Page 1


Adressen

Lidmaatschap & Contributie

Voorzitter Erik Brouwer Wildenburgstraat 111 3833 HD Leusden voorzitter@antilopen.nl

• Men is lid voor het gehele verenigingsjaar; • Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar en dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden. Een verzoek tot wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. • Contributie is verschuldigd over de nog resterende maanden van het verenigingsjaar; • Het bestuur kan van deze maatregel afwijken, mits dat tenminste één maand voor de gewenste opzegdatum schriftelijk wordt verzocht; • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni; • Contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden betaald op girorekening 56 12 555 t.n.v. penningmeester KC Antilopen.

Secretaris Fréderique van der Harst Waterlelie 3 3824 GJ Amersfoort secretaris@antilopen.nl

033-4940647

033-4532309

Penningmeester Rein van Soest Roggeland 14 3833 VN Leusden 033-4752224 penningmeester@antilopen.nl Aanmelding nieuwe leden Cor Osnabrugge Arnhemseweg 93 3832 GK Leusden 033-2861461 LedenAdmin@antilopen.nl Contributie Penningmeester penningmeester@antilopen.nl Clubhuis Kantine Antilopen Burg. Buiningsportpark Bavoortseweg 19 3833 BM Leusden

(peildatum voor de leeftijden is 1 oktober)

Inhoudsopgave 033-4940052

Wedstrijdsecretariaat senioren & junioren zaal: Nanda van Oort Leeuwenburg 48 3833 AD Leusden 033-4943965 nandavanoort@antilopen.nl aspiranten & pupillen: Debbie Heijblom Benedictijnenhove 48 3834 ZG Leusden WedSecrAP@antilopen.nl

Contributie per 1 januari 2007 senioren 19 jaar en ouder € 17,00 p.m. junioren 15 t/m 18 jaar € 13,50 p.m. aspiranten 11 t/m 14 jaar € 10,50 p.m. pupillen 7 t/m 10 jaar € 8,25 p.m. welpen 5 t/m 6 jaar € 5,50 p.m. recreanten € 8,25 p.m. niet spelende leden € 5,50 p.m. ouderleden € 3,00 p.j. (m.i.v. seizoen 2007/2008) inschrijfgeld (éénmalig) € 4,00

033-4945425

Debbie lid van verdienste Het Panel Column Helmer Jeugdpaspoort Interview Sandra Kidshoek Voorstellen Sylvia & Stephanie Vaders en moeders Pagina 1e Agenda Korfbalblessures Jack – De man van de 400 De 6 Weken van… de E3 Column Van…Naar… Ingezonden Hoe Gaat Het Nu Met… Jan Costa

04 05 06 06 08 12 15 16 18 21 23 24 25 26 27 28

2


Van de Voorzitter

Colofon Stip! is een officieel orgaan van de korfbalclub Antilopen te Leusden. Het verschijnt eens in de zes weken, alleen gedurende het actieve officiële korfbalseizoen van begin september tot en met eind mei. Artikelen in Stip! zijn op persoonlijke titel geschreven tenzij anders vermeld. De mening van een redacteur of auteur geeft niet per definitie het standpunt weer van de korfbalclub Antilopen. De redactie staat open voor bijdragen van leden en derden waarbij de redactie het recht heeft, zonder opgaaf van redenen, de bijdragen niet te plaatsen. Redactie Ron Berends (hoofdredacteur), Jeroen Fleuren (hoofdredacteur) Medewerkers Bas Vermeulen (lay-out), Ron Hoebe (fotografie), Helmer Nijland, Marion van Loenen, Kjell Pater, Erwin Ligt, Rick Berends, Nancy Laheij, Karen Schipper Deadline kopij Stip! nummer 3: 8 januari 12:00 Verspreiding Fijt Ockerse Waterhoen 22

033-4944306 Leusden

Advertenties ottodeveen@antilopen.nl Drukker Druk-Store Leusden

Stip! December 2006, nr. 2 jaargang 1 Redactie-adres stip@antilopen.nl

Overname van (gedeeltelijke) artikelen is alleen toegestaan met toestemming, hetzij mondeling of schriftelijk, van de Stip!-redactie.

Coverfoto: Ron Hoebe (fotograaf); Helmer Nijland en Danny Hogenes duelleren met een tegenstander. Wedstrijd is Antilopen 2 – ODIK 2, reserveklasse 2B Oost. Uitslag: 1413, gespeeld op 11 november 2006

Bruisend het jaar uit Het is december geworden en de feestdagen staan bijna voor de deur. Het einde van 2006 komt langzaam in zicht. Waar staan we als vereniging en hoe ziet onze toekomst eruit? Vorige maand waren zo’n 40 leden aanwezig op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. We hebben teruggekeken en vooruitgeblikt. En de algemene tendens is dat we er goed voorstaan, maar dat ook een boel moet gebeuren het komend jaar. We gaan verhuizen, leden werven en de organisatiestructuur versterken. Als je als vereniging wilt ontwikkelen, heb je actieve en betrokken leden nodig. In de afgelopen weken is mij weer op verschillende fronten duidelijk geworden dat wij die leden volop hebben. Zo was ik bij een vanuit de technische commissie georganiseerde avond waarop nagedacht en gesproken werd over onze vereniging. Wie we zijn en vooral waar we naartoe willen. Een interessante en waardevolle avond die een opstap zal vormen naar een nieuw te formuleren beleidsplan. Daarvoor al was ik op het Halloweenfeest waar de goede organisatie en prima sfeer onderstreepten dat we weer een groep enthousiaste Antilopers hebben die samen de activiteitencommissie vormen. Op basis van het eerste feest zou ik zeggen dat dat een boel goeds beloofd voor de rest van het jaar! En afgelopen week tenslotte zat ik om tafel met de mensen die de vrijwilligerscoördinatie verder gaan uitbouwen. Met hun enthousiasme en ideeën zullen zij als ondersteuning voor alle commissies en overige vrijwilligerstaken een belangrijke rol gaan spelen binnen de vereniging. Zodra deze commissie goed opgestart is zullen ze vandaar uit ook de vacatures binnen de vereniging gaan vullen. Want er is nog genoeg te doen! In de komende periode zijn een boel leuke taken in te vullen, voor ieder wat wils. Van klusjesmannen (of vrouwen natuurlijk) tot commerciële talenten. En het mooie is, diploma’s zijn niet vereist, een gezonde dosis enthousiasme en een stukje vrije tijd is voldoende! Alles bij elkaar concludeer ik dat het bruist binnen Antilopen en dus gaan we bruisend het jaar uit. Op naar 2007 zou ik zeggen waarin we weer een heleboel gaan doen! Erik Brouwer

Voorzitter KC Antilopen

Redactioneel Nummer twee al weer van de Stip! Zes weken lijken een lekkere lange periode maar in praktijk komt alles toch weer op die laatste week aan. Het zal het onvermijdelijke zijn wanneer je met deadlines werkt. Het wordt nu een uitdaging het succes van de eerste editie te continueren. Het was erg leuk om veel positieve reacties te krijgen, we zijn dan ook gemotiveerd om het voort te zetten. Met onder andere een groot interview met Sandra Nefkens en de achterkant met Jan Costa, die over een rijk Antilopenverleden beschikt, hebben we hopelijk weer een interessante editie kunnen maken. De meningen van onze columnisten zijn weer scherp, het Panel bijvoorbeeld buigt zich over de prioriteiten bij het indelen van jeugdteams. Met verder weer informatie over het 1e, sportblessures en de E3 als team van de 6 weken, valt er genoeg te lezen. Reacties kunnen uiteraard worden ingestuurd voor onze rubriek “Ingezonden” voor de volgende editie. Een onmisbare kans op een ‘moment of fame’ binnen onze vereniging. Klokkenluiders, eigenzinnigen, zeurpieten en politici onder ons kunnen alles kwijt aan de redactie. Veel leesplezier! Ron Berends en Jeroen Fleuren

3


Debbie gefeliciteerd! Door Jeroen Fleuren en Ron Berends

Zoals te lezen valt in het verslag van de JAV verderop in de Stip!, wilden we ook vanaf deze plek Debbie Heijblom graag feliciteren met de terechte benoeming tot

Lid van Verdienste Debbie is lid vanaf het seizoen 1996-1997 en maakt deel uit van de Kampcommissie, de Jeugd Technische Commissie en het Wedstrijdsecretariaat. Naast de lastige taak van het indelen van de jeugdteams, wat haar heel wat hoofdbrekens kost, is ze voornamelijk bekend als degene die de afmeldingen voor jeugdwedstrijden moet verwerken. De taak om de teams elke zaterdag compleet te laten spelen, wordt regelmatig bemoeilijkt door afzeggingen op het laatste moment of door bijna voltallige teams in vakantieperiodes. Vandaar de waardering in deze vorm voor Debbie Heijblom; tevens hopelijk een motivatie om hier nog lange tijd mee door te gaan!

4


Panel Stelling:

“In de jeugd moeten de onderlinge sociale verhoudingen prioriteit hebben boven de korfbaltechnische kwaliteiten van de kinderen bij het indelen van de teams.” Bert Brandsen

Eline Huijzendveld

Jack den Heijer

Willie Berends-Admiraal

Dit is de eeuwenoude discussie tussen prestatiesport en breedte sport. Maar hier in algemene zin over praten vind ik iets te ver weg van onze vereniging. Antilopen is een prestatieve vereniging, waarbij ook bij de jeugd het indelen van jeugdleden in teams overwegend langs korfbaltechnische kwaliteiten moet lopen. Je kunt je afvragen of bij de jongste jeugd (E en F) dit ook moet geschieden. We hebben op dit moment voldoende voorbeelden bij de jeugdteams om op deze weg door te gaan. Spelers en speelsters die door met elkaar samen te spelen (nieuwe) vrienden zijn/worden. Resultaten in het samen sporten geven een goed gevoel voor zo'n team en kan bepalend zijn voor de totale sfeer in de vereniging. Een goede balans in onze vereniging wordt gecreëerd door de nevenactiviteiten, die we gedurende het gehele jaar hebben. Onze kampactiviteiten zijn daar een goed voorbeeld van. DUS: de prioriteit moet overwegend bij de korfbaltechnische kwaliteiten liggen.

Natuurlijk kunnen in de eerste jaren dat kinderen op korfbal zitten, gekeken worden naar de sociale verhoudingen. Tussen de kinderen zit dan nog niet een groot technisch verschil. Dan vind ik dat best gekeken kan worden naar vriendjes en vriendinnetjes. Naarmate de kinderen langer op korfbal zitten ontstaat vaak een niveauverschil tussen kinderen. Naar mijn mening zal dan een keuze moeten worden gemaakt op basis van korfbaltechnische kwaliteiten van de kinderen bij het indelen van de teams. Bij sport is het gebruikelijk dat er gepresteerd wordt en dat de besten bij elkaar in een team zitten. Met deze stelling ben ik het dus niet helemaal eens. Ik vind dat, zeker bij het indelen van de eerste jeugd teams, wel eerst moet worden gekeken naar de korfbaltechnische kwaliteiten, vervolgens kan worden gekeken naar de persoonlijkheden van de kinderen; passen de kinderen bij elkaar in één team en wie is vriendje/vriendinnetje van wie.

Nee, bij een prestatiegerichte vereniging als Antilopen past het om teamindeling voornamelijk te baseren op korfbaltechnische argumenten. Het spreekt vanzelf dat voor selectieteams alleen korbaltechnische argumenten een rol mogen spelen. Het selecteren op korfbalkwaliteiten geeft de meeste kans op het korfballen met spelers van hetzelfde niveau. Naar mijn ervaring geeft dit ook de meeste kans op spelplezier. Over het algemeen is de korbaltechnische selectiemethode ook één met een sociale kant. O ja, om het verhaal iets te nuanceren. Natuurlijk zijn er voorbeelden aan te dragen waar sociale argumenten boven korfbaltechnische argumenten gaan. Maar we moeten als Antilopen van jong tot oud het prestatiegericht denken uitdragen.

Wil je prestatiekorfbal dan moet je wel op kwaliteiten selecteren. Zelf vind ik het leuker om naar een wedstrijd van hoog niveau te kijken. Dus, ik ben voor het selecteren op kwaliteit. Maar wanneer iemand het niet naar haar zin heeft zal zij ook niet optimaal presteren. Dus ook bij selecteren moet je het sociale aspect niet vergeten. Kinderen passen zich snel aan. Wanneer een kind in nieuw team komt dan hebben ze al snel nieuwe contacten. Ik vind dat je als ouders daarin een stimulerende factor kunt zijn. Het is belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben. Bij het ene kind zal dat op het prestatieve vlak liggen en voor de andere op het sociale vlak. Als je een kind met minder korfbalkwaliteiten in een team zet met kinderen met meer kwaliteiten dan is het sociale aspect snel verdwenen, want het zal snel uit de groep liggen.

5


Jeugdpaspoort

‘ff iets anders’

Hoe heet je en hoe oud ben je? Ik ben Dimitri Meijer en ben 15 jaar. In welk team speel je? Ik speel in de B2 Hoelang zit je op korfbal? Ik zit vanaf de zomervakantie bij Antilopen, maar heb vroeger als pupil bij EKVA gespeeld. Ik zit nu ongeveer 1,5 jaar op korfbal. Hoe ben je op korfbal gekomen? Ik ben deed eerst aan waterpolo en ben naar wat anders gaan zoeken. Ik heb gewoon weer een keer mee gedaan en vond het weer leuk. Wie zijn jouw trainers? Wat vind jij van hen en waarom? Mijn trainers zijn Frans Toonen en Ron Meijer. Het zijn trainers met veel ervaring, daardoor weten ze ook goed wat ze moeten doen. Met wie uit jouw team ga jij het meeste om? Ik ga met iedereen evenveel om. We zijn een leuk en gezellig team (soms wel iets te gezellig :D). Wat zijn je sterke punten en zwakke punten als korfballer in het veld? Ik probeer me een beetje aan te passen aan de rest. Ik denk dat afvangen en plaatsen mijn sterke punten zijn. Wat wil je bereiken in het korfbal? Beter worden in schieten en misschien hoger op komen. Wat vind je leuk en minder leuk aan korfballen? Ik vind het leuk dat het een gezellige club is. Je wordt overal bij betrokken en dat had ik bij mijn vorige club niet echt. Ook vind ik het leuk dat we een best wel hecht en gezellig team hebben. Er is eigenlijk niets minder leuk. Wat doe je graag naast korfbal? Naar mijn vrienden gaan, feesten/feesten organiseren en zwemmen/waterpoloën. Wat wil je nog kwijt aan de lezers? Heb veel lol in het spelen en trainen!!

Door Helmer Nijland

WAT HEB IK SOMS EEN HEKEL AAN ONS MANVOLK. En waarom? Omdat wij vies zijn. Neeeee, over dát soort dingen nu even niet. Maar wel over iets waar wij een ware autoriteit in zijn, de beste, Übermensch, de vrouw volledig in domineren. Van nature uiteraard, zonder hulpmiddelen. Weten jullie ‘t al? Niet! OK, dan zal ik het verklappen. Staand plassen. Wat kunnen wij mannen beter dan staand plassen… zonder willekeurig divergerende stralen die niet stuurbaar zijn –wij kunnen handmatig mikken-, zonder WC, zonder hurken –over je voeten plassen op een frans toilet, ben je gek-, zonder morsen…. en juist over dat laatste wil ik het even hebben. Speciaal voor ons zijn er namelijk urinoirs ontwikkeld. Jullie weten wel, van die hoge hangtoiletten met of zonder afscheidingschotjes, voorzien van een ‘mik-hierdan–plas-je-goed-vlieg’ of veel te veel geurblokjes. Maar betekent het staan voor zo’n urinoir dat wij gaan zitten op een normaal toilet? Nee, ben je mal. En weten jullie waarom: omdat wij dénken dat wij niet morsen, niet spetteren en dus de wc-hokjes en wc-ruimtes schoon houden, ook al plassen we staand voor een zittoilet. Wij mannen kunnen namelijk mikken, toch!? Kolder mannen, kolder. Ooit staand geplast zonder lange broek aan! Na een wedstrijd spelen heb ik nog minder gezweet dan wat er na het plassen met korte broek op mijn benen parelt. En als een droge spons zuigen de cementvoegen tussen de WC-hokvloertegels de zure regen aan plasdruppels op. Om deze enkele jaren daarna, verzadigd als ze dan zijn, weer terug te geven aan de luchtlaag daarboven in de vorm van een aller-ranzigst aroma. En wat te denken van de plakkerig geel opgedroogde druppels op de keramieken rand van de pot, of nog erger, op de bril van de WC. Jazeker, er zijn ook mannen die de bril niet omhoog doen: “Schoonvegen, hûh”! Mannenbroeders, namens ons allen die het wel doen zal ik het jullie die het nog niet doen nog één keer uitleggen: ZITTEN!!!! nijvro@hetnet.nl

6


Communicatie & Sponsoring Door Otto de Veen, bestuurslid C&S

De afgelopen weken stonden voor de commissie in het teken van de jaarvergadering en het zoeken naar nieuwe sponsoren. Zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering hebben wij een tweetal nieuwe sponsoren kunnen aantrekken. Voor de E1 is gedurende de komende drie jaren een shirtsponsor gevonden in Univé Utrecht, Univé Utrecht is een sponsor die zich betrokken voelt bij de ‘kleine’ sporten. Zij willen hieraan uiting geven door sponsoring. Deze sponsor is dankzij de grote steun van Bart Bakker aangetrokken. Daarnaast hebben wij door de geweldige inzet van Sjaak van Ophem en van Erik Brouwer een nieuwe hoofdsponsor gevonden!! De nieuwe hoofdsponsor zal in principe voor een periode van 5 jaar op de shirts van de selectie verschijnen. Het bedrijf dat hoofdsponsor is heet MATRIX. Hieronder wat informatie over Matrix: Matrix Bouw & Ontwikkeling verrast haar klanten al meer dan 40 jaar. Zij zijn -misschien wel meer dan veel anderen– uiterst gedreven om geïnspireerd en creatief om te gaan met uw huisvestingsidee. Dat zie je in het eindresultaat en daar scoren zij mee. Daar zijn ze trots op. Met een jong en gretig team en vier decennia ervaring. Matrix Bouw & Ontwikkeling is onderdeel van het ASVB-netwerk. Van idee tot exploitatie Veel sporen hebben zij verdiend met hun huisvestingsoplossingen voor het onderwijs en multifunctionele centra. Dat doen ze nog steeds, doorkneed in dit deel van het vak en doordrongen van de behoefte aan innovatie en de turbulentie in de markt. Veel andere sporen verdienden –en verdienen!- zij met het (her)ontwikkelen, realiseren, renoveren en onderhouden van hoogwaardige binnenstedelijke gebieden, kantoren, bedrijfgebouwen en woningbouwprojecten. Breed. Van idee tot exploitatie. En smal: specifiek voor u! Matrix Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert zowel op eigen initiatief als op verzoek van opdrachtgevers. Luisteren In een goed restaurant rekent u op een heldere menukaart. Attente en gastvrije bediening. Verrassend lekker eten. Gezelligheid, comfort, en natuurlijk, een eerlijke factuur. Zij zorgen voor transparantie en assistentie in het voortraject, helpen u met het programma van eisen (de menukeuze) en het vergunningentraject. Realiseren zich dat ontwikkelen en bouwen hun probleem is –hun vak!- en niet dat van u. Dus begeleiden en informeren zij. En ze luisteren. Naar u. Je zou kunnen zeggen: ze koken wat u wilt. Maar met een ster! Zij beheren en beheersen het ontwikkel en bouwproces. Tot in de puntjes. Dat maakt het proces prettiger voor u. Geen wrevel, wel rendement. Omdat zij niet alleen zoeken naar een bouwkundige oplossing. Zij werken voor uw tevredenheid. Ook tijdens de exploitatiefase. Graag wil ik hierbij benadrukken dat deze twee sponsoren zijn gekomen doordat de betrokkenen zich sterk maken voor Antilopen. Hieruit blijkt dat een goed woordje van u ons kan helpen met het vinden van een sponsor. Ik nodig u hierbij dan uit ook een gesprek met uw werkgever aan te gaan en aan mij te laten weten indien wij een afspraak kunnen maken om Antilopen te promoten. Samen kunnen wij meer!!

Univé is de nieuwe shirtsponsor van Antilopen E1

7


“Er is meer dan korfbal…” Een veelbelovende transfer zou het worden. Sandra Nefkens (28), geboren IJsselsteijnse, ging naar Dalto. Het is een interview geworden over het hoe en waarom van de mislukte transfer, het jaar hoofdklasse dat ze met haar broer Marcel voor Antilopen speelde en het succes dat ze als trainer van de D1 vorig seizoen beleefde. Gelukkig konden we putten uit haar goede geheugen. ‘Ik onthoud niets van een tegenstander.’ Tekst: Ron Berends en Jeroen Fleuren, fotografie: Ron Hoebe

Korfbal staat bekend als een familiesport. Is dat in jouw familie ook het geval? ‘Korfbal zit in de genen van de familie van mijn moeders kant. Mijn oma korfbalde op hoog niveau. Mijn moeder, Marijke, heeft hoofdklasse gespeeld bij de Christelijke Korfbalbond, voor Pernix uit Leiden. Verder is mijn vader wel sportief, echter hij heeft nooit gekorfbald. Marcel, mijn broer, is na begonnen te zijn met voetbal uiteindelijk gezwicht voor het korfbal. Tevens heb ik nog een zusje, Petra, die het geschopt heeft tot het 1e van Woudenberg. Verderop in de familie is men actief als scheidsrechter. Een nichtje en een oom zijn respectievelijk scheids- en grensrechter.’ Korfbal staat bij de familie Hertgers hoog in het vaandel. De term familiesport is hier dus goed van toepassing. Hoe ben je op korfbal gekomen? ‘Ik ben begonnen bij de welpen, die toentertijd door Karin van der Vegte werden getraind. Toen ik langs het korfbalveld liep, zag ik de welpen trainen. Het zag er erg leuk uit en mijn interesse was gewekt.’ Sandra heeft altijd in selectieteams gezeten. In de pupillen is ze zelfs nog door haar moeder getraind. In de B1 en A1 werd ze onder meer getraind door Frans van Rooijen en Joyce Osnabrugge. Ze maakte op haar 15e haar debuut in het vlaggenschip van Antilopen, onder leiding van Bert Brandsen.

Hoe was je debuut in het 1e en hoe is het daarna gegaan? ‘Ik viel in tegen Vlug & Vaardig uit Garyp (momenteel ook een tegenstander van het 1e. – red.), waarin ik nog één keer scoorde. Mijn tegenstander was een echte Friezin, een type Kenau. Fysiek legde ik het af, maar door mijn snelheid kon ik dat compenseren. Het jaar erna was ik bij de nieuwe trainer, Paul Meering, niet meer in beeld voor het 1e. Ik moest vaak twee wedstrijden op een dag spelen. Tegenwoordig zie je dat steeds minder; ondanks de brede selectie lijkt het mij goed dat de junioren ervaring kunnen opdoen op dat niveau. Toen ik nog niet vast in het 1e meedeed, werd ik getraind door Kees van Buren. Hij heeft mij als korfballer gevormd. Zowel technisch als tactisch is het een erg goede trainer. Ondanks dat hij teveel eiste van de vereniging, is hij voor mij de beste trainer die ik heb gehad.’ Onder leiding van Kees zette Antilopen de opmars in richting hoofdklasse. Na jaren in de eerste klasse net niet gepromoveerd te zijn, werd in het seizoen 1997/1998 in de zaal de langverwachte promotie naar de Overgangsklasse bewerkstelligd. Wat er het seizoen daaarna gebeurde was niet verwacht: Antilopen werd weer kampioen en promoveerde naar het hoogste niveau, de hoofdklasse. Het bleek moeilijk kampioen te worden in de eerste klasse. Hoe kwam dat? ‘Eigenlijk waren we jaren achter elkaar goed genoeg om te promoveren, maar steeds verloren we teveel punten tegen van die ‘prutsploegen’. Clubs zoals KOAG, die het voornamelijk van werkkorfbal moeten hebben in plaats van goed technisch onderlegd te zijn, lagen ons niet bepaald. De opluchting en euforie bij

“Je moet altijd kampioen willen worden, maar Antilopen moet vooral lekker blijven zoals het nu is.” het kampioenschap in de 1e klasse was groter dan dat bij het bereiken van de hoofdklasse. Eindelijk waren we uit die 1e klasse, en konden we ‘op ons niveau’ gaan spelen. Het jaar erna klopte alles. Na een aantal wedstrijden hadden we zoiets van, het gaat wel erg goed! Het jaar hoofdklasse was één grote belevenis.’ Sandra gooit de bal in de wedstrijd Antilopen – Rohda (veldseizoen 2005/2006)

8


Hoe kijk je terug op dat jaar hoofdklasse? ‘Ondanks de degradatie was het een goed seizoen. Tevens was het genieten om op het hoogste niveau mee te mogen doen. We hebben tweemaal tegen OostArnhem niet ons beste korfbal kunnen laten zien en hebben dan ook dik verloren. Voor de rest hebben we het goed gedaan, helemaal de twee wedstrijden tegen Deetos waren erg spannend en van een hoog niveau. Marcel, die in het laatste jaar 1e klasse was overgekomen van Woudenberg, heeft die twee wedstrijden prachtige duels uitgevochten met de landelijke topper en international Dennis Voshart. Toen we uit speelden, waren we de eerste helft beter en konden we driekwart wedstrijd goed meekomen, mede doordat we gingen achterverdedigen en hun minste dame in de punt kwam te staan. In de rust was er paniek bij het grote Deetos! Uiteindelijk vielen er na rust een paar ballen goed voor hun en schakelden ze een tandje bij, waardoor we alsnog verloren. Dat was wel een mooie ervaring, die min of meer typerend was voor ons seizoen in de hoofdklasse.’

Hoe kijk je terug op dat jaar met de D1? ‘Toen ik hoorde dat we de Prestatiebeker hebben gewonnen, dacht ik: stoer! Een mooie kroon op een erg goed jaar. We hadden misschien wel een unieke groep kinderen, waarmee je op tactisch vlak al dingen kon doen wat ik in eerdere jaren met de C1 nog niet kon. Dat we kampioen zijn geworden in de hoofdklasse en naar het NK mochten, was erg leuk. Ikzelf heb ook voor mijn doen erg veel gedaan aan het voorbereiden van trainingen en dergelijke.’ Met haar man Trevor heeft ze sinds augustus een dochter, Marit. Ze zijn erg gelukkig en hebben een verhuizing in het vooruitzicht. Dit in combinatie met haar werk met geestelijk gehandicapten, wat op onregelmatige tijden is, bemoeilijkt een eventuele terugkeer. ‘Ik wil nog wel proberen terug te komen,

Haar spel viel dusdanig op dat ze gevraagd werd om voor het gerenommeerde Dalto uit Driebergen te gaan spelen. Ook Marcel werd gevraagd door een hoofdklasser, namelijk door Oost-Arnhem, waartegen dus eerder was gespeeld. Beide potentiële transfers pakten niet goed uit. Waar het Marcel aan ambitie ontbrak, om drie keer per week te gaan trainen alvorens de landelijke top te kunnen halen, was bij Sandra haar eigen lichaam de boosdoener. Ze staat erom bekend, die eeuwige blessures. Wat hield je blessureleed precies in en hoe heeft het je carrière geschaad? ‘De blessure waar ik erg lang last van heb gehad is een scheenbeenvliesontsteking. In het jaar hoofdklasse raakte ik feitelijk overbelast, helemaal in combinatie met de sportopleiding CALO die ik toen volgde. In de hoofdklasse ben ik ermee doorgelopen, waardoor ik daarna de rekening gepresenteerd kreeg. Bij Dalto heb ik geen minuut kunnen spelen of trainen. Twee jaar ben ik uit de roulatie geweest; in die tijd ben ik geopereerd, waarbij er botvlies werd losgesneden, en heb ik pijnverzachtende injecties gehad. Achteraf bezien was dat allemaal zinloos, het heeft niets geholpen. De motivatie was daardoor behoorlijk afgenomen en ik realiseerde me steeds meer dat er meer is dan korfbal. De laatste paar seizoenen heb ik altijd één of meerdere wedstrijden moeten missen door terugkerende blessures. Vorig seizoen (2005/2006) heb ik in de eerste helft veld nog gespeeld, maar ben toen halverwege gestopt in verband met mijn zwangerschap.

“De Prestatiebeker Stoer!”

gewonnen?

Ondanks dat ze zelf niet meer speelde, bleek ze vorig jaar als trainer van de D1, samen met Ron Berends, des te actiever. Het was een succesvol jaar dat zelfs tot deelname aan het Nederlands Kampioenschap leidde. Als klap op de vuurpijl werd aan hen tijdens de afgelopen JAV de Prestatiebeker uitgereikt.

Sandra geeft aan in de wedstrijd tegen Achilles Almelo (zaalseizoen 2004/2005)

het liefst dan ook echt in de selectie. Het wordt echter wel lastig, vooral om twee keer in de week te kunnen trainen. Voorlopig moet ik eerst van mijn bekkeninstabiliteit herstellen en daarna zien we wel verder.’ Denk je dat voor Antilopen een tweede promotie naar de hoofdklasse mogelijk is? ‘Ik denk dat we ons als vereniging niet moeten willen richten op prestatiekorfbal als speerpunt. Wanneer je dat doet, moet de hele vereniging veranderen. Vrijwel alles moet dan in het teken komen te staan van de prestaties van de selectie, dat is zonde van de brede vereniging die we momenteel zijn. Je moet altijd kampioen willen worden, maar naar mijn mening moet Antilopen lekker blijven zoals het nu is.’

9


Jaarlijkse Algemene Vergadering 2006 Door Frederique van der Harst-de Vos, secretaris Antilopen

Vrijdagavond 10 november jl. heeft de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsgevonden. Hierbij een kort verslag met de belangrijkste punten die besproken zijn. De penningmeester zal verslag doen van de belangrijkste zaken betreffende de financiën. Van de 163 leden met stemrecht waren er 40 aanwezig. Evenals vorig jaar is de agenda aan de hand van een Powerpoint-presentatie doorlopen. Terugblik In de terugblik van het bestuur werd een aantal hoogtepunten genoemd. Onder andere werd het 40-jarig jubileum genoemd, wat op feestelijke wijze gevierd werd en waar de koninklijke onderscheiding werd uitgereikt aan Leny Laheij. Het hoogtepunt op sportief vlak waren de prestaties van de D1 en deelname aan het Nederlandse Kampioenschap. Verder werd genoemd dat er een groot aantal nieuwe jeugdleden bijgekomen is. Doordat er weinig opzeggingen waren, is het ledenaantal flink gestegen. Wel is de terugloop in seniorenleden een punt van zorg. Dit punt zal dan ook het komende seizoen de nodige aandacht krijgen. Uitreikingen Wat betreft de uitreiking van de bekers kunnen we melden dat de Prestatiebeker gegaan is naar de coaches van de D1. Sandra Hertgers en Ron Berends werden bedankt voor hun inzet en enthousiasme bij het behalen van het succes met de D1. De Lanic Trofee is door Nic Laheij zelf uitgereikt aan Paul Ockerse. Nic Laheij lichtte kort toe dat Paul actief en enthousiast bezig is in de vereniging. Hij staat altijd klaar en je kunt op hem rekenen. Paul wordt daarvoor bedankt. Ook dit jaar heeft het bestuur nagedacht over leden van verdiensten en ereleden. Het bestuur was het erover eens om Debbie Heijblom voor te dragen als lid van verdienste. Debbie wordt gewaardeerd voor haar jarenlange inzet en enthousiasme in verschillende functies binnen Antilopen. De Vergadering heeft deze voordracht bekrachtigd met applaus. Verder kregen Rob Dirks, Marc van Rooijen en Petra Fokker het KNKV speldje uitgereikt, vanwege hun 25-jarig Antilopen lidmaatschap. Hoofdsponsor Een belangrijk punt in de presentatie van de jaarverslagen van de commissies was de onthulling van de nieuwe hoofdsponsor. De firma “Matrix bouw en ontwikkeling” heeft toegezegd hoofdsponsor te willen zijn voor een periode van 5 jaar. Het contract zal binnenkort ondertekend worden. Het ontwerp van de kleding was al in een ver stadium en werd gepresenteerd. Verder heeft de verhuiscommissie kort aangegeven hoe

het ervoor staat met de plannen van de gemeente en de verhuizing voor Antilopen. Vooruitblik Tijdens de vooruitblik van het bestuur werden de speerpunten voor dit seizoen gepresenteerd. Het bestuur zal zich komend seizoen vooral bezighouden met de verhuizing, ledenwerving en het versterken van de verenigingsstructuur. Wat de verhuizing betreft hoopt het bestuur in de komende maanden een definitief plan van de gemeente tegemoet te zien. Daarna zal de verhuiscommissie zich bezig gaan houden met het verder invullen en uitwerken van het plan. In de afgelopen jaren is Antilopen gestaag gegroeid. De groei zit vooral in de jeugd. Helaas is in de senioren een lichte afname te zien. Om te voorkomen dat de vereniging niet meer in balans is zal ledenwerving zich in de komende periode vooral richten op seniorenleden, in het bijzonder de dames. De succesvolle jeugdgerichte activiteiten, zoals schoolkorfbal, zullen natuurlijk niet van de kalender verdwijnen. In de presentaties van de commissies kwam al naar voren dat een aantal commissies op dit moment onder bezet is. Het is daarom belangrijk dat we komend seizoen de betreffende commissies van enthousiaste leden voorzien. Het bestuur is bezig om de organisatie in kaart te brengen en de commissies en hun essentiële taken vast te leggen. De vrijwilligerscoördinatie krijgt een belangrijkere rol en zal uitgebreid worden. Van hieruit zal geprobeerd worden de commissies te versterken. Rondvraag Als laatste kwam bij de rondvraag de organisatie bij het KNKV ter sprake. De organisatie omtrent competitiezaken is op het moment problematisch. De vraag vanuit de leden was of dit bij het bestuur bekend was en of er iets aan gedaan kon worden. Het bestuur heeft aangegeven dat het probleem bekend is. Het KNKV heeft de verenigingen op de hoogte gesteld van de problemen en laten weten dat ze haar best doet om een en ander op korte termijn op te lossen. De vergadering werd om 22:17 uur afgesloten en de aanwezigen werden bedankt.

10


Contributieverhoging per 1 januari 2007 Door Rein van Soest, penningmeester Antilopen

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van 14 november 2006 heeft het bestuur een voorstel gedaan tot verhoging van de contributie. Zonder verhoging van de contributie was het niet mogelijk om tot een sluitende begroting te komen. Naar de mening van het bestuur was het niet wenselijk om in de kosten te snijden aangezien we daarmee aan kwaliteit op zowel sportief als sociaal vlak moeten inleveren. De laatste contributieverhoging dateert van 1 januari 2002. In de tussenliggende periode zijn door de vereniging voor alle teams shirts aangeschaft waarbij geen aanpassing van de contributie heeft plaats gevonden. De kosten zijn in de tussenliggende periode wel gestegen. Met name bondskosten en huur van de zaal zijn gestegen. Mede als gevolg hiervan zijn de inkomsten uit contributies onvoldoende om de kosten voor onze basisbehoeften om te korfballen te dekken. Op grond van een eerder door de JAV aangenomen voorstel kan het bestuur jaarlijks aan het begin van het seizoen de contributie verhogen i.v.m. de inflatiecorrectie. De afgelopen jaren is dit niet nodig geweest en daarom niet gedaan. Aangezien het nu bij het maken van de begroting wel nodig bleek en we niet wilden wachten tot begin van het volgende seizoen is gekozen om het voorstel voor te leggen aan de JAV. Hiermee winnen we een half jaar. De ledenvergadering heeft ingestemd met de contributieverhoging per 1 januari 2007. Hiermee wordt de contributie voor de verschillende categorieën als volgt: Contributie

Senioren

19

17,00

per maand

Jeugd

15

t/m

18

jaar

13,50

per maand

Jeugd

11

t/m

14

jaar

10,50

per maand

Jeugd

7

t/m

10

jaar

8,25

per maand

6

jaar

5,50

per maand

Recreanten

8,25

per maand

Niet spelend lid

5,50

per maand

Ouderlid (m.i.v. seizoen 2007/2008)

3,00

per jaar

Inschrijfgeld

4,00

Jeugd

jaar en ouder

De peildatum voor de bepaling van de leeftijd is 1 oktober van het betreffende verenigingsjaar. Voor leden die betalen middels automatische incasso zal de aanpassing door de penningmeester worden verwekt. Leden die de contributie zelf overmaken (of hun ouders) dienen met ingang van 1 januari 2007 het nieuwe bedrag over te maken. Op de facturen zal dit ook worden vermeld.

11


Door Kar en Schipper

Lot

Vanavond gaan we een doorloopbal oefenen, heeft Lot vanochtend aan haar moeder verteld. Haar moeder moest hard lachen. Mám, wat lach je gemeen, mopperde Lot. Moet je niet eerst nog wat harder oefenen op het gewone schieten?, vraagt haar moeder. Volgens mij ging dat vorige week nog niet zo goed… Ze knipoogt naar Lot. En nu staat Lot dan weer op het veld. Klaar om te laten zien wat ze kan. Een doorloopbal, mmmm…. Het zal me benieuwen.De trainster, Marja, doet het voor. Oh, dat ziet er helemaal niet zo moeilijk uit. Rennen, bal goed vangen, en dan omhoog gooien met een mooi boogje. Okee, daar gaan we. Eerst gaat Jasper. Haha, denkt Lot, dat ziet er in ieder geval niet uit. Dan Niek. Mmm… wel mis, maar best goed. Maar Niek, die kan het al. Niek heeft zelfs al eens een wedstrijd meegedaan. Dan Sanne, haar vriendinnetje. Ook dat ziet er best goed uit, maar ook mis. Als ze nou toch eens een punt kon maken…. Lot droomt al van een prachtige doorloopbal, ze ziet zichzelf door de lucht zweven. Het is haar beurt. Ok… concentreer je Lot. Ze rent, Marja gooit de bal, ze vangt, ze strekt haar armen helemaal uit, laat de bal los, ho wat nu, de paal… Au... de paal. Marja helpt haar overeind, Lot’s arm doet best zeer. Maar Sanne staat te juichen. De bal is erin gegaan. Lot heeft een punt gemaakt. ’s Avonds laat Lot vol trots haar bovenarm zien aan haar moeder. De grote blauwe plek is voor Lot evenveel waard als al haar avondvierdaagse medailles bij elkaar.

…Volgende keer lees je meer over de avonturen van Lot op het korfbalveld

Zelf KerstKransjes Maken

Klaarzetten: beslagkom ovenbakplaat deegroller uitsteekvormpjes Benodigheden: 200 gr. bloem 150 gr. boter of margarine 100 gr. basterdsuiker 1 eigeel 1/2 ei om te bestrijken 150 gr. amandelen en/of een paar lepels suiker

Bereiding: - Meng de bloem met de boter in een beslagkom - Doe de basterdsuiker en het eigeel bij. En kneed er deeg van. - Rol het deeg op een met bloem bestoven tafel uit tot een lap deeg ontstaat. - Steek hier kransjes uit met een uitsteekvormpje. - Steek uit het midden van het kransje een klein rondje, zodat er een gaatje inzit. - Klop het halve ei los. - Leg de kransjes een klein eindje van elkaar af op een beboterde ovenbakplaat en bestrijk ze met losgeklopt ei. - Bestrooi ze met amandelen en/of suiker. - Bak de koekjes 20 minuten op 180 graden Celsius.

De MoppenMand Hoe herken je een hele oude auto? Er zit een sticker op met de tekst “Ajax kampioen!” Een vrouw loopt met haar bulldog over straat. Ze komt een jongetje tegen. Die trekt een heel vies gezicht. Vrouw: "Waarom trek je zo'n vies gezicht?". Het jongetje wijst naar de hond en zegt: "Hij begon!"

Als Kees thuiskomt en zijn vader ziet begint hij hard te lachen. Waarom lach je?, vraagt zijn vader. - Ik moet voor straf 500x “Ik ben een rund opschrijven”, zegt Kees. Wat is daar zo grappig aan? vraagt vader. - Jij moet het ondertekenen!!, zegt Kees.

12


Wil je ook een keertje op deze pagina in Stip! staan? Schrijf dan een verslagje van je wedstrijd, maak een mooie tekening, bedenk een goeie mop, of bedenk zelf wat leuks. Geef het aan je trainer of trainster. Zij zullen er dan voor zorgen dat jij de volgende keer een hoofdrol krijgt!

13


14


Even voorstellen… nieuw in de selectie Naam: Sylvia Gerritsen Leeftijd: 21 jaar Woonplaats/Woonsituatie: Bilthoven, nog thuiswonend Studie/Beroep: Ik ben in juni 2006 afgestudeerd aan de Calo in Zwolle voor de opleiding Sport en Bewegen, HBO-opleiding voor de beleidsrichting in de sport. In plaats van verder studeren heb ik toch gekozen om te gaan werken om ervaring op te doen. Ik ben opgeleid om als sportambtenaar of bijvoorbeeld beleidsmedewerker bij een bond aan het werk te gaan. Momenteel werk ik sinds augustus bij een sport naschoolse opvang in de wijk “Oog en Al” in Utrecht en dat is hartstikke leuk! Hoelang inmiddels lid van Antilopen: Ik ben inmiddels al bijna 1,5 maand lid van Antilopen, het begin van het zaalseizoen ben ik gekomen. Eerdere clubs: Voordat ik naar Antilopen ben gekomen heb ik 11 jaar bij NOVA in Bilthoven gespeeld. Sylvia in de wedstrijd Antilopen 2 – ODIK 2

Eerder gespeeld op niveau: Bij NOVA heb ik 4 seizoenen in het eerste team gespeeld, op het veld 2e klasse en in de zaal vorig jaar kampioen geworden in de 3e klasse. Door verschillende redenen en omstandigheden ben ik begin dit seizoen uit het eerste geplaatst en heb ik het 1e deel van het veldseizoen in het tweede van NOVA gespeeld op reserve 3e klasse niveau.

Hoe terechtgekomen bij Antilopen: Sommige selectiespelers van Antilopen ken ik al enige tijd via Jaco Schippers (speler Antilopen 1). Ik heb in de junioren en senioren bij NOVA bij hem in het team gezeten, daarnaast heb ik dezelfde studie als hem gedaan. Omdat ik het al enige tijd niet echt naar mijn zin had bij NOVA heb ik gekeken wat de mogelijkheden waren om naar een andere vereniging te gaan. Het feit dat ik dit seizoen op een lager niveau ging spelen en ik denk dat ik meer in mars heb ben ik uiteindelijk eens gaan meetrainen met Antilopen. Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan en heb ik het enorm naar me zin. Ambities: Het niveau van mijn spel is de afgelopen maanden enorm gedaald. Mijn eerste prioriteit is om dit omhoog te brengen en het beste uit mezelf te halen en te ontdekken wat ik allemaal in mijn mars heb! Graag wil ik dan een vaste waarde worden voor de selectie. Naam: Stephanie te Brake Leeftijd: 23 jaar Woonplaats/Woonsituatie: Ik woon met mijn broer nog bij mijn ouders in Nijkerk Studie/Beroep: Ik werk als verzorgende IG in verpleeghuis “Zilvermeeuw” in Bunschoten/Spakenburg. Hoe lang inmiddels lid van Antilopen: Dit seizoen ben ik lid geworden van Antilopen. Eerdere clubs: Voorheen heb ik van mijn 7e jaar bij Sparta (Nijkerk) gekorfbald. Daar heb ik alle selectie-teams doorlopen tot in het 1e team. Eerder gespeeld op niveau: Met het eerste team heb ik 1e klasse en overgangsklasse gespeeld. Hoe terechtgekomen bij Antilopen: Uit de periode bij Sparta (Nijkerk) ken ik Erwin Ligt (huidige trainer selectie, - red.). Hij had gehoord dat ik bij Sparta wilde stoppen. Hij heeft mij toen gevraagd of ik belangstelling had om te komen korfballen bij Antilopen. Na een aantal gesprekken heb ik besloten om de nieuwe uitdaging aan te gaan. Tot nu toe heb ik van de overstap geen dag spijt gehad. Ik ben door de vereniging, selectie-spelers en de begeleiding heel leuk opgevangen. Stephanie in de wedstrijd Antilopen 1 – ASVD 1

Ambities: Ik hoop, dat wij met veel plezier het maximale uit onze selectie halen

15


Vaders en moeders Hoe heet u? mijn naam is Ronald de Kok Wie is uw kind? Debby In welk team speelt uw kind? D3 Hoelang bent u al betrokken bij Antilopen, door uw kind of anderzijds? Ongeveer twee jaar Heeft u zelf een korfbalverleden? Nee, Debby haar broers hebben bij RODA gespeeld Wat vindt u in het algemeen van korfbal? Ik snapte er eerst helemaal niks van maar nu begrijp ik het spel een beetje en vindt ik het erg leuk. Komt u vaak kijken bij uw kind en hoe ervaart u de wedstrijden? Ja, ik kijk sowieso alle thuiswedstrijden en ik ga ook vaak naar de uitwedstrijden kijken. Wat zijn de sterke punten van uw kind? Debby is goed in strafworpen en weet altijd goed vrij te staan om aanspeelbaar te zijn. Zou u directer betrokken willen zijn bij Antilopen? Nee, ik vind het wel goed zo maar als ze mij vragen om mee te werken bij activiteiten dan doe ik dat graag. Ik vond het erg gezellig om te helpen bij schoolkorfbal en met de Mexicaanse avond. Wat wilt u verder nog kwijt? Ik vind de vereniging erg gezellig. Wij zijn vanaf het begin direct opgenomen in het verenigingsleven van de club. Mede omdat het een relatieve kleine vereniging is hebben we al veel mensen leren kennen ook doordat wij zijn meegegaan met het jaarlijkse korfbalkamp wat erg geslaagd was. Hulde aan de organisatie!

16


De activiteitencommissie vernieuwt! Door Eline Huijzendveld

De activiteitencommissie is dit jaar op volle sterkte. Een nieuwe commissie vol met enthousiaste, creatieve en organiserende leden. Antilopen is al een ruime tijd bezig met het opzetten van deze commissie. De gedachte hierachter is dat het organiseren van de activiteiten centraal moet gebeuren. De activiteitencommissie stelt een activiteitenkalender op, die voor alle leden inzichtelijk is, zodat niets dubbel wordt georganiseerd of gepland. Al deze activiteiten worden met behulp van de supportersvereniging en de ledenbeheercommissie georganiseerd. Het afgelopen succesfeest, “Horrorfeest”, is dan ook georganiseerd door een deel van de vernieuwde commissie. Niet alleen de aanvulling van deze leden maakten het feest tot zo’n groot succes, ook de hulp ná het feest was enorm prettig. Meer dan 15 mensen hebben geholpen met het schoonmaken van de kantine. Hierdoor was de kantine binnen 30 minuten blinkend, iets waar anders anderhalf uur over gedaan wordt. Naast de hulp met het schoonmaken werden wij als organisatie overspoeld met positief commentaar over het feest. Dit vonden wij enorm plezierig. Dus allen bedankt voor de geweldige hulp en lovende woorden. Na het feest zijn nog drie personen aan de commissie toegevoegd. De samenstelling van de commissie is als volgt: Eline Huijzendveld Adri van Leeuwen Dimitri Meijer Elmer Hogeweg Bianca Hogenes Ramon Eijnthoven Amber van Ophem

Voorzitter en contact LBC Lid en contact kantinecommissie Lid en webbeheer contact Lid Lid Lid Lid

Zoals hierboven al beschreven is het de bedoeling dat wij een activiteitenkalender vaststellen voor een korfbaljaar. Een precieze kalender vaststellen is op dit moment erg lastig. Door de perikelen binnen de korfbalbond zijn wij niet in staat om een gedetailleerde kalender te maken. De voorlopige activiteitenkalender voor aankomend jaar is als volgt:

23 december:

Bourgondische eetavond (voor Welpen t/m Senioren) gevolgd door het ridders-, prinsen- en prinsessengala

06 januari:

Dartavond/open kantine

20 januari:

Relatiedag

begin februari:

Klaverjaskantine

3 maart:

Après-ski party

eind april:

Top-feest

Mei:

Geen activiteiten Antilopenkamp

Juni:

Slotdag

en

pokeravond/open

i.v.m.

het

De informatie over al deze activiteiten zal ter zijner tijd worden verstrekt.

17


Moeizame start zaalseizoen voor Antilopen 1 Door Kjell Pater

Veel ploegen zijn bekend bij Antilopen, zo werd vorig seizoen bijvoorbeeld tweemaal gewonnen van Thrianta en tweemaal verloren van ASVD. Daarnaast wist Antilopen wisselende successen te behalen tegen CSL en Vlug & Vaardig, beide thuiswedstrijden werden gewonnen terwijl beide uitwedstrijden verloren gingen. Vele verwachten een strijd tussen Drachten en ASVD om het kampioenschap en de strijd om plaats drie ligt in principe helemaal open. Wanneer Antilopen een constant niveau weet te behalen in de zaal behoort deze derde plek zeker tot de mogelijkheden.

Indeling Overgangsklasse A 1. Antilopen 2. ASVD 3. CSL 4. DFD 5. Drachten 6. Sparta (Zw) 7. Thrianta 8. Vlug & Vaardig

Antilopen - ASVD In de eerste wedstrijd moest Antilopen het opnemen tegen ASVD uit Dronten. In deze thuiswedstrijd moest de ploeg uit Leusden het doen zonder de geblesseerde Jaco Schippers en zonder de geschorsten Rick en Ron Berends. Ook dit seizoen bleek Antilopen niet opgewassen tegen het volwassen en degelijke spel van ASVD. Na een 5-9 ruststand verloor Antilopen kansloos met 13-18. Een matig begin van de competitie, maar vooraf gezien wel een ingecalculeerde nederlaag.

Topscoorders: Jack den Heijer 3, Jolien Hogeweg 3 en Joost van Woerkom 3

CSL - Antilopen In de tweede wedstrijd moest Antilopen afreizen naar Stiens om daar de punten te pakken tegen het ook nog puntloze CSL. In een gelijkopgaande eerste helft scoorden beide ploegen om en om bij 7-8 te gaan rusten. In de tweede helft bleef het heel lang spannend, maar een sterke fase van 10 minuten aan Antilopenzijde was genoeg om een definitief gat te slaan, van 10-10 werd het 10-14. Antilopen speelde de wedstrijd vervolgens professioneel uit om bij 13-16 de punten felicitaties in ontvangst te mogen nemen. Topscoorder: Ron Berends 5

Sparta - Antilopen Vervolgens opnieuw een uitwedstrijd tegen het zwakker geachte Sparta uit Zwolle. In de beginfase liet Antilopen zich volledig verrassen door het gemotiveerder spelende Sparta en moest zo na 15 minuten een 6-2 achterstand dulden. Uiteindelijk tapte Antilopen uit een ander vaatje in de resterende tijd van de eerste helft om zo bij rust alweer naast Sparta te zijn gekomen, 7-7. De tweede helft begint vervolgens opnieuw erg mat aan de kant van Antilopen waardoor Sparta makkelijk kan uitlopen naar 12-9 en vervolgens 14-11. Toch weet Antilopen uiteindelijk nog een belangrijk punt uit het vuur te slepen door in de laatste minuut de gelijkmaker binnen te schieten, 14-14. Topscoorder: Ron Berends 4

Antilopen - Drachten De vierde wedstrijd is weer een thuiswedstrijd. Ditmaal moet Antilopen het opnemen tegen titelkandidaat nummer 1, Drachten. In een prima eerste helft weet Drachten geen raad met het geconcentreerd en sterk spelende Antilopen en dat betekent dan ook een 9-7 voorsprong bij de rust. In de tweede helft is er echter een kentering in de wedstrijd. Drachten benut de kansen beter en Antilopen komt moeizamer tot scoren. Uiteindelijk komt Antilopen met 16-20 net te kort, maar het vertoonde spel is hoopgevend voor de komende weken. Topscoorder: Ron Berends 5

Met drie punten uit vier duels staat Antilopen op de voorlaatste plaats van de Overgangsklasse A. Een plek waar Antilopen absoluut niet lang wil vertoeven. De komende drie wedstrijden zijn van groot belang wanneer Antilopen het tegen respectievelijk DFD, Thrianta en Vlug & Vaardig moet opnemen. In deze wedstrijden moet Antilopen minimaal 4 punten zien te behalen om zo afstand te kunnen nemen van de rode streep.

Joost van Woerkom in de aangeef tegen Drachten

18


Het Ligt gezien Humor en plezier in de sport De sfeer binnen een club (lees selectie) is belangrijk voor het presteren in de wedstrijd. Je hebt veel meer voor elkaar over als de sfeer goed is. Daarom vind ik het belangrijk dat we in de selectie leuk met elkaar omgaan. Soms heb je daar als trainer wat meer invloed op dan een andere keer. Ook tijdens trainingen en wedstrijden komen situaties voor waar inderdaad humor inzit die niet “gestuurd” wordt. Zo heb ik al eens meegemaakt dat 2 maanden voor ik als coach tegen mijn broer moest, de scheidsrechter tegen kwam die de desbetreffende wedstrijd moest fluiten, ook nog eens een kennis van ons. Hij begon zelf over deze wedstrijd dat het wel eens een kampioenswedstrijd kon gaan worden voor beide teams. Hij was al helemaal met deze wedstrijd bezig. Tot het tijdstip van de wedstrijd. Maar geen scheidsrechter. Bel hem maar eens op… na een aantal malen gebeld te hebben nam hij op. Waar ben jij……………. Sorry, ik sta in de hal van de uitploeg……Op dat moment natuurlijk balen dat er geen scheidsrechter i,s maar achteraf wel humor. Zo gebeurt het ook regelmatig dat er bij een tenniswedstrijd een streaker het veld op komt. Eigenlijk belachelijk dat iemand zoiets doet, maar wel humor. Of een voetbal die ontploft tijdens een schot en daarna het doel in verdwijnt. De actie van de scheidsrechter is afkeuren omdat het in de regels staat. Onlangs las ik onderstaand bericht, ook erg humor.

Zie kader hieronder Op het moment van er uit gestuurd worden zouden er behoorlijk wat woorden zijn gevallen denk ik maar achteraf wel humor. Laten we zorgen dat we in de sport plezier en humor houden.

Stopper tackelt naaktloper: rood Brian Pritchard, verdediger van een lokale voetbalclub en politieman in het dagelijkse leven, kreeg onlangs een erg koude douche te verduren. In de overtuiging de goede reputatie van zijn club te behouden, tackelde de politieman een over het veld rennende streaker. Hoewel zijn tackle succesvol leidde tot het afvoeren van de naaktloper moest de keeper het bekopen met een rode kaart. De scheidsrechter was 'not amused' en stuurde de arme man resoluut van het veld wegens onnodig geweld. De tien overgebleven spelers van Witton Albion kwamen niet over het verlies van hun doelman heen en verloren met 2-1 van Woodley Sports. Dit alles kost hun de finale om de Cheshire Senior Cup. Volgens de woordvoerder van Witton Albion is Brian een politieman in hart en nieren, zelfs na werktijd.

Marion van Loenen vangt de bal af tegen Drachten

Statistieken O V ER GA NGS KL A S S E A 1 Drachten

4

7

68

59

(9)

2 ASVD

4

5

60

53

(7)

2 DFD

4

5

58

58

(0)

4 CSL

4

4

62

56

(6)

4 Vlug & Vaardig

4

4

61

65

(-4)

6 Sparta

4

3

60

62

(-2)

6 Antilopen

4

3

59 65

(-6)

8 Thrianta

4

1

67

77 (-10)

Topscoorders Overgangsklasse A 1. René Radersma (CSL) 2. Joris Huisinga (Thrianta) Ron Berends (Antilopen) Petra Leijten (ASVD) Jolanda Klos (Drachten)

15 14 14 14 14

Doelpuntenmakers Antilopen 1. Ron Berends 2. Jolien Hogeweg 3. Joost van Woerkom 4. Kjell Pater 5. Marion van Loenen 6. Rick Berends 7. Jack den Heyer 8. Stephanie te Brake 9. Irene Veenendaal 10. Chris Fokker 11. Martin Heine

14 10 9 7 6 5 3 2 1 1 1

Totaal

59

19


Fluiten moet toch leuk zijn!! Door Nancy Laheij, bestuurslid Technische Zaken

Zoals jullie allemaal weten is een wedstrijd spelen zonder scheidsrechter onmogelijk. Vanuit de bond zijn de verenigingen verplicht om wedstrijden te fluiten. Diegene die namens Antilopen bij andere verenigingen fluiten zijn dan ook ontzettend belangrijk voor onze club. We zijn ook erg blij dat er leden zijn die voor Antilopen willen en kunnen fluiten. Ook juichen wij het van harte toe dat veel spelers naast hun eigen wedstrijden onze breedtekorfbalploegen en jeugd willen fluiten. Het valt niet altijd mee om deze wedstrijden in goede banen te leiden. Daarom een aantal tips die misschien van pas komen. TIPS Ga gekleed als een scheidsrechter dus niet bijvoorbeeld in je spijkerbroek. Blaas hard op je scheidsrechterfluit zodat iedereen je goed kan horen. Bij jonge jeugd ben je niet zozeer een scheidsrechter maar meer een wedstrijdleider die indien nodig tijdens de wedstrijd de spelers aanwijzingen geeft. Als je merkt dat het ene team veel sterker is dan het andere team probeer dan je fluiten daarop aan te passen. Wij bedoelen daarmee dat als de stand al hoog is bijvoorbeeld 0 – 6, dat je voor het team wat voor staat wat strenger gaat fluiten en voor het zwakke team wat soepeler. Dit om het plezier in het korfbal voor beide ploegen te behouden. Als scheidsrechter neem jij de beslissingen en laat je niet door de spelers/coaches van de wijs brengen. Je mag gerust de desbetreffende persoon hierop aanspreken. We hopen dat je deze tips kan gebruiken natuurlijk is Nic Laheij ook altijd bereid om je te begeleiden als je een wedstrijd gaat fluiten. Hij is uit zichzelf ook regelmatig tijdens de wedstrijden aanwezig maar je kan bij hem ook het verzoek indienen om te komen kijken (e-mail: nic.laheij@planet.nl). Als laatste volgen nog wat spelregelvragen: Een speler van vak A heeft de bal en staat met zijn voet op de middenlijn. Waar wordt de vrije bal genomen? A. Aan de zijlijn B. In vak A C. In vak B Een speler raakt de bal met de voet. Wat doe je? A. Niks je laat gewoon doorspelen B. Je geeft een vrije bal aan de andere ploeg C. Je fluit en je zegt dat het niet mag, maar je mag wel de bal houden D. Andere optie

Antwoorden C, B, A

Een aanvaller schiet op de korf en scoort, de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. De bal was al uit handen van de speler, maar nog niet door de korf. Wat moet de scheidsrechter beslissen? A. Hij kent het doelpunt toe B. Hij kent geen doelpunt toe C. Hij zegt dat het niets uitmaakt omdat de wedstrijd toch al is beslist

20


Afbellen Door Marion van Loenen

Trring, trring… Vrijdagavond 21:00 uur… De wedstrijdsecretaris zit lekker op de bank met een bak chips wanneer de telefoon gaat. Het blijkt Jantje te zijn uit de B3. Hij heeft morgen een feestje en wil nog ff zijn wedstrijd voor zaterdag afzeggen. Hopelijk denkt iedereen nu niet: ‘mooi dat Jantje niet vergeten is om zijn wedstrijd af te bellen’, want zo werkt het eigenlijk niet met korfbal. Korfbal is namelijk een teamsport. Wanneer je afbelt hebben je teamgenootjes daar ook mee te maken en waarschijnlijk andere teams ook. Enne, een wedstrijd spelen zonder jou is veel minder gezellig en winnen wordt nu wel heel moeilijk! Wanneer Jantje afbelt, dan moet daarvoor iemand komen uit een ander team. Dit team moet vervolgens ook weer iemand missen en soms kan het gebeuren dat de wedstrijdsecretaris de hele avond zit te bellen om alle teams compleet te maken. Waarom dit verhaal? De jeugd technische commissie (JTC) merkt dat jeugdleden de laatste tijd gemakkelijk afbellen. Natuurlijk weten wij ook dat in sommige gevallen afmelden onvermijdelijk is, maar het blijkt ook dat afbellen soms ook moeiteloos gebeurd zonder daarbij een goede reden te vermelden. We willen erop wijzen dat (te laat) afmelden veel werk voor de wedstrijdsecretaris met zich meebrengt, en dat je teamgenootjes je inzet nu moeten missen. Moraal van dit verhaal is: - Probeer niet te snel af te zeggen. Korfballen doe je met een acht- of viertal en wanneer jij afwezig bent mist het team je. Nu zijn andere teams door de afzeggingen de ‘dupe’ omdat zij een vervanger moeten leveren. - Wanneer je zaterdag echt niet kan spelen, probeer dit dan tijdig door te geven. Nu komt het vaak voor dat de wedstrijdsecretaris op het allerlaatste moment nog vervanging moet regelen, terwijl mensen soms al langer weten dat ze er een bepaalde datum niet zijn. - Als je zaterdag andere activiteiten hebt dan korfbal, probeer ze dan te combineren. Moet je ’s ochtends korfballen dan kan je misschien ’s middags nog naar een feestje of ergens op bezoek. Tenslotte staan hieronder de belangrijke telefoonnummers als je toch geen wedstrijd kan spelen. Wanneer - je zaterdag geen wedstrijd kan spelen, bel Debbie Heijblom 033–4945425 - je ouders niet kunnen rijden, bel dan Lia Meiring 033–4951001 (Graag voor donderdag 18:00)

Agenda 15-17 december

Oud Papier Actie (OPA)

16

december

Antilopen 1 – Thrianta 1

23

december

Bourgondische eetavond gevolgd door gala in kantine

27-30 december

TIME for Korfbal Challenge Rotterdam

6

januari

Dartavond/Open Kantine

20

januari

Relatiedag

3

februari

Zaalinterland Nederland – België

4

februari

Zaalinterland België - Nederland

21


22


Het ontstaan van sportblessures Door Rick Berends

Vorige keer hebben we kunnen lezen dat het blessure probleem niet gering is. Om dit probleem goed te kunnen bestrijden moeten we analyseren waarom en wanneer de blessures ontstaan. We gaan in dit stuk het blessuremechanisme bestuderen aan de hand van een dynamisch model. Risicofactoren Het ontstaan van een blessure is een complexe interactie tussen meerdere risicofactoren en situaties. Meeuwisse beschreef in 1994 een dynamisch model waarmee dit ontstaansmechanisme in kaart werd gebracht (zie fig. 1). De risicofactoren voor het ontstaan van sportblessures worden onderverdeeld in twee categorieën. De intrinsieke persoonsgebonden factoren en extrinsieke omgevingsgebonden factoren. Echter, belangrijker dan deze twee categorieën is de verdeling tussen de risicofactoren die beïnvloedbaar zijn. Leeftijd en seksen zijn een gegeven en zijn onveranderlijk, maar bijvoorbeeld kracht, balans en lenigheid zijn factoren die beïnvloedbaar zijn bijvoorbeeld door middel van training. Korfbal Als we het onderstaande model toepassen op een specifieke sport kunnen we de eerste kolom

vergeten. De intrinsieke factoren zijn namelijk persoonsgebonden en verschillen dus niet per sport. De externe risicofactoren echter wel. Omgevingsgebonden korfbalspecifieke risicofactoren zijn onder andere: materiaal zoals de paal en bal, of de gladde steunen. Maar ook wisselingen van speelondergrond zijn korfbalspecifieke externe risicofactoren, zoals kunstgras of natuurgras, en natuurlijk de wisseling zaal/veld. Naast deze factoren moeten we ook kijken naar de specifieke aetiologie (ontstaanswijze) van de korfbalblessures. Korfbal is een hoog energetische sport. Dit houdt in dat veel snelheid en kracht in de bewegingen nodig zijn om de sport goed te kunnen uitoefenen. De gewrichtsbewegingen (zie fig. 1, oorzakelijke gebeurtenis) heeft dus bij korfbal een grote invloed op het ontstaan van blessures. Het ontstaan van blessures is en blijft altijd persoonsgebonden. De interne risicofactoren creëren een aanleg voor blessures bij korfballers. De daarbij komende korfbalspecifieke externe factoren gepaard gaande met hoog energetische krachten in het korfbal zorgen voor een hoge blessure incidentie, met als voorbeeld natuurlijk enkelverstuikingen die vaak mede ontstaan door hoog energetische krachten.

Risicofactoren voor blessures

Blessuremechanismen

Intrinsieke risicofactoren • Leeftijd (volwassen/ouder worden) • Geslacht • Lichaamseigenschappen (lichaamsgewicht, vetmassa, anthropometrie) • Gezondheid (blessuregeschiedenis, gewrichtsinstabiliteit) • Fysieke hoedanigheid (spiersterkte/kracht, maximale zuurstofopname) • Anatomie (stand van de botten) • Spelniveau (sport, specifieke techniek)

Gevoelige atleet

Vatbare atleet

Blootstelling aan externe factoren • Menselijke factoren (teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechter) • Beschermend materiaal (helm, scheenbeschermers) • Sportmateriaal (skies • Omgeving (weer, sneeuw en ijscondities, vloer and type ondergrond)

Blessure

Oorzakelijke gebeurtenis: • Gewrichtsbewegingen (beweging van kracht, gewrichtskrachten) • Spelsituatie (uitvoering beweging) • Trainingprogramma • Wedstrijdschema

Figuur 1: Een dynamisch multi-factorieel model bij het ontstaan van sportblessures. Overgenomen uit Meeuwisse 1994

Voor vragen en/of opmerkingen, reacties naar berendsrick@gmail.com

23


Door Ron Berends

Foto links: Jack den Heijer in zijn karakteristieke verdedigende houding Midden: Jack in duel met Aart Heibeek van Deetos in de hoofdklasse Rechts: Jack viert de promotie naar de hoofdklasse

“Mister Antilopen” naar 400 wedstrijden De eerste wedstrijd van het huidige zaalseizoen was het eindelijk zo ver. Het was al het hele veldseizoen wachten op een invalbeurtje dat nooit kwam. Maar uiteindelijk beschikte het lot toch in het voordeel van routinier Jack den Heijer. In de laatste veldwedstrijd van Antilopen 1 liepen zowel Ron en Rick Berends tegen een gele kaart aan die hen op een schorsing kwamen te staan waardoor ze de eerste zaalwedstrijd zouden missen. Vervolgens blesseerde Jaco Schippers zich ook nog eens in de voorbereiding van het zaalseizoen waardoor er ineens drie basisplekken vrij kwamen in Antilopen 1 voor de eerste zaalwedstrijd van het seizoen. Het zou toch niet?

Aanvankelijk probeerde coach Erwin Ligt nog varianten uit zonder de jarenlange ervaring van Jack. Maar na één oefenwedstrijd was het duidelijk. Hij had de fysieke kracht nodig van de 36-jarige Jack den Heijer. Tegen ASVD uit Dronten speelde hij voor het eerst weer in de basis van Antilopen 1 sinds maanden, maar het werd meteen de 400e keer dat hij zich in het shirt mocht hijsen van het eerste keurkorps van Antilopen. Dit leverde hem prompt een lekkere slagroomtaart op van de coach tijdens de volgende training. Een bijzonder groot aantal dat zelden is gehaald door een lid van Antilopen. In ieder geval is het bekend dat zijn levenspartner Irene Veenendaal de 400 ook reeds is gepasseerd en dus als enige een lange neus kan trekken naar Jack den Heijer. Wie naar de spelerscarrière kijkt van Jack ziet de geschiedenis van Antilopen van de laatste 18 jaar. Als jong schoffie begon hij te korfballen bij één van de oudste clubs van Nederland, ALO uit Den Haag. Een paar jaar later verkassen zijn ouders naar Leusden waarna hij zijn eerste schreden zet bij Antilopen. Daar debuteerde hij in 1988 op 18-jarige leeftijd in het eerste team. Door studieactiviteiten aan de HTS in Haarlem blijft het in de jaren daarna bij invalbeurtjes om vervolgens meer dan een decennium lang niet meer uit de basis te verdwijnen. Twaalf seizoen lang is hij dan basisspeler. In die tussentijd mocht hij ook een aantal jaar de aanvoerdersband dragen wat hem de bijnaam “Captain Jack” opleverde. Een aantal seizoenen acteerde hij met het eerste in de zaal in de eerste klasse waar het op het veld vaak stuivertje wisselen was met de tweede klasse. De gloriejaren van zijn carrière breken aan als toenmalige hoofdtrainer Kees van Buuren ten tonele verschijnt. In een kort tijdsbestek beklimt Antilopen dan de ladder richting de hoogste klasse met Jack als aanvoerder van het team. Dit hoofdklasse avontuur is slechts bij één seizoen gebleven waarna een aantal jaren in de overgangsklasse nog resteerden. Zijn laatste jaar in de basis was weer in ‘zijn’ vertrouwde eerste klasse onder gezag van toenmalige trainer Jans Dingsté. Met de komst van de huidige trainer Erwin Ligt moest hij noodgedwongen pas op de plaats maken voor de jongere garde. Nog een aantal invalbeurtjes er bij completeren zijn spelersloopbaan tot nu toe. De teller blijft steken op 400 officiële wedstrijden. Al beginnen de jaren (lees haren) te tellen, het lichaam is nog steeds fit en een korfballiefhebber als Jack is heeft hij teveel spelvreugde om zijn loopbaan te beëindigen.

24 Voor meer spelerspaspoorten, ga naar www.antilopen.nl en dan onder submenu ‘vereniging’


De 6 Weken van … de E3 Door Gabriëlle Roolvink-Maes

Hallo lezers van de Stip!, Mogen wij ons voorstellen? Wij zijn de pupillen E3. Met 1 jongen, Joris en 8 dames : Sanne, Esther, Lisanne, Tess, Anouk, Iris, Daniëlle en Lieke proberen we van de E3 een gezellig team te maken. De coaches Dimitri en Gabriëlle proberen ons elke week het korfballen te leren op de donderdag in de Korf. Helaas hebben we maar nog maar 2 wedstrijden gespeeld omdat... bond - het programma, u kent het. Lees hoe wij de afgelopen zes weken hard hebben getraind, Sinterklaas gevierd hebben, en hoe onze twee wedstrijden zijn verlopen. WEEK 1: van 23 okt. tot 29 okt. Deze week hebben we genoten van onze rust. Het was herfstvakantie. Dus geen trainen of wedstrijden. Wel kregen we te horen dat we tweevakkenkorfbal gingen spelen. We speelden op het veld als E3 en E4. WEEK 2: van 30 okt. tot 05 nov. Onze eerste training in de zaal. Gelukkig was de E2 bereid om een wedstrijdje tegen ons te spelen. We verloren wel met 2-0, maar nu konden we ons tenminste een goed beeld vormen van het tweevakkenkorfbal. Niet over de lijn komen is toch erg moeilijk. En wachten op de bal omdat die in het andere vak is ook lastig. Dan is het ook eens leuk om lekker tikkertje te gaan doen!!!!! Vrijdagmiddag 15.00 uur: “Gab met Debbie, jullie hebben morgen een wedstrijd. – Ja, erg leuk Debbie, je maakt een geintje! - Nee echt, foutje van de bond.”

De hele avond belt Gabriëlle alle spelers van de E3 en gelukkig kan iedereen de volgende dag mee. We spelen onze eerste zaalwedstrijd in Nijkerk tegen Sparta. Sparta scoort na 5 minuten met een afstandschot. Dit werd ook de einduitslag. Niet slecht voor ons als je bekijkt dat we pas 1x hebben getraind. WEEK 3: van 6 nov. tot 12 nov. Trainen op de aangeef en afvang is het hoofddoel van deze 2e training. Het begint al ergens op te lijken. Het is niet meer zo’n kluitje. Ook een begin van de doorloopbal, aankomen rennen, bal krijgen, stil staan en rustig onderhands de bal in de korf proberen te gooien. 1 voet voor, 1 voet achter, voorover hangen en bal voor je houden. Handen natuurlijk onder de bal. En omhoog richting korf. Voor de meesten een moeilijke oefening blijkt. De bal raakt vaker niet dan wel de mand.

25


WEEK 4: van 13 nov. tot 19 nov. We pakken voor de training de nieuwe korven van Rien Osnabrugge uit. Eindelijk meer korven. Rode handen is het resultaat. We trainen verder op de aangeef en afvang en nemen weer doorlopers. Helaas hadden we geen vier pupillenballen waardoor we met een seniorenbal gingen trainen. En die is erg zwaar. Doen we dus niet meer!!!!

Van……naar…… Door Jeroen Fleuren

WEEK 5: van 20 nov. tot 26 nov.

Sinterklaas is in het land. En dat vieren we natuurlijk ook met Antilopen op vrijdag in de kantine. We mogen ook nog met het hele team bij Sinterklaas komen, inclusief de trainers. Simone die ons op het veld heeft getraind mag ook komen, maar we moeten wel een liedje zingen. Uit volle borst zingen we: “Zwarte piet ging uit fietsen.” We krijgen allemaal nog een mooi kado na afloop.

Iris, Sanne, Chantal, Daniëlle, Tess, Anouk, Lieke, Esther, Joris, Michel, Gabriëlle (coach) en Dimitri (coach)

WEEK 6: van 27 nov. tot 2 dec. Gabriëlle is te laat met trainen!! En dit zal ze weten ook, allemaal moeten ze dit even meedelen. Gelukkig heeft Dimitri een leuk tikspel bedacht. We oefenen weer verder met de doorloper en spelen partijtje. Morgen eindelijk weer een wedstrijd. Helaas kan Gabriëlle niet mee, ze moet invallen bij Senioren 5. Simone wil wel Dimitri helpen met coachen. Het vertrek is hectisch. Maar twee auto’s!! Dus de vader van Simone wordt gebeld en die redt het team. Helemaal naar Vaassen. Maar het gaat goed. De wedstrijd eindigt in 0–0 . Verdedigend ging heel goed. Aanval, daar gaan we nu verder op trainen.

Onthouden Hoi Ron, na jouw column, waarin de mooi uitgewerkte metafoor van ‘ons kindje’, heel wat lastige woorden opleverde, ga ik proberen het deze keer wat simpeler te houden. Wat is een leuk onderwerp voor een column zo aan het eind van de Stip!? Het zou kunnen gaan over de verkiezingen, over Sinterklaas of over de naderende kerst, waar we ons met z’n allen uiteraard weer enorm op verheugen, nietwaar? Ik dacht, laat ik es wat vertellen waar je nog wel es wat aan zou kunnen hebben. Bij mijn studie psychologie komt er zo soms iets voorbij wat de moeite van het delen waard is. Aangezien communicatie iets is waar iedereen altijd aan deelneemt, is ’n feitje misschien zo gek nog niet. Wanneer iemand iets vertelt, wat onthoud je er dan van? Het zou geen onlogische gedachte zijn om het eerst in te leiden, dan met de boodschap te komen en het vervolgens leuk af te sluiten. Wanneer je de aandacht eenmaal te pakken hebt, met het belangrijkste komen, zodat men het onthoudt. Niets is minder waar. Het zogenaamde ‘recency effect’, op z’n Engels, houdt in dat informatie aan het begin en vooral aan het eind het best onthouden wordt. Na een gesprek, vergadering, bespreking of toespraak zal wat wordt onthouden vaak aan het einde zijn verteld. Dacht u dat het toeval is dat deze column aan het eind van de Stip! zit?

26


Soms komen er zomaar dames de Korf binnenlopen Door Alice Langenberg, bestuurslid LedenBeheerCommissie

Nieuwe doelstelling: seniorendames werven De afgelopen jaren is Antilopen intensief jeugdleden gaan werven. Voornamelijk het schoolkorfbaltoernooi en de vriendjes- en vriendinnetjestrainingen hebben veel nieuwe leden tot gevolg gehad. Dit jaar heeft onze commissie, de LedenBeheerCommissie, er een doelstelling bij gekregen, namelijk het werven van seniorendames. Er zijn meer heren dan dames lid van Antilopen. De doelstelling is dat alle heren kunnen spelen in een team dat uit maximaal 5 heren bestaat. En daarvoor zijn dus extra dames nodig. Het spreekt voor zich dat deze doelstelling lastiger in te vullen is dan het werven van jeugdleden. Want het liefst willen we dames die al (goed) kunnen korfballen. Maar… gelukkig hoef je niet altijd veel moeite te doen. Soms komen er zomaar dames de Korf binnenlopen. Eén van die dames is Sylvia Gerritsen. Hoe vind Sylvia het als nieuwe dame bij antilopen?

“Ik was op zoek naar een andere vereniging om verschillende redenen. Een aantal spelers van de selectie kende ik al persoonlijk, waardoor Antilopen bij het rijtje van clubs stond waar ik wel eens zou willen kijken. In september heb ik een keer meegetraind en daarna heb ik eigenlijk nergens anders meer gekeken. Ik speel nu in het 2e van Antilopen en heb het reuze naar mijn zin, zowel het spel als de mensen liggen mij enorm. Ik ben heel goed opgevangen door de spelers en voel mij erg op mij gemak. Het eerste wat mij opviel na/tijdens de trainingen, is dat het echt één groep is! Iets wat ik met mijn oude vereniging/team niet echt kan zeggen. Ik ga nu weer met plezier naar mijn trainingen toe en heb weer zin om te korfballen, iets wat ik al een tijdje niet meer had. Ik kom van NOVA uit Bilthoven. Als ik nu na twee maanden Antilopen moet vergelijken met NOVA zijn er een aantal verschillen die mij opvallen. De sfeer in de selectie is allemaal veel gemoedelijker, er is een jonge selectie en er is een professionelere aanpak rondom de selectie (teammanager, taken technische commissie, sponsoren etc). Een ander groot verschil is dat er bij Antilopen daadwerkelijk meer op de dames gespeeld wordt dan ik gewend was. Kortom ik heb het enorm naar mijn zin in Leusden en heb echt geen moment spijt van mijn keuze gehad.”

En nu maar hopen dat meer dames als Sylvia de Korf binnen komen lopen. Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook actief aan de slag met onze nieuwe doelstelling. Of het lukt? Daarover horen jullie later meer.

Ingezonden De zon die door de takken heen Op het water spiegelt, De bladeren die je warmte geven En mijn gevoelens en gedachten Laten glijden Naar de tijd Toen jij en ik hier samen wandelden Soms hand in hand Dan weer zonder lokkende verlangens Vrij naast elkaar Met onze blote voeten in het zand, En toen we weer zaten Hadden wij een bloempje ingeplant, Kijkend naar de vogels En de kinderen om ons heen, Voelden we onszelf, Voelden we ons één.

Geboren

Ingezonden door Roel Urbach

27


Hoe gaat het nu met Jan Costa? Dit keer een enigszins afwijkende keuze; Jan Costa is officieel nog lid en traint zelfs een jeugdteam. Zijn veelzijdige korfbalgeschiedenis heeft hem toch in deze rubriek doen belanden.

Ben je nog actief in de korfbalwereld? Niet-spelend, train en coach de E2 samen met Jerry Urbach Wat zijn je huidige activiteiten? Werk: Ik ben mede-eigenaar van Bloemendal Bouw Holding BV te Leusden. In de holding zitten tevens 2 BV te weten Bouw- en Aannemingsbedrijf Bloemendal en BV en Bloemendal Onderhoud BV. Het werkgebied van Bloemendal is circa 75 km rondom Leusden. Het bedrijf heeft momenteel 40 medewerkers in vaste dienst, en gezien de verschillende werkmaatschappijen zijn wij actief in onderhoud, verbouw, renovatie en nieuwbouw van woningen alsmede utiliteitsbouw (kantoren, scholen e.d.) Sporten: Als de tijd het toelaat doe ik aan fitness samen met Jerry. Hobby’s: Fietsen Verliefd/verloofd/getrouwd en kinderen? Getrouwd met Evelien, 3 kinderen: Rens, Jorg en Bente Hoe lang ben je lid geweest van Antilopen? Spelend lid sinds circa 1973 (hoofd)trainer 1 jaar van het 1e team, diverse jaren van het 2e team Tot op heden nog steeds lid In welke teams heb je gespeeld en ben je (hoofd)trainer geweest? Spelend vanaf pupillen 1, t/m het 1e senioren team. Als speler was het altijd leuk om geselecteerd te worden voor selectie van Midden-Nederland en regio West/Midden. De interlands tegen Duitsland, Engeland en met name tegen BelgiÍ waren hoogtepunten. Met de A1 landelijke kampioenschappen, met de Junioren in de hoogste klasse spelen. En in het eerste overgangsklasse spelen. Als coach van het 1e zijn we kampioen geworden op het veld, en 2e in de zaal. Waarom ben je bij Antilopen als speler/(hoofd)trainer weggegaan? Als speler werd ik door zwaar knieletsel uitgeschakeld, nog enige tijd geprobeerd maar het ging helaas niet meer. Als trainer/coach van het 1e was ik interim en mede door mijn werk is het zeer moeilijk te combineren.Het is dan ook leuk om het team waarin Rens speelt te begeleiden samen met Jerry. Wat volg je nog aan de selectie van Antilopen en de club als geheel? Ik volg de uitslagen en in de zaal kijk ik af en toe bij het 1e. Korfbal is leuk om te doen, maar als kijksport vind ik het minder, met name met het huidige achterverdedigen en het gedraai om de korf. Het is minder spectaculair dan vroeger. Wat zijn je ambities? Mijn ambities liggen momenteel op maatschappelijk vlak, en uiteraard mijn kinderen proberen op juiste wijze in de maatschappij te zetten. Hoe zie je jouw toekomst? Korfbal: Korfbal blijft een amateur sport voor Antilopen hoop ik dat het een leuke vereniging blijft waarin prestatiegericht en recreatief sporten mogelijk blijft. Hopelijk met een betere accommodatie. Gezien er nog 2 kinderen van ons op korfbal gaan, wordt de betrokkenheid vanzelf groter. Maatschappelijk: Het bedrijf verder ontwikkelen. Stilstand is achteruit gang, dat zien te voorkomen.

28

Stip! 2006 002  

Verenigingsmagazine van korfbalclub Antilopen uit Leusden # 2