Page 1

ETERNITY TAX & ACCOUNTING SERVICES LLC THANH XUAN NGUYEN Enrolled Agent-EA: Licensed to practice before IRS. Professional Tax Preparer and Master of Accounting and Finance 1- Thuế    

2590 BEAVER RUIN RD NORCROSS GA 30071 Tel: 678-292-6640 Fax: 678-292-6966 Cell: 404-345-2494 Email: eternity.tax.ga@gmail.com Tax season: Monday - Friday: 9:00 am - 7:00pm Saturday - Sunday: 9:00am - 6: 00pm

 

Khai thuế doanh nghiệp và cá nhân liên bang và tất cả tiểu bang Đại diện cho quý vị khi hồ sơ bị IRS kiểm tra Giúp thành lập công ty cho tất cả các tiểu bang Giúp giải quyết các vấn đề về lương nhân viên cho các doanh nghiệp ở tất cả tiểu bang Điều chỉnh lại thuế của năm cũ Tư vấn thuế miễn phí 2- Kế Toán

  

Giữ sổ sách Làm lương nhân viên (Payroll) Làm lương cho thợ nail Form 1099 and W2 cuối năm


ETERNITY TAX & ACCOUNTING SERVICES LLC THANH XUAN NGUYEN Enrolled Agent-EA: Licensed to practice before IRS. Professional Tax Preparer and Master of Accounting and Finance 1- Thuế    

2590 BEAVER RUIN RD NORCROSS GA 30071 Tel: 678-292-6640 Fax: 678-292-6966 Cell: 404-345-2494 Email: eternity.tax.ga@gmail.com Tax season: Monday - Friday: 9:00 am - 7:00pm Saturday - Sunday: 9:00am - 6: 00pm

 

Khai thuế doanh nghiệp và cá nhân liên bang và tất cả tiểu bang Đại diện cho quý vị khi hồ sơ bị IRS kiểm tra Giúp thành lập công ty cho tất cả các tiểu bang Giúp giải quyết các vấn đề về lương nhân viên cho các doanh nghiệp ở tất cả tiểu bang Điều chỉnh lại thuế của năm cũ Tư vấn thuế miễn phí 2- Kế Toán

  

Giữ sổ sách Làm lương nhân viên (Payroll) Làm lương cho thợ nail Form 1099 and W2 cuối năm

ETERNITY TAX  
ETERNITY TAX  
Advertisement