Tablo 4 Merkezi Yerlestirme ile Ögrenci Alan Yüksekögretim Lisans Programlari

Page 1

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

2009-ÖSYS

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Öðretim Süresi

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Öðretim Süresi

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2009-ÖSYS En Küçük Puaný

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Programýn Kodu

1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar tam olarak karþýlamýyorsanýz o Özel ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý Özel programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz Koþullar vetakdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz Koþullar ve Programýn Adý Programýn Adý yapýlmaz. Açýklamalar Açýklamalar (Bk. Sayfa (Bk. Sayfa 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn 155) hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim155) programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlmamaktadýr. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir.

75

1011359 1011029 1013043 1011037 1013051 1011045 1013137 1011053 1011273 1011061 1013019 1011078 1013027 1011086 1013092 1011094 1013145 1011106 1013068 1011114 1013104 1011122 1011139 1013112 1011301 1011375 1011326 1011367 1011147 1013076 1011155 1013035 1011163 1013084

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (Ýngilizce) Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) Fizik (Ýngilizce) Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) Kimya (Ýngilizce) Matematik (Ýngilizce) Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

(1)

1011281 1013129

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4 YGS-4

45 50 50 45 45 55 55 55 45 85 85 55 55 85 85 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2

2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

65 65 75 75 75 65 65 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15,17,28,74 2,15,17,28 15,17,28,74 2,15,17,28 15,17,28,74 15,17,28,74 2,15,17,28 15,16,74 15,16,74 15,16,74 15,16,74

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

100 100 130 130 75 75

3 3 4 4 2 2

74 2 74 2 74 2

1 3 2 6 2 1 1 6

1,74,75 1,74,75 1,2 1,74,75 1,2 1,74,75,77 1,2,77 1,74,75 74,75 1,74,75 1,2 1,74,75 1,2 1,74,75 1,2 1,74,75,80 1,2,80

69.600 116.000 190.000 29.000 75.600 6.420 9.150 78.700 9.680 42.700 45.900 28.700 42.900 26.900 35.500 87.300 110.000

81.700 2.730 130.000 9.340 212.000 9.930 36.300 5.440 87.400 9.820 5.880 982 7.880 1.070 99.300 16.300 14.200 — 57.800 7.620 61.800 7.940 37.800 2.430 54.000 3.300 36.400 2.860 47.100 3.380 102.000 20.200 125.000 22.600

182.000 203.000 217.000 239.000 261.000 272.000 121.000 75.700 108.000 13.200 82.700 42.100 16.800

136.000 87.400 122.000 18.300 108.000 55.200 24.100

— — — — — — — — — — —

154.000 293.000 168.000 268.000 100.000 208.000

181.000 330.000 197.000 304.000 125.000 243.000

— — — — — —

429 308 260 437 369 434 403 428 446 390 387 390 374 405 395 414 405 264 247 227 304 369 337 436 360 388 420 325 276 318 283 350 307

1011383 1011411 1011342 1011391 1011403 1011318 1011012 1011587

(2)

(3)

(4)

(5)

Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2 75 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM-2 75 Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 MF-4 45 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4 45 Gýda Mühendisliði 4 MF-4 55 Makine Mühendisliði 4 MF-4 45 Mimarlýk 4 MF-4 35 Týp Fakültesi 6 MF-3 90 Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS-2 60 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS-2 45

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

En Küçük Puaný

(12)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(11)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(10)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(9)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(8)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(7)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(6)

Adý

Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

Programýn

Genel Kontenjan

(4)

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

MEB Bursu

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

Okul Birincisi Kontenjaný

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr.

(11)

(12)

2 2

15,16,74 77.200 98.700 2,15,16 121.000 148.000

— —

363 340

2 2 2 2 1 3

15,16,74 15,16,74 15,16,74 15,16,74 15,16,74 74

— — — — — —

291 402 355 368 413 473

1,38,74 91.400 103.000 13.300

403

2 2

158.000 45.800 80.600 68.900 39.800 11.200

176.000 53.500 92.500 79.500 47.300 16.000

1,74

...

...

...

----

120 11,120 38,87,120 11,38,87,120 120 11,120 17,21,28,120 11,17,21,28,120

57.200 14.700 ... 142.000 466.000 47.000 27.600 4.500

65.000 20.000 ... 162.000 491.000 62.500 33.900 7.720

— — — — — — — —

376 462 ---285 230 392 431 498

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 75 2 1,75 1,2

152.000 204.000 47.700 70.000 82.700 12.700 17.300 47.100 54.400

170.000 9.740 227.000 9.950 56.600 7.620 81.100 9.470 104.000 16.700 17.700 — 23.400 — 63.100 8.070 71.800 8.770

282 253 405 375 425 437 425 386 380

ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2355175 2355183 2351248 2355191 2355159 2355167 2355203 2355211

Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Saðlýk Yönetimi Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (Ýngilizce) Týp Fakültesi (Ýngilizce) (Tam Burslu)

4 4 4 4 4 4 6 6

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-1 TM-1 MF-3 MF-3

24 6 80 20 24 6 48 12

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 1671083 1677477 1671018 1677469 1671091 1671103 1677444 1671026 1673016

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ)

4 MF-2 55 4 MF-2 55 4 MF-1 55 4 MF-1 55 4 YGS-5 45 4 TM-3 55 4 TM-3 55 4 TM-2 105 4 TM-2 105

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 2 2 2 2 2 2 3 3

1 1 2 8 2


60 60

2 2

4 YGS-5 4 YGS-6

60 60

2 2

4 MF-2 4 MF-2 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1

45 45 50 85 85 55 55

2 2 2 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

55 55 85 85 45 45 45 75 75

2 2 3 3 2 2 2 2 2

252.000 ... 275.000 ... 254.000 ... 191.000 266.000 69.900 112.000 ... 34.600 ... 26.800 25.900

267.000 ... 277.000 ... 269.000 ... 210.000 281.000 88.200 142.000 ... 46.100 ... 36.300 35.300

— — — — — — — — — — — — — — —

231 ---216 ---230 ---278 237 367 346 ---396 ---405 407

213.000 ... 217.000 2 ... 149.000 2 ... 15,16,231 12.100

247.000 ... 251.000 ... 181.000 ... 17.000

— — — — — — —

301 ---299 ---328 ---470

1,38,78 150.000 162.000 18.700 1,38 92.200 103.000 13.400

360 403

2 2 2 2 2 2 2

2

1 1

... ...

1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2

126.000 158.000 79.400 46.400 44.800 29.200 34.500

... ...

... ...

-------

142.000 9.480 177.000 9.780 100.000 16.400 62.300 8.000 60.400 7.840 38.300 2.460 44.300 2.810

300 278 427 386 388 389 382

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) 1021307 1027851 1021254 1021169 1023032 1021246 1027868 1021042 1023517 1021034 1023081 1021295 1021315 1021287 1021177 1023073

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arkeoloji (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Fizik Fransýz Dili ve Edebiyatý Kimya Kimya (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 TM-3 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-2

1 2 2 1

2

282.000 320.000 ... ... 214.000 236.000

2 173.000 266.000 85,127 18.900 224.000 2

208.000 274.000 14.400 246.000

— — — — — — — — —

291 ---249 324 224 257 244

(1)

1021185 1023509 1026225 1021193 1021221 1021059 1021075 1021067 1026233 1026241 1026258 1026266 1026274 1026282 1026299 1021136 1023016 1021144 1023024 1021262 1023101 1021152 1023049 1021323 1021238 1023497 1021018 1021026 1021083 1023057 1021091 1023065 1021279 1023098

(2)

(3)

Matematik 4 Matematik (ÝÖ) 4 Sanat Tarihi 4 Sosyoloji 4 Tarih 4 Türk Dili ve Edebiyatý 4 Týp Fakültesi 6 Veteriner Fakültesi 5 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 Bitki Koruma 4 Tarým Makineleri 4 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 Tarla Bitkileri 4 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 Zootekni 4 Nazilli Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Kamu Yönetimi 4 Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Sosyal Hizmet 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 Hemþirelik 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (ÝÖ) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 YGS-2 4 YGS-2

400 386 433

MEB Bursu

2 2 2 2 2 2 1

(12)

1.920 2.590 1.530

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

55 55 55 55 55 55 40

(11)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 MF-3

(10)

Adý

Öðretim Süresi

4 4 4 4 4 4 6

(9)

1,75 21.500 29.300 1,2 31.200 40.600 1,75 10.600 16.100

Programýn Kodu

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

En Küçük Puaný

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

1

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

1

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2 2 2

MEB Bursu

55 55 45

Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

TS-1 TS-1 TS-2

Programýn

En Küçük Puaný

1671474 1671482

(4)

4 4 4

(Bk. Sayfa 155)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1671067 1671075

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

76

1675609 1673321 1675617 1673346 1675625 1673338 1671169

(2)

Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Týp Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði

Genel Kontenjan

1675589 1673277 1671152 1673293 1671128 1673305 1671042 1673024 1671136 1671144 1673313 1675597 1673285 1671059 1673032

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1671034 1677452 1671111

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

127.000 2 ... 78.400 164.000 45.600 31.400 10.000 119.000

142.000 ... 97.900 198.000 59.500 42.100 14.600 135.000

— — — — — — — —

322 ---362 327 385 400 476 301

1 1 1 1 1 1 1

232.000 253.000 157.000 176.000

240 279

... ... ... ... 262.000 273.000 271.000 276.000

— — — — — — —

------226 220

125 125 95 95 75 75 125 125 65 95 95

4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3

226.000 261.000 2 277.000 314.000 15,16,292 180.000 210.000 2,15,16,292 295.000 333.000 150.000 182.000 2 209.000 244.000 184.000 214.000 2 285.000 322.000 20.000 27.200 90.900 115.000 2 ... ...

— — — — — — — — — — —

296 280 313 275 327 307 312 278 419 355 ----

YGS-2 YGS-2

60 70

2 2

1,38,78,80 135.000 146.000 17.300 1,38,80 83.400 94.800 12.600

370 410

YGS-6 YGS-6 YGS-5 YGS-5 YGS-6 YGS-6

75 75 75 75 45 45

2 2 2 2 2 2

(4)

(5)

MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 MF-3 MF-3

75 75 35 75 55 55 130 70

(6) (7)

2 2 1 2 2 2 4 2

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 30 30 30 30

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-3 TM-2 TM-2

(Bk. Sayfa 155)

(8)

1,15,16,79 1,2,15,16,79 1,15,16,80,250 1,2,15,16,80,250 1,15,16,79 1,2,15,16,79

327.000 486.000 304.000 507.000 331.000 440.000

334.000 477.000 326.000 507.000 338.000 437.000

35.300 53.700 34.800 55.900 35.800 47.900

331 293 351 307 329 303

1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75

64.900 100.000 116.000 57.300 47.200 26.800 86.500 24.000

77.000 2.510 123.000 18.300 140.000 19.800 75.400 9.040 63.200 8.080 35.500 2.280 106.000 4.800 32.800 2.630

433 417 409 377 386 392 340 409

AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) 1036899 1031406 1033233 1031243 1033156 1031251 1033335 1031439 1031023 1033013 1031031 1033274

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ)

4 YGS-1 4 YGS-5 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2

55 55 55 75 75 75 75 55

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

65 65 65 65

2 2 2 2

MF-2 MF-2 TS-1 TS-1

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

4 2 1 1 1

15,16 261.000 272.000 2 28.400 37.400 2 40.100 50.700

— — — —

227 390 376


77

1031072 1033054 1031089 1033062 1031455 1031532 1031097 1033079 1031447 1033266 1031414 1038074 1036902 1038082 1031516 1031345 1031488 1033258 1032234 1032226 1032198 1032181 1032218 1032201 1031304 1031125 1032173 1031524 1031015 1031508 1038099

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TS-1

25

1

49.200 61.600

367

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

95 95 135 135 65 55 95 95 65 65

3 3 4 4 2 2 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 55 55 45 65 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2

4 MF-4 16 4 YGS-1 24 4 MF-4 16 4 YGS-1 24 4 MF-4 16 4 YGS-1 24 6 MF-3 100 5 MF-3 65

1 1 1 1 1 1 3 2

40 40,53 40 40,53 40 40,53

4 4 4 4 4

2 1 2 2 2

1 1 1,38 1 1,2

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS-6

45 35 75 55 55

15,16 2 15,16 2 15,17,28 15,16 15,16 2 15,16 2

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(1)

(2)

223 234

AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ

303 271 328 310 380 364 403 399

1715018 1711115 1713093 1711013 1717081 1715026 1715034 1713105 1715042 1711021 1713011 1711038 1717098 1711046 1717101

267.000 272.000 293.000 357.000 104.000 140.000 214.000 300.000 155.000 191.000

— — — — — — — — — —

294 293 286 268 363 344 312 284 336 320

90.700 2 127.000 122.000 2 152.000 120.000 276.000 140.000 2 187.000

104.000 143.000 138.000 170.000 135.000 287.000 156.000 206.000

— — — — — — — —

344 313 317 295 319 228 304 274

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.600 15.300 142.000 161.000

— — — — — — — —

------------------474 285

... ... 19.700 4.110 112.000 14.200 162.000 21.300 193.000 23.400

---496 396 389 377

1711148 1713121 1711164 1713146 1711156 1713138 1711172 1713154 1711131 1713113 1711123 1713085 1711054

(3)

(4)

Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS-6

1031471 1033299 1036919 1033734

232.000 237.000 257.000 319.000 84.700 113.000 184.000 264.000 130.000 163.000

... 12.300 101.000 149.000 180.000

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

(5)

(6) (7)

55 55 45 45

2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 55 YGS-4 85 YGS-4 85 MF-2 65 MF-2 65 MF-1 55 YGS-5 85 YGS-5 85 TM-3 55 TM-2 100 TM-2 100 TS-1 65 TS-1 65 TS-2 65 TS-2 65

2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

55 55 55 55 55 55 50 50 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 YGS-2

80

2

4 YGS-1 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2 4 TS-2

45 80 80 45 45 65 95 95 75 75 55 55

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

(8)

En Küçük Puaný

4

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

388 375

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— — — — — — — — — — — — — — — —

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

42.900 56.100 2 58.600 75.000 15,16 2 289.000 295.000 2 15,16 246.000 263.000 2 152.000 168.000 2 203.000 222.000 160.000 194.000 2 216.000 253.000 52.200 67.600 2 75.300 94.500 28.800 38.700 2 31.700 42.400

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

65 65 75 75 55 55 75 75 85 85 75 75 75 75 75 75

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TS-2 TS-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ýþletme (Ýngilizce) Kamu Yönetimi Maliye Maliye (ÝÖ) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Finansman (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Maden Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) Otomotiv Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Afyon Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (ÝÖ)

Genel Kontenjan

1031496

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1031463 1033327 1031268 1033302 1031422 1033282 1031276 1033319 1031048 1033021 1031284 1033225 1031056 1033038 1031064 1033046

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,15,16 404.000 405.000 43.600 1,2,15,16 506.000 495.000 56.300 1,15,16 399.000 400.000 43.000 1,2,15,16 ... ... ...

4 6 1 1 5 8 2 1 1

1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

91.100 ... ... 201.000 240.000 64.700 116.000 ... 14.200 77.100 58.600 41.900 29.500 14.200 21.900

-------------------------------------

1,38,87 126.000 137.000 16.400

376

2 2 2 2 2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

411 ------255 237 382 410 ---433 363 376 374 389 425 412

— — — — — — — — — — — —

2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

104.000 3.990 ... ... ... ... 223.000 9.950 259.000 9.970 75.300 9.090 139.000 19.700 ... ... 19.400 — 98.700 10.500 76.900 9.140 52.800 3.240 38.600 2.490 20.700 1.840 30.400 2.490

311 289 312 ----

AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) 1551121 1551011 1553018 1551146 1551138 1551113 1551028 1553026 1551036 1553034 1551044 1553042

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 1 1 2 10 2 1 1

1,75 1,75 1,2 1,75 1,75 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

64.700 149.000 204.000 46.500 73.900 14.100 60.300 61.600 27.000 51.600 20.100 23.400

76.800 2.500 168.000 9.730 226.000 9.950 55.200 7.470 93.900 15.800 19.400 — 78.900 9.270 80.500 9.380 35.700 2.290 64.600 3.750 28.200 2.330 32.100 2.590

433 283 253 407 430 433 375 374 392 365 415 410


1551492 1551476 1551484 1551105

TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 TS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 55 55 45 55 55 45 45 55 55 55 55 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

50 50 60 60 50 50

MF-3

... ... 257.000 294.000

---298

271.000 ... 186.000 258.000 78.200 72.800 39.300 41.200

— — — — — — — — — — — — — — —

2 2 2 2 2 2

... ... 2 ... ... 148.000 179.000 2 ... ... ... ... 2 ... ...

— — — — — —

------328 ----------

40

1

...

...

----

YGS-2

40

1

...

...

...

----

YGS-5 YGS-2 YGS-2

50 30 80

2 1 2

1 ... ... ... 1,38,78 ... ... ... 1,38 99.500 110.000 14.100

------397

4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 YGS-5 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2 4 TS-2

65 65 45 45 65 65 75 75 75 75 65 65 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

60 65 65 55

2 2 2 2

2 ...

...

2 258.000 ... 168.000 2 239.000 61.200 2 56.600 29.200 2 30.700 2

1

---228 ---292 251 373 376 402 400

AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1046362 1043528 1042231 1043491 1041383 1047752 1041334 1047769 1041037 1047777 1042207 1043511 1046354 1043536 1041086 1041045 1043503 1041375

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Eski Yunan Dili ve Edebiyatý

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-2

1 1 4 3 1 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,21,75,77 1,2,21,77 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

104.000 ... ... ... 5.760 8.810 74.900 104.000 44.300 56.400 ... ... 9.930 ...

117.000 9.080 ... ... ... ... ... ... 5.340 951 7.640 1.060 95.000 15.900 127.000 18.700 59.900 7.800 74.300 8.970 ... ... ... ... 15.300 1.460 ... ...

189.000 225.000 192.000 213.000 2 ... ... 16,125

— — — —

319 ---------441 407 430 415 388 378 ------434 ---318 260 ----

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Adý

Öðretim Süresi

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(4)

Programýn

En Küçük Puaný

1551468

(3)

(Bk. Sayfa 155)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

78

1551451 1553287 1555464 1553295 1551443 1553307

(2)

Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 Arkeoloji 4 Biyoloji 4 Biyoloji (ÝÖ) 4 Coðrafya 4 Fizik 4 Fizik (ÝÖ) 4 Kimya 4 Kimya (ÝÖ) 4 Matematik 4 Matematik (ÝÖ) 4 Tarih 4 Tarih (ÝÖ) 4 Türk Dili ve Edebiyatý 4 Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Kamu Yönetimi 4 Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 Ziraat Fakültesi Tarýmsal Biyoteknoloji 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 Saðlýk Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 4 Ebelik 4 Hemþirelik 4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1551435 1551154 1551052 1553075 1551427 1551069 1553083 1551162 1553279 1551077 1553059 1551085 1553091 1551093 1553067

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

148.000 182.000 246.000 ... 194.000 84.100 126.000 66.200 41.800 49.500 14.200

182.000 217.000 263.000 ... 216.000 96.600 141.000 88.400 54.800 64.300 20.800

— — — — — — — — — — —

332 321 234 ---258 360 323 370 389 382 425

29.000 38.100 7.890 11.700

— —

389 451

... ... 171.000 128.000 85.500 133.000 54.000

— — — — — — —

------329 349 371 347 393

16,21 56.900 70.900 16,21 32.600 42.200 16,21 38.500 48.700

— — —

361 385 378

160.000 46.700 71.600 52.200 228.000 57.700

— — — — — —

302 414 377 404 263 396

271.000 284.000 7.070 11.100

— —

231 487

— — — — — — — — —

288 302 309 303 233 ------245 228

3

1,38 115.000 126.000 15.400

384

30

1

1,16,21,87 629.000 606.000 71.600

284

75 75

2 2

1 199.000 213.000 24.900 1,2 280.000 290.000 31.200

369 343

(1)

(2)

(3)

(4)

1041403 1047793 1041061 1042223 1041078 1041094 1047805 1041298 1041106 1047813 1046456

Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Gerontoloji Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ekonometri Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Maliye Uluslararasý Ýliþkiler Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Televizyon ve Sinema Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Makine Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Peyzaj Mimarlýðý Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 MF-2 MF-3 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2

65 65 90 30 75 75 75 55 65 65 45

2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2

4 4

TS-1 TM-2

30 160

1 4

4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-1 TM-2

55 45 100 95 85 75 55

2 2 3 3 3 2 2

16,21

4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1

40 55 40

1 2 1

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

55 55 65 55 55 55

2 2 2 2 2 2

16,21 16,21 16,21 16,21 16,21 16,125

4 6

MF-4 MF-3

65 210

2 6

16,21,134

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 30 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 YGS-2 110 4 YGS-5 4 YGS-6 4 YGS-6

1041367 1041281 1042195 1042215 1041114 1041122 1041139 1041147 1041342 1041452 1041265 1041411 1041155 1041444 1041216 1041163 1041301 1041273 1041436 1041171 1046379 1046387 1041359 1046395 1046407 1046415 1046448 1046423 1046431 1041029 1041428 1041188 1043019

(5)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

2 46 2 2

16,44 16,21 16,21 16,21 16,44

... ... 144.000 106.000 65.800 110.000 39.300

143.000 39.300 61.900 44.500 208.000 49.400

142.000 123.000 16,21 132.000 206.000 266.000 ... 16,21 ... 221.000 260.000

160.000 138.000 148.000 238.000 280.000 ... ... 243.000 271.000


1041469 1043483 1041391 1047821 1042256 1043544

2 2 2

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

105 105 105 105 65 65

3 3 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-1 DÝL-1 TM-3 TM-2 TS-1

45 45 30 45 45 45

2 2 1 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2

55 55 55 55 30 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

110 110 70 70

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

16,21 150.000 177.000 2,16,21 ... ... 16,21 138.000 163.000 2,16,21 176.000 206.000 46 ... ... 2,46 ... ...

346 326 ----

— — — — — —

326 ---332 315 -------

161.000 65.600 ... 18.800 38.900 33.400

9.670 8.390 ... — 5.780 2.170

288 393 ---435 407 394

267.000 274.000 2 277.000 278.000

224 213 ---220 230 290 ---376 ----

AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ 1631122 1635534 1631444 1635559 1631139 1631147

79

1631094 1637097 1631106 1637109 1631452 1631114 1637117 1635518 1633161 1635526 1633178 1631012 1633068 1631086 1633051 1631029 1633035 1631436 1633153 1631037 1633027 1631045 1633043 1631053 1633019 1631061 1635542

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði

1 1 7 1 1

1,75 1,75 1,15 75 1,75 1,75

143.000 55.700 ... 13.700 27.500 25.100

... 272.000 2 256.000 171.000 2 ... 57.600 2 ...

... 276.000 270.000 188.000 ... 74.000 ...

— — — — — — — — — — —

3 3 2 2

250.000 2 272.000 168.000 2 223.000

286.000 308.000 201.000 260.000

— — — —

288 282 321 302

50 50 45 45 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

188.000 2 227.000 ... 2 ... 107.000 2 118.000 283.000 2 286.000 125.000 2 130.000

207.000 247.000 ... ... 122.000 133.000 290.000 291.000 141.000 146.000

— — — — — — — — — —

274 253 ------329 320 223 221 314 311

4 YGS-2 4 YGS-6

80 40

2 1

1,38,87 97.000 108.000 13.800 1 161.000 175.000 22.100

399 384

4 YGS-1

45

2

2 15

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr.

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2

1,75 78.000 90.500

3.200

1695253 1695261 1695278 1695286 1695245 1691078

421

(6) (7)

3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1

35 35 35 35

1 1 1 1

4 YGS-2 4 YGS-2

30 60

1 2

2 1 2 6 2 1 1

(8)

(9)

En Küçük Puaný

(5)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(4)

4 MF-2 100 4 MF-2 100 4 MF-1 45 4 MF-1 45 4 YGS-5 45 4 TM-3 45 4 TM-2 95 4 TM-2 95 4 TS-1 55 4 TS-1 55 4 TS-2 55 4 TS-2 55

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

(10)

(11)

(12)

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

151.000 196.000 51.600 61.700 74.600 15.300 64.500 129.000 26.600 57.100 22.700 20.600

169.000 9.730 218.000 9.940 61.000 8.030 72.100 8.890 94.700 15.900 20.800 — 83.900 9.610 158.000 12.800 35.200 2.270 71.100 4.000 31.300 2.550 28.800 2.380

283 257 399 386 430 430 372 336 392 360 411 414

15,16 15,16 15,16 15,16

225.000 260.000 197.000 145.000

247.000 271.000 218.000 161.000

— — — —

243 228 257 308

1,38,78 134.000 145.000 17.200 1,38 92.200 103.000 13.400

370 403

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) 1051018

AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ 1691094

(1)

1691012 1693019 1691029 1693027 1691037 1691086 1691045 1693035 1691053 1693043 1691061 1693051

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

1 271.000 281.000 30.300 1,2 345.000 351.000 37.200 1 ... ... ...

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

75 75 45

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

4 YGS-6 4 YGS-6 4 YGS-6

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Seyahat Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði Alanya Ýþletme Fakültesi Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (ÝÖ)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1041196 1043027 1042248

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

1051026 1051568 1051034 1051042 1051059 1051067 1051075 1051083 1051091 1051103 1051111 1051519 1051128 1051136 1051576 1051144 1051152 1051169 1051177 1051185 1051193 1051205 1051213 1051221 1051238 1053134

Eczacýlýk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Felsefe Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Fen Fakültesi Biyoloji Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ)

5

MF-3

125

4

4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2

55 35 65 75 75 55

2 1 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 65 YGS-1 65 DÝL-1 45 MF-1 75 DÝL-1 155 DÝL-1 40 YGS-4 70 YGS-5 55 TM-3 35 TM-2 95 TS-1 55 YGS-4 65

2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1 MF-2 MF-1 TM-2

85 85 85 85 85 160

3 3 3 3 3 4

4 4

TM-1 TM-1

75 75

2 2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

169 20.200 25.900

5 1 9 2 5 2 1 8

448

46,169 46,169 46,169 46,169 46,169 46,169

199.000 186.000 63.300 51.400 37.900 10.100

236.000 221.000 80.600 69.700 50.000 15.600

— — — — — —

315 320 372 380 393 434

1,125,127,162,169 1,46,75,169 1,127,129,162,169 1,75,169 1,21,75,77,162,169 1,68,251 1,80,169 1,75,169 75,169 1,75,169 1,75,169 1,75,169

14.100 50.000 17.600 29.600 4.450

11.400 61.700 13.600 37.000 4.280

1.220 1.720 1.360 5.530 897

332 447 278 436 455

83.300 51.900 8.800 57.200 33.100 42.000

97.400 19.700 68.900 13.200 13.100 — 75.300 9.030 42.800 2.730 52.100 13.600

416 445 449 377 384 441

17,21,86,169 17,21,86,169 17,21,86,169 17,21,86,169 17,21,86,169 169,230

156.000 238.000 126.000 116.000 76.100 10.300

175.000 258.000 141.000 131.000 88.000 14.900

— — — — — —

279 238 323 307 369 443

46,169 111.000 134.000 2,169 ... ...

— —

346 ----


1051279 1051295 1051474 1051307

80

1051433 1051315 1051323 1051482 1051535 1051348 1051499 1051356 1056241 1056258 1051441 1051466 1051372 1051389 1051502 1051417 1056266 1055413 1055421 1051551 1055564 1055446 1055405 1055462 1055479 1055507 1056274 1056282 1055198 1055201

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1055218 1055226 1056299

348 315 381 ------365 ----

1055515 1056302

3 3

130.000 205.000 76.500 ... ... 100.000 ...

75 65 75 40

2 2 2 1

17,21,86,169 38.000 48.200 17,21,86,169 7.300 11.700 17,21,86,169 23.400 31.500 17,21,86,169 17.000 24.000

— — — —

379 429 397 407

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

65 65 75 55 55 65 65 55

2 2 2 2 2 2 2 2

17,21,28,169 17,21,86,169 17,21,28,169 17,21,86,169 17,21,28,169 17,21,86,169 17,21,28,169 17,21,86,169

— — — — — — — —

452 313 447 442 412 372 370 449

YGS-5 YGS-5

45 45

2 2

1,46,169 652.000 624.000 74.800 1,46,169 605.000 587.000 68.300

280 289

MF-4 YGS-5

55 60

2 2

46,169 38.500 45.900 — 1,46,169 166.000 191.000 23.700

415 390

YGS-1 25 YGS-6 40 YGS-1 45 YGS-6 120

1 1 2 3

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 500 13 40 1 40 1 2000 50 10000 250

1,17,21,41,86,169 1,17,21,41,86,169 1,17,21,41,86,169 1,46,169 9,10 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,65,77 1,9,13 9,10 9,712

9,10 9,10

108.000 175.000 59.400 ... ... 81.300 ...

20.300 128.000 22.600 25.000 40.100 66.000 67.200 21.900

15.000 75.200 24.100 275.000

26.400 144.000 28.700 31.400 47.600 76.200 77.500 28.000

23.100 299 85.300 14.900 33.400 593 286.000 30.700

8.060 7.050 7.550 6.650 10.600 8.860 11.100 9.210 12.000 9.870 14.400 11.600 10.200 8.570 9.110 7.850

— 1.040 1.020 1.120 1.140 1.150 1.230 1.110 1.070 — —

— —

494 428 479 345

416 422 385 378 365 327 390 404 369

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Kamu Yönetimi (Açýköðretim) Maliye (Açýköðretim) Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

344 311 384

MEB Bursu

(12)

— — — — — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Programýn Kodu

(10)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(9)

115.000 138.000 185.000 215.000 56.000 72.800

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

5 5 3

(8)

46,169 2,169 17,21,28,169 68,251 46,169 2,169 17,21,28,169 251,703 251,704 46,169 2,169

5 5 3

Programýn

Öðretim Süresi

(6) (7)

En Küçük Puaný

(5)

185 185 90 9 200 200 85 40 40 115 115

MEB Bursu

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(4)

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýktisat (Ýngilizce) 4 Ýktisat (UOLP-SUNY Cortland) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Ýþletme (Ýngilizce) 4 Ýþletme (UOLP-SUNY Empire State College) 4 Ýþletme (UOLP-Leeds Metropolitan) 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 Ýletiþim 4 Sinema ve Televizyon 4 Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Çevre Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Kimya Mühendisliði 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Mimarlýk 4 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 Spor Yöneticiliði 4 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 Moda Tasarýmý 4 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 Uçak Gövde - Motor Bakým 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 Açýköðretim Fakültesi Felsefe (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 Sosyoloji (Açýköðretim) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) 4 Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 Ýktisat (Açýköðretim) 4

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Adý

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1051246 1053016 1051458 1051543 1051254 1053024 1051425 1051959 1051967 1051262 1053142

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

4 4 4

9,10 9,10 9,10

— — —

4 4

9,10 9,10,12

— —

ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ 1061031 1061846 1061133 1061048 1061243 1061056 1061064 1061072 1061089 1061097 1061117 1061125 1061141 1061158 1061166 1061174 1061182 1061199 1061202 1061219 1061854 1065708 1061235 1061251 1061268 1065716 1065724 1061304 1061312 1061329 1061337 1061353 1061361 1061378 1061386 1061394 1061406 1061414 1061422 1061439 1061626 1061447 1061455 1061463

Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatý Bilgi ve Belge Yönetimi Bulgar Dili ve Edebiyatý Coðrafya Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Dilbilim Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý Halkbilim Hindoloji Hititoloji Hungaroloji Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Klasik Arkeoloji Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Sinoloji Sosyoloji Sümeroloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Urdu Dili ve Edebiyatý Yunan Dili ve Edebiyatý Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

DÝL-1 DÝL-1 TM-3 DÝL-3 TM-1 DÝL-2 TS-1 TS-2 DÝL-2 DÝL-1 DÝL-3 TM-3 DÝL-1 TS-1 DÝL-3 TS-2 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-3 TM-3 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-2 TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-3 TS-2 DÝL-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 DÝL-3 DÝL-2 MF-3 MF-3

45 35 50 40 60 25 60 50 30 40 40 50 50 40 30 20 25 70 50 50 30 20 20 25 25 20 20 40 50 30 30 50 20 80 90 25 25 155 155

2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 4 4

4 YGS-1 4 YGS-4 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2

55 70 65 65 75

2 2 2 2 2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

83,127 16.300 12.800 15,28,77 5.610 5.220 46 203.000 240.000 19.300 14.600 46 165.000 194.000 46 19.500 39.600 18.900 46 12.300

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

381 ---450 410 365 382 319 283 233

57.100 1.520 46.800 12.700 53.800 11.300 8.990 — 40.700 5.990

452 445 455 462 405

27.100 52.100 14.400 10.100

46 104.000 132.000 85,127 18.900 14.400 46 57.200 71.200 46 51.000 ... 15,28,77 4.890 88 8.420 89 12.200 11.800 189.000 20.600 46 22.000

66.200 ... 4.620 7.370 10.100 9.880 224.000 15.300 16.000

217.000 168.000 6.740 11.800 56.200 11.500 165.000 72.100 31.600 17.800

254.000 203.000 10.300 9.880 72.400 9.720 200.000 90.700 42.300 25.400

46 46 15,16 46 46 46

46 21.500 15.800 46 14.500 19.700 46 17.100 22.600 4 5 3 10 1

1,46,75 1,46,75 1,46,75 46,75 1,46,75

45.500 37.300 39.100 5.730 29.000

298 443 314 300 319 403 391 276 361 350 258 360

310 325 457 382 377 384 326 366 399 418 240 463 456


1061887 1062283 1061516 1061532 1061777 1061557 1061565 1061581 1061915 1062291 1061015 1061023 1061907 1061923 1061683 1061691 1061703 1061728 1061895 1061736 1061744 1061752 1065732 1065749 1061793

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2

55 55

2 2

65 2 65 2 95 3 95 3 75 2 65 2 65 2 85 3 85 3 95 3 95 3 800 20

4 TS-1 30 4 YGS-4 200 4 YGS-4 30 4 YGS-4 70

1 5 1 2

4 4 4

3 3 2

TS-1 TS-1 TS-1

85 85 75

1 6

46 2 46 2 46 46 2 46 2 46 2 46

237.000 256.000 150.000 185.000 194.000 94.600 139.000 112.000 147.000 58.500 87.700 20.100

256.000 273.000 168.000 206.000 216.000 108.000 155.000 126.000 166.000 68.600 100.000 28.800

412 453

— — — — — — — — — — — —

252 242 283 263 258 350 313 311 285 390 357 418

15,16 44.700 56.300 — 1,16,121 53.800 65.200 15.700 1,15,17,28 ... ... ... 1 92.600 107.000 20.800

372 433 ---412

15,17,86 35.400 45.200 15,16 24.800 33.200 15,17,86 36.800 46.900

— — —

382 395 380

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

65 45 65 75 85 45 85 95

2 2 2 2 3 2 3 3

15,17,86 15,17,28 15,17,86 15,17,86 15,17,86 15,16 15,17,86 15,17,86

17.800 ... 26.400 125.000 36.400 164.000 163.000 47.800

23.700 ... 33.000 140.000 43.700 182.000 181.000 55.800

— — — — — — — —

458 ---439 315 419 288 288 399

4 4 4 4 4 4

MF-3 TM-3 MF-3 MF-3 TM-1 TM-3

55 50 80 90 60 60

2 2 2 3 2 2

23.500 ... 38,46,78 114.000 38,46 57.300 52.100 14.700

29.400 ... 129.000 65.100 68.300 20.100

— — — — — —

441 ---305 376 387 432

4 4 4 4 4 4 6 5

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 MF-3 MF-3

75 85 85 65 95 95 270 160

2 3 3 2 3 3 7 4

15,17,86 15,17,86 15,17,86 15,17,86 15,17,86 15,17,86 15,16 46

42.600 36.300 51.500 105.000 10.700 23.500 5.040 108.000

— — — — — — — —

409 415 401 363 454 426 510 323

4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4

40 40 60

1 1 2

156.000 175.000 143.000 162.000 15,16 121.000 137.000

— — —

280 287 317

30.000 24.800 37.500 85.300 7.120 16.400 2.580 95.900

(1)

1065826 1065818 1065757 1065765 1065773 1065781 1065798 1065801

(2)

Su Ürünleri Mühendisliði Süt Teknolojisi Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-2 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Öðretim Süresi

(9)

1,46,75 14.300 20.700 1.500 1,46,75 29.000 37.500 10.900

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Okul Birincisi Kontenjaný

(6) (7)

En Küçük Puaný

81

1061634 1061642 1061659

(5)

Adý

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1061931 1061618 1062303 1061948

(4)

4 TS-1 4 YGS-4

Programýn

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1061496 1063013 1061508 1063021 1061524 1061549 1067348 1061573 1067331 1061598 1063054 1061601

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri Ýlahiyat Ýlahiyat (Ýngilizce) Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Televizyon ve Sinema Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Elektronik Mühendisliði Fizik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Çocuk Geliþimi Ebelik Hemþirelik Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Sosyal Hizmet Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýktisat Ýþletme Maliye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Peyzaj Mimarlýðý

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1061471 1061488

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

40 40 40 40 40 40 40 40

1 1 1 1 1 1 1 1

266.000 234.000 175.000 268.000 ... ... 237.000 254.000

280.000 255.000 204.000 282.000 ... ... 257.000 269.000

— — — — — — — —

233 239 316 232 ------238 230

45 45 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2

50.500 56.400 52.400 2 ... 25.000 2 ...

65.500 72.600 67.900 ... 34.100 ...

— — — — — —

381 376 379 ---408 ----

150 150

4 4

... ...

— —

-------

1,75 ... ... ... 1,2 ... ... ... 1,75 71.100 91.600 10.100 1,2 80.700 103.000 10.700

------367 361

(5)

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ 1875148 1875131 1875156 1873056 1875164 1873064 1871127 1873048

Ardahan Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý 4 TS-2 Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS-2 Tarih 4 TS-2 Tarih (ÝÖ) 4 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS-2 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Eþit Aðýrlýklý Programlar 4 TM-2 Eþit Aðýrlýklý Programlar (ÝÖ) 4 TM-2

298 2,298

... ...

ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ 1781161 1783082 1781019 1787131 1781186 1783099 1781178 1785141 1781027 1783102 1781035 1781043

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Edebiyat Programlarý Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Orman Mühendisliði (ÝÖ) Peyzaj Mimarlýðý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-2 TM-2

55 55 65 65

2 2 2 2

4 4 4

MF-2 MF-2 TM-3

40 40 100

1 1 3

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 65 65 40

2 2 2 1

4 YGS-2

80

2

1 1

... ... ...

— — —

----------

275.000 286.000 284.000 290.000 2 ... ... 214.000 234.000

— — — —

229 223 ---259

1,38 131.000 142.000 16.900

372

2 299

... ... ...

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) 1071012 1071029 1071725 1077703 1071061 1071155 1073092 1071851 1077752 1071078 1073035

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Alman Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Arap Dili ve Edebiyatý Arkeoloji Arkeoloji (ÝÖ) Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ)

5 5

MF-3 MF-3

100 65

3 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 TM-3 TM-3 TM-1 TM-1 MF-2 MF-2

65 65 55 60 60 45 45 100 100

2 2 2 2 2 2 2 3 3

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

14 19.700 25.400 19.400 25.100 83,127 2,83,127 288.000 2 375.000 181.000 2 234.000 253.000 2

326.000 411.000 211.000 268.000 268.000

— — — — — — — — — — —

450 450

289 266 313 294 231


1071249 1077785 1071717 1077626 1076313 1077642 1071265 1077634 1071758 1077691 1071281 1071298

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-4 250 4 YGS-4 250

7 7

4 4 4 4 4 4

55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2

49.400 2 64.300 51.000 2 57.700 45.100 2 61.400

61.900 79.800 63.900 71.800 56.700 76.300

— — — — — —

367 355 366 360 371 357

65 65 45 50

2 2 2 2

1,83,127 17.400 13.500 1,2,83,127 1,75 62.200 74.400 1,75 187.000 208.000

1.340

281

2.360 9.920

435 262

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 YGS-1 5 MF-2

En Küçük Puaný

(1)

292 231 ---362 362 338 329 384 378 384 390 436

1071301 1071257 1073748 1071318 1071326 1073178 1071334 1071766 1071359 1073186 1071367 1073194 1071375 1071383 1071391 1073316 1071403 1073332 1071411 1073206 1071428 1073214 1071436 1071444 1071452 1073222

— — — — — — — — — — — —

307 288 325 295 287 274 299 274 354 330 -------

1071469 1073239 1071774 1073357 1076305 1077618 1071477 1073247 1071485 1073255 1071493 1073263

1,17,121,708 151.000 166.000 26.400 1,2,17,121,708 271.000 282.000 36.100

390 358

1076448 1076431 1076456 1071505 1076464 1071672

188.000 223.000 2 294.000 331.000 2 85,127 15,77 11.700 9.710 2,15,77 12.900 10.500 15,16 255.000 269.000 2 168.000 186.000 2 277.000 288.000 ... ... 78.500 98.100 2 78.200 97.700 133.000 166.000 2 159.000 193.000 47.500 61.900 2 54.700 70.600 47.400 61.700 2 40.200 52.800 12.400 17.800 196.000 2 253.000 153.000 2 229.000 254.000 2 299.000 217.000 2 299.000 92.500 2 144.000 ... 2 ...

2 2

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

228.000 288.000 180.000 264.000 290.000 336.000 251.000 337.000 116.000 175.000 ... ...

377 377 393 385 319 287

369 352 230

1076338 1076346 1071521 1073756 1071546 1076415 1076354

(2)

Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ebelik Hemþirelik Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Ýngilizce) Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Peyzaj Mimarlýðý Su Ürünleri Mühendisliði Tarým Ekonomisi

(3)

(4)

(5)

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

TS-1 YGS-4 YGS-4 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-2 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

50 90 90 50 100 100 40 65 100 100 65 65 40 40 55 55 55 55 100 100 100 100 40 40 95 95

2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

85 85 55 55 55 55 85 85 100 100 100 100

3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

4 4 4 6 6 5

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

40 40 110 160 30 50

1 1 3 4 1 2

4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1

30 30 70 70 40 30 30

1 1 2 2 1 1 1

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

6 7 7 2

3 4 5 2 8 2 2 4 16 1

(8)

1,75 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1 1,85,127 1,75 1,2 1,15,75,77 1,2,15,77 1 1,75 1,75 1,2 75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,2

En Küçük Puaný

2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

55 55 45 45 125 125 135 135 45 45 45 45

(10)

49.800 50.100 49.100 59.900

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

(9)

39.400 2 39.600 37.100 2 46.000

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

75 75 45 45 55 60 60 100 100 65 85 85 95 95 110 110 45 45 45 45 45 95 95 95 95 75

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 DÝL-3 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-3 TS-2 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Sanat Tarihi Sanat Tarihi (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (ÝÖ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Kazým Karabekir Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Biyoloji Öðretmenliði

Genel Kontenjan

82

1076321 1077659 1071868 1077667 1071224 1073153 1071232 1073161 1071802 1077675 1072492 1073731

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1071086 1073296 1071843 1077736 1071094 1071106 1073051 1071114 1073308 1071733 1071139 1073076 1071147 1073084 1071163 1073104 1072476 1071171 1073112 1071188 1073129 1071196 1073137 1071208 1073145 1071827

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

18.400 61.500 ... 42.900 155.000 195.000 188.000

25.800 1.730 73.700 16.900 ... ... 58.200 6.850 174.000 9.760 217.000 9.940 210.000 9.920

404 428 ---388 280 258 261

61.400 79.900 7.600 9.670 145.000 60.600 86.100 114.000 14.900 17.600 50.000 94.800 27.600 40.600 22.500 25.700 30.700 27.900

71.800 92.000 6.690 8.220 156.000 70.900 108.000 137.000 20.300 23.800 66.600 119.000 36.400 51.300 31.100 35.100 41.100 37.600

8.870 10.100 1.020 1.090 18.200 8.810 17.000 19.500 — — 8.360 11.500 2.340 3.150 2.530 2.770 3.110 2.930

386 365 422 397 363 387 424 411 432 425 383 353 391 376 411 407 401 404

205.000 2 252.000 45.700 2 84.000 67.500 2 89.400 86.700 2 135.000 15,16 170.000 2 210.000 15,16 98.800 2 154.000

225.000 270.000 53.500 96.300 77.900 102.000 99.300 151.000 189.000 230.000 112.000 172.000

— — — — — — — — — — — —

264 240 402 351 370 345 348 307 284 261 337 294

23.500 29.500 38,78,87 122.000 139.000 38,87 87.200 97.500 10.800 15.500 15,17,28 7.850 12.100 140.000 159.000

— — — — — —

441 299 333 474 484 286

— — — — — — —

231 237 314 ---272

253.000 240.000 125.000 2 ... 190.000

268.000 260.000 141.000 ... 210.000

258.000 294.000

286


1071835 1077769 1071819 1077777 1072484

1 1 1 1 1 1

50 50 50 50

2 2 2 2

50

2

... ... ...

1,15,16 1,2 1,15,16 1,2

... ... ...

----------

425.000 509.000 494.000 541.000

424.000 497.000 485.000 524.000

46.200 56.700 54.800 61.000

306 288 291 282

...

...

----

ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)

83

2011011 2011028 2011366 2011138 2011146 2011374 2011154 2011264 2011382 2011333 2011529 2011765 2011773 2011875 2011317 2011341 2011512 2011162 2011179 2011537 2011036 2011044 2011399 2011606 2011781 2011798 2011052 2011069 2011402 2011187 2011195 2011419 2015126

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Matematik 4 Matematik (Tam Burslu) 4 Matematik (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Psikoloji 4 Psikoloji (Tam Burslu) 4 Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 Mimarlýk (Tam Burslu) 4 Mimarlýk (%50 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) 4 Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (% 50 Burslu) 4 Ýktisat 4 Ýktisat (Tam Burslu) 4 Ýktisat (%50 Burslu) 4 Ýktisat (Türkçe) 4 Ýktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Ýktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Ýþletme (Türkçe) 4 Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) 4

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3

10 4 6 10 4 6 10 4 6 54 6

MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 TM-2 TM-2

15 2 3 125 15 10

TS-1 TS-1 TS-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2

10 2 3 15 2 3 15 2 3 25 3 2 50 6 4 25

21,77,92 11,21,77,92 11,21,77,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 21,77,92 11,21,77,92 11,21,77,92 17,21,92 11,17,21,92

432.000 465.000 9.020 13.300

— — — — — — — — — — —

251 449

16,21,92 ... ... 11,16,21,92 ... ... 11,16,21,92 ... ... 16,21,92 183.000 217.000 11,16,21,92 16.900 24.100 11,16,21,92 25.200 35.600

— — — — — —

---------316 425 410

17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 92 11,92 11,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 92 11,92 11,92 92

— — — — — — — — — — — — — — — —

255 402 324

12.800 10.400 153.000 170.000 11.200

9.300

324.000 333.000 20.000 27.700 119.000 141.000 171.000 200.000 302.000 340.000 ... ...

... ...

146.000 173.000 268.000 304.000 276.000 313.000 227.000 261.000 515.000 525.000

353 302 377

317 273 ------328 283 280 296 222

2011826 2011207 2011215 2011545 2011077 2011085 2011427 2011614 2011801 2011818 2011093 2011105 2011435 2011578 2011586 2011594 2015057 2011834 2011223 2011231 2011443 2011113 2011121 2011451 2015065 2015073 2011867 2011297 2011309 2011504 2011248 2011256 2011468 2015081 2015098 2011842 2011325 2011476 2011484 2011272 2011289 2011492 2015101 2015118 2011859 2011358 2011553 2011561

(5)

(6) (7)

(8)

TM-2

3

TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1

2 15 2 3 25 3 2 15 2 3

11,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

25 3 2 25 3 2 4

17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 251,259

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

1 50 6 4 25 3 2 25 3 2 25 3 2 50 6 4 25 3 2 25 3 2 25 3 2 25 3 2 25 3 2

251,259 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92 17,21,92 11,17,21,92 11,17,21,92

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Turizm Ýþletmeciliði 4 Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 Turizm Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) 4 Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Biliþim Sistemleri Müh. (UOLP-Incarnate Word) 4 Biliþim Sistemleri Mühendisliði (UOLPIncarnate Word) (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Ýmalat Mühendisliði 4 Ýmalat Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Ýmalat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Malzeme Mühendisliði 4 Malzeme Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Malzeme Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Mekatronik Mühendisliði 4 Mekatronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Otomotiv Mühendisliði 4 Otomotiv Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Otomotiv Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Yazýlým Mühendisliði 4 Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Yazýlým Mühendisliði (% 50 Burslu) 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2015134

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

30 30 30 30 30 30

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Tarým Makineleri 4 MF-4 Tarýmsal Biyoteknoloji 4 MF-3 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF-4 Tarla Bitkileri 4 MF-3 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 Zootekni 4 MF-2 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS-6 Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS-6 Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1076362 1076423 1076379 1076387 1076395 1076407

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

11,92 83.200 106.000 ...

...

110.000 133.000 460.000 487.000 88.300 112.000 115.000 142.000 ... ...

... ...

27.400 34.000 101.000 115.000 38.900 46.300 67.400 77.700 ...

...

42.500 50.000 63.600 73.500 45.400 53.200 94.400 108.000 75.100 86.400 ... ... 60.800 197.000 227.000 38.100 67.100

70.300 217.000 247.000 45.500 77.400

44.900 52.600 ... ... 65.200 75.400 38.700 46.100 74.300 85.400 44.700 52.400 ... ... 39.200 46.600 75.800 87.100

360

— — — — — — — — — —

----

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

347 231 357 343 -------

437 334 414 370 ---408 375 403 341 361 ---379 268 253 416 371 404 ---373 415 362 404 ---414 360


BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2021396 2021408 2021603 2021127 2021135 2021322

84

2021636 2021848 2021286 2021017 2021294 2021559 2021628 2021611 2021371 2021388 2021534 2021204 2021212 2021176 2021314 2021184 2021192 2021066 2021074 2021082 2021099 2021526 2021501 2021575 2021583 2021416 2021424 2021432 2021025 2021033 2021481 2021856 2021864 2021872 2021143 2021151 2021498 2021041 2021058 2021306

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Sosyoloji (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri (Tam Burslu) Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) Ekonomi Ekonomi (Tam Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Gazetecilik (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Reklamcýlýk Reklamcýlýk (Tam Burslu) Reklamcýlýk (%50 Burslu) Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 YGS-1

25 5 15 5

18,21 — 11,18,21 ... ... — 11,18,21 9.760 8.270 — 1,17,18,21 540.000 482.000 55.000

4 YGS-1

5

1,11,17,18,21

4 YGS-1 4 MF-1 4 MF-1 4 MF-1 4 MF-1 4 MF-1 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2

40 10 10 10 5 35 40 10 10 10 5 35 65 10

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

...

---396 255

...

...

----

1,11,17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21

135.000 150.000 46.500 55.100 ... ...

6.700 — — — — — — — — — — — — —

382 407 ----

3 20 70 8 90 10 60 7 50 6 50 6

11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21

... ... ... ... 502.000 508.000 761 1.570 413.000 447.000 1.680 3.070 325.000 362.000 851 1.750

— — — — — — — — — — — —

------218 505 243 489 273 504

10 6 44 20 8 50 40 6 20 50 10 30 35 9 40

17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21

371.000 372.000 329 700 128.000 151.000

— — — — — — — — — — — — — — —

240 486 320

21.800 163.000 199.000 3.350 16.400 327.000 12.200 106.000 132.000 200

28.200 180.000 236.000 5.690 22.200 364.000 17.100 135.000 161.000 562

6.480 10.500 304.000 342.000 1.520 2.800

441 97.600 ... ... ... 421.000 296 36.400 412.000 148 60.900

887 118.000 ... ... ... 403.000 625 46.500 399.000 322 75.600

452 296 315 476 428 279 439 349 335 525

455 272 491

481 334 ---------223 488 380 226 498 357

2021917 2021925 2021933 2021889 2021897 2021909 2021229 2021237 2021102 2021119 2025775 2021465 2021473 2021542 2021245 2021253 2025783 2021261 2021278 2025791 2021449 2021457 2025803 2021355 2021363 2025811 2021339 2021347 2025828

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 MF-4 MF-4

30 5 5 60 10 20 70 10

17,18,21 ... ... 11,17,18,21 ... ... 11,17,18,21 ... ... 17,18,21 ... ... 11,17,18,21 ... ... 11,17,18,21 ... ... 17,18,21 82.800 95.000 11,17,18,21 16.900 22.700

— — — — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

90 20 10 5 5 40 80 15 10 70 10 10 40 8 30 65 10 15 40 10 50

17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21 17,18,21 11,17,18,21 11,17,18,21

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

85 85 85 85 75 75 85 85 75 75 55 85 85 75 75

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

50 50 50 50

2 2 2 2

(8)

En Küçük Puaný

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (Tam Burslu) Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (Tam Burslu) Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

19.100 25.100 59.200 68.400 54.900 63.700 216.000 236.000 14.200 58.400 145.000 12.000 39.000

19.500 67.500 162.000 17.100 46.400

23.800 105.000 183.000 13.000 40.200

30.000 119.000 203.000 18.300 47.700

20.000 26.100 77.000 88.400

------------------352 460

455 381 388 259 467 383 300 473 414 444 331 276 471 412 453 359

BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ 1081034 1083081 1081295 1083211 1081042 1083101 1081059 1083118 1081067 1083228 1081389 1081307 1083126 1081075 1083134 1081417 1083761 1081425 1088297

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

192.000 2 262.000 22.800 2 34.300 267.000 2 180.000 2 272.000 102.000 2 160.000 90.800 45.900 2 62.300 18.700 2 47.600

201.000 276.000 115.000 176.000 118.000 59.900 79.400 26.600 62.000

— — — — — — — — — — — — — — —

266 219 343 298 356 385 372 417 384

184.000 214.000 ... ... 173.000 202.000 2 177.000 206.000

— — — —

312 ---316 315

2

213.000 272.000 30.800 44.200 274.000

260 227 398 383 224


1081364 1083745 1081397 1081083 1081091 1083016 1081323 1083236 1081103 1083024 1081111 1086384

85

1081128 1083183 1081136 1081144 1083032 1081152 1081169 1083049 1081315 1083203 1081177 1081185 1081372 1081193 1083057 1081205 1083065 1081213 1081221 1083073 1081018 1081409 1081238 1083167 1081246 1083175 1081356 1082025 1081279 1083142 1081287 1083159 1081348 1081331 1083191 1082009 1083778

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

45 45 45 45 100 100 55 55 100 100 45 50

2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2

YGS-1 YGS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-2 MF-1 YGS-5 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 40 45 45 40 75 75 45 45 40 40 45 55 55 55 55 40 55 55

2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2

YGS-2 YGS-2

60 70

2 2

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 DÝL-1

80 80 80 80 60

2 2 2 2 2

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

55 125 125 125 125 105 105 105 55 55

2 4 4 4 4 3 3 3 2 2

155.000 ... 45.400 44.100 77.400 2 110.000 224.000 2 273.000 72.500 2 100.000 38.100 9.710

— — — — — — — — — — — —

293 ---403 405 358 327 254 229 364 335 416 477

79.300 2.620 91.200 3.240 206.000 9.910 113.000 9.000 159.000 9.650 204.000 9.900 50.400 7.020 88.300 9.870 5.100 939 8.260 1.090 152.000 17.800 45.500 6.490 83.200 14.700 45.300 6.420 68.300 8.510 38.200 2.460 42.900 2.730 25.200 2.150 25.000 2.130 23.300 2.020

431 421 263 322 289 264 414 368 444 396 366 421 436 400 382 389 384 419 419 421

1,38,78,87 130.000 140.000 16.800 1,38,87 78.700 90.200 12.200

373 414

2

2 2 1 1 2 5 2 1 1 13 1

1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1 1,75 1,2 1,75,77 1,2,77 1 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2

67.200 78.600 184.000 101.000 141.000 183.000 42.200 76.400 5.460 9.730 141.000 37.700 64.400 32.400 51.400 29.100 33.200 17.600 17.500 16.200

173.000 ... 53.100 51.700 88.800 125.000 244.000 285.000 83.500 114.000 45.500 14.300

1 1,2 1 1,2 1,80

384.000 505.000 426.000 542.000 15.200

386.000 494.000 425.000 526.000 12.100

41.300 56.200 46.300 61.300 1.260

316 289 306 282 315

16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21

... 254.000 424.000 203.000 401.000 125.000 163.000 234.000 ... ...

... 290.000 458.000 235.000 436.000 153.000 191.000 269.000 ... ...

— — — — — — — — — —

---287 240 304 247 338 320 294 -------

1081262 1082017 1081433 1083753

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O. Hemþirelik 4 Burhaniye Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (ÝÖ) 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Endüstri Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 Jeoloji Mühendisliði 4 Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Mimarlýk 4 Týp Fakültesi 6 Necatibey Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 Biyoloji Öðretmenliði 5 Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Fizik Öðretmenliði 5 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Ýngilizce Öðretmenliði 4 Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Kimya Öðretmenliði 5 Matematik Öðretmenliði 5 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Sýnýf Öðretmenliði 4 Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 Türkçe Öðretmenliði 4 Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 Hemþirelik 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Seyahat Ýþletmeciliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Turizm Rehberliði 4 Bandýrma Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 4 Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Kamu Yönetimi 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

YGS-2

70

2

1,38,87 96.700 108.000 13.800

399

YGS-6 YGS-6 YGS-6

50 50 50

2 2 2

1 ... ... ... 1 274.000 284.000 30.600 1,2 ... ... ...

---345 ----

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

85 115 55

3 3 2

46 281.000 289.000 46 284.000 290.000 46 218.000 238.000

— — —

224 223 257

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

60 60 60 60 60 60 50 50

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 45 45 45 45 40 40

2 2 2 2 2 2 1 1

5 5 5

MF-3 MF-3 MF-3

23 3 4

4 YGS-1

27

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4

YGS-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 YGS-5 YGS-5 YGS-5 TM-3

3 41 5 4 32 4 4 23 3 4 41 5 4 32

1,11,16,20,21 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21 1,20,21,77 1,11,20,21,77 1,11,20,21,77 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21 16,20,21

... 62.500 335.000 ... 124.000 107.000

4

TM-3

4

11,16,20,21

...

BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ 1881014 1881022 1881039 1885145 1887099 1885153 1887102 1885161 1887119 1885178 1887127 1881165 1883114 1881173 1883122 1885186 1887135 1885194 1887143

Bartýn Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ)

208.000 2 234.000 203.000 2 237.000 100.000 2 162.000 116.000 2 184.000

240.000 269.000 235.000 272.000 125.000 195.000 139.000 214.000

— — — — — — — —

303 293 304 293 350 323 344 312

... ... ... 2 ... 111.000 2 125.000 145.000 2 180.000

... ... ... ... 125.000 141.000 162.000 199.000

— — — — — — — —

------------326 314 300 278

16,20,21 20.200 25.900 11,16,20,21 ... ... 11,16,20,21 8.790 13.200

— — —

448 ---480

2

BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 2031792 2032429 2031853 2031531 2032437 2031548 2032445 2031878 2031556 2032453 2031886 2031751 2032461 2031894 2031564 2032478 2031906 2031837 2032486

Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) Diþ Hekimliði Fakültesi (%25 Burslu) Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðr. (%25 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) Matematik Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði (Tam Burslu) Matematik Öðretmenliði (%25 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði (%25 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (Tam Burslu)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1,16,20,21 481.000 445.000 47.100 ... ... ... 267.000 282.000 13.600 ... ... ... 52.100 61.600 8.070 ... 11.200

... 9.310

267 ---236 ---398

... 1.140

---377

... ... 73.000 8.930 354.000 37.500 ... ... 148.000 20.400 136.000 —

---385 344 ---406 349

...

----


2031572 2032494 2031914 2031776 2032506 2031922 2031633 2032514 2031939

86

2031014 2032522 2031039 2032539 2031055 2032547 2031955 2031071 2032555 2032189 2031096 2032563 2031963 2031116 2032571 2031971 2031132 2032588 2031988 2031173 2032596 2031674 2032608 2032005 2031719 2032616 2032013 2031198 2032624 2032021 2031438 2032632 2032038 2031218 2032649 2032046 2031234 2032657 2032054

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 5 5 5 4 4 4

TM-3 TM-2 TM-2 TM-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

4 32 4 4 23 3 4 32 4 4

11,16,20,21 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21 1,16,20,21 1,11,16,20,21 1,11,16,20,21

19.800 302.000 ... 44.800 218.000 ... 66.800 142.000 ... 21.300

26.900 — 339.000 15.100 ... ... 60.400 7.830 238.000 5.620 ... ... 84.500 4.460 164.000 5.320 ... ... 29.600 2.440

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2

27 3 27 3 23 3 4 125 15 10

20,21,77 11,20,21,77 16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

...

...

... 363.000 ... 83.000 50.200 ... 12.900

4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2

50 6 4 59 7 4 59 7 4

16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

... 159.000 394.000 ... 96.100 355.000 ... 60.600

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

27 3 23 3 4 32 4 4

16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

417.000 401.000 ... ...

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

41 5 4 41 5 4 41 5 4 41 5 4

16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

420 279 ---388 301 ---369 331 ---413

... 366.000 ... 103.000 66.800 ... 18.500

— — — — — — — — — —

---250 ---359 383 ---434

... 187.000 429.000 ... 117.000 391.000 ... 79.400

— — — — — — — — —

---322 248 ---355 265 ---375

----

224 ----

... ... 136.000 159.000 403.000 394.000 ... ... 50.800 63.700

— — — — — — — —

139.000 ... 41.200 112.000 ... 48.000 138.000 ... 35.600 106.000 ... 41.700

— — — — — — — — — — — —

304 ---410 325 ---399 305 ---420 330 ---409

156.000 ... 48.700 126.000 ... 56.000 154.000 ... 42.900 121.000 ... 49.300

---317 229 ---366

2031259 2032673 2032172 2031275 2032681 2032079 2031303 2031311 2032698 2032087 2031699 2032701 2032095 2031352 2032718 2032197 2031377 2032726 2031454 2032734 2031393 2032742 2031479 2032759 2031413 2032767 2032148 2031515 2032775 2032156

(4)

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

41 5 4

(6) (7)

(8)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-1 TM-1 TM-1 TM-3 TM-3 TM-3 MF-3 MF-3 MF-3

32 4 4 41 5 4 50 23 3 4 32 4 4 50 6 4

16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21,38 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

27 3 27 3 27 3 27 3 50 6 4 23 3 4

16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21 16,20,21 11,16,20,21 11,16,20,21

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 TM-1 TM-1 TS-2 TS-2

55 55 45 45 45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 35 35

2 2 1 1

En Küçük Puaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Tam Burslu) Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (%25 Burslu) Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet (Tam Burslu) Sosyal Hizmet (%25 Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (%25 Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk Bankacýlýk (Tam Burslu) Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%25 Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2031735 2032665 2032062

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (%25 Burslu) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) Sýnýf Öðretmenliði (%25 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%25 Burslu) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (Tam Burslu) Türkçe Öðretmenliði (%25 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Biyomedikal Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði (Tam Burslu) Biyomedikal Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2031845

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

16,20,21 166.000 184.000 11,16,20,21 ... ... 11,16,20,21 54.100 62.800

— — —

287 ---389

81.600 ... 28.200 46.100 ... 17.600 138.000 507.000 ... 222.000 431.000 ... 98.300 15.900 ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — —

352 ---443 408 ---468 299 219 ---309 260 ---365 473 -------

477.000 498.000 ... ...

— — — — — — — — — — — — — —

227 ----

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — —

-------------------------------

... ... ... ... 136.000 152.000 2 ... ...

— — — —

------307 ----

72.800 ... 22.300 39.200 ... 12.600 122.000 500.000 ... 191.000 396.000 ... 74.400 11.100 ... ...

...

...

...

...

... ... 482.000 500.000 ... ... 155.000 183.000 ... ... 176.000 205.000

---------225 ---324 ---315

BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 1861146 1863083 1861121 1863067 1861162 1863111 1861138 1863091 1861179 1863128 1861154 1863103 1861028 1863075

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 2 2 2 2

2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ 1891077 1893128 1891011 1893018 1891028 1893026 1891113 1893169 1891121 1893177 1891085 1893136 1891093 1893144 1891105 1893152

Bayburt Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ)

4 YGS-4 4 YGS-4 4 MF-2 4 MF-2 4 TM-2 4 TM-2

50 50 85 85 85 85

2 2 3 3 3 3

4 1 2

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

87

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

105 105 105 105

3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

19 6 35 19 6 35 48 6 6 15 5 30 40 6 14

21,95,127 11,21,95,127 11,21,95,127 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 46,95 11,46,95 11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95

4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TM-2 TM-2 TM-2

19 6 35 19 6 35 100 13 12

17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 46,95 11,46,95 11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

19 6 35 19

2 2

2 2 2

... ... 192.000 267.000 72.100 90.000

... ... ... ... 214.000 9.930 274.000 9.980 92.700 10.200 113.000 11.200

------259 224 367 356

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2041011 2041028 2041468 2041036 2041044 2041476 2041427 2041435 2041484 2041443 2041451 2042112 2041325 2041333 2041492 2041052 2041069 2041504 2041309 2041317 2041512 2041773 2041781 2041798 2041256 2041264 2041529 2041248

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Psikoloji (Türkçe) Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu) Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) Tarih (Türkçe) Tarih (Türkçe) (Tam Burslu) Tarih (Türkçe) (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) Sinema ve Televizyon (Türkçe) Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu) Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) Ýktisat

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

5.290 4.950 20.000 15.000 52.000 183.000 271.000 12.700 23.600 438.000 27.400 ...

61.500 201.000 308.000 17.800 32.200 419.000 37.000 ...

7.270 11.700 45.700 59.700

— — — — — — — — — — — — — — —

26.100 75.000 191.000 13.200 24.300

— — — — — — — — —

17,21,86,95 510.000 510.000 11,17,21,86,95 62.500 80.000 11,17,21,86,95 210.000 243.000 17,21,86,95

— — — —

16.100 22.900 70.200 86.800 18.800 60.400 159.000 9.010 17.000

446 243 398 283 294 437 412 223 405 ----

2041187 2041195 2041614 2041366 2041374 2042129

404 358 324 447 424

2041716 2041724 2041732 2041688 2041696 2041708 2041341 2041358 2042137 2041146 2041154 2041622 2041749 2041757 2041765

214 379 302

2041223 2041231 2041639

442 385

409 351

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýktisat (Türkçe) Ýktisat (Türkçe) (Tam Burslu) Ýktisat (Türkçe) (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (Türkçe) Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektronik ve Haberleþme Müh. (Türkçe) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Kimya Mühendisliði (Türkçe) Kimya Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Kimya Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2041272 2041537 2041655 2041663 2041671 2041077 2041085 2041545 2041382 2041399 2041553 2041289 2041297 2041561 2041105 2041113 2041578 2041207 2041215 2041586 2041162 2041179 2041594 2041121 2041138 2041606

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

6 35 19 6 35 19 6 35 19 6 35 19 6 35 19 6 35 19 6 35 24 6 30 19 6 35

11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 46,95 11,46,95 11,46,95 17,21,28,95 11,17,21,28,95 11,17,21,28,95 46,95 11,46,95 11,46,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 17,21,28,95 11,17,21,28,95 11,17,21,28,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95

32.900 46.100 241.000 276.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

50 9 31 30

17,21,86,95 11,17,21,86,95 27.500 34.100 11,17,21,86,95 78.600 90.100 46,95

— — — —

436 357

4

MF-4

6

11,46,95 31.900 38.900

428

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

24 30 6 24 42 6 12 19 6 35 50 9 31 19 6 35

---230 439 380 279 422 361

42.100 49.700 93.800 107.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

19 6 35

21,95,127 11,21,95,127 1.370 1.500 11,21,95,127 22.200 15.600

— — —

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95 46,95 11,46,95 11,46,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95 17,21,86,95 11,17,21,86,95 11,17,21,86,95

60.400 77.600 248.000 283.000 85.700 105.000 232.000 266.000 28.700 212.000 507.000 110.000 170.000 477.000 97.900 378.000 473.000 17.800 110.000 477.000 38.700 189.000 474.000 45.100 162.000

41.100 245.000 509.000 133.000 199.000 498.000 119.000 414.000 500.000 25.500 137.000 498.000 53.000 220.000 496.000 60.400 190.000

... 272.000 26.200 60.000 178.000 34.700 75.200

... 284.000 32.800 69.400 198.000 41.900 86.500

45.600 ... 181.000 23.200 48.500

53.400 ... 200.000 29.400 56.700

381 289 362 294 411 301 216 347 317 226 354 253 234 423 345 227 400 310 228 394 321 406 291

403 ---278 446 398 409 341

492 213


95,115 11,95,115 11,95,115

6.420

6.010

431

BEZM-Ý ÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2551043 2551051 2551068 2551076 2551084 2551092

88

2551104 2551112 2551129 2551137 2551145 2551153 2551019 2551027 2551035

Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) Diþ Hekimliði Fakültesi (%50 Burslu) Eczacýlýk Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi (%50 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (%50 Burslu)

5 5 5 5 5 5

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

18 6 6 18 6 6

16,21,733 11,16,21,733 11,16,21,733 16,21,733 11,16,21,733 11,16,21,733

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

4 4 4 4 4 4 6 6 6

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

18 6 6 18 6 6 24 8 8

16,21,733 11,16,21,733 11,16,21,733 16,21,733 11,16,21,733 11,16,21,733 16,21,733 11,16,21,733 11,16,21,733

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — —

----------------------------

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ 1791379 1793259 1795689 1793242 1791387 1791016 1793022 1791024 1793039 1791032 1793014 1791057 1791049 1791065 1791073

Fen-Edebiyat Fakültesi Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Kimya ve Süreç Mühendisliði Makine ve Ýmalat Mühendisliði

4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 MF-2 MF-2 MF-1

40 40 40 40 40

1 1 1 1 1

... ... ... ... 193.000 215.000 2 ... ... ... ...

— — — — —

------259 -------

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

115 115 115 115 115 115

3 3 3 3 3 3

231.000 2 287.000 259.000 2 326.000 184.000 2 246.000

266.000 324.000 296.000 363.000 219.000 283.000

— — — — — —

294 277 285 266 315 295

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

35 45 35 35

1 2 1 1

50.300 59.800 102.000 97.500

58.600 69.100 116.000 111.000

— — — —

395 380 333 338

2

BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 2052049 2051575

2051017 2051583 2051416

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Fen Fakültesi Fizik (Tam Burslu) Fizik (%50 Burslu) Fizik

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1

5

...

...

----

4 YGS-1

40

1,11,17,21,23,28 115.000 129.000

5.420

394

4 4 4

20 25 5

11,17,21,23,28 27.400 33.900 11,17,21,23,28 274.000 277.000 17,21,23,28

— — —

435 218

MF-2 MF-2 MF-2

1,11,17,21,23,28

...

2052057 2051628 2051371 2052134 2052142 2052159 2052065 2051636 2051396 2051465 2051823 2051457 2051066 2051644 2051058 2051526 2051518 2051567 2051652 2051559 2051082 2051669 2051074 2051102 2051677 2051099 2052008 2051685 2051119 2052016 2055266 2052024 2051705 2052032 2051713 2055319 2051184 2051721 2051176

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Kimya (Tam Burslu) 4 Kimya (%50 Burslu) 4 Kimya 4 Matematik (Tam Burslu) 4 Matematik (%50 Burslu) 4 Matematik 4 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 4 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 4 Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) 4 Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 Ýletiþim ve Tasarým (Tam Burslu) 4 Ýletiþim ve Tasarým (%50 Burslu) 4 Ýletiþim ve Tasarým 4 Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (Tam Burslu) 4 Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim.i (%50 Burslu) 4 Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat (Tam Burslu) 4 Ýktisat (%50 Burslu) 4 Ýktisat 4 Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 4 Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 Psikoloji (Tam Burslu) 4 Psikoloji (%50 Burslu) 4 Psikoloji 4 Siyaset Bilimi (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 Arkeoloji (Tam Burslu) 4 Arkeoloji (%50 Burslu) 4 Felsefe (Tam Burslu) 4 Felsefe (%50 Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2051025 2051591 2051424 2051033 2051603 2051432 2051041 2051611 2051449

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

20 5 15

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3

MEB Bursu

(4)

4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2041402 2041419 2041647

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-1 MF-3 MF-3 MF-3

20 25 5 20 25 5 20 15 15

11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28

20.100 26.000 145.000 164.000

— — — — — — — — —

451 286

TM-1 TM-1 TM-1 TS-1 TS-1 TS-1 MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 TM-2 TM-2

17 20 133 6 30 24 6 40 14 20 20 120

11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28

... ... 19.900 29.700 419.000 453.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 93.200 106.000

---423 242 ------------342

81 347 1.130 2.240 26.900 38.000

— — — — — — — — — — — —

TM-1 TM-1 TM-1

20 70 40

11,17,21,23,28 1.570 2.890 11,17,21,23,28 46.400 61.900 17,21,23,28 416.000 450.000

— — —

491 392 243

TM-2

1

251,252,255,749 18.300 26.200

422

TM-2 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

5 10 15 30 20 50 20 20 70 40

251,252,749 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28

2.060 10.900 100.000 4.310 112.000 522.000 2.930 49.700 452.000

— — — — — — — — — —

501 456 364 482 357 225 492 397 248

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

10 20 10 10 20 15 5 10 20 10

11,21,23,28,77 ... ... 11,21,23,28,77 9.390 8.050 21,23,28,77 11,17,21,23,28 ... ... 11,17,21,23,28 478.000 506.000 11,17,21,23,28 ... ... 11,17,21,23,28 86.800 113.000 11,21,23,28,77 ... ... 11,21,23,28,77 9.160 7.880 21,23,28,77

— — — — — — — — — —

---400

TM-1 TM-1 TM-1

20 60 90

11,17,21,23,28 734 1.540 11,17,21,23,28 48.100 63.800 17,21,23,28 236.000 271.000

— — —

505 391 293

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

10.900 16.000 81.900 94.200 2.800 5.340 11.700 16.600 39.100 46.000

992 7.160 76.000 2.490 88.800 507.000 1.580 35.800 419.000

479 362 508 471 408

533 498 407

---239 ---358 ---403


2051204 2051738 2051192 2051229 2051746 2051212 2051245 2051754 2051237 2055299 2055302 2055282 2052101 2051762

89

2051278 2052118 2051779 2051286 2052126 2051787 2051253 2052073 2051795 2051294 2052081 2051807 2051314 2052098 2051815 2051322

50 20 90 50 20 90 50 20 90 25 30 40

11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28 11,17,21,23,28 11,17,21,23,28 17,21,23,28

1.990 9.500 43.800 767 3.950 28.000 1.470 7.320 37.100 2.850 7.380 42.900

4.240 14.200 51.400 2.180 7.120 34.600 3.430 11.600 44.400 5.550 11.700 50.500

— — — — — — — — — — — —

516 481 406 529 503 435 521 489 418 510 488 407

15

1,11,17,21,23,28

...

...

...

----

55 80 12 55 50 12 55 50

1,11,17,21,23,28 1,17,21,23,28 1,11,17,21,23,28 1,11,17,21,23,28 1,17,21,23,28 1,11,17,21,23,28 1,11,17,21,23,28 1,17,21,23,28

64.000 693.000 ... 237.000 970.000 ... 362.000

76.100 559.000 ... 249.000 785.000 ... 367.000

2.460 64.900 ... 27.700 90.500 ... 39.000

434 228 ---357 209 ---321

10 70 20 6 40 10

1,11,17,21,23,28 ... ... ... 1,11,17,21,23,28 163.000 176.000 22.200 1,17,21,23,28 986.000 786.000 90.500 1,11,17,21,23,28 ... ... ... 1,11,17,21,23,28 920.000 780.000 90.300 1,17,21,23,28

---383 206 ---217

6

11,21,23,28,96

...

...

----

25 20

11,21,23,28,96 21,23,28,96

2.140

2.290

— —

481

267.000 275.000

— — — — — — — — — — — — — —

223

BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ 1835211 1837124 1835228 1833128 1831195 1833169 1835236 1837132 1831207 1833177 1831215 1833185 1835244 1833152

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

... ... ...

... ... ...

2 ... ... ... ... ... ... 2 ... ... 45.500 59.400 2 ... ...

2

---------------------385 ----

1835252 1833136 1831179 1835191 1835203

(4)

4 4

TS-2 TS-2

50 50

(6) (7)

2 2

(8)

2

4 4

TM-1 TM-1

50 50

2 2

2

4 4 4

MF-2 MF-3 MF-2

50 30 30

2 1 1

4 YGS-2

60

2

4 YGS-1 4 MF-2 5 MF-2 4 MF-1 4 DÝL-1 5 YGS-2 5 MF-1 4 YGS-5 4 TM-3

55 45 35 45 85 35 35 55 65

2 2 1 2 3 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 TM-3 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-1 MF-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

45 35 35 45 35 45 35 45 45 45 45

2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2

4 4 4

TM-1 TM-1 TM-2

105 105 90

3 3 3

17,21,28,98 17,21,28,98 17,21,28,98

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

70 70 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2

17,21,28,98 17,21,28,98 17,21,28,98 17,21,28,98 17,21,28,98 17,21,28,98

4 YGS-6 4 YGS-6 4 YGS-6

55 55 55

2 2 2

(9)

(10)

... ...

En Küçük Puaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Tarla Bitkileri Zootekni

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1831187 1833144

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF-4 Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði 4 MF-4 Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 MF-4 Makine Mühendisliði 4 MF-4 Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS-1 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 YGS-1 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 YGS-1 Ýþletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) 4 YGS-6 Ýþletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) 4 YGS-6 Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 YGS-6 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 YGS-6 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 YGS-6 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Uygulamalý Yabancý Diller Y.O. Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) 4 YGS-6 Bankacýlýk ve Finans 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 YGS-6 Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 4 DÝL-1 Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) 4 DÝL-1 Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 DÝL-1

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(11)

(12)

... ...

— —

-------

220.000 254.000 ... ...

— —

298 ----

— — —

-------

1,38 111.000 122.000 15.100

387

... ...

... ...

BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ 1801011

Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1091015 1091023 1091031 1091048 1091056 1091064 1091072 1091089 1091097 1091329 1091109 1091117 1091125 1091133 1091141 1091158 1091166 1091174 1091182 1091199 1091202 1091219 1091227 1091235 1091243 1091251 1091268 1091276 1091284 1091292 1091304 1091312

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Felsefe Fizik Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Kimya Mühendisliði Makine Mühendisliði Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði Uluslararasý Ticaret Yönetim Biliþim Sistemleri

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

4 1 1 5 4 3 11

1,17,21,28,75,98 1,17,21,28,75,98 1,17,21,28,98 1,17,21,28,75,98 1,21,28,75,77,98 1,17,21,28,98 1,17,21,28,75,98 1,17,21,28,75,98 17,21,28,75,98

13.600 41.700 36.500 7.330 24 29.900 4.480 13.300 13.000

21.600 49.000 43.300 11.800 17 39.700 8.000 21.400 18.100

261 6.260 5.790 2.340 153 6.980 1.760 5.780 —

496 407 417 490 546 467 502 488 436

21,28,98,127 106 122 17,21,28,98 4.370 7.180 17,21,28,98 23.300 29.400 21,28,98 199 243 17,21,28,98 22.500 28.600 17,21,28,98 12.700 18.000 17,21,28,98 7.080 11.100 17,21,28,98 1.130 2.270 17,21,28,98 2.520 4.390 17,21,28,98 7.750 12.300 17,21,28,98 723 1.500

— — — — — — — — — — —

532 469 444 524 446 474 487 498 482 440 485

1.630 1.680 1.560

— — —

504 503 506

1.460 3.410 544 1.750 549 1.750 6.620 10.700 9.710 14.400 1.320 3.210

— — — — — —

521 533 533 491 481 522

1,17,21,28,98 63.200 72.300 13.500 1,17,21,28,98 45.400 53.300 11.100 1,17,21,28,98 16.600 22.700 5.650

437 452 490

791 816 738


90

1661334 1661086 1663027 1661094 1667199 1661106 1663035 1661114 1661122 1665371 1661342 1661139

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

55 55 55 55 55 55 55 55 75 75 75 75

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

65 65 65 65

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

4

274.000 277.000

175.000 2 214.000 56.300 2 70.500 39.400 2 35.200

193.000 232.000 72.400 88.800 51.800 46.700

— — — — — — — — — — — —

2 2 2 2

235.000 2 283.000 250.000 2 278.000

270.000 320.000 285.000 315.000

— — — —

293 278 289 280

45 55 55 35 35 80 80 35 35 40

2 2 2 1 1 2 2 1 1 1

... 95.600 117.000 263.000 293.000 146.000 161.000 47.900 144.000 5.890

... 109.000 133.000 279.000 293.000 163.000 179.000 55.900 161.000 9.570

— — — — — — — — — —

---339 321 235 213 300 289 399 301 492

MF-3

30

1

...

...

----

4 YGS-2

60

2

1,38,87 109.000 120.000 14.900

389

2 2 2

2 2 2

14,17,21,86,126

217

288 265 377 367 391 395

1101051 1103058 1101068 1103066 1101239 1101076 1103074

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Kimya (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1101569 1103396 1101552 1103388 1101161 1103168 1101178 1103135 1101186 1103143 1101194 1101145 1101153 1101247 1103176 1101206 1101214

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2

100 100 100 100 95 95 75 75

3 3 3 3 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-2

85 85 85 85 85 85 85

3 3 3 3 3 3 3

4 3 2 1

1,75,99 1,2,99 1,75,99 1,2,99 1,75,99 1,2,99 1,75,99 1,2,99

148.000 198.000 102.000 105.000 24.300 74.000 11.400 18.200

220.000 2 271.000 275.000 2 21,77 8.870 205.000 2

167.000 9.720 220.000 9.940 127.000 11.800 131.000 12.000 32.500 2.110 91.200 4.540 17.200 1.600 26.000 2.200

284 257 349 348 396 348 431 418

242.000 276.000 277.000

246 220 216

7.670 227.000

— — — — — — —

407 253

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(9)

(10)

(11)

(12)

104.000 2 153.000 41.300 2 66.600 21.000 2 48.000

118.000 169.000 54.200 84.400 29.300 62.500

— — — — — —

341 303 389 369 413 383

197.000 277.000 165.000 258.000 149.000 252.000

228.000 314.000 194.000 294.000 176.000 288.000

— — — — — —

307 280 319 286 327 288

... ... ... ... 78.600 113.000 77.100 86.500 60.200 88.900 8.350

... ... ... ... 90.100 128.000 88.600 99.100 69.600 102.000 12.700

— — — — — — — — — — —

------------357 324 358 348 380 346 482

1,38,78 152.000 164.000 18.900 1,38 95.900 107.000 13.700

358 400

(Bk. Sayfa 155)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

85 85 85 85 85 85

3 3 3 3 3 3

(8)

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

150 150 160 160 150 150

4 4 4 4 4 4

46 2 46 2 46 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

55 55 55 55 75 75 75 75 75 75 130

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46

4 YGS-2 50 4 YGS-2 100

2 3

4 4 4 4

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-2

85 85 85 40

3 3 3 1

5

MF-3

60

2

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-4 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2

80 80 100 100 45 45 40 40 100 100 45 100 100 100 100 55 55

2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2

1 1,2 1,15,17,86 1,101

173.000 196.000 172.000 246.000

186.000 209.000 186.000 259.000

22.900 24.600 22.900 28.900

379 371 379 316

265 15.700 21.100

460

... ... 9.570 9.940 6.800 8.410 8.410 10.100 17.400 18.400 — 8.680 11.000 2.140 ... 1.690 1.530

------295 258 417 393 393 365 422 416 ---381 359 395 ---429 433

CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) 1111016

CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) 1101019 1103017 1101027 1103025 1101035 1103033 1101043 1103041

1101112 1103102 1101129 1103119 1101137 1103127

(6) (7)

En Küçük Puaný

1661147 1667166 1661078 1663019

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(5)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1661012 1667174 1661029 1663043 1661037 1663051 1661045 1667182 1661053 1663068 1661061 1663076

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

(2)

Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (ÝÖ) Uluslararasý Ticaret Tütün Eksperliði Yüksekokulu

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ (YOZGAT)

(1)

1101084 1103151 1101092 1103082 1101104 1103099

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

1112048 1113548 1111362 1117475 1111024 1113124 1111032 1113173 1111346 1113165 1111998 1111049 1113132 1111057 1113495 1111387 1117483

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Matematik Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

6 2 1 5 5 6 2 2 1

1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265 75,265 1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265 1,75,265 1,2,265

... ... 133.000 194.000 40.300 55.900 56.000 79.700 89.900 101.000 ... 53.300 85.000 24.700 ... 12.400 10.600

... ... 150.000 216.000 48.300 65.800 65.900 91.800 112.000 124.000 ... 70.500 108.000 33.000 ... 18.500 16.100


1111395 1111065 1117528 1112023 1113523 1111338 1117536 1111379 1111101 1113515 1112015 1111415 1113507 1111134 1113014 1111142 1117511 1111159 1113022 1112007

91

1111073 1111081 1113149 1111118 1113116 1111126 1117426 1111423 1111175 1113039 1112031 1113531 1111183 1113047 1111191 1113055 1111203 1113063 1111407 1117503 1111448 1117491 1111211 1117459 1111228 1113071 1111236 1117434 1112056 1113556

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TM-3 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TS-2 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-1

60 60 60 55 55 60 60 45 55 55 45 45 45 75 75 65 65 75 75 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-3

75 65 65 85 85 65 65 30

2 2 2 3 3 2 2 1

4 TM-1 80 4 TM-1 80 4 TM-1 50 4 TM-1 50 4 TM-1 80 4 TM-1 80 4 TM-1 80 4 TM-1 80 4 TM-2 80 4 TM-2 80 4 TM-1 60 4 TM-1 60 4 TM-1 50 4 TM-1 50 4 YGS-4 100 4 YGS-4 100

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 1,265 1,2,265

4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2

265 2,265 265 2,265 265 2,265

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

80 80 55 55 45 45

83,127,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 85,127,265 15,77,265 2,15,77,265 265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265

22.700 316.000 366.000 ... ... 195.000 237.000

15.600 353.000 402.000 ... ... 231.000 274.000

10.700 ... ... 84.800 ... 138.000 216.000 41.100 59.200 24.300 38.100 ...

8.970 ... ... 105.000 ... 170.000 253.000 53.900 75.800 33.300 50.300 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

265 265 2,265 265 2,265 265 169.000 186.000 2,265 212.000 230.000 265 37.200 43.900

— — — — — — — —

292 266 412

206.000 257.000 ... ... 252.000 267.000 175.000 293.000 154.000 257.000 166.000 233.000 91.500 180.000 98.300 243.000

238.000 — 293.000 — ... — ... — 288.000 — 303.000 — 204.000 — 330.000 — 186.000 — 295.000 — 195.000 — 268.000 — 112.000 — 210.000 — 113.000 21.400 256.000 33.900

303 286 ------288 283 316 275 326 292 319 294 358 313 410 365

220.000 280.000 52.600 90.600 ... ...

240.000 289.000 61.100 104.000 ... ...

256 225 391 344 -------

— — — — — —

206 281 268 ------317 304 383 ------358 ---336 310 389 374 409 392 ----

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

55 55 55 55 75 75 75 75 75 75 80 80 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(8)

265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265 265 2,265

4 4 4 6

MF-3 MF-3 TM-1 MF-3

55 100 40 160

2 3 1 4

38,78,265 38,265 265 265

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

40 8 15 15 40 8 15 15 50 10 10 15

1,21,27,77 1,11,21,27,77 1,11,21,27,77 1,11,21,27,77 17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 27 11,27 11,27 11,27

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

40 8 15 15 30 7 15 15 35 7 15 15 45 8 15 15 40 8 15 15

17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28 11,17,21,27,28

En Küçük Puaný

(2)

Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik Hemþirelik Saðlýk Yönetimi Týp Fakültesi

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(1)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(Bk. Sayfa 155)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

1111305 1117442 1111313 1113181 1111244 1113088 1111252 1113157 1111269 1113096 1111277 1113108 1111354 1117467 1111464 1111456 1116993 1111293

(5)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Antropoloji Antropoloji (ÝÖ) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Psikoloji Sanat Tarihi Sanat Tarihi (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Türk Halkbilimi Fen Fakültesi Biyoloji Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

94.100 107.000 112.000 127.000 290.000 292.000

190.000 214.000 288.000 287.000 109.000 140.000 187.000 185.000

210.000 235.000 292.000 291.000 124.000 156.000 206.000 204.000

— — — — — — — — — — — — — —

137.000 76.900 57.000 13.100

155.000 86.000 73.800 18.100

— — — —

288 346 383 467

4.010 3.980 14.500 11.600 20.600 15.300

878 1.230 1.430 — — — — — — — —

459 326 234

286.000 291.000

341 325 217 221 272 259 220 221 327 304 274 275

ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) 2061039 2061047 2061157 2065349 2061336 2061344 2061352 2065365 2061625 2061633 2061641 2061658 2061071 2061088 2061165 2065357 2061303 2061311 2061328 2065373 2061096 2061181 2061173 2065381 2061116 2061124 2061198 2065398 2061275 2061283 2061291 2065401

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) Matematik-Bilgisayar Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%25 Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Finans (%50 Burslu) Uluslararasý Finans (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

85.800 98.400 194.000 212.000 286.000 294.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 472.000 154.000 266.000 362.000

495.000 181.000 302.000 399.000

146.000 173.000 364.000 401.000 406.000 441.000 84.400 104.000 250.000 286.000 437.000 468.000 79.800 102.000 220.000 257.000 407.000 441.000 117.000 140.000 287.000 324.000 409.000 444.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

358 276 225 ------------228 324 283 257 328 256 245 363 288 237 362 303 251 343 277 244


Fakültesi Fakültesi (Tam Burslu) Fakültesi (%50 Burslu) Fakültesi (%25 Burslu)

92

1121038 1121046 1123011 1121054 1121062 1123028 1121079 1123036 1121087 1121095 1123044 1126025 1121107 1123052 1121123 1121148 1123069 1121209 1121156 1123093 1121164 1121172 1123105 1121189 1121197 1121217 1123138 1121225 1121486 1121233 1123077 1121241 1123085 1121445 1121258 1123476 1121266 1121478 1121376 1121453 1121392 1121506 1123195

Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Coðrafya Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Japonca Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Gýda Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ)

1 3 3

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

55 45 55 45 55

2 2 2 2 2

4 4

MF-4 MF-4

70 70

2 2

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2 1 4 2 5 2 2 1

264.000 231.000 277.000 37.800

— — — — — — — — — — — — — — — —

307 251 218 389

46 31.800 41.400 — 1,17,121,708 110.000 125.000 22.600 1,2,17,121,708 ... ... ...

386 405 ----

14.600 67.600 95.800 25.300 112.000 156.000 6.510 9.270 16.100 75.100 123.000 11.900 37.900 65.600 21.100 10.300 31.400

16,216 227.000 209.000 2 274.000 28.800 15,16 2 15,77 6.880 165.000 114.000 2 150.000 67.400 87.900 45.600 2 53.500 16.800 2 37.800

46 42.300 149.000 46 64.400 269.000 243.000

2

6.190 185.000 128.000 166.000 85.200 114.000 59.500 69.100 24.100 49.900

429 274 333 305 369 358 385 379 420 393

49.900 166.000 74.400 282.000 262.000

— — — — —

408 298 374 232 245

285.000 291.000

— —

222

1121461 1123484 1121013 1121021 1122037 1121412 1123451 1121429 1121319 1123162 1121514 1123468 1121327 1123113 1121335 1123121 1121343 1123146 1121351 1123179 1121368 1123154 1122029

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

35 90 90

324 431 407 394 311 279 433 402 337 430 407 440 394 371 413 433 400

1,83,127 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1,15,75,77 1,2,15,77 1,102 1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 TS-1 4 YGS-4 4 YGS-4

4

1126033 1126041 1121494 1126058 1126066 1122012 1126074 1126082 1126099

(2)

Týp Fakültesi 6 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 Bitki Koruma 4 Peyzaj Mimarlýðý 4 Tarým Ekonomisi 4 Tarým Makineleri 4 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 Tarla Bitkileri 4 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 Zootekni 4 Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Acil Yardým ve Afet Yönetimi 4 Acil Yardým ve Afet Yönetimi (ÝÖ) 4 Ebelik 4 Hemþirelik 4 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Seyahat Ýþletmeciliði 4 Biga Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 Ekonometri 4 Ekonometri (ÝÖ) 4 Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Kamu Yönetimi 4 Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 Gökçeada Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Balýkçýlýk Teknolojisi 4

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.700 1.240 79.600 2.630 109.000 4.250 33.700 2.190 126.000 9.260 175.000 9.760 5.950 986 7.970 1.080 12.700 1.330 95.200 15.900 147.000 20.300 16.800 — 52.200 7.110 85.300 9.710 29.400 2.430 15.800 1.500 42.000 3.150

ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ

(1)

1121404

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

60 105 105 70 75 75 55 65 75 75 50 50 65 65 65 65

351 460 429 427

2009-ÖSYS MEB Bursu

TM-3 MF-2 MF-2 TS-1 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(12)

— — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

45 55 55 30 55 55 75 75 40 55 55 35 95 95 30 75 75

(9)

16,21,27 97.900 123.000 11,16,21,27 5.830 9.040 11,16,21,27 15.100 21.600 11,16,21,27 15.700 22.500

Programýn Kodu

DÝL-1 YGS-1 YGS-1 TS-1 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-2 TM-2 TS-2 TS-2 TS-2

(8)

En Küçük Puaný

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

60 5 10 10

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Hukuk Hukuk Hukuk Hukuk

Genel Kontenjan

(1)

2061132 2061149 2061267 2065418

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

MF-3

70

2

7.020 11.000

487

MF-2 MF-2 MF-4 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 20 30 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1

— — — — — — — — —

238 261 299 289 ------223 235

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2

55 55 50 60

2 2 2 2

1,232 113.000 124.000 15.300 1,2,232 ... ... ... 1,38,78 157.000 169.000 19.400 1,38 83.500 94.900 12.600

385 ---355 410

YGS-5

40

1

YGS-6 YGS-6 YGS-6

70 70 70

2 2 2

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

85 85 75 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

189.000 2 232.000 132.000 2 ... 197.000 2 262.000 182.000 2 291.000 109.000 2 189.000 139.000 2 276.000 79.700 2 125.000

YGS-2

40

1

1

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-2 TM-2

5 10 15 10 10 35 5 5 20 140 20

237.000 188.000 147.000 248.000

257.000 210.000 164.000 284.000

... ... ... ... 268.000 275.000 244.000 262.000

1

...

...

...

----

1,15,16 360.000 365.000 38.800 1,2 ... ... ... 1,15,16 400.000 401.000 43.100

322 ---312

219.000 266.000 156.000 ... 229.000 298.000 213.000 328.000 135.000 223.000 165.000 313.000 102.000 154.000

— — — — — — — — — — — — — —

310 294 335 ---307 285 312 276 346 313 331 280 362 338

...

...

----

21,28,31,77 11,21,28,31,77 9.580 8.170 11,21,28,31,77 ... ... 17,21,28,31 11,17,21,28,31 78.800 90.800 11,17,21,28,31 ... ... 21,28,31 11,21,28,31 2.810 2.910 11,21,28,31 ... ... 31,46 85.700 109.000 11,31,46 4.960 7.870

— — — — — — — — — — —

...

ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 2071011 2071121 2071264 2071028 2071036 2071272 2071231 2071248 2071289 2071044 2071162

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 Matematik-Bilgisayar 4 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

398 ---366 ---472 ---358 464


2071052 2071179 2071297 2071069 2071187 2071309 2071138 2071195 2071317 2071077 2071207 2071325

93

2071085 2071093 2071333 2071146 2071154 2071341 2071105 2071113 2071358

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1

20 10 30 40 15 45 45 15 20 25 10 25

17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31 17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31 17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31 17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

35 15 10 30 15 20 45 20 10

17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31 17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31 17,21,28,31 11,17,21,28,31 11,17,21,28,31

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1

35 35 35 35 35 35 55 55

1 1 1 1 1 1 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

55 55 55 55 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2

4

MF-4

40

1

64.800 82.400 ... ... 74.000 92.400 ... ... 526.000 529.000 23.200 32.800 ... ... 48.900 64.800 ... ... 215.000 235.000 28.800 35.600 ... ...

— — — — — — — — — — — —

1771046 377 ---370 ---218 413 ---390 ----

— — — — — — — — —

259 433 ----

186.000 255.000 161.000 200.000 67.200 80.400 30.200 44.500

— — — — — — — —

331 309 339 326 380 372 412 397

... ... ... ... ... ... 2 ... ... ... ... 2 ... ... 172.000 189.000 2 194.000 212.000

— — — — — — — —

------------------290 276

209.000 2 265.000 221.000 2 286.000 ... 2 ... 110.000 2 ...

241.000 301.000 255.000 322.000 ... ... 136.000 ...

— — — — — — — —

302 284 298 278 ------345 ----

273.000 285.000

229

24.700 31.000 ... ... 237.000 257.000 35.100 42.300 ... ...

442 ---248 421 ----

ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ 1775279 1777191 1775238 1777183 1775221 1777159 1775246 1777167 1771233 1773146 1771217 1773162 1771225 1773154 1775254 1777175 1771013 1773028 1771021 1773011 1771241 1773179 1775262 1773187 1771038

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

152.000 2 218.000 129.000 2 166.000 51.900 2 63.200 21.800 2 33.400

2

(5)

(6) (7)

4 YGS-2

80

2

5

MF-3

60

2

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 YGS-1 YGS-1 YGS-4 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-2

75 75 40 40 65 40 40 40 50 130 130 45 45 55 55 100 100 45 40

2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2

35 75 75 85 85 75 75 75 75 75 75 75 75

4 4 4 4 4

TM-3 MF-4 TM-3 TM-1 TM-2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Müh. (Tam Burslu) Elektronik ve Haberleþme Müh. (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,38 107.000 118.000 14.700

391

ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) 1131035 1131043 1133229 1131051 1133176 1131239 1131068 1131434 1137828 1131076 1131084 1133184 1131092 1133192 1131104 1133204 1131112 1133017 1131129 1131467 1136047 1131137 1133025 1131145 1133033 1131426 1137836 1131153 1133041 1131161 1133058 1131178 1133066 1131899 1131902 1131919 1131927 1131483 1131186 1137844 1136014 1131194 1133074 1136022 1131206 1133082 1136039

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fransýzca Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ýç Mimarlýk Seramik Tekstil Tasarým Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ekonometri (Ýngilizce) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýktisat (Ýngilizce) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ýþletme (Ýngilizce)

46,173 15.200 20.600

461

1,83,127,173 1,2,83,127 1,75,173 1,2 1,75,173 1,75,173 1,75,173 1,2 1,85,127,173 1,21,75,77,173 1,2,21,77 1,75,173 1,2 75,173 2 1,75,173 1,2 1,75,173 1,75,173

15.700 19.500 43.300 70.600 69.700 46.000 93.000 151.000 21.100 6.930 8.530 41.600 56.800 23.500 12.000 70.700 73.000 10.600 6.180

12.500 14.800 54.800 82.600 82.500 62.600 104.000 170.000 15.500 6.220 7.430 56.900 74.500 32.000 16.800 91.200 93.900 16.000 10.200

1.280 1.420 1.410 2.780 18.000 7.170 8.820 9.740 1.440 995 1.050 11.600 13.800 — — 10.100 10.200 1.300 1.130

306 249 454 428 423 385 330 282 228 429 410 453 441 412 439 368 366 420 445

1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

173 173 2 46,173 2 46,173 2 46,173 2 46,173 2 173 2

195.000 276.000 251.000 221.000 274.000 175.000 243.000 169.000 252.000 74.600 127.000 16.200 25.800

231.000 277.000 267.000 243.000 277.000 193.000 261.000 189.000 268.000 86.200 141.000 23.400 35.200

— — — — — — — — — — — — —

316 216 232 245 218 288 249 272 231 370 322 421 407

20 25 25 20 75

1 1 1 1 2

173 173 173 173 173

... ... ... ... ... ... ... ... 7.050 10.600

— — — — —

------------455

75 75 65 120 120 35 130 130 35

2 2 2 3 3 1 4 4 1

173 2 15,17,28,173 173 2 15,17,28,173 173 2 15,17,28,173

— — — — — — — — —

336 317 344 329 313 382 358 326 392

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 5 5 1 8 2 8 2 1 1

130.000 170.000 116.000 144.000 181.000 58.700 91.400 150.000 46.500

154.000 199.000 138.000 171.000 211.000 75.700 112.000 177.000 62.100


1131222

94

1131442 1133245 1131247 1133143 1131255 1133151 1131263 1131271 1133099 1131288 1133102 1131296 1133119 1131308 1133127 1131316 1131491 1131324 1131475 1133237 1131349 1135931 1135948 1131365 1131381 1135956 1135964 1135972 1135989 1135997 1136006 1131027 1131418

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

355 336 390

1,30,173 93.000 107.000 20.800

412

37.100 52.000 162.000 224.000 32.700 44.100 36.400 57.800 75.900 265.000 292.000 248.000 293.000 56.300 82.900 38.500 26.100 210.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

431 405 300 265 439 418 432 396 372 243 219 253 212 398 364 428 453 272

173 295.000 294.000 2 173,188 7.890 12.100

— — —

203 484

— — — — — — — — — —

264 284 355 285 292 217 ------235 219

5

1,38,87,173 63.400 74.900 10.800

429

3

1,4,130,173 473.000 467.000 52.100

296

14 22.200 28.200

443

— — — — — —

290 379 339 359 ----

3 3 6 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

4,173 2 173 2 15,17,28,173 2,15,17,28 46,173 46,173 2 46,173 2 173 2 15,17,28,173 2,15,17,28 46,173 15,17,28,173 46,173

4,173 4,173 15,17,86,173 4,173 4,173 4,173 4,173 4,173 4,173 4,173

30.200 44.300 145.000 204.000 26.100 36.800 29.600 49.500 65.700 246.000 288.000 227.000 293.000 48.200 72.000 31.500 20.000 190.000

183.000 149.000 80.000 169.000 238.000 290.000 ... ... 244.000 273.000

204.000 167.000 91.800 187.000 273.000 293.000 ... ... 262.000 277.000

DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) 1141016 1141574 1141211 1141489 1141183 1141244 1143369

Diþ Hekimliði Fakültesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatý Arkeoloji Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Felsefe Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

5

MF-3

75

2

4 4 4 4 4 4

DÝL-3 TM-3 TS-2 TM-3 TM-3 TM-3

55 55 55 60 55 55

2 2 2 2 2 2

283.000 52.400 131.000 84.800 2 ...

321.000 67.900 163.000 111.000 ...

1141175 1143055 1141191 1143063 1141203 1143071 1141228 1143088 1141269 1141558 1143405 1141566 1143413 1141794 1143377 1141277 1147695 1141338 1143385 1141293 1143344 1141305 1141313 1141321 1141346 1141354 1145664 1145672 1145689 1145697 1141049 1147764 1141057 1141456 1141541 1143352 1141065 1147756 1141073 1141517 1147748 1141098 1143014

TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(5)

55 55 55 55

2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2

85 85 75 75 75 75 75 75 200

3 3 2 2 2 2 2 2 5

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

50 50 50 50 50 50

2 2 2 2 2 2

4 YGS-4 200 4 YGS-4 200

5 5

4 4

MF-4 MF-4

45 45

2 2

4 4 4 4 4 6 5

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

55 55 45 55 60 110 50

2 2 2 2 2 3 2

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-3 MF-2

30 30 30 30

1 1 1 1

4 DÝL-1 4 DÝL-1 5 MF-2 5 TS-1 4 YGS-4 4 YGS-4 4 MF-2 4 MF-2 5 MF-2 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 MF-1 4 MF-1

50 50 40 40 80 80 50 50 40 50 50 50 50

2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarla Bitkileri Zootekni Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1141472 1147707 1141252 1147715

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

16,21,173 97.400 118.000 2 130.000 154.000 16,21,173 42.600 57.800

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Maliye 4 TM-1 65 Maliye (ÝÖ) 4 TM-1 65 Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2 45 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 YGS-4 100 Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4 65 Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 65 Çevre Mühendisliði 4 MF-4 65 Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 65 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 65 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF-4 65 Endüstri Mühendisliði 4 MF-4 45 Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4 75 Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4 75 Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Maden Mühendisliði 4 MF-4 75 Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 75 Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF-4 75 Mimarlýk 4 MF-4 65 Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 35 Tekstil Mühendisliði 4 MF-4 65 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF-4 90 Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 90 Týp Fakültesi 6 MF-3 210 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF-2 40 Bitki Koruma 4 MF-2 40 Gýda Mühendisliði 4 MF-4 70 Peyzaj Mimarlýðý 4 MF-4 50 Tarým Ekonomisi 4 TM-1 40 Tarým Makineleri 4 MF-4 40 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF-4 40 Tarla Bitkileri 4 MF-3 40 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 40 Zootekni 4 MF-2 40 Adana Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS-2 200 Karataþ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS-6 100

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1131214 1137811 1131459

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

30.900 2 40.100 10.800 2 15.800

41.500 52.700 16.400 22.900

— — — —

400 390 432 422

46 247.000 264.000 2,46 46 268.000 275.000 2,46 46 260.000 272.000 2,46 137.000 153.000 2 214.000 233.000 14.500 20.700

— — — — — — — — —

234

314 265 430

161.000 189.000 ... ... 112.000 134.000 2 ... ... ... ... 2 ... ...

— — — — — —

321 ---346 ----------

1,16,121 133.000 149.000 24.800 1,2,16,121 306.000 314.000 38.800

396 350

2

2

2

1 5 6 1

1

1,83,127 1,2,83,127 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1 1,85,127 1,2,85,127 1,75 1,2

49.200 57.400 ... ...

222 227

— —

397 ----

56.900 ... 69.600 280.000 140.000 12.800 162.000

— — — — — — —

397 ---380 234 315 482 285

228.000 249.000 206.000 228.000 ... ... 247.000 265.000

— — — —

242 253 ---233

17.700 13.700

1.360

276

200.000 9.890 16.000 1.300 78.800 17.500 ... ... 124.000 9.230 180.000 9.790 222.000 9.950

266 420 425 ---313 277 255

48.700 ... 60.200 265.000 124.000 8.400 142.000

179.000 10.600 66.300 ... 110.000 160.000 200.000

37.000 44.800 60.100 70.300

6.420 8.760

422 388


1141024

2

4 YGS-2

80

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TM-2

20 4 14 5 7 15 5 8 20 55 7 6 40 10 20

17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 21,28,33,77 11,21,28,33,77 11,21,28,33,77 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 33,46 11,33,46 11,33,46

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1

25 4 12 25 4 12 15 3 7 15 3 7 14 2 4 25 4 10

17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 33,46 11,33,46 11,33,46 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 33,46 11,33,46 11,33,46 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33

71.200 89.400 258.000 294.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4

MF-4 MF-4

40 6

17,21,28,33 11,17,21,28,33 33.700 40.800

— —

1 3 13 1

6.460 1.010 161.000 18.700 68.000 8.580 ... ... 65.100 8.230 101.000 10.700 19.300 1.430 33.800 2.190 41.400 3.120 14.200 1.390 14.400 1.400 29.100 2.410

425 360 390 ---384 362 414 394 400 437 436 414

1,38 70.000 81.400 11.400

422

DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)

95

2081339 2081347 2081534 2081017 2081025 2081212 2081314 2081322 2081542 2081192 2081204 2081306 2081603 2081583 2081591 2081151 2081168 2081229 2081355 2081363 2081559 2081058 2081066 2081237 2081033 2081041 2081371 2081074 2081082 2081245 2081408 2081575 2081567 2081099 2081102

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýletiþim Bilimleri Ýletiþim Bilimleri (Tam Burslu) Ýletiþim Bilimleri (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) Ekonomi ve Finans (Türkçe) Ekonomi ve Finans (Türkçe) (Tam Burslu) Ekonomi ve Finans (Türkçe) (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (Türkçe) Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) Ýþletme (Türkçe) (% 50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

30.300 39.600 173.000 197.000 5.490 5.130 18.600 14.200 69.400 214.000 446.000 9.520 42.000 168.000 10.500 21.900

80.500 233.000 478.000 14.000 57.000 201.000 15.200 31.100

87.900 108.000 269.000 305.000 78.800 97.600 231.000 265.000 32.800 46.000 317.000 355.000 55.400 215.000 500.000 33.000 217.000

72.100 249.000 518.000 46.000 253.000

— — — — — — — — — — — — — — —

388 303 444 262 376 265 248 447 389 321 442 415

361 283 367 295 406 269 385 300 227 400 304 372 286

424

2081432 2081416 2081424

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(5)

12 25 5 18 30 5 13 50 7 12 60 8 10 10 5 23 30 4 8 35 5 8

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

65 8 5

4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

DÝL-1 YGS-1 MF-2 TS-1 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 YGS-2 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

65 45 40 40 65 95 95 40 55 95 95 110 40 60 95 95 65 100 100 100 100 40 40 100 100

(6) (7)

(8)

11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 33,46 11,33,46 11,33,46 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 17,21,28,33 11,17,21,28,33 11,17,21,28,33 33,46 11,33,46 11,33,46

En Küçük Puaný

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MEB Bursu

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði (% 50 Burslu) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Müh. (Tam Burslu) Elektronik ve Haberleþme Müh. (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (% 50 Burslu) Kontrol Mühendisliði Kontrol Mühendisliði (Tam Burslu) Kontrol Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (Türkçe) Makine Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Sanat ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2081253 2081286 2081294 2081388 2081176 2081184 2081261 2081135 2081143 2081278 2081119 2081127 2081396 2081473 2081481 2081498 2081449 2081457 2081465 2081501 2081518 2081526

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(12)

7.270 150.000 57.900 ... 48.700 79.600 13.200 25.300 30.900 9.060 9.240 20.900

Adý

Öðretim Süresi

(11)

1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Programýn Kodu

(10)

40 40 40 60 80 80 80 80 40 30 50 50

4 3 2

1,15,75,77 1 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,2

(9)

4 DÝL-1 5 YGS-2 5 MF-1 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 5 TS-2 5 TS-2 4 TS-2 4 TS-2

Programýn

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(8)

En Küçük Puaný

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1141101 1141118 1141126 1141786 1141134 1143039 1141142 1147731 1141525 1141464 1141159 1143047

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

97.000 111.000

338

42.500 105.000 291.000 69.200 79.500

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

33,46 201.000 221.000 11,33,46 21.800 27.800 11,33,46 66.900 77.100

— — —

266 449 371

1.150 1.820 9.700 1.520 13.800 8.820 9.390 9.650 1.280 4.890 7.040 833 13.400 5.410 13.700 19.100 — 6.720 6.440 1.750 2.870 3.810 1.340 1.020 3.340

367 445 286 411 441 330 306 289 306 445 413 467 402 437 442 413 451 398 400 404 381 386 438 449 396

25.400 31.800 147.000 165.000 38.200 45.600 112.000 126.000 24.200 30.400 85.300 97.700 31.300 38.200 102.000 116.000 36.000 43.300 133.000 150.000 35.300 92.000 286.000 59.900 68.900

441 298 416 325 444 350 429 333 420 308 421 343 222 380 368

DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 1151013 1151021 1151038 1151046 1151368 1151054 1153154 1151062 1151079 1151087 1153011 1151095 1151107 1151115 1151123 1153162 1151131 1151148 1153036 1151156 1153187 1151164 1151172 1151189 1153044

Buca Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3

2 2 5 5 2

2 7 8 5 10 2 2 3 16 2

1,82,83,124 1,4,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,2 1 1,84,85,128 1,75 1,2 1,15,28,75,77 1 1,75 1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,2

11.900 52.000 146.000 14.900 42.800 93.000 119.000 141.000 15.700 24.800 42.400 3.240 92.700 28.700 56.200 108.000 8.320 34.600 32.500 18.900 35.800 45.000 8.370 5.140 34.800

9.810 63.800 165.000 21.500 53.000 104.000 134.000 159.000 12.500 31.600 50.600 3.310 104.000 36.000 73.800 132.000 12.500 48.200 45.400 26.300 45.800 58.900 13.300 8.650 46.300


1151913 1151921 1151905 1151217 1151563 1151555 1151596 1151588 1151225 1153215 1151233 1153207 1151571 1153341 1151241 1153195 1151282

96

1151299 1153052 1151302 1153146 1151319 1153069 1151327 1153077 1151335 1153085 1151343 1153093 1151351 1153223 1151376 1151384 1151392 1151404 1155661 1151412 1151429 1151437 1151445 1151453 1151461 1151478 1153105 1151486

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4

MF-4 TM-1 MF-4

65 65 30

2 2 1

4 4 4 4 4

DÝL-1 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 TS-2

75 55 35 35 55

2 2 1 1 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2

55 2 55 2 70 2 70 2 55 2 55 2 65 2 65 2 400 10

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

105 105 90 90 220 220 230 230 90 90 110 110

3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3

4 YGS-4 200 4 YGS-4 200

5 5

4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-1

75 95 55 50 45

2 3 2 2 2

4 4

MF-4 MF-4

75 65

2 2

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

85 75 95 85 95 95 55

3 2 3 3 3 3 2

15,17,28,49,105 15,17,28 15,17,28,49,105

... ... ...

— — —

----------

15,28,77 6.580 6.000 4 175.000 210.000 15,16,94 11.500 9.520 36 1.080 1.180 30.300 40.500

— — — — —

432 323 372 498 401

15,16 2,15,16 15,17,86 2,15,17,86 4 2,4 15,17,28 2,15,17,28

... ... ...

192.000 222.000 116.000 166.000 111.000 ... 42.100 80.400 8.240

214.000 244.000 130.000 183.000 125.000 ... 50.300 92.600 12.200

— — — — — — — — —

259 245 331 294 312 ---414 364 450

97.700 120.000 100.000 112.000 96.200 131.000 77.200 124.000 51.700 78.000 77.400 140.000

119.000 143.000 122.000 134.000 117.000 156.000 95.900 148.000 68.600 99.600 96.100 166.000

— — — — — — — — — — — —

354 342 353 346 355 336 368 339 382 363 368 331

1,16,121 87.600 102.000 20.200 1,2,16,121 200.000 215.000 30.500

414 376

15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16

15,17,28 15,17,28 15,17,28,106 15,17,28 15,17,28

43.100 39.100 86.500 21.300 46.900

— — — — —

409 413 374 429 405

4 24.400 30.700 4 86.900 99.400

— —

443 348

— — — — — — —

437 330 447 435 418 391 279

15,17,28 15,16 15,17,28 15,16 15,16 2,15,16 15,16

30.400 27.000 68.500 14.900 33.600

27.400 107.000 22.600 27.900 36.900 52.700 178.000

33.900 121.000 28.800 34.500 44.200 61.200 197.000

1151893 1155653

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

15,16 15,16 15,17,86 2,15,17,86 15,17,86 15,16 15,16 1,15,16,38

187.000 171.000 34.200 43.400 60.500 158.000 4.640 59.700

1,15,16,87

...

En Küçük Puaný

(4)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4 85 3 Maden Mühendisliði 4 MF-4 75 2 Makine Mühendisliði 4 MF-4 100 3 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 100 3 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF-4 65 2 Tekstil Mühendisliði 4 MF-4 65 2 Týp Fakültesi 6 MF-3 230 6 Hemþirelik Yüksekokulu 4 YGS-2 125 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS-2 80 2 Reha Midilli Foça Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 YGS-6 50 2

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1151494 1151506 1151514 1153138 1151522 1151539 1151547 1151274

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (Ýngilizce) Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýngilizce) Gemi Makineleri Ýþletme Müh. (Ýngilizce) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arkeoloji Dilbilim Mütercim-Tercümanlýk (Türkçe-Almanca-Ýng.) Tarih Fen Fakültesi Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik (Ýngilizce) Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret (Ýngilizce) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(10)

(11)

(12)

207.000 — 189.000 — 41.400 — 51.100 — 70.000 — 175.000 — 7.910 — 71.100 10.400 ...

274 284 423 406 379 292 498 432

...

----

1,15,17,86 202.000 215.000 25.100

369

DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) 1161899 1163856 1161373 1163286 1161263 1163848 1161288 1163831 1161271 1163823 1161324 1163278 1161019 1163017 1161027 1163025 1161035 1163033 1161247 1163204 1161043 1163058 1161051 1163066 1161068 1163074 1161076 1163082 1161084 1163099 1161092 1163102 1161104 1163212 1161255 1163229 1161882

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arkeoloji (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler

4 MF-2 4 MF-2 4 YGS-5 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2 4 TS-2

45 45 35 35 55 55 65 65 45 45

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 85 85 75 75 65 65 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2

200 200 210 210 200 200 250 250 100

5 5 6 6 5 5 7 7 3

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1 1 1 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

... ... 90.200 112.000 83.800 ... 26.000 ... 27.200 ...

255.000 2 277.000 244.000 2 4 2,4 77 10.100 2,77 11.900 4 222.000 2,4 130.000 2 200.000 117.000 2 229.000 54.500 2 66.600 27.100 2 50.300 4 2,4 4 2,4

258.000 292.000 271.000 314.000 167.000 2 263.000 246.000 2 290.000 ...

... ... ... ... 112.000 17.500 135.000 19.400 106.000 10.900 ... ... 34.600 2.230 ... ... 36.800 2.880 ... ...

------422 411 359 ---393 ---405 ----

293.000 315.000 262.000

298 292 235

145.000 219.000 147.000 266.000 70.400 84.300 36.700 65.300

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

294.000 329.000 308.000 351.000 200.000 301.000 281.000 327.000 ...

— — — — — — — — —

286 276 282 270 321 290 290 276 ----

8.500 9.790 244.000

392 367 245 320 272 345 306 378 369 405 381


65 65 65 65 65 55 55 55 55 75 75 70 70 55 55 25

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

4 YGS-2 70 4 YGS-2 80 4 YGS-2 130 4 4 4 4 4

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

60 60 60 60 60

4 48.300 56.400 2 ... ... 4 58.500 67.600 2,4 72.400 83.400 57.900 66.900 82.400 94.600 2 119.000 134.000 292.000 293.000 2 ... ... 276.000 287.000 2 287.000 291.000 87.600 100.000 2 135.000 152.000 4 285.000 291.000 2,4 87 15.500 20.900

— — — — — — — — — — — — — — — —

398 ---382 364 383 353 319 215 ---228 220 347 307 222

2 2 4

1,38,78,87 143.000 154.000 18.000 1,87 12.000 19.300 4.050 1,38,87 96.000 107.000 13.800

364 496 400

2 2 2 2 2

1 189.000 202.000 24.100 1,2 ... ... ... 1 215.000 228.000 26.000 1,2 ... ... ... 1 234.000 246.000 27.500

373 ---364 ---358

460

DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ 1571446 1571479 1575613 1575593 1571487 1571454 1573147 1571462 1573155 1575605 1571014 1571022 1571039 1571096 1571108 1571438 1571116

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Ýþletme Fakültesi Ýþletme Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Týp Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Sosyal Hizmet Akçakoca Turizm Ýþl. ve Otelcilik YO

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1

45 30 45 45

2 1 2 2

4

TM-1

60

2

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 45 45 40

4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

... ... ... ... 185.000 207.000 123.000 138.000

— — — —

------263 325

...

----

2 2 2 2 1

15,16 ... ... 2,15,16 ... ... 15,16 ... ... 2,15,16 ... ... 243 63.600 73.500

— — — — —

------------375

50 45 40 80

2 2 1 2

15,16 259.000 275.000 15,16 259.000 275.000 15,16 217.000 238.000 10.600 15.400

— — — —

237 237 258 474

4 YGS-2 60 4 YGS-5 50 4 YGS-6 110

2 2 3

1,38 95.300 106.000 13.700 1 ... ... ... 1,15,16 472.000 465.000 51.800

400 ---296

15,16

...

(4)

(5)

5 5

MF-3 MF-3

130 115

4 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 TS-1 TM-3 DÝL-1 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2

65 50 65 75 75 45 30 30 45 75 65 65 85 85

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3

4 YGS-1 4 MF-2 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-2

55 45 55 65 55 55 45

2 2 2 2 2 2 2

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(3)

(9)

(10)

(11)

(12)

EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 1171016 1171024 1171032 1171049 1171057 1171065 1171073 1176435 1176419 1176427 1176443 1171101 1171118 1171126 1171134 1171142 1171159 1172219 1171509 1171167 1171175 1176309 1172227 1171183 1171191 1171203 1173022 1171211 1173039 1171228 1173047 1171236 1173055 1171244 1173063 1171269 1173088 1171277 1173096 1171285 1173108 1171293 1171305 1171313 1176317 1171354

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

(2)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(12)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

Adý

2009-ÖSYS MEB Bursu

(10)

Programýn

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

(4)

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

97

1161357 1163864 1161349 1163872 1161365

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

1161316 1161112 1161129

(2)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Seramik Mühendisliði Seramik Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (ÝÖ) Muhasebe Muhasebe (ÝÖ) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi

Genel Kontenjan

1161381 1163889 1161137 1163245 1161145 1161153 1163261 1161332 1163897 1161161 1163135 1161178 1163253 1161186 1163151 1166609

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Coðrafya Felsefe Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Klasik Arkeoloji Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyokimya Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Televizyon ve Sinema Reklamcýlýk Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði

4,87 15.400 20.800 4,14 20.100 25.800

4 1 2 10 1 1 1

83,127 15,77 4 4 15,77 4 83,127 15,77 4 15,16 4 15,16 4 4

15.400 4.470 16.600 107.000 3.460 185.000 10.800 1.720 169.000 8.330 60.700 69.600 49.900 9.460

1,4,75 1,4,75 1,4,75 4,75 1,4,75 1,4,75 1,4,75

44.800 ... 48.100 8.840 20.900 23.200 ...

— —

461 449

— — — — — — — — — — — — — —

312 455 408 349 465 320 382 486 325 451 373 368 382 436

56.400 1.480 ... ... 64.500 12.700 13.100 — 29.900 4.740 31.300 2.040 ... ...

453 ---448 449 417 397 ----

12.200 4.290 23.600 135.000 3.520 221.000 8.990 1.900 203.000 12.500 77.600 92.600 64.700 14.700

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1

75 55 150 150 85 85 75 75 100 100 110 110

2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3

15,16 15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16

267.000 52.400 151.000 192.000 185.000 251.000 99.000 155.000 120.000 168.000 62.400 94.600

282.000 59.900 169.000 214.000 206.000 267.000 112.000 171.000 135.000 188.000 72.900 108.000

— — — — — — — — — — — —

236 384 283 259 263 232 346 301 305 272 385 350

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

105 105 90 90 85 85

3 3 3 3 3 3

16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21

67.700 111.000 71.800 95.900 16.800 32.900

85.700 134.000 90.200 117.000 24.000 45.900

— — — — — —

375 347 372 356 425 400

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

75 75 75 60

2 2 2 2

4,109 4,109 4,109 4,109

34.400 20.100 26.200 16.600

44.200 27.700 34.800 23.600

— — — —

383 402 393 408

4

MF-4

100

3

15,16,94 19.000 25.000

455

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


1171533 1171541 1171558

4 YGS-2

307 317 313 259 319 249 ------266 254 406

1 2 3

1,4 12.300 19.600 4.090 1,4,38,78 117.000 128.000 15.700 1,4,38 60.500 72.000 10.500

496 382 432

70

2

1,4,38,110 80.600 92.100 12.400

413

4 YGS-6 4 YGS-6 4 DÝL-1

55 45 55

2 2 2

1,4,261 207.000 220.000 25.400 1,4,261 218.000 231.000 26.300 1,4,261 12.900 10.500 1.180

367 363 352

5 5

MF-3 MF-3

70 50

2 2

16.200 21.600 16.700 22.300

— —

458 457

4 DÝL-1 4 YGS-4 4 YGS-4 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1

30 90 90 65 65 65 65 65 65 55 55 65 65 65

1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.900 1.240 54.200 14.000 ... ... 117.000 9.080 143.000 9.510 44.500 6.390 69.100 8.670 4.940 928 7.280 1.050 14.000 — ... — 65.700 8.280 44.600 2.820 53.700 3.290

320 440 ---319 299 423 389 446 413 447 ---384 382 374

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

131.000 — 119.000 — 143.000 — 214.000 — 195.000 — 254.000 — ... — ... — 201.000 — 224.000 — 99.800 13.100

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,15,17,38,86

116.000 105.000 127.000 192.000 166.000 234.000 ... ... 180.000 202.000 88.600

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) 1181657 1181632 1186033 1181209 1183484 1181616 1183154 1181514 1183179 1181649 1187794 1186025 1183476 1181522 1181539 1183162

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

7 1 1 4 8 1 1

1 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75,77 1,2,77 75 2 1,75 1,75 1,2

14.800 43.900 ... 104.000 127.000 36.700 58.900 5.270 8.350 9.590 ... 49.200 34.700 42.700

1181571 1181013 1183011 1181038 1183028 1181062 1183036 1181079 1183044 1181588 1181131 1183105 1181156 1183077 1181164 1181701 1181197 1183207 1181555 1183138 1181681 1181123 1187753 1181241 1181258 1181299 1187692 1181698 1187684 1181665 1181266 1183085

(4)

4 4

TS-2 TS-2

(5)

65 65

(6) (7)

2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

40 30 30 60 60 30 30 40 45 95 95 95 95

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1,75 21.700 30.200 1,2 22.100 30.500

2.470 2.500

412 412

1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3

16.300 12.800 ... ... ... ... 77 7.510 6.620 2,77 11.600 9.640 16.100 12.700

— — — — — — — — — — — — —

334 ------422 370 336

40 75 75 95 95 95 95 95 95 150

1 2 2 3 3 3 3 3 3 4

275.000 287.000 225.000 247.000

— — — — — — — — — —

232 244

332 288 441

105 105 125 125 75 35

3 3 4 4 2 1

— — — — — —

332 279 344 310 341 382

4 YGS-4 150 4 YGS-4 150

4 4

1,17,121,708 59.600 71.600 16.600 1,2,17,121,708 178.000 193.000 28.600

429 382

4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

75 75 60 65 65

2 2 2 2 2

4 4

MF-4 MF-4

55 55

2 2

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

80 80 55 55 45 75 75

2 2 2 2 2 2 2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1

En Küçük Puaný

40 80 90

235 214 503

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 YGS-2 4 YGS-2 4 YGS-2

— — —

1181021 1182029 1182037 1181046 1183195 1181054 1181478 1181087 1181095 1181107 1183052 1181115 1183069

(2)

Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatý Ermeni Dili ve Edebiyatý Ýbrani Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Japon Dili ve Edebiyatý Kore Dili ve Edebiyatý Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Maliye Uluslararasý Ýliþkiler Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (ÝÖ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Biyomedikal Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði (ÝÖ) Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5

4 262.000 278.000 2,4 293.000 293.000 4 3.760 6.610

(1)

1181547 1183146

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 MF-2 30 4 MF-2 30 4 MF-4 60 4 MF-2 30 4 TM-1 30 4 MF-4 30 4 MF-4 30 4 MF-3 30 4 MF-2 30 4 MF-2 30 4 YGS-2 200

442 229 464 398 436 410 432 310

2009-ÖSYS MEB Bursu

4 4 8

(12)

— — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

150 150 290

(11)

15,16,94 4 15,16,94 15,16,94 15,16,94 17,21,28 15,16,94 4

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

MF-4 MF-4 MF-3

(10)

31.300 286.000 21.100 56.300 34.300 48.700 36.200 147.000

(8)

Programýn

Öðretim Süresi

4 4 6

(9)

24.900 275.000 15.500 48.200 27.700 41.200 29.400 131.000

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

Programýn Kodu

2 2 2 4 2 3 2 3

MEB Bursu

50 60 75 140 55 100 75 120

Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

En Küçük Puaný

1171346

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1176451 1171321 1171619

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

98

1176325 1176333 1171472 1176341 1176358 1176366 1176374 1176382 1176399 1176402 1171252

(2)

Biyomühendislik Deri Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði Tekstil Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Peyzaj Mimarlýðý Süt Teknolojisi Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Hemþirelik Yüksekokulu Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Ebelik Hemþirelik Ýzmir Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði Turizm Rehberliði

Genel Kontenjan

1171627 1173116 1171448

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1171497 1171362 1171379 1171387 1171395 1171407 1171415 1171423

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

20.700 73.500 84.600 2 85.700 20.200 2 41.900

15.400 92.400 105.000 106.000 28.400 55.000

2 2 223.000 245.000 2 115.000 129.000 2 175.000 193.000 10.700 15.500 17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 2,17,21,86 16,21 17,21,86

139.000 281.000 116.000 189.000 122.000 52.000

56.100 2 61.100 36.100 63.700 2 60.600

165.000 318.000 139.000 220.000 145.000 69.000

281 365 358 358 415 389

245

69.900 76.000 46.100 79.000 75.300

— — — — —

361 357 381 355 358

16,21 34.600 41.800 16,21 151.000 168.000

— —

422 296

— — — — — — —

431 377 444 409 282 411 383

16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 16,21 2,16,21

30.200 62.600 24.000 42.100 173.000 40.500 57.900

37.000 72.300 30.300 49.600 192.000 48.000 66.900


— — — — — — — — — — — — — — —

409 370 361 ---334 298 381 350 335 317 306 278 447 422 252

4 4

MF-3 MF-3

55 80

2 2

16,21,87 16,21,38,87

... ...

... ...

— —

-------

4 4 4 6 5

MF-2 MF-3 MF-2 MF-3 MF-3

30 30 30 200 60

1 1 1 5 2

164 217.000 239.000 164 ... ... 164 ... ... 4 12.300 17.300 129.000 146.000

— — — — —

247 ------469 294

4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-6 YGS-6 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-6 YGS-6

35 35 35 35 35 35 50 50

1 1 1 1 1 1 2 2

4 YGS-1 55 4 YGS-1 55 4 MF-2 100 4 MF-2 100 4 DÝL-1 35 4 MF-1 85 4 MF-1 85 4 TM-2 150 4 TM-2 150 4 TS-1 100 4 TS-1 100 4 TS-2 100 4 TS-2 100

2 2 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3

4 4 4

1 2 2

1182053 1182061

99

1185991 1186009 1182045 1181319 1181327 1185983 1187745 1181486 1187761 1181494 1187786 1181673 1187712

129.000 152.000 24.800 42.500 41.100 33.800 385.000 446.000

142.000 165.000 34.200 53.900 52.500 44.400 387.000 442.000

19.700 21.500 624 1.380 1.310 1.010 41.400 48.700

398 388 478 455 457 466 316 301

1,75 1,2 1,75 1,2 1,85,127 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

91.200 98.700 173.000 242.000

104.000 112.000 193.000 261.000

4.000 4.430 9.850 9.970

411 405 270 236

81.800 9.520 105.000 10.700 118.000 11.500 95.100 10.300 38.900 2.500 69.400 3.940 51.800 3.580 40.100 3.060

375 352 354 365 388 362 391 401

ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ 1621125 1627417 1621015 1627389 1621117 1621023 1627397 1621031 1623013 1621048 1627372 1621056 1627409 1625716 1625708 1625696

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-2 MF-2 MF-2

40 45 45

4 2 2 5 2 2

70.600 91.900 93.500 74.100 29.700 55.700 39.300 29.900

254.000 269.000 245.000 263.000

— — —

230 235

Programýn Kodu

MEB Bursu

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1,16,21,41,87 1,2,16,21,41,87 1,16,21,41,87,724 1,2,16,21,41,87,724 1,16,21,41,87,724 1,2,16,21,41,87,724 1 1,2

(1)

1621064 1627364 1621072 1627356 1621089 1625663 1627348 1625671 1627331 1625688 1627323 1621109 1621097 1621508

(2)

Matematik Matematik (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Týp Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði

En Küçük Puaný

49.200 78.300 86.300 ... 116.000 165.000 68.400 97.500 114.000 137.000 153.000 200.000 28.700 42.100 248.000

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(12)

41.700 67.900 75.100 ... 102.000 148.000 59.200 85.100 100.000 121.000 136.000 180.000 22.600 34.900 228.000

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21

(8)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(10)

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2

(6) (7)

Adý

2009-ÖSYS MEB Bursu

(9)

65 65 45 45 55 55 75 75 120 120 50 50 45 45 60

Programýn

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

En Küçük Puaný

(5)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

Adý

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(2)

Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) Tekstil Mühendisliði Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Hemþirelik Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Tarla Bitkileri Zootekni Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (ÝÖ) Uçak Elektrik-Elektronik Uçak Elektrik-Elektronik (ÝÖ) Uçak Gövde - Motor Uçak Gövde - Motor (ÝÖ) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO (ÝÖ)

Programýn

Öðretim Süresi

(1)

1181274 1187737 1181608 1183468 1186017 1187778 1181282 1183113 1181302 1183093 1185967 1187704 1185975 1187729 1181624

Programýn Kodu

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(3)

(4)

(5)

(9)

(10)

(11)

(12)

4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TM-2

55 55 55 55 160

2 2 2 2 4

195.000 2 240.000 34.400 2 54.200 16.500

214.000 258.000 45.700 70.000 23.700

— — — — —

275 251 396 378 426

4 4 4 4 4 4 6

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 MF-3

55 55 55 55 55 55 20

2 2 2 2 2 2 1

211.000 2 270.000 201.000 2 272.000 171.000 2 226.000 275 11.900

244.000 307.000 233.000 309.000 205.000 263.000 16.900

— — — — — — —

301 282 305 282 320 301 470

4 YGS-2

70

2

1,38 105.000 116.000 14.500

392

4 YGS-6

35

1

1,46

...

...

----

4 YGS-1 4 YGS-4 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2

45 50 55 55 55 55 45 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,59,75 1,59,75 1,59,75 1,2 1,59,75 1,2 59,75 1,59,75 1,2

53.900 43.000 99.900 137.000 35.600 46.500 8.810 80.500 51.600

65.700 1.910 53.200 13.800 112.000 8.980 154.000 9.620 43.300 6.250 55.200 7.470 13.100 — 103.000 10.700 68.600 8.540

443 441 323 292 425 407 449 361 382

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

75 75 75 75 75 75 65 65 75 75 75 75 75 75 75 75

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

59 2 59 2 59 2 16,59,236 2,16,236 59 2 59 2 59 2 59 2

172.000 240.000 265.000 278.000 143.000 214.000 13.400 ... 155.000 219.000 65.200 85.800 52.600 58.300 24.700 23.700

193.000 260.000 274.000 278.000 159.000 232.000 10.800 ... 174.000 242.000 75.900 98.400 68.100 74.700 33.800 32.500

— — — — — — — — — — — — — — — —

270 237 224 212 310 265 344 ---280 246 381 358 379 375 408 410

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

95 95 80 80 75 75

3 3 2 2 2 2

59 2 59 2 59 2

123.000 164.000 122.000 159.000 108.000 150.000

147.000 192.000 145.000 187.000 130.000 176.000

— — — — — —

340 320 341 322 348 326

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

...

ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 1431258 1435246 1431013 1437024 1431021 1433146 1435254 1431266 1433154 1431054 1433011 1431062 1433028 1431079 1433121 1431282 1433231 1431087 1433036 1435238 1437016 1431107 1433052 1431115 1433069 1431123 1433179 1431131 1433077 1431148 1433138

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 4 1 1 6 1


100

1431299 1431156 1433162 1431164 1433085 1431172 1433093 1431189 1431197 1431209 1433105 1431217 1433113 1431225 1431233 1431241 1435262 1431274 1431038 1435279 1431327 1433223

62.400 — 82.800 — 110.000 21.100 222.000 31.000

386 373 411 374

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

65 85 85 75 75 95 95 55 75 75 75 95 95 55 45 160

2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4

15,17,59,86 15,17,28,59 2,15,17,28 59 2 59 2 59 59 59 2 15,17,59,86 2,15,17,86 59 59 59

25.700 23.300 38.600 32.500 48.600 48.100 63.800 196.000 71.300 177.000 240.000 41.400 57.200 78.500 27.400 5.390

32.200 29.400 46.000 39.500 56.700 56.100 73.800 215.000 82.100 196.000 259.000 48.900 66.100 90.000 33.900 8.860

— — — — — — — — — — — — — — — —

440 445 415 426 398 398 375 269 365 280 247 410 384 357 437 494

4

MF-3

30

1

59

...

...

----

4 YGS-2 4 YGS-2 4 YGS-6

50 90 30

2 3 1

1,38,59,78,87 113.000 124.000 15.200 1,38,59,87 87.300 98.600 12.900 1,59 110.000 122.000 18.200

386 407 407

4 YGS-6 4 YGS-6

60 60

2 2

1,59 290.000 300.000 32.000 1,2 ... ... ...

341 ----

FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2561016 2561024 2561032 2561049 2561065 2561057 2561073 2561081 2561098

Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih (Tam Burslu) Tarih (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu)

4 4 4 4 4 4

TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

30 10 10 30 10 10

16,21,734 11,16,21,734 11,16,21,734 16,21,734 11,16,21,734 11,16,21,734

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

36 12 12

16,21,734 11,16,21,734 11,16,21,734

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2092522 2092539 2092547 2091393 2091812 2092478

Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

26 12 12

1,222 1,11,222 1,11,222

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

40 10 10

222 11,222 11,222

1.490 ...

1.650 ...

— — —

490 ----

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2

5 10 15 5 10 15 25 10 15 30 10 10 5 5 10 10 10 20 5 10 15 5 10 15 40 10 10 5 5 10 5 10 15 5 10 15 10 10 20 30 10 5 50 10 10 5 5 10 40 10 10 45 10 10 30

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

MEB Bursu

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

(6) (7)

(8)

17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 4,222 4,11,222 4,11,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 222 11,222 11,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222

En Küçük Puaný

(2)

Biyoloji Biyoloji (Tam Burslu) Biyoloji (%50 Burslu) Biyoloji (Türkçe) Biyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) Biyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) Coðrafya Coðrafya (Tam Burslu) Coðrafya (%50 Burslu) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Ed. (Tam Burslu) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Ed. (%50 Burslu) Çin Dili ve Edebiyatý Çin Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Çin Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Felsefe Felsefe (Tam Burslu) Felsefe (%50 Burslu) Fizik Fizik (Tam Burslu) Fizik (%50 Burslu) Fizik (Türkçe) Fizik (Türkçe) (Tam Burslu) Fizik (Türkçe) (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýspanyol Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Kimya Kimya (Tam Burslu) Kimya (%50 Burslu) Kimya (Türkçe) Kimya (Türkçe) (Tam Burslu) Kimya (Türkçe) (%50 Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Matematik (Türkçe) Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) Matematik (Türkçe) (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Rus Dili ve Edebiyatý Rus Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Rus Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Sosyoloji (%50 Burslu) Sosyoloji (Türkçe) Sosyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) Sosyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) Tarih

(Bk. Sayfa 155)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(1)

2091405 2091413 2095723 2091861 2091878 2095731 2091507 2091515 2092412 2091609 2091829 2092506 2091589 2091597 2092453 2091564 2091572 2095789 2091487 2091495 2095748 2091658 2091666 2095756 2091088 2091275 2092437 2091751 2091768 2092461 2091116 2091804 2095764 2091633 2091641 2095772 2091132 2091792 2095707 2091617 2091625 2095715 2091523 2091531 2092494 2091421 2091438 2092445 2091548 2091556 2095797 2091735 2091743 2092486 2091165

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(12)

46.400 63.600 95.500 207.000

Öðretim Süresi

(11)

15,17,59,86 2,15,17,86 1,17,59,121,708 1,2,17,121,708

Programýn Kodu

(10)

2 2 2 2

Adý

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(9)

50 50 60 60

Programýn

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(8)

En Küçük Puaný

(Bk. Sayfa 155)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

4 TM-2 4 TM-2 4 YGS-4 4 YGS-4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Mimarlýk Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Eskiþehir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1431335 1437032 1431343 1437049

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

71.300 80.000 253.000 268.000 88.500 213.000 367.000 7.590 ...

99.100 236.000 369.000 12.100 ...

10.000 15.300 ... ... 4.910 ...

4.790 ...

84.100 110.000 210.000 247.000 125.000 141.000 161.000 181.000 656 ...

761 ...

9.230 ...

7.980 ...

70.300 78.900 177.000 198.000 91.500 103.000 212.000 235.000 26.800 33.800 144.000 160.000 36.100 157.000 148.000 8.200 ...

43.800 174.000 181.000 12.300 ...

7.340 ...

6.720 ...

30.000 41.100 143.000 176.000 35.000 47.800 ... ... 339.000 346.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

359 231 336 249 241 428 ---434 ---445 ---360 312 300 276 507 ---401 ---360 267 332 249 441 309 424 300 332 452 ---423 ---402 334 396 ---258


101

2091181 2091311 2095809 2091674 2091682 2095817 2091198 2091328 2095825 2091446 2091454 2095833 2091201 2091853 2095841 2091776 2091784 2095858 2091218 2091344 2095866 2091226 2091352 2095613 2091479 2091837 2095621 2091234 2091369 2095638 2091719 2091727 2095646 2091242 2091377 2095654 2091699 2091702 2095662 2091259 2091385 2095679

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2091906 2091914 2092514

17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222

71.600 223.000 457.000 67.500 181.000 483.000 88.400 249.000 526.000 19.200 190.000 479.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

385 308 241 388 324 233 373 300 221 433 324 240

TM-2

10

11,222 20.800 29.700

417

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

15 35 10 15

11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222

170.000 374.000 15.600 124.000

203.000 410.000 22.300 152.000

— — — —

320 260 428 339

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

28 6 14 28 6 14 10 6 14 10 6 14 28 6 14 28 6 14 28 6 14

17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222

275.000 12.100 80.100 288.000 19.000 114.000

286.000 17.300 91.900 292.000 25.000 129.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

229 473 355 220 455 323

55.000 192.000 423.000 51.300 154.000 455.000 70.200 215.000 517.000 13.400 158.000 449.000

69.900 80.600 78.700 90.300 277.000 287.000 4.530 87.300 284.000 18.000 83.800 261.000 12.000 66.500

7.980 99.800 290.000 23.900 96.000 277.000 17.100 76.700

367 357 227 500 348 223 457 351 236 474 371

(5)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

412 306

35 10 15 35 10 15 35 10 15 35 10 15 35 10 15 35

(2)

Endüstri Mühendisliði (Türkçe) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (%50 Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu)

(Bk. Sayfa 155)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

2091462 2091845 2095687 2091886 2091894 2095695 2091922 2095874 2095882

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

27.600 39.700 199.000 231.000

(1)

424 ---336 507 ---517 546 543

— — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(12)

11,17,21,28,222 14.800 21.500 11,17,21,28,222 ... ... 4,222 129.000 152.000 4,11,222 159 374 4,11,222 ... ... 16,21,222 383 895 11,16,21,222 17 90 11,16,21,222 26 132

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(11)

10 10 50 15 5 80 10 10

Adý

Öðretim Süresi

(10)

Programýn Kodu

(9)

TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2

Programýn

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(8)

En Küçük Puaný

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

(4)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Tarih (Tam Burslu) 4 Tarih (%50 Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý 4 Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 4 Ekonomi (Tam Burslu) 4 Ekonomi (%50 Burslu) 4 Ekonomi (Türkçe) 4 Ekonomi (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Ýþletme (Türkçe) 4 Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) 4 Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Çevre Mühendisliði 4 Çevre Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Çevre Mühendisliði (Türkçe) 4 Çevre Mühendisliði (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Çevre Mühendisliði (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Türkçe) 4 Elektrik-Elektronik Müh. (Türkçe) (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Müh. (Türkçe) (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2091291 2092404 2091173 2091303 2092429 2091955 2091939 2091947

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

232.000 15.900 94.200 250.000 16.800 75.700 19.900 138 5.570

252.000 21.600 107.000 268.000 22.400 84.800 25.600 791 9.150

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 6 6 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

28 6 14 28 6 14 90 10 10

222 11,222 11,222 17,21,28,222 11,17,21,28,222 11,17,21,28,222 222,224 11,222,224 11,222,224

— — — — — — — — —

250 463 341 233 457 348 449 542 493

4 YGS-2 4 YGS-2 4 YGS-2

16 4 20

1,38,222,224 166.000 178.000 20.300 1,11,38,222,224 33.700 44.000 7.510 1,11,38,222,224 ... ... ...

350 462 ----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 YGS-1 YGS-4 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 YGS-5 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2

55 55 70 70 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 MF-2 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 YGS-4 4 YGS-4

95 95 65 65 65 65 75 75 75 75 85 85

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

55 55 55 55

2 2 2 2

4 4 4

DÝL-1 TS-1 TS-1

45 75 75

2 2 2

FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) 1191373 1193212 1191467 1193465 1191332 1193184 1191426 1193245 1191442 1191019 1193176 1191349 1193192 1191357 1193204 1191051 1193017 1191076 1193229 1191381 1193261 1191084 1193025 1191092 1193033 1191137 1193457 1195997 1193473 1191365 1197539 1191398 1191068 1197514

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Ýnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Coðrafya Coðrafya (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

4 6 1 1 2 1 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

64.400 95.800 70.500 ... 139.000 204.000 49.500 64.900 158.000 24.500 58.900 34.700 35.100 31.400 10.300

76.500 2.490 109.000 4.250 83.500 18.100 ... ... 156.000 9.630 226.000 9.950 58.600 7.800 75.600 9.100 183.000 23.100 34.700 5.320 77.300 9.170 44.500 2.820 44.900 2.840 42.000 3.150 15.700 1.490

278.000 278.000

433 407 423 ---290 253 402 382 393 411 376 382 382 400 434

179.000 197.000 2 281.000 291.000 1,16,121 158.000 174.000 1,2,16,121 ... ...

— — — — — — — — — — 27.000 ...

285 228 388 ----

53.400 66.600 ... ... 73.200 90.300 2 58.900 73.300

— — — —

364 ---349 359

— — —

386 377

2 2 2 2

2

82 31.900 41.500 2 39.400 49.900

211


1191434 1197506 1191764 1193481 1191772 1193498 1191789 1193501 1191797 1193518 1191809 1193526 1191817 1193534 1191825 1193542 1191833 1193559 1191841 1193567 1191858 1193575 1191316 1191324 1191756 1193449

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

80 80 35 35 65 65 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 55 55

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

60.100 2 83.400 75.400 2 88.400 228.000 2 258.000 70.300 2 101.000 97.200 2 116.000 265.000 2 292.000 210.000 2 227.000 120.000 2 174.000 38.600 180.000

69.500 95.700 86.700 101.000 248.000 275.000 81.000 114.000 111.000 131.000 280.000 293.000 230.000 247.000 135.000 193.000 45.900 199.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

380 352 360 346 252 238 367 335 338 322 234 214 262 253 319 281 415 278

4 4

MF-4 MF-4

70 70

2 2

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5

MF-4 32 MF-4 32 YGS-1 48 YGS-1 48 MF-4 32 MF-4 32 YGS-1 48 YGS-1 48 MF-4 32 MF-4 32 YGS-1 48 YGS-1 48 MF-4 32 MF-4 32 YGS-1 48 YGS-1 48 MF-4 32 MF-4 32 YGS-1 48 YGS-1 48 MF-3 110 MF-3 120

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3

40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53

2 2

1 1,2

4 YGS-5 4 YGS-5

45 45

En Küçük Puaný

— — ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.800 21.200 158.000 179.000 ... ...

... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

------------------------------------------------------------460 275

... ...

-------

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

(1)

1191027 1191035

(2)

Elazýð Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

(3)

(4)

(5)

4 YGS-2 80 4 YGS-2 120

(6) (7)

2 3

(8)

En Küçük Puaný

346 384 371 419 389

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

— — — — —

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

143.000 60.600 82.300 25.300 54.700

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

113.000 46.600 2 64.800 17.700 2 41.700

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

2 2 2 2 2

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

75 75 75 75 75

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Biyomühendislik Biyomühendislik (ÝÖ) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mekatronik Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) Makine Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Müh. (ÝÖ) (M.T.O.K.) Otomotiv Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði (ÝÖ) Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) Otomotiv Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (ÝÖ) Yazýlým Mühendisliði (M.T.O.K.) Yazýlým Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ)

Genel Kontenjan

102

1191145 1193253 1196006 1197522 1191153 1197494 1191161 1193066 1191178 1193074 1191186 1193237 1191194 1197486 1191206 1193082 1191459 1191214

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1191104 1191112 1193041 1191129 1193058

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,38,78 140.000 151.000 17.700 1,38,87 97.200 108.000 13.900

366 399

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1201014 1201124 1201132 1201108 1201022 1201039 1201047 1201116 1201063 1201071 1201088 1201096

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý Matematik Sosyoloji Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Siyaset Bilimi Uluslararasý Ýliþkiler Ýletiþim Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Endüstri Mühendisliði

4 4 4 4 4

TM-3 DÝL-1 MF-1 TM-3 TM-2

20 20 20 20 25

1 1 1 1 1

17,117,118 15.300 20.900 117,119 887 992 17,117,118 24.900 31.600 17,117,118 3.420 5.830 17,117,118 21 111

— — — — —

430 502 445 475 544

4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TS-1

20 20 20 20 20

1 1 1 1 1

17,117,118 17,117,118 17,117,118 17,117,118 17,117,118

3.100 2.710 5.420 2.330 2.430

— — — — —

489 492 476 497 464

4 4

MF-4 MF-4

17 18

1 1

17,117,118 8.080 12.500 17,117,118 11.300 16.300

— —

486 475

5 5

MF-3 MF-3

100 115

3 3

14.000 19.200 18.700 24.400

— —

464 452

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TS-2 TS-2 TM-3 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-1

60 60 50 50 70 60 60 90 90 70 70 60 60 40 50 90 90 90 90 40

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1

157.000 219.000 48.100 ... 144.000 243.000 273.000 123.000 172.000 147.000 184.000 63.000 89.700 11.300 87.100 46.400 51.900 18.900 24.600 105.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

290 257 394 ---346 246 225 337 301 296 274 397 367 360 368 396 391 428 420 341

4

MF-4

20

1

30.100 36.900

431

4 DÝL-1 4 DÝL-3 4 YGS-1 5 MF-2 5 TS-1

50 40 50 40 40

2 1 2 1 1

1.190 1.430 1.280 9.390 1.270

342 308 458 306 421

1.700 1.460 3.260 1.180 1.260

GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 1211011 1211028 1211077 1213018 1211085 1213592 1211093 1211105 1213026 1211113 1213034 1211121 1213042 1211138 1213059 1211993 1211146 1211154 1213067 1211162 1213185 1212214 1212263 1211179 1211187 1211195 1211207 1211215

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) Felsefe Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Türk Halkbilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Gazi Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Arapça Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

139.000 2 197.000 36.400 2 ... 114.000 220.000 2 264.000 15,17,86 109.000 2 155.000 130.000 2 164.000 53.400 2 77.800 13.900 68.900 34.900 2 39.500 12.800 2 17.200 85.300

4 2 5

1,83,127 1,121 1,75 1,75 1,75

13.500 18.600 40.500 119.000 10.100

10.900 14.200 51.800 134.000 15.300


1212137 1211594 1211606 1213136

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2 3 3 1 2 2 3 3 4 4

4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4

DÝL-1 60 YGS-2 40 MF-1 60 YGS-5 80 YGS-5 80 TM-3 60 TM-2 110 TM-2 110 TS-1 90 TS-1 90 TS-2 40 TS-2 40 TS-2 90 TS-2 90 YGS-4 50 TM-2 300

1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-2 TM-2

110 110 80 80 160 160 165 165 160 160 140 100 100

3 3 2 2 4 4 5 5 4 4 4 3 3

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

70 60 60 70

4 4

MF-4 MF-4

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

8 2

358 330 309 295 259 415 458 398 462 418

1,21,28,97,739 1 1,75 1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75

... 112.000 30.600 28.800 68.600 6.200 37.200 45.100 33.100 42.800 17.100 1.760 4.100 25.900 40.800 52.200

... ... 123.000 15.100 38.000 5.650 41.300 9.440 88.000 15.200 9.670 — 51.400 7.030 60.800 7.860 42.700 2.730 53.900 3.290 24.400 2.100 3.380 663 7.110 935 35.300 2.780 50.600 13.400 69.300 —

---387 434 466 434 460 395 388 384 374 420 470 454 407 442 381

116.000 129.000 117.000 135.000 118.000 145.000 100.000 127.000 43.800 158.000 81.000 33.400 56.200

— — — — — — — — — — — — —

356 349 355 346 355 341 365 350 402 336 378 412 391

2 2 2 2

43.100 54.200 31.600 41.100 2 ... ... 32.900 42.600

— — — —

373 386 ---384

70 60

2 2

15,17,86 21.900 28.000 15,17,86 69.300 80.000

— —

449 368

65 75 100 100

2 2 3 3

— — — —

451 451 446 421

2 9

8 5 10 2 2 3 13 2 6

95.200 2 107.000 96.100 2 113.000 96.700 2 121.000 15,17,86 81.000 2 105.000 15,17,86 31.300 2 129.000 63.400 15,17,86 23.500 2 41.300

15,17,86 15,17,86 15,17,86 2,15,17,86

20.600 20.600 23.000 35.300

26.700 26.700 29.200 42.500

(1)

1211614 1211622 1213144 1211639 1213152 1212748 1212418 1212426 1215651 1212552 1212569 1212577 1212585 1212467 1212459 1212511 1212528 1212491 1212503 1212536 1212544 1212434 1212442 1212483 1212475 1211798 1215668 1212605 1213612 1212593 1213629 1212621 1213645 1212613 1213637 1212646 1213661 1212638 1213653 1212654 1213678 1212662 1213686 1212679 1212687 1212695 1212707 1212715 1212723

(2)

(3)

Ýnþaat Mühendisliði 4 Kimya Mühendisliði 4 Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Müh. (UOLP-Doðu Akdeniz Üni.) 4 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 Hemþirelik 4 Sanat ve Tasarým Fakültesi El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 Grafik Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 Moda Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 Tekstil Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Ýmalat Mühendisliði 4 Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Otomotiv Mühendisliði 4 Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 Týp Fakültesi 6 Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý 4 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (ÝÖ) 4 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) 4 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 Rekreasyon Yönetimi 4 Rekreasyon Yönetimi (ÝÖ) 4 Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 4 Rekreasyon Yönetimi (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 Turizm Ýþletmeciliði 4 Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) 4 Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 Turizm Rehberliði 4 Turizm Rehberliði (ÝÖ) 4 Turizm Rehberliði (M.T.O.K.) 4 Turizm Rehberliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 POLATLI KAMPUSU Biyoloji 4 Fizik 4 Kimya 4 Matematik 4 Tarih 4 Türk Dili ve Edebiyatý 4

MEB Bursu

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(12)

114.000 10.200 104.000 8.810 129.000 9.320 149.000 9.560 14.300 1.410 101.000 20.100 25.200 4.110 62.000 8.090 3.730 865 6.900 1.030

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(11)

88.100 92.900 114.000 132.000 18.800 86.800 18.900 52.500 3.710 7.860

Öðretim Süresi

(10)

1,75 1,75 1,2 1 1,85,127,128 1 1,75 1,2 1,15,75,77 1,2,15,77

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(9)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(5)

Adý

En Küçük Puaný

1211647 1211655

(4)

5 TM-3 55 4 MF-2 90 4 MF-2 90 5 MF-2 40 4 DÝL-1 50 4 YGS-4 50 4 MF-1 90 4 MF-1 90 4 DÝL-1 140 4 DÝL-1 140

Programýn

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1211484 1211492 1213604 1211504

(3)

(Bk. Sayfa 155)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1211419 1213466 1211427 1213193 1211435 1213205 1211443 1213213 1211451 1213221 1211468 1211476 1213238

(2)

Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-Doðu Akdeniz Üniversitesi) Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

103

1211297 1211309 1212271 1217699 1211325 1211333 1213103 1211341 1213111 1211358 1211366 1211374 1213128 1211382 1211402

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1211223 1211231 1213075 1211248 1211256 1211264 1211272 1213083 1211289 1213091 1212731

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

35.600 56.000 80.600 31.700 39.100 ...

42.800 64.800 92.500 38.600 46.600 ...

— — — — — —

420 386 355 428 414 ----

1 1 2

... ... ... ... 38 59.400 67.300

— — —

------372

36 18 18 18

1 1 1 1

58 58 58 58

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

MF-4 32 YGS-1 48 MF-4 24 YGS-1 36 MF-4 32 YGS-1 48 MF-4 24 YGS-1 36 MF-4 32 YGS-1 48 MF-4 24 YGS-1 36 MF-3 235 MF-3 75

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 6 2

40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 15,17,28

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.870 2.240

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.200 4.520

— — — — — — — — — — — — — —

------------------------------------496 513

TS-1 TS-1 YGS-4 YGS-4 TS-2 TS-2 YGS-3 YGS-3 TM-1 TM-1 YGS-6 YGS-6 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

24 24 36 36 32 32 48 48 32 32 48 48 32 32 48 48

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

62 2,62 62 2,62 62 2,62 62 2,62 62 2,62 62 2,62 62 2,62 62 2,62

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — —

-------------------------------------------------

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 TS-2 TS-2

40 40 40 40 40 40

1 1 1 1 1 1

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

(4)

(5)

(6) (7)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

95 95 95 95 95 60

3 3 3 3 3

MF-3 MF-3 MF-3

30 30 80

YGS-5 YGS-5 YGS-5 YGS-6

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(Bk. Sayfa 155)

(8)

15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 17,21,28,97,739


GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ 1225954 1221286 1221184 1223109 1221017 1221823 1221025 1223117 1221294 1221033 1227586 1221041 1223048

104

1221306 1223345 1225979 1221314 1221245 1223353 1221066 1223015 1221074 1223023 1225962 1221831 1221082 1223072 1221192 1223361 1221099 1223097 1221102 1223089 1221119 1223125 1221127 1223064 1221135 1221143 1221815 1221795 1221807 1221762 1221779

Diþ Hekimliði Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Gaziantep Eðitim Fakültesi Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk (Ýngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Ýngilizce) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik Hemþirelik Ýslahiye Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

(3)

(4)

(5)

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

178 23 12 12

16,21,735 11,16,21,735 11,16,21,735 11,16,21,735

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

219 28 14 14

17,21,28,735 11,17,21,28,735 11,17,21,28,735 11,17,21,28,735

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 YGS-1 4 MF-2 4 MF-2 4 TM-3 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1

45 45 45 50 50 95 95 55

2 2 2 2 2 3 3 2

1,46,75 1,46,75 1,2,46 46,75 2,46 1,46,75 1,2,46 1,46,75

77.800 187.000 211.000 11.300 15.800 54.500 57.600 30.100

90.300 208.000 233.000 16.000 21.600 72.000 75.700 39.300

3.180 9.920 9.950 — — 8.790 9.060 2.520

422 262 250 441 429 380 377 388

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

65 65 55 55 65 65 75 75 45 45 75 75 75 75

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2

277.000 278.000

— — — — — — — — — — — — — —

214

------372 364 394 ----

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

95 95 95 95 95 95 65 65

3 3 3 3 3 3 2 2

46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46

270.000 292.000 251.000 322.000 203.000 246.000 164.000 267.000

306.000 329.000 287.000 360.000 238.000 282.000 193.000 303.000

— — — — — — — —

282 276 288 267 309 295 320 283

4 4 6

MF-4 MF-4 MF-3

35 45 40

1 2 1

... ... 46 111.000 126.000 10.300 15.000

— — —

---326 475

4 4

MF-2 MF-2

30 30

1 1

46 271.000 276.000 46 254.000 269.000

— —

221 230

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

MF-3

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

5

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

GAZÝKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP) 40

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 65 65 65 45 55 55 55 55 55 75 75

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 TM-3 TM-2 TS-2 TS-2

80 80 35 55 80 80

2 2 1 2 2 2

4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

85 85 80 80 60

4

MF-4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

10.600 15.400 80 299.000 239.000 2 267.000 15,77 10.300 ... 103.000 2 201.000 95.600 42.700 2 67.200 20.500 2 37.900 2

474

336.000 259.000 274.000 8.660 ... 117.000 219.000 123.000 56.000 85.000 28.700 49.900

— — — — — — — — — — — —

286 237 224 389 ---342 272 354 388 369 414 393

1,75 1,2 75 1,75 1,75 1,2

38.900 ... 13.300 24.200 26.900 ...

46.700 ... 18.400 34.300 36.400 ...

6.630 ... — 5.280 2.860 ...

419 ---436 411 405 ----

3 3 2 2 2

4 2 4 2 4

152.000 269.000 127.000 267.000 117.000

179.000 305.000 151.000 303.000 140.000

— — — — —

326 283 338 283 343

30

1

17,21,28

...

...

----

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

85 85 55 55 85 85 85 85 75 75 105 105 50 130 30

3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 1

15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 2,15,17,28 15,17,28 15,16 15,17,28

34.500 53.700 44.900 ... 218.000

41.700 62.400 52.600 ... 238.000

422 389 404 ---258

91.200 127.000 65.200 96.400 83.600 107.000

104.000 143.000 75.300 110.000 95.800 122.000

— — — — — — — — — — — — — — —

470 ----

4 4

MF-3 MF-3

40 100

1 3

38,78 38

... ...

... ...

— —

-------

4 4

TM-1 TM-1

60 60

2 2

... ...

... ...

— —

-------

5 1 1

11.900 16.900 ... ...

344 313 373 339 351 329

2451015 2451023 2451031 2451048 2451056 2451064 2451072 2451089

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Ýdari Bilimler Programlarý Ekonomi ve Ýdari Bilimler Prog. (Tam Burslu) Ekonomi ve Ýdari Bilimler Prog. (%50 Burslu) Ekonomi ve Ýdari Bilimler Prog. (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mühendislik Programlarý Mühendislik Programlarý (Tam Burslu) Mühendislik Programlarý (%50 Burslu) Mühendislik Programlarý (%25 Burslu)

GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) 1231226 1231242 1237705 1231234 1233094 1231165 1233037 1231173 1231014 1233086 1231022 1233078 1231039 1233053 1231047 1233061 1231784 1233411 1231055 1237677 1231063 1233403 1231157 1233029 1231071 1233012 1231181 1233045 1231267 1237693 1231776 1231116 1231198 1236091 1236103

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sanat Tarihi (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Gýda Mühendisliði Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 1 7 2 1

253.000 268.000 169.000 186.000 ... ... ... ... 62.500 79.600 74.500 93.600 36.200 48.000 ... ...

231 292


1231088 1231096 1231259 1237685 1236083

264 ---282 ----

2 2

1,38,46,78 149.000 161.000 18.700 1,38,46 104.000 115.000 14.400

360 393

3 3 2

1,46 415.000 415.000 44.900 1,2,46 494.000 484.000 54.700 1,46 457.000 452.000 49.900

309 291 299

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ 1541039 1541047 1541088

105

1541071 1541063 1541014 1541022 1541055

Fen Fakültesi Fizik Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Ýþletme Fakültesi Ýþletme Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði

4 4 4

MF-2 MF-1 MF-3

40 40 40

1 1 1

17,21,86 192.000 214.000 17,21,86 91.500 104.000 17,21,86 ... ...

— — —

259 353 ----

4

TM-1

50

2

17,21,86 108.000 130.000

348

4

MF-4

40

1

17,21,86 35.700 42.900

420

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

70 70 40

2 2 1

17,21,86 26.300 32.900 17,21,86 31.700 38.700 17,21,86 101.000 115.000

— — —

439 428 334

GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 2361229 2361237 2361245 2361314 2361322 2361339 2361253 2361261 2361278 2361347 2361355 2361363 2361192 2361204 2361212 2361286 2361294 2361306

2361176 2361184

Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 4 Ekonomi (Tam Burslu) 4 Ekonomi (%50 Burslu) 4 Ýþletme (Ýngilizce) 4 Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama (Ýngilizce) 4 Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TM-2 TM-2 TM-2

70 20 10

165 11,165 11,165

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1

55 7 8 55 7 8 55 7 8 30 5 5 55

17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,28,165 11,17,21,28,165 11,17,21,28,165 17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,28,165

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — —

----------------------------------------

TM-1

7

11,17,21,28,165

...

...

----

TM-1

8

11,17,21,28,165

...

...

----

MF-4 MF-4

30 5

17,21,86,165 11,17,21,86,165

... ...

... ...

— —

-------

(5)

(6) (7)

55 7 8 55 7 8 55 7 8 55 7 8

(8)

(9)

(10)

17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165 17,21,86,165 11,17,21,86,165 11,17,21,86,165

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1,75 1,2 1,75 75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75

185.000 233.000 104.000 15.500 18.400 59.400 128.000 45.000 69.500 16.600

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

En Küçük Puaný

(4)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Mimarlýk 4 Mimarlýk (Tam Burslu) 4 Mimarlýk (%50 Burslu) 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2361408 2361416 2361424 2361432 2361449 2361457 2361465 2361473 2361481 2361371 2361388 2361396

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

46 205.000 225.000 46 ... ... 46 272.000 308.000 46 ... ... 46 46

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

1 1 1 1 1 1

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Biyosistem Mühendisliði 4 MF-4 30 Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF-4 30 Tarým Ekonomisi 4 TM-1 30 Tarla Bitkileri 4 MF-3 30 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 30 Zootekni 4 MF-2 30 Tokat Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS-2 60 Hemþirelik 4 YGS-2 80 Zile Dinçerler Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik 4 YGS-6 85 Turizm ve Otelcilik (ÝÖ) 4 YGS-6 85 Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS-6 45

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1236169 1231768 1236111 1236136 1236144 1236152

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(11)

(12)

— — — — — — — — — — — —

-------------------------------------

207.000 9.910 254.000 9.970 127.000 18.700 21.100 — 24.900 — 78.000 9.220 156.000 12.800 56.600 3.410 86.000 4.410 23.900 2.060

263 240 415 430 423 376 337 371 351 421

GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ 1641018 1643073 1641026 1641136 1647375 1641034 1643098 1641042 1643081 1641059 1641067 1643024 1641169 1641144 1643049 1641177 1641091 1643032 1641193 1641075 1643016 1641083 1643057 1641103 1643065 1641152 1643244 1645812 1645804 1641185 1641527 1641535

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF-2 75 Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF-2 75 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS-5 75 Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM-3 65 Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM-3 65 Sýnýf Öðretmenliði 4 TM-2 140 Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM-2 140 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS-1 75 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS-1 75 Türkçe Öðretmenliði 4 TS-2 75 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 MF-2 70 Biyoloji (ÝÖ) 4 MF-2 70 Coðrafya 4 TS-1 45 Fizik 4 MF-2 55 Fizik (ÝÖ) 4 MF-2 55 Ýstatistik 4 MF-1 45 Kimya 4 MF-2 45 Kimya (ÝÖ) 4 MF-2 45 Matematik 4 MF-1 45 Tarih 4 TS-2 55 Tarih (ÝÖ) 4 TS-2 55 Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS-2 45 Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS-2 45 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 TM-1 85 Ýktisat (ÝÖ) 4 TM-1 85 Ýþletme 4 TM-1 75 Ýþletme (ÝÖ) 4 TM-1 75 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 MF-3 60 Hemþirelik 4 MF-3 70 Týp Fakültesi 6 MF-3 20 Görele Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 YGS-6 90 Bulancak Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 YGS-6 90

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 3 10 3 1 1

269.000 275.000

222

164.000 73.500 69.000 33.600 42.900

— — — — — — — — — — — — —

3 3 2 2

270.000 307.000 2 296.000 333.000 244.000 279.000 2 ... ...

— — — —

282 275 290 ----

2 2 1

38,78,290 148.000 168.000 38,290 91.000 102.000 172 11.600 16.400

— — —

281 328 471

2 31.500 40.900 2 2 148.000 57.200 2 53.400 24.600 2 32.100

386

306 376 379 408 399

3

1

...

...

...

----

3

1

...

...

...

----


1641551 1643269 1641543 1643252

50 50 50 50

2 2 2 2

80 80 80 80

2 2 2 2

55 55 45 45 65 65 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

80 80

2 2

50 50 60 60

2 2 2 2

1 1,2 1 1,2

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

-------------

317.000 2 278.000 260.000 2 302.000

354.000 315.000 296.000 340.000

— — — —

269 280 285 273

... ... ... ... 110.000 136.000 284.000 293.000 133.000 152.000

... ... ... ... 125.000 152.000 290.000 293.000 149.000 170.000

— — — — — — — — — —

------------326 307 222 212 309 295

48.300 60.600 2 60.900 75.600

— —

368 357

1 ... ... ... 1,38 118.000 128.000 15.700 1 ... ... ... 1,2 ... ... ...

---382 -------

GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ 1905248 1907169 1905256 1907177

106

1901199 1903164 1901182 1903156 1901015 1907136 1901031 1907128 1905223 1907144 1905231 1907152 1901202 1905215 1901219 1903172

Gümüþhane Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 TM-1 Ýktisat (ÝÖ) 4 TM-1 Ýþletme 4 TM-1 Ýþletme (ÝÖ) 4 TM-1 Gümüþhane Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 MF-4 Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Harita Mühendisliði 4 MF-4 Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4 Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4 Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Makine Mühendisliði 4 MF-4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS-1 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) 4 TS-1 Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS-2 Hemþirelik 4 YGS-2 Saðlýk Yönetimi 4 YGS-6 Saðlýk Yönetimi (ÝÖ) 4 YGS-6

2 2 2 2 2

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 1241011 1241028 1241036 1241044 1241146 1241113 1241077 1241085 1241093 1241105 1241724 1241121 1241138 1241154 1241162 1241179 1241187 1241195 1241207

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arkeoloji Bilgi ve Belge Yönetimi Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Halkbilimi

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

5 5

MF-3 MF-3

110 100

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-1 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-1

95 75 55 85 50 75 85 105 65 55 65 65 65 75 75 75 65

3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14,123 8.540 12.900 14,123,723 11.400 16.300 123,124,125,127 21,28,77,123 123 17,21,86,123 123 123,127,128,129 21,28,77,123 21,28,77,123 123,124,125,127,249 84,123,128,129,249 21,28,77,123,249 123 123 123 123 123 123

15.600 3.150 212.000 98.500 61.100 16.900 8.030 2.110 8.470

12.400 3.240 249.000 120.000 82.200 13.200 7.030 2.260 7.390

563 4.640 59.700 37.500 25.600 8.130 49.900

654 7.600 76.400 51.100 34.900 12.900 62.600

— —

481 472

— — — — — — — — — — — — — — — — —

309 468 311 354 373 289 416 481 411 510 467 374 393 407 439 367

1241215 1241223 1241231 1241248 1241256 1241647 1241272 1241289 1241297 1241309 1241317 1241325 1241333 1241639 1241366 1241374 1241382 1241399 1241655 1241358 1241427 1241435 1241708 1241443 1241468 1241696 1241671 1241476 1241688

1241492 1241504 1241716 1241512 1241529 1241537 1241545 1241553 1241561 1241578 1241663 1241614 1241622 1241732 1241749 1241773

(5)

(6) (7)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Biyoloji Öðretmenliði (Almanca) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði (Almanca) Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði (Almanca) Matematik Öðretmenliði (Almanca) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Biyoloji Ýstatistik Kimya Matematik Güzel Sanatlar Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Ýktisat Ýktisat (Ýngilizce) Ýktisat (UOLP-SUNY Geneseo) Ýþletme (Ýngilizce) Maliye Saðlýk Ýdaresi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Sosyal Hizmet Erkek Kýz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Fizik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Hidrojeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) Maden Mühendisliði (Ýngilizce) Nükleer Enerji Mühendisliði (Ýngilizce) Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) Týp Fakültesi Týp Týp (Ýngilizce) Kastamonu Týp Fakültesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Çocuk Geliþimi

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

Þebinkarahisar Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Gýda Teknolojisi 4 YGS-2 Gýda Teknolojisi (ÝÖ) 4 YGS-2 Moda Tasarýmý 4 YGS-5 Moda Tasarýmý (ÝÖ) 4 YGS-5

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(Bk. Sayfa 155)

4 DÝL-1 50 4 YGS-1 70 5 MF-2 40 4 MF-2 100 5 MF-2 40 4 DÝL-1 40 4 MF-1 60 4 DÝL-1 100 5 YGS-2 40 5 MF-1 40 4 YGS-5 75 4 TM-3 60 4 TM-2 120

2 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3

1,82,123,125 5 1,75,123 2 1,17,75,123,124,125 2 1,75,123 1,17,123,124,125 1,123,127,129 1 1,75,123 6 1,21,28,75,77,123 1,17,123,124,125 5 1,17,75,123,124,125 4 1,75,123 8 75,123 3 1,75,123

19.900 34.600 122.000 85.200 151.000 14.200 11.200 377 90.600 34.200 25.000 5.000 26.900

4 4 4 4 4

MF-1 MF-2 MF-1 MF-2 MF-1

65 120 100 95 95

2 3 3 3 3

4,123 4,123 4,123 4,123 4,123

43.100 96.600 67.300 90.000 37.400

4

TM-1

50

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-3

75 110 70 20 110 70 65 70 70

2 3 2

80 80

3 2 2 2 2

15.000 1.430 45.200 1.030 137.000 9.440 95.300 8.580 169.000 9.730 11.400 1.220 16.300 3.000 432 436 102.000 13.200 41.800 6.090 36.400 8.660 8.030 — 37.900 5.680

244 465 303 340 283 330 478 516 404 427 470 465 407

51.400 109.000 78.100 101.000 45.300

— — — — —

412 326 379 334 422

123 21.700 32.000

420

— — — — — — — — —

342 399 429

4,123 123 17,21,28,123 123,213,251 17,21,28,123 17,21,86,123 4,123 17,21,86,123 17,21,28,123 17,21,86,123

2 2

116.000 143.000 39.800 54.100 16.400 24.900 24.200 30.800 40.600 13.800 14.200

35.500 43.600 55.200 19.700 20.200

18.800 25.500 16.600 22.500

416 408 398 432 431 422 427

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

100 100 45 95 75 40 85 75 65 40 40

3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1

17,21,86,123 17,21,28,123 17,21,28,123 17,21,86,123 17,21,86,123 4,123 4,123 17,21,28,123 17,21,28,123 21,28,123 17,28,51,123

13.500 11.900 13.800 99.200 29.300 94.100 130.000 30.100 117.000 39.300 10.800

18.900 17.000 19.100 113.000 36.200 107.000 146.000 36.900 132.000 46.700 15.700

— — — — — — — — — — —

469 474 468 336 432 341 311 431 321 414 477

6 6 6

MF-3 MF-3 MF-3

160 140 40

4 4 1

14,17,21,86,123 14,17,21,28,123 14,17,21,32,86

979 180 4.390

2.540 903 7.540

— — —

525 540 499

4 4

MF-3 TM-3

80 60

2 2

4,38,87,123 18.500 24.100 4,123 20.200 27.500

— —

453 419

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


70 70

2 2

456 398

HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 1915204 1915143 1911147 1913035 1915151 1915192 1915184 1915168 1915176

Hakkari Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði

4 DÝL-1 4 YGS-1 4 YGS-4 4 YGS-4 4 MF-2 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 TM-2 4 TS-2

25 25 50 50 25 25 25 25 25

1 1 2 2 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-3 TM-3 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1

25 4 5 6 45 5 3 3 70 7 30 5 5 10

15,132 11,15,132 11,15,132 11,15,132 132 11,132 11,132 11,132 132 11,132 132 11,132 11,132 11,132

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

50 6 5 70 8 5 40 5 5 40 5 5 40 5 5 45 5 5

132 11,132 11,132 132 11,132 11,132 17,21,28,132 11,17,21,28,132 11,17,21,28,132 17,21,86,132 11,17,21,86,132 11,17,21,86,132 132 11,132 11,132 17,21,86,132 11,17,21,86,132 11,17,21,86,132

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

70 8 2

3 1 2 1 1

1,83,127,244 1,75,244 1 1,2 1,75,244 1,85,127,244 1,21,75,77,244 1,75,244 1,75,244

19.400 14.700 92.800 106.000 ... ... ... ... 164.000 184.000

1.420 4.090 ... ... 9.810

250 409 ------275

7.680 6.760 34.600 48.100 8.660 13.600

1.030 6.710 1.360

421 398 438

HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)

107

2101018 2101026 2101519 2101527 2101103 2101111 2101499 2101502 2101136 2101144 2101262 2101279 2101287 2101535 2101433 2101441 2101458 2101042 2101059 2101543 2101067 2101075 2101551 2101466 2101474 2101482 2101083 2101238 2101568 2101213 2101221 2101576 2101169 2101185 2101612

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%25 Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Uygulamalý Matematik Uygulamalý Matematik (Tam Burslu) Uygulamalý Matematik (%50 Burslu) Uygulamalý Matematik (%25 Burslu) Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme Enformatiði Ýþletme Enformatiði (Tam Burslu) Ýþletme Enformatiði (%50 Burslu) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

6.850 ... ... 203.000 27.200 ... ... 270.000 12.300

6.160 ... ... 227.000 33.400 ... ... 308.000 17.100

61.300 71.700 127.000 142.000 ... ...

— — — — — — — — — — — — — —

93.000 114.000 ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

132 207.000 228.000 11,132 21.500 27.600 11,132 ... ...

— — —

25.900 34.500 41.700 52.600 81.000 100.000 ... ... 26.700 38.700 ... ... 101.000 122.000 162.000 190.000 95.800 117.000 ... ...

430 ------253 432 ------294 439 386 322 ----

393 375 365 ---413 ---353 321 356 ---357 ---263 449 ----

2101152 2101177 2101417 2101584 2101193 2101205 2101425 2101592 2101295 2101307 2101315 2101604 2101034 2101128 2101356 2101364 2101323 2101331 2101389 2101397

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Ebelik Ebelik (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

4,87,123 17.000 22.600 17,21,38,86,87,123 44.600 51.800

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MF-3 MF-3

MEB Bursu

(4)

4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1241765 1241757

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 YGS-2 4 YGS-2

50 6 6 4 50 6 6 4 50 6 6 4 80 8

17,21,86,132 11,17,21,86,132 11,17,21,86,132 11,17,21,86,132 132 11,132 11,132 11,132 132 11,132 11,132 11,132 1,38,132 1,11,38,132

35.300 82.700 ... 331.000 66.200

42.600 94.800 ... 338.000 77.600

4 4 4 4 4 4

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2

60 6 50 5 60 6

1,132 1,11,132 1,38,78,132 1,11,38,78,132 1,132 1,11,132

96.300 26.300 511.000 114.000 38.100 6.650

107.000 13.800 35.700 6.440 496.000 65.200 125.000 15.400 48.700 8.110 12.400 2.920

399 472 251 385 456 509

4 YGS-4 4 TM-2

40 40

1 1

1,75 73.100 86.300 18.400 1,75 37.300 51.500 7.040

421 395

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 50 50 40 40 40 50 50 50 50 50 50 40 40

1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

4 TM-1 70 4 TM-1 70 4 TM-1 70 4 TM-1 70 4 TM-2 70 4 TM-1 70 4 TM-1 70 4 YGS-4 120 4 YGS-4 120

2 2 2 2 2 2 2 3 3

29.100 35.900 86.200 98.700 ... ... 39.300 46.700 71.000 81.900 ... ...

— — — — — — — — — — — — 40.500 11.100

433 349 ---414 366 ---421 352 ---290 426

HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) 1251245 1251253 1256012 1251017 1253064 1251212 1253031 1251025 1251033 1253072 1251041 1253023 1251058 1253056 1251066 1253048 1251074 1253174 1251229 1253089 1251652 1251237 1253097 1251082 1253015

Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Fizik Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Maliye Maliye (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ)

TM-3 MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

3 1

294.000 260.000 2 271.000 33.500 2 34.200

331.000 271.000 276.000 43.300 44.000

— — — — — — — — — — — — — —

287 228 220 384 383

244.000 — ... — 220.000 — 295.000 — ... — 174.000 — 254.000 — 173.000 27.000 265.000 34.600

301 ---309 286 ---327 298 388 362

2 157.000 2 212.000 44.600 2 67.500 15.600 2 27.400

2 2 2 1,16,121 1,2,16,121

211.000 ... 190.000 259.000 ... 148.000 221.000 158.000 253.000

174.000 231.000 58.400 85.300 22.600 37.100

300 266 386 369 422 405


1255938 1255946 1251184 1255954 1255962 1255987 1255979 1255995 1256004

108

1251127

— — — — — — — —

376 259 330 320 311 300 474 271

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 50 30 30 30 30 30 30

1 1 2 1 1 1 1 1 1

249.000 219.000 134.000 272.000

265.000 241.000 150.000 308.000

— — — — — — — — —

233 246 308 282

4 YGS-2

60

2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

40 40 35 35 45 45 55 45 45

1 1 1 1 2 2 2 2 2

4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-2 85 4 TM-2 85 4 YGS-4 125 4 YGS-4 125

3 3 3 3 3 3 3 4 4

4 4 4 4 4 6

En Küçük Puaný

1,38 93.400 104.000 13.500

------218

402

HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇORUM) 1651015 1653054 1651125 1657295 1651117 1653046 1651268 1651023 1653062 1651031 1653079 1651048 1653038 1651064 1651056 1653217 1651072 1657287 1651276 1651089 1653013 1651097 1653021 1655325 1651109

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Maliye Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 TS-2 TS-2 TS-2

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

45 45 45 50 50 20

2 2 2 2 2 1

4 YGS-2

60

2

256.000 270.000

— — — — — — — — —

---407 388

295.000 2 268.000 281.000 2 260.000 191.000 191.000 2 ... 1,16,121 166.000 1,2,16,121 245.000

332.000 — 304.000 — 318.000 — 296.000 — 222.000 — 225.000 — ... — 182.000 27.700 257.000 34.000

275 283 279 285 309 313 ---386 364

... 144.000 2 197.000 130.000 2 157.000 15,16,283 6.430

... 161.000 217.000 146.000 175.000 10.300

— — — — — —

---301 269 311 292 489

1,38 98.600 110.000 14.000

397

2 2 2 ... ... 25.500 34.800 2 43.100 56.400

229

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

... ... ... ... 274.000 277.000

(1)

(2)

(3)

(4)

4 4 4

MF-2 MF-2 MF-3

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

72.400 236.000 120.000 133.000 146.000 162.000 15.600 187.000

(12)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

62.700 215.000 106.000 2 118.000 130.000 2 145.000 10.800 165.000

(11)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2 2 2 2 2 2 2 2

(10)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

45 55 55 55 65 65 70 60

(9)

2009-ÖSYS MEB Bursu

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

(8)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

4 4 4 4 4 4 6 5

(6) (7)

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gýda Mühendisliði Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Þanlýurfa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Genel Kontenjan

1251204 1251099 1251102 1253109 1251119 1253117 1251135 1251143

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ 1921091 1921103 1925157 1925149

Iðdýr Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarla Bitkileri Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat

30 30 30

1 1 1

4 YGS-4 100

3

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

1,30 190.000 205.000 29.700

379

IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2111015 2111023 2111235 2111031 2111675 2111683 2111691 2111345 2111158 2111166 2111268 2111728 2111736 2111744 2111133 2111141 2111243 2111174 2111182 2111284 2111056 2111064 2111276 2111626 2111752 2111769 2111199 2111202 2111292 2111634 2111703 2111711 2111072 2111089 2111304 2111642 2111659 2111667 2111117 2111125 2111329

Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) Fizik (Tam Burslu) Ýnsan ve Toplum Bilimleri Ýnsan ve Toplum Bilimleri (Tam Burslu) Ýnsan ve Toplum Bilimleri (%50 Burslu) Matematik (Tam Burslu) Matematik Mühendisliði Matematik Mühendisliði (Tam Burslu) Matematik Mühendisliði (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi (Tam Burslu) Siyaset Bilimi (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-2 TM-3 TM-3 TM-3 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-1 TM-1 TM-1

5 4 15 9 5 4 15 9 5 4 15 35 7 30 5 4 20

17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — —

----------------------------------------------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1

5 3 15 10 4 20 5 2 10 10 4 20 10 4 20

17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — —

----------------------------------------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

15 5 30 15 5 25 40 9 40

17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — —

----------------------------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


YGS-1 YGS-4 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4

50 80 80 55 55 85 85 40 55 65 65 85 85 55 55 55 55 35

2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2

75 75 55 70 70 85 85 75 75 65 65 55 55 55 110

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3

46 227.000 2,46 ... 46 2,46 46 222.000 2,46 46 146.000 2,46 191.000 90.800 2 161.000 47.200 17.300 2 28.600 ...

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2

45 85 85 110 110 85 85 60

2 3 3 3 3 3 3 2

46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(12)

— — — — — — —

-------------------

46 14.600 19.900 46 82.600 92.300

— —

463 339

68.500 2.050 65.600 15.800 ... ... 126.000 9.260 156.000 9.630 49.500 6.930 78.000 9.260 5.500 965 98.000 16.200 17.400 — 19.100 — 58.000 7.640 72.900 8.860 45.800 2.870 66.700 3.850 9.480 1.080 48.100 3.440 ... ...

441 433 ---311 291 415 379 439 428 438 434 390 379 381 363 447 394 ----

249.000

243

ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) 1265899 1261385

109

1261377 1265882 1263334 1261022 1263012 1261039 1263029 1261047 1261071 1261088 1267306 1261096 1263037 1261108 1263045 1261116 1263053 1261735 1261124 1263061 1261727 1261132 1263078 1261149 1263086 1261157 1263094 1261165 1263106 1261173 1261181 1267294 1261743 1261198 1261201 1263114 1261218 1263122 1261226 1263139 1265874

Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2 6 1 2 2 2 10 2 1 1 4

1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,15,75 1,75 75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75

56.600 54.200 ... 112.000 139.000 41.400 67.100 5.960 77.600 12.400 13.800 42.800 55.300 35.800 53.500 5.700 36.400 ...

161.000 180.000 300.000 143.000 309.000 114.000 234.000 80.400

162.000 209.000 118.000 195.000 61.400 24.800 38.400 ...

— — — — — — — — — — — — — — —

308 278 356 328 384 419 403 ----

189.000 210.000 338.000 169.000 346.000 141.000 271.000 102.000

— — — — — — — —

321 313 273 330 271 343 299 361

... 244.000

---245

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(11)

... ... ... ... ... ...

(1)

1261702 1261267 1263147 1261275 1261719 1261283 1263318 1261291 1263326 1261303 1263342 1261311 1261234 1261242 1261393 1267314

(2)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi (Ýngilizce) Malatya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik Darende Ýlahiyat Fakültesi Darende Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ)

(3)

(4)

(5)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

45 55 55 45 35 65 65 55 55 45 45 120

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3

4 4 4 4

YGS-2 50 YGS-2 100 YGS-4 100 YGS-4 100

2 3 3 3

4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

En Küçük Puaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(10)

... ... ... ... ... ...

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1 2

(9)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

30 50

17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 17,21,133 11,17,21,133 11,17,21,133 199,251

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MF-3 MF-3

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

5 5

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

15 5 30 5 3 15 5

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði (UOLP-SUNY Brockport)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2115011 2111777 2111785 2111793 2111813 2111805 2111353

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

46 46 2,46 46 46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 15,17,28

... 45.600 80.700 96.700 ... 148.000 ... 253.000 ... 92.700 ... 11.900

... 53.400 92.600 110.000 ... 166.000 ... 271.000 ... 106.000 ... 16.900

— — — — — — — — — — — —

---403 355 338 ---298 ---240 ---342 ---470

1,38,78 1,38 1,30,220 1,2,30,220

124.000 81.700 131.000 188.000

135.000 93.200 147.000 204.000

16.300 12.500 24.600 29.500

377 412 397 379

4 20 4 20 4 20

714 11,714 714 11,714 714 11,714

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

10 4 15 15 10 4 24 6 70 10 10 15 27 6 15 15

17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 21,28,215 11,21,28,215 11,21,28,215 11,21,28,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215

10.900 16.500 57.200 73.500 184.000 207.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

27 7 30 10 28 7

46,215 11,46,215 84.500 104.000 11,46,215 292.000 329.000 11,46,215 ... ... 17,21,28,215 11,17,21,28,215 69.200 87.300

— — — — — —

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ 2491012 2491029 2491037 2491045 2491053 2491061

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe (Tam Burslu) Tarih Tarih (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu)

ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ 2301135 2301143 2302517 2302525 2301176 2301184 2302533 2302541 2302729 2302737 2302745 2302871 2301151 2301168 2302558 2302566 2301074 2301082 2301099 2302888 2301237 2301245

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar 4 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) 4 Psikoloji 4 Psikoloji (Tam Burslu) 4 Psikoloji (%50 Burslu) 4 Psikoloji (%25 Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý 4 Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Ýþletme (%25 Burslu) 4 Ýþletme (Ýngilizce) 4 Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

60.900 71.300 245.000 263.000 3.880

3.870

412.000 446.000 12.800 17.800 40.100 54.500 ... ...

386 248 460 256 437 391 ---432 376 314

363 276 ---374


2302456 2302464 2302932 2302472 2301212 2301229 2302635 2302949 2301192 2301204 2302643 2302957 2302794 2302814 2302822 2302839 2302489 2302497 2302965 2302509 2302753 2302761 2302981 2302778 2302786

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 7 10 15 35 7 22 10 35 7 22 10 30 3 10 10 48 7 10 8

17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215

4 4 4 4 4

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2

35 4 5 43 6

1,46,215 1,11,46,215 1,11,46,215 1,38,46,215 1,11,38,46,215

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

77.400 99.000 256.000 293.000 ... ... 49.000 65.400 325.000 362.000 ... ...

43.400 54.600 ... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

5.590 9.300 90.100 110.000 236.000 256.000 37.700 47.900 94.500 115.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

43.600 130.000 ... ... ... ... ... 249.000 35.500 ... 120.000

51.200 146.000 ... ... ... ... ... 268.000 42.700 ... 135.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

51.200 59.600 ... ... 233.000 253.000 44.000 51.600 140.000 157.000 ... ...

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(12)

— — — — — — — — — —

(1)

252 ----

2303007 2302998

363 292 ----

2301314 2301322 2302651 2302668 2301339 2301347 2302676 2302684 2301363 2301355 2302692 2302704 2301371 2301388 2302712 2302973

384 273 ----

373 ---------------435 338 282 379 336

405 304 ---406 311 ---------------242 421 ---319 ----------------

(3)

(4)

4 YGS-2 4 YGS-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(5)

8 8

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

40 8 18 18 25 5 14 10 30 7 15 20 40 6 18 10

4 YGS-1

29

4 YGS-1

7

4 YGS-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(6) (7)

(8)

1,11,38,46,215 1,11,38,46,215

(9)

(10)

... ...

(11)

(12)

... ...

... ...

-------

1,46,215 973.000 785.000 1,11,46,215 176.000 189.000 1,11,46,215 429.000 427.000 1,11,46,215 899.000 775.000 1,46,215 1,11,46,215 109.000 121.000 1,11,46,215 447.000 443.000 1,11,46,215 1,16,21,215 984.000 785.000 1,11,16,21,215 154.000 167.000 1,11,16,21,215 499.000 489.000 1,11,16,21,2151.005.910 786.000 1,16,21,215 968.000 785.000 1,11,16,21,215 111.000 124.000 1,11,16,21,215 311.000 319.000 1,11,16,21,215 ... ...

90.500 23.100 46.600 90.200

209 378 305 221

18.100 48.800

408 301

90.500 21.600 55.400 90.500 90.500 18.300 33.800 ...

207 387 290 203 209 406 335 ----

1,15,16,52 670.000 550.000 64.300

232

ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ 2251183 2252202 2251191 2252219

393 ---250

(2)

Hemþirelik (%50 Burslu) Hemþirelik (%25 Burslu) Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) Bankacýlýk ve Finans (%25 Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%25 Burslu)

En Küçük Puaný

46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215 46,215 11,46,215 11,46,215 11,46,215

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

20 5 15 10 30 3 10 10 28 6 20 10 28 6 20 10

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(9)

379.000 415.000 ... ...

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 16,21,215 11,16,21,215 11,16,21,215 11,16,21,215 17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215 11,17,21,28,215

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

28 10 28 7 28 10 28 7 28 10

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Gazetecilik (%50 Burslu) Gazetecilik (%25 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%25 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mimarlýk (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu)

Genel Kontenjan

110

2302423 2302431 2302924 2302448 2302806 2302847 2302855 2302863 2301278 2301286 2302599 2302602 2301294 2301306 2302619 2302627

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2302574 2302896 2301102 2301119 2301127 2302916 2301253 2301261 2302582 2302908

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

2251533 2252109 2252117 2252125 2252015 2252023 2252133 2252141 2251541 2252158 2252166 2252174 2252031 2252048 2252182 2252199 2251016 2252227 2251024 2252235 2251228 2252243 2251236 2252251

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%25 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði (%25 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%25 Burslu) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) Sýnýf Öðretmenliði (%50 Burslu) Sýnýf Öðretmenliði (%25 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Ýstatistik Ýstatistik (Tam Burslu) Ýstatistik (%50 Burslu) Ýstatistik (%25 Burslu)

...

...

----

12

1,11,15,16,52 109.000 123.000

5.070

398

YGS-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

18 8 4 10 18 70 10 8 12 44 6 4 6 99 12 4 9

1,11,15,16,52 1,15,52 1,11,15,52 1,11,15,52 1,11,15,52 1,46,52 1,11,46,52 1,11,46,52 1,11,46,52 46,52 11,46,52 11,46,52 11,46,52 1,46,52 1,11,46,52 1,11,46,52 1,11,46,52

...

----

... ... ... ... ... ... 530.000 59.100 154.000 20.800 ... ... ... ... 316.000 — ... — ... — ... — 494.000 15.500 63.300 8.090 ... ... ... ...

---------302 404 ------292 ---------236 386 -------

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1

5 5 16 24 10 15 15 15

15,52,127 11,15,52,127 ... ... 11,15,52,127 21.600 15.600 11,15,52,127 ... ... 15,16,52 11,15,16,52 ... ... 11,15,16,52 11,15,16,52 ... ...

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1,11,15,16,52

...

... ... ... ... 535.000 129.000 ... ... 279.000 ... ... ... 465.000 47.300 ... ...

...

— — — — — — — —

---221 ----------


2252422 2252439 2251489 2252361 2251497 2252378 2251387 2252386 2251395 2252394 2251057 2252406 2251065 2252414 2251464 2252447 2251472 2252455

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

40

17,21,28,251,706

...

4

TM-1

6

17,21,28,251,706

...

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2

14 40 8 13 19 40

4

TM-2

8

4

TM-2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(12)

... ... 89.800 110.000 ... ... 215.000 250.000 10.700 15.400

— — — — — — — — — — — — — —

46,52 11,46,52 ... ... 11,46,52 239.000 274.000 11,46,52 ... ... 15,17,28,52 11,15,17,28,52 ... ... 11,15,17,28,52 256.000 292.000 11,15,17,28,52 ... ... 4,52 4,11,52 ... ... 4,11,52 266.000 302.000 4,11,52 ... ...

— — — — — — — — — — — —

---283 ----

...

----

...

----

17,21,28,251,706 ... ... 46,52 11,46,52 ... ... 11,46,52 309.000 346.000 11,46,52 ... ... 15,17,28,52

— — — — — —

----

...

----

13

11,15,17,28,52 138.000 168.000

332

TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

19 30 8 17 25

11,15,17,28,52 ... ... 15,17,28,52 11,15,17,28,52 ... ... 11,15,17,28,52 276.000 312.000 11,15,17,28,52 ... ...

— — — — —

----

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

30 7 13 20

46,52 11,46,52 ... ... 11,46,52 59.800 74.300 11,46,52 ... ...

— — — —

11,15,17,28,52

... ... 270.000 284.000 ... ... 344.000 381.000 ... ... 63.100 84.700 ... ...

...

---234 ---274 ---372 ------356 ---305 441

---292 ------286 ----

---271 ----

---281 ----

---358 ----

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(11)

(1)

2251448 2252463 2251456 2252471 2251423 2252488 2251431 2252496 2251134 2252508 2251142 2252516 2251269 2252524 2251277 2252532 2251285 2252549 2251293 2252557 2251321 2252581 2251338 2252598 2251346 2252601 2251354 2252618 2251159 2251167 2251362 2252626 2251379 2252634 2251305 2252565 2251313 2252573

(2)

Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%25 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (Tam Burslu) Gýda Mühendisliði (%50 Burslu) Gýda Mühendisliði (%25 Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (%25 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Tekstil Mühendisliði Tekstil Mühendisliði (Tam Burslu) Tekstil Mühendisliði (%50 Burslu) Tekstil Mühendisliði (%25 Burslu) Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(5)

40 7 9 14 40 7 9 14

(6) (7)

(8)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 8 13 19 35 7 11 17 35 7 11 17 37 7 6 10 38 7 4 6 79 8 20 6 14 20 9 7 20 29

15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 15,16,52 11,15,16,52 15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52 11,15,17,28,52

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

28 4 4 4 35 6 5 9 22 4 4 10

17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 1,21,45 1,11,21,45 1,11,21,45 1,11,21,45

En Küçük Puaný

TM-1

(10)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4

(9)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

40 8 13 19 25 8 19 28 50 8 9 13

15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 11,15,16,52 46,52 11,46,52 11,46,52 11,46,52 15,16,52 11,15,16,52

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

5 5 16 24 63 8 3 6 29 7 12 18 148 17

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Matematik-Bilgisayar Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Psikoloji (%25 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) Ekonomi ve Finans (%25 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýþletme (Türkçe) Ýþletme (Türkçe) (Tam Burslu) Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) Ýþletme (Türkçe) (%25 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) Ýþletme (Ýngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) (%25 Burslu) Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýng.) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret (Ýngilizce) Uluslararasý Ticaret (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Gazetecilik (%50 Burslu) Gazetecilik (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

111

2251407 2252312 2251415 2252329 2251032 2252337 2251049 2252345 2251073 2251081 2251098 2252353 2252056

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2251203 2252268 2251211 2252276 2251101 2251118 2251126 2252284 2251244 2252292 2251252 2252304 2251525 2251509

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

46,52 11,46,52 ... ... 11,46,52 44.100 55.500 11,46,52 ... ... 46,52 11,46,52 ... ... 11,46,52 73.600 90.800 11,46,52 ... ...

... ... 141.000 158.000 ... ... ... ... 91.500 105.000 ... ... ... ... 98.100 112.000 ... ... ... ... 106.000 120.000 ... ... ... ... 122.000 138.000 ... ... 241.000 261.000 ... ... ...

...

...

...

... ... 146.000 163.000 ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

---372 ------348 ----

---303 ------343 ------337 ------330 ------317 ---246 ------------300 ----

ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 2121359 2121367 2121554 2122113 2121391 2121403 2125473 2122121 2125396 2125408 2122382 2122138

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) Finans Matematiði Finans Matematiði (Tam Burslu) Finans Matematiði (%50 Burslu) Finans Matematiði (%25 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

27.600 34.600 154.000 170.000 ... ... 23.900 30.400 125.000 140.000 ... ... 1.820 ... ...

1.990 ... ...

— — — — — — — — 719 ... ...

440 302 ---447 323 ---485 -------


2122374 2122223 2121155 2121163 2125449 2122231 2121452 2121469 2121607 2122248 2121411 2121428 2125432 2122256 2121196 2121208

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1.230 6.160 ...

1.360 5.650 ...

54.300 94.400 ... 264.000 3.740 24.500 ...

64.100 107.000 ... 302.000 6.290 33.500 ...

4.380 65.200 ... 330.000 2.420 124.000 ... 83.800 14.000 ... ...

7.200 87.200 ... 339.000 4.450 146.000 ... 106.000 19.900 ... ...

27 7 3 28 35 9 5 41 16

17,21,45 11,17,21,45 14.500 20.700 11,17,21,45 231.000 267.000 11,17,21,45 ... ... 17,21,45 11,17,21,45 9.560 15.300 11,17,21,45 127.000 151.000 11,17,21,45 ... ... 17,21,45

— — — — — — — — —

TM-3

4

11,17,21,45 28.900 39.500

404

4

TM-3

2

11,17,21,45

...

...

----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

18 104 18 7 51 27 6 5 22 42 11 5 52 25 6

11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45

...

...

— — — — — — — — — — — — — — —

----

19.600 29.400 160.000 188.000 ... ... 10.200 16.200 117.000 140.000 ... ... 7.660 12.400 173.000 202.000 ... ... 5.770

8.960

495 437 ---395 350 ---296 473 411 ---469 370 ---261 464 339 ---359 432 -------

430 300 ---445 338 ----

423 322 ---443 343 ---451 316 ---460

2125465 2122297

2121257 2121265 2125518 2122309 2121513 2121538 2121631 2122317 2121273 2121281 2121648 2122325 2121298 2121301 2125526 2122333 2121521 2121546 2121656 2122341 2121318 2121326 2121664 2122358 2121493 2121505 2121672 2122366 2122435 2122443 2122093 2122105 2122402 2122451 2122468

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1

4 25 36 9 5 40 69 12 5 34 86

11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45

4

TM-1

12

11,17,21,45

4

TM-1

2

11,17,21,45 51.800 68.000

388

4

TM-1

15

11,17,21,45

----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

89 13 10 10 21 4 6 6 88 12 10 10 106 15 10 10 21 4 6 6 53 7 5 5 43 7 10 10

17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 21,45 11,21,45 11,21,45 11,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 21,45 11,21,45 11,21,45 11,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

54 6 40 20 20

17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

— — — — —

----------------

4 4

MF-4 MF-4

40 7

17,21,45 11,17,21,45

... ...

... ...

— —

-------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

En Küçük Puaný

(5)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Siyaset Bilimi (%50 Burslu) Siyaset Bilimi (%25 Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Finans (%50 Burslu) Uluslararasý Finans (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler (%25 Burslu) Kültür Yönetimi Kültür Yönetimi (Tam Burslu) Kültür Yönetimi (%50 Burslu) Kültür Yönetimi (%25 Burslu) Medya ve Ýletiþim Sistemleri Medya ve Ýletiþim Sistemleri (Tam Burslu) Medya ve Ýletiþim Sistemleri (%50 Burslu) Medya ve Ýletiþim Sistemleri (%25 Burslu) Reklamcýlýk Reklamcýlýk (Tam Burslu) Reklamcýlýk (%50 Burslu) Reklamcýlýk (%25 Burslu) Sanat Yönetimi Sanat Yönetimi (Tam Burslu) Sanat Yönetimi (%50 Burslu) Sanat Yönetimi (%25 Burslu) Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Televizyon Haberciliði ve Prog.(Tam Burslu) Televizyon Haberciliði ve Prog. (%50 Burslu) Televizyon Haberciliði ve Prog. (%25 Burslu) Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2121615 2122264 2121216 2121224 2121623 2122272 2121232 2121249 2125457 2122289 2121436 2121444

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(12)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2009-ÖSYS MEB Bursu

(11)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(10)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(9)

Programýn

Öðretim Süresi

4

17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 16,21,45 11,16,21,45 11,16,21,45 11,16,21,45

Programýn Kodu

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-3

(8)

En Küçük Puaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

10 8 4 13 3 10 3 9 60 10 5 15 30 6 7 12 8 7 5 10 142 18 8 7

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Tam Burslu) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (%50 Burslu) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (%25 Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Matematik (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Psikoloji (%25 Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Sosyoloji (%50 Burslu) Sosyoloji (%25 Burslu) Tarih Tarih (Tam Burslu) Tarih (%50 Burslu) Tarih (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri Avrupa Birliði Ýliþkileri (Tam Burslu) Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) Avrupa Birliði Ýliþkileri (%25 Burslu) Ekonomi Ekonomi (Tam Burslu) Ekonomi (%50 Burslu) Ekonomi (%25 Burslu) Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (Tam Burslu) Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%50 Burslu) Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Ýþletme Enformatiði Ýþletme Enformatiði (Tam Burslu) Ýþletme Enformatiði (%50 Burslu) Ýþletme Enformatiði (%25 Burslu) Ýþletme-Ekonomi Ýþletme-Ekonomi (Tam Burslu) Ýþletme-Ekonomi (%50 Burslu) Ýþletme-Ekonomi (%25 Burslu) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi (Tam Burslu)

Genel Kontenjan

112

2121477 2121485 2121587 2122207 2121139 2121147 2121595 2122215 2125416 2125424

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2121012 2121029 2125481 2122146 2121375 2121383 2125498 2122154 2121053 2121061 2125501 2122162 2121078 2121086 2121562 2122179 2121094 2121106 2121579 2122187 2121114 2121122 2122399 2122195

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

116.000 143.000 ... ... 5.680 9.320 149.000 175.000 ... ... 6.530 9.880 88.300 112.000 ... ... 369.000 405.000 4.000

...

6.560

...

1.420 2.700 181.000 204.000 ... ... 2.870 5.060 170.000 194.000 ... ... 2.940 5.200 70.100 86.700 ... ... 751 1.500 114.000 136.000 ... ... 6.450 10.500 189.000 211.000 ... ... 2.080 3.720 29.000 38.100 ... ... 1.470 2.740 82.500 101.000 ... ...

— — — — — — — — — — —

342 ----

469

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

459 327 ---457 357 ---255

462 300 ---449 304 ---448 351 ---473 327 ---444 312 ---455 389 ---461 343 ----


4 YGS-2 4 YGS-2

40 10

1,17,21,45 1,11,17,21,45

... ...

... ...

... ...

-------

29 340.000 377.000 — 11,29 ... ... — 29 29.700 36.200 — 11,29 5.850 9.530 — 1,29,38 338.000 345.000 41.500

275 ---427 492 288

1,11,29,38 62.200 73.700 10.700

430

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ

113

2281057 2281159 2281016 2281024 2281049 2281032

2281073 2281167 2281081 2281175 2281065 2281183 2281134 2281142

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik YO Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Ebelik Ebelik (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Tam Burslu)

4 TM-3 60 4 TM-3 7 6 MF-3 25 6 MF-3 3 4 YGS-2 130 4 YGS-2

15

4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-6 YGS-6

40 4 40 4 40 4 40 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3

10 15 15 15 5 15 15 10 5 15 15 20 5 12 8 25 5 10 10

1,29 72.900 84.300 11.700 1,11,29 ... ... ... 1,29,38,78 472.000 462.000 60.900 1,11,29,38,78 ... ... ... 1,29 27.000 36.500 6.550 1,11,29 ... ... ... 1,29 ... ... ... 1,11,29 ... ... ...

420 ---258 ---471 ----------

ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ 2131262 2131307 2131918 2131018 2131026 2131315 2131926 2131034 2131042 2131323 2131934 2131466 2131474 2131482 2131942 2131433 2131441 2131499 2131959

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik (Tam Burslu) Fizik (%50 Burslu) Fizik (%25 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Matematik-Bilgisayar Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Psikoloji (%25 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

11,46,47 11,46,47 11,46,47 21,28,47,77 11,21,28,47,77 11,21,28,47,77 11,21,28,47,77 46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47 46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47 46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47

127.000 144.000 ...

...

5.390 5.040 13.800 11.100 ... ... 53.500 132.000 ... 279.000 23.400 50.500 ... 215.000 8.640 19.000 ...

63.100 148.000 ... 280.000 29.300 57.900 ... 252.000 12.900 25.700 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

299 ---445 337 ---396 318 ---215 441 387 ---310 450 422 ----

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

(1)

2131213 2131221 2131331 2131967 2131059 2131067 2131458 2131975 2131091 2131103 2131348 2135617 2131075 2131083 2131356 2135702 2131111 2131128 2131364 2135719 2131136 2131144 2131372 2131983 2131279 2131287 2131389 2131991 2131152 2131169 2131397 2132009 2131177 2131185 2131409 2132017 2131193 2131205 2131417 2132025 2131246 2131295 2131425 2135699 2135531 2132033 2132058 2132041

(2)

Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (% 50 Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Bilgisayar Mühendisliði (Ýng.) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (Ýng.) (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (Ýng.) (%25 Burslu) Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektronik Mühendisliði (Ýng.) (Tam Burslu) Elektronik Mühendisliði (Ýng.) (%50 Burslu) Elektronik Mühendisliði (Ýng.) (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mimarlýk (%25 Burslu) Sanat ve Tasarým Fakültesi Ýletiþim Sanatlarý Ýletiþim Sanatlarý (Tam Burslu) Ýletiþim Sanatlarý (%50 Burslu) Ýletiþim Sanatlarý (%25 Burslu) Sanat Yönetimi Sanat Yönetimi (Tam Burslu) Sanat Yönetimi (%50 Burslu) Sanat Yönetimi (%25 Burslu)

(3)

(4)

(5)

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

27 6 15 12 100 15 15 15

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

15 7 23 20 40 12 32 27 17 6 20 17

46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47 46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47 17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

35 10 30 25 20 7 23 20 46 9 20 15 50 9 18 13 60 9 13 9

17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 11,17,21,28,47 46,47 11,46,47 11,46,47 11,46,47

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

25 7 14 19 10 5 20 15

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

-------------------------------

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

— — — — — — — — — —

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45 11,17,21,45

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

12 11 30 7 12 21 30 7 12 21

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Biyomühendislik Biyomühendislik (Tam Burslu) Biyomühendislik (%50 Burslu) Biyomühendislik (%25 Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)

Genel Kontenjan

2122419 2122427

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2122476 2122484 2122492 2122504 2122512 2122529 2122537 2122545 2122553 2122561

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

46,47 11,46,47 582 1.250 11,46,47 57.300 73.600 11,46,47 ... ... 46,47 169.000 203.000 11,46,47 7.800 11.600 11,46,47 9.790 14.300 11,46,47 ... ...

45.500 60.900 200.000 232.000 354.000 391.000 47.800 209.000 299.000 486.000 19.000 103.000 264.000

63.500 242.000 336.000 509.000 27.200 129.000 302.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

31.700 107.000 ... 289.000 30.200 78.900 ... 250.000 35.600 71.900 ... 167.000 22.700 65.500 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

46,47 11,46,47 10.600 16.000 11,46,47 53.500 66.800 11,46,47 180.000 204.000 46,47 11,46,47 ... ... 11,46,47 ... ... 11,46,47 ... ...

— — — — — — — —

21.000 27.100 70.600 81.400 ... ... 25.200 93.800 ... 280.000 24.000 68.400 ... 230.000 28.800 62.300 ... 150.000 16.900 56.600 ...

488 376 ---320 451 444 ----

393 305 259 391 302 274 231 420 349 290

451 366 ---441 341 ---225 444 369 ---251 433 377 ---297 460 385 ----

420 363 301 ----------


— — — —

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-1 TM-1 MF-3

54 6 50 10 50 10 44 6 30

709 11,709 709 11,709 38,709 11,38,709 709 11,709 11,16,21,709

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — —

----------------------------

TS-1 TS-1 TS-1

5 15 10

17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

TM-3 TM-3 TM-3 TM-2

5 15 10 5

17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 17,21,28,710

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

TM-2

15

11,17,21,28,710

...

...

----

TM-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

10 15 5 15 5 15 5

11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,86,710 11,17,21,86,710

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — —

----------------------

TM-1 TM-1 TM-1

10 15 15

17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

8 15 12 8 15 12 13 15 12

17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710 17,21,28,710 11,17,21,28,710 11,17,21,28,710

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — —

----------------------------

2471018 2471026 2471042 2471059 2471083 2471103 2471075 2471111 2471067 2471128 2471091 2471136 2471034

Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi (Tam Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Saðlýk Yönetimi Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (Tam Burslu)

114

2441213 2441221 2441238 2441169 2441177 2441185 2441246 2441254 2441193 2441205 2441262 2441279 2441136 2441144 2441152 2441103 2441111 2441128 2441075 2441083 2441091 2441042 2441059 2441067

Ýletiþim Fakültesi Sinema ve Televizyon (Ýngilizce) 4 Sinema ve Televizyon (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Sinema ve Televizyon (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Ýngilizce) 4 Psikoloji (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Psikoloji (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýng.) 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Sosyoloji (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Sosyoloji (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Tarih (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Tarih (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Ýþletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) 4 Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) 4 Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(2)

(3)

(4)

4 4

MF-4 MF-4

90 30

4

MF-4

29

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

1 40 25

4

MF-4

29

4

MF-4

1

4 4

MF-4 MF-4

60 40

2 1

17,21,86,137 17,21,28,137

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 80 30 90 30 40 30

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-3

4 4 4 4

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ

ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ 2441018 2441026 2441034

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ

(1)

En Küçük Puaný

... ... ... ...

(12)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

... ... ... ...

(11)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

16,21,709 11,16,21,709 709 11,709

(10)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

44 6 44 6

(9)

2009-ÖSYS MEB Bursu

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

(8)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

5 5 5 5

(6) (7)

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

1281025 1281636 1281388 1281396 1281017 1281644 1281408 1281416

1281058 1281652 1281424 1281033 1281669 1281611 1281677 1281339 1281705 1281074 1281721 1281082 1281746 1281099 1281762 1281787 1281501 1281807 1281628 1281815 1281127 1281823 1281498 1285123 1281685 1281135 1281693 1281481 1281449 1281457 1281151 1281713 1281559

Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (Ýngilizce) Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (UOLP-SUNY Maritime) Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði Gemi Makineleri Ýþletme Müh. (Ýngilizce) Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði (UOLP-SUNY Maritime) Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Biliþim Sistemleri Mühendisliði (UOLP-SUNY Binghamton) Elektrik Mühendisliði Elektrik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Müh. (Ýngilizce) Kontrol Mühendisliði Kontrol Mühendisliði (Ýngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliði Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) Kimya Kimya (Ýngilizce) Matematik Mühendisliði Matematik Mühendisliði (Ýngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ýngilizce) Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. (Ýng.) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (Ýng.) Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (Ýngilizce) Çevre Mühendisliði (UOLP-SUNY Buffalo) Geomatik Mühendisliði Geomatik Mühendisliði (Ýngilizce) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) Ýnþaat Mühendisliði (UOLP-SUNY Buffalo) Ýþletme Fakültesi Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (UOLP-Southern Ýllinois Un. Edwardsville)

3 1

17,21,49,86,135,137 43.300 51.000 17,21,28,49,135,137 ... ... 49,251,253,256

1 1

— —

407 ----

49,251,253,255,256 12.000 17.100 17,21,49,86,135,137 29.200 36.000 17,21,28,49,135,137 ... ... 49,251,253,256

— — —

474 433 ----

— —

435

6.300 10.400 ... ...

— —

492 ----

2 1 3 1 1 1

251,252,750 44.600 52.300 17,21,86,137 19.700 25.700 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 ... ... 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 12.700 18.000 17,21,28,137 ... ...

— — — — — — —

404 454 ---------471 ----

40 30 60 40 50 40 50

1 1 2 1 2 1 2

17,21,86,137 56.200 65.000 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 51.300 58.800 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 23.200 29.700 17,21,28,137 ... ... 17,21,28,137 ... ...

— — — — — — —

386 ---390 ---449 -------

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

30 30 30 30

1 1 1 1

17,21,86,137 12.600 17.800 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 ... ... 17,21,28,137 ... ...

— — — —

472 ----------

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 30 30 40 30 190 40 35

1 1

17,21,86,137 17,21,28,137 170,251 17,21,86,137 17,21,28,137 17,21,86,137 17,21,28,137 170,251

416 ----

44.600 52.300 ... ... 19.100 25.100 ... ... 41.900 49.400

— — — — — — — —

4 4 4 4

TM-1 TM-1 MF-4 MF-4

34 1 75 35

251,254,750 136.000 161.000 251,254,255,750 1.920 3.440 17,21,86,137 5.590 9.380 17,21,28,137 ... ...

— — — —

333 486 496 ----

4

MF-4

35

251,257,750 31.200 38.200

429

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

49,251,253,255,256 28.300 35.000

1 1 5 1

2 1

37.900 45.300 ... ...

404 ---455 ---409


115

1281542 1281831 1281204 1281848 1281212 1281856 1281229 1281864 1281872 1281371 1281889 1281245 1281897 1281909 1281355 1281278 1281917 1281925 1281286 1281933 1281526 1281941 1281294 1281958 1281306 1281966 1281974

2 1

371 496 483 ----

40 50 60 30 50 40

2 2 1 2 1

202,251 83.300 95.500 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 22.600 28.700 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 29.400 36.300 17,21,28,137 ... ...

— — — — — —

352 ---447 ---432 ----

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

25 25 25 25 25 25 35 35 45

1 1 1 1 1 1 1 1 2

17,21,86,137 17,21,28,137 17,21,86,137 17,21,28,137 17,21,86,137 17,21,28,137 17,21,86,137 17,21,28,137 17,21,28,137

78.600 ... 103.000 ... 99.000 ... 99.300 ... ...

— — — — — — — — —

369 ---344 ---348 ---348 -------

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

50 30 200 30

2 1 5 1

17,21,86,137 21.800 27.900 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 15.700 21.400 17,21,28,137 ... ...

— — — —

449 ---463 ----

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 24 100 40 25 40 30

1 1 3 1 1 1 1

17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 20.100 26.100 17,21,86,137 14.500 19.900 17,21,28,137 ... ... 17,21,28,137 ... ... 17,21,86,137 41.500 49.000 17,21,28,137 ... ...

— — — — — — —

---453 467 ------410 ----

4 4

TM-1 MF-4

30 70

2

153,251 17,21,28,137

...

— —

----

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

30 30 30 30 50

1 1 1 1 2

21,86,137 84.400 96.800 21,28,137 ... ... 17,21,86,137 13.300 18.600 17,21,28,137 ... ... 17,21,28,137 ... ...

— — — — —

351 ---470 -------

4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3

10 20 10 30 40 15

16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225

— — — — — —

68.100 ... 90.500 ... 86.500 ... 86.700 ... ...

...

ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ 2201013 2201021 2201233 2201241 2201095 2201107

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýstatistik Ýstatistik (Tam Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

117.000 132.000 106.000 119.000 153.000 187.000 10.500 15.200

330 340 331 444

2201131 2201148 2201038 2201046 2201217 2201225 2201156 2201164 2201172 2201189 2201054 2201062 2201197 2201209 2201258 2201266 2201079 2201087

(8)

En Küçük Puaný

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler (Tam Burslu) Medya ve Ýletiþim Sistemleri Medya ve Ýletiþim Sistemleri (Tam Burslu) Mühendislik ve Tasarým Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2201115 2201123

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

4 4 4 4 4 4 4 4 4

(9)

251,254,750 73.300 91.700 251,254,255,750 1.210 2.350 17,21,86,137 8.950 13.500 17,21,28,137 ... ...

Programýn Kodu

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(8)

En Küçük Puaný

4 4 4 4 4 4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

34 1 75 35

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

TM-1 TM-1 MF-4 MF-4

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýþletme (UOLP-SUNY New Paltz) Ýþletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) Ýþletme Mühendisliði Ýþletme Mühendisliði (Ýngilizce) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (UOLP-Montana State) Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýngilizce) Maden Fakültesi Cevher Hazýrlama Mühendisliði Cevher Hazýrlama Mühendisliði (Ýngilizce) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (Ýngilizce) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (Ýngilizce) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (Ýngilizce) Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Fakültesi Ýmalat Mühendisliði Ýmalat Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Ýngilizce) Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Ýngilizce) Ýç Mimarlýk Mimarlýk Mimarlýk (Ýngilizce) Peyzaj Mimarlýðý (Ýngilizce) Þehir ve Bölge Planlama Þehir ve Bölge Planlama (Ýngilizce) Tekstil Teknolojileri ve Tasarýmý Fakültesi Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama (UOLPSUNY Fashion Ýnstitute of Technology) Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði (Ýngilizce) Uçak Mühendisliði Uçak Mühendisliði (Ýngilizce) Uzay Mühendisliði (Ýngilizce)

Genel Kontenjan

1281534 1281754 1281184 1281779 1281192 1281795

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1281465 1281473 1281168 1281738

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4

TM-2 TM-2

75 44

16,21,225 44.400 60.000 11,16,21,225 7.250 10.900

— —

388 454

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

22 15 22 15

16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225

292.000 12.200 361.000 38.700

306.000 18.100 365.000 49.000

— — — —

264 416 243 378

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 25 40 25

16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225

263.000 37.400 156.000 38.200

279.000 44.700 174.000 45.600

— — — —

235 417 293 416

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

40 25 40 25 20 15 40 25 40 25

16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225 16,21,225 11,16,21,225

479.000 53.100 330.000 54.000

499.000 69.400 367.000 70.400

226 387 265 386

102.000 395.000 27.500 320.000 37.400

123.000 430.000 38.900 358.000 51.400

— — — — — — — — — —

6 6 5 5

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

275 50 150 170

7 2 4 5

3.000 5.590 206 970 15.200 20.600 14 17.000 22.600

— — — —

507 539 461 456

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 TM-3 DÝL-3 DÝL-3 TM-1 TM-1 TS-1 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 DÝL-1 TS-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-2 TM-3 DÝL-2

70 80 40 60 60 60 60 105 30 45 40 40 70 70 50 20 100 40 40 30 50

2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2

352 254 407 268 401

ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ 1271011 1271028 1271044 1271052 1271069 1271077 1271952 1271085 1277495 1271207 1277523 1271105 1271903 1271358 1271121 1277507 1271138 1277515 1271146 1271154 1271162 1272002 1272019 1275778 1271215

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Cerrahpaþa Týp Cerrahpaþa Týp (Ýngilizce) Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) Coðrafya Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fransýz Dili ve Edebiyatý Hititoloji Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Klasik Arkeoloji Latin Dili ve Edebiyatý

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

15,17,28

82 15,77

4.360 4.200 185.000 220.000 121 18.700 14.200 2,121 137.000 163.000 2 190.000 221.000 22.000 29.800 114 13.400 10.900 2

74.300 2 171.000 85,127 11.300 54.600 15,77 3.010 9.730 7.750 102.000 19.000

98.200 205.000 9.400 70.500 3.120 8.360 6.920 131.000 14.400

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

456 320 307 332 309 399 349

365 325 375 378 470 395 417 351 275


1271443 1272084 1272483 1272051 1271451 1271468 1271476 1271484 1271492 1271504 1271512 1271529 1271977 1271402 1277531 1271537 1273287 1272442 1271545 1272467 1271553 1273279 1271561 1272373 1272035 1272381

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 100 3 4 YGS-4 70 2 4 MF-2 50 2 4 DÝL-1 40 1 4 MF-1 50 2 4 DÝL-1 70 2 4 TM-3 50 2 4 TM-2 50 2 4 TS-1 50 2 4 TS-2 50 2 4 YGS-6 40 1 4 TM-2 800 20 4 TM-2 400 10 4 4

TM-1 TM-1

100 100

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

100 110 30 240 240 160 100 100 100

3 3 1 6 6 4 3 3 3

— — — — — — — —

261 ---290 262 ---378 ---433

2

1,82 22.000 15.600 1,75 41.200 52.600

1.440 1.310

216 457

6 1

... ... 34.600 10.300 96.200 8.600 15.600 1.440 29.000 4.570 1.110 611 14.100 — 24.200 3.970 52.600 3.220 6.720 905 71.900 13.500 8.710 — 12.600 —

---456 339 208 450 499 446 425 375 455 437 461 449

1 4 8 1 1 1

1,226 1,75 1,75 1,84,85 1,75 1,75,77 75 1,75 1,75 1,75 1,46

... 26.400 86.000 22.600 22.400 995 9.660 17.000 41.800 3.850 62.900 5.570 2 8.540

2

83.200 102.000 ... ...

226 ... 46 80.200 226 ... 75.300 2 ... 15,17,28 30.700 226 ... 52.500 226 ...

... 99.200 ... 93.700 ... 43.500 ... 68.800 ...

— —

364 ----

— — — — — — — — —

---366 ---370 ---408 ---387 ----

1271594 1273213 1272401 1271606 1273238 1272426 1271614 1273221 1272418 1271647 1271655 1271663 1271671 1271688 1271696 1271708 1273307 1271724 1271732 1271749 1271757 1271765 1271773 1271781 1271798 1271801 1271818 1271826 1271834 1272068 1271842 1271859 1272076 1271875 1272434

(4)

(5)

TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 YGS-4 YGS-4 YGS-4

140 100 100 100 60 150 150 50

(6) (7)

4 3 3 3 2 4 4 2

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

100 100 100 90 90 100 70 70 100

3 3 3 3 3 3 2 2 3

MF-3

400 10

TM-1 TM-1

330 120

9 3

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-2 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

90 70 70 100 100 50 70 90 90 100 100 50 80 60

3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2

MF-4 MF-4 MF-4

90 150 70

TM-1 TM-2 TM-2

(8)

En Küçük Puaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Maliye 4 Maliye (Uzaktan Eðitim) 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 Turizm Ýþletmeciliði 4 Ýlahiyat Fakültesi 4 Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) 4 Ýlahiyat Fakültesi (Ýngilizce) 4 Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 Gazetecilik (ÝÖ) 4 Gazetecilik (Uzaktan Eðitim) 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Uzaktan Eðitim) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eðitim)4 Ýstanbul Týp Fakültesi Ýstanbul Týp 6 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 Ýþletme (Ýngilizce) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Çevre Mühendisliði 4 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Jeofizik Mühendisliði 4 Jeoloji Mühendisliði 4 Kimya 4 Kimya Mühendisliði 4 Maden Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði 4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 Orman Mühendisliði 4 Peyzaj Mimarlýðý 4 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýþletme 4 Kamu Yönetimi 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 Veteriner Fakültesi 5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2 1

240.000 ... 156.000 208.000 ... 79.000 ... 33.000

221.000 ... 139.000 186.000 2 ... 68.000 2 ... 26.800

2

(1)

1271578 1272459 1272027 1273295 1272043 1271586 1277462 1272475

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

60 40

294 275 504 313 296 458 399 388 361 396 388 455 414 ----

2009-ÖSYS MEB Bursu

4 DÝL-1 4 YGS-1

(12)

— — — — — — — — — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

2 2 4 4 4 4 4 2

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

70 70 160 150 150 130 130 50

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-3

(9)

82 16.500 12.900 84 17.700 13.700 77 776 885 207.000 244.000 263.000 301.000 6.550 10.100 115 9.950 8.620 42.400 55.600 80.900 106.000 34.300 45.600 2 42.400 55.600 3.910 6.840 2 20.800 29.000 226 ... ...

Programýn Kodu

4 4 4 4 4 4 4 4

(8)

En Küçük Puaný

2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

45 45 40 40 30 70 40 50 70 85 85 80 80 100 25

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-3 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 DÝL-3

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý (Uzaktan Eðitim) Urdu Dili ve Edebiyatý Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÝÖ) Biyoloji Fizik Fizik (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Hasan Ali Yücel Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Uzaktan Eðitim) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (ÝÖ) Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Uzaktan Eðitim) Ekonometri Ekonometri (Uzaktan Eðitim) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýktisat (Ýngilizce) Ýktisat (Uzaktan Eðitim) Ýþletme Ýþletme (Uzaktan Eðitim)

Genel Kontenjan

116

1271366 1273246 1271374 1271382 1273262 1271399 1273254 1271993

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1271231 1271911 1271928 1275786 1275794 1271264 1271289 1271297 1271317 1271325 1277479 1271333 1277487 1272398 1271341

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

15,16 72.400 226 ... 16.100 2 ... 15,16 106.000 1,16,121 30.000 1,2,16,121 99.100 1,15,17,28 ...

90.800 — ... — 23.100 — ... — 128.000 — 38.600 11.200 114.000 21.500 ... ... — — — — — — — — —

394 ------410 ------420 -------

4.750

511

88.000 108.000 15,17,28 28.600 41.000

— —

361 411

28.200 107.000 62.500 55.200 ... 26.500 45.100 198.000 184.000 106.000 57.600 146.000 42.200 69.800

— — — — — — — — — — — — — —

448 341 389 400 ---452 416 279 287 329 396 311 421 380

3 4 2

193.000 213.000 212.000 233.000 106.000 121.000

— — —

271 260 330

80 130 120

2 4 3

46.500 62.000 15,16 26.900 38.000 15,17,86 20.400 29.200

— — —

392 407 418

MF-4 MF-3

90 130

3 4

15,17,86 238.000 257.000 96.100 108.000

— —

248 322

YGS-2

60

2

...

----

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

4 25.300 33.700 2 ... ... 226 ... ... 4 15.000 21.700 2 ... ... 226 ... ... 4 10.700 16.100 2 ... ... 226 ... ...

371 ---426 ---349 452 409 ----

2.390

15,17,86 22.200 93.700 53.800 15,17,86 47.300 2,15,17,86 ... 20.400 37.800 179.000 166.000 46 94.500 15,17,86 49.300 130.000 35.000 60.400

1

...

...


1271435 1271944 1271985

4 YGS-2 140

4

1,38 61.400 72.800 10.600

431

4 YGS-2

50

2

1,38,78 125.000 135.000 16.300

377

4 YGS-6

65

2

1,46 217.000 230.000 26.200

363

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3

15 10 40 5 5 60 7 10 15 10

17,21,28,171 11,17,21,28,171 62.100 72.600 21,28,171 11,21,28,171 368 421 11,21,28,171 ... ... 17,21,28,171 156.000 189.000 11,17,21,28,171 3.270 5.550 251,284,752 ... ... 17,21,28,171 ... ... 11,17,21,28,171 ... ...

— — — — — — — — — —

4 MF-4 4 MF-4 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-1 4 TM-1 4 TM-1 4 MF-4 4 MF-4 4 YGS-5 4 YGS-5 4 YGS-5

50 6 40 5 5 50 6 54 6 40 5 5

17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 11,17,21,28,171

— — — — — — — — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

75 10 15 10 90 10 10 90 10 90 10 90 10

17,21,28,171 11,17,21,28,171 11,17,21,28,171 68,251,752 17,21,28,171 11,17,21,28,171 251,254,752 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171

484.000 22.700 525.000 20.600 397.000 22.000

— — — — — — — — — — — — —

4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1

70 10 20

17,21,28,171 416.000 401.000 11,17,21,28,171 3.830 6.710 11,17,21,28,171 ... ...

— — —

225 442 ----

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

10 70 10 20

251,284,752 17,21,28,171 11,17,21,28,171 10.700 16.200 11,17,21,28,171 ... ...

— — — —

420 ----

ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 2191018 2191026 2191254 2191262 2191535 2191287 2191295 2191592 2191604 2191612

117

2191397 2191409 2195198 2195201 2191543 2191417 2191425 2191307 2191315 2191091 2191103 2191551 2191034 2191042 2191568 2191348 2191059 2191067 2191279 2191213 2191221 2191075 2191083 2191136 2191144 2191152 2191169 2191576 2191458 2191238 2191246 2191584

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým Endüstriyel Tasarým (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý (Tam Burslu) Moda Tasarýmý (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ekonomi (Tam Burslu) Ekonomi (%50 Burslu) Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (UOLP-SUNY New Paltz) Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Ulus. Ýliþkiler ve Avrupa Birliði (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Ulus.Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (UOLP-SUNY Fredonia) Medya ve Ýletiþim Medya ve Ýletiþim (Tam Burslu) Medya ve Ýletiþim (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

262.000 278.000 18.400 24.300 13.300 ... 302.000 31.700 89.000 17.200 737.000 26.000 ...

19.300 ... 339.000 44.600 102.000 23.000 689.000 37.800 ...

10.300 16.400 ... ... 9.620 15.300 456.000 14.800 514.000 14.400 361.000 14.300

385 517 ---330 476 ---------236 457 414 ---273 407 346 460 265 469 ----

442 ---444 232 432 223 431 257 433

2191193 2191205 2191433 2191629 2191637 2191323 2191331 2191177 2191185 2191441

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(5)

65 8 10 65 7 65 8 65 8 10

(6) (7)

(8)

17,21,28,171 11,17,21,28,171 251,284,752 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 17,21,28,171 11,17,21,28,171 251,284,752

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Müh.(UOLP-SUNY Fredonia) 4 Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 Elektronik ve Haberleþme Müh. (Tam Burslu) 4 Endüstri Sistemleri Mühendisliði 4 Endüstri Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Yazýlým Mühendisliði 4 Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Yazýlým Mühendisliði (UOLP-SUNY Fredonia) 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Florence Nightingale Hemþirelik Y.O. Hemþirelik Ýstanbul Bakýrköy Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Ulaþtýrma ve Lojistik Yüksekokulu Ulaþtýrma ve Lojistik

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

137.000 154.000 12.800 18.000 ... ... 177.000 13.300 232.000 12.400

... ... 196.000 18.600 252.000 17.600

— — — — — — — — — —

306 471 ------280 470 250 472

ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ 2315153 2315161 2311328 2311014 2311022 2311336 2311421 2311438 2311446 2311132 2311116 2315194 2315206 2311344 2315214 2315222 2311352 2311393 2311405 2311413

2311071 2311088 2311369 2311096 2311108 2311377 2311454 2311462 2311479 2311487 2311495 2311507 2311303

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL-1 Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 DÝL-1 Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL-1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) 4 MF-1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) 4 MF-1 Psikoloji 4 TM-3 Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 Psikoloji (%50 Burslu) 4 TM-3 Hukuk Fakültesi 4 TM-2 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM-2 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM-1 Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 TM-2 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-2 Uluslararasý Ticaret ve Finansman (Ýngilizce) 4 TM-1 Uluslararasý Ticaret ve Finansman (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 Uluslararasý Ticaret ve Finansman (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 Elektronik ve Haberleþme Müh. (Ýngilizce) 4 MF-4 Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS-2

42 6 12 28 4 8 56 8 16 56 14

1,21,37 1,11,21,37 8.010 7.020 1,11,21,37 ... ... 37,46 11,37,46 84.300 96.800 11,37,46 ... ... 37,46 ... ... 11,37,46 ... ... 11,37,46 ... ... 37,46 ... ... 11,37,46 ... ...

1.040 ... — — — — — — — —

56 8 16 56 8 16 56

17,21,28,37 11,17,21,28,37 109.000 131.000 11,17,21,28,37 ... ... 17,21,28,37 11,17,21,28,37 61.200 80.000 11,17,21,28,37 ... ... 17,21,28,37 ... ...

— — — — — — —

374 -------

8

11,17,21,28,37

...

...

----

16

11,17,21,28,37

...

...

----

56 8 16 56

17,21,28,37 11,17,21,28,37 60.600 70.100 11,17,21,28,37 ... ... 17,21,28,37

— — — —

379 ----

8

11,17,21,28,37 51.700 60.100

393

16 56 8 16 64 8 16

11,17,21,28,37 17,21,28,37 11,17,21,28,37 11,17,21,28,37 17,21,28,37 11,17,21,28,37 11,17,21,28,37

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — —

----------------------

35

1,37,38,46

...

...

...

----

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

417 ---360 -------------------

348 ----


-------

ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ 1291014 1291022 1291108 1291088 1291039 1291047 1291055 1291096 1291063 1291071

Fen Fakültesi Fizik (Ýngilizce) Kimya (Ýngilizce) Matematik (Ýngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ýngilizce) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk (Ýngilizce) Þehir ve Bölge Planlama (Ýngilizce) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Elektronik ve Haberleþme Müh. (Ýngilizce) Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði (Ýngilizce)

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1 MF-3

55 55 45 45

2 2 2 2

15,17,28 213.000 235.000 15,17,28 89.100 99.900 15,17,28 ... ... 15,17,28 15.900 21.300

— — — —

249 335 ---459

4 4

MF-4 MF-4

55 55

2 2

15,17,28 19.900 25.900 15,17,28 58.200 67.300

— —

453 383

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

75 55 55 55

2 2 2 2

15,17,28 15,17,28 15,17,28 15,17,28

— — — —

445 456 399 434

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

10 5 5 5 10 5 10 15 20 5 10 15 65 11 15 20

21,28,50 11,21,28,50 11,21,28,50 11,21,28,50 17,21,28,50 11,17,21,28,50 11,17,21,28,50 11,17,21,28,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

15 5 5 15 35 10 10 20 25 5 5 15 35 6 5 15

17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50

23.300 18.400 47.600 28.600

29.500 24.400 55.500 35.300

KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 118

2141166 2141174 2145427 2145435 2141439 2141447 2141455 2145451 2141406 2141414 2141422 2145443 2141345 2141394 2145655 2145663 2141048 2141056 2145484 2145492 2141064 2141072 2145468 2145476 2141202 2141219 2145529 2145537 2141089 2141097 2145504 2145512

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Tam Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%25 Burslu) Enformasyon Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Finans (%50 Burslu) Uluslararasý Finans (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1.130 1.250 12.200 10.000 33.400 40.500 125.000 141.000 262.000 278.000 13.300 101.000 223.000 116.000 2.110 20.300 29.800

20.600 123.000 257.000 143.000 3.710 29.000 41.800

30.100 42.900 145.000 171.000 443.000 474.000 29.100 41.600 154.000 182.000 329.000 366.000 13.400 123.000 360.000 463.000 12.000 68.700 269.000

20.700 147.000 397.000 491.000 17.200 88.900 307.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

497 362 425 315 235 435 352 297 342 486 418 404

409 329 236 410 324 266 435 340 257 237 437 369 288

2141276 2141284 2145545 2145553 2141304 2141378 2145561 2145578 2141312 2141386 2145586 2145594 2141292 2141361 2145606 2145614 2141879 2141887 2141915 2141923 2141109 2141117 2145622 2141931 2141125 2141133 2145639 2141329 2141337 2145647 2141948 2141956 2141964 2141895 2141907 2145382 2145399 2145402 2145419

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) 4 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%25 Burslu) 4 Ýletiþim Tasarýmý 4 Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) 4 Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) 4 Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) 4 Reklamcýlýk 4 Reklamcýlýk (Tam Burslu) 4 Reklamcýlýk (%50 Burslu) 4 Reklamcýlýk (%25 Burslu) 4 Yeni Medya 4 Yeni Medya (Tam Burslu) 4 Yeni Medya (%50 Burslu) 4 Yeni Medya (%25 Burslu) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) 4 Elektronik Mühendisliði 4 Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) 4 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Tam Burslu) 4 Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme 4 Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Tam Burslu) 4 Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme 4 Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

... ...

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

... ...

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

... ...

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

1,11,37,38,46 1,11,37,38,46

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

5 10

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

4 YGS-2 4 YGS-2

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2311311 2311385

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

10 5 10 15 5 5 10 15 10 5 10 15 10 5 10 15 5 5 10 10

17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,28,50 11,17,21,28,50 11,17,21,28,50 11,17,21,28,50

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 10 20 5 25 10 20 35 10 20 5

17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50 11,17,21,50

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

45 5 48 12 48

1,50 ... ... ... 1,11,50 ... ... ... 1,50 ... ... ... 1,11,50 ... ... ... 1,50 962.000 784.000 90.500

------------210

YGS-6 YGS-6 YGS-6

12 48 12

1,11,50 162.000 176.000 22.200 1,50 629.000 596.000 72.900 1,11,50 116.000 129.000 18.800

383 266 404

4 MF-2 4 MF-2 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1

55 55 45 45 85 85 55 55

190 412 52.600 65.600 268.000 285.000 1.020 2.060 78.700 96.700 522 1.100 47.100 59.200 378.000 377.000 375 789 53.400 66.600 355.000 360.000 ... ... ... ... ... ... ... ...

18.500 24.500 85.800 98.300 ... ... 22.600 81.900 219.000 23.400 66.900 ...

28.800 93.900 240.000 29.500 77.200 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

494 364 272 467 345 478 369 238 484 364 245 -------------

456 349 ---447 353 257 445 371 ----

KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) 1301111 1303016 1301262 1301287 1301128 1303024 1301144 1303073

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 2 2 2 3 3 2 2

1 2 6 2 1

1,75 1,2 1,75 75 1,75 1,2 1,75 1,2

196.000 258.000 92.000 17.200 44.200 54.400 35.700 52.500

218.000 9.940 271.000 9.980 114.000 17.700 23.200 — 59.800 7.780 71.900 8.780 45.700 2.870 65.600 3.790

257 228 421 426 388 380 381 364


1301169 1303065 1301136 1303057 1301221 1303081 1301193 1301075 1301059

4

254 ---264 383 372 383 400

234.000 ... 21.800 47.800 2 62.400 47.800 2 31.400

252.000 ... 16.000 62.100 79.500 62.200 42.000

268.000 2 313.000 262.000 2 302.000 150.000 2 214.000 275 11.600 15,16 187.000

304.000 351.000 298.000 340.000 182.000 249.000 16.400 211.000

— — — — — — — —

283 270 285 273 327 305 471 260

1,38 123.000 134.000 16.200

378

2 2 15,28 12.300 10.100 2,15,28 13.000 10.500 2 2

360 350

1311015 1313013 1311023 1313079 1311031 1313021 1311048 1313038 1311056 1313087 1311064 1313046 1311072 1313054

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 4 MF-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

1311202 1311158 1311182 1315944 1315952 1316002 1311251 1315969 1315977 1315985 1315993 1311117 1311125

KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ 1311243 1311235

1316027 1311133 1313107 1311268 1311276 1316019 1311141 1313123

45 45 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1

1,75 67.100 79.200 1,75 53.900 63.700 267.000 274.000 2 36.200 46.200 2 40.200 50.800 2 2 158.000 2 245.000 126.000 2 69.500 22.000 2 38.200

174.000 263.000 149.000 87.700 30.500 50.400

2.610 8.240 — — — — — — — — — — — — — —

431 396 223 381 376

299 248 338 367 412 392

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

4 YGS-2 150

380

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

1311089 1313095 1311097 1313062 1311199 1313115 1311634 1311109

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Ýlahiyat Fakültesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Makine Mühendisliði Tekstil Mühendisliði Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyosistem Mühendisliði Gýda Mühendisliði Tarým Ekonomisi Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Kahramanmaraþ Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

2 2 2 2 2 2 1 3

51.700 67.100

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

75 75 75 75 65 65 20 100

401 427

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 MF-3 MF-3

(12)

3.090 1.780

2009-ÖSYS MEB Bursu

4 4 4 4 4 4 6 5

(11)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

(10)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

30 70 70 60 40 40 20 55 55 70 70 65 65 40 65 65 55 55

(9)

1,75 30.500 40.800 1,2 13.400 19.700

Programýn

Öðretim Süresi

TS-2 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(8)

Programýn Kodu

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

En Küçük Puaný

2 2

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

55 55

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

TS-2 TS-2

MEB Bursu

(4)

4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Gürcü Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Rus Dili ve Edebiyatý Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Kars Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Genel Kontenjan

119

1301238 1301018 1303032 1301026 1301246 1307587 1301279 1301103 1307579 1301034 1303049 1301205 1303252 1301213 1301091 1303118 1301042 1303101

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1301152 1303098

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

4 TM-1 100 4 TM-1 100 4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-2 90 4 TM-2 90 4 TM-2 55 4 YGS-4 70

3 3 3 3 3 3 2 2

15,16 2 15,16 2 15,16 2 46 1,30

263.000 304.000 201.000 329.000 197.000 215.000 ... 136.000

299.000 — 342.000 — 233.000 — 367.000 — 232.000 — 251.000 — ... — 151.000 25.000

284 272 305 265 311 305 ---395

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 55 55 35 30 45 55 55

2 2 2 1 1 2 2 2

15,16 203.000 69.300 2 86.300 87.300 235.000 15,16 113.000 267.000 2

223.000 80.000 98.800 99.900 255.000 127.000 281.000

— — — — — — — —

265 368 349 348 249 324 233

4 4 6

MF-4 MF-4 MF-3

60 70 40

2 2 1

280.000 289.000 277.000 287.000 8.860 13.300

— — —

225 227 480

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 TM-1 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 40 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1

234.000 220.000 231.000 124.000 321.000 ...

— — — — — — — —

239 246 251 316 268 ----

4 YGS-2 4 YGS-2

50 60

2 2

1,38,78 135.000 146.000 17.300 1,38 84.600 96.100 12.700

369 409

45 55 55 100 65 65 55 55 55 30 30 55 55 100 55

2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2

16,21 21,77 2,21,77 241 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 16,21 16,21 2,16,21 16,21 2,16,21 241 16,21

390 ------226 ---------368 ------378 ------414

255.000 242.000 251.000 139.000 358.000 ...

KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ 1751092 1755378 1753229 1751357 1751104 1753237 1751418 1753245 1755337 1751491 1753347 1755329 1753212 1751365 1755312

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Uzaktan Eðitim) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Tarih (Uzaktan Eðitim) Türk Dili ve Edebiyatý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

10.200 ... ... 262.000 ... ... ... 68.200 ... ... 54.300 ... ... 20.900

8.590 ... ... 272.000 ... ... ... 86.200 ... ... 70.100 ... ... 29.100

— — — — — — — — — — — — — — —


1751426 1753278 1751434 1753286 1751442 1753294 1751459 1753306 1751467 1753314 1751475 1753322

2 2

16,21 2,16,21

... ...

... ...

— —

-------

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17,21,86 2,17,21,86 17,21,28 2,17,21,28 241 17,21,86 2,17,21,86 16,21 2,16,21 241 17,21,86 2,17,21,86 17,21,28 2,17,21,28 16,21 2,16,21 17,21,86 2,17,21,86

64.600 75.100 ... ... 196.000 ... ... 63.900 90.100 ... 134.000 141.000 ... ... 158.000 186.000 51.600 ...

74.700 86.300 ... ... 216.000 ... ... 73.800 103.000 ... 150.000 157.000 ... ... 176.000 205.000 60.000 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

374 361 ------269 ------375 345 ---308 303 ------292 275 393 ----

2

16,21,266 45.100 52.800

403

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — —

-------------------------------------

16.700 22.300

457

7.420 9.490 50.400 66.400 23.100 49.800

— — — — — —

411 373 392 380 422 393

1,15,16,75 74.800 87.000 1,2 85.300 98.200

3.010 3.640

424 415

1,226 ... ... 1,75 188.000 209.000 1,75 23.400 31.500

... 9.920 2.060

---262 397

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON) 1321774 1321171 1327907 1321216 1323104 1321224 1323239 1321012 1323296 1322028 1321029 1321819

Diþ Hekimliði Fakültesi Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Fatih Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (Uzaktan Eðitim) Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

5

MF-3

70

2

4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

65 65 75 75 65 65

2 2 2 2 2 2

4 YGS-1 4 YGS-1

55 55

2 2

4 YGS-1 5 MF-2 5 TS-1

60 40 30

2 1 1

15,28 8.510 2,15,28 11.400 38.300 2 51.200 16.000 2 37.800 5

2 2

(1)

1321037 1323019 1321045 1321053 1323027 1321061 1321078 1321086 1321094 1323271 1321106 1323308 1321114 1323035 1321122 1323043 1321139 1323051 1321147 1323288 1321155 1323129 1321163 1323112 1321188 1321196 1323068 1321208 1323316 1321802 1321232 1323214 1321249 1323206 1321257 1323076 1321265 1323084 1321656 1323222 1321273 1323092 1321281 1323194 1321799 1321664 1321375 1321741 1321298 1323247

(2)

Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Adý

Öðretim Süresi

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(4)

Programýn

En Küçük Puaný

1751084

(3)

(Bk. Sayfa 155)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

120

1755304 1757209 1751381 1753253 1755361 1751401 1753192 1755353 1757233 1751373 1751112 1757217 1751398 1753261 1751129 1757225 1755345 1753204

(2)

Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 TM-1 60 Ýþletme (ÝÖ) 4 TM-1 60 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4 75 Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 55 Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF-4 55 Bilgisayar Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) 4 MF-4 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4 75 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Endüstri Mühendisliði 4 MF-4 75 Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Endüstri Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) 4 MF-4 65 Makine Mühendisliði 4 MF-4 75 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 55 Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF-4 55 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF-4 75 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Otomotiv Mühendisliði 4 MF-4 75 Otomotiv Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 75 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk 4 MF-4 45 Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 MF-4 32 Enerji Sistemleri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 32 Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48 Enerji Sistemleri Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48 Ýmalat Mühendisliði 4 MF-4 32 Ýmalat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 32 Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48 Ýmalat Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48 Mekatronik Mühendisliði 4 MF-4 32 Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 32 Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48 Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) 4 YGS-1 48

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1751483 1753339

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

135.000 195.000 168.000 48.700 75.500 117.000 127.000 50.500 91.700 132.000 10.100 16.100 59.600 69.700 34.900 87.200 20.700 27.200 91.900 131.000

152.000 217.000 189.000 57.700 87.200 132.000 138.000 59.600 114.000 157.000 14.700 21.900 78.100 90.000 44.700 107.000 28.900 36.800 106.000 146.000

9.600 9.940 9.830 7.720 9.810 23.300 16.500 7.900 17.600 21.100 — — 9.230 10.000 2.830 4.820 2.390 2.880 20.700 24.600

293 258 272 403 369 402 375 401 421 403 445 428 376 368 382 340 414 405 412 397

2 2 2 2 2 3 3 3 3 2

15,17,86 201.000 223.000 2 264.000 273.000 15,17,86 276.000 278.000 2 133.000 148.000 15,17,86 192.000 214.000 2 15,17,86 108.000 122.000 2 178.000 195.000 9.220 13.500

— — — — — — — — — —

255 225 214

338 286 446

75 75 75 75 180 180 200 200 75 75 190 190 75 75

2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 5 5 2 2

180.000 2 230.000 133.000 2 232.000 186.000 2 289.000 170.000 2 307.000 15,16 88.500 2 142.000 172.000 2 231.000 15,17,86 69.500 2 133.000

210.000 265.000 158.000 266.000 217.000 326.000 198.000 345.000 112.000 173.000 201.000 266.000 89.900 163.000

— — — — — — — — — — — — — —

313 295 334 294 311 277 318 272 357 331 317 294 368 334

TS-1

55

2

15,16 20.200 27.900

402

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

45 75 45

2 2 2

62.000 71.600 15,16 44.900 52.600 112.000 127.000

— — —

377 404 325

4 4

MF-4 MF-4

75 75

2 2

15,17,86 31.300 38.300 2 57.500 66.500

— —

428 384

(3)

(4)

(5)

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 YGS-4 YGS-2 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4 YGS-4

100 100 40 100 100 45 40 40 100 100 65 65 120 120 120 120 65 65 55 55

3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2

75 75 80 80 45 95 95 90 90 75

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

4

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

2 3

5 5 10 3 2 1 6

(Bk. Sayfa 155)

(8)

1,75 1,2 1 1,75 1,2 1,80 1 1,75 1,75 1,2 15,16,75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75,80 1,2,80

318 259


1321607 1323137 1321766 1321615

90 90 110 110 55 185

3 3 3 3 2 5

4 YGS-2 110

3

4 4 4 4

3 3 2 2

85 85 75 45

15,17,86,139,141 294.000 294.000 2,139 15,16,140,141 54.500 63.200 15,16,141 29.100 35.900

— — — —

211 388 433

KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ (KARAMAN) 1705249 1703165 1701203 1703198 1701183 1703173 1701016 1703014 1701024 1703022 1701032 1703039 1701175 1701191 1705232 1703181 1701049

Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Kamil Özdað Fen Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Kimya (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4

TS-2 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

120 120 120 120 130 130

3 3 3 3 4 4

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2

45 45 55 55

2 2 2 2

4 YGS-2

60

2

48.800 63.300 ... ... ... ... 2 ... ... ... ... 2 ... ...

— — — — — —

383 ----------------

284.000 339.000 321.000 373.000 237.000 278.000

— — — — — —

289 273 278 264 309 297

... ... ... ... 240.000 259.000 2 ... ...

— — — —

------237 ----

1,38 101.000 112.000 14.200

396

2

46 2,46 46 2,46 46 2,46

249.000 302.000 284.000 335.000 202.000 241.000

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

405

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

(2)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1,38 89.800 101.000 13.200

4 4 4 4 4 6

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

243 223 246 221 289 473

15,17,86 2 15,17,86 2 15,17,86 2 15,17,86 2 15,17,86 2 15,17,86 2 15,17,86 2 15,16 2

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— — — — — —

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

246.000 265.000 2 283.000 290.000 15,16 240.000 260.000 2 286.000 291.000 162.000 181.000 15,17,86 11.100 16.000

3 3 3 3 5 5 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

413 377 340 302 367 323 233 225 256 216 268 240 352 345 343 311

100 100 85 85 180 180 65 65 95 95 55 55 130 130 45 45

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(12)

— — — — — — — — — — — — — — — —

(5)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

Programýn

Öðretim Süresi

(11)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Programýn Kodu

(10)

47.200 71.600 109.000 160.000 80.800 130.000 281.000 289.000 242.000 293.000 218.000 271.000 95.100 103.000 105.000 145.000

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(9)

39.700 62.000 95.300 143.000 70.100 115.000 266.000 280.000 221.000 291.000 198.000 254.000 82.900 90.100 91.800 129.000

(Bk. Sayfa 155)

(3)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(6) (7)

En Küçük Puaný

1321403

(2)

Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Endüstrisi Mühendisliði (ÝÖ) Orman Mühendisliði Orman Mühendisliði (ÝÖ) Peyzaj Mimarlýðý Týp Fakültesi Trabzon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði (ÝÖ) Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

121

1321513 1323186 1321521 1323178 1321538 1321383

Adý

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1321301 1323255 1326008 1327915 1321318 1323145 1321334 1327879 1321342 1323161 1321359 1327895 1321367 1323153 1321782 1327887

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ 1561017 1561025 1561033 1561041 1561058 1561066 1561127 1561253 1561074 1561082 1565266 1561099 1561102

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Felsefe Fizik Tarih Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Fazýl Boyner Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

4 MF-2 95 4 MF-1 65 4 YGS-5 65 4 TM-2 120 4 TS-1 85 4 TS-2 85

3 2 2 3 3 3

2 1 3 3 1 1

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

162.000 50.600 90.800 80.200 50.700 40.900

181.000 9.800 59.800 7.910 113.000 17.500 102.000 10.700 63.500 3.710 53.700 3.640

4 4 4 4

MF-2 TM-3 MF-2 TS-2

45 45 45 45

2 2 2 2

263.000 273.000 ... ...

4 4

MF-4 MF-4

50 50

2 2

4 YGS-2

80

2

5

MF-3

40

1

4 YGS-1 4 MF-2 4 MF-2 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-2 4 TS-2

45 60 60 90 90 50 50

2 2 2 3 3 2 2

65 65 45 65 65 50 50 65 65 65 65 45 45 55 55 65 65 55 55 110 110

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

276 401 421 362 366 390 226 ----

44.900 58.700

— — — —

262.000 278.000 269.000 282.000

— —

235 232

1,38 109.000 120.000 14.900

389

386

KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ 1331246 1331254 1331221 1333203 1331018 1333016 1331238 1333167 1331026 1333126 1331262 1331034 1333024 1331042 1333236 1331059 1333032 1331067 1333049 1331075 1333228 1331083 1333211 1331091 1333057 1331103 1333065 1331111 1333244

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fars Dili ve Edebiyatý Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (ÝÖ)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 DÝL-3 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

15.200 20.600 2 1 2 1

1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

74.300 126.000 186.000 39.100 120.000 20.000 13.200

461

86.600 2.990 142.000 9.500 207.000 9.910 53.700 7.230 147.000 12.500 28.100 2.330 19.400 1.760

425 300 263 393 341 415 427

250.000 266.000 2 2 211.000 229.000 2 251.000 267.000 2 132.000 2 174.000 127,128 2,127,128 157.000 2 313.000 49.200 2 65.900 26.300 2 40.200 33.500 2 15.400

148.000 191.000 191.000 350.000 64.000 83.600 35.700 52.900 46.800 22.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

232

266 232 318 289 329 282 382 370 406 390 399 428


1331128 1333073 1331136 1333081 1331144 1333098 1331152 1333101 1335572 1331169 1333134 1331177 1333191 1331185 1333183 1331193 1333175

122

1335625 1335609 1335597 1335617 1331205 1331213 1335589

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

85 85 85 85 85 85 85 85

3 3 3 3 3 3 3 3

173.000 2 263.000 153.000 2 316.000 118.000 2 257.000 127.000 2 155.000

202.000 299.000 180.000 354.000 145.000 294.000 156.000 187.000

— — — — — — — —

316 284 325 269 341 292 337 326

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 65 65 55 55 55 55 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 2

47.500 50.700 88.000 56.700 77.900 75.500 96.400 89.200 102.000

55.400 59.000 101.000 65.600 89.400 86.800 110.000 102.000 116.000

— — — — — — — — —

400 394 347 385 358 360 339 346 334

4 4 4 4 6 5

TM-3 MF-3 MF-3 TM-1 MF-3 MF-3

40 40 40 40 95 55

1 1 1 1 3 2

25.100 17.300 38 68.700 72.500 10.600 131.000

34.200 22.800 77.300 90.900 15.400 148.000

— — — — — —

410 456 358 371 474 292

4 YGS-5

50

2

1 586.000 572.000 65.700

292

2 2 2 2

KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 1815486 1813235 1815494 1813243 1811322 1813227 1815506 1813251 1815514 1813268 1811339 1811017

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

55 55 55 55

2 2 2 2

4 YGS-2 25 4 YGS-2 100

1 3

4 4 4 4 4

2 2 2 2 2

154.000 188.000 ... ... 82.200 102.000 2 ... ... ... ... 2 ... ...

— — — — — —

330 ---360 ----------

203.000 235.000 2 ... ... 198.000 230.000 2 ... ...

— — — —

304 ---306 ----

1,38,78 ... ... ... 1,38,87 123.000 133.000 16.100

---379

2

KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 1761073 1763116 1761175 1761065 1763022

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Fizik Fizik (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-2 MF-2 TS-1 MF-2 MF-2

55 55 45 55 55

259.000 271.000 ... ... ... ... 261.000 272.000 2 272.000 276.000 2

— — — — —

228 ------227 220

1761098 1763096 1761101 1763108 1761183 1763165 1765139 1761016 1763157 1761024 1763149 1761032 1763014 1761057

MF-2 MF-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

(5)

45 45 45 45 55 55

(6) (7)

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

55 55 55 55

2 2 2 2

4 YGS-4 4 YGS-4 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2 4 TS-2

50 50 55 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 YGS-2

70

2

5

MF-3

50

2

4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-2

55 55 55 55 65 65 55 45 45 45 35

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 50 50 70 80 80 75 75 80 80 80 80 50 70 70

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(8)

En Küçük Puaný

(4)

4 4 4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Kimya Kimya (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Muallim Rýfat Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Yusuf Þerefoðlu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1761081 1763124 1761118 1763132 1761049 1763039

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Çocuk Geliþimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Saðlýk Yönetimi Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

... ... 59.500 76.200 2 ... ... 18.800 26.600 2 46.700 60.900

— — — — — —

---374 ---417 384

262.000 298.000 ... ... 264.000 301.000 2 ... ...

— — — —

285 ---284 ----

... ... ... ... 84.300 14.800 91.200 10.100 ... ... 65.500 3.790 ... ... 25.000 2.130 21.500 1.890

------436 368 ---364 ---419 424

1,38 107.000 118.000 14.800

390

2

2

4 2 1 1 1

1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

... ... 65.400 70.700 ... 52.500 ... 17.500 14.700

KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 1341557 1341361 1343241 1341378 1343258 1341386 1343266 1341422 1341549 1341337 1343217 1341496 1341414 1341524 1343335 1341345 1341015 1343013 1341353 1343225 1341023 1343021 1341031 1343038 1341508 1341048 1343172

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ)

TM-3 MF-2 MF-2 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

14.400 19.700 1 1 4 2 6 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,15,75,77 1,2,15,77 1,75 75 1,75 1,2 1,75

101.000 151.000 38.800 51.000 3.290 8.810 73.000 12.800 33.300 55.900 7.800

463

114.000 9.020 170.000 9.740 46.700 6.630 60.300 7.960 3.370 838 7.640 1.060 92.900 15.700 17.800 — 46.500 6.560 73.700 8.920 12.400 1.270

321 282 419 400 467 407 431 437 399 378 440

15,16 197.000 233.000 15,16 154.000 173.000 2,15,16 209.000 232.000 140.000 173.000 15,17,86 246.000 263.000 2 15,77 7.900 6.930 2,15,77 9.790 8.290 15,17,86 124.000 140.000 2 185.000 206.000 15,17,86 81.900 94.200 2,15,17,86 128.000 143.000 28.600 38.400 16.900 24.300 2 30.400 40.800

— — — — — — — — — — — — — — —

316 281 251 335 234 418 396 301 263 362 321 403 420 401


1341064 1343233 1341072 1343046 1341089 1343054 1341097 1343274 1341109 1343282 1341117 1343299 1341125 1343302 1341133 1343319 1341439

123

1341532 1341406 1341174 1343189 1341182 1343197 1341199 1343062 1341202 1343079 1341219 1343087 1346731 1341227 1343095 1341235 1343107 1341243 1343115 1341251 1341268 1343123 1341394 1343327 1341276 1343209 1341329 1341141 1341158 1341565

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15,17,86 2,15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 15,16 2,15,16

137.000 195.000 116.000 186.000 114.000 165.000 39.000 64.800 58.100 95.500

4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

75 75 75 75 65 65 35

2 2 2 2 2 2 1

15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16

41.400 51.300 68.300 51.200 26.500 56.700 17.500

4 4

MF-4 MF-4

55 55

2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

85 85 75 75 95 95 75 75 75 75 35 75 75 75 75 75 75 75 130 130 65 65 75 75 190

3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 5

4 YGS-2 4 YGS-2

65 80

4 YGS-6

40

163.000 226.000 139.000 217.000 137.000 194.000 53.500 84.200 76.400 120.000

— — — — — — — — — —

332 307 344 311 345 319 393 372 377 353

52.200 64.200 84.600 64.000 35.200 70.700 24.700

— — — — — — —

375 365 352 365 392 361 406

62.800 72.500 15,16 27.900 34.500

— —

376 435

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

426 400 310 298 388 350 441 416 433 402 362 414 379 261 225 259 226 369 396 386 452 435 356 333 492

2 2

1,38,78 132.000 143.000 17.000 1,38 83.700 95.200 12.600

372 410

1

1,15,16,195 83.300 93.900 15.800

422

(1)

1341488

15,16 2 15,17,86 2,15,17,86 15,16 2 15,17,86 2,15,17,86 15,16 2 15,16 15,17,86 2,15,17,86 15,16 2 15,16 2 15,17,86 15,17,86 2,15,17,86 17,86,111,150 2,17,86,111,150 15,16 2

32.600 47.100 132.000 149.000 54.600 84.800 25.300 38.000 29.000 46.100 74.500 39.200 60.500 210.000 281.000 215.000 279.000 68.400 49.300 56.300 20.400 28.000 79.000 103.000 5.770

39.600 55.000 148.000 166.000 63.300 97.200 31.700 45.400 35.700 54.000 85.600 46.600 69.900 230.000 289.000 236.000 288.000 78.900 57.600 65.200 26.500 34.600 90.700 117.000 9.440

1341463 1341447 1341455

(2)

(3)

(4)

(5)

Derbent Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS-6 60 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 YGS-6 30 Uçak Elektrik-Elektronik 4 YGS-1 25 Uçak Gövde - Motor Bakým 4 YGS-1 25

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

100 100 120 120 120 120 95 95 95 95

452

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7.600 11.300

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

3

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

110

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

(5)

TM-2

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

(4)

4

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

(3)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

Genel Kontenjan

Okul Birincisi Kontenjaný

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (ÝÖ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Reklamcýlýk Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Ýç Mimarlýk Mimarlýk Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik Mühendisliði Elektrik Mühendisliði (ÝÖ) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Kocaeli Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Adý

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1341056

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

2

1 321.000 329.000 34.800

332

1 1 1

1,15,16,41,87,211 96.900 108.000 17.000 1,15,16,41,87,211 26.300 36.000 688 1,15,16,41,87,211 23.900 33.300 591

414 476 479

KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2151012 2151029 2151342 2151037 2151554 2151562

2151505 2151485 2151513 2151493 2151521 2151538 2151615 2151717 2151725 2151733 2151045 2151053 2151367 2151623 2151061 2151078 2151375 2151631 2151094 2151318 2151326 2151477 2151579 2151106 2151114 2151391 2151587 2151122 2151139 2151403 2151595 2151147 2151155 2151411 2151607

Fen Fakültesi Fizik (Ýngilizce) (Tam Burslu) Kimya (Ýngilizce) (Tam Burslu) Kimya (Ýngilizce) (%50 Burslu) Matematik (Ýngilizce) (Tam Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ýngilizce) (Tam Burslu) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Ýng.) (Tam Burslu) Felsefe (Ýngilizce) (Tam Burslu) Felsefe (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Ed. (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Ed. (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Ed. (%25 Burslu) Medya ve Görsel Sanatlar (Ýngilizce) Medya ve Görsel Sanatlar (Ýng.) (Tam Burslu) Medya ve Görsel Sanatlar (Ýng.) (%50 Burslu) Psikoloji (Ýngilizce) Psikoloji (Ýngilizce) (Tam Burslu) Psikoloji (Ýngilizce) (%50 Burslu) Psikoloji (Ýngilizce) (%25 Burslu) Sosyoloji (Ýngilizce) Sosyoloji (Ýngilizce) (Tam Burslu) Sosyoloji (Ýngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (Ýngilizce) (%25 Burslu) Tarih (Ýngilizce) (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (Ýngilizce) Hukuk Fakültesi (Ýngilizce) (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (Ýngilizce) (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (Ýngilizce) Ekonomi (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ekonomi (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ekonomi (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%25 Burslu)

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1

8 8 4 10

4

MF-3

8

11,15,17,28,142

6.920 10.900

487

4

MF-3

8

11,15,17,28,142 26.800 33.000

433

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TM-3 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TS-1 TS-1 TS-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

8 6 6 4 4 4 4 15 5 5 22 4 4 4 12 4 4 4 8 50 9 8 2

11,15,17,28,142 2.390 4.260 11,15,17,28,142 6.540 10.100 11,15,17,28,142 60.800 81.800 15,28,142 11,15,28,142 126 143 11,15,28,142 1.300 1.440 11,15,28,142 ... ... 15,17,28,142 ... ... 11,15,17,28,142 ... ... 11,15,17,28,142 ... ... 15,17,28,142 108.000 137.000 11,15,17,28,142 1.130 2.270 11,15,17,28,142 1.940 3.520 11,15,17,28,142 ... ... 15,17,28,142 428.000 461.000 11,15,17,28,142 3.700 6.230 11,15,17,28,142 9.300 13.700 11,15,17,28,142 ... ... 11,15,17,28,142 2.320 4.280 15,17,28,142 7.870 11.700 11,15,17,28,142 27 141 11,15,17,28,142 238 622 11,15,17,28,142 ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

452 458 373 530 493 ------------348 499 488 ---252 473 448 ---465 451 543 523 ----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

45 15 12 22 92 15 14 26 45 13 12 22

15,17,28,142 359.000 395.000 11,15,17,28,142 120 393 11,15,17,28,142 3.290 5.390 11,15,17,28,142 ... ... 15,17,28,142 247.000 282.000 11,15,17,28,142 564 1.200 11,15,17,28,142 3.430 5.640 11,15,17,28,142 ... ... 15,17,28,142 363.000 399.000 11,15,17,28,142 990 1.990 11,15,17,28,142 4.850 7.720 11,15,17,28,142 ... ...

— — — — — — — — — — — —

258 530 474 ---289 510 473 ---263 501 465 ----

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

11,15,17,28,142 25.000 31.200 11,15,17,28,142 22.200 28.300 11,15,17,28,142 45.200 52.500 11,15,17,28,142 9.830 14.700

— — — —

440 446 400 482


124

2151208 2151216 2151428 2151648 2151224 2151232 2151436 2151656 2151249 2151257 2151444 2151664 2151298 2151301 2151452 2151672 2151265 2151273 2151469 2151689 2151281 2151163 2151697 2151709

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

9 9 16 18 13 9 14 18 25 7 12 12 5 9 16 16 16 8 12 18

15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142 11,15,17,28,142

118.000 2.110 15.000 ... 117.000 116 19.400 ... 38.000 731 8.120 ... 151.000 4.240 29.300 ... 87.300 1.130 22.700 ...

133.000 4.430 20.400 ... 132.000 777 25.400 ... 45.400 2.110 12.500 ... 168.000 7.540 36.100 ... 99.900 2.840 28.800 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

320 515 465 ---321 544 454 ---416 530 486 ---296 502 433 ---348 524 447 ----

4 YGS-2 4 YGS-2 6 MF-3 6 MF-3

30 10 20 20

1,38,143 230.000 243.000 27.100 1,11,38,143 44.200 55.300 8.800 11,15,17,28,142 ... ... — 11,15,17,28,142 ... ... —

321 449 -------

KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) 2411018 2411026 2411034 2411042 2411059 2411067 2411075 2411083 2411091 2411103 2411111 2411128 2411136 2411144 2411152 2411169 2411177 2411185

Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýnglizce) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) Mekatronik Mühendisliði (Ýngilizce) Mekatronik Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mekatronik Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu)

4 4 4

TM-2 TM-2 TM-2

80 10 10

716 11,716 11,716

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

80 10 10 80 10 10

16,21,716 11,16,21,716 11,16,21,716 16,21,716 11,16,21,716 11,16,21,716

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

48 6 6 48 6 6 48 6 6

17,21,28,716 11,17,21,28,716 11,17,21,28,716 17,21,28,716 11,17,21,28,716 11,17,21,28,716 17,21,28,716 11,17,21,28,716 11,17,21,28,716

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — —

----------------------------

4 YGS-1

50

1,16,21,144 673.000 551.000 64.300

231

4 YGS-1

5

MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2165548 2165556

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1,11,16,21,144 82.800 95.600

3.490

417

2161238 2162294 2161246 2161018 2162306 2162253 2162261 2161409 2162314 2161417 2161042 2161739 2165589 2165597 2161067 2161527 2165609 2165617 2161075 2161535 2165625 2165633 2161323 2161543 2165727 2165735 2161706 2161714 2165743 2165751

2162388 2162396 2161083 2162322 2162363 2162371

En Küçük Puaný

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 YGS-6 YGS-6 YGS-4 YGS-4

50 5 60 6 40 4 60 6 30 3 30 3

1,16,21,144 1,11,16,21,144 1,21,28,77,144 1,11,21,28,77,144 1,16,21,144 1,11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 1,16,21,144 1,11,16,21,144 1,16,21,144 1,11,16,21,144

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2

10 2 20 60 6 30 3 10 2 20 128 14

16,21,144 11,16,21,144 11,16,21,144 17,21,86,144 11,17,21,86,144 16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2

30 3 30 3 30 3 50 6 30 3 30 3 30

16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 16,21,144 11,16,21,144 17,21,86,144 11,17,21,86,144 17,21,28,144

4 4

TM-2 TM-1

3 40

11,17,21,28,144 93.100 117.000 16,21,144

— —

354

4 4

TM-1 TM-1

4 40

11,16,21,144 50.400 66.300 17,21,28,144

— —

389

4

TM-1

4

11,17,21,28,144 49.000 64.800

390

4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

36 4 50 6 72 8

16,21,144 ... ... 11,16,21,144 ... ... 16,21,144 441.000 408.000 11,16,21,144 ... ... 17,21,28,144 ... ... 11,17,21,28,144 ... ...

— — — — — —

------204 ----------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (Tam Burslu) Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (Tam Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe (Tam Burslu) Felsefe (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet (Tam Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Sosyoloji (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Tam Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Ulusl. Ýliþkiler ve Avrupa Birliði (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði (Ýng.) Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Ýng.) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Ýngilizce) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Ýng.) (Tam Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2161433 2161474 2161287 2161499 2161645 2161653 2161254 2161519 2162278 2162286 2165564 2165572

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Kimya-Biyoloji Mühendisliði (Ýngilizce) Kimya-Biyoloji Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Kimya-Biyoloji Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Kimya-Biyoloji Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Týp Fakültesi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

259.000 276.000 13.600 29.700 37.100 5.550

240 435

5.050 257.000 35.800 214.000 7.180 ... ... 543.000 143.000

4.740 281.000 49.900 251.000 10.900 ... ... 521.000 159.000

917 30.800 10.700 — — ... ... 57.200 25.800

449 363 458 311 456 ------304 393

562.000 554.000 ... ... 440.000 473.000 288.000 326.000 ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — —

209 ---249 289 ----------

... ... 424.000 458.000 171.000 204.000 9.090 13.400

147.000 173.000 93.200 114.000 166.000 195.000 94.500 115.000 254.000 290.000 20.600 29.500

— — — — — — — — — — — — —

---253 320 447

328 357 319 356 287 417


125

2161103 2161568 2161661 2161678 2161372 2161584 2161348 2161604 2162408 2162416 2161458 2161686 2161694 2161763 2161425 2161629

100 11 27 3

16,21,144 190.000 209.000 11,16,21,144 31.700 38.600 16,21,144 ... ... 11,16,21,144 ... ...

— — — —

272 428 -------

17,21,86,144 11,17,21,86,144 17,21,28,144 11,17,21,28,144 16,21,144 11,16,21,144 17,21,86,144 11,17,21,86,144 16,21,144 11,16,21,144 17,21,86,144 17,21,28,144 11,17,21,28,144 11,17,21,86,144 1,38,46,144 1,11,38,46,144

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

383

28.600 36.500 392.000 85.800

35.400 43.800 393.000 97.200

— — — — — — — — — — — — — — 49.700 12.800

... ...

... ...

— —

-------

37.100 44.500 27.100 33.700 35.700 43.000 26.900 33.500 ... ... ... ...

417

1851014 1851096 1851022

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

420 438 ------434 419 275 408

4 4

TS-2 TS-2

60 60

2 2

4

MF-4

20

1

52.400 60.900

391

4 YGS-2 50 4 YGS-2 100

2 3

1,38,78 ... ... ... 1,38 96.800 108.000 13.800

---399

4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5

2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1

MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1351012 1351029 1353186 1351037 1351045 1351485 1351053 1357488 1351061 1351078 1351086 1357508 1351094 1351106 1351114

Atatürk Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

DÝL-1 60 YGS-1 55 YGS-1 55 MF-2 40 TS-1 40 YGS-4 110 MF-2 55 MF-2 55 MF-2 40 DÝL-1 50 MF-1 55 MF-1 55 DÝL-1 120 YGS-2 40 MF-1 40

4 2 5 10 1

1 8 5

1,82,83 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,75 1,2 1 1,85,127 1,75 1,2 1,15,75,77 1 1,75

35.800 55.800 125.000 23.500 16.400 84.400 80.100 110.000 12.800 12.400 48.800 2.850 69.200 12.600

46.600 1.090 67.700 2.000 141.000 9.480 31.700 2.070 22.600 7.500 94.400 8.550 89.600 8.390 124.000 9.230 10.400 1.180 17.700 3.170 57.900 7.730 2.940 805 80.600 11.300 17.900 3.200

(1)

1351122 1357463 1351139 1351147 1357471 1351155 1357496 1351163 1351171 1351188 1351741 1351232 1351249

437

MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ 1851088 1851071

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

4 MF-4 60 4 MF-4 7 4 MF-4 40 4 MF-4 4 4 MF-4 40 4 MF-4 4 4 MF-4 60 4 MF-4 7 4 MF-4 36 4 MF-4 4 4 MF-4 40 4 MF-4 40 4 MF-4 4 4 MF-4 4 4 YGS-2 100 4 YGS-2 10

(12)

463 442 301 397 470 341 346 313 353 475 403 472 423 474

1351257 1351265 1357422 1351273 1357455 1351774 1351281 1355498 1351298 1351301 1357439 1351782 1351799 1351802 1352003 1351733 1351318 1351326 1357447 1351359 1351342 1353019 1351367 1353178 1351375 1353027 1351391 1353035 1351403 1351411 1353043 1351428 1351436 1351383 1351444 1351452 1353051

(2)

Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Diþ Hekimliði Fakültesi (Ýngilizce) Eczacýlýk Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Sanat Tarihi Sosyoloji (Ýngilizce) Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýktisat (Ýngilizce) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ýþletme (Almanca) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme Enformatiði (Almanca) Kamu Yönetimi (Fransýzca) Maliye Maliye (ÝÖ)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

4 YGS-5 100 4 YGS-5 100 4 TM-3 85 4 TM-2 100 4 TM-2 100 4 TS-1 65 4 TS-1 65 5 TS-2 30 5 TS-2 40 4 TS-2 75 4 YGS-4 55 5 MF-3 120 5 MF-3 120

3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 TM-1 TM-1 MF-2 MF-2 TS-1 MF-2 MF-1 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4

TS-1 TM-2 TM-2

30 1 400 10 400 10

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-1 TM-1

85 85 95 95 180 180 70 220 220 50 90 60 80 85 85

65 65 65 70 70 45 65 45 75 75 75 45 45 45 45 45 75 80 80

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

3 3 3 3 5 5 2 6 6 2 3 2 2 3 3

5 15 2 1 2 16 1 6

(8)

1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,75 15,17,28 14

En Küçük Puaný

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4 4 4

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

292 ----

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— — — —

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

16,21,144 205.000 228.000 11,16,21,144 ... ... 16,21,144 11,16,21,144 33.600 43.400

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

40 4 40 4

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Televizyon Haberciliði ve Prog. (Tam Burslu) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Yat Tasarýmý Yat Tasarýmý (Tam Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) Yazýlým Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

Genel Kontenjan

2161111 2161551 2162347 2162355

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2161091 2162339 2165641 2165658

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

47.100 114.000 8.040 21.400 65.400 45.600 21.000 38.400 612 1.380 23.600 20.600 16.300

63.400 12.500 138.000 19.500 12.100 — 30.500 4.820 85.000 9.690 57.300 3.440 28.700 1.870 50.500 3.530 1.300 446 2.720 609 31.100 9.530 26.300 — 21.800 —

82 46 160.000 188.000 2 190.000 221.000 98.600 111.000 2 146.000 165.000 19.700 27.300 46 142.000 160.000 91.500 104.000 46 87.300 97.700 44.000 52.300 2 81.100 93.400 125,127 10.100 8.530 127,129 11.500 9.510 21,77 1.260 1.400 ... ... 15,17,28 28.700 39.300 31.700 42.400 6.930 11.200 2 15.100 21.900

449 410 452 416 371 371 400 392 487 474 460 448 458

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

322 309 324 285 402 288 353 337 411 363 391 373 494 ---404 399 443 423

7.090 11.300 8.200 12.100 2 11.700 16.800

— — —

430 450 438

74.600 93.000 2 89.600 110.000 46 74.200 92.600 2,46 96.600 118.000 86.300 106.000 2 141.000 167.000 15,17,28 18.900 28.400 53.500 69.900 2 106.000 128.000 17,83,124 45.700 61.100 15,17,28 13.200 20.400 17,83,124 35.500 49.100 17,85,128 32.700 45.600 46 72.800 91.200 2,46 96.100 117.000

— — — — — — — — — — — — — — —

370 360 370 355 362 330 424 386 350 393 435 403 400 371 355

46


1351477 1353222 1352093 1351493 1353194 1351505 1353206 1351513 1353214

126

1351538 1352028 1351546 1352011 1351554 1351758 1351562 1351725 1351827 1351843 1351819 1351835 1352036 1352044 1352052 1352069 1352077 1352085 1351717 1351196 1353418 1351208 1353434 1351216 1353426 1351224 1353442 1352105

442

4 YGS-4 235 4 YGS-4 235 4 YGS-4 30

6 6 1

1,17,121,708 10.900 16.100 5.640 1,2,17,121,708 62.400 74.700 17.000 1,17,21,28 ... ... ...

481 427 ----

4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

100 100 95 95 95 95

3 3 3 3 3 3

15,16 2 15,16 2 15,16 2

29.000 35.600 20.000 29.700 18.500 28.100

38.000 45.600 27.600 38.800 25.800 36.900

— — — — — —

389 381 402 388 404 390

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

75 35 50 45 60 55 55 40

2 1 2 2 2 2 2 1

15,17,28 15,17,28 15,17,28 15,17,28 15,17,28 15,17,86 15,17,28 15,17,28

15.600 ... 64.000 ... 17.700 36.500 27.700 45.900

21.300 ... 74.000 ... 23.500 43.800 34.400 53.700

— — — — — — — —

464 ---375 ---458 419 436 402

4 4 4 4

MF-3 MF-3 MF-3 TM-1

60 35 100 60

2 1 3 2

38,78 107.000 8.990 38,46 66.400 52.600

120.000 13.400 74.700 68.900

— — — —

312 480 362 387

4 MF-4 20 4 YGS-1 30 4 MF-4 20 4 YGS-1 30 4 MF-4 20 4 YGS-1 30 6 MF-3 125

1 1 1 1 1 1 4

40 40,53 40 40,53 40 40,53 15,17,28

... ... ... ... ... ... 2.870

... ... ... ... ... ... 5.420

— — — — — — —

------------------508

4 4 4 4 4 4 4 4

49.600 1.190 ... ... 144.000 19.900 ... ... 134.000 19.200 ... ... 166.000 21.600 ... ...

460 ---397 ---401 ---387 ----

YGS-1 YGS-1 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

55 55 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2

1,46 1,2 1,46 1,2 1,46 1,2 1,46 1,2

38.700 ... 131.000 ... 122.000 ... 153.000 ...

4 YGS-5

30

1

1,15,16

...

...

...

----

45 70 70 45 55

2 2 2 2 2

1,75 1,75 1,2 1,75 1,75,77

77.400 130.000 194.000 45.000 6.600

89.800 147.000 216.000 53.400 6.020

3.150 9.540 9.940 7.320 988

422 296 258 409 432

MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) 1581077 1581011 1583059 1581085 1581028

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 DÝL-1

2 1 1 3

1581451 1581468 1581154 1581476 1581162 1581484 1581113 1581093 1581138 1583279 1581146 1581121

(5)

(6) (7)

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(4)

Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS-5 45 2 2 Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS-5 45 2 Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM-3 45 2 6 Sýnýf Öðretmenliði 4 TM-2 120 3 3 Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM-2 120 3 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS-1 55 2 1 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS-1 55 2 Türkçe Öðretmenliði 4 TS-2 55 2 1 Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS-2 55 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 TM-3 45 2 Arkeoloji 4 TM-3 45 2 Biyoloji 4 MF-2 35 1 Fizik 4 MF-2 45 2 Kimya 4 MF-2 35 1 Matematik 4 MF-1 45 2 Veteriner Fakültesi 5 MF-3 80 2 Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS-2 110 3 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 YGS-6 100 3 Muhasebe ve Finansal Yönetim (ÝÖ) 4 YGS-6 100 3 Uluslararasý Ticaret 4 YGS-6 85 3 Yönetim Biliþim Sistemleri 4 YGS-6 85 3

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

En Küçük Puaný

(2)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(1)

1581036 1583018 1585651 1581044 1583026 1581052 1583034 1581069 1583042

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

15,17,28 10.500 15.200

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

3

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

90

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

TM-2

MEB Bursu

(4)

4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýng.) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Ýlahiyat (Ýngilizce) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (ÝÖ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Biyomühendislik (Ýngilizce) Çevre Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Kimya Mühendisliði Makine Mühendisliði (Ýngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýngilizce) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Saðlýk Yönetimi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) Týp Fakültesi (Ýngilizce) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu Aktüerya Aktüerya (ÝÖ) Bankacýlýk Bankacýlýk (ÝÖ) Sermaye Piyasasý Sermaye Piyasasý (ÝÖ) Sigortacýlýk Sigortacýlýk (ÝÖ) Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Yüksekokulu Taký Tasarýmý

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1351469

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(11)

(12)

(9)

(10)

81.700 136.000 10.600 104.000 91.900 46.900 53.500 45.800 26.000

103.000 160.000 15.300 129.000 116.000 58.900 66.800 59.700 35.400

16.600 21.400 — 11.900 11.400 3.520 3.850 3.840 2.780

426 402 443 348 355 369 363 385 406

... ... ... ... 238.000 258.000 ... ... 267.000 275.000 ... ... 144.000 163.000

— — — — — — —

------238 ---223 ---284

1,38,87 105.000 116.000 14.600

392

1 253.000 264.000 28.900 1,2 ... ... ... 1,15,16 234.000 246.000 27.400 1,15,16 111.000 123.000 18.300

352 ---358 407

1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) 2375019 2375027 2371173 2371181 2375035 2375043 2371198 2371201 2371377 2371385 2371413 2371421 2371157 2371165 2371218 2371226 2375051 2375068 2371234 2371242 2371393 2371405 2371438 2371446 2375076

Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Matematik (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

20 4 8 8 15 3 6 6 50 10 20 20

21,167 11,21,167 5.390 5.050 11,21,167 ... ... 11,21,167 ... ... 16,21,167 11,16,21,167 67.900 78.900 11,16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ... 16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ...

— — — — — — — — — — — —

378 -------------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

30 6 12 12 30 6 12 12 20 4 8 8 30

17,21,86,167 ... ... 11,17,21,86,167 ... ... 11,17,21,86,167 ... ... 11,17,21,86,167 ... ... 16,21,167 434.000 466.000 11,16,21,167 94.600 115.000 11,16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ... 17,21,28,167 ... ... 11,17,21,28,167 ... ... 11,17,21,28,167 ... ... 11,17,21,28,167 ... ... 16,21,167 402.000 437.000

— — — — — — — — — — — — —

------------238 356 ------------------246

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

445 -------


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

450

104.000 8.820 40.100 5.900 4.970 930 7.600 1.060 80.600 14.400 103.000 16.600 13.800 — 60.700 7.850 77.500 9.180 13.700 1.370 12.100 1.260

330 430 446 408 438 426 447 388 376 437 441

407 -------

MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ 1361323 1361372 1361389 1361295 1363016 1361331 1363024 1361397 1361307 1363032 1361348 1363049 1361083 1361026 1363305 1361034 1363346 1361042 1363321 1361067 1361075 1363313 1361091 1363338 1361103 1361111

Eczacýlýk Fakültesi Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dil Bilimi Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TM-3 MF-2 MF-2 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1

1 1 2 2 6 1 1

1,75 1,75 1,15,75,77 1,2,15,77 1,75 1,2 75 1,75 1,2 1,75 1,2

93.000 32.600 5.320 8.760 62.200 81.600 9.370 44.900 59.000 8.750 7.620

4 225.000 262.000 4 206.000 228.000 2 ... ... 270.000 308.000 2 ... ... 244.000 262.000 2 ... ... 15,28,77 10.200 8.610 4 230.000 251.000 2 ... ... 104.000 118.000 2 ... ... 83,124,127 18.400 14.100 84,85,128

— — — — — — — — — — — — — —

307 252 ---294 ---235 ---390 241 ---341 ---265

1361466 1361474 1361356 1361213 1361315 1361221 1361238 1361576 1361246 1361568 1361262 1361152 1361169 1361458 1363065 1361584 1361551

(4)

(5)

En Küçük Puaný

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

428 -------------------

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

45 45 45 45 45 45 45 55 55 55 55

19.700 25.400

31.500 38.500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1362058 1361177 1363293 1361185 1361193 1361482

(2)

Psikoloji 4 TM-3 55 Sosyoloji 4 TM-3 55 Tarih 4 TS-2 55 Tarih (ÝÖ) 4 TS-2 55 Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS-2 55 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM-1 30 Ýktisat 4 TM-1 75 Ýktisat (ÝÖ) 4 TM-1 75 Ýþletme 4 TM-1 75 Kamu Yönetimi 4 TM-2 75 Maliye 4 TM-1 55 Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS-1 45 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-1 45 Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 MF-4 40 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 MF-4 65 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4 65 Gýda Mühendisliði 4 MF-4 55 Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4 65 Kimya Mühendisliði 4 MF-4 35 Makine Mühendisliði 4 MF-4 55 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF-4 70 Týp Fakültesi 6 MF-3 160 Ýçel Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS-2 60 Hemþirelik 4 YGS-2 70 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 YGS-6 95 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (ÝÖ) 4 YGS-6 95 Erdemli Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 YGS-6 45 Silifke Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 YGS-6 55

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 MF-2 4 MF-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1 4 YGS-5 4 YGS-5 4 TM-3 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-2 4 TS-2

242 433 -------------------

42.900 50.600 ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

250.000 268.000 28.800 35.600 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(1)

1361128 1361543 1361136 1363354 1361144

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2

16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167 17,21,28,167 11,17,21,28,167 11,17,21,28,167 11,17,21,28,167 16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167 17,21,28,167 11,17,21,28,167 11,17,21,28,167 11,17,21,28,167 16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167 11,16,21,167

363 -------

2009-ÖSYS MEB Bursu

50

(12)

— — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

MF-3

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

5

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

25 5 10 10 20 4 8 8 25 5 10 10 20 4 8 8 20 4 8 8

(9)

11,16,21,167 85.100 105.000 11,16,21,167 ... ... 11,16,21,167 ... ...

Programýn Kodu

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(8)

En Küçük Puaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

6 12 12

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

TM-1 TM-1 TM-1

MEB Bursu

(4)

4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%25 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

127

2375092 2375104 2371275 2371283 2371352 2371369 2371454 2371462 2375112 2375129 2371291 2371303 2371336 2371344 2371479 2371487 2375137 2375145 2371311 2371328

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2375084 2371259 2371267

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

4 13.500 88.500 43.200 2 ... 14.200

18.700 115.000 56.500 ... 20.800

— — — — —

435 357 387 ---425

1 2 2 2 2 2

... ... 17,21,86 151.000 178.000 2 ... ... 17,21,86 120.000 143.000 17,21,86 181.000 214.000 110.000 132.000

— — — — — —

---326 ---341 316 347

2 2

... ... 34.300 44.200

— —

---383

1

15,17,86 35.700 42.900

420

2 2 2 2 1 2

4 183.000 203.000 15,17,86 43.900 51.500 4 91.000 104.000 249.000 267.000 94.200 107.000 90.900 104.000

— — — — — —

276 406 344 242 341 344

2 4

10.500 15.200

— —

475

2 2

1,38,46,78 129.000 140.000 16.700 1,38,46 84.900 96.400 12.700

374 409

3 3

1,15,17,86 285.000 295.000 31.600 1,2,15,17,86 399.000 400.000 43.000

342 312

2

1 170.000 184.000 22.800

380

2

1,15,16 147.000 160.000 21.100

390

(6) (7)

2 2 2 2 2

(Bk. Sayfa 155)

(8)

MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) 2431053 2431061 2431094 2431078 2431086 2431122 2431012 2431029 2431106 2431037 2431045 2431114

Eðitim Fakültesi Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðr. (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu)

4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

36 12 12 48 16 16

1,718 1,11,718 1,11,718 1,718 1,11,718 1,11,718

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

-------------------

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

36 12 12 36 12 12

718 11,718 11,718 718 11,718 11,718

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1371023 1371117 1371015 1371031 1371048 1371056 1371064 1371072 1371089 1371097 1371109

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Felsefe Ýstatistik Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2

40 40 60 60 80 70 60 60

1 1 2 2 2 2 2 2

165.000 72.000 97.400 57.000 68.400 52.500 26.800 8.320

200.000 95.400 111.000 67.000 86.500 71.200 36.300 13.200

— — — — — — — —

326 366 347 392 368 379 405 439

4

TS-1

25

1

2.640

4.660

450

4 4

MF-4 MF-4

90 60

3 2

18.700 24.600 58.800 68.000

— —

456 382

MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ

128

1381326 1381171 1383104 1381257 1381188 1381196 1383051 1381208 1383092 1381216 1381318 1381012 1383129 1381029 1381163 1381037 1381281 1381045 1381053 1383153 1381061 1381078 1381086 1383112 1381298 1381094 1383019 1381106 1383027 1381114 1383035 1385982

Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Felsefe Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1381367 1387626 1381334 1381122 1381249 1383084 1381232 1383076 1381265

4 DÝL-1 4 MF-2 4 MF-2 4 DÝL-1 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2

40 55 55 55 55 75 75 55 55 55

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,83,127 1,75 1,2 1,21,75,77 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75

16.000 147.000 159.000 6.180 90.300 45.300 49.900 33.700 49.000 7.040

12.600 1.290 166.000 9.700 178.000 9.790 5.670 971 112.000 17.500 61.100 7.890 66.500 8.350 43.400 2.760 61.400 3.630 11.400 1.210

302 285 278 436 422 387 383 383 367 442

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 TS-2 TM-3 MF-2 MF-1 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2

45 75 75 55 75 65 55 65 65 65 65 65 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 2,4 4 61 4 4 4 4 2,4 4 4 61 2,61

205.000 229.000 273.000 43.200 155.000 251.000 184.000 212.000 114.000 159.000 97.100 44.600 17.000 29.300

241.000 250.000 276.000 56.600 188.000 267.000 202.000 234.000 128.000 176.000 125.000 58.400 24.400 39.400

— — — — — — — — — — — — — —

313 242 219 387 330 232 282 250 333 298 353 386 420 402

4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

65 120 120 130 130 130 130

2 3 3 4 4 4 4

4 4 2,4 4 2,4 4 2,4

166.000 196.000 232.000 202.000 309.000 138.000 224.000

195.000 227.000 267.000 234.000 346.000 169.000 261.000

— — — — — — —

319 307 294 305 271 332 302

4

MF-4

35

1

17,21,28 35.800 43.100

420

1 3 2 1 1 1

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 45 45 35

2 2 2 1

17,21,28 55.800 64.600 17,21,28 193.000 213.000 17,21,28 ... ... 17,21,28 ... ...

— — — —

386 271 -------

4 4

MF-4 MF-4

60 60

2 2

4 292.000 293.000 2,4 296.000 294.000

— —

215 198

4 YGS-2 50 4 YGS-2 140

2 4

1,4,87 11.700 19.000 3.990 1,4,38,87 89.200 100.000 13.100

497 405

4 4 4 4

55 55 55 55

2 2 2 2

4 YGS-2 100

3

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) Jeoloji Mühendisliði (Ýngilizce) Maden Mühendisliði (Ýngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (Ýngilizce) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) Muðla Saðlýk Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) Seyahat Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) Fethiye Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1381342 1381359 1381758 1381741

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

1,4 1,2,4 1,4 1,2,4

265.000 393.000 327.000 458.000

276.000 395.000 334.000 453.000

29.800 42.400 35.400 50.000

348 314 330 299

1,38,87 99.700 111.000 14.100

396

MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) 1391898 1393558 1396299 1393541 1391018 1393525 1391901 1391026 1393016 1391034 1397802 1391067 1391042 1393032 1396351 1397827 1391238 1393118 1391059 1393126 1391287 1397835 1391177 1393134 1391221 1393098 1391083 1393073 1391169 1393057

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Özel Eðitim Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ)

4 YGS-1 45 4 YGS-1 45 4 MF-2 45 4 MF-2 45 4 DÝL-1 65 4 DÝL-1 65 4 YGS-4 35 4 TM-2 100 4 TM-2 100 4 TS-2 55 4 TS-2 55

2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2

55 75 75 35 35 65 65 65 65 65 65 65 65

2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

65 65 95 95 75 75

2 2 3 3 2 2

2 4 2,4 4 2,4

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 1 4 3 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,15,75,77 1,2,15,77 1 1,75 1,2 1,75 1,2

... ... 145.000 ... 6.310 ... ... 74.200 91.700 17.000 26.200

... ... ... ... 163.000 9.680 ... ... 5.790 977 ... ... ... ... 95.300 10.300 116.000 11.300 24.300 2.090 35.600 2.800

253.000 290.000 235.000 256.000

237.000 275.000 153.000 184.000 46.000 60.400

257.000 277.000 169.000 202.000 60.000 77.200

— — — — — — — — — — — — —

197.000 242.000 174.000 281.000 137.000 234.000

228.000 277.000 203.000 317.000 167.000 271.000

— — — — — —

35.800 45.800 37.100 47.200 278.000 278.000

------286 ---435 ------365 355 420 406 299 239 381 380 212 238 216 303 282 385 374 307 291 316 279 333 299


1391262 1391246 1391136

129

1396302 1396319 1391934 1391193 1396327 1396335 1396343 1391307 1393533 1391075 1391254 1393101 1391279 1391185 1393049 1391315

MF-4 MF-4

45 55

2 2

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

55 55 55 55 85 85 90 90 30

2 2 2 2 3 3 3 3 1

MF-4 MF-3 MF-3

65 130 50

2 4 2

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 60 30 30 30

1 1 1 2 1 1 1

YGS-2 YGS-2

40 40

1 1

YGS-2

60

2

YGS-6 YGS-6 YGS-4 YGS-6 YGS-6

55 55 25 75 75

2 2 1 2 2

YGS-6

55

2

... ... 207.000 227.000

— —

---263

49.200 76.700 66.800 83.800 98.900 146.000 117.000 151.000 ...

57.400 88.000 77.000 96.100 113.000 164.000 132.000 168.000 ...

— — — — — — — — —

397 359 371 351 336 299 321 296 ----

221 15,16 13.700 18.900 154.000 174.000

— — —

465 278

46,221 2,46,221 46,221 2,46,221 46,221 2,46,221 46,221 2,46,221 221

234.000 177.000 ... 126.000 ... 273.000

— — — — — — —

240 267 ---314 ---218

1 11.600 18.800 1,2 ... ...

3.960 ...

497 ----

1,38 81.600 93.100 12.500

412

442.000 485.000 247.000 423.000 529.000

439.000 476.000 260.000 422.000 515.000

48.200 53.500 34.200 45.800 59.500

302 293 364 307 284

1,41 149.000 163.000 21.300

389

Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-4 4 YGS-4 4 MF-2 4 MF-2 4 MF-1 4 YGS-5 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1 4 TS-2

80 80 55 55 45 45 85 45 45 45

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

6 1 1 2 2 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75

67.300 ... 196.000 240.000 83.600 106.000 40.500 ... ... 37.900

80.000 17.700 ... ... 218.000 9.940 260.000 9.970 96.000 10.300 129.000 18.800 55.400 7.400 ... ... ... ... 50.000 3.510

425 ---257 237 361 414 392 ------393

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 TS-2 TS-2

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 YGS-2

50

2

4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 TS-2 MF-3

35 35 35 45 35 35 35 30 60

1 1 1 2 1 1 1 1 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 MF-3 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 60 25 30 30 30 30 30

4 YGS-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

(9)

(10)

(11)

(12)

271.000 276.000 2 2 2 2

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ...

... ...

2 2

— — — — — — — — — — — —

1,38 106.000 117.000 14.600

221 ------------------------391

NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (TEKÝRDAÐ) 1616225 1616148 1611816 1611824 1611128 1617513 1616131 1611849 1611091 1616156 1616164 1611832 1611018 1611026 1616241 1616233 1616197 1616209 1616217 1611075

MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ 1845189 1843109 1841041 1847113 1845172 1841017 1845197 1841204 1843117 1841025

1845209 1847121 1841192 1843097 1841229 1843133 1841212 1843125 1845217 1847138 1841237 1843141 1841033

255.000 198.000 ... 142.000 ... 277.000

1,15,16,221 1,2,15,16,221 1,15,16,221 1,15,16,221 1,2,15,16,221

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(12)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

Adý

2009-ÖSYS MEB Bursu

(10)

Programýn

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(3)

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

1391295 1397819 1391091 1393081 1391103 1393065 1391111 1393024 1391926

(2)

Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 Peyzaj Mimarlýðý 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 4 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 Tayfur Ata Sökmen Týp Fakültesi 6 Veteriner Fakültesi 5 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 Bitki Koruma 4 Biyosistem Mühendisliði 4 Gýda Mühendisliði 4 Tarla Bitkileri 4 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 Zootekni 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÝÖ) 4 Hatay Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Seyahat Ýþletmeciliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Turizm Animasyonu 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 Ýskenderun Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

1391918 1391205

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

1611111 1613269 1616258 1611042 1617485 1611103 1617505 1611059 1611067 1617493 1611083

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Türk Dili ve Edebiyatý Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyosistem Mühendisliði Gýda Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Tarým Ekonomisi Tarýmsal Biyoteknoloji Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Biyomedikal Mühendisliði Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Tekstil Mühendisliði

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

218.000 269.000 ... ... 187.000 225.000 150.000 ... 14.000

— — — — — — — — —

257 230 ------273 254 316 ---478

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

16,21 262.000 272.000 16,21 220.000 243.000 ... ... 16,21 96.800 110.000 16,21 169.000 188.000 16,21 248.000 283.000 16,21 ... ... 16,21 ... ... 16,21 16,21

— — — — — — — — — —

227 246 ---338 285 289 -------

70

2

1,16,21,38,87 107.000 118.000 14.800

390

55 55 45 50 50 45 45 55 55 55 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16,21,293 2,4,293 16,21,293 16,21,293 2,16,21,293 17,21,86,293 2,16,21,293 16,21,293 16,21,293 2,16,21,293 17,21,86,293

394 ---417 278 267 388 374 357 334 337 258

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

17,21,86 17,21,86 129 21 16,21 2,16,21 16,21

196.000 255.000 ... ... 167.000 203.000 135.000 ... 9.480

51.100 ... 37.300 180.000 199.000 54.400 64.600 78.400 102.000 97.800 217.000

59.500 ... 44.600 199.000 219.000 63.200 74.700 89.900 115.000 111.000 237.000

— — — — — — — — — — —


130

1741038 1741282 1741274 1741299 1743162 1741302 1743179

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 45 45 45 45 50 50 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 DÝL-1 TM-1 TM-1

75 75 65 65 50 55 55

2 2 2 2 2 2 2

4 YGS-2

60

2

4 TS-1 4 YGS-4 4 TM-1 4 TM-1 4 YGS-6 4 YGS-6

8 12 16 16 24 24

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2

45 45 95 85 85 55

2 2 3 3 3 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

70 70 55 55 65 65 65 65 55 65 65 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

276.000 277.000 2 271.000 276.000 256.000 2 270.000 138.000 2 225.000 44.600 2 55.000 39.900 2 31.400

269.000 275.000 154.000 243.000 58.400 70.900 52.500 42.000

— — — — — — — — — — — —

258.000 332.000 207.000 273.000 14.300 232.000 291.000

294.000 369.000 240.000 309.000 11.500 266.000 328.000

— — — — — — —

2

2 2 77,80 2

1,38,87 96.500 107.000 13.800 62 62 62 2,62 62 2,62

... ... ... ... ... ...

216 221 230 221 313 259 386 378 391 400 286 265 303 281 329 294 276 399

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

1,75 156.000 176.000 1,2 ... ... 1,75 59.400 78.000 1,75 31.400 40.800 1,2 ... ... 1,75 7.720 12.300

9.770 ... 9.220 2.600 ... 1.270

279 ---376 386 ---440

— — — — — — — — — — — — —

289 245 ---383 354 402 ----

NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ 1401266 1403382 1401013 1401021 1403374 1401038 1401046 1403179 1401054 1403215 1401062 1403207 1401079 1403195 1401478 1401087 1403187 1401095 1403077

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1 2 1 1

2 2 2 172.000 2 251.000 ... 47.800 2 92.200 29.700 2 ...

190.000 268.000 ... 62.200 113.000 39.800 ...

1401107 1401115 1403162 1401258 1403154 1405796 1401123 1403256 1401131 1403231 1401148 1403248 1401274 1401156 1403223 1401164 1401172

(5)

4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

100 110 110 65 65

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

4 YGS-2 4 YGS-2

En Küçük Puaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

1741013 1743011 1741021 1743036 1741046 1741054 1743028

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Turizm Rehberliði Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (ÝÖ) Sema ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) (M.T.O.K.)

(3)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1741107 1747183 1741079 1747191 1741087 1747203 1741115 1747228 1741095 1747175 1741062 1747211

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Niðde Zübeyde Haným Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

(1)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

3 3 3 2 2

309.000 270.000 2 290.000 164.000 2 211.000

347.000 307.000 327.000 197.000 246.000

— — — — —

271 282 276 322 306

55 55 55 55 55 65 65 55 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

208.000 228.000 17,21,86 60.900 70.400 2,17,21,86 83.200 95.400 95.600 109.000 2 127.000 143.000 283.000 290.000 2 286.000 291.000 17,21,86 133.000 150.000 2,17,21,86 160.000 178.000

— — — — — — — — — —

263 379 352 340 313 224

50 60

2 2

1,38,78,87 129.000 140.000 16.700 1,38,87 88.200 99.400 13.000

374 406

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

221 308 290

OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2231095 2231107 2231429 2232579 2233003 2233011 2233028 2233036 2231302 2231319 2231327 2232587 2231013 2231046 2231437 2232607 2231115 2231123 2231445 2232595 2231079 2231087 2231453 2232615 2231649 2231657 2232562 2232623 2231335 2231343 2231351 2232631

Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Arapça) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Arapça) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Arapça) (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Arapça) (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Çince) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Çince) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Çince) (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Çince) (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (% 50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (%25 Burslu) 4 Psikoloji 4 Psikoloji (Tam Burslu) 4 Psikoloji (%50 Burslu) 4 Psikoloji (%25 Burslu) 4 Sosyoloji 4 Sosyoloji (Tam Burslu) 4 Sosyoloji (%50 Burslu) 4 Sosyoloji (%25 Burslu) 4 Uygulamalý Matematik 4 Uygulamalý Matematik (Tam Burslu) 4 Uygulamalý Matematik (%50 Burslu) 4 Uygulamalý Matematik (%25 Burslu) 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1

14 3 3 10 14 3 3 10 18 4 3 10 32 5 3 10 18 4 3 10 40 6 2 3 14 3 3 10 20 4 6 10

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

125,270 11,125,270 11,125,270 11,125,270 121,270 11,121,270 11,121,270 11,121,270 270,756 11,270,756 11,270,756 11,270,756 21,270 11,21,270 11,21,270 11,21,270 115,270 11,115,270 11,115,270 11,115,270 17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-------------------------------------------------------------------------------------------------


2231946 2231954 2231962 2231979 2231905 2231913 2231921 2231938 2233179 2233187 2233195 2233207 2232078 2232053

131

2231392 2231404 2231412 2232648 2231021 2231054 2231461 2232656 2231368 2231376 2231384 2232664 2231522 2231539 2231547 2232672 2231217 2231225 2231233 2232689 2231494 2231506 2231514 2232697 2231241 2231258 2231266 2232709 2232725 2232733 2232741 2232717 2231131 2231148 2231478 2232758 2231274

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2

19 4 6 11 29 5 5 11 6 3 7 14 49 6

17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 16,21,270 11,16,21,270

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

25 5 10 10 43 7 10 10 25 5 10 10 43 7 10 10 43 7 10 10 25 5 10 10 43 7 10 10 25 5 10 10 43 7 10 10

4

MF-4

29

39.200 133.000 283.000 ... ... ... ... 154.000 8.820

49.600 157.000 298.000 ... ... ... ... 186.000 13.000

— — — — — — — — — — — — — —

17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 11,17,21,86,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16,21,270

...

...

----

110.000 125.000 236.000 256.000

326 248 377 318 267 ------------326 448

2232505 2232513 2233146 2233154 2231189 2231197 2231209 2232904 2232945 2232953 2232961 2232978 2231588

(10)

En Küçük Puaný

(8)

(9)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

5 6 10 37 6 7 10 37 6 7 10 29 5 6 10 11 3 6 10 53 7 5 5 37 6 7 10 37 6 7 10 53 7 5 5 37 6 7 10

11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 11,16,21,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270 11,17,21,28,270

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 4 4 4

YGS-2 YGS-2 YGS-2 YGS-2

30 6 10 14

1,16,21,38,270 1,11,16,21,38,270 1,11,16,21,38,270 1,11,16,21,38,270

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-1 YGS-4 YGS-4 YGS-4 YGS-4 YGS-4

59 8 3 10 40 6 4 10 32

1,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270 1,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,17,21,86,270

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

----------------------------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Geomatik Mühendisliði (Ýngilizce) Geomatik Mühendisliði (Ýng.) (Tam Burslu) Geomatik Mühendisliði (Ýng.) (%50 Burslu) Geomatik Mühendisliði (Ýng.) (%25 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Mekatronik Mühendisliði (Ýngilizce) Mekatronik Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mekatronik Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Mekatronik Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Mimarlýk (Ýngilizce) Mimarlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mimarlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) Mimarlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) Otomotiv Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Otomotiv Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Otomotiv Müh. (Ýngilizce) (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu) Hemþirelik (%25 Burslu) Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Biliþim Sistemleri ve Tekn. (Tam Burslu) Biliþim Sistemleri ve Tekn. (%50 Burslu) Biliþim Sistemleri ve Tekn. (%25 Burslu) Gastronomi Gastronomi (Tam Burslu) Gastronomi (%50 Burslu) Gastronomi (%25 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2231282 2231299 2233052 2231616 2231624 2231632 2233069 2231156 2231164 2231172 2233077 2232766 2232774 2232782 2233085 2232843 2232851 2232868 2233121 2232546 2232799 2232802 2233093 2232554 2232819 2232827 2233105 2232876 2232884 2232892 2233138 2232994 2233162 2232986 2233044 2232521 2232538 2232835 2233113

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Güzel Sanatlar Fakültesi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (Tam Burslu) Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (%50 Burslu) Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mim. (%25 Burslu) Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) Sanat ve Tasarým Yönetimi Sanat ve Tasarým Yönetimi (Tam Burslu) Sanat ve Tasarým Yönetimi (%50 Burslu) Sanat ve Tasarým Yönetimi (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce) Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce) (%50 Burslu) Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%25 Burslu) Saðlýk Yönetimi Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) Saðlýk Yönetimi (%50 Burslu) Saðlýk Yönetimi (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik (Tam Burslu) Uluslararasý Lojistik (%50 Burslu) Uluslararasý Lojistik (%25 Burslu) Uluslararasý Lojistik (Ýngilizce) Uluslararasý Lojistik (Ýngilizce) (Tam Burslu) Uluslararasý Lojistik (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uluslararasý Lojistik (Ýngilizce) (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý


1411019

132

1411027 1413237 1411035 1413017 1411605 1411214 1413559 1411043 1413025 1411593 1411638 1413245 1411068 1413033 1411076 1413041 1411511 1413261 1411585 1411613 1411084 1413229 1411092 1413204 1411104 1413058 1411112 1413066 1411129 1413074 1411528 1413278 1411137 1413082

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Biyoloji Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ)

75 75

2 2

15.600 19.800 65.800 88.900 177.000 45.000 ... 114.000 198.000 207.000

12.400 1.270 14.900 1.420 77.900 2.550 102.000 3.840 198.000 9.880 55.400 14.200 ... ... 129.000 9.320 220.000 9.940 230.000 9.950

309 244 432 412 267 439 ---309 256 252

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

5 2 10 1

2 4

32.200 57.600 5.390 8.660 91.000 113.000 135.000 52.900 68.300 126.000 9.830 17.700 58.500 79.000 21.000 40.100 18.700 9.460 71.500 114.000

39.700 67.700 5.050 7.530 105.000 128.000 146.000 62.500 87.600 150.000 14.300 24.000 76.900 101.000 28.700 50.700 26.500 14.700 84.600 129.000

5.860 8.560 935 1.060 20.600 22.900 17.300 8.130 15.200 20.600 — — 9.140 10.600 1.870 3.130 2.240 1.410 18.200 22.900

431 391 445 409 413 404 369 397 434 405 446 424 376 362 400 376 417 436 422 403

5 3 8 2 1 1 6

754 220.000 242.000 2,754

— —

246

1,83,127,754 1,2,83,127,754 1,75 1,2 1,75,754 1,46,75 1,2,46 1,75,754 1,2,754 1,754 1,85,127,754 1,2,85,127,754 1,75,754 1,2,754 1,15,75,77,754 1,2,15,77,754 1,80 1,2,80 1 1,75,754 1,75 1,2 75,754 2,754 1,75,754 1,2,754 1,75,754 1,2,754 1,75,754 1,2,754 1,75,80 1,2,80

1411654 1416022 1416039 1411206 1417905 1411679 1411222 1413135 1411239 1412067 1411308 1413212 1416014 1417877 1411247 1413286 1411687 1417893 1411695 1411288 1411577 1415931 1415948 1415956 1415964 1416047 1415972 1415989 1415997 1416006 1412075

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TM-3 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2

(5)

50 50 40 80 80 70 70 90 90 70 70 50 60 60 60 60 75

2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4

TM-1 TM-1 TM-2

55 55 55

2 2 2

4 YGS-4 150 4 YGS-4 150

4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

55 65 65 70 45 65 65 55 55 55 55 55 55 45 150 70

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-1 MF-4 MF-3 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 30 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 YGS-2

30

1

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

(8)

754 2,754 754 754 2,754 754 2,754 754 2,754 754 2,754 46,754 754 2,754 754 2,754 276,754

En Küçük Puaný

MF-2 MF-2

456

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4

(2)

Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Felsefe Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Psikoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Biyoteknoloji Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Samsun Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

46,754 17.200 22.800

ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN)

(1)

1411459 1417869 1411707 1411145 1413099 1411153 1413102 1411161 1413119 1411178 1413127 1411662 1411186 1417885 1411194 1417852 1412083

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

50 50 65 65 40 110 110 85 85 40 50 50 80 80 60 60 55 55 40 40 65 65 55 55 100 100 50 50 50 50 55 55

----------------------------------------------

2009-ÖSYS MEB Bursu

DÝL-1 DÝL-1 YGS-1 YGS-1 MF-2 YGS-4 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-4 YGS-4 YGS-2 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4 YGS-4

(12)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(11)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

2

(10)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Programýn

Öðretim Süresi

80

(9)

Programýn Kodu

MF-3

(8)

1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270 1,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,11,17,21,86,270 1,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270 1,11,16,21,270

En Küçük Puaný

5

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

5 3 10 40 6 4 10 24 6 10 20 32 5 3 10

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

YGS-4 YGS-4 YGS-4 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-5 YGS-5 YGS-5 YGS-5 YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%25 Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) Spor Yönetimi Spor Yönetimi (Tam Burslu) Spor Yönetimi (%50 Burslu) Spor Yönetimi (%25 Burslu) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2231596 2231608 2232912 2231555 2231563 2231571 2232929 2233215 2233223 2233231 2233248 2231038 2231062 2231486 2232937

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

129.000 182.000 20.400 60.900 85.000 19.600 37.500 ...

— — — — — — — — — — — — — — — — —

332 294 431 384 369 427 404 ----

46,754 134.000 159.000 754 113.000 136.000 754 56.600 74.600

— — —

334 345 378

1,16,121 70.900 83.900 18.200 1,2,16,121 191.000 206.000 29.700

423 378

754 46,754 2,46,754 46,754 754 754 2,754 754 2,754 754 2,754 754 2,754 754 46,754 46,754

22.700 30.700 39.700 50.300 191.000 227.000 273.000 286.000 209.000 231.000 115.000 165.000 15.000 46.800 67.100 13.300 27.800 ...

233 251

40.900 170.000 224.000 44.700 ... 101.000 134.000 117.000 165.000 77.500 94.500 77.400 109.000 161.000 13.000 151.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

424 295 265 417 ---346 319 333 298 370 353 371 339 301 481 291

46,754 233.000 254.000 46,754 192.000 214.000 46,754 237.000 272.000 46,754 46,754 ... ... 46,754 ... ... 46,754 ... ... 46,754 46,754

— — — — — — — — —

240 259 293

1

33.700 153.000 204.000 37.400 ... 88.500 119.000 103.000 148.000 67.200 82.400 67.200 96.000 144.000 8.650 132.000

398 377 318

...

...

...

----------

----


70 70

2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 55 55 55 55 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-3 MF-2

30 30 30 30

1 1 1 1

4 YGS-2

80

4 4

MF-4 MF-4

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

372 422

ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ 1681015 1687409 1685435 1683266 1681023 1683046 1681031 1683258 1681048 1687417 1685402 1681329 1685419 1685427

133

1681064 1681097 1683013 1681337 1683241 1681072 1683038 1681089 1683021

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði (ÝÖ) Ünye Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ)

257.000 2 267.000 230.000 2 ... 213.000 2 207.000 61.600 2 ... 22.400 2 32.900

270.000 274.000 252.000 ... 232.000 226.000 78.600 ... 31.000 43.800

— — — — — — — — — —

... ...

— — — —

-------

2

1,38 119.000 129.000 15.700

382

55 55

2 2

2

— —

55 55 85 85 85 85

2 2 3 3 3 3

... ... 272.000 2 306.000 276.000 2 286.000

4 YGS-1 60 4 MF-2 55 5 MF-2 35 4 MF-1 50 4 DÝL-1 105 4 DÝL-1 29

2 2 1 2 3

... ...

229 224 241 ---265 269 373 ---411 398

— — — — — —

------282 272 281 278

26.700 64.200 78.500 15.400 137

390 7.230 7.940 2.880 307

488 382 360 480 530

1,21,28,77,146,251, 255,280 407 490 1,17,21,28 45.800 56.800 2 1,17,21,28,75 15.600 24.500

458 8.980 6.430

515 447 484

ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 1421016 1421024 1421032 1421049 1421057 1421431 1421566 1421065 1421073 1421081 1421098 1421101 1421118

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðr. (UOLP-SUNY New Paltz) Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) Kimya Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Felsefe Fizik Ýstatistik

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4

DÝL-1

1

5 YGS-2 4 YGS-5

35 50

4 4 4 4

MF-2 TM-3 MF-2 MF-1

45 40 88 45

1 2 2 1 3 2

4 1

1,17,21,28,75 1,17,21,28,75,146 1,17,21,28,146 1 1,17,21,28,75,146 7 1,21,28,75,77,146 1,21,28,77,146,251, 280

17,21,28,146,147 17,21,28,146 17,21,28,146,147 17,21,28,146

18.100 56.200 70.000 10.400 120

34.200 26.000 60.600 24.800

40.900 35.400 68.700 31.500

— — — —

1421183 1421191 1421423

421 408 375 445

Ýþletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu)

1421387

Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton)

1421203 1421211 1421228 1421236 1421244 1421252 1421269 1421277 1421285 1421293 1421305 1421313 1421321 1421338 1421346 1421354 1421362 1421379 1421472 1421489 1421704 1425037 1425012 1425029 1421497 1421509 1421712 1421517 1421525 1421729

Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Gýda Mühendisliði Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði KUZEY KIBRIS KAMPUSU Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (KKTC Vatandaþlarý) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (KKTC Vatandaþlarý) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (KKTC Vatandaþlarý) Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (KKTC Vatandaþlarý)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(10)

(11)

(12)

MF-2 MF-1 MF-3 TM-3 TM-3 TS-2

65 75 30 60 70 40

2 2 1 2 2 1

17,21,28,146,147 31.700 38.400 17,21,28,146,147 20.100 26.500 17,21,28,146,147 7.980 12.200 17,21,28,146 2.290 4.040 17,21,28,146 14.100 19.300 17,21,28,146 3.270 5.760

— — — — — —

426 455 483 484 434 459

4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1

105 105 29

3 3

— —

471 476

312

4

TM-1

1

17,21,28,146 3.680 6.050 17,21,28,146 3.040 5.030 21,28,146,251,252, 751 183.000 214.000 21,28,146,251,252, 255,751 985 1.950

500

21,28,146,251,252, 751 203.000 238.000

309

21,28,146,251,252, 255,751 17,21,28,146 17,21,28,146

4.270 7.530 5.270

— — —

482 466 476

29

(8)

(9)

(4)

4 4 4 4 4 4

TM-2

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(3)

4

(5)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Ýþletme (UOLP-SUNY Binghamton)

1421574

1421395

... ... 308.000 343.000 312.000 323.000

2

(1)

1421126 1421134 1421142 1421159 1421167 1421175

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

1,38,78 131.000 142.000 16.900 1,38,46 70.600 82.000 11.500

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

4 YGS-2 4 YGS-2

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ebelik Hemþirelik

Genel Kontenjan

(1)

1411263 1411271

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

4

TM-2

1

4 4

TM-2 TM-2

100 70

3 2

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

40 70 50

1 2 2

17,21,28,146 11.900 17.000 17,21,28,146 10.400 15.300 17,21,28,146 28.200 34.900

— — —

474 478 435

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

100 50 190 80 70 65 175 55 95 55 185 65 40

3 2 5 2 2 2 5 2 3 2 5 2 1

17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146 17,21,28,146

3.460 23.200 2.140 2.520 39.000 6.730 14.800 44.900 18.600 48.300 6.890 17.100 15.600

— — — — — — — — — — — — —

506 446 515 512 414 491 466 404 456 398 490 460 464

4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 YGS-1

40 14 5 30

8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 1,8,17,21,28,97

198.000 34.800 286.000 394.000

218.000 — 42.000 — 291.000 — 383.000 33.400

268 422 222 288

4 YGS-1

15

4 YGS-1 4 MF-4 4 MF-4 4 MF-4 4 TM-1 4 TM-1 4 TM-1

5 40 14 5 31 14 5

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2.470 4.680 3.170

6.430 29.300 4.470 5.020 46.400 10.900 20.300 52.600 24.500 56.300 11.100 22.900 21.300

1,8,17,21,28,90,97 125.000 140.000 1,8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28

742.000 146.000 30.300 169.000 459.000 179.000 426.000

6.070

387

574.000 65.700 163.000 — 37.200 — 188.000 — 486.000 — 209.000 — 459.000 —

221 299 430 285 232 314 240


134

266 427 317 257 380

8,17,21,28 255.000 292.000

293

2 2 2 2 2 2

242.000 261.000 2 274.000 277.000 275.000 277.000 2 221.000 243.000 2 275.000 277.000

— — — — — —

236 218 216

50 50

2 2

203.000 236.000 2 285.000 322.000

— —

304 278

45 45 30 30

2 2 1 1

109.000 123.000 2 127.000 143.000 ... ... 2 ... ...

— — — —

328 313 -------

210.000 63.300 199.000 446.000 102.000 460.000

99.000 210.000 240.000 43.900 270.000

113.000 230.000 259.000 51.500 283.000

60.500 70.000 374.000 16.700 193.000 385.000 53.400

336 261 247 406 231 379

OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝVERSÝTESÝ 1825434 1827465 1825418 1827481 1825426 1827473 1825459 1827501 1825442 1827498 1821259 1823281

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ)

245 217

ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2321011 2321028 2321179 2321187 2325081 2325101

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) (Tam Burslu) Ýþletme (Ýngilizce) (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu) Bilgisayar Müh. (Ýngilizce) (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Müh. (Ýng.) (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4

TM-1 TM-1

50 140

11,17,21,28,42 21.400 31.700 11,17,21,28,42 283.000 319.000

— —

420 279

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

35 45 30 40

11,17,21,28,42 ... ... 11,17,21,28,42 ... ... 11,17,21,28,42 30.300 37.200 11,17,21,28,42 92.900 106.000

— — — —

------430 342

2325057 2325065 2321146 2325049

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(5)

35 55 20 30

(6) (7)

4 4 4 4

YGS-6 YGS-6 YGS-6 YGS-6

9 20 30 31

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 45 YGS-1 45 MF-2 85 MF-2 85 MF-1 35 MF-1 35 DÝL-1 85 YGS-5 85 YGS-5 85 TM-3 85 TM-3 85 TM-2 120 TM-2 120 TS-1 85 TS-1 85 TS-2 85 TS-2 85

2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(8)

En Küçük Puaný

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

272 388 278 244 364 240

410.000 22.600 229.000 421.000 70.700

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

190.000 54.500 180.000 412.000 82.800 427.000

(4)

4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4 4 4

332

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

TM-1 TM-1

1.220

(2)

Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliði (Ýngilizce) (Tam Burslu) Otel Yöneticiliði (Ýngilizce) (%50 Burslu) Otel Yöneticiliði (Ýngilizce) (%25 Burslu) Otel Yöneticiliði (Ýngilizce)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4

14.100 11.300

(1)

2325016 2325024 2321154 2321162

2009-ÖSYS MEB Bursu

45 45 45 45 45 45

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

4 4 4 4 4 4

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

5

(9)

Programýn Kodu

TM-2

(8)

1,8,21,28,77,97 1,8,21,28,77,90,97 1,8,21,28,77 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,21,28,35,97,251 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97 8,17,21,28 8,17,21,28,97 8,17,21,28,90,97

En Küçük Puaný

4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

30 14 5 40 14 5 31 14 5 10 32 14 5 40 14 5 25 10 5 31 14 5 31 14

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (KKTC Vatandaþlarý) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (KKTC Vatandaþlarý) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (KKTC Vatandaþlarý) Ýþletme (UOLP-SUNY New Paltz) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (Tam Burslu) Kimya Mühendisliði (KKTC Vatandaþlarý) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (KKTC Vatandaþlarý) Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði (Tam Burslu) Petrol ve Doðalgaz Müh. (KKTC Vatandaþlarý) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (KKTC Vatandaþlarý) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (KKTC Vatandaþlarý)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1421643 1421651 1421737 1421582 1421599 1421745 1421456 1421464 1421753 1421558 1421627 1421635 1421761 1421602 1421619 1421778 1421668 1421676 1421786 1421684 1421692 1421794 1421533 1421541 1421806

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

11,17,21,28,42 24.400 30.600 11,17,21,28,42 62.700 72.500 11,17,21,28,42 ... ... 11,17,21,28,42 ... ...

— — — —

443 376 -------

1,11,17,21,28,42 149.000 162.000 21.300 1,11,17,21,28,42 245.000 257.000 28.300 1,11,17,21,28,42 ... ... ... 1,17,21,28,421.064.004 787.000 90.500

389 354 ---193

PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) 1441715 1443465 1441027 1443212 1445642 1447673 1441381 1441035 1443017 1441316 1443237 1441043 1443025 1441051 1443229 1441068 1443033 1441324 1443204 1441076 1443168 1441084 1443176 1441092 1443041 1441707 1441308 1447681 1441104 1443058 1441112 1443066 1441332 1441255 1443184 1441129 1443074 1441137 1443082

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arkeoloji (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ)

65 65 65 65 65 65 65 65 45 65 65 65 65 65 65 65 65 65 75 75 75 75

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 1 1 5 4 15 3 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,21,75,77 1,75 1,2 75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

... ... 133.000 180.000 38.600 47.300 7.000 71.500 103.000 12.300 15.300 51.100 92.300 34.300 31.300 21.700 40.800

... ... ... ... 150.000 9.580 201.000 9.890 46.500 6.600 56.000 7.570 6.270 999 91.200 15.500 126.000 18.600 17.200 — 20.800 — 68.000 8.480 116.000 11.400 44.100 2.790 40.700 2.600 30.100 2.470 53.700 3.640

299.000 336.000 2 289.000 327.000 17,21,86 241.000 260.000 2,17,21,86 217.000 254.000 2 401.000 436.000 2 129 ... 21 8.400 2,21 10.800 202.000 2 106.000 2 193.000 81.200 88.300 2 231.000 57.200 2 64.100 17.000 2 28.500

... 7.320 9.030 224.000 120.000 212.000 101.000 115.000 268.000 73.500 81.500 24.300 38.300

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

------294 266 420 406 428 432 415 439 430 382 354 383 386 412 390 286 289 236 310 259 ---412 382 254 339 276 360 358 306 376 371 420 403


1441019 1441695 1445683 1445691

155.000 2 202.000 137.000 17,21,86 202.000 2,17,21,86 311.000 4 ... 2,4 ... 17,21,86 150.000 2,17,21,86 310.000 17,21,28 79.400 121.000 2 239.000 17,21,86 91.200 2,17,21,86 142.000 17,21,86 91.200 2,17,21,86 145.000

183.000 234.000 162.000 234.000 349.000 ... ... 177.000 347.000 98.300 144.000 274.000 115.000 173.000 112.000 171.000

— — — — — — — — — — — — — — — —

324 305 332 305 270 ------326 271 367 341 292 355 331 359 329

42.000 181.000 45.900 70.600 57.300 87.800 123.000 83.000 120.000 280.000 ... 82.000 120.000 242.000 12.500

— — — — — — — — — — — — — — —

422 288 415 379 397 359 328 364 330 233 ---365 330 256 483

1601029 1603019 1601037 1603027 1601045 1603035 1601086 1605408 1601078

1,38,87 84.500 95.900 12.700

409

1601094 1601114

70 70 45 130 130 55 55 130 130 45 130 130 120 120 55 55

2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 3 3 2 2

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

65 35 65 65 45 75 75 85 85 55 55 85 85 55 120

2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3

YGS-2 100

3

YGS-2

70

2

1,16,21,87

...

----

YGS-6 YGS-6

45 45

2 2

1,17,21,86 322.000 330.000 34.900 1,17,21,86 369.000 373.000 39.700

332 320

SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2171072 2171089 2171097 2171023 2171056 2171064

17,21,28 46 46 2,46 16,21 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 17,21,86 16,21

34.800 163.000 38.600 61.000 49.100 76.500 108.000 72.100 106.000 266.000 ... 71.100 106.000 222.000 8.150

...

...

2381093 2381105

Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri (Ýngilizce) Gemi Makineleri (Ýngilizce) (Tam Burslu)

4 4

MF-4 MF-4

70 10

2381113

Gemi Makineleri (Ýngilizce) (%50 Burslu)

4

MF-4

20

2381121 2381138

Güverte (Ýngilizce) Güverte (Ýngilizce) (Tam Burslu)

4 4

MF-4 MF-4

70 10

2381146

Güverte (Ýngilizce) (%50 Burslu)

4

MF-4

20

15,17,28,49,76,168 11,15,17,28,49,76, 168 11,15,17,28,49,76, 168 15,17,28,49,76,168 11,15,17,28,49,76, 168 11,15,17,28,49,76, 168

...

...

----

...

...

----

... ...

... ...

— —

-------

...

...

----

...

...

----

2381077 2381085

(3)

(4)

4

MF-4

24

15,17,28,76

...

...

----

4

MF-4

6

11,15,17,28,76

...

...

----

1,75,197 1,2,197 1,75,197 1,2,197 1,75,197 1,2,197 1,75,197 1,2,197 1,75,197 1,2,197

71.800 ... 176.000 ... 64.300 87.000 137.000 160.000 39.400 ...

84.900 ... 197.000 ... 74.900 99.700 167.000 193.000 49.800 ...

18.300 ... 9.870 ... 9.060 10.400 13.000 13.600 3.080 ...

422 ---268 ---382 357 333 324 377 ----

262.000 272.000

— — — — — — — — —

226

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(5)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Mühendislik Fakültesi Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. (Ýng.) Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. (Ýngilizce) (Tam Burslu)

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(12)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

Adý

2009-ÖSYS MEB Bursu

(10)

Programýn

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(3)

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

135

1441357 1441398 1441178 1443119 1441365 1441186 1443127 1441194 1443135 1441206 1443473 1441214 1443143 1441222 1441239

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 Ekonometri 4 Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýktisat (Türkçe) 4 Ýktisat (Türkçe) (ÝÖ) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Ýþletme (Ýngilizce) 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 Uluslararasý Ticaret ve Finansman (ÝÖ) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 Çevre Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 Endüstri Mühendisliði 4 Gýda Mühendisliði 4 Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 Jeoloji Mühendisliði 4 Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Tekstil Mühendisliði 4 Týp Fakültesi 6 Denizli Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

1441373 1447698 1445659 1441153 1443099 1441723 1443481 1441161 1443102 1445667 1441296 1443192 1441288 1443151 1445675 1447701

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

RÝZE ÜNÝVERSÝTESÝ 1605432 1603214 1605424 1603206 1601106 1607284 1601012 1603043 1605416 1603194

1601375 1603186 1601053 1607292

1605449

2171015 2171031 2171048

Eðitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Týp Fakültesi Turgut Kýran Denizcilik Yüksekokulu Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. (Tam Burslu) Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. (%50 Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Sanat ve Sosyal Bilimler Prog. (Tam Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Prog. (%50 Burslu) Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý (Tam Burslu) Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý (%50 Burslu)

4 YGS-4 80 4 YGS-4 80 4 MF-2 50 4 MF-2 50 4 MF-1 90 4 MF-1 90 4 TM-2 120 4 TM-2 120 4 TS-1 50 4 TS-1 50

2 2 2 2 3 3 3 3 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

65 65 65 65 65 65 65 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 YGS-4 100 4 YGS-4 100

3 3 3 3

... ... — 2 ... ... — 1,17,121,708 111.000 126.000 22.700 1,2,17,121,708 203.000 218.000 30.700

------404 375

4 6

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 TS-2 TS-2

6 1 2 3 1

2 2 271.000 276.000 2 180.000 198.000 44.200 57.900 53.500 69.000

221 285 386 379

MF-4 MF-3

60 50

2 2

16,21 11.800 16.800

— —

471

4 YGS-1

70

2

1,16,21,294 75.100 87.400

3.040

424

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-3 TM-3 TM-3

156 18 9 57 9 20

17,21,28,148 214.000 247.000 11,17,21,28,148 108 382 11,17,21,28,148 3.260 5.360 17,21,28,148 319.000 356.000 11,17,21,28,148 487 1.100 11,17,21,28,148 5.700 8.950

— — — — — —

300 530 474 281 513 462

4

MF-4

254

17,21,28,148 93.300 106.000

342

4

MF-4

37

11,17,21,28,148

1.220

3.020

523

4

MF-4

75

11,17,21,28,148

9.960 14.700

480

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ 1451321 1453275 1456724

136

1452243 1451016 1453014 1451472 1453405 1452117 1451024 1453022 1451395 1453369 1451032 1453039 1451049 1453047 1451057 1453055 1451415 1451423 1453886 1451431 1453413 1451407 1453894 1451338 1453311 1451073 1453071 1451081 1453088 1451098 1453096 1451346 1453336 1451464 1451101 1453328 1451118 1453116 1451126 1453124 1451134 1453132 1451142 1453149 1456732 1458315

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Uzaktan Eðitim) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Alman Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) (ÝÖ) Sosyal Hizmet Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 4 YGS-1

75 75

2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 YGS-4 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4

65 40 55 55 55 55 45 45 45 65 65 55 55 55 55 55 55 45

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 45 45 45 45 75 75 75 75 65 65 75 75 50 50 45 75 75 95 95 100 100

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

120 120 90 90 75 75

6

1,46,75,149 73.600 85.900 1,2,46,149 89.500 103.000

2.960 3.880

425 412

1,241 1,149 1,46,75,149 1,2,46,149 1,46,75,149 1,2,149 1,15,75,149 1,46,75,149 1,2,46,149 46,75,149 2,46,149 1,46,75,149 1,2,46,149 1,46,75,149 1,2,46,149 1,46,75,149 1,2,46,149 1,46,75,149

111.000 ... 123.000 186.000 42.600 75.700 ... 80.700 75.300 12.600 17.300 48.300 62.400 23.900 33.400 25.600 10.500 88.400

125.000 5.200 ... ... 138.000 9.450 208.000 9.910 50.800 7.060 87.400 9.830 ... ... 102.000 16.500 95.500 15.900 17.700 — 23.400 — 64.500 8.180 81.400 9.450 32.100 2.090 43.100 2.740 34.900 2.760 16.000 1.520 103.000 20.300

396 ---302 262 413 369 ---427 430 437 425 385 373 396 384 407 433 414

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

83,127 2,83,127 46 2 46 2 46 2,46 46 2,46 46 2,46 46 2,46 83,124 2,83,124 46 46 2,46 46 2,46 46 2,46

20.300 ... 184.000 213.000 30.600 ... 192.000 217.000 270.000

15.200 ... 206.000 235.000 39.900 ... 228.000 254.000 276.000

238 ---263 249 387 ---317 310 221

141.000 212.000 97.900 141.000 16.900 22.000 16.000 166.000 187.000 46.400 56.700 40.100 33.200

159.000 234.000 111.000 157.000 13.200 15.600 21.800 200.000 223.000 60.400 72.900 52.700 44.300

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 3 3 3 2 2

46 2,46 46 2,46

137.000 232.000 139.000 237.000 125.000 2 163.000

163.000 267.000 165.000 272.000 149.000 192.000

— — — — — —

332 294 331 292 339 320

1 1 3 2 10 1 1 1 6

289 250 347 311 288 215 428 326 319 385 376 390 398

1451191 1453377 1451497 1451203 1453173 1451211 1453181 1451228 1453198 1451509 1451448 1451236 1453201 1451354 1453344 1451244 1453218 1451252 1453226 1452125 1452133 1452141 1452158 1452166 1452174 1452182 1452199 1452202 1452219 1452227 1452235 1451489 1451269 1451277

(5)

(6) (7)

3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

85 85 75 75 75 75 75 95 95 75 55 95 95 75 75 120 120 85 85

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-4 YGS-1 MF-3

4 YGS-2 4 YGS-2

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

241 46 2,46 251,705 46 2,46 241 46 2,46 241 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 1,17,121,708 1,2,17,121,708

309.000 148.000 239.000 ... 98.000 159.000 311.000 116.000 195.000 382.000 246.000 271.000 65.200 103.000 49.500 140.000

347.000 — 175.000 — 275.000 — ... — 123.000 — 192.000 — 349.000 — 139.000 — 227.000 — 418.000 — 281.000 — 308.000 — 84.700 — 128.000 — 60.300 15.000 156.000 25.500

271 327 292 ---351 324 277 344 307 252 290 282 371 349 436 394

3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3

4 2,4 241 4 2,4 4 2,4 4 2,4 241 4 4 2,4

34.400 61.000 157.000 158.000 189.000 35.300 50.500 48.300 65.100 173.000 61.900 59.200 87.300 269.000

41.600 70.500 175.000 176.000 209.000 42.600 58.900 56.400 75.300 192.000 71.500 68.400 99.800 282.000

422 379 292 292 273 421 394 398 373 282 377 381 348 232

63.500 77.000 190.000 132.000

73.400 88.500 210.000 148.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 40 40,53 272

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.050 11.100

— — — — — — — — — — — — —

------------------------------------487

50 90

2 3

1,38,78,87 144.000 156.000 18.100 1,38,87 100.000 111.000 14.100

363 396

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

3 4 4

En Küçük Puaný

(4)

4 TM-1 100 4 TM-1 130 4 TM-1 130 4 TM-1 30 4 TM-2 85 4 TM-2 85 4 TM-2 100 4 TM-1 80 4 TM-1 80 4 TM-1 100 4 TM-1 75 4 TM-1 75 4 TM-2 75 4 TM-2 75 4 YGS-4 120 4 YGS-4 120

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(2)

Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Uzaktan Eðitim) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Ýþletme (UOLP-Leeds Metropolitan) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Kamu Yönetimi (Uzaktan Eðitim) Maliye Maliye (ÝÖ) Maliye (Uzaktan Eðitim) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Bilgisayar Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (M.T.O.K.) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) Týp Fakültesi Sakarya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1451517 1451159 1453157 1452109 1451167 1453165 1456708 1451387 1453303 1456716 1451362 1453283 1451175 1453352 1451183 1453393

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

2 4 2,4 4 2,4

375 359 272 310


SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA)

137

1461021 1463476 1461038 1463944 1462733 1461046 1461054 1461429 1463969 1461062 1463011 1461079 1461087 1463028 1462758 1461095 1463036 1461107 1461115 1461123 1461131 1463451 1461148 1463044 1461156 1463052 1461164 1461172 1461189 1463069 1462741 1461775 1463952 1461013 1461877 1463492 1461921 1463977 1461282 1463154 1461938 1461869 1463504 1461258 1463138 1461905 1461319 1463179 1461327 1463187

Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Diþ Hekimliði Fakültesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Alman Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Arap Dili ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Arkeoloji Arkeoloji (ÝÖ) Fars Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Sanat Tarihi (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5

DÝL-1 50 DÝL-1 50 YGS-1 55 YGS-1 55 YGS-1 35 MF-2 45 TS-1 40 YGS-4 90 YGS-4 90 MF-2 80 MF-2 80 MF-2 40 MF-1 75 MF-1 75 MF-1 35 DÝL-1 90 DÝL-1 90 YGS-2 40 MF-1 40 YGS-5 55 TM-3 70 TM-3 70 TM-2 120 TM-2 120 TS-1 85 TS-1 85 TS-2 40 TS-2 40 TS-2 80 TS-2 80 TS-2 35 YGS-4 65 YGS-4 65 MF-3 90

2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 TS-2 TS-2 TM-3 TM-3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

55 55 50 50 70 70 45 45 45 65 65 35 70 70 75 75

4 2 5 7 1 1 6 5 2 10 3 1 3 13 1 8

1,83,127 1,2,83,127 1,75 1,2 1,737 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1 1,75 1,2 1,737 1,75 1,2 1 1,75 1,75 75 2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,2 1,737 1,75,80 1,2,80

15.400 18.100 55.900 ... ... 172.000 14.100 37.200 ... 115.000 141.000 171.000 31.600 46.400 ... 7.210 10.200 148.000 39.300 41.400 8.080 14.300 85.500 67.800 22.000 46.200 28.400 19.100 19.900 10.800 ... 53.400 ... 14.500

12.300 13.900 67.800 ... ... 193.000 20.400 46.700 ... 130.000 159.000 192.000 39.100 55.000 ... 6.410 8.570 159.000 47.200 56.600 12.200 19.600 108.000 87.900 29.800 58.100 38.200 27.000 28.000 16.500 ... 64.800 ... 19.800

1.270 1.380 2.010 ... ... 9.850 1.480 12.700 ... 9.340 9.650 9.850 5.800 7.460 ... 1.010 1.110 18.500 6.680 11.600 — — 11.000 9.870 1.950 3.480 2.970 2.270 2.320 1.550 ... 15.600 ... —

311 269 441 ------270 412 446 ---308 289 270 432 407 ---426 390 361 419 453 452 433 358 370 399 370 403 416 415 432 ---433 ---463

83,127 19.200 14.600 2,83,127

— — — — — — — — — — — — — — — —

253

2 ... ... 16,83 276.000 314.000 2,16,83 269.000 306.000 85,127 2,85,127 77 7.680 2,77 10.800 19.500 73.200 2 74.900 70.000 2 293.000

6.760 8.990 14.700 92.000 94.000 93.100 330.000

---292 295

421 383 297 365 364 368 288

1461946 1461954 1461217 1463093 1461233 1463113 1461266 1463936 1461274 1463146 1461299 1463162 1461368 1463223 1461376 1463231 1461384 1463248 1461392 1463256 1461404 1463419 1461412 1463512 1461437 1463264 1461445 1463272 1461453 1463484 1461681 1461555 1464019 1461563 1463993 1461571 1464002 1461588 1462717 1463928 1461596 1463358

En Küçük Puaný

(10)

(11)

(12)

(4)

4 4 4 4 4

TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 DÝL-3

75 75 85 85 40

4

MF-3

29

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2 TM-2

1 90 90 85 85 85 85 85 85 85 85 250 250

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

120 120 130 130 130 130 110 110

3 3 4 4 4 4 3 3

4 YGS-4 150 4 YGS-4 150

4 4

4 4 4 4 4 4 6

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 MF-3

70 70 70 70 70 70 180

2 2 2 2 2 2 5

46 2,46 46 2,46 46 2

48.000 52.100 33.700 46.000 53.400 63.000 7.330

60.200 65.000 43.500 57.800 66.700 78.200 11.400

— — — — — — —

368 365 383 370 363 356 486

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

65 65 65 65 70 70 65 85 85 85 85

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

15,16 2 15,16 2 15,16 2 15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16

35.500 ... 176.000 ... 38.000 ... 48.300 104.000 165.000 56.400 84.300

42.700 ... 196.000 ... 45.400 ... 56.400 118.000 183.000 65.300 96.600

— — — — — — — — — — —

421 ---280 ---416 ---398 332 287 385 351

2 2 3 3 1

(8)

(9)

(3)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Urdu Dili ve Edebiyatý Fen Fakültesi Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (ÝÖ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) Meram Týp Fakültesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1461335 1463195 1461343 1463207 1461913

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

40.000 2 54.200 12.600 2 29.400

52.600 70.000 18.800 39.500

— — — — —

390 378 428 402

178,251

178,187,251

254 ---253

100.000 166.000 22.300 22.800

— — — — — — — — — — — — —

158.000 270.000 143.000 238.000 112.000 230.000 100.000 174.000

— — — — — — — —

334 293 342 303 356 311 363 330

1,16,121 27.400 35.700 10.600 1,2,16,121 90.500 105.000 20.600

455 413

213.000 235.000 2 270.000 275.000 2 2

233.000 252.000 ... ... 205.000 227.000

2 87.500 2 149.000 15.500 2 15.900 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16

134.000 235.000 119.000 206.000 89.100 195.000 78.400 143.000

249 222

357 305 428 427


1469699 1461649 1461657 1461803 1461698

138

1462631 1462648 1461718 1462656 1462664 1462672 1462689 1462697 1462709 1461461 1461478 1462725 1461885 1461893

75 75 65 65 65 65 95 95 29

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

1 45 65 55 110 150

MF-2 MF-2 MF-4 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

2 2 2 2 2 2 3 3

15,16 2,15,16 15,16 2,46 15,16 2,15,16 15,17,86 2,15,16 178,251

236

101.000 ... 241.000 294.000 67.700 85.600

114.000 ... 261.000 294.000 78.100 98.000

2 2 2 3 4

178,187,251 67.200 94.200 15,16 30.900 15,16 132.000 9.440 15,16 126.000

77.500 107.000 37.800 149.000 13.900 143.000

— — — — — —

371 341 429 309 478 296

30 30 70 30 30 30 30 30 30

1 1 2 1 1 1 1 1 1

216.000 180.000 15,16 75.800 217.000 294.000 ... ... 264.000 278.000

238.000 201.000 87.100 251.000 294.000 ... ... 273.000 278.000

— — — — — — — — —

248 266 360 299 210 ------225 212

YGS-2 90 YGS-2 100 YGS-6 50 YGS-5 60

3 3 2 2

141.000 92.000 146.000 71.600

16.900 12.400 20.100 13.500

373 413 396 443

YGS-2

2

1,38 98.400 109.000 14.000

398

60

1,38,78 1,38 1 1

131.000 80.500 133.000 54.200

335 ---246 209 370 349

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ 1731065 1731016 1731024 1733014 1731032 1733022 1731049 1731211 1731073 1735224 1731081 1735232 1731057

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Kimya Matematik Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 4 MF-2 4 MF-1 4 MF-1 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-2

45 75 65 65 85 85 85 45

2 2 2 2 3 3 3 2

2 1 1

4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1

45 45 45

2 2 2

271.000 276.000 270.000 276.000 179.000 196.000

— — —

220 221 285

4

MF-4

45

2

227.000 248.000

253

4 YGS-2 100

3

1,38 111.000 122.000 15.100

387

2 1 1

1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75

79.700 192.000 63.000 90.200 38.200 101.000 28.800 ...

92.300 3.290 214.000 9.930 73.600 8.970 103.000 10.600 52.500 7.140 126.000 11.800 37.800 2.430 ... ...

420 259 384 354 394 350 389 ----

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn Kodu

(9)

262.000 278.000

Programýn

Öðretim Süresi

(8)

En Küçük Puaný

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

(4)

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Jeoloji Mühendisliði 4 Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 Kimya Mühendisliði 4 Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 Maden Mühendisliði 4 Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Makine Müh. (UOLP-Montana State Bozeman) 4 Makine Mühendisliði (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) 4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 Mimarlýk 4 Þehir ve Bölge Planlama 4 Selçuklu Týp Fakültesi 6 Veteriner Fakültesi 5 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 Bitki Koruma 4 Gýda Mühendisliði 4 Tarým Ekonomisi 4 Tarým Makineleri 4 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 Tarla Bitkileri 4 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 Zootekni 4 Konya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 Hemþirelik 4 Saðlýk Yönetimi 4 Sosyal Hizmet 4 Akþehir Kadir Yallagöz Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4

Genel Kontenjan

(1)

1461616 1463374 1461791 1463985 1461624 1463468 1461632 1463382 1461962 1461979

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 1721019 1723151 1721027 1721035 1723143 1721194 1723168 1721043 1723119 1721092 1723127 1721051 1723135 1721084 1723025 1721076

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Ýstatistik Ýstatistik (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

4 MF-2 4 MF-2 4 YGS-5 4 TM-2 4 TM-2 4 TS-1 4 TS-1

45 45 55 75 75 45 45

2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1

45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2

4 4

MF-4 MF-4

80 80

2 2

4 YGS-2

60

2

1 2 1 1

1,75 161.000 181.000 9.800 1,2 ... ... ... 1,75 117.000 141.000 19.800 1,75 47.600 63.800 8.120 1,2 ... ... ... 1,75 ... ... ... 1,2 ... ... ... 268.000 275.000 ... ... 241.000 259.000 2 ... ... 183.000 201.000 2 ... ...

— — — — — —

2

— —

2

1,38 109.000 120.000 14.900

276 ---409 385 ---------223 ---250 ---283 ----

389

SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) 1471019 1471621 1471027 1473017 1471528 1473396 1471511 1473371 1471035 1473025 1471483 1471043 1473033 1471051 1473041 1471068 1473058 1471076 1473066 1471084 1473074 1471935 1471605 1473278 1471593 1471112 1473082

Diþ Hekimliði Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ýktisat Ýktisat (ÝÖ)

5

MF-3

70

2

87 17.000 22.600

456

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 TS-1 TS-1 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2

35 75 75 45 45 55 55 75 75 45 65 65 65 65 75 75 75 75 65 65 100

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

55 239.000 238.000 2 24.900 2 ... 242.000 2 213.000

303 238

130.000 2 184.000 173.000 2 261.000 48.400 2 73.500 20.400 2 29.300 10.100

145.000 202.000 208.000 299.000 62.800 92.300 28.600 39.400 14.600

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

65 65 65 120 120

2 2 2 3 3

167.000 2 216.000 176.000 250.000 2 276.000

196.000 249.000 206.000 286.000 312.000

— — — — —

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

2 77

277.000 258.000 33.300 ... 280.000 250.000

9.240 7.950 254.000 268.000

2

395 ---302 311 402 230 320 282 324 297 383 365 414 402 443 318 300 315 288 281


139

1471569 1473286 1471161 1473261 1471178 1473253 1471577 1471316 1471186 1473119 1471194 1473127 1471206 1473135 1471214 1473237 1471222 1473143 1471239 1471536 1471247 1473245 1471503 1473432 1471255 1473424 1471613 1471825 1471833 1471841 1471951 1473449 1471968 1473457 1471976 1473465 1471984 1473473 1471992 1473481

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

298 269 334 291 314 278 ------401 370

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

65 65 55 55 55 55 45 60 95 95 55 55 75 75 75 75 105 105 45 35 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2

15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 2,15,16 15,16 15,16 15,16 2

407 378 278 255 411 378 386 330 359 329 210

93.600 144.000 48.400 144.000 225.000 260.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 40 80 80 30

1 1 2 2 1

15,16 258.000 275.000 2,46 ... ... 259.000 276.000 2,46 ... ... 46 173.000 192.000

— — — — —

237 ---237 ---282

4 4 4

MF-3 MF-3 MF-3

60 60 80

2 2 2

38,78,87 133.000 151.000 87 16.600 22.100 38,87 78.700 88.100

— — —

291 457 344

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 YGS-1 YGS-1 MF-4 MF-4 YGS-1 YGS-1 MF-4 MF-4

30 30 45 45 30 30 45 45 30 30

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1

— — — — — — — — — —

-------------------------------

2 46 2,46 46 2,46 15,16 2

42.800 61.500 180.000 222.000 40.700 61.900 55.800 106.000 76.300 108.000 294.000

270.000 283.000 278.000 288.000

81.600 128.000 40.900 46 128.000 15,16 205.000 2 241.000

40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40 40,53 2,40,53 40 2,40

50.400 71.100 200.000 243.000 48.300 71.500 64.700 120.000 87.700 122.000 294.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

231 227 354 312 411 313 264 246

1471858 1471866 1471874 1471882 1471899 1471902 1471919 1471927 1471638 1473408

(5)

(6) (7)

(8)

2 2 4

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1

46 46 46 46 46 46 46

4 4

MF-4 MF-4

100 100

3 3

46,262 2,262

4 TM-1 4 TM-1 4 YGS-4

55 55 75

2 2 2

En Küçük Puaný

(4)

4 YGS-1 45 4 YGS-1 45 6 MF-3 160

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) Ýmalat Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Týp Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarým Ekonomisi Tarým Makineleri Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1472001 1473498 1471296

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

15,16 221.000 255.000 — 2,15,16 317.000 354.000 — 134.000 163.000 — 2 262.000 299.000 — 179.000 208.000 — 2 286.000 323.000 — ... ... — 2 ... ... — 1,46 119.000 135.000 23.500 1,2 222.000 236.000 32.200

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

4 4 3 3 3 3 2 2 3 3

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

4 TM-1 140 4 TM-1 140 4 TM-2 120 4 TM-2 120 4 TM-1 85 4 TM-1 85 4 TM-1 45 4 TM-1 45 4 YGS-4 120 4 YGS-4 120

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Saðlýk Yönetimi Saðlýk Yönetimi (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeofizik Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Maden Mühendisliði Maden Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Tekstil Mühendisliði Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Endüstrisi Mühendisliði (ÝÖ) Orman Mühendisliði Orman Mühendisliði (ÝÖ) Peyzaj Mimarlýðý Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemþirelik Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) Elektrik-Elektronik Müh. (ÝÖ) (M.T.O.K.) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (ÝÖ) Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) Enerji Sistemleri Mühendisliði (ÝÖ) (M.T.O.K.) Ýmalat Mühendisliði Ýmalat Mühendisliði (ÝÖ)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1471129 1473099 1471137 1473102 1471145 1473229 1471943 1473416 1471153 1473388

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

40,53 ... ... 2,40,53 ... ... 15,16 10.200 14.900

— — —

------476

— — — — — — — —

244 268 287 ------227 221

— —

----

248.000 283.000 — 232.000 266.000 — 1,16,121 189.000 205.000 29.600

289 294 379

223.000 245.000 176.000 196.000 253.000 289.000 ... ... ... ... 261.000 272.000 270.000 276.000

...

...

ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ 1935052 1935044 1935036

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Ýlahiyat Fakültesi

TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 2261013 2261123 2261131 2265026 2265042 2261368 2261021 2261038 2261299 2261046 2261054 2261302 2261376 2261384 2261392 2261164 2261172 2261319 2261062 2261079 2261327 2261087 2261095 2261335 2261148 2261156 2261343

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (Tam Burslu) Tarih (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Uluslararasý Giriþimcilik Uluslararasý Giriþimcilik (Tam Burslu) Uluslararasý Giriþimcilik (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu)

4 4 4 4 4 4

MF-1 TS-2 TS-2 TM-2 TM-2 TM-2

10 10 10 25 9 10

11,17,21,86,107 19.500 25.800 11,16,21,107 4.200 7.250 11,16,21,107 65 155 16,21,107 20.100 28.700 11,16,21,107 175 499 11,16,21,107 ... ...

— — — — — —

457 454 519 418 527 ----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2

55 8 18 55 8 18 10 10 10 55 8 18

17,21,86,107 445.000 475.000 11,17,21,86,107 1.100 2.150 11,17,21,86,107 ... ... 17,21,86,107 261.000 297.000 11,17,21,86,107 1.120 2.170 11,17,21,86,107 ... ... 17,21,86,107 ... ... 11,17,21,86,107 ... ... 11,17,21,86,107 ... ... 17,21,86,107 416.000 450.000 11,17,21,86,107 2.510 4.330 11,17,21,86,107 ... ...

— — — — — — — — — — — —

235 498 ---285 498 ------------249 482 ----

4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 10 20 40 10 20 40 10 20

17,21,86,107 89.700 103.000 11,17,21,86,107 9.010 13.600 11,17,21,86,107 ... ... 17,21,86,107 63.700 73.600 11,17,21,86,107 4.920 8.500 11,17,21,86,107 ... ... 17,21,86,107 56.300 65.100 11,17,21,86,107 3.550 6.560 11,17,21,86,107 ... ...

— — — — — — — — —

345 483 ---375 498 ---386 506 ----

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


342 477 ----

TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) 2531098 2531101 2531016 2531024 2531032 2531049 2531065 2531057 2531073 2531081

Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu)

4 4

TM-1 TM-1

81 9

17,21,28,719 11,17,21,28,719

... ...

... ...

— —

-------

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

54 6 54 6 54 6 54 6

17,21,28,719 11,17,21,28,719 17,21,28,719 11,17,21,28,719 17,21,28,719 11,17,21,28,719 17,21,28,719 11,17,21,28,719

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — —

-------------------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 50 YGS-1 45 MF-2 50 MF-2 50 DÝL-1 80 DÝL-1 80 YGS-5 55 YGS-5 55 TM-2 100 TM-2 100 TS-1 55 TS-1 55 TS-2 35 YGS-4 55 YGS-4 55

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2

1,83,127 1,75 1,75 1,2 1,21,75,77 1,2,21,77 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2

16.500 77.500 154.000 ... 7.170 7.950 88.800 ... 88.300 100.000 31.400 ... 32.400 76.600 ...

12.900 89.900 173.000 ... 6.390 6.970 111.000 ... 112.000 126.000 40.800 ... 43.200 90.100 ...

1.300 3.160 9.750 ... 1.000 1.040 17.300 ... 11.200 11.800 2.600 ... 3.210 18.900 ...

295 422 280 ---426 417 422 ---357 350 386 ---399 420 ----

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 DÝL-2

55 25 25 20 30 25 30 50 70 70 80 80 25

2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1

236.000 238 229 288 125,127 16.500 235 21,77 7.480 85.100 49.300 2 56.900 21.600 2 41.100 114

274.000

— — — — — — — — — — — — —

304

4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2

70 70 70

2 2 2

TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) 140

1481032 1481509 1481049 1483413 1481057 1483149 1481379 1483438 1481065 1483014 1481431 1483421 1481489 1486708 1483446 1481101 1481456 1481423 1486724 1481387 1481448 1481395 1481354 1481134 1483088 1481142 1483047 1481472 1481073 1481081 1483039

Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arnavutça Boþnakça Hýrvat Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Bulgarca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Sanat Tarihi Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Yunanca Fen Fakültesi Biyoloji Fizik Fizik (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2 1 5 2 2 1 1 6

12.900 6.590 105.000 64.000 73.200 30.000 54.000

229.000 251.000 2

— — —

295 423 358 382 376 413 389

242

1486716 1488042 1486696 1488026 1481159 1483132 1481167 1483055 1481175 1483063 1486688 1488018 1481464 1488034 1481183 1483124 1481497 1481191 1483108 1481203 1486757 1486732 1486749 1481211 1481407 1488059 1481415 1483116 1486765 1486773 1486781 1486798 1486801

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Kimya 4 MF-2 Kimya (ÝÖ) 4 MF-2 Matematik 4 MF-1 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM-1 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM-1 Ekonometri 4 TM-1 Ekonometri (ÝÖ) 4 TM-1 Ýktisat 4 TM-1 Ýktisat (ÝÖ) 4 TM-1 Ýþletme 4 TM-1 Ýþletme (ÝÖ) 4 TM-1 Kamu Yönetimi 4 TM-2 Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM-2 Maliye 4 TM-1 Maliye (ÝÖ) 4 TM-1 Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2 Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM-2 Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4 Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Gýda Mühendisliði 4 MF-4 Makine Mühendisliði 4 MF-4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF-4 Mimarlýk 4 MF-4 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF-3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF-3 Hemþirelik 4 MF-3 Týp Fakültesi 6 MF-3 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk 4 YGS-6 Bankacýlýk (ÝÖ) 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (ÝÖ) 4 YGS-6 Keþan Yusuf Çapraz Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 4 YGS-6 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 YGS-1 Gümrük Ýþletme 4 YGS-6 Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 YGS-6 Uluslararasý Ticaret 4 YGS-6

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

1481098 1483071 1481118

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

— — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

17,21,86,107 92.800 106.000 11,17,21,86,107 11.000 15.900 11,17,21,86,107 ... ...

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

40 10 20

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MF-4 MF-4 MF-4

MEB Bursu

(4)

4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2261107 2261115 2261351

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

70 70 70

2 2 2

208.000 231.000 2 259.000 271.000 105.000 119.000

— — —

251 228 340

55 55 55 55 80 80 75 75 65 65 55 55 60 60

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

162.000 2 199.000 164.000 2 199.000 186.000 2 265.000 175.000 2 263.000 115.000 2 167.000 155.000 2 238.000 95.700 2 107.000

190.000 231.000 193.000 231.000 216.000 301.000 204.000 300.000 141.000 201.000 182.000 273.000 120.000 133.000

— — — — — — — — — — — — — —

321 306 320 306 311 284 315 284 343 321 324 292 353 347

80 80 40 85 85 77

2 2 1 3 3 2

47.300 2 68.300 80.100 15,17,86 76.000 2,15,17,86 109.000 44.900

55.200 78.800 91.900 87.300 124.000 52.600

— — — — — —

400 369 355 360 327 404

45 45 80 160

2 2 2 4

20.300 16.900 38 77.200 13.400

26.100 22.500 86.400 18.600

— — — —

448 457 346 466

55 55 55 55

2 2 2 2

1 1,2 1 1,2

195.000 236.000 388.000 485.000

208.000 248.000 390.000 477.000

24.500 27.600 41.800 53.700

371 357 315 293

55 55 55 55 55

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

212.000 98.400 207.000 147.000 222.000

225.000 111.000 220.000 161.000 235.000

25.800 4.400 25.400 21.100 26.600

365 405 367 389 362

TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ 1941224 1943214 1941171 1943178 1941216 1943206 1941188 1943186

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ)

4 4

TM-3 TM-3

50 50

2 2

4 2,4

... ...

... ...

— —

-------

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

50 50 50 50 50 50

2 2 2 2 2 2

4 2,4 4 2,4 4 2,4

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

4 2,4 4 2,4 4 2,4 4 2,4 4 2,4 4

... ... 175.000 207.000 ... ... ... ... 239.000 264.000 ...

... ... 194.000 227.000 ... ... ... ... 258.000 279.000 ...

— — — — — — — — — — —

------281 263 ------------247 234 ----

4 4

MF-4 MF-4

75 75

2 2

4 2,4

4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

30 22 23 40 30 30

720 11,720 11,720 720 11,720 11,720

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

— — — — — —

-------------------

4 4

DÝL-1 DÝL-1

27 3

1,21,227 1,11,21,227

6.600

6.020

989

432

4 4 4 4 4 4

MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2

21 4 45 5 25 3

16,21,227 11,16,21,227 16,21,227 252.000 289.000 11,16,21,227 11.100 15.700 16,21,227 110.000 137.000 11,16,21,227 6.090 9.350

— — — — — —

299 442 345 459

4 TM-1 4 TM-1 4 TM-2 4 TM-2 4 TM-1 4 TM-1 6 MF-3 6 MF-3 4 YGS-2 4 YGS-2

27 3 36 4 22 3 45 5 27 3

4 DÝL-1 4 YGS-1

55 65

— —

TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)

141

2461045 2461053 2461061 2461012 2461029 2461037

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu)

UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 2211112 2211129 2211019 2211027 2211137 2211145 2211035 2211043 2211051 2211068 2211076 2211084 2211178 2211186 2211092 2211104 2211161 2211153

Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Ýstatistik Ýstatistik (Tam Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Tam Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)

16,21,227 11,16,21,227 16,21,227 11,16,21,227 16,21,227 11,16,21,227 16,21,227 11,16,21,227 1,16,21,38,227 1,11,16,21,38,227

123.000 22.600 8.440 266.000 73.200

— — — — — — — — 29.900 10.600

352 456 496 313 430

1,67,83,127 13.400 10.800 1,67,75 59.300 71.400

1.190 2.210

343 438

135.000 160.000 30.300 42.500 101.000 17.000 5.060 253.000 61.700

333 403

ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) 1491038 1491046

Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr.

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

2 2

5

1491478 1491115 1493036 1491123 1493594 1491131 1493044 1491148 1493052 1491156 1493069 1491412 1491164 1491172 1491189 1493077 1491197 1493085 1491453 1491209 1493093 1491217 1493105 1491225 1493113 1491233 1493121 1491241 1493138 1491258 1493146 1491266 1493154 1491274 1493195

En Küçük Puaný

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(2)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Zihin Engelliler Öðretmenliði Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Felsefe Felsefe (ÝÖ) Fizik Fizik (ÝÖ) Kimya Kimya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ekonometri Ekonometri (ÝÖ) Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Ýlahiyat (ÝÖ)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(1)

1491282 1491437 1491054 1491486 1493578 1491062 1493011 1491079 1493586 1491087 1491095 1493028 1491461 1491107 1493561 1492037

MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

(3)

(Bk. Sayfa 155)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1945143 1947158

(2)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Jeoloji Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (ÝÖ)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

1941155 1943153 1945151 1947166 1941208 1943194 1941163 1943161 1945168 1947174 1941196

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,67,75 1,67,75 1,67,85,127,128 1,67,75 1,2,67 1,15,67,75,77 1,2,15,67,77 1,67,75 1,2,67 67,75 1,67,75 1,2,67 1,67,75 1,67,75 1,2,67 1,67,75

30.300 81.900 17.700 25.300 ... 5.190 8.640 59.600 ... 8.240 39.800 64.400 15.400 16.500 ... ...

38.900 11.200 91.500 8.450 13.600 1.360 32.100 4.970 ... ... 4.840 923 7.510 1.060 77.700 14.100 ... ... 12.300 — 54.600 7.320 83.700 9.590 22.100 1.550 23.800 2.050 ... ... ... ...

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

4,67,112 4,67,112 2,67 4,67,112 2,67 4,67,112 2,67 15,17,67,86,112 2,67 4,67,112 2,67 4,67,112 67 4,67,112 4,67,112 2,67 67 2,67 4,67,72,112

197.000 171.000 229.000 155.000 ... 225.000 276.000 125.000 181.000 69.500 121.000 10.000 62.400 45.300 37.700 43.600 16.300 17.500 7.640

233.000 192.000 251.000 189.000 ... 247.000 277.000 140.000 202.000 80.600 135.000 14.600 79.600 61.700 49.700 57.000 23.500 25.000 11.400

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

316 270 242 330 ---244 215 301 265 376 327 445 372 385 393 387 421 419 452

100 100 100 100 200 200 210 210 110 110 170 170 120 120

3 3 3 3 5 5 6 6 3 3 5 5 3 3

67 2,67 67 2,67 67 2,67 67 2,67 67 2,67 67 2,67 67 2,67

126.000 160.000 111.000 173.000 138.000 212.000 114.000 192.000 72.800 109.000 111.000 161.000 44.900 74.200

150.000 188.000 134.000 202.000 163.000 246.000 137.000 223.000 93.600 135.000 133.000 189.000 60.600 95.200

— — — — — — — — — — — — — —

338 322 346 316 332 301 345 308 366 346 347 321 388 365

4 YGS-4 200 4 YGS-4 200

5 5

1,17,67,121,708 29.100 37.700 11.000 1,2,17,67,121,708 117.000 132.000 23.300

453 402

(3)

(4)

(5)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-4 MF-2 DÝL-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-2 TM-2 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4

70 50 50 40 40 160 160 45 45 50 110 110 40 60 60 55

2 2 2 1 1 4 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 MF-2 MF-2 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-3 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TM-2

30 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 60 50 60 70 70 60 60 100

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

6 1 1 10 2 8 2 1 1 6

(Bk. Sayfa 155)

(8)

452 344 276 444 ---447 409 439 ---451 392 372 410 421 -------


1491013

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3

65 85 85 55 100 100 55 95 95 220 120

2 3 3 2 3 3 2 3 3 6 3

4,67,112 4,67,112 2,67 15,17,67,86,112 4,67,112 2,67 4,67,112 4,67,112 2,67 15,17,67,86,112 15,17,67,86,112

106.000 38.200 51.400 26.100 42.900 57.200 25.000 147.000 206.000 7.530 111.000

120.000 45.600 59.800 32.600 50.500 66.200 31.400 164.000 226.000 11.700 126.000

— — — — — — — — — — —

330 416 393 439 407 384 442 299 264 485 308

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 TM-1 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 60 30 30 30 30

1 1 1 2 1 1 1 1

67 67 67 67 67 67 67 67

179.000 145.000 116.000 51.300 215.000 ... 250.000 240.000

200.000 164.000 131.000 59.600 249.000 ... 267.000 260.000

— — — — — — — —

266 286 322 393 300 ---232 237

4 YGS-2 120

3

1,38,67 69.500 80.900 11.400

423

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1 MF-1 TM-2 TM-2 TS-1 TS-1 TS-2 TS-2

40 40 45 45 55 55 55 55 55 55

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

55 55 65 65 55 55 65 65

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

75 75 75 75 75 75 75

2 2 2 2 2 2 2

UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ 1591151 1597162 1591168 1597179 1591017 1593015 1591025 1593023 1591033 1593031 1591041 1593125 1591058 1593048 1591066 1593117 1591074 1593056 1591143 1591082 1593064 1591099 1593072 1591102 1593089

Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Coðrafya Coðrafya (ÝÖ) Matematik Matematik (ÝÖ) Tarih Tarih (ÝÖ) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ÝÖ) Maliye Maliye (ÝÖ)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1 1 1 1 1

1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,2

164.000 195.000 47.300 57.500 34.400 93.100 47.600 37.600 23.200 24.100

184.000 9.810 217.000 9.940 56.000 7.570 67.600 8.550 47.900 6.690 117.000 11.400 59.800 3.570 47.800 2.980 31.900 2.580 33.100 2.650

275 258 406 391 398 354 369 379 410 409

32.100 2 40.600 148.000 2 192.000 47.800 2 68.500 28.300 2 39.900

41.700 51.200 164.000 210.000 62.200 86.500 38.000 52.500

— — — — — — — —

385 376 306 277 383 368 404 391

264.000 235.000 2 289.000 190.000 2 255.000 199.000 2 249.000

300.000 270.000 326.000 224.000 292.000 231.000 285.000

— — — — — — —

284 293 277 313 293 306 289

1595547 1591119 1593109 1591127 1593097 1591135

(3)

(4)

4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

45 55 55 55 55

2 2 2 2 2

4 YGS-2

80

2

4

TM-2

75

2

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

55 55 55 55

2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2

45 45 55 55 55 55 55 55

2 2 2 2 2 2 2 2

MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-2 TM-2 TM-2

10 4 11 12 3 10 12 3 10 12 3 10 12 3 10 83 10 7

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 21,28,228 11,21,28,228 11,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 21,28,228 11,21,28,228 11,21,28,228 16,21,228 11,16,21,228 11,16,21,228

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

28 5 7 37 5 8

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(2)

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Tekstil Mühendisliði Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(1)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(12)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

Adý

2009-ÖSYS MEB Bursu

(10)

Programýn

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

En Küçük Puaný

(9)

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(8)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(6) (7)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(5)

Okul Birincisi Kontenjaný

(4)

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

142

1496184 1496652 1496713 1491384 1496669 1496685 1496693 1496705

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

1491299 1491302 1493187 1491319 1491327 1493162 1491335 1491343 1493179 1491351 1491368

(2)

Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) Endüstri Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mimarlýk Tekstil Mühendisliði Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyosistem Mühendisliði Gýda Mühendisliði Tarým Ekonomisi Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Bursa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik

Genel Kontenjan

(1)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

128.000 144.000 97.800 111.000 2 139.000 155.000

— — — — —

312 337 304

1,38 95.600 107.000 13.700

400

2

YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ 1951177 1955218 1955226 1955234 1955242 1951169 1953126 1951018 1953098 1955259 1953118 1955267 1953101

Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði Polimer Mühendisliði Yalova Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) Ýþletme (Ýngilizce) Ýþletme (ÝÖ) Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet (ÝÖ) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (ÝÖ)

...

...

----

48.800 59.900 68.700 84.400

57.000 69.300 79.400 96.700

— — — —

397 380 368 351

... ... 2 ... ... 15,17,28 77.500 96.300 2 ... ... 15,16 22.500 30.600 2 ... ... 15,17,28 54.800 72.300 2,15,17,28 ... ...

— — — — — — — —

------368 ---414 ---379 ----

15,16 15,16 15,16 15,17,86

YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 2225546 2225554 2221753 2221049 2221057 2221065 2221346 2221354 2221362 2221016 2221211 2221032 2221456 2221464 2221472 2221509 2221489 2221497 2221073 2221081 2221236 2221098 2221101 2221134

Fen-Edebiyat Fakültesi Aktüerya Bilimleri 4 Aktüerya Bilimleri (Tam Burslu) 4 Aktüerya Bilimleri (%50 Burslu) 4 Ýstatistik 4 Ýstatistik (Tam Burslu) 4 Ýstatistik (%50 Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) 4 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 Matematik 4 Matematik (Tam Burslu) 4 Matematik (%50 Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 Ýktisat (Tam Burslu) 4 Ýktisat (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

57.400 67.400 ... ... 113.000 127.000 167.000 184.000 5.440 10.300

5.090 8.640

74.700 86.300 134.000 149.000 3.490 3.530 4.990 4.700 78.600 100.000 5.750 8.930 10.000 14.500

66.100 116.000 465.000 31.900 73.900

83.800 138.000 490.000 44.900 92.300

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

391 ---333 293 444 390 370 317 465 449 363 460 443

376 344 230 407 370


143

2221167 2221379 2221387 2221313 2221321 2221338 2221118 2221228 2221142 2221423 2221431 2221448 2221126 2221244 2221159 2225587 2225595 2221761 2221786 2221794 2221806

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

39 5 6 39 5 6

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

4 4 4

5 5 5 5 5

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

184.000 217.000 501.000 75.200 ... 503.000 54.000 113.000

323 311 225 382 ---224 399 358

7.720 22.200 409.000 33.900 56.600

12.200 30.000 397.000 43.600 70.500

— — — — — —

428 399 227 383 361

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

282.000 50.400 76.200 128.000 26.000 38.900

289.000 58.800 87.600 144.000 32.500 46.400

— — — — — —

224 395 360 312 440 414

36 6 8 27 5 8 36 6 8 27 5 8

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

274.000 29.600 52.900 205.000 28.300 47.600 174.000 29.500 39.200 281.000 34.200 ...

286.000 36.400 61.400 225.000 35.000 55.600 193.000 36.300 46.700 289.000 41.400 ...

— — — — — — — — — — — —

229 432 391 264 434 399 282 432 414 225 423 ----

MF-4 MF-4 MF-4

33 4 3

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

45 5 58 7 5

14,17,21,28,63 31.700 38.200 11,14,17,21,28,63 4.290 7.380 14,17,21,28,63 31.600 38.100 11,14,17,21,28,63 5.170 8.590 11,14,17,21,28,63 10.300 15.100

— — — — —

423 500 423 495 475

4 YGS-1

30

1,17,21,28,63 428.000 408.000 38.900

279

4 YGS-1

5

1,11,17,21,28,63 51.700 63.500

1.800

446

4 YGS-1

10

1,11,17,21,28,63 112.000 126.000

5.230

396

YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2181012 2181029 2181579 2181587 2182044 2182011 2182028 2182036

Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi (%50 Burslu) Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

— — — — — — — — —

(1)

2181725 2181733 2182052 2181741 2181758 2182069 2181827 2181835 2182077 2181709 2181717 2182085 2181114 2181122 2182093 2181766 2181774 2182366 2181037 2181045 2182105 2181053 2181061 2182113 2181078 2181086 2182121 2181094 2181106 2182138 2181802 2181819 2182146 2181892 2181904 2182154 2181139 2181147 2182162 2181155 2181163 2182179 2181196 2181208 2182187 2181171 2181884 2181188 2181216 2181224 2182195

(2)

Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Matematik Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði (Tam Burslu) Matematik Öðretmenliði (%50 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%50 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Antropoloji (Tam Burslu) Antropoloji (%50 Burslu) Çeviribilim Çeviribilim (Tam Burslu) Çeviribilim (%50 Burslu) Felsefe Felsefe (Tam Burslu) Felsefe (%50 Burslu) Fizik Fizik (Tam Burslu) Fizik (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Matematik Matematik (Tam Burslu) Matematik (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Tam Burslu) Sosyoloji (%50 Burslu) Tarih Tarih (Tam Burslu) Tarih (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarlýðý (Tam Burslu) Peyzaj Mimarlýðý (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu)

(5)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2

30 10 10 30 5 10 40 10 20 30 10 20

1,21,28,63 1,11,21,28,63 1,11,21,28,63 1,17,21,28,63 1,11,17,21,28,63 1,11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 1,17,21,28,63 1,11,17,21,28,63 1,11,17,21,28,63

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 MF-2 MF-2 MF-2 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 MF-1 MF-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

10 10 10 25 15 25 5 10 15 5 10 15 10 5 30 10 10 20 50 10 20 15 5 20 10 10 10 20 10 20

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 21,28,63 11,21,28,63 11,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 21,28,63 11,21,28,63 11,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 16,21,63 11,16,21,63 11,16,21,63

52.700 155.000 249.000 3.340 23.200 514.000 16.700 178.000 406.000 28.000 84.800 433.000 1.990 44.000

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 TM-2 TM-2

10 5 20 90 30 30

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63

288.000 46.900 163.000 92.300 767 15.900

4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1

20 10 30

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

En Küçük Puaný

37 5 8 23 4 8

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

156.000 186.000 483.000 58.200 ... 488.000 39.700 92.800

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228 17,21,28,228 11,17,21,28,228 11,17,21,28,228

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

25 4 6 37 5 8 42 6 7

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) Uluslararasý Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Ulus.Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) Ulus. Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (% 50 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) Sanat ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým Endüstriyel Tasarým (Tam Burslu) Endüstriyel Tasarým (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

2221252 2221269 2221277 2221395 2221407 2221415

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2221175 2221183 2221191 2225562 2225579 2221778 2221285 2221293 2221305

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

22.100 7.040 8.400 255.000 20.500 92.900 194.000 7.270 21.500 255.000 77 42.100

15.600 1.440 6.310 1.000 7.320 1.050 272.000 13.600 26.800 4.310 106.000 10.700 230.000 — 11.100 — 29.100 — 272.000 5.690 177 152 55.100 3.700

538.000 546.000 53.400 72.400 336.000 373.000

214 427 412 243 455 352 317 455 416 288 517 388

62.300 171.000 286.000 5.660 31.600 532.000 22.700 213.000 401.000 37.700 105.000 417.000 3.740 57.600

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

397 301 300 476 413 230 427 322 235 404 358 225 468 387

292.000 54.700 181.000 116.000 1.600 22.800

— — — — — —

220 401 289 354 505 427

17,21,28,63 11,17,21,28,63 27.600 39.800 11,17,21,28,63 206.000 239.000

— — —

412 303

759 868 13.100 10.600 145.000 178.000 285.000 323.000 75.800 85.000 261.000 272.000 1.170 1.300 13.400 10.800

222 379 276 504 349 334 290 352 227 496 344


Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

TM-2 TM-1 TM-1 TM-1

25 15 5 25

11,17,63,85,128 171.000 205.000 17,63,83,124 11,17,63,83,124 20.200 30.200 11,17,63,83,124 222.000 256.000

— — — —

422 297

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

10 5 20 60 15 60 30 10 40 20 10 30

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-3 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63

5.510 9.140 135.000 159.000 1.760 3.210 178.000 201.000 385.000 382.000 1.960 3.510 85.400 105.000 2.040 3.670 159.000 183.000 256.000 17.100 43.900 187.000 12.700 59.300

273.000 22.900 51.500 206.000 17.900 68.400

14.300 42.100 97.100 9.040 34.300 226.000 26.000 71.300 125.000 19.000 64.100 252.000 20.000 67.600 210.000 21.500 50.500

19.700 49.700 109.000 13.500 41.000 246.000 32.500 82.200 140.000 24.900 74.100 270.000 26.000 78.000 231.000 27.500 58.900

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

320

435 317 458 301 235 456 341 455 308 239 460 406 274 472 381 467 409 321 480 417 253 440 365 315 455 374 240 453 370 261 449 394

2181485 2181607 2182374 2181505 2181615 2182382 2181912 2181929 2182419 2181513 2181623 2182399 2181521 2181631 2182402 2181953 2181961 2181978

(8)

En Küçük Puaný

439

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(5)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

11,17,63,85,128 11.300 16.300

2182484 2182492 2182504 2181986 2181994 2182003 2182537 2182512 2182529 2181403 2181411 2185151

(2)

Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Sistem Mühendisliði Sistem Mühendisliði (Tam Burslu) Sistem Mühendisliði (%50 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Tam Burslu) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (%50 Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Týp Fakültesi (%50 Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Biliþim Sistemleri ve Tekn. (Tam Burslu) Biliþim Sistemleri ve Tekn. (%50 Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Finans (%50 Burslu) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (Tam Burslu) Ulus. Lojistik ve Taþýmacýlýk (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Ulus. Ticaret ve Ýþletmecilik (Tam Burslu) Ulus. Ticaret ve Ýþletmecilik (%50 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

5

(1)

2181367 2181375 2182341 2181383 2181391 2182358

2009-ÖSYS MEB Bursu

224 417 305 226 420 307 214 453 332

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(12)

— — — — — — — — — —

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(11)

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,63,85,128

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

4 4 4 4

(10)

502.000 34.500 233.000 519.000 27.100 245.000 531.000 11.100 169.000

(8)

Programýn

Öðretim Süresi

TM-2

(9)

485.000 23.500 201.000 501.000 18.900 209.000 534.000 7.440 139.000

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

Programýn Kodu

4

MEB Bursu

80 20 60 20 10 20 80 15 40 15

Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

En Küçük Puaný

2181326 2181334 2182289 2181689 2181697 2182297 2181342 2181359 2182309 2181664 2181672 2182317 2182545 2182553 2182561 2181937 2181945 2182578 2181538 2181546 2182325 2181554 2181562 2182333

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

144

2181298 2181428 2182256 2181301 2181436 2182264 2181318 2181444 2182586 2181782 2181799 2182272

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2185127 2185135 2185143

(2)

Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Tam Burslu) Kamu Yönetimi (%50 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (%50 Burslu) Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler (Fransýzca) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Fransýzca) (Tam Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Fransýzca) (%50 Burslu) Uluslararasý Ýþletme Yönetimi (Almanca) Ulus. Ýþletme Yönetimi (Alm.) (Tam Burslu) Ulus. Ýþletme Yönetimi (Alm.) (%50 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Gazetecilik (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi (Tam Burslu) Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi (%50 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Biyomedikal Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði (Tam Burslu) Biyomedikal Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) Gýda Mühendisliði Gýda Mühendisliði (Tam Burslu) Gýda Mühendisliði (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) Kimya Mühendisliði Kimya Mühendisliði (Tam Burslu) Kimya Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

2182248

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2181232 2181249 2182207 2181648 2181656 2182223 2181257 2181265 2182231 2181273 2181281

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

60 10 20 40 10 20

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

30 5 10 30 5 15 8 30 15 50 10 10

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,38,63 11,17,21,28,38,63 11,17,21,28,38,63 14,17,21,28,63 11,14,17,21,28,63 11,14,17,21,28,63

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

25 10 25 15 5 20 20 10 30 40 10 30 60 15 60 20 10 40

17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63 17,21,28,63 11,17,21,28,63 11,17,21,28,63

5 5 5 5

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

29 5 8 8

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4

TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

14 12 12 12 18 6 18 18

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736 21,28,736 11,21,28,736 11,21,28,736 11,21,28,736

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — —

-------------------------

107.000 122.000 19.000 24.900 32.000 39.000 14.600 20.000 49.300 57.600 89.700 15.200 22.600 32.900 12.900 20.400 210.000 113.000 176.000 25.100 1.910 8.440

100.000 20.500 28.500 39.400 18.000 26.100 234.000 128.000 199.000 31.200 4.060 12.800

24.100 191.000 461.000 34.000 278.000

30.400 211.000 488.000 47.400 315.000

12.600 228.000 418.000 10.500 162.000 453.000 4.850 177.000

19.600 262.000 452.000 16.600 190.000 482.000 7.940 207.000

7.020 11.400 214.000 248.000

— — — — — —

329 455 427

— — — — — — — — — — — —

330 461 443 420 467 448 250 306 265 437 515 482

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

466 396

444 272 231 405 280 437 296 242 442 321 233 463 314 453 300

YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 2421031 2421048 2421361 2421378 2421056 2421064 2421304 2421312 2421072 2421089 2421329 2421337

Eczacýlýk Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi (%50 Burslu) Eczacýlýk Fakültesi (%25 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Antropoloji (Tam Burslu) Antropoloji (%50 Burslu) Antropoloji (%25 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu)

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


-------------

4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

30 9 23 23

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

32 10 24 24 32 10 24 24

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736 46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — —

-------------------------

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

32 6 11 11

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

28 6 8 8 28 6 8 8

46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736 46,736 11,46,736 11,46,736 11,46,736

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

— — — — — — — —

-------------------------

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

(12)

YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1501041 1501245 1501017 1501025 1503015 1501033 1501058 1501066 1501074 1501082 1501099 1501253 1501192 1503089 1505343

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Ýngilizce Öðretmenliði Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Elektrik Mühendisliði Elektrik Mühendisliði (ÝÖ) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Türk Dili ve Edebiyatý Gemi Ýnþaatý ve Denizcilik Fakültesi Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. (ÝÖ) Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1 4 DÝL-1

65 55

2 2

5 3

1,16,21,75 40.000 51.200 1,21,75,77 4.100 4.040

1.250 884

458 458

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

85 130 130 110

3 4 4 3

17,21,86 17,21,86 2,17,21,86 17,21,86

15.500 28.700 45.100 17.100

21.000 35.500 52.800 22.900

— — — —

464 434 404 460

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-1 MF-2 MF-1 DÝL-1 TS-2

95 85 100 100 40 40

3 3 3 3 1 1

17,21,86 17,21,86 17,21,86 17,21,86 84,128 16,21

132.000 81.500 67.600 47.200 15.600 10.300

149.000 93.800 75.900 55.900 12.400 15.700

— — — — — —

295 363 364 406 308 434

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

75 75 55

2 2 2

17,21,86 16.900 22.700 2,17,21,86 29.900 36.800 17,21,86,295 38.100 45.500

— — —

460 431 416

Programýn Kodu

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(11)

(1)

1501102 1503023 1501119 1501237 1501127 1503125 1501135 1503031 1505351 1507077 1501261 1501151 1501168 1503056 1501176 1503064 1501184 1503072 1501204 1503097 1505335 1503133 1501212 1501229

(2)

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (ÝÖ) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) Harita Mühendisliði Harita Mühendisliði (ÝÖ) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Kimya Mühendisliði Matematik Mühendisliði Matematik Mühendisliði (ÝÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (ÝÖ) Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (ÝÖ) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (ÝÖ) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama

(3)

(4)

(5)

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2

100 100 85 75

3 3 3 2

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

65 65 130 130 100 100

4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-1 MF-1 MF-4 MF-4

4 4 4 4 4 4

En Küçük Puaný

— — — —

(10)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

... ... ... ...

(9)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

... ... ... ...

(8)

MEB Bursu

21,28,736 11,21,28,736 11,21,28,736 11,21,28,736

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

18 6 18 18

Okul Birincisi Kontenjaný

(5)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

Programýn

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2421174 2421182 2421345 2421394 2421199 2421202 2421353 2421406

(4)

4 4 4 4

(Bk. Sayfa 155)

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

145

2421015 2421023 2421219 2421386

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

Öðretim Süresi

2421133 2421141 2421243 2421251 2421158 2421166 2421227 2421235

(2)

Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%25 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mimarlýk (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu) Hemþirelik (%25 Burslu) Saðlýk Yönetimi Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) Saðlýk Yönetimi (%50 Burslu) Saðlýk Yönetimi (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

2421117 2421125 2421268 2421276

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

2421097 2421109 2421284 2421292

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 17,21,86

54.200 64.400 45.500 18.400

70.600 82.000 60.900 26.300

— — — —

386 377 393 421

2 2 4 4 3 3

17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 2,17,21,86 16,21 2,16,21

65.800 ... 25.500 35.600 58.400 72.700

76.000 ... 31.900 42.800 67.600 83.600

— — — — — —

372 ---441 420 382 364

45 95 95 95 95 95

2 3 3 3 3 3

17,21,86 17,21,86 17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 2,17,21,86

25.500 29.200 41.400 36.500 41.900 61.900

31.900 36.000 49.500 44.300 49.400 71.500

— — — — — —

441 433 415 423 409 377

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

75 75 240 240 30 30

2 2 6 6 1 1

17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 2,17,21,86 17,21,86 2,17,21,86

14.700 21.400 22.900 32.400 17.800 ...

20.200 27.500 29.000 39.400 23.700 ...

— — — — — —

466 450 446 426 458 ----

4 4

MF-4 MF-4

130 60

4 2

17,21,86 22.200 28.300 17,21,86 57.500 66.500

— —

448 384

5

MF-3

30

1

----

4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4

YGS-1 YGS-1 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 YGS-2 MF-1 YGS-5 TM-2 TM-2 TS-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

45 45 40 50 50 40 45 40 40 55 75 75 55 30 40 45 45

2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

87.100 3.020 112.000 4.420 222.000 9.950 171.000 9.740 241.000 9.960 216.000 9.940 69.300 8.690 199.000 22.300 76.500 9.140 111.000 17.300 67.000 8.390 63.400 8.100 49.100 3.030 43.600 3.220 23.200 2.010 21.800 1.910 30.600 2.500

424 405 255 282 247 258 389 340 381 422 383 386 378 398 422 423 412

4 4 4

DÝL-1 TM-3 TM-3

45 35 35

2 1 1

— — —

289 297

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

(8)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) 1511837 1511385 1517559 1511014 1511022 1517575 1511039 1511047 1511055 1511063 1511071 1511088 1513012 1511096 1511108 1511116 1511124 1517567 1516169 1511413 1511405

Diþ Hekimliði Fakültesi Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) Biyoloji Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Antropoloji Arkeoloji

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

... 2 1 1 1 4 2 1 1 2 13 1

1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1 1,75 1 1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,75 1,75 1,75 1,2

74.800 98.600 200.000 152.000 218.000 195.000 59.100 185.000 65.700 89.200 50.300 47.300 38.800 32.700 16.100 15.000 22.100

...

83 287.000 324.000 261.000 299.000


146

1511377 1513078 1511421 1513249 1511776 1511393 1513257 1511784 1511311 1511829 1511352 1511792 1511804 1511259 1511291 1513045 1516111 1516128 1516177 1516136 1516144 1516152 1511438 1511267 1511275

TS-1

20

1

...

4 TM-1 65 4 TM-1 65 4 TM-1 65 4 TM-1 65 4 TM-2 45 4 YGS-4 120 4 YGS-4 120

2 2 2 2 2 3 3

242.000 2 270.000 192.000 2 ... ... 1,16,121 170.000 1,2,16,121 ...

4 4 4 4 4 4 6 5 5

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-3

35 65 30 65 35 35 80 80 80

1 2 1 2 1 1 2 2 2

... 156.000 ... 259.000 ... ... 14.900 168.000 2 209.000

4 4 4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-4 MF-3 MF-2 MF-2

30 30 30 30 30 30

4

TM-1

En Küçük Puaný

228 211 385 214

178.000 262.000 83.400 91.300 128.000 57.900 27.900 35.900 ...

----

278.000 — 306.000 — 223.000 — ... — ... — 185.000 28.000 ... ...

291 282 309 ------385 ----

... 174.000 ... 276.000 ... ... 20.300 190.000 233.000

— — — — — — — — —

---293 ---237 ------462 270 250

1 1 1 1 1 1

271.000 276.000 253.000 268.000

— — — — — —

220 231

43

2

159 226.000 260.000

4 YGS-2 85 4 YGS-2 120

3 3

...

9.210

...

378 297 249 370 365 352 386 415 406

----

296

1,38,78 150.000 161.000 18.700 1,38 109.000 120.000 14.900

360 389

ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP) 2395095 2395107 2391339

Eðitim Fakültesi Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðr. (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4

MF-1 MF-1 MF-1

42 6 12

1,16,21,242 292.000 296.000 13.600 1,11,16,21,242 36.700 44.500 6.380 1,11,16,21,242 ... ... ...

220 423 ----

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

— — — — — — — — — — — — — — —

(1)

2391363 2391371 2391518 2391237 2391245 2391347 2395115 2395123 2391355 2391481 2391498 2391501 2395131 2395148 2391306 2395156 2395164 2391314 2395172 2395189 2391322 2391465 2391473 2391567 2391449 2391457 2391559 2395197 2395209 2391278 2391408 2391416 2391526

(2)

(3)

Ýngilizce Öðretmenliði 4 Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) 4 Sýnýf Öðretmenliði 4 Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 Sýnýf Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 Hukuk Fakültesi 4 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 Ýktisat (Tam Burslu) 4 Ýktisat (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði 4 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (Tam Burslu) 4 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (%50 Burslu)

4

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

4

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

161.000 2 243.000 65.700 2 72.600 100.000 44.200 19.800 2 26.400

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

271.000 278.000 42.400 278.000

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

260.000 2 278.000 32.800 277.000 2 77 11.100

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

65 65 55 55 55 55 85 75 75 65 65 65 65 65 65

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-2 MF-2 TS-1 MF-2 MF-2 DÝL-1 MF-2 MF-1 MF-1 TS-2 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Biyoloji Biyoloji (ÝÖ) Coðrafya Fizik Fizik (ÝÖ) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Matematik (ÝÖ) Sanat Tarihi Sanat Tarihi (ÝÖ) Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýktisat (ÝÖ) Ýþletme Ýþletme (ÝÖ) Kamu Yönetimi Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi (ÝÖ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Mimarlýk Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi (ÝÖ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Su Ürünleri Mühendisliði Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Erciþ Ýþletme Fakültesi Ýþletme Van Saðlýk Yüksekokulu Ebelik Hemþirelik

Genel Kontenjan

1511812

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

1511149 1513061 1511157 1511165 1517583 1511173 1511181 1511198 1513029 1511201 1513053 1511218 1511226 1511234 1513037

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

42 6 12 42 6 12 30 10 20 45 15 30

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

42 6 12 42 6 12 42 6 12 42 6 12

17,21,86,242 11,17,21,86,242 11,17,21,86,242 17,21,86,242 11,17,21,86,242 11,17,21,86,242 17,21,86,242 11,17,21,86,242 11,17,21,86,242 17,21,28,242 11,17,21,28,242 11,17,21,28,242

492.000 127.000 ... 470.000 106.000 ... 423.000 30.200 ... ... ... ...

504.000 151.000 ... 494.000 128.000 ... 456.000 42.300 ... ... ... ...

— — — — — — — — — — — —

222 338 ---228 349 ---247 403 -------------

TS-1 TS-1 TS-1

42 6 12

16,21,242 11,16,21,242 11,16,21,242

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

42 6 12 30 10

— — — —

220 409 -------

----

MF-4

20

17,21,86,242 287.000 291.000 11,17,21,86,242 42.000 49.500 11,17,21,86,242 ... ... 17,21,49,86,168,242 ... ... 11,17,21,49,86,168, 242 ... ... 11,17,21,49,86,168, 242 ... ... 17,21,86,242 11,17,21,86,242 37.400 44.800 11,17,21,86,242 ... ... 17,21,86,242 ... ... 11,17,21,86,242 ... ... 11,17,21,86,242 ... ... 17,21,49,86,168, 242 ... ... 11,17,21,49,86,168, 242 ... ... 11,17,21,49,86,168, 242 ... ... 17,21,86,242 ... ... 11,17,21,86,242 ... ... 11,17,21,86,242 ... ...

— — — — — — —

---417 -------------

----

----

— — — —

-------------

2395217 2395225 2391286 2391253 2391261 2391294 2391424

Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði

4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

42 6 12 42 6 12 30

2391432

Gemi Makineleri Ýþletme Müh. (Tam Burslu)

4

MF-4

10

2391534

Gemi Makineleri Ýþletme Müh. (%50 Burslu)

4

MF-4

20

2391388 2391396 2391542

Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu)

4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4

42 6 12

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1,21,28,242 ... ... ... 1,11,21,28,242 ... ... ... 1,11,21,28,242 ... ... ... 16,21,242 ... ... — 11,16,21,242 ... ... — 11,16,21,242 ... ... — 1,16,21,242 218.000 254.000 14.500 1,11,16,21,242 73.500 94.400 10.300 1,11,16,21,242 ... ... ... 16,21,242 ... ... — 11,16,21,242 ... ... — 11,16,21,242 ... ... —

------------------304 366 -------------


ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ 1526023 1521248 1527906 1521121 1521146 1527914 1521154 1523042 1525998 1521105 1523026 1521113 1523034 1521297 1523103 1526007

147

1521325 1521272 1521028 1521036 1521044 1521052 1523059 1521223 1526015 1521716 1521724 1523348 1521011 1523018 1521215 1521231 1523111 1521732 1523331 1521069 1521333

1531025

Askeri Týp Fakültesi Sivil Lise (Erkek) Sivil Lise (Kýz) Hemþirelik Yüksekokulu

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(5)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(4)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

(9)

(10)

(11)

(12)

DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA)

Diþ Hekimliði Fakültesi 5 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 Biyoloji (ÝÖ) 4 Fizik 4 Kimya 4 Kimya (ÝÖ) 4 Matematik 4 Matematik (ÝÖ) 4 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 Ýktisat 4 Ýktisat (ÝÖ) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (ÝÖ) 4 Maliye 4 Maliye (ÝÖ) 4 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 Ýnþaat Mühendisliði 4 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 Maden Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði 4 Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 Týp Fakültesi 6 Ereðli Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Sýnýf Öðretmenliði 4 Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 Türkçe Öðretmenliði 4 Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 Zonguldak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 4

MF-3

30

1

17,21,86 16.600 22.200

MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-2 MF-1 MF-1

55 55 65 75 75 95 95

2 2 2 2 2 3 3

17,21,86 2 17,21,86 17,21,86 2 17,21,86 2

261.000 265.000 167.000 183.000

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

85 100 100 95 95 85 85 80

3 3 3 3 3 3 3 2

46 17,21,86 2 17,21,86 2 46 2 46

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3

45 65 45 65 75 95 95 85

2 2 2 2 2 3 3 3

MF-2 MF-1 YGS-5 YGS-5 TM-2 TM-2 TS-1 TS-2 TS-2 YGS-4 YGS-4

40 45 45 45 90 90 50 60 60 45 45

1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2

YGS-2 100 YGS-6

50

457

272.000 274.000 184.000 201.000

— — — — — — —

227 225 293 283

194.000 338.000 314.000 270.000 305.000 190.000 277.000 155.000

226.000 375.000 351.000 307.000 342.000 221.000 313.000 182.000

— — — — — — — —

308 263 270 282 272 309 280 324

17,21,86 17,21,86 17,21,86 46 17,21,86 16,21 2,46 17,21,86

200.000 67.900 95.400 137.000 272.000 105.000 160.000 11.700

220.000 78.300 109.000 154.000 284.000 119.000 178.000 16.600

— — — — — — — —

267 370 340 305 230 331 290 471

1,75 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2 1,75 1,75 1,2 1,75 1,2

151.000 ... ... ... 46.200 115.000 25.400 34.300 33.200 ... ...

169.000 9.730 ... ... ... ... ... ... 62.100 7.970 142.000 12.400 33.800 2.200 45.700 3.320 44.200 3.250 ... ... ... ...

283 ---------387 343 394 396 398 -------

3

1,17,21,38,86 131.000 141.000 16.800

373

2

1,46,64 112.000 125.000 18.400

406

1 1 2 2 1 1 6

257.000 270.000 268.000 275.000

229 223

GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ (ANKARA) 1531017

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(4)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(3)

(2)

Okul Birincisi Kontenjaný

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

6

4

MF-3

MF-3

154 186 9 117

4 1 3

16.300 21.700 4.460 7.640 78,155 66.300 74.600

458 499 362

3011882 3011919 3012849 3012857 3012091 3012873 3012865 3012881 3011789 3011899 3012824 3012832 3011503 3011577 3012747 3012755 3012103 3012898 3012901 3012918 3011772 3011902 3012808 3012816 3011528 3011585 3012763 3012771 3012083 3012926 3012934 3012942 3012067 3012959 3012967 3012975 3012075 3012983 3012991 3013009 3011569 3011593 3012788 3012796 3013245 3011866 3011935

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%25 Burslu) Fen Bilgisi Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði (Tam Burslu) Fen Bilgisi Öðretmenliði (%50 Burslu) Fen Bilgisi Öðretmenliði (%25 Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðr. (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðr. (%50 Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðr. (%25 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði-ELT Ýngilizce Öðretmenliði-ELT (Tam Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði-ELT (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði-ELT (%25 Burslu) Matematik Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði (Tam Burslu) Matematik Öðretmenliði (%50 Burslu) Matematik Öðretmenliði (%25 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði (%25 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%25 Burslu) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) Sýnýf Öðretmenliði (%50 Burslu) Sýnýf Öðretmenliði (%25 Burslu) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Tam Burslu) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (%50 Burslu) Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (%25 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%25 Burslu) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (Tam Burslu) Türkçe Öðretmenliði (%50 Burslu) Türkçe Öðretmenliði (%25 Burslu) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik (Türkçe) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu)

4 YGS-1

80

4 YGS-1

2

1,11,17,21,28,66,97 122.000 136.000

4 YGS-1

5

1,11,17,21,28,66,97

...

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4

YGS-1 15 MF-2 20 MF-2 2 MF-2 5 MF-2 15 MF-1 80 MF-1 2 MF-1 5 MF-1 15 DÝL-1 80 DÝL-1 2 DÝL-1 5 DÝL-1 15 MF-1 50 MF-1 2 MF-1 5 MF-1 15 YGS-5 47 YGS-5 2 YGS-5 5 YGS-5 8 TM-3 98 TM-3 2 TM-3 5 TM-3 10 TM-2 55 TM-2 2 TM-2 5 TM-2 10 TS-1 55 TS-1 2 TS-1 5 TS-1 10 TS-2 30 TS-2 2 TS-2 5 TS-2 5 TS-2 100 TS-2 2 TS-2 5 TS-2 15

1,11,17,21,28,66,97 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,21,28,66,77,97 1,11,21,28,66,77,97 1,11,21,28,66,77,97 1,11,21,28,66,77,97 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 66,97,156 11,66,97,156 11,66,97,156 11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156 1,11,66,97,156

4 4 4

MF-1 DÝL-1 DÝL-1

60 25 2

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

1

1

1

1

1

1

1

1,17,21,28,66,97 5.850

390

...

...

----

...

...

...

----

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

68.300 79.300 ... ... ... ...

9.350 ... ...

377 -------

11.300 ... ...

1.140 ... ...

375 -------

... ... ... ... ... ... 742.000 95.600 79.100 14.300 ... ... ... ... 472.000 — 30.100 — ... — ... —

---------252 439 ------249 415 -------

... ... ... 812.000 60.900 ... ... 439.000 22.100 ... ...

9.380 ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

66,97,156 ... ... 21,28,66,77,97 11,21,28,66,77,97 21.300 15.500

— — —

---225


148

3011178 3011654 3012686 3012694 3011194 3011544 3012706 3012714 3011214 3011662 3012722 3012739 3011833 3011968 3012307 3012315 3011255 3011687 3012262 3012279 3011271 3011552 3012246 3012254 3013261 3011809 3011992 3012348 3012356 3011797 3011984 3012323 3012331

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

40 2 5 15 55 2 5 15 55 2 5 15 50 30 2 5 15 30 2 5 15

1

1

2

1

1

17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 66,97,156 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

344.000 381.000 ... ... ... ... 175.000 204.000 ... ... ... ... 184.000 215.000 ... ... ... ... ... ... 123.000 150.000 ... ... ... ... 54.100 71.500 ... ... ... ...

280 416 -------

362 ------380 ------397 -------

268 ------316 ------311 ---------339 ------380 -------

3013278 3013151 3013168 3013176 3013184

(4)

4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

(5)

40 2 5 15

1

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

95 2 5 10

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

130 2 5 15 60 40 2 5 15 120 2 5 15 80 2 5 15 130 2 5 15 100 2 5 15 45 2 5 15 50 2 5 15

1

4

MF-3

40

4 YGS-1 100

(6) (7)

1

1

1

1

1

1

(8)

En Küçük Puaný

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

2

— — — — — — — — — — — —

-------

3011357 3011365 3012409 3012417 3013237 3012042 3012059 3012466 3012474 3011398 3011401 3012441 3012458 3011418 3011723 3012425 3012433 3011434 3011731 3012364 3012372 3011459 3011748 3012389 3012397 3015227 3012482 3012499 3012502 3012128 3012519 3012527 3012535

(3)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2

17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 55.400 69.000 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ... 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 37.000 47.100 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ... 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 23.300 31.400 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ...

----------

3011332 3011715 3012661 3012678

(2)

Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler (%25 Burslu) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mimarlýk (%25 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%25 Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Tam Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%25 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði (%25 Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (%25 Burslu) Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði (Tam Burslu) Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) Mekatronik Mühendisliði (%25 Burslu) Yazýlým Mühendisliði Yazýlým Mühendisliði (Tam Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%50 Burslu) Yazýlým Mühendisliði (%25 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (%25 Burslu)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

2

— — — —

425 -------

(1)

3011316 3011707 3012287 3012295

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

30 2 5 15 90 2 5 15 50 2 5 15

21,66,97,157 299.000 337.000 11,21,66,97,157 21.100 30.100 11,21,66,97,157 ... ... 11,21,66,97,157 ... ...

-------

2009-ÖSYS MEB Bursu

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

(12)

— — — — — — — — — — — — — —

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

2

1

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

150 5 10 15

1

(9)

11,21,28,66,77,97 ... ... 11,21,28,66,77,97 ... ... 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17.700 23.900 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ... 66,97,156 11,66,97,156 ... ... 11,66,97,156 ... ... 11,66,97,156 ... ... 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ...

Programýn Kodu

TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

1

(8)

En Küçük Puaný

4 4 4 4

(6) (7)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

5 15 100 2 5 15 120 2 5 15 25 2 5 15

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1

MEB Bursu

(4)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Psikoloji (%25 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar Uyg. Matematik ve Bilgisayar (Tam Burslu) Uyg. Matematik ve Bilgisayar (%50 Burslu) Uyg. Matematik ve Bilgisayar (%25 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Gazetecilik (%50 Burslu) Gazetecilik (%25 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (%25 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri Avrupa Birliði Ýliþkileri (Tam Burslu) Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) Avrupa Birliði Ýliþkileri (%25 Burslu) Ýktisat Ýktisat (Tam Burslu) Ýktisat (%50 Burslu) Ýktisat (%25 Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Ýþletme (%50 Burslu) Ýþletme (%25 Burslu) Ýþletme (Türkçe) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Tam Burslu) Kamu Yönetimi (%50 Burslu) Kamu Yönetimi (%25 Burslu) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi (Tam Burslu) Siyaset Bilimi (%50 Burslu) Siyaset Bilimi (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

3011153 3011161 3012645 3012653

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

3012604 3012612 3011858 3011927 3012584 3012592 3011112 3011638 3012568 3012576 3011137 3011646 3012543 3012551

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 139.000 170.000 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ...

— — — —

332 -------

17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 45.100 52.800 11,17,21,28,66,97 ... ... 11,17,21,28,66,97 ... ...

— — — —

404 -------

17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 66,97,156 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97 11,17,21,28,66,97

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

66,97,156

...

...

----

1,17,21,28,66,97

...

...

...

----

103.000 117.000 ... ... ... ... ... ... 206.000 226.000 ... ... ... ... 98.200 112.000 ... ... ... ... 82.800 95.100 ... ... ... ... 94.200 107.000 ... ... ... ... 109.000 124.000 ... ... ... ...

333 ---------264 ------337 ------352 ------341 ------327 -------------------------

4 YGS-1

2

1,11,17,21,28,66,97

...

...

...

----

4 YGS-1

5

1,11,17,21,28,66,97

...

...

...

----

4 YGS-1

15

1,11,17,21,28,66,97

...

...

...

----

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


3011483 3011764 3012629 3012637

149

3011239 3011679 3013119 3013127 3013192 3013204 3013212 3013229 3012018 3013082 3013099 3013102 3012034 3013066 3013058 3013074 3012144 3012152 3013135 3013143 3011817 3011943 3013017 3013025 3013253 3011825 3011951 3013033 3013041

4 4 4 4

YGS-6 100 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-6 100 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 40 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 60 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 30 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 50 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 120 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15 YGS-6 50 YGS-6 100 YGS-6 2 YGS-6 5 YGS-6 15

1

1

1

1

1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 273.000 284.000 30.600 1,11,17,21,28,66,97 ... ... ... 1,11,17,21,28,66,97 ... ... ... 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,66,97,156 1,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97 1,11,17,21,28,66,97

247.000 258.000 28.400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

345 -------

354 -------------------

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

... ... ...

... ... ...

... ... ...

----------

213.000 226.000 25.900 ... ... ... ... ... ...

365 -------

241.000 253.000 28.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

356 ----------

157.000 171.000 21.900 ... ... ... ... ... ...

385 -------

GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE) 3021423 3021814 3021464 3021448 3021822 3021472 3021431 3022056 3021489 3021293 3021839 3021321 3021016

Beþeri Bilimler Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Tam Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3

40 10 20 40 10 20 60 10 60

21,28,69,97 11,21,28,69,97 ... ... 11,21,28,69,97 21,28,69,97 11,21,28,69,97 ... ... 11,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 ... ... 11,17,21,28,69,97 440.000 472.000

4 YGS-1

80

1,17,21,28,69,97

4 YGS-1

20

1,11,17,21,28,69,97

4 YGS-1 4 DÝL-1

30 80

1,11,17,21,28,69,97 1,21,28,69,97

...

...

— — — — — — — — —

...

---------249

----

3021049 3021863 3021346 3021073 3021871 3021362 3021456 3021888 3021509 3021032 3021896 3021338 3021065 3021908 3021354 3021081 3021916 3021098 3021126 3021924 3021566 3021134 3021932 3021574 3021305 3021949 3021379 3021167 3021957 3021175 3021183 3021965 3021517 3021057 3021973 3021387 3021277

(5)

(6) (7)

(8)

20 30 80 10 40 60 10 50 60 10 50 60 10 50

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

60 10 50 60 10 50 60 15 25

21,69,97,157 11,21,69,97,157 11,21,69,97,157 21,69,97,157 11,21,69,97,157 11,21,69,97,157 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97

TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

50 10 20 50 10 20 100 20 30 50 10 20 50 10 20 80 20 30 80 20 30 80 20 30 50 10 20

17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97

MF-4

80

17,21,28,69,97

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

En Küçük Puaný

(4)

DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Ýngilizce Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) 4 Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) 4 Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (Tam Burslu) 5 Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%50 Burslu) 5 Türkçe Öðretmenliði 4 Türkçe Öðretmenliði (Tam Burslu) 4 Türkçe Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 Ýletiþim Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 Basýn ve Yayýn (Tam Burslu) 4 Basýn ve Yayýn (%50 Burslu) 4 Halkla Ýliþkiler 4 Halkla Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacýlýk ve Finansman 4 Bankacýlýk ve Finansman (Tam Burslu) 4 Bankacýlýk ve Finansman (%50 Burslu) 4 Ekonomi 4 Ekonomi (Tam Burslu) 4 Ekonomi (%50 Burslu) 4 Ýþletme 4 Ýþletme (Tam Burslu) 4 Ýþletme (%50 Burslu) 4 Muhasebe 4 Muhasebe (Tam Burslu) 4 Muhasebe (%50 Burslu) 4 Pazarlama 4 Pazarlama (Tam Burslu) 4 Pazarlama (%50 Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler 4 Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 Uluslararasý Ýþletmecilik 4 Uluslararasý Ýþletmecilik (Tam Burslu) 4 Uluslararasý Ýþletmecilik (%50 Burslu) 4 Yönetim Biliþim Sistemleri 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 Mimarlýk, Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlýk 4

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

3022064 3021497 3021558 3021847 3021855 3021541 3022072 3022089 3021024 3022109 3022097 3021525 3022125 3022117

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Tam Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%25 Burslu) Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) Bankacýlýk ve Finans (%25 Burslu) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Tam Burslu) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (%50 Burslu) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (%25 Burslu) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Tam Burslu) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (%50 Burslu) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (%25 Burslu) Pazarlama Pazarlama (Tam Burslu) Pazarlama (%50 Burslu) Pazarlama (%25 Burslu) Uluslararasý Finans Uluslararasý Finans (Tam Burslu) Uluslararasý Finans (%50 Burslu) Uluslararasý Finans (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Tam Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%50 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (%25 Burslu) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Türkçe) Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) Yönetim Biliþim Sistemleri (%25 Burslu)

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,11,21,28,69,97 ... ... ... 1,11,21,28,69,97 1,69,97,156 981.000 840.000 105.000 1,11,69,97,156 ... ... ... 1,11,69,97,156 ... ... ... 69,97,156 474.000 503.000 — 11,69,97,156 ... ... — 11,69,97,156 ... ... — 1,69,97,156 1,11,69,97,156 ... ... ... 1,11,69,97,156 ... ... ... 1,69,97,156 1,11,69,97,156 ... ... ... 1,11,69,97,156 ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

---221 ------240 -------------------

----------

----------------------------


3021533 3022015 3021582 3021627 3022031 3022048

150

3021599 3022023 3021602

17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97 11,17,21,28,69,97

— — — — — — — — —

4 YGS-6 4 YGS-6 4 YGS-6

30 10 30

1,17,21,28,69,97 1,11,17,21,28,69,97 1,11,17,21,28,69,97

4 YGS-2 4 YGS-2 4 YGS-2

60 10 20

1,38,69,97,156 1,11,38,69,97,156 1,11,38,69,97,156

4 YGS-6 4 YGS-6 4 YGS-6

80 20 40

1,17,21,28,69,97 1,11,17,21,28,69,97 1,11,17,21,28,69,97

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

...

...

...

...

...

...

...

...

---223

----------

3031013 3031384 3031038 3031392 3031054 3031404 3031079 3031412 3031095 3031429 3031115 3031437 3031131 3031445 3031156 3031453 3031197 3031461 3031233 3031478 3031217 3031486

Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Fen ve Edebiyat Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði-ELT Ýngilizce Öðretmenliði-ELT (Tam Burslu) Tarih Tarih (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (Tam Burslu) Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Enformasyon Sis. (Tam Burslu) Ekonomi Ekonomi (Tam Burslu) Ýþletme Ýþletme (Tam Burslu) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Tam Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Tam Burslu) Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Tam Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Tam Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 YGS-1

50

4 4 4 4 4 4

50 5 50 3 80 3

DÝL-1 DÝL-1 TS-2 TS-2 TS-2 TS-2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-1 TM-1 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2

50 3 50 3 50 3 80 3 50 3 100 3

4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

50 3 70 3

1,17,21,28,70,97

3031274 3031506 3031376 3031514 3031649 3031299 3031319 3031327 3031657

----

... ...

... ...

... ...

-------

...

...

...

----

...

...

----

1,21,28,70,77,97 1,11,21,28,70,77,97 11.400 9.490 70,97,157 11,70,97,157 62.600 79.700 70,97,157 11,70,97,157 17.100 24.600

1.140 — — — —

373

17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97

(1)

3031258 3031494

3031698 ...

LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE) 3031701

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

...

165.000 198.000

— — — — — — — — — — — —

17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 51.900 64.900 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 16.900 24.000

— — — —

352.000 389.000 212.000 232.000 248.000 284.000 244.000 280.000 258.000 295.000

372

3031343 3031335 3031539 3031522 3031351 3031563 3031571 3031547 3031555 3031588 3031596 3031624 3031632 3031608 3031616

3041467 3041475

260 289 290 292 322

365 407

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

70 3

17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 35.200 45.100

— —

80 5 80 5 40 60 80 5 40

17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 82.400 94.600 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 106.000 120.000 17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 83.200 95.500 17,21,28,70,97

— — — — — — — — —

25

17,21,28,70,97

1 40 30 1 40

11,17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97 11,17,21,28,70,97

...

...

382

353 330

352

----

— — — — —

40 10 40 10 40 10

1,17,21,28,70,97 1,11,17,21,28,70,97 621.000 583.000 63.500 1,17,21,28,70,97 1,11,17,21,28,70,97 625.000 594.000 72.500 1,17,21,28,70,97 1,11,17,21,28,70,97 704.000 655.000 81.400

50 10 60 10

1,17,21,28,70,97 1,11,17,21,28,70,97 498.000 488.000 55.300 1,17,21,28,70,97 1,11,17,21,28,70,97 398.000 399.000 42.900

290 266 253

290 313

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA)

420

259

(2)

Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-1 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4 Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) 4 MF-4 Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 MF-4 Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4 Mimarlýk 4 MF-4 Mimarlýk (Tam Burslu) 4 MF-4 Yazýlým Mühendisliði 4 MF-4 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Yönetimi 4 TM-1 Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri Üretimi ve Paz. (Tam Burslu) 4 MF-2 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Paz. (% 50 Burslu) 4 MF-2 Peyzaj Mimarlýðý 4 MF-4 Tarým Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 MF-2 Tarým Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 MF-2 Turizm Ýþletmeciliði ve Biliþim Bilimleri Yüksekokulu Gastronomi 4 YGS-4 Gastronomi (Tam Burslu) 4 YGS-4 Turizm Ýþletmeciliði 4 YGS-6 Turizm Ýþletmeciliði (Tam Burslu) 4 YGS-6 Yönetim Biliþim Sistemleri 4 YGS-6 Yönetim Biliþim Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS-6 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) 4 YGS-6 Saðlýk Yönetimi 4 YGS-6 Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) 4 YGS-6

En Küçük Puaný

80 20 40 80 20 40 80 20 40

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— —

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

11,17,21,28,69,97 ... ... 11,17,21,28,69,97 284.000 290.000

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

20 50

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mimarlýk (Tam Burslu) Mimarlýk (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (Tam Burslu) Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Denizcilik ve Ulaþtýrma Yüksekokulu Ulaþtýrma ve Lojistik Ulaþtýrma ve Lojistik (Tam Burslu) Ulaþtýrma ve Lojistik (%50 Burslu) Hemþirelik Yüksekokulu Hemþirelik Hemþirelik (Tam Burslu) Hemþirelik (%50 Burslu) Uygulamalý Sosyal Bilimler Yüksekokulu Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði Konaklama ve Turizm Ýþl. (Tam Burslu) Konaklama ve Turizm Ýþl. (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

3021211 3021998 3021228 3021313 3022007 3021395 3021252 3022133 3021269

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

3021981 3021285

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

3041145 3041296 3041373 3041381 3041483 3041491 3041398 3041401 3045174 3045202 3041654 3041332 3041349 3045182

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Okul Öncesi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (%50 Burslu) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (%50 Burslu) Zihin Engelliler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (Tam Burslu) Zihin Engelliler Öðretmenliði (%50 Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Psikoloji

4 YGS-1

50

1,17,21,28,71,97

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

YGS-1 DÝL-1 DÝL-1 YGS-5 YGS-5 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2 YGS-4 YGS-4 YGS-4

10 40 40 70 25 70 20 70 20 40 5 5

1,11,17,21,28,71,97 1,21,28,71,97 1,11,21,28,71,97 1,71,97,156 1,11,71,97,156 71,97,156 11,71,97,156 1,71,97,156 1,11,71,97,156 1,71,97,156 1,11,71,97,156 1,11,71,97,156

4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 TM-3

25 15 70

21,28,71,97 11,21,28,71,97 17,21,28,71,97

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

469.000 437.000 45.300

270

193.000 219.000 25.800 390.000 426.000 — 61.200 82.400 —

381 262 373

77.200 96.500 4.660 816.000 727.000 78.500 94.100 109.000 20.900 ... ... ...

363 256 411 ----

— — —


3041357 3041365 3041068 3041076 3041104 3041112 3041695

151

3041129 3041137 3041178 3041186 3041153 3041161 3041194 3041206 3041247 3041255 3045199 3045227 3041324 3041418 3041214 3041222 3041442 3041459 3041239 3041263 3041084 3041092 3041426 3041434

17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 166.000 185.000 71,97,156 ... ... 11,71,97,156 ... ...

— — — —

4 4 4 4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-3

40 40 60 40 60 20 55

17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97

— — — — — — —

4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1

40 40 40 40 40 40

17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97

— — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

50 20 30 40 40 4 40 30 40 35 50 20 60 30

17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 238.000 258.000 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 17,21,28,71,97 11,17,21,28,71,97 169.000 188.000

— — — — — — — — — — — — — —

284

4 YGS-6 4 YGS-6

40 30

1,17,21,28,71,97 1,11,17,21,28,71,97

4 YGS-6 4 YGS-6

40 20

1,17,21,28,71,97 1,11,17,21,28,71,97

4 YGS-1

80

1,73,97,156

4 YGS-1 4 MF-1 4 DÝL-1 4 DÝL-1

10 50 40 40

7.550

375

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

...

...

384 ---262

286 -------

----

3055281 3051431 3051737

Atatürk Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Tam Burslu) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði-ELT Ýngilizce Öðretmenliði-ELT (%50 Burslu)

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

1,11,73,97,156 148.000 163.000 1,73,97,156 1,15,28,73,77,97 1,11,15,28,73,77,97

(1)

3051489 3051627 3051635 3051533 3051541 3051574 3051582 3051558 3051566 3051016 3055301 3051973 3051676 3051684 3051619 3051745 3051753 3051981 3051098 3051101 3051778 3051134 3051142

247

YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) 3051599 3051602

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

3051456 3051786 3051159 3051794 3051965 3051175 3051806 3051191 3051814 3051497 3051822 3051211 3051839 3051509 3051847 3051517 3051855 3051252 3051863 3051525 3051871 3051888 3051896 3051908 3051338

(2)

Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþ. (Tam Burslu) Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði (Tam Burslu) Tarih Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði (Tam Burslu) Türkçe Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði (Tam Burslu) Denizcilik Fakültesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi (%50 Burslu) Gemi Makineleri Ýþletme Müh. (%50 Burslu) Güverte (%50 Burslu) Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi (Tam Burslu) Eczacýlýk Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Matematik (%50 Burslu) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Psikoloji Psikoloji (Tam Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Finans (%50 Burslu) Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu) Bilgisayar-Enformatik Bilgisayar-Enformatik (%50 Burslu) Ekonomi Ekonomi (%50 Burslu) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (%50 Burslu) Pazarlama Pazarlama (%50 Burslu) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Uluslararasý Ýþletme Uluslararasý Ýþletme (%50 Burslu) Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik (%50 Burslu) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk

(3)

(4)

(5)

4 YGS-5 80 4 TM-3 100 4 TM-3 10 4 TM-2 50 4 TM-2 6 5 TS-2 40 5 TS-2 5 4 TS-2 50 4 TS-2 6

(6) (7)

(8)

1,73,97,156 73,97,156 11,73,97,156 1,73,97,156 1,11,73,97,156 1,73,97,156 1,11,73,97,156 1,73,97,156 1,11,73,97,156

En Küçük Puaný

70 20 60 20

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MF-4 MF-4 TM-2 TM-2

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— — — —

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

11,17,21,28,71,97 47.200 64.100 11,17,21,28,71,97 ... ... 71,97,156 11,71,97,156 330.000 338.000

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

10 10 40 30

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4 4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Psikoloji (Tam Burslu) Psikoloji (%50 Burslu) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (%50 Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) Ýþletme Ýþletme (%50 Burslu) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) Sosyal Hizmet Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (%50 Burslu) Radyo ve Televizyon Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) Çevre Mühendisliði Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliði Enerji Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Yönetim Biliþim Sistemleri Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu)

Genel Kontenjan

3041019 3041027 3041679 3041687

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

3045219 3041662 3041308 3041316

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

462.000 492.000 22.900 31.200

— —

244 413

63.500 82.700

9.530

373

40.500 53.300

3.630

390

21.100 29.400

2.430

413

362 465 336

4 4 4 5 5 5

TM-1 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-3

60 50 70 90 10 100

11,15,17,28,73,97,160 11,15,17,28,73,97,160 11,15,17,28,73,97,160 73,97,156 65.900 74.200 11,73,97,156 13.700 19.000 15,17,28,73,97 84.600 94.400

— — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 MF-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TS-2 TM-2 TM-2

80 60 40 90 10 120 170 30

11,15,28,73,77,97 11,15,17,28,73,97 15,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 ... ... 11,73,97,156 15,73,97,157,158 275.000 313.000 11,15,73,97,157,158 20.100 28.800

— — — — — — — —

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-2 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1

20 80 20 80 30 20 80 20 80 20 80 50 100 20 80 20 80 20 100 20 80

15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 11,73,97,156 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1

100 150 100

11,15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97

— — —

4

MF-4

120

15,17,28,73,97

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

---287 418


152

3051692 3051704 3051729 3051924 3051932 3052117 3052125 3051236 3051916

Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu)

15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 ... ... 15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 110.000 125.000 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 ... ... 15,17,28,73,97 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 93.600 107.000 15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 ... ...

— — — — — — — — — — — —

4 4 4 6 6 5 5

MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3 MF-3

90 5 150 100 10 70 10

15,17,28,73,97 11,15,17,28,73,97 47.000 54.300 11,15,38,73,97,157 15,17,28,73,97 70.600 79.300 11,15,17,28,73,97 11.400 16.300 15,17,28,73,97 ... ... 11,15,17,28,73,97 ... ...

— — — — — — —

4 YGS-6

20

4 YGS-6

80

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

En Küçük Puaný

1,15,17,28,73,97, 161 1.026.513 786.000 90.500 1,11,15,17,28,73,

4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

6 23 2 6 10 2

4061012 4061029

Ýstatistik Ýþletme (Ýþletme Yönetimi) Ýþletme (Ýþletme Yönetimi) (Burslu) Bilgisayar Uygulamalý Ekonomi Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret (Burslu) Pazarlama Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi Ýþletme Uluslararasý Ýliþkiler

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

MF-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1

20 19 1 20 9 1 20

176,258 176,258 176,177,258 176,258 176,258 176,177,258 176,258

4 4

TM-1 TM-2

60 60

176,245 176,245

(4)

(5)

(6) (7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(8)

----

Edebiyat (Senaryo Yazarý) Edebiyat (Senaryo Yazarý) (Burslu) Sanat Tarihi ve Teorisi

4 4 4

TS-2 TS-2 TS-2

4 1 5

176,182 42.100 55.200 176,177,182 15.300 22.200 176,182 128.000 150.000

— — —

388 423 337

AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMÝSÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 326 ---341 ----

393 355 472 -------

4031155 4031147 4031163

Ekoloji Kimya Teknolojisi Uygulamalý Matematik

4 4 4

MF-2 MF-2 MF-1

20 20 20

175,176 175,176 175,176

— — —

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 4101016 4101057 4101098 4101032 4101073 4101049 4101081

Biyoloji Öðretmenliði Biyoloji Öðretmenliði (Burslu) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði (Burslu) Matematik Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði (Burslu)

4 MF-2 4 MF-2 4 YGS-4 4 YGS-2 4 YGS-2 4 MF-1 4 MF-1

19 1 15 19 1 19 1

1,176,204 1,176,177,204 1,176,204 1,176,204 1,176,177,204 1,176,204 1,176,177,204

131.000 ... 557.000 122.000 242.000 90.400

147.000 ... 533.000 132.000 261.000 103.000

9.540 ... 69.000 16.100 13.600 10.600

296 ---243 379 249 354

AZERBAYCAN MÝMARLIK VE ÝNÞAAT ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ - AZERBAYCAN) 4881052 4881069

199 4881011 4881036

Ýnþaat Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Burslu) Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Mimarlýk (Burslu)

4 4

MF-4 MF-4

38 2

176,260 203.000 223.000 176,177,260 94.600 108.000

— —

265 340

4 4

MF-4 MF-4

28 2

176,260 159.000 177.000 176,177,260 72.100 83.100

— —

291 364

176,183 264.000 279.000 176,177,183 86.300 98.900

— —

234 349

176,208 15.900 21.300 176,184 9.400 13.900

— —

459 478

AZERBAYCAN TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN)

176,179,180 176,179,180 176,177,179,180 11.900 176,179,180 176,179,180 176,177,179,180

4 4 4 4 4 4 4

(3)

4051015 4051023 4051031

9.830

— — — — — —

4041018 4041026 366

465.000 145.000 485.000 301.000 218.000

490.000 171.000 502.000 338.000 252.000

— — — — — — — — —

Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (Burslu)

4 4

MF-4 MF-4

28 2

AZERBAYCAN TIP ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 4091029 4091012

Diþ Hekimliði Fakültesi Týp Fakültesi

5 6

MF-3 MF-3

5 15

BAKÜ DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN)

AZERBAYCAN DEVLET ÝKTÝSAT ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 4061037 4061045 4061086 4061053 4061061 4061094 4061078

(2)

AZERBAYCAN DEVLET MEDENÝYET VE ÝNCE SANAT ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN)

AZERBAYCAN DEVLET DÝLLER ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Alman Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) Mütercim Tercümanlýk (Almanca) Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu)

(1)

366

97,161

4021015 4021031 4021072 4021109 4021089 4021182

Programýn Kodu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

(12)

En Küçük Puaný

60 60 50 30 5 60 60 50 120 5 40 40

(11)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

(10)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(9)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

— —

(8)

2009-ÖSYS MEB Bursu

11,15,17,28,73,97 70.500 81.200 15,17,28,73,97

(6) (7)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

5 50

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

MF-4 MF-4

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

4 4

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Mimarlýk (Tam Burslu) Peyzaj Mimarlýðý Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði Biyomedikal Mühendisliði (Tam Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði (Tam Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) Hemþirelik (Tam Burslu) Týp Fakültesi Týp Fakültesi (Tam Burslu) Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi (Tam Burslu) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði

Genel Kontenjan

3051354 3052141 3052007 3051949 3051957 3051379 3052158 3055298 3051395 3051407 3051415 3052166

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

3051346 3051998

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

4071323 230 329 224 273 299

4071409 4071502 4071519 4071499 4071331 4071348 4071417 4071425

Biyoloji Fakültesi Biyoloji Coðrafya Fakültesi Coðrafya Filoloji Fakültesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatý Azerbaycan Dili ve Edebiyatý (Burslu) Rus Dili ve Edebiyatý Fizik Fakültesi Fizik Fizik (Burslu) Gazetecilik Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik (Burslu)

4

MF-2

10

176,185

...

...

----

4

TS-1

18

176,185

...

...

----

4 4 4

TS-2 TS-2 DÝL-3

18 2 18

176,185 176,177,185 176,180,185

... ... ...

... ... ...

— — —

----------

4 4

MF-2 MF-2

8 2

176,185 176,177,185

... ...

... ...

— —

-------

4 4

TS-1 TS-1

11 1

176,185 176,177,185

... ...

... ...

— —

-------

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.


4071356 4071364 4071458 4071466 4071474 4071482 4071372 4071433 4071441 4071389 4071397

9 1

176,185 176,177,185

4 4 4 4

En Küçük Puaný

— —

-------

TM-3 TM-3 TM-3 TM-3

9 1 9 1

176,185 176,177,185 176,185 176,177,185

... ... ... ...

... ... ... ...

— — — —

-------------

4 TS-2 Fakültesi 4 TM-2 4 TM-2

15

176,185

...

...

----

13 2

176,185 176,177,185

... ...

... ...

— —

-------

4 4

13 2

176,185 176,177,185

... ...

... ...

— —

-------

MF-1 MF-1

153

BAKÜ SLAVYAN ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 4081031 4081048 4081056

Filoloji Fakültesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatý Rus Dili ve Edebiyatý Rus Dili ve Edebiyatý (Burslu)

4 4 4

TS-2 DÝL-3 DÝL-3

20 38 2

176,186 176,180,186 176,177,180,186

— — —

— —

GENCE DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (GENCE-AZERBAYCAN) 4841096 4841108 4841088 4841124 4841063 4841071

Biyoloji ve Kimya Fakültesi Biyoloji Kimya Fizika ve Tekniki Fonlar Fakültesi Fizik Fizik (Burslu) Matematik ve Ýnformatika Fakültesi Matematik Matematik (Burslu)

4 4

MF-2 MF-2

5 4

176,198 176,198

4 4

MF-2 MF-2

9 1

176,198 176,177,198

...

...

— —

----

4 4

MF-1 MF-1

9 1

176,198 176,177,198

...

...

— —

----

SUMGAYIT DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) 4891099 4891033 4891041 4891058 4891066 4891074 4891017 4891025 4891082

Filoloji Fakültesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatý 4 TS-2 Fizik ve Elektroenerji Fakültesi Fizik 4 MF-2 Fizik (Burslu) 4 MF-2 Kimya Fakültesi Biyoloji 4 MF-2 Coðrafya 4 TS-1 Kimya 4 MF-2 Mekanik-Matematik Fakültesi (Matematik Fakültesi) Matematik 4 MF-1 Matematik (Burslu) 4 MF-1 Tarih Fakültesi Tarih 4 TS-2

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

10 4 1 5 5 5 9 1 5

176,203 169.000 192.000 176,203 176,177,203 176,203 176,203 53.400 66.700 176,203 176,203 176,177,203 176,203 78.600 98.200

320

— — — — —

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

4961342 4961359 4961367 4961318 4961326 4961334 4961163 4961188 4961171 4961139 4961155 4961147 4961224 4961249 4961232 4961196 4961216 4961208 4961257 4961273 4961265 4961281 4961301 4961298 4961078 4961094 4961086 4961012 4961037 4961029 4961045 4961061 4961053 4961106 4961122 4961114

Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (%50 Burslu) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (%25 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) Ýngilizce Öðretmenliði (%25 Burslu) Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliði Bilgisayar Bilimleri ve Müh. (%50 Burslu) Bilgisayar Bilimleri ve Müh. (%25 Burslu) Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) Genetik ve Biyomühendislik (%25 Burslu) Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Elektrik ve Elektronik Müh. (%50 Burslu) Elektrik ve Elektronik Müh. (%25 Burslu) Endüstri Mühendisliði Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) Endüstri Mühendisliði (%25 Burslu) Makine Mühendisliði Makine Mühendisliði (%50 Burslu) Makine Mühendisliði (%25 Burslu) Mimarlýk Mimarlýk (%50 Burslu) Mimarlýk (%25 Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel Sanatlar ve Ýletiþim Tasarýmý Görsel San. ve Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel San. ve Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%25 Burslu) Psikoloji Psikoloji (%50 Burslu) Psikoloji (%25 Burslu) Sosyal ve Siyasal Bilimler Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu) Sosyal ve Siyasal Bilimler (%25 Burslu)

4

MF-1

15

181,200,201

...

...

----

4

MF-1

15

181,200,201

...

...

----

4 4 4 4

MF-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

20 15 10 15

181,200,201 1,180,181,200,201 1,180,181,200,201 1,180,181,200,201

... ... ... ...

... ... ... ...

— ... ... ...

-------------

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-3 MF-3 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

5 15 10 15 15 15 10 15 10 5 15 10 5 15 10 30 10 30

181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 TM-3 TM-3 TM-3 TS-1 TS-1 TS-1

18 12 20 8 12 8 20 15 45 20 12 20

181,200,201 181,200,201 181,200,201 180,181,200,201 180,181,200,201 180,181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201 181,200,201

275.000 286.000 ...

...

275.000 286.000 240.000 260.000

139.000 155.000

198.000 221.000

226.000 263.000 79.200 97.200 434.000 406.000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

229 ---229 246

305

295

307 345 217

AKAKÝ TSERETELÝ DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (KUTAÝSÝ-GÜRCÝSTAN) 4251014 363

4251022

Matematik Beþeri Bilimler Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatý

4

MF-1

15

181,196

4

DÝL-3

10

180,181,196

— ...

...

ÞOTA RUSTAVELÝ DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (BATUM-GÜRCÝSTAN)

— — —

Programýn Kodu

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

MEB Bursu

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

... ...

(2)

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNÝVERSÝTESÝ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)

— ... ...

(1)

En Küçük Puaný

MF-1 MF-1

(12)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

4 4

(11)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

176,185

(10)

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

10

(9)

2009-ÖSYS MEB Bursu

MF-2

(8)

Adý

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

4

(6) (7)

Programýn

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(5)

(Bk. Sayfa 155)

Öðretim Süresi

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Kimya Fakültesi Kimya Mekaniki-Matematik Fakültesi Matematik Matematik (Burslu) Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi Psikoloji Psikoloji (Burslu) Sosyoloji Sosyoloji (Burslu) Tarih Fakültesi Tarih Uluslararasý Ýliþkiler ve Uluslararasý Hukuk Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) Uygulamalý Matematik Fakültesi Uygulamalý Matematik Uygulamalý Matematik (Burslu)

Genel Kontenjan

4071295

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

362

4221014 4221022 4221039 4221047

Biyoloji Fizik Kimya Matematik

4 4 4 4

MF-2 MF-2 MF-2 MF-1

5 5 5 5

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

181,193 181,193 181,193 181,193

— — — —

----


4225019

4

DÝL-3

5

180,181,279

4431214 4431239 4435089

HOCA AHMET YESEVÝ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNÝVERSÝTESÝ (TÜRKÝSTAN-KAZAKÝSTAN) 4301386 4305028 4305036 4305044 4301353 4301361 4301378 4305069 4301304 4301292

154

4301337

Biliþim Teknolojileri ve Fen Bilimleri Fakültesi (Türkistan Yerleþkesi) Matematik Öðretmenliði 4 MF-1 10 Biliþim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) 4 MF-4 100 Endüstri Mühendisliði (Uzaktan Eðitim) 4 MF-4 100 Yönetim Biliþim Sistemleri (Uzaktan Eðitim) 4 TM-1 100 Ekonomi Fakültesi (Türkistan Yerleþkesi) Ýþletme 4 TM-1 10 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 TM-1 11 Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2 10 Mühendislik ve Eðitim Fakültesi (Kentav Yerleþkesi) Çevre Mühendisliði 4 MF-4 5 Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleþkesi) Tarih Öðretmenliði 4 TS-2 10 Týp Fakültesi (Türkistan Yerleþkesi) 6 MF-3 15 Filoloji Fakültesi (Türkistan Yerleþkesi) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 4 TS-2 5

1,239 195.000 214.000 13.400

275

191 285.000 291.000 191 294.000 294.000 191 514.000 511.000

— — —

222 208 209

239 313.000 351.000 239 422.000 455.000 239 204.000 240.000

— — —

270 241 308

239

1,239 67.600 85.500 239 18.000 23.600

4.480 —

369 454

1,239 11.700 17.600

1.630

430

286

308 291

400.000 357.000 85.200 113.000

— — — — — — —

269 280 369 354

205 205 291.000 296.000

— —

221

205 205 205 205

421.000 458.000 372.000 303.000

— — — —

251 240 264 289

4435097

4 YGS-6 4 YGS-6 5 MF-3

4

DÝL-3

(5)

5 5 3

15

KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (KIZILORDA-KAZAKÝSTAN) 4751134

Türk Dünyasý Kýzýlorda Türk Dili ve Edebiyatý

4

TS-2

40

176,207 260.000 276.000

KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ (BÝÞKEK-KIRGIZÝSTAN) 4431357 4431332 4431349 4431316 4431324 4431019 4431027 4431308 4431263 4431035 4431043 4431051 4431206 4431104 4431161 4431129 4431137 4431178 4431186 4431296

Edebiyat Fakültesi Batý Dilleri (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý) Doðu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatý) Doðu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatý) Felsefe Sosyoloji Tarih Türkoloji Fen Fakültesi Biyoloji Matematik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Ýþletme Maliye Uluslararasý Ýliþkiler Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Halkla Ýliþkiler Radyo, Televizyon ve Sinema Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Gýda Mühendisliði Kimya Mühendisliði

Bu sayfadaki sað sütuna geçiniz.

4 4 4 4 4 4 4

DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 TM-3 TM-3 TS-2 TS-2

5 25 25 5 10 5 10

205 205 205 205 205 205 205

15.600 12.400 19.900 15.000

4 4

MF-2 MF-1

5 5

4 4 4 4

TM-1 TM-1 TM-1 TM-2

8 8 8 10

4 4 4

TS-1 TS-1 TS-1

5 5 5

205 95.500 116.000 205 63.000 78.200 205 81.900 100.000

— — —

336 356 343

4 4 4 4

MF-4 MF-4 MF-4 MF-4

5 5 5 5

205 205 205 205

— — — —

277 243 267 210

364.000 320.000 67.300 92.500

385.000 424.000 335.000 266.000

182.000 247.000 200.000 294.000

202.000 265.000 220.000 294.000

Sonraki sayfanýn sol sütununa geçiniz.

(6) (7)

(8)

En Küçük Puaný

(4)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(3)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Turizm ve Otelcilik YO. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði Veteriner Fakültesi Yabancý Diller Yüksekokulu Türkiye Türkçesi-Rusça Mütercim-Tercümanlýk

Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(1)

2009-ÖSYS MEB Bursu

(12)

Genel Kontenjan Okul Birincisi Kontenjaný

(11)

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(10)

Programýn

Öðretim Süresi

(9)

Programýn Kodu

En Küçük Puaný

(8)

Ek Puanlý Baþarý Sýrasý

(6) (7)

(Bk. Sayfa 155)

0,15 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(5)

MEB Bursu

(4)

Okul Birincisi Kontenjaný

(3)

2009-ÖSYS Özel Koþullar ve Açýklamalar

0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasý

(2)

Beþeri Bilimler Fakültesi Rus Dili

Genel Kontenjan

Adý

Y-YGS/Y-LYS Puan Türü

(1)

Programýn

Öðretim Süresi

Programýn Kodu

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

(9)

(10)

(11)

(12)

1,205 447.000 443.000 48.700 1,205 461.000 455.000 50.500 205 179.000 202.000 —

189,205 21.800 16.000

301 298 264

263


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.