2013 YGS LYS Başvuru Kılavuzu ,2013 YGS Kılavuzu, 2013 ÖSYS Başvuru Kılavuzu

Page 1

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU • Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ’ye baþvuru için yeterli deðildir. ÖSYS ’ye baþvurunuzu bu Kýlavuzda belirtildiði þekilde tamamlayarak 2013-ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sýnavýn diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden özenle saklayýnýz.

• ÖSYS ’ye baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden baþvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara


Yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirleyen bu Kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun 06-07.12.2012 tarih ve 2012.29.1270-1271 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ’ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. 6114 sayýlý Kanun ’un 7. maddesinin 5. fýkrasý gereði ÖSYS ile ilgili açýklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðýnýn Ýnternet sayfasýnda yapýlacaktýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri

: 2-15 Ocak 2013 : 24 Mart 2013 (Pazar), 10.00, 160 dakika : 22-29 Nisan 2013

LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 15 Haziran 2013 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 16 Haziran 2013 (Pazar), 10.00, 135 dakika LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 16 Haziran 2013 (Pazar), 14.30, 120 dakika LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Haziran 2013 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 23 Haziran 2013 (Pazar), 10.00, 120 dakika (LYS tarihleri, önceki yýllarda baþvuran aday sayýsý göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiþtir.) YGS Sýnav Ücreti : 40,00 TL LYS Sýnav Ücretleri (Girmek istediðiniz her bir LYS için) : 25,00 TL Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti : 10,00 TL Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti/Baþvuru Merkezlerinden Yeni Þifre Edinme Ücreti: 2,00 TL Baþvuru Merkezlerinden Fotoðraf Yenileme Ýþlemi Ücreti : 5,00 TL 2013-2014 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 2-6 Eylül 2013 DÝKKAT ! Baþvuru merkezleri ve bankalar tarafýndan bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda herhangi bir iþlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doðru yatýrýlmasýnýn sorumluluðu adaya aittir.

ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Telefon Numarasý: (312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral) 444 ÖSYM - 444 67 96 (Çaðrý Merkezi) ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT ! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.


ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) ................................................ 1 2. BAÞVURU .................................................................................................................................................................... 1 2.1. Kimler Baþvurabilir? ................................................................................................................................................ 1 2.2. YGS ’ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ...................................................................................................................... 1 2.3. ÖSYS ’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? .......................................................................................................... 1 2.4. 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? ..................................................................................... 5 2.5. Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr? .................................................................................................. 9 2.6. ÖSYS ’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? .................................................................................................. 9 2.7. Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? ...................................................................... 10 3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) ............................................................................................................ 11 3.1. YGS ’de Hangi Testler Yer Alacaktýr? ...................................................................................................................... 11 3.2. Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir? .......................................................... 11 3.3. Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Yasak Olan Araç Gereç ve Eþyalar Nelerdir? ............................... 11 3.4. YGS Nasýl Uygulanacaktýr? ..................................................................................................................................... 14 3.5. YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? ...................................................................................................................... 14 3.6. Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? ...................................................................................................................... 14 3.7. Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? ............................................................................................ 15 3.8. Sýnav Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? ............................................................................................ 15 3.9. Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? .............................. 16 3.10. YGS ’nin Deðerlendirilmesi ...................................................................................................................................... 16 3.10.1. YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? ......................................................................................................... 16 3.10.2. YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? ......................................................................................................... 16 3.10.3. YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ........................................................................................................ 18 4. LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) ............................................................................................................. 18 4.1. Matematik Sýnavý (LYS-1) ....................................................................................................................................... 18 4.2. Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) .................................................................................................................................... 18 4.3. Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) .......................................................................................................................... 18 4.4. Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) ................................................................................................................................ 18 4.5. Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) ...................................................................................................................................... 19 4.6. LYS ’nin Deðerlendirilmesi ....................................................................................................................................... 19 4.6.1. LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? .......................................................................................................... 19 4.6.2. LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? .......................................................................................................... 19 4.6.3. LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ......................................................................................................... 19 5. AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR .................................. 19 6. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI (OBP) ................................................................................................................... 20 6.1. OBP Nasýl Hesaplanacaktýr? ................................................................................................................................... 20 6.2. Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken OBP Bu Puanlara Nasýl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? .................................................................................................... 20 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ ................................................................. 20 8. YERLEÞTÝRME .............................................................................................................................................................. 21 8.1. 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ...................................................................... 21 9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ .................................................................................................... 22 10. ÖSYS ’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR ................................................................................................... 23 10.1. Okul Birincileri ..................................................................................................................................................... 23 10.2. Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar ................................................................................................... 23 10.3. TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar ................................................................................................ 23 10.4. Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar ....................................................................................................... 24 10.5. Engelli Adaylar ...................................................................................................................................................... 24 10.6. KKTC ’den Baþvuran Adaylar .............................................................................................................................. 25 10.7. KKTC Hariç Yurt Dýþýndan Baþvuran Adaylar .................................................................................................... 25 10.8. KKTC Hariç Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar ..................................................................... 25 10.9. Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler ................................................................................................. 26 10.10. Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ................................................................ 26 10.11. 2013-ÖSYS ’ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar .................................................................... 26 10.12. Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar ............................................................................................ 27 11. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ............................................................................................................................................ 27 12. ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER ........................................................... 27 13. TÜRKÝYE ’DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR .......................................................................................................................................... 27 GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM ’YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR i


LÝSTE ve ÞEKÝLLER Þekil 1. 2013-ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? ............................................................................................................. 2 Þekil 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek? ....................................................................................................... 3 Þekil 3. 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü .................................................................................................... 4 Þekil 4. YGS ’ye Girmek Ýstiyorum/ Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek? ................................................ 6 Liste 1. 2013-YGS/LYS Sýnav Merkezleri ............................................................................................................................ 8 Þekil 5. 2013-YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði ................................................................................................................ 12 Þekil 6. 2013-YGS Cevap Kâðýdý Örneði ............................................................................................................................. 13 Þekil 7. YGS ve LYS ’de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý .............................. 17

TABLOLAR Tablo 1A Tablo 1B Tablo 1C Tablo 1D Tablo 1E Tablo 1F

YGS ’deki Testler ve Kapsamlarý .................................................................................................................... YGS Puan Türleri ........................................................................................................................................... LYS ’lerdeki Testler ......................................................................................................................................... ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? ............. LYS Puan Türleri ............................................................................................................................................ Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? ....................................

28 28 29 29 30 31

Tablo 3A Tablo 3B.1 Tablo 3B.2 Tablo 3B.3 Tablo 3B.4 Tablo 3C

Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý ...................................... Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý ................... Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý ........................................................................................................... Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý ............................................................................................... Turizm Fakültesi Lisans Programlarý .............................................................................................................. Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý .................................................................................................................................... ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri .................................................................................................................................................... Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý .......................................... Okul Türleri ve Kodlarý .................................................................................................................................. Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý .............................................................................................

32 33 36 39 40

Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7

42 51 56 57 59

AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! ............................................. Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine! ...................................................................................................................................................... Anadolu Üniversitesi Rektörlüðünden Örgün/Uzaktan Eðitim Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar Ýle Açýk Öðretim Programlarýndan Mezun Olanlarýn Açýk Öðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar ............................................................................................................................................. Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Açýk Öðretim Programlarý ...............................................................................................

61 63

67 67

KISALTMALAR Alm., Fra., Bil. : Bilg. : Ç.P.L. : Elek. : Fak. : Hiz. : Ýþl. : L. :

Ýng.: Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Bilimleri Bilgisayar Çok Programlý Lise Elektrik/Elektroniði Fakültesi Hizmetleri Ýþletmeciliði/Ýþletmecilik/Ýþlemeciliði Lisesi

DÝKKAT !

M. : Müh. : MYO. : M.T.O.K.: Otel. Öðr. Prog.

Meslek Mühendisliði Meslek Yüksekokulu Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý : Otelcilik : Öðretmenliði : Programcýlýðý/Programlarý

Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/ Teknikler/Teknikerliði/ Teknisyenliði/Teknikleri Uyg. : Uygulamalý/Uygulama Y. : Yabancý Yön. : Yönetimi Y.O./YO: Yüksekokul Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý

Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu Kýlavuzda “alan ” terimi kullanýlmýþtýr. ii


1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) 2013-2014 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) ’dir. Bu sistem içinde Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) uygulanacaktýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci yerleþtirilmesi ÖSYS ’nin dýþýnda olup ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2013-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini adý geçen kurumlardan öðrenebilirler.

2. B A Þ V U R U 2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) baþvurabilirler: h 2012-2013 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýk öðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler h Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar h Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar h Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayýp durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYS ’de, YGS ’ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da 2013-ÖSYS baþvurularýný bu kýlavuzda belirtildiði þekilde yapmak zorundadýrlar. Durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar da 2013ÖSYS ’ye baþvurabilirler ancak bu adaylar ÖSYS yükseköðretim programlarý tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruðuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarý kontenjanlarýna yerleþtirilmezler. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2013-ÖSYS ’ye baþvurabilirler. Bu adaylar 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda söz konusu kontenjanlara yerleþtirilirler.

2.2. YGS ’YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR? Kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEKYÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylardan bu haklarý ile yerleþmek isteyenlerin YGS ’ye girme zorunluluðu yoktur. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylardan, sýnavsýz geçiþ hakkýnýn bulunduðu ön lisans programlarý hariç diðer programlarý da (alanlarý dýþýndaki ön lisans veya lisans programlarý) tercih etmek isteyenlerin, YGS ’ye girmeleri zorunludur. 7. maddede belirtilen durum hariç, ÖSYM tarafýndan merkezî yerleþtirme yapýlan programlar ile özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan programlara girmek isteyen tüm adaylarýn YGS ’ye girmeleri zorunludur.

2.3. ÖSYS ’YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2013-ÖSYS ’ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2013-ÖSYS Kýlavuzuna Eriþim: 2013-ÖSYS ’ye baþvurmak isteyen adaylar, 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. b) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Baþvurular, Þekil 1 ’de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen þekilde yapýlacaktýr: y Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir. 1


y Mezun durumdaki adaylardan ♦ 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS ’nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmamýþ olan adaylar, ♦ 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS ’ye baþvurmuþ olanlardan son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinde (Aday Baþvuru Formunun 12-18. alanlarýnda) deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler. y Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS ’ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný; ♦ bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla veya ♦ diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler. y Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dýþýnda bulunma, sürekli ve aðýr hastalýk ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, baþvurularýný durumlarýný belgelemek þartýyla postayla yapabileceklerdir. 2013-ÖSYS ’ye baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþan belgeler iþleme alýnacak, bu süre içinde ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. c) Baþvuru Merkezleri: Ortaöðretim Kurumu (Okul) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS ’de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. ÖSYS Baþvuru Merkezlerinin adresleri baþvuru tarihlerinde ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer alacaktýr. ADAY Mezun durumda

Evet

+D\ÕU

+HQ ] PH]XQ GH÷LO (6RQ VÕQÕI g÷UHQLP G ]H\LQGH) durumu

+D\ÕU 2011 veya 2012 g6<6¶GHQ ELULQH %DúYXUX 0HUNH]L DUDFÕOÕ÷Õ\OD EDúYXUX \DSWÕ PÕ?

6RQ EDúYXUXVXQD J|UH |÷UHQLP bilgilerinde bir GH÷LúLNOLN YDU PÕ?

Evet

øVWH÷H ED÷OÕ olarak

g6<6 %DúYXUX Sistemi TC Kimlik No $GÕ YH 6R\DGÕ

%DúYXUX, bireysel olarak øQWHUQHW ]HULQGHQ \DSÕODELOLU.

%DúYXUX, istenilen EDúYXUX PHUNH]LQH \DSÕODELOLU.(2)

%DúYXUX, RNXOXQ ED÷OÕ ROGX÷X EDúYXUX PHUNH]LQH \DSÕODFDNWÕU. (1)(2)

Notlar: (1) 2NXOXQ ED÷OÕ EXOXQGX÷X EDúYXUX PHUNH]L oDOÕúÕU GXUXPGD GH÷LOVH RNXO P G U |÷UHQFLOHUL EHOLUOL ELU EDúYXUX PHUNH]LQH \|QOHQGLUHFHNWLU. (2) %DúYXUXODUÕQ \DSÕODFD÷Õ 02±15 Ocak 2013 WDULKOHUL DUDVÕQGD ]RUXQOX DVNHUOLN J|UHYLQL \HULQH getirme, \XUW GÕúÕQGD EXOXQPD, V UHNOL YH D÷ÕU KDVWDOÕN \D GD K N PO O N/tutukluluk gibi nedenlerle ELU %DúYXUX 0HUNH]LQH JLWPHVL P PN Q ROPD\DQ DGD\ODU, EDúYXUXODUÕQÕ SRVWD\OD yapabileceklerdir. %X V UH LoLQGH g6<0'\H XODúPD\DQ EHOJHOHU NHVLQOLNOH LúOHPH NRQXOPD\DFDNWÕU.

Þekil 1. 2013-ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? 2


d) Baþvuru Ücretinin (YGS veya Sýnavsýz Geçiþ Ücretinin) Yatýrýlmasý: Ücretler ile ilgili bilgiler kýlavuzun 2.5. (yurt içinden baþvuranlar için) ve 10.7. (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Adaylarýn baþvurularýný yapabilmeleri için öncelikle baþvuru/sýnav ücretini bankaya yatýrmalarý gerekmektedir. Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmýþ olmak ÖSYS ’ye baþvuru için yeterli deðildir. Ücret yatýrýldýktan sonra bu kýlavuzda belirtildiði þekilde baþvurunun tamamlanmasý gerekmektedir. e) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý: Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapacak adaylar kýlavuzun 2.4. maddesini ve Aday Baþvuru Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Baþvuru Formunu dolduracaklardýr. f) Aday Baþvuru Formunun Onaylatýlmasý: Son sýnýftaki (son sýnýfta okuyan) adaylar Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgilerini kendi okul müdürlüklerine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Þekil 2.). g) Aday Baþvuru Formunun Baþvuru Merkezine Teslim Edildiði/Edilmediði Durumlar: Baþvurularýný baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6. ve Þekil 2.) baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: y Ekinde ÖSYM ’ye ulaþtýrýlacak 1) saðlýk raporu, 2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ’ye baþvuranlar ile son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlarýn (Aday Baþvuru Formunun 12-18. alanlarýnda yer alan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar) diplomalarýnýn ön ve arka yüzü noter veya mezun olduðu okul müdürlüðünden onaylanmýþ bir örneði, 3) yurt dýþýndaki bir ortaöðretim kurumundan mezun olacak/olanlarýn transkriptleri ile mezunsa diplomalarýnýn onaylý örneði bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. y Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Baþvuru Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. y Zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dýþýnda bulunma, sürekli ve aðýr hastalýk ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle baþvuru iþlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Baþvuru Formu ve eklerini baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþtýracaklardýr (Bakýnýz 2.6. ve 10.7.). 2013ÖSYS ’ye baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþan ve kurallara uygun olan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþmayan belgelerden, postadaki gecikmeden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr. DÝPLOMALARA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ NOT: Baþvuru Merkezlerince, yukarýdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adaylarýn dýþýndaki adaylardan kesinlikle diploma örneði alýnmamalý ve ÖSYM ’ye gönderilmemelidir. ADAY +HQ ] PH]XQ GH÷LOLP (6RQ VÕQÕI G ]H\LQGH)

g÷UHQLP durumunuz

Mezun GXUXPGD\ÕP g÷UHQLP ELOJLOHULQLQ W P Q (11-­18) doldurunuz.

Evet g÷UHQLP ELOJLOHULQGHQ 11-­15'i doldurup mezuniyet bilgilerini (16-­18) ERú EÕUDNÕQÕ].

g÷UHQLP ELOJLOHULQL]L okulunuzun bir \HWNLOLVLQH RQD\ODWÕQÕ]. Onay

g6<6¶\H LON NH] PL EDúYXUX \DSÕ\RUVXQX]? Evet

+D\ÕU

6RQ EDúYXUXQX]D J|UH |÷UHQLP bilgilerinizde (12-­18) ELU GH÷LúLNOLN YDU PÕ?

%DúYXUX 0HUNH]LQH JLGHUNHQ Q IXV F ]GDQÕ/pasaportunuz ile GLSORPDQÕ]ÕQ RQD\OÕ ELU |UQH÷LQL \DQÕQÕ]GD EXOXQGXUXQX]. 'LSORPDQÕ]ÕQ RQD\OÕ |UQH÷LQL $GD\ %DúYXUX )RUPXQD HNOH\HUHN %DúYXUX 0HUNH]L J|UHYOLVLQH WHVOLP HGLQL].

+D\ÕU

%LUH\VHO EDúYXUX KDNNÕQÕ] YDUVD øQWHUQHW DUDFÕOÕ÷Õ\OD ELUH\VHO EDúYXUX \DSDELOLUVLQL]. %LUH\VHO EDúYXUX KDNNÕQÕ] EXOXQPX\RUVD %DúYXUX 0HUNH]LQH JLGHUNHQ Q IXV F ]GDQÕQÕ] YH\D pasaportunuz ile GLSORPDQÕ]ÕQ RQD\OÕ bir |UQH÷LQL \DQÕQÕ]GD bulundurunuz.

Þekil 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek? 3


* * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

Þekil 3. 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü 4


2.4. 2013-ÖSYS ADAY BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan, formu doldurma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktýr (Bakýnýz Þekil 3.). h 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI y Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý ile doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklardýr. y T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruðu olmayan adaylar bu alana, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus Ýdaresi Sisteminden (MERNÝS) edinecekleri yabancý kimlik numarasýný yazacaklardýr. Bu Numara, hem 2013-ÖSYS ’nin bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr. h 2. ADI h 3. SOYADI h 4. BABA ADI h 5. ANNE ADI Bu alanlara nüfus cüzdanýnýzda yer alan h 6. DOÐUM TARÝHÝ bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. h 7. CÝNSÝYETÝ h 8. DOÐUM YERÝ h 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE h 10. UYRUÐU y Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. y Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe/Mavi Kart sahipleri/ Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar) “T.C. ” seçeneðini iþaretleyeceklerdir. y Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular, “Bulgaristan'dan göç ” seçeneðini iþaretleyeceklerdir. y KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. y Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancý Uyruklular ” seçeneðini iþaretleyeceklerdir. h 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU Bu alana, aþaðýda yer alan seçeneklerden size uygun olanýný koduyla birlikte yazýnýz.

2012-2013 ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR

KODU

Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým.

1

Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim.

2

(2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda son sýnýf öðrencisi olan, ancak, mezun olamayýp hâlen son sýnýf düzeyinde olanlar bu kodu iþaretleyeceklerdir.)

MEZUN DURUMDA OLANLAR

KODU

Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmedim.

4

Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým.

5

Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým.

6

Bir yükseköðretim programýný bitirdim.

7

Yükseköðretimden kaydým silindi.

8 5


h 12. OKUL ADI VE KODU

2012-2013 öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü dolduracaklardýr. Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ’ye baþvuranlar veya son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneðine (noter onaylý veya mezun olduðu okul müdürlüðünden ön ve arka yüzü onaylý) T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklar ve 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek Baþvuru Merkezi görevlisine teslim edeceklerdir.

h 13. OKUL TÜRÜ VE KODU h 14. ALAN ADI VE KODU h 15. OKUL NUMARASI h 16. BÝTÝRME YILI h 17. NOT SÝSTEMÝ h 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI

DÝKKAT ! Okulunuzun kodunu, ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet sayfasýnda ÖSYS Baþvuru Bilgileri içinde yer alan “Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðý ”ndan öðrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 ’dan ve Tablo 7 ’den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz. Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda “alan ” terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarýna “Diðer ” yazacaklardýr. Ancak, “Diðer ” yazan adaylarýn belirli tür ve alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný bilmeleri gerekir. h 19. YGS ’YE GÝRME ÝSTEÐÝ Þekil 4 ’ü inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini belirleyiniz. y YGS ’ye girmek istiyorum. (Sýnavsýz geçiþ hakký olup ayrýca, sýnava girmek isteyen adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir.) y YGS ’ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. ADAY

Genel Lise Grubu

Okulunun W U

Yok

Meslek Lisesi Grubu

.HQGL DODQÕQGD Meslek < NVHNRNXOX \D GD DoÕN |÷UHWLP |Q OLVDQV SURJUDPÕ YDU PÕ?

Var

Evet

6ÕQDYVÕ] *HoLú KDNNÕ GÕúÕQGDNL SURJUDPODUD +D\ÕU \HUOHúPH\L GH G ú Q \RU PX?

³<*6¶\H JLUPHN istemiyorum, sadece 6ÕQDYVÕ] *HoLúH EDúYXUPDN istiyorum.´ VHoHQH÷L LúDUHWOHQHFHN

³<*6¶\H JLUPHN istiyorum.´ VHoHQH÷L LúDUHWOHQHFHN

Þekil 4. YGS ’ye Girmek Ýstiyorum/Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek? 6


h 20. YGS SINAV MERKEZLERÝ Sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1 ’de yer almaktadýr. Bu alan YGS ’ye girmek isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvuran adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Tercih alanýna, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkez, sýnav merkezi tercihi olarak yazýlacaktýr. Bunun dýþýnda bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sýnav merkezleri de sistem tarafýndan, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkeze en yakýn sýnav merkezlerinden biri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu alana sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav merkezlerinden biri yazýlabilecektir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn, ÖSYS baþvurusunu tamamladýðý tarih de dikkate alýnarak (ÖSYS ’ye son baþvuru gününde baþvuran adaylardan baþlamak üzere) belirlenecek bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ diðer sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM ’ye aittir. ÖSYM gerekli olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. Adaylarýn sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle aday, sýnav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir. DÝKKAT ! Ýstanbul ’da sýnava girmek isteyen aday sayýsýnýn Ýstanbul ’daki binalarýn kapasitesinden çok fazla olacaðý öngörüsü ile Ýstanbul ’da sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ‘da sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: y Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul ’daki bölgelerden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. y Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul ’daki bölgelerden yapabilirler. y Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul ’da sýnava girme tercihi yapamazlar. ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi ’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir. h 21. ASKERÎ OKULLARAGÝRME ÝSTEÐÝ Bu alaný, kýlavuzdaki “Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine ” ile “Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine ” bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu alaný iþaretlemek bu okullara baþvuru niteliði taþýmaz. Bu okullara baþvurular, duyurularda belirtildiði þekilde ilgili kurumlarýn resmî Ýnternet sitesinden yapýlmalýdýr. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. h 22. YAZIÞMA ADRESÝ ÝL KODU alanýna, adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90, adresi yurt dýþý olanlar 91 yazacaklardýr. h 23. TELEFON NO

Bu alanlarýn doldurulmasý zorunludur. Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz.

h 24. E-POSTA ADRESÝ h 25. BOY VE KÝLO (Bu bilgiler, adaylarýn sýnav merkezi tercihleri de dikkate alýnarak salon atamalarýnda adaya uygun salonlarý belirlemek için kullanýlabilecektir.)

h 26. ENGEL DURUMU BÝLGÝLERÝ Bu alan, sýnava engelli olarak baþvuran adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Diðer adaylar boþ býrakacaklardýr. Engelli adaylar aþaðýdaki seçeneklerden kendilerine uygun olaný, ENGEL DURUMU alanýna yazacaklardýr. 1- Görme Engelli 2- Ýþitme Engelli 3- Bedensel Engelli 4- Diðer Engelli 5- Geçici Engelli Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar ilgili kutucuðu iþaretleyecektir. Bu alanda iþaretleme yapan tüm adaylar baþvuru süresi içinde saðlýk raporlarýný ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr. h 27. ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ ÝSTEÐÝ h 28. ADAYIN ÝMZASI ÖSYM tarafýndan gerektiðinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapýlabildiðinden ÖSYM ’nin Aday Ýþlemleri Sistemindeki iletiþim bilgilerinin adaylar tarafýndan güncel tutulmasý zorunludur. 7


Liste 1 2013-YGS/LYS Sýnav Merkezleri Kodu

Sýnav Merkezi

010 ---- Adana - Merkez 011 ----- Adana - Ceyhan 012 ----- Adana - Kozan 020 ---- Adýyaman - Merkez 021 ----- Adýyaman - Gölbaþý 030 ---- Afyonkarahisar 040 ---- Aðrý 050 ---- Amasya - Merkez 051 ----- Amasya - Merzifon 061 ---- Ankara - Altýndað-Mamak 062 ---- Ankara - Çankaya 063 ---- Ankara-Kuzey * 064 ----- Ankara - Polatlý 070 ---- Antalya - Merkez 071 ----- Antalya - Alanya 072 ----- Antalya - Manavgat 080 ---- Artvin - Merkez 081 ----- Artvin - Hopa 082 ----- Artvin - Arhavi 090 ---- Aydýn - Merkez 091 ----- Aydýn - Nazilli 092 ----- Aydýn - Söke 100 ---- Balýkesir - Merkez 101 ----- Balýkesir - Bandýrma 102 ----- Balýkesir - Edremit 110 ---- Bilecik 120 ---- Bingöl 130 ---- Bitlis - Merkez 131 ----- Bitlis - Tatvan 140 ---- Bolu 150 ---- Burdur 160 ---- Bursa - Merkez 161 ----- Bursa - Gemlik 162 ----- Bursa - Ýnegöl 170 ---- Çanakkale - Merkez 171 ----- Çanakkale - Çan 172 ----- Çanakkale - Biga 180 ---- Çankýrý 190 ---- Çorum 200 ---- Denizli - Merkez 201 ----- Denizli - Acýpayam 210 ---- Diyarbakýr - Merkez 211 ----- Diyarbakýr - Bismil 212 ----- Diyarbakýr - Ergani 220 ---- Edirne - Merkez 221 ----- Edirne - Keþan 222 ----- Edirne - Uzunköprü 230 ---- Elâzýð 240 ---- Erzincan 250 ---- Erzurum 260 ---- Eskiþehir 270 ---- Gaziantep - Merkez 271 ----- Gaziantep - Nizip 280 ---- Giresun - Merkez 281 ----- Giresun - Bulancak **** **** **** **** **** **** **** **** ****

Ýstanbul-1 Ýstanbul-2 Ýstanbul-3 Ýstanbul-4 Ýstanbul-5 Ýstanbul-6 Ýstanbul-7 Ýstanbul-8 Ýstanbul-9

Kodu

Sýnav Merkezi

290 ---- Gümüþhane 300 ---- Hakkâri 310 ---- Hatay - Antakya 311 ----- Hatay - Dörtyol 312 ----- Hatay - Ýskenderun 313 ----- Hatay - Kýrýkhan 314 ----- Hatay - Reyhanlý 320 ---- Isparta 330 ---- Mersin - Merkez 331 ----- Mersin - Anamur 332 ----- Mersin - Silifke 333 ----- Mersin - Tarsus 341 ---- Ýstanbul - 1 **** 342 ---- Ýstanbul - 2 **** 343 ---- Ýstanbul - 3 **** 344 ---- Ýstanbul - 4 **** 345 ---- Ýstanbul - 5 **** 346 ---- Ýstanbul - 6 **** 347 ---- Ýstanbul - 7 **** 348 ---- Ýstanbul - 8 **** 349 ---- Ýstanbul - 9 **** 351 ---- Ýzmir - Güney ** 352 ---- Ýzmir - Kuzey *** 353 ----- Ýzmir - Aliaða 354 ----- Ýzmir - Bergama 355 ----- Ýzmir - Menemen 356 ----- Ýzmir - Ödemiþ 357 ----- Ýzmir - Tire 360 ---- Kars 370 ---- Kastamonu 380 ---- Kayseri - Merkez 381 ----- Kayseri - Develi 390 ---- Kýrklareli - Merkez 391 ----- Kýrklareli - Lüleburgaz 400 ---- Kýrþehir 410 ---- Kocaeli - Ýzmit 411 ----- Kocaeli - Gebze 412 ----- Kocaeli - Gölcük 413 ----- Kocaeli - Karamürsel 414 ----- Kocaeli - Körfez 420 ---- Konya - Merkez 421 ----- Konya - Akþehir 422 ----- Konya - Ereðli 430 ---- Kütahya 440 ---- Malatya 450 ---- Manisa - Merkez 451 ----- Manisa - Akhisar 452 ----- Manisa - Salihli 453 ----- Manisa - Soma 454 ----- Manisa - Turgutlu 460 ---- Kahramanmaraþ-Merkez 461 ----- Kahramanmaraþ-Elbistan 462 ----- Kahramanmaraþ-Göksun 470 ---- Mardin

(Kadýköy/Maltepe/Ataþehir/Adalar) (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Þile/Çekmeköy) * Ankara-Kuzey (Beyoðlu/Þiþli/Beþiktaþ/Kaðýthane/Sarýyer) ** Ýzmir-Güney (Beyazýt/Bakýrköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih) *** Ýzmir-Kuzey (Avcýlar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece) (Güngören/Esenler/Bayrampaþa/Baðcýlar/Eyüp) (Gaziosmanpaþa/Baþakþehir/Sultangazi/Arnavutköy) (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli) (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece) 8

Kodu

Sýnav Merkezi

480 ---- Muðla-Merkez 481 ----- Muðla - Fethiye 482 ----- Muðla - Milas 490 ---- Muþ 500 ---- Nevþehir 510 ---- Niðde 520 ---- Ordu - Merkez 521 ----- Ordu - Ünye 530 ---- Rize - Merkez 531 ----- Rize - Ardeþen 532 ----- Rize - Çayeli 540 ---- Sakarya - Adapazarý 541 ----- Sakarya - Hendek 550 ---- Samsun - Merkez 551 ----- Samsun - Bafra 552 ----- Samsun - Çarþamba 553 ----- Samsun - Havza 560 ---- Siirt 570 ---- Sinop 580 ---- Sivas 590 ---- Tekirdað - Merkez 591 ----- Tekirdað - Çorlu 600 ---- Tokat - Merkez 601 ----- Tokat - Turhal 602 ----- Tokat - Zile 603 ----- Tokat - Niksar 604 ----- Tokat - Erbaa 610 ---- Trabzon 620 ---- Tunceli 630 ---- Þanlýurfa - Merkez 631 ----- Þanlýurfa-Birecik 640 ---- Uþak 650 ---- Van - Merkez 651 ----- Van - Erciþ 660 ---- Yozgat - Merkez 661 ----- Yozgat - Sorgun 670 ---- Zonguldak - Merkez 671 ----- Zonguldak - Ereðli 680 ---- Aksaray 690 ---- Bayburt 700 ---- Karaman - Merkez 701 ----- Karaman- Ermenek 710 ---- Kýrýkkale 720 ---- Batman 730 ---- Þýrnak 740 ---- Bartýn 750 ---- Ardahan 760 ---- Iðdýr 770 ---- Yalova 780 ---- Karabük 790 ---- Kilis 800 ---- Osmaniye - Merkez 801 ----- Osmaniye - Kadirli 810 ---- Düzce 900 ---- Lefkoþa (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) (Karþýyaka/Bornova/Çiðli)


2.5. BANKAYA NE KADAR BAÞVURU ÜCRETÝ YATIRILACAKTIR? Yurt içinden baþvurmak isteyen adaylardan; y “YGS ’ye girmek istiyorum. ” seçeneðini iþaretleyenler 40,00 TL ’yi, y “YGS ’ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. ” seçeneðini iþaretleyenler 10,00 TL ’yi kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen bankalardan birine yatýracaklardýr. Bankaya giderek ücret yatýrmak isteyen adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý bilgileri ile kaç TL yatýracaðýný bildirmesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý ve sýnav adý bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamalarý gerekir. Adaylar isterlerse banka þubelerine gitmeden Ýnternet aracýlýðýyla da bankaya ücret yatýrabilirler. LYS ’ye girecek adaylarýn sýnav ücretleri ile yurt dýþýndan baþvurmak isteyen adaylarla ilgili sýnav ücreti ve banka bilgisi de kýlavuzun son sayfasýnda yer almaktadýr. DÝKKAT: Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini yatýrmak ÖSYS ’ye baþvuru için yeterli deðildir. ÖSYS baþvurusu bu Kýlavuzda belirtildiði þekilde tamamlanmalýdýr.

2.6. ÖSYS ’YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL TAMAMLANACAKTIR? a) Baþvuru merkezinde yapýlacak baþvurular Baþvuru iþleminin tamamlanabilmesi için adayýn baþvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayýn baþvuru merkezine gitmeden önce de aþaðýdaki iþlemleri tamamlamýþ olmasý gerekir: y 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formu doldurulmuþ olmalý. y Aday son sýnýf düzeyinde ise 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgileri kendi okul müdürlükleri tarafýndan onaylanmýþ olmalý. y Baþvuru ücreti bankaya yatýrýlmýþ olmalý. Baþvuru merkezine giderken adayýn yanýnda bulundurmasý gereken belgeler aþaðýda belirtilmiþtir: y Doldurulmuþ (aday son sýnýf öðrencisi ise onaylanmýþ) 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formu y Nüfus cüzdaný veya pasaport (Nüfus cüzdanýnda soðuk damga, güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý; pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.) y Mezun öðrenciler için ortaöðretim diplomasýnýn resmî onaylý bir örneði (noter onaylý veya mezun olduðu okul müdürlüðünden ön ve arka yüzü onaylý) y Yurt dýþýnda öðrenim görenlerin öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge y Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarýnýn bir örneði ile engellerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçe Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla çekilecek fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, yüzü açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde cepheden çekilmiþ olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü adayý tanýmada önemli rol oynayacak, fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü Salon Baþkanýnýn, fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini ya da sýnavýnýzýn geçersiz sayýlabileceðini göz önünde bulundurunuz. Baþvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2013-ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzaladýktan sonra onaylamasý için görevliye geri veriniz. Baþvuru bilgilerinizin doðruluðundan sorumlu olduðunuzu, baþvurunuz onaylandýktan sonra ortaya çýkabilecek yanlýþlýktan veya eksiklikten sorumlu olduðunuzu unutmayýnýz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve 2013-ÖSYS ’nin bütün aþamalarýnda size gerekli olabileceðinden saklayýnýz. Belgede yer alan þifre geçici þifrenizdir. Bu þifreyi en kýsa sürede ÖSYM ’nin Ýnternet adresinden deðiþtiriniz. Þifreniz daha sonraki iþlemlerinizde de gerekeceðinden þifrenizi unutmayýnýz, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaþmadan özenle saklayýnýz. Adaylar baþvuru merkezine Baþvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Ekinde ÖSYM ’ye ulaþtýrýlacak belge bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnarak ÖSYM ’ye ulaþtýrýlacaktýr. Bu aþamadan sonra öðrenim bilgilerinde yapýlacak belgeye dayalý her türlü deðiþiklik isteði, Baþvuru Merkezlerine deðil, aday tarafýndan doðrudan ilgili belgelerle 7 Haziran 2013 tarihine kadar ÖSYM ’ye yapýlmak zorundadýr. DÝKKAT: ÖSYM ’ye ulaþtýrýlmasý gereken diploma, saðlýk kurulu raporu vb. belgelerin onaylý bir örneði Baþvuru Merkezlerine verilmeli veya doðrudan ÖSYM ’ye gönderilmelidir. Belgelerin asýllarý Baþvuru Merkezlerine verilmemeli, ÖSYM ’ye gönderilmemelidir. 9


b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmýþ olan adaylardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar, 2013-ÖSYS baþvurularýný bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylarýn baþvuru ücretlerini yatýrdýktan sonra ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýnda “2013-ÖSYS Bireysel Baþvuru ” baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda iþlemlerini yaparak baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. Baþvurunun tamamlanmasý için “Baþvurunuz sistem tarafýndan baþarýyla tamamlanmýþtýr. ” açýklamasýnýn mutlaka görülmesi ve baþvuru bilgilerinin bu ifadeyi de belirtir bir dökümünün yazýcýdan alýnmasý gerekmektedir. Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapýlabilmesi için, 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS baþvurularýndan birinin baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bu þartý taþýmayan adaylar, 2013-ÖSYS baþvurularýný bir Baþvuru Merkezinden yapmak zorundadýr. Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan engelli adaylarýn dilekçeleri ile saðlýk raporlarýnýn bir örneðini Aday Baþvuru Formuna ekleyerek baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yýllarda yapýlan sýnavlarda saðlýk raporlarýný ÖSYM ’ye göndermiþ olsalar bile, bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi ve raporlarýnýn bir fotokopisini 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr. Yurt dýþýnda bulunan adaylardan sýnav ücretini döviz olarak bankaya yatýranlar, bireysel baþvuru haklarý olsa bile, Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamazlar. c ) Postayla baþvurular Baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda zorunlu askerlik görevini yerine getirme, sürekli ve aðýr hastalýk, tutukluluk/hükümlülük ya da yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aþaðýdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr. 2013-ÖSYS ’ye baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler ile Aday Baþvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldýðý belgeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayýn posta ile baþvurusu kabul edilmez. y Doldurulmuþ ve aday tarafýndan imzalanmýþ 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formu y Sürekli ve aðýr hastalýk, tutukluluk/hükümlülük, yurt dýþýnda bulunma, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (Engelli adaylar için saðlýk kurulu raporu) y Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge y Adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde yüzü açýk ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiþ bir fotoðraf (Aday Baþvuru Formuna iliþtirilecektir.) y Nüfus cüzdaný veya pasaportun onaylý bir örneði (Nüfus cüzdanýnda soðuk damga, güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý; pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.) y Banka dekontu DÝKKAT: Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemleri yapmak ÖSYS ’ye baþvuru için yeterli deðildir. ÖSYS ’ye baþvuru, bu maddede belirtilen yollardan biriyle yapýlmýþ olmalý ve Baþvuru Kayýt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.

2.7. BAÞVURU ÝÞLEMÝ SONRASI VERÝLEN ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ NE ÝÞE YARAR? Baþvuru iþlemi sonrasý adaylara geçici þifre verilmektedir. Þifre geri dönüþümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadýr. Ýlgili adaydan baþkasýnýn þifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün deðildir. Bu nedenle þifre kullanýlarak yapýlan tüm iþlemlerin sorumluluðu adaya aittir. Þifre ile adaylar, ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sýnav baþvurusu yapma, tercih bildirme, baþvuru ve tercih bilgilerinde deðiþiklik yapma, sýnava giriþ belgesi edinme, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýný edinme vb. iþlemlerini yapabilirler. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle korunmalý ve kesinlikle kimseyle paylaþýlmamalýdýr. Ýnternet eriþim þifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen Ýnternet adresinden “Þifremi Unuttum ” alanýna girmeleri, burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr.) gerekmektedir. Sorulara doðru cevap veremediði için Ýnternet eriþim þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni þifre edinmek için ÖSYM Baþvuru Merkezlerine nüfus cüzdaný/pasaportlarý ile birlikte þahsen baþvurarak, 2,00 TL ücret karþýlýðý yeni þifrelerini edinmek zorundadýr. Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduðundan dolayý bizzat yukarýda belirtilen baþvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulunduklarý cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarýnýn resmî yazý ile baþvurmasý hâlinde, adayýn ismine düzenlenmiþ, kapalý zarf içinde adaya iletilmek üzere þifre verilebilecektir. Adayýn kendisinden baþka hiç kimse aday adýna þifre edinemez. 10


3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) 3.1. YGS ’DE HANGÝ TESTLER YER ALACAKTIR? YGS'de ortak müfredata dayalý Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktýr. Adaylar, güncel öðretim programlarýndan sorumludur. Her testte hangi derslerden soru sorulacaðý Tablo 1A ’da gösterilmiþtir.

3.2. SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDÝR? 2013-YGS SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranýz ve þifreniz ile ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden sýnav tarihinin on gün öncesinden baþlamak üzere edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoðrafýnýz bulunmaktadýr. Hiçbir aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez. Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giren adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Sýnava gireceðiniz binayý, adres bilgisini teyit etmek amacý ile önceden gidip görmeniz sýnav günü size kolaylýk saðlayacaktýr. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar Ýnternet ’ten edinebileceklerdir. Adaylar Ýnternet ’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafýndan belirlenmiþ bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalýdýr. Sýnava Giriþ Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafýndan belirlenmiþ bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESÝ GEÇERLÝ PASAPORT: Sýnava girebilmeniz için 2013-YGS Sýnava Giriþ Belgesinden baþka, nüfus cüzdaný veya pasaportunuzun yanýnýzda bulunmasý zorunludur . Nüfus cüzdaný veya pasaport dýþýnda, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaþlar ile askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðildir.), Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacaktýr. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2013-YGS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý hâlde Sýnav Merkezi Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan, adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarýn sýnavda kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ) ile þeker ve peçete ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebileceklerdir. Sýnava girecek adayýn yüzü, kimlik tespitini saðlayacak biçimde açýk olmalýdýr.

3.3. SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EÞYALAR NELERDÝR? Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan adaylarýn sýnav binalarýna, y çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, anahtar, metal para gibi metal içerikli eþyalarla; her türlü elektronik/ mekanik cihazla ve çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, y cep bilgisayarý, saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, y silah ve benzeri teçhizatla, y kalem, silgi, kalemtýraþ, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve/ veya dedektörle aranacak yukarýda belirtilen araç gereç vb. eþyalarla sýnava gelen adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr. Sýnavýn yapýldýðý bina içerisinde sýnav öncesinde, sýnav sýrasýnda ya da sýnavdan sonra bu tür araç gereç ve eþyalarý taþýdýðý tespit edilen adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav binalarý/salonlarý ÖSYM tarafýndan kurulacak güvenlik kameralarý ile izlenebilecektir. Kamera kayýtlarýnýn gerektiðinde kanýt olarak kullanýlacaðý unutulmamalýdýr. Bina giriþinde yýðýlmaya yol açýlmamasý için adaylarýn çanta ve benzeri eþyalarýný sýnava girecekleri binalara getirmemeleri, sýnava metal aksesuar içermeyen sade bir kýyafetle gelmeleri, sýnavdan en az bir saat önce sýnavýn yapýlacaðý bina önünde bulunmalarý, sýnav salonlarýna zamanýnda alýnabilmeleri açýsýndan son derece önemlidir. 11


<h.6(.gรถ5(7รธ0( *(dรธรน 6,1$9, <*6

0$57 3$=$5

7 & gOoPH 6HoPH YH <HUOHรบWLUPH 0HUNH]L

7 & .รธ0/รธ. 180$5$6,

$',

62<$',

6$/21 12

6,5$ 12

6RUX NLWDSoร N QXPDUDVร Qร Q FHYDS Nkรทร Gร QD NRGODQPDPDVร Qร Q YH\D \DQOร รบ NRGODQPDVร Qร Q VRUXPOXOXรทX DGD\D DLWWLU %X QXPDUD\ร FHYDS Nkรทร Gร Qร ]GDNL LOJLOL DODQD NRGODPD\ร XQXWPD\ร Qร ]

6258 .รธ7$3d,. 180$5$6,

'รธ..$7 6,1$9 %$รน/$0$'$1 g1&( $รน$รถ,'$.รธ 8<$5,/$5, 087/$.$ 2.8<818= 7 & .LPOLN 1XPDUDQร ]ร $Gร Qร ]ร 6R\DGร Qร ]ร 6DORQ 1XPDUDQร ]ร YH 6ร UD 1XPDUDQร ]ร 6RUX .L-ยญ WDSoร รทร ย ]HULQGHNL LOJLOL DODQODUD \D]ร Qร ] 6RUX .LWDSoร N 1XPDUDQร ] \XNDUร GD YHULOPLรบWLU %X QXPDUD\ร FHYDS Nkรทร Gร Qร ]GDNL LOJLOL DODQD NRG-ยญ OD\ร Qร ] YH DรบDรทร GDNL LOJLOL DODQร LP]DOD\ร Qร ] %X NRGODPD\ร FHYDS Nkรทร Gร Qร ]D \DSPDGร รทร Qร ] YH\D \DQOร รบ \DSWร รทร Qร ] WDNGLUGH Vร QDYร Qร ]ร Q GHรทHUOHQGLULOPHVL Pย PNย Q GHรทLOGLU %X VD\IDQร Q DUNDVร QGD \HU DODQ Doร NODPD\ร GLNNDWOH RNX\XQX]

$GD\ร Q LP]DVร 6RUX NLWDSoร N QXPDUDVร Qร GRรทUX NRGODGร P

ร ekil 5. 2013-YGS Soru Kitapรงรฝรฐรฝ Kapaรฐรฝ ร rneรฐi 12


Þekil 6. 2013-YGS Cevap Kâðýdý Örneði 13


3.4. YGS NASIL UYGULANACAKTIR? YGS, 24 Mart 2013 Pazar günü tek oturumda yapýlacaktýr. Sýnav sabah saat 10.00'da baþlayacak ve 160 dakika sürecektir. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 09.00'da hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylar, sýnav salonuna 2013-YGS Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýnacaklar, sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturacaklardýr. Yerine oturan aday 2013-YGS Sýnava Giriþ Belgesi ile nüfus cüzdanýný/pasaportunu sýrasýnýn üzerine koyacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardýr. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara okuyacak, üzerinde adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý bulunan cevap kâðýtlarý ile içinde iki adet kurþun kalem, silgi, kalemtýraþ, þeker ve peçete bulunan kutularýn daðýtýlmasýný saðlayacaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý daðýtýlacaktýr. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçýklarýnda yer alan sayfalarýn baskýsýný hýzlýca kontrol ettikten sonra, kitapçýðýn kapaðý üzerindeki T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, salon no. ile sýra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdýndaki “Soru Kitapçýk Numarasý ’ ’ alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Bu iþlemin doðru ve eksiksiz olarak yapýldýðý, hem soru kitapçýðýnýn hem de cevap kâðýdýnýn ilgili alanýnda yine aday tarafýndan onaylanacaktýr. Cevap kâðýdý üzerine soru kitapçýðý numarasýnýn doðru ve eksiksiz kodlanmasýndan aday sorumludur. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri, sýnav sýrasýnda kýsa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sýnav salonundan çýkmalarý yasaktýr. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun çýkan aday bir daha sýnav salonuna alýnmayacak ve sýnavýn ilk 120 dakikasý dolana kadar sýnav binasýnda bekletilecektir. Sýnav sýrasýnda ÖSYM Temsilcileri sýnav salonlarýný denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde Sýnava Giriþ Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. Sýnav süresince adaylarýn, y konuþmalarý, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý, y birbirlerine kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, y sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Sýnav kurallarýna uymayan adaylarýn sýnav sonuçlarý, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayýlacaktýr. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Uyarýlmýþ olsun ya da olmasýn, kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna veya görevlilerin raporlarýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylar, sadece soru kitapçýðýnýn sayfalarýndaki boþ yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adaylarýn sorularý ve/veya bu sorulara verdikleri cevaplarý ayrý bir kâðýda yazýp bu kâðýdý dýþarý çýkarmalarý kesinlikle yasaktýr. Sýnav sonunda soru kitapçýklarý toplanacak ve ÖSYM ’de incelenecektir. Soru kitapçýðýnýn bir sayfasý bile eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav binalarý/salonlarý ÖSYM tarafýndan kurulacak güvenlik kameralarý ile izlenebilecektir. Kamera kayýtlarýnýn gerektiðinde kanýt olarak kullanýlacaðý unutulmamalýdýr.

3.5. YGS SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR? YGS'de uygulanacak testler, tek kitapçýk hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçýðý matbaada özel olarak poþetlenecektir. Soru kitapçýklarý sýnavda adaylara, salon görevlileri tarafýndan poþet içinde, açýlmadan ve rastgele daðýtýlacaktýr. Soru kitapçýðý poþeti adayýn kendisi tarafýndan açýlmalý, adaylar kendilerine verilen açýlmýþ poþeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açýlmýþ poþet verilen aday, bunun açýlmamýþ bir poþetle deðiþtirilmesini Salon Baþkanýndan istemelidir. Her soru kitapçýðýnýn “SORU KÝTAPÇIK NUMARASI ” farklý olacaktýr. Farklý numaralarda basýlan soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevabýn yeri deðiþebilecektir. Bu nedenle her adayýn cevap anahtarý da farklý olacaktýr (Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði Þekil 5 ’te gösterilmiþtir.).

3.6. CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Cevap kâðýtlarýna her adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý basýlý olacaktýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâðýdý kendisine ait olmayan aday, salon baþkanýna baþvurarak kendi adýna düzenlenmiþ cevap kâðýdýný edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru 14


kitapçýðýnýn üzerinde basýlý soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana yazýp kodlayacak, numarayý doðru yazýp kodladýðýný soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktýr. Soru kitapçýðý numarasý yazýlýp kodlanmayan veya yanlýþ yazýlýp kodlanan cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Bu iþlemlerin eksiksiz ve doðru olarak yapýlmasýnýn sorumluluðu adaya aittir. Her aday sýnavda kendi fotoðrafýnýn ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduðu (kendisine ait) cevap kâðýdýný kullanmak zorundadýr. Baþka bir adaya ait cevap kâðýdýný kullanan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr (Cevap Kâðýdý Örneði Þekil 6'da gösterilmiþtir.). Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden yalnýz biri sorunun doðru cevabýdýr. Cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenecektir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplara hiçbir iþlem yapýlmaz. Doðru cevap olarak iþaretlenecek seçeneði gösteren yuvarlak alan dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak doldurulmalýdýr. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmiþ olmalýdýr.

DÝKKAT: Ýþaretlediðiniz bir cevabý deðiþtirmek istediðinizde, silme iþlemini çok iyi yapmanýz gerektiðini unutmayýnýz. 3.7. SINAVIN SONUNDA ADAYLAR NELERÝ TESLÝM EDECEKLERDÝR? Sýnavýný tamamlayan her aday kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdýný salondaki görevlilere teslim edecektir. Soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýnýn salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluðu adaya aittir. Soru kitapçýðý veya cevap kâðýdý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâðýtlarý ile soru kitapçýklarýný paketlemelerini izleyebilirler.

3.8. SINAV SONUÇLARININ GEÇERLÝ SAYILMASI NELERE BAÐLIDIR? Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için adayýn; y sýnava, atandýðý salonda girmesi, y kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý, y cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný ve soru kitapçýðý numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, y soru kitapçýðý ile cevap kâðýdýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, y sýnav sonunda soru kitapçýðýný (sayfalarý eksiksiz olarak ) ve cevap kâðýdýný sýnav görevlilerine teslim etmesi, y salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý ve diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu hâlde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý hâlde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý, sýnav tutanaklarý ve kamera kayýtlarý incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararýyla geçersiz sayýlýr. Sýnav kurallarýna uymayan adaylar hakkýnda 6114 sayýlý Kanun ’a göre iþlem yapýlýr. Konu ile ilgili olarak Kanun ’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aþaðýda belirtilmiþtir: “Ceza hükümleri MADDE 10 – ... (3) Baþkanlýk tarafýndan yapýlan sýnavlarda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracýlýk eden, b) Baþka bir adayýn yerine sýnava giren veya kendi yerine bir baþkasýnýn sýnava girmesine katký saðlayan, c) Kopya çektirilmesine imkân saðlayan, kiþi; fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bir yýldan dört yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (4) Sýnav sonuçlarýný adayýn lehine veya aleyhine olacak þekilde deðiþtiren kiþi, fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, üç yýldan sekiz yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (5) Sýnavda kopya çektiði tespit edilen adayýn sýnavý, Yönetim Kurulu kararý ile iptal edilir. Bu aday, sýnavýn yapýldýðý tarihten itibaren iki yýl süreyle Baþkanlýk tarafýndan yapýlan hiçbir sýnava aday olarak baþvuramaz ve giremez. Sýnavý iptal edilenlerin, iptal kararý verilmeden önce, bu sýnavdaki baþarýsýna dayalý olarak bir kamu görevine atanmýþ veya sair bir hak iktisap etmiþ olmasý hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafýndan görevine derhal son verilir ve kendisine saðlanan hak geri alýnýr. Bu fýkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fýkralarda yer alan fiilleri iþleyen adaylar hakkýnda da uygulanýr. 15


(6) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarý oranýnda artýrýlýr. Bu suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (7) Gizlilik ihlali suretiyle sorularýn elde edilmiþ olmasýndan yararlanarak kopya çektiði için kendisiyle ilgili sýnavýn iptaline karar verilen adayýn, sorularýn kimler tarafýndan temin edildiði ve ne suretle eline geçtiði hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararýyla, sýnava giriþ yasaðýnýn süresi kýsaltýlabileceði gibi yasak tamamen de kaldýrýlabilir. ”

...

3.9. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERÝLEN CEVAPLAR ÜZERÝNDE NE GÝBÝ ÝNCELEMELER YAPILIR? Sýnav görevlilerince salon sýnav tutanaðý veya raporla ÖSYM ’ye sýnav kurallarýna uymadýðý bildirilen, yapýlan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya iþlemlerinde aracýlýk yapanlar varsa bunlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayýlý Kanun ’a göre iþlem yapýlýr. Adaylarýn, bilgisayar ortamýnda yapýlacak istatistiksel analizler sonucunda sýnavýnýn iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekmektedir.

3.10. YGS ’NÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 3.10.1. YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? YGS ’de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Adaylarýn, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puaný hesaplanacaktýr. Testlerin standart puanlarýnýn hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir: y Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. y Son sýnýfta okumakta olan tüm adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve standart sapmasý bulunacaktýr. y Bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr. y Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testte en az bir cevabý bulunan tüm adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr. Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B ’deki aðýrlýklar kullanýlarak, adaylarýn Aðýrlýklý YGS puanlarý (AYGS) hesaplanacaktýr. AYGS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için adaylarýn YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almýþ olmalarý gerekir. Yalnýzca bu koþullarý saðlayan adaylar için AYGS puanlarý hesaplanacaktýr. AYGS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek YGS-1, YGS2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarý oluþturulacaktýr. AYGS puanlarý YGS puanlarýna dönüþtürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adaylarýn 140 YGS puaný; 8 ham puan alan adaylarýn da 180 YGS puaný almalarý saðlanacaktýr. 3.10.2. YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? YGS ’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylarýn; YGS puanlarý ile bir yükseköðretim programýný tercih etme (Sýnavsýz Geçiþ hakký olanlar hariç) ve LYS ’lere girme haklarý bulunmamaktadýr. YGS puanlarýndan 140 ’ýn altýnda olanlar için ilgili yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr (Bakýnýz Tablo 1F ve Þekil 7.). YGS ’de 140.00000-179.99999 arasý puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýk öðretim programlarýný tercih edebileceklerdir. Bu adaylarýn LYS ’lere girme haklarý bulunmamaktadýr. YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS ’lere girme hakký kazanacaktýr. YGS ’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýk öðretim programlarýný hem de YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için de YGS puanlarýndan en az birinin 140 ve üzeri olmasý gerekir (9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ.) 3.10.3. YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YGS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM ’nin https://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. YGS sonuçlarý LYS sonrasýnda Ýnternet ’ten duyurulacak olan sonuç bilgilerinde de yer alacaktýr. 16


ADAY

$GD\Ă•Q <*6 SXDQODUĂ•QGDQ +D\Ă•U en  az  biri  t PĂ•"  Evet

$GD\Ă•Q <*6 SXDQODUĂ•QGDQ en  az  biri  t mi" Â

+D\Ă•U

$GD\Ă•Q /<6ÂśOHUH girme  ve  YGS  SXDQODUĂ•\OD WHUFLK \DSPD KDNNĂ• \RN.  (9DUVD \DOQĂ•] 6Ă•QDYVĂ•] *HoLĂş KDNNĂ•QGDQ yararlanabilir.) $GD\Ă•Q /<6ÂśOHUH JLUPH KDNNĂ• \RN.

Evet $GD\ \DOQĂ•] 0HVOHN <2 YH DoĂ•N |áUHWLP SURJUDPODUĂ•QĂ• WHUFLK edebilir.  Â

$GD\Ă•Q /<6ÂśOHUH JLUPH KDNNĂ• YDU.

$GD\ /<6œOHUH JLUPHN istiyor  mu?

+D\Ă•U

Evet Aday  Meslek  YO,  DoĂ•N |áUHWLP YH <*6 SXDQĂ•\OD |áUHQFL DODQ OLVDQV SURJUDPODUĂ•QĂ• tercih  edebilir.  LYS  SXDQĂ•\OD |áUHQFL DODQ OLVDQV SURJUDPODUĂ•QĂ• tercih  edemez. Â

$GD\ LVWHGLáL /<6œOHUH EDúYXUDELOLU.

$GD\Ă•Q /<6 SXDQODUĂ•QGDQ en  az  biri  t  mi" Â

+D\Ă•U

Evet

Aday  Meslek  YO,  DoĂ•N |áUHWLP YH OLVDQV SURJUDPODUĂ•QĂ• (ilgili  SXDQ W U QGHNL)  tercih  edebilir.

Ăžekil 7. YGS ve LYS’’de Elde Edilecek Puanlara GĂśre Tercih Edilebilecek YĂźksekÜðretim ProgramlarĂ˝ 17

Â


4. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS’lere başvurabileceklerdir. LYS’lere başvurular 22-29 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. LYS’ler 81 il merkezi ve Lefkoşa’da yapılacaktır. Adayların LYS sınav merkezi tercihleri, LYS başvuruları sırasında alınacaktır. LYS başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra ÖSYM’nin İnternet sayfasından duyurulacaktır. LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGS’ye ek olarak tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan LYS’lere de girmeleri zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmektedir. Adaylar, Tablo 4 ve Tablo 1E’yi inceleyerek hangi sınavlara girmeleri gerektiğini belirleyebilirler. LYS’lerde adaylar, güncel öğretim programlarındaki kazanımların tamamından sorumludur. LYS’lerde uygulanacak testler Tablo 1C’de gösterilmiştir. LYS’lere giren adayların sınava giriş, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının geçerli sayılması ile ilgili olarak kılavuzun 3. YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) maddesinde yer alan tüm kurallara uymaları zorunludur. Bu nedenle adayların sınava girmeden önce ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları ve kılavuzun ilgili sayfalarını bir kez daha okumaları yararlı olacaktır. LYS’lerde her test için ayrı bir soru kitapçığı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçık numarasını” cevap kâğıdının ilgili alanlarına ayrı ayrı kodlamalıdır. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıklarının toplanması ve diğer teste ait soru kitapçıklarının dağıtılması dışında ara verilmeyecektir. Bu toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adaylar ve salon görevlileri sınav salonundan dışarı çıkmayacaklardır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin soru kitapçığı dağıtılıp Salon Başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. LYS-1 ve LYS-3’te adaylar ilk testin cevaplama süresi içinde ve ikinci testin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. LYS-2 ve LYS-4’te adaylar birinci ve ikinci testin cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. LYS-5’te adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun ayrılan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. LYS’lerde sınav yapılacak alanlar aşağıda açıklanmıştır:

4.1. MATEMATİK SINAVI (LYS-1) 16 Haziran 2013 Pazar günü yapılacak olan LYS-1 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-1'de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktır. Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 60 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.

4.2. FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2) 22 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.

4.3. EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3) 23 Haziran 2013 Pazar günü yapılacak olan LYS-3 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 Testi yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.

4.4. SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4) 15 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. 18


4.5. YABANCI DÝL SINAVI (LYS-5) 16 Haziran 2013 Pazar günü yapýlacak olan LYS-5 öðleden sonra saat 14.30'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. Sýnavda adaylara 80 soru sorulacaktýr. Yabancý Dil Sýnavý Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere üç dilde yapýlacaktýr. Yabancý dil testinde her dil için ayrý bir soru kitapçýðý bulunacaktýr. Sýnavda adaya LYS baþvurusunda bildirdiði yabancý dile ait soru kitapçýðý verilecektir.

4.6. LYS ’NÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 4.6.1. LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? LYS ’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Adayýn katýldýðý her sýnavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktýr. Testlerin standart puanlarýnýn hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir: y Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. y Son sýnýfta okumakta olan tüm adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve standart sapmasý bulunacaktýr. y Bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr. y Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testte en az bir cevabý bulunan tüm adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr. Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E ’deki aðýrlýklar kullanýlarak, adaylarýn aðýrlýklý LYS puanlarý (ALYS) hesaplanacaktýr. ALYS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alýnmasý gerektiði Tablo 1D ’de gösterilmiþtir. Yalnýzca bu tablodaki koþullarý saðlayan adaylar için ALYS puanlarý hesaplanacaktýr. ALYS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek LYS puanlarý oluþturulacaktýr. ALYS puanlarý LYS puanlarýna dönüþtürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayýsýnýn %20 ’si oranýnda ham puan alan adaylarýn 180 LYS puaný almalarý saðlanacaktýr. 4.6.2. LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? LYS ’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öðrenci alan lisans programlarý ile birlikte YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný ve ön lisans programlarýný tercih edebileceklerdir (Bakýnýz Tablo 1F ve Þekil 7.). LYS ’de 180 ve üzeri puaný olmayan adaylarýn; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý, açýk öðretim programlarý ve YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý bulunacaktýr. Bu adaylarýn LYS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý yoktur. 4.6.3. LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? Adaylar LYS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM ’nin https://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Sonuçlarda þu bilgiler bulunacaktýr: y LYS testlerindeki doðru ve yanlýþ cevap sayýsý, y YGS puanlarý ve baþarý sýralarý, y LYS puanlarý ve baþarý sýralarý, y Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) y Yerleþtirme puanlarý ve baþarý sýralarý

5. AÇIKÖÐRETÝMPROGRAMLARINAYERLEÞTÝRMEDEKULLANILACAKPUANLAR Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarýný tercih edebilmek için ilgili YGS puanýnýn en az 140 olmasý gerekir (Sýnavsýz Geçiþ sonrasý boþ kalan kontenjanlar dâhil). Açýk öðretimin kontenjansýz programlarýna YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleþtirileceklerdir.

19


6. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI (OBP) 6.1. OBP NASIL HESAPLANACAKTIR? 6287 sayýlý Kanun ’un 14. maddesi gereði; yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda adaylarýn ortaöðretim bitirme notlarý dikkate alýnacaktýr. Ortaöðretim bitirme notlarý en küçüðü ikiyüzelli, en büyüðü beþyüz olmak üzere ortaöðretim baþarý puanýna dönüþtürülecektir. Ortaöðretim bitirme notlarý (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpýlarak Ortaöðretim Baþarý Puanýna (OBP) dönüþtürülecektir. Böylece, 50 olan en düþük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktýr. 50 ’nin altýnda olan diploma notlarý 50 olarak deðerlendirmeye alýnacaktýr. Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (OBP) hesaplanmasýnda Türkiye geneli dikkate alýnacaktýr. Ortaöðretim Baþarý Puanlarýnýn (OBP) hesaplanmasýnda adaylarýn öðrenim gördüðü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda ÖSYM ’ye bildirilen diploma notlarý kullanýlacaktýr. DÝKKAT: 2013-ÖSYS ’ye baþvuran adaylarýn diploma notlarý Haziran ayý içerisinde ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýnda belirtilecek olan tarihler arasýnda, adaylarýn öðrenim gördüðü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda Ýnternet aracýlýðýyla toplanacaktýr. Okul Müdürlükleri tarafýndan ÖSYM ’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notlarý listelenerek adaylarýn kolaylýkla görebilecekleri bir yere asýlacaktýr. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adaylarýn bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adaylarýn düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde okul tarafýndan yapýlacaktýr. Süre tamamlandýktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM ’ye eksik ya da yanlýþ bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr.

6.2.YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR? Her aday için hesaplanmýþ olan OBP; 0,12 katsayýsý ile çarpýlarak sýnav puanlarýna eklenecek ve böylece adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanacaktýr. 6287 sayýlý Kanun ’la 2547 sayýlý Kanun ’a ek “GEÇÝCÝ MADDE 61 ” gereði; bir mesleðe yönelik program uygulayan ortaöðretim kurumlarýnýn mezunlarý, Yükseköðretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköðretim lisans programýna yerleþtirilirken OBP ’nin 0,06 katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek ek puanlar da yerleþtirme puanlarýna eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A ’da ve Tablo 3B.1 ’de gösterilmiþtir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almýþ olmalarý gerekmektedir. 2012-ÖSYS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile bir yükseköðretim programýna (açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarý hariç) yerleþtirilen adaylar 2013-ÖSYS puanlarý ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken OBP ’ye uygulanacak katsayýlar yarýya düþürülecektir. Yükseköðretim Genel Kurulunun 29.08.2012 tarihli, “2012-ÖSYS ’de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylardan kayýtlarýn yapýldýðý 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasýnda ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt yaptýramayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav sonucunda ortaöðretim kurumundan mezun olan öðrencilerin 2012ÖSYS ’de kayýt hakký kazandýklarý programlarýn kontenjanlarý dikkate alýnmaksýzýn kayýt yaptýrabileceklerine ” iliþkin kararý gereði, ortaöðretim kurumundan 7 Haziran 2013 tarihine kadar mezun olan adaylarýn (Sýnavsýz Geçiþle yerleþenler veya açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarýna yerleþenler hariç), 2013-ÖSYS puanlarý ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken OBP ’lerinin çarpýlacaðý katsayýlar yarýya düþürülecektir. Ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav sonucuna raðmen 7 Haziran 2013 tarihi itibarýyla hâlen ortaöðretim kurumundan mezun olamayan öðrenciler, bu durumlarýný 19 Haziran 2013 tarihine kadar resmi belge ile Merkezimize bildirdikleri takdirde bu adaylarýn OBP ’lerinin çarpýlacaðý katsayýlar yarýya düþürülmeyecektir. Bu adaylar, kýlavuza ekli Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýr. Dilekçede bu durumlarýný ayrýntýlý açýklayarak, “7 Haziran 2013 tarihinde hâlen öðrenci olduklarý ” yazýlý okul onaylý resmi belgelerini, 8-19 Haziran 2013 tarihleri arasýnda ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. 19 Haziran 2013 tarihinden sonra ÖSYM ’ye ulaþan belgeler ile ekinde resmi belge olmayan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Sýnavsýz Geçiþ ile 2012-ÖSYS ’de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn OBP ’lerinin çarpýlacaðý katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.

7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak 20


yerleþtirilmektedir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr. Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr: 1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi sýrasýnda verilir. 3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi, METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP ’si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir. Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylarýn kendi alanlarý dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýk öðretim programlarý ile tüm lisans programlarýna yerleþtirilmelerinde, bu adaylarýn 2013-ÖSYS puanlarý kullanýlacaktýr.

8. YERLEÞTÝRME Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr. Merkezî yerleþtirme yöntemi aþaðýda açýklanmýþtýr. Özel yetenek sýnavý ile seçme yöntemi ise 9. maddede anlatýlmaktadýr. Merkezî yerleþtirmede adaylar, yükseköðretim programlarýna (Sýnavsýz Geçiþ hariç) , ÖSYS puanlarýyla, varsa ek puanlarý; yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM ’ce yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý 7. maddede anlatýlmaktadýr. 2013 yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre yapýlacak merkezî yerleþtirmede 2013 yýlý yerleþtirme puanlarý ile 2013 yýlý için hesaplanmýþ ek puanlar kullanýlacaktýr. Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri (Bakýnýz 7. madde) ön lisans programlarýný göstermektedir. Bu programlara yerleþtirmede öncelik, sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylardadýr. Sýnavsýz geçiþle kontenjaný dolmayan programlara, ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar (tercih ettikleri takdirde) ilgili YGS yerleþtirme puaný ile yerleþtirilir. Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöðretimdeki bazý alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen ek puan alýnacak lisans programlarýný göstermektedir. Adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih ettiklerinde ek puan alacaklarýný öðrenebilmeleri için Tablo 3A ’da ve Tablo 3B.1 ’de alanlarýný bulmalarý ve bu alanlarýn altýndaki yükseköðretim programlarýný incelemeleri gereklidir. Yükseköðretim programlarýný tercih edebilmek için YGS ve LYS ’lerde en az kaç puan almak gerektiði Tablo 1F ve Þekil 7 ’de gösterilmiþtir. Sýnavsýz geçiþe baþvuran adaylar ile YGS ve LYS ’lere giren adaylarýn yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemleri ayný zamanda yapýlacaktýr. Yerleþtirme sonuçlarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý olduðu üniversiteye elektronik ortamda iletilecektir. Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM ’ye bildirilecektir. Merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ve yeni açýlan programlara ÖSYM tarafýndan Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr.

8.1. 2013-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2013-ÖSYS sonuçlarýna veya sýnavsýz geçiþ kurallarýna göre yükseköðretim programlarýna yapýlacak yerleþtirmede bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutulacaktýr. Bu kontenjan ve koþullar “2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ”nda yer alacaktýr. Adaylar kýlavuza 2013 Temmuz ayý içinde ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine gönderilmiþ olan basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. Kýlavuz satýþý yapýlmayacaktýr.

21


9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri yükseköðretim kurumlarýnca yapýlmaktadýr. Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan programýn baðlý bulunduðu yükseköðretim kurumuna yapýlýr. Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür. Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadýr. Tablo 5'te yer alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için 2013-YGS'ye girmiþ ve 2013-YGS puanlarýnýn herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmak gereklidir. Bu programlardan her birine, puan türünde sýnýrlandýrma yapýlmadan ve en az kaç puan almýþ olan adaylarýn baþvurabileceklerine baþvuru öncesinde sýnavý yapacak ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilerek, bu karar basýnyayýn organlarýyla adaylara duyurulacaktýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarý için özel yetenek sýnavlarý Yükseköðretim Kurulunun belirlediði ilke ve kurallar doðrultusunda, bu programlarýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlacaktýr. Baþvuru þartlarý ilgili kurumlar tarafýndan baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda yer alacaktýr. Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo 4'teki eþ deðer lisans programlarýna yatay geçiþ yoluyla geçmek isteyen adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almýþ olmalarý zorunludur. Yurt dýþý ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlarýnda öðrenime baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir. Merkezî yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da isterlerse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler. Devlet Konservatuvarlarýnýn/Konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarý merkezî sýnava girmeden özel yetenek sýnavý sonucu ile Konservatuvarlarýn lisans devresine Yükseköðretim Kurulunun belirlediði usul ve esaslar çerçevesinde yerleþtirileceklerdir. Bu adaylarýn yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla ilgili iþlemler ilgili yükseköðretim kurumlarýnca yürütülecektir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanmasý için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekmektedir. Bu adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri Yükseköðretim Kurulunun 27.11.1985 tarihli kararý uyarýnca ilgili rektörlüklerin oluþturduðu komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr. Tablo 5'te yer alan yükseköðretim programýnýn özelliðine göre, yetenek sýnavlarý üniversitelerce hazýrlanacak, uygulanacak ve sýnavýn sonuçlarý toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sýnavý Puaný (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sýnavýna giren adaylarýn Ortaöðretim Baþarý Puanlarýný (OBP), ÖSYM'nin Ýnternet adresinden 2013-LYS sonuçlarý açýklandýktan sonra edinebileceklerdir. Yerleþtirmeye esas olan puanýn hesaplanmasý için aþaðýdaki üç puan belli aðýrlýklarla çarpýlarak toplamý alýnacaktýr. a) ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) b) Ortaöðretim Baþarý Puaný c) 2013-YGS Puaný (YGS-P) (YGS puanlarýnýn en büyüðü) Özel Yetenek Sýnavý Puanýnýn (ÖYSP) aðýrlýklandýrmaya girebilmesi için bu puanlarýn standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP ’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP daðýlýmýnýn ortalamasý ve standart sapmasý hesaplanacak, daha sonra da her aday için aþaðýdaki formül kullanýlarak ÖYSP Standart Puaný hesaplanacaktýr.

ÖYSP Standart Puaný ( ÖYSP - SP ) = 10 x

(

Adayýn ÖYSP Puaný

ÖYSP Puan Daðýlýmýnýn Ortalamasý

ÖYSP Puan Daðýlýmýnýn Standart Sapmasý

)

+ 50

Bu durumda her adayýn bir ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) olacaktýr. ÖYSP-SP daðýlýmýnýn ortalamasý 50, standart sapmasý 10 ’dur. Yerleþtirmeye esas olacak puan (Yerleþtirme puaný = YP) aþaðýdaki formül kullanýlarak hesaplanacaktýr. a) Aday ayný alandan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanýndan geliyorsa) YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) 22


b) Aday diðer alanlardan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanýndan geliyorsa) YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) 2012-ÖSYS'de, YGS/LYS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý ile ilgili katsayýlarý yarýya düþürülecektir. Bu kural açýköðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarý için de uygulanacaktýr. Sýnavsýz geçiþ ile meslek yüksekokullarý veya açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarýna 2012-ÖSYS'de yerleþtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktýr. Adaylar YP puanlarýna göre en yüksek puandan baþlamak üzere sýraya konacak ve kontenjan sayýsý kadar aday sýnavý kazanmýþ olacaktýr.

10. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 10.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ Ortaöðretim okullarýný birincilikle bitiren adaylar, öncelikle genel kontenjandan, genel kontenjandan yerleþemedikleri durumlarda yükseköðretim programlarýnda okul birincileri için ek olarak ayrýlacak kontenjanlardan yararlandýrýlacaklardýr. 2012-2013 öðretim yýlý okul birincileri bu kontenjanlardan, 2013-ÖSYS'ye girmek koþuluyla, sadece 2013-ÖSYS'de yararlanýrlar. Okul birincilerinin kendi okullarýnda en yüksek Ortaöðretim Baþarý Puanýna sahip olabilmeleri için okullarýndaki en yüksek diploma notu/puanýna sahip olmalarý gerekir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa yerleþtirilmeyebilirler. Kýlavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul birincileri için de geçerlidir. 2013-ÖSYS'de 140 ’tan az YGS puaný alan okul birincileri, diðer adaylarda olduðu gibi yerleþtirme iþlemine alýnmazlar.

10.2. BELLÝ SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLÝ ADAYLAR Belli sanat dallarýnda üstün yetenekli olduðu saptanan öðrencilerin, ilgili sanat dallarýnda eðitim yapmak kaydýyla, yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla ilgili iþlemler Yükseköðretim Kurulunun belirlediði esaslar çerçevesinde ilgili yükseköðretim kurumlarýnca yürütülecektir. Bu adaylarýn üstün yeteneklerinin saptanmasý için adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri ilgili rektörlüklerin oluþturduðu komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr.

10.3. TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI OLAN ADAYLAR ÖSYS ’ye baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumaktayken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu - Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (TÜBÝTAK-BÝDEB) tarafýndan y uluslararasý bilim olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren, y yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren adaylar, katýldýklarý ve derece aldýklarý alanlarla ilgili yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterdikleri takdirde, bu programlara yerleþtirilmelerinde adayýn OBP ’si ayrý bir katsayý ile çarpýlarak 2013 yerleþtirme puanlarýna eklenecektir. 2013 yerleþtirme puanlarýna katýlacak puanlar hesaplanýrken, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara 0,10, gümüþ madalya alanlara 0,09, bronz madalya alanlara 0,08; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece alamayanlara 0,07; ulusal bilim olimpiyatlarý ile uluslararasý proje yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara 0,06, üçüncü olanlara 0,05; ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,05, ikinci olanlara 0,04, üçüncü olanlara 0,03 katsayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayý uygulanýr. Bilim olimpiyatlarýnda veya proje yarýþmalarýnda dereceye girenlerle ilgili yükseköðretim programlarý derece alýnan alanlara göre 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda verilecektir. TÜBÝTAK ’ýn katýldýðý Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlar ile Uluslararasý ISEF Proje Yarýþmasý ve AB Genç Bilim Adamlarý Yarýþmasýna katýlarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler, alanlarýndaki yükseköðretim programlarýndan burslu programlar hariç istediklerine, sýnavsýz olarak kontenjan dýþýnda Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleþtirilmek istiyorlarsa 2013-ÖSYS ’ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleþtirme iþlemlerine dâhil olmak zorundadýrlar. Ek puan alarak merkezî yerleþtirme ile burslu programlara yerleþemeyen adaylar burslu programlar hariç istediklerine sýnavsýz olarak yerleþtirilecektir. Kazandýklarý derece nedeni ile 2013-ÖSYS ’ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2013-ÖSYS ’ye baþvurmalarý gerekmektedir. Bu nedenle, yukarýdaki uygulamalarýn yapýlabilmesi için 2013-ÖSYS'ye baþvurmuþ adaylarýn (sýnavsýz giriþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da dâhil), 3 Haziran-23 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda TÜBÝTAK ’ýn https://ebideb.tubitak.gov.tr Ýnternet adresinden bireysel olarak baþvuru yapmalarý ve onayladýklarý baþvuru formunun çýktýsýný alýp imzaladýktan sonra TÜBÝTAK ’a 23 Temmuz 2013 günü mesai bitimine kadar ulaþtýrmalarý gerekmektedir. 23


Adaylarýn katýldýklarý olimpiyat veya proje yarýþmalarý, aldýklarý derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn, TÜBÝTAK tarafýndan ÖSYM'ye en geç 26 Temmuz 2013 tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bilim olimpiyatlarý ile proje yarýþmalarýnda derecelere uygulanacak katsayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSYS'ye ilk kez baþvurulduðu yýl uygulanýr, bundan sonraki ÖSYS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSYS'ye baþvurduklarý yýl, TÜBÝTAK'a süresi içinde baþvurarak bilgilerinin bu kurum tarafýndan ÖSYM'ye resmen ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar.

10.4. SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAÞARILI OLAN ADAYLAR Spor dallarýnda yetenekli ve üstün baþarýlý adaylarýn, spor alanlarýnda yükseköðretim programlarýna yerleþtirilme iþlemleri Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca belirlenen yerleþtirme esaslarýna göre yapýlmaktadýr. Spor alanlarýnda yükseköðretim programlarýna yerleþme iþlemlerinden yararlanabilmek için, 1. Grupta, 2. Grupta veya 3. Grupta yer alan yarýþmalardan birisinden 1., 2. veya 3. ’lük derecesinin kazanýlmasý gerekmektedir. 1.Grupta; Olimpiyat Oyunlarý, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunlarý, Dünya Özel Olimpiyat Oyunlarý, Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Þampiyonasý Finalleri, Dünya ve Avrupa Þampiyonasý yapýlmayan branþlarýn büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupalarý Finalleri, 2.Grupta; Ümitler, Gençler ve Yýldýzlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Þampiyonasý Finalleri, Dünya ve Avrupa Þampiyonasý yapýlmayan branþlarýn Ümitler, Gençler ve Yýldýzlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupalarý Finalleri, Üniversite Oyunlarý, Akdeniz Oyunlarý, Karadeniz Oyunlarý, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kýþ Festivalleri, FISU (Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu) tarafýndan düzenlenen Dünya Þampiyonalarý, CISM (Uluslararasý Askerî Sporlar Konseyi) tarafýndan düzenlenen Dünya Askerî Oyunlarý, Avrupa ve Dünya Þampiyonasý, ISF 24 (Uluslararasý Okul Sporlarý Federasyonu) tarafýndan düzenlenen Avrupa ve Dünya Þampiyonalarý, Olimpik branþlarda uluslararasý federasyonlarýn yarýþma takviminde yer alan, Ferdi branþlarda en az 17 ülke sporcusu, Takým sporlarýnda en az 9 ülke takýmýnýn katýldýðý uluslararasý yarýþma ve turnuvalar, 3.Grupta; Güneydoðu Avrupa Ülkeleri Oyunlarý yer almaktadýr. 2013-2014 öðretim yýlýnda spor ile ilgili alanlarda bir yükseköðretim programýnda okumak isteyenlerin, 12 Mayýs 2011 tarihinden sonraki bir tarihte ilgili federasyonlarýndan alacaklarý/aldýklarý Millî Sporcu Belgelerinin noter tasdikli örneðini bir dilekçe ekinde 29 Temmuz 2013 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylarýn 2013-YGS'ye girmiþ ve puaný hesaplanmýþ olmalýdýr. Baþvurusu geçerli adaylara 2013 Aðustos ayý içerisinde beden eðitimi ve spor programlarýnýn yer aldýðý Tercih Formu gönderilecektir. Adaylar tercihlerini belirterek bu Formu Merkezimize geri göndereceklerdir. Yerleþtirme iþlemi 2013 Eylül ayý içinde yapýlacaktýr. Bu adaylarýn yerleþtirilirken OBP ’leri Yükseköðretim Kurulunun belirlediði bir katsayý ile çarpýlarak 2013-YGS puanlarýna eklenecektir. Bu adaylar, merkezî yerleþtirme dýþýnda YGS puanlarý, OBP ’leri, yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve adaylarýn tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM'ce yerleþtirilecektir. 2012-ÖSYS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar 2013-ÖSYS'de ayný imkândan yararlanmak için tekrar baþvurduklarýnda, OBP ’lerine Yükseköðretim Kurulunca belirlenen katsayýnýn yarýsý kadar bir katsayý uygulanacaktýr.

10.5. ENGELLÝ ADAYLAR Bedensel özelliklerinde aðýr derecede ve sürekli olarak iþlev kaybý veya bozukluðu (örneðin, bütün düzeltmelere raðmen bedensel, görme veya iþitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olmasý nedeniyle eðitim-öðretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adaylarýn seçme ve yerleþtirme iþlemleri, ÖSYM Yönetim Kurulunun saptayacaðý bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanlarý ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapýlacaktýr. Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacaklarý saðlýk kurulu raporuyla kimlik bilgilerinin yer aldýðý, engellerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçeyi 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek baþvuru yaptýklarý Baþvuru Merkezine teslim edecekler, Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan adaylar ise baþvuru süresi içinde ÖSYM ’ye ulaþtýracaklardýr. Baþvuru iþlemleri tamamlandýktan sonra engelli duruma gelen adaylarýn saðlýk raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM ’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Çarþamba günü saat 17.00 ’ye kadar ÖSYM ’ye ulaþan ve saðlýk kurulunca raporlarý kabul edilen adaylar engel durumlarý göz önünde tutularak sýnava alýnacaklardýr. Daha önceki yýllarda engelli olarak ÖSYS ’ye baþvuran ve raporlarý kabul edilen adaylar, engel durumlarýnda bir deðiþiklik olmasa da bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarýnýn bir fotokopisini 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr. Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceði kurullarca incelenecek, adaylarýn engelleri yüzünden ayrý bir seçme ve yerleþtirme iþlemine tabi tutulup tutulmayacaklarý bu incelemelerin sonuçlarýna göre belirlenecektir. ÖSYM'nin yetkili kurullarýnca raporlarý kabul edilmeyen adaylar ÖSYS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir. Raporlarý Merkezimize ulaþan ve kabul edilen adaylar, engel durumlarýna göre ayrý salonlarda sýnava alýnacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/iþaretleyici verilecektir. Bu adaylarýn Sýnava Giriþ Belgelerinde “Engelli Salonu ” yazýlý olacaktýr. Soru kitapçýðýný hiç okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaþýk þekillere dayalý sorular sorulmayacaktýr. 24


Engelli adaylar sýnavda, kendilerinin kullanacaðý özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçlarý ve kullanacaklarý gerecin ne olduðu saðlýk kurulu raporlarýnda ve dilekçelerinde ayrýntýlý olarak belirtilmiþ olmalýdýr. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarýnca kabul edildiði takdirde, adaylar bu gereçlerini sýnavda kullanabileceklerdir. Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar Aday Baþvuru Formunun 26. alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ýþitme engelli adaylarýn raporlarýnda, iþitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrý ayrý iþitme eþikleri (dB olarak) ve konuþma engellerinin olup olmadýðýnýn (ve varsa derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarýna iþitme testinin imzalý ve onaylý bir örneðini de eklemelidir. Sýnavda görme engelli tüm adaylara 14 punto yazý karakterinde yazýlmýþ soru kitapçýðý verilmektedir. Aday Baþvuru Formunda görme engelli olduðunu belirten adaylardan 14 puntoda yazýlmýþ soru kitapçýðý istemeyenlerin, bu bilgiyi baþvuru süresi içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneði ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. 14 punto yazý karakterinde yazýlmýþ soru kitapçýðý istemeyen görme engelli adaylara, diðer soru kitapçýklarý ile ayný puntoda yazýlý soru kitapçýðý verilecektir. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar Ýnternet ile bireysel baþvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.

10.6. KKTC ’DEN BAÞVURAN ADAYLAR KKTC ’den baþvuran adaylar, baþvuru yapma ve ücret yatýrma iþlemlerini yurt içinden baþvuran adaylarda olduðu gibi kýlavuzdaki kurallar doðrultusunda yapacaklardýr.

10.7. KKTC HARÝÇ YURT DIÞINDAN BAÞVURAN ADAYLAR Türkiye dýþýnda oturan adaylar, 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunda YAZIÞMA ADRESÝ bilgi alanýna semt, oturulan þehir ve ülke adýný da yazacaklar; bu adaylar ÝL KODU bilgi alanýna “91 ” yazacaklardýr. Yurt dýþýnda bulunan adaylar sýnav ücretlerini göndermek için þu iki yoldan birini seçebilirler. y Ýsteyen adaylar, yurt içindeki yakýnlarý yardýmýyla, 2.5. maddede belirtilen kurallara göre gerekli ücreti yatýrabilirler. Bu þekilde ücret yatýran adaylardan; h 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS ’ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olanlar, Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapabileceklerdir. h Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapma hakký olmadýðýndan postayla baþvuru yapacak adaylar ise, bir yakýný tarafýndan yurt içinden sýnav ücretinin yatýrýlmasýný saðlayacak, ücreti yatýran yakýnýndan banka dekontunu iki nüsha olarak edinecek ve dekontun bir nüshasýný 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM ’ye ulaþtýracaktýr. Dekontun diðeri aday tarafýndan saklanmalýdýr. y Ýsteyen adaylar, ödemeleri gereken ücreti döviz olarak bankaya yatýrabilirler. Hesap numaralarý kýlavuzun arka kapaðýnda yazýlýdýr. Bu yolla sýnav ücreti yatýran adaylar, ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka veya posta havale makbuzunu, 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek posta yoluyla baþvuru yapacaklardýr. Sýnav ücretini döviz olarak bankaya yatýran adaylar bireysel baþvuru haklarý olsa bile, Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapamazlar. Yurt dýþýnda bulunan adaylardan postayla baþvuru yapacak olanlar, 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunu ve eklerini Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Yurt dýþýndan (KKTC hariç) baþvuran adaylarýn, en geç 15 Ocak 2013 tarihi saat 17.00'ye kadar Merkezimize ulaþan belgeleri iþleme konulacaktýr. 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunu kurallara uygun olarak doldurmayan, ekleri eksik, banka veya posta havale makbuzu geçersiz olan ve tüm bunlarý süresi içinde Merkezimize ulaþtýrmayan adaylarýn belgeleri iþleme konulmayacaktýr. Postadaki gecikmeler dikkate alýnmayacaktýr. Adaylar postada oluþabilecek gecikmeleri dikkate alarak belgelerini zamanýnda ÖSYM ’ye göndermelidir.

10.8. KKTC HARÝÇ YURT DIÞINDA ÖÐRENÝM GÖREN (TRANSKRÝPTLÝ) ADAYLAR Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayan/sürdüren adaylar, 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunda OKUL ADI alanýna “Yurt Dýþý ”, OKUL KODU alanýna ise örgün lise için “ 910012 ”, açýk öðretim lisesi için “919004 ” yazacaklar, “Not Sistemi ” ile “Diploma Notu/Puaný ” alanýný boþ býrakacaklardýr. h Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda bitirmiþ olanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneði ile birlikte yurt dýþýndaki öðrenimleri sýrasýnda aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir belgeyi (transkript); h hâlen ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda sürdürmekte olanlar, 2012-2013 öðretim yýlýnda mezun olabileceklerine iliþkin okullarýndan alacaklarý onaylý bir belge ile birlikte yurt dýþýndaki (son sýnýf hariç) öðrenimleri sýrasýnda aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir transkriptlerini (Bu adaylar, son sýnýfta aldýklarý notlarý gösteren transkriptlerini 2013 Haziran ayýnýn sonuna kadar ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr.); h ortaöðrenimlerinin birinci veya ikinci yýlýný veya her iki yýlýný da yurt içindeki bir okulda okuduktan sonra yurt dýþýna giderek son sýnýfýný hâlen orada okuyanlar veya son sýnýfýný orada okuduktan sonra mezun olanlar, yurt içinde okuduklarý yýllara ait tasdiknamelerinin onaylý örneði ile yurt dýþýnda okuduklarý yýllara ait transkriptlerini; 25


h ortaöðrenimleriyle ilgili öz geçmiþlerini (okul adý, yýl, okul türü, alan, okuduklarý ülke adý vb.) anlatan bir dilekçe ile birlikte zarf içine koyacaklar ve 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyeceklerdir. Posta yoluyla baþvuru hakký olanlar ile Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan adaylar bu belgelerini posta ile baþvuru süresi içerisinde ÖSYM ’ye ulaþtýracaklar, bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvuru yapanlar ise baþvuru yaptýklarý Baþvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Ayrýca bu adaylarýn, mezun olduklarý veya okumakta olduklarý okullarýn Türk liselerine denk olduðunu gösteren yurt içinde Ýl Millî Eðitim Müdürlüklerinden, yurt dýþýnda Eðitim Müþavirliklerimizden/Ataþeliklerimizden alacaklarý alan tespitinin ve diploma notlarýnýn da belirtildiði denklik belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir. Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayan/sürdüren adaylardan daha önceki yýllarda ÖSYS ’ye ve/veya Yurtdýþýnda Çalýþanlarýn Çocuklarý Ýçin Yükseköðretime Giriþ Sýnavýna (YÇS) baþvuru yapanlarýn, bu sýnavlardan hangisine ve hangi yýlda baþvuru yaptýklarýný belirten bir dilekçeyi de ÖSYM ’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir.

10.9. YURT DIÞINDA YÜKSEKÖÐRENÝM GÖRMEK ÝSTEYENLER 2013-2014 öðretim yýlýnda kendi imkânlarýyla yurt dýþýnda yükseköðrenim görmek isteyenlerin, öðrenim görmek istedikleri yükseköðretim kurumlarýnýn Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca (YÖK) tanýnýp tanýnmadýðýna iliþkin http://www.yok.gov.tr Ýnternet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresinden bilgi almalarý, Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði ’ni incelemeleri yararlarýna olacaktýr. Diploma denklik baþvurusunda istenecek belgelere YÖK ’ün http://www.yok.gov.tr Ýnternet adresinden ulaþýlabilecektir. Yurt dýþýnda öðrenime baþlayan öðrencilerden, Türkiye ’deki üniversitelere yatay geçiþ baþvurularýnda ÖSYS sonucu veya aþaðýda belirtilen muadil sayýlan belgeler aranacaktýr. Bu adaylarýn yurt dýþýnda öðrenime baþladýklarý yýlda ÖSYS ’ye girmiþ olmalarý, ön lisans programlarý için YGS ’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programlarý için LYS ’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almalarý þartý aranacaktýr. SAT 1 (Minimum 1000 puan) ACT (Minimum 21 Puan) Abitur Fransýz Bakaloryasý GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders) Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB) Avusturya Matura Diplomasý (Matura Reifezeugnis) Ýtalya Maturita Diplomasý (Diploma di Maturita)

10.10. BÝRDEN FAZLAORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN DÝPLOMA ALMIÞ OLANADAYLAR En az iki diplomasý olanlar ile en az bir diplomasý olup 2012-2013 öðretim yýlý içinde bir baþka diploma alabilecek durumda olanlar, 2013-ÖSYS ’ye baþvururlarken bu okullardan birini seçeceklerdir. Ancak baþvurusunu son sýnýf öðrencisi olarak yapacak olan adaylar mezun olamadýklarýnda, kazandýklarý yükseköðretim programýna kayýt yaptýramayacaklarýný göz önünde bulundurmalýdýrlar.

10.11. 2013-ÖSYS ’YE BAÞVURDUKTAN SONRA BÝLGÝLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK OLANLAR Kimlik Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2013-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra kimlik bilgilerinde (1-9. bilgi alanlarý) deðiþiklik olan adaylar, bu deðiþikliði önce Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýrlar. Bu deðiþiklikler, ancak MERNÝS ’te yapýldýktan sonra aday tarafýndan ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapýlabilecektir. Kimlik Bilgilerinin “UYRUÐU ” Alanýnda Deðiþiklik Olanlar: 2013-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra uyruðunda (10. bilgi alaný) deðiþiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlý Dilekçe örneði ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize baþvuracaklardýr (Uyruk bilgisini deðiþtiren adaylar, cevap kâðýtlarýna Sýnava Giriþ Belgelerinde yer alan T.C. Kimlik Numarasýný kodlamak zorundadýr.). Öðrenim Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2013-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra öðrenim bilgilerinde (11-18. bilgi alanlarý) deðiþiklik olan adaylar, kýlavuzun sonunda yer alan 2013-ÖSYS Öðrenim Bilgileri Deðiþikliði Dilekçe örneðini kullanarak ve dilekçenin sonundaki açýklamalarý okuyup ilgili belgeleri ekleyerek Merkezimize en geç 7 Haziran 2013 tarihine kadar baþvuracaklardýr. Diðer Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2013-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra sýnava iliþkin bilgilerinde, iletiþim bilgileri ile boy ve kilo bilgilerinde (19-25. bilgi alanlarý) deðiþiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden kendileri deðiþtirebileceklerdir. Baþvuru yaptýktan sonra YGS ’ye girme isteðinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylarýn, baþvuru süresi içinde ÖSYM ’nin Ýnternet sayfasýnda “2013-YGS ’ye Girme Ýsteði Deðiþikliði ” baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda istenilen iþlemleri yapmalarý gerekir. ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden aday tarafýndan yapýlabilecek tüm deðiþiklikler, ancak ÖSYM tarafýndan belirlenecek tarihlere kadar yapýlabilecektir. Baþvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak; baþvuru süresi tamamlandýktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dýþýndaki sýnav salonlarýnda sýnavlarýný yapmalarýna engel fiziki durumlarýnda 26


meydana gelen deðiþiklikler (hastalýk, ortopedik engel, saðlýk ile ilgili kullanýlmasý zorunlu araç gereç vb.) saðlýk raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlý Dilekçe örneði ile sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Çarþamba günü saat 17.00 ’ye kadar ÖSYM-SHDB ’ye ulaþtýrýlmalýdýr. Bu adaylardan raporlarý kabul edilenler “Engelli Salonu ”nda sýnava alýnacaklardýr.

10.12. DÝPLOMALARINDA DÝPLOMA NOTLARI YAZILI OLMAYANLAR Diplomalarýnda diploma/mezuniyet notu belirtilmemiþ adaylar, Aday Baþvuru Formunun “17. Not Sistemi ” alanýnda “10 ’lu ” seçeneðini iþaretleyecekler ve “18. Diploma Notu/Puaný ” alanýna diploma dereceleri “orta ” ise 5,50; “iyi ” ise 7,00; “pekiyi ” ise 8,50 yazacaklardýr (Yurt dýþýnda öðrenim görenler hariç.).

11. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adaylar, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi ve 10.11. maddede yer almayan isteklerinde, kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurabileceklerdir. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarýn vermiþ olduðu dilekçeleri https:/ /ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir. Sýnav ve yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda açýklandýktan sonra 15 gün içinde (sonuçlarýn açýklandýðý tarihten bir gün sonra baþlamak üzere) Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Sýnav sorularýna iliþkin itirazlar ise, sorularýn Ýnternet ’te açýklanma tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde (açýklama tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere) ayný þekilde yapýlmalýdýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi 6028011-5013 numaralý hesabýna (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr. Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý sýnav sonuçlarýnýn ilanýndan 6 ay sonra, cevap kâðýtlarý ise 1 yýl sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dâhil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

12. ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER Adaylar, kýlavuz bilgilerine, sýnavlar ve baþvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM ’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden eriþeceklerdir. Ayrýca baþvuru iþlemini tamamladýktan sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleriyle giriþ yapabileceklerdir. Yukarýda belirtilen Ýnternet adresinde adaylarýn yapabileceði baþlýca iþlemler þunlardýr: a) 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS baþvurularýndan birini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapanlardan, öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar için 2013-ÖSYS baþvurusunu yapma b) Baþvuru iþlemi sonrasýnda baþvuru kayýt bilgilerini görme c) ÖSYM ’nin belirleyeceði tarihlerde, sýnava iliþkin bilgiler ile iletiþim bilgilerini deðiþtirme d) Öðrenim bilgilerini ve diploma notu/puaný bilgilerini öðrenme e) Sýnava Giriþ Belgesi edinme f) Sýnav sonuç bilgilerini öðrenme g) Yükseköðretim programlarý tercihlerini yapma h) Yerleþtirme sonuçlarýný öðrenme ý) Soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ve cevap anahtarýný görüntüleme

13. TÜRKÝYE ’DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR Yükseköðretim kurumlarýnda ayný anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programýna kayýt yaptýrýlamayacaðýna ve eðitime devam edilemeyeceðine iliþkin 22/09/2011 ve 27/09/2012 tarihli Yükseköðretim Genel Kurul kararlarý uyarýnca, durumlarý bu açýklamaya uyan adaylar halen kayýtlý olduklarý yükseköðretim kurumundan iliþiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna kayýt yaptýramazlar. Söz konusu kararlar öðrencilerin ÖSYS tercih ve yerleþtirmelerinde herhangi bir programa yerleþtirilmesine engel deðildir. Durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 27


a) b)

c)

1111 sayýlý Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlýðýnca yayýnlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkýný kaybedenler, Ýki veya üç yýllýk bir yükseköðretim programýný bitirmiþ olup dört yýldan daha az süreli bir baþka yükseköðretim programýna girmek isteyenlerden askerliðini yapmamýþ olanlar (Ýki veya üç yýl süreli bir yükseköðretim programýndan mezun olup askerliðini yapmamýþ olan adaylar, dört yýl veya daha fazla süreli bir yükseköðretim programýna girmek için 2013-ÖSYS'ye baþvurabilirler.), Dört yýl veya daha fazla süreli bir yükseköðretim programýný bitirmiþ olanlardan askerliðini yapmamýþ olan adaylar

2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköðretim programýna yerleþmeleri durumunda bu adaylarýn kayýtlarý yapýlacaktýr. Ancak, bu durumdaki adaylarýn askerlikleri tecil edilmiþ ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayýt hakký kazandýklarý programda eðitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarýný kaybettiklerinden bu durumdaki adaylarýn kayýtlarý dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptýktan sonra eðitime devam edebileceklerdir.

Tablo 1A YGS ’deki Testler ve Kapsamlarý Test

Testin Kapsamý

Soru Sayýsý

Türkçe Testi

Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular ....................................................................

40

Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünmeye dayalý sorular Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Tarih ................................................................................................................... Coðrafya ............................................................................................................. Felsefe ................................................................................................................ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ..............................................................................

15 12 8 5

Matematiksel iliþkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular .......................................

40

Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünmeye dayalý sorular Fen Bilimleri Testi

Fizik ................................................................................................................... Kimya ................................................................................................................ Biyoloji ..............................................................................................................

14 13 13

Tablo 1B YGS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%) Puan Türü

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

YGS-1

20

10

40

30

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

YGS-6

33

10

37

20

28

Fen Bilimleri


Tablo 1C LYS ’lerdeki Testler Sýnav

Sýnavýn Kapsamý

Soru Sayýsý

Matematik Sýnavý (LYS-1)

Matematik Testi ............................................................ 50 Geometri Testi............................................................... 30

Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2)

Fizik Testi ..................................................................... 30 Kimya Testi .................................................................. 30 Biyoloji Testi ................................................................ 30

Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3)

Türk Dili ve Edebiyatý Testi .......................................... 56 Coðrafya-1 Testi* ......................................................... 24

Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4)

Tarih Testi ..................................................................... 44 Coðrafya-2 Testi ........................................................... 14 Felsefe Grubu Ýle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Felsefe Grubu Psikoloji .................................................................... 8 Sosyoloji ................................................................... 8 Mantýk ...................................................................... 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ......................................... 8

Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5)

Sözcük bilgisi ve dil bilgisi ........................................... 20 Çeviri ............................................................................ 12 Okuduðunu anlama ...................................................... 48

* Edebiyat-Coðrafya Sýnavýndaki Coðrafya-1 sorularý, Coðrafya Dersi Öðretim programýnda belirtilen 9. sýnýf kazanýmlarýnýn tamamý ile 10., 11. ve 12. sýnýflarda haftada 2 saat okutulan ortak Coðrafya dersi kazanýmlarýyla sýnýrlý olacaktýr.

Tablo 1D ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

MF-1

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

MF-2

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

MF-3

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

MF-4

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5 Matematik

Geometri

Türk Dili ve Edebiyatý

TM-1

4 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

TM-2

4 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

TM-3

4 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5 Türk Dili ve Edebiyatý

Coðrafya-1

Tarih

Coðrafya-2

TS-1

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

TS-2

5 testin en az ikisinin ham puaný ≥ 0,5

Biyoloji

Coðrafya-1

Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahlak Bil.

Yabancý Dil DÝL-1

Dil ham puaný ≥ 0,5

DÝL-2

Dil ham puaný ≥ 0,5 29

DÝL-3

Dil ham puaný ≥ 0,5


Tablo 1E LYS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%)

YGS Puan Türü Türkçe

LYS (LYS-1 + LYS-2)

Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

6

14

9

22

11

13

9

5

Testlerin Aðýrlýklarý (%)

YGS Puan Türü Türkçe

LYS (LYS-1 + LYS-3)

Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1

TM-1

14

5

16

5

25

10

18

7

TM-2

14

7

14

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10

Testlerin Aðýrlýklarý (%)

YGS

LYS (LYS-3 + LYS-4)

Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 Tarih Coð.-2 Felsefe Gr. Din Kül. ve Ahlak Bil. TS-1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

11

6

5

25

5

15

5

10

Testlerin Aðýrlýklarý (%)

YGS Puan Türü Türkçe

Sosyal Bilimler

LYS (LYS-5)

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Yabancý Dil

DÝL-1

15

9

6

5

65

DÝL-2

25

13

7

5

50

DÝL-3

48

20

7

5

20

30


Tablo 1F Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Yükseköðretim Programýnýn Türü

Ýlgili Puan Türleri

Puan Koþulu

Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýný tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ kalan kontenjanlar dâhil)

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýný tercih edebilmek için

Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna YGS Puan Türünde ön kayýt yaptýrabilmek için (Devlet Konservatuvarlarýnýn/Konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarýnýn Konservatuvarlarýn lisans devresine yerleþtirilmesinde merkezî sýnav puaný aranmaz.)

En az 140 puan

Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Tasarým, Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanlarýný tercih edebilmek için

Ýlgili YGS/LYS Puan Türünde

En az 180 puan

Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki lisans programlarýný tercih edebilmek için

Ýlgili LYS Puan Türünde

En az 180 puan

DÝKKAT: Sýnavda uygulanacak test sorularýnýn telif haklarý ÖSYM ’ye aittir. Sorular, basýlý ya da internet ortamýnda yayýnlanamaz. ÖSYM ’nin yazýlý izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamýnýn veya bir kýsmýnýn kopya edilmesi, fotoðraflarýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý, kullanýlmasý ya da yayýnlanmasý yasaktýr. Aksi yönde fiillere karþý, 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereðince kanuni yollara baþvurulacaktýr. Sýnava giren adaylar, bu durumu kabul etmiþ sayýlýrlar.

31


Tablo 3A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðretmenliði alanlarýndan mezun olanlar ile Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarý da aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Coðrafya Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Öðretmenlik Programlarý

Yükseköðretim Programlarý Özel Eðitim Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði

TS-1 TM-3 YGS-4 YGS-4 YGS-4 YGS-5 TM-2

Puan Türü YGS-4 TM-2 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 YGS-6 YGS-4

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Coðrafya Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Öðretmenlik Programlarý

Puan Türü

Özel Eðitim Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði

TS-1 TM-3 YGS-4 MF-1 YGS-4 MF-1 YGS-5 TM-2

YGS-4 TM-2 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 YGS-6 YGS-4

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Biyoloji Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Öðretmenlik Programlarý Özel Eðitim Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði

MF-2 TM-3 MF-2 MF-2 YGS-4 MF-1 YGS-4

YGS-2 MF-1 YGS-5 TM-2 YGS-4 TM-2 YGS-6 YGS-4

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Almanca Öðretmenliði Arapça Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði

DÝL-1 DÝL-3 DÝL-1 YGS-4

Ýngilizce Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Japonca Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Öðretmenlik Programlarý

DÝL-1 YGS-4 DÝL-3 YGS-5 TM-2

Özel Eðitim Öðretmenliði Rus Dili ve Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði

YGS-4 DÝL-3 TM-2 YGS-6 YGS-4

Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.), Çok Programlý Lisenin Ýmam Hatip Lisesi Programý / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý, Açýköðretim Lisesinin Ýmam Hatip Lisesi Programý ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Arap Dili ve Edebiyatý Dünya Dinleri Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr.

Puan Türü DÝL-3 YGS-4 YGS-4 YGS-4

Yükseköðretim Programlarý Ýslam ve Din Bilimleri Ýslami Ýlimler Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý

Puan Türü YGS-4 YGS-4 YGS-4

Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi mezunlarý ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Spor a l a n ý n d a n m e z u n o l a n l a r a þ a ð ý d a k i l i s a n s p r o g r a m ý n a yerleþtirilirken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Rekreasyon

YGS-5

Spor Yöneticiliði

YGS-5 32

Spor Yönetimi

YGS-5


Tablo Tablo3B.1 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans LisansProgramlarý Programlarý

4951-Acil Saðlýk Hizmetleri 3523-Acil Týp Teknisyenliði 1746-Hemþirelik 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Yüksekokul) 4 YGS-4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 YGS-5 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1107-Bankacýlýk 4396-Muhasebe ve Finansman Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Tek.-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Tek.-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Gýda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, OBP ’nin 0,12 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.

1197-Bilgi Ýþlem 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) 4 YGS-1 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1 Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1202-Bilgisayar 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) 4 YGS-1 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS-1 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS-1 --------------------------------------------------------------------------------------------3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------3318-Borsa Hizmetleri 4396-Muhasebe ve Finansman 4422-Pazarlama ve Perakende 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1238-Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 4966-Saðlýk Hizmetleri Sekreterliði 2321-Sekreterlik 3538-Týbbi Sekreterlik 2687-Týp Sekreterliði 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1265-Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði 3612-Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Hemþirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 ---------------------------------------------------------------------------------------------

33


Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

1292-Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) 4 YGS-5 Görme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4 Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS-5 Özel Eðitim Öðretmenliði 4 YGS-4 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5 Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 YGS-6 Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4 --------------------------------------------------------------------------------------------3387-Deniz Turizmi Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1381-Deniz ve Liman Ýþletme Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1396-Dýþ Ticaret 4396-Muhasebe ve Finansman Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1464-Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik 3832-Yaþlý Hizmetleri Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Hemþirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine) 3915-Mekatronik 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 4 YGS-1 --------------------------------------------------------------------------------------------3324-Emlak Komisyonculuðu Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) 4 YGS-6 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, OBP ’nin 0,12 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.

2823-Genel Ziraat 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi 2823-Ziraat Tütün Eksperliði (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 4773-Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) 4788- Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) 4 YGS-1 Güverte (Yüksekokul) 4 YGS-1 --------------------------------------------------------------------------------------------1615-Gazetecilik 4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 4553-Organizasyon Hizmetleri 4568-Radyo Sinema ve Televizyon 3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-4 --------------------------------------------------------------------------------------------4862-Harita-Tapu-Kadastro 1719-Harita ve Kadastro 2508-Tapu Kadastro Tapu Kadastro 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------3339-Kat Hizmetleri 2295-Ön Büro 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Kimya Öðretmenliði 5 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------1924-Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4003-Kuyumculuk Teknolojisi Taký Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5 --------------------------------------------------------------------------------------------3915-Mekatronik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 4416-Otomotiv Teknolojisi 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor

34


Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyen. (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 YGS-1 Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) 4 YGS-1 --------------------------------------------------------------------------------------------3791-Ayakkabý Teknolojisi 4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi 1093-Ayakkabýcýlýk 1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 2618-Erkek Terziliði 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1663-Giyim 1663-Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 3119-Hazýr Giyim 2618-Kadýn Terziliði 3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda (Giysi) Tasarým 2096-Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3366-Örme Hazýr Giyim 4443-Sanat ve Tasarým 3586-Tekstil (Konfeksiyon) 2618-Terzilik 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj Moda Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5 --------------------------------------------------------------------------------------------2143-Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 3868-Bilgisayarlý Muhasebe Muhasebe (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------2158-Mutfak Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Yüksekokul) 4 YGS-4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) 4 YGS-5

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Puan Türü

Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, OBP ’nin 0,12 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna OBP ’nin 0,06 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.

Devamý Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------2253-Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------3351-Sigortacýlýk Aktüerya (Yüksekokul) 4 YGS-1 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------4767-Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) 2452-Su Ürünleri 2452-Su Ürünleri-Ýþleme 2452-Su Ürünleri-Üretme Balýkçýlýk Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------2693-Ticaret Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------Okul Türü, Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Olan Liselerin Tüm Alanlarý Ýle Çok Programlý Liseler ve Açýköðretim Lisesinin Bu Okul Türlerine Karþýlýk Gelen Alanlarýný Bitirenler 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4422-Pazarlama ve Perakende Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------4505-Ulaþtýrma Hizmetleri Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 --------------------------------------------------------------------------------------------2672-Týp Elektroniði 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Odyoloji (Yüksekokul) 4 YGS-2 --------------------------------------------------------------------------------------------4161-Bahçecilik 2948-Çay Teknolojisi 2823-Genel Ziraat 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3895-Peyzaj 3373-Süs Bitkileri 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi 4093-Zeytin Teknolojisi 2823-Ziraat

Organik Tarým Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6 ---------------------------------------------------------------------------------------------

35


Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Tablo Tablo3B.2 3B.2 Teknoloji TeknolojiFakültesi FakültesiLisans LisansProgramlarý Programlarý Puan Türü

Teknoloji Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný), yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacaktýr. Teknoloji Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar tercihleri arasýnda gösteremezler.

Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

1039-Aðaç Ýþleri 4134-Ahþap Teknolojisi 3681-Ahþap Yat Ýnþaa 3434-Döþemecilik 2081-Mobilya ve Dekorasyon 4972-Mobilya ve Ýç Mekân Tasarýmý Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1197-Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi / Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým 4176-Biliþim Teknolojileri 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4725-Denizcilik (Gemi Elekroniði ve Haberleþme) 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Tek. 3915-Mekatronik 2211-Otomatik Kumanda 4814-Raylý Sistemler Tekn. (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði 4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði / Uçak Elektroniði Bilgisayar Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1202-Bilgisayar 3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi / Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý Puan Türü

4176-Biliþim Teknolojileri 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3915-Mekatronik 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði Biyomedikal Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1197-Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi / Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým 4176-Biliþim Teknolojileri 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme) 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Tek. 3915-Mekatronik 2211-Otomatik Kumanda 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4814-Raylý Sistemler Tekn. (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði 4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði / Uçak Elektroniði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 ---------------------------------------------------------------------------------------------

36


Tablo 3B.2

Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 3785-Endüstriyel Mekanik 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1684-Grafik 1684-Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 1835-Kalýp / Kalýpçýlýk 1987-Makine 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2247-Plastik Sanatlar 2749-Resim (Anadolu Kýz Meslek L, Kýz M. L.) 2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L, Kýz M. L.) 4443-Sanat ve Tasarým 3565-Tasarým Teknolojisi 3565-Tasarým ve Teknolojisi 2666-Tesviye Endüstriyel Tasarým Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknoloji 4416-Otomotiv Teknolojisi 2378-Sýhhi Tesisat 2384-Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma 2912-Soðutma ve Ýklimlendirme 3517-Tesisat Teknolojisi 3167-Tesisat Tek. (Isýtma ve Doðalgaz) 3654-Tesisat Tek. (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) 3152-Tesisat Tek. (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý) 3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý) 3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve Onarýmý) 4485-Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1443-Döküm

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Puan Türü

4217-Döküm Teknolojisi 1443-Dökümcülük 1443-Endüstriyel Döküm 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý 1684-Grafik 1684-Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1829-Ýzabe 1835-Kalýp / Kalýpçýlýk 1987-Makine 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2075-Mikroteknik 2101-Model 2101-Modelcilik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknoloji 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 4416-Otomotiv Teknolojisi 3476-Plastik Ýþleme 3476-Plastik Teknolojisi 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 3565-Tasarým Teknolojisi 3565-Tasarým ve Teknolojisi 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2666-Tesviye Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1045-Alt Yapý 1045-Alt Yapý (Ýnþaat) 4862-Harita-Tapu-Kadastro 1719-Harita ve Kadastro 3235-Ýç Mekân Tasarýmý 3235-Ýç Mekân Düzenleme 1767-Ýnþaat 4312-Ýnþaat Teknolojisi 4972-Mobilya ve Ýç Mekân Tasarýmý 4808-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat) 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasarým 2508-Tapu Kadastro 1773-Ýnþaat-Üst Yapý 1773-Üst Yapý 1773-Üst Yapý-Ýnþaat 2776-Yapý 2776-Yapý (Kâgir-Ahþap) 2797-Yapý Ressamlýðý 2776-Yapýcýlýk Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 ---------------------------------------------------------------------------------------------

37


Tablo 3B.2

Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1443-Döküm 4217-Döküm Teknolojisi 1443-Dökümcülük 1443-Endüstriyel Döküm 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1829-Ýzabe 1835-Kalýp 1835-Kalýpçýlýk 3701-Konfeksiyon Mak. Bakým ve Onarým 1987-Makine 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 2933-Makine Model 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2075-Mikroteknik 2101-Model 2101-Modelcilik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknoloji 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 4416-Otomotiv Teknolojisi 3476-Plastik Ýþleme 3476-Plastik Teknolojisi 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2666-Tesviye 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1491-Elektrik 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1987-Makine

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Puan Türü

4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknoloji 4416-Otomotiv Teknolojisi 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik- Elektronik) 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknis. ve Havayolu Tekn. (Gövde Motor) 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1443-Döküm / Dökümcülük / Endüstriyel Döküm 4217-Döküm Teknolojisi 1829-Ýzabe 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 3476-Plastik Ýþleme / Plastik Teknolojisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri / Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 4416-Otomotiv Teknolojisi 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknis. ve Havayolu Tekn. (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 --------------------------------------------------------------------------------------------1197-Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi / Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým 4176-Biliþim Teknolojileri Yazýlým Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4 ---------------------------------------------------------------------------------------------

38


Tablo Tablo3B.3 6B.3 Sanat Sanatve veTasarým TasarýmFakültesi FakültesiLisans LisansProgramlarý Programlarý Sanat ve Tasarým Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný), yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacaktýr. Sanat ve Tasarým Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar tercihleri arasýnda gösteremezler. Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

1271-Çini Desinatörlüðü 1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) 1286-Çinicilik ve Seramik 1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 1547-Dekoratif El Sanatlarý 3428-Dekoratif Sanatlar 1437-Dokuma / Tekstil Dokuma 1547-El Sanatlarý 1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Teknolojisi 1547-El Sanatlarý ve Çiçek 1532-El ve Makine Nakýþlarý 4898-El Sanatlarý ve Seramik 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 2179-Nakýþ 2247-Plastik Sanatlar 4443-Sanat ve Tasarým El Sanatlarý (M.T.O.K.) 4 YGS-5 -----------------------------------------------------------------------------3805-Fotoðrafçýlýk 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 3978-Grafik Tasarým 2749-Resim (Anadolu Kýz M.L, Kýz M.L) 4443-Sanat ve Tasarým 3565-Tasarým Teknolojisi 3565-Tasarým ve Teknolojisi 2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L / Kýz Meslek L) Grafik Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5 -----------------------------------------------------------------------------3791-Ayakkabý Teknolojisi 4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi 1093-Ayakkabýcýlýk 1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 2618-Erkek Terziliði 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1663-Giyim / Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 3119-Hazýr Giyim 2618-Kadýn Terziliði 3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda (Giysi) Tasarým 2096-Moda Resmi

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý Puan Türü

3241-Moda Tasarým 3366-Örme Hazýr Giyim 4443-Sanat ve Tasarým 3586-Tekstil (Konfeksiyon) 2618-Terzilik 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj Moda Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5 -----------------------------------------------------------------------------1223-Boya Apre 2892-Boya-Baský-Desen 1437-Dokuma 3963-Düz Örgü (Triko) 2618-Erkek Terziliði 1663-Giyim / Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi 3119-Hazýr Giyim 1788-Ýplik 1788-Ýplikçilik 2618-Kadýn Terziliði 2583-Kalite Kontrol (Tekstil) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda Tasarým 3241-Moda (Giysi) Tasarým 3571-Örgü Teknolojisi 2598-Örme 3366-Örme Hazýr Giyim 2598-Örme Teknolojisi 4443-Sanat ve Tasarým 2535-Tekstil 3586-Tekstil (Konfeksiyon) 3146-Tekstil (Örme Teknolojisi) 2541-Tekstil Boya-Apre 2892-Tekstil Boya-Baský-Desen 1437-Tekstil Dokuma 1788-Tekstil Ýplik / Tekstil Ýplikçilik 2583-Tekstil Kalite Kontrol 2598-Tekstil Örme 3188-Tekstil Tasarýmý 4479-Tekstil Teknolojisi 2618-Terzilik 4039-Triko Desen 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Tekstil Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-6 ------------------------------------------------------------------------------

39


Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Tablo Tablo3B.4 3B.4 Turizm TurizmFakültesi FakültesiLisans LisansProgramlarý Programlarý Puan Türü

Turizm Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný), yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken OBP ’leri 0,12 ile çarpýlacaktýr. Turizm Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar tercihleri arasýnda gösteremezler.

Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 1072-Aþçýlýk 1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Teknolojisi -Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi -Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1574-Ev Ekonomisi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 3339-Kat Hizmetleri 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 1161-Kurum Beslenmesi 2158-Mutfak 2295-Ön Büro 2205-Otelcilik ve Turizm 4018-Otel Ýþletmeciliði 1176-Pastacýlýk 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý Puan Türü

3942-Animatörlük 1113-Beden 4223-Eðlence Hizmetleri 3805-Fotoðrafçýlýk 1615-Gazetecilik 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 3984-Host ve Hosteslik 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2122-Monitörlük 4553-Organizasyon Hizmetleri 4568-Radyo Sinema ve Televizyon 3277-Radyo Televizyon/ Radyo-Televizyon 3208-Seyahat Acentacýlýðý 3208-Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði 2446-Spor 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 4 YGS-3 ------------------------------------------------------------------------------

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) 4 YGS-4 -----------------------------------------------------------------------------40


Tablo 3B.4

Puan Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Türü Yükseköðretim Lisans Programlarý

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 3942-Animatörlük 1072-Aþçýlýk 3387-Deniz Turizmi 4788-Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 4223-Eðlence Hizmetleri 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 3339-Kat Hizmetleri 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2158-Mutfak 2295-Ön Büro 4553-Organizasyon Hizmetleri 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý 3208-Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 4505-Ulaþtýrma Hizmetleri 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri 3779-Yat Kaptanlýðý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Lisans Programlarý

Süre

Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Puan Türü

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 3339-Kat Hizmetleri 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2295-Ön Büro 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý 3208-Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Turizm Rehberliði (M.T.O.K.) 4 DÝL-1 ------------------------------------------------------------------------------

Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) 4 YGS-6 ------------------------------------------------------------------------------

41


Tablo 3C 3C Tablo Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Lisans Programlarý Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Ön Lisans Programlarý

1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe 3318-Borsa Hizmetleri 1381-Deniz ve Liman Ýþletme 1396-Dýþ Ticaret 3324-Emlak Komisyonculuðu 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 2143-Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 4526-Pazarlama 4422-Pazarlama ve Perakende 4024-Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk 3351-Sigortacýlýk 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 2645-Tesis Ýþletmeciliði 2693-Ticaret 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4505-Ulaþtýrma Hizmetleri Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Deniz ve Liman Ýþletmeciliði Dýþ Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði Hava Lojistiði Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýþletme Yönetimi Kooperatifçilik Lojistik Marina Ýþletme Marka Ýletiþimi Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý Pazarlama Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Posta Hizmetleri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarýmsal Ýþletmecilik Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

4951- Acil Saðlýk Hizmetleri 3523-Acil Týp Teknisyenliði 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði Acil Durum ve Afet Yönetimi Ameliyathane Hizmetleri Elektronörofizyoloji Ýlk ve Acil Yardým Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþ ve Uðraþý Terapisi Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Otopsi Yardýmcýlýðý Perfüzyon Teknikleri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Týbbi Tanýtým ve Pazarlama

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1024-Adalet 3758-Zabýt Katipliði Adalet

2

1039-Aðaç Ýþleri 4134-Ahþap Teknolojisi 3681-Ahþap Yat Ýnþaa 3434-Döþemecilik 2081-Mobilya ve Dekorasyon 4972-Mobilya ve Ýç Mekân Tasarýmý 4401-Müzik Aletleri Yapýmý Mobilya ve Dekorasyon Ormancýlýk ve Orman Ürünleri

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 1072-Aþçýlýk 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 3455-Gýda Teknolojisi 3339-Kat Hizmetleri 4547-Konaklama 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1161-Kurum Beslenmesi 2158-Mutfak 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2295-Ön Büro 1176-Pastacýlýk 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aþçýlýk Ýkram Hizmetleri Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

42


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

(Devamý) Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi Gaz ve Tesisatý Teknolojisi Geoteknik Harita ve Kadastro Ýnþaat Teknolojisi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Maden Teknolojisi Mimari Restorasyon Raylý Sistemler Yol Teknolojisi Sulama Teknolojisi Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri Yapý Denetimi Yapý Ressamlýðý

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Bilimleri 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1306-Deðirmencilik 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Çay Eksperliði Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri Teknolojisi Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Gýda Teknolojisi Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi Su Ürünleri Ýþleme Teknolojisi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Yað Endüstrisi Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4856-Aile ve Tüketici Bilimleri 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri Sosyal Hizmetler

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1045-Alt Yapý 1045-Alt Yapý (Ýnþaat) 1767-Ýnþaat 4312-Ýnþaat Teknolojisi 1773-Ýnþaat-Üst Yapý 1773-Üst Yapý 1773-Üst Yapý-Ýnþaat 2776-Yapý 2776-Yapý (Kagir-Ahþap) 2797-Yapý Ressamlýðý 2776-Yapýcýlýk Beton Teknolojisi Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Bilimleri 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1574-Ev Ekonomisi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Ev Ýdaresi

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

2 2

1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliði 4987-Anestezi ve Reanimasyon Anestezi Elektronörofizyoloji Ýþ ve Uðraþý Terapisi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3942-Animatörlük 4223-Eðlence Hizmetleri 3984-Host ve Hosteslik 4547-Konaklama 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði 4464- Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm 4505- Ulaþtýrma Hizmetleri 4113 - Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Kültürel Miras ve Turizm Otobüs Kaptanlýðý Turizm Animasyonu Turizm Rehberliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3791-Ayakkabý Teknolojisi 4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi 1093-Ayakkabýcýlýk 1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3084-Deri Teknolojisi 1856-Kimya 4327- Kimya Teknolojisi Ayakkabý Tasarým ve Üretimi Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

43


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

3559-Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) 1259-Cilt ve Serigrafi 1259-Ciltleme ve Serigrafi 1422-Dizgi 1609-Fotoðraf ve Kliþe 3805-Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3057-Klasik Ciltçilik 2012-Matbaa / Matbaacýlýk 2185-Ofset Baský 2185-Ofset Baský Serigrafi 2274-Reprodüksiyon ve Kliþe 3565-Tasarým Teknolojisi / Tasarým ve Teknolojisi 2707-Tipo Baský 2707-Tipo Baský Serigrafi Basým ve Yayýn Teknolojileri Basýn ve Yayýncýlýk Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Grafik Tasarýmý Marka Ýletiþimi

3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 4369-Makine Teknolojisi 2101-Model 2101-Modelcilik Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Otomotiv Teknolojisi

2 2 2 2 2

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1197-Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým 4176- Biliþim Teknolojileri Basým ve Yayýn Teknolojileri Bilgi Güvenliði Teknolojisi Bilgi Yönetimi Bilgisayar Operatörlüðü Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Teknolojisi Coðrafi Bilgi Sistemleri Ýnternet ve Að Teknolojileri Mobil Teknolojileri Pazarlama

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3262-Proses 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Üretimde Kalite Kontrol

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1113-Beden 2122-Monitörlük 2446-Spor Spor Yönetimi

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

2

3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3978-Grafik Tasarým 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 2101-Model 2101-Modelcilik 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstri Ürünleri Tasarýmý

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1835-Kalýp / Kalýpçýlýk 3701-Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2075-Mikroteknik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 4416-Otomotiv Teknolojisi 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2666-Tesviye Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý Endüstriyel Kalýpçýlýk Gemi Makineleri Ýþletme Grafik Tasarýmý

---------------------------------------------------------------------------------------------------

44

2 2 2 2 2


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

(Devamý) Ýþ Makineleri Operatörlüðü Makine Mekatronik Metalurji Oto Boya ve Karoseri Otomotiv Teknolojisi Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Sondaj Teknolojisi Tarým Makineleri Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1223-Boya Apre 2892-Boya-Baský-Desen 1437-Dokuma 3963-Düz Örgü (Triko) 1788-Ýplik / Ýplikçilik 2583-Kalite Kontrol (Tekstil) 3571-Örgü Teknolojisi 2598-Örme / Örme Teknolojisi 2535-Tekstil 2541-Tekstil Boya-Apre 2892-Tekstil Boya-Baský-Desen 1437-Tekstil Dokuma 1788-Tekstil Ýplik 1788-Tekstil Ýplikçilik 2583-Tekstil Kalite Kontrol 2598-Tekstil Örme 3188-Tekstil Tasarýmý 4479-Tekstil Teknolojisi 3146-Tekstil (Örme Teknolojisi) 4039-Triko Desen 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Çorap ve Moda Tasarýmý Halýcýlýk ve Kilimcilik Moda Tasarýmý Tekstil Teknolojisi

(Devamý) Boya Teknolojisi Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði Gýda Teknolojisi Kaðýt Teknolojisi Kimya Teknolojisi Kozmetik Teknolojisi Laboratuvar Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi Maden Teknolojisi Oto Boya ve Karoseri Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Sondaj Teknolojisi Þarap Üretim Teknolojisi Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi Týbbi ve Aromatik Bitkiler Yað Endüstrisi Yapý Yalýtým Teknolojisi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1238-Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 1939-Kütüphanecilik 2321-Sekreterlik 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýþletme Yönetimi

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3696-Boya Teknolojisi 1553-Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 3104-Endüstriyel Boyacýlýk 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 3131-Lastik Teknolojisi 2232-Petrokimya 3476-Plastik Ýþleme 3476-Plastik Teknolojisi 3262-Proses 2399-Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði 2399-Sýnai Boya

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

2969-Cam Ýþlemeciliði 1271-Çini Desinatörlüðü 1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) 1286-Çinicilik ve Seramik 1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 4898-El Sanatlarý ve Seramik 1684-Grafik/ Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3826-Heykel 2247-Plastik Sanatlar 4443-Sanat ve Tasarým 2336-Seramik 2342-Seramik Sanatý 4458-Seramik ve Cam Teknolojisi 3063-Þekillendirme ve Desenleme 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstriyel Cam ve Seramik Mimari Dekoratif Sanatlar Seramik, Cam ve Çinicilik Seramik ve Cam

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

45


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

1244-Cer (Demiryolu) 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) 4808-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat) 4829-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýþletme) 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 2651-Tesisler (Demiryolu) 2802-Yol (Demiryolu) Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylý Sistemler Ýþletmeciliði Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Raylý Sistemler Makinistlik Raylý Sistemler Yol Teknolojisi

2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1903-Cilt Bakýmý ve Güzellik 1903-Cilt Bakýmý ve Kuaförlük 4286-Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri 1903-Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1918-Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri Týbbi ve Aromatik Bitkiler

2 2

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4161-Bahçecilik 2948-Çay Teknolojisi 2823-Genel Ziraat 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3895-Peyzaj 3373-Süs Bitkileri 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi 4093-Zeytin Teknolojisi 2823-Ziraat Arýcýlýk Baðcýlýk Bahçe Tarýmý Bitki Koruma Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri Teknolojisi Fýndýk Eksperliði Fidan Yetiþtiriciliði Kesme Çiçek Yetiþtiriciliði

(Devamý) Kuruyemiþ Üretimi ve Teknolojisi Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði Mantarcýlýk Organik Tarým Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Pazarlama Peyzaj ve Süs Bitkileri Seracýlýk Sulama Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Süt ve Besi Hayvancýlýðý Þarap Üretim Teknolojisi Tarým Tarým Makineleri Tarýmsal Ýþletmecilik Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tarla Bitkileri Týbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2948-Çay Teknolojisi Çay Eksperliði

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

1265-Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Çevre Koruma ve Kontrol Çevre Saðlýðý Çevre Temizliði ve Denetimi Fizyoterapi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik

2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1292-Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi Sosyal Hizmetler

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1547-Dekoratif El Sanatlarý 1485-Eðitim Araçlarý 1547-El Sanatlarý 1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Tek. 1547-El Sanatlarý ve Çiçek 1532-El ve Makine Nakýþlarý 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 2179-Nakýþ 4443-Sanat ve Tasarým Geleneksel El Sanatlarý Halýcýlýk ve Kilimcilik Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

46


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

4993-Diþ Protez 1416-Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Diþ Protez Teknolojisi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði

1327-Dekoratif Resim 3428-Dekoratif Sanatlar 3235-Ýç Mekan Düzenleme 3235-Ýç Mekan Tasarýmý 3256-Konservasyon 4972-Mobilya ve Ýç Mekân Tasarýmý 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasarým Eser Koruma Ýç Mekan Tasarýmý Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon

2 2 2 2

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3963-Düz Örgü (Triko) 2618-Erkek Terziliði 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1663-Giyim 1663-Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 3119-Hazýr Giyim 2618-Kadýn Terziliði 3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda (Giysi) Tasarým 2096-Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3366-Örme Hazýr Giyim 3586-Tekstil Konfeksiyon 2618-Terzilik 4039-Triko Desen 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Çorap ve Moda Tasarýmý Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Moda Tasarýmý Tekstil Teknolojisi

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3387-Deniz Turizmi 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2713-Turizm Kültürel Miras ve Turizm Turizm Rehberliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

1443-Döküm 4217-Döküm Teknolojisi 1443-Dökümcülük 1443-Endüstriyel Döküm 1829-Ýzabe 2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Döküm Makine Metalurji

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1464-Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik 1945-Laborant 1951-Laboratuvar 4877-Laboratuvar Hizmetleri 1951-Laboratuvar Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu 5006-Týbbi Laboratuvar 3889-Veteriner-Laboratuvar Diyaliz Elektronörofizyoloji Engelli Bakýmý ve Rehabilitasyon Evde Hasta Bakýmý Fizyoterapi Ýlk ve Acil Yardým Ýþ ve Uðraþý Terapisi Laborant ve Veteriner Saðlýk Laboratuvar Teknolojisi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Perfüzyon Teknikleri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Týbbi Laboratuvar Teknikleri Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Yaþlý Bakýmý

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2 2

4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme) 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

47


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

(Devamý) 3915-Mekatronik 2211-Otomatik Kumanda 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði) 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði 4841- Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektronik Haberleþme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði Grafik Tasarýmý Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Mekatronik Mobil Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi Uçak Teknolojisi

3847-Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) Tarým

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1491-Elektrik 1767-Ýnþaat 4312-Ýnþaat Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4416-Otomotiv Teknolojisi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

3805-Fotoðrafçýlýk 1615-Gazetecilik 4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 4553-Organizasyon Hizmetleri 4568-Radyo Sinema ve Televizyon 3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon Basým ve Yayýn Teknolojileri Basýn ve Yayýncýlýk Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Marka Ýletiþimi Medya ve Ýletiþim Radyo ve Televizyon Programcýlýðý Radyo ve Televizyon Teknolojisi Reklamcýlýk

2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4197-Deniz Araçlarý Yapýmý 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý Gemi Ýnþaatý

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3785-Endüstriyel Mekanik 3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine) 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik Pnömatik Teknolojileri 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 4369-Makine Teknolojisi 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Kaynak Teknolojisi 2 Tahribatsýz Muayene 2

3805-Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 2749-Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek L.) 4443-Sanat ve Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi 2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek Lisesi) Basým ve Yayýn Teknolojileri Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Grafik Tasarýmý Halýcýlýk ve Kilimcilik Marka Ýletiþimi Mimari Dekoratif Sanatlar Reklamcýlýk

2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon Grafik Tasarýmý

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

48


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

4773- Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) 4788-Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme Su Altý Teknolojisi Yat Ýþletme ve Yönetimi Yat Kaptanlýðý

1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Eczane Hizmetleri

2 2 2 2

Kooperatifçilik 2

2 2

1924-Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4003-Kuyumculuk Teknolojisi Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Maden 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3345-Mahalli Ýdareler 2 2 2

2844-Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Lisesi/Ýmam Hatip Okulu/Ýmam Hatip Lisesi (Y. Dil Aðýrlýklý) / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi) 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 2137-Motor/Motor(Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý 4416-Otomotiv Teknolojisi Makine Otomotiv Teknolojisi Tarým Makineleri Uçak Teknolojisi

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Maden Teknolojisi Sondaj Teknolojisi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ýlahiyat

2 2 2

1883-Kooperatifçilik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1725-Hayvan Saðlýðý 1945- Laborant 1725-Veteriner Saðlýk 2755-Veteriner Saðlýk Teknisyenliði 3889-Veteriner-Laboratuvar Laborant ve Veteriner Saðlýk Süt ve Besi Hayvancýlýðý Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme

1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1972-Maden Endüstriyel Cam ve Seramik Seramik, Cam ve Çinicilik Seramik ve Cam

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4862-Harita-Tapu-Kadastro 1719-Harita ve Kadastro 2508-Tapu Kadastro Harita ve Kadastro Tapu ve Kadastro

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 4553-Organizasyon Hizmetleri Çaðrý Merkezi Hizmetleri

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

Yerel Yönetimler

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3874-Tarým Teknolojisi Tarým Makineleri Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Maliye 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman Maliye

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3173-Mermer Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý) 3648-Süsleme Taþçýlýðý Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2069-Meteoroloji ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2191-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliði 5012-Ortopedik Protez ve Ortez 2672-Týp Elektroniði Ortopedik Protez ve Ortez

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

49


Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý

2253-Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Elektronörofizyoloji Fizyoterapi Nükleer Týp Teknikleri Radyoterapi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Týbbi Görüntüleme Teknikleri

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 3832-Yaþlý Hizmetleri

2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2378-Sýhhi Tesisat 2384-Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma 2912-Soðutma ve Ýklimlendirme 4485-Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme 3517-Tesisat Teknolojisi 3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz) 3654-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) 3152-Tesisat Tek. (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý) 3152-Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý) 3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve Onarýmý) Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi Gaz ve Tesisatý Teknolojisi Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Yapý Tesisat Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri Diyaliz Elektronörofizyoloji Engelli Bakýmý ve Rehabilitasyon Evde Hasta Bakýmý Fizyoterapi Ýlk ve Acil Yardým Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþ ve Uðraþý Terapisi Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Sosyal Hizmetler Yaþlý Bakýmý

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4767-Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) 2452-Su Ürünleri 2452-Su Ürünleri-Ýþleme 2452-Su Ürünleri-Üretme Su Ürünleri Su Ürünleri Ýþleme Teknolojisi

Süre

Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý

Süre

Bu tabloda, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alanlarýndan (renkli) mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.

2 2

4951- Acil Saðlýk Hizmetleri 3523-Acil Týp Teknisyenliði 1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliði 4987-Anestezi ve Reanimasyon 1464-Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 1746-Hemþirelik 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Odyometri Podoloji

2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1746-Hemþirelik Anestezi

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 4966-Saðlýk Hizmetleri Sekreterliði 3538-Týbbi Sekreterlik 2687-Týp Sekreterliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Odyometri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Tanýtým ve Pazarlama

Okul Türü, Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu Olanlar Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Çevre Saðlýðý Diyaliz Elektronörofizyoloji Ýlk ve Acil Yardým Odyometri Ortopedik Protez ve Ortez Otopsi Yardýmcýlýðý Patoloji Laboratuvar Teknikleri Perfüzyon Teknikleri Radyoterapi Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Görüntüleme Teknikleri Týbbi Laboratuvar Teknikleri Týbbi Tanýtým ve Pazarlama

2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2672-Týp Elektroniði 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektronörofizyoloji Odyometri

2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

50


Tablo 4 ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*) Yükseköðretim Programlarý

Öðr. Puan Süresi Türü

Yükseköðretim Programlarý Emlak ve Emlak Yönetimi (Açýköðretim) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði Endüstriyel Cam ve Seramik Endüstriyel Kalýpçýlýk Endüstriyel Tavukculuk Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði Engelli Bakýmý ve Rehabilitasyon Eser Koruma Et ve Ürünleri Teknolojisi Ev Ýdaresi (Açýköðretim) Evde Hasta Bakýmý Fýndýk Eksperliði Fidan Yetiþtiriciliði Fizyoterapi Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk (Açýköðretim) Gaz ve Tesisatý Teknolojisi Geleneksel El Sanatlarý Gemi Ýnþaatý Gemi Makineleri Ýþletme Geoteknik Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Gýda Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Görsel Ýletiþim Grafik Tasarýmý Halýcýlýk ve Kilimcilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) Harita ve Kadastro Hava Lojistiði Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Ýç Mekan Tasarýmý Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Ýkram Hizmetleri Ýlahiyat (Açýköðretim) Ýlk ve Acil Yardým Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Açýköðretim) Ýnþaat Teknolojisi Ýnternet ve Að Teknolojileri Ýþ Makineleri Operatörlüðü Ýþ ve Uðraþý Terapisi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Ýþletme Yönetimi Ýþletme Yönetimi (Açýköðretim) Kaðýt Teknolojisi Kaynak Teknolojisi Kesme Çiçek Yetiþtiriliciði Kimya Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kooperatifçilik Kozmetik Teknolojisi Kuruyemiþ Üretimi ve Teknolojisi Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Kültürel Miras ve Turizm (Açýköðretim) Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði Laborant ve Veteriner Saðlýk Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) Laboratuvar Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi Lojistik Lojistik (Açýköðretim) Maden Teknolojisi

ÖN LÝSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi Adalet Adalet (Açýköðretim) Aðýz ve Diþ Saðlýðý Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Arýcýlýk Aþçýlýk Atçýlýk ve Antrenörlüðü Avcýlýk ve Yaban Hayatý Ayakkabý Tasarým ve Üretimi Baðcýlýk Bahçe Tarýmý Balon Pilotluðu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) Basým ve Yayýn Teknolojileri Basýn ve Yayýncýlýk Beton Teknolojisi Bilgi Güvenliði Teknolojisi Bilgi Yönetimi Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarým ve Üretim Bilgisayar Operatörlüðü Bilgisayar Operatörlüðü (Engelliler Entegre YO) Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Teknolojisi Bitki Koruma Biyomedikal Bilimler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Boya Teknolojisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Açýköðretim) Coðrafi Bilgi Sistemleri Çaðrý Merkezi Hizmetleri Çaðrý Merkezi Hizmetleri (Açýköðretim) Çay Eksperliði Çevre Koruma ve Kontrol Çevre Saðlýðý Çevre Temizliði ve Denetimi Çocuk Geliþimi Çorap ve Moda Tasarýmý Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme Deniz ve Liman Ýþletmeciliði Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi Dýþ Ticaret Dýþ Ticaret (Açýköðretim) Diþ Protez Teknolojisi Diyaliz Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi Döküm Eczane Hizmetleri Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (Açýköðretim) Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektronik Haberleþme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronörofizyoloji Emlak ve Emlak Yönetimi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

YGS-2 YGS-3 YGS* YGS-2 YGS-1 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS-4 YGS-6 YGS-6 YGS-2 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS* YGS-5 YGS-3 YGS-1 YGS-1 YGS-6 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS* YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-4 YGS* YGS-1 YGS-4 YGS* YGS-6 YGS-2 YGS-2 YGS-5 YGS-4 YGS-5 YGS-1 YGS-6 YGS-4 YGS-2 YGS-6 YGS* YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS-1 YGS-2 YGS-1 YGS-1 YGS* YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-5

Öðr. Süresi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Puan Türü YGS* YGS-1 YGS-6 YGS-2 YGS-1 YGS-6 YGS-1 YGS-2 YGS-5 YGS-6 YGS* YGS-2 YGS-6 YGS-6 YGS-2 YGS-4 YGS* YGS-2 YGS-4 YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-1 YGS-4 YGS-5 YGS-4 YGS-4 YGS* YGS-1 YGS-6 YGS-5 YGS-5 YGS-1 YGS-5 YGS* YGS-2 YGS-6 YGS* YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS* YGS-2 YGS-1 YGS-6 YGS-2 YGS-1 YGS-5 YGS-2 YGS-2 YGS-5 YGS* YGS-6 YGS-2 YGS* YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS* YGS-2

(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. - Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr. - Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir. (YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr. 51


Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) Yükseköğretim Programları Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Maliye Mantarcılık Marina İşletme Marka İletişimi Marka İletişimi (Açıköğretim) Medya ve İletişim Medya ve İletişim (Açıköğretim) Mekatronik Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Metalurji Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobil Teknolojileri Mobilya ve Dekorasyon Moda Tasarımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Nükleer Tıp Teknikleri Odyometri Optisyenlik Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Ortopedik Protez ve Ortez Oto Boya ve Karoseri Otobüs Kaptanlığı Otomotiv Teknolojisi Otopsi Yardımcılığı Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Perfüzyon Teknikleri Peyzaj ve Süs Bitkileri Podoloji Posta Hizmetleri Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyoterapi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Makinistlik Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Reklamcılık (Açıköğretim) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Sahne ve Dekor Tasarımı Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Seracılık Seramik, Cam ve Çinicilik Seramik ve Cam Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sondaj Teknolojisi Sosyal Bilimler (Açıköğretim)

Öğr. Puan Süresi Türü 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Yükseköğretim Programları

YGS-1 YGS-1 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-4 YGS* YGS-4 YGS* YGS-1 YGS-6 YGS* YGS-1 YGS-6 YGS-4 YGS-5 YGS-1 YGS-1 YGS-5 YGS-6 YGS* YGS-2 YGS-1 YGS-1 YGS-6 YGS-6 YGS-2 YGS-2 YGS-5 YGS-1 YGS-2 YGS-5 YGS* YGS-2 YGS-6 YGS-6 YGS* YGS-2 YGS-6 YGS-2 YGS-5 YGS-4 YGS* YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-1 YGS-6 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS* YGS-4 YGS-6 YGS* YGS-5 YGS-1 YGS-6 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS-5 YGS-6 YGS-1 YGS*

Sosyal Güvenlik Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Spor Yönetimi (Açıköğretim) Su Altı Teknolojisi Su Ürünleri Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Sulama Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süt ve Besi Hayvancılığı Süt ve Ürünleri Teknolojisi Şarap Üretim Teknolojisi Tahribatsız Muayene Tapu ve Kadastro Tarım (Açıköğretim) Tarım Makineleri Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tarla Bitkileri Tekstil Teknolojisi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Turizm Turizm Animasyonu Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) Turizm Yönetimi Uçak Teknolojisi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Üretimde Kalite Kontrol Yağ Endüstrisi Yapı Denetimi Yapı Ressamlığı Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) Yapı Tesisat Teknolojisi Yapı Yalıtım Teknolojisi Yaşlı Bakımı Yat İşletme ve Yönetimi Yat Kaptanlığı Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Öğr. Süresi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Puan Türü YGS-5 YGS-5 YGS* YGS* YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-2 YGS-6 YGS-2 YGS-6 YGS-2 YGS-1 YGS-6 YGS* YGS-1 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-1 YGS-3 YGS-1 YGS-2 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-5 YGS-4 YGS-3 YGS-6 YGS* YGS-5 YGS* YGS-6 YGS-1 YGS-5 YGS-2 YGS-3 YGS-3 YGS-3 YGS-1 YGS-2 YGS-1 YGS-1 YGS* YGS-1 YGS-1 YGS-2 YGS-6 YGS-1 YGS-2 YGS-4 YGS* YGS-6

(*)- Bu tabloda diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamıştır. - Sınavsız Geçiş ile yerleştirmede OBP kullanılacak Sınavsız Geçişle dolmayan kontenjanlara yapılacak yerleştirmede ise Y-YGS puanları kullanılacaktır. - Bazı programların yanında yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazısı o programın puan türündeki farklılığı belirtmek içindir. (YGS*) - Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır. 52


Tablo 4 ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*) Yükseköðretim Programlarý

Öðr. Süresi

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-2 MF-4 MF-4 TM-2 YGS-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TS-1 DÝL-2 MF-1 TM-2 TS-2 MF-2 MF-2 YGS-2 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 YGS-6 YGS-6 TS-1 MF-3 YGS-2 TM-1 MF-1 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 TM-2 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-2 MF-2 MF-3 MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 DÝL-2 DÝL-2 MF-4 TS-1 YGS* TS-1 TS-2 DÝL-2 TM-1 YGS* DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 MF-4 DÝL-3 TM-3 YGS-5 TM-1 MF-4 YGS-1 TM-1

Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) Deri Mühendisliði Dil ve Konuþma Terapisi Dilbilimi Dilbilim (Alm., Fra., Ýng.) Dilbilim (Batý Dilleri) Dilbilim (Doðu Dilleri) Diþ Hekimliði Dünya Dinleri Ebelik (Fakülte) Ebelik (Yüksekokul) Eczacýlýk Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans El Sanatlarý (M.T.O.K.) Elektrik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Elektronik Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Endüstri Sistemleri Mühendisliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri ve Sistem Mühendisliði Endüstriyel Tasarým Endüstriyel Tasarým Mühendisliði Endüstriyel Tasarým Mühendisliði (M.T.O.K.) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) Enformasyon Teknolojileri Ergoterapi Ermeni Dili ve Edebiyatý Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Eþit Aðýrlýklý Programlar Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Felsefe (Açýköðretim) Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Film Tasarýmý Finans Matematiði Fizik Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði Gastronomi (Yüksekokul) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Fakülte) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Yüksekokul) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) Gazetecilik Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði Gemi ve Yat Tasarýmý Genetik ve Biyoinformatik Genetik ve Biyomühendislik Geomatik Mühendisliði Gerontoloji Gýda Mühendisliði Gýda Teknolojisi (Yüksekokul) Giriþimcilik Görme Engelliler Öðretmenliði Görsel Ýletiþim Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Grafik Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarýmý Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý (M.T.O.K.)

LÝSANS PROGRAMLARI Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði (M.T.O.K.) Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Yüksekokul) Aktüerya Bilimleri Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði Arkeoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Arnavutça Astronomi ve Uzay Bilimleri Avrupa Birliði Ýliþkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý Balýkçýlýk Teknolojisi (Yüksekokul) Bankacýlýk (Fakülte) Bankacýlýk (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finans (Fakülte) Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) Basýn ve Yayýn Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (M.T.O.K.) Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bilgisayar-Enformatik Bilim Tarihi Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bitki Koruma Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði Biyomedikal Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði (M.T.O.K.) Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliði Biyoteknoloji Boþnakça Bulgar Dili ve Edebiyatý Cevher Hazýrlama Mühendisliði Coðrafya Coðrafya (Açýköðretim) Coðrafya Öðretmenliði Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) Çeviribilim (Alm., Fra., Ýng.) Çeviribilim (Batý Dilleri) Çeviribilim (Doðu Dilleri) Çevre Mühendisliði Çin Dili ve Edebiyatý Çocuk Geliþimi (Fakülte) Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Fakülte) Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Fakülte)

Öðr. Süresi

Puan Türü

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-6 MF-4 MF-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 MF-3 YGS-4 MF-3 YGS-2 MF-3 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-5 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 DÝL-3 DÝL-2 TM-2 DÝL-3 TM-3 YGS* TM-3 MF-2 TS-1 MF-1 MF-2 MF-4 MF-2 MF-3 YGS-2 DÝL-1 DÝL-1 YGS-4 TS-1 YGS-4 YGS-4 YGS-6 TS-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-4 MF-3 MF-4 YGS-2 TM-1 YGS-4 TS-1 TS-1 TS-1 TM-3 TM-3 TM-3 YGS-5

(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. - Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr. - Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir. (YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr. 53


Tablo 4 ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*) Yükseköðretim Programlarý Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) Gürcü Dili ve Edebiyatý Güverte (Fakülte) Güverte (Yüksekokul) Halkbilim Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Fakülte) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Yüksekokul) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) Harita Mühendisliði Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Hemþirelik (Fakülte) Hemþirelik (Yüksekokul) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hidrojeoloji Mühendisliði Hindoloji Hititoloji Hukuk Hungaroloji Ýbrani Dili ve Edebiyatý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Programlarý Ýktisat Ýktisat (Açýköðretim) Ýlahiyat Ýletiþim Ýletiþim Bilimleri Ýletiþim Sanatlarý Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý ve Yönetimi Ýletiþim ve Tasarým Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýmalat Mühendisliði Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Ýngilizce Öðretmenliði Ýnsan Kaynaklarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Fakülte) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) Ýnsan ve Toplum Bilimleri Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) Ýslam ve Din Bilimleri Ýslami Ýlimler Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Ýþletme Ýþletme (Açýköðretim) Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) Ýþletme Enformatiði Ýþletme Mühendisliði Ýþletme-Ekonomi Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Açýköðretim) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Alm., Fra., Ýng.) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Batý Dilleri) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Doðu Dilleri) Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Kimya

Öðr. Süresi

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-6 DÝL-3 MF-4 YGS-1 TS-1 TS-1 TS-1 YGS-4 TS-1 YGS* MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 YGS-2 MF-3 MF-4 DÝL-3 TS-2 TM-2 DÝL-3 DÝL-3 MF-4 TM-1 TM-2 TM-1 YGS* YGS-4 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 YGS-4 MF-1 MF-4 MF-4 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-3 MF-4 MF-4 YGS-4 YGS-4 DÝL-2 MF-1 MF-1 MF-2 YGS-4 TM-1 YGS* YGS-6 TM-1 MF-4 TM-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 YGS* DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 MF-4 MF-2

Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði ve Uygulamalý Kimya Kimya Öðretmenliði Kimya ve Süreç Mühendisliði Kimya-Biyoloji Mühendisliði Klasik Arkeoloji Konaklama Ýþletmeciliði (Fakülte) Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim) Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Kontrol Mühendisliði Kontrol ve Otomasyon Mühendisliði Kore Dili ve Edebiyatý Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Kürt Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Lojistik Yönetimi Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) Makine ve Ýmalat Mühendisliði Maliye Maliye (Açýköðretim) Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Mühendisliði Malzeme Mühendisliði Malzeme ve Seramik Mühendisliði Matematik Matematik Mühendisliði Matematik Öðretmenliði Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve Ýletiþim Medya ve Ýletiþim Sistemleri Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) Meteoroloji Mühendisliði Mimarlýk Moda Tasarýmý (Fakülte) Moda Tasarýmý (Yüksekokul) Moda Tasarýmý (M.T.O.K.) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moleküler Biyoloji ve Genetik Muhasebe (Yüksekokul) Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) Mücevherat Mühendisliði Mühendislik Programlarý Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý Mütercim-Tercümanlýk (Alm., Fra., Ýng.) Mütercim-Tercümanlýk (Batý Dilleri) Mütercim-Tercümanlýk (Doðu Dilleri) Nükleer Enerji Mühendisliði Odyoloji (Fakülte) Odyoloji (Yüksekokul) Okul Öncesi Öðretmenliði Organik Tarým Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) Otomotiv Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) Öðretmenlik Programlarý Özel Eðitim Öðretmenliði Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði

Öðr. Süresi

Puan Türü

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 YGS-2 MF-4 MF-4 TM-3 TM-1 YGS-6 YGS* YGS-6 MF-4 MF-4 DÝL-3 TM-2 TS-2 DÝL-2 DÝL-2 TM-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 YGS* MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TS-1 TS-1 TS-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-3 YGS-5 YGS-5 TM-3 MF-3 YGS-6 YGS-6 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 MF-4 MF-4 MF-4 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 MF-4 MF-3 YGS-2 YGS-5 YGS-6 MF-4 MF-4 YGS-6 MF-4 MF-4 TM-2 YGS-4 TM-1 YGS-6 MF-4

(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. - Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr. - Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir. (YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr. 54


Tablo 4 ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*) Yükseköðretim Programlarý Peyzaj Mimarlýðý Pilot Eðitimi Pilotaj Polimer Mühendisliði Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Radyo ve Televizyon Radyo, Televizyon ve Sinema Raylý Sistemler Mühendisliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Rekreasyon (Yüksekokul) Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Rus Dili ve Edebiyatý Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Fakülte) Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) Saðlýk Yönetimi (Fakülte) Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Sanat Tarihi Sanat Yönetimi Sanat ve Kültür Yönetimi Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Sanat ve Tasarým Yönetimi Seramik Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) Seyahat Ýþletmeciliði (Fakülte) Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) Sýnýf Öðretmenliði Sigortacýlýk (Yüksekokul) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Fakülte) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) Sinema ve Dijital Medya Sinema ve Televizyon Sinoloji Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Fakülte) Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Sosyal Hizmet (Açýköðretim) Sosyoloji Sosyoloji (Açýköðretim) Spor Yöneticiliði (Yüksekokul) Spor Yönetimi (Yüksekokul) Su Ürünleri Mühendisliði Sümeroloji Süt Teknolojisi Þehir ve Bölge Planlama Taký Tasarýmý (Fakülte) Taký Tasarýmý (Yüksekokul) Tapu Kadastro (Yüksekokul) Tarým Ekonomisi Tarým Ýþletmeciliði Tarým Makineleri Tarýmsal Biyoteknoloji Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarih Tarih (Açýköðretim) Tarih Öðretmenliði Tarih Öncesi Arkeolojisi Tarla Bitkileri Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tekstil Mühendisliði Tekstil Tasarým

Öðr. Süresi

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-3 TM-3 TM-3 TS-1 TS-1 MF-4 TM-3 TS-1 TS-1 TS-1 YGS-5 TS-2 YGS-3 DÝL-3 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TS-2 TS-2 TS-2 TM-3 TS-2 TM-3 YGS-6 YGS-6 TM-1 YGS-6 YGS-5 TM-2 YGS-6 TM-1 YGS-6 TS-1 TS-1 DÝL-3 TM-1 YGS-6 TM-2 TM-2 TM-2 TS-1 TM-3 YGS-5 YGS* TM-3 YGS* YGS-5 YGS-5 MF-2 TS-2 MF-2 MF-4 TM-3 YGS-5 YGS-6 TM-1 MF-2 MF-4 MF-3 MF-4 TS-2 YGS* TS-2 TM-3 MF-3 TM-1 MF-4 TM-1

Tekstil Tasarýmý (M.T.O.K.) Tekstil ve Moda Tasarýmý Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Týp Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Turizm Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Fakülte) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) (Fakülte) Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) (Yüksekokul) Turizm Rehberliði (Batý Dilleri) Turizm Rehberliði (Doðu Dilleri) Turizm Rehberliði (M.T.O.K.) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türk Halkbilimi Türkçe Öðretmenliði Tütün Eksperliði (Yüksekokul) Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) Uçak Gövde - Motor (Yüksekokul) Uçak Gövde-Motor Bakým (Fakülte) Uçak Gövde - Motor Bakým (Yüksekokul) Uçak Mühendisliði Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) Uluslararasý Finans (Fakülte) Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Uluslararasý Giriþimcilik Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Ýþletme Uluslararasý Ýþletme Yönetimi Uluslararasý Ýþletmecilik Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Fakülte) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret (Fakülte) Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Finans Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama Urdu Dili ve Edebiyatý Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzay Mühendisliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Veteriner Yaban Hayatý Ekolojisi ve Yönetimi Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (M.T.O.K.) Yeni Medya Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (Fakülte) Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Yönetim Bilimleri Programlarý Yönetim Biliþim Sistemleri (Fakülte) Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Yunan Dili ve Edebiyatý Yunanca Zihin Engelliler Öðretmenliði Zaza Dili ve Edebiyatý Zootekni

Öðr. Süresi

Puan Türü

4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-6 TM-3 TS-1 MF-3 MF-2 TM-1 YGS-6 YGS-6 TM-1 YGS-6 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TS-2 YGS* TS-2 TS-1 TS-2 YGS-2 YGS-1 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-2 YGS* TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 DÝL-3 MF-1 MF-4 YGS-6 MF-3 MF-2 YGS-4 MF-4 MF-4 TS-1 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 YGS-6 DÝL-2 DÝL-2 YGS-4 TS-2 MF-2

(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. - Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr. - Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir. (YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr. 55


Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) Yükseköðretim Programlarý Aksesuar Tasarýmý Antrenörlük Eðitimi Arp Bale Bale Dansçýlýðý Bando Þefliði Baský Sanatlarý Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Bileþik Sanatlar Cam Canlandýrma Filmi Tasarým ve Yönetimi Caz Çalgý Çalgý Eðitimi Çalgý Yapým Çini Çizgi Film (Animasyon) Çizgi Film-Animasyon Dans Drama ve Oyunculuk Dramatik Yazarlýk Dramatik Yazarlýk-Dramaturji Dramaturji-Dramatik Yazarlýk Duysal (Ses) Sanatlarý Tasarýmý El Sanatlarý Endüstri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý Engellilerde Egzersiz ve Spor Eðitimi Eski Çini Onarýmlarý Fagot Film Tasarým ve Yazarlýk Film Tasarým ve Yönetmenliði Flüt Fotoðraf Fotoðraf ve Video Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Geleneksel Türk Sanatlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý Geleneksel Türk Müziði Genel Müzikoloji Gitar Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar (Resim, Grafik) Grafik Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Halý-Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Hava Trafik Kontrol Heykel Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim ve Tasarým Keman Klarnet Klasik Bale

Yükseköðretim Programlarý

Yükseköðretim Programlarý

Kompozisyon Kompozisyon (Bestecilik) Kompozisyon ve Müzik Teorisi Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Kontrabas Kontrobas Korno Koro Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Moda Giyim Tasarýmý Moda Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý Modern Dans Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi Müzik Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, TeoriKompozisyon) Müzik Bilimleri Müzik Öðretmenliði Müzik Teknolojileri Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzik Topluluklarý Müzikoloji Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Obua Opera Opera ve Konser Þarkýcýlýðý Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý Osmanlý Dönemi Karþýlaþtýrmalý Müzik Oyunculuk Performans Piyano Piyano, Arp, Gitar Piyano-Arp-Gitar Plastik Sanatlar Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) Rekreasyon Rekreasyon Yönetimi Resim Resim Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Sahne Dekorlarý ve Kostümü Sahne Sanatlarý Sahne Tasarýmý Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Saksafon Sanat (Tasarým) Yönetimi Sanat Yönetimi Seramik Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý Ses Eðitimi Spor Bilimleri Spor Yöneticiliði Spor Yönetimi

Þan Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Tekstil Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama Tekstil Tasarýmý Tekstil ve Moda Tasarýmý Temel Bilimler Teori Tezhip Tezhip (Süsleme) Tiyatro Tiyatro (Oyunculuk) Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Trombon Trompet Tuba Turizm Animasyonu Türk Halk Müziði Türk Halk Müziði Çalgý Eðitimi Türk Halk Müziði Ses Eðitimi Türk Halk Oyunlarý Türk Musikisi Türk Müziði Türk Sanat Müziði Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Temel Bilimler Üfleme ve Vurma Çalgýlar Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Viyola Viyolonsel Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yapýmý Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatlarý (Lisans) ** Seramik Sanatlarý (Lisans) ** Batý Avrupa Açýköðretim Programlarý Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) (Önlisans) Dýþ Ticaret (Önlisans) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Önlisans) Ýktisat (Açýköðretim) (Lisans) Ýlahiyat (Önlisans) Ýþletme (Açýköðretim) (Lisans) Kamu Yönetimi (Açýköðretim) (Lisans) Sosyoloji (Lisans) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Önlisans) Türk Dili ve Edebiyatý (Lisans)

(*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2013-2014 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnacak yükseköðretim programlarý yukarýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr. Merkezî yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler. ** Bu programa baþvurabilmek için adaylarýn YGS puan türünde en az 120 puan almasý gerekir. Bu programla ilgili diðer iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan adaylara duyurulacaktýr. 56


Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Kodu

11082 11033 11074 11058 80208 11106 11017 11099 11066 11025 80062 11122 11139 11041 20032 20065 20049 20024 20057

Okul Türü

Kodu

Okul Türü

Liseler Akþam Lisesi Anadolu Lisesi (Y. Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler) Askeri Lise Fen Lisesi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler) Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler) Özel Akþam Lisesi Özel Fen Lisesi Özel Lise Polis Koleji Sosyal Bilimler Lisesi Spor Lisesi Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi Açýköðretim Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programý Ýmam Hatip Lisesi Programý Kýz Meslek Lisesi Programý Lise Programý Ticaret Meslek Lisesi Programý

52199 52052 52011 53032 53162 53024 53098 53154 53113 53049 53057 53065 53073 53146 53016 53081 53138 53121 53105

LÝMME Programý Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Teknik Liseler Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Ýnþaat Teknik Lisesi Kimya Teknik Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Motor Teknik Lisesi Özel Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise (Erkek Teknik) Teknik Lise (Kýz Teknik) Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Ziraat Teknik Lisesi

54175 54167 54029 54183 54207 54045 54012 54134 54053 54061 54191 54078 54086 54126 54142 54094

Endüstri Meslek Liseleri Aðaç ve Metal Ýþleri Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Erkek Sanat Enstitüsü Gemi Yapý Meslek Lisesi Kimya Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Motor Meslek Lisesi Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Yapý Meslek Lisesi

55041 55025 55171 55188 55211 55066 55203 55147 55114 55139 55106

Kýz Meslek Liseleri Anadolu Hazýr Giyim ve Deri Hazýr Giyim M. L. Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Anadolu Moda Tasarýmý Meslek Lisesi Anadolu Seramik Meslek Lisesi Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Anadolu Terzilik Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kýz Tek.) Geleneksel Türk Sanatlarý Meslek L. (Kýz Teknik) Ýç Mimarlýk ve Restorasyon Anadolu M. L. (Kýz Tek.) Kýz Enstitüsü

Çok Programlý Liseler 30069 30085 30117 30036 30069 30044 30028 30077 30125 30109 30093 30052

Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý Anadolu Meslek Lisesi Programý Anadolu Teknik Lisesi Programý (Erkek Teknik) Endüstri Meslek Lisesi Programý Ýmam Hatip Lisesi Programý Kýz Meslek Lisesi Programý Lise Programý Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý) Saðlýk Meslek Lisesi Programý Teknik Lise Programý (Erkek Teknik) Teknik Lise Programý (Kýz Teknik) Ticaret Meslek Lisesi Programý Güzel Sanatlar Liseleri

40015 40023 50027 50019 50035 51023 51015 51048 51031 52044 52036 52028

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Öðretmen Liseleri Anadolu Öðretmen Lisesi Öðretmen Lisesi Öðretmen Okulu-Köy Enstitüsü Ýmam Hatip Liseleri Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi (Yabancý Dil Aðýrlýklý) Ýmam Hatip Okulu Ticaret Meslek Liseleri Akþam Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Dýþ Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

57


Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Kodu 55074 55196 55017 55228 55033 55082 55163 55058 55099 55155 55122 56127 56038 56095 56054 56119 56046 56079 56135 56062 56021 56087 56013 56102 56102

Okul Türü

Kodu

Kuaförlük Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Meslek L. (Kýz Tek.) Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Özel Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Seramik Meslek Lisesi Süs Bitkileri Meslek Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Terzilik Meslek Lisesi Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Uygulamalý Sanatlar Anadolu Meslek L. (Kýz Teknik)

58022 58014

Okul Türü Sekreterlik Meslek Liseleri Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi Sekreterlik Meslek Lisesi Astsubay Hazýrlama Okullarý

59019 59027 59035 59043 59051 59068 59076

Saðlýk Meslek Liseleri Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Çevre Saðlýðý Meslek Lisesi Hayvan Saðlýðý Memurlarý Meslek Lisesi Hemþirelik Meslek Lisesi Laborant Meslek Lisesi Laboratuvar Saðlýk Meslek Lisesi Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu Özel Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Özel Hemþirelik Meslek Lisesi Özel Saðlýk Meslek Lisesi Saðlýk Bilimleri Koleji Saðlýk Meslek Lisesi Veteriner Saðlýk Meslek Lisesi Veteriner Saðlýk Teknisyenleri Meslek Lisesi

Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu Elektronik Astsubay Hazýrlama Okulu Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu Kara Astsubay Hazýrlama Okulu Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu Teknik Astsubay Hazýrlama Okulu Diðer Meslek Liseleri

80013 80038 80168 80127 80151 80176 80192 80135 80021 80046 80184 80102 80119 80054 80143 80079 80087 80095

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Anadolu Aþçýlýk Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

57059 57026 57197

91005

58

Adalet Meslek Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi Anadolu Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarým Meslek Lisesi Demiryolu Meslek Lisesi Denizcilik Meslek Lisesi Ev Ekonomisi Meslek Lisesi Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi Konservatuvar Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi Maliye Meslek Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Spor Meslek Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Tarým (Ziraat) Meslek Lisesi Diðer (Bu kodu iþaretleyenler belli okul türlerine tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamazlar.)


Tablo 7 7 Tablo Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumlarýndaki Kurumlarýndaki Alanlar Alanlar ve ve Kodlarý Kodlarý Kodu Alan

Kodu Alan

4951 3523 1024 1018 1039 3544 4134 3681 4856 4856 1045 1045 2844 1051 1051 4987 3942 4149 1072 3791 4155 1093 4161 1107 3559 1113 1128 1134 1155 1149 1149

1547 1327 3428 4197 3722 3387 1381 4773 4725

1155 1161 1176 1589 1197 1202 3957 3015 1217 1217 3853 3021 3868 3036 4176 4182 3318 1223 3696 2892 1238 3675 3229 2969 1244 1903 1903 1259 1259 2948 1265 1265 1271 1271 1286 1286 1286 1292 1292 1292 1306

Acil Saðlýk Hizmetleri Acil Týp Teknisyenliði Adalet A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) Aðaç Ýþleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Ahþap Teknolojisi Ahþap Yat Ýnþaa Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Hizmetleri Alt Yapý Alt Yapý(Ýnþaat) Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Anestezi Anestezi Teknisyenliði Anestezi ve Reanimasyon Animatörlük Araç Yapým ve Tamiri Aþçýlýk Ayakkabý Teknolojisi Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabýcýlýk Bahçecilik Bankacýlýk Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) Beden Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi-Ýþleme Besin Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi Besin Teknolojisi Gýda Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi Besin Teknolojisi-Pastacýlýk Beslenme ve Ev Yönetimi Bilgi Ýþlem Bilgisayar Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Donaným Bilgisayar Ýþletimi Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Yazýlým Bilgisayarlý Muhasebe Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) Biliþim Teknolojileri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Borsa Hizmetleri Boya Apre Boya Teknolojisi Boya-Baský-Desen Büro Hizmetleri Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Cam Ýþlemeciliði Cer (Demiryolu) Cilt Bakýmý ve Güzellik Cilt Bakýmý ve Kuaförlük Cilt ve Serigrafi Ciltleme ve Serigrafi Çay Teknolojisi Çevre Saðlýðý Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Çini Desinatörlüðü Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) Çinicilik ve Seramik Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) Çocuk Geliþimi Çocuk Geliþimi ve Bakýmý Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Deðirmencilik

4731 4752 4746 4767 4788 1369 3084 1369 1396 1401 4993 1416 1422 1437 1443 4217 1443 3434 3963 1464 3606 1479 1485 4223 1547 1547 1547 4898 1532 1491 4595 1505 4238 1526 1511 3324 1553 3104 1443 1568 3785 4244 1568 3785 4107 2618 1574 3847 1678 1589 1589 1595 1595 1609 3805 4259 1615 1621 3449 1636 1642

Kodu Alan

Dekoratif El Sanatlarý Dekoratif Resim Dekoratif Sanatlar Deniz Araçlarý Yapýmý Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu Deniz Turizmi Deniz ve Liman Ýþletme Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme) Denizcilik (Gemi Otomasyonu) Denizcilik (Gemi Yönetimi) Denizcilik (Makine Zabitliði) Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi Deri-Hazýr Giyim Dýþ Ticaret Dil ve Edebiyat Diþ Protez Diþ Protez Teknisyenliði Dizgi Dokuma Döküm Döküm Teknolojisi Dökümcülük Döþemecilik Düz Örgü (Triko) Ebelik Ebelik-Hemþirelik Edebiyat Eðitim Araçlarý Eðlence Hizmetleri El Sanatlarý El Sanatlarý Teknolojisi/El Sanatlarý ve Teknolojisi El Sanatlarý ve Çiçek El Sanatlarý ve Seramik El ve Makine Nakýþlarý Elektrik Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektronik Emlak Komisyonculuðu Endüstriyel Boya ve Dekorasyon Endüstriyel Boyacýlýk Endüstriyel Döküm Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Mekanik Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) Enstrüman (Çalgý) Yapým Erkek Terziliði Ev Ekonomisi Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) Ev ve Giyim Aksesuarlarý Ev Yönetimi Ev Yönetimi ve Beslenme Fen Fen Bilimleri Fotoðraf ve Kliþe Fotoðrafçýlýk Gaz Daðýtýmý Gazetecilik Gemi Elektroniði ve Haberleþme Gemi Ýnþaa Gemi Makineleri Gemi Yapýmý 59

1657 3283 2823 1155 1155 3455 1663 1663 4265 1678 4903 1684 1684 3978 4271 1699 1704 4286 4292 3811 4862 1719 4306 1725 3119 1746 3826 3214 3214 3984 1752 3235 3235 3497 3523 2844 2844 2844 1767 4312 1773 1788 1788 1808 1808 1808 1814 1814 1829 3737 2618 1835 1835 2583 2838 3339 3999 1856 4327 3057 1862 4547 4333 4348 3119 3701 3256 2906 1883 1903 1918

Genel Hizmetler (Demiryolu) Genel Kültür Genel Ziraat Gýda Analizi Gýda Kontrol ve Analizleri Gýda Teknolojisi Giyim Giyim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Giyim ve Ev Aksesuarlarý Görsel Ýþitsel Tek. ve Medya Yapýmý Grafik Grafik Sanatlar Grafik Tasarým Grafik ve Fotoðraf /Fotoðraf ve Grafik Güverte Güverte-Avlama Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Harita-Tapu-Kadastro Harita ve Kadastro Hasta ve Yaþlý Hizmetleri Hayvan Saðlýðý Hazýr Giyim Hemþirelik Heykel Hidrolik ve Pnömatik Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Host ve Hosteslik Hukuk Sekreterliði Ýç Mekân Düzenleme Ýç Mekân Tasarýmý Ýletiþim Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.) Ýmam Hatip Okulu Ýnþaat Ýnþaat Teknolojisi Ýnþaat-Üst Yapý Ýplik Ýplikçilik Ýþ Makineleri Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým Ýþ Makineleri Operatörlüðü Ýþletme Ýþletmecilik (Demiryolu) Ýzabe Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu Kadýn Terziliði Kalýp Kalýpçýlýk Kalite Kontrol (Tekstil) Kara Astsubay Hazýrlama Okulu Kat Hizmetleri Kesim (Tekstil Konfeksiyon) Kimya Kimya Teknolojisi Klasik Ciltçilik Klasik Fen Konaklama Konaklama Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Konfeksiyon Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým Konservasyon Kontrol ve Enstrümantasyon Tek. Kooperatifçilik Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý


Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý Kodu Alan 4354 1161 1924 3393 4003 1939 1945 1951 4877 1951 3131 1972 3345 1987 3874 2933 1993 3909 4369 2006 2012 2012 2033 3915 3173 3173 2048 4375 2054 2054 2069 2859 2075 2081 4972 3241 2096 3241 2101 2101 2122 2137 2137 2137 4381 2143 4918 4396 2158 2164 4401 2179 3036 2185 2185 4553 2191 5012 4018 2205 2211 4416 2865 2295 3571 2598 3366 2598 1176 4526 4422 2232 3895 3476 2247

Kuru Temizleme Kurum Beslenmesi Kuyumculuk Kuyumculuk Taký Tasarýmý Kuyumculuk Teknolojisi Kütüphanecilik Laborant Laboratuvar Laboratuvar Hizmetleri Laboratuvar Teknisyenliði Lastik Teknolojisi Maden Mahalli Ýdareler Makine Makine-Tarým Teknolojisi Makine Model Makine Ressamlýðý Makine (Tarým Meslek Lisesi) Makine Teknolojisi Maliye Matbaa Matbaacýlýk Matematik Mekatronik Mermer Teknolojisi Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý) Metal Ýþleri Metal Teknolojisi Metalurji Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Meteoroloji Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu Mikroteknik Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Ýç Mekân Tasarýmý Moda (Giysi) Tasarým Moda Resmi Moda Tasarým Model Modelcilik Monitörlük Motor Motor (Benzinli) Motor (Dizel) Motorlu Araçlar Teknolojisi Muhasebe Muhasebe, Finansman ve Pazarlama Muhasebe ve Finansman Mutfak Müzik Müzik Aletleri Yapýmý Nakýþ Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Ofset Baský Ofset Baský Serigrafi Organizasyon Hizmetleri Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn. Ortopedik Protez ve Ortez Otel Ýþletmeciliði Otelcilik ve Turizm Otomatik Kumanda Otomotiv Teknolojisi Öðretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil) Ön Büro Örgü Teknolojisi Örme Örme Hazýr Giyim Örme Teknolojisi Pastacýlýk Pazarlama Pazarlama ve Parekende Petrokimya Peyzaj Plastik Ýþleme Plastik Sanatlar

Kodu Alan

Kodu Alan

3476 3262 4568 3277 2253 2253 2268 4437 4814

2598 3146 3188 4479 4939 2603 2618 2645 3517 3167 3654 3152 3152

4808 4829 4794 2274 2295 2295 2289 2749 2309 4883 3612 4966 2315 3298 4589 3627 3633 4574 3764 4443 2399 4024 2321 2336 2342 4458 2357 2357 3208 3208 4464 2378 2384 2399 2404 3351 4532 2912 2425 2431 2446 2452 2452 2452 3373 3648 3063 2494 2508 2514 3874 3565 3565 2535 2541 2892 1437 1788 1788 2583 3586

Plastik Teknolojisi Proses Radyo Sinema ve Televizyon Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon Radyoloji Radyoloji Teknisyenliði Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Raylý Sistemler Teknolojisi Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýþletme) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) Reprodüksiyon ve Kliþe Resepsiyon Resepsiyon (Ön Büro) Resim Resim (Anadolu Kýz M. L, Kýz M. L) Restorasyon Saðlýk Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu Saðlýk Hizmetleri Sekreterliði Saðlýk Memurluðu Sanat Sanat (Bale-Dans) Sanat (Müzik) Sanat (Resim) Sanat (Sinema-Televizyon) Sanat (Tiyatro) Sanat ve Tasarým Sanayi Boyacýlýðý ve Uyg. Tekniði Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk Sekreterlik Seramik Seramik Sanatý Seramik ve Cam Teknolojisi Servis Servis Hizmetleri Seyahat Acentacýlýðý Seyahat Acenteciliði Seyahat Ýþletmeciliði Sýhhi Tesisat Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma Sýnai Boya Sýnýf Öðretmenliði Sigortacýlýk Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Soðutma ve Ýklimlendirme Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler ve Edebiyat Spor Su Ürünleri Su Ürünleri-Ýþleme Su Ürünleri-Üretme Süs Bitkileri Süsleme Taþçýlýðý Þekillendirme ve Desenleme Tabii Bilimler Tapu Kadastro Tarým Tarým Teknolojisi Tasarým Teknolojisi Tasarým ve Teknolojisi Tekstil Tekstil Boya-Apre Tekstil Boya-Baský-Desen Tekstil Dokuma Tekstil Ýplik Tekstil Ýplikçilik Tekstil Kalite Kontrol Tekstil (Konfeksiyon) 60

3152 3167 4485 2651 2666 5006 3538 2672 2687 2693 2871 2707 2707 4039 4045 3366 4051 2713 3482 3303 4924 3669 3669 4841 4835 2927 2927 2927 2728 2734 4505 2749 1773 1773 3889 1725 2755 2761 2776 2776 2797 2776 3832 3779 4113 2802 2817 4066 3758 4093 2823 9009

Tekstil Örme Tekstil (Örme Teknolojisi) Tekstil Tasarýmý Tekstil Teknolojisi Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniði) Telekomünikasyon Terzilik Tesis Ýþletmeciliði Tesisat Teknolojisi Tesisat Tek.(Isýtma ve Doðalgaz) Tesisat Tek. (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) Tesisat Tek. (Isýtma ve Tesisat) Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý) Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý) Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve Onarýmý) Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme Tesisler (Demiryolu) Tesviye Týbbi Laboratuvar Týbbi Sekreterlik Týp Elektroniði Týp Sekreterliði Ticaret Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler Tipo Baský Tipo Baský Serigrafi Triko Desen Triko Konfeksiyon Trikotaj Tur Operatörlüðü Turizm Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Türkçe-Matematik Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler Uçak Bakým Tek. ve Gövde Motor Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði Uçak Bakýmý ve Elektroniði Uçak Elektroniði Uçak Motorlarý Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Ulaþtýrma Hizmetleri Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L./Kýz Meslek L.) Üst Yapý Üst Yapý-Ýnþaat Veteriner-Laboratuvar Veteriner Saðlýk Veteriner Saðlýk Teknisyenliði Yabancý Dil Yapý Yapý (Kâgir-Ahþap) Yapý Ressamlýðý Yapýcýlýk Yaþlý Hizmetleri Yat Kaptanlýðý Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Yol (Demiryolu) Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Yuvarlak Örgü (Penye) Zabýt Katipliði Zeytin Teknolojisi Ziraat Diðer (Belli alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamazlar.)


KARA, DENÝZ VE HAVA HARP OKULLARINA GÝRMEK ÝSTEYEN ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamak, Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmamýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak, TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan Askerî Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak, 2013 Yýlý Yükseköðretime Geçiþ (YGS) ile Lisans Yerleþtirme Sýnavýna (LYS) katýlmýþ ve tespit edilecek taban puaný almýþ olmak, Herhangi bir mesleðe yönelik olmayan ve ÖSYS Kýlavuzunda yer alan okul türlerinden: a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler) b. 11058 Fen Lisesi c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öðretim Yapan Liseler) ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancý Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler) d. 11066 Özel Fen Lisesi e. 11025 Özel Lise f. 11041 Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise g. 30028 Lise Programý ð. 30077 Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý) h. 50027 Anadolu Öðretmen Lisesi ý. 50019 Öðretmen Lisesi i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olmak, 7. En fazla 20 yaþýnda olmak (1993 ve sonrasý doðumlu) (yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr.) 8. 2013 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakýlmaksýzýn 2012 yýlýnda mezun olmak. 9. Þehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn % 90 ’ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve % 5 kontenjanýna giren adaylar Harp Okullarýna girmeye hak kazanacaktýr. 10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okullarý Yönetmeliðinin 44 ’üncü maddesinde düzenlenmiþ olan “Harp Okullarý Giriþ Koþullarýný ” taþýmak, 11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak, 12. Niþanlý, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla veya erkekle nikâhsýz olarak birlikte yaþamamak, 13. Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek), 14. Harp Okullarý için yapýlacak olan sýnav, mülâkat ve diðer seçim iþlemleri sonundaki deðerlendirme sýralamasýnda önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 15. Askerî Okullara Alýnan Öðrenciler ile Silâhlý Kuvvetler Hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öðrenciler Ýçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeþitli Sebeplerle Ayrýlacak Öðrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 16. Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak gerekmektedir. 17. Harp Okullarý seçim aþamasýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. 18. Birden fazla Harp Okuluna baþvurmak isteyen adaylarýn, belirtilen Ýnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrý ayrý baþvuru yapmasý gerekmektedir. KARA HARP OKULU Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadýr. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý ve Jandarma Genel Komutanlýðýnýn ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda subay yetiþtiren askerî yükseköðretim kurumudur. 4566 Sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasýnýn yaný sýra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, Ýnþaat, Bilgisayar, Harita), Ýþletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararasý Ýliþkiler lisans programlarýnda ulusal ve uluslararasý denkliði/ geçerliliði olan lisans diplomasý da verilmektedir. Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacýlýk, Ýstihkâm, Muhabere, Ulaþtýrma, Ýkmal, Bakým, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sýnýflarýnda subay yetiþtirilmektedir. Kara Harp Okulunda uçucu olmaya istekli öðrencilere gerekli þartlarý taþýdýðý takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkâný da sunulmaktadýr. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçlarý (Yeme, yatma, giyim, harçlýk, eðitim-öðretim vb.) devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan öðrenciler, yukarýda belirtilen programlarda verilen lisans diplomasý ile birlikte Teðmen olarak mezun edilmekte ve sýnýf okulu eðitimi sonrasýnda atamalarý yapýlmaktadýr. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kýt ’a görevinde baþarýlý subaylara yurt dýþýnda temel ihtisas kurslarý ile yüksek lisans, doktora eðitimi ve meslek hayatýnda yurt dýþý geçici/daimi görev imkânlarý da sunulmaktadýr. Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini bir subay ve lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

61


BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Kara Harp Okulu Aday Adayý olmak isteyenler 2013 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askerî okullara girme isteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki Ýnternet adresinden 25 Mart-16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda ön kayýt baþvurusu yapacaklardýr. Ýnternet üzerinden baþvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrýlmayacaktýr. Baþvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek olaný esas alýnarak sýralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak “Seçim Aþamalarý Çaðrý Puaný ” veya “Baraj Puan ” belirlenecektir. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adaylarýn Ýkinci Seçim Aþamasý Sýnavlarýna (Ön Saðlýk Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sýnavý, Mülakat) çaðrýlmasý ile ilgili hususlar ve çaðrý tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde yayýmlanacaktýr. (Ayrýca posta ile çaðrý/tebligat yapýlmayacaktýr.) Kara Harp Okulu Komutanlýðýnda icra edilecek 2 ’nci Seçim Aþamasý Sýnavlarýnda baþarýlý olan adaylarýn, Bedenî Yeterlilik Sýnavýndan ve Mülakat Sýnavýndan alacaklarý puanlarýn % 15 ’i, ikinci basamak sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý ’nýn (LYS); MF-1, MF2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacaklarý puanlardan en yükseðinin yüzlük sisteme çevrilerek %70 ’ine ilave edilmesi suretiyle asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sýralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO ’ya girmeye hak kazanacaklardýr. ÖSYS 2013 Kýlavuzu ’nda belirtilen Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) taban puanýný geçemeyen adaylar sýralamaya girmeye hak kazanamayacaklardýr. (Deðerlendirme, asil ve yedek adaylarýn tespit edilmesi ile ilgili detaylý bilgi 25 Mart-16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda yayýmlanacak baþvuru kýlavuzunda belirtilecektir.) Ýnternet adresi : Ýletiþim için :

http://www.tsk.tr http://www.kho.edu.tr (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)

DENÝZ HARP OKULU Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeþitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik geliþmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eðitim almýþ deniz subaylarý yetiþtirmektedir. Deniz Harp Okulu mezunu deniz subaylarý; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltýlarý, suüstü gemileri, uçaklarý, helikopterleri, Sualtý Taarruz (SAT)/ Sualtý Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diðer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlýðý baðlýsý gemiler, S/G botlarý, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadýr. Deniz Harp Okulunun Ýstanbul Tuzla ’daki modern yerleþkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inþa, elektrik/ elektronik mühendisliði ve uluslararasý iliþkiler dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde akademik eðitim verilmektedir. Deniz Harp Okulunda geleceðin subay adaylarýna yýl içerisinde verilen akademik eðitimlere ilave olarak çaðdaþ donanmamýzýn modern gemilerinde temel deniz eðitimleri ve açýk deniz eðitimleri verilmekte ve bu eðitimler esnasýnda denizi ve denizciliði öðrenerek yurt içi ve yurt dýþý limanlarda ülkemizi ve dünyayý tanýma imkâný saðlanmaktadýr. Genç Bahriyelileri deniz koþullarýna bedensel yönden hazýrlamak maksadýyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkâný saðlanmaktadýr. Uluslararasý düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceðin subay adaylarýna deniz sporlarýna yönelik yelken, kürek ve yatçýlýk eðitimleri verilmekte, tüm spor branþlarýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde yarýþmalara katýlmalarý saðlanmaktadýr. Ayrýca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanlarý tarafýndan verilen eðitimleri baþarý ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öðrencilerine “tek yýldýz dalgýç brövesi ” verilmektedir. Öðretim binalarý, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayýkhane ve öðrenci yaþam alanlarý ile eþsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eðitimini tamamlayan Teðmenler mezun olduklarý gün maaþ almaya baþlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarý aile bireyleri Türk Silahlý Kuvvetlerinin saðladýðý sosyal, saðlýk, OYAK üyeliði ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkýna sahip olmaktadýrlar. Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dýþýnda yüksek lisans ve doktora imkânlarý da mevcuttur. 1773 yýlýndan bu yana deniz subayý yetiþtiren Deniz Harp Okulunda eðitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altý, üstü ve semalarýnda onurla bayraðýmýzý dalgalandýran þanlý bahriyeliler arasýna katýlmak isteyen “GENÇ BAHRÝYELÝLER ” www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr sitesine girerek ön kayýt yaptýrýnýz. BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan adaylar 2013 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretlemelidirler. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adaylarýn 25 Mart – 16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Ýnternet adresleri vasýtasýyla ön kayýt yapmalarý gerekmektedir. Ýnternet üzerinden ön kayýt yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamalarý sýnavlarýna çaðrýlmayacaktýr. Ön kayýt yapabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgiler Ocak 2013 tarihinden itibaren www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Ýnternet adreslerinde yayýmlanacaktýr. YGS sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýndan hemen sonra ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak ilan edilecek puan türlerine göre “Ýkinci Seçim Aþamalarý Çaðrý Taban Puaný ” belirlenecektir. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr Ýnternet adresinde yapýlacak duyuru ile ikinci seçim aþamalarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Posta yolu ile çaðrý yapýlmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duyduklarý bilgi ve belgeleri www.dho.edu.tr Ýnternet sitesinden temin edebilecektir) Ýkinci Seçim Aþamalarý her aday için 1-2 gün sürecektir.

62


Deniz Harp Okulu Komutanlýðýnda icra edilecek olan ikinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan adaylarýn, seçim aþamalarýnda gösterecekleri performanslar ile 2013 yýlý Lisans Yerleþtirme Sýnavýndan (LYS) aldýklarý puan dikkate alýnarak aday performans puanlarý tespit edilecektir. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan adaylar “ aday performans puanlarýna ” göre sýralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öðrenci Olur ” raporu alan adaylarýn kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. Ýkinci seçim aþama sonuçlarý www.dho.edu.tr Ýnternet adresinde ilan edilecek ayrýca posta yolu ile bir duyuru yapýlmayacaktýr. Ýnternet Adresi: Telefon

:

www.dzkk.tsk.tr www.dho.edu.tr (0 216) 395 26 30 ’dan 2500.

HAVA HARP OKULU Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý Hava Harp Okulu Ýstanbul Yeþilyurt ’ta bulunmaktadýr. 4566 sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði ve Yönetim Bilimleri dallarýnda lisans düzeyinde akademik eðitim, askeri eðitim ve özendirici uçuþ eðitimi verilmektedir. Dört yýllýk eðitim-öðretimlerini baþarýyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasýna sahip pilot adayý teðmenler olarak mezun olmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan Harbiyelilerden saðlýk muayenesini baþarýyla geçenler Ýzmir ’de uçuþ eðitimine baþlamakta, saðlýk muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuþ eðitiminden çeþitli nedenlerle ayrýlanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diðer sýnýf okullarýnda eðitim almaktadýr. Sýnýf eðitimlerini tamamlayan teðmenler pilot veya yer sýnýfý subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda görev yapmaktadýr. Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve saðlýk imkânlarýndan yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdýþýndaki eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapmaktadýr. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadýr. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ailesi sizlerin katýlýmý ile daha da güçlenecektir. BAÞVURU ÞEKLÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Baþvuru koþullarý bayan ve erkek adaylar için aynýdýr. Baþvuru koþullarýný saðlayan adaylar 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Kutucuðu iþaretleyen veya iþaretlemeyen adaylarýn baþvuru iþlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrýca 25 Mart-16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda www.hho.edu.tr Ýnternet adresine girerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Ýnternet sitesi üzerinden baþvuru yapmayan adaylar seçim aþamalarýna çaðrýlmayacaktýr. ÖSYM Bþk.lýðýnýn sýnav sonuçlarýný açýklamasýyla birlikte, ihtiyaç duyulan öðrenci sayýsýna göre “Seçim Aþamalarý Çaðrý Puaný ” veya “Baraj Puan ” belirlenecektir. Baraj puan YGS 1,2,5,6 puan türlerine göre belirlenecek ve Ýnternet sitemizden yayýnlanacaktýr. Baraj puanýný aþan adaylar diðer seçim aþamalarý için Hava Harp Okuluna davet edilecektir. Davet edilen adaylarýn isimleri ve Hava Harp Okulunda hazýr bulunacaklarý tarih Ýnternet sitemizden yayýnlanacaktýr. Adaylar hazýrlayacaklarý evraklarý Ýnternet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Hava Harp Okulundaki seçim aþamalarýnda baþarýlý olan adaylar, Lisans Yerleþtirme Sýnavýnýn (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1, TM2 ve TM3 puan türlerinin en yükseði esas alýnarak yapýlacak performans puanlamasýna göre sýralanacak ve asil/yedek liste oluþturularak intibak eðitimine çaðrýlacaklardýr. Seçim süreci boyunca (En fazla dört gün sürecektir.) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adaylarýn yemek ve yatma ihtiyaçlarý Okul tarafýndan ücretsiz karþýlanacaktýr. Ýnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karþýlaþan adaylarýn ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aþaðýdaki telefonu arayarak yardým almalarý gerekmektedir. Ýnternet Adresi Telefon

: http:www.ikdm.hho.edu.tr : 0 212 663 28 30

KARA, DENÝZ, HAVA, JANDARMA VE GATA SAÐLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GÝRMEK ÝSTEYEN ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, 2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak, 3. TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan, Askerî Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak, 4. 2013 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakýlmaksýzýn 2012 yýlýnda mezun olmak, 5. 2013 Yýlý Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) katýlmýþ ve belirlenecek taban puaný (Baraj Puaný) almýþ olmak, 6. Her Kuvvet Komutanlýðý için ayrý ayrý hazýrlanacak olan 2013 yýlý Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kýlavuzlarýnda yer alan kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak, 7. En fazla 21 yaþýnda olmak (1992 ve sonrasý doðumlu) (Yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr.), 8. Þehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn % 90 ’ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve % 5 kontenjanýna giren adaylar Meslek Yüksek Okuluna girmeye hak kazanacaktýr. 9. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý Yönetmeliðinin 44 ’üncü maddesinde düzenlenmiþ olan “Astsubay Meslek Yüksek Okullarý Giriþ Koþullarýný ” taþýmak, 10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ veya ertelenmiþ hükümlerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak, 63


11. Niþanlý, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla nikâhsýz olarak birlikte yaþamamak, 12. Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek), 13. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý için yapýlacak olan sýnav, mülakat ve diðer seçim iþlemleri sonundaki deðerlendirme sýralamasýnda önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 14. “Askerî Okullara Alýnan Öðrenciler ile Silâhlý Kuvvetler Hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öðrenciler Ýçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeþitli Sebeplerle Ayrýlacak Öðrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik ’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 15. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balýkesir ilinde bulunmaktadýr. Türk Silâhlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda astsubay yetiþtiren parasýz yatýlý bir askerî yükseköðretim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, Ýþletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleþme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi, Yapý Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarýnda zengin atölye ve laboratuar imkânlarýyla iki yýl süreli ön lisans eðitimi ve iki yýllýk eðitim boyunca 240 saat yabancý dil (Ýngilizce) eðitimi verilmektedir. Eðitim öðretim faaliyetleri süresince öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Baþarýlý olan öðrenciler eðitim öðretim görmüþ olduðu ilgili programýn ön lisans diplomasý, Astsubay Diplomasý ve yurt dýþýnda geçerliliði olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuþ olarak mezun edilmekte ve sýnýf okulu eðitimi sonrasýnda atamalarý yapýlmaktadýr. Her yýl mezun olan yaklaþýk 100 öðrenci ulusal/uluslararasý havacýlýk standartlarýna uygun uçak/helikopter teknikeri sertifikasý almaktadýr. Mezun olan öðrenciler, sýnavsýz geçiþle Anadolu Üniversitesi ’nin Açýk Öðretim Fakültesi bölümlerinde (Ýþletme, Ýktisat, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Konaklama Ýþletmeciliði, Uluslararasý Ýliþkiler) veya Dikey Geçiþ Sýnavý ile branþlarýnýn devamý programlarda lisans eðitimlerini tamamlayýp üniversite mezunu olabilmektedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi birçok sosyal imkân saðlanmaktadýr. Her yýl belli kontenjan dâhilinde, Astsubaylýktan Subaylýða geçiþ imkâný bulunmaktadýr. Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini yakalamak isteyen gençlerimizi Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bekliyoruz. BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝMÝ AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler, 2013 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askerî okullara girme isteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki Ýnternet adresinden 25 Mart-16 Mayýs 2013 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayýt baþvurusu yaparak baþvurularýný tamamlayacaklardýr. Ýnternet üzerinden baþvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik sýnavý, mülakat) çaðrýlmayacaklardýr. Baþvuruda bulunan adaylar, mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak teknik bölümler ve iþletme yönetimi bölümü için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek olaný esas alýnarak sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak her bilim programý için ayrý ayrý “Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý/ Baraj Puaný ” belirlenecektir. Belirlenen taban puanlarý ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adaylarýn ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrý ile ilgili hususlar ve çaðrý tarihleri www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adreslerinde yayýmlanacaktýr. (Ayrýca posta ile çaðrý/tebligat yapýlmayacaktýr.) Ýnternet adresi

Ýletiþim için

:

http://www.tsk.tr http://www.kkk.tsk.tr http://www.kho.edu.tr : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08 Kara Harp Okulu (0312) 417 51 90-96 (7 Hat) K.K.Astsb.MYO (0266) 221 23 50-51 (Dahili:4216)

DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltýlarý, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýnýn sahil güvenlik botlarý, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubaylarý yetiþtirmek üzere eðitim-öðretim veren bir kurumdur. Eðitim ve Öðretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (Ýki) yýl olup öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcýlýðý, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý ve Ýþletme Yönetimi programlarý Altýnova/YALOVA ’da, Gemi Makineleri Ýþletme ve Elektrik programlarý ise Derince/KOCAELÝ ’de verilmektedir. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine aldýklarý eðitimlere ilave olarak çaðdaþ Donanmamýzýn modern gemilerinde temel ve açýk deniz eðitimleri verilmektedir. Eðitimler esnasýnda denizi ve denizciliði öðrenerek yurt içi ve yurt dýþý limanlarý ziyaret etmeleri, ülkemizi ve dünyayý tanýmalarý saðlanmaktadýr. Bu seçkin eðitimi tamamlayan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile mezun olduklarý gün maaþ almaya hak kazanmakta, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarý aile bireyleri Türk Silahlý Kuvvetlerinin saðladýðý sosyal, saðlýk, OYAK üyeliði ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkýna sahip olmaktadýr. 64


1890 yýlýndan bu yana deniz astsubayý yetiþtiren Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eðitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altý, üstü ve semalarýnda onurla bayraðýmýzý dalgalandýran þanlý bahriyeliler arasýna katýlmak isteyen gençler www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr adresinden 25 Mart-16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda ön kayýt yaptýrýnýz. BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler 2013 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði ” alanýndaki kutucuðu ÝÞARETLEMELÝDÝRLER. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için YETERLÝ DEÐÝLDÝR. Buna ilave olarak Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylarýn 25 Mart - 16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýnternet üzerinden ön kayýt yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamalarý sýnavlarýna çaðrýlmayacaklardýr. Ön kayýt yaptýrabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgiler Ocak 2013 ayýndan itibaren www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet adreslerinde yayýmlanacaktýr. Baþvuruda bulunan adaylarýn mezun olduklarý/olacaklarý öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak www.damyo.edu.tr Ýnternet adresinde Ocak 2013 tarihinde yayýnlanacak olan puan türlerinden aldýklarý puanlarýn en yükseðine göre sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak “Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný ” belirlenecektir. Bölümlere ait puan türü ve kaynak okullarýnýn ayrýntýlý bilgileri baþvuru kýlavuzunda ayrýntýlý olarak yayýmlanacaktýr. Ayrýntýlý bilgi edinmek için ise (0 226) 462 83 10 ’dan 1594/1595 numaralý telefonlar aranabilir. Ön kayýt yaptýran adaylardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunca açýklanacak taban puanýn üzerinde puan alan adaylar www.damyo.edu.tr Ýnternet sitesinde açýklanacak tarihler arasýnda kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aþamalarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Ayrýca posta yolu ile bir çaðrý yapýlmayacak, belge gönderilmeyecektir. Ýkinci Seçim Aþamalarý her aday için 1-2 gün sürecek olup, ikinci seçim aþama sonuçlarý www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet adreslerinde ilan edilecek ayrýca posta yolu ile bir duyuru yapýlmayacaktýr. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri asker hastanelerinden “Askeri Öðrenci Olur ” kararý alan adaylar ikinci seçim aþamalarýnda almýþ olduklarý aday performans puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. Ýnternet adresi

Ýletiþim için

: : : :

http://www.dzkk.tsk.tr http://www.damyo.tsk.tr http://www.damyo.edu.tr (0226) 462 83 10 (1592-1593-1594)

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn astsubay ihtiyacýný karþýlamak amacýyla ön lisans düzeyinde, Akademik ve Temel Askerlik Eðitimi ile astsubaylarýn Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda görev yapacaðý sýnýf, branþ ve ihtisaslarda eðitimöðretim veren yatýlý bir askeri eðitim öðretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eðitim-öðretim faaliyetleri, 21 ’inci yüzyýlýn havacýlýk bilim ve teknolojisi ile bütünleþtirilerek yürütülmektedir. Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel þekilde yetiþmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarýnda, barýþ ve huzuru saðlamak için yapýlan uçuþlarý desteklemek, zoru baþarmak ve geleceði yakalamak istiyorsanýz sizleri aramýzda görmek istiyoruz. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlýðý (Gaziemir/ÝZMÝR) bünyesinde konuþlandýrýlmýþtýr. Eðitimöðretim süresi iki yýldýr. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, mezun olan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr. BAÞVURU ÞEKLÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Lise ve dengi okullar arasýndan belirlenecek kaynak okul türü ile öðrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2012 yýlýnda mezun olmuþ olmak ya da 2013 yýlý kayýt kabullerin yapýldýðý tarihe kadar mezun olacak olmak (2012 yýlýndan önce mezun olanlar veya 2013 yýlý kayýt iþlemlerinin yapýldýðý tarihten sonra mezun olacaklar seçim aþamalarýnda baþarýlý olsalar dahi kayýt iþlemleri yapýlmayacaktýr). Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayarak, “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öðrenci Adayý ” olmak isteyenlerin; 2013 ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretlemeleri ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna 25 Mart-16 Mayýs 2013 (saat 17:00) tarihleri arasýnda, Ýnternet üzerinden baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Sadece “Askeri Okullara Girmek Ýstiyorum ” seçeneðini iþaretlemek YETERLÝ DEÐÝLDÝR. Baþvurunuzun deðerlendirmeye alýnabilmesi için, söz konusu seçeneði iþaretleyen veya iþaretlemeyen adaylarýn baþvuru iþlemlerini tamamlayabilmeleri amacýyla ayrýca 25 Mart-16 Mayýs 2013 (17:00) tarihleri arasýnda http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanýz gerekmektedir. Söz konusu hanenin Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) baþvurusu esnasýnda iþaretlenmemesi halinde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna baþvurmak için; http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanýz yeterli olacaktýr. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, baþvuruda bulunan adaylar, http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinde bulunan Hv.Astsb.MYO 2013 yýlý baþvuru kýlavuzunda yer alan mezun olduklarý/olacaklarý öðrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alýnarak “Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný ” belirlenecektir. Belirlenecek çaðrý puanlarýnýn üzerinde not alan adaylarýn Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aþamalarýna katýlým için çaðrý belgeleri ve çaðrý tarihleri Haziran 2013 ayý içerisinde http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden yayýmlanacaktýr (Posta ile çaðrý yapýlmayacaktýr). 65


Ayrýntýlý bilgi http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden veya 0.232.251 79 29 ile 0.232.251 16 00 (Dahili 4183/4184) numaralý telefonlardan edinilebilir. JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn ihtiyaç duyduðu miktarda muvazzaf astsubay yetiþtiren, ön lisans düzeyinde iki yýl süreli eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý askerî yükseköðretim kurumudur. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, baþarýlý olan öðrenciler Astsubay Çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe ’de; Jandarma Eðitim Komutanlýðý kýþlasý içerisinde konuþludur. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubaylarý, yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olmalarý ve Jandarma Genel Komutanlýðýnca belirlenen kontenjan içerisinde yer almalarý halinde verilecek eðitim ve öðretimi müteakip Subay olabilmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan Astsubaylara; saðlýk, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi sosyal imkânlar saðlanmaktadýr. BAÞVURU VE SEÇME SINAVLARI AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) baþvuruda bulunmak isteyen adaylar giriþ koþullarýný 2013 yýlý Ocak ayý içerisinde www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinden öðrenebileceklerdir. Ayrýca JAMYO baþvuru kýlavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2012 yýlýnda veya kayýt kabul tarihine kadar (muhtemel Eylül 2013) mezun olmasý gerekmektedir. Baþvuru iþlemleri www.tsk.tr internet adresinden yapýlacaktýr. Adaylarýn 25 Mart - 16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda www.tsk.tr internet adresinden baþvuru yapmalarý gerekmektedir. JAMYO baþvuru iþlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlýðýnca YGS –5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz 2013 tarihinde ikinci aþama seçme sýnavlarýna (Ön saðlýk muayene, fizikî kabiliyet deðerlendirme testi ve mülâkat) çaðrýlacaklardýr. Ýkinci aþama seçme sýnavlarý ve kesin kayýt ve kabul iþlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayýmlanacak, adaylarýn adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adaylarýn baþvuru kýlavuzunda belirtilen tarihler doðrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayýmlanacak duyurularý takip etmeleri zorunludur. Ayrýntýlý bilgi www.jandarma.tsk.tr internet adresinden veya 0.312.464 51 14 numaralý telefondan edinilebilir. GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ (GATA) SAÐLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadýr. Türk Silâhlý Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlýklarý ve Jandarma Genel Komutanlýðý) ihtiyaç duyduðu miktarda saðlýk sýnýfý muvazzaf astsubay yetiþtiren, GATA Komutanlýðý bünyesinde kurulmuþ, ön lisans düzeyinde eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý bir askerî yükseköðretim kurumudur. GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, saðlýk alanýnda çeþitli teknikerlik programlarýnda iki yýl süre ile ön lisans eðitimi vermektedir. Eðitim öðretim faaliyetleri süresince öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Baþarýlý olan öðrenciler, ön lisans diplomasý ile birlikte astsubay çavuþ olarak mezun edilmektedir. Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði, yurt içi ve yurt dýþý kurslar, geçici yurt dýþý görevler gibi birçok imkân saðlanmaktadýr. BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝMÝ AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulunun ön lisans programlarýna iliþkin hususlar 25 Mart-16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda www.kkk.tsk.tr Ýnternet adresinde yayýmlanacak baþvuru kýlavuzunda ayrýntýlý olarak belirtilecektir. GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler, 2013 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askerî okullara girme isteði ” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu ’na girmek isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki internet adresinden 25 Mart-16 Mayýs 2013 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayýt baþvurusu yaparak baþvurularýný tamamlayacaklardýr. Ýnternet üzerinden baþvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrýlmayacaklardýr. Baþvuruda bulunan adaylar mezun olduklarý/olacaklarý okulun öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek olaný esas alýnarak sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak “Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý/Baraj Puaný ” belirlenecektir. Belirlenen taban puanlarý ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adaylarýn ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik sýnavý, mülakat) çaðrý ile ilgili hususlar ve çaðrý tarihleri www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayýmlanacaktýr. (Ayrýca posta ile çaðrý/tebligat yapýlmayacaktýr.) Ýnternet adresi

Ýletiþim için

:

http://www.tsk.tr http://www.kkk.tsk.tr http://www.kho.edu.tr : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08 Kara Harp Okulu (0312) 417 51 90-96 (7 Hat) GATA Sað. Astsb.MYO (0312) 304 63 31

66


ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜNDEN ÖRGÜN/UZAKTAN EÐÝTÝM YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINDA OKUYANLAR VEYA BU PROGRAMLARDAN MEZUN OLANLAR ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARIN AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINAKAYDOLMALARINA ÝLÝÞKÝN ESASLAR Yükseköðretim kurumlarýnda örgün, uzaktan eðitim ve açýk öðretim programlarýnda ayný anda farklý düzeylerde (lisans, önlisans ve lisansüstü) eðitime devam edilebilmekte ancak, ayný anda iki örgün önlisans veya iki örgün lisans programýnda eðitime devam edilememektedir. Ancak; 1.

Örgün/uzaktan eðitim yükseköðretim programlarýnda kayýtlý öðrenciler ile bu programlarýn mezunlarýndan, a) Meslek yüksekokullarýnda okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarýndan ön lisans diplomasý alarak ayrýlmýþ olanlar, b) Lisans programlarýnda okuyan/mezun olanlar, c) Açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýndan mezun olanlar

koþullarýný karþýladýklarý açýk öðretimin ön lisans veya lisans programlarýndan birine (okumakta veya mezun olduklarý alanlarda olmamak kaydýyla), sýnava girmeden ve örgün öðretimdeki kayýtlarýný sildirmeden doðrudan ilgili Üniversiteye baþvurmak suretiyle kayýt yaptýrabilirler. 2. Yukarýdaki koþullarda açýk öðretim programlarýna kaydolan örgün öðretim öðrencileri veya mezunlarý, örgün öðretimden açýk öðretime ders transferi veya kredi saydýrma iþlemi yaptýramaz. 3. Örgün öðretimin herhangi bir programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, yukarýdaki koþullara uymak suretiyle, ayný öðretim yýlýnda kendi alanlarý dýþýndaki bir açýk öðretim programýna kayýt yaptýrabilirler. 4. ÖSYM ’nin Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alan KKTC ’deki üniversitelerde okuyan öðrenciler de yukarýdaki olanaklardan aynen yararlanýrlar. 5. Bir yükseköðretim programýndan mezun olamadan yükseköðretim programýndan iliþiði kesilen, herhangi bir örgün yükseköðretim programýnda kaydý bulunmayan veya açýk öðretim programlarýnda okumakta olanlar yukarýdaki olanaklardan yararlanamazlar. 6. Açýk öðretim programlarýnýn herhangi birinde öðrenci iken okumakta olduðu alan dýþýndaki örgün öðretim programlarýndan birine yerleþtirilen adaylarýn açýk öðretimdeki kayýtlarý silinmez. 7. Bir örgün yükseköðretim programýnda okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açýk öðretimin bir programýna kayýt yaptýranlar, askerlik iþlemleri hariç açýk öðretimdeki tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar. 8. Açýk öðretim programlarýna kayýt yaptýrdýktan sonra örgün öðretimden kaydýný sildiren öðrenciler, bu durumlarýný belgelendirmek koþuluyla askerlik iþlemleri dâhil tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar.

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARI Dört yýllýk Kamu Yönetimi, Ýktisat, Ýþletme, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatý bölümleri ile iki yýllýk Dýþ Ticaret, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Ýlahiyat, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði ön lisans programlarýna Batý Avrupa Ülkelerinden birinde geçerli oturma izni bulunup Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonucuna göre baþarýlý bulunan adaylar önkayýt sistemi ile kabul edilmektedir. Sýnavlar, Batý Avrupa ülkelerinde 12 merkezde, Türkiye ’de ise 1 merkezde yapýlmaktadýr. Programlar ve baþvuru hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için, aþaðýdaki adres ve telefon numaralarýndan birine baþvurulabilir. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Batý Avrupa Programlarý Eskiþehir Bürosu 26470 Eskiþehir/TÜRKÝYE Tel: 222-335 05 81/ 2675 Fax: 222-335 06 33 Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Ýrtibat Bürosu Friesenplatz 13, 50672 Köln/DEUTSCHLAND Tel: +49 221-511 044-45-46 Fax: +49 221-521149

67


'ĞŶĞů ŵĂĕůŦ ŝůĞŬĕĞ P> D ͕ ^ D s z Z> bd7ZD D Z< 7 b< E>/)/E ŝůŬĞŶƚ ͬ E< Z ƔĂŒŦĚĂ ďĞůŝƌƚŵŝƔ ŽůĚƵŒƵŵ ƚĂůĞƉůĞƌŝŵůĞ ŝůŐŝůŝ ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌĞŬůŝ ŝƔůĞŵŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦŶŦ Ăƌnj ĞĚĞƌŝŵ͘ ͙͘ ͬ ͙͘ ͬ ͘​͘​͘​͘​͘​͘​͘​͘​͘​͘

øP]D 7 & <DEDQFÕ .LPOLN 1XPDUDVÕ

(YUDN 5HIHUDQV 1XPDUDVÕ

$GÕ YH 6R\DGÕ

6ÕQDY $GÕ <ÕOÕ

%DED $GÕ

6ÕQDY '|QHPL

'R÷XP <HUL

7HOHIRQ 1R

'R÷XP 7DULKL

( SRVWD

#

<D]ÕúPD $GUHVL 3RVWD .RGX

øOoH

øO

6HPW

7DOHSOHU

7<< d͗ %LOJLOHUGH HNVLNOLN \D GD KDWD EXOXQDQ GLOHNoHOHU LOH LP]DVÕ] GLOHNoHOHU LúOHPH NRQXOPD\DFDNWÕU $úD÷ÕGDNL GXUXPODUGD LVH GLOHNoH \D]ÕOPD\DFDN EX GH÷LúLNOLN WDOHSOHUL |QJ|U OHQ V UH LoHULVLQGH LQWHUQHW RUWDPÕQGD EL]]DW DGD\ODUÕQ NHQGLOHUL WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOHFHNWLU D 7 & X\UXNOX DGD\ODUÕQ NLPOLN ELOJLOHULQGH GH÷LúLNOLN LVWH÷L gQFH 0(51ø6 ELOJLOHULQGH GH÷LúLNOLN \DSWÕUÕOPDOÕGÕU

E 5HVPv EHOJH LEUD]Õ JHUHNWLUPH\HQ |÷UHQLP ELOJLOHULQGH GH÷LúLNOLN LVWH÷L F 6ÕQDYD LOLúNLQ ELOJLOHUGH GH÷LúLNOLN LVWH÷L G øOHWLúLP ELOJLOHULQGH GH÷LúLNOLN LVWH÷L


ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM ’YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular için ÖSYM ile yapýlacak her türlü yazýþmada “Genel Amaçlý Dilekçe ” örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme konulabilmesi için adayýn ne istediðini açýkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneði üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur, bilgi alanlarý eksik olan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Aday, dilekçenin aslýný ÖSYM ’ye ulaþtýrmalýdýr. Merkezimize faks yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Bilgi güvenliðini artýrmak amacýyla dilekçede evrak referans numarasý belirtilmesi uygulamasýna geçilmiþtir. Aday, evrak referans numarasýný ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden edinecektir. Adayýn https://ais.osym.gov.tr adresinde iþlem yapabilmesi için herhangi bir sýnava baþvuru iþlemi sýrasýnda edindiði aday Ýnternet eriþim þifresini kullanmasý gerekir. Bu þifre, adayýn sonraki yýllarda da ÖSYM ’nin Ýnternet adresinden yapabileceði tüm iþlemlerde (sýnava giriþ belgesini edinme, sonuçlarý öðrenme, bireysel baþvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazý bilgilerini deðiþtirme vb.) kullanýlacaktýr. Bu nedenle adayýn bu þifreyi unutmamasý, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaþmamasý ve özenle saklamasý gerekir. Þifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasý yazýlý nüfus cüzdanýyla þahsen ÖSYM Baþvuru Merkezlerine baþvurmalýdýr.

Dilekçe yazýlmamasý gereken konular: Adaylar aþaðýda belirtilen konulardaki deðiþiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli deðiþikliði her sýnav için ayrýca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinde kendileri gerçekleþtirecektir. Bu tarihler dýþýnda deðiþiklik isteði yapýlamayacaktýr. ♦

“Kimlik Bilgileri ”nde deðiþiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýr. Deðiþiklik iþlemi MERNÝS ’te gerçekleþtikten sonra, bu deðiþikliklerin adayýn ÖSYM ’deki kayýtlarýna aktarýlmasý iþlemi, aday tarafýndan https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yapýlmalýdýr.

“Öðrenim Bilgileri ” (resmî belge gerektirmeyen), “Sýnava Ýliþkin Bilgileri ” ya da “Ýletiþim Bilgileri ” alanlarýnda deðiþiklik yapmak isteyen bir aday bu deðiþikliði https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinde kendisi gerçekleþtirecektir.

DÝKKAT: ÖSYS için “Öðrenim Bilgileri ” alanýnda yapýlmak istenen tüm deðiþiklikler resmî belge gerektirdiðinden dilekçe yazýlmasý gereklidir.

Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular: Adaylar aþaðýda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir: ♦

Baþvuru sýrasýnda oluþturulan Baþvuru Kayýt Bilgilerinden “Öðrenim Bilgileri ” alanýndaki resmî belgeye dayalý olan bilgilerde (ÖSYS için tümünde) deðiþiklik isteði

Yabancý uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde deðiþiklik isteði (Deðiþikliðe esas belgenin onaylý örneði ile) Engelli adaylar için saðlýk kurulu raporu ile engel durumunu belirttiði engelli olarak sýnava girme isteði Sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi isteði

♦ ♦


2013-ÖSYS ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ....../...../...........

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, 06538 ANKARA Aþaðýdaki bilgilere göre gerekli düzeltmenin yapýlmasýný arz ederim. Evrak referans numarasý:_____________________________

Saygýlarýmla, (Ýmza)

Öðrencinin T.C. Kimlik Numarasý :

Adý ve Soyadý: ............................................................................................................................................................ Doðum yeri: -----------------------------------

Doðum tarihi: ...... /...... /...........

Baba adý: --------------------------------------

Telefon No.: ------ / -----------------------

Öðrenim Durumu : 1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým.

5. Bir yükseköðretim programýna ÖSYM'ce yerleþtirildim, fakat kayýt olmadým.

2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim.

6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim.

4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmedim

8. Yükseköðretimden kaydým silindi. .

Okul Kodu/Adý :

.....................................................................................

Türü

:

.....................................................................................

Alaný

:

.....................................................................................

Okul Numarasý : Bitirme Yýlý

:

Not Sistemi

:

5 ’li sistem

Diploma Notu

:

,

10 ’lu sistem

100 ’lü sistem

Dileðim: ............................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Dikkat:

Bu belgedeki gereken alanlarý 2013-ÖSYS kýlavuzundaki esaslara göre eksiksiz doldurunuz. Ekinde mezun durumunda olan adaylar için onaylý diploma örneði, son sýnýf düzeyinde olan adaylar için öðrenci belgesi yok ise bu belge iþleme konulmayacaktýr (2013-ÖSYS ’ye baþvurduktan sonra okul bilgilerinde deðiþiklik olan adaylar, önce T.C. Kimlik Numaralarýný, ad ve soyadlarýný; sonra deðiþmesini istedikleri okul bilgilerinin kodlarýný ilgili kutucuklara, adlarýný da kutucuklarýn yanýndaki noktalý yerlere yazacaklar; deðiþiklik istemedikleri alanlarý boþ býrakacaklardýr.). 7 Haziran 2013 tarihine kadar ÖSYM ’ye ulaþan dilekçeler iþleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM ’ye ulaþan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr.


1. BAŞVURU VE SINAV ÜCRETLERİ

ÜCRETLER (Başvuru ve sınav ücretinizi yatırdıktan sonra başvurunuzu yapınız)

Yurt İçinden ve KKTC’den Başvuracak Adaylar TL

Yurt Dışından Başvuracak Adaylar ABD Doları

EURO

YGS (02-15 Ocak 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.) YGS’ye girecek adaylar

40,00

25

18

Sadece Sınavsız Geçiş için başvuracak adaylar

10,00

7

5

LYS’lerden herhangi birine girecek adaylar

25,00

14

11

LYS’lerden herhangi ikisine girecek adaylar

50,00

28

22

LYS’lerden herhangi üçüne girecek adaylar

75,00

42

32

LYS’lerden herhangi dördüne girecek adaylar

100,00

56

44

Tüm LYS’lere girecek adaylar

125,00

70

55

LYS (22-29 Nisan 2013 tarihleri arasında yatırılacaktır.)

2. YURT İÇİNDEN VE KKTC’DEN BAŞVURANLAR İÇİN BAŞVURU VE SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR Adayların başvuru sırasında ödemeleri gereken ücreti yatırırken banka görevlisine T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret İnternet aracılığıyla da yatırılabilir. T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı VakıfBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı DenizBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

3. YURT DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN (KKTC HARİÇ) BAŞVURU VE SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, gerekli ücreti ÖSYM'nin aşağıdaki döviz hesabına yatırabilirler. Başvuru ve sınav ücretini döviz olarak yatıran adaylar, İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamazlar.

T.C. Ziraat Bankası Güvenevler Şubesi-ANKARA SWIFT Kodu: TCZBTR2A ABD Doları IBAN : TR45 0001000 8300 6028011 5008 Euro IBAN : TR29 0001000 8300 6028011 5005


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.