Page 1

Exhibition

WHat THE HELSINKI ! Culture through Design 10 - 26 may 2012

La Fabrika

rue a. dansaertstraat 182 1000 brussels monday - saturday 11 am - 6.30 pm


What the Helsinki! When Riikka Thitz from the Finnish Cultural Institute for the Benelux invited us to create a project on new Finnish design, the idea sounded intriguing yet challenging. Finland is still a relatively unknown country, and although it has produced companies such as Marimekko, Artek and Iittala along with designers such as Alvar Aalto and Kaj Franck, the old established names are still the dominant players. We wanted to find out if there is something else to be discovered in Finland.

We set out to find answers to these questions in Finland. Upon arrival in Helsinki, it soon became apparent that life over there has a different rhythm – meals are eaten earlier, the light changes quicker. Nature is an integral part of everyday life, and when meeting and discussing with people, the same concepts pop up over and over again: nature, the summer house culture, the importance of the tradition of hand-making objects and the use of traditional methods – and also certain “weirdness”.

While doing research, we realized that “Finnish design” is actually a relatively new concept. Well into the 20th century, Finnish designers created their own interpretations of or added touches to objects created by Belgians, Germans and other European designers. Perhaps it is the dominance of the 1960’s design past, as well as the shy nature of the Finns, that is holding new innovations back. Marketing and self-promotion is not something that is traditionally appreciated in the Finnish culture. Therefore it might be correct to ask if such a thing as Finnish design even exists - what is “Finnishness” and what is the Finnish design of today?

It soon became evident that the cultural differences between Finland and Belgium were greater than we thought. The nature aspect alone makes Finland different from Belgium. Distances are long and towns are separated by large forest areas. With its 6 million inhabitants, Finland is actually one of the most sparsely populated areas in Europe. We were convinced that these conditions must also influence Finnish design, but how? What the Helsinki! shows examples of Finnish design bound to a distinctive way of life and discusses how design reflects cultural backgrounds. Kelly Claessens & Benoit Deneufbourg


What the Helsinki! Toen Riikka Thitz van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux ons uitnodigde om een nieuw project te bedenken omtrent Fins design, klonk het idee zowel intrigerend als uitdagend. Finland is nog steeds een relatief onbekend land, en ondanks dat het bedrijven heeft voortgebracht zoals Marimekko, Artek en Iittala, evenals ontwerpers als Alvar Aalto en Kaj Franck, voeren de oude gevestigde namen nog altijd de boventoon. We wilden weten of er andere dingen zijn te ontdekken in Finland. Gedurende het onderzoek realiseerden we ons dat “Fins design” eigenlijk best een nieuw concept is. Tot ver in de 20e eeuw creëerden Finse ontwerpers hun eigen interpretaties van, of voegden hun eigen touch toe aan, objecten die waren bedacht door Belgen, Duitsers en andere Europese ontwerpers. Misschien ligt het aan de dominantie van het designverleden van de jaren 60, evenals aan het verlegen karakter van de Finnen, dat nieuwe innovaties worden tegengehouden. Marketing en zelfpromotie worden in de Finse cultuur traditioneel gezien niet erg hoog gewaardeerd. Om die reden lijkt het gerechtvaardigd om je af te vragen of Fins design eigenlijk wel bestaat - wat is “Finnishness” en wat houdt Fins design vandaag de dag in?

We gingen in Finland op zoek naar antwoorden op deze vragen. Bij aankomst in Helsinki werd al snel duidelijk dat het leven er een ander ritme heeft – maaltijden beginnen er eerder, het licht verandert sneller. De natuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven, en bij het ontmoeten van en discussiëren met mensen komen iedere keer weer dezelfde thema’s aan bod: natuur, de zomerhuisjescultuur, het belang van traditionele en handgemaakte spullen en het gebruik van ouderwetse methoden – en ook een soort van “weirdness”. De culturele verschillen tussen Finland en België zijn groter dan we aanvankelijk dachten. Het natuuraspect alleen al maakt Finland anders dan België. De afstanden zijn groot en steden worden door grote bosgebieden van elkaar gescheiden. Met zijn 6 miljoen inwoners is Finland een van de meest dunbevolkte landen in Europa. We waren er van overtuigd dat deze factoren ook van invloed zijn op het Finse design, maar op wat voor manier dan? Wat de Helsinki! toont voorbeelden van Fins design gebonden aan een kenmerkende manier van leven en bespreekt hoe design culturele achtergronden weerspiegelt. Kelly Claessens & Benoit Deneufbourg


What the Helsinki! Quand Riikka Thitz de l’Institut Culturel Finlandais pour le Benelux nous a invité à mettre en place un projet consacré au design finlandais, l’idée semblait intéressante et stimulante. La Finlande demeure un pays relativement méconnu. Bien qu’il soit le berceau d’entreprises telles que Marimekko, Artek et Iittala, ou de créateurs comme Alvar Aalto et Kaj Franck, les anciens noms sont toujours bien présents. Nous voulions savoir si la Finlande avait autre chose à nous proposer. Lors de nos recherches, nous avons constaté que le « design finlandais » était un concept relativement nouveau. Bien ancrés dans le 20e siècle, les designers finlandais ont donné leur propre interprétation du design. Ils ont aussi apporté leur touche personnelle à des objets réalisés par des créateurs belges, allemands ou européens. Mais peut-être est-ce l’aura des années 1960 ou la timidité inhérente aux Finnois qui entrave l’innovation ? Le marketing et le fait de parler de soi ne sont pas très appréciés dans la culture finlandaise. on pourrait dès lors se demander si le design existe vraiment dans ce pays. Qu’en est-il donc de cette touche finlandaise ? Qu’est-ce que le design finlandais en somme ?

Nous sommes donc partis chercher des réponses en Finlande. À notre arrivée à Helsinki, nous avons vite compris que le rythme était différent : on mange plus tôt, le soir tombe plus vite. La nature fait partie intégrante de la vie quotidienne. Lorsque l’on discute avec les gens, les mêmes concepts reviennent toujours : la nature, la maison de vacances, l’importance de l’artisanat et les méthodes traditionnelles. Mais il y a aussi quelque chose d’étrange. Les différences culturelles entre la Finlande et la Belgique ne faisaient plus aucun doute désormais. La nature suffit à marquer cet écart. Les distances sont énormes et les villes sont séparées par de grandes forêts. Avec ses 6 millions d’habitants, la Finlande est l’un des pays d’Europe où la densité de population est la plus faible. Nous étions convaincus que cet environnement devait influencer le design finlandais. Mais comment ? What the Helsinki! montre des exemples du design finlandais lies à un mode de vie different du nôtre et comment le design reflète les origines culturelles. Kelly Claessens & Benoit Deneufbourg


by Vii al an

Vii la

Be MA rry RJ Pi A-M ck AIJ er A

Finland’s legal concept of “everyman’s right” (jokamiehenoikeus in Finnish) allows everyone to walk, ski, cycle, ride, pick berries and mushrooms freely throughout the countryside, as long as this causes no harm to property or nature. In sparsely populated Nordic countries “everyman’s right” has evolved over the centuries from a largely unwritten code of practice to a fundamental legal right. Berry pickers are employed to pick more berries even faster. The very first berry pickers were wooden but nowadays they are usually made of plastic. The exhibited berry picker is an old model that we found on Finnish Ebay.

1

En Finlande, le concept juridique de « droit d’accès commun » (jokamiehenoikeus en finnois) autorise chacun à se promener, skier, faire de la bicyclette, rouler à moto, cueillir des baies ou ramasser des champignons en toute liberté dans la campagne, dans la mesure où l’on respecte la propriété d’autrui et la nature. Dans les pays nordiques où la population est particulièrement dispersée, ce « droit d’accès commun » a évolué au fil des siècles, passant ainsi d’un code de bonne pratique oral à un droit fondamental. Pour accélérer la récolte des baies, on a recours à des cueilleurs. Les tout premiers cueilleurs étaient réalisés en bois, mais de nos jours, c’est plutôt le plastique qui a la cote. Le modèle présenté est un cueilleur très ancien déniché sur eBay en Finlande.

Het Finse wettelijke uitgangsprincipe “ieders recht” (jokamiehenoikeus in het Fins) biedt iedereen de mogelijkheid vrij te lopen, skiën, fietsen, rijden, bessen- en paddenstoelenplukken op het platteland, zolang hierbij geen schade wordt berokkend aan eigendommen of de natuur. In dunbevolkte noordelijke landen heeft het “ieders recht” zich over de eeuwen ontwikkeld van een grotendeels ongeschreven gedragscode tot een fundamentele juridische wet. Bessenplukkers worden gebruikt om sneller grotere hoeveelheiden bessen te kunnen plukken. De allereerste bessenplukkers waren van hout, maar tegenwoordig zijn ze meestal van plastic. De tentoongestelde bessenplukker is een oud model dat we vonden op het Finse Ebay.

* There were 489,200 summer houses in Finland by the end of 2010. In all, almost 800,000 people belonged to a household that owns a summer house. ~


ts ke onen asti Junn e BBy Pert Piwnooven

The pine basket is a traditional Finnish product that has been used for transportation as well as storing items. The basket is traditionally weaved with pinewood chips and the only tools needed are knife and scissors. The basket is an ecological product that can be repaired with fresh layers of wood.

Le panier en pin est un article traditionnel finlandais utilisé pour le transport et le stockage de produits. Le panier est tissé à l’aide de morceaux de pin. Traditionnellement, pour le réaliser, seuls un couteau et une paire de ciseaux sont utilisés. Le panier est un produit écologique puisqu’il peut être facilement réparé grâce à de nouvelles couches de bois.

De dennenhouten mand is een traditioneel Fins product dat werd gebruikt voor transport en het opslaan van spullen. De mand wordt traditioneel geweven met dennenhouten schilfers en de enige gereedschappen nodig zijn mes en schaar. De mand is een ecologisch product dat kan hersteld worden met verse lagen hout.

* Als de Finnen zeggen “je schilfers verbranden” betekent het dat je je geduld verliest! ~

2


by Mo n

th

of

Su nd

ays

Pä ba rere c k pp pa u ck

The Pärereppu backpack is made of pine and leather. Month of Sundays describe their style as timeless, which can also be said about the traditional weaving technique used for the backpack. The inspiration for their collection came from discovering Finnish nature and summer with all their senses.

Le sac à dos Pärereppu est réalisé à base de pin et de cuir. Month of Sundays se distingue par un style intemporel, ce qui est également le cas de la technique de tissage traditionnelle utilisée pour réaliser le sac à dos. C’est la découverte de la nature et de l’été finlandais au moyen des cinq sens qui s’est révélée être la source d’inspiration de cette collection.

3

De Pärereppu rugzak is gemaakt van dennenhout en leer. Month of Sundays omschrijft hun stijl als tijdloos, hetgeen ook kan worden gezegd over de traditionele weefmethode die is gebruikt voor de rugzak. De inspiratie voor hun collectie kwam uit het ontdekken van de Finse natuur en zomer in al zijn facetten.


e at

a itt t-A mä

be

il ns na An by

et rp Ca r

In Finland people usually take their shoes off inside the house, even when visiting friends. This habit keeps the floors clean, but beating your carpets clean outside with a beater is still commonplace, especially in semi-rural and rural areas. The traditional beaters are twisted from cane and nowadays can be manufactured by visually impaired people for example. En Finlande, on retire généralement ses chaussures dans les intérieurs privés, même lorsque l’on rend visite à des amis. Si cette habitude permet aux Finlandais de garder les sols propres, on bat encore assez régulièrement ses tapis à l’aide d’une raquette, et ce, principalement dans les zones rurales ou semi-rurales. Les modèles traditionnels étaient réalisés à base de roseaux. Aujourd’hui, ils sont parfois fabriqués par des non-voyants.

Gewoontegetrouw doen mensen in Finland in huis hun schoenen uit, ook als ze op bezoek gaan bij vrienden. Deze gewoonte houdt de vloer schoon, maar het met een mattenklopper schoon kloppen van tapijten wordt nog steeds gedaan, vooral op het platteland. De traditionele kloppers zijn gedraaid van riet en worden tegenwoordig soms gemaakt door bijvoorbeeld slechtzienden.

* aux Pays-Bas et dans certaines régions de Belgique, la raquette à tapis était aussi utilisée par les mères pour corriger leurs enfants ! ~

4


by Pii pp

oP ac ka gin g

Ltd

T da ikka rt ta s b ul oa u rd

Finnish darts is a variation of traditional darts, a popular pub game played especially in Great Britain, Netherlands and Scandinavian countries. Finnish darts are bigger than the original ones and the points system is simpler: the closer to the bulls eye the darts hit, the more points will the player get. There is a Finnish darts board in almost every Finnish summer house. Finnish dart boards are simply recycled cardboard pressed together to form a circle.

5

Les fléchettes finlandaises sont une variante du jeu de fléchettes traditionnel, particulièrement prisé dans les bars britanniques, néerlandais et scandinaves. Les fléchettes finlandaises sont plus grandes que les modèles traditionnels et le système de comptage des points est bien plus simple : plus la fléchette est proche de la cible, plus on engrange de points. Presque toutes les maisons de vacances finlandaises disposent d’un jeu de fléchettes ! Les jeux de fléchettes sont réalisés à base de carton recyclé et pressé pour former un cercle.

Het Finse darts beslaat een variatie op het traditionele darts, een populair caféspel dat vooral wordt gespeeld in Groot-Brittannië, Nederland en de Scandinavische landen. In de Finse versie zijn de darts groter dan bij het origineel, en het tellen van punten is eenvoudiger: hoe dichter je bij de roos (bull’s eye) gooit hoe meer punten een speler krijgt. In bijna elk Fins zomerhuis vind je een Fins dartbord. De Finse dartborden bestaan uit eenvoudig gerecycled karton dat is samengeperst tot een cirkel.


A by

o to as un Sa nt

ti

Nu

n es rm

i

iem

In 1951-52, Antti Nurmesniemi designed the horse-shoe shaped stools for the Palace Hotel in Helsinki. Nurmesniemi’s sauna stool has rapidly become a classic example of a unique synthesis between modernism and tradition. The horseshoe shape of the stool makes it practical: a strictly utilitarian ‘drying-rack’ on which people can dry themselves.

l

En 1951-52, Antti Nurmesniemi a imaginé des tabourets en forme de fer à cheval pour le Palace Hotel de Helsinki. Le tabouret de sauna de Nurmesniemi est rapidement devenu un exemple classique de la rencontre unique du modernisme et de la tradition. Sa forme en fer à cheval le rend d’autant plus pratique puisqu’il permet de se sécher confortablement.

In 1951-52 ontwierp Antti Nurmesniemi de hoefijzervormige krukjes voor het Palace Hotel in Helsinki. Nurmesniemi’s saunastoel is snel uitgegroeid tot een klassiek voorbeeld van een unieke synthese tussen het modernisme en traditionele. De hoefijzervormvan de stoel maakt hem praktisch: een zeer effectief ‘droogrek’ waarop druipende mensen zich kunnen laten drogen.

* The total number of saunas was estimated to be over 2 million by the end of 2010. (The official total population of Finland by the end of 2011 was 5.4 million.) ~

6


set i

rE

im

ol

fo

sto

au pp ila

it

on iK

by T

Tat

Tatit (“boletus”) is a stool set inspired by the respective bathing cultures of Finland and Japan – the sauna and the sento. These traditions offer contrasting moments of intimacy and community, spiritual moments and physical experiences. Tatit is made of Finnish laminated pine employing both traditional and contemporary wood craftsmanship and technologies. The shape of the stools promotes an ergonomic sitting position while the structural solutions make Tatit lightweight and durable. The stools were designed by Toni Kauppila and they were a winner of Wallpaper* design awards 2010.

7

Tatit («bolet») est un ensemble de tabourets inspirés par la culture du bain en Finlande et au Japon : respectivement, le sauna et le sento. Ces traditions offrent à la fois des moments d’intimité et de partage, mais également des expériences spirituelles et physiques. Tatit est réalisé à base de pin finlandais stratifié. Les techniques de fabrication marient les méthodes et le savoir-faire traditionnels et contemporains. La forme des tabourets offre une assise ergonomique tandis que la structure fait de Tatit un ensemble léger et durable. Les tabourets ont été imaginés par Toni Kauppila et ont remporté le Wallpaper* design award en 2010.

De Tatit (“paddenstoel”) is een kruk set geïnspireerd op de respectievelijke badculturen van Finland en Japan – de sauna en de sento. Deze tradities bieden contrasterende momenten van intimiteit en gemeenschappelijkheid, spirituele momenten en lichamelijke ervaringen. De Tatit is gemaakt van gelamineerd Fins dennenhout, met gebruik van zowel traditionele als hedendaagse houtwerktechnieken en technologieën. De vormgeving van de stoelen bevordert een ergonomische zitpositie, terwijl de constructieoplossingen Tatit licht en duurzaam maken. De stoelen zijn ontworpen door Toni Kauppila en wonnen de “Wallpaper* design awards 2010”.

* In Finland gaan families vaak samen naar de sauna. Dit wordt niet als iets excentrieks gezien, omdat familiesauna’s een oude traditie zijn. Historisch worden sauna’s na kerken als de meest heilige plekken beschouwd, en de meeste huizen die zich er een konden veroorloven bouwden er een. Oude Finnen geloofden zelfs dat sauna’s werden omgeven door geesten. ~


ta Ko er

ia rv Ha by

k mo hs F is

Le poisson fumé est très prisé dans les pays nordiques. En Finlande, on fume essentiellement le saumon, le hareng de la mer Baltique et le poisson blanc. À l’origine, cette méthode était destinée à la conservation des aliments mais aujourd’hui, c’est davantage une question de goût. La réalisation de son propre fumoir est un véritable jeu d’enfants. Des kits à monter sont même en vente dans les stations-essence et les supermarchés. Pour ceux qui ont deux mains gauches, il existe des fumoirs professionnels, dont ce modèle électrique proposé par Harvia.

Gerookte vis is in de noordelijke landen een gewaardeerde delicatesse. In Finland zijn de meest populaire gerookte vissen zalm, Baltische haring en witvis. Het roken van vis is oorspronkelijk ontstaan als conserveringsmethode, maar tegenwoordig wordt het gedaan voor de smaak en het aroma. Het zelf bouwen van een rookoven is eigenlijk best eenvoudig en DYI-rooksets kunnen worden gekocht in benzinestations en supermarkten. Voor mensen met twee linkerhanden bestaan er professionele rooksets, zoals de elektrische visroker van Harvia.

* la Finlande dispose de vastes étendues d’eau, et compte 187 888 lacs et étangs de plus de 500 m2. Les rivières s’étendent quant à elles sur 25 000 km de long. Près d’un dixième du pays est recouvert d’eau.  Malgré cela, les eaux de surface ne sont pas très profondes. Les lacs finlandais présentent un volume total de seulement 235 km3 d’eau,soit l’équivalent du débit de l’Amazone en deux semaines. ~

Smoked fish is a prized delicacy in the Nordic countries. In Finland, the most popular smoked fish are salmon, Baltic herring and whitefish. Originally smoking was used as a preservation technique, but nowadays it is used for the taste and flavour. Building your own fish smoker is actually quite easy and DIY smoking sets can be purchased at petrol stations and supermarkets. For the not-socrafty, there are professional smokers such as this electric fish smoker by Harvia.

8


oS ar pa ne va

fo r

iit ta la

Sa ca rpa ss ne er va ol e by Tim

Timo Sarpaneva designed this cast iron pot in 1960. It is a creative reinterpretation of tradition and established form resulting in high-quality, everyday beauty. The teak handle is removable and can be used to prise open the lid. The pot won a prize at the Milan Triennale in 1960.

C’est en 1960 que Timo Sarpaneva a conçu cette casserole en fonte. Il s’agit d’une réinterprétation de la tradition et d’une forme bien établie, pour obtenir ainsi un objet à la fois esthétique et de grande qualité. La poignée en teck est amovible et peut être utilisée pour soulever le couvercle. Cet ustensile de cuisine a remporté un prix lors de la Triennale de Milan en 1960.

9

Timo Sarpaneva ontwierp deze gietijzeren pot in 1960. Het is een creatieve interpretatie van traditie en gevestigde vormgeving die resulteert in een dagelijkse pracht van sublieme kwaliteit. Het teakhouten handvat kan worden verwijderd en worden gebruikt om het deksel eraf te tillen. De pot won een prijs tijdens de Milan Triennale in 1960.

* The pot exists in two sizes, 3 and 4 litres. Only the small one comes with the handle as Sarpaneva’s family who inherited the rights – does not want to add the handle to the bigger pot since it was not drawn in the original sketch. It is not known if the designer wanted the handle on the bigger pot, or if he just forgot to add it in his drawings! ~


T by

pu op Ka e sco loser ffe g c co d ba an u eem

Ka

f en un rh

D le Hi or

gn esi

Kapu helps you to store your coffee properly in its own package. Coffee bags are closed airtight so that coffee retains its freshness and aroma and so that the scoop always remains at hand. Kapu is locally produced in Finland from domestic birch plywood by using both modern production technology and old handicraft methods.

Kapu permet de conserver le café dans son emballage dans des conditions optimales. Le paquet de café est ainsi fermé hermétiquement de sorte que le contenu conserve toute sa fraîcheur et tout son arôme. Par ailleurs, la mesure reste toujours à portée de main. Kapu est fabriqué en Finlande à partir de contreplaqué de bouleau en associant technologie de production moderne et méthodes de fabrication artisanales.

Kapu helpt u bij het zorgvuldig opslaan van uw koffie in zijn eigen verpakking. Het sluit de koffiepakken luchtdicht, zodat de koffie zijn frisheid en aroma bewaart en de schep altijd bij de hand is. Kapu wordt in Finland lokaal geproduceerd van plaatselijk berkenhout multiplex en door het gebruik van een moderne productietechnologie en oude ambachtsmethoden.

* Finnen zijn echte koffieliefhebbers: ze hebben ter wereld de hoogste jaarlijkse koffieconsumptie per hoofd van de bevolking: 12 kilo. De Belgen staan als ACHTSTE gerangschikt met 6,8 kilo. Finnen houden niet van sterke koffie, dus 94 % van de geconsumeerde koffie is licht gebrand. ~

10


in

Pa uli g

or

et

af

nn

uk k

ffe an na A

Co

by S

The Sanna Annukka coffee tin was designed in 2009. It is part of the series created in 2008 when Paulig coffee and spice company’s popular blend Juhla Mokka celebrated its 80th anniversary with a special tin designed by Klaus Haapamäki. Since then a new coffee tin with an exterior illustrated by a young Finnish designer has been launched every year. Sanna Annukka is a half Finnish, half English illustrator and print designer with a love for nature and folklore. She spent her childhood summers in Northern Finland, so the forests, lakes and wildlife of the Arctic Circle region have remained a constant inspiration.

11

* Paulig is known for the “Paula girl”, one of Finland’s oldest PR figures and one of the most widely recognised characters in Finnish brand advertising. The name Paula sprang naturally from the company name. The first time she appeared in a drawing on Paulig’s coffee tins was in 1904. In 1950 Henrik Paulig brought the idea of “Paula girl” as the visible spirit of Paulig with him from the USA. Dressed in the national costume of the Sääksmäki district and depicted pouring coffee from a copper pan, Paula became a familiar sight in many connections. ~

Le pot à café de Sanna Annukka a été dessiné en 2009. II fait partie de la série créée en 2008 lorsque la société Paulig, spécialisée dans le café et les épices, a fêté le 80e anniversaire de son cru intitulé Juhla Mokka en proposant un pot créé tout spécialement pour l’occasion par Klaus Haapamäki. Depuis lors, une nouvelle boîte à café en métal dont l’extérieur est illustré par un jeune designer finlandais est éditée chaque année. Sanna Annukka est illustratrice et designer mi-finlandaise, mi-anglaise, grande passionnée de nature et de folklore. Pendant son enfance, elle a passé ses étés dans le nord de la Finlande. Les forêts, les lacs et la faune de cette région du Cercle arctique sont restés une source d’inspiration permanente.

Het Sanna Annukka koffieblik is ontworpen in 2009. Het maakt deel uit van de serie die werd gemaakt in 2008, toen Paulig koffie en het smaakvolle merk van het bedrijf Juhla Mokka hun 80-jarig jubileum vierden met een speciaal door Klaus Haapamäki ontworpen blik. Vanaf dat moment is er ieder jaar een nieuw door een jonge Finse ontwerper geïllustreerd blik op de markt gebracht. Sanna Annukka is een half-Finse, half-Engelse illustrator en ontwerper van afbeeldingen met veel liefde voor de natuur en folklore. Ze bracht de zomers van haar kindertijd door in Noord-Finland, waardoor de bossen, meren en het dierenrijk van de Arctische cirkel regio zijn een constante inspiratie geweest.


a Sa by

ssä tsä s me ile Yö text na

ja

i Oll

L’impression Yö metsässä (« Nuit en forêt ») s’inspire de la communication entre les personnes et leur environnement, la vie dans la forêt et le style traditionnel finlandais auxquels viennent se greffer des éléments magiques, ceux de la Finlande du temps jadis, étrange, qui n’ont jamais existé. Saana et Olli se sont rencontrés en 2004, à un festival de musique dans les bois de Oripää, en Finlande. Leur philosophie suit 3 principes: la viabilité, la durabilité et la production local.

De Yö metsässä (“Nacht in het bos”) titel is geïnspireerd door communicatie tussen mensen en hun omgeving, het leven in het bos en de traditionele Finse levensstijl vermengd met magische elementen – een oud bovennatuurlijk Finland dat nooit heeft bestaan. Saana en Olli ontmoetten elkaar in 2004, tijdens een muziekfestival in de bossen van Oripää, Finland. Hun design filosofie volgt 3 richtlijnen: houdbaarheid, duurzaamheid en lokale productie.

Yö metsässä (“Night in the Forest”) print is inspired by communication between people and their surroundings, life in the forest and traditional Finnish lifestyle blended with magical elements – an old, weird Finland that never existed. Saana and Olli met each other in 2004, at a music festival in the woods of Oripää, Finland. Their design philosophy follows 3 guidelines: sustainability, durability and local production.

* la Finlande est le pays européen le plus boisé : 72 % de sa surface est couverte de forêts. Pour la Belgique et le Luxembourg, ce pourcentage s’élève à 22, 2 %. ~

12


eK

ok

ko

ne

nf

or

Ar

tek

Wh B r ite igh 1l t am p by V

ill

The certified light therapy lamp by Artek provides a perfect and simple framing for the light itself. The intended use of this lamp is the treatment of lethargy and depression associated with SAD (Seasonal Affective Disorder) and its milder forms. These conditions are common during the winter season when the amount of natural light decreases. Bright White 1 lamp reaches a luminance of 2500 lux. The strength of light outside on a sunny day is between 50 000 and 100 000 lux, whereas on a cloudy winter day the strength varies between 2500 and 10 000 lux. The strength of artificial light at home is usually only 100-200 lux, and at office it is about 500 lux. It is advised to take a bright light session of 30-120 minutes 3 to 5 times a week throughout the dark period of the year. Bright White 1 received the Interior Innovation Award 2012.

* In het meest noordelijke puntje van Finland duren de “nachtloze nachten” 74 dagen: de zon blijft boven aan de horizon van 16 mei tot 29 juli. In de winter duurt de “poolnacht” 51 dagen: dit is wanneer de zon niet boven de horizon verschijnt. Tijdens de zomerzonnestilstand blijft in Helsinki de zon bijna 19 uren boven de horizon, tegenover maar 6 uur tijdens de wintezonnerwende. ~

13

La lampe d’Artek certifiée pour la luminothérapie offre un décor idéal et simple pour la lumière même. Elle est destinée au traitement de la léthargie et de la dépression saisonnière ainsi que des formes moins graves de ces troubles. Ces problèmes surviennent fréquemment en hiver lorsque la lumière naturelle se fait plus rare. La lampe Bright White 1 atteint une luminance de 2 500 lux. Lors d’une journée ensoleillée, la puissance de la lumière oscille entre 50 000 et 100 000 lux. En hiver, en présence de nuages, la luminosité varie entre 2 500 et 10 000 lux. Dans une maison, l’éclairage artificiel offre une luminance généralement comprise entre 100 et 200 lux. Dans les bureaux, il se situe d’ordinaire autour des 500 lux. Tout au long de la période la plus sombre de l’année, il est conseillé de profiter de la lumière vive entre 30 et 120  minutes à raison de 3 à 5 fois par semaine. Bright White 1 a remporté l’Interior Innovation Award 2012.

De gecertificeerde lichttherapielamp van Artek biedt een perfect en simpel frame voor het licht zelf. Het beoogde doel van de lamp is het behandelen van slapeloosheid en depressie in relatie tot SAD (Seasonal Affective Disorder oftewel winterdepressie) en haar mildere vormen. Deze gemoedstoestanden komen vaak voor gedurende het winterseizoen, wanneer de hoeveelheid natuurlijk licht vermindert. De Bright White 1 lamp bereikt een lichtsterkte van 2500 lux. De sterkte van het buitenlicht gedurende een zonnige dag ligt tussen de 50.000 en 100.000 lux, terwijl de lichtsterkte op een bewolkte winterdag tussen de 2500 en 10.000 lux schommelt. De sterkte van kunstmatig licht in een huis bevat circa 100-200 lux en op een kantoor is dat 500 lux. Het wordt tijdens de donkere maanden van het jaar geadviseerd om 3 tot 5 keer per week een helder-licht-sessie van 30-120 minuten te houden. Bright White 1 ontving in 2012 de ‘Interior Innovation Award’.


am

ide

i by

s la Pa tab

n sig de

le

In the old days people used to burn wood to protect it from rotting. The burnt wood was used to make fences and other items that needed to be durable. Iam design wanted to test those old methods in modern furniture design. The Pala chair has a burnt wooden top and birch legs that are connected to the seat with a chock and finished by waxing.

Jadis, les gens brûlaient le bois pour le protéger contre la pourriture. Le bois brûlé était alors utilisé pour réaliser des clôtures et autres éléments devant résister à l’épreuve du temps. Iam design a voulu tester ces méthodes anciennes pour réaliser du mobilier moderne. La table Pala est dotée d’une tablette en bois brûlé, de pieds en bouleau et est finie à la cire.

In vroegere tijden waren mensen gewend hout te branden om het te beschermen tegen rotten. Het gebrande hout werd gebruikt voor het maken van hekken en andere voorwerpen die duurzaam moesten zijn. Iam design wilde deze oude methoden testen bij moderne meubelontwerpen. De Pala tafel heeft een gebrande houten bovenkant en berkenhouten poten die met een spie zijn verbonden met het zitvlak en zijn afgewerkt met was.

* en finnois, Pala signifie à la fois « brûlé » et « morceau ». ~

14


s sh oe Tal la

or

nf

op

sig

De

p fl

15

by I

Fli

AM

The wooden Flip flop shoes are designed by iam design, a company founded by two friends Isko Lappalainen and Mikko Murtonen. The shoes are produced by Talla, a company that has been producing wooden shoes (clogs) for over 50 years. Since 1986, the company has been working in a small Finnish town Myrskylä. The Flip flops soles are made of Finnish birch, and are orthopedically designed. The starting point for the design was that a “wooden floor feels good on the sole”. All materials are recyclable, including the package.

Les chaussures en bois Flip flop sont signées iam design, une entreprise fondée par deux amis, Isko Lappalainen et Mikko Murtonen. Ces chaussures sont fabriquées par Talla, une société spécialisée dans la fabrication de sabots en bois depuis plus de 50 ans. Depuis 1986, l’entreprise opère depuis une petite ville de Finlande baptisée Myrskylä. Ces semelles Flip flops orthopédiques sont réalisées en bouleau finlandais. « Un sol en bois offre de bonnes sensations pour la plante des pieds » : tel a été le point de départ du projet. Tous les matériaux sont recyclables, emballage compris.

De houten flipflop schoenen zijn ontworpen door iam design, opgericht door de twee vrienden Isko Lappalainen en Mikko Murtonen. De schoenen zijn geproduceerd door Talla, een bedrijf dat al 50 jaar houten schoenen (klompen) fabriceert. Het bedrijf opereert sinds 1986 vanuit een klein Fins dorp met de naam Myrskylä. De zolen van de flipflops zijn gemaakt van Finse berk en zijn orthopedisch vormgegeven. Het uitgangspunt van het design was dat “een houten vloer goed voelt voor de voetzool”. Alle materialen inclusief de verpakking zijn recyclebaar.


N uli

lla

am

S by

Jie aa

af

nk

air Ch

ma

or

ek

bit

Ha

Jiella, a spherical, suspended wooden chair is manufactured in form-pressed veneer. The chair is a modern version of the traditional hanging rattan chair. When suspended, the chair opens up like a fan and offers a homely place to repose. The surface material is ash treated with soap, and cushions are made of natural leather or wool fabric in grey.

Jiella est une chaise en bois suspendue fabriquée dans un placage pressé. Il s’agit d’une version moderne de la chaise en rotin traditionnelle. Lorsqu’elle est suspendue, elle s’ouvre comme un éventail, offrant ainsi un siège cosy pour se reposer. Le revêtement est en frêne traité au savon. Les coussins sont quant à eux réalisés en cuir naturel ou en laine grise.

De Jiella, een bolvormige, ophangbare houten stoel is vervaardigd van in de vorm geperst fineerhout. De stoel is een moderne versie van de traditionele hangende rotan stoel. Wanneer hij is opgehangen opent de stoel als een waaier en biedt hij een huiselijke rustplek. Het oppervlaktemateriaal bestaat uit essenhout behandeld met zeep, en de kussens zijn gemaakt van natuurlijk leer of grijze, wollen stof.

16


by S

am

iK

all io

ea Slic sy ed ch air

Designer Sami Kallio was born in Helsinki but lives and works in Sweden. The easy chair Sliced is part of The Finnish Blood in Me collection, inspired and interpreted by the designer’s childhood memories from Finland. “In Sliced you can maybe see a glimpse that the inspiration is from Ilmari Tapiovaara. Nothing strange or conceptual, just memories and function.” Le designer Sami Kallio est né à Helsinki. Aujourd’hui, il habite et vit en Suède. La chaise Sliced fait partie de la collection The Finnish Blood in Me, qui s’inspire des souvenirs d’enfance du créateur en Finlande. « Sliced fait parfois ressentir l’inspiration d’Ilmari Tapiovaara. Rien d’étrange ou de conceptuel, juste des souvenirs et une fonction. »

Ontwerper Sami Kallio is geboren in Helsinki, maar woont en werkt in Zweden. De comfortabele stoel Sliced maakt deel uit van de collectie ‘The Finnish Blood in Me’, geïnspireerd en geïnterpreteerd op de jeugdherinneringen van de Finse ontwerper. “In Sliced kun je wellicht ontdekken dat de inspiratie afkomstig is van Ilmari Tapiovaara. Niets vreemds of conceptueels, alleen maar herinneringen en functionaliteit.”

* Finns are the largest immigrant group in Sweden, and Finnish is an official minority language of Sweden. In 1960-70s, approximately 40,000 Finns immigrated to Sweden annually. ~

17


v Dii ar

a sw las

M by

ag alo

uS

kk

re

Diiva glassware is handmade and still mould blown. The metal net used in the mold creates the characteristic texture on the glass. The series was created by designer Markku Salo who has worked with glass for 25 years and created several objects for Iittala and Nuutajärvi.

Les verres Diiva sont fabriqués à la main et soufflés à la bouche. C’est le filet métallique utilisé dans le moule qui confère au verre sa texture caractéristique. Cette série a été créée par Markku Salo. Markku travaille le verre depuis 25 ans et a créé plusieurs objets pour Iittala et Nuutajärvi.

Het Diiva glaswerk is handgemaakt en wordt nog steeds met een mal geblazen. Het metalen net dat wordt gebruikt in de mal creëert een karakteristieke textuur op het glas. De serie is ontworpen door ontwerper Markku Salo, die al 25 jaar met glas werkt en verschillende objecten heeft gemaakt voor Iittala en Nuutajärvi.

* De oudste glasfabriek van Finland is gevestigd in Nuutajärvi Glass Village. Van origine ligt de oorsprong van de Finse glasindustrie in Centraal-Europa, waarvan de know-how over glasmaken overwaaide naar Scandinavië. De eerste glasblazers kwamen in 1748 vanuit Duitsland naar Finland. Tot de jaren 1860 was maar 25 procent van alle glasblazers die werkten in de Finse glashuizen afkomstig van Finse bodem. ~

18


by Ha rt wa ll b

re we ry

Lo Orig an ng D ina d b ri l ee nk rs

All major Finnish breweries use the same type of 0.33l brown glass bottle, designed in 1960s. This makes recycling and refilling easy. A common misconception is that designer Tapio Wirkkala created the bottle, but it was actually made in the Karhula glass works. The 0.33l beer bottle has remained almost untouchable since its creation. It was slightly altered in the 1980s but the old model can still be seen in rotation. Finland has created an efficient deposit-based system for beverage containers. About 97% of bottles are returned to circulation after consumer use. A glass bottle is refilled 33 times on average. Broken bottles and those that have been withdrawn from use are also recycled. The recycling system is very comprehensive; almost all soft drink, water, beer, cider, long drink and sport drink bottles and cans have a deposit.

19

* la Finlande occupe la 9e place dans le classement des consommateurs de bière. Une surprise sans doute : mais la Belgique se trouve seulement à la 15e place. La plupart des bières brassées en Finlande sont des bières blondes dont la concentration en alcool est de maximum 4,7 %. La bière dont le taux d’alcool est supérieur à 4,8 % ne peut être vendue que dans les magasins d’alcool Alko gérés par l’état. ~

Toutes les grandes brasseries finlandaises utilisent le même type de bouteille en verre d’une contenance de 33 cl, un modèle conçu dans les années 1960. Cela facilite le recyclage et le remplissage. Si le modèle en question est généralement attribué au designer Tapio Wirkkala, il provient en réalité des verreries de Karhula. La bouteille de bière de 33 cl est restée presque inchangée depuis sa création. Elle a subi quelques légères modifications dans les années 1980, mais l’ancien modèle circule toujours. La Finlande a mis au point un système de collecte très efficace pour les bouteilles. Environ 97 % des bouteilles sont remises en circulation. En moyenne, une bouteille en verre est remplie 33 fois. Les bouteilles cassées ou inutilisables sont elles aussi recyclées, dans un système de recyclage très complet. On collecte la quasi-totalité des bouteilles contenant des boissons sans alcool, de l’eau, de la bière, du cidre, des boissons allongées, ainsi que les bouteilles pour le sport ou encore les canettes.

Alle grote Finse brouwerijen gebruiken hetzelfde type 0,33 l bruine glazen flesje, ontworpen in de jaren 60. Dit zorgt voor een eenvoudige hervulling en recyclage. Een gangbare misvatting is dat ontwerper Tapio Wirkkala de fles heeft ontworpen, maar het is feitelijk gemaakt door de Karhula glasfabriek. De 0,33 l bierfles is bijna onaantastbaar gebleven sinds zijn creatie. In de jaren 80 is hij enigszins aangepast, maar het oude model is nog steeds in roulatie. Finland heeft een efficiënt op statiegeld gebaseerd systeem voor drankverpakkingen ontworpen. Ongeveer 97 % van de flessen wordt na consumentgebruik weer in circulatie gebracht. Een fles wordt gemiddeld 33 keer hervuld. Gebroken flessen en exemplaren die buiten gebruik zijn gesteld worden ook gerecycleerd. Het recyclagesysteem is erg uitgebreid; bijna alle softdrink-, water-, bier-, cider-, longdrink- en sportdrankflesjes en blikjes bevatten statiegeld.


F by

xt A Ne on ati er Gen ar

isk

s

xe

Fiskars Next Generation Axes were conferred the Best of the Best Award in 2010 at The Red Dot Awards. It is one of the largest, most renowned design competitions worldwide.

En 2010, les haches de nouvelle génération de Fiskars ont obtenu le Best of the Best Award lors du Red Dot Awards, l’un des plus grands et réputés concours de design au monde.

Fiskars Next Generation bijlen ontvingen bij de The Red Dot Awards in 2010 een Best of the Best Award. Het is een van de grootste, meest vermaarde ontwerpcompetities ter wereld.

* The most common material for Finnish private houses is wood. It is almost a question of honour for a Finnish man to have built his own house. For the modern man, the task is made easier by companies providing practical ready-made wooden house sets. ~

20


s by Fis ka rs

Sc iss or

In 1967 when the first basic models were about to be manufactured, the designer wanted the scissors to be black, red or green. The orange colour of the scissors’ handles actually came about as an accident. As the prototype went into production, the machinist decided to finish off the orange colour he had in his machine. An internal vote was taken at Fiskars and orange was the winning colour, giving birth to Fiskars trademark scissors. The colour, Fiskars Orange®, was officially registered as a trademark in Finland in 2003 and in the US in 2007.

En 1967, lorsque les premiers modèles étaient sur le point d’être fabriqués, le créateur avait indiqué qu’il souhaitait des ciseaux noirs, rouges ou verts. L’orange des poignées est le fruit d’un heureux hasard. Lors de la réalisation du prototype, le machiniste a décidé de vider la réserve de couleur orange encore présente dans la machine. Un vote interne a eu lieu chez Fiskars et l’orange a récolté la majorité des suffrages, donnant ainsi naissance aux fameux ciseaux Fiskars. La couleur Fiskars Orange® est une marque déposée en Finlande depuis 2003 et aux Etats-Unis depuis 2007.

Toen in 1967 de eerste basismodellen gereed waren voor fabricage, wilde de ontwerper de scharen in de kleuren zwart, rood of groen. De oranje kleur van de handvatten van de schaar ontstonden per ongeluk. Toen het prototype in productie ging, besloot de machinist de oranje kleur die zich nog in de machine bevond op te maken. Er werd bij Fiskars intern een stemming georganiseerd en oranje was de winnende kleur, waardoor het aan de wieg stond van de eerste Fiskars merkscharen. De kleur, Fiskars Orange®, is in 2003 in Finland en in 2007 in de VS officieel gedeponeerd als merk.

* Fiskars is in 1649 opgericht en daarmee de oudste Finse onderneming en een van de oudste bedrijven in de westerse wereld. ~

21


p jo e cl icy ob

a am lk He by

xO lo Ve

y

In 1960s, Helkama brothers owners of the family-run Helkama bicycle manufacturer - wanted to create a bike that all people could use, regardless of their age, size, sex or financial status. The brothers got inspiration and ideas from Western Europe where they had seen practical small-wheeled city bicycles. The first generation of jopo bikes was produced from 1965 to 1974. Jopo was brought back to production in 2000 and it’s currently the best-selling bike in Scandinavia.

Dans les années 1960, les frères Helkama, propriétaires de l’entreprise familiale Helkama, qui produisait des vélos, ont voulu créer un vélo utilisable par tout le monde, indépendamment de l’âge, de la taille, du sexe ou des conditions financières. Les frères avaient puisé leur inspiration en Europe occidentale, où ils avaient pu observer de petits vélos pratiques pour la ville. La première génération de vélos jopo a été produite entre 1965 et 1974. La production de jopo a recommencé en 2000. A l’heure actuelle, il s’agit du vélo le mieux vendu en Scandinavie.

In de jaren 60 wilden de broers Helkama- eigenaren van de door de familie gerunde Helkama fietsfabriek – een fiets ontwerpen die iedereen zou kunnen gebruiken, onafhankelijk hun leeftijd, grootte, geslacht of financiële status. De broers kregen inspiratie en ideeën vanuit West-Europa, waar ze praktische stadsfietsen met kleine wielen hadden gezien. De eerste generatie Jopo fietsen werd geproduceerd tussen 1965 en 1974. De Jopo werd in 2000 weer in productie gebracht en het is momenteel de best verkochte fiets in heel Scandinavië.

* le nom « jopo » est une abréviation de JOkaisen POlkupyörä, qui signifie « le vélo du peuple ». ~

22


pa ny

sl ed s om

ick la k

La ht ine nC

* The Kicksled World Championship is organized every January in Geilo Ski Resort, Norway. ~

23

by E

Es

. S.

Kicksled is a direct translation of the Finnish word «potkukelkka». The kicksled is still in common use in Norway, Sweden and Finland, especially where roads are not sanded or salted. The first recorded example of a kicksled was in a newspaper in northern Sweden around 1870. It arrived in Finland in 1889. A kicksled can only be used on hard, slippery surfaces like ice or hard packed snow. On level ground, one can easily reach a speed of 15 to 20 km/h. It is also an excellent means of travelling over frozen lakes to go ice fishing or simply to explore the lake. Finns have even created a special kicksled model for ice fishers. The majority of Finnish kicksleds are manufactured by the E.S. Lahtinen Company that started production in 1933. Around 30,000 kicksleds are sold in Finland annually.

En finnois, le terme « potkukelkka » signifie littéralement « traîneau poussé au pied ». La trottineige est toujours très utilisée en Norvège, en Suède et en Finlande, surtout là où les routes ne sont ni sablées, ni salées. La toute première trace d’utilisation d’une trottineige recensée dans un journal du nord de la Suède date de 1870. Le premier modèle a fait son entrée en Finlande en 1889. La trottineige ne peut être utilisée que sur des surfaces dures et glissantes, telles que la glace ou la neige damée. Sur un sol plat, on peut facilement atteindre une vitesse de 15 à 20 km/h. C’est également un excellent moyen de déplacement sur les lacs gelés en vue d’aller pêcher ou, tout simplement, d’explorer le lac. Les Finlandais ont d’ailleurs imaginé un modèle de trottineige spécialement conçu pour les pêcheurs sur glace. La majorité des trottineiges sont fabriquées par E.S Lahtinen Company qui a lancé la production en 1933. Quelque 30 000 trottineiges sont vendues chaque année en Finlande.

Stepslee is een directe vertaling van het Finse woord «potkukelkka». De stepslee wordt nog steeds regelmatig gebruikt in Noorwegen, Zweden en Finland, vooral op wegen die niet worden bestrooid met zand of zout. De eerste officiële vermelding van een stepslee was rond 1870 in een NoordZweedse krant. Hij deed in 1889 zijn intrede in Finland. Een stepslee kan alleen worden gebruikt op een harde, glibberige ondergrond, zoals ijs of hard bevroren sneeuw. Op een vlakke weg kun je gemakkelijk snelheden bereiken van 15 tot 20 km/u. Hij is ook uitstekend bruikbaar om mee te reizen over meren of om te gaan ijsvissen, of om mee op ontdekking te gaan over grote meren. De Finnen hebben zelfs een speciaal model stepslee voor ijsvissers ontworpen. Het merendeel van de Finse stepsleeën wordt gefabriceerd door E.S. Lahtinen Company, een bedrijf dat in 1933 met de productie startte. Er worden in Finland jaarlijks 30.000 stepsleeën verkocht.


et tis

h La by

s ot bo lt Fe

C’est vers la fin du XIXe siècle que l’art de la fabrication des bottes en feutre est arrivé en Finlande par la Russie. Les bottes en feutre sont réalisées à la main à partir de laine d’agneau pure, un matériau idéal pour la fabrication des bottes. Au départ, la plaque qui servira à la fabrication d’une botte en feutre est presque deux fois plus grande que le produit fini. La plaque est revêtue de feutre jusqu’à ce que l’on atteigne l’épaisseur et la compacité souhaitées. Ensuite, la plaque de feutre est placée sur un moule pour sécher. Au cours de cette phase, le feutre est étiré pour obtenir la forme souhaitée. À la différence des autres chaussures, les bottes en feutre peuvent rétrécir à l’usage en raison du processus de fabrication utilisé. La société Lahtiset a été fondée par un ancien agriculteur, Alex Lahtinen, qui a créé son usine de bottes en feutre à Jämsä en 1921.

De techniek van het vervaardigen van viltlaarzen is tijdens de 19e eeuw vanuit Rusland overgebracht naar Finland. Viltlaarzen worden met de hand gemaakt van zuiver lamswol, wat het beste materiaal is voor het maken van viltlaarzen. In het begin is de malvorm van een viltlaars bijna twee keer zo groot als het beoogde eindproduct. De malvorm wordt gevilt totdat de vereiste dikte en dichtheid is bereikt. Aan het einde wordt de vilten malvorm gegoten op een leest, waarna het droogproces volgt. In deze fase wordt het vilt uitgerokken tot de verlangde vorm. In tegenstelling tot ander schoeisel kunnen viltlaarzen als resultaat van hun fabricageproces krimpen tijdens hun gebruik. Het bedrijf Lahtiset is opgericht door voormalig boer Alex Lahtinen, die in 1921 een viltlaarzen fabriek stichtte in Jämsä.

The skill of manufacturing felt boots was brought to Finland from Russia during the late 19th century. Felt boots are manufactured by hand from pure lambswool, which is the best material for making felt boots. At the beginning, the slab of a felt boot is almost two times larger than the final product. The slab is felted until the required thickness and compactness has been achieved. At the end, the felt slab is moulded on a cast and left to dry. During this phase, the felt is stretched into the desired form. Unlike other footwear, felt boots may shrink during their use as a result of the manufacturing process. Lahtiset company was founded by a former farmer Alex Lahtinen who established a felt boot factory in Jämsä in 1921.

24


tw

ea rL td

rig ina ls ok ian Fo o

io

by N

Ha

Nokian Kumitehdas Oy (Nokia Rubber Factory) was one of the parent companies of the Nokia famous for its mobile phones. Nokia quit the rubber industry in the beginning of 1990´s when the Nokian Jalkineet Oy (Nokia Footwear Ltd) proceeded with the production. The Hai rubber boot was already popular in the 1960s when it became fashionable especially among young people. The first Hai boots were designed for sailing and produced in dark blue, but nowadays the boot is available in lots of different colors and also worn around town.

Nokian Kumitehdas Oy (Usine de caoutchouc Nokia) est l’une des sociétés mères du célèbre fabricant de téléphones mobiles. C’est au début des années 1990 que Nokia a abandonné le secteur du caoutchouc, lorsque Nokian Jalkineet Oy (Nokia Footwear Ltd) a lancé sa production. Les bottes en caoutchouc Hai étaient déjà populaires dans les années 1960, principalement chez les jeunes. Les premières bottes Hai étaient prévues pour la navigation et proposées en bleu foncé. Aujourd’hui, ces bottes sont disponibles dans de nombreuses couleurs et même portées en ville.

Nokian Kumitehdas Oy (Nokia rubberfabriek) was een van de moederbedrijven van het Nokia dat beroemd is om zijn mobiele telefoons. Nokia stopte met de rubberindustrie in de begin jaren 90, toen Nokian Jalkineet Oy (Nokia Footwear Ltd) doorging met de productie. De Hai rubberlaars was al populair in de jaren 60, toen hij vooral onder de jeugd in de mode raakte. De eerste Hai laarzen werden ontworpen voor het zeilen en geproduceerd in de kleur donkerblauw, maar tegenwoordig is de laars beschikbaar in vele verschillende kleuren en wordt hij ook gedragen in

* Gemiddeld regent het in Finland om de dag. In België zijn er per jaar meer dan 200 dagen met regen. In België regent het gemiddeld 800 mm en in Finland 600-700 mm per jaar. ~

25


Ra to uu i-L

g -ru ijy ry

or Tu li He by

ita n ne

Ryijy is a form of Finnish tapestry or cloth rug. The name ryijy originated with the Scandinavian word rya, which means «thick cloth». The decorative ryijy rug is an art form unique to Finland. Ryijys date from as early as the 9th century. Originally woven for use as bedspreads and bedding, they were mainly produced in natural colors, such as white, gray, and black. The use of color and pattern is especially unique to the Finnish ryijy. In the late 19th century, ryijy rug weaving developed Ryijy is een uitvoering van een Fins wandtapijt of wandkleed. De naam as a folk art. Modern ryijy heeft zijn oorsprong van het ryijys are often works Scandinavische woord rya, wat «dik of art designed by textile doek» betekent. Het decoratieve ryiartists. Raita ryijy desigjy-kleed is een kunstvorm uniek voor ned by textila artist Heli Finland. Ryijy’s dateren helemaal van de 9e eeuw. Origineel geweven voor Tuori-Luutonen and sold gebruik als dekbedden en beddegoed, by The Friends of Finnish bestonden ze voornamelijk in de Handicraft, the oldest natuurlijke kleuren wit, grijs en zwart. design company in Finland Het gebruik van kleuren en patronen founded in 1879. The aim is vooral uniek voor de Finse ryijy. In de late 19e eeuw mondde het weven of the company was to van ryijy-kleden uit tot volkskunst. collect folk textiles and Moderne ryijy’s zijn vaak kunstwerken apply their patterns to die zijn ontworpen door textielkunstecontemporary products. naars. De Raita ryijy is ontworpen The weaving and sewing door textielkunstenaar Heli Tuoristudios are located in Luutonen hij is ontworpen voor en verkocht door The Friends of Finnish Helsinki, but their ryijys Handicraft, het oudste ontwerpbedrijf are also manufactured in Finland en opgericht in 1879. De by professional home doelstelling van het bedrijf was om weavers. volkstextiel te verzamelen en hun

Le ryijy est une sorte de tapis finlandais. Son nom provient du mot scandinave « rya », qui signifie « tissu épais ». Le ryijy décoratif est une forme d’art propre à la Finlande. Ces tapis remontent au IXe siècle. À l’origine, ils étaient tissés et utilisés comme linge de lit, et déclinés dans les tons naturels que sont le blanc, le gris et le noir. L’utilisation des couleurs et des motifs est propre au ryijy finlandais. À la fin du XIXe siècle, le tissage du riyji est devenu un art populaire. Les modèles modernes sont souvent des œuvres d’art réalisées par des artistes spécialisés dans le textile. Le ryijy Raita est signé par l’artiste Heli TuoriLuutonen. Il a été conçu pour The Friends of Finnish Handicraft. Il est d’ailleurs vendu par cette entreprise de design fondée en 1879, la plus ancienne de Finlande. Le but de l’entreprise consistait à rassembler les textiles populaires et d’appliquer leurs motifs à des produits contemporains. Les ateliers de tissage et de couture se trouvent à Helsinki, mais les ryijy sont également fabriqués par des tisserands professionnels à domicile.

patronen toe te passen op hedendaagse producten. De weef- en naaistudio’s zijn gevestigd in Helsinki, maar hun ryijy’s worden ook vervaardigd door professionele huiswevers.

26


ne

n

RA PH S to

OG

vo Leh

Pa a

OT

27

by

PH

Photographer Paavo Lehtonen’s documentary shots show traditional Finland and the gap between the past and the modern world. The series of traditional business premises in Helsinki was shot in 2009. The nostalgic pictures tell the story of traditional entrepreneurship and devotion for belongings, and show a glimpse of Finland before the age of the supermarkets. Pictures from the Finnish countryside, shot in 2008 in Etelä-Savo district, portray deserted areas with their aging residents born before the global age. Paavo Lehtonen has taken part in numerous exhibitions in Finland and abroad. He currently works and lives in Helsinki.

Les photos documentaires de Paavo Lehtonen montrent une Finlande traditionnelle et l’écart entre le passé et le monde moderne. La série sur les bâtiments professionnels traditionnels photographiée à Helsinki date de 2009. Ces clichés empreints de nostalgie racontent l’histoire des entreprises traditionnelles et leur amour pour leur patrimoine. Ils offrent un aperçu de la Finlande avant l’ère des supermarchés. Les photos de la campagne finlandaise ont été prises en 2008 dans la région d’Etelä-Savo. Elles présentent des zones désertées où survivent encore quelques irréductibles nés avant l’âge de la mondialisation. Paavo Lehtonen a participé à de nombreuses expositions en Finlande et à l’étranger. Il vit et travaille actuellement à Helsinki.

De shots in de documentaire van fotograaf Paavo Lehtonen’s tonen traditioneel Finland en het gat tussen het verleden en de moderne wereld. De serie met traditionele bedrijfspanden in Helsinki is gemaakt in 2009. De nostalgische foto’s vertellen het verhaal van het traditionele ondernemerschap en de toewijding voor bezittingen, en laten een glimp zien van het Finland van voor het supermarkttijdperk. De foto’s van het Finse platteland, gemaakt in 2008 in de regio Etelä-Savo, laten afgelegen gebieden zien met hun oude inwoners die zijn geboren voor de globalisering. Paavo Lehtonen heeft deelgenomen aan talloze tentoonstellingen in Finland en daarbuiten. Hij woont en werkt momenteel in Helsinki.


WHat THE HELSINKI ! from 9 to 26 may 2012 at la fabrika Initiated by the Finnish Cultural Institute for the Benelux

~ Concept and Curation: Kelly Claessens & Benoît Deneufbourg Scenography: Benoît Deneufbourg Graphic design: Caroline Wolewinski Translations: Pepperwords Solutions SPRL & Michel De Ruyter Special thanks to Riikka Thitz & Vappu Renko Veikko Mäkipelto, Lauri Johansson, Luc Heens, Anni Puolakka, Finnsteve, We Are Helsinki, Martta Louekari and all the participating designers and companies

~ In collaboration with Finnlines, Stora Enso, Hartwall, Vedett and the Finnish Cultural Institute for the Benelux. Supported by the Finnish Embassy in Belgium and the Finnish Ministry of Education and Culture This catalogue is printed on LumiSilk from Stora Enso.

Sources: Finnish Ministry of the Environment, Statistics Finland, Month of Sundays, Antti Nurmesniemi – to reflect and to design, 1992, Images of Finnish Design 1960-1990, World Resource Institute, Kahvi.net, Paulig, Sanna Annukka, Artek, Saana ja Olli, Tilastokeskus, Ministry of Environment, iam design, Talla Oy, Habitek, Finnish Glass Museum, PALPA, Kirin Holdings Company, Hartwall, Fiskars, Suomen Latu, E.S. Lahtinen, Lahtiset, Nokian Jalkineet, The Friends of Finnish Handicraft, Paavo Lehtonen.


la fabrika.

What The Helsinki!  

Culture through Design