Page 1

WURTH

ИЈАЛИ КИ

Професионален квалитет

V

V


АВ О ИЈАЛИ КИ  9

:XUWK *02 W 

´

+

Пре лед на понудата Volt

При ена

озачи² елна рупа

;HQRQ

Предност на производот ‡ ‡ ‡

 P

‡ ‡ ‡èèæ

. ´;HQRQµSOXVè

è

‡ ‡ ‡ 0 720 114151

0 720 11412 & 0 720 11416

6WDQGDUG

0 720 1141

/RQJOLIH 7UXFNVWDU

0 720 11421

+HDY\'XW\/RQJOLIH

0 720 11425

6WDQGDUG

0 720 1142

µ

è +HDY\'XW\

‡ ‡

24

0 720 114110

/RQJOLIH 'D\OLJKW ‡

‡ ‡ ‡0:)‹

. 

è

‡ ‡ ‡

2 АВ О ИЈАЛИ КИ

Арт.бр.

‡ ‡

12

è æ

Тип

µ


Đ?ОВО Đ’Đž Đ Đž Đ Đ?ĐœĐ? Đ? Đ˜ĐˆĐ?Đ›Đ˜ ĐšĐ˜ ´ (

Âľ

 

Đ&#x;Ń€ĐľĐ´Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ¸ Од при оната: ‡

 Nightstar plus 90 Xenonlight plus 50 9²Heavy Duty Longlife²

9 

 

Đ&#x;ри ор на Ń Đ¸Ń˜Đ°ĐťĐ¸Ń‡ĐşĐ°91LJKWVWDUSOXV 

Nightstar plus 90

Đ&#x;ри ор на Ń Đ¸Ń˜Đ°ĐťĐ¸Ń‡ĐşĐ°9 +HDY\'XW\/RQJOLIH 

0:)‹

HeavyDuty Longlife

Đ?Đ’ Đž Đ˜ĐˆĐ?Đ›Đ˜ ĐšĐ˜ 


ИЈАЛИ КИ ЗА АВ ОМО ИЛИ И ЛЕ НИ О АВНИ ВОЗИЛА 12V Сијалички за лавни светла

Арт. 0 720 1101 H4 12V 60/55W

Арт. 0 720 1104 HB4 12V 55W

Арт. 0 720 1103 HB3 12V 60W

Арт. 0 720 1111 H1 12V 55W

Арт. 0 720 118011 H11 12V 55W

Сијалички за инстру ент табла

Арт. 0 720 165526 12V 2W

Арт. 0 720 1611 Арт. 0 720 1621 Арт. 0 720 1501 Арт. 0 720 1401 T4W 12V 4W R5W 12V 5W W5W 12V 5W W3W 12V 3W

Арт. 0 720 165532 12V 1.2W

Арт. 0 720 1321 P21W 12V 21W

адни си нални сијалички

Арт. 0 720 1621 Арт. 0 720 1631 Арт. 0 720 1321 Арт. 0 720 1383 W16W 12V 5W W21W 12V 21W P21W 12V 21W PY21W 12V 21W

Арт 0 720 1383 PY21W 12V 21W

Странични пока увачи на праве

Арт 0 720 1621 W5W 12V 5W

Арт. 0 720 1611 W3W 12V 3W

Арт. 0 720 1121 H3 12V 55W

Сијалички за пози ија

Предни пока увачи на праве

Арт. 0 720 1631 W21W 12V 21W

Арт. 0 720 1141 H7 12V 55W

Сијалички за табли и

Арт. 0 720 1501 T4W 12V 4W

Арт. 0 720 1621 W5W 12V 5W

Арт. 0 720 1501 T4W 12V 4W

Арт. 0 720 1411 R10W 12V 10W

Арт. 0 720 1711 C5W 12V 5W

Арт. 0 720 1401 R5W 12V 5W

натрешно осветлува е

Арт 0 720 17351 Арт 0 720 1611 C10W 12V 10W W3W 12V 3W

Арт. 0 720 1621 Арт. 0 720 1601 W5W 12V 5W 12V 1.2W

Сијалички за риквер

Сијалички за сопирачки

Арт 0 720 1631 W21W 12V 21W

Арт 0 720 1321 P21W 12V 21W

Сијалички за сопирачки / трепкачи

Арт. 0 720 1401 R5W 12V 5W

4 АВ О ИЈАЛИ КИ

Арт. 0 720 1631 W21W 12V 21W

Арт. 0 720 1632 W21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1341 P21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1321 P21W 12V 21W

Сијалички за а ла

Арт. 0 720 1632 Арт. 0 720 1341 Арт 0 720 13411 P21/4W 12V 21/4W W21/5W 12V 21/5W P21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1621 Арт. 0 720 1501 W5W 12V 5W T4W 12V 4W

Арт. 0 720 16211 W16W 12V 15W

Арт. 0 720 1411 R10W 12V 10W

Арт. 0 720 13411 P21/4W 12V 21/4W

Арт. 0 720 1321 P21W 12V 21W

Арт. 0 720 1711 C5W 12V 5W

Арт. 0 720 13411 P21/4W 12V 21/4W

Арт. 0 720 16211 W16W 12V 15W

Арт. 0 720 1632 W21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1341 P21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1631 W21W 12V 21W

Арт 0 720 1321 W21W 12V 21W


ИЈАЛИ КИ ЗА МО ОРЦИКЛИ лавни светла

Предни си нални сијалички

Арт. 0 720 1111 H1 12V 55W

Арт. 0 720 1101 H4 12V 60/55W

Арт. 0 720 1103 HB3 12V 60W

Арт. 0 720 110185 HS1 12V 35/35W

адни си нални сијалички / стоп

Арт. 0 720 1401 R5W 12V 5W

Арт. 0 720 1411 R10W 12V 10W

Арт. 0 720 1141 H7 12V 55W

Арт. 0 720 1401 R5 12V 5W

Арт. 0 720 1411 R10W 12V 10W

Арт. 0 720 1321 P21W 12V 21W

Арт. 0 720 1383 PY21W 12V 21W

адно свеетло / сопирачки

Арт. 0 720 1341 P21/5W 12V 21/5W

Арт. 0 720 1401 R5W 12V 5W

Таблички

Арт. 0 720 1321 P21W 12V 21W

Арт. 0 720 1383 PY21W 12V 21W

Арт. 0 720 1401 R5W 12V 5W

Арт. 0 720 1711 C5W 12V 5W

АВ О ИЈАЛИ КИ 


12 VOLT ИЈАЛИ КИ ЗА АВ ОМО ИЛИ Активни возачи

Предности 0 •

Nightstar plus 90

• • •

0

B

.C

Сл.

Модел

Volt

A B C

H1 Nightstar plus 90 H4 Nightstar plus 90 H7 Nightstar plus 90

12

att 55 60/55 55

Тип

Арт.бр.

Пак/к

P14.5s P43t PX26d

0720 111 190 0720 110 190 2 0720 114 190

12 V

.A

MWF - 09/11 - 14401 - ©

HID bulb

0

12/24 V

Арт.бр. 0720 950 190 1

24 V

исплеј за двојно пакува е

АВ О ИЈАЛИ КИ


12-volt сијалички за авто обили Активни возачи 0

0

0 20

0

0 0

0

A

A B

12

55

P14, 5s

60/55

P43t

55

PX26d

0720 111 12 0720 111 150 0720 110 11 0720 110 160 0720 114 110

10

HID bulb

MWF - 12/09 - 12167 - © •

12/24 volt

24 volt

C

H1 +30% H1 +50% H4 +30% H4 +60% H7 +50%

W

12 volt

V

АВ О ИЈАЛИ КИ


12 VOLT ИЈАЛИ КИ ЗА АВ ОМО ИЛИ Предности 0 •

изајн - ориентирани Xenonlight plus 50

"Xenonlight"

• • • •

Сл. A B C

Fig. B

Модел опис H1 Xenonlight plus 50 H4 Xenonlight plus 50 H7 Xenonlight plus 50

Volt 12

Fig. C

Watt 55 60/55 55

Тип P14.5s P43t PX26d

Арт.бр.

Пак/к.

0720 111 151 0720 110 151 2 0720 114 151

12 V

Fig. A

MWF - 09/11 - 14402 - ©

HID bulb

5 x H7, 3 x H4, 1 x H1 Xenonlight plus 50

12/24 V

Арт.бр. 0720 950 151 П.ко . 1

24 V

исплеј за двојно пакува е

8 АВ О ИЈАЛИ КИ


езбедносни

H1 Longlife H4 Longlife H7 Longlife

W

12

55 60/55 55

V

W

P14, 5s P43t PX26d

0720 111 14 0720 110 18 0720 114 12

10

P14, 5s PK22s P43t PX26d

0720 111 16 0720 112 16 0720 110 16 0720 114 16

10

MWF - 12/09 - 12169 - © •

A B C D

H1 Daylight H3 Daylight H4 Daylight H7 Daylight

55 12

60/55 55

HID bulb

.

12/24 volt

24 volt

12 volt

A B C

V

АВ О ИЈАЛИ КИ


езбедносни A

B

C

F

G

H

P21W Daylight P21/5W Daylight R5W Daylight 12 R10W Daylight T4W Daylight H6W Daylight W5W Daylight C5W Daylight

Арт.бр.

W 21 21/5 5 10 4 6 5

BA15s BAY15d BA15s BA9s BAX9s W2, 1 x 9, 5d SV8, 5 - 8

0720 132 16 0720 134 16 0720 140 16 0720 141 16 0720 150 116 0720 150 316 0720 162 16 0720 171 16

10

HID bulb

MWF - 11/09 - 12170 - © •

12/24 volt

24 volt

A B C D E F G H

E

12 volt

V

D

0 АВ О ИЈАЛИ КИ


АВ О ИЈАЛИ КИ, 12 V коно ични

Предност:

Макси ални перфор анси – си урни и еновно ориентирани. , 12 V .

.B

.C

.F

.G

.H

Сл.

Модел

Volt

A B C D E F G H

H1 H3 H7 H8 H9 H11 HB3 HB4

12 12 12 12 12 12 12 12

att 55 55 55 35 65 55 60 51

.D

Тип

Арт.бр.

Пак/к

P14, 5s PK22s PX26d PGJ 19-1 PGJ 19-5 PGJ 19-2 P20d P22d

0720 111 1 0720 112 1 0720 114 1 0720 118 008 0720 118 009 0720 118 011 0720 110 3 0720 110 4

10 10 10 10 10 10 10 10

Сијалички за лавни светла со две влакна за

MWF - 12/10 - 12171 - ©

.A

Сл. A B C *

.B

одел H4 R2* HS1

Volt 12

ко п. систе и

ко п. систе и

.C

Watt 60/55 45/40 35/35

Тип P43t P45t PX43t

Арт.бр.

Пак/к

0720 110 1 10 0720 120 10 0720 110 185

.E

12/24 volt 24 volt 12 volt

.A

,

HID bulb

Сијалички за лавни светла со едно влакно за

• OEM • • •

R2 (0720 120 1)

АВ О ИЈАЛИ КИ


И НАЛНИ ВЕ ЛА 12 VOLT Сл. $ % & $

Сл. $ % & D E* ) * + , K L M

Volt

Тип :: 7: +:

12

Watt 4 

%

Арт.бр. 0 720 1621 0 720 1501 0 720 1503

Пак/ко .

Сијалички за пози ија и паркин светло&

Volt

Тип :: :<: :: 3: 3<: 3: 3: :: :<: :: : : :

Приклучок :[G %$V %$;V

коно ска класа

12

Watt  21 21  21 21  

Приклучок :[G :[G :[G %$V %$8V %$=G %$<G :[G :[G :[T %$V %$<G %$V

Пак/ко .

Арт.бр. 0 720 1621 0 720 2712 0 720 16211 0 720 1321 0 720 1383 0 720 13411 0 720 1341 0 720 1631 0 720 16312 0 720 1632 0 720 1311 0 720 1331 0 720 1301

Сијалички за пока увачи на праве сопирачки светла за а ла и пози ионо светло%

&

D

E

)

*

+

,

-

K

L

M

0:)‹

$

2 АВ О ИЈАЛИ КИ


И НАЛНИ ВЕ ЛА 12 VOLT

коно ска класа

Сијалички за а ласопирачкивозе е наназадсветло за табли и $

%

)

*

Сл. $ % & D E ) *

Volt

Тип 5: 5: 3: 3: 3: &: ::

D

&

12

Watt  21  

Приклучок %$V %$V %$V %$=G %$=G 69 :[G

Арт.бр. 0 720 1401 0 720 1411 0 720 1321 0 720 13411 0 720 1341 0 720 1711 0 720 16211

E

Пак/ко .Сијалички за табли икабинастоп светла $

%

D

&

E

0:)‹

)

Сл. $ % & D* E )

Тип :: 7: 5: 5: 5: &:

Volt

12

Watt 4  

Приклучок :[G %$V %$V %$G %$V 69

Арт.бр. 0 720 1621 0 720 1501 0 720 1401 0 720 1431 0 720 1411 0 720 1711

Пак/ко .АВ О ИЈАЛИ КИ


коно ични

5 2 4 3 5 12

10 5 10 18 21 2

W21, 1 x 9, 5d 0720 162 1 0720 151 1 BA9s 0720 150 1 0720 152 1 0720 140 1 BA1 5s 0720 141 1 0720 173 1 0720 171 1 SV8, 5 – 8 0720 173 51 0720 175 1 0720 176 1 W2, 1 x 9, 5d 0720 272 25

10

24 volt

W5W – T4W – R5W R10W – C5W – – C21W –

Арт.бр.

HID bulb

MWF - 12/09 - 12174 - © •

A B C D E F G H I J K L

W

12/24 volt

V

12 volt

Сијалички за внатрешно осветлува е и светло за чита е

 АВ О ИЈАЛИ КИ


И НАЛНИ ИЈАЛИ КИ 12 VOLT

коно ска класа

Сијалички за а ласопирачкивозе е наназадсветло за табли и $

)

Сл. $ % & D E ) * + ,

%

&

D

*

+

,

Volt

Тип ʣ ʣ

.ODU ::

12

ʣ

7: ʣ ʣʣ

Watt 2  2 4 2 

Приклучок :[' :[' :[' :[G %$V %$V %$V %$V %$V

E

Пак/ко .

Арт.бр. 0 720 1601 0 720 1605 0 720 1624 0 720 1611 0 720 1511 0 720 1501 0 720 1521 0 720 1551 0 720 15401естон сијалички Тип

ʣ ʣ &: &:'D\OLJKW ʣ ʣ

12

     21

и ензии ол ина ширина A B 21±1 “ “ PD[ “ PD[ “ PD[ “ PD[ “ “ “ “ “ PD[ 41±1 PD[ 41±1 PD[ 41±1 PD[

Прикл.

Арт.бр.

Пак/ко

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

0 720 1771 0 720 1701 0 720 1711 0 720 17116 0 720 1721 0 720 17110 0 720 17351 0 720 1731 0 720 1741 0 720 1751 0 720 1761

онтакт

C      

0:)‹

ʣ ʣ ʣ &:

Volt Watt

АВ О ИЈАЛИ КИ


ИЈАЛИ КИ О ЛА И ЕН РИКЛ ОК9ЗА ОКА ВА И И ИН Р МЕН А ЛА $

%

&

D

E

)

*

+

,

-

K

L

M

N

O

P

Q

R

Сл. ојаПриклучок %' $ 6 %;G % %' & %;' D

* + ,

0:)‹

K L M N O P Q R

Watt 2 2

%'

E )

Volt%' %;'При ена 2SHO 0%& ( $XGL$$9ROYR 2SHO $XGL$$*ROI,,,%0:HU2SHO2PHJD

Арт.бр. 0 720 1655 0 720 165515 0 720 165521 0 720 165523

$XGL$$$9:

0 720 165512

2SHO$VWUD 2PHJD

2SHO $LUEDJ %0:$XGL0%&66/6/.3RUVFKH

0 720 165524 0 720 16522

9: 5HQDXOW&LWURHQ 3HXJHRW 0%& )RUG 

0 720 1671 0 720 165525

Пак/ко .

 %' %;G %;G '' %;' 6*' %;' .:;' (%63 .:;' %'

 АВ О ИЈАЛИ КИ

12

 2   

9:$XGL3RUVFKH 0% 0% ʣ ʣ ʣ

0 720 165526 0 720 1665 0 720 165527 0 720 165528 0 720 165532 0 720 165534 0 720 16521 0 720 165518 0 720 1651
CARGO ИЈАЛИ КИ 24 VOLT

Арт 0 720 1112 H1 24V 70W

Арт. 0 720 1102 H4 24V 75/70W

Арт. 0 720 1142 H7 24V 70W

нстру ент табла

Art. 0 720 1322 P21W 24V 21W

Странични сијалички

Арт. 0 720 1712 C5W 24V 5W

Арт. 0 720 1602 24V 1.2W

Арт. 0 720 1502 T4W 24V 4W

Арт. 0 720 1402 R5W 24V 5W

Арт. 0 720 1612 W3W 24V 3W

Арт. 0 720 1342 P21/5W 24V 21/5W

Арт. 0 720 1502 T4W 24V 4W

Арт. 0 720 1622 W5W 24V 5W

Арт. 0 720 1502 T4W 24V 4W

Арт. 0 720 1402 R5W 24V 5W

Арт. 0 720 1412 R10W 24V 10W

Арт. 0 720 1712 C5W 24V 5W

Сијалички за странично осветлува е

Арт. 0 720 1612 W3W 24V 3W

Сијалички за странично осветлува е

Арт. 0 720 1622 W5W 24V 5W

Art. 0 720 13223 PY21W 24V 21W

Сијалички за пози ија

Сијалички за а ла и стоп светло

Арт. 0 720 1322 P21W 24V 21W

Арт. 0 720 1122 H3 24V 70W

Пока увачи на праве

Арт. 0 720 165220 Арт. 0 720 165546 24V 1.2W 24V 1.2W

Арт. 0 720 1622 W5W 24V 5W

Сијалички за фарови

Сијалички за пози ија

Арт. 0 720 1402 R5W 24V 5W

Арт. 0 720 1402 R5W 24V 5W

Арт. 0 720 1412 R10W 24V 10W

Сијалички за а ла и стоп светло Сијалички за табли и

Art. 0 720 1622 W5W 24V 5W

Art. 0 720 1502 T4W 24V 4W

Art. 0 720 1402 R5W 24V 5W

Art. 0 720 1712 C5W 24V 5W

Art. 0 720 1322 P21W 24V 21W

Art. 0 720 1342 P21/5W 24V 21/5W

Art. 0 720 13223 PY21W 24V 21W

Art. 0 720 1622 W5W 24V 5W

АВТО ИЈАЛИ КИ


24 VOLT ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА Професионални – една сијаличка за употреба во тешки услови

Предност •

Heavy-Duty Longlife 24 V

.

• • •

MWF - 09/11 - 14400 - ©

.C

V

Модел H1 Heavy Duty Longlife H3 Heavy Duty Longlife H4 Heavy Duty Longlife H7 Heavy Duty Longlife

W 70

24

75/70 70

Тип P14.5s PK22s P43t PX26d

.E

.F

.G

.I

.J

.K

Сл.

Модел

E F G H I J K

P21W HD Longlife P21W HD Longlife PY21W HD Longlife R5W HD Longlife R5W HD Longlife R10W HD Longlife T4W HD Longlife

8 АВТО ИЈАЛИ КИ

V

watt

Тип

24

21 21 21 5 5 10 4

BA15s BA15d BAU15s BA15s BA15d BA15s BA9s

.D

Арт.бр. 0720 111 25 0720 112 25 0720 110 25 0720 114 25

Пак/к

10

.H

Арт.бр.

Пак/к

0720 132 25 0720 132 251 0720 132 252 0720 140 25 10 0720 140 251 0720 141 25 0720 150 25

12/24 volt 24 volt 12 volt

Сл. M W C D

.B

HID bulb

.A


АВ О ИЈАЛИ КИ, 24 V коно ични

Предности:

Макси али перфор анси – Си урни и еновно ориентирани. , 24 V . , . , .

Сијалички со едно влакно за лавни светла за

Сл.

Модел

Volt

A B C D

H1 H3 H7 H7

24 24 24 24

.C

att 70 70 70 70

Тип P14,s PK22s PX26d PX26d

.D

Арт.бр. 0720 111 2 0720 112 2 0720 114 2 0720 114 230

Сијалички со две влакна за лавни светла за

MWF - 12/10 - 12178 - ©

.A

ко п. систе и

Пак/к 10 10 10 30

ко п. систе и

.B

Сл.

Модел

Volt

A B

H4 H4 HD (Heavy Duty)

24 24

att

Тип

75/70 75/70

P43t P43t

Арт.бр. 0720 110 2 0720 110 7

Пак/к 10 10

12/24 volt 24 volt 12 volt

.B

.

HID bulb

.A

• OEM • • •

АВТО ИЈАЛИ КИ


volt сијалички за ко ер ијални возила Професионални – дна сијаличка за три различни потреби 2

00

Предност: 00

00

0

2

0

1)

24

70 75/70 70

Тип P14, 5s PK22s P43t PX26d

Арт.бр. 0720 111 21 0720 112 21 0720 110 21 0720 114 21

Пак/к 10

12 volt

H1 Longlife +100% H3 Longlife +100% H4 Longlife +100% H7 Longlife +100%

HID bulb

MWF - 11/09 - 12177 - © •

12/24 volt

24 volt

A B C D

20 АВ О ИЈАЛИ КИ


АВ О ИЈАЛИ КИ, 24 V коно ични Сијалички за пози ија и стоп светло

Модел W5W T4W R5W R5W blue

Volt 24

.C

Watt 5 4 5 5

Арт.бр.

Пак/к

0720 162 2 0720 150 2 0720 140 2 0720 140 22

10

Тип

Арт.бр.

Пак/к

W2, 1 x 9.5d BA15s BAU15s

0720 162 2 0720 132 2 0720 132 23

10

Тип W2, 1 x 9.5d BA9s BA15s BA15s

Сијалички за пока увачи на праве A

Сл. A B C*

MWF - 08/11 - 12179 - ©

*

.B

Модел W5W P21W PY21W

трепкачи .C

Volt

att 5

24

.D

21

12/24 volt 24 volt 12 volt

Сл. A B C D

.B

HID bulb

.A

АВТО ИЈАЛИ КИ 2


И НАЛНИ ИЈАЛИ КИ 24 VOLT

коно ска класа Сијалички за пока увачи на праве пози ијасветла за сопирачки за возе е наназад и задни светла за а ла A

B

F

G

Сл. A B C D E F G

Тип Volt P21W P21W HD (Heavy Duty) P21W/5W R5W R5W HD (Heavy Duty) 24 R10W R10W HD (Heavy Duty) 18W C5W H21W

C

Watt

D

10

Приклучок Арт.бр. 0 720 1322 BA15s 0 720 13221 BAY15d 0 720 1342 0 720 1402 0 720 14021 0 720 1412 BA15s 0 720 14121

18 5 21

SV8, 5 - 8 BAZ9s

21 21/5 5

E

Пак/ко .

10

0 720 1312 0 720 1712 0 720 13220

Странични светла и табли и

Сл. A B

Тип Volt R5W R5W HD (Heavy Duty) R10W 24 R10WHD (Heavy Duty) C5W

MWF - 03/12 - 12180 - ©

C

C

B

A

22 АВТО ИЈАЛИ КИ

Watt 5 10 5

Приклучок Арт.бр. 0 720 1402 0 720 14021 BA15s 0 720 1412 0 720 14121 SV8, 5 - 8 0 720 1712

Пак/ко .

10


И НАЛНИ ИЈАЛИ КИ 24 VOLT Сијалички за инстру ент таблавнатрешно светлофестон A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Сл. A B C D E F G H I J K

Volt

Тип ʣ ʣ ʣ ʣ W3W T4W R5W R5W R10W

Приклучок Арт.бр. пак/ко . 0 720 1602 W2 x 4,6d 0 720 27243 W2, 1 X 9,5d 0 720 165539 BA9s 0 720 1512 W2, 1 X 9,5d 0 720 1612 BA9s 0 720 1502 BA15s 0 720 1402 10 BA15d 0 720 1432 BA15s 0 720 1412 0 720 1772 SV7-8 0 720 1712 0 720 1722 SV8, 5-8 0 720 1732 0 720 1752 BA7s 0 720 1552

2 3 4 24

5 10 3

C5W

5 10 18 3

L M

Watt 1,2

ʣ

естон сијалички

MWF - 08/11 - 12181 - ©

Тип

ʣ C5W ʣ ʣ ʣ

Volt

Watt

3 5 24 10 18

и ензии ол . ирина A B 21±1 35±1 3,5 40±1 40±1 41±1

Приклучок Арт.бр. Преч. C 6,2 ±0,1 11 max. 11 max. 11 max. 15 max.

Пак/ко .

онтакт SV 7-8 SV 8,5-8 3,5 SV 8,5

0 720 1772 0 720 1712 0 720 1722 0 720 1732 0 720 1752

10

АВТО ИЈАЛИ КИ 2


ИЈАЛИ КИ О ЛА И ЕН РИКЛ ОК9 ЗА ОКА ВА И И ИН Р МЕН А ЛА A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Сл. A B C D E F G H I J

MWF - 12/09 - 12182 - ©

K L M N O P Q

оја/ Тип

Volt

/ B8, 3D / KW2 x 4,6D / BX8, 5d / KW2 x 4,6D - 4 / REF-9 / EBS - R6 (%65 / EBS - N1 / EBS - R10 24 (%65 / EBS - R12 .:[' / B8,5D / EBS - P29 (%61 (%61 (%63

2 АВТО ИЈАЛИ КИ

Watt 1,2 0,96 1,2 1,48 2,4 1,2 1,82

1,2

0,84 1,2 1,4 3 1,2 2

При ена

MB, IVECO, MAN: S MB-Actros MB: 3075440094 MAN, Volvo, Scania: MB / VDO 0%.LHQ]OH 0% MAN, Volvo, Scania: (92%XV.lVERKUHU1HRSODQ

Арт.бр. 0 720 1682 0 720 165544 0 720 165540 0 720 165545 0 720 165541 0 720 165220 0 720 165546 0 720 165547 0 720 165551 0 720 165219 0 720 165552

MB: 0025441794 MAN: 81.25901 - 0086 0%$FWURV MAN: 81.25901 – 0076 MB: 0025443594 MB: A0005430042

0 720 165548 0 720 1662 0 720 165549 0 720 165553 0 720 165550 0 720 165554

MB, IVECO, MAN: 9RLWK

Пак/ко .

10


volt езависни пти ални за сите возачи на авто обили и ка иони кои секо аш ислат на си урнаста.

Предност:

утија за резервни сијалички отор икли и доставни возила

Арт.бр.

V 2 0

12 0

MWF - 11/09 - 12183 - © •

2

20

0720 961 1

H1 20

+

H4 H7

140 x 65 x 55

0720 961 4 0720 961 7

1/10

HID bulb

2

.

12/24 volt

24 volt

12 volt

а авто обили

АВТО ИЈАЛИ КИ 2


езависни Двојни - резервни авто сијалички утија за ка иони и автобуси

Арт.бр.

V

H7/H7

22

24

22

2 x P21/5W, 2 x P21W, 2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 1 x 10 W , 1 x W5W, + 2 x T4W, ATO(1 x 5 A, 2 x 7.5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 1 x 20 A)

2x H4 2x H7

0720 962 4 200 x 95 x 60

1/10 0720 962 7

Арт.бр.

MWF - 12/09 - 12184 - © •

V

H1/H7

12 24

2 АВТО ИЈАЛИ КИ

PY21W, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, ATO(10 A, 15 A, 20 A), Mini(10 A, 15 A, 20 A)

+

H1/ H7

P.

0720 961 71 140 x 65 x 55

1/10 0720 962 71

HID bulb

12/24 volt

24 volt

о бинирана кутија

12 volt

H4/H4

P.


Превентивни Систе и за складира е авто сијалички Предност:

исплеј за сијалички

0 88

0

00

Празен

MWF - 12/09 - 12185 - © •

V исплеј за сијалички дела Арт.бр. H1, 12 V H4, 12 V H7, 12 V H7 Longlife 12 V P21W PY21W P21/5W R5W R10W C5W W5W W12W W3W T4W

Арт.бр. 0720 111 1 0720 110 1 0720 114 1 0720 114 12 0720 132 1 0720 138 3 0720 134 1 0720 140 1 0720 141 1 0720 171 1 0720 162 1 0720 160 1 0720 161 1 0720 150 1 0720 950

V дисплеј за сијалички дела Арт.бр.

10

20

10

1

H1, 24 V H4, 24 V H7, 24 V P21W P21W Heavy Duty P21/5W R5W R10W C5W W5W W12W W3W T4W

Арт.бр. 0720 111 2 0720 110 2 0720 114 2 0720 132 2 0720 132 21 0720 134 2 0720 140 2 0720 141 2 0720 171 2 0720 162 2 0720 160 2 0720 161 2 0720 150 2 0720 950

10 20

10

1

HID-Lampe 12/24 Volt 24 Volt 12 Volt

Арт.бр.

АВТО ИЈАЛИ КИ 2


ИЈАЛИ КИ

000 8 2 2 28 080 8 22 8 8 22 2

Profile for kelepur.mk

WURTH СИЈАЛИЧКИ 12v И 24v  

WURTH СИЈАЛИЧКИ 12v И 24v  

Advertisement