Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcükteki ünlü düþmesi, sözcüðün yapým eki almasýndan kaynaklanmýþtýr? A) Sisler içinde kaybolan geminin ardýndan bakakaldý. B) Sevdiðim çiçek adlarý gibi adýnýz geliyor aklýma. C) Akþamüstü sahilde güneþin batýþýný seyrettik.

(I) Dünden beri korkularýmla baþ etmeye çalýþýyorum. (II) Biliyorum, beþyüz metre sonra köpekler ardýma düþecek. (III) Gecekondudan atýlan taþlar sýrtýma gelecek. (IV) Birden ayaklarýmýn yerden kesildiðini farkedeceðim. (V) Akþamüstü yükselebildiðim kadar yükseleceðim kentin üstünde. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde yazým yanlýþý vardýr?

D) Þehrin dört bir yaný bayraklarla donatýlmýþtý. E) Bahçede oynayan çocuklarýn mutluluðu bizi de sardý.

A) I. ile II.

B) I. ile V. D) III. ile IV.

2.

5.

Bu yapýt, yazarýn deðiþtiðini gösterir; aþktýr artýk birinci sýrada yer alan.

C) II. ile IV. E) III. ile V.

Birçok kent gördüm ( ) En çok dördünü beðendim ( ) Roma, Tokyo, Londra, Paris ( )

A) Büyük ünlü uyumuna aykýrý sözcük

Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere, aþaðýdakilerin hangisinde verilen noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir?

B) Kaynaþtýrma ünsüzü

A) (.) (:) (...)

B) (.) (:) (.)

C) Ulama

C) (;) (;) (.)

D) (:) (“) (”)

Bu cümlede, aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

D) Ünsüz benzeþmesi (sertleþmesi)

E) (:) (:) (...)

E) Ünsüz yumuþamasý

6.

3.

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru iþareti konmalýdýr? A) Eve geç gidersek babam bize kýzar mý dersin

Sütten aðzý yanan yoðurdu üfleyerek yer. Bu cümlede, aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

B) Kendi yalnýzlýðý içinde mutlu olmaktan baþka çaresi olmadýðýný anlatamýyorum ki

A) Ünsüz sertleþmesi

C) Sabahtan beri arýyorum, ne var ki bir türlü görüþemedik

B) Ünlü daralmasý

D) Bahçedeki köpek sabaha kadar niye havladý, bilemiyorum

C) Ünsüz yumuþamasý D) Kaynaþtýrma ünsüzü

E) Karþýlaþtýðýmýz bu problemin üstesinden nasýl gelebiliriz diye düþünmeliyiz

E) Ünlü düþmesi ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

A 10.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük, yapýsýna göre ötekilerden farklýdýr? A) Yumurta akýnýn besin deðeri yüksektir. B) Takýmýmýzýn akýnlarýný tek baþýna durdurdu.

A

Sayýlar, kimi zaman ürkütücü olabiliyor. Son yirmi yýlda þiirden uzak düþen þair sayýsý, sözcüðün tam anlamýyla ürküttü beni. Türk þiirinde kýrkýn üzerinde þairin parantezi, þu veya bu nedenle kapanmýþ. Bu parçadaki altý çizili sözle, þairlerle ilgili asýl söylenmek istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

C) Su, akýþkan bir maddedir, diyordu. D) Akýntýya kürek çekiyorsun.

A) Yapýtlarýnda kendilerini tekrarladýklarý

E) Üzerinden akým geçen tel, ýsýnýr.

B) Söyleyecek sözlerinin kalmadýðý C) Yazdýklarý þiirlerin niteliksiz olduðu D) Edebiyat dünyasýnda yer edinemedikleri E) Yaþamlarýnýn sona erdiði ya da þiiri býraktýklarý

8.

11.

Aþaðýdaki atasözlerinin hangisinde altý çizili sözcük, hem yapým eki hem de çekim eki almýþtýr?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kullanýlan deyim, açýklamasýyla birlikte verilmemiþtir? A) Ýþsizlik belini bükmüþ, onu bir þey yapamaz duruma getirmiþti.

A) Bin iþçi, bir baþçý. B) Bin ölçüp bir biçmeli.

B) Karýþtýðý her kavgadan yakayý kurtarmanýn, sýyrýlmanýn bir yolunu bulurdu.

C) Binicinin saðý solu olmaz. D) Bin bilsen de bir bilene danýþ.

C) Her yeni düzen, insanlarýn çoðuna, bir çýðrýndan çýkma, doðrudan sapma gibi görünür.

E) Bin nasihatten bir musibet iyidir.

D) Artýk, insanlara boyun eðmek, anlayýþlý davranmaya çalýþmak istemiyorum. E) Disiplin cezasýna çarptýrýlan arkadaþý, iki gözü iki çeþme, sürekli aðlýyordu.

9.

12.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluþturan sözcükler tek baþlarýna kullanýlamaz?

Ýnsanlar, hoþuna gideni ya da alýþtýðýný görmek isteyebilir; ama sanatçýlar toplumun önünde olduklarýndan suyun akýþ yönünün tersine kulaç atmak zorundadýrlar.

A) Eþ dost bir araya gelir, eðlenirdi. Altý çizili sözün bu cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerden hangisidir?

B) Bu karman çorman odada oturulmaz. C) Beni ele güne rezil ettiniz, diyordu. D) Çanak çömlek kýrýlmýþ, etraf daðýlmýþtý.

A) Toplumun beklentilerini karþýlamak

E) Yan yana gelmeye bile dayanamýyorlardý.

B) Sanat zevkini geliþtirmeye çalýþmak C) Genel beðeniye aldýrmadan gerekeni yapmak D) Her konuda yeterince bilgi sahibi olmak E) Geçmiþi deðil, geleceði düþünmek

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

2

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

13.

---- Örneðin roman, geliþmiþlik ve yerleþmiþlik belirtisidir; göçebe toplumlarýn sanatý ise destandýr.

A

A 15.

Bu sözlerin baþýna, anlam akýþýna uygun olarak aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Edebiyat türleri ile toplumlarýn yaþam biçimleri arasýnda sýký bir iliþki vardýr. B) Romanýn konu alanýyla destanýn konu alaný bir deðildir. C) Her toplumun kendine özgü bir edebiyat beðenisi vardýr.

A

(I) “Mersin”, adýný, kökeni Yunanca “myrthus” olan mersin aðacýndan alýr. (II) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”de bildirdiðine göre ise Mersin adý, kendisinin de misafir olduðu Mersinoðlu adlý Türkmen köyünden gelmektedir. (III) Mersin, 320 kilometre uzunluðundaki sahil ve koylarýyla Türkiye’nin en uzun kýyýsýna sahiptir. (IV) Þehrin tarihi eserleri ve ören yerleri, bir baþka ille karþýlaþtýrýlamayacak kadar güzeldir. (V) Kýzkalesi, Uzuncaburç, Aziz Paul Kuyusu, Cennet ve Cehennem maðaralarý Mersin’in turistik yerleridir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde, öznel bir yargý söz konusudur?

D) Romanýn destandan daha deðerli olduðu yadsýnamaz. E) Bazý edebiyat türleri toplumu geliþtirirken bazýlarý geçmiþe götürür.

A) I.

16.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

(I) Öykü yazarýnýn varlýðýný belli etmemesi, öykü karakterleri ve kurgusunun ön plana çýkmasýný saðlýyor. (II) Kurgu içinde kurgu olmasý, her sözün, her ayrýntýnýn daha deðerli olmasýný beraberinde getiriyor. (III) Ama olaylarýn ve karakterlerin yoruma açýklýðý, kolaycýlýða kaçmayý seven okuru zorlayacaktýr. (IV) Karakterlerin betimlenmemesi, okurun o karakterlerle kendini özdeþleþtirmesini kolaylaþtýrabileceði gibi onlarý hiç anlamamasýna da yol açabilir. (V) Yazar kadar okurdan da çaba bekleyen bu öyküler, son zamanlarda iyice kuraklaþan öykü dünyamýzý zenginleþtiriyor. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde, yazarýn kullandýðý yöntemin hem olumlu hem de olumsuz olabilecek sonuçlarýndan söz edilmiþtir? A) I.

14.

Çeviri yaparken bir hoparlör olup yazarýn sesini yükselteceðime, yazarýn söylediklerini kendi sesimle okuyucuya duyurmayý yeðlerim.

17.

Böyle düþünen bir çevirmen için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Çeviride, yazarýn anlatýmýný deðil, kendi anlatýmýný öne çýkarmaktadýr. B) Çevirdiði yapýtýn üslubunda deðil, içeriðinde deðiþiklik yapmaktadýr. C) Çevirdiði yapýtla okur arasýnda sadece bir köprü görevi üstlenmektedir.

C) III.

D) IV.

E) V.

Bir insaný olduðundan büyük ya da küçük göstermek, onu halka yanlýþ tanýtmaktýr. (I) Ama unutmayalým ki, aslýnda kimse kimseyi olduðu gibi göremez. (II) Bir insan, baþka bir insaný deðerlendirirken ister istemez kendi beðenilerinden yola çýkar. (III) Belki ben, Orhan Veli’yi olduðundan büyük görüyorum; belki Attilâ Ýlhan onu olduðundan küçük görüyordur. (IV) Birimizden birimiz yanýlýyoruzdur, hatta ikimiz de yanýlýyor olabiliriz. (V) Bu iþte bizden daha ileri gidenler, eleþtirinin sýnýrýný aþanlar var; onlar doðrudan doðruya övgü veya yergi yazýyorlar. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi, kendinden önceki yargýnýn gerekçesi durumundadýr?

D) Çevirdiði yapýtý aslýndan güzel hâle getirmektedir. E) Edebiyat yeteneðini geliþtirmek için, çevrilmesi zor olan yapýtlara yönelmektedir. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) II.

A) I. 3

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

18.

Eleþtiri anlayýþlarýný genel olarak ikiye ayýrabiliriz: Yapýta dönük eleþtiri, yazara dönük biyografik eleþtiri. Yazara dönük eleþtiri, yazarýn kiþiliði ile yapýtlarý arasýnda sýký bir bað olduðu ilkesine dayanýr. Bu eleþtiri türü, baþlýca iki amaçla kullanýlýr: Bunlarýn biri, yapýtý aydýnlatmak için yazarýn yaþamýný, kiþiliðini incelemek; öteki ise ----. “Yazara dönük” bir eleþtirmen, yazarýn yapýtlarýný ve kiþisel yaþamýný, birbirini etkileyip biçimlendiren ögeler olarak ele alabilir.

A 20.

Bu parçada boþ býrakýlan yere, aþaðýdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A

(I) Öðrenme, birikimlere dayalý bir süreçtir. (II) Kiþinin öðrendiði þeyler çoðaldýkça birikimi artmakta, buna paralel olarak öðrenme hýzý da yükselmektedir. (III) Öðrenmenin çok çeþitli yollarý vardýr. (IV) Bunu saðlayan þey, öðrenen tarafýndan kavramlar arasýndaki baðlarýn kurulmaya baþlanmasýdýr. (V) Birikimi zenginleþen kiþi, daha çok kavram arasýnda baðlantý kurabilmekte ve daha hýzlý öðrenebilmektedir. (VI) Öðrenciler arasýnda sýk sýk duyduðumuz, “Benim temelim zayýf.”, “Temelim yok.” sözlerinin kaynaðý da öðrenmenin bu özelliðidir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr?

A) yazarýn yaþadýðý toplumsal ortamý, yapýtlarýný anlamlandýrmakta kullanmaktýr

A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

B) yazarýn yaþamýný, kiþiliðini aydýnlatmak için yapýtlarýndan birer belge gibi yararlanmaktýr C) yazarýn anlatmak istediði ile yapýtýn anlattýðý þeyin ayný olup olmadýðýný ortaya koymaktýr D) bir yapýtý, yazarýn öteki yapýtlarýyla karþýlaþtýrarak incelemeyi saðlamaktýr E) yapýtlarýn deðerlendirilmesinde nesnel bir tutum takýnýlmasýný kolaylaþtýrmaktýr

19.

21.

Hayatýnýzda ne kadar “keþke” varsa, o kadar umutsuzsunuz, demektir. (I) Günün birinde piþman olacaksanýz, yaptýklarýnýzdan piþman olun, yapmadýklarýnýzdan deðil. (II) Yaptýklarýnýzýn sonuçlarýný görür, hesabýný yaparsýnýz eninde sonunda. (III) Týpký bir piyango biletiniz kaybolunca aklýnýzda hep bir kuþkunun kalmasý gibi. (IV) Belki bir hiçti, belki amortiydi, belki de büyük ikramiye... (V) Ýnsana hayatýnda bir kez vuracak, büyük ikramiye. Bu parçadaki numaralanmýþ yerlerden hangisine, “Ama yapmadýðýnýzda, ne kaybettiðinizi ömür boyu anlayamazsýnýz.” cümlesinin getirilmesi uygun olur? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Günümüz öyküsünün bir eksikliði olduðunu düþünüyorum. Toplumsal ahlak deðerlerinin dayattýðý ve kabul ettirdiði koþullara bir muhalefetin, bir aykýrý “dil”in eksik olduðunu seziyorum günümüzde yazýlan öykülerde. Böyle eleþtirel bir karþý duruþun olmasý gerekir mi? Bana göre evet! Bir ideolojiyi savunmak, mesaj vermek, taraf tutmak gibi tutumlarý önermiyorum bunlarý söylerken. Sanat, görünen gerçeðin ötesinde görünmeyenleri de merak etmeli, yansýttýðý insani durumla bu gizli gerçeklere de iþaret edebilmeli, diyorum. Yani, insanýn özgürleþme ihtiyacýna yanýt verebilmeli bir bakýma. Bu parçaya göre, günümüz öyküsünde bulunan eksiklik aþaðýdakilerden hangisidir?

E) V.

A) Yaþamýn gerçeði dýþýnda kurgusallýða yer vermemesi B) Öykülerin, eleþtirmenlerin uyarýlarý dikkate alýnmadan yazýlmasý C) Güncel ve sýradan olaylarý anlatmaktan vazgeçmemesi D) Çaðýn gerçeklerini, sorgulayýcý ve karþý çýkan bir tavýrla ele almamasý E) Dil ve anlatým yönünden insanlara farklý tatlar vermekten uzak olmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

4

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

22.

1952 yýlýndan beri yazýyorum. Þiir hep önde olsa da edebiyatýn öbür dallarýnda da ürünler verdim. Seçme þiirlerden oluþan “Deðirmen”i saymazsak, “Balkonda Akþamüstü” üçüncü þiir kitabým. Evet, pek sýk yazmýyorum. Çünkü her dergiye þiir yetiþtirmek gibi bir kaygým yok. Türkçenin baþýný gözünü yarmýyorum. 1971 yýlýndan beri de köþe yazýlarý yazýyorum. Bir bakýma gazetecilik de edebiyatýn yolunu kesiyor.

A

A 24.

Bir röportajdan alýnan bu sözler, aþaðýdaki sorulardan hangisinin karþýlýðý olabilir? A) Gazetecilikle mi yoksa edebiyatla mý uðraþmak daha kolay?

A

(I) Tuhaftýr, fotoðraf baskýsý, Avrupa kýtasýnýn iki ayrý ülkesinde, iki ayrý kiþi tarafýndan, ayný yýlda (1839) bulunmuþtur. (II) Fransa’da Daguerre, gümüþ kaplý bakýr tablet üzerine uygulanan bir teknik geliþtirmiþti. (III) Ayný yýl, Ýngiltere’de W. Talbot ise, kâðýt üzerine negatif-pozitif süreçler içeren bir teknik geliþtirdi. (IV) Her iki mucit de birbirinden farklý tekniklerle de olsa ayný þeyi, fotoðrafý yaratmýþ oldu. (V) Fotoðraf tekniðiyle kaydedilen ilk eserler, doða manzaralarý ve fotoðrafçýlarýn kendi portreleri olmuþtur. (VI) Fotoðraf tarihine baktýðýmýzda da en çok, doða manzaralarýna, kiþi ve aile resimlerine raðbet edildiðini görüyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense, ikinci paragrafýn numaralanmýþ cümlelerden hangisiyle baþlatýlmasý uygun olur?

B) Yazmaya ne zaman baþladýnýz? C) Neden az sayýda þiir kitabý yayýmladýnýz?

A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

D) Dili doðru kullanmak, nitelikli yazmanýn koþulu mudur? E) Þiir, sizin için öteki türlere göre daha mý önemli?

25.

Cahit Sýtký Tarancý, 1930'larda þair kiþiliðini oluþturmuþ bir ozandý. 1940'larda Garipçilerin gidiþine ayak uydurmaya kalkýþtý. Ne var ki 1930'larda yazdýklarýyla yaþýyor bugün. 1940'larda yazdýklarý çoktan silindi belleklerden. Bu parçada, Cahit Sýtký Tarancý’yla ilgili vurgulanmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Deðiþik arayýþlar içinde olduðu B) Her dönemin anlayýþýndan etkilendiði C) Farklý akýmlardan etkilenmesinin doðal olduðu D) Ýlk yapýtlarýnda belli bir düzeyi aþamadýðý E) Özgün yanlarýyla kalýcýlýða ulaþtýðý

23.

26.

----, diyorlar. Ben bu görüþe katýlmýyorum. Þiir dilsel bir yapýdýr ama dil de bir anlam içerir; daha doðrusu dil anlamýn kendisidir. Bir anlamý olmayan metin, þiir deðildir, çünkü dil deðildir. Bir imge, ne kadar açýk seçik bir anlama baðlýysa, bizi o kadar heyecanlandýrýr, sarsar. Bu parçanýn baþýna, düþüncenin akýþýna göre aþaðýdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçaya göre, tiyatro alanýnda yapýlmasý gereken, aþaðýdakilerin hangisidir?

A) Þiirin malzemesi gerçek yaþam deðil, düþlerdir B) Þiirin kendine özgü bir dili vardýr, þiir günlük dille yazýlmaz

A) Nitelikli yönetmen ve oyuncu yetiþtirmek

C) Þiir düþünceyi deðil, duygularý harekete geçirir

B) Tiyatroyu okullara sokmak

D) Þiir, sýradan insanlarýn düzeyine inemez, geniþ kitlelere seslenemez

C) Halkýn eðitim düzeyini yükseltmek D) Tiyatroyu halkýn ayaðýna götürmek

E) Þiirde yalnýzca dil iþçiliði önemlidir, þiirde anlam aranmaz ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Tiyatro, her þeyden önce bir yazarýn elinden çýkar. Sahneleme aþamasýnda rejisör ve oyuncular da buna katkýda bulunacaktýr. Önemli olan, tüm bu bileþenlerin belli bir çizginin üstünde olmasýdýr. Tiyatro yazarý devlet parasýyla, hatta kiþisel sermayeyle yetiþmez; o, genel düzeyin, ülkedeki geleneðin ve kiþisel yeteneðin ürünüdür. Oysa iyi rejisör ve iyi oyuncu yetiþtirilebilir; onlar aracýlýðýyla gerçek tiyatro kültürü yaratýlabilir.

E) Yetenekleri keþfetmek için yarýþmalar düzenlemek 5

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

27.

Oktay Rifat, þiirin yaný sýra, þiir üzerine denemeler de yazdý. Bu denemeler, gerek kendi þiirinin gerekse Türk þiirinin serüvenini kavramamýzý kolaylaþtýracak niteliktedir. O, tiyatro ve roman türlerinde de ürünler verdi. Defalarca sahnelenen ve zaman zaman kapalý giþe oynayan yedi oyunu yanýnda üç de romaný yayýmlandý. Romanlarýnda ve oyunlarýnda, Cumhuriyet dönemi insanýnýn bireysel ve toplumsal sorunlarýný irdeledi.

A

A 29.

Bu parçada, Oktay Rifat’la ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A

Ahmet Mithat Efendi, zorlu koþullar altýnda büyümüþtür. Çocukluðundan itibaren çalýþmak zorunda kalmýþ, türlü türlü iþler yapmýþtýr. Çýraklýk, devlet memurluðu, gazetecilik, matbaacýlýk, yazarlýk, öðretmenlik, ticaret... Yaþamýnda önemli bir yeri olan bu çalýþkanlýk, yapýtlarýna da yansýmýþtýr onun. Romanlarýndaki olumlu kiþiler her zaman çalýþýp çabalayan, Ahmet Mithat’ýn kendisi gibi para kazanarak üst sýnýfa geçen kiþilerdir. Bu kiþilerin de yýlmadan ve zevk alarak çalýþýp para kazandýklarý, çalýþmayý yaþamlarýyla özdeþleþtirdikleri görülür. Bu parçadan, Ahmet Mithat ile ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine varýlamaz?

A) Denemelerinde hangi konu üzerinde durduðuna B) Þiirden baþka türlerde de ürün verdiðine

A) Yaþamý boyunca çok çeþitli iþlerde çalýþtýðýna

C) Þiiri, toplumu eðitmekte bir araç olarak kullandýðýna

B) Çalýþmayý yaþamýn özü olarak gördüðüne

D) Oyunlarýnýn izleyicilerin ilgisini çektiðine

C) Çalýþma anlayýþýný roman kahramanlarýna da yansýttýðýna

E) Türk þiirinin geliþim aþamalarýný ortaya koyan yazýlar yazdýðýna

D) Çalýþarak yoksulluktan kurtulmuþ olduðuna E) Yaþlýlýðýnda paraya eskisi kadar önem vermediðine

28.

30.

Yazar, yirmi denemeden oluþan son kitabýnda, kendi iç dünyasýndan baþlayarak insan ruhunun derinliklerine inen bir yolculuða çýkýyor. Kendi hikâyesinden yola çýkarak, çeliþkiler ve arayýþlar içindeki kent insanýnýn yalnýzlýðýný anlatýyor. Kendini yazýlarýnýn öznesi yapmaktan çekinmiyor. Çaðrýþým gücü yüksek, þiirsel anlatýmý ile okuyucunun kendi kiþisel tarihini hatýrlamasýný saðlýyor. Bu çalýþmayla yazardan bir kez daha insaný, þehri ve hayatý dinliyoruz.

Amasya Kalesi çok yüksektir. Gökyüzüne bakan burçlarý, kuleleri bulutlar içinde kaybolmuþ gibi görünür. Beþgen þeklinde bir kaledir bu. 41 kulesi, 800 bedeni, aþaðýsýndaki ýrmaða inen su yollarý vardýr. Dört tarafýna bakan dört demir kapýsý, içinde ise Yýldýrým Han Camisi vardýr. Kalenin toplarý büyüklü küçüklü 70 kadardýr. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçadan, sözü edilen yazarla ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine ulaþýlamaz?

A) Kale’nin özelliklerini veren açýklayýcý bir betimlemedir.

A) Okurun, yaþadýklarýný anýmsamasýný saðladýðýna

B) Asýl amaç, göz önünde canlandýrma yoluyla okuru bilgilendirmektir.

B) Ýnsaný ve insan psikolojisini konu edinen yapýtlar oluþturduðuna

C) Ayrýntýlar nesnel bir bakýþla aktarýlmýþtýr.

C) Okurun kentle ilgili bilgi birikimini artýrmaya çalýþtýðýna

D) Bilgiler duyusal, izlenimsel bir sýrayla deðil, sayýp dökme biçiminde verilmiþtir.

D) Yapýtýný etkileyici bir üslupla yazdýðýna

E) Yazarýn duygularýný yansýtan bir dil kullanýlmýþtýr.

E) Kendini söz konusu etmekten çekinmediðine

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

6

Diðer sayfaya geçiniz.


A 31.

A

A

A 34.

Yürü yýllarla yetersen yetemezsin ey dil Bu dizede, ahenk yaratmak amacýyla aþaðýdakilerin hangisine baþvurulmuþtur? A) Seci

B) Aliterasyon D) Tekrir

A

I. Katran karasý bir geceyi haziran bulutlarýnýn arasýndan yýrtarak, avuçlarýnda kýpýr kýpýr yýldýzlarla odamýn penceresini týklattý dolunay. II. Ufuk çizgisinde biten bereketli topraklarýn karanlýðýnda upuzun bir yolda buldum kendimi.

C) Cinas E) Redif

III. Ne zaman baþýmý kaldýrsam dolunay orada maðrur bakýþlarýyla etrafý süzüyordu. IV. Iþýk saðanaðý, nehir kenarlarýnda pul pul yakamozlanýyor, meltem estikçe kavak yapraklarýnda yanýp sönen bir ateþböceði yumaðýna dönüþüyordu. V. Uzaklarda bir yerde geceye toz gibi daðýlan hüzünlü ve ýlýk yaðmurun toprakla buluþmasýnýn kokusunu ciðerlerime çekiyorum. Bu cümlelerin hangilerinde “kiþileþtirme” sanatý yoktur? A) I. ile II.

B) I. ile III. D) III. ile V.

32.

C) II. ile IV. E) IV. ile V.

Ýnsanlar yine böyle doðacak Yine böyle söylenecek þarkýlar Aþkýn sesi yine böyle duyulacak Yine böyle avunacak insanlar Çaresiz yine böyle ölecek insan Bu dizelerdeki altý çizili sözcüklerle yapýlan söz sanatý, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tezat

B) Telmih D) Tekrir

C) Tenasüp

E) Tecahül-i arif

35.

Nasýl yaþayacaðým, ey deniz, senden uzak Yanýp sönüyor gibi gözlerimde fenerin Bu dizelerle, I. altýndan çivilerle II. uyuyor mu limanda III. takýlmýþ gemilerin

33.

IV. her gece sallanarak

Gönül kuþunun yuvasý daðýnýk saçlarýndadýr

sözlerinin tümü kullanýlarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlý bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aþaðýdakilerin hangisinde verilenlerle oluþturulur?

Ey peri! Nerede olsan, gönlüm senin yanýndadýr Bu dizelerin ikincisinde, “sevgili” yerine “peri” denerek aþaðýdaki söz sanatlarýndan hangisi yapýlmýþtýr? A) Ýstiare

A) I. ile II. III. ile IV.

B) Kiþileþtirme

C) Tezat

D) Mecaz-ý mürsel

D) III. ile II. I. ile IV.

E) Tevriye ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) II. ile III. I. ile IV.

7

C) II. ile IV. I. ile III. E) IV. ile II. III. ile I. Diðer sayfaya geçiniz.


A 36.

A

A

A 39.

Aþaðýdaki dizelerin hangisinde redif yoktur? A) Köroðlu düþer mi yine þanýndan Ayýrýr çoðunu er meydanýndan B) Çukurova bayramlýðýn giyerken Çýplaklýðýn üzerinden soyarken

A

Ýstanbul’un mermer taþlarý Baþýma da konuyor, konuyor aman martý kuþlarý Gözlerimden boþanýr hicran yaþlarý Edalým Senin yüzünden bu halim Orhan Veli Kanýk’ýn “Ýstanbul Türküsü” adlý þiirinden alýnmýþ bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

C) Beni bir daðda buldular Kolum kanadým yoldular D) Öylesine karanlýk ki gecemiz

A) Seslenmeden yararlanýlmýþtýr.

Ha olmuþ ha olmamýþ penceremiz B) Redife yer verilmiþtir. E) Hepsi güzeldi: kar, tipi, fýrtýna C) Konuþma dilinin söz deðerleriyle oluþturulmuþtur.

Günlerin geçiþi ardý ardýna

D) Tunç uyak kullanýlmýþtýr. E) Serbest ölçüyle yazýlmýþtýr.

37.

Cep delik cepken delik Yen delik kaftan delik Don delik mintan delik Kevgir misin be kardeþlik Bu dizelerde aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Redif

B) Uyak D) Tekrir sanatý

38.

C) Ulama E) Hiciv

40.

Ben gidersem sazým sen kal dünyada Gizli sýrlarýmý aþikâr etme

Aþaðýdaki dizelerden hangisi, “didaktik þiir”e örnek gösterilemez?

Lal olsun dillerin söyleme yad’a Garip bülbül gibi ah ü zar etme

A) Çok konuþma, sözü az ve birer birer söyle Yüz binin düðümünü bu bir sözde çöz

Bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

B) Ruhum artýk hayata açýlmýþ bir mezardýr Benim altý cephede dökülmüþ kaným vardýr

A) Ýkinci, üçüncü, dördüncü dizelerde ulamaya örnek vardýr.

C) Aklýn süsü dildir, dilin süsü söz Kiþinin süsü yüzdür, yüzün süsü de göz

B) Bir durum, gerçekdýþý bir nedene baðlanarak hüsn-i talil sanatý yapýlmýþtýr.

D) Bilgi bil, adam ol, kendini yükselt Ya da hayvan adýný al, insanlardan uzaklaþ

C) “Saz”, bir “bülbül”e benzetilerek teþbih sanatý yapýlmýþtýr.

E) Bilerek söylenen söz bilgi sayýlýr Bilgisiz sözü kendi baþýný yer

D) Ýnsan dýþýndaki bir varlýða insana ait özellik aktarýlmýþtýr. E) Ýkinci ve dördüncü dizeler arasýnda hem uyak hem de redif vardýr. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

8

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 21 Coðrafya: 19 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Aþaðýdakilerden hangisi, Tarih biliminin özellikleri arasýnda yer almaz?

Tarihçiler, tarihi olaylarýn araþtýrýlmasýný ve incelenmesini kolaylaþtýrmak için olaylarý zamana, konuya ve mekâna göre sýnýflandýrmýþlardýr.

A) Yer ve zaman belirtmesi Aþaðýdakilerden hangisinde, tarihi olaylar konusuna göre sýnýflandýrýlmýþtýr?

B) Olaylar arasýnda neden-sonuç iliþkisi kurmasý C) Belgelere dayanýyor olmasý D) Objektif deðerlendirmeler yapmasý E) Günümüzün deðer yargýlarýna dayanmasý

A) XV. Yüzyýl Tarihi

B) Orta Asya Tarihi

C) Ýktisat Tarihi

D) Hikâyeci Tarih E) Avrupa Tarihi

2.

4.

Bir bölgede yapýlan kazýlar sonucunda elde edilen aþaðýdaki bulgulardan hangisi o bölgede yaþamýþ olan insanlarýn Tarih çaðlarýna girdiðine kanýt gösterilemez? A) Kil tabletler C) Sözleþme metinleri

Maden Devri’nde önce bakýr, sonra bakýr ve kalay karýþtýrýlarak süs eþyalarý, kaplar ve silahlar yapýlmýþ; site denilen þehir devletleri kurulmuþtur.

B) Gümüþ sikkeler

Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

D) Altýn yüzükler

A) Maden iþleme sanatýnda geliþme yaþandýðýnýn

E) Tapu senetleri

B) Araç gereç yapýmýnda ateþten yararlanýldýðýnýn C) Araç ve gereçlerin paylaþýmýna önem verildiðinin D) Siyasi örgütlenmenin baþladýðýnýn E) Araç ve gereçlerin dayanýklý hale getirilmeye çalýþýldýðýnýn

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

9

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

Ýnsanlarýn, Cilalý Taþ Devri’nde aþaðýdaki geliþmelerden hangisini gerçekleþtirdikleri söylenemez?

A

Anadolu’da farklý uygarlýklara ait izlerini görülmesi, Anadolu’nun aþaðýdaki hangi özelliðiyle ilgili olduðu söylenemez?

A) Tarým yapmayý B) Yerleþik yaþama geçmeyi

A) Doðal sýnýrlara sahip olmasý

C) Hayvanlarý evcilleþtirmeyi

B) Ticaret yollarýnýn geçtiði bir bölge olmasý

D) Seramik yapmayý

C) Farklý kavimler tarafýndan istila edilmesi

E) Yazýyý kullanmayý

D) Diðer uygarlýklarla olan iliþkilerinin yoðun olmasý E) Üç kýtanýn birleþtiði bir bölge olmasý

6.

Yazýyý kullanan ilk uygarlýk Sümerler olmasýna raðmen, Hititlerin resmi kayýtlar olarak düzenlediði yýllýklar, ilk tarih yazýcýlýðý örneði olarak kabul edilmiþtir. Buna göre; I. Tarih çaðlarýna ilk kez Mezopotamya’da geçilmiþtir. II. Sümer kayýtlarý tarihin inceleme alanýna girmemiþtir. III. Hititlerin yýllýklarý bir anlamda devlet arþivi niteliðindedir.

9.

IV. Hititler, yazýyý yalnýzca hukuk alanýnda kullanmýþlardýr.

A) Hititler

B) I ve III D) II ve IV

7.

B) Sümerler

D) Büyük Ýskender

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) I ve II

Aþaðýdaki Ýlk Çað devletlerinden hangisi, Anadolu’da hakimiyet kurmamýþtýr? C) Romalýlar E) Persler

C) II ve III E) I, III ve IV

Ýlkçað’da, Mýsýr Uygarlýðý’nda, MÖ 2500 yýllarýndan itibaren rahiplerin, soylularýn ve yüksek devlet memurlarýnýn ayrýcalýklar kazanmaya baþladýðý görülür.

10.

Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin bir göstergesi sayýlabilir? A) Halkýn dinsel duygularýnýn zayýfladýðýnýn

A) Sadece bir zümrenin yönetime katýlýmýný öngörmesi

B) Dýþarýdan yeni kavimlerin Mýsýr’a geldiðinin

B) Sýnýfsal mücadele sonucunda gerçekleþtirilmesi

C) Tanrý-kral anlayýþýnýn benimsendiðinin

C) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

D) Merkezi otoritenin zayýflamaya baþladýðýnýn

D) Merkezi devlet anlayýþýný gerçekleþtirmesi

E) Demokratik yönetimin toplum yapýsýna yansýdýðýnýn ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Atina’da ortaya çýkan demokrasi anlayýþý ile günümüz demokrasi anlayýþý arasýndaki en önemli fark aþaðýdakilerden hangisidir?

E) Kanunlarýn halk meclisinde oluþturulmasý 10

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

11.

Ýlk Çað’da meydana gelen aþaðýdaki geliþmelerden

A

A 14.

hangisinde dinsel inancýn etkisi görülmez?

III. Uygur Yukarýdaki Orta Asya Türk devletlerinin kuruluþ sýrasý, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

B) Hititlerin yýllýklar oluþturmasýnda C) Mýsýrlýlarýn piramitler inþa etmesinde

A) I, II, III

D) Sümerlerin zigguratlar inþa etmesinde

B) I, III, II

C) II, I, III

D) II, III, I

E) Yunanlýlarýn olimpiyatlar düzenlemesinde

15.

Tarihçiler açýsýndan, Türklerin tarihini bir bütün olarak incelemek zordur.

E) III, II, I

Ýslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde görülen, I. devletin yoksullarý doyurmayý görev saymasý,

Bu durumun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

II. devletin halka ibadethaneler ve barýnma yerleri yapmasý,

A) Ýkili yönetim anlayýþýný benimsemeleri

III. yabancý elçilere görkemli ziyafetlerin verilmesi

B) Farklý bölgelere yayýlmýþ olmalarý

durumlarýndan hangileri, sosyal devlet anlayýþýnýn varlýðýný gösterir?

C) Hayvancýlýkla uðraþmýþ olmalarý D) Farklý kültür yapýlarýna sahip olmalarý

A) Yalnýz I

E) Düzenli bir veraset sistemi oluþturamamalarý

13.

I. Göktürk II. Asya Hun

A) Lidyalýlarýn parayý kullanmasýnda

12.

A

B) Yalnýz II D) I ve II

16.

Göktürk Devleti, Bumin ve Ýstemi önderliðinde kurulduðunda her iki hükümdar da kaðan unvanýný taþýyordu ve her ikisinin de illeri adýna elçi gönderme ve savaþ açma yetkisi vardý.

C) Yalnýz III E) II ve III

Ýslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde veraset sisteminin belirsiz olmasý, aþaðýdakilerden hangisine neden olmuþtur? A) Göktanrý inancýnýn benimsenmesine

Bu durum, Göktürk Devleti ile ilgili aþaðýdakilerden hangisinin göstergesi deðildir?

B) Merkezi yönetimin güçlenmesine C) Hanedancý anlayýþýn terk edilmesine

A) Kaðanlarýn devletle ilgili yetkileri aralarýnda paylaþtýðýnýn

D) Saltanat kavgalarýnýn yaþanmasýna

B) Devletin ikili yönetim anlayýþýyla yönetildiðinin

E) Kurgan denilen mezarlara eþyalar konulmasýna

C) Merkezi otoritenin tek elde toplanamadýðýnýn D) Devletin hanedanýn ortak malý sayýldýðýnýn E) Yönetimin seçim sistemiyle el deðiþtirdiðinin

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

11

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

17.

Ýslamiyet’ten önceki Türklerde, sanatýn daha çok taþýnabilir malzemeye dayanmasýnýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

A

A 20.

A

Arap Yarýmadasý’nda Cahiliye Devri’nde görülen, I. resim ve heykelciliðin yapýlmasý, II. kýz çocuklarýnýn ölüme terk edilmesi,

A) Gerekli malzemenin bulunamamasý

III. kervan ticaretinin yapýlmasý,

B) Göçebe bir yaþantýnýn sürdürülmesi

IV. Kâbe’nin kutsal sayýlmasý

C) Tapýnak mimarisinin geliþmemesi özelliklerinden hangilerinin, Ýslamiyet’ten sonra da devam ettiði söylenebilir?

D) Özel mülkiyet anlayýþýnýn görülmemesi E) Ýstila hareketlerinin yoðun yaþanmasý

A) I ve II

B) II ve III D) I, II ve III

18.

19.

21.

Aþaðýdakilerden hangisi Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göç etmesinin (Hicret) sonuçlarý arasýnda yer almaz?

C) III ve IV E) II, III ve IV

Arap Ýslam Devleti’nde, Dört Halife Devri’nde görülen aþaðýdaki uygulamalardan hangisi, demokratik anlayýþa önem verildiðini göstermektedir?

A) Ýslam Devleti’nin temellerinin atýlmasý

A) Kuran’ýn anayasa kabul edilmesi

B) Hz. Muhammed’in siyasi liderliðinin baþlamasý

B) Halifelerin seçimle belirlenmesi

C) Arap Yarýmadasý’nýn siyasal birliðinin saðlanmasý

C) Ýllere valilerin atanmasý

D) Müslümanlarýn Mekkelilerin zulmünden kurtulmasý

D) Ýbadet dilinin Arapça olmasý

E) Ýslamiyet’in yayýlýþýnýn hýz kazanmasý

E) Ýkta sisteminin oluþturulmasý

22.

Ýslamiyet’in aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, bu dinin özellikle ezilen ve sömürülen kitleler tarafýndan kabul görmesinde etkili olmuþtur?

21 Aralýk tarihinde güneþ ýþýnlarý aþaðýdakilerden hangisinde bulunan bir merkeze öðle vakti dik açýyla gelir? A) Oðlak Dönencesinde

A) Tek tanrýlý bir din olmasý

B) Ekvator’da

B) Siyasal birliði saðlamasý

C) Kuzey Kutup Dairesi’nde C) Kutsal mekânlarýnýn olmasý D) Yengeç Dönencesi’nde D) Ýlahi emirleri esas almasý E) Güney Kutup Noktasý’nda E) Eþitlik esasýna dayanmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

12

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

23.

Her iki yarým kürenin Orta Kuþaðý’nda ayný anda farklý mevsimlerin yaþanmasýný saðlayan temel etken aþaðýdakilerden hangisidir?

A

A 26.

izmit ile Denizli’nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisinin ayný olmasý ayný boylam üzerinde olduklarýna kanýt olarak gösterilir?

A) Günlük basýnç farklarýnýn oluþmasý

A) Gündüz uzunluklarýnýn

B) Dünya’nýn ekseni etrafýnda dönmesi

B) Öðle vakitlerinin

C) Dünya’nýn ekseninin 23° 27′ eðik olmasý

C) Baþlangýç Meridyeni’ne uzaklýklarýnýn

D) Gece gündüzün birbirini takip etmesi

D) Cisimlerin öðle vakti gölge boylarýnýn

E) Dünya’nýn yörüngesinin elips þeklinde olmasý

E) Alacakaranlýk sürelerinin

27.

24.

A

Renklendirme yöntemiyle hazýrlanmýþ bir Türkiye fiziki haritasýnda Çukurova ile Çarþamba Ovasý’nýn ayný renklerle gösteriliyor olmasý, bu iki ovanýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan benzer olduðunu gösterir? A) Ortalama yükseltilerinin

Aþaðýdakilerden hangisi, orografik (yamaç) yaðýþlarýnýn oluþumunu açýklar?

B) Nüfus yoðunluklarýnýn C) Bitki örtülerinin

A) Isýnan havanýn yükselip soðumasý sonucu içindeki nemin yoðunlaþmasý

D) Ekonomik faaliyetlerinin E) Ortalama sýcaklýklarýnýn

B) Sýcaklýk ve nem bakýmýndan farklý özellikteki iki hava kütlesinin karþýlaþýp yoðunlaþmasý C) Denizden esen rüzgarlarýn kara üzerinde yükselip soðumasýyla içindeki nemin yoðunlaþmasý D) Havadaki nemin yeryüzünde soðuyan cisimler üzerinde yoðunlaþmasý

28.

E) Yamaç boyunca yükselen havanýn soðumasýyla içindeki nemin yoðunlaþmasý

Aþaðýda bir yörenin eþsýcaklýk eðrileri ile hazýrlanmýþ izoterm haritasý verilmiþtir. Z

K

9° 8° 7° Y 5°

4° 6° 5°C

X

Harita incelendiðinde; I. Güneyden kuzeye doðru genel olarak sýcaklýk artmýþtýr.

25.

Aþaðýdaki harita çizim yöntemlerinden hangilerinde yer þekillerinin yükselti deðerleri bulunamaz?

II. X ve Y noktalarý arasýndaki sýcaklýk farký 3° den azdýr.

A) Kabartma - Ýzohips

III. Harita, deniz seviyesine indirgenmiþ sýcaklýk deðerlerine göre çizilmiþtir.

B) Renklendirme - Kabartma

IV. Y noktasý çevresine göre yüksekte bulunmaktadýr.

C) Ýzohips - Renklendirme

bilgilerinden hangileri yanlýþtýr?

D) Tarama - Gölgelendirme

A) I ve II

E) Ýzobat - Ýzohips ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) I ve III D) II ve IV

13

C) II ve III E) III ve IV Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

29.

Aþaðýdaki tabloda ayný tepeye ulaþan beþ yolun uzunluðu verilmiþtir. Yol l ll lll lV V

A

A 31.

A

Aþaðýdaki izohips haritasýnda verilen X ve Y merkezleri arasýndaki yükselti farký 1000 m’dir.

Uzunluk (km) 5 8 10 14 25

Deniz

K

Y

M L

Buna göre numaralanmýþ yollardan hangisinin eðimi en fazladýr?

Buna göre, haritadaki merkezlerden hangisinin yükselti deðeri yanlýþ verilmiþtir?

A) I

A) M = 250 m

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Y = 500 m

D) L = 1000 m

30.

X

32.

Ayný boyuttaki kaðýtlara, kaðýdýn tamamýný kullanmak üzere birincisinde Ege Bölgesi, ikincisinde ise Türkiye haritalarý hazýrlanmýþtýr.

C) K = 750 m

E) X = 1500 m

Haritalarda gösterilen alanlar gerçeðine tam uygun deðildir. Her haritada az ya da çok bir miktar hata payý vardýr. Bu durum üzerinde;

Buna göre, haritalarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?

I. yer þekilleri, II. Dünya’nýn þekli,

A) Haritalarýn küçültme oranlarý aynýdýr.

III. küçültme oraný,

B) Birinci harita daha yüksekten bakýlarak çizilmiþtir.

IV. deniz seviyesinden yükseklik

C) Birinci haritanýn ölçek paydasýndaki rakam daha büyüktür.

olgularýndan hangilerinin etkili olduðu söylenemez?

D) Ýkinci haritada hata oraný daha azdýr.

A) Yalnýz lll

E) Ýkinci haritada Aydýn ve Ýzmir arasýndaki harita uzunluðu daha kýsadýr.

D) II ve IV

14

B) Yalnýz lV

C) I ve III

E) III ve IV

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

33.

A

A 35.

90°K

A

Aþaðýdakilerden hangisi paralellerin genel özelliklerinden biridir?

60°

K

L

A) En büyük paralel dairesi Yengeç Dönencesi’dir.

30° 0° 30°

B) Paralellerin uzunluklarý eþittir. C) Toplam 360 tane paralel vardýr.

60°

D) Greenwich’e göre konumu ifade eder. 90°G

E) Ardý ardýna gelen iki paralel arasý uzaklýk 111 km’dir.

Yukarýdaki þekilde konumlarý verilen K ve L merkezleriyle ilgili olarak, aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) L merkezinde, Güneþ daha erken batar. B) Ekvator’a olan uzaklýklarý tam olarak belirlenemez. C) K merkezinin yerel saati L merkezinden daha geridir. D) Her iki merkezde Orta Kuþak’ta yer alýr. E) K’nin yerel saati, Greenwich’ten 3 saat daha ileridir.

36.

Atmosferin özellikleriyle ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Canlý yaþamýna ortam hazýrlar. B) Sýcaklýk farkýnýn aþýrý olmasýný engeller. C) Kutuplar ve çevresinin soðuk olmasýný saðlar. D) Zararlý ýþýnlarý tutar. E) Gölgelerin tam karanlýk olmasýný engeller

34.

37.

Aþaðýdaki bir bölgenin izohips yöntemiyle hazýrlanmýþ topografya haritasý gösterilmiþtir.

Aþaðýdaki grafikte beþ merkeze ait hava kütlelerinin taþýyabileceði maksimum su buharý miktarý ve havadaki mevcut su buharý miktarlarý verilmiþtir.

K Havanýn taþýyabileceði maksimum su buharý miktarý

K

Havadaki mevcut su buharý miktarý

L

Su buharý (gr/m3)

25

23

20

19

15 10

Harita incelendiðinde, bölgenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi belirlenemez?

11 6

0

17 9

6

5

5

A) Akarsuyun akýþ yönü

13 10

l

ll

B) Ekvator’a göre konumu

lll Merkezler

lV

V

C) Haritanýn izohips aralýk deðeri

Grafik incelendiðinde, numaralanmýþ merkezlerden

D) Güneybatýdaki tepenin yükselti

hangisinde yaðýþ olasýlýðýnýn daha düþük olduðu söylenir?

E) K-L arasýnda çizilen profildeki yükselti farký

A) l ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

15

B) ll

C) lll

D) lV

E) V

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

38.

Aþaðýdaki tabloda atmosfer katmanlarýna ait bazý özellikler verilmiþtir. Yükseklik (km)

A 40.

20°

A

10°

60°

70°

40°

50°

30°

60°

Katman

Baþlýca Özellikleri

Isý

A

Uzay boþluðu

Yukarýda coðrafi koordinatlarý verilen alanlarýn;

Atmosfer dýþ sýnýrý

10.000 100 80

+250 Radyo dalgalarýný yansýtýr. 30 Durgun bir katmandýr. +80

50 30 20

Ultraviyole ýþýnlarýný tutar. Soðumayý önler. –50

12

+15

l. izdüþüm alanlarý, ll. matematik iklim kuþaklarý, lll. doðusu ile batýsý aralarýndaki yerel saat farklarý

X

özelliklerinden hangileri aynýdýr?

Isý her yerde aynýdýr. Ýklim olaylarý sadece burada görülür.

A) Yalnýz l

B) l ve ll D) ll ve lll

C) l ve lll E) l, ll ve lll

Yeryüzü

Tablo incelendiðinde, X ile gösterilen katman aþaðýdakilerden hangisidir? A) Troposfer

B) Ozonosfer

D) Ýyonosfer

39.

C) Mezosfer

E) Ekzosfer

1/600.000 ölçekli Marmara Bölgesi fiziki haritasý 1/300.000 ölçekle çizildiðinde; I. Ulubat Gölü’nün haritadaki alaný, II. Yýldýz Daðlarý’nýn ortalama yükseltisi, III. Ýstanbul-Edirne arasý gerçek uzaklýk, IV. Ergene Nehri’nin harita üzerindeki uzunluðu özelliklerinden hangileri deðiþmez? A) I ve II

B) I ve III D) II ve III

C) I ve IV E) III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

16

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 30 Geometri: 10 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4.

Aþaðýdakilerden hangisi önerme deðildir?

(∀x∈R için, x2 ≤ x) ∨ (∃x∈Z için, x2 çifttir) bileþik önermesinin deðili aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 30 + 15 < 40 B) Ýyi günler C) En küçük doðal sayý 0 dýr.

2 2 A) (∃x∈R için, x ≤ x) ∧ (∀x∈Z için, x tektir)

D) En büyük negatif tamsayý –1 dir.

2 2 B) (∃x∈R için, x > x) ∨ (∀x∈Z için, x tektir)

E) 33 – 17 > 15

C) (∀x∈R için, x2 > x) ∧ (∃x∈Z için, x2 tektir) D) (∃x∈R için, x2 ≥ x) ∧ (∃x∈Z için, x2 çifttir) 2 2 E) (∃x∈R için, x > x) ∧ (∀x∈Z için, x çift deðildir)

2.

5.

5 önermenin doðruluk tablosunda kaç farklý durum vardýr? A) 4

B) 8

C) 16

D) 32

p ∨ (q’ ∧ p’) önermesinin olumsuzu (deðili) aþaðýdakilerden hangisidir?

E) 64

A) p’ ∧ q

B) p’ ∨ q D) p ∧ q

3.

6.

p ve q iki yanlýþ önerme ise, aþaðýdakilerden hangisi doðru önermedir? B) p’ ∧ q D) p ⇔ q

C) p’ ⇒ q

E) q’ ∧ p

p ⇒ q aþaðýdakilerden hangisine denktir? A) q ⇒ p

A) p ∧ q

C) p ∨ q

B) p’ ⇒ q’ D) p ∨ q’

C) p ⇔ q E) p’ ∨ q

E) p’ ⇔ q

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

17

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

p ∧ q ≡ 1, q ∧ r ≡ 0

A 11.

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) p’ ∧ r ≡ 1

B) r ∧ q’ ≡ 1

D) r’ ∧ q ≡ 0

A

F, B, D kümeleri E evrensel kümenin boþ olmayan alt kümeleri olmak üzere, F = { a, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

C) q ∨ r ≡ 0

B = { a, b, 1, 3, 6}

E) r’ ∧ p ≡ 1

D = { c, d, 1} olduðuna göre, (F ∩ B) \ D kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { a, c, d, 3, 6}

B) { a, 1, c}

D) { 3, 6}

8.

C) { a, 3, 6} E) { 1}

(p ∧ q) ∨ (p’ ∧ q) bileþik önermesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

12. A) p

B) q

C) p ∧ q

D) p’

A

B

E) q’

C

Yukarýdaki þekilde, taralý bölge aþaðýdaki kümelerden hangisi ile gösterilir?

9.

Aþaðýdaki önermelerden hangisi totolojidir?

A) B \ [A ∩ B ∩ C]

A) (p ∧ q) ∨ [p’ ∧ (p ∨ q)]

B)

B) (p ⇒ q) ∧ (p ⇒ q)

C) (A ∩ B ∩ C) ∪ (A ∪ B)

C) p ⇒ [p’ ∨ (q ⇒ p)]

D) B ∩ (A ∩ C)’

D) p’ ∨ (p ∧ (p ⇒ q))

E)

[(A ∩ B) \ (A ∩ C)] ∪ (B ∩ C)

[(A ∩ B) ∪ (B ∩ C)] \ (A ∩ B ∩ C)

E) (p ∧ q’) ∨ (q ∧ p)

13.

A ve B, E evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere, s(A’) = 11 s(B’) = 12

10.

(p ⇒ q) ∨ p

s(A ∩ B) = 3

önermesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

s(E) = 21

A) 1

B) p

C) q

D) p ∧ q

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

olduðuna göre, s(A ∪ B)’ kaçtýr?

E) 0

A) 7

18

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

Diðer sayfaya geçiniz.


A 14.

A

A

A 17.

A, B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(A) = 8, s(A’) = 5 ve s(B’) = 7

A) 7

15.

B) 6

C) 5

D) 4

B) 8

C) 16

D) 21

E) 35

18. { 1, 2, 3, 4, 5, 6} ve

kümesinin 3 elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde 5 eleman olarak bulunur?

s(A – B) = 5

olduðuna göre, s(B – A) kaçtýr? A) 9

B) 14

E) 3

A ve B iki küme olmak üzere, s(A ∪ B) = 30, s(A ∩ B) = 18

7 elemanlý bir kümenin 2 elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? A) 9

olduðuna göre, s(B) kaçtýr?

A

C) 7

D) 6

16.

A) 20

E) 5

B) 15

C) 12

D) 10

E) 6

E A

10

11

7 1 6 4

B

2 3 5

8 9

C

Þekilde A, B ve C kümeleri ayný E evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere,

19.

5 elemanlý alt kümelerinin sayýsý, 3 elemanlý alt kümelerinin sayýsýna eþit olan bir kümenin, en az 2 elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr?

(B ∪ C) ∩ A kümesinin eleman sayýsý kaçtýr?

A) 22 A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) 118

C) 240

D) 247

E) 286

E) 8

19

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

20.

Bir grupta satranç ve tavla oyunlarýndan her ikisinide bilen 6 kiþi vardýr. Satranç oynayanlarýn sayýsý tavla oynayanlarýn üçte biridir.

21.

A

A 23.

A

En az bir dil bilenlerden oluþan 100 kiþilik bir toplulukta 60 kiþi Ýngilizce, 40 kiþi Almanca, 50 kiþi Fransýzca bilmektedir.

Bu grupta en az bir oyun oynayan 30 kiþi olduðuna göre, yalnýz satranç oynayan kaç kiþi vardýr?

Ayný toplulukta sadece 2 dil bilen 40 kiþi olduðuna göre, üç dil bilen kaç kiþi vardýr?

A) 3

A) 10

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

B) 8

C) 6

D) 5

E) 4

Bir sýnýfýn öðrencilerinden A, B ve C derslerinden herhangi ikisini seçmeleri istenmiþtir. A dersini 23, B dersini 17 ve C dersini de 10 öðrenci seçtiðine göre, bu sýnýftaki öðrenci sayýsý kaçtýr? A) 24

B) 25

C) 26

D) 28

24.

E) 30

A = { 1, 2, 3} B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor. A ≠ T, B ≠ T, A ⊂ T ⊂ B olacak þekilde kaç T kümesi vardýr? A) 16

22.

B) 15

C) 14

D) 13

E) 12

D) 6

E) 4

Herkesin en az bir spor yaptýðý 100 kiþilik bir toplulukta 65 kiþi futbol, 45 kiþi voleybol, 42 kiþi basketbol, 20 kiþi futbol ve voleybol 25 kiþi futbol ve basketbol, 15 kiþi voleybol ve basketbol, 8 kiþi ise üç sporuda yapýyor. Buna göre, I. 12 kiþi futbol ve voleybol oynayýp basketbol oynamýyor. II. 10 kiþi sadece basketbol oynuyor. III. 16 kiþi futbol ve basketbol oynayýp voleybol oynamýyor.

25.

önermelerinin hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

3 (a + b, 64) = (6, b )

olduðuna göre, a⋅b kaçtýr?

C) Yalnýz III E) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

a, b ∈ R olmak üzere,

A) 12

20

B) 10

C) 8

Diðer sayfaya geçiniz.


A 26.

27.

A

A

A = { 1, 2, 3, 4}, B = { 2, 5} ve C = { 3, 4, 5}

A 29.

A

A = { x : –2 ≤ x ≤ 5, x ∈ Z}

kümeleri veriliyor.

B = { x : 3 ≤ x ≤ 7, x ∈ Z}

(A×C) ∪ (B×C) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr?

olduðuna göre, A×B kümesinin eleman sayýsý kaçtýr?

A) 15

A) 56

B) 14

C) 13

D) 12

E) 10

30.

A = { 0, 1, 2, 3, 4} kümesi üzerinde tanýmlanan, B = { (a, b) : a – b, 2 ile tam bölünür}

B) 40

C) 36

D) 32

E) 28

A = [1, 3), B = { 2, 3, 4} olduðuna göre, A×B kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?

baðýntýsýnýn eleman sayýsý kaçtýr? A) 13

B) 11

C) 10

D) 9

y

A)

E) 8

y

B)

4

4

3

3

2

2 1

0

1

x

3

0

y

C)

3

1 0

28.

m, n ∈ N olmak üzere, N×N de tanýmlý,

2

3

4

B) (1, 7)

1

2

3

4

x

y

3 2

C) (0, 0) 0

D) (11, 77)

0

4

baðýntýsýnýn elemanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) (2, 9)

1

x

E)

R = { (m, n) | n = 7⋅m}

x

3

y

D)

3

1

1

3

x

E) (15, 105)

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

21

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

31.

A(–8) ve B(10) noktalarýnýn orta noktasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) (1)

B) (2)

A

C) (3)

D) (4)

A 34.

A A

B 50°

Þekilde

E) (5)

[BA // [DE 110°

m(AéBC) = 50°

C

m(BéCD) = 110° x

D

E

Yukarýdaki verilere göre, m(EééDC) = x kaç derecedir? A) 100

32.

C) 110

D) 115

E) 120

8 farklý düzlemin arakesiti en çok kaç doðru olur? A) 12

B) 15

C) 18

D) 24

E) 28

35.

Tümler iki açýnýn ölçüleri farký 40° ise, küçük açýnýn bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? A) 130

33.

B) 105

B) 145

C) 155

D) 160

E) 165

A C

[OA ⊥ [OB n m(CéOB) = 46° 15bb 40n

α

O

B

36.

Bu verilere göre, m(AééOC) = α aþaðýdakilerden hangisidir? A) 43° 44bb 37 n

n B) 43° 44bb 32n

n D) 42° 45bb 20n

A(2a – 4, b + 3) noktasý baþlangýç noktasý olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr?

n C) 43° 44 b 20n

A) –2

E) 42° 45 b 37 n

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Analitik düzlemde,

22

B) –1

C) 1

D) 2

E) 3

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

37.

A

A 39.

A

A y

75°

C(0, 4) C

D

20° 80°

E B

α 65°

B(–6, 0)

O

A(3, 0)

x

15°

D F

m(EéFA) = 15°, m(AéBC) = 20°, m(CéDE) = 65° Analitik düzlemde,

m(BéAF) = 75°, m(BéCD) = 80° Yukarýdaki verilere göre, m(DééEF) = α kaç derecedir? A) 95

B) 100

C) 105

D) 110

A(3, 0), B(–6, 0), C(0, 4) noktalarý verilmiþtir. |BD| = |DC|

E) 115

Bu verilere göre, ÂDA + ÂBC toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) (–6, 3)

B) (3, 9) D) (12, 2)

38.

ÂA = (2, –1)

40.

C) (5, 12) E) (2, 0)

ÂA = (–3, 6)

ÂB = (m, 3)

ÂB = (5, 4)

ÂC = (–2, n)

ÂC = (4, 6)

vektörleri veriliyor.

vektörleri veriliyor.

ÂA = ÂB + ÂC olduðuna göre, ÂBC vektörü aþaðýdakilerden

ÂC = xÂÂA + yÂÂB olduðuna göre, x + y toplamý kaçtýr?

hangisidir?

A) 1

A) (–6, –7)

B) (–6, 4) D) (–3, –7)

4 B) — 3

5 C) — 3

D) 2

7 E) — 3

C) (4, –3) E) (4, –7)

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

23

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ 1. Bu testte, Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

A) Güç

B) Aðýrlýk D) Hýz

2.

4.

Aþaðýdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük deðildir?

Yarýçapý 6 cm olan bir kürenin hacmi kaç cm3 tür? (π = 3 alýnacaktýr.)

C) Ývme A) 924

E) Kuvvet

5.

Bir odada yanan þöminenin yaydýðý ýsýnýn odada bulunan bir kiþiye ulaþmasý; I. Ýletim

B) 864

C) 576

D) 324

E) 36

Boyutlarý 9 cm, 12 cm ve 18 cm olan bir kutunun içine bir kenarýnýn uzunluðu 3 cm olan küpler konulmak isteniyor. Bu kutunun içine en fazla kaç tane küp konulabilir?

II. Taþýma A) 48

III. Iþýma

B) 54

C) 64

D) 72

E) 96

yollarýndan hangileriyle gerçekleþir? A) Yalnýz II

B) Yalnýz III D) I ve III

3.

C) I ve II E) II ve III

6.

I. Tuzun suda çözünmesi II. Buzun erimesi III. Naftalinin süblimleþmesi

Buna göre; X termometresi, suyun donma sýcaklýðýný kaç °X olarak gösterir?

yukarýdakilerden hangileri fiziksel deðiþimdir? A) Yalnýz II

B) I ve II D) II ve III

Deniz seviyesinde, suyun kaynama sýcaklýðýný 80 °X olarak gösteren bir X termometresi 40 °X i gösterirken Celcius termometresi 50 °C gösteriyor.

C) I ve III A) –40

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

24

B) –20

C) 0

D) 20

E) 40

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

7.

20 °C K

A

A 10.

80 °C L

A

Boþ kütlesi 50 g olan düzgün bir kap, 0,4 g/cm3 özkütleli sývýyla doluyken 210 g geliyor. Ayný kap yarý yüksekliðine kadar 1,1 g/cm3 özkütleli sývý ile doluyken kaç gram gelir? A) 220

Isýca yalýtýlmýþ düzgün bir kap 20 °C ve 80 °C de su akýtan debileri eþit K ve L musluklarýyla doldurulmak isteniyor. Musluklar ayný anda açýlýp kap yarý yüksekliðine kadar dolduðunda, L musluðu kapatýlýp kabýn kalan kýsmý K musluðu ile dolduruluyor.

B) 270

C) 440

D) 490

E) 510

Buna göre, kaptaki suyun denge sýcaklýðý kaç °C dir? A) 25

B) 35

8.

C) 40

D) 45

E) 50

Kütle (g) X

40

Y 20

0

10

20

Hacim (cm3)

Ayný sýcaklýktaki X ve Y sývýlarýnýn kütle-hacim grafikleri þekildeki gibidir. X sývýsýndan 60 g, Y sývýsýndan ise 15 cm3 alýnarak türdeþ bir karýþým oluþturuluyor.

11.

Buna göre, karýþýmýn özkütlesi kaç g/cm3 tür? 3 A) 2

B) 2

5 C) 2

D) 3

10

0

4

10

yatay

10

0

10

yatay

Binici

7 E) 2 K L Sol

L L Sað

L L K Sol

Þekil I

K KK Sað

Þekil II

Binicisinin bir bölme yer deðiþtirmesi 1 grama karþýlýk gelen eþit kollu terazi K ve L cisimleriyle Þekil I de binici 4. bölmedeyken dengededir. Buna göre, ayný terazinin K ve L cisimleriyle Þekil II

9.

deki gibi dengede kalabilmesi için binici hangi tarafa

Fiziðin alt bilim dallarýyla ilgili olarak yapýlan aþaðýdaki eþleþmelerden hangisi yanlýþtýr?

ve kaçýncý bölmeye konulmalýdýr? A) Saða, 3. bölmeye

A) Termodinamik - Ses B) Optik - Iþýk

B) Sola, 4. bölmeye

C) Manyetizma - Mýknatýs

C) Sola, 6. bölmeye

D) Mekanik - Hareket

D) Saða, 8. bölmeye

E) Atom Fiziði - Atom

E) Sola, 8. bölmeye

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

25

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

12.

A

A 14.

Kütle

X

F yatay K

3m

L

M

Y

2m

Doðrusal yolda K noktasýnda durmakta olan cisme yola paralel bir ÂF kuvveti yol boyunca uygulanýyor.

m V

0

Hacim

2V

Yolun KL aralýðý sürtünmesiz, LM aralýðý sürtünmeli olduðuna göre, cisim;

Kütle-hacim grafiði verilen X ve Y sývýlarýndan eþit kütlelerde alýnarak yapýlan karýþýmýn özkütlesi d1; eþit hacimlerde alýnarak yapýlan karýþýmýn özkütlesi d2 dir.

I. KL aralýðýnda hýzlanýr. II. LM aralýðýnda yavaþlar.

d1 Buna göre, –––– oraný kaçtýr? d2 1 A) — 4

A

1 B) — 2

III. LM aralýðýnda hýzlanýr. yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?

2 C) — 3

3 D) —– 4

4 E) — 3

A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

13.

15.

Kuvvet Sýcaklýk

C) I ve III E) I, II ve III

4 gram X elementi ile 6 gram Y elementinin tepkimesinden 10 gram XY3 bileþiði oluþmaktadýr.

Örnektir Örnektir

Buna göre, 24 gram X elementi tepkimeye girdiðinde I

Skaler Büyüklükler

oluþan XY3 bileþiðinin kütlesi kaç gramdýr?

Büyüklükler

A) 30

B) 36

C) 45

D) 60

E) 75

Fiziksel Büyüklükler

Türetilmiþ Büyüklükler

II Büyüklükler

Örnektir

Örnektir

III

Kütle

Yukarýdaki kavram haritasýnda I, II ve III boþluklarýna neler yazýlmalýdýr? I –––––––––

II –––––––––

III –––––––––––––––

A) Vektörel

Temel

Enerji

B) Vektörel

Yönlü

Sýcaklýk

C) Temel

Vektörel

Hýz

D) Yönsüz

Vektörel

Alan

E) Yönlü

Temel

Uzunluk

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

26

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

16.

Aþaðýdaki bileþik çiftlerinden hangisi katlý oranlar yasasýna uymaz? A) MnO - MnO2

B) SO2 - SO3

C) NO2 - N2O3

D) C2H4 - C3H6

A 19.

19K, 20Ca, 8O elementleri ile ilgili,

I. K ve Ca, metaldir. II. O, ametaldir. III. K ve Ca atomlarý arasýnda bileþik oluþur.

E) CH4 - C2H6

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

17.

20.

• Li atomunun son katmanýnda 1 elektron • Ca atomunun son katmanýnda 2 elektron

27 Al elementi ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi 13

B) Kütle numarasý 14 tür.

bulunmaktadýr.

C) +3 yüklü iyonunun elektron sayýsý 10 dur.

Yukarýda Li, Ca, O ve F element atomlarýnýn son katmanlarýndaki elektron sayýlarý verilmiþtir.

D) Nötron sayýsý 14 tür. E) Tek cins atom içerir.

Buna göre, Li, Ca, O ve F element atomlarý arasýnda oluþan bileþiklerden hangisinin formülü yanlýþtýr?

18.

E) I, II ve III

A) Proton sayýsý 13 tür.

• F atomunun son katmanýnda 7 elektron

B) LiO

C) I ve II

yanlýþtýr?

• O atomunun son katmanýnda 6 elektron

A) LiF

A

C) CaO

D) CaF2

E) OF2

21.

14 gram X gazý ile 3 gram Y gazýnýn tepkimesinden 17 gram bileþik oluþmaktadýr.

23 35 Na ve 17CI atomlarý ile ilgili, 11

I. Na atomunun son katmanýnda 1 elektron bulunur.

Buna göre, 42 gram X gazý ile 12 gram Y gazýnýn tepkimesinden en fazla kaç gram bileþik oluþur?

II. CI atomunun son katmanýnda 7 elektron bulunur. III. Na ve CI atomlarý arasýnda iyonik baðlý bileþik oluþur.

A) 54

B) 51

C) 34

D) 28

E) 17 yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

27

C) I ve II

E) I, II ve III

Diðer sayfaya geçiniz.


A 22.

A

A

A 24.

I. Fe (demir) II. O2 (oksijen gazý)

A

Aþaðýda bazý moleküllerin Lewis yapýlarý verilmiþtir. Buna göre, hangi molekülün Lewis yapýsý yanlýþtýr? (1H, 6C, 8O, 16S, 17CI)

III. H2O (su) Yukarýda verilen maddeler ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

H A) O O

B)

O

C) H C H

H H

A) Fe, atomik yapýlý elementtir.

D) CI CI

B) O2, moleküler yapýlý elementtir.

H E)

S

C S

C) H2O, bileþiktir. D) H2O bileþiði, H2 ve O2 elementlerinin özelliklerini gösterir. E) Her üçü de arý (saf) maddedir.

23.

25.

I. Suyun buharlaþmasý II. Þekerin suda çözünmesi

Aþaðýda verilen bileþiklerden hangisinin adlandýrýlmasý yanlýþtýr?

III. Kömürün yanmasý

Bileþik ________

Adý _____________

Yukarýda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal deðiþim gerçekleþir?

A)

SO3

Kükürttrioksit

B)

NO2

Azotdioksit

A) Yalnýz I

C)

SiCI4

Silisyumtetraklorür

D)

CuCI

Bakýrklorür

E)

Fe2O3

Demir (III) oksit

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

28

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

26.

Ayný koþullarda, 80 cm3 hacim kaplayan X2 gazý ile 120 cm3 hacim kaplayan Y2 gazýnýn tepkimesinden en fazla kaç cm3 hacim kaplayan X2Y gazý oluþur? A) 200

B) 160

A

C) 120

D) 80

A 29.

X molekülünün miktarý

A

Y molekülünün miktarý

Z molekülünün miktarý

E) 40 Zaman

Zaman

Zaman

Yukarýdaki grafikler, bir bitki hücresindeki disakkarit biyosentezi sýrasýnda X, Y ve Z moleküllerinin miktarýndaki deðiþimi göstermektedir. X, Y ve Z ile gösterilen moleküller, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? Y

X

27.

H3PO4 bileþiðindeki P elementinin yükseltgenme basamaðý kaçtýr? (1H, 8O) A) +1

B) +3

C) +5

D) +6

E) +7

Z

A) Su

Dipeptid

Aminoasit

B) Su

Niþasta

Glikoz

C) Enzim

Glikoz

Laktoz

D) Enzim

Sakkaroz

Glikoz

E) Enzim

Glikoz

Sakkaroz

28. Sükroz çözeltisi + Sükraz

30. Yukarýdaki deney tüpünde bulunan çözeltinin sýcaklýðý 20 °C den 100 °C ye kadar kademeli olarak çýkarýlýyor. Buna göre, tüpte gerçekleþen tepkimenin hýzýnýn zamana baðlý deðiþimi aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

A)

Tepkime hýzý

B)

C)

Tepkime hýzý

Bitkisel besinlerle alýnan ve A vitamininin öncül maddesi olan karotenin, incebaðýrsaktan emilebilmesi için yaðýn sindirilmesiyle oluþan gliserol, yað asitleri ve karaciðer salgýsý olan safra gereklidir. Karoten maddesi incebaðýrsaktan emildikten sonra karaciðere taþýnarak burada vitamin A ya dönüþtürülür. A vitamini gözde, ýþýðýn algýlanmasýnda görevli pigmentin yapýsýna katýlýr.

Tepkime hýzý

Bu verilere göre, I. Karaciðer bozukluðu, A vitamini eksikliðine neden olabilir.

0

Zaman

0

Tepkime hýzý

D)

Zaman

0

II. Safra üretiminin yetersiz olmasý görme bozukluðuna yol açabilir.

Zaman

Tepkime hýzý

E)

III. A vitamininin fazlasý idrarla atýlabilir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlýr? A) Yalnýz I

0

Zaman

0

Zaman

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Yalnýz II D) I ve II

29

C) Yalnýz III

E) I, II ve III

Diðer sayfaya geçiniz.


A 31.

A

A 33.

Protein Ýçerdiði aminoBulundurduðu Ýçerdiði aminoçeþidi asit çeþidi sayýsý peptit baðý sayýsý asit çeþitleri

A

6

81

X, Y, Z, T, P, Q

B

6

81

X, Y, Z, T, P, Q

C

9

81

A

A

Otçul bir hayvanýn vücut hücrelerinde, I. Glikoz ⎯→ Niþasta, II. Protein ⎯→ Aminoasit, III. Gliserol + Yað asitleri ⎯→ Nötral yað, IV. Glikoz ⎯→ Selüloz

X, Y, Z, T, P, Q, R, S, K

tepkimelerinden hangileri gerçekleþtirilebilir?

Yukarýdaki tabloda birbirinden farklý A, B ve C proteinleri ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Hücrelerde bulunan proteinlerin birbirinden farklý olmasýnda, proteinlerin yapýsýna katýlan aminoasitlerin, I. toplam sayýlarýnýn, II. diziliþlerinin, III. çeþitlerinin, IV. kullaným oranlarýnýn farklý olmasý etkilidir. Buna göre, A ile B proteinlerinin, B ile C proteinlerinin birbirinden farklý olmalarýnda, aþaðýdakilerin hangisinde verilenler etkili olabilir? A ile B

B ile C

IV

I, III, IV

B)

II, III

I, IV

C)

III, IV

I, II

D)

I, II, III

III, IV

E)

II, IV

II, III, IV

A)

32.

34.

Holoenzimlerin yapýsýný oluþturan, I. apoenzim, II. koenzim,

Besinlerin yað þeklinde depolanmasýnda, bu moleküllerin,

III. kofaktör kýsýmlarýndan hangilerinin sentezi ribozomda gerçekleþir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

Kýþ uykusuna yatan hayvanlar, sonbahar aylarýnda aldýklarý organik besinlerin fazlasýný yaða dönüþtürerek depolar.

I. solunumla parçalandýðýnda, diðer organik bileþiklere göre daha fazla metabolik su açýða çýkmasý,

C) Yalnýz III

II. solunumla parçalandýðýnda, diðer organik bileþiklere göre daha fazla enerji açýða çýkmasý,

E) II ve III

III. iç organlarý darbelere karþý korumasý özelliklerinden hangileri etkilidir? A) Yalnýz II D) I ve III ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

30

B) Yalnýz III

C) I ve II

E) I, II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

35.

A 37.

A

Ýþaretlenmiþ azot içeren protein ve iþaretlenmiþ karbon içeren niþasta ile beslenen bir farenin, I. kaslarýndaki glikojen, II. kanýndaki glikoz, III. hücre zarýndaki protein, IV. idrarýndaki üre gibi organik moleküllerden hangilerinde,

Yukarýdaki grafikte, enzimatik bir tepkimenin hýzýnýn sýcaklýða baðlý deðiþimi verilmiþtir.

a. iþaretli azot, b. iþaretli karbon

Grafiðe göre,

atomlarýna rastlanabilir? I. Tepkimenin gerçekleþmesini saðlayan enzimin optimum çalýþtýðý sýcaklýk 25°C dir.

a ________

b __________

II. Optimum hýza ulaþmýþ bir tepkimenin gerçekleþtiði ortamda sýcaklýðýn yükseltilmesi, birim zamanda oluþan ürün miktarýný azaltýr.

A)

II, III, IV

I, II, III, IV

B)

III, IV

I, II, III, IV

C)

II, III

I, IV

III. 15°C ile 35°C sýcaklýkta, birim zamanda tüketilen substrat miktarlarý eþittir.

D)

I, III

I, II, III

E)

I, II, IV

II, III

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

36.

C) I ve III E) I, II ve III

38.

Kolesteriol

Ökaryot hücrelerde görülen, I. enzim sentezleme, II. DNA üzerinden RNA sentezleme, III. ATP üretme, IV. monomerlerden polimer sentezleme olaylarýndan hangileri, prokaryot hücrelerde de gerçekleþebilir? A) Yalnýz III

Yukarýdaki tabloda, bir farenin karaciðer hücresindeki çeþitli zarlarýn yapýsýna katýlan maddelerin oransal daðýlýmý verilmiþtir.

D) I, II ve IV

B) I ve II

C) III ve IV

E) I, II, III ve IV

Tablodaki verilere göre, I. Çekirdek zarý ile ER zarýndaki yað ve protein moleküllerinin kütlece oraný aynýdýr. II. Bir hücrede bulunan organel zarlarýnýn yapýsýndaki proteinler, organellere özgüdür. III. ER zarýnýn, mitokondri iç zarýnýn ve çekirdek zarýnýn yapýsýnda karbonhidrat bulunmaz. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

C) Yalnýz III E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

31

Diðer sayfaya geçiniz.


A 39.

A

A

Hücrelerde bulunan, I. enzim, II. glikoz, III. DNA moleküllerinden hangileri, canlý olan tüm bitki hücreleri tarafýndan sentezlenir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

40.

C) Yalnýz III E) II ve III

Bir bitkinin yaþadýðý topraktan aldýðý fosfor, I. sükroz, II. ATP, III. RNA, IV. glikoz moleküllerinden hangilerinin yapýsýna katýlýr? A) I ve III

B) II ve III D) I, II ve III

C) III ve IV E) II, III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 9. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

32

A

A

9.sınıflar için YGS Deneme Sınavı ÖzDeBir  
9.sınıflar için YGS Deneme Sınavı ÖzDeBir  

9.sınıf konularından YGS Deneme Sınavı Sorularını çözmeyi deneyin. 9.sınıf için yararlı bilgiler için tıklayınız http://www.kemalturkeli.co...

Advertisement