Page 1

A

A

A

A

A

T Ü R K Ç E TE S T Ý 1.

4.

Parçayla ilgili “A, B ve C” seçeneklerinde verilen bilgiler doðrudur. D seçeneðinde verilen “içer ve yerim” sözcüklerinin mecaz anlamlý olduðu bilgisi yanlýþtýr. Bu sözcükler gerçek anlamda kullanýlmýþtýr.

“B” seçeneðinde verilen “Beni de eve býrakabilir misin? cümlesinde “rica” anlamý vardýr. Yanýt: B

Yanýt: D

2.

5.

“Ýçin” sözcüðü, “Annem bizler için saçýný süpürge etti” ve “çok mücadele ettik bu iþ için.” cümlelerinde “uðruna” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Ýki cümleye de ayný anlamý katmýþtýr.

“A” seçeneðinde verilen “Bilmediklerimizin farkýnda olmak, bizi geliþtirir.” ifadesi soru öncülünde verilen özdeyiþle ayný anlama gelmektedir. Yanýt: A

Yanýt: A

3.

6.

Verilen cümlede býrakýlan boþluða “ama” baðlacý getirilirse cümle en iyi þekilde tamamlanmýþ olur. Yanýt: B

Dört numaralý cümlede verilen “Adama bak, sanki bunu ona ben söyledim.” yargýsý, gerçekten öyle olmayýp da öyle gösterilen bir durumu ifade etmektedir. Yanýt: D

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

1

6. SINIF


A 7.

A

A

A 11.

“C” seçeneðinde verilen “Bu sýnavda sanýrým seksen beþ alýrým.” cümlesinde, bir olay ya da durum karþýsýnda fikir yürütme söz konusudur. Yanýt: C

A

“B” seçeneðinde verilen “Bitki, insanlar için her zaman önemlidir.” cümlesindeki “bitki” sözcüðü ot, çiçek vb. türlerin tamamýný kapsayacak bir anlamda kullanýlmýþtýr. Yanýt: B

8.

12.

A, C, D seçeneklerindeki cümlelerde genelleme ifade eden bir cümle yoktur. “B” seçeneðinde verilen “Sanatçý, tüm eserlerinde baþarý göstermiþ.” cümlesinde “baþarýnýn” tüm eserlerinde olduðu vurgulanarak genellemede bulunulmuþtur.

Görseldeki üç numaralý bölümde yazýlý olan “ömürün sonu” tamlamasýnda yazým yanlýþý vardýr. Doðrusu “ömrün sonu” þeklinde olmalýdýr. Yanýt: C

Yanýt: B

9.

13.

“Bir insan, nereye gittiðini bilmediði zamanki kadar uzun yol gitmez.” cümlesinde, hedefsiz ve plansýz olmanýn insana baþarýya ulaþmada zaman kaybettireceði vurgulanmaktadýr. Bu anlamý bize veren cümle “C” seçeneðindedir. Yanýt: C

10.

Balonlarda verilen sözcükleri anlamlý olacak þekilde yan yana getirdiðimizde: “Yarýn akþam diþçiye gideceðiz.” cümlesinin oluþturduðunu görüyoruz. Bu cümledeki “diþçiye” sözcüðü “diþ” sözcüðüne “–ci” yapým eki getirilerek türetilmiþtir. Yanýt: A

14.

Soruda açýklamasý verilen atasözü “C” seçeneðinde “Müjdat” isimli öðrencinin söylediði “Az ateþ, çok odunu yakar.” atasözüdür. Atasözü, küçük þeylerin büyük zararlara neden olabileceði yargýsý içerir. Yanýt: C

“A” seçeneðindeki “kalýn”, C seçeneðindeki “okul” ve “D” seçeneðindeki “yatak” sözcüklerine ünlü ile baþlayan ek getirilirse hece sayýsý deðiþir. “B” seçeneðindeki “Aðýz” sözcüðüne ünlü ile baþlayan ek getirildiðinde ikinci hecede yer alan –ý” sesi düþeceðinden hece sayýsýnda deðiþme olmaz. Yanýt:B

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

2

6. SINIF


A 15.

A

A

A 18.

Verilen paragrafta vurgulanmak istenen düþünce, “Mutluluk isteklerimizle deðil, içimizdedir.” ifadesidir. Bu anlamý bize veren seçenek “D” dir. Yanýt: D

16.

A

Paragrafta, geliþtirilen tarýmsal tekniklerin bir sonucu olarak meyvelerin doðal koþullarýnýn dýþýnda yetiþtirilmesinden yakýnýlmaktadýr. Yanýt: D

19.

Paragrafta þehirdeki yollarýn bakýmsýzlýðýndan þikâyetçi olunmaktadýr. Bu durumu dile getiren cümle, “B” seçeneðinde verilmiþtir. Yanýt: B

“A, C ve D” seçeneklerinde verilenlere paragraftan ulaþabiliriz. “B” seçeneðinde verilen “Bilgisayarýn zararlarýnýn neler olduðu” ifadesi paragrafta yer almamaktadýr. Yanýt: B

17.

“A” seçeneðinde verilen ifadeye, paragrafta verilen “Her dilin kendine ait güzelliði vardýr. bu güzelliði de ana dilinden baþka bir dilde hissetmek de çoðu kez olanaksýzdýr.” cümlesinden, “B” seçeneðinde verilen ifadeye “Diller arasýnda yapýlan karþýlaþtýrmalarý pek doðru bulmamýþýmdýr.” ifadesinden, “D” seçeneðinde ifadeye, “Ýnsan içinde doðup büyüdüðü kültürü ve dili güzel bulur.” cümlesinden varabiliriz. “C” seçeneðinde verilen anlama bu paragraftan ulaþýlamaz. Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

3

6. SINIF


A

A

A

A

A

M ATE M AT Ý K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

K Süt

4.

B Yað

Un

–2  N ve 0  S olduðundan Venn þemasýnda yanlýþ yerlere yazýlmýþtýr. Yanýt: D

Þeker Kýyma

K \ B = {Süt, Þeker} Yanýt: A

5.

Ardýþýk iki nokta arasýndaki mesafe x olsun. O halde, 9x = 2700 x = 300 m dir. Buna göre, okul ile market arasý 600 m dir. Yanýt: C

2.

Ortak böleni sadece 1 olan sayýlar aralarýnda asaldýr. O halde; 5 ile aralarýnda asal olan sayýlardan 3, 4, 7, 6, 8 ve 13 ün bulunduðu kutular boyanmalýdýr. Yanýt: B

6.

Kuyruk

Gövde

Baþ

Gövde = 2  Baþ 3 Kuyruk = ––  Baþ 2 x Gövde = x ise Baþ = –– dir. 2

3.

2, 9, 3 ve 4 rakamlarýný bir kez kullanarak yazýlabilen 4 ten küçük en büyük ondalýk kesir 3,942 dir.

3x x Baþ = –– ise, Kuyruk = ––– dir. 4 2

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

Yanýt: B 4

6. SINIF


A

A

A

7.

A 10.

7 litre

A

100 km

126 litre x km –––––––––––––––––– D.O. 7x = 126  100 þeklinin kenar uzunluklarýný 2 katýna çýkardýðýmýzda

x = 1800 km dir. Yanýt: A

elde edilir.

Yanýt: D

11. B C D

8. L M

N

1 br

Dikdörtgen þeklindeki kâðýt sorudaki gibi katlanýp açýldýðýnda oluþan kat çizgileri birbirine dik olduðu görülür.

1 br

T

R S Y

Þekildeki üçgen 5 br saða 2 br aþaðý ötelendiðinde yukarýdaki gibi CMR üçgeni oluþur.

Yanýt: A

Yanýt: D

9. 1

3

12.

Üçgenin iç açýlarý toplamý 180° olduðundan 1 ve 3 numaralý açýlarýn ölçüleri toplamý 90° dir.

12 + 6  2 = 12 + 12 = 24 tür.

Yani tümlerdir. Yanýt: B

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

5

6. SINIF


A

A

A

13.

A 16.

A

En büyük ayakkabý numarasý 39, en küçük ayakkabý numarasý 35 olduðundan; Açýklýk = 39 – 35 = 4 tür. Yanýt: A

4. adým 4. adýmda kullanýlan kibrit çöpü sayýsý 28 dir. Yanýt: D

14.

Caner Cumhur –––––––– –––––––– x 2x + 3 Cumhur 25 yaþýnda olduðundan 2x + 3 = 25 tir. Yanýt: C

15.

8 dilimli çarkýn 5 diliminde O halde çark döndürüldüðünde 5 lýðý –– tir. 8

þekli vardýr. gelme olasý-

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

6

6. SINIF


A

A

A

A

A

F E N v e TE K N O L O J Ý TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

3.

Tablodaki boþluklar

Porselen yalýtkandýr. Tuzlu su iletkendir. Sevgi demir çýkýþýna ulaþýr.

Yol = Sürat x Zaman formülü kullanýlarak doldurulur. Yanýt: C X için; Yol Sürat = ––––– Zaman 500/ m /s X  10 ––––– = ––––––––– 10/ s 10/ s

v

X = 50 m/s

Y için;

4.

Yol = Sürat x Zaman XY = 20 m/s / x 20 /s

Devreden 2 ampul çýkarýlýp, devreye 2 pil eklenirse ampul en parlak yanar. Yanýt: D

XY = 400 m Z için; Yol Zaman = ––––– Sürat 500 m 25m/s  t2 ––––– = ––––––––– 25 m/s 25m/s t2 = 20 s

5.

Boþluklar doldurulduðunda X aracýnýn süratinin en büyük olduðu sonucuna varýlýr.

Buna göre, Ege aynaya yaklaþtýkça aynadaki görüntüsü de ayný süratle aynaya yaklaþýr ve aynadaki görüntünün boyu deðiþmez.

Yanýt: D

2.

Düzlem aynada görüntünün boyu, cismin boyuna; görüntünün aynaya olan uzaklýðý da, cismin aynaya olan uzaklýðýna eþittir.

Dinamometrelerin bir birim uzamasý 5 N kabul edilirse;

Yanýt: A

F1 = 10 N, F2 = 15 N, F3 = 25 N olur. 10=F1 25=F3 35 N

F2=15

15 N

20 N

6.

Cisim dengelenmemiþ kuvvetlerin etkisindedir. I. ifade yanlýþtýr. 15 N=F2

F3= 25 N

• Radyodan çýkan sesin duvara çarpmasý ile yayýlma doðrultusunun deðiþmesi yansýmadýr. • Çalar saati pamukla sardýðýmýzda sesinin daha az duyulmasý soðurulmadýr.

10 N

Cisim dengelenmemiþ kuvvetlerin etkisindedir. II. ifade doðrudur. 3. çýkýþa ulaþýlýr.

• Boþ bir spor salonu veya vadide baðýrdýðýmýzda baðýrdýktan kýsa bir süre sonra kendi sesimizi duymamýz yankýdýr.

Yanýt: C

Yanýt: C

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

7

6. SINIF


A 7.

A

A

A 10.

Maddelerin deðiþimden önceki hallerini bulmak için deðiþimden önceki özelliklerinden yararlanýlýr. K nin belirli bir hacmi olduðuna göre, katý ya da sývý olabilir.

A

Maddeler ýsý aldýðýnda tanecikler daha hýzlý hareket eder, ýsý verdiðinde ise taneciklerin hareketi yavaþlar. Isýnýn akýþ yönü sýcak olan maddeden soðuk olan maddeye doðrudur. ýsý aldýðýnda

L nin belirli bir þekli olduðuna göre, katý olabilir. M sýkýþtýrýlabildiðine göre gaz olabilir.

ýsýnýn akýþ yönü

Yanýt: A ýsý verdiðinde

Yanýt: B

8.

Bakýr tek cins atomdan oluþan elementtir. Su 2 çeþit atom içerir bileþiktir. Esra’nýn verdiði örnekler yer deðiþtirirse tanýma uygun olur. Yanýt: B

11.

9.

Katý maddelerde ýsý iletim yoluyla sývý ve gaz maddelerde ise konveksiyon yoluyla yayýlýr.  Konveksiyon yoluyla yayýlma da ýsýnan taneciklerle soðuk tanecikler yer deðiþtirir. Buna göre, alttaki su taneciklerinin ýsýnýp yükselerek üstteki su tanecikleriyle yer deðiþtirmesi tenceredeki tüm suyun ýsýnmasýný saðlamýþtýr ifadesi doðrudur.

Maddenin iç yapýsýný deðiþtirmeden, yalnýzca þeklini ve halini deðiþtiren deðiþimlere fiziksel deðiþim, maddelerin birbiri ile veya farklý maddelerle etkileþmesi sonucu iç yapýlarýnda meydana gelen deðiþimlerle yeni maddelere dönüþmelerine kimyasal deðiþim denir.

 Tencerenin ýsýnmasý iletim yoluyla, suyun ýsýnmasý konveksiyon yoluyla olur ifadesi doðrudur.

Buna göre,

Altýndan bilezik yapýlmasý  Fiziksel deðiþimdir.

 Iþýma yoluyla ýsýnma ýþýnlarla maddesel ortam olmadan yayýlmasýdýr. Tenceredeki su konveksiyon yoluyla ýsýnmýþtýr. III. ifade yanlýþtýr.

Buðdaydan un yapýlmasý  Fiziksel deðiþimdir.

Yanýt: B

Elmanýn çürümesi  Kimyasal deðiþimdir.

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

8

6. SINIF


A 12.

A

A

A 15.

Tahtada verilen þekil bitki hücresi modelidir. Nilgün hücre modelini koful, kloroplast ve mitokondri organellerini kullanarak tamamlar. Sentrozom hayvan hücresinde bulunur, bitki hücresinde bulunmaz.

A

Soluk alma sýrasýnda;  Diyafram düzleþir. I. ifade doðrudur.  Akciðer iç hacmi artar. II. ifade yanlýþtýr.

Yanýt: C

 Kaburgalar arasý kaslar kasýlýr. III. ifade doðrudur. Yani I ve III doðrudur. Yanýt: C

13.

• Balýk; yumurtayla çoðalýr, yavru bakýmý görülmez. • Kaplumbaða; yumurtayla çoðalýr, yavru bakýmý görülmez. • Fil; doðrurak çoðalýr, yavru bakýmý görülür. • Kuþ; yumurtayla çoðalýr, yavru bakýmý görülür. Tabloda verilen özelliklerin görüldüðü canlý kuþtur. Yanýt: D

16.

14.

Büyük kan dolaþýmý kalp ile tüm vücut arasýnda gerçekleþen dolaþýmdýr. Kanýn izlediði yol; Sol karýncýk  Vücut atardamarý  Vücut  Vücut toplardamarý  Sað kulakçýktýr. Yani izlediði yol 5-6-7-8-3 olur. Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

Virüs

Bakteri

• Hepsi zararlýdýr.

• Antibiyotikle tedavi edilir.

• Antibiyotikle tedavi edilemez.

• Tifo, kolera, verem, zatürre, menenjit, dizanteri gibi hastalýklara neden olur.

• Uçuk, kýzamýkçýk, su çiçeði, çiçek, çocuk felci, sarýlýk, kabakulak, grip, AIDS gibi hastalýklara neden olur.

• Yararlý ve zararlý türleri vardýr.

Yanýt: A 9

6. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý LE R TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

4.

Bilimsel araþtýrma yapýlýrken sýrasýyla; problemin belirlenmesi, hipotezlerin yazýlmasý, kaynak taramasý, hipotezlerin test edilmesi ve metnin oluþturulmasý basamaklarý izlenir.

Akdeniz iklimi Türkiye’de Güney Marmara, Ege ve Akdeniz kýyýlarýnda yaygýnlýk gösterir. Yanýt: D

Yanýt: A

2.

5.

“Yükseltinin batýdan doðuya doðru artmamsý” Türkiye’nin özel konumunun sonucudur. Yanýt: D

3.

Ýyon Uygarlýðý’nda özgür düþünce ortamýnýn olmasý bilimsel ilerlemelere zemin hazýrlamýþtýr. Yanýt: B

6.

Haritanýn ölçeðini bulmak için gerçek uzaklýðýn haritada uzunluðuna bölünmesi gerekir. Çýkan sonuç cm ye çevrildiðinde haritanýn ölçek deðeri bulunmuþ olur.

Uygurlarýn ticaret yapmaya baþlamalarý yerleþki hayata geçtiklerine kesin kanýt olarak gösterilemez. Yanýt: C

Yanýt: B

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

10

6. SINIF


A 7.

A

A

A 11.

Hz. Osman’ýn ilk Ýslam donanmasýný kurmasý ve bu donanma ile ilk fetih hareketlerinde bulunmasý denizcilik faaliyetlerine önem verildiðini gösterir.

A

Türkiye akarsularý, ulaþým alanýnda yararlanma açýsýndan elveriþli deðildir. Yanýt: D

Yanýt: C

8.

12.

Tarihteki ilk Türk-Ýslam devleti Karahanlýlar’dýr. Yanýt: A

Hakimiyetin kaynaðýnýn tek kiþiye ait olduðu yönetim biçimi Monarþi; egemenliðin millete ait olduðu yönetim biçimi ise Cumhuriyettir. Yanýt: B

9.

13.

Malazgirt Savaþý’ndan sonra komutanlarýný Anadolu’nun fethiyle görevlendiren Büyük Selçuklu Devleti hükümdarý Alparslan’dýr.

Korsan yayýncýlýk yapýlmasý durumunda eser sahinin emeði çalýnmýþ olur. Yanýt: A

Yanýt: A

10.

Pamuk, her mevsim yaðýþ alan ve yaz kuraklýðý yaþanmayan Karadeniz kýyýlarýnda yetiþmez. Yanýt: D

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

11

6. SINIF


A

A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

14.

SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

14.

Verilen sözlerde fakirlere yardým edilseysile ilgili herhangi bir ifade yer almamaktadýr. Yanýt: C

15.

15.

Namaz ile ilgili olarak verilen “duygusal baðlarý zayýflatýr.” ve “Ýnsanlarýn yalnýz maddi yönden temiz olmalarýný saðlar.” ifadeleri yanlýþtýr.

Türkiye’nin son dönemlerde sanayi ürünleri satmaya baþlamasý sanayinin geliþmekte olduðunu kanýtlar. Yanýt: A

16.

Ýslam dinini yayan, kendisine Kuran’ý Kerim gönderilen son peygamber Hz. Muhammed’dir. Yanýt: C

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

Güney enerjisinden yararlanma olanaðýnýn en az olduðu bölgemiz Karadeniz’dir. Yanýt: C

Yanýt: A

16.

A

Demokrasinin temel ilkeleri arasýnda “sömürü ve baský” yer almaz. Yanýt: C

12

6. SINIF


A

A

A

A

A

Ý N G Ý L Ý Z C E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

8.

Verilen resimde bir dilim pasta olduðuna göre doðru cevap "A" seçeneðidir. Yanýt: A

2.

Soruda "satranç oynamaya ne dersin?" deniyor. Bu ifadeye en uygun cevap "A" seçeneðidir. Yanýt: A

Soruda 3 tane býçak resmi verilmiþ. Buna göre doðru cevap "C" seçeneðidir.

9.

Yanýt: C

Soruda " vahþi ve tehlikeli bir hayvandýr, keskin diþleri ve uzun kuyruðu vardýr, et yer" deniyor. Bu taným timsaha uygun olduðuna göre doðru cevap "C" seçeneðidir. Yanýt: C

3.

Soruda saat yediyi çeyrek geçiyor. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir. Yanýt: B

10.

4.

Resimde hava karlý. Buna göre doðru cevap "D" seçeneðidir.

Verilen cümlede "at the moment" dendiðine göre cümle þimdiki zaman olmalý. Özne de tekil olduðuna göre doðru cevap "D" seçeneðidir. Yanýt: D

Yanýt: D

11. 5.

Resimde uzun düz saçlý bir kýz var. Buna göre doðru cevap "A" seçeneðidir.

Verilen cümlede "every weekend" dendiðine göre cümle geniþ zaman olmalý, özne de "you" olduðuna göre doðru cevap "C" seçeneðidir. Yanýt: C

Yanýt: A

12. 6.

Resimde bir þarkýcý verilmiþ. Buna göre doðru cevap "D" seçeneðidir.

Ýnsanlar kütüphanede baðýrmamalý ve koþmamalýdýr. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir. Yanýt: B

Yanýt: D

7.

13.

Soruda "baþým aðrýyor " deniyor. Bu ifadeye uygun cevap "B" seçeneðidir.

Yanýt: C

Yanýt: B

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 2

Soruda karýþýk olarak verilen kelimelerin kurallý bir cümle oluþturduðu doðru seçenek "C" seçeneðidir.

13

6. SINIF

6.sınıf Düzey Belirleme Sınavı Sorularının Çözümleri 202 Mayıs ÖzDeBir  
6.sınıf Düzey Belirleme Sınavı Sorularının Çözümleri 202 Mayıs ÖzDeBir  

6.sınıf Düzey Belirleme Sınavı Soruları Cevapları Çözümleri veya Video Çözümlerini www.kemalturkeli.com http://www.kemalturkeli.com/site/in...

Advertisement