Jaarverslag KEaRN 2017

Page 1

JAARVERSLAG KEARN

2017 IN BEELD EN CIJFERS

MENSKRACHT


JAARVERSLAG

2017

KEaRN stelt in haar werk de mens centraal en gelooft in de kracht van mensen. Dit doen we door naar mensen te luisteren, door met ze samen te werken. Dan pas komt de kracht tot zijn recht. Kracht van

INHOUD

kinderen, kracht van volwassenen. In 2017 hebben we gewerkt met en voor mensen om met die kracht verder te kunnen en mooie dingen te realiseren.

Inhoudsopgave .............................................................................. 2 Voorwoord ...................................................................................... 3

De leefbaarheid in je eigen dorp vergroten door je in te zetten voor

Team Tytsjerksteradiel .............................................................. 4

je vereniging of door je passie over te brengen op anderen die hier-

Jeugd- en jongerenwerk Tytsjerksteradiel ................... 16

door onderdeel kunnen zijn van iets groots. Keuzes maken die soms

Team Achtkarspelen ................................................................ 22

heel moeilijk zijn, maar die ervoor zorgen dat je zelf sterker kunt zijn

Expertisecentrum ..................................................................... 30

voor een ander. Dit zijn allemaal voorbeelden van processen waarbij

Raad van Toezicht ..................................................................... 42

KEaRN heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de inzet van

Ondernemingsraad .................................................................. 43

de kracht van mensen.

De cijfers ....................................................................................... 44 In dit jaarverslag nemen we u per onderdeel in vogelvlucht mee door 2017. Wat hebben we betekend voor de inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen? Met wie hebben we samengewerkt? U leest het hier, verwoord door de mensen waar we mee en voor hebben gewerkt: onze opdrachten vanuit de gemeenten, de behaalde resultaten en de impact die het op de inwoners heeft gehad. Een combinatie van verhalen, feiten en cijfers. Dit was KEaRN in 2017.


VOORWOORD

MAROESJA MEULEMAN

Met trots presenteer ik u het jaarverslag 2017 waarin ik samen met u, de medewerkers van KEaRN en iedereen waar wij in 2017 wat voor hebben betekend, terugkijk op een veelbewogen en prachtig jaar. We hebben verder gebouwd aan onze welzijnsopdracht in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Met opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk en het werk dat onder het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet en Mantelzorg valt, hebben we een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in dorpen, straten en buurten. De zelf- en samenredzaamheid van inwoners en (maatschappelijke) organisaties is hierdoor toegenomen en de sociale samenhang nog verder versterkt. De resultaten vindt u in dit jaarverslag. Innovatie vinden we een belangrijke pijler binnen ons werk. We willen vernieuwende oplossingen vinden voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Ons BAAS project en ‘Meer Kansen voor Jongeren’ zijn hiervan mooie voorbeelden. We werken aan innovatie met lokale ondernemers, netwerkpartners en fondsen. Op die manier proberen we vanuit een andere invalshoek naar ons werk te kijken, altijd met de vraag en het belang van inwoners voorop! We laten niet alleen inwoners, maar ook een opdrachtgever aan het woord over de (meer)waarde van ons werk. Daar zetten we ons iedere dag voor in. Met bevlogen en deskundige collega’s, met een lerend vermogen. In een ander perspectief maar net zo belangrijk, laten we op basis van onze afspraken met beide gemeenten de bereikte resultaten zien. In 2018 zetten we deze ontwikkelingen voort in samenwerking met gemeenten, inwoners en (maatschappelijke) organisaties; in het belang van een betrokken en actieve maatschappij met een sterke, sociale samenhang. Maroesja Meuleman Directeur bestuurder KEaRN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | VOORWOORD | 03

WE KIJKEN TERUG OP EEN PRACHTIG JAAR


SAMEN WERKEN AAN DE GROOTSTE GEHAAKTE DEKEN TEAM Tytsjerksteradiel

Creativiteit verbindt. Dat is iets wat Eelkje Kootstra (58) uit Jistrum als geen ander weet en ook in de praktijk brengt. Eelkje gaf eind 2016 in Jistrum na schooltijd tekenlessen aan de kinderen. Tekenen is haar grote passie en daarom besloot zij ook haar diensten aan te bieden bij de basisschool in Noardburgum. Daar kwam zij in contact met KEaRN opbouwwerker Alie, die destijds als kwartiermaker naschoolse activiteiten werkzaam was in Tytsjerksteradiel. Het gesprek dat volgde, bleek de start van een mooie samenwerking.

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 04


EELKJE KOOTSTRA

Tijdens ons gesprek vroeg Alie wat ze zou kunnen en

Ze zijn samen onder andere naar Heemstra State in Oentsjerk en Glinstra

willen doen. Eelkje gaf aan dat zij, naast het tekenen,

State in Burgum geweest. “Gewoon gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Het

ook heel graag wilde haken met de kinderen. “In die

was een probeersel, je moet mensen over een drempel heen helpen”. Ook is

tijd speelde het Culturele Hoofdstad verhaal al en de

ze samen met Nienke bij bestaande haakclubjes langs geweest om ook daar

grootste gehaakte deken van de wereld was één van

bij aan te sluiten. Voor Eelkje, die graag van haar hobby haar beroep wil ma-

de projecten. Het leek me zo leuk om daar met kinde-

ken, was dit ook een mooie gelegenheid om te kijken wat er leeft in de ver-

ren aan mee te doen”, vertelt Eelkje. En zo is het balletje

schillende dorpen. “Je merkt dat het erg leeft, dat mensen graag creatief be-

gaan rollen en was het project ‘T’diel haakt aan’ een feit.

zig zijn en hun steentje willen bijdragen”. Het project ‘T’diel haakt aan’ is een

Begin 2017 ging ze in Noardburgum van start met een

goed voorbeeld van het ‘met elkaar’ iets bereiken. Ook via de Facebook-pa-

workshop op de maandagmiddagen voor kinderen van

gina die Alie voor het project had gemaakt, kwamen veel leuke reacties bin-

groep 5, 6, 7 en 8 waar ze granny squares (lapjes van 10

nen. “Zo kregen we van een mevrouw wiens moeder veel lapjes had gehaakt

bij 10 cm) leerden haken. “De kinderen vonden het erg

de vraag of ook die lapjes in de deken mochten. En natuurlijk mocht dat!”

leuk. Er zaten zelfs een paar jongetjes bij, al haakten die al snel weer af”, lacht Eelkje.

In totaal zijn er 1680 zogenaamde granny squares gehaakt: genoeg voor 6 dekens. Wanneer deze worden aangehaakt aan de grootste deken ter wereld

Na Noardburgum volgden Hurdegaryp, Jistrum en Burgum waar Alie als

is nog niet duidelijk. Er wordt in Leeuwarden nog gezocht naar een geschikte

kwartiermaker het project had geïntroduceerd bij de scholen en BSO. Het

locatie. “Er zijn veel studenten bezig om alle dekens van over de hele wereld

doel van het project was om niet alleen de kinderen aan het haken te krijgen,

te verzamelen en alles bij elkaar te brengen. Ook weer een verbindende ac-

maar ook ouders, tantes, beppes en buurvrouwen. Jong en oud met elkaar

tie”, vertelt Eelkje trots. “Mijn persoonlijke doel was kinderen bewust maken

verbinden door (aan) te haken. “Het liefst hadden we de kinderen echt bij de

van het feit dat de Culturele Hoofdstad iets heel unieks is, dat komt nooit

ouderen gebracht, maar helaas was dat niet mogelijk. Gelukkig zijn ze thuis

weer. Zonder hun blokje was die deken nooit die deken geworden. Hoe mooi

wel met anderen aan het haken geweest”. Kinderen brachten de door fami-

en bijzonder is dat?”

lieleden gehaakte lapjes mee naar de workshop. Ook werd er materiaal aangeboden. Om het project meer aandacht te geven en de verbinding te bewerkstelligen, is Eelkje een paar keer met KEaRN opbouwwerker Nienke op pad geweest.

ZONDER HUN BLOKJE WAS DIE DEKEN NOOIT DIE DEKEN GEWORDEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 05


OPBOUWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAAK

2017

16 bewonersinitiatieven ondersteunen, waarvan minimaal twee gericht op ouderen.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

KEaRN heeft een aantoonbare bijdrage geleverd aan de eenzaamheidsproblematiek bij met name ouderen.

UITGELICHT 3 STRAATACTIES

Culturele Hoofdstad in Burgum De dekens van Project ‘T-diel haakt aan’ worden aangehaakt aan de grootste gehaakte deken.

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 06


AFSPRAAK

2017

De sociale cohesie is in 8 straten versterkt door de inzet van de Straatbabbel methode.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Inwoners waarderen de geboden ondersteuning met gemiddeld een 7,0.

UITGELICHT

5 STRAATBABBELS

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK:

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 07

8,8


OPBOUWWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAAK

2017

In samenwerking met andere partijen laaggeletterdheid en armoede projectmatig oppakken. Armoede bespreekbaar maken met digi-game. UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Bewonersinitiatieven en vragen van inwoners ter bevordering van hun leefbaarheid en veiligheid in hun dorp/buurt signaleren en ondersteunen.

UITGELICHT

ARMOEDE BESPREEKBAAR MAKEN MET DIGITALE GAME

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 08

KOKEN EN BEWEGEN


JE MERKT DAT MENSEN GRAAG HUN STEENTJE WILLEN BIJDRAGEN EELKJE KOOTSTRA

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 09


2017

FEITEN EN CIJFERS

OPBOUWWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAKEN OPBOUWWERK

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Zestien bewonersinitiatieven ondersteunen, waarvan minimaal twee gericht op ouderen.

Zestien bewonersinitiatieven zijn ondersteund, te noemen: bewonersinitiatief ‘Over de drempel’ Mûnein, Seniorenraad, signaleringsnetwerk ‘Mei elkoar, foar elkoar’, statushouders Garyp, Lokaal loket Eastermar, Dorpsvisie Ryptsjerk, Wijkfeest Steenhuisenlaan Burgum, initiatief Culturele Hoofdstad in Burgum, T-Diel haakt in Burgum Kiehool en AZC – Noardburgum – Hurdegaryp en Jistrum. Er zijn Pop up haak aan locaties in Oentsjerk en Eastermar georganiseerd en er is ondersteuning met wijkgericht werken geboden in Heemstra State Oentsjerk & Burgum.

Ja

Een aantoonbare bijdrage leveren aan de eenzaamheidsproblematiek bij vooral ouderen

Er is een visiedocument ontwikkeld dat vertaald wordt naar een plan van aanpak Integrale Aanpak Eenzaamheid. In 2017 zijn er drie straatacties gehouden tijdens ‘de Week tegen de eenzaamheid’ in Sumar, Noardburgum en Jistrum. Vrijwilligers in Heemstra State Oentsjerk en PKN vrijwilligers in Oentsjerk en Burgum hebben een workshop Eenzaamheid gevolgd, waarmee ze handvaten hebben gekregen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Met ruim vijftien inwoners zijn ‘aandachtgesprekken’ gevoerd over eenzaamheid en betekenisgeving. Professionals van KEaRN hebben de training SamenKracht80+ gevolgd, waarmee ze volgens de aangeleerde methode in gesprek kunnen met ouderen over ‘meedoen en van betekenis zijn’ in de laatste levensfase. Door middel van ‘train de trainer’ wordt deze methodiek bij andere professionals gebracht. Verdieping op dit onderwerp vindt ook plaats in het Atelier Sociaal Domein.

In ontwikkeling

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 10


2017

FEITEN EN CIJFERS

OPBOUWWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAKEN OPBOUWWERK

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Ouderenorganisaties vraaggericht ondersteunen.

Ouderensozen & MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) groepen zijn vraaggericht ondersteund. De structurele ondersteuning van MBvO groepen is in 2017 voortgezet voor elf groepen. Voor het project ‘Zorg Verandert’ zijn vier dialooggesprekken gevoerd, waarmee een eerste aanzet voor het samenbrengen van zorg en welzijn voor inwoners is gedaan.

In ontwikkeling

De sociale cohesie in acht straten versterken door de inzet van de Straatbabbel-methode.

Met het uitvoeren van vijf Straatbabbels is de sociale samenhang en leefbaarheid in acht straten versterkt: bewoners kennen elkaar, initiatieven vanuit de straat zijn gestimuleerd en bewoners kunnen en willen iets voor elkaar betekenen. Drie Straatbabbels van 2016 zijn afgerond en vervolgd. Met behulp van de Dorpsscan is inzicht verkregen in wat er in Aldtsjerk speelt en welke mogelijkheden het dorp biedt voor bewoners. Met de Dorpskompas is er in Gytsjerk en Noardburgum het dorpsnetwerk in kaart gebracht. Dit levert belangrijke en bruikbare informatie op waar actuele aanknopingspunten voor een vervolg uit zijn gehaald. De radio-uitzending ‘It Lûd Fan…’ is onderdeel van de dorpskompas.

Ja

Vrijwilligersorganisaties en/of buurthuizen zoals BOB, Kiehool en MFC It Maskelyn vraaggericht ondersteunen.

In samenwerking met het bestuur van MFC It Maskelyn is er een behoefteonderzoek uitgevoerd. Er zijn verschillende werkgroepen ondersteund binnen It Maskelyn, zoals het jongerenwerk en het nieuwe initiatief voor een disco voor tieners met een beperking. Het BOB bestuur is ondersteund bij haar verbouwingsplannen, waarbij de verschillende werkgroepen vraaggericht zijn ondersteund. Vrijwilligers hebben een workshop Presentie gevolgd, waardoor zij beter in staat zijn om er voor andere inwoners te zijn.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 11


2017

FEITEN EN CIJFERS

OPBOUWWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAKEN OPBOUWWERK

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Bewonersinitiatieven en vragen van inwoners ter bevordering van hun leefbaarheid en veiligheid in hun dorp/buurt signaleren en ondersteunen.

Een bewonersinitiatief in Ryptsjerk is ondersteund. KEaRN heeft gefaciliteerd bij het realiseren van een toneelvoorstelling voor basisschoolleerlingen. Het Heit & Mem Café in Burgum is ondersteund in de zoektocht naar een nieuwe locatie en PR om bekendheid aan het Heit & Memcafé te geven.

Ja

In samenwerking met andere partijen laaggeletterdheid en armoede projectmatig oppakken.

Er zijn netwerkoverleggen opgestart rondom de thema’s laaggeletterdheid en armoede. De overleggen leiden tot samenwerking op deze onderwerpen. Het eerste Digi-Taalhuis in Burgum is gestart.

In ontwikkeling

Inwoners waarderen de geboden ondersteuning met gemiddeld een 7,0.

De respondenten hebben het regiowerk/opbouwwerk van KEaRN beoordeeld met het rapportcijfer 8,8.

Ja

VERSTAND VAN ZAKEN, ZE HELPEN JE OP DE JUISTE WEG

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 12


OPBOUWWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAKEN OPBOUWWERK

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Vernieuwing, trends en ontwikkelingen volgen en omzetten in kansen. Onder de vlag van Buro Fernije samen met ondernemers, inwoners en partners in het werkveld vernieuwingen in het sociaal domein realiseren.

De eerste testfase op straat van het BAAS-project (spel om thema’s laagdrempelig bespreekbaar te maken) is afgerond. De tweede testfase volgt in het voorjaar van 2018, waarna in het najaar het spel klaar is om in gebruik te worden genomen. Met afgestemde PR wordt het spel geïntroduceerd en is dan ook voor andere gemeenten beschikbaar. Het project wordt, naast innovatiegelden, ook gefinancierd door het Oranjefonds, het provinciale Kansenfonds en het Kansfonds.

In ontwikkeling

Het project Meer Kans voor Jongeren is in het najaar opgestart. Met dit initiatief wil KEaRN samen met kansarme jongeren van 16-27 jaar op verschillende leefgebieden een positieve stap zetten. Jongeren werken aan hun eigen doel, zodat zij in actie komen en blijven met op maat ondersteuning en facilitering. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij het Oranjefonds.

In ontwikkeling

De ervaring leert dat het ontwikkelen van duurzame activiteiten en projecten gericht op techniek en wetenschap, lastig is. Vanuit onderwijs en andere netwerkpartners worden hierin de leemtes gezien. Er is behoefte aan een duurzaam initiatief dat inzet op talentontwikkeling, gericht op wetenschap en techniek. Zo is het idee ontstaan om een Talentenkeet techniek en wetenschap te ontwikkelen. Een bouwkeet ingericht als mobiele werkplaats, die langs scholen gaat en in de dorpen staat. Waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het realiseren van de talentenkeet is een gezamenlijke project van Kinderwoud, Maatschappelijk Onderneming Achtkarspelen, OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel, TechNet Kring Tytsjerksteradiel en KEaRN Welzijn. De eerste fondsaanvragen zijn ingediend. Het project wordt in 2018 vervolgd.

In ontwikkeling

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 13


2017

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT TYTSJERKSTERADIEL BEWEEGT

AFSPRAAK

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Invulling geven aan De Beweegcoach in het project Tytsjerksteradiel Beweegt, waarbij minimaal twee initiatieven worden ondersteund. Daarbij hebben inwoners zelf inzet en regie waarbij de focus op ouderen ligt.

Met andere beweegcoaches is er tijdens de Kinderboekenweek een voor- en naschoolse activiteit georganiseerd. In samenwerking met de gemeente is het project Lekker Bezig! ontwikkeld, waarbij gezond koken in de straat centraal staat, door eropaf te gaan. In samenwerking met collega beweegcoaches zijn er verschillende schoolpleinactiviteiten georganiseerd. Er is contact gelegd met de Vereniging voor Aangepast Sporten, de Sportfederatie en SWIM! om sporten voor kwetsbare groepen makkelijker te maken. KEaRN heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe sport- en beweegvisie van de gemeente en heeft actief deelgenomen aan de overleggen met beweegcoaches en T-diel Beweegt.

Ja

Alle MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) groepen ondersteunen om een duurzame stap in behoud of afschaffing van hun activiteit(en) te realiseren. Bij voorkeur bestaat deze stap uit het verzelfstandigen van de activiteiten en is deze voor 2018 genomen.

Groepen (150 deelnemers) en docenten van de elf MBvO groepen zijn ondersteund. Een duurzame stap door verzelfstandigen van activiteiten is slechts voor drie beweeggroepen gerealiseerd. Er is een verbinding gemaakt met T-diel Beweegt en de beweeggroepen van Thuiszorg de Friese Wouden om tot een oplossing te komen voor de andere groepen.

Nee

De rol van KEaRN beperkt zich dan nog tot het vraaggericht ondersteunen van deze groepen.

MBvO groepen zijn vraaggericht ondersteund.

Ja

ZO FIJN OM TE BEWEGEN EN TE ONTMOETEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 14


2017

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT PLATFORM STATUSHOUDERS TYTSJERKSTERADIEL

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Realiseren van een fysieke ontmoetingsplek waar initiatieven voor statushouders samenkomen en waar alle doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten.

Er is een ontmoetingsplek gerealiseerd in Glinstra State. Het startsein daarvan is met het drukbezochte Ontmoetingsdiner gegeven. Het aantal bezoekers neemt af en vraagt om nieuwe stappen in 2018.

In ontwikkeling

Ontwikkelen van een digitale plek waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en andere initiateven bijeen worden gebracht.

Gekozen is om de fysieke ontmoetingsplek prioriteit te geven. Een behoefteonderzoek zal uitwijzen of een digitale plek waar het vrijwilligerswerk en andere initiatieven worden aangeboden, toegevoegde waarde heeft.

Nee

PROJECT COACHING EN PROJECTLEIDING DORPENTEAMS TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN Afspraken

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Projectleiding (en coaching) van de dorpenteams in beide gemeenten vormgeven volgens opdrachtomschrijving, met de verbonden samenwerkingspartners.

De vier teams hebben zich naar tevredenheid van de netwerkpartners doorontwikkeld, conform de ingezette koers. Voor de doorontwikkeling van de jeugd- en dorpenteams is een projectleider aangesteld door de gemeente. In afwachting van besluitvorming hierover wordt de ondersteuning en coaching in 2018 voortgezet.

Ja

Coachen van de dorpenteams, gericht op kwaliteitsontwikkeling met interdisciplinaire, zelfstandig werkende teams op cliëntniveau. Verbinden en samenwerken met KEaRN, jeugdteam en andere netwerkpartners.

Goedgeschoolde, zelfsturende T-shaped cliëntondersteuners. Verbinding heeft geleid tot gezamenlijk effectieve buurtacties en versterkt collectieve versus individuele ondersteuning.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM TYTSJERKSTERADIEL | 15


DE JEUGD BEREIKEN OP INTEGRALE WIJZE JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL

Samenwerken met andere partijen om doelen te bereiken is één van de pijlers van KEaRN. Ook als het gaat om het jeugd- en jongerenwerk in Tytsjerksteradiel zijn samenwerken en een integrale aanpak heel belangrijk. Hendrik Veenstra, ambtenaar bij de gemeente Tytsjerksteradiel, is ook van mening dat integraal werken belangrijk is om de jeugd te bereiken. En vooral: “Om de jeugd te bereiken, moet je hun taal spreken.”

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 16


HENDRIK VEENSTRA

Via het Gemeentelijk Netwerk Overleg Tytsjerksteradiel (het GNOT) kwam hij in contact met Redmar en Romke, jongerenwerkers bij KEaRN. “Zij zijn toegankelijk voor de jongeren, zij spreken ook hun taal en weten bovendien waar ze te vinden zijn,” geeft Hendrik aan. “Ze hebben de verbindende rol tussen ons als gemeente en de jongeren.” Via Redmar en Romke krijgt de gemeente een beeld van wat er leeft bij de jongeren en wat zij aangeven nodig te hebben. Andersom werkt het ook: “Als jongerenwerkers kun je op een voor de jeugd begrijpbare manier ook duidelijk maken wat de gemeente van hen verwacht.” Ze zijn als het ware het doorgeefluik. “Dat is positief én werkt dus twee kanten op!” Redmar en Romke hebben de groepen goed in beeld en weten ze te vinden, bijvoorbeeld door wekelijks aanwezig te zijn op middelbare scholen en op straat. “Bovendien zijn het allebei toegankelijke jonge mannen, die aansluiten bij de beleefwereld van de doelgroep. Met ze in gesprek gaan is hierdoor goed mogelijk,” aldus Hendrik, “hun bevindingen kunnen wij meenemen bij het opstellen van ons beleid”.

Naast het contact met de gemeente, hebben de KEaRN jongerenwerkers ook korte lijnen met de politie en zij weten elkaar goed te vinden. Op die manier kunnen ze adequaat inspringen wanneer er bijvoorbeeld in een dorp

overlast wordt veroorzaakt door jongeren. “Als gemeente en politie kun je alleen maar handhaven, Redmar en Romke worden als ‘veilig’ gezien. Dan is het makkelijker om met de desbetreffende groep in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.” Ook in het komende jaar zal de onderlinge samenwerking worden ingezet om jongeren en hun behoeften in beeld te krijgen en te houden. “De manier om jongeren te bereiken, is anders dan een paar jaar geleden en verandert onder invloed van social media ook constant,” geeft Hendrik aan. “Ik vind het goed om te zien hoe binnen KEaRN steeds weer nieuwe manieren worden gevonden om op een creatieve manier met deze nieuwe middelen de verbinding met de doelgroep aan te gaan. Ook dat is van toegevoegde waarde voor ons als gemeente.” Een integrale aanpak om in contact te blijven met een groep die soms zo onbereikbaar en ongrijpbaar lijkt. “Dat is en blijft ons streven.”

OM DE JEUGD TE BEREIKEN, MOET JE HUN TAAL SPREKEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 17


JEUGD- EN JONGERENWERK Tytsjerksteradiel

AFSPRAAK

2017

Op basis van vraag, preventieve voorlichting geven bij scholen en vrijwilligersorganisaties over alcohol, drugs en kindermishandeling.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Overlast in beeld brengen en beperken door ambulant jeugdwerk en preventief buurtwerk.

UITGELICHT DIALOOGMETHODIEK ONTWIKKELD

Preventieve voorlichting op scholen De jongerenwerkers zijn iedere week te vinden op het Liudger en Singelland College: daar zijn waar de jeugd is.

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 18


AFSPRAAK

2017

Jeugd en jongeren waarderen de geboden ondersteuning met gemiddeld een 7,0.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Minimaal 15 initiatieven, door jongeren zelf aangedragen, ondersteunen.

UITGELICHT 3X PANNAKOOI GEORGANISEERD

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK:

8,5

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 19


2017

FEITEN EN CIJFERS

JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Jeugd en jongeren waarderen de geboden ondersteuning met gemiddeld een 7,0.

De respondenten hebben het jeugd- en jongerenwerk van KEaRN beoordeeld met het rapportcijfer 8,5.

Ja

Overlast in beeld brengen en beperken door ambulant jeugdwerk en preventief buurtwerk in te zetten.

Er is een integrale samenwerking gerealiseerd met partijen zoals de gemeente, politie, handhaving, ondernemers, dorpen- en jeugdteam en het jongerenwerk. Hierdoor is het contact tussen buurtbewoners die overlast ervaren en jongeren sterk verbeterd. In drie dorpen zijn overlastlocaties in beeld gebracht en opgelost. Uit deze successen is een blijvende werkgroep ontstaan, die hiervoor een reguliere methodiek gebruikt. In andere dorpen van de gemeente Tytsjerksteradiel is het jongerenwerk zichtbaar bezig met overlastpreventie. Contact met jongeren en hun leefwereld worden daar onderhouden. Om beter aan te sluiten bij jongeren en hun leefwereld, onderzoekt het jongerenwerk de mogelijkheden van een Mobiele Ontmoetingsplaats (MOP). Ervaringen bij andere welzijnsorganisaties worden opgedaan. Het project krijgt in 2018 een vervolg.

In ontwikkeling

De samenwerking met het jeugdteam versterken door het realiseren van minimaal één gezamenlijk project.

Samenwerking met het jeugdteam is in het plan OpvoedParty tot stand gekomen. Deze methode ondersteunt beroepsbeoefenaars om moeiteloos in gesprek te komen met ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen. Daarnaast is het een uitermate geschikte interventie om ouderbetrokkenheid handen en voeten te geven. Het jeugdteam en KEaRN hebben een gezamenlijke plan van aanpak gemaakt en zijn getraind in de methodiek. Er wordt gewerkt aan een manier om collectief met weerbaarheid bij kinderen aan de slag te gaan.

Ja

Op basis van vraag, preventieve voorlichtingen geven bij scholen en bij vrijwilligersorganisaties over alcohol, drugs en kindermishandeling.

In samenwerking met Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel zijn ‘Dialoogtafels verslaving’ opgestart, die in 2018 een vervolg krijgen. Het jongerenwerk neemt bij bezoek aan clubs, verenigingen, op straat en scholen deze onderwerpen actief mee in het gesprek met de doelgroep. Nodige verbindingen zijn gelegd binnen het gemeentelijk jeugdoverleg en VNN. Na aanleiding van excessen bij MSP (mega school party) is er een bijeenkomst geweest met ouders van jongeren. Hierbij is ondersteuning aan het netwerk en ouders verleend, is voorlichting gegeven en zijn verbindingen gelegd.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 20


2017

FEITEN EN CIJFERS

JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Zorgen dat professionals voldoende handreikingen hebben om hierover met jongeren in gesprek te gaan.

Meerdere professionals werken nu met de Dialoogmethodiek. Dit geeft handvaten voor motiverende gespreksvormen (Appreciative Inquiry). Het jongerenwerk is een duidelijke trekker in het verbinden van het benodigde netwerk (gemeente, VNN, Politie, Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel en handhaving) geweest. Daardoor is de stem van jongeren en andere signalen accuraat opgepakt.

Ja

Wekelijks in gesprek met jongeren op Scholengemeenschap Singelland in Burgum en andere scholengemeenschappen in Tytsjerksteradiel.

Wekelijks is er contact met leerlingen op het Singelland in Burgum. Er is een start gemaakt met het leerlingencontact op het Liudger.

Ja

Accommodatiegebonden jongerenwerk bijvoorbeeld buurthuizen of jeugdsozen, vraaggericht ondersteunen.

Buurthuis BOB is vraaggericht ondersteund en begeleid bij het tienerwerk in de jeugdsoos. Jeugdsozen Hurdegaryp, Noardburgum en Jistrum zijn ondersteund en begeleid bij vragen van het bestuur.

In ontwikkeling

Minimaal vijftien initiatieven, door jongeren zelf aangedragen, ondersteunen.

Er is drie keer een Pannakooi voetbalwedstrijd gehouden bij het voortgezet onderwijs. De jeugdsozen in Hurdegaryp en Noardburgum zijn ondersteund in het opstarten van een jongerengroep en behoud van de soos. In Eastermar is er twee keer een voetbaltoernooi georganiseerd en een nieuwe beheerdersgroep opgezet op verzoek van jongeren. In Gytsjerk is er ingezet op bevordering van muzikale kunde en is ondersteund bij het realiseren van een hangplek. De bestaande jeugdsoos in Earnewâld is herstart met een pannakooi op initiatief van de jongeren en in Hurdegaryp is met Oud & Nieuw een activiteit ondersteund.

Ja/ In ontwikkeling

Subsidie verlenen aan de jeugd- en jongerensozen De Okse in Jistrum, Heidstee Noardburgum, Vereniging Jeugdwerk Ryptsjerk en Stichting Jeugdwerk Tytsjerk, zodat zij hun werk kunnen blijven doen.

De vrijwillige jeugdsozen zijn vraaggericht ondersteund en de subsidie is door de jeugdsozen ontvangen.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JEUGD- EN JONGERENWERK TYTSJERKSTERADIEL | 21


Eind jaren ‘60 werd SOKS, het Sociaal Cultureel Werk in Surhuisterveen, opgericht. Vanuit een verbouwde stal bij de boerderij van de familie Poppinga aan de Wijk in Surhuisterveen werden diverse activiteiten georganiseerd. Later werd de hele boerderij verbouwd en omgedoopt tot ‘Poppingahiem’, een plek waar jong en oud vele plezierige uren doorbracht en die in Surhuisterveen nog steeds beroemd en berucht is. Sinds 2000 is SOKS te vinden in MFC It Vleckehûs te Surhuisterveen. Een nieuwe plek en een nieuwe manier van werken in een steeds veranderende tijd.

MEER IN VERBINDING TEAM ACHTKASPELEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 22


CLAUDIA HUISMAN

Sinds drie jaar is Claudia Huisman (46) verbonden aan SOKS, waar ze begon in het meidenwerk. Na verloop van tijd kreeg ze door een bestuurswisseling, ook de functie van secretaris. “Het organiseren van de meidenavonden kost veel tijd, dat begint al bij het organiseren en het aanschaffen van de spullen,” vertelt Claudia. “Het combineren van beide functies is mede daardoor best zwaar. We zouden heel graag wat extra vrijwilligers erbij willen!” Want net als bij vele verenigingen, kampt ook SOKS met een tekort aan vrijwilligers. “Daarbij komt ook nog eens het feit dat we nu met het meidenwerk een beetje ‘verstopt’ zitten in de kelder van het Vleckehûs en mensen ons niet meer zo goed kunnen vinden.”

Met weinig mensen het Sociaal Cultureel Werk op de kaart houden, bleek best een opgave, helemaal toen de gemeente als subsidieverstrekker om een jaarverslag vroeg en ook andere vragen had waar het bestuur geen antwoord op kon geven. Tijdens een bezoek van Nynke Talstra (gemeente Achtkarspelen) werd het bestuur aangeraden om contact op te nemen met opbouwwerker Jildou Jager van KEaRN. “Dat was een heel goed advies. Jildou kon met ons weer orde scheppen in de chaos. Zo bracht ze ons onder andere in contact met andere jeugdsozen, zodat we van hen konden leren.” De ondersteuning van Jildou bij praktische zaken op bestuurlijk en financieel gebied werd door Claudia als zeer welkom ervaren. “Zij kijkt op een andere manier en denkt ook aan dingen waar wij niet aan gedacht hebben. Ze geeft echt tips waar we wat mee kunnen, bijvoorbeeld over het werven van vrijwilligers.”

Zo werd SOKS ook uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst in het kader van het project ‘Dorpsfoto’s’. Tijdens deze bijeenkomsten waren verschillende clubs en verenigingen uit Surhuisterveen vertegenwoordigd. “Het was goed om elkaar te ontmoeten,” aldus Claudia, “je komt er dan achter dat je als verenigingen en clubs uit één dorp elkaar best wat meer kunt helpen. Samen dingen doen, zodat je niet steeds zelf het wiel hoeft uit te vinden.” Zo kun je samen naar oplossingen zoeken om meer vrijwilligers aan je vereniging te binden. En ook op andere gebieden samenwerken. Claudia: “Met elkaar iets organiseren om zo bijvoorbeeld de kosten lager te houden. Op die manier kunnen wij ons aanbod vergroten én bij andere clubs onze doelgroep bereiken.” Een mooie vorm van verbinding dus, die ze zelf waarschijnlijk niet waren aangegaan. “Het is fijn dat je voor vol wordt aangezien en door een organisatie als KEaRN meegenomen wordt in de ontwikkelingen binnen de maatschappij in het algemeen en Surhuisterveen in het bijzonder. Ik denk dat dat de komende jaren ook wel moet: samen staan we sterker.” De samenwerking met KEaRN wordt ook zeker voortgezet. “We kunnen heel veel zelf, maar het is fijn om te weten dat we met vragen bij iemand terecht kunnen.”

JILDOU GEEFT ECHT TIPS WAAR WE WAT MEE KUNNEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 23


OPBOUWWERK ACHTKARSPELEN

AFSPRAAK

2017

Buurt ondersteunen bij het aanpakken van buurtproblematiek en leefbaarheidsvraagstukken.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Inwonersinitiatieven ondersteunen.

UITGELICHT

IN ALLE DORPEN

PROJECT HET WAKKERE DORP

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 24


AFSPRAAK

2017

Per dorp een actieplan realiseren met daarbij nadrukkelijk de rol van de lokale ‘eigen kracht’. UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Invulling geven aan de uitgangspunten van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

UITGELICHT

INLOOPSPREEKUUR IN 4 DORPEN

MET GGD PROJECT ONTWIKKELD DAT WATERDRINKEN STIMULEERT

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 25


2017

FEITEN EN CIJFERS

OPBOUWWERK ACHTKARSPELEN

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Buurt ondersteunen bij het aanpakken van buurtproblematiek en leefbaarheidsvraagstukken.

Naar aanleiding van een leefbaarheidsvraagstuk van een inwoner is samen met de Friese Wouden, het dorpen- en jeugdteam een Straatbabbel opgestart. Er is voorlichting over middelengebruik in Twijzel gegeven op verzoek van dit dorp. In alle dorpen is het project Dorpsfoto gehouden. Door onderzoek onder inwoners, verenigingen en organisaties zijn de maatschappelijk opgaven naar boven gehaald. De terugkoppeling per dorp wordt in 2018 opgepakt, waarna het project in maart wordt afgerond.

Ja

Innovatief verbinden en samenwerken met de netwerkpartners: jeugd- en dorpenteam, Culturele Hoofdstad, dorpsbelangen en maatschappelijke organisaties.

In samenwerking met de Friese Wouden, dorpenteam en jeugdteam is in vier dorpen een wekelijks inloopspreekuur gestart voor inwoners. In een aantal dorpen biedt dit een laagdrempelige manier om vragen te stellen. Er is een netwerkbijeenkomst Armoede georganiseerd, waar netwerkpartners zijn uitgedaagd om verbinding te zoeken. Ook heeft dit concrete punten opgeleverd, waardoor het besproken armoedebeleid werkbaarder is. Samen met andere organisaties zijn we op straat Eropaf gegaan, in gesprek gegaan over eenzaamheid (bewustwording). Met regelmaat de dorpen- en jeugdteam op de hoogte gehouden van elkaars werk. Het netwerk van KEaRN is ingezet voor het uitvoeren van activiteiten voor ‘Tijd voor Talent’, een project van Keunstwurk.

Ja

Vrijwilligersorganisaties ondersteunen.

Het Sociaal Cultureel Werk Surhuisterveen is ondersteund bij het opzetten van een nieuw bestuur met bijbehorende structuur. Het Sociaal Cultureel Werk Surhuizum heeft hulp gekregen bij het (opnieuw) opzetten van jeugdactiviteiten. It Koartling in Buitenpost is ondersteund bij vragen over het op te pakken Sociaal Cultureel Werk.

Ja

Inwonersinitiatieven ondersteunen.

De Dierenweide in Buitenpost en de Húskeamer Buitenpost zijn vraaggericht ondersteund met een consensus workshop. In het kader van ‘Right to Challenge’ is met het project Het Wakkere Dorp in twee dorpen over buurtrecht het gesprek gevoerd met inwoners. Dit heeft ertoe geleid dat het project op een later moment wordt voortgezet. Vraaggerichte ondersteuning verleend bij WhatsApp buurtpreventie. Een inwoner is ondersteund bij een vraagstuk over eenzaamheid. Initiatiefnemers van Zorgcoöporatie Buitenpost zijn ondersteund bij de op te zetten coöperatie. Initiatiefgroep Generatiehuis Gerkesklooster-Stroobos is ondersteund op bestuurlijk niveau en uitvoeringsniveau.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 26


2017

FEITEN EN CIJFERS

OPBOUWWERK ACHTKARSPELEN

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Problemen en leefbaarheidsvraagstukken signaleren en op één of meerdere niveaus oppakken, zodat is toegewerkt naar een duurzame oplossing.

In samenwerking met Timpaan Welzijn is het project Statushouders in Harkema en Drogeham gestart. Er ontstaat meer tolerantie en de leefbaarheid in de wijken is verbeterd. Het Integraal Overleg in Twijzelerheide heeft geleid tot een sociale kaart, die is verspreid in het dorp. In Boelenslaan is er een netwerkwerkbijeenkomst geweest over jeugdproblematiek, met de basisschool, de jongerenwerker, de Friese Wouden en dorpen- en jeugdteam. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde samenwerking. Met een workshop Eenzaamheid hebben professionals en vrijwilligers geleerd hoe ze signalen over eenzaamheid kunnen opmerken en welke actie ze daarna kunnen ondernemen. Overleg met betrokkenen heeft gezorgd voor gezamenlijke oplossingen voor de overlast bij de speeltuin in Gerkesklooster-Stroobos. Het project Dorpsfoto’s levert concrete leefbaarheidsvraagstukken op, waaraan een vervolg is gegeven.

Ja

Per dorp een actieplan realiseren met daarbij nadrukkelijk de rol van de lokale ‘eigen kracht’.

Als effect van het project Dorpsfoto’s komen verschillende maatschappelijke opgaven per dorp naar voren waarbij als eerste gekeken wordt naar de eigen kracht van het dorp/de inwoners.

In ontwikkeling

Samen met de welzijnspartners en de gemeente vorderingen en resultaten bespreken in de Welzijnsdialoog.

De welzijnspartners zijn acht keer bij elkaar geweest om elkaar op de hoogte te houden van werkzaamheden en de welzijnsdialoog voor te bereiden. Er zijn vier Welzijnsdialogen gehouden, waar specifieke onderwerpen zijn geagendeerd en de voortgang van de welzijnsopdracht is besproken.

Ja

Inwoners zijn tevreden over de ondersteuning.

In samenspraak met de gemeente is besloten om de tevredenheid van inwoners over de ondersteuning van de welzijnspartijen in dialoogvorm te bevragen. Deze dialogen starten in 2018.

In ontwikkeling

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 27


2017

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT PREVENTIECOACH ACHTKARSPELEN

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Invulling geven aan de uitgangspunten van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en toewerken naar een integrale gezonde leefstijlaanpak voor alle inwoners, waarbij bestaande en toekomstige projecten en programma’s op het gebied van sport, bewegen en voeding worden verbonden, geborgd en versterkt.

Tiko Kinderopvang (nul tot vier jaar) biedt alleen nog maar drinkwater aan. De peuterspeelzalen volgen hierin. Samen met de GGD is een project ontwikkeld dat waterdrinken thuis stimuleert. Alle kinderen van negen maanden krijgen een beker en voorlichtingsboekje en er is elk consultatiebureau-bezoek aandacht voor waterdrinken. Met de MOA en de Voedselbank is samengewerkt om deelnemers van de MOA en cliënten van het dorpenteam gezond en goedkoop te leren koken. Een projectgroep opgestart en deze begeleid bij het ontwikkelen en vormgeven van activiteiten die bijdragen aan de fitheid van de inwoners van Harkema. Samen met Sportstimulering activiteiten ontwikkeld met het thema ‘voeding en bewegen’, passend bij de Gezonde School.

Ja

Algemene projecten die de gezonde levensstijl bevorderen: 1. Sociaal Vitaal uitgezet, waarna een groep met 24 deelnemers is gestart met sporten in Harkema. 2. Bij alle sportprojecten georganiseerd door High Five for Sport aandacht gevraagd voor waterdrinken en gezonde levensstijl.

IK KREEG ENERGIE OM MET HET PROJECT DOOR TE GAAN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 28


2017

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT COMBIPLAN INFORMELE ZORG ACHTKARSPELEN

AFSPRAKEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Dialogen aangaan met mantelzorgers en professionals om mensen bewust te maken van mantelzorg en de waarde hiervan in de samenleving. Tevens startpunt voor benodigde (plaatselijke) steunstructuren.

In vervolg op de dialogen in 2016 zijn in 2017 in een aantal dorpen mantelzorglunches voor volwassen mantelzorgers gehouden. Met mantelzorgers zijn gesprekken gevoerd over de benodigde waardering en ondersteuning.

Ja

Activeren van het Platform Informele Zorg.

Het Platform nieuw leven ingeblazen en de samenwerking met Tytsjerksteradiel geagendeerd. Het Platform wordt begin 2018 samengevoegd met het platform Informele Zorg Tytsjerksteradiel.

Ja

Opzetten van maatjesproject De Opstap, waarbij met behulp van een vrijwillig maatje wordt bijgedragen aan de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

Het maatjesproject is opgezet, waarbij 24 vrijwillige maatjes zijn gekoppeld aan ondersteuningsvragen van De Opstap. De vrijwilligers van De Opstap zijn geschoold in een workshop ‘Presentie’, waardoor ze nog beter in staat zijn om aan te sluiten bij een maatje/ klus/ondersteuningsvraag.

Ja

Met De Uitdaging samenwerking bevorderen tussen maatschappelijk betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van sociale vraagstukken als mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Drie betrokken ondernemers/bedrijven zijn bereid om samen te werken met als doel bij te dragen aan een oplossing voor sociale vraagstukken. Concrete actie komt moeilijk van de grond door de kleinschaligheid van alle betrokkenen. Daarom wordt samenwerking gezocht met de gemeente Kollumerland.

In ontwikkeling

Opgebouwde kennis en ervaring uit het Steunpunt Mantelzorg delen en uitzetten.

De opgebouwde kennis en ervaring voor deze gemeente is nog beperkt. De effecten van een Steunpunt Mantelzorg voor beide gemeenten is zichtbaar in bijvoorbeeld het uitwisselen van vrijwilligers en samenwerken bij Mantelzorgcafés.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | TEAM ACHTKARSPELEN | 28


BALANS VINDEN EN HOUDEN EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

Mantelzorger worden; daar vraag je niet om, dat overkomt je. En dat kan soms heel geleidelijk gebeuren, de zorg sluipt er als het ware in. Zo ook bij Jikke (60) en Pieter-Jan (61) uit Oentsjerk. Voordat de diagnose MS bij Pieter-Jan werd gesteld, waren er al heel wat jaren voorbij gegaan waarin de vermoeidheid en lichamelijke achteruitgang al hun impact hadden op het gezin. Toch ging het leven gewoon zijn gang: er werd getrouwd, er werden kinderen geboren en een huis gebouwd. Jikke: “Achteraf gezien ben ik misschien wel blij dat we het toen nog niet wisten, anders hadden we heel veel dingen niet gedaan.”

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 30


JIKKE EN PIETER-JAN

Toen dan eindelijk duidelijk was wat er aan de hand

Met Monique en Marjon is ook gekeken of Jikke als mantelzorger nog wen-

was, ging in eerste instantie de zorg en aandacht

sen had. Ze gaf aan dat ze het best heel fijn zou vinden om gewoon eens een

naar Pieter-Jan. De MS maakte dat hij moeilijk

paar dagen alleen te zijn en haar eigen dingen te doen. “Ik vond het best

ter been werd. Via maatjesproject De Opstap van

moeilijk om te zeggen, want het lijkt net of stuur ik Pieter-Jan weg. Maar ge-

KEaRN werd voor hem een maatje gevonden. “Je

woon eens een dag in mijn pyjama lopen, niks moeten. Dat leek me zo heer-

wereldje is heel klein,” vertelt Pieter-Jan, “hij zorgde

lijk.” Pieter-Jan had hier alle begrip voor. Al pratende kwam het idee van een

ervoor dat ik weer achter het raam vandaan kwam.”

vakantie met de Zonnebloem toen op tafel. Dit idee wordt dit jaar werkelijk-

Samen gingen ze om de twee weken een keer op

heid: Pieter-Jan gaat met zijn maatje een weekje weg. “Tijdens een school-

pad. Van gewoon ergens koffie drinken tot het be-

vakantie, zodat ik ook echt een weekje thuis ben!”, geeft Jikke aan. Ze durft

zoeken van de David Bowie tentoonstelling in Gro-

ondertussen wel te zeggen dat ze er naar uitkijkt: “Ik ben er door gesprekken

ningen. Pieter-Jan genoot intens van deze uitjes.

met andere mantelzorgers en met Marjon van het Steunpunt Mantelzorg wel achter gekomen dat ik goed op mezelf moet passen. Want als ik omval,

De inzet van een maatje was ook bedoeld om Jikke te ontlasten, om haar wat

wie zorgt er dan voor Pieter-Jan?”

tijd voor zichzelf te geven. “Dit bleek in de praktijk niet zo te zijn, aangezien ik vaak aan het werk was als zij op pad waren,” legt Jikke uit. Zij werkt, net als

Ook Pieter-Jan gunt haar deze week en kijkt bovendien zelf erg uit naar de

Pieter-Jan vroeger, al jaren in het onderwijs. Daar had ze in eerste instantie

vakantie met zijn maatje: “We hebben het samen altijd erg gezellig, dus het

niet zoveel problemen mee: ze zag hoe Pieter-Jan ervan genoot en dat was

zal vast een hele leuke week worden!” Jikke is er in de loop van de jaren ook

voor haar het belangrijkste.

achter gekomen dat contact met andere mantelzorgers haar goed doet: “Het

Na verloop van tijd bleek dat er voor Pieter-Jan steeds meer zorg nodig was.

is prettig om te ervaren dat je niet de enige bent.” De stap naar een bijeen-

“We hebben toen samen met het Dorpenteam en met Monique en Mar-

komst van het Steunpunt Mantelzorg (zoals bijvoorbeeld het Mantelzorgca-

jon van het KEaRN Expertisecentrum gekeken wat de mogelijkheden voor

fé) is voor haar dan ook niet zo groot meer: “Ik weet nu dat ik me niet hoef te

Pieter-Jan waren. Toen kwamen we al snel uit op thuiszorg.” Een hele stap,

schamen wanneer ik voor mezelf wil zorgen.”

vooral voor Pieter-Jan: hij gaf voor zijn gevoel een groot deel van zijn zelfredzaamheid op. HET IS PRETTIG OM TE ERVAREN DAT JE NIET DE ENIGE BENT

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 31


EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAAK

2017

Bemiddelde vrijwilligers waarderen de inzet met gemiddeld een 7,0.

UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Individueel en groepsgewijs ondersteunen door het geven van informatie, advies en begeleiding over mantelzorg.

UITGELICHT 4 KEER GEORGANISEERD, 84 BEZOEKERS

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK:

7,9

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 32


AFSPRAAK

2017

Samenwerkende organisaties bespreken knelput(en) en werken hieraan ten behoeve van inwoners van de gemeente. UITGELICHT

AFSPRAAK

2017

Uitvoering van het plan Borging KEaRN Buurtbemiddeling, waardoor alle dorpen geïnformeerd zijn over Buurtbemiddeling.

UITGELICHT

MET EEN 7,4 BEOORDEELD

28 INWONERS GEHOLPEN

21 CASUSSEN AANGEMELD

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 33


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSCENTRALE (VWC) TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

125 nieuwe vrijwilligers werven voor de Vrijwilligerscentrale.

133 vrijwilligers hebben zich ingeschreven bij de VWC.

Ja

60 vrijwilligers koppelen aan klussen/doorverwijzen naar een andere vrijwilligersorganisatie en/of begeleiden naar een werkervaringsplek.

In totaal heeft de VWC 80 vrijwilligers verder kunnen helpen: 45 vrijwilligers zijn aan een klus gekoppeld, 27 zijn doorverwezen naar een andere vrijwilligersorganisatie en acht vrijwilligers zijn toegeleid naar een werk-/ervaringsplek.

Ja

Bemiddelde vrijwilligers hebben de inzet van de Vrijwilligerscentrale beoordeeld met gemiddeld een 7,0.

De respondenten hebben de KEaRN Vrijwilligerscentrale beoordeeld met het rapportcijfer 7,9.

Ja

(Vrijwilligers)organisaties komen met hun vragen rechtstreeks bij de Vrijwilligerscentrale en beoordelen de inzet van de VWC met minimaal een 7,0.

Een kwalitatieve uitvraag heeft aangegeven dat vrijwilligersorganisaties tevreden zijn over de dienstverlening en expertise van de VWC.

Ja

De geboden ondersteuning over bijvoorbeeld scholing, informatiedeling en/of procesondersteuning (waarbij de vraag is gesteld door bijvoorbeeld dorpenteams, jeugdteams en andere professionele organisaties) is beoordeeld met gemiddeld een 7,0.

De geboden ondersteuning over de dienstverlening aan andere professionele organisaties blijkt uit terugkoppeling en evaluatiegesprekken goed te zijn. Ruimte voor verbetering zit in de uitwisseling van kennis en kansen om inwoners collectief te ondersteunen. In Tytsjerksteradiel zijn vier organisaties ondersteund en in Achtkarspelen twee organisaties.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 34


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN STEUNPUNT MANTELZORG TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Individueel en groepsgewijs ondersteunen door het geven van informatie, advies en begeleiding over mantelzorg.

Huisbezoeken gedaan, telefonisch geadviseerd en ondersteund, voorlichting aan groepen gegeven en met regelmaat casusoverleg met dorpenteam gevoerd. Er is 165 keer persoonlijk contact met mantelzorgers geweest.

Ja

Professionals weten mantelzorgers te erkennen en naar tevredenheid te ondersteunen. Kennis van en samenwerking rond mantelzorg is vergroot, onder andere gericht op samenwerking tussen informele en formele zorg. Bovendien is er in gesprek met de mantelzorger aandacht voor het inzetten van respijtzorg, wat men nodig heeft en in welke vorm dit gerealiseerd kan worden.

Samenwerking met andere professionals is versterkt. Kennis en informatie over vrijwilligers en mantelzorg wordt gedeeld in netwerken en nieuwsbrieven, waardoor professionals en vrijwilligers beter om weten te gaan met vragen en ondersteuningsbehoeften. Samenwerking met belangenorganisatie JMZ PRO, WMO Adviesraden, Mezzo en het provinciaal Platform. Mogelijke samenwerking bij respijtzorg en voorliggende respijtzorg worden verkend.

In ontwikkeling

Er is bij jongeren en hun ouders maar ook bij organisaties aandacht voor jonge mantelzorgers/ jongeren die met zorg te maken hebben. Hun positie heeft aandacht en integrale samenwerking is mogelijk.

In juni is er een lezing voor het netwerk van jonge mantelzorgers georganiseerd. Aanvullend is het Steunpunt met regelmaat in gesprek met het dorpenteam, jeugdteam, waarbij ook aandacht is voor KOPP kinderen. Hiermee is de integrale samenwerking verbeterd en is de positie van jonge mantelzorgers versterkt. Ook het jongerenwerk op de voortgezet onderwijsscholen is in gesprek met jonge mantelzorgers. De samenwerkingen worden in 2018 voortgezet.

In ontwikkeling

IK VIND ER EEN LUISTEREND OOR EN CONTACTEN MET MEDE MANTELZORGERS

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 35


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN STEUNPUNT MANTELZORG TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Jongeren voelen zich erkend, weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en ontmoeten elkaar tijdens een jaarlijkse activiteit.

21 jonge mantelzorgers zijn aanwezig geweest bij een lezing. 40 nieuwe jonge mantelzorgers uit de gemeente Achtkarspelen zijn bij het Steunpunt bekend. De jaarlijkse fun-uitjes hebben plaatsgevonden, waarbij jonge mantelzorgers contact met lotgenoten waarderen. Deze jongeren voelen zich erkend. Er ligt een opgave in het vinden van andere jonge mantelzorgers.

Ja

Erkenning en waardering voor mantelzorgers in de samenleving is bevorderd door middel van: - het jaarlijks organiseren van de Dag van de Mantelzorg; - het organiseren van ontmoetingen met mantelzorgcafés (vier keer per jaar).

Op de Dag van de Mantelzorg zijn er 105 mantelzorgers in Tytsjerksteradiel persoonlijk bedankt voor hun inzet. 60 mantelzorgers in Achtkarspelen zijn persoonlijk bezocht. Vier mantelzorgcafés hebben voorzien in persoonlijke gesprekken, lotgenootcontacten en themavoorlichting en zijn bezocht door 84 mantelzorgers in beide gemeenten.

Ja

Drie werkgevers in de gemeente staan (mede) dankzij de inzet van het Steunpunt Mantelzorg bekend als mantelzorgvriendelijk, volgens de norm Werk & Mantelzorg van Mezzo.

Er is oriëntatie en verdieping met meerdere werkgevers. Dat leidt in 2018 tot mantelzorgvriendelijke werkgevers.

In ontwikkeling

Mantelzorgers waarderen de geboden ondersteuning met gemiddeld een 7,0.

De respondenten hebben KEaRN beoordeeld met het rapportcijfer 7,5.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 36


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN PLATFORM INFORMELE ZORG TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Er ligt een jaarplan als leidraad voor werkzaamheden.

Het jaarplan is aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Ja

Minstens tien organisaties uit de gemeenten werken samen in het Platform.

Meer dan tien organisaties zijn verbonden aan het platform. Dit aantal breidt zich nog uit. Kennis wordt uitgewisseld en gezamenlijke initiatieven worden gerealiseerd.

Ja

Trainen van vrijwillige ondersteuners, waarbij het thema in samenspraak wordt bepaald.

Vrijwilligers zijn getraind op het thema ‘Dementie’ dat in samenwerking met verschillende partijen tot stand is gekomen.

Ja

Samenwerkende organisaties bespreken knelpunt(en) en werken hieraan ten behoeve van inwoners van de gemeenten.

Er is continu aandacht voor knelpunten in samenwerkingen.

Ja

Platform Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg omvormen/opstarten naar Platform Informele Zorg.

De beide platforms worden met ingang van 2018 samengebracht in één platform voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Ja

KENNIS EN MOGELIJKHEDEN OM DIE TE DELEN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 37


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN DE OPSTAP EN PAPIERENBRIGADE TYTSJERKSTERADIEL

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Inwoners en vrijwilligers zijn tevreden over koppelingen/contacten en waarderen deze gemiddeld met een 7,0.

De respondenten hebben De Opstap van KEaRN beoordeeld met het rapportcijfer 7,4.

Ja

Minimaal 30 koppelingen voorDe Opstap realiseren.

Er zijn 54 maatjes gekoppeld aan ondersteuningsvragen van De Opstap. De vrijwilligers van De Opstap zijn geschoold in een workshop ‘Presentie’, waardoor ze nog beter in staat zijn om aan te sluiten bij een maatje/klus/ondersteuningsvraag.

Ja

Minimaal 30 inwoners meer regie geven op hun financiële en administratieve zaken door de inzet van de Papierenbrigade.

28 inwoners zijn door vrijwilligers van de Papierenbrigade geholpen en hebben meer regie op hun financiële en administratieve zaken.

Nee

De kwaliteit van de vrijwilligers borgen door scholing en begeleiding.

Afhankelijk van hun inzet zijn vrijwilligers geschoold in ‘present zijn’, nieuwe regelingen ten behoeve van financiële en administratieve ondersteuning en voorlichting.

Ja

Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties is verbeterd.

Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en professionals is versterkt en blijft continu van belang.

In ontwikkeling

AFSPRAKEN SCHOLINGSFONDS TYTSJERKSTERADIEL

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Vrijwilligers stimuleren om gebruik te maken van het scholingsfonds ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

In gesprekken met organisaties die met vrijwilligers werken, is het scholingsfonds benoemd. Vrijwilligers worden gewezen op de mogelijkheden van het scholingsfonds.

Ja

Bekendheid geven aan het bestaan van het Scholingsfonds bij organisaties die werken met vrijwilligers.

Er zijn zeven aanvragen geweest in 2017 en deze zijn toegekend. Er wordt blijvend via diverse media/kanalen bekendheid gegeven aan het Scholingsfonds.

In ontwikkeling

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 38


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN BUURTBEMIDDELING TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Uitvoering van het plan Borging Buurtbemiddeling KEaRN, waardoor alle dorpen geïnformeerd zijn over Buurtbemiddeling.

Eind 2016 en begin 2017 zijn inwoners en organisaties geïnformeerd over Buurtbemiddeling door middel van artikelen in de Actief, folders en in gesprekken met dorpenteams, wijkagenten en woningbouw.

Ja

Minimaal 30 nieuwe aanmeldingen.

21 casussen zijn aangemeld, waarvan tien uit Tytsjerksteradiel en elf uit Achtkarspelen.

In ontwikkeling

Minimaal zes vrijwillige buurtbemiddelaars aan KEaRN binden. De kwaliteit van deze vrijwilligers is geborgd door certificering van de vrijwillige buurtbemiddelaars en hun deskundigheidsbevordering.

Er zijn zes deskundige vrijwillige buurtbemiddelaars actief.

Ja

Zelfmelders weten Buurtbemiddeling te vinden doordat zij hierop gewezen zijn door hun omgeving, hierover hebben gelezen in de media en/of hiernaar zijn doorverwezen door instanties. Het aandeel zelfmelders wordt gemonitord en besproken in de kwartaaloverleggen Buurtbemiddeling.

Het aantal zelfmelders laat een stijgende lijn in aantallen zien. Het blijft echter lastig om inwoners het initiatief te laten nemen. Men kijkt in eerste instantie naar woningbouwverenigingen waar sprake is van huurwoningen en politie waar sprake is van een burenconflict.

In ontwikkeling

In 2017 werken we toe naar een convenant met alle netwerkpartners en financieren we het project samen met een minimaal één netwerkpartner.

De geplande bijeenkomst om tot een convenant te komen, is afgelast in verband met onvoldoende belangstelling en deelname. Er is provinciale samenwerking opgezocht waarmee mogelijk in 2018 verplichtingen worden aangegaan.

Nee

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 39


2017

FEITEN EN CIJFERS

EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

AFSPRAKEN BELASTINGHULP TYTSJERKSTERADIEL

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

Faciliteren van belastinghulp, met vrijwilligers, voor 60-plussers met een kleine beurs.

117 inwoners zijn door vrijwilligers geholpen bij het invullen van belastingformulieren in Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk.

Ja

AFSPRAKEN VOOR- EN NAZORG SCHULDHULPVERLENING TYTSJERKSTERADIEL

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

In samenwerking met de Kredietbank inwoners Voorzorg Schuldhulpverlening bieden, om een toename van schulden te voorkomen.

Het aantal aanvragen van de Kredietbank blijft achter op de prognose. In 2017 hebben twee inwoners hiervan gebruik gemaakt.

Nee

Inwoners na een schuldhulptraject nazorg bieden, waarmee wordt voorkomen dat schulden weer ontstaan.

Het aantal aanvragen van de Kredietbank blijft achter op de prognose. In 2017 hebben zes inwoners hiervan gebruik gemaakt.

Nee

AFSPRAKEN DYN YNSET

RESULTAAT

DOELSTELLING BEHAALD

175 inwoners met een (bijstands-)uitkering op basis van hun talent inzetten voor de samenleving, door incidentele vrijwillige inzet. Werven van vijftien nieuwe organisaties/verenigingen waar vrijwilligers ingezet kunnen worden.

103 inwoners met een bijstandsuitkering hebben zich ingeschreven voor Dyn Ynset. Er zijn 90 tegenprestaties geleverd. Mensen met een uitkering doen mee in de samenleving en organisaties en verenigingen zijn geholpen door de kortdurende inzet van een vrijwilliger. Er zijn 30 nieuwe klussen in Tytsjerksteradiel, en 20 nieuwe klussen in Achtkarspelen.

Nee

Contact leggen en onderhouden met nieuwe en bestaande organisaties en nieuwe klussen realiseren.

Met diverse organisaties is er contact geweest over bestaande klussen en over nieuwe opdrachten.

Ja

Vijftien nieuwe organisaties / verenigingen werven waar vrijwilligers ingezet kunnen worden.

In samenwerking met de vrijwilligerscentrale zijn er 22 nieuwe organisaties bekend binnen Dyn Ynset.

Ja

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 40


MIJN MAATJE ZORGDE ERVOOR DAT IK WEER ACHTER HET RAAM VANDAAN KWAM JIKKE EN PIETER-JAN

KEARN JAARVERSLAG 2017 | EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG | 41


JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KEARN BEHEER 2017

Raad van toezicht KEaRN Op het functioneren van de raad van bestuur (de directeur bestuurder) wordt toegezien door de raad van toezicht. Zij staat de directeur bestuurder bij met advies. Het functioneren van de directeur bestuurder en de raad van toezicht, en de verhouding tussen hen is vastgelegd conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De raad van toezicht kent twee commissies: - Auditcommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met financiĂŤle stukken) - Remuneratie- en benoemingscommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met het functioneren van de directeur bestuurder) De raad van toezicht bestaat uit: - Mevr. Drs. J. van der Wal MBA, voorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie - Mevr. J. Speelman, aandachtsgebied P&O binnen rvt en contactpersoon voor de OR - De heer H. Petersen, aandachtsgebied FinanciĂŤn, voorzitter auditcommissie

ACTIVITEITEN

RESULTATEN

Samenstelling rvt d.d. 31-12-2017

Mevrouw J. van der Wal (voorzitter), mevrouw J. Speelman, de heer H. Petersen Geen mutaties in 2017

Vergaderingen met directeur bestuurder

5 keer vergaderd met de directeur bestuurder

Vergaderingen met ondernemingsraad

1 keer vergaderd met de ondernemingsraad; 27 oktober 2017

Vergaderingen auditcommissie

1 keer vergaderd; 15 maart 2017

Vergaderingen remuneratiecommissie

1 keer vergaderd; 2 maart 2017

Behandelde zaken

Jaarverslag Stichting KEaRN Welzijn 2016 Jaarrekening 2016 inclusief accountantsverklaring Huisvesting KEaRN Rooster van aan- en aftreden; mevrouw Van der Wal en mevrouw Speelman aanvaardden tweede termijn in de raad van toezicht Reglement raad van toezicht Reglement raad van bestuur Jaarplan KEaRN 2018 Begroting KEaRN 2018

Genomen besluiten

Goedkeuring van het jaarverslag 2016 Goedkeuring van de jaarrekening 2016 Goedkeuring van de aangepaste reglementen raad van toezicht en raad van bestuur Goedkeuring van het jaarplan 2018 Goedkeuring van de begroting 2018

Functioneren Raad van Toezicht

Evaluatie van eigen functioneren raad van toezicht besproken op 15 december 2017

Kijk voor meer informatie over de raad van toezicht op www.kearn.nl (beheer en welzijn)

KEARN JAARVERSLAG 2017 | RAAD VAN TOEZICHT | 42


JAARVERSLAG ONDERNEMERSRAAD 2017

Ondernemingsraad KEaRN Binnen KEaRN wordt er door de medewerkers iedere twee jaar gekozen voor een vorm van medezeggenschap. In 2016 is er vrijwillig voor gekozen om de medezeggenschap via een ondernemingsraad (OR) te laten verlopen. In 2017 heeft de OR namens de medewerkers van KEaRN het overleg met de directeur bestuurder gevoerd over het ondernemingsbeleid.

ACTIVITEITEN

RESULTATEN

Samenstelling OR d.d. 31-12-2017

Wianka Bosch (voorzitter), Sigrid de Klein (secretaris) en Alie Klompmaker (lid) Geen mutaties in 2017

Vergaderingen met directeur bestuurder

7 keer vergaderd met de directeur bestuurder

Vergaderingen

8 keer vergaderd

Vergaderingen met raad van toezicht

1 keer vergaderd met de raad van toezicht; 27 oktober 2017

Behandelde zaken

Jaarverslag Stichting KEaRN Welzijn 2016 Jaarrekening 2016 Huisvesting KEaRN Instemming stuk ‘Werken bij KEaRN’ Betrokken bij opzet en invulling koerssessies Betrokken bij ontwikkeling strategisch beleid Jaarplan KEaRN 2018 Begroting KEaRN 2018

Scholing

Deelname aan de training ‘Basiscursus OR: aan de slag in de OR’

Diversen

Kennismaking met de vertrouwenspersoon

KEARN JAARVERSLAG 2017 | ONDERNEMERSRAAD | 43


JAARCIJFERS 2017 KEARN

BUDGETCIJFERS

OVERZICHT BATEN 2017

2016

2015

Budgetfinanciering Tytsjerksteradiel

€ 727.934

€ 726.001

€ 710.305

Budgetfinanciering Achtkarspelen

€ 252.869

€ 251.560

€ 242.000

Projecten en overige opbrengsten Tytsjerksteradiel

€ 179.836

€ 195.917

€ 183.871

Projecten en overige opbrengsten Achtkarspelen

€ 219.506

€ 178.195

€ 159.839

€ 1.351.673

€ 1.296.015

Buro Fernije

€ 65.000 € 1.445.145

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JAARCIJFERS | 44


JAARCIJFERS 2017 KEARN BATEN 2017

2016

BATEN 2017 KEARN BURO FERNIJE

PROJECTEN ACHTKARSPELEN

5% BUDGETCONTRACT TYTSJERKSTERADIEL

15%

50% 18% BUDGETCONTRACT ACHTKARSPELEN

12%

PROJECTEN TYTSJERKSTERADIEL

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JAARCIJFERS | 45

2015


JAARCIJFERS 2017 KEARN 2% 2%

TYTSJERKSTERADIEL

10%

ACHTKARSPELEN

15%

plan 2017

14%

plan 2017 28%

3% Expertisecentrum

Expertisecentrum

Jeugd- en jongerenwerk

(VWC/Mantelzorg)

Buurtbemiddeling

25%

Opbouwwerk/ MBvO

Opbouwwerk overig Inzet in Dorpenteam

Innovatie Inzet in Dorpenteam

40%

Activiteitengeld 58%

JJW-subsidies/Scholingsfonds/ Dag vd mantelzorg 2% 2%

TYTSJERKSTERADIEL realisatie 2017 Expertisecentrum

ACHTKARSPELEN

6% 11%

19%

realisatie 2017 Expertisecentrum

1%

Jeugd- en jongerenwerk

(VWC/Mantelzorg)

Buurtbemiddeling

Opbouwwerk overig

Opbouwwerk/ MBvO

19%

17% 26%

Inzet in Dorpenteam

Innovatie Inzet in Dorpenteam Activiteitengeld JJW-subsidies/Scholingsfonds/

40%

57%

Dag vd mantelzorg 2%

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JAARCIJFERS | 46


JAARCIJFERS 2017 KEARN

MEDEWERKERS

ZZP

FTE GEMIDDELD 2017: 14,8

STAND 31 DECEMBER 2017: 16,1 FTE

STAND 31 DECEMBER 2017: 22 MEDEWERKERS

INZET 2017: 5

GEMIDDELD VOOR 2017 UITGEDRUKT IN FTE: 1,6

OVERZICHT VERZUIMPERCENTAGE 2017

2016

Totaal verzuim

8,6%

6,4%

Verzuim, minus langdurig verzuim

2,0%

1,1%

KEARN JAARVERSLAG 2017 | JAARCIJFERS | 47


CONTACTGEGEVENS

POSTADRES Postbus 96 9250 AB Burgum BEZOEKADRES Elingsloane 2A 9251 MN Burgum TELEFOONNUMMER 0511 - 465200

INTERNET www.kearn.nl

E-MAIL info@kearn.nl

TWITTER @kearnwelzijn

FACEBOOK @kearnwelzijn8k @kearnwelzijntdiel @vrijwilligerscentralekearn @WhatTdiel

YOUTUBE KEaRN Welzijn


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.