Page 1

Figuur 1


Adressen

Lidmaatschap & Contributie

Voorzitter Erik Brouwer Wildenburgstraat 111 3833 HD Leusden voorzitter@antilopen.nl

• Men is lid voor het gehele verenigingsjaar; • Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar en dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden. Een verzoek tot wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. • Contributie is verschuldigd over de nog resterende maanden van het verenigingsjaar; • Het bestuur kan van deze maatregel afwijken, mits dat tenminste één maand voor de gewenste opzegdatum schriftelijk wordt verzocht; • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni; • Contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden betaald op girorekening 56 12 555 t.n.v. penningmeester KC Antilopen.

Secretaris Fréderique van der Harst Waterlelie 3 3824 GJ Amersfoort secretaris@antilopen.nl

033-4940647

033-4532309

Penningmeester Rein van Soest Roggeland 14 3833 VN Leusden 033-4752224 penningmeester@antilopen.nl Aanmelding nieuwe leden Cor Osnabrugge Arnhemseweg 93 3832 GK Leusden 033-2861461 LedenAdmin@antilopen.nl Contributie Penningmeester penningmeester@antilopen.nl Clubhuis Kantine Antilopen Burg. Buiningsportpark Bavoortseweg 19 3833 BM Leusden

Contributie senioren junioren aspiranten pupillen welpen recreanten niet spelende ouderleden inschrijfgeld

19 jaar en ouder 15 t/m 18 jaar 11 t/m 14 jaar 7 t/m 10 jaar 5 t/m 6 jaar leden (éénmalig)

€ 17,00 p.m. € 13,50 p.m. € 10,50 p.m. € 8,25 p.m. € 5,50 p.m. € 8,25 p.m. € 5,50 p.m. € 3,00 p.j. (m.i.v. seizoen 2007/2008) € 4,00

(peildatum voor de leeftijden is 1 oktober)

Inhoudsopgave 033-4940052

Wedstrijdsecretariaat senioren & junioren zaal: Nanda van Oort Leeuwenburg 48 3833 AD Leusden 033-4943965 nandavanoort@antilopen.nl aspiranten & pupillen: Debbie Heijblom Benedictijnenhove 48 3834 ZG Leusden 033-4945425 WedSecrAP@antilopen.nl

De Antilopen-familie Het Panel Column ‘ff iets anders’ Jeugdpaspoort Interview Frans Grenzeloos Antilopen Kidshoek In Memoriam Pagina 1e 4-districten toernooi Vaders en moeders Korfbalblessures Ingezonden (1) De 6 Weken van… het 5e Column Van…Naar… Ingezonden (2) Spelregel Hoe Gaat Het Nu Met… Yolanda Versteeg

4 5 6 6 8 10 12 15 18 20 21 23 24 25 26 27 27 28

2


Van de Voorzitter

Colofon Stip! is een officieel orgaan van de korfbalclub Antilopen te Leusden. Het verschijnt eens in de zes weken, alleen gedurende het actieve officiële korfbalseizoen van begin september tot en met eind mei. Artikelen in Stip! zijn op persoonlijke titel geschreven tenzij anders vermeld. De mening van een redacteur of auteur geeft niet per definitie het standpunt weer van de korfbalclub Antilopen. De redactie staat open voor bijdragen van leden en derden waarbij de redactie het recht heeft, zonder opgaaf van redenen, de bijdragen niet te plaatsen. Redactie Ron Berends (hoofdredacteur), Jeroen Fleuren (hoofdredacteur) Medewerkers Ron Hoebe (fotografie), Helmer Nijland, Marion van Loenen, Kjell Pater, Erwin Ligt, Rick Berends, Nancy Laheij, Karen Schipper Deadline kopij Stip! nummer 4: 12 maart 12:00 Verspreiding Fijt Ockerse Waterhoen 22

033-4944306 Leusden

Advertenties ottodeveen@antilopen.nl Drukker Druk-Store Leusden

Stip! Februari 2007, nr. 3 jaargang 1 Redactie-adres stip@antilopen.nl

Overname van (gedeeltelijke) artikelen is alleen toegestaan met toestemming, hetzij mondeling of schriftelijk, van de Stip!-redactie.

Coverfoto: Ron Hoebe (fotograaf); Marianne Kappinga neemt een doorloper. Wedstrijd is Antilopen D1 – Sparta Nijkerk D1, Hoofdklasse D Oost. Uitslag: 13-1, gespeeld op 6 januari 2006.

Het nieuwe jaar is begonnen… Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen toen Lydia van den Berg overleed. Uiteraard wisten wij dat zij ernstig ziek was en toen zij op 14 januari overleed bracht dat veel teweeg binnen onze vereniging. Het was goed om te zien dat een grote schare Antilopers aanwezig was op de drukbezochte uitvaartplechtigheid. Ook met het uitstellen van de midweekwedstrijd en de minuut stilte voor iedere wedstrijd van een Antilopenteam op zaterdag 20 januari hebben wij met z'n allen even letterlijk stilgestaan bij het overlijden van een belangrijk verenigingslid. De lopende zaalcompetitie bracht tot op heden nog geen grote sportieve successen voor ons vlaggenschip. Helaas verkeren ze op het moment van schrijven in de onderste regionen van de overgangsklasse. Het is natuurlijk ook een rare competitie waarbij allerlei teams van elkaar kunnen winnen en dat ook doen. Gelukkig doen we veel van de andere Antilopen-teams het wel goed in de competitie dus het is niet alleen kommer en kwel. En natuurlijk zijn er nog voldoende wedstrijden te spelen zodat ons eerste een plek in de overgangsklasse kan veiligstellen voor volgend jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, want we hebben goede spelers en een prima begeleidingsstaf. Men heeft deze competitie meer dan eens laten zien goed te kunnen korfballen, nu alleen de punten nog. Ten aanzien van de verhuizing is er op dit moment van alles aan het gebeuren. Helaas ontstonden er wel wat hobbels op de weg toen de tennisvereniging pas in december aangaf toch andere ideeën te hebben over de herinrichting van het sportpark. Op het moment van schrijven zijn we druk in onderhandeling met de gemeente en ik verwacht dat we op korte termijn eindelijk definitieve afspraken te kunnen maken. Nog steeds is duidelijk dat wij samen met LHV op de velden achter de ijsbreker terecht zullen gaan komen. Echter hoe het stuk grond dat wij kunnen gaan inrichten er precies gaat uitzien zal de komende dagen moeten blijken. Er zal overeenstemming moeten worden bereikt met de diverse belanghebbenden op het Buinink-sportpark. De wethouder heeft inmiddels gezegd er vertrouwen in te hebben dat voor de gemeenteraadsvergadering van 1 maart een voorstel zal liggen dat voor alle belanghebbenden acceptabel is. We zullen jullie hier natuurlijk via de bekende kanalen van op de hoogte houden. Erik Brouwer

Voorzitter KC Antilopen

Redactioneel De derde Stip alweer. Wederom een boordevolle editie, waarin naast de inmiddels bekende rubrieken er ook twee nieuwe de revue passeren. ‘De Antilopen-familie’ werpt ’n blik op echte korfbalfamilies binnen de club. In Grenzeloos Antilopen laten de clubleden in den vreemde van zich horen; de primeur is voor Marèl en Marien. Uiteraard is er weer veel te lezen over het 1e en laten de hoofdtrainer, Helmer en ons deskundige Panel hun licht schijnen over ’n interessant onderwerp. Het Panel buigt zich over de (on)mogelijkheid van een eigen zaal. De vraag of en hoe we sportblessures kunnen voorkomen wordt onder de loep genomen. Ook de ontwikkeling van het 5e valt te volgen in De 6 Weken Van… In het grote interview en de Hoe gaat het nu met… rubriek geven respectievelijk de Antilopen-iconen Frans ter Maten en Yolanda Versteeg een inkijkje in hun persoonlijke leven. We hopen dat deze editie veel interessants te bieden heeft, Ron Berends en Jeroen Fleuren 3


De Antilopen-familie… Osnabrugge Door Ron Berends en Jeroen Fleuren

Aangezien korfbal een echte familiesport is, is ook een aantal families binnen actief binnen Antilopen. Veelal zijn van meerdere generaties verschillende familieleden enthousiast Antilopenlid. De komende edities worden enkele van deze families weergeven. Enkel de personen die lid zijn of zijn geweest, de lidmaatschapsjaren van de afzonderlijke personen en van de hele familie en de onderlinge verhoudingen zullen we weergeven. Het is dus niet meer dan een overzicht van een echte Antilopenfamilie. Cor Osnabrugge – van Dongen & Rien Osnabrugge 1965/1966 - heden 1980/1981 - heden

Broers Rien Wim Osnabrugge 1981/1982-1998/1999 E. Osnabrugge 1982/1983-1984/1985

Karin van de Vegte – Osnabrugge 1969/1970 - 1998/1999 1999/2000 - heden

Joyce Ockerse-Osnabrugge 1972/1973-heden

Partner Joyce Paul Ockerse 1979/1980-1987/1988 1996/1997-heden

Sietske van de Vegte Nienke van de Vegte Merel van de Vegte

1997/1998-1998/1999 1999/2000-heden 2000/2001-heden

Tygo Ockerse bijna lid

Totaal aantal lidmaatschapsjaren familie Osnabrugge, exclusief de personen in de kaders: 151

Nichten en neven Cor & Rien Marian van den Berg Agnes Osnabrugge M. Osnabrugge Ron Osnabrugge Astrid Osnabrugge

4


Panel Stelling:

“Met de naderende verhuizing moet Antilopen de uitgelezen mogelijkheid aangrijpen voor het bouwen van een eigen hal, om zo de huidige problemen rond de zaalhuur aan te pakken.”

Bert Brandsen

Eline Huijzendveld

Jack den Heijer

Cor Osnabrugge

We moeten ons niet groter voordoen dan we zijn. We hebben amper 300 leden. Dat is toch wel even te weinig om de verantwoording voor een sporthal te nemen als Antilopen alleen. Dit is puur organisatorisch en financieel bekeken nog niet haalbaar. Maar samen met LHV?. Dus…… waar een wil is, is een weg. Tijdens de overlegvergaderingen van de betrokken sportclubs is hier natuurlijk wel over gesproken. Ik zal het jullie nog anders vertellen: bij het maken van de indeling van de nieuwe velden en de kantine van Antilopen en die van LHV, zijn er alternatieven gekomen, die rekening houden met een sporthal OP TERMIJN! Jammer dat deze tekeningen zijn gemaakt door LHV, Impala en een beetje Antilopen en niet door de gemeente. Want in het sporthal/zaal-beleid van de gemeente komt er voorlopig geen tweede sporthal bij in Leusden. Het oplossen van trainingstijden valt in het niet bij wat een eigen hal nog

Mijn eerste gedachte bij deze stelling was: JA! Hoera een eigen hal!! Geen late trainingstijden meer en nooit naar Achterveld rijden om te trainen. Ik speel nu al 4 jaar in de senioren. Met het 4e trainen wij in een zaal in Achterveld van 21:30 tot 22:30! Door enig begrip van het 3e mogen wij dit jaar een half uur eerder beginnen. Met het 5e had ik geluk, trainen was van 20:30 tot 21:30, maar wel in een te kleine zaal, nl. de Meent. Sinds ik in een seniorenteam zit, heb ik dus nog nooit in De Korf mogen trainen. Het lijkt mij dan ook een prima optie om met de verhuizing ook een eigen sporthal te bouwen. Maar het is bepaald geen eenvoudige opdracht om eigen sporthal te realiseren. Als vereniging, moeten we dit in de eerste plaats gedeeltelijk zelf kunnen financieren. Ook moet worden gepraat met ambtenaren en krijgen we te maken met veel regels. Wel denk ik dat ik niet zomaar meer “ja” roep wanneer iemand het heeft over een eigen hal, want of het te realiseren is, blijft nog maar de vraag.

Een uitgelezen kans is het zeker. Of we deze meteen moeten aanpakken, dat valt nog te bezien. Ik denk dat de vereniging de komende 2 jaar zijn handen vol heeft aan het realiseren van de nieuwe accomodatie. We mogen dit project niet in gevaar brengen door energie te steken in een ambitieus project als een eigen sporthal. Toch moeten we niet stoppen met het kijken naar de toekomst. We moeten niet stoppen met dromen over Antilopen als een topvereniging, met een accomodatie met eigen sporthal. Zonder toekomstdromen weet je zeker dat het niets wordt. Wellicht komen we over een aantal jaar na een gedegen studie tot de conclusie dat een eigen sporthal voor Antilopen haalbaar is. Het zou zonde zijn om dan te moeten constateren dat we geen plek hebben om deze sporthal te bouwen. Dus nu wel kijken of er een mogelijkheid is om plaats vrij te houden voor toekomstige plannen, maar zeker geen energie steken in het realiseren van een eigen hal.

Met deze stelling ben ik het wel eens, maar dat zal inhouden dat terdege onderzoek moet worden gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Dat houdt onder andere in dat de contributie betaalbaar blijft/moet blijven en misschien moeten we de verenigingsnaam koppelen aan die van een sponsor. Een optie is misschien om in de hal de kantine te realiseren met uitzicht op de velden en ook de zaal zodat je contact blijft houden met je publiek, dat ook de omzet tijdens het zaalseizoen waarborgt die je nu mist. Het zal zeker een uitdaging zijn waar een prijskaartje aanhangt, maar als het andere verenigingen lukt moet het hier ook lukken.

meer zou betekenen voor Antilopen. Voorlopig blijft dit een droom.

Vanaf deze editie zal Cor Osnabrugge de plaats innemen van Willie Berends. (-red.)

5


Jeugdpaspoort Hoe heet je en hoe oud ben je? Mijn naam is Bregje Leijser en ik ben 7 jaar.

‘ff iets anders’ Door Helmer Nijland

In welk team speel je? Ik speel bij de welpen. Hoelang zit je op korfbal? Sinds afgelopen zomer, september 2006. Hoe ben je op korfbal gekomen? Omdat mijn moeder en opa ook hebben gekorfbald leek het mij ook leuk. Wie zijn jouw trainers? Wat vind jij van hen en waarom? Willeke, Nienke, Eline en Vera. Ik vind ze allemaal even lief. Met wie uit jouw team ga jij het meeste om? Zoe Wat zijn je sterke punten en zwakke punten als korfballer in het veld? Mijn sterke punt is rennen en ik heb geen zwakke punten.

Wat wil je bereiken in het korfbal? Veel plezier hebben met de anderen. Wat vind je leuk en minder leuk aan korfballen? Ik vind het leuk dat we ook tikkertje doen af en toe, en ik vind het minder leuk om zelf de tikker te zijn. Gelukkig ben ik heel snel.

Omdat ik gek op sport ben en met name op dat ene weekje Antilopen-wintersport, had ik de volgende tactische ‘move’ bedacht. Mijn vrouw een week op vakantie, dan ik ook. Dit onverwachte voorstel werd met enige argwaan ontvangen. Maar omdat ik, terwijl ik dit stukje schrijf, met ruim twee weken verlof uit 2006 -tussen twee banen door- thuis zit, is haar week vakantie op dit moment gaande. En ben ik thuis met drie kotertjes van 0, 2 en 4. Want daar ging het natuurlijk om: ik een week zonder kinderen, dan zij óók (“ha ha ha, afzien zal ‘ie”). Iedereen kan zich dan nu al voorstellen hoe zij het einde van haar vakantie tegemoet ziet: hoe ik het er na een week in m’n uppie met drie van die kleine mormels- vanaf heb gebracht?: stress, slaaptekort, geen geduld, om negen uur ’s avonds al moe, radeloos een op de supermarktvloer liggend kind toe te schreeuwen nu eindelijk op te staan want anders…., oppas regelend, chaos, een vastgelopen huishouden, “hoe doe jij toch, schat?” en gek van dat bijna volledige isolement die hele week. Ik zie het dan ook voor me hoe ze nu al onbewust dan wel stiekem bewust verlangt naar dat moment dat de victorie van het moederschap zegeviert over de genetisch bepaalde zorgtaakonbekwaamheid van de man, als ik haar, bij het afhalen op het station, verzucht dat ik “zo blij ben dat ze terug is, want wat een ellende, dat huisvaderschap”. Ik zal haar wat dat betreft moeten teleurstellen. Eitje! Ik kan het niet anders zeggen. Uiteraard op mijn eigen manier, maar ’t was gewoon vakantie. Tijd zat voor eigen dingen, en anders kwamen ze ’s avonds wel. Om één uur naar bed en om zeven uur wakker lukte, ondanks een dag vol kindervertier, nog steeds heel goed. Desalniettemin, voor ik met haar of andere fulltime-moeders zou willen ruilen, zou ik eerst een gedegen cursus ‘geduld en voldoening met en uit kinderen’ moeten volgen. Want een weekje skivakantie zonder irritaties met anderen lukt ook wel, maar veel langer zou dat ook niet moeten duren. Dus na deze week: Wat mij betreft eindeloos véél respect voor de fulltime ‘moeder’.

Wat doe je graag naast korfbal? Tekenen en vrij zwemmen. Wat wil je nog kwijt aan de lezers? Het lijkt mij leuk om straks met de welpen met het eerste mee te gaan.

Reacties naar: nijvro@hetnet.nl

6


Vrijwilligerscoördinatie Door Frederique van der Harst

Een nieuwe commissie Zoals u wellicht nog wel zult weten, is tijdens de afgelopen Jaarlijkse Algemene Vergadering meegedeeld dat een commissie in het organisatieschema van Antilopen is toegevoegd; de Vrijwilligerscoördinatie. De vrijwilligerscoördinatie valt in het schema direct onder het bestuur, waarbij de secretaris verantwoordelijk is voor de coördinatie binnen de commissie. In het kader van de “Versterking van de Verenigingsstructuur”, een speerpunt van het bestuur dit seizoen, is kritisch gekeken naar de structuur van Antilopen. Inmiddels ligt er een organisatieschema waarin alle commissies benoemd zijn met de belangrijkste taken/functies en daarbij de functieomschrijvingen. Dit is een goed uitgangspunt voor de vrijwilligerscoördinatie om inzicht te krijgen in vacatures. Taken Eén van de taken is dan ook het zoeken naar enthousiaste vrijwilligers en de vacatures invullen. Een stukje administratie hoort hier ook bij. De commissie zal een database gaan bijhouden met uitgebreide informatie over leden, ouders van leden, vrijwilligers en dergelijke. Dit zal ons helpen bij het zoeken naar geschikte kandidaten. Deze database zal uitsluitend door onze commissie gebruikt worden, waarbij iedereen erop vertrouwen kan dat de gegevens door niemand anders dan de commissie ingezien worden. Naast het deel vrijwilligers, zal ook de ledenadministratie onder onze commissie vallen. Het inschrijven en opgeven van nieuwe leden bij de bond. Kortom alles over Leden- en Vrijwilligersadministratie valt vanaf heden onder de commissie Vrijwilligerscoördinatie. Bezetting Op dit moment bestaat de commissie uit 4 personen. Bert de Graaf zal de database maken,

bijhouden en up-to-date houden. Willie Berends zal een groot aandeel hebben in het zoeken naar vrijwilligers en het invullen van de vacatures. Cor Osnabrugge is verantwoordelijk voor het inschrijven van nieuwe leden en zorgt ervoor dat de leden officieel bij de bond geregistreerd staan. De overige taken binnen onze commissie zullen we met elkaar uitvoeren Enquête Op dit moment zijn we bezig om de database vorm te geven. We zijn bezig om zoveel mogelijk informatie binnen te krijgen, via diverse kanalen. Om de gegevens van onze leden up-to-date te maken, hebben we een enquête gemaakt die we willen rondsturen. De vraag aan alle leden is om de enquête in te vullen. Het betreft een aantal persoonlijke vragen over bijvoorbeeld opleiding, werk, ervaringen etcetera. Maar ook willen we graag een overzicht hebben van de korfbalervaringen en bijvoorbeeld gevolgde cursussen. Hoewel het om persoonlijke zaken gaat, hopen we dat iedereen bereid is om deze vragen te beantwoorden. Zoals al genoemd, zullen de gegevens alleen binnen onze commissie blijven . De enquête kan opgevraagd worden via internet: http://www.xs4all.nl/~labigra/ledeninform atie2.htm Voor het gemak zullen we dit ook nog in de eerstkomende nieuwsbrief vermelden. Tot Slot Op dit moment zijn we bezig om de commissie vorm te geven. Wij hebben er zin in om ons in te zetten voor de leden en vrijwilligers en de commissies voldoende bezet te krijgen en te houden. Voor vragen over leden- en vrijwilligersadministratieve zaken kunt u bij ons terecht.

7


“Korfbal, koeknuffelen en landschap.” Een kopje koffie, een glas wijn en wat chips waren goede randvoorwaarden voor een leuk gesprek over het werk, de geschiedenis als speler en de huidige betrokkenheid bij Antilopen van Frans ter Maten (51). Tweemaal werd het gesprek onderbroken door het naar bed gaan van de kinderen, Wouter en Lisa. Zijn vrouw Anita van Buren hield zich afzijdig, maar zorgde soms voor een welkome aanvulling. Over zijn tijd als speler niets dan goeds. Hij was een rolmodel. ‘Na een hele wedstrijd niet gezeurd te hebben tegen de scheids, schopte ik me na afloop uit frustratie een gebroken teen.’ Door Ron Berends en Jeroen Fleuren

Frans ter Maten is al veertig jaar lid van Antilopen, maar zijn fanatisme is door de jaren heen niet minder geworden. Vroeger een gedreven baasje in het veld, nu een hartstochtelijke supporter van het 1e en van zijn kinderen. ‘Langs de lijn ben ik net zo fanatiek als vroeger in het veld.’ Wouter (13) speelt in de C1 en Lisa (15) in de B2. Lisa is een nichtje van Marthe, uit de B1. Zij zijn kort na elkaar geboren en kwamen samen op korfbal. Het beviel Lisa erg goed, waardoor ook Wouter op korfbal besloot te gaan. Tijdens zijn actieve korfbaljaren speelde Frans onder meer veertien jaar in het 1e;. Tegenwoordig is hij nog direct betrokken door de ‘functie’ van techniektrainer. Naast deze korfbalgerelateerde zaken is hij druk met zijn werk. Hij is directeur van ‘Landschapsbeheer Utrecht’ en van de ‘Stichting Erfgoedhuis Utrecht’. Dit jaar zullen deze organisaties fuseren tot de Stichting ‘Landschap Erfgoed Utrecht’. Toen we wat research deden naar Frans, stuitten we vrij snel op een foto waarop hij tegen een koe aan ligt en op een gedicht van zijn hand. Het zogenaamde koe-knuffelen bleek een bedrijfsuitje waaraan hij werd onderworpen.

leuk om te doen en ik een serie gedichten brengen.’ De overige van informatie over

Was het leuk? ‘Een normaal weldenkend mens doet zoiets niet zomaar. Na enige scepsis aan het begin, bleek het toch leuk te zijn en, mits je ervoor open stond, ontspannend. Het dichten is een hobby, waar ik rond mijn veertigste mee begonnen ben. Het is heb dientengevolge onlangs op postkaarten uit laten resultaten bij het inwinnen Frans ter Maten gingen

voornamelijk over zijn werk in het landschapsbeheer. Landschapsbeheer Wat houdt je werk precies in en hoelang doe je het al? ‘Ik ben inmiddels 28 jaar directeur van Landschapsbeheer Utrecht. Het werk wat we doen is vooral gericht op het bijstaan van particuliere grondbezitters, om hun landschap zo goed mogelijk te beheren. Dertig mensen staan op de loonlijst, daarnaast zijn ongeveer drieduizend vrijwilligers per jaar actief, die zich inzetten voor het landschap door onder andere het knotten van wilgen. Ondanks dat de naam Landschaps-beheer misschien anders doet vermoeden, zijn we een particuliere stichting, die zijn inkomsten voor

“Een normaal weldenkend mens doet zoiets niet zomaar.” ongeveer dertig procent uit subsidies haalt en voor de overige zeventig afhankelijk is van donaties, bijdragen van de ‘cliënten’ en giften van bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij. Ons doel is behoud, beheer en ontwikkeling van het waardevolle landschap van Utrecht. Het idee daarbij is zoveel mogelijk in de geest van de natuurlijke geschiedenis van dat gebied te blijven. Als je dat niet doet, gooi je als het ware het kind met het badwater weg.’ Na de aankomende fusie met de Stichting Erfgoedhuis Utrecht zal de organisatie doorgaan als de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Wat zal dit tot gevolg hebben voor de werkzaamheden? ‘De Stichting Erfgoedhuis Utrecht valt pas recent onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ben gevraagd de fusie vorm te geven. Het is de bedoeling dat we ons gaan inzetten voor zowel het landschap als het culturele erfgoed in de provincie Utrecht. Onder meer kastelen en oude boerderijen vallen dan binnen onze ‘doelgroep’, maar ook de geschiedenis van Utrecht. Naast behoud van een

8


gebied, kijken we ook naar mogelijkheden om het te ontwikkelen. Het is interessant werk, doordat we actief meedenken met grondeigenaren; ondanks dat ze niet verplicht zijn ons advies te volgen, kunnen we ze regelmatig van dienst zijn, met als resultaat dat er bewust wordt omgesprongen met deze collectieve goederen.’ Korfbalcarrière Hoe ben je op korfbal gekomen? ‘Ik had de C-leeftijd van tegenwoordig, toentertijd was dat de B en was bevriend met Ruud Lith. Zijn oom was Kees Terol, die de club heeft opgericht. Wanneer Kees jongeren tegenkwam in het dorp, werden ze aangesproken, of ze op korfbal wilden komen. Een vrij directe wijze van ledenwerving zouden we dat nu noemen. Samen met Ruud ben ik toen lid geworden.’ Je maakte, helemaal voor die tijd, op jonge leeftijd je debuut in het 1e en je hebt het lang uitgehouden in de hoofdmacht. ‘Ja, toen ik 21 was kwam ik in het eerste te spelen. Zo goed was ik toen nog niet, maar ik heb natuurlijk m’n lengte mee. Veelvuldig kwam ik dan ook onder de paal te staan. Dit was soms zeer tegen mijn zin omdat ik veel liever aanviel. Onafgebroken heb ik in het 1e gespeeld tot mijn 30e , waarna ik er twee jaar tussenuit geweest ben. Ik had m’n arm uit de kom gehad en dat bleef me parten spelen. Na twee jaar ben ik onder Wim de Bruin voor nog eens een periode van vier jaar teruggekeerd. Ik vind zelf dat ik Dromende dichter met koe rond mijn 30e op mijn hoogtepunt was; een laatbloeier dus. Het duurde even voordat ik mezelf motorisch zo had ontwikkeld dat ik m’n lengte optimaal kon benutten. Inmiddels op 36-jarige leeftijd is er een eind gekomen aan mijn periode in senioren 1. We speelden toen overgangsklasse, wat erg mooi was voor een club als Antilopen. In de loop der tijd heb ik samengespeeld met onder meer Joyce Ockerse, Jerry Urbach, Nancy Laheij en Jack den

“Langs de lijn ben ik net zo fanatiek als vroeger in het veld.” Heijer. Het jaar dat ik stopte, begon de lange periode in het 1e voor Jack. Ook heb ik acht jaar samengespeeld met Anita van Buren, mijn vrouw. Het boterde in het veld niet zo tussen ons, dus het drievakskorfbal was wat dat betreft wel een

uitkomst. Toen we verkering kregen speelde zij bij Woudenberg; uiteindelijk trok ik dus aan het langste eind en is zij bij Antilopen komen spelen.’ Via Kees Terol is het korfbal in Spanje opgezet. Groots was voor die tijd de reis die Frans met Antilopen naar Spanje maakte om daar een toernooi te spelen. Internationale samenwerking en uitwisselingen stonden nog in de kinderschoenen. ‘Een groot avontuur. Het was erg leuk om daar te spelen tegen mensen die nog pas net met korfballen waren begonnen.’ Een rijke korfbalhistorie dus, waar hij uit kan putten. Na Cor Osnabrugge is hij dan ook het langst lid van de club, met een korte afwezigheid van enkele jaren. Hij is, evenals enkele andere Antilopers, zoals Jan Costa en Jerry Urbach, weer wat actiever geworden na een tijd niets gedaan te hebben. Heeft het gevolgen voor de club dat mensen op een bepaalde leeftijd weggaan en vervolgens terugkeren als hun kinderen gaan korfballen? ‘Vroeger was ik in een hechte groep erg actief voor de club. Zowel Anita als ik deden naast het spelen en ons werk nog veel op het organisatorische vlak. Je merkt dat, wanneer je kinderen krijgt, de aandacht uitgaat naar andere dingen dan korfbal. Nu is het leuk om weer actief te worden. Dit zie je bij meer mensen gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er feitelijk een generatie mist in de club. Hierdoor komt al het zware werk op de schouders van een kleine groep mensen terecht, wat een club kwetsbaar maakt. Het is moeilijk dit te veranderen. Dus alle lof voor de groep mensen die dag en nacht klaar staan voor de club. Zij maken Antilopen tot de vereniging die het was en nu is.’ Je bent sinds kort actief als techniektrainer. Bij welk team doe je dat en zie je veel resultaat? ‘Sinds vorig seizoen ben ik zo nu en dan bij trainingen aanwezig en neem ik spelers apart om hen puur op het technische gedeelte te coachen. Ik begon bij de D1, waar toen Wouter in speelde. Waar de trainers vaak weinig aandacht aan techniek lijken te besteden, ligt het probleem bij het gebrek aan tijd. Voor mij is het een uitgelezen mogelijkheid om mensen echt individueel wat bij te brengen. Dit seizoen doe ik het bij de A1. Het is erg leuk om te zien dat spelers de tips oppakken en beter worden. 9


Grenzeloos Antilopen In het laatste jaar zijn toch veel Antilopen-leden de wijde wereld in getrokken. In deze rubriek de verhalen over hun levens, de vreemde culturen en toekomstverwachtingen. Deze editie beginnen we met oud-voorzitter Marien Keizer die samen met zijn vrouw Marèl de Wit en hun zuigeling Bram afgelopen herfst zijn vertrokken richting Slowakije. Door Marien Keizer

Het verzoek aan ons om een nieuwe ‘buitenland’ rubriek te openen voor de toch wel indrukwekkende opvolger van de Prikkel! Natuurlijk werken we daar aan mee, het is tenslotte alweer even geleden dat ik voor Antilopen geschreven heb. Een rubriek suggereert een terugkerende serie dus ik ben wel benieuwd wie aflevering vier zal schrijven, maar dat terzijde. De email van Jeroen bevatte enige richtingaanduiding voor het stuk dus laten we ons daar aan houden.

in Bratislava om het team aan te sturen en in februari werd ik gepolst of ik geïnteresseerd was om voor twee jaar uitgezonden te worden en lokaal het team te begeleiden. Helaas geen Italië of Zuid Afrika (zijn best een beetje jaloers op Ronald), maar het leek ons toch een leuke uitdaging. Moet gezegd worden met Marèl acht maanden zwanger van Bram was dat niet echt een lekker getimede vraag, maar goed ik ben er letterlijk mee weggekomen.

“Welke eigenaardigheden of “Waar zitten jullie en hoelang opvallende dingen heeft de gaat dat duren?” cultuur daar?” In Pozsony of Pressburg, sinds Als taal onder cultuur mag vallen iets meer dan een eeuw ook wel Sinterklaas is ook in Bratislava geweest en dan kunnen we stellen dat deze bekend als Bratislava. Terwijl van dat gehele gebeuren wordt je best ons stevig tegenvalt met een iedereen in het westen van een beetje moe hele berg naamvallen die een Europa zich druk maakt over ‘Oost’-Europeanen woord veranderen bij één, twee of veel, dood, die naar het westen komen leek het ons een goed levend, vrouwelijk, mannelijk, stilstaand of plan om dan maar van de hier vrijgekomen ruimte bewegend enzovoorts. Ondertussen hebben we gebruik te maken. Voor de komende twee tot drie begrepen dat Slowaaks één van de meest lastige jaar worden we gesponsord door mijn werkgever talen ter wereld is en veel verder dan de en daarna zien we wel weer verder. De Slowaken standaard toeristenwoorden komen we dan ook zelf benoemen Bratislava ook wel gekscherend het nog niet. Wel zijn de mensen vreselijk aardig en ‘hoofddorp’ aangezien het met minder dan een behulpzaam. We zijn af en toe in contact met half miljoen inwoners één van de kleinste andere ‘expats’ en daar begrijpen we van dat de Europese hoofdsteden is, maar schromen kleinschaligheid van Bratislava en de plezierige vervolgens niet om het tussen de tien keer houding van Slowaken het een toegankelijk land mooiere steden Budapest -twee uur maken, behalve die verrekte taal dan. stroomafwaartsen Wenen –één uur Een paar grappige culturele dingen (mensen stroomopwaarts- wel de parel aan de Donau te die op de partij voor de dieren hebben gestemd noemen. Nu is het zowel geen dorp maar ook even een alinea overslaan). Het lokale kerstdiner geen parel, het is een leuk stadje met de bestaat uit karper. Met veel plezier hebben mijn faciliteiten van een hoofdstad en leuk genoeg voor medewerkers mij uitgelegd dat je die dan levend één of twee dagen toeristje spelen… kortom prima moet kopen, deze zwemt dan twee (?) dagen in je om te wonen. badkuip zodat de darmen fijn leeg zijn en dan hoort het familiehoofd een einde aan het tijdelijke “Wat is de reden waarom jullie daar zitten?” huisdier te maken en ja er is mij de verfijnde Ik werk al een aantal jaren voor AT&T (American technieken van deze daad uitgespeld… men Telephone & Telegraph, zeg maar de Amerikaanse vraagt dan natuurlijk niet waar de familie zich KPN) en geef leiding aan een team mensen wast… Ook een leuke gewoonte is dat met Pasen verspreid over Europa. Voor mijn werk reisde ik al de heren (meestal puberende jongens) aardig wat door Europa, echter sinds twee jaar ongetrouwde meisjes mogen natgooien en zelfs heeft AT&T meer werk richting Slowakije gebracht met een soort roe mogen ‘slaan’ als dank voor waardoor nu ongeveer driekwart van mijn team deze behandeling hoort de dame in kwestie een hier zit. Vorig jaar was ik al twee keer per maand lokaal sterk drankje te serveren.

10


Om het even in verhoudingen te trekken: opera, ballet, klassieke muziek, theater etcetera zijn zeer toegankelijk en worden vaak bezocht. De meeste jonge mensen kennen hun klassiekers heel wat beter dan wij.

Groeten uit Bratislava, standbeeld voor de deur van één van de beste gebakjeswinkels in de stad

“Hoe volgen jullie Nederland (het land als geheel en/of Antilopen) nog?” De eerste twee maanden hebben we ons niet echt met Nederland bezig gehouden, totdat we door de nieuwe Nederlandse ambassadeur werden uitgenodigd om bij hem de verkiezingsuitslag te komen volgen. Nu waren we hier niet echt in

geïnteresseerd, maar het was een leuke man en ook een goede gelegenheid om wat andere Nederlanders te leren kennen. Nu hoef ik niet te vertellen hoe die uitslag verlopen was, maar onze interesse in Nederland was wel weer nieuw leven ingeblazen. Sindsdien volgen we dagelijks via kranten.com het Nederlandse nieuws. Antilopen hebben we natuurlijk wel gevolgd (!) niet alleen via de website. Maar ik heb eigenlijk wel wekelijks contact met Paul. Hij smst mij op zaterdag altijd de uitslagen door, soms met de verkeerde tegenstanders maar wel altijd met de juiste uitslag. Helaas, het zou voor het eerste best leuk zijn als Paul sommige uitslagen omgedraaid zou hebben. Met de kerst zijn Jack en Irene langs gekomen en zijn we weer geheel op de hoogte gebracht van alle details. Het is jammer dat hier niet gekorfbald wordt want Marèl is inmiddels hersteld van haar blessure en had wel weer zin om te korfballen. Nu zijn we wel al een keer een zaterdag wezen skiën, dat is ook leuk en met de net gevallen sneeuw gaan we dit zeker herhalen. Groet, ook namens Marèl en Bram

11


Door Karen Schipper

Kom je eruit? Je krijgt hulp op de volgende pagina. Maar de echte doorzetters proberen het natuurlijk eerst even zelf!

MoppenMand Twee buitenlanders en een Nederlander zijn aan het opscheppen. De ene buitenlander zegt: “In mijn land hebben ze eens binnen twee jaar een heel kasteel gebouwd.” Zegt de andere buitenlander: “Dat is nog niks. In mijn land zetten ze binnen een jaar een hele fabriek neer.”

Een nogal verwaande toerist tegen de dorpswinkelier: “In dit dorp verkopen jullie zeker geen hondekoekjes?”. Winkelier: “Zeker wel meneer. Er komen hier meer mensen zoals u. Moet ik ze voor u inpakken of eet u ze hier op?”

Dan rijden ze met de auto Rotterdam binnen en zien ze de Euromast staan. “Wat is dat voor een ding?” vragen de buitenlanders. “Ik zou het niet weten”, antwoordt de Nederlander. “Vanochtend stond ie er nog niet.” 12


Lot Elke week voelt Lot dat het schieten beter gaat. Ze weet nu heel goed hoe ze haar vingers genoeg moet spreiden zodat ze de bal goed vast heeft. En het lukt haar steeds beter om haar lichaam recht te houden wanneer ze schiet. Niet met haar kont naar achteren te springen en niet heel erg naar voren te duiken. Gewoon mooi recht en met beide benen netjes naast elkaar. Goed door de knieën en lekker veel kracht zetten. Haar trainster Marja heeft een manier gevonden om haar daaraan te laten denken. Ze roept gewoon; “Denk aan Lex!”. Lot heeft Marja een keertje verteld dat Lex, haar oudere broer van 9, haar uitlacht en zegt dat ze nooit ver genoeg zal kunnen schieten. Lex weet niet eens wat korfbal is, hij speelt voetbal met zijn vriendjes. Pfff Lex. Maar het gaat dus goed. Zo goed dat ze aan haar hebben gevraagd of ze binnenkort eens een keertje een wedstrijd durft te spelen op de zaterdagochtend. Daar schrok Lot wel een beetje van. Zo, een wedstrijdje.. Mmm, gelukkig mag ze daar nog even over nadenken. En kan ze daarvoor toch nog maar eerst heel veel oefenen. Een wedstrijdje….mmm. Dat wordt heel veel nagels bijten tot die tijd…

REBUS Op een prachtige dag ging Goofy naar de stad, om boodschappen voor zijn zieke buurvrouw te doen. Hij nam bij de slager twee ons rookvlees mee, haalde bij de bakker een gesneden brood en bij de melkman een fles koele gesteriliseerde melk. Toen Goofy terug kwam met de boodschappen, kreeg hij van haar een munt voor de moeite.”Wat ga je ervoor kopen?” zei ze. “Iets lekkers?” “O nee” zei Goofy “Ik ga meteen weer naar de stad! Ik koop er een portemonnee voor! Dan kan ik mijn munt er in bewaren!”

…. Volgende keer lees je meer over de avonturen van Lot op het korfbalveld

13


14


In Memoriam

Lydia van den Berg Erik Brouwer, voorzitter KC Antilopen

Overgenomen uit Korfbal! Nr. 5 – 26 januari 2007

Op zondag 14 januari is Antilopen-lid Lydia van den Berg na een langdurige ziekte op 51-jarige leeftijd overleden.

Zondag 14 januari is KNKV- en IKFmedewerkster Lydia van den Berg na een slopende ziekte op 51-jarige leeftijd overleden. Lydia laat haar vader en zoon Kjell achter

Lydia was zeer betrokken bij onze vereniging, al was Antilopen niet haar eerste korfbalclub. Toen zij zich als lid bij de vereniging aanmeldde kwam was ze reeds seniorendame. Lydia vond van zichzelf dat ze geen groot korfbal talent was, maar dat ze door haar lengte wel gezien werd als een waardevolle speelster. Ze speelde in die tijd in het derde team, maar werd ook regelmatig ingezet in andere teams. Lydia was niet alleen betrokken bij KC Antilopen. Ook voor de korfbalsport in het algemeen heeft zij veel betekend. Zo werkte zij bij KNKV en IKF en verrichtte daarnaast ook veel vrijwilligerswerk. Ondermeer groeide Lydia uit tot het gezicht, de stem en de vraagbaak van het IKF. Vele vertegenwoordigers van korfbal over de hele wereld en uit de sportwereld in het algemeen zijn met Lydia in contact geweest. Door haar enorme know-how fungeerde ze als kennisbank voor velen en was de spil in het web van de organisatie die korfbal over de hele wereld heeft verspreid. Na een periode uit beeld te zijn geweest bij Antilopen kwam ze samen met haar zoon Kjell weer terug. Terwijl Kjell zich ontwikkelde tot belangrijke speler zette Lydia zich steeds meer in voor de vereniging. Lydia was niet iemand die functies ambieerde die haar op de voorgrond plaatste, maar ze verrichtte des te meer werk achter de schermen. In eerste instantie hield Lydia zich bezig met technische zaken in onze vereniging. Zo deed ze geruime tijd het wedstrijdsecretariaat en nam zij later ook zitting in de technische commissie. Binnen deze commissie was zij onder meer van grote waarde vanwege haar kennis en contacten binnen de korfbalwereld. Na haar afscheid van de technische commissie werd haar betrokkenheid er zeker niet minder op. Zo was ze trouwe supporter van het eerste team en was ze vaak te vinden op het Antilopen-veld of in sporthal de Korf. Lydia heeft zich de laatste jaren voor Antilopen ingezet binnen de Sponsorcommissie. Ook hier kwam haar niet aflatende betrokkenheid naar voren. Ondanks haar ziekte en dankzij haar wilskracht verzamelde ze steeds weer energie die ze vervolgens in de club stak. Dankzij haar vastberadenheid en de vele tijd die zij investeerde wist zij ondernemers over te halen in zee te gaan met onze club en zo onze korfbalsport te ondersteunen. Een vereniging is groter dan alleen de spelende leden. Heel belangrijk zijn die mensen die, achter de schermen in hun vrije tijd, heel veel werk verzetten zodat anderen kunnen sporten. Vaak zijn juist die mensen mede bepalend voor wat een vereniging waard is. Lydia was iemand die mede bepaalde wat onze vereniging waard is. Wij zullen haar zeer missen.

Lydia van den Berg was van 1977 tot 1984 in dienst van het KNKV als directiesecretaresse. Fred Harting was de eerste directeur die ondersteund werd door Lydia en velen zouden daarna volgen. Na de geboorte van haar zoon Kjell stopte Lydia tijdelijk met werken. Haar vrijwilligerswerk voor de IKF ging echter door. De International Promotion Committee Student Korfball kon op haar onvoorwaardelijke steun rekenen en samen met Anja van HaasterenKromhout had ze zitting in de Development and Promotion Committee. De liefde voor de sport bracht Lydia in 1996 weer terug bij het KNKV, waar ze aan de slag ging voor haar grote passie; de IKF. In de jaren die volgden groeide Lydia uit tot het gezicht, de stem en de vraagbaak van de IKF. Vele vertegenwoordigers van korfbal over heel de wereld en uit de sportwereld in het algemeen zijn met Lydia in contact geweest via telefoon, brief, email of persoonlijk. Door haar enorme know-how fungeerde ze als kennisbank voor velen en was ze de spil in het web van de organisatie die korfbal over de hele wereld heeft verspreid. Lydia reisde door haar functie de hele wereld over en genoot van de tijd in het buitenland. Bij alle grote evenementen was ze aanwezig en ook de vergaderingen van de Executive Committee gingen als het ook maar even kon niet aan haar voorbij. Tijdens de vele reizen kwam Lydia in contact met vele korfbalfanatici en werd ze gesterkt in haar liefde voor de sport. Lydia zal worden herinnerd als een zeer gedreven collega waar je op kon bouwen. Ze was een sterke vrouw met ontzettend veel kennis van zaken die ook graag de regie in handen hield. Lydia moest dan ook met pijn in haar hart uiteindelijk stoppen met werken. Iets wat ze tot het allerlaatste moment heeft uitgesteld, want de IKF was naast haar zoon Kjell haar grote liefde. Lydia heeft gevochten en verloren. Haar verliezen is een grote aderlating voor de IKF en een groot gemis voor haar collega’s van de IKF en het KNKV. Lydia, we zullen je missen. 15


Kantinecommissie Door Johan Boersen

Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo veel van. Maar achter de schermen wordt wel veel gedaan. Naast het op voorraad houden van ons assortiment wordt ook naar nieuwe producten gekeken om tijdelijk of helemaal in het assortiment op te nemen. Helaas is er de laatste tijd niet veel van te zien geweest omdat wat op de markt kwam te duur was om nog een goede winstmarge te halen. Nu lijkt het meteen dat bij de kantine alles draait om de winst, maar dat is natuurlijk niet zo. Onze kantine is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar het gezellig moet zijn. Dat brengt mij meteen op het volgende. Straks krijgen we een nieuwe kantine en ja daar moeten we ons ook thuis voelen. Er is al een aantal mensen dat over de inrichting nadenkt maar je mag natuurlijk ook jouw idee laten horen. Spreek gerust een van de commissieleden aan of stuur een mailtje naar de kantinecommissie. Ook veiligheid speelt natuurlijk een rol bij de kantinecommissie. Momenteel zijn we bezig om te kijken naar andere glazen en daar speelt uiteraard veiligheid een grote rol bij. Tevens zijn we bezig met onderhandelingen met onze leveranciers. Dit kost veel tijd maar het is ook wel weer eens goed om de contracten weer eens door te nemen en je breder te oriĂŤnteren op wat er nog meer op de markt is. Wellicht horen jullie in de volgende Stip! meer van ons.

16


Commissie Scheidsrechterszaken Door Menno Langenberg

Ja, je leest het goed, we hebben er weer een commissie bij! Hobbyisme of pure noodzaak? Ik denk het laatste. We hebben namelijk te maken met een groot scheidsrechtersprobleem. Binnen onze vereniging hebben we te weinig gekwalificeerde scheidsrechters die op het gewenste niveau kunnen worden ingezet. Dit leidt al geruime tijd tot (hoge) boetes en, als de plannen van de bond doorgang vinden, tot terugplaatsing van ploegen naar de breedtekorfbalcompetitie in de toekomst. Omdat het hier om een probleem gaat dat ook bij andere sportbonden speelt heeft het NOC/NSF een “Masterplan Arbitrage” opgesteld. Het KNKV zal vanaf begin 2007 actief overleg gaan plegen met de overige deelnemende bonden aan dat project. Vooruitlopend daarop heeft het KNKV een “Rompregeling Arbitrage” geschreven en is het is de bedoeling dat men, na overleg met de achterban, op korte termijn een eigen “Masterplan Arbitrage” zal presenteren. Bovenomschreven plannen van de KNKV, maar ook het feit dat onze vereniging de laatste jaren een chronisch tekort heeft aan gekwalificeerde scheidsrechters die kunnen en willen fluiten, maakt het noodzakelijk een “scheidsrechterscommissie” in het leven te roepen. Op 28 november 2006 hebben we met een grote groep leden “gebrainstormd”. Tijdens deze avond bleek de betrokkenheid groot en realiseerde iedereen zich dat het hier gaat om een probleem waarmee wij allemaal te maken hebben; zonder scheidsrechter kan er namelijk niet in competitieverband gespeeld worden. Op dit moment zijn Nic Laheij, Wilfred van der Pas en ondergetekende bezig om het beleidsplan uit te werken. Wij rekenen er op dat jullie ons daar bij willen helpen. Het is de bedoeling het beleidsplan in maart 2007 af te ronden, waarna ook het bestuur gevraagd zal worden zich hierover uit te spreken. Het streven is dat de nog samen te stellen scheidsrechterscommissie aan het eind van het seizoen start met de uitvoering van het plan. Als dat niet lukt zal het startschot in augustus/september 2007 worden gegeven. Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden.

Supportersvereniging Antilopen Door Arjan Verschoor

De SV organiseert een…... SPANDOEKENWEDSTRIJD! Voor wie?: Alle jeugdleden van Antilopen Wanneer: Vrijdag 2 maart om 18.30 Waar: Kantine Antilopen Er zullen spandoeken gemaakt worden, die op zaterdag 3 maart in de Korf worden gehangen. Tevens zullen de mooiste 3 spandoeken beloond worden met een leuke prijs. Er zal een deskundige jury zijn die de spandoeken zal beoordelen. De uitslag zal op zaterdag 3 maart in de rust van het 1ste bekend worden gemaakt. Het 1ste heeft onze steun nodig tijdens deze laatste wedstrijd van het zaalseizoen dus geef je nu op voor de spandoekenwedstrijd, dan maken we er een mooie dag van met veel sfeer en gezelligheid! Als je 2 maart mee wil doen, stuur dan een mail naar sv@antilopen.nl Tevens zal er op 3 maart een losse verkoop van kleding (voorraad) van de SV zijn tegen aantrekkelijke prijzen.

17


Knotsgekke competitie zorgt voor veel onduidelijkheid Door Kjell Pater

Waar op het veld de verschillen tussen de ploegen klein zijn is het dit zaalseizoen zowaar nog gekker. Alle ploegen kunnen winnen van elkaar waardoor de ranglijst per week drastisch kan omslaan. Antilopen begeeft zich inmiddels net boven de rode streep maar weet dat het nog steeds punten moet blijven pakken om zeker te zijn van lijfsbehoud.

Zaterdag 9 december: DFD – Antilopen 11-14

In een eentonige wedstrijd waarin Antilopen driekwart van de wedstrijd het beste van het spel heeft gaan de ploegen de eerste helft gelijk op. De scherpte in de eindpass ontbreekt bij de ploeg uit Leusden, waardoor niet al in de eerste helft afstand genomen kan worden. Nadat Antilopen lange tijd op 10-11 staat beslist men de wedstrijd in een tijdsbestek van 5 minuten door het definitieve gat te slaan om uiteindelijk een vrij gemakkelijke 11-14 overwinning te boeken.

Zaterdag 16 december: Antilopen – Thrianta 13-16

Misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen aangezien Antilopen geen moment laat zien waartoe het in staat is. Gewillig laat Antilopen over zich heen lopen en toont nooit de wil om te winnen. Dat het blijft bij een 13-16 nederlaag komt vooral doordat Thrianta ook geen groots korfbal liet zien.

Zaterdag 23 december: Vlug & Vaardig – Antilopen 4-19

Na de wanvertoning van het vorige weekend moest er gewonnen worden van Vlug & Vaardig om niet al in een vroeg stadium tegen degradatie te moeten strijden. Met Loes Koring terug in de basis op de plek van Irene Veenendaal speelt Antilopen een degelijke eerste helft waar de tegenstander op een 4-8 achterstand wordt gezet. Wat in de tweede helft gebeurde kon niemand voor mogelijk houden, want Vlug & Vaardig wist geen enkel doelpunt meer te produceren. Antilopen daarentegen speelde frivool en zocht geduldig naar de juiste momenten om toe te slaan. Uiteindelijk eindigde de afstraffing voor Vlug & Vaardig bij 4-19. Een wedstrijd die veel spelers van Antilopen zich nog lang zullen heugen.

Zaterdag 13 januari: ASVD – Antilopen 14-13

De eerste return van de competitie vond plaats tegen ASVD. Een ploeg waar Antilopen de laatste jaren maar niet van kan winnen. Ook nu bleek ASVD te sterk, maar Antilopen was zeer dichtbij gekomen. In een eerste helft die tot 2-2 gelijk opging liep ASVD uit naar een 9-

Loes neemt een schot tegen Sparta Zwolle (17-11)

3 ruststand. Een schier onmogelijke opgave voor de Leusdenaren, maar met vechtlust, strijd en passie kwam Antilopen in de slotfase nog heel dichtbij om uiteindelijk te finishen bij 14-13.

Zaterdag 20 januari: Antilopen – CSL 13-15

De wedstrijd tegen CSL betekende de tweede nederlaag op rij. Met Jaco Schippers weer terug van een blessure op de plek van Joost van Woerkom speelde de ploeg een sterke eerste helft die werd afgesloten bij 8-6. In de tweede helft ging de ploeg te slordig om met de geboden kansen en stapelde het aantal fouten zich op. Daar wist CSL dankbaar van te profiteren door met de twee punten naar huis te gaan, 13-15.

Zaterdag 27 januari: Antilopen – Sparta 17-11

De belangrijke wedstrijd tegen Sparta stond in het teken van de strijd tegen degradatie. Sparta is een ploeg die het vooral moet hebben van de fysieke kracht en dat bleek ook wel deze wedstrijd. Korfballend kwam de ploeg uit Zwolle er niet aan te pas waardoor ze door middel van fysieke kracht probeerden het spel van Antilopen te ontregelen en aanvallend doelpunten te forceren. Dit lukte amper omdat Antilopen rustig haar eigen spelletje bleef spelen en op de juiste momenten wist te scoren. Via 6-4 werd een 10-5 ruststand bereikt. In de tweede helft liet Antilopen de ploeg uit Zwolle niet meer dichterbij komen waardoor de punten dik verdient in Leusden bleven, 17-11. De komende weken staan nog enkele belangrijke ontmoetingen op het programma. Allereerst moet Antilopen op bezoek bij Drachten om vervolgens DFD thuis te ontvangen. In de slotfase van de competitie moet Antilopen het nog opnemen tegen de laag geklasseerde ploegen Thrianta en Vlug & Vaardig. Douwe de Haan, trainer/coach CSL:

‘Door de goede resultaten van de laatste weken staat CSL opeens bovenaan in de Overgangsklasse A. Het eerste doel van deze ploeg was een plek tussen de plaatsen 3 en 5, maar nu mag de ploeg stiekem naar boven gaan kijken. Doordat in principe alle ploegen van elkaar kunnen winnen is er nog van alles mogelijk, zowel onderin als bovenin. Voor de koppositie is ASVD voorlopig even afgehaakt met een achterstand van 3 punten op ons en Drachten. Drachten blijft voor mij de grote favoriet, maar wij zullen er alles aan doen om zo lang mogelijk mee te blijven doen. Onderin schat ik dat Sparta en Vlug & Vaardig eruit zullen vliegen omdat deze ploegen kwaliteit te kort komen voor de Overgangsklasse. In mijn optiek zal Antilopen op een vierde plaats eindigen 18 achter Drachten, CSL en ASVD.’


Antilopen

ASVD/Agromedia

CSL

DFD

Antilopen heeft het contract met hoofdtrainer Erwin Ligt en assistent-trainer Bert Brandsen (Antilopen 2) met 1 jaar verlengd. Het contract zou aan het einde van dit seizoen aflopen. Verder, 17 februari wordt de nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd.

De 18-jarige ASVD-speler Friso Boode is opgeroepen voor het Nederlandse team onder 19 jaar. Daardoor heeft hij een B-status afgedwongen van het NOC/NSF. De eerste interland zal tegen België zijn op 3 en 4 februari.

CSL trainer Douwe de Haan wordt met ingang van het nieuwe seizoen de trainer van hoofdklasser Rodenburg. Hij had al eerder aangegeven te willen vertrekken bij CSL aan het einde van het huidige seizoen.

Geen nieuws

Statistieken

Het Ligt gezien Door Erwin Ligt

OVERGANGSKLASSE A

Zakelijk Het 2e is op dit moment ruime koploper en is zelf de grootste tegenstander.Als iedereen zijn of haar normale niveau haalt en presteert als team dan hoeft er niet één punt meer verspeeld te worden. Natuurlijk gaat de kampioensdruk nu meespelen maar met jeugdigheid en ervaring in dit uitgebalanceerde team hoeft dat ook geen probleem te zijn.Nu is het een kwestie van tijd wanneer we de champagneflessen uit de koelkast kunnen halen. Bij het 1e ligt het even anders in deze poule des doods. Bij 2 wedstrijden winst kijk je echt naar boven en bij 2 wedstrijden verlies sta je op een degradatieplaats. Zo werden er 2 weken verloren, namelijk uit bij ASVD en vorige week thuis van CSL. Hierdoor stonden we op een gedeelde degradatieplaats samen met Sparta (Zwolle). Deze wedstrijd werd dus van cruciaal belang om boven de streep te komen. Met een zeer gedisciplineerde wedstrijd werd deze gewonnen met 17-11. Wanneer wij iedere wedstrijd deze discipline en zakelijkheid kunnen opbrengen dan kunnen wij nog een behoorlijk aantal punten halen uit de laatste 4 wedstrijden. Gelukkig weten we nu ook weer wat een thuiswedstrijd winnen is. Dit geeft ons wel een prettig gevoel richting de supporters die bij de thuiswedstrijden goed van zich laten horen en dat hebben we zeker nodig.

1 CSL

10

14

165

146

(19)

1 Drachten

10

14

162

145

(17)

3 ASVD

10

11

148

135

(13)

4 DFD

10

10

138

142

(-4)

5 Antilopen

10

9

148 136 (12)

5 Thrianta

10

9

168

174

7 Sparta

10

7

150

161 (-11)

8 Vlug & Vaardig

10

6

119

159 (-40)

Topscoorders Overgangsklasse A 1. Ron Berends (Antilopen) 2. André Broeze (ASVD) 3. Petra Leijten (ASVD) Statistieken Antilopen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 13. 14. 14. Totaal

Naam

Ron Berends Jolien Hogeweg Kjell Pater Joost van Woerkom Marion van Loenen Rick Berends Jaco Schippers Loes Koring Stephanie te Brake Jack den Heyer Irene Veenendaal Chris Fokker Martin Heine Sylvia Gerritsen Sanneke Lawerman

(-6)

31 30 29

Wedst Goals

9 10 10 9 10 9 4 4 10 2 6 4 1 1 1

31 22 21 17 16 15 7 6 5 3 2 2 1 0 0

10

148

Reb

51 27 95 26 30 30 24 3 38 9 38 5 1 0 0

377

Stephanie legt aan voor een korte kans tegen CSL

Drachten/vd Wiel

Sparta Zwolle

Thrianta

Vlug & Vaardig

Hooftrainer Jan Piepers verlaat Drachten aan het eind van het seizoen. Piepers begon dit seizoen op interim-basis. Hij wordt vervangen door Henk-Jan Mulder, oud-speler van Drachten en oud-trainer ondermeer Vlug & Vaardig en ook Drachten.

Trainer Jacky de Vries gaat Sparta Zwolle aan het einde van het seizoen verlaten. De opvolger is nog onbekend.

Geen nieuws

Vlug & Vaardig kent veel blessureleed. Koos van der Leeuw nam de plaats in van de geblesseerde Tiede Fokkema. Daarentegen speelde Mirjam Kuipers weer na lange tijd van 19 afwezigheid.


Het 4-districtentoernooi in Delft Door Simone de Graaf

Na een voorselectie-avond voor de C-jeugd waar Loraine Vissers, Demi Dekkers, Dennis de Graaf en Marvyn Toonen aan meededen, waren Dennis en Marvyn degenen die het team van district Oost mochten vertegenwoordigen namens Antilopen. Na een paar trainingen met een groep van zestien spelers moesten nog twee dames en twee heren afvallen. Helaas was Dennis één van die vier. Marvyn daarentegen was wel door. Hij mag dus meedoen aan de districtentoernooien. 3 januari was bij Fortuna/Tempus in Delft het eerste toernooi. Met twee auto’s vol supporters kwamen we in Delft aan. Het toernooi was voor de districtteams van de D- en de CHet team van district Oost met 3de linksboven Marvyn Toonen (uit de B1). Jeugd. De drie tegenstanders voor Oost waren de districten: Noord-West, Zuid en Zuid-West. Noord was afwezig, mogelijk bang geworden door de geruchten over het talent van Oost. Voor de eerste wedstrijd stond Zuid-West op het programma. Marvyn kregen we helaas pas in de tweede wedstrijd te zien. Dat mocht de pret echter niet drukken want met een ruime overwinning van 7-3 sloot Oost de eerste wedstrijd af. Na twee uur wachten konden we dan eindelijk naar onze speler kijken. Dit keer moesten ze tegen Zuid. Bij de andere wedstrijden hadden we al gezien dat dit niet heel erg moeilijk zou moeten worden. En zo werd ook deze pot afgesloten met 7-3 winst voor Oost, waarvan 1 doelpunt door Marvyn gemaakt. Als laatste moest alleen nog tegen Noord-West gespeeld worden. Ook deze ploeg had al van de andere teams gewonnen. Het zou dus een spannende wedstrijd worden! Oost had eerst wat moeite om op gang te komen. Toen Marvyn eenmaal warm was wist hij tweemaal te scoren en zo met zijn team de wedstrijd te winnen met 6-2 (net geen 7-3). Drie gewonnen wedstrijden waren het resultaat voor Oost. Een mooie afsluiting van deze sportieve dag dus. Na nog een uurtje op de prijsuitreiking gewacht te hebben, konden we met een tevreden gevoel weer terug naar Leusden rijden. Marvyn in actie, Antilopen B1 – Elburg B1

Districtsteam Oost <14 jaar Dames Rosemiek Harrewijn Barbara Brouwer Kaylee Alblas Marloes Smit Suzanne van Amerongen Eline Overduin

Heren ASVD Dalto/DSB Dalto/DSB EKCA OA/Olympia SKF

Marvyn Toonen Elmer Groot Hulze Roel van der Weide Bas Benthem Stefan Groenveld Jordy van Gulijk

Antilopen Dalto/DSB Dindoa DVO Rigtersbleek Rigtersbleek

20


Vaders en moeders Hoe heet u? Mijn naam is Ninke Mulder-ten Voorde Wie zijn uw kinderen? Ik heb 3 kinderen, Rick van 10 jaar (E2) die vreselijk fanatiek is, Iris van 8,5 jaar (E3) die altijd met een grote lach over het veld rent en Lars van 7 jaar (Welpen) die eigenlijk vooral vindt dat hij moe wordt van al dat trainen. Hoelang bent u al betrokken bij Antilopen, door uw kind of anderzijds? Dit is alweer het vierde seizoen.

Moeder Ninke met haar kinderen op de voorgrond. Van links naar rechts: Rick (E2), Lars (welpen) en Iris (E3)

Hebt u zelf een korfbal verleden? Ja, in een donkergrijs verleden ben ik zelf spelend lid geweest van Antilopen. Vanaf ongeveer mijn achtste jaar 3 à 4 jaar, maar dat weet ik echt niet meer precies. Wat vindt u in het algemeen van korfbal? Ik vind het een leuke sport die door veel mensen ten onrechte een ‘watjes’sport wordt genoemd. Men verkijkt zich op de fysieke zwaarte van het spel en de tactiek die erachter zit. Verder vind ik het vooral leuk om te zien hoe snel de kinderen een leuk spelletje kunnen spelen. En verder dat het de enige sport is, waar jongens en meisjes met elkaar een team vormen. Komt u vaak kijken bij uw kinderen en hoe ervaart u de wedstrijden? Als Rick of Iris een thuiswedstrijd hebben kom ik altijd kijken en als ik bij uitwedstrijden moet rijden, tenzij mijn werk in de weg zit. Leuk om te zien hoe die kinderen in het veld rondspringen en ontzettend hun best doen. Wat zijn de sterke punten van uw kinderen? Rick heeft denk ik wel aardig inzicht in het spelletje en is goed in het onderscheppen van de bal. Iris rent zich helemaal suf om vrij te staan, waarbij het volledige vak tot in de uithoeken benut wordt en dit vaak uitmondt in gezellig huppelen met de tegenstander. Lars speelt nog geen wedstrijden. Zou u directer betrokken willen zijn bij Antilopen? Willen is één ding, de tijd en ruimte ervoor hebben is een tweede. Wat wilt u verder nog kwijt? Ik denk dat korfbal bekend staat om zijn sociale invalshoek en dat het iets is wat vastgehouden moet worden.

Agenda 10 3 10 12 17 17-19 21 30 31

februari maart maart maart maart maart maart maart maart

Drachten 1 – Antilopen 1 Kaartavond NK Korfbal jeugd deadline kopij Stip! nr. 4 Finale A-jeugd Youth Talent World Cup Verschijnen Stip! nr. 4 Vrijwillgersfeest Play-offs Korfballeague

21


o Ben jij een enthousiaste vrijwilliger? o Hou jij van een perfect resultaat? o En ben je handig met computers? Dan ben jij na het aankruisen van alle bolletjes misschien wel dĂŠ geschikte kandidaat voor onze vacature:

Grafisch vormgever Stip! m/v De Stip! is hĂŠt nieuwe verenigingsblad van korfbalclub Antilopen en verschijnt 1x in de zes weken. De lancering van de Stip! was een succes en is met veel enthousiasme bij de lezers ontvangen. Daarom zijn onze kernbegrippen informeren, vermaken en kwaliteit. De functie betreft alleen het laatste stadium van het verschijningsproces van de Stip! In deze laatste week moeten alle aangeleverde stukken ingedeeld worden en hun definitieve opmaak krijgen. We zijn dus op zoek naar iemand die vaardig is met een professionele desk-top publisher zoals QuarkExpress, Adobe InDesign of het gratis en open-source programma Scribus. Interesse gekregen? Of heb je nog meer vragen? Mail dan even naar de redactie: stip@antilopen.nl Redactie Stip! Ron Berends Jeroen Fleuren

22


Blessures voorkomen Door Rick Berends

In de eerste editie van de “Stip!” hebben we kunnen lezen hoe veel blessures er voorkomen. Bij korfbal staat de enkelblessure boven aan de lijst. Omdat deze cijfers schrikbarend hoog zijn en omdat het krijgen van een blessure voor een sporter niet leuk is, is de vraag naar middelen om blessures te voorkomen groot. In dit stuk wordt de effectiviteit van preventietrainingen besproken. Er bestaan drie soorten van preventie. Dit artikel gaat alleen over primaire preventie, dat is een blessure proberen te voorkomen zonder dat er aanleiding voor is. Secundaire en tertiaire preventiemiddelen komen pas ter sprake wanneer een sporter een blessure heeft opgelopen. In het vorige artikel (Stip! editie 2) was uitgelegd hoeveel verschillende factoren invloed kunnen hebben op het ontstaan van een blessure. Niet

moot (fig. 1). Dit programma bestaat uit de zogenoemde F-MARC bricks. Dit is een set van 10 oefeningen die ontworpen zijn voor stabiliteit van de enkel- en kniegewrichten, lenigheid van de lage rug-, heup- en beenspieren en daarnaast ter verbetering van coördinatie en reactiesnelheid. Dit programma is ook bij een aantal trainers binnen Antilopen bekend. Deze oefeningen zijn via de website van FIFA ook makkelijk te leren. In 2002 is een onderzoek geweest naar de effectiviteit van dit trainingsprogramma. Het blijkt dat dit programma het aantal blessuregevallen significant verminderd. Uit literatuuronderzoek is tevens gebleken dat verscheidene trainingsprogramma’s daadwerkelijk het aantal enkelblessures kunnen verminderen. In onderstaande tabel staat een aantal onderzoeken opgesomd.

Studie

Enkelblessures in de Enkelblessures in de normale experimenten groep (%) groep (%) Heidt et al. 2000 4.76% 10.08% Olsen et al. 2005 3.24% 5.35% Petersen et al. 2005 5.97% 8.45% Wel moeten enkele kanttekeningen geplaatst Tabel 1. Resultaat van verschillende enkel preventietrainingen. worden. Het is gebleken dat voorlichting en educatie voor trainers en spelers essentieel is om alle factoren zijn beïnvloedbaar. In principe zijn de effectiviteit uit de verscheidene programma’s voor alle factoren die wel beïnvloedbaar zijn te kunnen halen. Daarnaast bestaan zoveel primaire preventiemiddelen te verzinnen. Denk andere factoren die ook invloed kunnen hebben aan fietshelmen of kniebeschermers, maar ook op het ontstaan van blessures! Je bent nooit spelregels kunnen onder primaire preventie gewaarborgd blessurevrij te kunnen blijven. In middelen vallen. Dit artikel gaat dieper in op korfbal heb je namelijk ook te maken met andere fysieke trainingsvormen die in een sporttraining menselijke factoren buiten jezelf die meedoen in geïntegreerd kunnen worden. de wedstrijd/training. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Vanuit de FIFA (wereldvoetbalbond) wordt een preventietrainingsprogramma via DVD’s gepro-

Fig 1: Preventie oefenprogramma van de FIFA Voor vragen/opmerkingen, reacties naar berendsrick@gmail.com

23


Ingezonden (1) Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond berispt Nancy L. Door de vader van Micha van Dijk

Leusden – Het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV) heeft besloten een nader onderzoek in te stellen naar de onrechtmatigheden tijdens de wedstrijd Antilopen F1 - Synergo F1 op 13 januari 2007. Nadat het aanstormende talent van de Leusder korfbalvereniging Antilopen in de tweede helft een veilige afstand van 3-0 had genomen van het sterke Synergo besloot de scheidsrechter een punt af te keuren van de 7-jarige Micha van Dijk. Een overduidelijk punt werd door de scheidsrechter bestempeld als “verdedigd” terwijl de tegenstander op een afstand van ruim 2 meter stond. Nadat het gehele team Micha vreugdevol had omhelsd besloot de scheidsrechter in een uitverkochte Korf anders. Tot ieders verbazing werd de scheidsrechterlijke dwaling gesteund door topcoach Nancy L. Na diepgaand onderzoek en analyse van de videobeelden heeft de beroepscommissie van de KNKV geoordeeld dat het punt geheel ten onrechte is afgekeurd. De videobeelden waren na

een heftige woordenwisseling met Nancy L. door Micha’s vader ter beschikking gesteld aan de KNKV. Na een drietal (!) hoorzittingen heeft de bond gesteld dat zowel de scheidsrechter als Nancy L. ernstig in gebreke zijn gebleven. Laatstgenoemde hangt – hangende een hoger beroep – een mogelijke schorsing voor de rest van het korfbalseizoen boven het hoofd. Daarnaast heeft de KNKV besloten, dat mocht het afgekeurde punt van invloed zijn op het competitieverloop, deze alsnog te verwerken in de eindstand. Dit zou betekenen dat Antilopen F1 op basis van een gunstiger doelsaldo alsnog op plaats 2 terecht zou kunnen komen en daarmee in aanmerking zou komen voor de nacompetitie. Voor Micha van Dijk betekende de 4-0 zijn eerste officiële korfbaldoelpunt. Voor Nancy L. is de beslissing van de KNKV een zware smet op haar glansrijke staat van dienst voor de vaderlandse korfbalsport. Zowel Micha van Dijk als een aangeslagen Nancy L. waren niet bereikbaar voor commentaar.

Wedstrijdverslag DOS C1- Antilopen C1 Door de dames van de C1

Maartensdijk, 27 januari 2007 Om half tien ’s ochtends vertrokken we vanuit de korf naar sporthal de Vierstee te Maartensdijk. Het was een zeer belangrijke wedstrijd om kampioen te kunnen worden. Vorige wedstrijd tegen DOS C1 boekten wij een overwinning van 5-4. We gingen de rust in met een 2-0 achterstand. In beide vakken werden er genoeg kansen gecreëerd, maar niet goed afgerond. Verdedigend ging het goed, maar aan de kant van DOS zat een sterke dame die uiteindelijk 4 van de 5 doelpunten inlegde. De 2e helft gingen we weer met volle moed er tegenaan. Dat was te zien aan het terugkomen naar 2-2. Door een vrije bal kwam DOS weer op een voorsprong van 3-2. Daarop volgend verhoogden wij ons baltempo waardoor wij kansen creëerden en terugkwamen tot een stand van 3-5. De druk werd hoog toen DOS de 4-5 scoorde. In de laatste tien seconden kreeg de thuisploeg een vrije bal mee en ronde die af. Direct daarna werd afgefloten en zo kwam een einde aan deze zware wedstrijd. Wat betreft de wedstrijd hebben wij hier als team goed gepresteerd.

24


De 6 Weken van … het 5e Door Arjan Verschoor

WEEK 1 Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Exakwa op het programma. Exakwa heeft 2 punten en wij nog geen één. Het moest vandaag gebeuren. Iedereen had er een redelijk gevoel over en we wilden met zelfvertrouwen aan de wedstrijd beginnen, maar zoals zo vaak werd dat de grond in geboord omdat we zeer matig aan de wedstrijd begonnen. Met rust was de stand al 6-1 en dat was niet nodig. Na de rust kwam Albert (A1) in het veld en toen ging het steeds beter. Wel bleven we steeds achter staan. Tegen het einde van de wedstrijd was het verschil nog maar 1 doelpunt en hebben we kansen gehad om op gelijke hoogte te komen. Helaas maakte Exakwa in de laatste minuut nog een goal zodat de eindstand 14-12 werd. In de eerste helft hebben we het laten liggen en de tweede helft was zeer behoorlijk van onze kant. WEEK 2 Nog steeds geen punten gehaald in de zaal. Hier moest verandering in komen en dat moest dan gebeuren in de uitwedstrijd bij Sparta uit Nijkerk. Sparta was nog ongeslagen dus wisten we dat het een zware dobber zou worden. In de eerste helft begonnen we weer niet lekker en keken we tegen een achterstand van steeds 2 punten aan. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen we beter in ons spel en dat resulteerde in een 7-6 ruststand. In de tweede helft ging het gelijk op en kwamen we voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong. Dit duurde niet lang want Sparta wist weer gelijk te maken. In de laatste minuut van de wedstrijd maakte Karen (invalster uit het 4e) een mooie doorloopbal knap af. Maar de scheids dacht daar anders over en beoordeelde de actie als verdedigd. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, wat wel verdiend was kijkende naar de wedstrijd. Het eerste punt is binnen, maar met een beetje wrange nasmaak omdat de winst ons door de scheids ontnomen werd (lees zuiver doelpunt). Uitslag 10-10. WEEK 3 Zaterdag stond de wedstrijd thuis tegen Ermelo op het programma. Ermelo staat bovenaan en de heenwedstrijd hadden we met 15-3 verloren. Het was de opdracht ervoor te zorgen dat we lekker zouden gaan ballen en het verschil zo klein mogelijk te houden. Ermelo is Rob neemt een doorloper. Elisabeth kijkt gewoon een maatje te groot in deze poule. De eerdere wedstrijden toe. begonnen we allemaal slecht en keken al snel tegen een grote achterstand aan. Ook nu was het weer zo, na een kwartier spelen stond het 0-6. Daarna kwamen we beter in de wedstrijd en in het begin van de tweede helft stond het 4-7 en hebben we kansen gehad om nog dichterbij te komen. Maar waar wij niet scoorden van afstand, deed Ermelo het wel en werd de eindstand bepaald op 6-11. Jammer van het eerste kwartier, de rest van de wedstrijd deden we goed mee, maar toen was het al gespeeld. WEEK 4 ‘s Woensdags hebben we weer getraind en daar vielen mij een aantal zaken op. Ten eerste was de sfeer weer goed. Er werd met elkaar gelachen en er werd ook meer met elkaar gecommuniceerd over hoe het in de wedstrijden moet. Over en weer werden aanwijzingen gegeven op een positieve manier terwijl die in het verleden meer als kritiek aankwamen. Dit stemt mij tevreden omdat ik zie dat er meer een team ontstaat in plaats van losse individuen die samen moeten korfballen. Hoop dat dit zich voortzet in de komende weken.

25


WEEK 5 Deze week stond voor het 5e geen wedstrijd op het programma. Op de training (woensdag 21.30-22.30 in de Meent) hebben we vooral geoefend op het passen en de aangeef. Bij het passen en de aangeef is het belangrijk dat de bal precies komt waar de ander hem graag wil hebben, zodat hij direct kan schieten. Communiceren onderling is dus van groot belang. Met deze punten zijn we al een aantal weken bezig op de training en het is erg goed om te zien dat er verbetering in zit. Tijdens de partijvorm zie ik dat alles sneller gaat, dat er sneller geschoten wordt en dat er goed/beter gecommuniceerd wordt.

Bovenste rij:: Esther, Hesther, Arjan (coach), Elisabeth. Onderste rij: Gerke, Tjerk, Loes en Rob. Niet op de foto: Bianca, Jens en Ruben

WEEK 6 Deze week stond de wedstrijd tegen De Meeuwen 6 op het programma. Het werd een latertje want we moesten pas om 20.20 spelen in Putten. Opdracht was om voor te verdedigen zodat Meeuwen niet hun zo geliefde spelletje kon spelen. Dit had vanaf het begin resultaat. Binnen een kwartier stonden we met 1-5 voor. Dit was de eerste keer dat we in een wedstrijd een ruime voorsprong te pakken hadden en dat deed het zelfvertrouwen goed. Ruststand 2-8. De tweede helft kwam Meeuwen nog redelijk terug, maar dat offensief kwam te laat. De eindstand was 7-10. De eerste overwinning van het seizoen was binnen, maar nog belangrijker: er staat meer een team dan in het begin van het seizoen!! We hopen op deze weg door te gaan.

Van… Naar… Door Ron Berends

Scherts Hallo Jeroen… Als deze column het beste blijft hangen van de hele Stip! zoals je in de vorige editie stelde, dan moet ik toch maar eens goed over nadenken welke boodschap ik kwijt wil aan de lezers. In dat geval is dit toch een zinnige rubriek geworden. Op een schertsende manier moeten hier de futiliteiten aan de kaak gesteld worden. De dingetjes in het leven waar een ieder zich zo ontzettend druk over kan maken, maar die dus helemaal niet belangrijk zijn. Tegen heilige huisjes schoppen, eigenwijs en tegendraads zijn, dat is het leuke van een column. Niets van deze eigenschappen komen nu bij mij omhoog. Het leven zelf is haar enige cynische columnist en componist. Het pakt de schijnzekerheden aan zonder dat je het doorziet. Als je denkt dat alles goed gaat en op zijn pootjes staat dan relativeert vanzelf alles. Het schokkende, maar verwachte overlijden van Lydia heeft alles wat ik net stelde. Welke scherts, welke ironie is hier nog beter op zijn plaats om te kunnen stellen dat al het onbenullige even vergeten wordt?! De trein gaat door. De conducteur blaast op zijn fluitje en iedereen haast zich om weer mee te kunnen. Even mochten we stil staan en konden we een blik werpen op het moment. Verder… irritaties bouwen zich op, onbenulligheden, kluchten… wie onthoudt datgene wat hij/zij heeft gezien? Jeroen, in dat geval zit deze column op haar plaats… “Stop this train, I Want to get off and go home again” – John Mayer

26


Ingezonden (2) Zing mee met Fanatics vak A Door Erwin Berends en Marvyn Toonen

Wij actief lid van Fanatics vak A en vinden dat er meer gezongen kan worden. Zo kwamen wij op het idee om deze rubriek te maken. Ook buiten Fanatics vak A kan meer gezongen worden. Met dit hopen wij dat er NÓG meer sfeer tijdens de wedstrijd komt. Dit zijn de nummers: 1.)

Er is een korfbal wezen Antilopen is de naam Geen betere dan deze Antilopen boven aan Sjalala Sjalala Sjalalalala

4.)

(op de wijs van Pipi Langkous) Jalalalala Jalalalalalalalalala Jalalalala Jalalalalalalalala Jalalalalalalalalalalalalala Jalalalala Jalalalalala

2.)

Olé Olé 3.) Olé Olé We zijn het beste van het hele land Antilopen… gaat je slopen En we zijn voor niemand bang Olé Olé Olé Olé We zijn het beste van het hele land Antilopen… gaat je slopen En we worden kampioen

Ga Ga Ga Ga

staan staan staan staan

als als als als

je je je je

voor voor voor voor

Leusden Leusden Leusden Leusden

bent bent bent bent

Dit zijn onze kreten 5.)

Antilopen Antilopen Antilopen Antilopen

gaat je slohopen gaat je slohopen gaat je slohopen maakt je in!

6.) 7.) 8.) 9.) 10.)

Antilopen gaat je slopen! Hup die Rooie!! An-Ti-lopen (trommel geluid) etc. Forza Leusden jalalalala Lets go Leuden lets go (klap klap) etc.

Mis je nog iets of heb je zelf nog leuke ideeën kom naar ons toe.

Doelpunt?? Door Ron Berends

In de vorige editie van de Stip! stonden vragen over spelregels. Per abuis had de redactie een verkeerde oplossing gegeven op de laatste vraag. De vraag luidde: Een aanvaller schiet op de korf, de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. De bal was al uit handen van de speler maar nog niet door de korf. Wat doet de scheidsrechter? A. Hij kent het doelpunt toe B. Hij kent geen doelpunt toe C. Hij zegt dat het niets uitmaakt omdat de wedstrijd toch al is beslist. Bij de gegeven antwoorden op de vragen stond bij deze vraag antwoord A. Onderstaand fragment uit de officiële spelregels zal meer helderheid verschaffen. § 12 Doelpunten C. De scheidsrechter kent een doelpunt niet toe, indien: - hij voordat de bal door de korf is gevallen heeft gefloten voor een overtreding van de aanvallende ploeg of voor het verstrijken van de halve of gehele speeltijd; In paragraaf 12c staat dus duidelijk wat het enige juiste antwoord moet zijn; antwoord B. De onderstreepte zin geeft de benodigde argumentatie voor het beantwoorden van deze vraag.

27


Hoe gaat het nu met Yolanda Versteeg? Ben je nog actief in de korfbalwereld? Nee, al een hele tijd niet. Ik ben vooral een korfbaltoeschouwer. Wat zijn je huidige activiteiten? Ik ben nu bezig een nieuwe richting in te slaan wat betreft werk. Ik heb een opleiding afgerond voor kunstzinnig hulpverlener/coach. Ik geef creatieve workshops, coach individueel mensen en ben met iemand samen een reïntegratiebegeleidingstraject aan het opzetten. Wat sporten betreft, in de zomer vind ik het heerlijk om te skaten en te wandelen, verder dans ik regelmatig de 5-ritmes. Mijn hobby’s zijn schilderen en beeldhouwen, tuinieren en af en toe naar een museum gaan. Verliefd/verloofd/getrouwd en kinderen? Nee, niets van dit alles. Maar wie weet wat het leven nog in petto heeft…… Hoe lang ben je lid geweest van Antilopen? Ik moet even denken. Ik ben ongeveer van mijn 9e tot mijn 26e lid geweest. Daarna ben ik in het buitenland gaan werken en toen ik terug kwam, ben ik nog 1 of 2 jaar lid geweest. Naast het zelf spelen en trainen, ben ik vooral betrokken geweest bij de jeugd. Ik heb pupillenteams getraind, gecoacht en gefloten. Verder zat ik in de jeugdcommissie en heb ook nog 1 of 2 jaar in het bestuur gezeten. Kortom het was toen een groot deel van mijn leven. In welke teams heb je gespeeld? Ik ben begonnen in de pupillen 1. Er was toen ook maar 1 pupillenteam. Daarna heb ik gespeeld in de B1 en vervolgens de Asprianten A. Om daarna samen met Margret, mijn zus, op 15-jarige leeftijd in het 1e te gaan spelen. Het eerste team was toen gepromoveerd naar de 1e klasse. Onze eerste wedstrijd was op een doordeweekse avond in Amsterdam. De wedstrijd begon laat, normaal lagen we dan al bijna in bed. De volgende dag gingen we niet naar school. Ik heb, denk ik, zo’n jaar of 8 in het eerste gespeeld en heb het beleefd als een erg leuke tijd met veel plezier, maar ik was ook heel fanatiek. Ik ging in die tijd met school niet mee op wintersport, want anders stond ik niet in 1. Waarom ben je bij Antilopen weggegaan? Na mijn opleiding als fysiotherapeute was het moeilijk om werk te vinden. Eerst ben ik voor een half jaar naar Duitsland gegaan om daarna met mijn toenmalige vriend voor 2,5 jaar naar Amerika te vertrekken. We gingen naar de staat Oregon om er in een ziekenhuis te gaan werken. Wat volg je nog aan Antilopen? Nu mijn beide neefjes Nick in de C1 en Luuk in de E1 korfballen, volg ik hun en Antilopen weer meer. Ik kom zeer regelmatig op zaterdag naar het 1e kijken. Er heerst altijd een hele leuke sfeer om de wedstrijden van 1. Groot compliment voor de mensen die dit allemaal verzorgen. Welke contacten heb je nog bij Antilopen? Nou met mijn familie natuurlijk en met Anita van Buren, Frans ter Maten en Alice Langenberg. Toen wij elkaar leerde kennen bleek dat we tegen elkaar gekorfbald hebben. Zij speelde (Alice – red.) in OVVO 1 en ik speelde toen net in het 1e. Wat zijn je ambities? Steeds meer trouw te zijn aan mezelf en mijn gevoel durven volgen. Hoe zie je jouw toekomst? Heel positief. De nieuwe richting die ik met mijn werk ben ingeslagen past helemaal bij mij. Dus ik heb vertrouwen dat het werk zich verder zal ontwikkelen. Wat korfbal betreft, ik zal vooral een enthousiast korfbaltoeschouwer blijven. 28

Stip! 2007 003  
Stip! 2007 003  

Verenigingsmagazine van korfbalclub Antilopen uit Leusden # 3

Advertisement