Page 1

A

A

A

A

A .

TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI LYS DENEME SINAVI 1.

8.

Parçada “gölgede kalmýþ sanýlan bir þair” sözüyle, þairin deðerinin anlaþýlamayacaðýnýn sanýldýðý ifade edilmektedir.

Cümlenin yüklemleri ad soylu deðildir, eylemdir. Yanýt: E

Yanýt: B

9. 2.

C seçeneðinde “fermuvar” sözcüðünün yazýmý yanlýþtýr, “fermuar” olmalýydý.

Parçanýn, önceki cümleye “Demek ki” baðlantýsýyla eklenen V. cümlesinde, IV. cümlenin genelleþtirilmesiyle varýlmýþ bir çýkarým aktarýlmaktadýr.

Yanýt: C

Yanýt: E

10.

3.

Parçadaki altý çizili cümlede, birikimlerin, yani yaþamdan özümsenenlerin hemen yazýlmasýnýn sýðlýða, derinlikten yoksunluða yol açacaðý anlatýlmaktadýr.

Parçada ilk paranteze özneden sonra geldiðinden virgül (,); ikinci paranteze aktarma cümleden önce geldiði için, üçüncü paranteze örneklerden önce geldiði için iki nokta (:); dördüncü paranteze “ve benzerleri” anlamýnda üç nokta (...) konmalýdýr. Yanýt: B

Yanýt: C

4.

11. Parçanýn IV. cümlesinde gerçekleþmemiþ beklenti deðil, durumdan hoþnutluk yansýtýlmaktadýr.

Parçada deyim ve ikileme kullanýlmamýþtýr. Yanýt: A

Yanýt: D

12. 5.

A’da “Doðru olaný görüp de yapmayan”, B’de “güçlüler”, D’de “Kýskanç”, E’de “yalnýzlar” sözleri adlaþmýþ sýfattýr; C’de adlaþmýþ sýfat yoktur.

Parçada bilgilendirme amacý vardýr, ama yaygýn bir düþünce çürütülmeye çalýþýlmamýþtýr. Yanýt: D

Yanýt: C

13. 6.

A’da “Kitabýn ilk bölümünde yer alan þiirler “öbeði, sözde öznedir; bu öbek bölündüðü için cümle, ögelerine yanlýþ ayrýlmýþtýr.

Parçada alýntý yapmaya baþvurulmuþtur, ama bu alýntý, bir düþüncenin desteklenmesine yönelik deðildir, dolayýsýyla tanýk göstermeye baþvurulmamýþtýr. Yanýt: B

Yanýt: A

14. 7.

Parçanýn II. cümlesi bileþik deðil, basit yapýlýdýr.

Parçanýn son iki cümlesi “Þehrin ruhunun nerede, ne zaman hissedildiði” sorusunun yanýtlarýdýr, bu nedenle bu soru IV numaralý yere konmalýdýr. Yanýt: D

Yanýt: B 1


A 15.

A

A

A 22.

Parçada “kendi dilinizden yabancý dile çeviri yapmanýn”, tersi durumdan çok daha zor olduðu açýklanmýþtýr; buna göre parçanýn, çevirmenler “iþe yabancý dillerden dilimize çeviri yapmakla baþlarlar” cümlesiyle tamamlanmasý uygun olur.

A .

Bu parçada sözü edilen özellikler tümüyle Servet-i Fünuncularla ilgilidir. Yanýt: C

Yanýt: C

23. 16.

Parçanýn ilk cümlesinde sözü edilen sorun, bir yazar kendini anlattýðý hâlde anlattýklarýnýn ülkesine mal edilmesidir.

Servet-i Fünun þiirinde ölçü ve uyak kullanýlýr, alýntýlanan þiirde de bu özellikler vardýr. Yanýt: A

Yanýt: B

24. 17.

Namýk Kemal, realizmin deðil, romantizmin etkisindedir. Yanýt: C

Parça yazarý bu paragrafta, çocukluðunun, romanlarýnda tekrarlanan kalýplarý oluþturduðunu açýklamaktadýr. Yanýt: D

25. 18.

Parçada “eski Türk þiirinde güzel dizenin sýradan hâle geldiði” söylenmiþtir, bu parçadan “o dönemde güzel dize kurmaya önem verilmediði” yargýsýna ulaþýlamaz.

Samipaþazade’nin, Dilber adlý kahramanýn hayatý çevresinde kölelik-cariyelik kurumlarýný eleþtirdiði romaný, “Taaþþuk-ý Talat ve Fitnat” deðil, “Sergüzeþt”tir. Yanýt: A

Yanýt: E

26. 19.

Parçada “Orhan Kemal’in kahramanlarýyla özdeþleþtiðine” deðinilmemiþtir.

“Nadide” adlý roman Hüseyin Rahmi Gürpýnar’ýn deðil, Hüseyin Cahit Yalçýn’ýndýr. Yanýt: A

Yanýt: A

20.

27.

Parçada týp ve hukuk alanlarý yalnýzca örnek vermek için kullanýlmýþtýr, halkla iletiþim kurmada en büyük güçlüðü onlarýn yaþadýðý anlatýlmak istenmemiþtir.

Halide Edip’in yapýtlarýnda mizah ve hiciv, önemli bir yer tutmaz. Yanýt: E

Yanýt: B

28. 21.

Abdülhak Hâmit, eski þiirin biçim özelliklerine baðlý kalmamýþ, aksine þiirin biçim özelliklerini yenileþtirmeye çalýþmýþtýr.

Servet-i Fünun Döneminin devamý Fecr-i Âti’dir. “Memleket Hikâyeleri” adlý eser Refik Halit’indir. Milliyetçiliði sosyal bir davranýþ olarak ön plana çýkaran hikâyeci ise Ömer Seyfettin’dir.

Yanýt: E

Yanýt: E 2


A 29.

A

A

A 36.

Servet-i Fünun Döneminde Ahmet Mithat’ýn popüler roman çýðýrýný devam ettiren yazar Hüseyin Rahmi’dir.

“Canlý Maymun Lokantasý” adlý absürt oyunla öne çýkan yazar, Haldun Taner deðil Güngör Dilmen’dir.

Yanýt: B

30.

Yanýt: E

Ahmet Muhip Dýranas’ýn öykü türünde eseri yoktur.

37.

“Örümcek Aðý” Necip Fazýl Kýsakürek’in eseridir.

Yanýt: E

31.

Yanýt: D

Verilen þiir parçasýnda II. Yeni’ye özgü nitelikler aðýr basmaktadýr, bu nedenle þiir, II. Yeni þairi Edip Cansever’e ait olabilir.

38.

Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Tarýk Buðra, toplumcu gerçekçi deðildir; bu yazarlar bireyin psikolojisi üzerinde durur. Yanýt: A

Yanýt: B

32.

A .

Yakup Kadri’nin Naim Efendi adlý bir kahramaný olan romaný “Kiralýk Konak”, tekkelerdeki yozlaþmayý anlattýðý romaný “Nur Baba”, II. Meþrutiyet Döneminde siyaseti anlattýðý romaný “Hüküm Gecesi”, Ahmet Celal adlý bir kahramaný anlattýðý romaný “Yaban”dýr.

39.

Ahmet Rasim, fýkra ve aný; Falih Rýfký fýkra, aný ve gezi; Nurullah Ataç eleþtiri ve deneme türleriyle tanýnmýþtýr. Bu yazý türleri öðretici metinlerden sayýlýr. Yanýt: B

Yanýt: C

40. 33.

Necip Fazýl Kýsakürek, gündelik dertleri anlatmaya aðýrlýk vermemiþ, þairanelikten kaçýnmamýþtýr.

Verlaine, sembolizm akýmýnýn temsilcisidir, Cahit Külebi sembolizm etkisiyle açýklanan sanatçýlardan deðildir. Yanýt: C

Yanýt: D

41. 34.

Bihter “Aþk-ý Memnu”, Suad “Eylül”, Hakký Celis “Kiralýk Konak”, Mümtaz “Huzur” romanlarýnýn kahramanlarýdýr; parçada “Fatih-Harbiye” romanýnýn kahramanlarý anýlmamýþtýr.

I. cümlede Sabahattin Ali’den, II. cümlede Oðuz Atay’dan, III. cümlede Aziz Nesin’den, IV. cümlede Yusuf Atýlgan’dan, V. cümlede Halikarnas Balýkçýsý’ndan söz edilmiþ; cümlelerde Peyami Safa’dan söz edilmemiþtir. Yanýt: E

Yanýt: E

35.

Parçada sözü edilen çýðýr Yedi Meþale, þairse “Ziya Osman Saba”dýr.

42.

“Tartuffe” Moliere’in komedya türündeki eseridir. Yanýt: D

Yanýt: B 3


A 43.

A

A

A 50.

Flaubert’in “Madame Bovary” adlý romanýnýn kahramaný olan Emma, romantik romanlardan etkilenmiþtir, anlatýlan nitelikler de romantizmle ilgilidir.

A .

Divan þiirinde altý dizelik bentlerle yazýlan þiirlere müseddes denir. Yanýt: E

Yanýt: B

51. 44.

A, B, C ve D seçeneklerindeki dizelerde zengin uyak; E seçeneðindeki dizelerde tam uyak vardýr.

Divan þiirinde konu birliði, ortak tema önemsenmez, parça güzelliði önemsenir. Yanýt: C

Yanýt: E

52. 45.

A seçeneðinde tanýmlanan tür aný deðil günlüktür. Yanýt: A

46.

Yanýt: D

A seçeneðindeki dizelerde sözcükler gerçek anlamlarýnda kullanýlmýþtýr, bu dizelerde imge örneklenemez.

53.

Yanýt: A

47.

54.

Dizelerde lirik deðil epik þiire özgü nitelikler aðýr basmaktadýr.

Parçada özellikleri verilen türler, halk hikâyesi ve destandýr. Yanýt: D

55.

D seçeneðinde tanýtýlan kavram, tarihi roman deðil ýrmak romandýr.

Parçada hicviye ve taþlamalarýyla tanýnan Nef’i ve Seyrani anlatýlmýþtýr. Yanýt: B

Yanýt: D

49.

Geleneksel tiyatroda olaylar yüzeysel aktarýlýrken modern tiyatroda ayrýntýlara önem verilir. Yanýt: E

Yanýt: D

48.

Kaside - taç beyit, inþa - Tazarruname, Mevlit - Süleyman Çelebi, gezi yazýsý - Miratü’l Memalik eþleþtirmeleri yapýlabilir; II. grupta tezkireyle ilgili bir ad yoktur.

56. III. ve V. cümlelerin sonlarýnda parantez içinde verilen terimler yer deðiþtirirse bilgi yanlýþlýðý giderilmiþ olur.

“Kutadgu Bilig” Türkçede uyak ve redif kullanýlan ilk eser deðildir, Ýslamiyet öncesi Türk þiirinde de uyak ve redif kullanýlýr.

Yanýt: C

Yanýt: A 4

LYS Edebiyat Denemesinin Çözümleri 2011 Mayıs ÖzDeBir  

Deneme Sorularını ve diğer Deneme Sınavlarını www.kemalturkeli.com sitesinde inceleyiniz. Deneme Sınavları Videolu veya yazılı Konu Anlatı...

Advertisement