Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Ben halký eðlendirmek için yazdým. Bunun dýþýnda hiçbir amacým olmadý. Sanatçýlar arasýnda, halkýn önünde gidenler de vardýr; ama ben, bir yazar olarak da bir insan olarak da hep halkýn arkasýnda kaldým. Bu parçadaki altý çizili sözle anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir?

Usta sanatçýmýz, bir konferansýnda, edebiyattaki yakýnlarýnýn kimler olduðu sorusuna; F. Kafka, W. Faulkner, L. Tolstoy ve J. P. Sartre’la ayný dünyayý paylaþtýðýný söyleyerek yanýt verir. Bu yanýt, onun, dünyayý kucaklayan bir bilince ve yüreðe sahip olduðunu gösterir. Bu parçada geçen “ayný dünyayý paylaþmak” sözüyle anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Halkýn bilinçlenmesine katkýda bulunmak B) Halkýn arasýna karýþmak

A) Ýnsaný odak noktasý olarak seçmek

C) Sanat dilini halkýn anlayabileceði düzeye indirmek

B) Ayný düzeyde yapýtlar üretmek için uðraþmak

D) Halký ve onun deðerlerini örnek almak

C) Ayný konularý ele alýp iþlemek

E) Konu seçiminde özgür davranamamak

D) Evrensel kültürü edinmek için büyük yazarlarý okumak E) Benzer bir sanat anlayýþýna sahip olmak

2.

4.

(I) Derneðimiz, son zamanlarda birçok kiþinin zihnini kurcalayan konularý tartýþmaya baþladý. (II) Bunlardan biri “edebiyatta kuþaklar” sorunudur. (III) Kimi genç kalemler, kendilerinden üç beþ yaþ büyükleri ayrý bir kuþak saymakta ve her yeni yaþ grubu bunu tekrarlamaktadýr. (IV) Öte yandan da pek çok yazarýmýz yabancý dillere çevrilmekte, yabancý ülkelerde okunmaktadýr. (V) Çevrilen sanatçýlarýmýzýn oradaki baský sayýlarý da ülkemizdekinden kat kat fazladýr.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, eylemin en az iki kez yapýldýðý anlamý kesindir? A) Sana yine gezi anýlarýmýzý mý anlattý? B) Eminim, gene ayný hataya düþecek. C) Bu ünlü filmi yeniden izlemekte yarar var. D) Gezi programýmýzý tekrar gözden geçirmiþtim. E) Kitabý, bu kez satýrlarýn altýný çizerek okuyacaðým.

Bu parçanýn kaçýncý cümlesinde, “bir sözü, benzetme amacý gütmeden baþka bir söz yerine kullanma”ya örnek yoktur? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

E) V. 1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

Yaþamla baðýný koparan sanatçý giderek kuru, kýsýr yapýtlar vermeye baþlar, yozlaþýr; çünkü ----.

A

B) olay ve durumlarýn gerçek yaþamdaki görünümü sanatsal deðildir

(I) Behçet Necatigil, güçlü þairliðinin yaný sýra iyi bir çevirmen, etkileyici radyo oyunlarýnýn yazarý, titiz bir incelemecidir. (II) Onun þairliðini deðerlendirirken bu uðraþlarýný da hesaba katmalýsýnýz ki þiirlerindeki biçim ve dil deðiþimlerini daha iyi anlayabilesiniz. (III) Çevirdiði yazarlarýn kitaplarý kendi þiir anlayýþýyla ilgilidir. (IV) Radyo oyunlarýndaki hüzün ise þiirlerinde yarým anlatýlmýþ duygularýn bir yansýmasýdýr. (V) Onun þiirini okuduktan sonra sizde kalan, buruk, kekre bir þiir tadýdýr.

C) gerçekler, hayali bir dünyadan çok daha fazla ilgilendirir okurlarý

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde öneri, gerekçesiyle verilmiþtir?

D) gerçekleri olduðu gibi yazmak, kurmaca bir dünya oluþturmaktan daha kolaydýr

A) I.

Bu cümlenin, düþünce akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanmasý uygundur? A) gerçekleri anlatmayan sanatçýnýn kalýcý olma þansý yoktur

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) sanatçýnýn yaratma gücünü besleyen kaynaklarýn en önemlisi yaþamdýr

6.

Mae West, “Baþarý merdivenlerini hata üstüne hata yaparak týrmandým.” demiþ. Bu özdeyiþte asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

9.

Issýz, tenha, daracýk bir vadiden, çalýlýklardan, otlaklardan I II geçerek yeni, deðiþik insanlarla tanýþacaðý kalabalýk bir III IV V

A) Baþarýnýn çok çalýþmakla elde edileceði B) Baþarýya yanlýþ yapýla yapýla ulaþýlacaðý

kente vardý.

C) Ýnsanlarýn yanlýþ yapmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu Bu cümledeki numaralanmýþ sözcüklerden hangisi gereksiz kullanýlmýþtýr?

D) Önemli olanýn, baþarýyý devam ettirmek olduðu E) Hedef belirlememiþ kiþinin baþarýya ulaþamayacaðý

A) I.

7.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Yazar, içinde yaþadýðý toplumun bir aracý olmaktan kendini kurtarmak için çaba harcamalýdýr; kendini okurlarýna beðendirmek için yapacaðý en küçük þey, yarýnlara kalmasýna engel olacaktýr. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi, anlam bakýmýndan bu cümle ile ayný doðrultudadýr?

10.

A) Sanatçý, yaþadýðý çaðýn beðenisine uygun eserler ortaya koymaya çalýþmalýdýr. B) Genç kuþaktan yazarlarý iyi yetiþtirmek isteyen bir sanatçý, toplumun deðer yargýlarýný önemsemeyecektir. C) Yazarlarý, büyük ve ölmez yapan, doðru bildiklerinden sapmamalarýdýr. D) Yazarýn sorumluluðu, içinde yaþadýðý toplumun kültürünü doðru yansýtmaktýr.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu vardýr?

E) Yazarlar, okurlarýný çaðýn dýþýnda kalan düþüncelerden uzaklaþtýrmalý, onlara yol göstermelidir. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

(I) Bu kitabý yazma düþüncesi, baþka bir kitabý hazýrlarken doðdu. (II) “Benzersiz Öyküler” adýyla 1989’da yayýmladýðým derlemede her öyküden önce, pek tanýnmayan yazarlarýn kýsa biyografilerine yer vermiþtim. (III) Haklarýnda verdiðim bilgi çok az ve genellikle de bir baþka kaynaktan doðrulanabilir deðildi. (IV) Verdiðim bilgiler uydurma gibi duruyordu. (V) Hatta bazý okurlar sýrf bu yüzden öykülerin özgünlüðünden kuþkuya düþtüler.

A) I. 2

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

11.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu vardýr?

A

A 14.

A

Ona birtakým ----. Bu sözler aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanýrsa, cümlede yazým yanlýþý olur?

A) Müdürümüz yumuþak baþlý bir adamdý, kimseye bir kötülük etmezdi.

A) sorunlarý anlattýðýnýzý biliyorduk

B) Bu görevi kabul ederseniz kurumumuz size þükran kalacaktýr.

B) sorumluluklar yüklemezsek bize hiç yardým etmez C) konularda yardýmcý olmam gerekiyordu

C) Kasaba halký, yeni doktoru el üstünde tutuyordu.

D) sözcüklerin yazýmý konusunda bilgi verdim

D) Sizi bütün içtenliðimizle tebrik ediyor, her zaman baþarýlý görmek istiyoruz.

E) elbise hediye etmeyi düþünüyorum

E) Evin altýndan girmiþ üstünden çýkmýþ, ama aradýðý þeyi bulamamýþtý.

12.

15.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük, ünsüz deðiþimine (yumuþamasýna) örnek gösterilemez?

Lamartine’in “Göl” þiirindeki þu dizeleri çok severim ( ) “Ýnsan için liman yok ( ) sahil yok zaman için ( ) O geçer ( ) biz göçeriz!”

A) Yeni bir yolcu uçaðý satýn alýnmýþtý. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere, aþaðýdakilerin hangisinde verilen noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir?

B) Ýkinci cildin sonunda uzun bir kaynakça var. C) Anýlarýný yazma metodunu gözden geçirmelisin. D) Sacýn üzerinde piþen ekmekleri çeviriyordu.

A) (:) (,) (.) (,)

E) O ilacýn yasaklandýðýný bilmiyordum.

B) (:) (;) (!) (;)

D) (.) (,) (!) (,)

13.

16.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözün yazýmý yanlýþtýr? A) Onunla git gide birbirimizden uzaklaþýyorduk. B) Halbuki onunla tanýþmayý çok istemiþtim. C) Artýk hiçbir þey istemiyorum, diyormuþ. D) Nedense birdenbire aðlamaya baþladý.

E) (;) (;) (.) (,)

(I) Çaðlar boyunca edebiyat, insaný anlamaya, kavramaya ve anlatmaya çalýþmýþtýr. (II) Ancak her çaðýn edebiyatýnýn insana bakýþý, yaklaþýmý deðiþik olmuþtur. (III) Önemli olan, yaþamdaki deðiþimin yönünü doðru saptayabilmek, insaný bu yönde deðiþtirebilmektir. (IV) Edebiyatýn gerçek iþlevi budur: (V) Yaþamdaki deðiþikliði kavrayýp okura da sezdirmek. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra, “Çünkü yaþam, sürekli bir devinim ve deðiþim içindedir.” cümlesi getirilmelidir?

E) Ýþlerin programsýz ilerlemesi onu rahatsýz ediyor.

A) I. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

C) (;) (,) (.) (;)

3

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

17.

Dil, belli bir toplumda yaþayan bireylerin gördüklerini, duyduklarýný, duygularýný, isteklerini, kýsaca var olan ve düþlenen her þeyi ifade etmekle kalmaz; gerçekliðin, yeni bir görünüm kazanmasýný saðlar; onu kendine göre çözümler ve düzenler. Kýsacasý dil, ----.

A 19.

Düþüncenin akýþýna göre, bu parçanýn sonuna aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

A

Kimi, yalancýnýn biridir; gülümseyeceksiniz. Kimi, aldatýcý, dolandýrýcýdýr; hoþ göreceksiniz. Kimi, kýyýcýdýr; sýrtýný sývazlamasanýz da onu baðýþlayacaksýnýz. Olur mu? Olmaz! Yanlýþ anlamayýn, “Vurun, kýrýn, öldürün!” demiyorum. O, yalancýysa yüz vermeyin; bu, dolandýrýcýysa yüzüne bakmayýn; þu, kötüyse yüzünüzü çevirin, diyorum. Görüþlerini böyle açýklayan biri, insanlara aþaðýdakilerden hangisini önermektedir?

A) duygu ve düþünceleri yansýtmanýn yaný sýra biçimlendirir de

A) Ýnsanlara çabuk güvenmemeyi

B) koþullara göre sürekli deðiþen canlý bir varlýktýr aslýnda

B) Eleþtirilerde acýmasýz olmayý

C) bir kültürü yaþatarak gelecek kuþaklara taþýr

C) Çabuk hüküm vermemeyi

D) sadece bireylere deðil, topluma da aittir ve insanlarý toplumsallaþtýrýr

D) Ýliþkilerde otoriter olmayý E) Yanlýþlara tepkisiz kalmamayý

E) bireyler arasýnda anlaþmayý, toplumsal bütünleþmeyi saðlayan bir araçtýr

18.

20.

(I) Reþat Nuri Güntekin, “Tanrýdaðý Ziyafeti” adlý oyununda, bulunduðu makamda yalnýz olduðunu bilen bir diktatörün, çevresindekilere, “Ne olduðunuzu biliyorum.” diyebilmek için düzenlediði bir oyunu anlatýr. (II) Oyunun sonunda, diktatörün çevresindekilerin ikiyüzlülükleri ve güvenilmezlikleri ortaya çýkar. (III) Bu oyundaki kalabalýk þahýs kadrosu, yazarýn romancýlýðýna baðlanabilir. (IV) Reþat Nuri’nin tiyatro eserleri, hele romanlarýndan sahne eserine dönüþtürdükleri, drama tekniði açýsýndan mükemmel deðildir. (V) Tiratlarla dolu olmalarý, bu eserleri aðýrlaþtýrýr. (VI) Reþat Nuri, “Roman ile tiyatro birbirinden ayrýdýr.” demekte haklýdýr; ama kendisi bu görüþünü uygulamada aksatmýþtýr.

Bu parçanýn bütününde, aþaðýdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Dizi yazan senaristlerin de sinemacý sayýlabileceklerinden B) Reklam, sinema, klip için film çekenlerin yönetmen olarak adlandýrýldýðýndan C) Klip, reklam, belgesel gibi ürünlerin sinema sanatýndan beslendiðinden

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafýn kaçýncý cümleyle baþlatýlmasý uygun olur? A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

Geniþ açýdan bakarsak reklam da dizi de belgesel de klip de birer sinema ürünüdür. Dizi film çekenler sinemacý olarak görülmüyor oysa onlar da yönetmenlik yapýyorlar. Dizileri Türk sinemasý içinde saymamýz gerekir. Hatta, bana göre, reklamlarý da böyle deðerlendirmemiz gerekir.

D) Her türlü film çekiminin sinema sanatý olarak görülmesi gerektiðinden

E) VI.

E) Sinemanýn, etkisini tüm görsel ürünlerde hissettirdiðinden

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

4

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

21.

Bir edebiyat yapýtýný yalnýzca yazýnsal yönden deðerlendirmek yeterli deðildir. Toplum bilimci, felsefeci, ruh bilimci gözüyle, deðiþik yorumlarla, yöntemlerle deðerlendirilmelidir yapýt. Bu, en baþta, o yapýtý toplumun malý yapmak için gereklidir. Yoksa tek yönlü deðerlendirmeler, hele duygusal göklere çýkarmalar yapýtýn deðerine hiçbir þey eklemez.

A

A 23.

Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

A

Bütün tanýdýklarý, Hüseyin Cahit Yalçýn’ýn, kendi yazýlarýný bir daha hiç okumadýðýný, gözden geçirip düzeltmediðini, bu görevi baþkalarýna yüklediðini, böylece son derece hýzlý ve verimli yazabildiðini anlatýyorlar. Onun anlatýmýndaki savrukluk, kuþkusuz az zamanda çok yazý yazma isteðinden kaynaklanýr. Eðer yazdýklarýný düzeltmek zorunda kalsaydý bu kadar yapýt veremezdi. Yazý yazma konusundaki heves ve acelesini anýlarýnda anlatan Hüseyin Cahit, yapýtlarýnýn okurlarýna sýkýntý ve usanç verdiðini açýkça söyleyerek kendi eleþtirisini yapabilmektedir.

A) Nitelikli yapýtlarýn, sadece edebi yönden deðil, psikolojik, felsefi ve sosyolojik açýdan da güçlü olduðu

Bu parçada, Hüseyin Cahit’le ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

B) Bir eleþtirmenin yapýta edebi yönden deðil, bilimsel olarak da yaklaþmasý gerektiði

A) Yazma motivasyonunun yüksek olduðuna

C) Büyük yapýtlarýn toplumun çok yönlü beklentilerine yanýt verebildiði için kalýcý olduðu

B) Zamandan kazanmak kaygýsýyla savruk yazdýðýna

D) Ancak nesnel deðerlendirmelerin bir yapýtýn deðerini belirleyebildiði

D) Deneyimli oluþunun kolay yazmasýný saðladýðýna

C) Yazdýklarý üzerinde düzeltme yapmadýðýna

E) Kendi yapýtlarýnýn eleþtirisini yapabildiðine

E) Bir yapýtýn topluma kazandýrýlmasý için sadece edebi deðil, birçok yönden deðerlendirilmesi gerektiði

22.

24.

Dönüp arkamýza bakýnca, “Garipçiler”in þiirimize verdiði zararý daha açýk görmekteyiz. “Garipçiler”in döneminde, Türk þiiri geleneksel sesini yenileyecek yerde kaybetmiþ, neredeyse tercüme þiir kýlýðýna girmiþtir. Bu dönemin genç þairleri onlardan etkilenerek ölçü, uyak, imge gibi þiirin alt yapýsýný oluþturan ögeleri bir yana býraktýlar, öðrenmediler; bir tekerleme bulup bunu iki espriyle desteklediler mi þiiri kurtardým sandýlar. Þiirin espri peþinde olmamasý gerektiðini, esprinin þiirde gerçeðin algýlanmasýný kolaylaþtýracak bir araçtan ibaret olduðunu anlayamadýlar.

---- Bunun birçok nedeni var. Öncelikle kendimi, yazdýklarýmý ve yaptýklarýmý anlatmaktan, dahasý açýklamaktan hoþlanmýyorum. Her seferinde içimi, kendime ihanet ediyormuþum gibi bir duygu kaplýyor. Ýþimin doðasýna aykýrý bir þey yapýyorum kaygýsýna kapýlýyorum. Bir kitap yazmýþým, diyeceðimi demiþim zaten, þimdi üstüne daha ne diyeyim? Bu parçanýn baþýna, anlam ve anlatým akýþýna uygun olarak aþaðýdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? A) Çok sýk kitap yayýmlamayý sevmiyorum.

Aþaðýdakilerden hangisi, bu parçada “Garipçiler”e yöneltilen eleþtirilerden biri deðildir?

B) Yaþadýklarýmý, düþlediklerimden kolay anlatabiliyorum. C) Ben asla yaþadýklarýmý yazmýyorum.

A) Espriyi þiirde ilk kez kullanmalarý

D) Bazý yazýlarýmý yayýmlamak bana sýkýntý veriyor.

B) Þiirin temel ögelerini önemsiz göstermeleri

E) Yazdýklarým üzerine konuþmaktan hoþlanmýyorum.

C) Þiirin geçmiþle baðýný koparmalarý D) Genç þairleri kolaycýlýða alýþtýrmalarý E) Þiire, çeviri þiir havasý vermeleri ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

5

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

25.

Yazdýklarýný seçip ayýklamadan yayýmlýyorlar diye genç þairlerimizi yermiyorum. Biraz da gençliðin doðasýnda var bu. Vaktiyle ben de onlar gibi çok yazdým. Hemen her yazdýðýmý da yayýmladým. Tabii ki hiç de iyi etmemiþim. Kýyasýya bir seçme yapmalýydým yazdýklarýmýn içinden. Onlarý yazdýðým günlerde böyle düþünseydim, ----.

A 27.

Bu parçanýn sonuna, düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) bugün, yayýmlamýþ olmaktan utandýðým, piþmanlýk duyduðum bunca þiirim olmayacaktý

A

Toplum olarak garip bir kültür anlayýþýna sahibiz. (I) Bazý deðerlerimizi unutur, sonra birdenbire yeniden hatýrlarýz. (II) Aradan zaman geçer yine unuturuz, sonra yine keþfederiz. (III) Sinemacý Metin Erksan ustayý unutup yýllar sonra hatýrlayarak ödüllendiren Kültür ve Turizm Bakanlýðý gibi... (IV) Bugün “gündemdeki sanatçý” olarak yeniden keþfedilen Metin Erksan, kamera arkasýna geçen “sinema yazarý-eleþtirmen”lerin öncülerinden. (V) 1948’de sinema yazarlýðýna baþladý, “Kamera” takma adýyla eleþtiriler yazdý. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense, ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerden hangisiyle baþlar?

B) gelecek kuþaklara armaðan edeceðim hiçbir þeyim kalmazdý

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

C) o zaman þairlik yeteneðimi kaybetmeyi göze almýþ olacaktým D) bugün yazacak pek az þey bulacaktým E) eski sanatçýlarýmýzýn býraktýðý þiir mirasýný genç þairlere aktarabilecektim

26.

28.

(I) Baþlayýnca bir türlü býrakamadým kitabýnýzý, sonuna deðin okudum. (II) Hem zevk duydum hem de bilmediðim nice þey varmýþ, onlarý öðrendim. (III) Bir insan, bilmediði þeylerle karþýlaþmadan her þeyi bildiðini düþünebiliyor. (IV) Diyebilirim ki sizin eseriniz, üzerinde kalem oynatýlmýþ, ancak yerli yerine oturtulmamýþ çok önemli bir konuda þimdiye kadar yazýlmýþ olanlarýn en ciddi ve en bilimsel olaný. (V) Eserinizin bu niteliði kazanmasýnda araþtýrmalarýnýzýn önemli bir rol oynadýðýný tahmin etmek güç deðil. (VI) Seçtiðiniz yöntemin konuya kazandýrdýðý berraklýk ve bütünselliði görmek isteyenlere bu kitabý memnuniyetle önereceðim.

Bu parçada sözü edilen kiþilerde görülen eksiklik, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Coþkulu bir öðrenme isteði taþýmamalarý B) Ýçedönük olduklarýndan bildiklerini sergileyememeleri

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi, düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

Kimi kiþilerde bilgi, bilme aþamasýnda kalmaktan daha öteye geçemiyor; anlamaya, duymaya, düþünmeye, yaþamaya dönüþemiyor. Böyle kiþileri tanýdýðýmýzda, “Ne çok þey biliyorlar!” diyebiliriz; ancak bildiklerini yaþamlarýnda kullandýklarýný pek göremeyiz. Bildiklerini, bir mücevher gibi saklamayý yeðlerler. Bu kiþilerin bilgileri hiçbir zaman ürün haline dönüþmez.

C) Bilgilerine iþlev kazandýramamalarý D) Öðrendiklerini, gerekli gereksiz her alanda kullanmalarý

E) VI.

E) Baþkalarýnýn bilgilerine güvenmemeleri ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

6

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

29.

Sokaklar, sabahýn erken saatlerinde yaðmurdan pýrýl pýrýldý. Puslu, kapalý gökyüzü kentin üstüne çökmüþtü. Hiçbir yerde güneþ ýþýðý görünmüyordu. Saat kaçtý acaba? Her zaman yaptýðým gibi belediye yönünde yürümeye koyuldum. Saat kulesine baktým. Saatin sekiz buçuk olduðunu gördüm. Bu durumda daha birkaç saat zamaným var demekti. Yazý iþleri müdürüne, ondan, hatta on birden önce gitmek hiçbir iþe yaramazdý.

A 32.

A

Aþaðýdaki dizelerin hangisinde düþsel ögelere yer verilmemiþtir? A) Aðzýmda gülpembeyi acý mora boyadým Dirilmiþ bir kan gibi dökülsün diye þafak B) Dün aðlayarak battý güneþ, ay sustu Bin bir tele ahengi veren yay sustu C) Ayaðýmda çarýklar, elimde bir deðnek Sükûn içinde yürüdüm, etrafý dinleyerek

Bu parçada baþvurulan anlatým türleri, aþaðýdakilerin hangisinde verilmiþtir?

D) Bütün masallar yüzümü çiziyordu Uzak bir ormanýn çýðlýðýndan

A) Açýklama – tanýk gösterme

E) Dinmiþ denizin þarkýsý, rüzgâr uyumakta Rýhtým boyu sonsuz bir üzüntüyle karardý

B) Betimleme – öyküleme C) Öyküleme – tartýþma D) Açýklama – betimleme E) Tartýþma – tanýmlama

30.

Eski zamanlardan kalma, yüz yýllýk aðaçlarýn gölgesinde bir park... Görünürde üç kiþi var: Ýki küçük kýz, akþam simidinin mis gibi kokusunu yanýnda taþýyan bir simitçi. Biraz daha arkada, kitap okuyan genç bir kadýn var. Kitaba dalýp gitmiþ, çok etkilenmiþ olmalý. Yüzündeki aðýrbaþlý ifade, giyiniþindeki savrukluða uymuyor. Onun dýþýnda, parkýn köpeði Karabaþ ve üç yavrusu olan kediyi de saymak gerekiyor.

33.

Aþaðýdakilerden hangisi, “geçiþ dönemi” diye adlandýrýlan dönemde kaleme alýnan yapýtlardan biridir? A) Cihannüma B) Ýskendername C) Divan-ý Hikmet D) Mecalisü’n Nefais

Bu parçanýn anlatýmýnda, aþaðýdakilerin hangisine baþvurulmamýþtýr?

E) Tuhfetü’l Haremeyn

A) Tahminde bulunmaya B) Ýzlenimleri belirtmeye C) Ýnsana özgü nitelikleri doðaya aktarmaya D) Niteleyici sözler kullanmaya E) Birden çok duyu ile algýlanan ayrýntýlara

34. 31.

(I) Sabah, perdeyi kaldýrýp pencereden baktým. (II) Köyü

Bu cümlenin baþýna, aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

çevreleyen tepeler aydýnlýk içinde. (III) Ama, henüz güneþ vurmayan derelerden sis kalkmamýþ. (IV) Çok geçmiyor; güneþ, inatçý sisi kovalýyor, silip süpürüyor. (V) Köyün

A) Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig

manzarasý tamamlanýyor.

B) Gülþehri’nin Mantýku’t Tayr

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde,

C) Ali Þir Nevai’nin Muhakemetü’l Lügateyn

“kiþileþtirme” yapýlmýþtýr? A) I.

B) II.

C) III.

---- adlý yapýtý din, devlet, siyaset, terbiye, beyler ve halk üzerine görüþlerin anlatýldýðý, mesnevi biçiminde yazýlmýþ bir öðüt, felsefe, din ve siyaset kitabýdýr.

D) Hacý Bektaþ Veli’nin Makalat D) IV.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

E) V.

E) Nabi’nin Surname 7

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

35.

Aþaðýdakilerden hangisinin, halk edebiyatýna ait bir ürün olmadýðý söylenebilir?

A 38.

A

I. dönem Tanzimat romaný için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ak sineme kara yazý yazarým Mecnun oldum, daðý taþý gezerim

A) Kahramanlar tek yönlüdür; iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür.

B) Günler kýsaldý, Kanlýca’nýn ihtiyarlarý Bir bir hatýrlamakta, geçen sonbaharlarý

B) Betimlemeler süs için deðil, belli bir amaca yönelik yapýlýr. C) Olay örgüsünde rastlantýlara çok yer verilir.

C) Hasretinle her dem baðrým deliktir Kül oldu vücudum þehri yanýktýr

D) Yazar, romanda kendini hissettirir, sýk sýk araya girer. E) Yanlýþ Batýlýlaþma, aþk, kölelik ve cariyelik konularý iþlenmiþtir.

D) Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni E) Sarý Zeybek þu daðlara yaslanýr Yaðmur yaðar silahlarý ýslanýr

39. 36.

----, Türk edebiyatýnda Batýlý tarzda ---- ilk tiyatrodur. Yapýt sahnelendikten sonra yazarý ----, kalebent olarak ---- sü-

Divan þiiri hakkýnda aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

rülmüþtür. Bu parçada boþ býrakýlan yerlere, aþaðýdakilerin han-

A) Aþk, kadýn, doða gibi konular gelenekselleþmiþ bir anlayýþla iþlenir.

gisinde verilenler sýrasýyla getirilmelidir? A) Þair Evlenmesi – yazýlan – Þinasi – Magosa’ya

B) Özgünlük, her zaman üslupta ve söyleyiþte deðil, konuda aranýr.

B) Celaleddin Harzemþah – sahnelenen – Namýk Kemal – Midilli’ye

C) Þiirler adlandýrýlmadýðýndan, onlardan redifleri, konularý, biçimleri anýlarak söz edilir.

C) Vatan yahut Silistre – sahnelenen – Namýk Kemal – Magosa’ya

D) Þairler, baþka bir þairin gazelinin her beytine dizeler ekleyerek yeni þiirler oluþturabilirler.

D) Çok Bilen Çok Yanýlýr – yazýlan – Ahmet Mithat – Yemen’e

E) Dinsel, kültürel bilgiler, hikâyeler, tek sözcükle bile hatýrlatýlabilir; böylece þiirde anlam katmanlarý oluþturulur.

37.

E) Küçük Þeyler – sahnelenen – Þemsettin Sami – Rodos’a

Osmanlý döneminde sistematik düþünce olmadýðýndan, divan edebiyatý sanatçýlarý nazma yönelmiþ ve düz yazý ikinci plana itilmiþtir. Ancak bu dönemde temsil edici özelliði olan düz yazý ürünleri yazýlmýþtýr. Ünlü bir mektup örneði olan “Þikâyetname”, yaþama dair öðütler içeren çeviri eser “Kabusname”, gezi yazýsý olan “Seyahatname” ve on beþ bine yakýn kitap ve risalenin tanýtýldýðý ansiklopedik bir yapýt olan “Keþfü’z Zünun” bunlardan bazýlarýdýr.

40.

“Þiir ve Ýnþa” makalesinde, edebiyatýmýzýn tutmasý gereken yolu, zamanýna göre çok ileri bir görüþle anlatmýþtýr. Ancak, kendisi Tanzimat þairleri arasýnda divan edebiyatýna en çok baðlý kalan sanatçýmýzdýr. ---- adlý antolojisinde, ünlü makalesinde söylediði düþüncelerinin tam tersini söyleyerek Namýk Kemal’in eleþtirilerine hedef olmuþtur.

Bu parçada, aþaðýdaki sanatçýlarýn hangisinin eserinden söz edilmemiþtir?

Bu parçada boþ býrakýlan yere, aþaðýdakilerden hangi-

A) Fuzuli

B) Evliya Çelebi

A) Eþ’ar-ý Ziya

B) Külliyat-ý Ziya Paþa

C) Kâtip Çelebi

D) Sinan Paþa

C) Zafername

D) Terkib-i Bent

si getirilmelidir?

E) Harabat

E) Mercimek Ahmet

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

8

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 17 Coðrafya: 14 Felsefe: 9 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Osmanlý Devleti’nin daðýlma sürecinin hýzlanmasýnda, I. Avrupalýlarýn pazar ve hammadde ihtiyacýnýn artmasý, II. milliyetçilik anlayýþýna dayalý azýnlýk isyanlarýnýn çýkmasý,

Osman Devleti’nde ll. Meþrutiyet döneminde Kanunuesasi’de yapýlan deðiþiklikle, daha önce padiþa karþý sorumlu olan Bakanlar Kurulu, Mebusan Meclisi’ne karþý sorumlu hale getirilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

III. Osmanlý Devleti’nin denge politikasý izlemesi geliþmelerinden hangileri etkili olmuþtur?

A) Padiþahýn yetkilerine sýnýrlamalar getirildiðine A) Yalnýz l

B) Yalnýz ll D) l ve lll

C) l ve ll

B) Halk iradesinin yönetimdeki etkinliðinin arttýðýna

E) l, ll ve lll

C) Padiþahlarýn bir tür seçimle yönetime geldiðine D) Meþrutiyet yönetiminin daha da demokratikleþtirildiðine E) Yürütme kurulunun, yasama kuruluna karþý sorumlu hale getirildiðine

2.

4.

XX. yüzyýlýn baþlarýnda Osmanlý Devleti’nde görülen, I. Ýtalya’nýn Trablusgarp’ý iþgal etmesi, II. Yemen ayaklanmasýnýn çýkmasý, III. Girit’in Yunanistan’a baðlanmasý,

Bu bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

IV. Ýngiltere’nin Bakü’yü iþgal etmesi, V. Bulgaristan’ýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi

A) Osmanlý Devleti’nde rejimi hedef alan ayaklanmalar da çýkmýþtýr.

geliþmelerinden hangileri, Osmanlý Devleti’nin Akdeniz’deki ve Rumeli bölgesindeki gücünü azaltmýþtýr? A) I ve IV D) I, III ve V

B) II ve V

II. Meþrutiyet’in ilanýndan sonra rejim karþýtlarýnýn çýkardýðý 31 Mart Olayý, Hareket Ordusu tarafýndan bastýrýlmýþ; bu olayda rolü olduðu gerekçesiyle II. Abdülhamit tahttan indirilmiþ, yerine V. Mehmet Reþat getirilmiþtir.

B) Osmanlý Devleti’nde tüm yeniliklere ordu öncülük etmiþtir.

C) III ve IV

C) Hareket Ordusu yenilik yanlýsý bir tavýr sergilemiþtir.

E) II, III ve V

D) Osmanlý Devleti’nde halkýn yönetimde temsil edildiði dönemler de olmuþtur. E) Meþrutiyet yönetimini benimsemeyen kesimler de olmuþtur.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

9

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

Osmanlý Devleti’nin, I. Balkan Savaþý’nda yenilgiye uðramasýnda, I. orduda mektepli ve alaylý gibi gruplaþmalarýn yaþanmasý,

A) Askeri gücü

III. toplumda Türkçülük bilincinin geliþmeye baþlamasý

B) Jeopolitik konumu

durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir?

C) Ekonomik gücü

A) Yalnýz I

E) Dini gücü

D) I ve II

6.

I. Dünya Savaþý öncesinde Almanya, Osmanlý Devleti’nin kendi yanýnda savaþa girmesini istiyordu. Bu durumun, Osmanlý Devleti’nin aþaðýdaki hangi özelliði ile daha çok ilgili olduðu savunulabilir?

II. ordunun bir kýsmýnýn terhis edilmiþ olmasý,

B) Yalnýz II

A

D) Etnik yapýsý

C) Yalnýz III E) I, II ve III

Balkan Savaþlarý sonucunda yüz binlerce Müslüman, kaybedilen topraklardan Osmanlý Devleti’nin elinde kalan topraklara göç etmek zorunda kalmýþtýr.

9.

Aþaðýdakilerden hangisi, bu durumun Osmanlý Devleti’nde yarattýðý sonuçlarý arasýnda sayýlamaz?

Mustafa Kemal, aþaðýdakilerin hangisinde görev yapmamýþtýr? A) Kanal Cephesi’nde B) Trablusgarp Savaþý’nda

A) Ýmparatorluðun dinsel yapýsýnýn çeþitlenmesi

C) Çanakkale Cephesi’nde

B) Nüfus yoðunluðunun artmasý

D) Hareket Ordusu’nda

C) Temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnýn zorlaþmasý

E) Suriye Cephesi’nde

D) Üretim-tüketim oranýnýn deðiþmesi E) Toplam nüfus içindeki gayrimüslim nüfus oranýnýn düþmesi

7.

10.

Aþaðýda verilenlerden hangisi, “Birinci Dünya Savaþý, sömürgecilik anlayýþý ile baðlantýlýdýr.” görüþünü doðrular nitelikte deðildir?

I. Dünya Savaþý sonunda yaþanan, I. Anadolu’nun iþgal edilmesi, II. manda ve himaye sisteminin uygulanmasý,

A) Ulus devlet sayýsýnýn artmasý

III. savaþý kaybeden devletlerden toprak alýnmasý

B) Devletlerarasý pazar yarýþýnýn hýzlanmasý C) Sanayileþmiþ devletlerin yayýlmacý bir politika izlemesi

geliþmelerinden hangilerinin, Wilson Ýlkeleri ile çeliþtiði söylenebilir?

D) Ham madde ihtiyacýnýn giderek artmasý

A) Yalnýz I

E) Akdeniz ve Orta Doðu bölgesine yönelik iþgallerin yoðunlaþmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Yalnýz II D) I ve III

10

C) I ve II E) I, II ve III

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

11.

Cemiyet l. Taþnak ve Hýnçak

A

A 13.

Özellik

Adana ve çevresini Fransýzlara karþý koruma

III. Redd-i Ýlhak

Batý Anadolu’nun Yunanistan’a baðlanmasýna karþý çýkma

II. Azýnlýklara egemenliðimizi sýnýrlandýracak ve toplum dengemizi bozacak ayrýcalýklar verilemez. kararlarýnda, aþaðýdakilerden hangisinin öncelikle korunmaya çalýþýldýðý söylenebilir? A) Ýmparatorluk yapýsýnýn

lV. Ýngiliz Muhipleri

Mandater sistemi benimseme

B) Etnik birliðin

V. Trakya Paþaeli

Trakya bölgesini Yunanistan’la birleþtirme

C) Toplumsal eþitliðin D) Demokratik yönetimin

Yukarýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? A) l.

12.

Erzurum Kongresi’nde alýnan, I. Manda ve himaye kabul edilemez.

Doðu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulmasýný isteme

II. Kilikyalýlar

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) Ulusal baðýmsýzlýðýn E) V.

14.

Amasya Genelgesi’nde yer alan; I. Vatanýn bütünlüðü, milletin baðýmsýzlýðý tehlikededir. II. Milletin baðýmsýzlýðýný yine milletin azim ve kararý saðlayacaktýr.

B) Milli harekete engel olmak isteyen valilerin memuriyetten atýlmasýnýn

kararlarýndan hangileri, saltanat yönetimi yerine ulusal iradeye dayalý bir yönetimin kurulabileceðinin daha güçlü kanýtýdýr? B) Yalnýz II D) I ve II

C) Kapalý bulunan Mebusan Meclisi’nin açýlmasýna çalýþýlmasýnýn D) Gazetelerin iþgal kuvvetlerinin sansüründen kurtarýlmasýnýn

C) Yalnýz III E) Il ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Amasya Görüþmesi sýrasýnda Mustafa Kemal’in, Ýstanbul Hükümeti’nden kabul edilmesini istediði aþaðýdaki taleplerinden hangisinin, Ýstanbul Hükümeti’nce olumlu karþýlandýðý söylenebilir? A) Kuvayý Milliye’nin yasal olduðuna yönelik açýklama yapýlmasýnýn

III. Ulusun durumunu görüþmek üzere Sivas’ta bir kongre toplanacaktýr.

A) Yalnýz I

A

E) Önemli askeri makamlara, Kuvayý Milliye yanlýsý komutanlarýn atanmasýnýn 11

Diðer sayfaya geçiniz.


A 15.

A

A

A 17.

TBMM’nin, I. Hýyanet-i Vataniye Kanunu’nu çýkarmasý,

A

l. Grup

ll. Grup

l. Ali Galip Olayý

II. çýkardýðý kanunlarý Ýcra Vekilleri Heyeti aracýlýðýyla uygulamasý,

Sivas Kongresi’nin toplanmasýnýn engellemek istenmesi

II. Demirci Mehmet Efe

Düzenli orduya katýlmak istememe

III. Anzavur Ayaklanmasý

Azýnlýklarýn bulunduðu bölgede baðýmsýz devlet kurmak istemesi

lV. Kuvayý Ýnzibatiye

Ýstanbul Hükümeti’nin halkýn dini duygularýný kötüye kullanmasý

III. üyelerinin Ýstiklal Mahkemelerinde görev almasý durumlarýnýn yasama, yürütme ve yargý güçlerinin kullanýlmasýyla iliþkisi aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir? II

I

III

A)

Yürütme

Yasama

Yargý

B)

Yasama

Yürütme

Yargý

C)

Yargý

Yasama

Yürütme

D)

Yürütme

Yargý

Yasama

E)

Yasama

Yargý

Yürütme

V. Milli Kongre Cemiyeti

Anadolu’nun iþgalini basýn yoluyla dünya kamuoyuna duyurma

Yukarýda l. grupta verilenlerden hangisi ll. grupta verilenle yanlýþ eþleþtirilmiþtir? A) l.

18.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

Nüfus artýþ hýzýný azaltmaya yönelik nüfus politikasý izleyen bir ülkenin aþaðýdakilerden hangisini uyguladýðý söylenemez? A) Çocuk sayýsý fazla olan ailelere kýrsal kesimlerde yaþama zorunluluðu getirilmesi B) Doðum kontrol yöntemlerinin devlet kurumlarý aracýlýðýyla tanýtýlýp yaygýnlaþtýrýlmasý C) Çocuk sahibi olmak isteyenlere sýnýrlama getirilmesi D) Tek çocuk sahibi olan ailelerin ödüllendirilmesi E) Çocuk sayýsýný sýnýrlandýrýcý afiþ ve reklamlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý

16.

I. TBMM milletvekillerinin göreve baþlarken içtikleri ant, “Hilafet ve saltanatýn, yurdun ve ulusun kurtuluþundan ve baðýmsýzlýðýndan baþka bir amaç gütmeyeceði” þeklindedir. Buna göre, I. TBMM’yle ilgili; I. Laik bir yapýda deðildir.

19.

II. Dönemin koþullarýna göre hareket etmek zorunda kalmýþtýr. III. Ulusal baðýmsýzlýða öncelik vermiþtir. IV. Ýtilaf Devletleri’nin desteðini saðlamaya çalýþmýþtýr.

Buna göre, aþaðýdaki ülkelerden hangisinde tayga biyomu daha geniþ alan kaplar?

yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) I ve II

B) I ve III D) III ve IV

C) II ve III

A) Yunanistan

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Tayga bölgesinde kýþlar soðuk ve kar yaðýþlý, yazlar serin ve yaðmurludur. Bitki örtüsü iðne yapraklý ve sürekli yeþil olan ladin, köknar, kýzýlçam ve sarýçam gibi kozalaklý aðaçlardan oluþur.

D) Rusya 12

B) Meksika

C) Ýngiltere

E) Endonezya Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

20.

Aþaðýda verilen ülkelerin geliþmiþlik ve nüfus yapýsý dikkate alýndýðýnda, hangisinde nüfus artýþ hýzýný artýrmaya, hangisinde nüfusun niteliðini iyileþtirmeye yönelik politikalar uygulanmaya çalýþýldýðý söylenebilir? Nüfus artýþ hýzýný artýrmaya yönelik politikalar ___________________

A

A 22.

Hindistan

Çin

B)

Japonya

Ýtalya

C)

Yunanistan

Almanya

D)

Ýngiltere

Türkiye

E)

Brezilya

ABD

Aþaðýda þehirlerin tarihsel süreç içindeki deðiþimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisinin doðru olduðu söylenemez? A) Ýlk kentler Mýsýr, Mezopotamya ve Doðu Çin ovalarýnda kurulmuþtur.

Nüfusun niteliðini artýrmaya yönelik politikalar ___________________

A)

A

B) Dünyanýn her yerinde þehirler ayný biçimde ve hýzda deðiþim göstermiþtir. C) Roma imparatorluðu döneminde deniz ve karayolu aðýndaki ilerlemeler, kentlerin geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr. D) Günümüzdeki anlamý ve fonksiyonlarý itibariyle kentleþme hareketi Sanayi Devrimi ile baþlamýþtýr. E) Kuru tarýmdan, sulu tarýma geçilmesi þehirleþmeyi hýzlandýrmýþtýr.

21.

23.

Aþaðýda bir ülkenin nüfus piramidinin geçmiþten günümüze kadar deðiþimi gösterilmiþtir.

Aþaðýdaki grafikte, bir biyoma ait aylýk sýcaklýk ve yaðýþ daðýlýþý verilmiþtir. Sýcaklýk (°C)

65

65

15

15 1930

300

25

250

20

200

15

150

10

100 50

5

0

0

Yaðýþ (mm)

30

0

2000

O

Þ

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

0

Aylar Yaðýþ

Nüfus piramitlerinin deðiþimi incelendiðinde bu ülkenin nüfus yapýsýnda aþaðýdaki deðiþimlerden hangisinin yaþandýðý söylenemez?

Sýcaklýk

Grafik incelendiðinde biyomdaki bitki ve hayvan türleri için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) Genç nüfus oranýnýn azaldýðý

A) Yýl boyunca yüksek sýcaklýk ve yaðýþ isteyen türler yaygýndýr.

B) Ortalama yaþam süresinin uzadýðý

B) Mevsim deðiþimleri nedeniyle hayvanlar göç etme ihtiyacý duyar.

C) Milli gelirin arttýðý D) Yaþlý nüfus oranýnýn arttýðý

C) Geniþ yapraklý aðaç türlerinden oluþan ormanlar bulunur.

E) Bebek ölümleri oranýnýn arttýðý

D) Toprak ýsýsýna gereksinim duyan sürüngenler için uygun bir biyomdur. E) Yýllýk sýcaklýk ve yaðýþ farký çok az olduðundan aðaçlar yapraklarýný dökmez. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

13

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

24.

Aþaðýda verilen ülkelerden hangisi, doðal kaynaklar yönünden fakir olduðu halde sermaye, iþ gücü ve teknoloji açýsýndan zengin olduðu için geliþmiþtir? A) Ýngiltere D) Türkiye

A

B) Almanya

A 27.

A

Canlýlarýn yeryüzündeki daðýlýþý coðrafi koþullarla yakýndan ilgilidir. Aþaðýdakilerden hangisi, canlý daðýlýþýný en az etkileyen coðrafi koþullardan biridir?

C) Japonya

E) Hindistan

A) Ýklim koþullarý B) Toprak türü C) Yükselti D) Eðim ve baký E) Jeolojik yapý

25.

Su ekosistemi ile ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisinin doðru olduðu söylenemez? A) Kapladýðý alan kara ekosistemlerinden geniþtir. B) Akarsular ve durgun su ekosistemlerinin kimyasal özellikleri aynýdýr.

28.

C) Sýcaklýk deðiþimi karasal ekosistemlere göre daha yavaþtýr.

Aþaðýdaki þehirlerden hangisi bu þehirlere örnek olarak gösterilemez?

D) En alt basamaðýný yosun ve algler oluþturur. E) Planktonlar, su ekosisteminin temel besin kaynaðýný oluþturur.

26.

Kültürel fonksiyonlarýna göre þehirler dini þehirler, kültür þehirleri ve üniversite þehirleri olmak üzere üçe ayrýlýr.

A) Oxford

B) Ýstanbul D) Kahire

29.

Aþaðýdaki biyomlardan hangisi, fosil yakýt kullanýmý ve sanayi atýklarýnýn fazla olmasý nedeniyle diðerlerinden daha fazla deðiþim ve bozulmaya uðramýþtýr? A) Ilýman okyanus

E) Kuveyt

Þehirlerin fonksiyonlarý incelendiðinde, liman kenti özelliði taþýyan bir kentin öncelikle aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisini kazandýðý söylenebilir? A) Ticaret

B) Çöl

C) Mekke

B) Tarým D) Sanayi

C) Turizm E) Kültür

C) Ekvatoral D) Tayga E) Tundra ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

14

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

30.

Üretim, tüketim ve daðýtýmý etkileyen doðal etmenlerden olan yükselti ve engebe, aþaðýdakilerden hangisi üzerinde olumlu etkiye sahiptir?

A 33.

A) Yeraltý kaynaklarýnýn çýkarýlmasý B) Sanayi tesislerinin kuruluþ yerleri C) Hidroelektrik enerji üretimi

A

Evren, yalnýzca gözlemlenebilen olaylardan ibaret deðildir. Ýnsan, kesin yanýtlar bulamasa da zihnini meþgul eden sorulardan kaçamaz. Örneðin ahlakýn, dinin, sanatýn ya da metafiziðin önermeleri ve sorularý çok boyutlu bir varlýk olan insan için önemlidir. Bu yüzden felsefe, bu alanlarý da konu edinmelidir. Bu parçada aþaðýdaki yargýlardan hangisi eleþtirilmektedir?

D) Ticaretin geliþmesi E) Tarým faaliyetleri

A) Felsefe, kendisini deney dünyasýna ait olgularla sýnýrlamalýdýr. B) Bilimi anlamak için, bilim adýna ortaya konmuþ ürünler incelenmelidir. C) Bilimi, tarihi ve toplumsal boyutlarýyla deðerlendirmek gerekir. D) Felsefe ile bilim karþýlýklý olarak birbirlerini etkilemektedir. E) Felsefe, insan yaþamýna giren her türlü konuyu ele almalýdýr.

31.

Aþaðýdakilerden hangisi, belirli þartlarda kendini yenileyebilen doðal kaynaklara örnek olarak gösterilir? A) Güneþ

B) Dalga D) Jeotermal

32.

C) Rüzgâr E) Su

Felsefeye tehlikeli bir þey gözüyle bakanlar, buna gerekçe olarak, felsefeye özgü düþünce ve yöntem ile dine özgü inanç ve öðreti arasýndaki köklü baðdaþmazlýðý öne sürüyorlar. Onlara göre din gönül iþidir, oysa felsefe kafaya seslenir; din çocuksu bir saflýkla baðlanmakken, felsefe hýnzýrca bir didiklemeyle ayrýlýk yaratýr.

34.

Buna göre, felsefe ile din baðdaþmazlýðýnýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

Elektriðin bulunmasý bilimsel bilgiye, elektrik enerjisiyle çalýþan araç ve gereçlerin evlerimizde kullanýlmasý ise teknik bilgiye örnektir. Buna göre, teknik bilgi ile bilimsel bilgi arasýndaki iliþki aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir?

A) Felsefenin göreceli bilgilerden, dinin ise deðiþmez normlardan oluþmasý B) Felsefenin alanýnýn dar, dinin alanýn ise geniþ olmasý

A) Her ikisinde de yaþamda fayda saðlamak amaçlanýr.

C) Felsefenin akla, dinin inanca dayalý olmasý

B) Teknik bilgi subjektif, bilimsel bilgi objektiftir.

D) Felsefenin öznel, dinin nesnel bilgiler sunmasý

C) Teknik bilgi, bilimsel bilginin yaþama uygulanmasýdýr.

E) Felsefenin tüm gerçeklikle, dinin ise toplumsal yaþamla ilgili bilgiler vermesi

D) Bilimsel bilgi deneye, teknik bilgi akla dayanýr.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

E) Bilimsel bilgi teknik bilgiye baðlý olarak geliþir. 15

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

35.

Bilgi felsefesinde, olguculuk, (pozitivizm) tek bir gerçeklik alanýndan söz eder : Olgular dünyasý. Bunun dýþýnda metafizik bir dünya yoktur. Olgular dünyasýný da ancak deney ve gözlemin verilerine dayanarak bilebiliriz.

A

A 38.

Bu açýklamaya göre, bilgi felsefesi için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Bilim felesefesi, bilimde deðiþimin, yeniliðin ya da ilerlemenin nasýl ve hangi koþullar altýnda gerçekleþtiðini çözümleyen; bilimsel kuramlar ile varsayýmlarýn doðruluklarýnýn nasýl sýnanacaðýný belirleyen; bilimsel etkinliðin doðasýný ve deðerini araþtýran bir disiplindir. Buna göre, bilim felsefesi aþaðýdaki sorunlardan hangisi ile ilgilenmez?

A) Metafizik dünyanýn varlýðýný kabul eden felsefe kuramýdýr.

A) Bilginin akýldan mý yoksa duyulardan mý kaynaklandýðý

B) Bilginin olanak ve sýnýrlarýný sorgulayan bir alandýr.

B) Bilimsel etkinliðin ne türden bir etkinlik olduðu

C) Varlýðý hiçliðe indirgeyen öðretidir.

C) Doðrunun gerçeklikle iliþkisinin ne olduðu

D) Doðru bilgiye ulaþýlamayacaðýný ileri süren bir alandýr.

D) Bilimsel kuramlarýn doðruluklarýnýn sýnanabilir olup olmadýðý

E) Doðru bilgiye kuþku ile ulaþabileceðini söyleyen görüþtür.

E) Bilimin deðerinin ne olduðu

36.

Dewey’e göre düþünce çevreye uymayý, doðadan yararlanmayý ve mutlu olmayý saðlayan bir araçtýr. Bu anlamda bilimsel yasalarýn ve kuramlarýn baþarý ölçütü, uygulamada iþe yaramasýdýr.

39.

Parçaya göre, doðruluðun ölçütü aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) Baþarýya ulaþtýrma

Zihin, beden, Tanrý, uzam, zaman, nedensellik, dünya, özdeþlik, varlýk gibi en temel felsefe kavramlarý ile kategorilerinin, ilke ve iliþkilerinin niteliðini, özünü ya da doðasýný açýklýða kavuþturmaya çalýþan felsefe disiplinidir. Parçada tanýmý verilen disiplin aþaðýdakilerden hangisidir?

B) Çevreye uyumu kolaylaþtýrma C) Problem çözme

A) Epistemoloji

B) Metafizik

C) Etik

D) Aksiyoloji

D) Akla uygun olma E) Kullanýþlý olma E) Estetik

37.

Sokrates’in insanlara sorduðu sorular ve bu sorulara verilen cevaplarla yapmaya çalýþtýðý þey, insanlarýn sahip olduklarý bilginin üstünkörülüðünü ve temelsizliðini göstermekti. Onun gerçekleþtirmek istediði þey ise, akýlda var olduðuna inandýðý bilgileri ortaya çýkarmak ve insanlarýn, herkes için doðru olan bilgiye ulaþmalarýný saðlamaktý.

40.

Filozofun bütün bunlarla yapmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir?

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi deizmin ilkelerinden biri deðildir?

A) Doðru bilginin yarar amaçlý olmadýðýný göstermek B) Bilgiye sadece uzman kiþilerin sahip olduðunu kanýtlamak

A) Evrendeki her þeye her an Tanrý müdahale eder. B) Ýlk neden Tanrý’dýr.

C) Doðru bilginin yaþantý ürünü olduðunu göstermek

C) Tanrý yaratýr, ama müdahale etmez.

D) Her bilginin bir iþlevinin olduðunu kanýtlamak

D) Ýnsan, bu dünyadaki eylemlerinden sorumludur.

E) Doðuþtan bilginin varlýðýný göstermek ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Deizm (yaradancýlýk), dünyadan ayrý bir Tanrý’nýn olduðunu, her þeyi zaman içinde bilgi ve iradesine uygun yarattýðýný kabul eder. Yani Tanrý’nýn yarattýktan sonra dünyada olup bitenlere müdahale etmediðini savunur.

E) Tanrý, evrenin dýþýndadýr. 16

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 30 Geometri: 10 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

i2 = –1 olmak üzere, –2010

i

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) –i

2.

4.

B) –1

C) 0

D) 1

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 9 i A) — + — 2 2

E) i

i2 = –1 olmak üzere, M3 ⋅

3 + 2i 6 + 2i –––––– + –––––– 1–i 1+i

5.

3 5i B) — + — 2 2

C) 6 – 4i

D) 8

E) i

(1 + i)13 = a + bi olduðuna göre, (a, b) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir?

M–12 ll

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? A) (–2, 2) A) –6

3.

B) –6i

C) 6

D) 6i

E) –36

D) (4, 64)

(2 + 2i)8 = 4x

6.

B) 9

C) (–64, –64) E) (–64, 64)

i534 + i68 + i9 aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

olduðuna göre, x kaçtýr? A) 12

B) (64, 64)

C) 8

D) 7

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

A) –3i

E) 6

17

B) –i

C) –1

D) 1

E) i

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

$

1+i —––– 1–i

A

A 10.

%

2010

A

– z – 3i = 3z + z olduðuna göre, z aþaðýdakilerden hangisidir?

aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 1+3i A) –i

8.

B) –1

C) 0

D) 1

B) –3

E) 3i

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

1 3M3 B) —–– + — i 3 8

A) 8M3 + 8i B) –1

C) 1

D) i

C) 3M3 – i

E) 1 – i D) 8i

9.

D) 3

11. [2(cos30° + isin30°)]3

(1 – i)10(M3 + i)5 ––––––––––––––– (–1 – iM3 )10

A) –i

C) –3i

E) i

|z| + z = 2 + i

12.

E) –8i

2 1 – ––––– = bi 1+i

olduðuna göre, z aþaðýdakilerden hangisidir? 3 A) — + i 4

3 B) — – i 4 3 D) 1 – — i 4

olduðuna göre, b kaçtýr?

3 C) 1 + — i 4

A) –2

B) –1

C) 0

D) 1

E) 2

E) 3 – 4i

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

18

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A 16.

6 – 3i –––––– 4 + 3i

13.

A

karmaþýk sayýsýnýn eþleniði aþaðýdakilerden hangisidir? 6 + 3i A) ––––– 4 – 3i

6 + 3i B) ––––– 4 + 3i 3 – 6i D) ––––– 4 + 3i

A

z, sanal kýsmý 8 olan bir karmaþýk sayý ve n pozitif tamsayý olmak üzere, z ––––– = 4i z+n olduðuna göre, n kaçtýr?

6 – 3i C) ––––– 4 – 3i

A) –34

B) –17

C) 4

D) 17

E) 34

6 – 3i E) ––––– 3 + 4i

14.

17.

y

y = 4z

ve

y4 = –3 + 4i

olduðuna göre, | z | aþaðýdakilerden hangisidir? 5 A) –––– 256

z1

z2 30°

30°

5 B) ––– 16

M5 C) –––– 4

4

4

M5 D) –––– 4

M5 E) –––– 16

D) 5

E) 4

x

O

Þekilde, |z1| = 2 ve |z2| = 4 olacak þekilde z1 ve z2 karmaþýk sayýlarý verilmiþtir. 5

z1 —— – z2 ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) –8i

15.

|

B) –8

(2 – 3i)(3 + 4i) ––––––––––––– (6 + 4i)(15 – 8i)

C) 8 + 8i

D) 8

E) 8i

|

18. z=

(1 + i 3 )(4 – 3i )

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6 A) –––– 115

5 B) ––– 34

25 C) –––– 1156

1 D) ––– 10

olduðuna göre, |z| kaçtýr?

E) 1

A) 10

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

1 1 + i 2 2

19

B) 8

C) 6

Diðer sayfaya geçiniz.


A 19.

A

A

A 23.

2 + 3i z = ––––– 1+i

20.

13 B) —– 2

M26 ll C) –––– 2

olduðuna göre, a + b kaçtýr?

M13 ll E) –––– 2

13M2 D) —–– 2

b < 0 < a ve 2 (a + bi) = 9 – 40i

olduðuna göre, | – z | aþaðýdakilerden hangisine eþittir? 5 A) — 2

A) 1

24.

3

⎡ ⎛ π ⎞⎤ ⎡ ⎛ 11π ⎞ ⎤ ⎢4cis ⎜ 2 ⎟ ⎥ ⎢ 2 c is ⎜ 6 ⎟ ⎥ ⎝ ⎠⎦ ⎣ ⎝ ⎠⎦ ⎣

A) –i

B) –32

$

C) –6

3π 3π z = 4 sin —– – icos —– 4 4

22.

3π B) ––– 2

D) 6i

25.

3π D) ––– 4

M2 – i E) –––––– 3

B) 12

C) 17

D) 25

E) 31

π E) –– 4

26.

z = x + yi karmaþýk sayýsý olmak üzere,

|z| ≤ 3

aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

olduðuna göre, kaçtýr?

1 + iM3 C) ––––––– 2

B) M3 + i M3 + i D) ––––––– 2

C) 2M2 – i

Karmaþýk düzlemdeki 4 – 7i ve 11 + 17i sayýlarý arasýndaki uzaklýk kaç birimdir? A) 5

4(cos48° + isin48°) —––––––––––––––– 2(sin72° + icos72°)

A) 1 + iM3

E) 5

E) 32i

% 5π C) ––– 4

D) 4

B) –2M2 + i D) i

olduðuna göre, arg(z) aþaðýdakilerden hangisidir? 7π A) ––– 4

C) 3

2M2 – i3 ––––––––– 1 – 2iM2

aþaðýdakilerden hangisine eþit olabilir?

21.

B) 2

ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

⎛ 2π ⎞ 8cis ⎜ ⎟ ⎝ 3 ⎠

A) –32i

A

A) 10

| z – 3 + 4i | ifadesinin deðeri

B) 9

C) 8

D) 7

en çok

E) 6

E) 2 + 2i

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

20

Diðer sayfaya geçiniz.


A 27.

A

A

|1 – 3i – 2z| ≤ 4

A 30.

2

A

2 ≤ |z – M3 + i| ≤ 3

eþitsizliðinin gösterdiði bölgenin alaný kaç br dir?

2 eþitsizliðinin gösterdiði bölgenin alaný kaç br dir?

A) 16π

A) 7π

B) 8π

C) 6π

D) 4π

E) 2π

B) 5π

31.

C) 4π

E) π

D) 2π

D

ABC ve ADC dik üçgen

15

[AB] ⊥ [BC] [AC] ⊥ [AD]

A

|AB| = 16 cm

x

|BC| = 12 cm

28.

z1 = 4(cos111° + isin111°) ve z2 = 3(cos51° + isin51°)

|AD| = 15 cm

16

olduðuna göre, | z1 – z2| aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 5

B)

M17 ll

C)

M15 ll

D)

M13 ll

E)

12

B

M11 ll

C

Yukarýdaki verilere göre, |DC| = x kaç cm dir? A) 16

B) 18

32.

D E

29.

z = 4(cos60° + isin60°)

A

karmaþýk sayýsýnýn kareköklerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir?

C) 20

5

x

D) 25

E) 30

C F

17

B

[AB] // [EF] // [DC], 3|CF| = |FB|, |DC| = 5 cm |AB| = 17 cm

A) –1 – iM3

B) –1 + iM3 D) M3 – i

C) 1 – iM3

Yukarýdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?

E) –M3 – i

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

A) 8

21

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

33.

A

A 35.

A

4

C

K

D

ABC ve ACD

D

A

birer üçgen

F

[KL] // [BC]

L

[AD] // [LM] 1

K

3

L

|AD| = 4 cm

M

|KL| = 3 cm

E, F, K, L noktalarý ABCD dýþbükey dörtgeninin kenarlarýnýn orta noktalarýdýr.

|LM| = 1 cm B

x

B

E

A

C

A(DLK) + A(EBF) = 15 cm2 Yukarýdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir? 7 A) –– 2

34.

B) 4

9 C) –– 2

D

D) 5

Yukarýdaki verilere göre, A(EFKL) kaç cm2 dir? 11 E) –– 2

A) 24

B) 30

C) 36

D) 40

36.

C

E) 60

E

ABCD dikdörtgen x 13

A

5

x

F |DE| = |EF| = 13 cm 13

D

|AE| = 5 cm

E

20°

C

[DE] ⊥ [EF]

140°

L

B

Yukarýdaki verilere göre, |CF| = x kaç cm dir? A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

A

B

F

ABCD dörtgen, m(DéAE) = m(EéAF), m(CéBE) = m(EéBF) m(AéEB) = 20°, m(AéDC) = 140° Yukarýdaki verilere göre, m(DéCB) = x kaç derecedir? A) 60

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

22

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

37.

A

A

A

39.

D

D

6

[AB] ⊥ [BC]

8

A

ABCD bir dörtgen [AB] ⊥ [AD]

A

[BC] ⊥ [CD]

[AD] ⊥ [DC]

C

6

|AD| = 6 cm

x

|DC| = 8 cm

x

7

2

E

ABCD dörtgen

|AB| = |BC| = 4 cm |DC| = 6 cm

4

|AB| = 7 cm

|ED| = 2 cm

B B

Yukarýdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir? B) 4M3

A) 7

C)

Mll 51

D) 8

E)

Yukarýdaki verilere göre, |EB| = x kaç cm dir?

Mll 79

A) 4M2

38.

40.

A 80°

C

4

B) 4M3

C) 8

D) 4M6

E) 8M2

A

F

ABCD bir dörtgen |AB| = |BC|

x

m(AéBD) = m(DéBC) |DC| = 6 cm D

B 60°

E

B

C 6

ABC bir üçgen, |AB| = |BE| = |EF|, m(BéAC) = 80° m(BéEF) = 60° Yukarýdaki verilere göre, m(EééFC) = x kaç derecedir?

C

Yukarýdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 55 A) 6

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

23

B) 6M2

C) 9

D) 10

E) 12

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ 1. Bu testte, Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

2S

2S

K

L

M

h

Z

α

X Y

h

h yatay

3S

S

α

S S

Yüzey alanlarý ve yükseklikleri þekildeki gibi olan, kütleleri eþit X, Y ve Z cisimlerinin yere uyguladýklarý basýnçlar sýrasýyla PX, PY ve PZ dir.

S

yatay

S

Düþey kesitleri verilen; K, L ve M kaplarý türdeþ bir sývý ile eþit yüksekliðe kadar þekildeki gibi doldurulmuþ olup tabanlarýndaki sývý basýnçlarý sýrasýyla PK, PL ve PM dir.

Buna göre; PX, PY ve PZ arasýndaki iliþki nedir?

Buna göre; PK, PL ve PM arasýndaki iliþki nedir? A) PX = PY = PZ

B) PX < PZ < PY

C) PX < PY = PZ

D) PX = PZ < PY E) PX < PY < PZ

A) PK = PL = PM

B) PK < PL < PM

C) PK < PL = PM

D) PK = PL < PM E) PM < PL = PK

2.

d1

d2

4.

d3

A C

h yatay

B

C) d2 < d1 = d3

D) d1 < d2 < d3

d1

d1

d1

h

d2

d2

d2

h

K

L

M

Sývýlar türdeþ olarak karýþtýrýlýrsa; PK, PL ve PM nasýl deðiþir? PK –––––––– A) Artar

E) d2 < d3 < d1

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Z

Düþey kesitleri verilen X, Y ve Z kaplarý birbiri ile karýþým yapmayan d1 ve d2 özkütleli sývýlarla þekildeki gibi doldurulmuþtur.

Kap içindeki A, B ve C noktalarýna etkiyen sývý basýnçlarý eþit olduðuna göre; d1, d2 ve d3 arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? B) d2 < d1 < d3

Y

yatay

Düþey kesiti þekildeki gibi olan kaplarda ayný yüksekliklerde d1, d2 ve d3 özkütleli sývý vardýr.

A) d1 = d2 = d3

X

24

PL –––––––––– Deðiþmez

PM –––––––––– Azalýr

B) Artar

Artar

Artar

C) Azalýr

Artar

Artar

D) Artar

Deðiþmez

Artar

E) Azalýr

Deðiþmez

Artar Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

5.

A

K

dX X

Y

P2

h1

dY

h2 d2

d1

A

7.

Hava boþaltma tulumbasý

P1

A

yatay

Eþit hacim bölmeli K cismi birbirine karýþmayan dX ve dY özkütleli sývýlar içinde þekildeki gibi dengededir.

U þeklindeki boru, açýk hava basýncýnýn P0 olduðu bir Buna göre, K cisminin özkütlesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

ortamda, içlerinde d1 ve d2 özkütleli sývýlar bulunan kaplara batýrýldýktan sonra borudaki havanýn bir kýsmý hava boþaltma tulumbasýyla boþaltýlýyor. Son durumda borularda-

A)

ki sývý yükseklikleri h1 ve h2 oluyor. h1 > h2 olmasýnýn nedeni;

dX + 2dY

B)

dX + dY

D)

I. X tüpündeki gaz basýncý P1 in Y tüpündeki gaz basýncý P2 den küçük olmasý

2dX + dY

E)

3

dX + dY

C)

2

3

3

3dX + dY 3

II. Sývýlarýn özkütlelerinin d1 < d2 olmasý. III. Y borusunun kesit alanýnýn X inkinden büyük olmasý. yargýlarýndan hangileriyle açýklanabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

6.

8.

Y

Y Z

X h h h

h h h

X

d2

d1 sývý

h h h

X

ds

Þekil I

sývý

ip

h ds

yatay

Þekil II

Özkütleleri d1 ve d2 olan cisimler ds özkütleli sývýda Þekil I ve Þekil II deki gibi dengededir.

K sývýsý

K sývýsý

Þekil I

Þekil II

K sývýsý

yatay

Þekil III

Aðýrlýklarý sýrasýyla PX, PY ve PZ olan X, Y ve Z cisimleri türdeþ bir K sývýsý içinde Þekil I, Þekil II ve Þekil III teki gibi dengelenmiþtir.

Buna göre; d1, d2 ve ds arasýndaki iliþki nedir? (iplerdeki gerilme kuvveti sýfýrdan farklýdýr.)

Buna göre; PX, PY ve PZ arasýndaki iliþki nedir?

A) d1 = d2 = ds

B) ds < d1 < d2

A) PX = PY = PZ

B) PZ < PY < PX

C) d2 < d1 < ds

D) d1 < ds < d2

C) PY < PZ < PX

D) PX < PZ < PY E) PX < PY < PZ

E) d2 < ds < d1 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

25

Diðer sayfaya geçiniz.


A 9.

A

A

A 11.

X ve Y termometrelerinde kaynamakta olan suyun sýcaklýðý sýrasýyla 175 °X ve 70 °Y, erimekte olan buzun sýcaklýðý ise 25 °X ve –5 °Y olarak ölçülüyor.

çivi

B) –20

C) –15

D) 15

tavan

a

Buna göre, hangi sýcaklýðý bu iki termometre ayný sayýyla gösterir? A) –35

A

b

E) 35

c yer

Þekilde çiviyle tavana sabitlenmiþ türdeþ metal çubuðun sýcaklýðý artýrýlýyor. Buna göre, a, b ve c uzunluklarýndan hangileri artar? A) Yalnýz b

B) Yalnýz c D) a ve c

10.

S

2S S

h

r

h yatay

X

Y

II

Haznelerinin yarýçaplarý sýrasýyla r ve 2r, kýlcal borularýn kesit alanlarý S ve 2S olan þekildeki kaplarda bulunan ayný cins sývýlara eþit miktarda ýsý verildiðinde sývýlarýn borularda yükselme miktarlarý sýrasýyla h1 ve h2 kadar oluyor.

Ýki kaptaki su birbirine karýþtýrýldýðý zaman suyun son sýcaklýðý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

h1 Buna göre, ––– oraný kaçtýr? h2

(Isý kayýplarý önemsenmiyor.) B) 30

2r

I

Þekilde üst tabanlarýnýn alaný eþit olan X ve Y kaplarýnda yarý yüksekliðe kadar sýrasýyla 35°C ve 15°C sýcaklýðýnda su vardýr.

A) 37

E) b ve c

12.

S

C) 25

C) a ve b

D) 21

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

1 A) –– 8

E) 13

26

1 B) –– 4

1 C) –– 2

D) 2

E) 4

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

13.

A

A 15.

Net Kuvvet

Termokimyada karþýlaþýlan bazý kavramlarla ilgili aþaðýda verilen ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Üzerinde incelemeler yapýlan ve sýnýrlarý belli olan evren parçasýna sistem denir.

Zaman

0

A

III

B) Ortamla, madde ve enerji alýþveriþi yapabilen sistemlere açýk sistem denir.

t = 0 anýnda hýzý Â olan bir cisme uygulanan net kuvvetin zamana baðlý deðiþim grafiði þekildeki gibidir.

C) Ýki veya daha fazla atomlu moleküller, öteleme, dönme ve titreþim hareketi yaparlar.

I

II

v

D) Ýzobarik sistemler, ortamla hem iþ hem de ýsý alýþveriþi yapabilir.

Buna göre; I, II ve III aralýklarýnda cismin momentumundaki deðiþim aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak

E) Ortamla, madde alýþveriþi yapmayýp ýsý alýþveriþi yapan sistemlere izole sistem denir.

verilmiþtir? II

I

III

A) Artar

Azalýr

Deðiþmez

B) Artar

Artar

Deðiþmez

C) Artar

Artar

Azalýr

D) Deðiþmez

Deðiþmez

Azalýr

E) Deðiþmez

Azalýr

Deðiþmez

14.

I

II IV

m1 = m

16.

III V

1 H2(g) + — O2(g) ⎯→ H2O(g) ΔH = –58 kkal 2 Yukarýda verilen tepkime ve tepkime ýsýsýna göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? (O = 16)

1

A) Tepkime ýsý vererek gerçekleþmektedir.

O

K

2

B) Oluþan H2O bileþiði sývý halde olursa tepkime ýsýsýnýn deðeri deðiþir.

L

m2 = m

C) 2 mol H2 gazý tepkimeye girdiðinde 116 kkal ýsý açýða çýkar.

Yatay ve sürtünmesi önemsenmeyen bir düzlemde eþit kütleli iki cisim, þekildeki K ve L noktalarýndan ayný anda sabit büyüklükteki 1 ve 2 hýzlarýyla geçerek, O noktasýnda çarpýþýp yapýþýyor.

D) 32 gram O2 gazý tepkimeye girdiðinde 29 kkal ýsý açýða çýkar.

v v

E) 0,5 mol H2O(g) oluþtuðunda 29 kkal ýsý açýða çýkar.

Buna göre, ortak kütle hangi yönde hareket eder? A) I

B) II

C) III

D) IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

E) V

27

Diðer sayfaya geçiniz.


A 17.

A

A

I. X(s) ⎯→ X(g)

A 20.

C2H4(g) + H2(g) ⎯→ C2H6(g)

+

– III. X(g) ⎯→ X (g) + 1e

C2H4(g) + H2O(g) ⎯→ C2H5OH(s)

Yukarýda verilen deðiþimlerden hangileri ýsý alarak gerçekleþir? B) I ve II

D) II ve III

Standart koþullarda gerçekleþen, 2C(k) + 2H2(g) ⎯→ C2H4(g)

II. C(k) + O2(g) ⎯→ CO2(g)

A) Yalnýz II

A

tepkimelerinin entalpi deðiþimleri (ΔH) bilinmektedir. Bu bilgiden yararlanýlarak,

C) I ve III

I. C2H6 gazýnýn molar oluþum ýsýsý,

E) I, II ve III

II. C2H5OH sývýsýnýn molar yanma ýsýsý, III. C2H5OH sývýsýnýn molar oluþum ýsýsý niceliklerinden hangileri bulunur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

18.

Sabit hacimli ýsýca yalýtýlmýþ bir kapta, X(g) + Y(g) ⎯→ Z(g) + ýsý

21.

tepkimesi gerçekleþirken,

I. 2C(k) + O2(g) ⎯→ 2CO(g)

II. molekül sayýsý, III. kütle

1 II. H2(g) + — O2(g) ⎯→ H2O(g) 2 1 O (g) ⎯→ CO (g) III. CO(g) + — 2 2 2 tepkimelerinden hangilerinin entalpi deðiþiminin (ΔH) deðeri bilinmelidir?

niceliklerinden hangileri deðiþir? A) Yalnýz I

C2H6 gazýnýn molar oluþum ýsýsý bilinmektedir. Buna göre, C2H6 gazýnýn molar yanma ýsýsýný bulmak için,

I. sýcaklýk,

B) Yalnýz II D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnýz III

B) I ve II

D) II ve III

19.

C) I ve II

E) I, II ve III

22.

Sabit basýnçta bulunan bir gaz 24 Joule ýsý almakta ve ortama karþý 250 Joule lük iþ yapmaktadýr.

B) –274

C) –226

D) +226

Standart koþullarda gerçekleþen, HNO3(suda) + NH3(suda) ⎯→ NH4NO3(suda)

Buna göre, sistemin iç enerji deðiþimi kaç Joule dür? A) +274

tepkimesinin entalpi deðiþimi (ΔH) kaç kj dir? (Oluþma entalpileri; ΔH°HNO3 = –207 kj/mol, ΔH°NH3 = –80 kj/mol, ΔH°NH NO = –340 kj/mol) 4 3

E) –200

A) –53 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

C) I ve III E) I, II ve III

28

B) +53

C) –106

D) +106

E) –627

Diðer sayfaya geçiniz.


A 23.

A

A

N2(g) + 3H2(g) ⎯→ 2NH3(g)

ΔH = –92 kj

1N 3 H (g) ⎯→ NH (suda) — (g) + — 3 2 2 2 2

ΔH = – 80 kj

A 26.

A

Potansiyel enerji (kkal)

100

50 30

Yukarýda entalpi deðiþimleri verilen tepkimelere göre, NH3(g) ⎯→ NH3(suda)

Tepkime koordinatý

0

tepkimesinin entalpi deðiþimi kaç kj dir? 2XY(g) + Y2(g) ⎯→ 2XY2(g) A) +12

B) –12

C) –34

D) +34

E) –172

tepkimesinin potansiyel enerji-tepkime koordinatý grafiði yukarýdaki gibidir. Buna göre, ayný koþullarda gerçekleþen, 2XY2(g) ⎯→ 2XY(g) + Y2(g) tepkimesiyle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) Tepkimenin entalpi deðiþimi (∆H), –20 kkal dir. B) Ýleri tepkimenin aktifleþme enerjisi, 50 kkal dir.

24.

Standart koþullarda gerçekleþen,

C) Tepkime baþladýktan sonra kendiliðinden devam eder.

1 O (g) ⎯→ CO (g) CO(g) + — 2 2 2 tepkimesinin standart mutlak entropi deðiþimi (ΔS) kaç j/K dir? (Mutlak entropiler; S°CO2(g)=214 j/mol K, S°O2(g)=206 j/mol K, S°CO(g) =198 j/mol K) A) –189

25.

B) +189

C) +87

D) –87

D) Geri tepkimenin aktifleþme enerjisi, 70 kkal dir. E) XY2 nin molar ayrýþma ýsýsý, –20 kkal dir.

E) –46

27.

Standart koþullarda gerçekleþen, 4X(k) + 3Y(g) ⎯→ 2Z(k)

1. adým: 2X(g) + Y(g) ⎯→ Z(g) + T(g) (yavaþ) 2. adým: T(g) + X(g) ⎯→ Z(g) + L(g) (hýzlý)

tepkimesinin standart entalpi deðiþimi (ΔH), –394 kkal, standart mutlak entropi deðiþimi (ΔS), –132 kal/mol K dir.

Ýki adýmda gerçekleþen bir tepkimenin mekanizmasý yukarýda verilmiþtir.

Buna göre,

Buna göre,

I. Tepkimenin Gibss serbest enerjisinin iþareti negatiftir.

I. T, ara üründür.

II. Tepkime saða (ürünler yönünde) doðru istemlidir.

II. Ayný sýcaklýkta kap hacmi yarýya düþürülürse, tepkime hýzý 4 katýna çýkar.

III. Tepkime gerçekleþirken entropi azalýr.

III. Tepkimenin denklemi,

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

3X(g) + Y(g) ⎯→ 2Z(g) + L(g) dir.

C) I ve II

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

E) I, II ve III

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

29

C) I ve II

E) I, II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

28.

Çift ve tek çenekli bitkilerde,

A

A

A

31.

1

I. epidermis,

2

II. parankima,

3

III. iletim demetleri,

4

IV. stoma doku ve hücrelerinden hangileri ortak olarak bulunur? A) I ve II

B) I ve III

5

C) II ve III

D) II, III ve IV

Yukarýdaki þekilde, bir bitkinin yaprak enine kesitinde bulunan kýsýmlar numaralandýrýlarak gösterilmiþtir.

E) I, II, III ve IV

Bu kýsýmlardan, I. ýþýk enerjisini kimyasal bað enerjisine dönüþtürme, II. bitki köklerinde de bulunma,

29.

III. cansýz yapýda olma

Bitkilerde bulunan X dokusuna ait bazý özellikler aþaðýda verilmiþtir. •

Bitkinin kök, gövde ve yan sürgün uçlarýnda bulunur.

Bitkide boyuna büyümeyi saðlar.

özelliklerine sahip olanlar aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

A)

Bu X dokusunun hücreleri ile ilgili, I. Selüloz yapýlý ince çeperleri bulunur. II. Kofullarý küçüktür. III. Çekirdekleri büyük, sitoplazmalarý boldur.

I

II

1, 2

2, 3, 4

III 5

B)

3, 4

2, 5

1, 2

C)

2, 3

2, 5

1, 4

D)

2, 3

1, 5

1, 2, 4

2

1

E) 3, 4, 5

IV. Metabolizma hýzlarý düþük olup mitokondri içermez. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) I ve II

B) II ve III D) II, III ve IV

30.

C) I, II ve III E) I, II, III ve IV

32.

Aþaðýdaki tabloda, stoma ve lentisellere ait bazý özellikler verilmiþtir.

I. Organik maddeler sývý basýncýnýn yüksek olduðu kýsýmdan düþük olduðu kýsma doðru taþýnýr.

Bitkis el y ap ý Özellikler

Stoma

Lentisel

Kloroplast bulundurma

+

Gaz alýþveriþinde etkili olma

+

+

Açýlýp kapanabilme

+

Bitkilerdeki soymuk borularýnda madde taþýnmasýyla ilgili,

II. Madde taþýnma hýzý, odun borularýndaki madde taþýnma hýzýndan fazladýr. III. Fotosentez ürünleri yapraklardan köklere, azotlu organik maddeler ise köklerden yapraklara doðru taþýnabilir.

(+: ilgili özelliðin bulunduðunu, –: ilgili özelliðin bulunmadýðýný ifade etmektedir.)

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

Tabloya göre, I. Lentisellerdeki gaz alýþveriþi kontrollü olarak gerçekleþmez.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

C) I ve III E) I, II ve III

II. Stoma ve lentiseller solunuma yardýmcý olur. III. Stoma hücrelerinde, aydýnlýk ortamda inorganik moleküllerden organik besin sentezi gerçekleþir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

30

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

33.

Bitkinin büyümesini izlemek için kaldýraç sisteminden yararlanýlýr. Kaldýracýn bir ucu, bitkinin tepe kýsmýna ince bir iplikle baðlanýr. Bitki uzadýkça kaldýracýn diðer ucu olan ibre, bölmeli kadran üzerinde aþaðýya doðru hareket ederek gözle fark edilemeyecek kadar az olan uzamayý büyütülmüþ olarak gösterir.

A 35.

A

Aþaðýdaki grafiklerde, mýsýr ve fasulye bitkilerine ait özümleme parankimasý hücrelerinin etkinlikleri karþýlaþtýrmalý olarak gösterilmiþtir. Mýsýr

90

Mýsýr

100 80

60

60 40

30

20 200 400 600 800

20

CO2 konsantrasyonu (ppm)

40

60

O2 konsantrasyonu yüzdesi

Mýsýr

10

20

30

40

Yaprak sýcaklýðý (°C)

Grafiklere göre, I. Fasulye bitkisi CO2 konsantrasyonu düþük olan ortamlara, mýsýr bitkisine göre daha iyi uyum saðlamýþtýr.

Kaldýraç yöntemi ile, I. bitkinin terleme miktarý,

II. Ortamdaki O2 konsantrasyonunun artmasý, fasulye bitkisinin fotosentez oranýný, mýsýr bitkisinin fotosentez oranýna göre daha olumsuz etkiler.

II. bitkinin gövdesindeki kalýnlaþma miktarý, III. bitki gövdesinin boyuna büyüme miktarý

III. Yaprak sýcaklýðýnýn 40 °C ye kadar artýþý, mýsýr bitkisinin CO2 tüketim hýzýný etkilemez.

niceliklerinden hangilerine ulaþýlýr? A) Yalnýz I

B) Yalnýz III D) II ve III

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

C) I ve II E) I, II ve III

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

34.

Miktar

36.

: Toprakta bulunan : Bitkinin gereksinimi

Mg

N

Fe

P

K

Iþýk

C) Fe

Iþýk geçirmez Iþýk geçiren baþlýk baþlýk Iþýk Iþýk

Iþýk

Mineraller

I

Buna göre, grafikteki mineral çeþitlerinden hangisi, minimum kuralýna göre, bitki geliþimini sýnýrlar? B) N

Iþýk

E) I, II ve III

Iþýk geçirmez kaðýt

Yukarýdaki grafikte, bitki için gerekli bazý minerallerin toprakta bulunan miktarý ve bitkinin gereksinim duyduðu miktarý gösterilmektedir.

A) Mg

Ucu kesik koleoptil

C) Yalnýz III

D) P

II

III

V

Yukarýda, bitkilerde yönelim hareketlerini belirlemek için yapýlan deney gösterilmiþtir.

E) K

Buna göre, tek yönden ýþýklandýrýlan bitkilerden hangilerinde pozitif fototropizma gözlenebilir? A) I ve IV D) I, IV ve V

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

IV

31

B) II ve V

C) III ve IV E) III, IV ve V Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

37.

Bitkilerde çiçeklenme olayýna iliþkin yapýlan bazý deneyler ve bu deneylerden elde edilen sonuçlar aþaðýda verilmiþtir.

A 39.

• I. deneyde, saksýda büyütülen iki pýtrak bitkisi ýþýk geçirmeyen bir bölme ile birbirinden ayrýlarak bitkilerden birinin günde 12 saat, diðerinin ise günde 18 saat ýþýk almasý saðlanýyor. • II. deneyde ise günde 12 saat ýþýk alan bitki gövdesinden kesilip, ýþýk geçirmeyen bölmede açýlan delikten günde 18 saat ýþýk alan bitkiye aþýlanýyor. 1. deney Günde 12 saat ýþýklandýrýlýyor.

A

Meyve ve meyvenin içerdiði tohumlar eþ zamanlý geliþir. Meyve hem tohumu çevresel faktörlere karþý korur hem de tohumun çevreye daðýlmasýna aracýlýk eder. Meyvelerin olgunlaþmasý, tohumlarýn daðýlmasýna yardýmcý olan hayvanlarýn ilgisini çeker. Meyve özü, hücre çeperlerinin bileþenlerinin enzimlerce sindirilmesi sonucu yumuþar. Meyvenin olgunlaþmasý sürecinde hormonlarýn etkisiyle organik asitler ya da niþasta molekülleri, tatlýlýk derecesi yüksek karbonhidratlara dönüþtürülür. Çoðunlukla meyvenin rengi, yeþilden daha göz alýcý olan kýrmýzý, turuncu ya da sarýya dönüþür.

2. deney

Günde 18 saat ýþýklandýrýlýyor.

Günde 12 saat ýþýklandýrýlýyor.

Buna göre,

Günde 18 saat ýþýklandýrýlýyor.

I. Meyvenin tatlý ve renkli olmasý tohumun yayýlmasýný kolaylaþtýrýr. II. Meyvenin olgunlaþmasý sürecinde, bitkide üretilen hormonlar görev alýr. Sonuç: 12 saat ýþýk alan bitkinin çiçek açtýðý, 18 saat ýþýk alan bitkinin çiçek açmadýðý gözleniyor.

Sonuç: 18 saat ýþýk alan bitkinin önce aþý yapýlan kýsmýna yakýn dalýnda, daha sonra aþý yapýlan kýsmýna uzak dallarýnda çiçeklenme gözleniyor.

III. Tohumlarýn çevreye yayýlmasýnda sadece meyvenin tatlý olmasý etkilidir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

Bu deneylerden elde edilen sonuçlara göre,

A) Yalnýz I

I. Ayný türe ait bitkilerin farklý sürelerde ýþýk almasý, çiçeklenme durumunu etkileyebilir.

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III E) I, II ve III

II. Günde 12 saat ýþýk alan bitkinin çiçeklenmeyi uyaran maddeleri, dal ve gövde yoluyla yayýlma özelliðine sahiptir. III. Günde 12 saat ýþýk alan bitki gövdesiyle aþýlanan bitkinin, tüm dallarýnda ayný anda çiçeklenme gerçekleþir. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

38.

C) I ve II E) I, II ve III

40.

Çiçekli bitkilerin üremesi sýrasýnda gerçekleþen, I. generatif çekirdeðin bölünerek sperm çekirdeklerini oluþturmasý,

Tohumun çimlenme sürecinde, embriyonun gereksinim duyduðu organik besinler, I. endosperm,

II. yumurta hücresinin sperm çekirdeðiyle döllenmesi,

II. ovaryum,

III. besi dokunun geliþerek besin depolamasý,

III. çenek

IV. polenin diþi organýn tepeciðine ulaþmasý

yapýlarýnýn hangilerinden saðlanabilir?

olaylarýnýn meydana gelme sýrasý, aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

A) Yalnýz I

A) I – II – IV – III

D) I ve III

B) IV – I – II – III

C) I – IV – II – III

D) III – I – IV – II

E) II – I – IV – III ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 11. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Yalnýz II

32

C) I ve II E) II ve III

11.sınıf konularından YGS Deneme Sınavı 2011 Öz-De-Bir  
11.sınıf konularından YGS Deneme Sınavı 2011 Öz-De-Bir  

11.sınıfla ilgili yararlı bilgiler için tıklayınız veya adresi yapıştırınız http://www.kemalturkeli.com/site/index.php?option=com_content&vi...

Advertisement