12.sınıf konularından YGS Deneme Sınavı Test soruları 2011 Öz-De-Bir

Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Ümit Yaþar Oðuzcan halk þiirinden yararlanmýþ, onun söyleyiþ kývraklýðýný kullanmýþ, anlaþýlýrlýðýný ondan almýþ ama kendini þehirli bir ozan olarak var etmiþtir. Oysa onun þiir yayýmladýðý dönemlerde, öteki pek çok þair, bütünüyle halk þiirinin esinti alanýna girmiþti. Bu parçaya “esinti alanýna girmek” sözünün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

“Hedef tahtasýna oturtmak” sözünün bu cümleye kattýðý anlam, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde vardýr?

A) Kimi þairler, yaþamý süresince hep zor olanýn peþinden gitmiþtir.

A) Genç yazarlar, eleþtirilere kulaklarýný týkamak yerine onlardan yararlanarak kendilerine çekidüzen vermelidir.

B) Popüler þiirlerinde “Garip Üçlüsü”nün þiirlerine öykündüðü rahatlýkla fark edilir.

B) Yazar, romaný söyleve dönüþtürmek isteyenleri kýyasýya eleþtiriyor.

C) Gülten Akýn, kendi çizgisini, var olana yeni þeyler ekleyerek kazanmýþtýr.

C) Bu öykü, modern yaþamýn dayatmalarýndan kurtulmamýz gerektiðini vurguluyor.

D) Fazýl Hüsnü Daðlarca, farklý anlatýmýyla çaðdaþlarýný aþan bir þairdir.

D) Ýnsaný daha “insan” yapmaya yönelik her çaba deðerlidir, diyor ozan.

E) Divan þiirini eleþtirirken þimdiki kadar özgür bir þair deðildim.

2.

“Masumiyetin Ayartýcýlýðý” adlý kitabýnda Avrupa’ya odaklanarak modern yaþam içinde bireyin geldiði son noktayý irdeleyen Pascal Bruckner, ironik anlatýmýyla özgürlüðün sýkýntýlarýna katlanmadan nimetlerinden yararlanmaya kalkýþan Batýlý insaný hedef tahtasýna oturtuyor.

E) Þair, bir yandan yaþamdaki eþitsizliði gösterirken bir yandan da kendini olduðundan farklý gösterenlerle alay ediyor.

4.

Ýþi gücü, baþkalarýnýn eksiðini, kusurunu araþtýrýp ortaya çýkarmaktýr. Hele bir de baþardý mý bu iþi, tamam! Mümkün deðil, saklayamaz bildiklerini. Hemen birine anlatýverir, sýr tutmayý hiç bilmez. Bu yüzden ona güvenip de bir iþe kalkýþma. Onu deðiþtirip düzeltmeye de çalýþma! Boþuna uðraþmýþ olursun. Bu parçadaki altý çizili bölümler, deyimlerle ifade edilecek olsa, aþaðýdakilerden hangisi kullanýlamaz? A) Aðzýnda bakla ýslanmamak

(I) Þimdiye kadar, dünyanýn ve insanýn parçalanmýþ gerçekliðini anlamlandýrmada en elveriþli tür, öykü gibi geldi bana. (II) Sanki edebiyatýn en asi çocuðu oymuþ, on beþ yaþýnda evden kaçmalara, görünenin ardýndakileri sezdirmelere en çok o denk gelebilirmiþ diye düþündüm. (III) Hâlâ böyle düþünüyorum. (IV) Ama yazmak istediðiniz belirler biraz da seçtiðiniz türü. (V) Roman da olabilir yazacaðýnýz, öykü de þiir de. (VI) Anlatmak istediðim hangi türü gerektiriyorsa onu seçmekte tereddüt etmem. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangileri, anlamca birbirine en yakýndýr?

B) Bel baðlamak C) Akýntýya kürek çekmek

A) I. ve II.

D) Bir bardak suda fýrtýna koparmak

B) II. ve VI. D) IV. ve V.

C) III. ve IV. E) IV. ve VI.

E) Açýðýný bulmak ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

(I) Arthur Koestler “Homeros’a göre, denizde fýrtýna Poseidon’un öfkesini, gün doðuþunda ufukta görülen pembelik ise gül parmaklý Aurora’nýn gökyüzüne dokunduðunu gösterir, öte yandan Vergilius doðayý sakin, mutlu ve esenlikler içinde görür.” der. (II) Bu durum, Homeros’un da Vergilius’un da doðayý, yaþadýklarý çaðýn egemen dünya görüþü içinde betimlediklerini belli eder. (III) Sanatta gerçekliðin ölçütü, doðanýn ve eþyanýn olduðu gibi betimlenmesi deðildir öyleyse. (IV) Betimleme, egemen dünya görüþünün saðlamasýný yapar. (V) Sanatta gerçekliði bu bakýþ açýsýyla ele almak daha saðlýklý eleþtiriler yapmamýzý saðlayacaktýr.

A

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz eleþtiri yapýlmýþtýr? A) Unutulmuþ güzellikleri dert edinen sanatçý, okuyucuyu kýsa sürede kendine çekiyor. B) Yazar, eserinde görsel ögeler yerine iþitsel ögelere sýkça yer vererek okuyucuya bir senfoni sunuyor âdeta. C) Okuyucu, romanýn konusundaki özgünlüðe kapýlýp yazarýn özentili dilini fark etmiyor. D) Evrenselliðe giden yolun ulusallýktan geçtiðini bilen sanatçý, eserlerinde yerel motifleri kullanýyor.

Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

E) Yazar, son romanýnda gereksiz ögeleri ayýklayýp okuyucuya kolay okunan bir yapýt sunuyor.

A) I. cümlede, anýlan þairlerin þiire bakýþlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr. B) II. cümle, I. cümleyle ilgili bir yorumdur. C) III. cümlede, bir görüþe karþý çýkýlmýþtýr. D) IV. cümle, öznel bir yargý içerir.

9.

E) V. cümlede neden-sonuç ilgisi vardýr.

6.

(I) Katýldýðým söyleþilerde, sanatta dramatik kurallarýn öneminden söz ederim. (II) Tanýmlarýn doðru yapýlmasýnýn, teknik kavramlarýn yerli yerine oturtulmasýnýn önemini de vurgularým. (III) Sanatta türlere adýný veren, kullandýklarý araçlar, dayandýklarý kurallardýr. (IV) Gün gelir, bir dâhi çýkýp o güne kadar öðrendiðiniz bütün kurallarý altüst edebilir. (V) Bir dâhi olup olmadýðýnýzý anlayana kadar kendinize bir iyilik yapýn ve kurallarý iyi öðrenin.

Bu sözleri söyleyen kiþi, parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde “oyunun yazarýna baðlý kalmasýnýn” gerekçesini açýklamýþtýr?

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde “alaycý” bir anlatým vardýr? A) I.

7.

B) II.

C) III.

D) IV.

(I) Oyunu sahnelerken oyuna kendimden bir þeyler katmak yerine, yazara baðlý kalmaya çalýþtým. (II) Yine de en azýndan bir ölçüde, kendi seyircimizi düþünmek, onlar için sahne tasarýmý yapmak zorundaydým. (III) Oyun metninde dekor, tümüyle yönetmenin düþ gücüne býrakýlmýþtý. (IV) Sýnýrlamanýn olmamasý, yönetmen, oyuncu ve sahne ekibine özgürlük getirdi. (V) Ancak oyuncularýn sýnýrsýz bir özgürlük alanýna sahip olmasý, beni daima kaygýlandýrmýþtýr. (VI) Bunlarý gözeterek sahneleyeceðimiz oyunun, asýl baþarýsýný, dayandýðý metindeki insan iliþkilerinin derinliðine ve saðlamlýðýna borçlu olacaðýný sezmiþtim.

E) V.

A) II.

(I) 2003 yýlýnda, Coetzee’nin “Utanç” adlý kitabýný okumak üzere bir kenara ayýrmýþken onun Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandýðý açýklanmýþtý. (II) Tam zamanýnda doðru kitabý seçmenin neþesiyle birkaç hafta içinde Türkçeye çevrilmiþ Coetzee’leri okumuþtum. (III) Kýsa bir süre içinde yoðunlaþýlýp okunduðunda, bazý karakteristik özellikleri daha kolay anlaþýlýyor yazarlarýn. (IV) Eserlerini kýsa sürede peþ peþe okuduðum için, Coetzee’nin anlatýsýnýn belirleyici unsurlarýný kolaylýkla görebildim. (V) Hep benzer temalarý dile getiriyordu Coetzee; özgürlük hayalleri kuran, zincirlerini kýrarak yüzlerini ýþýða çeviren kiþiler vardý onda.

10.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

Ürkekler ve çekingenler için her þey, imkânsýz göründüðü için imkânsýzdýr. Bu cümleden aþaðýdakilerin hangisi çýkarýlamaz? A) Olaylara bakýþ açýmýzý sýkýntýlarýmýzýn belirlediði B) Çekingenliðin ve ürkekliðin umutsuzluða yol açtýðý C) Çekingenliðin yaþamda kiþiyi engellediði

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde “koþul” ilgisi vardýr?

D) Ýmkânsýz görünen pek çok þeyin gerçekte imkânsýz olmadýðý

A) I.

E) Ýmkânsýzlýk algýsýnýn, insanýn kendi kendine yarattýðý bir engel olduðu

B) II.

C) III.

D) IV.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) V. 2

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

11.

(I) Bugünün þiiri, ne “Garipçiler”de olduðu gibi günlük konuþma diline yaslanarak sokaktaki insanýn anlayabileceði bir eþikte kalýyor ne de þairlerin dýþarýdaki gerçekliðe kulak kesilen sesiyle hayat bulabiliyor. (II) 2000’li yýllarda yazýlan þiirin anlaþýlabilmesi için þiirin tarihsel sürecini bilen nitelikli bir okur kitlesinin oluþmasý gerekiyor. (III) Bugün yazýlan metinler anlaþýlmazlýklarýyla, birçok edebiyat öðretmeninin karþýsýna bir tuzak gibi dikiliyor adeta. (IV) Her geçen gün çeliþkilerin yükseldiði, insanlar arasýndaki eþitsizlik ve dengesizliklerin sýnýflar arasýnda bir uçuruma yol açtýðý, saatlerimizin ayarýnýn bozulduðu bir dönemden geçiyoruz. (V) Böyle bir dönemin þiirinin “açýklanmasý” neredeyse imkânsýzlaþtýðý için bu iþe soyunanlarýn elinden yüzeysel, sentetik bir alanda devinip durmaktan baþka bir þey gelmiyor.

A

A 14.

A

Sözcüklerle insanoðlunun duygu dünyasý arasýndaki iliþkiyi düþünüyorum. Goethe , Turquato Tasso adlý duygu –– I yüklü oyununda bu iliþkiye deðinirken þu sorularý soruyor : “Nedir dilin iþlevi , niçin baðýþlanmýþtýr insanoðluna –– –– III II dil gücü , söz ve sözcükler evreni . ” ––– ––– V IV Bu parçada numaralanmýþ noktalama iþaretlerinden hangisi yanlýþ kullanýlmýþtýr? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) I.de, bugünün þiirinin ne olmadýðý söylenerek ne olduðu sezdirilmiþtir.

15.

B) II.de, günümüz þiirinin anlaþýlmasý bir koþula baðlanmýþtýr.

runa ilgi duyanlar için birçok seçenekler sunuyor. Kýbrýs’ý I

C) III.de, edebiyat öðretmenlerinin bir konuda yaþadýðý sýkýntýlardan söz açýlmýþtýr.

barýnak seçmiþ iki binin üzerinde caretta caretta kaplumII

D) IV.de, þairin sorumluluklarý hatýrlatýlmýþtýr.

baðasýný ya da beþ yüz kadar yeþil kaplumbaðayý, bu kýIII

E) V.de, bir yargý gerekçesiyle birlikte verilmiþtir.

12.

Su altý zenginlikleriyle öne çýkan Kuzey Kýbrýs, dalýþ spo-

yýlarda hemen hemen bütün yýl gözlemlemek mümkün. IV Deniz kaplumbaðalarý Gazi Magosa’yý yýl boyunca hiç terk

Sen varken kötü diye bir þey bilmiyorduk Mutsuzluklar, bu karalar yaþamda yoktu Sensiz karanlýðýn çizgisine koymuþlar umudu

etmiyor. Öteki plajlardaysa yalnýzca yaz aylarýnda görüleV biliyor.

Bu dizelerde ikiþer kez görülen ses özellikleri, aþaðýdakilerin hangisinde verilmiþtir?

Yukarýdaki parçada altý çizili sözlerden hangisi, anlatým bozukluðuna neden olmuþtur?

A) Ünsüz yumuþamasý – ünsüz benzeþmesi B) Ünlü daralmasý – ünlü düþmesi

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

C) Ünlü daralmasý – ünsüz yumuþamasý D) Ünlü düþmesi – ünsüz benzeþmesi E) Ünsüz düþmesi – ünlü türemesi

13.

16.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu vardýr?

A) Türk Dil Kurumunun yapýsý ve iþleyiþi kanunlarla belirlenir.

A) Onun sözlerindeki çeliþkiler, haklýlýðýmý açýkça belli ediyor.

B) Milliyet gazetesinde çýkan haber, gündemi bir anda deðiþtirdi.

B) Elindekiyle yetinmek, herkeste bulunan bir özellik deðildir.

C) “Suç ve Ceza”, Dünya edebiyatýnýn ölümsüz eserleri arasýndadýr.

C) Bunca sýnav kâðýdýný okumak, öðretmenimiz için zor olmuþtur.

D) Ýthalatta Amerikan dolarýnýn aðýrlýðý azalmaya baþladý.

D) Bir insanýn verdiði büyük bir çabanýn hikâyesidir bu.

E) Van kedisi, görünüþüyle de tavýrlarýyla da sempatik bir türdür.

E) Belli bir mevkiye gelebilmek kadar, geldiðiniz yerde kalabilmek de önemlidir.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

3

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

17.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu vardýr?

A

A 21.

A

Aþaðýdaki dizelerin hangisinde, giriþik bileþik cümle kullanýlmýþtýr?

A) Bu sorunun cevabý, balýklarýn anatomisi incelenerek verilebilir ancak.

A) Evlerin boðduðu yollardan geçiyorsun

B) Baþarýsýz öðrencilerin durumu görüþülecek, gerekirse çaðrýlýp uyarýlacak.

C) Duraðýn yeri üç yýldýr hiç deðiþmedi

C) Yolculuðumuz ertesinde, üzerimize tatlý bir yorgunluk çöktü.

E) Sesinin rüzgârý þaþýrtýyor seni

B) Düþ bozgunu insanlar karýþýyor kalabalýðýna

D) Zar zor yetiþiyorsun vapura

D) Bu yazý, bir kaptanýn keyifle okunacak seyir defteri gibi kaleme alýnmýþtý. E) Bu sanatçý, okurda karamsarlýk uyandýrmýyor, okura ümit veriyor.

22.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayýrmada yanlýþlýk yapýlmýþtýr? A) Bertrand Russell / iktidarý / düþlenen sonuçlarýn elde edilmesi olarak / açýklýyor.

18.

B) 1980 yýlýnda Avustralya’ya göçmem / þiir anlayýþýmýn geliþmesine / katkýda bulundu.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, somut bir addan türeyip somut bir varlýðý niteleyen sýfat vardýr?

C) 1940 kuþaðý þairleri / kendilerinden önceki þiire / karþý çýkmýþlardýr.

A) Akýllýca bir tutum olacak bu bence.

D) Nermi Uygur / deneme türünün bütün olanaklarýný kullanýp / ben sevgisini / biz sevgisine / dönüþtürüyor.

B) Sýkýntýlý günler geçiriyordu anlaþýlan. C) Güllü bir etek giyinmiþti o gün.

E) Bir hikâyeyi, bir romaný, bir þiiri / deðerlendirirken / baþka ölçütler / gerekir.

D) Tuhaf bir hâli vardý adamýn. E) Papatyalar, kasýmpatýlar bir bir solmuþtu.

23. 19.

Aþaðýdakilerin hangisinde eylem kipinde anlam kaymasý yoktur? A) Her gün düzenli olarak ders çalýþýyorum. B) Bir gün o da gerçekleri görür. C) Bu iþ bitince izin alýp tatile gidiyorum. D) Ýnsanlara hak ettikleri þekilde davranýrým. E) Bilmediði bir þey olunca hep bana soruyor.

Çocukluðumu Yenikapý-Aksaray-Laleli üçgeninde yaþadým. Okul öncesi yýllarým, keþif serüvenleriyle doluydu. Annemin üzerime titremesi yüzünden yasaklarla örülü bir ev yaþamýndan sonra sokaða, sokaklara, baþka insanlara, arkadaþ edinmelere doðru geniþledi dünyam. Masal, öykü dinlemekten, biriktirmekten hoþlanmaya baþladým sonra. Sait Faik’in Lüzumsuz Adam kitabý yine ayný yýllarda elime geçti. Bu kitabý okuduktan sonra hemen bir defter alýp yazmaya koyuldum. Sonra daha çok yazdým. Zamanla yazdýklarýmý okutma isteði de geliþti bir yandan. Okuyanlarýn beðenip beðenmemesine aldýrmadan bugüne kadar yazmayý sürdürdüm. Bu sözler, aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk olarak söylenmiþ olabilir? A) Nasýl bir semtte, nasýl bir ortamda büyüdünüz?

20.

Aþaðýdaki atasözlerinin hangisinde sýfat-fiille kurulmuþ yan cümlecik, temel cümlenin öznesidir?

B) Eski Ýstanbul’u özlüyor musunuz, o günlerden aklýnýzda neler var?

A) Aslan, yattýðý yerden belli olur.

C) Neden eserlerinizi kurgularken çocukluk anýlarýnýza baþvuruyorsunuz?

B) Yaþ kesen baþ keser.

D) Yazmaya nasýl baþladýnýz, hangi duygular sizi yazmaya yöneltti?

C) Diken, battýðý yerden çýkar. D) Aðaç yaþken eðilir.

E) Yazdýklarýnýzda hangi yazarlarýn, eserlerin izlerini buluyorsunuz?

E) Aþ taþýnca kepçeye paha olmaz. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

4

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

24.

Bakarsýnýz bir adam canýný diþine takmýþ, kurþun yaðmuru altýnda, yýkýk bir kale duvarýna týrmanýyor bütün hýncýyla; bir baþkasý, karþý tarafta, kan revan içinde, aç susuz savunuyor o kaleyi ölesiye. Kendileri için mi gösteriyorlar bu fedakârlýðý? Elbette toprak karþýlýksýzca savunulduðunda vatan olacak. Ya da bir baþkasýný düþünelim; bitkin, periþan, saçý sakalý birbirine karýþmýþ, kitaplýktan çýkýyor gece yarýsýndan sonra. Bunca kitabý daha iyi, daha akýllý bir insan olmak için mi karýþtýrdý sanýrsýnýz? Elbette öðretecek yarýnki kuþaklara Plautus’un dizelerini hangi düzenle kurduðunu veya falanca Latince sözcüðün nasýl yazýlmasý gerektiðini. Daha yaþlý, yorgun ve öz çocuklarýný ihmal etmiþ olsa da. O zaman asker, gerçekten asker olacak ve bilim insanýn elinde gerçek anlamýný bulacak bilim.

A

A 26.

A

(I) Yazar, yazýnsal izlek, motif ya da malzeme seçmede ve bunlarý yazýnsallaþtýrmada tümüyle özgürdür. (II) Bu özgürlük, yazýnsal yaratýnýn ön koþuludur. (III) Yazýnsal yapýta ancak okur yaptýrým uygulayabilir. (IV) Bu yaptýrým da sadece o yapýtý okumama þeklinde olabilir. (V) Yazýnsal eleþtiri de o yapýtýn yazýnsal niteliðiyle sýnýrlýdýr. (VI) Bunlarýn dýþýndaki her tavýr uygarlýk dýþýdýr. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra “Dolayýsýyla hiçbir yazýnsal yapýt; izleði, konusu ya da biçemi nedeniyle suçlanamaz.” cümlesi getirilirse düþüncenin akýþý bozulmaz? A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

Bu parçada vurgulanmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kendi çocuklarýný ihmal eden biri, baþkalarýna yararlý olamaz.

27.

B) Vatanlarý için en büyük fedakârlýðý yapanlar askerler ve bilim insanlarýdýr. C) Bir iþ gerçek deðerini, uðruna yapýlan fedakârlýklarla bulur. D) Bilim, insaný çevresinden uzaklaþtýran bir etkinlik bütünüdür. E) Sadece kendi çýkarlarýný düþünen insanlar baþarýlý olamaz.

25.

“Köþebaþý” þuradan buradan alýnmýþ bir eser deðildi. Þairlerin yazdýðý oyunlarda genellikle görülen aðdalý manzume diline de yüz vermiyordu. Hayatýn kendisini konuþturmak istiyordu. Dolambaçlý hiçbir tarafý yoktu. Gerçekten bir mahalle kahvesinde oturmuþ, önümden yavaþ adýmlarla geçip giden hayatý seyrediyor gibiydim onu okurken. Her gün gördüðümüz o binlerce manasýz gidiþ geliþlerle dolu, bazen bir ölümün, bir doðumun birdenbire anlamlandýrdýðý gündelik hayat... Hayattaki trajedinin farkýna varmýþ, onu kendinde en yüksek sezgi hâlinde bulmuþ bir insanýn elinden çýktýðý için, bu oyunda bütün o daðýnýk unsurlar, hayatta olduklarýndan daha kuvvetli görünüyordu. Bu özellikleriyle Köþebaþý, Türk tiyatrosunun kendi kendini bulma yolunda attýðý eþsiz bir adým olarak çýkýyordu karþýmýza.

(I) Öykü, “güzel ve þairane yazma” kaygýsýndan Ömer Seyfettin ile kurtuldu. (II) Refik Halit Karay da “bir þeyler söylemek” kaygýsýyla ortaya çýktý, “Memleket Hikâyeleri” kitabýnda konularýný köy ve kasaba hayatýndan alan öyküleriyle bugüne kadar sürüp gelen bir çýðýrý baþlattý. (III) Ancak Türk öykücülüðü, ne Ömer Seyfettin ne de Refik Halit’le tam anlamýyla yüzünü toplum gerçeklerine dönmüþ sayýlýr. (IV) Bu bakýmdan, gerçekçi öykü çýðýrý, 1930’lu yýllarda Sadri Ertem ile baþlar. (V) Sadri Ertem, toplumsal çeliþkileri yerinde tespitlerle ancak sýnýrlý bir edebiyat gücüyle iþler. (VI) Bu çýðýra, sanat kaygýsýyla birlikte romantik bir çeþni katan Sabahattin Ali olmuþtur, “Kaðný” ve “Ses” adlý öykü kitaplarýyla. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi, düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) II.

28.

Bu parçada sözü edilen oyun için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

Keþke iyilikle kötülüðü birbirinden ayýrt etmek kolay olsaydý! Keþke bir yerlerde sinsice kötülüklerini büyüten insanlar olsaydý ve yapýlmasý gereken tek þey, onlarý diðer insanlardan ayýrýp etkisiz hâle getirmek olsaydý. Ancak, iyiyi kötüden ayýran çizgi, her insanýn kalbinden geçiyor. Kim kendi kalbinin bir parçasýný yok edebilir? Sonuç olarak ----, demek gerekiyor galiba. Bu parçada boþ býrakýlan yere, aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yaþamdan alýnan malzemeyi iþlediði B) Konusunun özgünlüðüyle dikkat çektiði

A) insan, her durumda kendi çýkarýný gözetir

C) Þiir dilinden uzak bir dille yazýldýðý

B) bir insan hem iyi hem kötü olamaz

D) Türk tiyatrosunun geliþmesinde katkýsý olduðu

C) insanlar kötü yanlarýný hep gizlerler

E) Anlatýlmak isteneni dolaylý deðil, doðrudan yansýtma amacý taþýdýðý

D) insan meleði de þeytaný da içinde taþýr

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) her insan kötülüðe maruz kalýr 5

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

29.

Sözlüklerde, “Bir þeyi haber vermek, bir þey sormak ya da istemek için, birine çoðunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuþ yazýlý kâðýt” diyor; ama bu, yeterli bir taným olmasa gerek. Sözlük dilinin tutumluluðu ve soðukluðu, “mektup” sözcüðünün zengin anlam doðasýný yoksul düþürmüþ. Bu denli daraltýlmýþ bir taným, aþk mektuplarýný dýþlýyor bana kalýrsa. Ya edebi mektup denilen güzelim yazýlara ne demeli? Yazarlarýn, sanatçýlarýn, aydýn kiþilerin kaleminden çýkmýþ; sanat, edebiyat ve bilime iliþkin görüþlerin dile getirildiði, tartýþýldýðý mektuplar, ne olacak?

A

A 31.

A

Kuþkulanmak, aldanmaktan çok daha yýpratýcý, çok daha zararlýdýr. Aldanmamak için kuþku içinde yaþamak, hayatý bütünüyle kaybetmektir. Kuþku duymayan insan, sýk sýk aldansa bile kaybettiðini yeniden kazanabilir. Ya kazanmadan ölürse, demeyin; herkese güvendiði için, ölse de yaþadýðý kadarýný güzel yaþayarak göçmüþtür bu dünyadan. Bu sözleri söyleyen kiþinin vurgulamak istediði, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kuþku içinde yaþamak insaný yýpratýr, yaþamý çekilmez hâle getirir.

Bu parçanýn bütününde, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnýlmaktadýr?

B) Kararsýz olan, ne yapacaðýný bilemeyen insanlar yaþamda baþarýlý olamaz.

A) Mektup türünün, içerdiði güzelliklerle birlikte kaybolmasýndan

C) Aldanmamak için sürekli tetikte olmak, insanlarý iyi gözlemek gerekir.

B) Mektubun sözlüklerdeki tanýmýnýn kapsayýcýlýktan uzak olmasýndan C) Mektuplarda sanatsal estetiðin göz ardý edilmesinden

D) Huzurlu bir yaþam için, güvenilir insanlarla dostluk kurmaya ihtiyaç vardýr.

D) Mektuplarýn sýnýflandýrýlmasýnda öznel bir tutum takýnýlmasýndan

E) Her þeyden kuþkulanan insan, yaþamda daha az aldanýr.

E) Aþk mektuplarýnýn, türün tanýmýnýn dýþýnda býrakýlmasýndan

30.

32.

Kuþlar, halk þiirine her zaman ilham kaynaðý olmuþtur. Halk dilinde övme-okþama sözlerinden bir bölümü, sevilen kuþlarla yapýlýr: güvercinim, sunam, bülbülüm... Masallarýmýzda da kuþlara çokça yer verilmiþtir. Özellikle güvercin, edebiyatýmýzýn en gözde kuþlarýndan biridir ve barýþ sembolüdür. Ayrýca ninnilerde, bilmecelerde, tekerlemelerde, fýkralarda, deyimlerde, çocuk oyunlarýnda kuþlara yer verilir. Güzel tüyleri ve sesleriyle insaný büyüler kuþlar. Ýçimiz daralsa kuþ olup uçmayý isteriz, heyecanla kabaran yüreðimiz kuþ misali çýrpýnýr. Tasavvuf edebiyatý da anlatýmda kuþlardan yararlanýr. Turna, hüthüt ve daha pek çoklarý, tasavvufi çaðrýþýmlarýyla yer bulur þiirde.

Þu sýralar televizyondaki bir reklama deðinmesem “patlayacaðým”. Ortada patlamýþ bir patlýcan varmýþ gibi, saða sola sýçramýþ bir patlýcan moru ve Türkçenin canýna okuyarak yapýlmýþ söz oyunlarý... “Pat diye konuþucam, üye olucam; yollican, kapcan, coþucan, oynican, týklican, takýlcan...” Türkçe, sanýldýðýnýn tersine, söylendiði gibi yazýlan bir dil deðildir. Bu reklamlarý hazýrlayanlar, bir süre sonra o sözcüklerin doðru yazýmýnýn böyle olmadýðýný hiçbir öðretmenin anlatamayacaðýný, anlatsa da öðrencilerini inandýramayacaðýný, yetiþkinlerin dillerinin bile bundan etkileneceðini hesaba katýyorlar mý? Bu parçada, aþaðýdakilerin hangisinden aðýrlýklý olarak söz edilmektedir?

Bu parçada asýl anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Dille ilgili toplumsal bilincin yetersizliðinden A) Kuþlara en fazla yer veren edebiyat tarzýnýn halk edebiyatý olduðu

B) Reklamlardaki dil ve yazým özensizliðinden C) Reklamlarýn çocuklar üzerindeki etkisinden

B) Halk edebiyatý ürünlerinde kuþ motifinin geniþ ölçüde yer tuttuðu

D) Eðitimde teknolojik unsurlarýn, okulun önüne geçmesinden

C) Kuþlarýn, edebiyatýmýzda özgürlük ve aþk sembolü olduðu

E) Reklamlardaki dilin, günlük konuþma dilini yansýtmamasýndan

D) Halk kültürünün, günümüz kültürüne göre doðaya daha yakýn olduðu E) Dilin günlük kullanýmýnda hayvanlarla ilgili simgelere rastlandýðý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

6

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

33.

Bir gün, resim öðretmeni Huriye Haným’ýn dersine müfettiþ gelir ve müfettiþ öðrencilerden diledikleri bir konuda resim yapmalarýný ister. Ýlkokul üçüncü sýnýf öðrencisi Süha da ayna önünde saçýný tarayan bir adamýn basit birkaç çizgiyle oluþturulmuþ resmini yapar. Aynanýn içine de adamýn hayali görüntüsünü ayrýntýlarýyla resmeder. Resmi görünce Huriye Haným ve müfettiþ, bu yaþta bir çocuðun bunu akýl etmesine þaþýrýr. Müfettiþ giderken çocuk dergilerinde bastýrmak ve okullarda göstermek üzere bu resmi yanýnda götürür. Bu olay Süha’nýn ----.

A

A 35.

---- Oysa onun hiçbir öyküsünde böyle bir izlenime varýlamaz bana göre. D. Gunnar’ýn öykücü deneyiminden yararlanmasýný dilediðiniz bölümlerle sýkça karþýlaþýyorsunuz romanda. Bu ölçüde doluluk yansýtan metnin, enikonu ansiklopedik denebilecek farklý bilgilere yataklýk etmesinin, roman için çekilmez bir yük oluþturacaðý göz ardý edilebilir mi? Kendini anlatýmcýlýktan kurtaramayan bir romancý yaklaþýmý deðil mi bu? Gunnar gibi bir öykücüden; romanýn, öykünün uzun, hem de mümkün mertebe uzun, hâli olmadýðýný bilmesini beklemek okurun en doðal hakký.

Bu parça, düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

Aþaðýdaki cümlelerden hangisi bu parçanýn giriþ cümlesi olmaya en uygundur?

A) daha çocukken görsel dili ne kadar ustalýkla kullandýðýnýn belirtisidir

A) Sanatçýnýn bu romanýnda sözün gereksiz yere uzatýldýðý izlenimi oluþtu bende.

B) yaþýndan beklenmeyecek bir sanatsal duyarlýlýðý olduðuna iþaret eder

B) Sanatçý, bu tarihsel romaný yazarken pek fazla ön araþtýrma yapmamýþ.

C) doðal yetenekleri hakkýnda ipucu vermektedir

C) Sanatçýnýn samimiyetten uzak bir romancý olduðu izlenimine kapýldým ister istemez.

D) yeteneklerini ortaya çýkarmada öðretmenlerinin ne denli etkili olduðunu gösterir

D) Sanatçýnýn bazý eserlerinde tekrara düþmekten kendini alamadýðý izlenimi oluþuyor okurda.

E) farklý bir bakýþ açýsýna, zengin bir hayal gücüne sahip olduðunu sezdirir

34.

A

E) Sanatçý romanda, öyküde olduðu kadar baþarýlý olamayacak bence.

36.

“Mavinin Ölümü”, Sait Faik’inkilerle uzaktan akraba öykülerden oluþuyor. Kitabýn en dikkate deðer öyküleri daha çok anýlara dayanýyor, yazarýn anýlarýna. Ancak bu anýlara öykü denebilir mi? Sanmam. Çünkü bunlar yazarýn geçmiþinden süzülerek yazýlmýþ, tamamýyla öz yaþama dayanan parçalar. Yani yazar, öz yaþamýný anlatýrken hiç ekleme, çýkarma yapmadýðý gibi, deðiþtirme ve öyküleme gereðini de duymamýþ. Yukarýdaki parça, anlam ve anlatým akýþýna göre aþaðýdakilerin hangisiyle sürdürülebilir? A) Böyle olunca yazýlanlar düpedüz aný olarak kalmýþ. B) Meðer Sait Faik ne çok öykücümüzü etkilemiþ. C) Bunlar da yazarýn baþarýsýný ortaya çýkaran unsurlar olmuþ.

(I) Öykü, eleþtiri ve röportajlarýyla tanýnan Kenan Hulusi Koray, Yedi Meþaleciler adlý edebiyat grubunun üyesiydi. (II) Grupta þiirleriyle deðil düz yazýlarýyla ünlenen tek sanatçý olan Kenan Hulusi, dostlarýnýn yönlendirmesiyle fantastik yazýlar yazmaya baþladý. (III) Fantastik öyküsü Sazlýk, Metin Erksan tarafýndan TRT için filme çekildi. (IV) Cumhuriyet Döneminde korku temasýný öykülerinde iþleyen ilk yazar Kenan Hulusi’dir. (V) Öykülerinde ne cinler ne vampirler ne de eli kanlý katiller vardý, ama sadece kullanýlan sözcükler sayesinde ölümün sinsice kol gezdiði bir ortam yaratmayý baþarmýþtý. (VI) Bu özelliklerini göz önünde bulunduran kimi eleþtirmenler, daha sonralarý Kenan Hulusi’nin öykülerini Edgar Allen Poe’nunkilerle karþýlaþtýrdýlar. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerden hangisiyle baþlar?

D) Belli oluyor ki baþarýlý bir öykücü olmak isteyen yazar, anýlarýndan uzak durmalýdýr.

A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

E) Öykücülükte en zor þeyin, anýlardan öykü yaratmak olduðunun farkýna varmýþ. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

7

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

37.

Bir zamanlar herkes “þair”di ülkemizde. Özellikle gençlik çaðýnda, hiç deðilse birkaç dize karalamýþ insanlarýn sayýsý hiç de az deðildi. Görebildiðim kadarýyla þiir yazmak, son yýllarda eskisi kadar gözde deðil. Varsa yoksa “roman”. Sanki yazma uðraþýna sihirli bir deðnek deðdi ve roman, þiirden daha gözde bir tür oldu. Günümüzde müthiþ bir hýzla geliþen teknolojik olanaklarla birlikte en azýndan yazýya geçirme anlamýnda roman yazmak çocuk oyuncaðý olup çýktý. Öte yandan genç yazarlarýn roman yazmaya yönelmelerinde galiba, romancýlýðýn daha kýsa yoldan üne ulaþtýrdýðý sanýsýnýn da payý var.

A

A 39.

Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

A

Roman kahramanlarý, gerçek dediðimiz insanlar gibi hatta onlardan daha çok düþünen, duyan, didinen, sevinç ve acý duyan varlýklardýr. Onlarýn da bizim gibi yaþadýklarýný hangimiz düþünmemiþizdir? Evrenimiz, hayali dediðimiz ama gerçekte bizden daha canlý varlýklarla, iþte bu roman kahramanlarýyla doludur. Onlar, aramýzda dolaþýp dururlar. Fakat roman kahramanlarý tüm canlýlýklarý, tüm gerçeklikleriyle asýl kendileri için vardýr, kendileri için yaþarlar. Unamuno, “Sis” romanýnýn kahramaný Augusto Perez’i öldürmeye karar verdiði zaman, o “Yaþamak istiyorum Don Miguel, yaþamak istiyorum!” diye baðýrmamýþ mýdýr? Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) Romanýn kimileri tarafýndan kolay bir uðraþ olarak görüldüðüne

A) Tanýk göstermeden yararlanýlmýþtýr.

B) Bir dönem, gençler arasýnda þiir yazmanýn popüler olduðuna

B) Düþünceler örnekle somutlanmýþtýr. C) Karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr.

C) Þiir yazýlarak edebiyat dünyasýnda yer edinilemeyeceðine

D) Öznellik aðýr basmaktadýr. E) Nitelendirmelerden yararlanýlmýþtýr.

D) Kitlelerce tanýnmak için, romanýn þiire göre daha elveriþli görüldüðüne E) Günümüzde gençlerin roman yazmaya yöneldiðine

38.

40.

Ahmet Oktay’ýn þiiri isyancýdýr. Baþkaldýrýþý, bir doktrin þiirinin sert tavrýndan çok, alýþýlagelmiþ kavramlara, yaþamlara bir baþkaldýrýdýr. Ayný zamanda baþka þairlerle de bir hesaplaþmadýr. Türk þiirinin birçok ustasýnda karþýlaþtýðýmýz kavramlar, onda deðiþime uðrar. Fazýl Hüsnü Daðlarca’dan sonra arý, duru Türkçeyi kullanan ikinci þairdir, dersek yeridir Ahmet Oktay için. Bu tavýr, þiirine güvenen, kendi sözcük birikimini kendi yaratma gücünü bulan þairin meydan okuyuþudur. O, Ýkinci Yeni’nin dil anlayýþýna, Osmanlýca sempatisine uzak kalmýþ, tek bir topraða, þehre, coðrafyaya baðlýlýðýndan söz edilemeyecek ender þairlerden biridir.

Bir dilin zenginliði yalnýz sözcük sayýsýna dayanmaz. Araplar dillerinde “deve” için 500 sözcük bulunduðunu öne sürerek övünürler. Farslar da dillerinde “aslan” için 300’e yakýn karþýlýk bulunmasýný zenginlik sayarlar. Oysa gerçek zenginlik, sözcük sayýsýna deðil; anlatma yeteneðine dayanýr. Çaðdaþ bilim ve sanat kavramlarýný adlandýrmaya yetenekli, iþlek bir dil zengin sayýlýr. Ýþlek olmayan, kullanýlmayan on binlerce ölü sözcük, sözlükleri doldurmaktan baþka ne iþe yarar? Bu parçanýn anlatým biçimi, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Açýklama

Bu parçada sözü edilen þairle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

B) Benzetme

D) Betimleme

C) Tartýþma

E) Tanýmlama

A) Þiirleriyle yaþam karþýsýndaki tutumunu ortaya koyar. B) Saf Türkçeyi kullanan az sayýda þairden biridir. C) Hemen her þairin kullandýðý sözcükleri kullanma kolaylýðýna sýðýnmamýþtýr. D) Evrensel bir kavrayýþa ve bilince sahiptir. E) Kendine eleþtirel gözle bakmayý baþarmýþtýr. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

8

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 17 Coðrafya: 14 Felsefe: 9 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3200

1280 1000 MÖ

0

622

M

1453

3.

2011

MS

Hz. Ali’nin halifeliði döneminde iç çekiþmeler yaþanmýþ; devletin sýnýrlarýnýn geniþlemesi durmuþtur. Bu durumun, aþaðýdakilerden hangisine neden olduðu söylenemez?

Yukarýdaki þekle göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

A) Cihat amaçlý seferlerin yapýlamamasýna

A) MÖ bir tarihin sayýsal deðeri büyüdükçe günümüze olan uzaklýðý artar.

B) Merkezi otoritenin zayýflamasýna

B) MÖ iki tarih arasýndaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.

D) Ýslamiyet’in yayýlmasýnýn yavaþlamasýna

C) Halifelerin seçimle belirlenmeye baþlamasýna

E) Ganimet kazanýmýnýn saðlanamamasýna

C) MS bir tarihin sayýsal deðeri büyüdükçe günümüze olan uzaklýðý azalýr. D) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasýndaki süre, bu iki tarih toplanarak bulunur. E) MÖ ile MS’nda yer alan iki tarihin sayýsal deðeri büyüdükçe aralarýndaki süre farký artar.

2.

4.

Eski Türk devletleri, Tanrý tarafýndan görevlendirildiðine inanýlan bir hakanýn etrafýnda toplanan göçebe boylardan oluþmaktaydý. Eski Türk devletlerinde görülen bu oluþumun,

Avrupa’da Reform hareketleri sonucunda, Katolik mezhebinden Lutherizm, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ve ulusal kiliseler ortaya çýkmýþtýr. Bu bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz?

I. teokratik bir egemenliðin oluþmasý,

A) Hristiyanlýða inanan insan sayýsý azalmýþtýr.

II. güçlü bir merkezi yapýnýn kurulmasý, III. monarþik bir yönetim anlayýþýnýn benimsenmesi

B) Katolik Kilisesi zamanla güç kaybetmiþtir.

durumlarýndan hangilerini zorlaþtýrdýðý söylenebilir?

C) Reform hareketleri mezhepsel ayrýlýklarýn yaþanmasýna neden olmuþtur.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

C) I ve II

D) Papalýðýn denetimindeki Hristiyan sayýsýnda azalma görülmüþtür.

E) I, II ve III

E) Reform hareketinin baþarýlý olduðu toplumlarda ulusal nitelikler ön plana çýkmýþtýr. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

9

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

I. II. Bayezit’le taht mücadelesine giren Þehzade Cem’in Rodos Þövalyeleri’ne sýðýnmasý

A

Osmanlý Devleti’nde XIX. yüzyýlda, Fransýz Ýhtilali sonunda ortaya çýkan demokrasi, insan haklarý, özgürlük ve

II. Yýldýrým Bayezit’in Ýstanbul’u kuþatmasý üzerine Bizans’ýn Avrupa’dan yardým istemesi

ulusçuluk gibi düþünceleri savunan kitaplar yayýnlanmýþ-

III. Ýspanya’da Katoliklerin baskýsýndan kaçan Musevilerin Osmanlý Devleti’nden yardým istemesi

Bu durum, Osmanlý Devleti’nde aþaðýdakilerden han-

týr.

gisi üzerinde etkili olmamýþtýr ?

geliþmelerinden hangilerinin, Osmanlý Devleti’nin bir iç sorunuyken dýþ sorunu haline geldiði söylenebilir?

A) Ulusal baðýmsýzlýk hareketlerinin baþlamasý B) Meþrutiyet düzenine geçilmesi

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

C) I ve II

C) Osmanlýcýlýk düþüncesinin öne çýkarýlmasý

E) II ve III

D) Aydýn hareketlerinin baþlamasý E) Demokrasiyle yönetilen ülkelerle iliþkilerin kesilmesi

6.

Osmanlý Devleti’ndeki, “Saban giren yer mülk olmaz.” anlayýþý, I. köylünün sadece topraðýn kullaným hakkýna sahip olmasý,

9.

II. artan nüfus için yeni tarým alanlarýnýn açýlmasý, III. tarým yapýlan topraklarýn mülkiyetinin devlete ait olmasý

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi Kuvayý Milliye örgütlerinin kuruluþ amaçlarýndan biri olamaz?

durumlarýndan hangilerine neden olmuþtur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve Ill

Kuvayý Milliye, düþman iþgali ve ayrýlýkçý faaliyetler karþýsýnda Türk ulusunun yer yer oluþturduðu direniþ örgütleridir.

C) I ve Il A) Azýnlýk ayaklanmalarýný bastýrmak

E) II ve III

B) Düþmanýn ilerleyiþini yavaþlatmak C) Ulusal bilinci uyandýrmak D) Bölgelerindeki direniþ hareketlerini örgütlemek E) Cumhuriyet rejiminin kurulmasýný saðlamak

7.

III. Selim’in tahttan indirilmesiyle son bulan Kabakçý Mustafa Ýsyaný sýrasýnda Yeniçeriler, Þeyhülislamlýk makamýndan tasdik olunmadýkça hiçbir þey kabul etmemek ve istekleri kabul oluncaya kadar daðýlmamak üzere yemin etmiþlerdir. Bu bilgilere göre;

10.

I. Osmanlý Devleti’nde, kapýkulu askerleri padiþah deðiþikliðinde etkili olmuþtur.

Anlaþma Devletleri’nin, son Osmanlý Mebusan Meclisi’nin toplanmasýna tepki göstermemelerinde, I. toplanacak mecliste kendi istekleri doðrultusunda kararlarýn çýkabileceðini düþünmeleri,

II. Yeniçeriler, isyanlarýnýn haklýlýðýný dinsel temellere dayandýrmak istemiþlerdir.

II. ulusal örgütlenmenin gücünü anlamamýþ olmalarý,

III. Kabakçý Mustafa isyaný Osmanlý hanedanýnýn egemenliðine son vermek amacýyla yapýlmýþtýr.

III. padiþahýn yönetimine güven duymamalarý

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu söylenebilir?

A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

A) Yalnýz I

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

B) Yalnýz III

10

C) I ve II

E) I, II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

11.

Mustafa Kemal, TBMM’nin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, ülke ile birlikte hilafetin ve saltanatýn da yabancý iþgal ve baskýsýndan kurtarýlacaðýndan söz etmiþtir.

A 14.

A

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda yaþanan, I. kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn tanýnmasý, II. seçmen yaþýnýn 22’den 18’e indirilmesi,

Mustafa Kemal’in bu tutumunun, III. kadýnlarýn þahitlikte erkeklerle eþit konuma getirilmesi I. ulusal iradeyi etkin kýlma,

geliþmelerinden hangileri, katýlýmcý demokrasiyi güçlendiren giriþimler olarak deðerlendirilebilir?

II. ulusal baðýmsýzlýðý saðlama, III. ulusal birlik ve beraberliði sürdürme

A) Yalnýz I

düþüncelerinden hangileriyle çeliþtiði söylenebilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) II ve III

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III E) l, II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

15.

I. Ayrýcalýk belirten unvan ve lakaplarýn yasaklanmasý II. Devletin üretime yönelik yatýrýmlar yapmasý III. Türk Parasýný Koruma Kanunu’nun çýkarýlmasý

12.

Kütahya-Eskiþehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemal, Türk ordusunu Sakarya Nehri’nin doðusuna çekmiþtir.

geliþmelerinin, aþaðýdaki ilkelerden hangileriyle ilgili olduðu söylenebilir?

Mustafa Kemal’in bu tutumuyla, I. ordunun yýpranmasýný önlemek, II. ordunun ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için zaman kazanmak,

lll

A) Laiklik

Milliyetçilik

Halkçýlýk

B) Halkçýlýk

Devletçilik

Milliyetçilik

C) Laiklik

Halkçýlýk

Cumhuriyetçilik

III. yenilik hareketlerine öncelik vermek

D) Halkçýlýk

Laiklik

Devletçilik

durumlarýndan hangilerini amaçladýðý söylenebilir?

E) Cumhuriyetçilik

Devletçilik

Ýnkýlapçýlýk

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

16.

13.

ll

l

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleþtirilen aþaðýdaki devrimlerden hangisinde, ülkede var olan ikilikleri ortadan kaldýrma amacý yoktur?

Türk Devrimi, sömürülen, ezilen, yok edilmek istenen bir ulusun; sömürgeci ve yayýlmacý devletlere karþý tam baðýmsýzlýk düþüncesinden doðmuþtur. Devrim, yayýlmacý devletlere olduðu kadar, toplumu geri býrakan tüm kurumlara baþkaldýrýnýn ve savaþýn da ürünüdür. Buna göre, Türk Devrimi’nin özellikleri arasýnda aþaðýdakilerden hangisi sayýlamaz?

A) Tevhid-i Tedrisat Yasasý’nýn kabul edilmesinde

A) Emperyalist güçlerle mücadele etme

B) Miladi takvimin kabul edilmesinde

B) Ulusal baðýmsýzlýðý önemseme

C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasýnda

C) Hiçbir dýþ gücün himayesini kabul etmeme

D) Medeni Kanun’un kabul edilmesinde

D) Ýhtilalci bir hareket olma

E) Halifeliðin kaldýrýlmasýnda

E) Kökleþmiþ uygulamalarý korumayý ilke edinme

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

11

Diðer sayfaya geçiniz.


A 17.

A

A

A

A

20.

Türkiye’nin uluslararasý ittifaklarda yer almakla, I. dünya barýþýna katkýda bulunma, II. savunmasýný güçlendirme, III. sýnýrlarýný geniþletme durumlarýndan hangilerini amaçladýðý söylenebilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III E) II ve III Yukarýdaki basýnç alanýnýn Güney Yarým Küre’deki bir alçak basýnç merkezine ait olabilmesi için; I. rüzgârý gösteren oklar saat ibresinin tersi yönünde çizilmeli, II. izobar eðrilerinin sayýsý artýrýlmalý, III. rüzgârý gösteren oklar çevreden merkeze doðru çizilmeli uygulamalarýndan hangilerinin yapýlmasý gerekir?

18.

I. Van Gölü’nün alaný A) Yalnýz I

II. Ýstanbul ile Tekirdað arasýdaki kuþ uçuþu uzaklýk

B) Yalnýz II

C) Yalnýz IlI

D) I ve Il

III. Yýldýz Daðý’nýn yüksekliði

E) I ve III

IV. Ýzmir ilinin coðrafi koordinatlarý Türkiye’nin fiziki haritasýnda yukarýdakilerden hangilerinin belirlenmesi için ölçek gerekli deðildir? A) I ve Il

B) I ve lII D) II ve lV

C) II ve lll E) lIl ve lV

21. 19.

Türkiye’de, enerji tasarrufu saðlamak amacýyla yaz ve kýþ saati uygulanmaktadýr. Bu uygulama kapsamýnda yýlýn yaklaþýk beþ aylýk döneminde 30° Doðu meridyeninin esas alýndýðý kýþ saati, diðer dönemde ise 45° Doðu meridyeninin yerel saatinin ulusal saat olarak kullanýldýðý yaz saati uygulanmaktadýr.

Aþaðýdaki haritada beþ farklý doðrultu numaralarla gösterilmiþtir. II III IV

I

Ekvator

Buna göre, 30° Doðu meridyeninin yerel saatinin ulusal saat olarak kullanýldýðý dönemde, Türkiye’de aþaðýdakilerden hangisinin yaþandýðý söylenir? V

A) En uzun gündüz

Buna göre, kaç numaralý doðrultularda görülen iklim tipi çeþitliliði enlem etkisiyle ilgili deðildir?

B) En sýcak ay C) Gece-gündüz süresinin eþit olduðu gün D) Öðle vakti en kýsa gölge boyu

A) I ve Il

E) Güneþ ýþýnlarýnýn en büyük açýyla geldiði gün ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

B) I ve lII D) I, II ve lII

12

C) IV ve V E) lI, lV ve V Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

22.

“Sabahleyin erken hareket ettik. Yaz mevsimi olmasýna karþýn burada havalar yeni ýsýnmaya baþladý. Otele vardýðýmýzda sis henüz daðýlmamýþtý. Bitkilerin üzerinde çiy damlacýklarý vardý. Öðleye doðru hava ýsýndý ve sis daðýldý. Öðleden sonra gökyüzünde tek tük bulutlar görüldü. Akþama doðru kuvvetli bir rüzgâr ve peþinden siyah bulutlar belirdi. Þimþek ve sonra gökyüzünden yaðmur damlacýklarýnýn düþmesi gecikmedi. Otele girdiðimizde saðanak yaðýþ çoktan baþlamýþtý.”

A

A 25.

A

Aþaðýdaki tabloda Avrupa, Asya ve Afrika kýtalarýnýn üç farklý dönemdeki kentleþme oranlarý (%) verilmiþtir. Yýllar

Kýtalar Avrupa

Asya

Afrika

1950

56

41

15

1990

74

68

30

2000

78

76

42

Yukarýdaki parçadan yararlanarak tatil beldesiyle ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir?

Tablodan yararlanarak aþaðýdakilerden hangisine ke-

A) Bölgede her mevsim düzenli olarak konveksiyonel yaðýþlarýn görüldüðüne

A) Verilen yýllar içinde Asya Kýtasý’nda kentlerde yaþayan insanlar, kýrsal alanda yaþayanlardan daha fazla olmuþtur.

sinlikle ulaþýlýr?

B) Deniz ve kýþ turizmine uygun bir yer olduðuna

B) Verilen kýtalarýn tümünde 1990 yýlýndan sonra nüfusun yarýdan fazlasý kentlerde yaþamaya baþlamýþtýr.

C) Akdeniz ikliminin etkisi altýnda olduðuna D) Yörede baðýl nem oranýnýn yüksek olduðuna

C) 2000 yýlýnda Avrupa’nýn kent nüfus oraný, Afrika’nýn kent nüfus oranýndan iki kat daha fazladýr.

E) Yerli ve yabancý çok sayýda turist çektiðine

D) Afrika’nýn 1950-1990 yýllarý arasýndaki kent nüfus artýþ oraný Asya’dan daha azdýr. E) Verilen yýllar içinde Avrupa’nýn kentleþme oraný, Asya ve Afrika’dan daha fazladýr.

23.

Orografik yaðýþlar, denizden gelen nemli hava kütlelerinin kýyý çizgisine paralel uzanan dað sýralarýna çarparak yükselmesi sonucu meydana gelir. Buna göre, aþaðýdaki yörelerden hangisinde yýl içinde orografik yaðýþlarýn yaygýn olarak görülmesi beklenemez? A) Yýldýz Daðlarý’nýn kuzey yamaçlarýnda B) Toros Daðlarý’nýn güney yamaçlarýnda C) Giresun Daðlarý’nýn kuzey yamaçlarýnda D) Aydýn Daðlarý’nýn kuzey yamaçlarýnda E) Ilgaz Daðlarý’nýn kuzey yamaçlarýnda

26.

24.

Yer kabuðu tek bir parça halinde olmayýp sürekli hareket halinde olan levhalardan oluþmaktadýr. Aþaðýdakilerden hangisinin levhalarýn birbiriyle etkileþimlerine baðlý olarak meydana geldiði söylenemez?

“Hindistan’ýn kuzeybatý kýyýsýnda yedi ada üzerinde kurulmuþ olan Bombay, dünyanýn en kalabalýk kentlerinden biridir. Þehrin nüfusu, 2003 yýlýnda yapýlan sayýmlara göre yaklaþýk 17 milyondur. 2015’te bu sayýnýn yaklaþýk 26 milyon olmasý beklenmektedir. Ülkenin diðer kentlerine göre yaþam standartlarýnýn daha yüksek olmasý, þehre çok sayýda insanýn göç etmesine neden olmaktadýr.” Yukarýda verilen parçadan Bombay þehri ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz?

A) Maðaralar B) Epirojenez

A) Nüfus artýþ hýzýna

C) Kývrýmlý daðlar

B) Sanayi faaliyetlerinin çeþitliliðine

D) Volkanizma

C) Sosyoekonomik özelliklerine

E) Deprem

D) Coðrafi konumuna E) Nüfus yoðunluðunun arttýðýna

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

13

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A 30.

27. ll

lll

lV

A

Suda çözünebilen kayaçlarýn bulunduðu arazilerde, su ve sýcaklýðýn etkisiyle kimyasal çözünme etkili olurken, günlük ve yýllýk sýcaklýk farkýnýn fazla olduðu yerlerde kayalar fiziksel parçalanmaya uðrar.

l

ll

Buna göre, haritada numaralanmýþ alanlardan hangileri sanayi bölgeleri içinde yer alýr? A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

lll

l

Sanayi bölgeleri ulaþým olanaklarýnýn geliþmiþ, sermaye birikiminin fazla olduðu alanlardýr.

A)

Yüzey þekilleri göz önüne alýndýðýnda, aþaðýdaki yerlerden hangisi tarým faaliyetleri için daha az elveriþlidir? A) Menderes Grabeni

B) Gaziantep Platosu

C) Taþeli Platosu

D) Ergene Havzasý

V

Yukarýdaki bilgilere göre, haritadaki numaralanmýþ alanlardan hangilerinde kimyasal çözünme ve fiziksel parçalanmanýn daha etkili olduðu söylenir?

E) III ve IV

Kimyasal çözünme

28.

lV

l

Fiziksel parçalanma lll

B)

ll

lV

C)

lll

V

D)

lV

ll

E)

V

l

E) Çukurova

29. 60

15

6

4

2 0 2 (milyon)

4

6

31.

Yukarýda verilen nüfus piramidine sahip bir ülkede,

Aþaðýdaki göçlerden hangisinin meydana gelmesi diðerlerinden farklý bir nedene baðlýdýr? A) Lozan Barýþ Antlaþmasý gereðince Türkiye ve Yunanistan arasýnda nüfus deðiþimi yapýlmasý

I. doðal nüfus artýþ hýzý,

B) Tarýmda makine kullanýmýnýn artmasýyla kýrsal alandan kentlere göçlerin yaþanmasý

II. genç nüfus oraný, III. aritmetik nüfus yoðunluðu,

C) 1960’lý yýllardan sonra iþ gücü sýkýntýsý çeken Batý Avrupa ülkelerine iþçi gönderilmesi

IV. kiþi baþýna düþen milli gelir

D) Kýrsal kesimde yaþayan ailelerin miras nedeniyle topraklarýnýn küçülmesi sonucu þehirlere yerleþmesi

özelliklerinden hangileri fazladýr? A) I ve II

B) I ve III D) II ve IV

C) II ve III

E) Yaz aylarýnda tarým ve turizm faaliyetlerinden dolayý insanlarýn geçici olarak yer deðiþtirmesi

E) III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

14

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

32.

Felsefe tarihi, felsefe alanýndaki tüm yapýtlarla uðraþmak zorunda deðildir. Felsefe tarihi düþünce malzemesini, yalnýz felsefenin ustalarýnda aramalýdýr. Çýraklarda bunu aramaya gerek yoktur. Çünkü çýraklarda bulunacak özel bir þey yoktur.

A

A 35.

A

“Kendi baþýna olan” varlýk, bilinmeyen bir varlýk alanýdýr, bilinen alan, ancak varlýðýn zaman ve mekan içindeki görünüþüdür. Bu cümlede, filozof “kendi baþýna varlýk”ý reddedip onun yerine aþaðýdaki kavramlardan hangisini getirmektedir?

Bu parçada felsefe tarihi için aþaðýdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadýr.

A) Doðru bilgiyi

A) Akýl ve mantýk ilkelerine dayanmanýn

B) Özneyi

B) Geçmiþ birikimi eleþtirip sorgulamanýn

C) Gerçekliði

C) Özgün ve yetkin görüþleri esas almanýn

D) Temellendirmeyi

D) Bilimlerle iliþkisini göz önünde bulundurmanýn

E) Tözü

E) Geleceðe iliþkin varsayýmlarýndan ders almanýn

33.

Hiçbir sisteme esir olmayan, baþka bir deyiþle düþüncelerini herhangi bir sistemin çemberine sýkýþtýrmayan filozoflar vardýr. Bunlarýn baþýnda Nietzsche gelir. Nietzsche tam anlamýyla filozoftur. Çünkü o, kendinden önceki sistemleri öylece kabul etmemiþ, her yerde ve her zaman gördüðünü ortaya koymuþtur. Bu parçada gerçek bir filozofta bulunmasý gereken hangi özellikten söz edilmektedir? A) Sistemlere nesnel ve eleþtirel yaklaþma B) Özgün ürünler ortaya koyma C) Çaðýnýn ve toplumun ötesine geçmeye çalýþma D) Geçmiþ birikimi yetkin bir biçimde bilme

36.

E) Yaþamýn sorunlarýna duyarlý olma

Newton’la birbirlerinden habersiz olarak diferansiyel ve integral konusunda benzer buluþlar yapan Leibniz bir arkadaþýna yazdýðý mektupta þunlarý söylemektedir.: “Bay Newton diferansiyel ve integral hesaplarýný geliþtirdi, ama ben de baþka bir yoldan ayný sonuçlara ulaþtým. Bir kiþi bir katký yapar; bir diðeri baþka bir katký...” Bu parçadan bilime iliþkin aþaðýdaki genellemelerin hangisine ulaþýlabilir?

34.

A) Dýþ gerçeklik denen kitabýn nesnel biçimde okunmasýný saðlayan bir araçtýr.

Anlama ve kavrama maddi bir yapý olan beynin bir iþlevidir. Algýlama kadar anlama ve kavrama da olaylar ile somut verilerin asýl kaynaðýný oluþturur.

B) Deðiþik bilim insanlarýnýn katkýlarýyla geliþen bir etkinlik alanýdýr.

Marx, bu görüþü ile aþaðýdaki bilgi öðretilerinden hangisini desteklemektedir?

C) Geleceðe iliþkin öngörüleriyle yaþamý denetim altýna almayý saðlayan bir etkinliktir.

A) Kritisizmi (eleþtirelcilik)

D) Evreni parçalara ayýrarak inceleyen bir etkinlik alanýdýr.

B) Rasyonalizmi (akýlcýlýk) C) Pragmatizmi (faydacýlýk)

E) Olmasý gerekeni deðil, var olaný inceleyen bir etkinlik alanýdýr.

D) Entiüsyonizmi (sezgicilik) E) Empirizmi (deneycilik) ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

15

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

37.

Protagoras, “Üþüyen için rüzgar soðuk, üþümeyen için soðuk deðildir.” derken, algýlara dayalý bilgilerin ortak yargýlar olamayacaðýný, bireylere göre deðiþebileceðini savunmaktadýr.

A

A 39.

Buna göre, bilginin deðeri için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Göreceli olma

A

Ahlak alanýnda söz verip de sözünde durmayan insana olumsuz gözle bakýlýr. Böyle biri için yalancý, hilekâr denilir ve ona kimse güven duymaz. Ama, hukuk için bu yeterli deðildir. Verilen sözün yerine getirilmesi gerekir; yoksa sosyal birliðin düzeni bozulur. Bundan dolayý hukuk, söz vermenin þeklini ve bunun ne gibi formalitelere dayanmasý gerektiðini de göstermek zorundadýr. Bu parçada hukuku ahlaktan ayýran hangi temel özel-

B) Kesin olma

likten söz edilmektedir?

C) Nesnel olma

A) Ýnsan davranýþlarýný düzenleyen kurallar koyma

D) Evrensel geçerliliðe sahip olma

B) Toplumsal yaþamda düzeni saðlama

E) Gerçeklikle örtüþme

C) Toplumsal yaþam ve insan ihtiyaçlarýnýn ürünü olma D) Genelgeçer ve nesnel yaptýrýmlara sahip olma E) Diðer toplumsal normlarla uyumlu olma

38.

40.

Bir ülkede emekten, tüm insanlarýn mutluluðundan yana bir partinin seçimleri kazanmasý ya da yitirmesi, bir toplumbilimci için soðukkanlýlýkla incelenecek bir kitle hareketidir. Toplum bilimci için bu durum, iþine sevinci ya da düþ kýrýklýðýný karýþmamasýný gerektiren bir olgudur. Oysa ayný olgu bir þair, bir film yönetmeni için umutlarýn gerçekleþmesinden doðan bir coþku, gelecek güzel günlere güven taþýyan ya da tersine umut kýrýklýðýný yadsýyan, insanlarýn direncini bileyen, onlarý ayakta tutmaya çalýþan bir duygu doðuran durum olarak algýlanabilir.

“Her dinin dogmalarý kendine özgüdür.” savýnda dinlerin aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olduðu vurgulanmaktadýr? A) Normatifliðe B) Öznelliðe C) Kurgusallýða D) Dogmatikliðe E) Ýnanca dayalýlýða

Bu parçada sanatçýyý bilim insanýndan ayýran hangi özellik üzerinde durulmuþtur? A) Çaðýnýn ve toplumunun aynasý olma B) Yaþanýlan toplumsal gerçeklere duyarlý olma C) Her seferinde özgün ve tek olan bir ürün yaratma D) Ýnsanlarýn duygu dünyalarýný yorumlama E) Gerçekliði kendi duygularýna göre yorumlama ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

16

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 33 Geometri: 7 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

a, b ve c ardýþýk tek sayýdýr.

4.

a<b<c

B) –60

C) 16

D) 60

% $

1 + 3⋅ —–– 1000

A) 2,37

1 + 7⋅ —––– 10000

%

B) 0,237

C) 0,0237

D) 120

0,121212...

iþleminin sonucu kaçtýr?

a ondalýk sayýsý — þeklinde ifade edilirse, b a + b en az kaçtýr?

82 B) —– 9

80 C) —– 9

D) 1

E) 0 A) 20

6.

23,1 — —— iþleminin sonucu kaçtýr? 0,11 A) 210

B) 21

C) 2,1

E) 2,5

a, b pozitif tamsayýdýr.

32 – 3–2

A) 81

3.

% $

E) 68

5. 2.

1 2⋅ —–– 100

iþleminin sonucu kaçtýr?

3 2 olduðuna göre, (a – c) – (c – b) iþleminin sonucu kaçtýr?

A) –68

$

B) 27

C) 34

D) 37

E) 112

–1

$4–2 – 2–3%

iþleminin sonucu kaçtýr? D) 0,21

E) 0,021 A) 16

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

17

B) 8

C) 2

D) –8

E) –16

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

A 11.

1 – 2 + 3 – 4 + ... + 19 – 20 iþleminin sonucu kaçtýr? A) –20

8.

B) –10

C) –5

D) 10

E) 20

A

ab7 üç basamaklý sayýsý 11 ile tam bölündüðüne göre, 30ab4 beþ basamaklý sayýsýnýn 11 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 9

B) 7

C) 5

D) 1

E) 0

a, b, c asal sayý ve 2 2 a = (c – b)(c + b )

olduðuna göre, a + b + c toplamý kaçtýr? A) 11

B) 13

C) 16

D) 18

E) 20

12.

Üç basamaklý a3b sayýsý 5 ile bölündüðünde 2 kalanýný veriyor. Bu sayý 9 ile tam bölündüðüne göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 13

9.

B) 12

C) 11

D) 10

E) 9

ab3 ve ba2 üç basamaklý sayýdýr. a+b=9 olduðuna göre, ab3 + ba2 toplamý kaçtýr? A) 1140

10.

B) 995

C) 935

D) 925

E) 914

ab iki basamaklý sayýsýnýn, •

rakamlarý toplamý 8

rakamlarý çarpýmý 10 dan büyük

13.

7 ve 10 sayý tabanýdýr. (243)7 = (abc)10 olduðuna göre, a + b + c toplamý kaçtýr?

olduðuna göre, kaç ab sayýsý vardýr? A) 9 A) 5

B) 6

C) 7

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

D) 8

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

E) 9

18

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

14.

70703 sayýsýnýn 70 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanýn toplamý kaçtýr? A) 101

B) 104

C) 1010

A

D) 1011

A 17.

A

a, b, c asal sayýdýr. b a 360 = a ⋅ b ⋅ c

E) 1013

olduðuna göre, a + b + c toplamý kaçtýr? A) 7

B) 9

C) 10

D) 13

E) 15

15.

Þekildeki teraziyi dengelemek için sað kefeye aþaðýdakilerden hangisi koyulmalýdýr?

18.

Aþaðýdakilerden hangisi, 5 ile tam bölünür? 2 2 A) 231 + 211

B) 2132 + 2122

D) 2132 – 2112

16.

C) 2132 + 2312

E) 2312 – 2122

A = (2⋅3) + (3⋅4) + (4⋅5) B = (2⋅2) + (3⋅3) + (4⋅4) C = (1⋅2) + (2⋅3) + (3⋅4) olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalarýn hangisi doðrudur? A) B < A < C D) C < B < A

B) A < B = C

19.

olduðuna göre, 2

C) A < B < C E) A = B < C

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

2x+3 = 80

A) 1000

19

3x

B) 520

kaçtýr? C) 260

D) 100

E) 10

Diðer sayfaya geçiniz.


A 20.

A

A

3 3 — + 7y = — + 7x x y

A 23.

abc üç basamaklý sayý olduðuna göre, abc

eþitliðinde x ve y farklý sayýlar ise, xy kaçtýr? A) –21

B) –3

7 D) — 3

3 C) – — 7

A

84 × –––––––– • • • • 4248 + –––––––––––

E) 7

çarpma iþleminin sonucu kaçtýr? A) 44604

21.

xM0,09 lll = 3

24.

olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0,01

B) 0,1

B) 1000

C) 998

D) 996

E) 994

a c — = — olduðuna göre, b d 2d – c a + 3b —––––– + —––– d b

C) 1

D) 10

E) 90 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 1

22.

a sayýsý b ile bölündüðünde bölüm 6 kalan 5 olduðuna göre,

25.

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

37⋅k – 30 k ve –––––––––– pozitif tamsayý olduðuna göre, k k kaç deðer alýr?

a + 6b + 7 ––––––––– b+1

A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

E) 6

ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6

B) 7

C) 9

D) 12

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) 14

20

Diðer sayfaya geçiniz.


A 26.

A

A

A 29.

0<a<b<c<1 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle 1 den büyüktür? A) a + b + c

B) abc c D) ––– ab

27.

218 =

C) a

2

A) 8

E) 100c

x

30.

olduðuna göre, x kaçtýr? B) –6

C) –3

Bir usta ayný sürede bir çýraðýn yapacaðý iþin üç katýný yapýyor. Bir iþi ikisi birlikte 6 günde yaptýðýna göre, çýrak ayný iþi kaç günde yapardý?

$ —14 %

A) –9

D) 6

B) 3b + 5 = 2a – 2

a–4 D) —–––– = b – 4 3

31.

D) 18

E) 24

B) 35

C) 40

D) 45

E) 50

2<a<3 –9 < b < –1

b a C) — = — 2 4

olduðuna göre, ab nin alabileceði en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? A) –4

b–3 a–1 E) —–––– = —–––– 2 6

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

C) 16

Buna göre, torbada kaç kilogram soðan vardýr?

E) 9

a — = 2 ve b + 8 = a b olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) a – b = 8

B) 12

Bir manav aldýðý bir torba soðanýn kilosunu 3 liradan satarsa 40 lira kâr, eðer kilosunu 1,8 liradan satarsa 8 lira zarar ediyor.

A) 30

28.

A

21

B) –3

C) –2

D) –1

E) 0

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

32.

Ýki otobüsten biri 45 dakikada bir diðeri ise 54 dakikada bir ayný istasyondan sefere çýkýyorlar.

A

A

35.

A

Saat 14:00 da sefere ayný anda çýkan otobüsler en erken saat kaçta tekrar birlikte sefere çýkarlar? 4

D

A) 16:30

B) 16:50 D) 18:00

9

H

C) 17:20

C

E) 18:30 E

ABC dik üçgen, [BA] ⊥ [AC], [AE] ⊥ [DC], |AD| = |BD| |DH| = 4 cm, |HC| = 9 cm Yukarýdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? A) 3M3

33.

B) 4M2

C) 6

D) 2Mll 13

E) 5Mll 13

Her öðrencinin en az iki ders aldýðý 20 kiþilik bir sýnýfta 12 kiþi fizik, 15 kiþi kimya 18 kiþide matematik dersi aldýðýna göre, kaç öðrenci üç dersi de alýr? A) 4

34.

B) 5

C) 6

A

D) 7

E) 8

8M2

36.

D

D

C M2

ABCD bir kare

E

ABE eþkenar üçgen

x

|CE| = M2 cm

B

C

ABCD dörtgen, m(AéBC) = m(AéCD) = 90°, m(BéAD) = 75° |AC| = |CD|, |AD| = 8M2 cm

A

Yukarýdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

Yukarýdaki verilere göre, |AB| = x kaç cm dir?

A) 4

B) 4M2

C) 4M3

D) 8

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

A) 2M3 – 1

E) 6M2

22

x

B

B) 2M2

C) M3 + 1

D) 2

E) M2 + 1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 37.

A D

A

A 39.

C

[CE] ⊥ [AE] m(BéCE) = 15° E

Analitik düzlemde, A(–2, 3) noktasýndan geçen ve x ekseninin pozitif yönüyle 135° lik açý yapan doðrunun denklemi aþaðýdakilerden hangisidir?

ABCD kare 4

A

A) x + y – 1 = 0

|CE| = 4 cm

B) 2x – y + 3 = 0 C) x – y – 1 = 0 A

D) x + y – 3 = 0

B

Yukarýdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir? A) 30

B) 32

38.

C) 34

D) 36

E) x + y + 3 = 0 E) 38

40.

y

C

D

O merkezli küçük çember

125°

A 4

büyük çembere B

A noktasýnda x

A B O

O

CD, C noktasýnda teðet m(DéCA) = 125°

x

6

Yukarýdaki verilere göre, m(CééAO) = x kaç derecedir?

Koordinat sisteminde,

A) 25

A(0, 4), B(6, 0) noktalarý veriliyor.

B) 30

C) 35

D) 45

E) 55

AOB üçgeninin x ekseni etrafýnda ve y ekseni etrafýnda döndürülmesiyle oluþan cisimlerin hacimleri farký kaç br3 tür? A) 16π

B) 18π

C) 24π

D) 32π

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) 48π

23

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ 1. Bu testte, Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

L

K

T1

T2

K

X L

T3

Y

N

M

T4

Aðýrlýðý önemsenmeyen X, Y çubuklarý ve özdeþ K, L küreleri ile kurulan þekildeki sistem dengede iken iplerde oluþan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sýrasýyla T1, T2, T3 ve T4 tür.

Ayný düzlemde verilen ÂK, ÂL, ÂM ve ÂN vektörleri þekildeki gibidir. Buna göre,

Küreler zýt yönlerde eþit büyüklükteki hýzlarla ayný anda harekete baþladýðýna göre T1, T2, T3 ve T4 gerilme kuvvetlerinden hangilerinin büyüklüðü artar?

I. |ÂK + ÂM| = |ÂM| ÂM II. ÂK – ÂL + — = 0 2

A) Yalnýz T2

III. ÂM + ÂN = ÂL

B) Yalnýz T3

D) T2 ve T3

C) T1 ve T3

E) T1, T3 ve T4

eþitliklerinden hangileri doðrudur? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

2.

C) I ve II

E) I, II ve III

60°

4.

yatay 40°

O

T2

T1

yatay

37°

T3

X

Aðýrlýðý P olan X cismi þekildeki gibi asýldýðýnda iplerde oluþan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sýrasýyla T1, T2 ve T3 olmaktadýr.

X

Sürtünmelerin önemsenmediði þekildeki sistemde, O noktasý etrafýnda dönebilen düzgün ve türdeþ çubuk aðýrlýðý 45 N olan X cismi ile dengelenmiþtir.

Buna göre T1, T2 ve T3 arasýndaki iliþki nedir? A) T1 = T2 = T3 C) T1 < T2 < T3

B) T < T < T 3

2

1

Buna göre, çubuðun aðýrlýðý kaç Newtondur?

D) T3 < T1 < T2

(Cos37°=0,8; sin37°=0,6)

E) T2 < T1 < T3

A) 120 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

24

B) 90

C) 135

D) 180

E) 60

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

5.

A

yatay

yatay ip

ip

A

A

7.

yatay ip

ip

F3

Þekil III

Þekil II

Þekil I

F1

Eþit karelere bölünmüþ düzgün ve türdeþ levhalar iplerle asýlarak þekillerdeki gibi tutuluyor.

X

Levhalar serbest býrakýldýðýnda hangilerinin konumu deðiþmez? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

F2

Y Z

Aðýrlýklarý P olan özdeþ X, Y ve Z cisimleri, P aðýrlýðýndaki sürtünmesi önemsenmeyen makaralarla kurulan þekildeki sistemlerde F1, F2 ve F3 büyüklüðündeki kuvvetlerle dengelenmiþtir.

C) I ve III E) I, II ve III

Buna göre F1, F2 ve F3 arasýndaki iliþki nedir?

6. r

A) F1 = F2 = F3

B) F3 < F1 = F2

C) F2 < F1 < F3

D) F2 < F3 < F1

O K

E) F3 < F1 < F2

L

2r

O merkezli 2r yarýçaplý düzgün ve türdeþ dairesel levhadan r yarýçaplý dairesel parça çýkarýlýp þekildeki gibi L noktasýna ekleniyor.

8.

Buna göre, levhanýn denge konumu aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? (|OK| = |KL|) yatay

A)

yatay

B)

Kýrmýzý

Yeþil

K O

O

K

Perde

L

K

Karanlýk bir ortamda kýrmýzý ve yeþil noktasal ýþýk kaynaklarý ve saydam olmayan küresel K cismi beyaz bir perde önüne þekildeki gibi yerletirilmiþtir.

L yatay

C)

D)

yatay

Buna göre perde üzerinde oluþan renk deseni aþaðýdakilerden hangisi gibi olur?

A)

O O

K

L

B)

Kýrmýzý

K

Siyah Kýrmýzý

Siyah L

Yeþil Sarý

Sarý

C)

yatay

E)

D) Kýrmýzý Siyah

Siyah Yeþil Sarý

Yeþil O

E)

K L

Kýrmýzý Sarý

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

25

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

9.

NP

A

A 11.

NS

A

yatay yatay

VP

VS

K L sývý yatay

% 60 verimle çalýþan þekildeki transformatörün birincil (primer) devresinde akým þiddeti 5 A ve sarým sayýsý 30 dur.

Eþit hacimli K ve L cisimleri þekildeki gibi dengededir.

Ýkincil (sekonder) devrede sarým sayýsý 50 olduðuna göre buradaki akým þiddeti kaç amperdir? A) 1

B) 1,2

C) 1,6

D) 1,8

Eþit bölmeli çubuðun aðýrlýðý önemsenmediðine göre, I. K cisminin özkütlesi L ninkinden büyüktür. II. K cisminin özkütlesi sývýnýnkinden büyüktür.

E) 2

III. L cisminin özkütlesi sývýnýnkinden büyüktür. yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

10.

12.

C) Yalnýz III E) I ve III

K L

su

M

yatay

+ –

Açýk hava basýncýnýn P0 olduðu ortamda bulunan bir ucu açýk þekildeki bileþik kapta kollardaki su seviyeleri birbirine eþittir. K kolundan kaba bir miktar daha su eklenip denge saðlandýðýnda kollardaki su yükseklikleri sýrasýyla hK, hL ve hM olmaktadýr.

Özdeþ lambalarla kurulan þekildeki elektrik devrede kaç lamba ayný parlaklýkta yanar? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Buna göre hK, hL ve hM arasýndaki iliþki nedir? A) hK < hL < hM

B) hL = hM < hK

C) hL < hK < hM

D) hM < hL < hK E) hL < hM < hK

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

26

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

13.

K

A

L

Su kütlesi

0

0

Zaman

15.

M

Su kütlesi

A

Su kütlesi

Zaman

A) Paslanma gerçekleþmiþtir.

Isýca yalýtýlmýþ K, L ve M kaplarýnda bulunan suyun içine t=0 anýnda bir miktar buz atýlýnca su kütlesinin zamana baðlý deðiþim grafikleri þekildeki gibi olmaktadýr.

B) Hava ile demir parçalarý arasýnda kimyasal bir tepkime gerçekleþmiþtir. C) Kapta toplam kütle artmýþtýr.

Suyun donma sýcaklýðý 0°C olduðuna göre, hangi kaplarda t=0 anýnda suyun sýcaklýðý 0°C nin üzerindedir? A) K ve M

B) K ve L D) L ve M

Ýçi hava dolu, aðzý kapalý cam bir þiþede demir parçalarý bulunmaktadýr. Bir süre sonra demir parçalarýnýn renginin deðiþmeye baþladýðý gözleniyor. Buna göre, bu olayla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

0

Zaman

A

D) Þiþedeki havanýn kütlesinde azalma olmuþtur. E) Kapta toplam katý kütlesi artmýþtýr.

C) Yalnýz K E) K, L ve M

16.

Bakýr metali uzun süre açýk havada bekletildiðinde gerçekleþen deðiþimde oluþan maddenin, bakýrýn ilk haline göre, I. erime noktasý, II. özkütle, III. elektriksel iletkenlik niceliklerinden hangileri farklýdýr? A) Yalnýz I

B) I ve II

D) II ve III

14.

Sabit büyüklükteki hýzlarla hareket eden X, Y ve Z hare-

17. •

v

ketlilerinden Y, X i batýya doðru 3 , Z yi ise batýya doðru

v

v

E) I, II ve III

Buðday - saman

• Lehim alaþýmý

hýzýyla gidiyormuþ gibi görmektedir.

Z nin yere göre hýzý doðuya doðru

C) I ve III

• Alkol - su

olduðuna göre,

• Kum - odun talaþý

X in yere göre hýzý nedir?

• Zeytinyaðý - su

v v

A) Doðu 4

B) Duruyor

C) Batý 4

D) Batý E) Doðu

v

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Yukarýda verilen karýþýmlardan kaç tanesi yoðunluk farkýndan yararlanýlarak bileþenlerine ayrýlabilir?

v

A) 5

27

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

18.

A

A 21.

Sýcaklýk

A

X2 gazýnýn 0 °C ve 1 atmosfer basýnç altýnda 33,6 litresi 42 gramdýr. Buna göre, bir X atomunun kütlesi kaç gramdýr? (N: Avogadro sayýsý) 3 A) —— 2.N

Zaman

14 B) — — N

28 C) — — N

D) 14.N

E) 28.N

Bir X sývýsýnýn sabit dýþ basýnçta ýsýtýlmasýna ait sýcaklýk-zaman grafiði yukarýdaki gibidir. Buna göre, X sývýsý ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) Arý maddedir. B) Ýki cins tanecik içerir. C) Kaynama noktalarý farklý iki arý sývýdan oluþan bir çözeltidir.

22.

A gazý

D) Bileþenlerine ayýrmak için ayrýmsal damýtma yöntemi kullanýlabilir.

B gazý

C gazý

2h cm h cm

h/2 cm

E) En az iki cins atom içerir.

X sývýsý

Y sývýsý

Z sývýsý

Ayný ortamda bulunan barometre sistemlerindeki A, B ve C gazlarýnýn basýnçlarý eþittir. Buna göre, X, Y ve Z sývýlarýnýn yoðunluklarý arasýndaki iliþki nedir?

19.

56 gram CO ve n mol CO2 gazlarý toplam 12 mol oksijen (O) atomu içermektedir.

A) X = Y = Z

B) Z > X > Y

D) Y > X > Z

C) X > Y > Z E) Z > Y > X

Buna göre, n deðeri kaçtýr? (C = 12, O = 16) A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

23.

20.

Aþaðýda miktarlarý belirtilen bileþiklerden hangisinin içerdiði hidrojen (H) kütlesi en fazladýr? (H = 1, C = 12)

Sýcaklýk

Molekül kütlesi

X

27 °C

44

Y

127 °C

44

Z

400 K

28

Ortalama molekül hýzý

v v v

1 2 3

Yukarýda sýcaklýklarý ve molekül kütleleri verilen X, Y ve Z gazlarýnýn ortalama molekül hýzlarý ( 1, 2, 3) için aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangisi doðrudur?

A) 0,6 mol H2O B) 0,3 mol NH3 C) 0,4 mol C2H2

A)

D) 4 gram CH4

C)

v v v v v v 1=

2=

1<

2<

3

B)

3

D) E)

E) 0,8 mol HNO3

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Gaz

28

v v v 1=

3<

v v v v v v v v v 3<

2<

1

1=

2<

3

2

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

24.

X kütlesi

A

A 27.

X kütlesi 3m

+

II. 9F– 2m

Y kütlesi

III. 8O2–

Y kütlesi

3m

1. grafik

I, II, III iyonlarýna ait aþaðýdaki niceliklerden hangisi kesinlikle eþittir?

2. grafik

Ayný X ve Y elementlerinden oluþan iki farklý bileþikte X ve Y elementlerinin kütlece birleþme iliþkileri yukarýdaki grafiklerde gösterilmiþtir.

A) Nükleon sayýsý B) Temel tanecik sayýsý

1. grafik, X2Y3 bileþiðine ait olduðuna göre, 2. grafik aþaðýdaki bileþiklerden hangisine ait olabilir? B) X3Y

A) XY2

C) Ýyon çapý D) Nötron sayýsý E) Elektron sayýsý

C) X2Y3

D) X2Y

E) X4Y3

28. I. Açýk hava basýncýnýn deðeri

Ýnsan vücudundaki karaciðer hücrelerinde, I. apoenzim,

II. Sývýnýn miktarý

II. ATP, III. niþasta,

III. Sývýyý oluþturan tanecikler arasýndaki çekim kuvveti

IV. RNA

Yukarýdaki niceliklerden hangileri arý bir X sývýsýnýn kaynama sýcaklýðýný etkiler?

moleküllerinden hangilerinin sentezi gerçekleþir?

A) Yalnýz I

A) I ve II

B) Yalnýz III D) I ve III

26.

Tek atomlu, I. 11Na

m

25.

A

C) I ve II

B) I ve III D) I, II ve IV

E) I, II ve III

C) III ve IV E) I, II, III ve IV

Arý bir katýnýn sudaki çözünürlüðünü;

29.

I. suyun sýcaklýðýný artýrma,

Prokaryot bir canlýda, aþaðýda verilen olaylardan hangisi özelleþmiþ bir organelde gerçekleþir?

II. katýyý toz haline getirme, A) Protein sentezi III. ayný sýcaklýkta su miktarýný artýrma

B) Glikojen hidrolizi

iþlemlerinden hangileri etkilemez? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

C) RNA sentezi D) Yað sentezi

C) Yalnýz III

E) DNA nýn eþlenmesi

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

29

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

30.

E1

X

Y

E2

Z

A E3

E4

Q

E5

R

A 32.

P

A

Allen Kuralý’na göre, “sýcakkanlý hayvanlarýn soðuk iklimli bölgelerde yaþayan türlerinde vücut çýkýntýlarý, sýcak iklimli bölgelerde yaþayanlara göre daha küçüktür.”

Yukarýda bir biyokimyasal tepkime serisi ve bu tepkimeleri katalizleyen enzimler gösterilmiþtir.

Buna göre, soðuk iklimli bölgelerde yaþayan canlýlarda vücut çýkýntýlarýnýn daha küçük olmasýnýn temel avantajý, aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

Buna göre, bu biyokimyasal tepkime serisiyle ilgili,

A) Vücut sýcaklýðýný koruma

I. Bir substrat çeþidi, farklý enzim çeþitleriyle deðiþik ürünlere dönüþtürülebilir.

B) Vücut büyüklüðünü azaltma

II. Bir enzim çeþidinin ürünü, baþka bir enzim çeþidinin substratý olabilir.

D) Vücuttan ýsý kaybýný artýrma

C) Depolanacak besin miktarýný azaltma

E) Düþmanlardan korunma

III. Bir enzimin ürünü, ayný enzim çeþidi için substrat olabilir. IV. Enzimler takýmlar halinde çalýþýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) I ve II

B) I ve III D) I, II ve IV

31.

C) II ve IV E) I, II, III ve IV

33.

Aþaðýdaki þemada, bir kara ekosisteminde yaþayan ve besin zincirinin farklý halkalarýný oluþturan X, Y ve Z canlý türlerinin arasýndaki etkileþim gösterilmiþtir.

Ýnsan vücudunda, uzun süreli açlýk sürecinde, I. karaciðer hücrelerindeki glikojenin glikoz moleküllerine dönüþmesi,

Besin

II. yað depolarýnýn azalmasý, Y canlý türü O2

Z canlý türü CO2

III. sinir hücrelerinin solunum tepkimeleriyle aminoasitleri parçalayarak enerji üretmesi

Besin + O2

olaylarýndan hangilerinin gerçekleþmesi beklenir?

X canlý türü

A) Yalnýz II

Buna göre, bu besin zincirindeki X, Y ve Z canlý türleriyle ilgili,

B) Yalnýz III D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

I. X canlý türünde, karbondioksit ve su kullanýlarak organik besin üretimi gerçekleþir. II. Y canlýsý birincil tüketici, Z canlýsý ikincil tüketicidir. III. X, Y ve Z canlý türlerinin hepsinde inorganik madde tüketimi gerçekleþir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

C) I ve III E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

30

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

34.

Niþasta

A

A 36.

A

Ortama verilen karbondioksit miktarý

1 160

Maltoz

140

Çeltikte fermantasyon

120

Glikoz

100

2

80 60

Glikojen

Laktik asit

Buðdayda oksijenli solunum

Buðdayda fermantasyon

40

4

Glikoz

Çeltikte oksijenli solunum

20

3

0 1,3

Yukarýdaki þemada, insanlardaki karbonhidrat metabolizmasýna ait bazý tepkimeler numaralandýrýlarak gösterilmiþtir.

I. 1 numaralý tepkime hücre dýþýnda, 2 ve 4 numaralý tepkimeler hücre içinde gerçekleþir.

20

Ortamdaki oksijen yüzdesi

I. Oksijen oraný % 20 olan ortamda, buðday ve çeltik bitkilerinin oksijenli solunumla ortama verdiði karbondioksit miktarý eþittir.

III. 2, 3 ve 4 numaralý tepkimeler, tüm canlý hücrelerde gerçekleþir.

II. Oksijen oraný % 5,2 olan ortamda, çeltik bitkisinin fermantasyonla açýða çýkardýðý karbondioksit miktarý, buðday bitkisinin fermantasyonla açýða çýkardýðý karbondioksit miktarýndan fazladýr.

IV. 2 numaralý tepkime dehidrasyon sentezi, 1 ve 3 numaralý tepkimeler hidroliz tepkimeleridir. yargýlarýndan hangileri doðrudur?

D) II, III ve IV

15

Buna göre,

II. 4 numaralý olay sýrasýnda hem ATP üretimi hem de ATP tüketimi gerçekleþir.

B) II ve IV

10

Yukarýdaki grafikte, buðday ve çeltik bitkilerinin fermantasyon ve oksijenli solunum tepkimeleriyle ortama verdikleri karbondioksit miktarýnýn, ortamdaki oksijen yüzdesindeki artýþa baðlý olarak deðiþimi gösterilmiþtir.

Ýnsan vücudunda gerçekleþen bu tepkimelerle ilgili,

A) I ve II

5,2

III. Ortamdaki oksijen oraný %10 olduðunda, buðday bitkisinin oksijenli solunum ve fermantasyonla ortama verdiði karbondioksit miktarý eþittir.

C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

35.

37.

Döllenmiþ yumurtadan ergin bireyin oluþumuna kadar geçen süreçte hücrelerde,

C) I ve II E) I, II ve III

Canlýlarda gerçekleþebilen, I. organik besin monomerlerinin kompleks yapýlý organik moleküllere dönüþtürülmesi,

I. bölünme, II. büyüme,

II. glikozun fermantasyon tepkimeleriyle parçalanmasý,

III. farklýlaþma

III. inorganik moleküllerden organik besin sentezlenmesi,

olaylarýndan hangileri gerçekleþebilir? IV. hücredeki depo polimerin monomerlerine parçalanmasý A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

C) I ve III

olaylarýndan hangilerinde ATP harcanmaz?

E) I, II ve III A) Yalnýz II

B) Yalnýz IV D) I ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

31

C) I ve III

E) II, III ve IV Diðer sayfaya geçiniz.


A 38.

A

A

A 40.

Bitkilerin yapýsýnda bulunan canlý hücreler,

A

Fotosentez hýzý

I. enerji üretim ve tüketim hýzlarý, Yüksek þiddette ýþýk

II. organellerinin sayýsý ve çeþitleri, III. sentezledikleri organik moleküllerin çeþitleri,

Orta þiddette ýþýk

IV. çeperlerinin kalýnlýklarý

Zayýf þiddette ýþýk

özelliklerinden hangileri bakýmýndan birbirlerinden farklýlýk gösterebilir? A) I ve III

B) II ve IV D) I, III ve IV

0,05

C) III ve IV

0,1

0,15

0,20

CO2 konsantrasyonu (%)

Yukarýdaki grafikte, bir bitkinin farklý þiddetlerdeki ýþýk altýnda tutulduðunda, ortamdaki karbondioksit (CO2) konsantrasyonunun artýþýna baðlý olarak fotosentez hýzýnda meydana gelen deðiþimler gösterilmiþtir.

E) I, II, III ve IV

Grafiðe göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Ortamdaki ýþýk þiddeti arttýkça, fotosentez hýzýnýn en yüksek deðere ulaþmasýný saðlayan karbondioksit konsantrasyonu da artar. B) Ortamdaki karbondioksit konsantrasyonu %0,1 olduðunda, ýþýk þiddetinin deðiþmesi bitkinin kuru aðýrlýðýnýn artýþ hýzýna etki etmez. C) Zayýf þiddetteki ýþýk altýnda, ortamdaki karbondioksit konsantrasyonunun %0,05 ten %0,1 e çýkarýlmasý, bitkinin fotosentez hýzýný deðiþtirmez. D) Yüksek þiddetteki ýþýk altýnda, ortamdaki karbondioksit konsantrasyonunun artmasý, orta ve zayýf þiddetteki ýþýða göre bitkinin fotosentez hýzýný en fazla etkiler.

39.

E) Ayný karbondioksit konsantrasyonu deðerinde, bitkinin yüksek ýþýk þiddetinde birim zamanda ürettiði organik madde miktarý, zayýf ýþýk þiddetinde birim zamanda ürettiði organik madde miktarýndan fazladýr.

Sükraz

Sükroz çözeltisi 35°C

Yukarýdaki deneyde, içinde sükroz çözeltisi bulunan deney tüpüne sükraz enzimi eklendikten sonra deney tüpü uygun koþullarda bir süre bekletiliyor. Bu deney tüpüne, I. glikoz, II. fruktoz, III. protein, IV. niþasta ayýraçlarýndan hangilerinin ilave edilmesi durumunda renk deðiþimi gözlenir? A) Yalnýz II

B) I ve II D) I, II ve III

C) II ve III E) I, III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

32


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.