Page 1

LYS 2

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

A

BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI Soru sayýsý: 30 Yanýtlama süresi: 45 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz.

Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr.

1.

Böcekçil beslenen bir bitki türünün gerçekleþtirdiði,

3.

I. hücre dýþý sindirim, II. protein sentezi, III. fotofosforilasyon,

A) Çevre koþullarýnýn deðiþken olmamasý durumunda yeni oluþan bireylerin yaþama þansýnýn yüksek olmasý

IV. oksidatif fosforilasyon

B) Bir populasyondaki bireylerin sadece bir cinsiyette olmasý durumunda bile, populasyonun devamlýlýðýný sürdürebilmesi

olaylarýndan, a. omurgalý hayvanlarda,

C) Eþeysiz üremede daha az kaynaða ihtiyaç duyulmasý nedeniyle üremenin daha hýzlý gerçekleþmesi

b. tam parazit bitkilerde gerçekleþenler aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

D) Bir populasyonda hastalýða neden olan bir mikroorganizmanýn yeni oluþan bireyleri etkilememesi

b

a A)

Eþeyli üreme, eþeysiz üremeye göre genellikle daha üstün olmasýna raðmen bazý canlýlarda eþeysiz üremenin hâlâ devam etmesi aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanamaz?

II, III

I, II, IV

B)

I, II

II, IV

C)

I, IV

II, III

D)

I, II, IV

II, IV

E)

II, III, IV

II, IV

E) Eþeyli üremede canlýlar tarafýndan üretilen gametlerin döllenmeme olasýlýðýnýn bulunmasý

4.

Genetik çalýþmalarýnda bakterilerin tercih edilmesinde bu canlýlarýn, I. bölünme süreleri çok kýsa olduðu için bir çok kuþaðýn izlenebilmesi, II. haploit organizmalar olduðu için fenotiplerinin genotiplerini doðrudan yansýtmasý, III. kýsa sürede çok fazla birey oluþturduklarý için frekansý çok düþük olan genlerin bile inceleme olasýlýðýnýn bulunmasý,

2.

Ýnsan gözünde fotoreseptörlerin bulunduðu yapý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýris

B) Retina D) Kornea

C) Sert tabaka E) Camsý sývý

IV. çok küçük organizmalar olduðu için birden fazla populasyonun bir deney tüpüne sýðdýrýlabilmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II

B) II ve III D) II, III ve IV

C) III ve IV E) I, II, III ve IV

Bu testin her hakký ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýna ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.


A

A

A

5.

A 6.

Bakterilerin 20 dakika sonra aktarýldýðý 1 numaralý santrifüj tüpü

1 ARh(+)

Bakteri örnekleri santrifüj tüplerine aktarýlýr. Bakteriler

Bakteriler

15N içeren

14N içeren

besiyerinde üretilir.

besiyerine aktarýlýr.

A BRh(+)

4

2

3

ABRh(+)

ORh(–)

ABRh(–)

Bakterilerin 40 dakika sonra aktarýldýðý 2 numaralý santrifüj tüpü

5 ARh(+)

Yukarýdaki soyaðacýnda, bazý bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiþtir.

Yukarýdaki gibi hazýrlanan deneyde, yaþam döngüsünü 20 dakikada tamamlayan E.coli bakterileri kullanýlarak sýrasýyla aþaðýdaki uygulamalar yapýlmýþtýr. •

E.coli bakterileri aðýr azot izotopu (15N) içeren besiyerinde birçok jenerasyon oluþturacak þekilde üretilmiþtir.

Sadece aðýr azot izotopu bulunduran bakteriler, azotun daha hafif ve yaygýn izotopu olan 14N içeren besiyerine aktarýlmýþtýr.

Bu besiyerinden 20 dakika sonra alýnan bakteri örnekleri, içinde sezyum klorürün bulunduðu 1. tüpe, besiyerinden 40 dakika sonra alýnan bakteri örnekleri ise 2. tüpe aktarýlarak santrifüj edilmiþtir.

BRh(–)

1 ve 4 numaralý bireylerin kan grubu genotiplerinin birbirleriyle ayný olma olasýlýðý kaçtýr? 1 A) –– 16

1 B) –– 8

1 C) –– 4

1 D) –– 3

1 E) –– 2

Santrifüjleme sonucu, 1. ve 2. tüplerdeki bakterilere ait DNA moleküllerinin oranlarý ve tüplerdeki konumlarý aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? 1. tüp A)

2. tüp

%50 normal DNA molekülü

%75 normal DNA molekülü

%50 melez DNA molekülü

%25 melez DNA molekülü

7.

Zigot

6

5

6 Erkek birey

B) %100 melez DNA molekülü

%50 melez DNA molekülü

1

C)

4 Ootit

Oogonyum

3 Spermatit

%50 normal DNA molekülü %100 melez DNA molekülü

4

1

Spermatogonyum

%50 aðýr DNA molekülü

Yumurta Sperm

Diþi birey

Birincil oosit Birincil spermatosit

%50 melez DNA molekülü

Ýkincil oosit 3 2

2

Ýkincil spermatosit

D) %50 melez DNA molekülü

%25 melez DNA molekülü

%50 aðýr DNA molekülü

%75 aðýr DNA molekülü

Yukarýda, memeli bir canlý türünün üreme döngüsü verilmiþtir. Buna göre, numaralandýrýlan olaylar ile ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur?

E) %25 melez DNA molekülü %75 aðýr DNA molekülü

%75 normal DNA molekülü

%25 aðýr DNA molekülü

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

2

Mayoz I

Mayoz II

Mitoz

Döllenme

A)

1

2

6

4

B)

2

3

1, 6

5

C)

2

3

1

6

D)

1

2

5

6

E)

2

3

6

1


A 8.

A

A

A 10.

Ýþaretli bir glikoz molekülü, sindirim kanalýnda emildikten sonra, karaciðere gelinceye kadar, aþaðýda verilen damarlarýn hangisinden geçiþ yapar?

A

CO2 Kararsýz ara bileþik Ribuloz difosfat

A) Lenf kýlcalý

Fosfogliserik asit

1

B) Alt ana toplardamar

2

C) Karaciðer atardamarý

Difosfogliserik asit 3

Ribuloz monofosfat

D) Aort E) Kapý toplardamarý

Fosfogliseraldehit 4 Glikoz

Yukarýdaki þemada, fotosentezin karanlýk evre tepkimeleri özetlenmiþtir. Buna göre, a. ATP nin harcandýðý, b. NADPH.H+ nin yükseltgendiði, c. inorganik fosfat (Pi) çýkýþýnýn olduðu kýsýmlar aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? b

a A)

9.

Organik Yapýsýnda bulumadde çeþidi nan bað çeþidi

1,2

c

3

2,4

B)

3,4

1

2

C)

1,2

3

3,4

D)

3,4

2

1

E)

1,4

3,4

2

Ýþlevi

X

Peptit baðý

Aktivasyon enerjisini düþürme

Y

Glikozit baðý

Bitki hücresinde çeper yapýsýna katýlma

Z

Ester baðý

Hücre zarýnýn yapýsýna katýlma

11. Yukarýdaki tabloda X, Y, Z moleküllerinin yapýlarýndaki bað çeþitleri ve iþlevleri verilmiþtir. Buna göre, X, Y ve Z molekülleri ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

Ýnsanýn diþi bireylerinde, •

hormon üretimi,

mayoz bölünme,

mitoz bölünme

olaylarýnýn tümü, A) Z molekülü, iki yað asidi, bir fosfat grubu ve bir gliserolden oluþur.

I. ovaryum, II. yumurta kanalý,

B) X molekülünün sentezi hem hücre içinde hem hücre dýþýnda gerçekleþir.

III. döl yataðý

C) X molekülü, tüm canlý hücrelerde genlerdeki bilgiye göre sentezlenir.

yapýlarýndan hangilerinde gerçekleþir?

D) Y molekülü, bitki hücrelerinde sentezlenir.

A) Yalnýz I

E) X molekülü, tepkimelerin hýzýný artýrýr. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

B) Yalnýz II D) II ve III

3

C) I ve II E) I, II ve III


A

A

12.

A

A

14.

1

Glikoz

A

Aminoasit 2

Karaciðer hücreleri

1. ortam Embriyonik kök hücreler

Yukarýda, memeli canlýlarda gerçekleþen glikoz ve aminoasit monomerinin birbirine dönüþümü gösterilmiþtir.

Kemik iliði

Buna canlýlarla ilgili,

Kültüre alýnmýþ kök hücreler

I. Etçil canlýlarda; 2 numaralý tepkime, 1 numaralý tepkimeden daha sýk gerçekleþir.

Sinir hücreleri

2. ortam

Kalp kasý hücreleri

3. ortam

II. Otçul canlýlarda; 1 numaralý tepkime, 2 numaralý tepkimeden daha sýk gerçekleþir.

Ergin kök hücreler

III. Bu tepkimeler karaciðer hücrelerinde gerçekleþir.

Farklýlaþmýþ hücre tipleri

Farklý kültür koþullarý

Yukarýdaki þekilde, bir embriyondan ya da ergin bir bireyden alýnan kök hücrelerinin, birbirinden farklý koþullar içeren üç kültür ortamýna alýnmasý ve bu hücrelerin zamanla farklýlaþmasý gösterilmiþtir.

IV. Etçillerin idrarýndaki azotlu atýk madde oraný, otçullardan daha fazladýr. ifadelerinden hangileri doðrudur?

Buna göre, A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve IV

D) II ve III

I. Ergin bireyin kemik iliðinden kültüre alýnmýþ kök hücrelerinin nükleotit dizilimleri aynýdýr.

E) I, II, III ve IV

II. Embriyonik kök hücrelerinin 1., 2. ve 3. kültür ortamýnda çoðaltýlmasý ile oluþan farklýlaþmýþ hücrelerin DNA larýnýn gen diziliþleri farklýdýr. III. Farklýlaþmýþ karaciðer, sinir ve kalp kasý hücrelerinin aktif olan genlerinin tümü aynýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

13.

15.

Kara hayatýna uyum saðlamýþ iç döllenme yapan omurgalý hayvanlarýn tümünde,

III. metabolizmanýn hýzlanmasý, IV. tiroit bezinin uyarýlmasý, V. kandaki TSH miktarýnýn artmasý

III. diþilerinin süt bezlerinin geliþmiþ olmasý

olaylarýnýn gerçekleþme sýrasý, aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir?

özelliklerinden hangileri ortaktýr?

D) I ve II

Çok soðuk ortamda býrakýlan bir sýçanda,

II. hipofizin uyarýlmasý,

II. embriyolarýnýn anne vücudunda geliþimlerini tamamlamasý,

B) Yalnýz II

E) II ve III

I. hipotalamusun uyarýlmasý,

I. sperm ve yumurtalarýn mayoz bölünme ile oluþturulmasý,

A) Yalnýz I

C) Yalnýz III

C) Yalnýz III A) I-II-III-IV-V

E) II ve III

B) I-II-V-IV-III D) II-I-IV-V-III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

4

C) II-I-V-IV-III E) III-II-I-IV-V


A

A

A

16.

Safra kesesinden incebaðýrsaða ulaþan safra tuzlarý, küçük yað damlacýklarýnýn etrafýný sararak onlarýn bir araya toplanmasýna engel olur.

A 18.

A

Ökaryot bir hücrede protein sentezi sýrasýnda, I. kod ve kodonlarýn arasýnda zayýf hidrojen baðlarýnýn kurulduðu,

Buna göre, safra tuzlarýnýn etkisi ile lipaz enzimi,

II. tRNA lara aminoasitlerin baðlandýðý,

I. yað sindirimini daha kýsa sürede tamamlama,

III. aminoasitler arasýnda peptit baðlarýnýn kurulduðu

II. birim zamanda daha çok yað molekülünün sindirimini saðlama,

hücre kýsýmlarý, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

III. ayný anda, birden fazla yað molekülü ile baðlanma Ribozom

Çekirdek olaylarýndan hangilerini gerçekleþtirir? A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

17.

A) C) I ve III

E) I, II ve III

Ýki ya da daha fazla canlý grubunun benzer ortamlara uyabilmek için kazandýklarý yapýsal benzerliklere daralan evrim (konvergent evrim) denir. Buna göre, I. ispinoz kuþlarýnýn, tahýl, tohum, böcek gibi farklý besinlerle beslenmesine baðlý olarak farklý gaga büyüklüðü ve þekline sahip olan türlerinin olmasý,

Daralan evrim II, III

B)

I, II

III

C)

II, III

I

D)

III

I, II

E)

I, III

II

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

II

III

I

C)

III

I

II

D)

I

III

II

E)

II

I

III

Türler bir arada olduðunda

Türler birbirinden ayrý olduðunda

Ýliþki tipi

A türü canlý

B türü canlý

A türü canlý

B türü canlý

Rekabet

+

+

Mutualizm

+

+

Kommensalizm

+

0

0

Parazitlik

+

+

Av-avcý iliþkisi

+

+

Tablodaki verilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) Türler arasý iliþki içinde, her iki canlýnýn da zarar gördüðü iliþki tipi rekabettir.

örneklerinden, açýlan ve daralan evrime ait olanlar, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

I

B)

Yukarýdaki tabloda, farklý canlý türleri arasýndaki çeþitli iliþki tipleri ve bu iliþki içindeki canlý türlerinin birbirine olan etkileri gösterilmiþtir.

III. suda yaþayan memelilerin ve balýklarýn su direncini azaltmak için benzer vücut yapýsýna sahip olmasý,

Açýlan evrim

III

((0) : Birey sayýsýndan artma ya da azalma yok, (+) : Birey sayýsýnda artýþ var, (–) : Birey sayýsýnda azalma var)

II. ayýbalýklarýnýn, yaþam koþullarýna baðlý kaslarýnýn sayýsýnýn ve kaslarýn baðlanma yerlerinin, postlarýnýn yapýsýnýn ve renginin, deri altýndaki yað tabakasýnýn kalýnlýðýnýn birbirinden farklý olmasý,

A)

II

19.

Ayný kökenden gelen, fakat fizyolojik ve yapýsal özellikleri birbirinden farklý olan, bir çok yeni canlý türünün ortaya çýkmasýna açýlan evrim (divergent evrim) denir.

Sitoplazma

I

B) Mutualizm iliþkisinde A ve B türüne ait canlýlar birbirine olumlu etki eder. C) Av-avcý iliþkisinde A türü canlý avcý, B türü canlý da avdýr. D) Kommensalizm iliþkisinde A türü canlýnýn, B türü canlý ile birlikte veya bu canlýdan ayrý bulunmasýnýn B türü canlýya olumlu veya olumsuz etkisi yoktur. E) Parazitlik iliþkisinde A türüne ait canlý konak, B türüne ait canlý parazittir.

5


A

A

A

20.

Eþit miktarlarda su ve ayný çeþit substrat konulan üç deney tüpüne bu substratlarýn hidrolizini saðlayan enzimlerden farklý miktarlarda konuluyor. Deney tüpleri ayný sýcaklýk koþullarýnda tutularak tepkimelerin tamamlanmasý için yeterli süre bekleniyor.

A 22.

Azotlu organik atýklar

N2 (azot)

I

III

NH3 (amonyak)

Hazýrlanan, •

1. tüpte; substrat miktarý < enzim miktarý,

2. tüpte; substrat miktarý > enzim miktarý,

3. tüpte; substrat miktarý = enzim miktarý

A

HNO3 (nitrik asit)

II

Yukarýdaki þemada, azot döngüsüne ait bazý olaylar özetlenmiþtir. Buna göre, I, II ve III numaralý kýsýmlara aþaðýdakilerden hangisinde verilenler gelebilir?

olduðu bilindiðine göre, bu tepkimelerle ilgili, I. Tepkimeler sýrasýnda tüplerde hidroliz için tüketilen su miktarlarý eþittir.

II

I

II. Tepkimelerin sonunda 2. tüpte oluþan ürün miktarý, 1. tüpten fazladýr. III. 2. tüpte tepkimelerin tamamlanmasý, enzimlerin tekrar tekrar kullanýlmasý ile açýklanýr. IV. 3. tüpte gerçekleþen tepkimenin hýzý ile 1. tüpte gerçekleþen tepkimenin hýzý aynýdýr.

III

A) Denitrifikasyon

Fotosentez

B) Nitrifikasyon

Denitrifikasyon Pütrifikasyon

Fermantasyon

C) Nitrifikasyon

Pütrifikasyon

Fermantasyon

D) Fotosentez

Fermantasyon

Oksijenli solunum

E) Pütrifikasyon

Nitrifikasyon

Denitrifikasyon

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz II

B) Yalnýz III

D) I, III ve IV

21.

C) I ve III

E) II, III ve IV

23.

Omurgalý hayvanlarda, geliþme döneminde, I. karaciðer,

I. DNA sentezi,

II. çizgili kas,

II. difüzyon,

III. göz merceði

III. oksijenli solunum

yapýlarýnýn köken aldýðý embriyonik tabakalar, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? I

Ýnsan vücudunda dokulara oksijen taþýmakta olan kýrmýzý kan hücrelerinde,

II

III

A) Endoderm

Mezoderm

Ektoderm

B) Ektoderm

Mezoderm

Endoderm

C) Mezoderm

Endoderm

Ektoderm

D) Endoderm

Ektoderm

Mezoderm

E) Mezoderm

Ektoderm

Endoderm

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

olaylarýndan hangileri gerçekleþir? A) Yalnýz II

B) I ve II D) II ve III

6

C) I ve III E) I, II ve III


A

A

24.

A

A 26.

Tepkime hýzý Fotosentez

A

Aþaðýdaki grafikte, saðlýklý bir insanýn, kýlcaldamarýnda, kan basýncý ve protein ozmotik basýncýnda meydana gelen deðiþim verilmiþtir. Basýnç (mmHg)

Solunum

t0

t1

t2

t3

t4

40

Zaman

Kan basýncý

Dýþarýsý ile gaz alýþveriþi olmayan saydam bir kapta tutulan saksý bitkisinde gerçekleþen fotosentez ve solunum tepkimelerinin hýzý yukarýdaki grafikte verilmiþtir.

25

Protein ozmotik basýncý

15

Buna göre, kýlcaldamarlarýndaki kan basýncý ve protein ozmotik basýncý,

Yapýlan deney ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Basýnç (mmHg)

Basýnç (mmHg)

50

A) Kapta biriken oksijen miktarý t3 anýnda maksimuma ulaþmýþtýr.

40 Kan basýncý

B) Bitkide, t1 anýndaki organik madde miktarý, t3 anýndaki organik madde miktarýndan azdýr.

25

C) t2 - t3 zaman aralýðýnda karbondioksit özümleme hýzý, karbondioksit üretim hýzýndan fazladýr.

Kan basýncý

Protein ozmotik basýncý

15

20 15

1. birey

2. birey

D) Bitkinin t0 anýndaki terleme hýzý, t4 anýndaki terleme hýzýna eþittir.

Protein ozmotik basýncý

Basýnç (mmHg)

E) t0 - t1 zaman aralýðýnda ortamdaki oksijen miktarý azalýr. 30 25

Kan basýncý Protein ozmotik basýncý

15 3. birey

þeklinde olan bireylerin, hangilerinde ödem oluþumu gözlenir? A) Yalnýz 1. birey

B) Yalnýz 2. birey

C) Yalnýz 3. birey

D) 1. ve 2. birey

E) 1., 2. ve 3. birey

25.

Oksijenli solunum ve fotosentezin karanlýk evre tepkimelerinde, I. NADP+, II. fruktoz difosfat, III. PGAL, IV. diPGA, V. ribuloz difosfat moleküllerinden hangileri ortak olarak oluþur? A) Yalnýz I

B) I, II ve III D) III, IV ve V

C) II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

7


A

A

A

27.

Kürk rengi bakýmýndan açýktan koyuya varyasyon gösteren bir fare populasyonundaki bireylerin frekansý aþaðýdaki grafikte verilmiþtir.

A 29.

Bireylerin frekansý

A

1000 kiþilik bir insan populasyonunda 360 kiþinin Rh(–) kan grubundan olduðu belirlendiðine göre, bu populasyondaki, a. heterozigot Rh(+) genotipli bireylerin oraný, b. homozigot Rh(+) genotipli bireylerin oraný

Orijinal populasyon

aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? (Rh(+) geni, Rh(–) genine baskýndýr.)

Açýk

Kürk rengi koyuluðu

Koyu

Bu populasyonda, renk koyuluðu bakýmýndan bireylerin olasý frekans deðiþimleri aþaðýdaki grafiklerde verilmiþtir. Bireylerin frekansý

Bireylerin frekansý Orijinal populasyon

Orijinal populasyon

Olasý populasyon

Olasý populasyon

Kürk rengi koyuluðu

I

a

b

A)

0,16

0,36

B)

0,48

0,36

C)

0,52

0,48

D)

0,36

0,64

E)

0,48

0,16

Kürk rengi koyuluðu

II

Bireylerin frekansý Orijinal populasyon

Olasý populasyon

III

Kürk rengi koyuluðu

Buna göre I., II. ve III. grafikte verilen deðiþimlerden hangilerinin gözlendiði fare populasyonlarýnda, fenotipik varyasyon azalmasý olduðu kesindir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

28.

C) Yalnýz III E) II ve III

30.

Mutasyonlarýn, I. fenotipte deðiþime neden olabilme,

Doðada, çevre kirliliðinin neden olduðu, I. ötrofikasyon,

II. genotipte deðiþime neden olma,

II. asit yaðmuru,

III. kalýtsal olabilme

III. artmýþ sera etkisi

özelliklerinden hangileri, modifikasyonlar ile ortaktýr?

olaylarýnýn etkisi en dar kapsamlý olandan, etkisi en geniþ kapsamlý olana doðru sýralanýþý aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III E) I ve III

A) II-III-I

B) I-III-II D) I-II-III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / LYS Deneme Sýnavý

8

C) II-I-III E) III-II-I

LYS BİYOLOJİ Deneme Sinavı 2011 Mayıs ÖzDeBir  

çözümlerini ve diğer Deneme Sınavlarını www.kemalturkeli.com sitesinde inceleyiniz. Deneme Sınavları, Videolu veya yazılı Konu Anlatımı ,Ko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you