 2VC

2V.C = q L

L

2V.C = 2V.C L

T1.cos53° = T

C =C L

3 T1 — = 6 5

T1 = 10N Yanýt: C

yatay

11. T1

T1 T1.sin53

53° K

L

T = 6N

T1.cos53

M

Elektrik alan vektörel bir niceliktir. Bundan dolayý L noktasýndaki elektrik alanýn sýfýr olmasý için X ve Y kürelerinin L noktasýnda oluþturduðu elektrik alan vektörleri zýt yönlü ve eþit büyüklükte olmalýdýr. elektrik alanýn zýt yönlü olmasý için küreler zýt iþaretli olmasý gerekir. II doðru L noktasýnda EX = EY olduðu için

düþey

KqX 4r2

T1 + T1 .sin53 = P 4 10+10 — = P ise P = 18N olur. 5

=

KqY 4r2

qX = qY III doðru Yanýt: D Yanýt: A

12.

Atmalar sabit uçtan yansýdýklarý zaman ters dönerler, serbest ucun yandýsýklarýnda ise ayný þekilde yansýrlar. I.

L noktasý sabit uç ve her iki atma 1 yönünde hareket ettiklerinde önce öndeki atma yansýr ve ters döner ve 2. atma ile birbirlerini sönümlerler. (Doðru)

II. K noktasý serbest, L noktasý sabit uç olduðundan K dan yansýyan atma ters döneceði için birbirlerini sönümleyebilir. (Doðru)

9.

Yanýt: D Açýsal momentum L=n

13.

h olduðundan 2π

Düðüm çizgilerinin sayýsý dalga boyuna (λ) baðlýdýr. λ.f = V olduðundan f deðiþirse λ deðiþir. II doðru Leðendeki su miktarý da dalganýn hýzýný deðiþtirir. Hýz deðiþirse de; f sabit olduðu için λ deðiþir. III doðru.

elektron bir üst yörüngeye geçtiði zaman n artacaðý için açýsal momentum artar.

Yanýt: E

Yanýt: A 2


A 14.

A

A

λ = Iþýðýn dalga boyu

A 19.

L = Yarýklar düzlemi ile perde arasýndaki uzaklýk d = Yarýklar arasýndaki uzaklýk olmak üzere, λ.L ΔX = —— olduðundan d d artarsa ΔX küçülür. III doðru

K kiþisinin görüntüsünü hem kendisi hem de L kiþisi gördüðü için K dan gelen ýþýnlarýn bir kýsmý yansýmýþ bir kýsmý kýrýlmýþtýr. I ve II doðru Yanýt: B

20. Yanýt: C

Sað el kuruluna göre düþündüðümüzde parçacýk pozitif yüklüdür. I doðru

v

m r1 = —––– qB1

15.

A .

v

m r2 = —––– ve r1 > r2 olduðundan qB2

B1 < B2 olur. II doðru

Manyetik dolaným

Yanýt: E

D = 4πKi dir. Y kapalý eðirisi ile tel paralel olduðu için DY = 0 dýr. Bu yüzden DY < DZ < DX tir.

21.

Yanýt: B

16.

I. K ve M cisimleri yatay atýþ hareketi yaptýklarý için düþeyde aldýklarý yollar eþittir. Bu yüzden yere düþme süreleri eþittir. (Doðru) II. Ayný yükseklikten ayný hýzla atýlan cisimlerin yere çarpma hýzlarý eþit olur.

hc E = —— olduðundan IV ýþýmada enerji en küçük olduðunλ dan λ en büyük olur.

III. K ve M cisimleri yatay doðrultuda sabit hýzlý haraket yaparlar. Ancak düþeyde serbest düþme hareketi yapacaklarý için ve ayný yükseklikten býrakýldýklarý için hýz deðiþimleri eþit olur.

Yanýt: D

Yanýt: D

17.

m.a tanα = m.g

Fey

tanα =

22.

V E = —–– d

F = Eq

a aracýn ivmesine baðlýdýr. g

m.g

Vq F = —––– d

Yanýt: C

q V = —–– C

q.q F = —––– d.C

q2 (coulomb)2 F = —––– = —––––––– d.C metre.farad

18. m

m

Yanýt: B

2m

2

T1

T3 T2

2

23.

mg Fm

T = mg + Fm olur.

T = 2π

2

T1= mg + m l 1 mgl = m 2 eþitlersek 2 2 = 2gl elde ederiz.

Buradan T1= mg + 2mg T1= 3mg olur.

Basit harmonik harekette

2mg Fm

2

2 = 4gl

T2= mg + 2mg T2= 3mg olur.

dir.

Yaylar özdeþ olduðu için yay sabiti k olsun

mg Fm

T2= mg + m 2l 1 mgl = m 2 2

m k

T3= 2mg + 2m l 1 2mgl = 2 2m. 2

Þekil I ve Þekil II cisimler özdeþ ve

2

k1 = k2 = 2k eþit olduðu için T1 = T2 olur. Þekil III yaylar da paralel baðlandýðý için

2 = 2gl

T3= 2mg + 4mg T3= 6mg

k3 = 2k olur. Bu yüzden T1 = T2 = T3 tür.

T1 = T2 < T3

Yanýt: A

Yanýt: B 3


A 24.

A

A

A 28.

Cisimler ayný ipe baðlý olduðu için ivmeleri eþittir. X için hareket denklemi yazarsak

A .

Araç t – 2t zaman aralýðýnda sabit hýzlý hareket yapmaktadýr. Yanýt: D

T = mX.a Y için 3T – T = mY.a mX 1 —––– – olur. mY = — 2 Yanýt: D

29.

Potansiyel enerji EP = mgh olduðundan ET = mg 4h

ET = 2mg2h

ET = ET 1 2

I doðru

1

25.

2

X noktasý için

I. 1. zaman aralýðýnda K bobininden geçen akým arttýðý için B manyetik alan artar.

Buradan

L bobinini etkileyen B arttýðý için B nin etkisini azaltmak için zýt yönde B′ oluþturmasý gerekir. Bunun için x yönünde akým oluþturur.

X noktasý için 1 2

II. 2. zaman aralýðýnda bu sefer akým azaldýðý için B azalýr. L bobini B yi artýrmak için Y yönünde akým geçirir.

m 2 = 2mgh +

1 2

m x2

T2 noktasý için

III. 3. zaman aralýðýnda akým deðiþmediði için B deðiþmez. Bu yüzden akým oluþmaz.

1 2

2m 2 = 2mg2h +

1

2m T2

2

v v

Yanýt: E

X=

T olur. (II doðru) 2

cisimleri etkiyen ivme g yerçekim ivmesidir. III. doðru Yanýt: A

26.

Cisimler O noktasýnda çarpýþmalarý için hýz büyüklükleri V1 = ñ5, V2 = ò10 ve V3 = 2 olmalýdýr.

30.

Buradan momentum korunumunu yazarsak ortak kütle 4 yönünde hareket eder.

R

i1 = i

Yanýt: A

i

2R

i1 + i2

I

+ –

A

III R

27.

Kuvvet - konum grafiðinin altýndaki alan yapýlan iþi vermektedir. w = ΔE olduðundan I, II ve III bölgelerde enerji deðiþimini artmýþtýr. Yani aracýn kinetik enerjisi artar.

i2 = i

II

2i

I. ilmek

ε = i1.R

II. ilmek

2ε = i2.2R

III. ilmek

ε = i3.R

2i

2

i3 = i i3

i1 = i2 = i3 = i olsun

i1 = i2 (I. doðru)

A ampermetresi sýfýr deðerini gösterir. (II. doðru) Yanýt: D Yanýt: E 4

LYS FİZİK Deneme Sınavının Çözümleri 2011 Mayıs ÖzDeBir  

Soruları www.kemalturkeli.com sitesinden inceleyiniz.Diger Deneme Sınavları, Çıkmış sorular Videolu veya yazılı Konu anlatımı ,Konu Testi Re...

LYS FİZİK Deneme Sınavının Çözümleri 2011 Mayıs ÖzDeBir  

Soruları www.kemalturkeli.com sitesinden inceleyiniz.Diger Deneme Sınavları, Çıkmış sorular Videolu veya yazılı Konu anlatımı ,Konu Testi Re...

Advertisement