Page 1

A

A

A

A

A .

COÐRAFYA-1 LYS DENEME SINAVI 1.

7.

Haritada numaralanmýþ alanlarda görülen biyomlar, A seçeneðinde verilmiþtir.

Çin ve Endonezya’da nüfus artýþýnýn fazla olmasýndan dolayý nüfus artýþýný azaltýcý yönde politikalar uygulanýr.

Yanýt: A

2.

Yanýt: A

Öncüllerde kentler arasýnda sýcaklýklarýn farklý olmasýnýn nedenleri C seçeneðinde verilmiþtir.

8.

Yanýt: C

Ham maddesi dayanýklý olup hemen bozulmayan sanayi kollarýnýn kuruluþ yeri ham maddenin elde edildiði yerin uzaðýnda kurulabilir. Yanýt: E

3.

Akdeniz Bölgesi’nde daðlarýn kýyý çizgisine paralel uzanmasý ve engebelilik diðerlerinin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.

9.

Yanýt: B

Yanýt: C

4.

10.

Türkiye’de sel ve taþkýn olaylarý yaðýþýn en fazla olduðu Doðu Karadenizde daha çok görülür.

Japonya; belki de doðal kaynaklar bakýmýndan dünyanýn en fakir ülkelerinden biridir. Yanýt: E

Yanýt: D

5.

Özellikleri verilen küresel örgüt Greenpeace’dir.

11.

Debilerinin en fazla olduðu ilkbahar sonu yaz baþý olan akarsular Kuzeydoðu Anadolu’da yer alýr. Burada da çernezyomlar bulunur.

Oxford, diðer kentlere göre Güney Afrika’da bölgesel bir etkiye sahiptir. Yanýt: C

Yanýt: A

12. 6.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde yaz mevsimi sýcak ve kurak geçtiðinden lll. bitkinin yetiþme alaný daha geniþtir.

Seçenekler incelendiðinde Türkiye’de daðlarýn genelde doðu-batý doðrultulu uzanmasý diðer seçeneklerdeki sonuçlarý ortaya çýkarmýþtýr.

Yanýt: C

Yanýt: B 1


A 13.

A

A

A 19.

Tablodaki veriler incelendiðinde yaþlý ve çocuk nüfus arasýndaki farkýn azaldýðý görülür. Yanýt: C

A .

Güneydoðu Asya ve Batý Avrupa gerek nüfus yoðunluklarý gerek tarým ve sanayi faaliyetleri ile küresel ticarette daha büyük paya sahiptirler. Yanýt: B

14.

Nüfus artýþ hýzý azaldýkça diðer seçeneklerdeki özellikler daha kolay gerçekleþebilir.

20.

Yanýt: D

Bor mineralleri ile ilgili verilen paragraftan ll. ve lV. öncüllerdeki bilgilere ulaþýlabilir. Yanýt: D

15.

Ýzohips haritasý incelendiðinde rüzgâr enerji santralinin lll; güneþ enerji santrali için lV. nokta daha uygundur.

21.

Yanýt: E

Trabzon’da yýllýk sýcaklýk farkýnýn Ankara’dan az olmasýnýn nedeni denize göre konumdur. Yanýt: A

16.

Ýsviçre’de yapýlan çalýþmalar sonucu kýþ turizminin yaygýnlaþtýrýlmasý ve elde edilen sonuçlarý anlatma paragrafta, kýþ turizminin yapýlmasýna elveriþli süresinin uzamasý ile ilgili bilgiye ulaþýlamaz.

22.

Biyoçeþitlilik ile ilgili verilen paragrafta insanlarýn ekosistemlere olan zararlarý anlatýlmamýþtýr. Yanýt: A

Yanýt: D

17.

23. Verilen parça incelendiðinde Mississippi Nehri üzerinde barajlarýn yapýlmasýnýn nedeni taþkýnlarý azaltmaktadýr.

Grafik incelendiðinde toplam nüfus içinde þehir ve kýr nüfus payýnýn birbirine en yakýn olduðu yýla ulaþýlabilir. Yanýt: B

Yanýt: B

24. 18.

Verilen parça incelendiðinde Mississippi Nehri ile enerji üretimi arasýnda iliþki kurulamaz.

I. öncülde; eðimli ve sarp yerlere M, II. öncülde; ovalara L, III. öncülde; hafif dalgalý platolara K örnek gösterilebilir. Yanýt: E

Yanýt: E 2

LYS Cografya 1 Denemesinin Çözümü 2011 Mayıs ÖzdeBir  

soruları ve diğer Deneme Sınavlarını www.kemalturkeli.com sitesinde inceleyiniz. Çıkmış soruları, Deneme Sınavları ,Videolu veya yazılı Ko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you