Oz-De-Bir_8.sinif_ocak_2011_cozumleri_1.deneme

Page 1

A

A

A

A

A

T Ü R K Ç E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

6.

Mustafa Öðretmen’in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra’nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda’nýn söylediði “Geç olsun da güç olmasýn.” deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle Ýlayda’nýn örneði yanlýþtýr.

Öncüldeki “dilimizden düþmezdi” sözünün cümleye kattýðý anlam, “birinden ya da bir þeyden sürekli söz etmek”tir. Bu anlam “Sürekli yeni iþ yerinizden söz ediyordu.” cümlesinde verilmiþtir. Yanýt: B

Yanýt: D

7. 2.

Öncülde Kerpe’nin turizmle tanýþtýðý söylenerek “ad aktarmasý”ndan, Karadeniz’in hýrçýn dalgalarýndan söz edilerek “kiþileþtirme”den ve Kerpe’nin cennet olduðu söylenerek “benzetme”den yararlanýlmýþtýr. Parçada deyim kullanýlmamýþtýr.

Öncüldeki “kendine özgü üslupla yazýya aktaran” sözü, cümleye “kimseye benzemeyen dil örgüsü” anlamýný katmaktadýr. Yanýt: A

Yanýt: B

8.

1. cümlenin anlatýmý nesnelken 2., 3. ve 4. cümlelerin anlatýmý özneldir. Bu nedenle 1. cümle kanýtlanabilirlik açýsýndan farklýdýr. Yanýt: A

3.

“Anlam olayý” denerek anlatýlmak istenen bir sözün gerçek anlamýndan uzaklaþmasý yani mecazlaþmasýdýr. Öncülde de doðal bir olay olan ay ýþýðýnýn ortaya çýkýþý, manzaraya gümüþten bir tüy dikmek amacýna baðlanmýþtýr. Bu yolla da mecazlaþmýþtýr.

9.

Yanýt: C

Öncüldeki cümlede yargýnýn gerçekleþmesi bir koþula baðlanmýþtýr. Ayný anlam ilgisi “Ablaný dinle ki yanlýþ yapmayasýn.” cümlesinde de bulunmaktadýr. Yanýt: D

4.

“Býrakmak” sözcüðü A, B ve C seçeneklerinde “ertelemek” anlamýnda kullanýlmýþken D seçeneðinde “bir iþten vazgeçmek” anlamýnda kullanýlmýþtýr.

10.

Yanýt: D

A seçeneðindeki cümlede “neden-sonuç” ilgisi, B seçeneðindeki cümlede ise “koþul” ilgisi vardýr. D seçeneðindeki cümle “öðüt” niteliðindedir. C seçeneðindeki cümledeyse “amaç” ilgisi vardýr. Yanýt: C

5.

“Aþýladýðý” sözcüðünün yerine cümlenin anlamýna uygun olduklarý için “beslediði, etkilediði ve desteklediði” sözcükleri getirilebilir. Ancak “koruduðu” sözcüðü getirilemez.

11.

Yanýt: A

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

“Her rüzgârda sallanýrsan dað kadar da olsan bir ota deðmezsin.” sözüyle “dirençli olmak” öðütlenmiþtir.

1

8. SINIF


A 12.

A

A

A 18.

Batuhan’ýn yapacaðý konuþmada sesini ve bedenini etkili kullanmasý gerekmektedir. Bu sýrada görsel, iþitsel malzemeler kullanýlmasýna gerek yoktur.

A

Öncülde “aný”nýn tarihi gerçekleri anlatmadaki önemine deðinilmemiþtir. Yanýt: D

Yanýt: B

13.

19.

Öncülden “acemi sanatçýlarýn elmasý pýrlantaya çeviremeyeceði” yargýsý çýkarýlabilir ancak A, B ve C seçeneklerindeki yargýlara ulaþýlamaz.

Öncülden “oyun”un sadece ülkemizde farklý türleri olduðuna dair bir bilgiye ulaþýlamaz. Yanýt: D

Yanýt: D

14.

Baðlaç olan “ki” kendinden önceki sözcükten ayrý yazýlýr. Ancak B seçeneðindeki “diliyorumki” sözünde “ki” baðlacý bitiþik yazýlmýþtýr. Bu bir yazým yanlýþýdýr.

20.

Görselde verilmek istenen ileti (mesaj) “Bir nesneyi algýlayýþ biçimimiz, ihtiyaçlarýmýza göre deðiþir.”dir. Yanýt: C

Yanýt: B

15.

21.

Öncüldeki noktalama yanlýþýný gidermek için “Yazýlar öyle çokmuþ ki : çeviri uzun sürmüþ.” cümlesindeki iki nokta (:) çýkarýlmalýdýr. Yanýt: A

16.

Parçanýn anlatým biçimi “açýklama”dýr. “Medeniyet” kavramý tanýmlanmýþtýr. Ýnsani, bilimsel ve teknolojik çalýþmalarla evrensel deðerler karþýlaþtýrýlmýþtýr. Parçada “tartýþma”dan yararlanýlmamýþtýr. Yanýt: A

A seçeneðindeki “denince”, C seçeneðindeki “gittikçe” ve D seçeneðindeki “taþýnca” sözcüðü “zarf fiil”e örnektir. B seçeneðinde ise “gidecek bir yer” sözüyle “sýfat fiil” örneklendirilmiþtir.

22.

Parçadan “Kosmos”un konusuna, kahramanýn özelliklerine ve anlatým özelliðine ulaþýlabilir ama nerede geçtiðine ulaþýlamaz.

Yanýt: B Yanýt: A

17.

Öncüldeki cümlenin öge diziliþi þu þekildedir: “Gitarýmý elime alýnca, o gün yaþadýðým tüm sýkýnZarf tümleci

23.

Belirtili nesne

týlarýmý unuturum.”

Numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulduðunda 3. cümle son cümle olur.

Yüklem

Yanýt: C

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

2

8. SINIF


A

A

A

A

A

M ATE M AT Ý K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

x = 350 , y = 920 = 340 dýr.

7. M75l

50

= 5M3

4 ⋅ M0,4 ll = 4 ⋅

3 x 10 –– = –––– =3 y 340

8 2 = ––––– M –––104l= 4 ⋅ ––––– M 10 l M10l

olduðundan bu iki sayýnýn silinmesi gerekir. Yanýt: A

2.

5 8 + 5 18 –

50

=

Yanýt: B

10 2 + 15 2 – 5 2

32

8.

4 2

7

6

5

5

5

0,3 ⋅10 + 5⋅10 – 4 ⋅10 = 30 ⋅10 + 50 ⋅10 – 4 ⋅10 5

20 2

= 76 ⋅10

4 2

= 7,6 ⋅ 106

=

5

= 5

Yanýt: C Yanýt: B

3.

9.

2,3 ⋅ 106 ⋅ 2,5 = 5,75 ⋅ 106 Yanýt: A

4.

9 + 16

>

25

=

9 ⋅ 16

= 5M5 gr

= 7M3 gr

= 9 gr

= 125 gr

= 147 gr

= 81 gr

>

olduðundan

9⋅4 5 = –– 6

aðacýn üst kýsýmlarýna, na,

Yanýt: C

aðacýn alt kýsýmlarý-

aðacýn orta kýsýmlarýna asýlmalýdýr. Yanýt: D

5.

Iþýk boþlukta saniyede 3 ⋅ 105 km yol almaktadýr. Iþýk boþlukta 100 saniyede,

10. M0,09 lll + M1,44 lll – M1,96 lll

3 ⋅ 10 ⋅ 10 = 3 ⋅ 10 km yol alýr. 5

2

7

=

Yanýt: B

6.

14 12 3 = ––– + ––– – ––– 10 10 10

= 3 , = –1 , = 2 , Δ = –2 alýrsak, (–2)3 < 3–1 < (–1)2 <

196 144 9 M –––– l+ M –––– l – M –––– l 100 100 100

$ ––15 %

–2

1 = ––– 10

1 –8 < –– < 1 < 25 3

1 1 = –––– = 0,01 dir. ^ ––– 100 10 % 2

Yanýt: A Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

3

8. SINIF


A

A

A

A

A

11.-20. SORULAR SEÇMELÝ HAZIRLANMIÞTIR. CEVAP ANAHTARI AYNIDIR. SEÇMELÝ HAZIRLANAN SORULARIN ÇÖZÜMLERÝ

11.

11.

y

150 < x + 15 < 205 135 < x < 190

O

Yanýt: C x

Koordinat düzleminde gösterilen araba 6 br sola, 3 br aþaðý ötelenirse C þýkkýný elde ederiz. Yanýt: C

12.

B þýkkýndaki

12.

þekli 90° lik dönmeler yaparak

24 , 22 , 20 , 18 ...

1. adým ve 2. adým oluþturulmuþtur. Bu sebepten

dizisinin genel terimi –2n + 26 dýr.

dolayý fraktal deðildir.

Bu dizinin 11. terimi, –2 ⋅ 11 + 26 = –22 + 26

Yanýt: B

= 4 tür. Ortak çarpaný 4 olan bir geometrik dizi, x

4x

1. terim

2. terim

16 x ... 3. terim

3. terim 128 olduðundan, 16x = 128 x = 8 dir. Yanýt: B

13.

13.

150 – 154 aralýðýnda 8 kiþi 155 - 159 aralýðýnda 6 kiþi

25

27

29

1. adým

2. adým

3. adým

...

Bu dizinin genel terimi 2n + 23 tür. 160 - 164 aralýðýnda 10 kiþi 2n + 23 = 127 165 - 169 aralýðýnda 4 kiþi 2n = 104 170 - 174 aralýðýnda 2 kiþi vardýr. n = 52 dir. Sýnýf mevcudu 30 kiþidir.

Yani 52. adýmda 127. basamaða gelir.

Yanýt: C

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

4

8. SINIF


A 14.

A

A

A 14.

Sýrayla I. torbadan kýrmýzý, II. torbadan sarý top çekme olasýlýðý;

A

5x+2 x

x

x

x

x

1 1

x

3 3 4 –– ⋅ ––– = ––– dir. 8 10 20

–1

Yanýt: D

Yukarýdaki modelin cebirsel ifadesi (5x + 2) ⋅ (x – 1) dir. Yanýt: D

15.

15.

Üç kardeþin aritmetik ortalamasý,

x2 – 2x = 6x + 4 x2 – 8x – 4 = 0

3+5+7 15 –––––––––– = ––– = 5 tir. 3 3

eþitliðinin çözüm kümesi R olmadýðýndan bu ifade özdeþlik deðildir.

Üç kardeþin standart sapmasý,

Yanýt: D 2

2

(3 – 5) + (5 – 5) + (7 – 5)

2

2

4+0+4 =

2

= 4 = 2 dir.

Yanýt: D

16.

Ali, sýrasýyla 4, 7, 3, 8 olasýlýðý;

ve

2

16.

tuþlarýna basma

x2 – 3x – a = (x + 2) ⋅ (x + ?) þeklinde çarpanlara ayrýlmalýdýr.

1 1 1 1 1 1 –– ⋅ –– ⋅ –– ⋅ –– ⋅ –– = ––– tir. 9 9 9 9 9 95

x = –2 için

x2 – 3x – a = 0 olmalýdýr. 4+6–a=0

Yanýt: B

a = 10 dur. Yanýt: B

17.

17.

D sokaðýndaki kaza sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý en küçük olduðundan D sokaðýnda trafik kazasý olma riski en azdýr.

Fidanýn ilk boyu = 15 cm Her ay x cm uzayan bir bitki 6 ayda 6x cm uzar. 6. ayýn sonunda fidanýn boyu 70 cm den daha kýsa ise, 15 + 6x < 70 eþitsizliði bu fidanýn bir aydaki uzama miktarýný ifade eder.

Yanýt: D

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

5

8. SINIF


A 18.

A

A

Çarkýn birinci dönüþte sarý, ikinci dönüþte mavi bölgeyi gösterme olasýlýðý;

A 18.

A

(x – 3) ⋅ (x + 3) ⋅ (x + 1) (x2 – 9) ⋅ (x + 1) = –––––––––––––––––––– ––––––––––––––– 2 (x + 3) ⋅ (x + 1) x + 4x + 3

1 2 2 –– ⋅ –– = ––– dýr. 16 8 8

=x–3 Yanýt: A

19.

Yanýt: A

K Harfi Sayýsý Baþlangýç

19.

1

(5)

+2 1. Adým

3

2. Adým

7

3. Adým

15

x+2 2x + 1 –––––– < –––––– 3 5 (3)

5x + 10 6x + 3 15 ⋅ ––––––– < –––––– ⋅15 15 15

+4 +8

5x + 10 < 6x + 3 +16

4. Adým

7<x

31 +32

5. Adým

63

Bu durumda x in alabileceði en küçük tam sayý deðeri 8 dir.

Yanýt: C

Yanýt: C

20.

B(3, 1) noktasý saat yönünde 90° döndürüldüðünde (1, –3) noktasýna gelir.

20.

(a – b) (a + b) – (a + b) a 2 – b2 – a – b –––––––––––––– = –––––––––––––––––––– 4a + 4b 4(a + b) (a + b) ⋅ (a – b – 1) = ––––––––––––––––– 4(a + b)

Yanýt: B

25 – 1 = –––––– 4 =6 Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

6

8. SINIF


A

A

A

A

A

F E N v e TE K N O L O J Ý TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

4. T1 FK

T2 FK

Kuvvet (aðýrlýk) Katý basýncý (P) = –––––––––––– Yüzey

FK X

Z

G sývý

Katý basýncý da cismin aðýrlýðý ile doðru, yüzey alaný ile ters orantýlý olduðuna göre, yüzey alaný en büyük cisim masanýn ayaklarýna takýlmalýdýr.

G

Y G

Parkeye en az zarar, en az basýnçla mümkündür.

T3

Yanýt: D X ve Y cisimlerine etki eden kuvvetler T + FK = G olup, T de sýfýrdan farklý veriliyor. Ýpler kesildiðinde G > FK olup cisimler aþaðýya doðru hareket eder.

5.

Z cismine etki eden kuvvetler G + T3 = FK olup, ip kesildiðinde FK > G olur ve cisim yukarý doðru hareket eder.

Bileþik kabýn kollarýndaki K ve L noktalarýnda basýncýn eþit olmasý için sývý yüksekliðinin eþit olmasý gerekir. C)

Yanýt: B

h h

h

h

h

h

h K

L

C seçeneðindeki musluk açýldýðýnda þekildeki konum gerçekleþir ve P = h . d . g gereði PK = PL olur.

2. sývý

Yanýt: C d2

X

sývý Þekil II

6.

Þekil II de X cismi sývýda battýðýndan taþan sývýnýn kimlik kartý aþaðýdaki gibi olur.

C seçeneðindeki dalgýç tüplerine oksijen gazý sýkýþtýrýlmýþtýr. Pascal yasasýný kanýtlamada örnek olarak kullanýlamaz. Yanýt: C

I. Taþan sývýnýn aðýrlýðý < Cismin aðýrlýðý II. Taþan sývýnýn özkütlesi < Cismin özkütlesi

7.

III. Taþan sývýnýn hacmi = Cismin hacmi

Açýk hava basýncýný ölçen barometre tüpündeki h yüksekliði, I. Kullanýlan sývýnýn yoðunluðuna

I ve II deðiþir, III ayný kalýr.

II. Ortamýn sýcaklýðýna Yanýt: B III. Deneyin yapýldýðýn yerin deniz seviyesinden yüksekliðine IV. Bulunduðu ortamýn açýk hava basýncýna

3.

baðlýdýr. Ancak tüpün duruþuna, þekline ve kesit alanýna baðlý deðildir.

Atmosfer olaylarýný inceleyen balonlarýn havada uçmasý, uçurtmanýn uçurulmasý ve paraþütle atlanýlmasý olaylarýnda havanýn kaldýrma kuvvetinin etkisi vardýr.

Buna göre, üç öðrencinin sorularýnýn yanýtý B seçeneðindeki düzenekler kullanýldýðýnda verilir.

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Yanýt: B 7

8. SINIF


A

A

A

8.

A 14.

X gazý Lastik balon

A

Mitoz bölünme büyüme ve yenilenme olaylarýný saðlar. Bir hücreden iki yeni hücre oluþur. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar arasýnda parça deðiþimi olur, kromozom sayýsý yarýya iner. Yanýt: A

Balon esnek olduðundan ayný sýcaklýkta ayný gaz gönderildiðinde balonun içindeki gaz miktarý ile birlikte balonun hacmi de artar.

15.

Kütle Yoðunluk = ––––– den hem kütle hem de hacmi Hacim artar, yoðunluk deðiþmez. Gaz miktarý artýnca ba-

Kromozomlar, DNA dan, DNA genlerden, genler ise nükleotidlerden oluþur. Yani; Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid þeklindedir.

sýnç artar, hacim artýnca basýnç azalýr. Dolayýsýyla Yanýt: B

X gazýnýn basýncý deðiþmez.

16.

Yanýt: D

9.

Metaller parlak renktedirler. Kendi aralarýnda bileþik yapmazlar. Oda sýcaklýðýnda cýva hariç hepsi katý halde bulunur. Kararlý olmak için elektron verirler.

Yanýt: C

17. Yanýt: B

10.

Yanýt: B

18.

Metaller, ametallerle iyonik bað yaparlar. Ametaller kendi aralarýnda kovalent bað yaparlar. Soygazlar kararlý olduklarý için kimyasal bað yapmazlar.

13.

Renkkörlüðü bakýmýndan saðlýklý bir annenin baba saðlýklý da olsa, hasta da olsa renkkörü hastalýðýna sahip çocuklarý olmaz. Yanýt: A

19.

Yanýt: D

12.

Çekinik genlerin özelliklerini gösteren bireyin genotipi kesin olarak bilinebilir.

Fehmi’nin bahsettiði element 3. periyot 6A grubunda yer alan kükürt (S) tür. Yanýt: D

11.

Þemada eþeysiz üreme çeþitleri verilmiþtir. Buna göre, s ile gösterilen yere eþeysiz üreme gelmesi gerekir.

Bir DNA da, Toplam þeker = Toplam fosfat = Toplam nükleotid sayýsý sayýsý sayýsý

Metaller, ametallerle iyonik bað, ametaller ise kendi aralarýnda kovalent bað yaparlar. Atom numaralarý verilen elementlerin, element türlerine baktýðýmýzda,

Ayrýca DNA molekülünde,

Na → Metal

Guanin sayýsý = Sitozin sayýsýna

H, F ve Cl → Ametaldir.

eþittir.

Adenin sayýsý = Timin sayýsýna

Yanýt: B

Tek zincirdeki sitozin sayýsý ile guanin sayýsý birbirine eþit olmak zorunda deðildir.

Mitoz bölünmede önce DNA kendini eþler. Çekirdek zarý erir. Kromatin iplikler kýsalýp kalýnlaþarak kromozomlarý meydana getirir. Daha sonra kromozomlar ekvatoral düzleme dizilip ikiye ayrýlarak zýt kutuplara çekilir. En son tekrar çekirdek zarý oluþur. Sitoplazma ikiye bölünerek iki yeni hücre oluþur.

Yanýt: D

20.

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Modifikasyon çevre þartlarýnýn etkisiyle canlýnýn dýþ görünüþünde meydana gelen kalýtsal olmayan deðiþimlerdir. Anlatýlan olayda modifikasyona deðinilmemiþtir. Yanýt: C

8

8. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý LE R TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

5.

Diyagram dikkatle incelendiðinde, Mustafa Kemal’in I. kutucukta “Birleþtirici gücü”, II. kutucukta ise “Vatan sevgisi” kiþilik özellikleri üzerinde durulduðu görülmektedir.

Mustafa Kemal’in doðduðu yýllarda yaþanan bu durumlar, Osmanlý Devleti’nin parçalanma sürecinin hýzlanmasýna neden olmuþtur. Yanýt: A

Yanýt: A

6. 2.

Mustafa Kemal’in Harp Akademisi’nde okuduðu þehir ⇒ Ýstanbul

Tablodaki maddeler yorumlarla eþleþtirildiðinde “a3, b1, c4, d2” sonucuna ulaþýlýr. Yanýt: C

Ýlk askeri görevine baþladýðý þehir ⇒ Þam’dýr. Yanýt: B

7. 3.

4.

Doðru eþleþtirme; I. Arýburnu, 2. Bingazi, 3. Anafartalar þeklinde olmalýdýr.

Antlaþma ile ilgili görüþler deðerlendirildiðinde “farklý tepkilerin verildiði”, ve Mustafa Kemal’in olasý tehlikelere dikkat çektiði yargýlarýna ulaþýlabilir; ancak padiþahýn sözleri Milli Mücadele’yi baþlatmakla ilgili bir amaç taþýmamaktadýr.

Yanýt: A

Yanýt: B

8.

Soru metninde yer alan bilgiler deðerlendirildiðinde A, B ve D seçeneklerine ulaþýlabilir, ancak Milli Mücadele sürecinde Mustafa Kemal, baðýmsýzlýðý halk iradesiyle gerçekleþtirmeyi hedeflemiþ, saltanat makamý etrafýnda bir birleþme isteði dile getirmemiþtir.

Diyagramda verilen bilgiler; Osmanlý Devleti’nin Birinci Dünya Savaþý’na girmesinin sonuçlarýdýr. Yanýt: B

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

9

8. SINIF


A 9.

A

A

A 13.

Mustafa Kemal, Milli Mücadele’de her grubun desteðini almayý ve böylece ulusal bütünlüðü saðlayarak baðýmsýzlýk düþüncesini güçlendirmeyi amaçlamýþtýr. Bu sözlerde, gerçekte saltanatýn devamýna yönelik bir istek yoktur.

A

Boðazlarýn yönetiminin, uluslararasý bir komisyona býrakýlmasý, Türklerin egemenlik haklarýna zarar vermesi nedeniyle, Misak-ý Milli’ye uygun bir karar deðildir. Yanýt: D

Yanýt: D

10.

14.

I. ve II. kararlarda milletin azminden, kararlarýndan ve iradesinden bahsedildiði için “ulusal egemenliðe dayalý bir yönetim”e geçileceðinin sinyalleri verilmiþtir.

Güney sýnýrýnýn bugünkü halini almasý Hatay’ýn 1939’da ulusal sýnýrlara katýlmasýyla gerçekleþmiþtir. Yanýt: A

Yanýt: C

15. 11.

Ermenistan, bu antlaþmayý imzaladýðý için TBMM’nin siyasi varlýðýný kabul etmiþtir. Ayrýca kazanýlan topraklarla Misak-ý Milli’nin gerçekleþtirilmesi yolunda adýmlar atýldýðý görülmektedir. Bu nedenle I. ve III. yargýlara ulaþýlabilir.

Mustafa Kemal’in kutlama mesajý, zaferin her alandaki olumlu yansýmalarýna yer vermektedir. Bu savaþýn temel iþlevi düþman ilerleyiþini yavaþlatmaktý ve ordu henüz saldýrý gücüne sahip deðildi. Yanýt: B

Yanýt: D

12.

16.

TBMM, Lozan’a giden Türk heyetinden kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý ve Ermenilerin toprak talepleri konularýnda asla taviz verilmemesini istemiþtir. Bu nedenle, baþlýk olarak “Lozan’da TBMM’nin taviz vermediði konular” ifadesi kullanýlmalýdýr.

Mudanya Ateþkes Antlaþmasý’nda; “Ýstanbul ve Boðazlar, TBMM’ye býrakýlacaktýr.” ifadesiyle Osmanlý Devleti hukuken yok sayýlmýþtýr. Yanýt: C

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

10

8. SINIF


A

A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

17.

SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

17.

Zekât ibadeti, muhtaçlarý destekler, dayanýþma ve toplumsal kaynaþmayý artýrýr. Sýnýf farklýlýklarýnýn etkilerini ise güçlendirmek yerine zayýflatýr. Yanýt: C

18.

A

I. TBMM, Ýstiklal Mahkemeleri’ni kurarak “yargý” (1c), kanun çýkararak “yasama” (2-b), atama yaparak da “yürütme” (3-a) gücünü kullanmýþtýr. Yanýt: C

18.

Soru metninde boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla “kader” ve “kaza” kavramlarý getirilmelidir.

Soru metnindeki bilgi Türk milletinde baðýmsýzlýðýn ortak amaç olduðunu ve birleþtirici faktörlerin güçlülüðünü göstermektedir.

Yanýt: B Yanýt B

19.

19.

Ýyi ahlak sahibi bir kiþi, zor durumda da kalsa yalan söylemez.

Diyagramdaki geliþmeler, Sivas Kongresi’ne aittir. Yanýt: C

Yanýt: C

20.

20.

Dinde önemli olan günahlardan uzak durmak ve iyiye yönelmektir; ancak insan, doðasý gereði hata yapabileceði için hiç günah iþlememiþ olamaz; bu nedenle günahsýz olmak, diðer ibadetlerde olduðu gibi hac ibadetinde de mutlak þart deðildir.

Çanakkale Cephesi’nin açýlmasýnda “Savaþýn geniþ alanlara yayýlmasý” gibi bir amaç yoktur. Yanýt: D

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

11

8. SINIF


A

A

A

A

A

Ý N G Ý L Ý Z C E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

9.

Resimde parmak izi görülüyor. Buna göre doðru cevap “B” seçeneðidir. Yanýt: B

Cümledeki boþluk “yeterince pürüzsüz” ifadesiyle tamamlanmalýdýr. Çünkü ikinci cümlede “cilt bakýmý ürünü kullanmasýna ihtiyacý yok” yazmaktadýr. Buna göre doðru cevap “C” seçeneðidir. Yanýt: C

2.

Resimde kýz mum boyayla resim yapýyor. Buna göre doðru cevap “D” seçeneðidir.

10.

Sol beyni baskýn insanlar gerçekçi düþünürler. Doðru cevap “C” seçeneðidir.

Yanýt: D Yanýt: C

3.

11.

Resimde deðerli mücevherler var. Buna göre doðru cevap “A” seçeneðidir.

Yanýt: D

Yanýt: A

12. 4.

Resimde elinde büyüteç ile iz süren bir dedektif var. Buna göre doðru cevap “A” seçeneðidir.

“guilty-suçlu” zýt anlamlýsý “innocent-masum” olmalý. Doðru cevap “B” seçeneðidir. Yanýt: B

Yanýt: A

5.

“introvert-içe kapalý” zýt anlamlýsý “outgoing-sosyal” olmalý. Doðru cevap “D” seçeneðidir.

13.

Resimde “Sevgililer Günü” tema olarak alýnmýþ. Buna göre doðru cevap “B” seçeneðidir.

Cümlede, adamýn yemeyi çok sevdiði ve þiþman olduðu belirtilmiþ. Buna göre doðru cevap “A” seçeneðidir. Yanýt: A

14.

Yanýt: B

Cümlede “yüzünü ýlýk suyla durulamalýsýn” deniyor. Buna göre doðru cevap “B” seçeneðidir. Yanýt: B

6.

Cümle baþýnda Past Continuous yapý görüyoruz. (was running) baþýna “while” baðlacý kullanýlmalýdýr. Buna göre doðru cevap “C” seçeneðidir.

15.

Yanýt: C

7.

Cümlede altý çizili olan baðlaçtan sonra “Simple Past Tense” gelmiþ. “As” baðlacýndan sonra “Past Continuous Tense” gelir. Halbuki bu cümleye göre “Simple Past Tense”in önüne “when” baðlacý gelmeli. Buna göre doðru cevap “C” seçeneðidir. Yanýt: C

Cümlede kesin bir yýl verilmiþ. Buna göre “Simple Past Tense” kullanýlmalýdýr. Doðru cevap “A” seçeneðidir.

16.

Yanýt: A

“Þampuan” saç bakým ürünüdür. Duþ jeli ise vücut bakým ürünüdür. Buna göre doðru cevap “B” seçeneðidir. Yanýt: B

8.

17.

Cümlede, “araba kullanýrken, kaza yaptým” deniyor. Kaza yapmak anlýk bir olay olduðuna göre boþlukta “Simple Past Tense” kullanýlmalý. Doðru cevap “D” seçeneðidir. Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

“stingy” ve “mean” eþ anlamlý kelimelerdir. Anlamlarý “cimri”dir. “Reliable - güvenilir” demektir ve eþ anlamlýsý da “trustworthy”dir. Buna göre doðru cevap “A” seçeneðidir. Yanýt: A

12

8. SINIF


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.