Tamil Short stories from Kavi Meena

Page 1

சிறு கதைகள் 2020 கவி மீ னா


ஆசிரியர் உதை சிறு கதைகள் என்னும் இந்ை மின் நூதை

வவளியிடுவைில் இைன்

எழுத்ைாளைாகிய நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அதைகிறேன், காைணம் நீண்ை நாளாக நான் எடுத்ை முயற்சி இன்று ஒரு புத்ைகமாக அதுவும் மின் நூைாக வவளியாகி உள்ளது. எழுதுவதும் அதை பின் பிதைகள் ைிருத்ைி மின் நூைாக வடிதமத்து இதணயத்ைில் விடுவது எல்ைாம் சுைபமான காரியமல்ை அதையும் ைனித்து வசய்வது றமலும் சிைமமான காரியறம! ஆனாலும் விைா முயற்சி எடுத்து இதை நான் வசய்துள்றளன் எல்ைாம் எனக்கு அருள் ைரும் அம்பிதகயின் துதணறய! இந்ை நூைில் ஒன்பது சிறு கதைகள் அைங்கியுள்ளன, அத்ைதனயும் வாசிக்க வாசிக்க ைிகட்ைாை ைசதனயுள்ள கதைகறள! சிை கதைகள் மனிைர்களின் நதைமுதே வசயல்பாட்தை எடுத்து வசால்லும் சிை உண்தம சம்பவங்கதள உள்ளைக்கியைாகவும் அதமந்துள்ளன! இது யார் மனதையும் றநாக வசய்ய கூடியைல்ை சிந்ைிக்கவும் வசயல்பைவும் தூண்ை கூடிய சிறு கதைகளாக அதமகின்ேன! ைமிைில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக நான் எழுதும் சிறு கதைகள், கட்டுதைகள், கவிதைகள் யாவும் இைவச றசதவயாகறவ, மின் நூைாக வவளியிடுகின்றேன் என்பதை இத்ைால் அேிய ைருகின்றேன். உைகத்ைின் எந்ை மூதைக்கு றபானாலும் நாம் ைமிைறை! ைமிதை வளர்க்க பாடு படுறவாம் ைமிழுக்கா உயிர் வாழ்றவாம். ைமிறை என் எழுத்து ைமிறை என் றபச்சு! ைமிழ் வாழ்க! நம் ைமிழ் கைாசாைம் வளர்க அன்புைன் கவி மீ னா


உள்ளைக்கம் ( சிறுகதைகள் ) 1 ஆத்ம ைிருப்ைி

2 ஏங்கி ைவிக்குது ைாய் மனம்

3 சித்ைிதையில் சிறுவன்

4 வசால்ை துடிக்குது மனசு

5 பண்தண வட்டு ீ ைிண்தணயிறை

6 வபண் அவள்

7 மதேந்தும் மதேயாை காைல்

8 மாதை றநைத்ைில் வசும் ீ மல்ைிதக

9 வானத்து நிைவாய் நீ இருக்க


ஆத்ம ைிருப்ைி அன்று புதுவருைம் அைிகாதை எழும்பி அவன் றகாயிலுக்கு றபாய் வந்து அம்மா வசய்ை சக்கதை வபாங்கதை எடுத்து ருசித்து சாப்பிட்டும் றபாதும், மத்ைிய உணவுக்கு

மூக்தக துதளக்கும்

வாசதனயுைன் அம்மா வசய்ை பிரியாணியும் றகாைிக்குைம்பும், மாதை றநைம் றைன ீருைன் கிதைத்ை வதை, அதையும் மீ ேி இைவுக்கு அம்மா வசய்ை குைல் புட்டும் அந்ை றகாைி குைம்பும் ஆகா என்ன சுதவ என்ன சுதவ. எத்ைதனநாள் அவன் இந்ை ஒரு தகமணக்கும் அறுசுதவ உணதவ ருசிக்க முடியாமல் ஏங்கியிருப்பான் இன்று அவனுக்கு புதுவருைம் புது வாழ்வு ைந்ைது. அந்ை பண்டிதக நாளில் அவன் மனநிதேறவாடு இருக்கின்ோன் ஏறைா முதுகில் சுமந்ை சுதமதய இேக்கி தவத்ைவன் றபாறை ஒரு நின்மைி, கண் மூடி சிந்ைிக்கின்ோன் ைவி. இைவு றநை ஊைல் காற்று அவதன வமல்ை ைாைாட்ை அைதன கண் மூடி

ைசித்ைபடி முற்ேத்து நிைவவாைியில் ஈஸி றசயாரில் ைவி

சாய்ந்ைிருந்ைான், சத்ைம் வமல்ைமாக இருந்ைாலும் வாவனாைியில் வந்ை இைவு றநை ஒைி பைப்பு றகட்பைற்கு மனைிற்க்கு இைமாக இருந்ைது, பைய சினிமா பாைல்கள் அவதன மிகவும் கவர்ந்ை பாைல்கள் அவன் காைில் றைனாக வந்து பாய்ந்ைன. வானத்ைிறை பால் நிைா முகில் கூட்ைத்ைில் மதேந்து ஒைிந்து எட்டிப் பார்த்து ஆகா எத்ைதன அைதக அள்ளி வசாரிகிேது, எத்ைதன முதே பார்ைாலும் ைினமும் பார்க தூண்டும் இந்ை அைகிய காட்சிதய ைசிக்க வைரியாைவன் மனிைன் அல்ை என எண்ண றைான்ேியது ஒரு கணம் அவனுக்கு, ஓடும் றமகங்கதள தூது விட்ை கதைகள் ஞாபகத்துக்கு வை அவனும் ஓடும் றமகங்கள் உரு மாேி மாேி வரும் காட்சிகதள ைசித்ை படி இருந்ைான் எத்ைதன மன நிதேவு இந்ை றநைத்ைில்அவனுக்கு ஏற்பட்ைது. ஐந்து ஆண்டுகள் வவளி நாட்டு வாழ்க்தக ைந்ை அனுபவ பாைம் ஒரு வெயில் வாழ்க்தக, வசாந்ை நாட்தை விட்டு பணம் றை​ைவும்


அதமைிதய றைடியும் ஓடி அதைந்து ஏஐன்சிக்கு இருந்ை பணத்தை எல்ைாம் வகாடுத்து கண்ைது என்ன? றெர்மனியில் ஒரு இயந்ைிை வாழ்க்தகைான் கண்ை மிச்சம். வசான்னால் நம்ப மாட்ைார்கள் இன சனத்ைவர் றெர்மன் வாழ்க்தகதய பற்ேி, இக்கதை மாட்டுக்கு அக்கதை பச்தச என்பது றபாை வவளிநாட்டிதை ஏறைா அள்ளி குவிக்க றபாேைாக நிதனத்து ஓடி றபாய் நாய் பைா பாடு பட்டு வந்ைவன் வசான்னாலும் யாரும் நம்ப மாட்டினம், இவர் ைான் நல்ைா சம்பாைிச்சிட்டு வந்ைிட்ைார் இப்ப நாங்கள் றபாய் நல்ைா வந்ைிடுவம் என்று ைான் இப்படி வசால்கிோன் என்று பக்கத்து வட்டு ீ பாட்டி கூை வசால்றைக்தக

அதுக்கு றமதை என்ன கதை

யாருக்கு அவன் எடுத்து வசால்ை? அம்மா கூை நம்பதை ஏன் ைாசா எல்ைாரும் வவளி நாட்டுக்கு றபாய் ைாறன நல்ைா வருகுதுகள் நீ நல்ைா படிச்சனி அங்தக றபாய் நல்ை றவதைதய

எடுத்து நல்ைாய் வைாமல் ைிரும்பி வந்து நிக்கிோய் என்ன

ைான் எனி வசய்ய றபாகிோய்? என்று அம்மாவின் றகள்வி, அப்பா சிவைாசா பிதைக்கிே பிள்தளைான் எங்தக றபானாலும் பிதைக்கும் ஊருக்குள்தள விதை றபாகாை மாடு வவளிநாட்டிதை விதை றபாகுமா? என ஒரு குத்ைல் கதைறயாதை நிப்பாட்டி விட்ைார் ஆனால் அவைது நண்பன் கந்ைசாமி மாமா வந்ை றபாது அவர் வசால்ைியது காைில் றகட்ைது . இவன் ஏறைா றபாய் நல்ைா வைப்றபாகிோன் என்று வசால்ைி மகளுக்கு கல்யாணத்துக்கு என்று றசர்த்து தவத்ைிருந்ை காதச எல்ைாம் ஏஐன்சி காைனுக்கு கட்டி அளந்ைது ைான் மிச்சம் வபடியன் றபான தகறயாதை ஐந்து வருைம் ஏறைா ஊர் பார்த்து விட்டு ைிரும்பி வந்ைிருக்கிோன், இப்ப றவதையும் இல்தை இருந்ை மாஸ்ைர் றவதைதயயும் விட்ைாச்சு எனி ைிருப்பி கிதைக்குறமா வைரியதை வளந்ை வபாடியறனாதை ஒன்றும் கதைக்க முடியல்தை என்று அவர் குதேபட்ைது அவனக்கும் றகட்ைது. அவனது துயைம் யார் அேிவார்? அது என்ன வாழ்க்தக அப்பா நிதனத்ைாறை ஐந்து வருைத்தை பாதசயும் வைரியாை றெர்மன் நாட்டில் அனியாயமாக வைாதைத்து விட்ை றவைதனைான் மிஞ்சும். படித்து பட்ைம் வபற்று அந்ை வசாந்ை ஊைான யாழ் நகரிறைறய யாழ் இந்துக் கல்லுரியில் ைான் படித்ை அறை பாைசாதையில் மாஸ்ை​ைாக றவதை பார்த்ை றபாது அவன் கண்ை மன நிதேவு, அவன் வாழ்ந்ை கதைசி


ஐந்து வருைத்ைிலும் காணவில்தை. சும்மா மற்ேவர்கள் றபாகினம் ைிடீவைன்று பணம் பணமாக வட்டுக்கு ீ அனுப்புகினம் வகாஞ்ச நாளிறைறய பணக்காைர் என்று வாழ்க்தகயில் உயர்ந்து விை​ைாம் என்று அவன் ைங்தகயும் அம்மாவும் ைினம் வசால்ை றகட்டு ைான் அவனும் இருந்ை றவதைதயயும் விட்டு றபாட்டு வவளிநாடு றபானான், றபாய் பார்ை பின் ைான் வைரிந்ைது எப்படி எல்ைாம் ைமிழ் சனம் அங்றக வாழுகினம் என்பது. இங்றக சாைி மைம் என்று பார்த்து வாழ்ந்ை சனங்களும் வட்தை ீ துப்பைவாக ஒரு ஆளும் றைாட்ை றவதைக்கு ஒரு ஆளும் என வாழ்ந்ைவர்களின் பிள்தளகளும், அங்றக அன்னியன் வட்டு ீ கைிவதேகதள அதுவும் வபண் பிள்தளகள் ைனியாக றபாய் கழுவுவதும், இைவு பகல் என்று பாைாமல் வைஸ்றைேன்ட் வைிதய ஆண்கள் றகாப்தப கழுவி துப்பைவாக்கி நாலு காசு றசர்த்து, இங்றக ஊருக்கு வறைக்தக மட்டும் வபரிய வசாகுசாக ெீன்சும், வபாப் வவட்டிய ைதைமயிறைாடும் வந்து இேங்கி றசா காட்டுவைால்

ஏறைா வவளி நாடு

றபானால் அள்ளைாம் என நிதனத்து ைான் சனம் அள்ளு படுகுதுகள். படித்து பட்ைம் வபற்ேவனுக்கு பாதச வைரியாை அந்ை ஊரில் என்ன றவதை இருக்கு? இைங்தக ைமிைன் என்று வசான்னாறை ஒரு இைக்காைமாக ைான் றெர்மன் காைன் கூடுை​ைாக நிதனக்கிோன். இவங்கள் இங்றக பஞ்சம் பிதைக்க வந்ை மாைிரியும் எல்ைாதையும் ஓறை மாைிரி படிக்காை சனம் என்று ைான் அறநகம் றபர் நிதனக்கிோங்கள்,

அப்படி இல்ைாமல் ஒரு நல்ை உதை உடுத்ைி

வகாஞ்சம் களர் புல்ைாக

வவளியிறை றபானால், கண்ை

றெர்மன்

காைன் உைறன வசால்கிோன் உனக்வகன்ன றசாசல் காசு ைருகுது நீங்கள் நல்ைா

ைிரியைாம் ைாறன என எரிச்சல் மூட்டி

விடுவான்.வகாஞ்ச நாள் அவனும் ஒரு வைஸ்றைேன்ட்டில் றவதை வசய்து பார்த்ைான். அவனால் முடியல்தை, குனிந்து வதளந்து கழுவி துதைத்து, அப்பா அந்ை குளிருக்தக விடிய எழும்பி றபாய் பின்பு இருக்கிே அந்ை விடுைிக்கு வந்ைால் சாப்பாடு றவே அவறன சதமக்கணும், உடுப்பு றைாய்த்து குளித்து அவன் வை அவன் பசிறய றபாய் விடும்,

இதை எல்ைாம் விை அவறனாடு கூை

இருக்கிே மற்ே ைமிழ் வபடியள் கூை அவதன ஒரு படித்ைவனாகறவா மாஸ்ை​ைாக இருந்ை​ைாகறவா யாரும் கணிப்பைில்தை அங்றக எல்றைாருக்கும் சமத்துவம்.


அவன் றெர்மனியில் அதசைம் (அைசியல் ைஞ்சம் ) அடித்ை றபாது அவனுக்கு கிதைத்ை இருப்பிைம் ஒரு வடு ீ அல்ை, அது ஒரு பைய இடிந்ை நிதையில் இருந்ை பைய பாைசாதை, அைில் ைான் ஒவ்வவாரு ரூமிலும் மூவைாக நிதேய றபர் ைமிைர் மட்டும் இன்ேி றவறே நாட்ைவரும் றசர்ந்றை இருந்ைனர்,

வபாதுவான கிச்சன், வபாதுவான

வைாயிைற் அவனுக்கு அந்ை வாழ்க்தக அருவருப்தப ைான் ைந்ைது, அம்மா அப்பாறவாடு ஊரிறை சந்றைாசமாக துப்பைவான வட்டில் ீ வாழ்ந்து பைகியவனுக்கு

இந்ை வாழ்க்தக

எப்படி இருக்கும்?

ஒன்ேிலுறம அவனுக்கு என்று ஒரு பிரிவசி இல்தை,

ஒரு புத்ைகம்

கூை வாசிக்க முடியாது அதமைியாக, பக்கத்ைில் பியர் றபாத்ைிலும் தகயுமாக ஓறை அட்ைகாசம் ைனியா வந்ை​ைாறை

சுைந்ைிைம் நாட்டுக்றக

கிதைத்ைமாைிரி சிை ைமிழ் வபாடியள் ஓறை வகாண்ைாட்ைம். சிகைட் புதக பூட்டின அதேக்குள் இருந்து புதகத்து

ஓறை புதக

மண்ை​ைம் அவனால் அந்ை மணத்தை சுவாசித்துக் வகாண்டு எப்படி இருப்பது? பை ை​ைதவ இது பற்ேி மற்ே வபடியளுக்கு வசால்ைி சண்தை வந்ைது ைான் மிச்சம். அதவ உைறன வசால்லுவினம் ைவி நாங்கள் இவ்வளவு றபரும் வவளியிதை றபாேதை விை நீர் ஒரு ஆள் எழும்பி வவளியிதை றபாகைாம் ைாறன என்று, கதைசியாக அவன் கவுஸ் மாஸ்ைரிைம் வசால்ைி வபரிய சண்தை வந்ை பிேகு ைான் அவனுக்கு ைனிய ஒரு ரூம் கிதைத்ைது, ஆனால் அங்தக உள்ள வைாயிைற்றுக்கு றபாே வைன்ோல் கியூவில் ைான் விடிய நிக்கணும், அத்றைாதை அவன்ைான் அடிக்கடி அத்ைதன றபரும் பாவித்ை வைாயிைற்தே கழுவி துப்பைவாக்க றவண்டும் ஏவனனில் வவறு யாருக்குறம அது பற்ேி அக்கதே இல்தை. கிச்சனில் அவன் வாங்கி தவக்கிே சாமான்கள் எல்ைாம் களவு றபாய் விடும், அவனது கழுவி துப்பைவாக கவிட்டு தவத்ை பாத்ைிைங்கதள எடுத்து சதமத்துப் றபாட்டு கழுவாமால் வைாட்டிக்குள் எேிய பட்டிருக்கும், றவதையால் வந்ைால் கிச்சனில் இருந்து பாத்ைிைம் வதை கழுவி துப்பைவாக்கி ைான் அவனால் சதமத்து சாப்பிை முடியும்

சீ

என்று றபாய் விட்ைது ைினமும் சண்தை அங்கு உள்ளவர்கறளாடு. படுக்க றபாய் கட்டிைில் இருந்ைால் அப்ப பார்த்து றவணும் என்றோ வைரியவில்தை வபரிய சத்ைமாக வைாதை காட்சிறயா றேடிறயாறவா அைறும்.


இதை எல்ைாம் சகித்து வாை பைகி வகாண்டு வை அவனுக்கு கன நாள் எடுத்ைது, அவன் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக அந்ை ைனிதம வாழ்க்தகக்கு ைன்தன பைக்கி வகாண்டு வை அந்ை குளிர் ஒத்து வைாதமயால் அவனுக்கு ஓறை சுகயீனம், வின்ைர் முடிந்து சமர் வைாைங்றகக்தக ஒரு அைர்ெி வருத்ைம் பிடித்து அது றவதே ஓறை தும்மல். முப்பது வயதும் வந்து விட்ைது வாழ்க்தகயில் இன்னும் ைான் நிதனத்ைதை பிடிக்க முடியவில்தை, ஒரு நல்ை றவதை கிதைத்ைால் ைனி வடு ீ எடுத்து றபாகைாம், அதுக்கு நல்ை காசு றவணும் இைற்க்குள் வந்ை காதச ைிருப்பி வகாடுக்க றவணும் மாைம் மாைம் அவனால் 50 ஒயிறோவுக்கு மிஞ்சி வட்தை ீ அனுப்ப முடியல்தை. வாழ் நாளில் அவன் வசய்யாை றவதை எல்ைாம் வசய்து விட்ைான் சின்ன வயைிறைறய அவன் மனம் எனி முன்வனே முடியாது என றசார்ந்து விட்ைது, ஒரு றவதள படிக்காமல் கஸ்ைத்ைில் வாழ்ந்ை பிள்தளகளுக்கு இந்ை வாழ்க்தக பிடித்ைிருக்கும், அவனுக்கு ஒவ்வவாரு நாள் றபாவதும் ஒரு யுகம் றபாவது றபாைாகி விட்ைது, ஒரு நாள் ைீடீவைன அவன் றவதை வசய்ை இைத்ைில் நூடில் வமசினில் தக அகப்பட்டு

இைது தக சுட்டு விைல் வவட்டு பட்டு விட்ைது.

அத்றைாடு சிக் லீவில் நின்று கைவாக பார்த்ை அந்ை றவதையும் றபாய் விட்ைது, பிேகு ஒரு மாைிரி ஒரு பக்ைேி றவதைதய றைடி எடுத்ைால் அங்றக றவதை வசய்கிே றெர்மன் காைர்களுக்கு சரியான துறவசம் அவதன மைிக்கறவ மாட்ைார்கள், எப்ப பாத்ைாலும் அவதன பற்ேி கதைத்து சிரிப்பறை அவர்கள் றவதை, அவனுக்கு ஆத்ைிைம் பத்ைிக் வகாண்டு வரும் மனைிற்க்குள் நிதனப்பான் அங்தக றவதை வசய்கிே சக ஊைியர்கள் அைிகம் படிக்காை முட்ைாள்கள் அவறனா வமத்ை படித்தும் அந்ை பயதன இைந்து நிக்கிோன், அவர்கள் அவதன ஒரு முட்ைாள் ஆக பார்க்தகயில் மனம் றவைதனயில் துடிக்கும். ஒரு நாள் அவன் றகட்றை விட்ைான் என்ன ஒறை நக்கல் அடிக்கிேியள் உங்கதை நாட்டிதை உங்கதை பாதசயிதை உங்களுக்கு படிக்க முடியதை, படித்ைிருந்ைால் இதை விை நல்ை றவதை எடுத்ைிருப்பியள் ைாறன? நான் என்ை நாட்டிதை நல்ைா படித்து பட்ைம் வபற்று விட்டு அன்னிய நாட்டிதை பாதச றவோக இருப்பைால் ைான் இந்ை றவதைதய வசய்கிேன் முட்ைாள்களான உங்கறளாடு என்று வசால்ைிறய விட்ைான்.


அறைாடு அவனுக்கு அடுத்ை கிைதம றவதைதய நிப்பாட்டி விட்ைார்கள் எங்றக றபானாலும் அவனுக்கு மன உறுத்ைல் ைான் மிச்சம். இப்ப புது றசாசல் சட்ைம் றவறு வந்து றவதை இல்ைாமல் றசாசல் வகல்ப்பில் இருப்பவருக்கு மணித்ைியாைம் ஒரு ஒயிறோ றவதை என்று வசால்ைி றோட்டு கூட்ை அவதன றபாக வசால்ைி கடிைம் வந்ைதும் அவன் இடிந்றை றபானான்.

அந்ை குளிர் நாட்டிதை அத்ைதனறபரும் பார்க்க அவன் வைரு வைருவாக கூட்டினால் ைான் அவனுக்கு எனி றசாசல் காசு வகாடுக்குமாம்,

இந்ை

வாழ்தவ வாழ்வவைன்ோல் ஊரிறைறய முனிசிபால்ற்ேியில் றசர்ந்து வசாந்ை நாட்தை துப்பைவாக்கி இருக்கைாறம? அன்னிய நாட்டுக்கு இவ்வுளவு பணத்தை வகாடுத்து வந்து பட்ை​ைாரியான அவன் வைரு கூட்டும் றவதை​ைான் விைியாச்சு! வசாந்ை ஊதை துப்பைவாக்க வசான்னால் யாருறம வசய்ய மாட்டினம் வசாந்ை வட்தை ீ ஒருக்கா கூட்ை வசான்னால் கூை வசய்ய

மாட்டினம்,

ஆனால் அன்னிய றைசத்ைிறை அைிகமான ைமிைர் இதை ைான் ைம் வைாைிைாக வசய்யினம், இப்படி பணத்தை றசர்த்து ைான் ஊருக்கு வந்து பவுசு காட்டி ைான் அைிகம் றபர் வவளி நாடு வந்து நாசமாய் றபாய் நிற்கின்ே நிதைதய அவனால் இப்ப ைான் உணை முடிந்ைது. இருக்கிே மைிப்பான றவதைதய விட்டு விட்டு வந்து இப்படி கஸ்ைப்பை றவண்டுமா? நாட்டிதை யுத்ைம் அது இது என பை காைணம் வசான்னாலும் அப்ப என்னறவா அது சரியாக பட்டுது ஆனால் இப்ப அவன் எடுத்ை முடிவு பிதை என்றே மனம் வசால்லுது. ஆேிலும் சாவு நூேிலும் சாவு

எங்றக இருந்ைாலும் மைணத்ைின்

பிடியிைிருந்து நாம் ைப்ப முடியாது, ஆனால் வாழ்கின்ே வகாஞ்ச காைமாவது மன நிதேறவாடு ஆத்ம ைிருப்ைிறயாடு எமது மனதுக்கு பிடித்ை றவதை வசய்து பிடித்ை வாழ்க்தகதய அதமத்து வாழ்வது ைான் சிேப்பு என முடிவு எடுத்ைான். அடுத்ை நாறள அவன் ைான் ஊருக்கு றபாவைாக றெர்மன் அைசாங்கத்துக்கு வசால்ைி விட்டு றபான மாைிரிறய ஒரு வபட்டி றயாடு கட்டு நாயக்கா விமானத்ைில் வந்து இேங்கிய றபாது


ைான் அவனுக்கு மூச்சு காற்றே கிதைத்ை மாைிரி இருந்ைது. அதுவதை சுவாசறம எடுக்க முடியாது ைிணேியது றபால் ஒரு உணர்வு. ஊருக்கு ைிரும்பி வை றபாவைாக வை​ைி றபானில் ைகவல் வட்டுக்கு ீ வசால்ைி இருந்ைான்

வட்டுக்கு ீ வந்ை றபாது ஆவலுைன் வைறவற்ே

வபற்றோர், ைங்தக உமா, மற்றும் உேவினர் எல்றைாரும் அவன் எனி ைிரும்பி றபாக றபாவைில்தை என்ே றசைிதய றகட்டு அவதன விறனாைமாக பார்த்ைார்கள், அவனால் அவர்களுக்கு நைந்ைதை விைக்கி வசால்ைி மீ ண்டும் றவைதன பைறவா ைான் இவ்வளவு றகவைமான வாழ்க்தகதய வாழ்ந்ைதை எடுத்து வசால்ைறவா விரும்பவில்தை. அவன் மீ ண்டும் ைன் மாஸ்ைர் றவதைக்கு அப்தள பண்ணி இருக்கிோன் நிச்சயம் கிதைக்கும் என்ே நம்பிக்தகறயாடு ைான் ஒரு மாைம் ஓடி விட்ைது. இைவு 12 மணியாகி விட்ைது, அவன் ைன் கைந்ை காை நிதனவில் இருந்து மீ ண்டு வை, வாவனாைியும் இைவு றநை ஒைி பைப்தப நிறுத்ைியது

நாதள விடியும் என நல்ை எைிர் பார்ப்புைன் ைவி

படுக்தகக்கு வசன்ோன். அைி காதை வபாழுது கை கை என விடிந்ைது இப்படியான காதை வபாழுதை அவன் ஐந்து வருைங்கள் காணவில்தைறய! .உண்தமயில் எழும்பி கிணற்ேடிக்கு றபாய் முகம் கழுவும் றபாதும் கைவுதள கும்பிட்டு அம்மா தகயால் ஒரு றகாப்பி வாங்கி குடிக்கும் றபாதும் வரும் நிதேறவ ஒரு ைனியான மன நிதேவுைான். மனைிற்கு பணத்ைால் மட்டும் இன்பம் கிதைப்பைில்தை இயற்தகயின் அைகிய காட்ச்சிகளும் ஒருவிைத்ைில் மனிைன் சந்றைாசமாக வாை வைி வகுக்கிேது

இருண்ை அதேக்குள் ைனிதமயில், றபச்சு துதணக்கு நல்ை

நண்பர்கள் இன்ேி, வாய்க்கு ருசியான உணவின்ேி வாழ்ந்ை காைம் முடிந்ைதை எண்ணி ஒரு ைிருப்ைி, உைம்வபல்ைாம் இைகுவாகிய மாைிரி ஒரு பூரிப்பு,

அம்மா ைந்ை புட்தையும் மாம்பைத்தையும் முட்தை

வபாரியதையும் சுதவத்து சாப்பிடுதகயில்

ஆகா இதுவல்ைறவா

இன்பம், பசிக்கு உண்ை காைம் றபாய் மீ ண்டும் ருசிக்காக வாழும் காைம் வந்ைறை என எண்ணினான் ைவி. வாசைில் தசக்கிள் மணி சத்ைம் றகட்ைது

ைங்தக உமா எப்பவும்

கடிைம் வாங்க முந்ைிறய விடுவாள் அவள் இருபது வயது குமரி ஆகியும் ஓடுவதை இன்னும் விை வில்தை, கடிைம் உனக்குைான் அண்ணா என அவள் ைந்ை றபாது அது அவனுக்கு மீ ண்டும் றவதை கிதைத்ை றசைிதய ைாங்கி நின்ேது,

அவனுக்கு வைாதைந்ை புதையல் மீ ண்டும் கிதைத்ைது


றபால் றபர் ஆனந்ைம், அம்மா எனக்கு என்னுதைய மாஸ்ைர் றவதை ைிரும்ப கிதைத்து விட்ைது என வசால்ைி அவன் அம்மா மறனாண்மணிதய கட்டி பிடித்து வநற்ேியிறை முத்ைமிட்ை றபாது வைரிந்ை அவன் மகிழ்ச்சியில் அவன் ைாயும் ஒரு உண்தமதய உணர்ந்ைாள். காசு பணத்துக்காக அல்ை வாழ்க்தக என்பது வாைத்ைான், அவனது மனம் ைிருப்ைியாக வாைறவ ஒரு றவதையும் வாழ்க்தகயும் அதமய றவண்டும்

ைற்றபாது வபருமிைமாக நிமிர்ந்து நிக்கும் ைன் மகதன

பார்ை றபாது மறனாண்மணி மனைிலும் ஒரு ைிருப்ைி. ைவிக்கு இப்பைான் ஆத்ம ைிருப்ைி ஏற்பட்ைது, ைான் படித்ை படிப்புக்கு ைக்க றவதைதய ஒருவன் வசய்யும் றபாது ஒரு மன நிதேவும் அைில் ஒரு ஈடு பாடும் ைானாகறவ எற்படுகிேது, கிதைக்கிே பணத்தை வகாண்டு வாழ்வறை நின்மைி, றபாதும் என்ே மனறம வபான் வசய்யும் மருந்து என்று ஏன் ஆன்றோர் வசான்னார்கள்? மனம் நின்மைி அதையும் றபாதூன் உைலும் இறைசாகிேது, அளவுக்கு மிஞ்சி பணத்ைாதசயால் வவளி நாட்டிறை ஒன்றுக்கு இைண்ைாக சிை றபர் மூன்ோக கூை றநைம் இல்ைாமல் ஓடி ஓடி றவதை வசய்து சிைர் அங்றக இை வயைில் மாண்ை கதை கூை அவன் அேிந்ைறை, யார் என்ன வசான்னாலும் எனி அவன் மனம் மாே றபாவதும் இல்தை

ைன்

றவதைதய விை றபாவதும் இல்தை. அவனுக்கு ஆத்ம ைிருப்ைி ைரும் இந்ை மாஸ்ைர் றவதை அவனுக்கு சாகும் வதை றபாதும், கற்ேதை பிைறயாசன படுத்துவைாகவும் றமலும் அேிதவ வபருக்குவைாகவும் உள்ள இந்ை றவதைதய விட்டு அவன் றபாய் பட்ை அவமானம் எனி ஒரு முதே றவண்ைறவ றவண்ைாம். அன்தேய வபாழுது ைவிக்கு

ஐந்து

வருைங்களின் பின் இனிய நன் நாளாக மைர்ந்ைது அவன் உற்சாகமாக பாட்வைான்தே முணுமுணுத்ை படி ( முற்றும் )

கவி மீ னா

வவளிறய உைாவ றபானான்.


ஏங்கி ைவிக்குது ைாய் மனம் மைனாவுக்கு எைிர்காைத்தை எண்ணி ஒறை பயம், றெர்மனியில்

இருந்ைாலும் ைனது ஒரு

மகதள பத்ைிைமாக வளர்த்து வைாக்ை​ைாக்கி ஒரு வைாக்ைருக்றகா அல்ைது ஒரு என்ெினியருக்றகா கட்டி வகாடுத்ைால் ைான் ைங்கதை இனசனத்துக்கும், இங்குள்ள ைமிைருக்கும் மத்ைியில் மைிப்பாய் வாை​ைாம் என்று அவளுக்கும் அவள் கணவன் றமாகனுக்கும் ஒரு ஆதச. மகதனயும் என்ெினியைாக்க றவணும் என்ே ஆதசயில் மண் விழுந்ை மாைிரி மகன் ைனுஸ் ைான் ைனியா றபாய் இருக்க றபாேன் என்று அைம் பிடிக்கறவ அவதன வகாண்டு றபாய் ைண்ைனில் வசாந்ைக்காைர் ஒருவர் வபாறுப்பில் அங்தக படிக்கவவன்று றசர்த்து விட்ைாலும் அவனுக்றகா படிப்பு மண்தைக்குள் ஏறுவறை இல்தை ைண்ைனில் மகன் யுனிவசிற்ேியில் படிக்கிோன் என்று வசால்ைி வகாண்டு இவர்கள் இங்கு வபாய் வபருதம றபசி ைிரிந்ைாலும், மனசாட்சி அவன் நிதைதய எடுத்து வசால்ைிக் வகாண்டு இருக்கிேறை அைனாறை அவர்கள் வாழ்க்தகயில் நின்மைி இல்ைாமல் றபாய்விட்ைது.

சரி வசல்ைமாக வட்டில் ீ இருக்கிேது இப்ப ஒரு மகள் மீ ைாைான் அவதள எப்படியாவது நல்ைாக படிக்க தவத்து விை றவணும் என்ே ைீவைீ ஆதச நாளுக்கு நாள் பயமாகறவ மாேிவிட்ைது, கண்ணுக்குள் எண்தண விடுவது றபாை மகதள பத்ைிைமாக பார்த்து பார்த்து பணிவிதை வசய்து நித்ைம் நித்ைம் அவள் வளர்ச்சி கண்டு மைனா மகிழ்சி வகாண்ைாள், இருந்ைாலும் இங்கு மற்ே பிள்தளகளின் கதைகதள றகட்கும் றபாது உள்ளுக்குள் ஒரு பயம், ஐறயா மீ ைா அப்படி ைவோன வைியில் றபாய் விட்ைால் என்ன வசய்வது? என்று,

மீ ைா கன்னைில் குளியும் விை சிரிக்கும் றபாது மைனா


ைன்தனறய மேந்து றபாவாள், மீ ைா மீ து வகாள்தள அன்பும் அக்கதேயும் அைனால் அவதள ஒரு இைமும் ைனியாக றபாக விைமாட்ைாள். றமாகன் றவறே வசால்ைி இருக்கிோர் மகதள ைனியா ஒரு இைமும் விை றவண்ைாம் என்று ஆனால் மீ ைா இன்று நாளும் வபாழுதும் வளர்சி கண்டு பைிவனட்தை ைாண்டி விட்ைாள், உண்தமயில் இன்று மீ ைா ஒரு தமனர் ஆனால் மைனாவுக்கும் அவள் கணவர் றமாகனுக்கும் அவள் இன்னும் சின்ன வபாண்ணு ைான். மைனா எப்பவும் றபாகிே இைம் எல்ைாம் மீ ைாதவ தகறயாடு கூட்டி றபாவது வைக்கம் ஏைாவது வகாண்ைாட்ைம் என்ோல் றபான இைத்ைில் நின்மைியாய் ஒரு நாளாவது வந்ைவர்கறளாடு சிரித்து றபசி சந்றைாசமாக இருக்க முடியாது, காைணம் மீ ைாதவ கூட்டிக்வகாண்டு றபானால் மீ ைா வட்தை ீ வகைியா றபானால்ைான் வட்டு ீ பாைம் வசய்து முடிக்க றவணும் இைனால் எந்ை விைாவுக்கு றபானாலும் அவசைத்ைில் பாைியில் எழும்பி மைனாவுக்கு வைறவண்டியைாச்சு! கணவறைா எந்ை வபாறுப்தபயும் எடுக்க மாட்ைார் றவதை றவதை முடிந்ைால் வட்டுக்கு ீ வந்ைால் சாப்பிட்டு விட்டு அவர் வைஸ்ட் எடுக்கணும். பக்கத்ைில் உள்ள கதையில் ஒரு வகாப்பி மீ ைா வாங்கணும் என்ோலும் பைிவனட்டு வயது வந்ை பிள்தள பின்னால் மைனா வபாறு நானும் வாைன் என்று றவதைகதள அப்படிறய விட்டு றபாட்டு ஓடுவது வைக்கம், எல்ைாம் ஒரு மன பயம் ைான் எங்றக வைியில் யாறைாைாவது கதைத்து யாைாட்சும் வபாடியள் சிறனகம் வந்ைிட்ைால் என்ன வசய்வது? பின் கற்பதனயில் கண்ைவைல்ைாம் பாைாய் றபாய் விடுறம. ஒரு மணித்ைியாைம் ைன்னும் மீ ைா பூட்டின வட்டில் ீ கூை ைனியாக இருப்பைில்தை, பாைசாதை கூை ைனி வபண்கள் பாைசாதை ைான் அதுவும் எவ்வளவு கஸ்ைப்பட்டு அந்ை வபண்கள் பாைசாதையில் இைம் எடுத்ைது, இந்ை பிள்தளகளின் நல்ை எைிர்காைத்தை எண்ணிைாறன றெர்மனிக்கு வந்ைதும், ஆனால் மைனாவின் றைாைி ஒருத்ைி அடிக்கடி வசால்லுவாள் மைனா ஒரு நாளும் வபண் பிள்தளகதள இப்படி அைக்கி ஒடுக்கி அதைத்து பயப்படுத்ைி வைக்கப்பைாது,

அப்படி வளர்கிே பிள்தளகள் ைான் ஒரு

சிறு சந்ைர்பம் கிதைத்ைால் கூை பருவ வயைில் ைவறுகள் வசய்து விடும் என்று.


சுைந்ைிைமாக ைிரிகிே பிள்தளகளுக்கு வட்டிறை ீ வபற்றோரின் அன்பும் நிைந்ை​ைமாக கிதைக்கும் என்ோல் பருவ வயது றகாளாறுகளில் விதைவில் மாண்டு றபாகாமல் ைப்பித்து வகாள்ளுவார்கள், காைணம் அவர்களுக்கு உைக அனுபவம் கூடும் றபாது ஆறுை​ைாக எதையும் றயாசித்து வசய்யைாம்,

ஏன் இப்ப அவசை பைணும் என்கின்ே எண்ணம்,

அந்ை ைவறு வசய்கிே றநைத்தை ஒரு றவதள ைள்ளி றபாை தவக்கும். றமலும் ைனித்து வாை கூடிய வல்ைதமதய அந்ை பிள்தளகள் கற்கின்ேன என்று காணும் றபாவைல்ைாம் மைனாவின் நண்பி மீ னு வசால்ைி ைான் வந்ைாள். அத்றைாடு நாதள மீ ைா ைனியாக வாழும் நிதை வந்ைால் ஒன்றும் வசய்ய ஏைாமல் நிக்கவல்றைா றபாோ? மற்ே பிள்தளகள் சுைந்ைிைமாக இங்கு ைிரிறயக்தக நீங்கள் மீ ைாதவ இப்படி தகறயாடு கூட்டி ைிரிந்ைால் அவவுக்கு முைல் வவட்கமாக இருக்குறம, இப்படி காணும் றபாவைல்ைாம் மைனாவின் றைாைி மீ னு

றகட்டு ைான் வந்ைாள், ஆனால் மைனாறவா

மாறுவைாக வைரியல்தை, உங்களுக்கு என்ன வபடியன்கதள தவத்துக் வகாண்டு நீங்கள் இப்படி வசால்லுவங்க ீ வபாம்பிதள பிள்தள இருந்ைால் இப்படி வசால்லுவங்கறளா? ீ என்று எைிர் வாைம் றபாடுவாள். மீ ைா ஸ்கூலுக்கு றபாகும் றபாதும் அந்ை ஸ்கூலுக்கு றபாே பஸ்ஸில் ைான் ஏேி றபாவா அவ ஏறும் இைம் வதை றமாகன் விடிய காரில் வகாண்டு றபாய் விட்டு றபாட்டு ைான் றவதைக்கு றபாவார், ரீயுசன் மாஸ்ைர் ஒருவர் வட்டுக்கு ீ வந்து ைான் இங்கிைிஸ், மர்ஸ் ரீயுசன் வகாடுப்பது வைக்கம். அவர் றபாகும் வதை மைனா ைண்ணி குடிக்க கூை அங்காதை இங்காதை அைக்குவைில்தை, றகாைில் றசாபாவில் இருந்து அவர்கதள கண்காணித்ை படி ைான் இருப்பா

இப்படி ஒரு ஆண்கறளாடும் மீ ைா

ைனித்து பைக சந்ைர்பம் இல்ைாமறை வளர்பைாறைா என்னறவா எங்றக றபானாலும் மீ ைா யாறைாடும் கதைப்பைில்தை ஒரு புன்னதக மட்டும் காட்டுவா. இப்படி ைான் அன்றும் மீ ைாவுக்கு ஸ்கூல் லீவு, அப்பா றமாகன் றவதைக்கு றபாட்ைார் மீ ண்டும் மாதை​ைான் அவர் வருவார். மைனாவும் காதையில் இைண்டு அல்ைது மூன்று மணித்ைியாைம் ஒரு வட்தை ீ றவதைக்கு றபாகணும் ஐறயா மீ ைா ைனியா இருக்கணுறம என நிதனத்ை மைனா பை ை​ைதவ மீ ைாதவ கூப்பிட்டு மீ ைா நான் வரும்


வதை யார் வபல் அடிச்சாலும் கைவு ைிேக்க றவண்ைாம் என்ன என்று கூேிய றபாது மீ ைாவுக்கு சிரிப்பு ைான் வந்ைது. ஓம் அம்மா நீங்கள் றபாங்றகா நான் பத்ைிைமாக இருப்பன் என்று வசான்ன பிேகும் மனம் இல்ைாமல் ைான் மைனா அன்று றவதைக்கு றபானா, அங்தக றவதையில் நின்மைியாக இருக்க முடியவில்தை, இதை ஒரு மன றநாய் என்று ைான் வசால்ைணும், இது மைனாவுக்கும் வைரியுது, அவ றைாைி பை முதே இதை சுட்டி காட்டியும் விட்ைார் என்ன பைிவனட்டு வயதுள்ள ஒரு வபண் பிள்தளக்கு அதுகும் றெர்மனியில் ைனியாக இருக்க என்ன பயம்? அம்மா மைனாவுக்கு ைான் பை கற்பதன வந்து பயமுறுத்தும்.

அன்று எப்படிறயா ஒரு மணித்ைியாைம் முந்ைி றவதைதய முடித்துக்வகாண்டு கை கை என்று வட்தை ீ ஓடி வந்து கைதவ ைிேந்ைா முன்னுக்கு அம்மா வந்ைிட்டீங்களா? என றகட்டு வரும் மீ ைாதவ காணவில்தை, மீ ைா மீ ைா என்னம்மா வசய்கிேீங்க என்று கூப்பிட்டும் மீ ைா வைவில்தை, நைந்து வந்ை கதளப்றபாடு படி ஏேி றமறை மீ ைாவின் அதே கைதவ ைட்டிய றபாது யாறைா கதைப்பது றபால் குைல் றகட்கறவ கைதவ ைிேந்து பார்த்ை மைனா மின்சாைம் ைாக்கியது றபால் அைிர்ந்றை றபானாள். ைன் கண்கதள ைன்னாறை நம்ப முடியவில்தை மீ ைாவின் கட்டிைில் ஒரு தபயன் காயாக இருந்து கறைா அன்ரி என்று வசான்ன றபாது இது யார்? எப்படி உள்றள வந்ைான் என்ே அைிர்ச்சி. மீ ைா சிரித்துக்வகாண்டு வகாம்பூயூட்ைருக்கு முன்னால் இருந்து அம்மா இது என் பிைண்ட் என்று வசான்ன றபாது

என்ன பிைண்ைா? எங்றக கண்ைனி எப்படி பைக்கம்? யாதை றகட்டு உள்ளுக்கு விட்ைனி மீ ைா என்று வசால்லும் றபாறை மைனாவால் கதைக்க முடியவில்தை,


மீ ைா எல்ைாத்துக்கும் கன்னைில் குளி விை சிரித்ை படி அவர் வந்ைிட்ைார் அம்மா அப்ப நான் என்ன வசய்ய? அதுைான் உள்றள விட்ைனான் என்ே றபாது, என்ன வசால்லுோய்? எத்ைதன நாளா உனக்கு வைரியும் இவதை? ஐறயா இப்ப அப்பா வந்ைால் என்ன வசால்ை என்று வசால்லும் றபாறை மைனாவுக்கு அழுதக முட்டிக் வகாண்டு வந்ைது. மீ ைா அப்பைான் வாய் ைிேந்து வசான்னா அம்மா எனக்கு வயது வந்ைிட்டுது நான் இன்னும் சின்னப்பிள்தள இல்தை. நான் தமனர் எனக்கு வைரியும் எப்படி? யாறைாடு பைகிேது என்று என்ன வசய்வது? என்று நீங்கள் சும்மா வைன்ஸன் பைாறம கீ றை றபாங்றகா என்ோ. என்ன நீ இப்படி வசால்லுகிோய் மீ ைா? என்று வசான்ன மைனா றகாபம், பயம், வவட்கம், ஏமாற்ேம் எல்ைாம் ஒறை அடியாக ைாக்கியைால் வசய்வது அேியாமல் ைதை சுற்ேியது கண்கள் இருள கீ றை விழுந்ைாள். கண் முைித்து பார்ை றபாது ஆஸ்பத்ைிரியில் இருப்பது வைரிந்ைது

மீ ைா

அம்புைன்ஸ் அடித்து மைனாதவ ஆஸ்பத்ைிரிக்கு அனுப்பிவிட்ைது வைரிந்ைது, இப்பைான் மைனா றயாசிக்கிோள்

என்னைான்

வபாத்ைி வபாத்ைி வளர்த்ைாலும் அந்ை பருவம் வறைக்தக, காற்று றபாக முடியாை இைம் எல்ைாம் நுதைந்து றபாவது றபாறை,

இந்ை பருவ வயைில் வரும் காைல் இத்ைதன கட்டுப்பாட்தையும் மீ ேி வகாண்டு எப்படி உள்றள நுதளந்ைது? சிதே கைவின் கம்பிகதள கூை உதைக்க வல்ைது காைல் என்பதை அேிந்ை றபாது றபர் அைிர்ச்சிைான் மைனாவுக்கு. அந்ை காைல் எப்படிறயா இளம் பருவத்ைில் வபண்களின் மனைில் புகுந்து விடுகிேது,

இைற்கு பூட்வைன்ன மைில் என்ன? ஒன்ோலும் ைதை

விைிக்க முடியாது, ஒரு வபண் ைானாக ைன் மனதையும், உைல் உணர்வுகதளயும் கட்டுப்படுத்ைினால் அன்ேி கட்டு பாடுகறளா, அைக்கு முதேகறளா ஒரு நாளும் ஒரு வபண் பிள்தளதய பாது காக்காது என்பது மைனாவுக்கு இன்று புரிந்ைது. இப்றபா ைான் அவரின் றைாைி மீ னு வசால்ைி காட்டிய அந்ை குேள் ஞாபகம் வருகிேது.


( சிதே காக்கும் காப்பு எவன் வசய்யும் மகள ீர் நிதே காக்குங் காப்றப ைதை ) மனம் என்னறவா ஒரு ஏமாற்ேதை கண்டு விட்ை​ைால் றசார்ந்து றபாய் கிைந்ைாலும் இந்ை காைல் எப்படி வந்ைது? மீ ைாவுக்கும் அந்ை ைமிழ் வபாடியனுகும் எங்றக பைக்கம் வந்ைிருக்கும்? இதுவும் இன்ைவநற் காை​ைா? பூட்டிய அதேயிறை இருந்து வகாண்றை இப்றபா காைல் வசய்யைாம் இன்ைவநற் மூைம் என்பது மைனாவுக்கு இப்பைான் மண்தையில் உதேத்ைது. நாம் ைான் அவதள ஒரு இைமும் விைதைறய பிேகு எப்படி? ஒறை குைப்பம் ைான் இது ைான் விைி என்பைா? படிச்சு வைாக்ை​ைா வந்ை பிேகு ஒரு வைாக்ைதை ைான் கட்டி வகாடுக்க றவணும் என்று கட்டிய றகாட்தை எங்றக? வகாஞ்சம் றகாஞ்சமாக காதச மிச்சம் பிடித்து றசர்த்து இருக்கிே வட்தையும் ீ வாங்கி, நதகயும் றசர்த்து இன்னும் காசும் றசர்த்து வடிவாக மற்ேதவ வசய்யாை மாைிரி ைான் மீ ைாவின் கல்யாணம் வசய்யணும் என்று எண்ணிய எண்ணம் எல்ைாம் இன்று ைவிடு வபாடியாச்சு! மீ ைா இன்னும் பைின் மூன்ோம் வகுப்பு றசாைதன கூை வசய்யவில்தை அதுக்குள் வபாடியதன வட்டுக்றக ீ கூட்டி வந்ைாச்சு! இத்ைதன கட்டுபாட்தையும் மீ ேி மீ ைா வசய்ைதும் ஒரு சாைதன ைான்! இது ைான் காை​ைா? இது ைான் காை​ைா? ( முற்றும் ) கவி மீ னா


சித்ைிதையில் சிறுவன் பல்கணியில் ஈஸி வசயாரில் சாய்ந்து வகாண்டிருந்ை எனக்கு அந்ை இைவின் அதமைி மிக்க மன நின்மைிதய வகாடுத்ைது, இைவில்ைான் உைகத்ைின் உண்தமயான அதமைிதயயும் அைதகயும் ைசிக்க கூடியைாக இருக்கின்ேது. நீை வானிறை அங்காங்றக கதைந்து ஓடும் றமகங்களும் முழுநிைா அைற்குள் மதேந்து ஒளிந்து விதளயாடுவது றபாறை வைரிகின்ே அைகும், றமனிதய வைாட்டு வசல்கின்ே குளிர்ந்ை இளம் காற்றும் என்தன எங்றகறயா கற்பதன உைகுக்கு இழுதுச் வசல்கின்ேது. இைவின் அதமைியில்ைான் சிந்ைிக்க முடிகிேது பகைில் வாகனங்களின் சத்ைமும்,

மனிைரின் நைமாற்ேங்களும் உைகின் அதமைிதய

மட்டுமின்ேி மனிைர்களின் அதமைிதயயும் குதைக்கின்ேது, இதை உணர்ந்ைவர்கள்

மட்டுறம புரிந்து வகாள்வார்கள்.

இந்ை வமௌனமான இைவில் என் சிந்ைதனகள்

ஓடுகின்ே அருவி

றபாறை ஓடிக்வகாண்டிருக்கின்ேது அதுகும் ஒரு நண்பதன பற்ேி, நட்புகள் உேவுகள் ஆயிைம் இருந்ைாலும் இையத்தை உண்தமயாக வைாட்ை உேவுகதள நாம் என்றும் மேக்கறவ முடியாது. சித்ைிதையில் சிறுவன் பிேந்ைால் அக்குடி நாசம் என்பர், அல்ைது சித்ைிதையில் சிறுவன் பிேந்ைால் வைருறவாைம் ைிரிவான் என்றும் நான் வசால்ைவில்தை அன்று முன்றனார்கள் வசான்ன பைவமாைி இது! என்னறமா உண்தமயா? வபாய்யா? வைரியவில்தை

ஆனால் சித்ைிதை

மாைத்ைில் பிேந்ை ஒரு சிறுவனின் வசாந்ை கதை றசாக கதை​ைான் இது! அவன் வாயால் வசால்ை வசால்ை றகட்டு கண்ண ீர் மல்கிய இக்கதைய நான் ஒரு சிறு கதையாக எழுதுகின்றேன். ஈை​ைிருநாட்டிறை ஒரு

கிைாமத்ைிறை பதன ஓதை

சைசைக்க பாடி வரும் வைன்ேைிறை கை கைக்கும் வநல்வயல்கள் வைப்பினிறை ஓடி ைிரிந்ைவன், பனம் காட்டு நரி சைசைப்புக்கு அஞ்சுவைில்தை என்பது


றபாறை இவனும் அந்ை காட்டு வளி எல்ைாம் துள்ளி விதளயாடியவன், ஒரு ைனிகாட்டு ைாொ றபாறை இவதன ைட்டி றகட்ைவர் யாரும் இல்தை, அப்படி ைட்டி றகட்ைவர்கள் உயிறைாடு வாழ்ந்ை​ைாக பின் அவர்கள் சரிைிைமும் இல்தை! அவன் ஒரு வைய்வ குைந்தையா? இல்தை ஒரு அவைாைமா? என்கிே சந்றைகம் வளை வளை அவனுக்றக அவன் ஒரு றகள்வி குேியாகி விட்ைான். றவைன் சின்னம் சிறு வயைில் துரு துரு என சுறு சுறுப்பாய் ஓடி வகாண்டும் விதளயாடிக் வகாண்டும் இருப்பான், அவனுக்கு இைண்டு மூத்ை சறகாை​ைர்களும் ஒரு ைமக்தகயும் இருந்ை​ைால் அவன்ைான் வட்டில் ீ கதைகுட்டியும் வசல்ை குட்டியும். அவனது குடும்பம் ஒன்றும் வபரிய வசைி பதைத்ை குடும்பம் இல்தை, அவனது ைந்தை அைசாங்கத்ைில் றசதவயைாக பணியாற்ேி வந்ைார், இருப்பைற்கு ஒரு சிேிய வடும் ீ காணி வளவும் ஒரு றைாட்ை காணியும் வசாந்ைமாக இருந்ை​ைால் வாழ்க்தகதய கைன் இன்ேி ஓட்ைக் கூடியைாக இருந்ைது. அன்று வறுதமயின் றகாட்டினிறை வாழ்ைிருந்ை காைங்கதள அவனால் மேக்க முடியவில்தை, இன்று றமதை நாட்னிறை நன்கு படித்து பட்ைம் வபற்று பல்கதை கைகத்ைில் றவதை பார்கின்ே றபாதும் அவனால் சிறுவயைிறை அவன் அனுபவித்ை துன்பங்களினாறை மைத்து றபான மனதையும், ைனித்து விைபட்ை அவனது வாழ்தகயும் அவனுக்கு ஒரு பாைமாக அதமந்ைது மட்டுமின்ேி, அவதன ஒரு ைத்துவ ஞானியாக ஒரு சித்ைதன றபாறை காை றபாக்கில் மாற்ேி விட்ைது. அவனது றபாக்றக ஒரு ைனி வைி!

அவறனாடு றபசுகிேவர்கள் அவதன

ஒரு பித்ைன் அல்ைது ைண்ணி அடிச்சு றபாட்டு மப்பிறை வசால்லுகிோன் என்று நிதனபார்கள் ஆனால் அவன் வசால்லும் விையங்களில் ஒரு உண்தம உதேந்து இருபதை அவதன நன்கு புரிந்து வகாண்ைால் மட்டுறம அேிய முடியும். அன்வோருநாள் றவதை முடிந்து வடு ீ வந்ை றவைன் நைந்துைான் வந்ை​ைால் கதளறபாடு வட்டு ீ கைதவ ைிேந்ைான், எங்றக ைான் றபானாலும் வட்டுக்குள்றள ீ வரும் றபாது ஒரு மன அதமைி வந்ை றபாதும் ஒரு வவறுதமயும் றசர்ந்றை வருகிேது, அதுைான் அவனுக்கு


புரிவைில்தை அவதன வைறவற்கறவா யாரும் அவனுக்கு என்று இல்தை,

அவன் என்றும் ைனிமனிைன்ைான் இதுைான் அவன் விைி!

என்று நிதனத்ைபடிறய பிரிஜ்தெ ைிேந்து ஒரு பீர் றபாத்ைதை எடுத்து ைிேந்து மைக் மைக் என்று குடித்ைான் அவனுதைய கதளப்பு கவதை ைாகம் எல்ைாம் ைீர்க்கும் அருதமயான மருந்ைாக அந்து பீர் இருபதை அவன் உணர்ந்ைான், அந்ை பானத்தை குடித்ைால்ைான் அவனுக்கு உற்சாகம் வரும் றசார்ந்து றபாய் கிைக்கும் அவனது மனைிற்கும் வேண்டு றபான நாவுக்கும் அவனுக்கு பீர் றைதவ பட்ைது, அடுத்து வகாம்பூயுட்ைதை ஓன் பண்ணி ஒரு ைமிழ் பாட்தை றபாட்ைான் ைமிைில் அவறனாடு றபச யாரும் இல்ைாை றபாதும் ஒழுங்காக அவன் ைமிழ் பாட்தை றகட்பான் வகாம்பூயுட்ைரில்ைான் அவனது உைகம், பாைல் றகட்ைால் என்ன பைம் பார்த்ைால் என்ன வடு ீ வந்ைால் அவனுக்கு துதண வகாம்பூயூட்ைர்ைான். சிறுவனாக ஊரிறை இருந்ை காைத்ைிறை றகட்ை பாைல் எல்ைாம் றைடி றைடி றகட்பான், இைவு படுக்கதகக்கு றபாகும் வதை பாட்டுகள் ஒைிக்கும், கதைசியாக ஊர் றகாவில் ைிருவிைாவும், சூைன்றபாலும் வகாம்பூயுட்ைரில் ைினமும் பார்த்ைால்ைான் அவனுக்கு தூக்கறம வரும். பைினாறு வயைிறை அவன் ைண்ைனுக்கு வந்ைவன் ஸ்வகாைசிப்பிதை படிக்க வந்ைவன், அடுத்ை றவதள உணவுக்கு வைியில்ைாறம இருந்ைவன், மாற்ேி உடுக்க அன்று அவனுக்கு உதையில்தை, கிைிந்ை றசாட்ஸ் றபாட்டு வகாண்டு பள்ளி வசன்ே சிறுவன் ஆனால் பள்ளி கூைத்ைிறை அவன்ைான் முைல் மாணவன் எப்றபாவும் அவன்ைான் முைல் மாணவன்,

இம்மட்டுக்கும் அவன் இருந்து கஸ்ைபட்டு ஒரு நாளும்

படிக்கவில்தை பாைசாதை முடிய அயலுக்குள்றள ஒரு வாத்ைியார் அவனுக்கு இைவசமாகறவ பாைம் வசால்ைி வகாடுத்ைார் அது அவனுக்கு றபர் உைவியாக இருந்ைது. ஸ்வகாைசிப் கிதைத்ைது அவன் வசய்ை வபரும் பாக்கியறம காலுக்கு சூ கூை அன்று அவனுக்கு வாங்க வைி இல்தை, ஆனால் ஒரு சிைிப்பதை மாட்டி வகாண்டு அவன் ைண்ைன் வந்து றசர்ந்து விட்ைான், இன்று அவன் கஸ்ைபட்டு றவதை வசய்து படித்து றவதையும் எடுத்ை றபாதும், புதுசு புதுசாக அவனுக்கு எதுவுறம வாங்க பிடிகாது, காைணம் சின்ன காைத்றை றபாை ஆதச பட்ை றபாது ஏதும் கிதைக்வில்தை, இப்றபா என்னத்துக்கு என்று அவன் விைக்ைியாறவ வாழுகிோன். ஆனால் வவறும் காறைாறை ஊரிறை ைிரிந்ை சனம் வவளிநாடு வந்ைதும் பைசு


எல்ைாம் மேந்து றபாடுே ஆட்ைமும் காட்டுே பவுசும் அவனும் பார்த்து வகாண்டுைான் இருக்கிோன் சிைர் பணத்தை கண்ைால் அர்த்ை ைாத்ைிரியிலும் கூை குதை பிடிப்பார்கள். ஆனால் றவைன்

இத்ைதன காைம் ைண்ைனிறை வாழ்ந்தும் எந்ை

ஆைம்பைமும் இல்தை, வைஸ்றைாைண்டில் சாப்பிை றபானாலும் அவன் யார் ைன்தன பார்கினம் என்று கூை கவதைபைாமல் தகயாறை​ைான் அள்ளி சாப்பிடுவான், பக்கைிறை இருக்கிே வவள்தளகாைன் ஒரு நாள் றகட்ைான் ஏன் கைண்டியாறை சாப்பிை வைரியாறைா? உனக்கு என்று, அதுக்கு அவன் வசான்ன பைில் வரும் றபாது நீ கைண்டி கத்ைி எல்ைாம் வகாண்ைா வந்ைனி? எமக்கு கைவுள் ைந்ைது தக

இந்ை தகயாறை​ைான்

நாங்கள் கைண்டி கத்ைி கூை வசய்யமுடிந்ைது, அைனால்

தகயாறை​ைான்

நாம் சாப்பிை றவணும் என்று அன்று முைல் அவனுக்கு பக்கைிறை சாப்பிை இருக்கும் வவள்தள காைன் கூை தகயாறை​ைான் சாப்பிடுவது வைக்கமாகி விட்ைது. அவன் சிறுவயைிறை வாழ்வில் பட்ை அடிகளாறை எடுத்ை சபைம் இன்று நிதேறவேி விட்ைது, அதுைான் படித்து பட்ைம் வபற்று நல்ை ஒரு றவதை எடுக்க றவணும் அப்றபாைான் அவதனயும் சறகாை​ைங்கதளயும் அவமைித்ை இனசனத்துக்கும் அயைவர்களுக்கும் ஒரு பாைமாக அதமயும் என்று வநஞ்சில் வகாண்ை தவைாக்கியம் அதை சாைித்து விட்ைான்,

ஆனாலும் மனைின் ஆைத்ைில் பைிந்து விட்ை அந்ை

துயைத்ைின் வடுக்கள் ைினமும் ைதை தூக்கி வகாண்றை இருக்கும் அதை அவனால் ைவிர்க்க முடியவில்தை. ………………….. மீ ண்டும் ஒரு நாள்

மாதை றவைன் ைிேந்து இருந்ை ஐன்னல் வைியாக வவளிறய பார்ைான் மாதை வபாழுைின் வர்ண ொைங்கதள வானம் காட்டி வகாண்டு இருந்ைது, மதேந்ை சூரியன் விட்டு வசன்ே வண்ண கைதவ வானில் சிைேி கிைந்ைது றமறை வை துடிக்கும் பாைி சந்ைிைனின் அைகும் முகத்ைில் வந்து பட்ை குளிர் காற்றும் இைமாக இருந்ைது மனறமா ஊரிறை பார்த்து ைசித்ை இயற்தக காட்சிகளில்

மனம் ையித்ைது.


வானில் ஓடும் றமக கூட்ைங்கள் றபாறை அவன் மனசும் பின் றநாக்கிறய வநடுக ஓடுகிேது, இப்றபா அவனுக்கு 40 வயது ஆகி விட்ைது ைண்ைன் வந்து 24 வருைங்கள் மதேந்து விட்ைது, ஆனாலும் மனசு மட்டும் இன்னும் அவன் வசாந்ை மண்ணிறை ைினமும் உைா வருகிேது, ஏறைா ஒன்தே இைந்து விட்ைது றபாறை​ைான் மனசு பற்று அற்ே வாழ்க்தகதய வாழுகிேது, இங்றக எல்ைாம் இருந்தும் என்ன வாழ்க்தக இது? என்று ஒரு சைிப்பு. வாசைிறை கார் நிண்ைாலும் அவன் நைந்துைான் ைினமும் றவதைக்கு றபாகிோன், மற்ேவர்கதள றபாறை காசு வந்ைதும் வபன்ஸ் கார் ஓைவில்தை, வடு ீ வாங்கறவா

இல்தை, சீைணத்றைாடு ஊரிறை இருந்து

வபண் எடுத்து கல்யாணம் கட்ைறவா இல்தை,

எல்ைாம் ஏறனா

பிடிக்கவில்தை 19 வயைிறை படிக்கும் றபாது ஏற்பட்ை காைல் அதுகும் பட்டும் பைாமலும் பேந்து றபாய் விட்ைது. காைணம் அவனாறை யார் மீ தும் அன்பு காட்ை முடியவில்தை,

சிறுவயைில் ைான் றைடிய றபாது

ைனக்கு கிதைகாை அன்பு அதுைான் அவனுக்கு மனதை உறுத்ைி வகாண்டு இருக்கும் றபாது அவனாறை யாதையும் உண்தமயாக றநசிக்க முடியவில்தை. அன்று ஊரிறை நைந்ை சம்பவங்கள் அவதன வந்து அடிகடி பனி மூட்ைம் றபாறை மூடி வகாள்ளும், கண்கதள மூடி அவனும் அைில் ஒன்ேி றபாவான், அேியா பருவத்ைிறை நைந்ை அன்தேய சம்பவங்கள் அவதன அடிகடி வந்து அதைகளிக்கும் இன்றும் அவனுக்கு அந்ை நாள் ஞாபகம் வந்ைது கண்தண மூடி றயாசிக்கிோன் எத்ைதன துயைமான நாள் அது அவனது வாழ்தகயின் வபரும் வைிதய ஏற்படுத்ைிய நாள், அவனுக்கு எட்டு வயது விடிகாதை றநைம் அவன் படுக்தகதய விட்டு எழும்பி வந்து வாசல் ைிண்தணயில் இருந்ைான், அன்று றசாட்ஸ் மட்டுறம றபாட்டு இருந்ை​ைால் விடிகாதை ஊைல் காற்று அவனுக்கு குளிர்ந்ைது, வைக்கமாக அவனுக்கு முன்பாக எழும்பி வட்டு ீ முற்ேைிறை நிற்கிே அவனது இரு அண்ணன்மார்களும் அக்காவும் இன்று வட்டுக்குள்றளறய ீ ஏன் நிற்கினம்? என்று அவனுக்கு புரியவில்தை. அைிகாதை எழும்பி அடுப்படிக்குள்றள புகுந்து ஏைாவது சதமக்க வைாைங்கும் அம்மா கூை அன்று இன்னும் பாதய விட்டு எழும்பவில்தை, அவனும் ைாயின் பக்கத்ைில்ைான் வைக்கமாக படுப்பவன் ஒரு வாைமாக அம்மாவுக்கு வநஞ்சிதை றநா என்று தவைியரிைம் றபாய் வந்ை​ைில் இருந்து அவன் அக்கா கூை​ைான்


படுக்கிேவன், எல்ைாரும் ஒரு அதேயில் நிைத்ைில்ைான் படுப்பார்கள் அன்று றவறே இை வசைிறய இல்தை, அவன் வட்டில் ீ எழுந்ைவுைன் வவளிறய ஓடி வரும் சறகாை​ைங்கள் இன்று வவளிறய வைவில்தை

ஏன்

என்று றவைன் சிந்ைிச்சான். அம்மா எழும்பினால்ைான் எல்ைாரும் வால் பிடிச்சுக்வகாண்டு வருவினம், அம்மா எழும்பினால் வட்றைாடு ீ இேக்கபட்டுள்ள பத்ைியில் ைான் சதமயல் கட்டு அங்றகைான் அவ நாள் பூைா றவதை வசய்து வகாண்டு இருப்பா, நான்கு பிள்தளகளுக்கும் அப்பாவுக்கும் விைம் விைமாய் இருபதை தவத்து சதமத்து றபாடுவைில் அவவுக்கு ஒரு ைிருப்த்ைி. யார் எதை வகாடுத்ைாலும் சாப்பிடுவினம் றவைன் மட்டும் வபாரியல் இல்ைாமல் சாப்பிைறவ மாட்ைான் என்று அம்மா ைட்சுமி அவனுக்கு முட்தையாவது

வபாரித்துைான் சாப்பாடு கூப்பிட்டு வகாடுப்பா.

காதையிறை ஆட்டு பாதை காய்சி எல்ைாருக்கும் றகாப்பி றபாட்டு வகாடுக்கும் அம்மா, அவனுக்கு மட்டும் ஆதை வபாங்க வபாங்க ஆட்டு பாதை காய்சி குடிைா மற்ேவங்களுக்கு காட்ைாறம என்று வகாடுப்பா, அவன் வட்டில் ீ கதை குட்டி படு வசல்ைம், என்றும் அம்மா எழும்பி பாதை காய்சி றபாட்டு கூப்பிடும் வதை அவன் ைிண்தணயில் இருபான், இன்றும் அப்படி இருந்ைான் அவனது ஆட்டு குட்டி அவதன கண்ைால் துள்ளி துள்ளி ஓடி வரும் அவறனாடு விதளயாை அவதன முட்டி இடிச்சு அது விதளயாை நிக்கும் இன்றும் துள்ளி ஓடி வந்ை ஆட்டு குட்டி அவதன வநற்ேியில் முட்டியது. ைிடு ைிடுப்வபன அயைிலுள்ள வபாம்பிதளகள் அப்பாறவாடு வட்டுக்குள்றள ீ றபாச்சினம், றவைன் நிதனத்ைான் இன்று என்னறமா விறசஸ நாள் றபாறை அதுைான் இதவ வருகினம் என்று,

வைக்கமாக

சிை விறசஸ நாட்களில் அம்மாவுக்கு பைக்கமான சிை வபாம்பிதளகள் வந்து றசர்ந்து சதமப்பது வைக்கம், அப்படியான நாட்களில் நல்ை விருந்து சாப்பாடு அவனுக்கு கிதைக்கும் வதை பாயாசத்றைாடு இன்றும் அவன் நிதனத்ைான் நல்ை சதமயல் வசய்ய றபாோங்கள் என்று. ஆனால் ைீடீவைன்று வட்டுக்குள்றள ீ இருந்து வந்ை அழுதக சத்ைம் காதை பிைந்ைது, அவன் ைிடுக்கிட்டு உள்றள ஓடினான்,

உள்றள அம்மா

படுத்ைிருந்ை பாதய சுத்ைி வபண்கள் ைதையில் அடித்து ஒப்பாரி தவத்து அழுவதை பார்த்ை றவைன் அம்மா அம்மா என்று கத்ைி வகாண்டு


ைாயின் வநஞ்சிதை றபாய் படுத்ைான், உைறன அவனுதைய அக்கா றைவி வந்து அவதன தகயிதை பிடித்து இழுத்ைாள் வாைா அம்மா வசத்து றபாட்ைா என்று, அக்கா அழுவதை பார்த்து றபாக்கா அம்மா சாவதை நீ வபாய் வசால்ைாறை என்று றவைன் அழுைான். அண்ணன் மாரும் ஓடி வந்து அவதன இழுத்து அதணத்ைனர் அழுை படி ஒம்ைா அம்மா வசத்துட்ைா ைா என்று மூத்ை அண்ணன் சிவா வசான்னான், சிவாவுக்கு 19 வயது அவன் வசான்னால்ைான் றவைன் எதையும் நம்புவான், அப்றபாைான் றவைனுக்கு விளங்கிச்சு அம்மா வசத்துட்ைா என்று, அவனால் அை முடியவில்தை அைிர்ச்சியில் வாய் அதைத்து றபானான். எட்டு வயது வதை அம்மாவின் வநஞ்சிறை பால் குடிச்சு வகாண்டிருந்ை சிறுவன் அவன் ஒருத்ைனாகைான் இருக்கும்,

இப்றபா ஒரு மாைமாக

ைான் அம்மா வநஞ்சிதை வருைம் என்று அவதன பால் குடிக்க விைவும் இல்தை, ைள்ளி படுக்கவும் தவத்து விட்ைா, அவனுக்கு அதுறவ நித்ைிதை வகாள்ள முடியாறம வபரும் கஸ்ைமாக இருந்ைது, எனி அம்மா இல்ைாறம அவன் என்ன வசய்வான்? அவனால் அை முடியவில்தை ஆனால் துயைமும் பயமும் அவதன வாய் அதைக்க தவத்து விட்ைது. அன்று முழுதும் நைந்ை அழுதகயும் ஒப்பாரியும், பதே றமை சத்ைமும் பிேகு அவதன அப்பா தகதய பிடித்து இழுத்துக்வகாண்டு றபாய் அம்மாவுக்கு வகாள்ளி தவக்க பண்ணியதும் அவதன ஒரு ைிகில் உைகத்துக்கு முைல் முை​ைாக இட்டு வசன்ேது,

இது

அவன் வாழ்தகயில் என்றும் ஒரு றவைதன நாளாக ஆை பைிந்து விட்ைது! பள்ளிக்கு றபாகிே சிறுவன் என்ோலும் அவன் வட்தை ீ வந்ைால் அம்மா மடியில்ைாறன கூை றநைம் இருப்பான் விதளயாடுகிே றநைம் றபாக அம்மா தகயாறை ஊட்டினால் ைான் அவனுக்கு சாப்பிைவும் பிடிக்கும், அக்கா றைவிக்கு பன்னிைண்டு வயது அம்மா சாகும் றபாது, அன்ேிைிருந்து அவதன அக்காைான் கவனித்ைாள் வாைா சாப்பிை என்று கூப்பிட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டியும் விட்ைாள்.


அம்மா இல்ைாை குதே அவனுக்கு வைரியாமல் இருக்க வட்டில் ீ எல்ைாரும் அவதன அன்பாக பார்த்ைாலும், ைாயின் ைாயார் அவனது றபத்ைியார் சிை சமயம் அவதன ைிட்ை​ைான் வசய்ைாள், ைாதய முழுங்கிட்டு நிக்கிோய் என்று, அவனுக்கு அது றகாபமாக வரும் வகாஞ்ச நாள் றபாக அவனது ைாயின் ைங்தக அவன் சித்ைியும் கிணத்ைிதை விழுந்து வசத்ைது றபர் அைிர்ச்சி! அடுத்ை வருைம் ைந்தையும் மாைதைபில் இேந்ை றபாது அவனும் சறகாை​ைங்களும் அனாதை குைந்தைகள் றபாறை ஒர் உணர்விலும் றவைதனயிலும் மூழ்கிறய றபாய் விட்ைார்கள், ைந்தையின் சறகாைரி அவனது மாமி ைான் வட்டில் ீ

வந்து இருந்து இவர்களுக்கு சதமத்து

றபாட்ைா, அதுகும் ஒரு வளவும் வடும் ீ அப்பாவின் வபன்ஸனும் இருந்ை படியால் ைான் மாமி வந்து இங்தக இருக்கிோ என்று அண்ணன் சிவா வசால்லுவான். நான்கு குைந்தைகளும் ஆதள ஆள் கவனித்து வகாள்வதும் அன்பாக இருபதும் அவர்களுக்குள் ஒரு ஒற்றுதமயான றபாக்தக உருவாக்கியது, முத்ைவன் கம்பஸ் றபாக வைாைங்கியதும் எல்ைாரும் அவனது வசால்லு றகட்டு நைக்க பைகினர், ைாய் ைந்தை இல்ைாை இைத்ைில் மூத்ைவன் சிவாைான் வட்டில் ீ அைிகாைத்தை வசலுத்ைினான். ………………….. இன்று எல்ைாம் றவைன் றவதையாறை வரும் றபாது இப்றபா எல்ைாம் ஒரு ைமிழ் ஆட்கள் வட்டிறை ீ ைான் சாப்பாடு எடுத்துக்வகாண்டு வருவது வைக்கம், இன்றும் அவன் புட்டும் முட்தை வபாரியலும் வாங்கி வகாண்டு வந்ைான், வட்தை ீ வந்து அதை றமதசயில் தவத்ை றபாது அவனுக்கு சாப்பிை மனசு வைவில்தை, காைணம் சின்ன காைத்து ஞாபகம் மீ ண்டும் ைதை தூக்கியது அவனது அம்மா வசய்து வகாடுத்ை புட்டும் முட்தை வபாரியலும்ைான் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்ைது, ஆதசயாக அம்மா முட்தை வபாரித்து புட்டுக்குள்றள தவத்து அன்று அவதன மடியில் தவத்து ஊட்டிவிட்ைது எத்ைதன காைங்கள் ஓடினாலும் மேக்க முடியுமா? ஒருறவதள அவனது அம்மா இன்னும் உயிறைாறை இருந்ைால் றவைன் இப்படி எல்ைாம் நிதனச்சு பார்க்க வாய்பில்ைாமல் றபாய்யிருக்கும், அம்மாதவ எட்டு வயைில் பேி வகாடுத்து, அடுத்து அப்பாதவயும் பேி வகாடுத்து, அவர்கள் சாவுக்கு இவன் சித்ைிதை மாைத்ைில் பிேந்ைதுைான் காைணம் என அவனது றபத்ைியாரும் உேவினரும் அயைவரும் வசால்ைி


வசால்ைி அவதன ைிட்டியது எல்ைாம் அவனுக்குள் ஒரு வபரும் பாைிப்தப ஏற்படுத்ைியது, அப்படி யாைாச்சும் வசான்னால் அவனுக்கு றபய் றகாபம் வரும் வசான்னவர்கள் மூஞ்சியிறை காேி துப்புமா றபாறை துப்பி நீயும் றபாய் சாவு என்று கத்துவான். இப்படிைான் ஒரு நாள் அவன் வைியிறை ீ விதளயாடி வகாண்டு நின்ோன், அப்றபா அவனுக்கு ஒரு பத்து வயது இருக்கும், அயலுக்குள்றள இருக்கிே ஒருவர் தசகிளில் வந்து இவன் பந்து தவத்து விதளயாடி வகாண்டிருக்க, றைதவயில்ைாறம றைய் றவைா என்னதுக்கு நடு றைாட்டிறை நின்று விதளயாடுறே உன்தை வகாப்பன் றகாத்தைதய முைங்கினா றபாறை என்தனயும் விழுத்ைி சாகடிக்க றபாேியா? ைள்ளி றபாைா அங்காதை என்று வசான்னது அவனுக்கு கடும் றகாபத்தையும் கவதையும் உண்ைாக்கியது, முகம் எல்ைாம் கவதையாலும் றகாபத்ைாலும் அவனுக்கு சிவப்பைற்கு பைிைாக கருதமயாக மாேி விட்ைது. காேி துப்பினான் நீயும் இப்றபா விழுந்து சாகைான் றபாோய் றபாய் வைாதை என்று, என்ன ஆச்சரியம் அவன் வசால்ைி ஐந்து நிமிைம் கூை ஆகவில்தை, தசகிள் ஓடி வகாண்டு றபானவர் வைரு முதனயிறை அவன் கண்முன்னாறை பைார் என்று தசகிறளாறை விழுந்ைார், வைியில் ீ றபான ஒரு சிைர் உைவிக்கு ஓடினார்கள் றவைனும் ஓடி றபானான் றவடிக்தக பார்க்க, ஆனால் வாயாறை நுதை கக்கி அந்ை மனிைர் அந்ை இைத்ைிறைறய

இேந்து விட்ைார், றவைன் ைிதகத்து நின்ோன், அன்று

அவனுக்கு புரியவில்தை என்ன இப்படி ைான் வசான் தகறயாறை இவருக்கு இப்படி மைணம் வந்ைது என்பது பற்ேி ஆனால் இப்படி சம்பவங்கள் றமலும் வைாைர்ந்ைது. அவனது ைாயின் சறகாைரி கூை அவதன ஒரு நாள் ைிட்டியைற்கு அவன் இப்படிைான் வசான்னான் நீயும் சாக றபாோய் என்று, மறு நாறள அந்ை சிேியைாய் கிணற்ேிறை பிணமாக கிைந்ை றசைி உேவினதை மட்டுமின்ேி அவதனயும் உலுப்பியது, அவன் வளை வளை அவனுக்கு ஒரு பயம் அவன் றமறை ஏற்பை வைாைங்கியது ைான் றகாப பட்டு சாக வசான்னால் அவங்கள் சாவுோங்கள் அது எப்படி? இப்படிைான் ஒரு நாள் ஸ்கூைிறை மற்ஸ் ரீச்சர் படிபிக்கும் றபாது இவன் என்னறமா குளப்படி வசய்ை​ைற்கு அவ அவதன கூப்பிட்டு தகயிறை நல்ை அடி அடிச்சுட்ைா அவனுக்கு அது ைாங்க முடியா அவமானமாக றபாச்சு.


பணக்காை வட்டு ீ பிள்ளதகள் என்ோல் அந்ை ரீச்சர் அப்படி அடிச்சு இருப்பாவா? அவன் அம்மா அப்பா இல்ைாை அனாதை பிள்தள கிளிஞ்ச றசாட்ஸ் றபாட்டு வகாண்டு றபானைால்ைாறன அவ அடிச்சா என கருவி வகாண்றை வசான்னான், என்தன அடிசுட்ைாய் அல்றை எனி நீ உயிறைாறை இருக்க மாட்ைாய் என்று,

என்ன அைிசயம் அன்ேிைவு படுத்ை

ரீச்சர் விடிய எழும்பறவ இல்தை ஏறைா பாம்பு கடிச்சுட்ைா றபாறை நீைம் பாரிச்சு இேந்து விட்ை​ைாக அயைவர்கள் றபசி வகாண்ை றபாது றவைனுக்கு ைன்னுதைய வார்த்தைகளின் வைிதம உணர்ந்து பயம்ைான் வந்ைது. அவனுக்கு ைனது சறகாைர்கள் றமறை வகாள்தள அன்பு அவர்களக்கு ஒரு அவமானம் றநர்ந்ைால் அது அவனுக்கு றநர்ந்ைா றபாறை​ைான் கவதை படுவான் அவர்கதள மட்டும் எைிர்த்து றபச மாட்ைன் அவர்கள் ஏைாவது றபசினால் கவதையாக றபசறம றபாடுவான் அதுைான் உண்தமயான பாசம். அன்று பக்கத்து வட்டிறை ீ வசாந்ை ைாய் மாமன் வட்டிறை ீ மாமாவின் மகளுக்கு கல்யாணம், றவைனும் சறகாை​ைங் களும் கல்யாண வட்டுக்கு ீ றபாய் இருந்ைாங்கள், மனைிற்குள்றள மிக்க குதுகைம் இன்தேக்கு நல்ை விருந்து சாப்பாடு வயிறு முட்ை சாப்பிை​ைாம் என்று,

பணக்காை வட்டு ீ

பிள்தளகள் கூை பண்டிதக நாட்கள் அல்ைது கல்யாண வடு ீ என்ோல் குதுகைிப்பாங்கள், அப்படி இருக்க வறுதமயில் வாழும் இவர்கள் எந்ை மட்டு? அங்கு றபாய் ஓடி ைிரிந்ை​ைில் றவைனுக்கும் சின்ன ைமயன் நாைனுக்கும் நல்ை பசி, யாரும் எதுவும் கூப்பிட்டு அவர்கதள சாப்பிை வசால்ைறவ இல்தை, சரி மாமா வடுைாறன ீ றபாய் சதமயல் கட்டிறை ஏைாச்சும் எடுத்து சாப்பிடுவம் என்று நிதனத்து சதமயல் கட்டிறை றபாய் பார்ைால் உணவு பண்ைங்களும் சிற்றூன்டிகளும் நிதேந்து கிைந்ைது. வகாஞ்சம் வசல்ை அவர்கள் பந்ைியிறை சாப்பாடு கூப்பிட்டு ைருவார்கள் அது வதைக்கும் ஏைாச்சும் வகாஞ்சமா சாப்பிை​ைாம் என்று சுற்ேி பார்த்ை நாைனுக்கு அங்கு இருந்ை றகக் துண்டுகள் றமை கண்ணு றபாச்சு, ஆதசயாக ஒரு துண்தை எடுத்து சாப்பிை றபான றபாது அங்கு வந்ை அவர்களது மாமி,

ைாய்மாமனின் மதனவி நாைன்தை தகயிதை

இருந்ை றகக் துண்தை பட்வைன்று பேித்து ைட்டிறை தவத்து றபாட்டு இப்ப உங்களுக்கு றகக்கா றவணும் ஓடுங்கைா என்று அடிகாை குதேயாக வவளிறய துைத்ைியதை கண்டு றவைன் துன்பத்ைிலும் அவமானத்ைிலும் மனம் வநாந்றை றபானான்.


அன்று அவன் மனசுக்குள்றள றபாட்ை ஒரு சபைம் இன்று வதை அவனாறை மேக்க முடியவில்தை வாழ்க்தகயில் எனிறமல் றகக் என்பதை தகயாறை வைாடுவதும் இல்தை சாப்பிடுவதும் இல்தை என அன்று அவன் நிதனத்ைான், ைமயனுக்கு றநர்ந்ை அவமானம் அவனுக்கு இந்ை விைக்ைிதய ஏற்படுத்ைியது இன்று வதை அவன் றகக் சாப்பிடுவறை இல்தை, இப்றபா நிதனத்ைால் அவன் ஒரு முழு றகக்தக வாங்கிறய சாப்பிை​ைாம், ஆனால் அவனுக்கு அது ஒரு றவண்ைா வபாருளாகறவ றபாய் விட்ைது, ஆட்களுக்கு முன்னாறை அவமான பை தவத்ை றகக் வாழ் நாளிறைறய றவணாம் என்பதுைான் அவன் ைீர்வு, இபடிறய அவன் ஒவ்வவான்ோக விட்டு விட்டு பைகி விட்ைான். காைங்கள் ஓடின மூத்ைவன் சிவா யாழ்பாண கம்பஸ்க்கு எடுபட்டு படிக்க றபானான், அவன்ைான் இப்றபா எல்ைாம் வட்டிதை ீ முை​ைாளி அவன் வசான்ன படி மிச்ச மூன்று றபரும் றகட்டு வகாண்டு ஒழுங்காக படிப்பார்கள், அவர்கள் வட்டிதை ீ ஒரு நாள் றபசி வகாண்ைார்கள் யார் வட்டுக்கும் ீ எனி றபாக கூைாது, எந்ை இனசனம் வந்து கதைத்ைாலும் கதைக்க பைாது என்று, இவ்வளவு கஸ்ை​ைிலும் இவர்கள் இருந்தும் அன்பு காட்ைாை அந்ை இனசனங்கறளாடு அவர்கள் எனி பைக கூைாது, அவர்கள் ஆச்சரிய படும் விைமாக நல்ைாக படிச்சு நல்ை றவதை எடுத்து வாழ்ந்து காட்ை றவணும், அத்றைாடு யாருறம வசாந்ைதுக்குள்றள கல்யாணமும் கட்ை கூைாது என்பறை, அவர்கள் நால்வரின் ஒத்து வமாட்ை ைீர்மானமாக அதமந்ைது. வட்டிறைா ீ வறுதம ைாண்ைவம் ஆடியது அவர்கள் நல்ை உணதவ சாப்பிட்றை கனகாைம் ஆகி விட்ைது, வட்டிறை ீ றகாைிகள் இருந்தும் றவைனுக்கு பாைி முட்தை​ைான் மாமி வகாடுப்பா சாப்பிை, அப்றபாதுைான் அவன் சிந்ைித்ைான் ஏன் பாைி முட்தை ைாைாங்கள்? முழுசா ை​ைாமல் என்று ,வறுதம வறுதம அதை றபாக்க என்ன வைி என்று சிந்ைிக்க தவத்ைது அந்ை பாைி முட்தை றவைதன. சிை நாள் கேி தவக்க காய் கேிகள் இல்ைாை றபாது வளவுக்குள்றள முதளத்ை அறுகம் புல்தை பிடுங்கி அைிறை குைம்பு தவத்து அவனது மாமி இவங்களுக்கு றசாறு வகாடுத்து இருக்கிோ என்ோல் வறுதமயின் உச்ச கட்ைத்தை றவைன் அனுபவித்து விட்ைான், ஆனால் இன்று அதை சிந்ைிச்சு பார்ைால் அறுகம் புல் பை மருத்துவ குணம் வகாண்ைது என்பைால்ைான் ைாங்கள் நால்வரும் நன்ோக கல்விதய கற்றோறமா என நிதனக்க றைான்றும், இப்றபா எல்ைாம் அவன் சிை சமயம் அதை பகிடியாகறவ சிைரிைம் வசால்ைியிருக்கிோன் நாங்கள் அறுகம்


புல்ைிறை வளர்ந்ை கன்று குட்டிகள் அைனால்ைான் நல்ைா மூதள றவதை வசய்யுது என்று, ஆனால் உள்ளுக்குள்றள உள்ள வைி அவனுக்கு மட்டும்ைான் புரியும். அவர்களுக்கு ைாயின் காணி பூமி றைாட்ைம் இருந்ைது அப்பாவின் வபன்ஸன் காசு வகாஞ்சம் இருந்ைது. அதை தவத்து வாழ்ந்து காட்ை றவணும் என்னும் தவைாக்கியதுைன் நால்வரும் வாை வைாைங்கினார்கள், வட்டுக்கு ீ வந்து சதமயல் வசய்து தவத்து றபாகும் அப்பாவின் சறகாைரி கூை அவர்களது ைந்தையின் வபன்ஸன் காசிதை ஒரு பகுைிதய சுருட்டி உேிக்குள்றள ஒைிச்சு தவத்து றபாட்டு இவங்கள் ஸ்கூலுக்கு வகாப்பி வாங்க அல்ைது உடுப்பு வாங்க காசு றகட்ைால் கூை இல்தை காசு இல்தை என்றே வசால்லுவதை வளை வளை இவர்களாறை நம்ப முடியவில்தை. ஆனால் அவ காதச பதுக்கி தவக்கும் றபாது மூத்ைவன் சிவா ஒரு நாள் பார்த்து விட்ைான், மாமி வட்டில் ீ இல்ைாை றநைம் இவர்கள் ஒன்று கூடி றபசி அந்ை காதச எடுக்க ைீர்மானித்ைார்கள் அது அவர்களது பணம் ைாறன? ஏன் எடுத்து புது உடுப்பும் வகாப்பி புத்ைகங்களும் வாங்க கூைாது என முடிவாகியதும், வாசைிறை ஒருைனும் பின் பக்கம் ஒருைனும் காவல் காக்க றவைன்ைான் ஏேி உேியிைிருந்து காதச எடுத்து மூத்ைவன் சிவாவிைம் வகாடுத்ைான், அன்று அவனுக்கும் புது உடுப்பும் வகாப்பியும் சிவா வாங்கி வகாடுத்ை றபாது காசு ஏது? என்று றகட்டு மாமி வபரிய சண்தைதய வைாைக்கினா, அப்றபா றவைனுக்கு ஒரு பைினாலு வயது இருக்கும், அவன் வசான்னான் மாமி நீ எங்களுக்கு சதமக்க வாைது என்று வசால்ைி எங்கதை காதச ைிருடி ஒைித்து தவக்கைாறன வாோய்? எங்கதை றைதவக்கு எங்களுக்கு காசு இல்ைாறம பண்ணுே நீ எனி வை றவணாம் என்று, எங்க காணியிறை வகாஞ்சத்தை வித்ைாைவது நாங்கள் படிக்க உைவியாக இருக்கும் என்று மூத்ைவன் சிவா வசால்ை அப்படி எல்ைாம் காணிகதள விக்க கூைாது என்று மாமி கத்ை எப்றபாவும் சண்தையாச்சு. இப்றபா எல்ைாம் ஸ்கூல் முடிய யாரும் விதளயாை வைவுகளுக்கு றபாகாமல் மூவரும் றசர்ந்து ைங்கதை ைாயின் றைாட்ை காணியிறை


றவதை வசய்ய

வைாைங்கினார்கள், வநல்லு வயல் ஒரு புேம்

வவங்காயம் ஒரு புேம் நட்டு, வகாஞ்சம் காசு அைனாறை வை வைாைங்கியதும் மூத்ைவன் கம்பஸ் படிக்க வசைியாகவும் இவர்கள் ஸ்கூல் றைதவகதள வாங்கவும் உைவியாக இருந்ைது. மூத்ைவன் சிவாவிைம் காசு தக மாேியது அவறன அன்ோைம் வசைவுகதள இப்றபா எல்ைாம் பார்த்து வந்ைான், அவன் 5 நாளும் யாழ்பாணத்ைிறை ஒரு ரூம் எடுத்து ைங்கி படிக்க வைாைங்கினான், சனி ஞாயிறு வட்தை ீ வரும் றபாது அவறன சதமயலும் வசய்வான். அம்மாவாகவும் அப்பாவாகவும் அவறன றவைனுக்கும் கட்ைதளகள் றபாடுவான், சிவா வரும் றபாது மீ ன் வாங்கி வந்து குைம்பு தவத்து றவைதன சாப்பிை வசால்ைி கூப்பட்ைால் மீ ன் சாப்பிை பிடிக்காை றவைனும் மூச்சு காட்ைாமல் சாப்பிடுவான் இல்ைாட்டி சிவா றகாபிப்பான் என்று றவைனுக்கு பயம். சின்னனிறை அவன் முட்தை வபாரியலும் புட்டும் இல்ைாட்டி சாப்பிை மாட்ைன் என்று உருண்டு பிைண்டு அழுை கதையும், எட்டு வயைிறை அம்மா அயல் வபண்கறளாடு கதைத்து வகாண்டு இருக்கும் றபாது ஒடி றபாய் றவைன் அம்மா மடியிறை ஏேி ைானாகறவ பால் குடிச்ச கதையும், அண்ணன் சிவா சாப்பிடும் றபாது வசால்ை றகட்டு றவைனும் மற்ேவர்களும் சிரிப்பதும், அம்மா அப்பா வாழ்ந்ை காைத்ைிறை நைந்ை சின்ன சின்ன சண்தைகளும் பின் அவர்கள் சமாைானமாக றபாே விைத்தையும் சிவா இவர்களுக்கு கதை றபாறை வசால்லுவான். றவைனுக்கு அந்ை கதை றகட்பைில் ஒரு ஆனந்ைம், அன்தன ைந்தை இல்ைாை றபாதுைான் பிள்ளதகளுக்கு அவர்களின் அன்பும் அைவதணப்பும் விைங்கும் என்பது உண்தம. நால்வரும் சாப்பிடும் றபாது சாப்பிட்டு வகாண்றை கதை றகட்பார்கள் சிவாவிைம், அவனது ைந்தை முத்து ஒரு அைசாங்க றசதவயர், அவர் றவதை முடிய வகாஞ்சம் கள்தள வாங்கி வந்து வட்டிறை ீ தவத்து குடிப்பாைாம், றவைன் றபாய் சின்னனிறை ைனக்கும் ை​ை வசால்ைி றகட்க அவர் வகாஞ்சம் வாத்து கிளாசில் குடிக்க வகாடுப்பாைாம். சரி குடிைா அைிறை​ைான் விற்ேமின் B இருக்கு என்று வசால்ைி வகாடுக்க, அம்மா வந்து ைிட்டுவாவாம் நீ குடிக்கிேதும் பத்ைாறம பிள்தளகதள


றவறே வகடுக்காறை என்று, ஆனால் றவைன் வகாடுத்ை வகாஞ்ச கள்தள நல்ைா ருசி பார்த்து குடிச்சு வகாண்டு இருப்பானாம் என்று சிவா கதை வசால்ை இவர்களுக்கு சிரிப்பாக வரும். ஆனாலும் ஒரு நாள் அப்பா முத்து வவளிறய றபாய் குடிச்சு றபாட்டு வகாஞ்சம் ைள்ளாடி வகாண்டு வந்ை​ைாறை, அம்மா ைட்சுமி சதமயல் கட்டிதை தவத்து அவருக்கு வமாத்து வமாத்வைன்று அடி வகாடுத்து றபாட்ைாவாம், அடிக்கிே சத்ைம் றகட்டு பயந்ை சிவா,

அடுத்ை நாள் காதை இைண்டு றபரும் ஆதள ஆள்

உைசி வகாண்டு சந்றைாசமாக இருபதை பார்த்து சந்றைாச பட்ை கதை வசால்ை றகட்டு றவைன் விழுந்து விழுந்து சிரித்ைான். றமலும் ஒரு கதை சிவா வசான்னான் அதை அவனது றபத்ைியாரும் வசால்ை றகட்டு இருக்கிோன், இவர்கள் முைல் இருந்ைது ஒரு வகாட்டில் வடு, ீ றவைன் இப்றபா ைண்ைனிறை யாரு ஆவது வடு ீ வாங்கதையா என்று றகட்ைாலும் வசால்லுவான் நாங்கள் ஊரிதை இருந்ைது வண் வபட்ரூம் கவுஸ், அதுகும் ஐன்னறை இல்ைாறம ஆறு றபர் சீவித்து இருக்கிேம், இங்றக எனக்கு ைனியா வண் வபட் ரூம் இருக்கு அது றபாதும் எனக்கு என்று, பைய துன்பங்கள் எல்ைாம் இன்று அவன் பகிடி கதையாக மாற்ேி வகாண்றை றபானாலும் சிை உண்தம கதைகள் அவதன உறுத்ைிக்வகாண்றை இருக்கும். ஒரு நாள் சிவா வசான்னான் புைிைாக ஒரு சிேிய கல் வடு ீ அப்பா கட்டும் றபாது காைாக பாம்பு புற்றுகளும் நிதேந்து கிைந்ை வளதவ வவட்டி துப்பைவாக்கி வடு ீ கட்டியது என்றும், அைன் பிேகு ஒரு நாகம் வநடுக அந்ை வட்டுக்குள்றள ீ வந்ைது என்றும், அதை பிடித்து வகாண்டு றபாய் எங்றகறயா காட்டு பக்கைிறை வட்ைது ீ என்றும், அந்ை நாகம் ஏன் வந்ைது என்று வைரியாது அப்றபா அயல் சனங்களும் றபத்ைியாரும் வசான்ன கதை என்ன என்ோல், பாம்பு புத்தை அைித்து றபாட்டு அைிறை இவர்கள் வடு ீ கட்டின படியால்ைான் நாகம் றகாபம் வகாண்டு வந்து சாபம் றபாட்டு இருக்குது என்றும், அைனால்ைான் இந்ை வட்டிறை ீ யாரும் வாை முடியாறம, அந்ை வடும் ீ கட்டி முடிக்க முடியாறம றபாய் விட்ைது என்றும், அைன்பிேகு றவைன் சித்ைிதை மாத்ைிறை பிேந்துட்ைான், அத்றைாடு கரு நாக்றகாடு பிேந்துட்ைான் நாக றைாசங்கறளாடு, அைனாறை அம்மா அப்பா எல்ைாம் வசத்ைது இவனாறை என்று இனசனமும் றபத்ைியாரும் வசால்ை வைாைங்கிட்டினம், என கவதையாக சிவா வசான்ன கதைதய றகட்டு றவைனுக்கு சிரிப்புக்கு பைிைாக அழுதக கவதை​ைான் வந்ைது.


ஓடி றபாய் சுவரில் வைாங்கிய சிறு கண்ணாடியில் நாக்தக நீட்டி பார்த்ைான் அவனது நாக்கு மற்ேவர்களது நாக்கு றபால் அல்ைாமல் நீளமாகவும் கருதமயாகவும் இந்ைது, கரும் புள்ளிகள் உள்ள நாக்கு றவறே இது ஒறை கருதம நீைம் கைந்ை கருதம அவனுக்றக ஆச்சரியம்! அவதன பற்ேி அவனுக்றக ஒரு றகள்வி நான் யார்? ஏன் இப்படி பிேந்றைன் கரு நாக்றகாடு என ைனக்குள்றள எழும் றகள்விக்கு பைில் இன்ேி றவைன் கைவுதளறய வநாந்து வகாண்ைான் எத்ைதனறயா கஸ்ைங்கதளயும் வறுதமகதளயும் சின்ன வயைிறைறய கண்டுட்ைான்.

அவர்களது வறுதம சறகாை​ைங்களிதைறய றமலும் றமலும் அன்தப வபருக்கி ஒற்றுதமதய வளர்த்ைது என்னறமா உண்தமைான், சிவா வசால்வதை றகட்டு சறகாைரியும் மற்ே இருவரும் ஒழுங்காக படிப்பது மட்டுமல்ைாமல் றைாட்ை றவதை, வட்டு ீ றவதை எல்ைாம் வசய்வதுைன் சனி ஞாயிறு நாட்களில் விறசஸமா றசர்ந்து சதமத்து சாப்பிட்டு வளர்ந்து வந்ைனர். றபாடுவைற்கு நல்ை ஆதைகள் இல்தை,

சிவா வசான்னான்

றைாட்ைத்ைில் விதளகிே வபாருட்கதள வகாஞ்சம் வித்து உடுப்பு வாங்கிக்கைாம் என்று, அதுவதை றவைன் ைனது பட்ைன் இல்ைாை றசாட்ஸ்தச றபாட்டு வகாண்டுைான் ஸ்கூலுக்கு றபானான் அது அடிக்கடி களன்று கீ றை இேங்கும் றபாது றமறை இழுக்க றவணும் இதை கண்ை பக்கத்து சீற்ேில் இருந்ை பக்கத்து வட்டு ீ அவனது நண்பி ஒருநாள் ஒரு றசப்ேி பின் வகாடுத்ைாள் அதை இழுத்து குத்ை வசால்ைி, அந்ை உைவிதய அவனால் இன்று வதை மேக்க முடியவில்தை. அவன் இருந்ை வைருவில் ஒரு வபண்பிள்தள முத்ைவன் சிவாறவாடு யாழ்பாண கம்பஸ்ஸில் படிக்கிேவ ைினமும் வட்தை ீ றபாே வைியில் றவைதன கண்டு ஒரு வைாபி வகாடுத்ைிட்டு றபாவா, அது அவனுக்கு வாழ்க்தகயில் கிதைக்கிே ஒறை ஒரு வசாக்வைட்ைாக இருந்ைது. ைினமும் அவன் அந்ை அக்காவுக்காக காத்ைிருபது வைக்கமாகி றபாய்விட்ைது, ஒரு நாதளக்கு அவதவ சந்ைிக்க முடியாது றபானால் அந்ை பிள்தள அந்ை வைாபிதய வகாண்டு வந்து அவனது வட்டு ீ றமதசயில் தவத்து விட்டு றபாகுமாம், வட்தை ீ வந்து பார்த்ை றவைனுக்கு அந்ை அக்காவின் அன்பு ஒரு ைாயின் அன்பாக வைரிந்ைது. அயைவர்கள் எல்ைாம் அவர்கதள ஒதுக்கி தவத்ை றவதளயில் சின்ன சின்ன உைவிகதள வசய்ை இந்ை பிள்தளகதள அவனால் மேக்கறவ


முடியாமல் இன்று அவனது வகாம்பியூட்ைருக்கு அவவின் வபயதைறய பாஸ்றவட் ஆக தவத்ைிருக்கிோன் என்ோல் அந்ை அன்பு பாசம் யாருக்கு வரும்? உைவிகதள வபற்று வகாண்டு சனம் ஓடுே இந்ை உைகத்ைில் வறுதமயில் வாடும் காைத்ைில் அவனுக்கு யார் யார் உைவி வசய்ைார்கறளா அவர்களது றபறை இன்று அவனது பாஸ்றவட் என்ோல் நன்ேி மேவாது அவர்கதள ைினமமும் நிதனக்க றவண்டும் என்ே அவனது றநாக்கமும் பையதை மேக்க முடியாமல் ைவிக்கும் அவனது மனமும் உங்களுக்கு புரியும். காைங்கள் ஓடின கடு கைி றவகத்ைில், வறுதமறயாடு றபாைாடினாலும் அந்ை நால்வரும் படிப்பில் வலு வகட்டி காை​ைாக இருந்ைதம ஆச்சரியம்ைான், இன்று எல்ைாரும் வளர்ந்து விட்ை இளதம வகாஞ்சும் பருவம், அக்கா றைவிக்கு அங்குள்ள ஒரு சின்ன பள்ளி கூைத்ைில் ஆசிரியர் றவதை கிதைத்ைது முத்ைவன் சிவாவும் கம்பஸ் படிப்தப முடித்துவகாண் துதண ஆசிரியைாக பல்கதை களகத்ைிறைறய றவதைக்கு அமர்ந்ைான் அப்பைான் அவர்கள் வாழ்க்தகயில் சிேிய மகிழ்சிறய ஆைம்பமானது. என நிதனக்கும் றபாதுைான் ஒரு துயைமான சம்பவம் மீ ண்டும் நைந்ைது அக்கா றைவி படிப்பிக்கும் பள்ளிகூைத்து வாத்ைியார் சீைன் என்ேவர் றைவிறயாடு வநருங்கி பைக ஆைம்பித்ைதை அேிந்து அயைவரின் கிசு கிசு காைில் விைறவ முத்ைவன் சிவா றைவிதய கூப்பிட்டு விசாரித்ைான், அயல் சனம் கதைக்கிேது உண்தமயா? வசால்லு என்று றைவிதய றகட்ை றபாது றைவியும் இதுைான் ைருணம் என நிதனத்து, ஓம் அண்ணா அவரு என்தன கல்யாணம் வசய்ய விரும்புவைாக வசால்லுோர் அவரு நல்ைவர் என்று வசான்னாள். ைங்தக றைவி விரும்பே தபயதன நாறம றசர்த்து தவப்பம் என்று சிவாவும் வசால்ை, சறகாை​ைங்கள் மூவரும் கூடி முடிவு எடுத்து மாப்பிள்தள வட்தை ீ றபாய் கதைப்பம் என்று நிதனத்து ஒரு நாள் மூன்று றபருமாக அந்ை சீைன் வாத்ைியார் வட்டுக்கு ீ றபானார்கள். இந்ை ைாய் ைந்தை அல்ைது வபரியவர்களது வைி நைத்ைல் இல்ைாை இந்ை பிள்தளகளுக்கு வைரியவில்தை, மூன்று றபைாக ஒரு நல்ை காரியம் றபச றபாக கூைாது என்று, ஏறைா இதை நைத்ைி தவப்பம் என


நிதனத்து அங்கு றபானறபாது சீைனின் ைந்தை ஏன் வந்ைன ீங்கள்? என றகட்கறவ சிவா வசான்னான் எனது ைங்தக றைவியும் உங்கள் மகன் சீைனும் ஒருத்ைதை ஒருத்ைர் விரும்புகினம் கல்யாணம் வசய்து தவக்கணும் என்றுைான் கதைக்க வந்ைனாங்கள் என்று. சீைனின் ைந்தைக்கு வந்ைிச்றச றகாபம் என்ன நிதனப்பிதை கிளம்பி வந்துட்டீங்கள்? சீைனுக்கு நான் நல்ை சீைனம் வகாடுக்கிே வபண்தண றபசி தவத்ைிருக்கிேன்,

உங்கதை வட்டிதை ீ யாரு சீைனம் ை​ை றபாகினம்?

அம்மா அப்பா இல்ைாை உங்கதை வட்டிதை, ீ

அதுவும் ஏறைா சாபம்

பிடிச்ச வட்டிதை ீ நான் என்தை பிள்தளதய கட்ை விைமாட்ைன் நீங்கள் றபாகைாம் என்று வசான்னார். அவர் அப்படி வசால்லும் றபாது சீைனும் அங்தகைான் நிண்ைான். சிவா, நாைன், றவைன் மூவருக்கு வந்ை றகாபத்துக்கு அளறவ இல்தை சிவா சீைனின் றசட்தை பிடித்து எனி எங்கதை றைவிறயாடு நீ சுற்ேினது கண்ைால் உன் கதை முடியும், நாறன உன்தன வகாதை வசய்ைாலும் ஆச்சரியம் இல்தை என்று, றகாபமாக கத்ைி றபாட்டு சீைதன ைள்ளி விட்டு, வட்தை ீ வந்ை றபாது மூவைது மனமும் அந்ை கதைதய றகட்டு றைவியின் மனமும் உதைந்து சுக்கு நூோகி றபானது. ைாய் ைந்தை இல்ைாைதும் பணம் இல்ைாைதும் அவர்களது குற்ேமா? சீ சாண் எே முைம் சறுக்கினா றபாறை ஏன் இப்படி நைக்கணும்? என்று நால்வருக்கும் வாழ்க்தகயும் அந்ை கிைாமமுறம வவறுப்பாக அைாவது அங்கு இருக்கும் சனங்கதள எனி காணறவ கூைாது என்ே மன வவறுப்பு வளை வைாைங்கி விட்ைது, றைவிக்கு ஒறை அழுதக எப்ப பார்த்ைாலும் எதைறயா பேி வகாடுத்ைால் றபால் அவள் இருபதை றவைனால் ைாங்கறவ முடியவில்தை, அவளிைம் றவைன் ஒரு நாள் வசான்னான் அக்கா நீ கவதை பைாறம இரு நான் வளர்ந்து றவதை எடுத்ைதும் உனக்கு சீைனம் வகாடுத்து நல்ை மாப்பிள்தள யாக கட்டி தவக்குேன் என்று.


றைவியால் அவளது ஏமாற்ேத்தை ைாங்கறவ முடியவில்தை அன்புக்காக ஏங்கி நின்ே அவதள ஆதச வார்தைகள் கூேி, காை​ைிப்பைாக வசால்ைி நம்ப தவத்ை சீைன் படிப்பிக்கிே இைத்ைில் அவள் றபாக விருப்பம் இல்ைாமல் றவதைக்கு றபாகாமறை நின்று விட்ைாள். சிவா எவ்வளறவா எடுத்து வசான்னான், நாங்கள் காசில்ைாமல் பட்ை துன்பம் வைரிந்தும் நீ றவதைதய விட்ைால் அதை றபாை முட்ைாள் ைனம் றவறே இல்தை,

நீ சீைனுக்கு வாழ்ந்து காட்ைணும் அதுக்கு நீ

றவதைக்கு றபாகணும் வகாஞ்ச நாள் றபாக றவறே கல்யாணம் வசய்து காட்ைணும் அவனுக்கு என்று, ஆனால் றைவியால் சீைனின் முகத்ைில் மீ ண்டும் முைிக்க முடியவில்தை, அங்குள்ள மிச்ச வாத்ைியார் பிள்தகள் எல்ைாருக்கும் இவள் கதை வைரிந்ை அவமானம் றவறே, அவள் கூனி குறுகிறய றபாய் விட்ைாள். இதுக்கு பிேகு சிவாவுக்கு ஊரிதை இருக்க பிடிக்காமல் வவளிநாடுகளுக்கு றபாக முயற்சி எடுத்ைான். எப்படியாவது நல்ை றவதை எடுத்து நிதேய சம்பாைிச்சு றைவிக்கு நல்ை கல்யாணம் வசய்ய றவணும், கட்ை பைாமல் நிக்கும் வட்தை ீ கட்டி முடிகணும் என்று அவன் எடுத்ை முயற்சி வவற்ேியானது ஒரு நாள். அவனுக்கு ஆவுஸ்ைிறை​ைியாவில் ஒரு பல்கதை களகத்ைில்

றவதை

கிதைத்ைது வபரிய அைிஸ்ைம் என்றே அவன் நம்பினான். வவளிநாடு றபாவைால் சறகாை​ைங்கதள பிரிய றநரிட்ைது வபரிய கவதையானாலும் இந்ை ஊரிதை எனி இருக்கபைாது என்பறை அவனது முழு றநாக்கமுமாக இருந்ைது. அவனுக்கு றவறே கம்பஸ்ஸில் படிக்கிே காைத்ைிைிருந்றை ஒரு காை​ைி இருந்ைாள், ைங்தக றைவி கட்டினால்ைான் அவனும் கல்யாணம் வசய்யைாம் இதுக்கு எல்ைாம் காசு றவணும். காசு காசு காசில்தைறயல் சாவு என்று வைரிந்ை பின் அவன் ஊரிதை இருந்து என்ன பயன்? ………………. றவைன் ஒவ்வவாரு நாளும் மாதை றவதை முடிந்து வடு ீ வந்ைதும் அவனது சிந்ைதனகள் பின்றனாக்கிறய ஒடுகின்ேது, வேயின் முன்


றநாக்கி ஓடும், றமகமும் காத்து அடிக்கும் பக்கமாக ஓடும் ஆனால் றவைனின் சிந்ைதனகள் பின்றநாக்கி மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஊருக்றக ஓடுது! அன்று நைந்ை பிரிவு மூத்ைவன் சிவா அவுஸ்த்றை​ைியாவுக்கு றபாக கிளம்பின அன்று அவனுக்கு மீ ண்டும் ஒரு ைாங்க முடியாை றசாகம், அம்மாவாக அப்பாவாக இன்று வதை துதணயாக இருந்ை சிவா இன்று அவதனயும் சறகாை​ைங்கதளயும் விட்டு பிரிந்ை றபாது கண்ண ீர் ஆோக ஓடியது நால்வருக்கும். அன்று சிவா வசான்னான் நாம் ஒன்ோய் இருந்ைால் வறுதமயதய வவல்ை முடியாது, நாம் இந்ை ஊரு சனத்துக்கு வாழ்ந்து காட்ை றவணும் என்ோல் வவளிநாடு றபாய் நாலு காசு தகயிதை றசர்ந்ைால் எல்ைாரும் எங்களிட்தை ஓடி வருவினம் என்று, நீங்கள் கவதை பைாது இருங்றகா நான் றபாய் காசு அனுப்புேன் என்று நீ ங்கள் நல்ைா வரும் வதை நான் கல்யாணமும் கட்ை மாட்ைன் என்று வசான்ன றபாது றவைனால் அழுதகதய அைக்கறவ முடியவில்தை. அண்ணா எனக்கு காசு றவணாம் நீ என் கூை இரு என்று வசால்ைி றகவி றகவி அழுைான். சிவா அவதன அதணத்து நீ கவதை பைாறம படி படித்து நீயும் ஒரு நல்ை றவதை எடு அப்ப ைான் உனக்கும் மரியாதை எனக்கும் மரியாதை என்று. உங்கதள நல்ைாக்கைான் நான் வவளி நாடு றபாேன் என்று வசால்ைி சிவா பிரிந்ை நிதனவு வரும் றபாவைல்ைாம் றவைனின் கண்ணில் இன்றும் ைண்ணி வருகிேது, அன்று பிரிந்ை சிவாதவ அவன் மீ ண்டும் காணறவ இல்தை. காசு மாைா மாைம் சிவாவிைம் இருந்து வந்ைது வடும் ீ கட்டி உள்றள றபாயாச்சு! கைவுள் சித்ைறமா இல்தை பள்ளி கூை வாத்ைியார்களின் கருதணறயா வைரியவில்தை றவைனுக்கு பைினாறு வயைில் பள்ளிகூைத்ைிதை

அவன படித்ை

ஸ்வகாைசிப் கிதைத்ைது, அறை றபாறை

முைல்

வருைம் நாைனுக்கும் கிதைத்து, அவனும் இங்கிைாத்துக்கு றபாய்விட்ைான் இன்று றவைனுக்கும் கிதைத்ைது. இந்ை றசைி றகட்டு மூத்ைவன் சிவா மிக்க மகிழ்ச்சி உற்ோன் சறகாை​ைங்கள் இப்றபா இைண்ைனில் எனி என்ன? றைவிதயயும்


ைண்ைனில் கூப்பிட்டு யாருக்காச்சும் கட்டி வகாடுக்க றவண்டியதுைான் அத்றைாடு அவனது வபாறுப்பு நீங்கி விடும் என்று வசான்னான். றவைனுக்கு ைண்ைன் றபாக விருப்பம்ைான் அங்கு றபாய் நாைறனாடு றசர்ந்ைிருக்கைாம் ஆனால் இங்தக றைவி எப்படி ைனியா இருப்பா என நிதனத்து

வட்தை ீ வந்து றபாே மாமிதய துதணக்கு இருக்கும் படி

றகட்டு வகாண்ைான். எப்பைா ைிரும்ப கூப்பிடுவாங்கள் என்று இருந்ை மாமி மீ ண்டும் வந்து வட்டிதை ீ ஒட்டி வகாண்ைா. றவைன் ஊதை விட்டு வவளிகிட்ை றபாது அவனிைம் காலுக்கு றபாை ஒரு சூ இல்தை நல்ை உடுப்பும் இல்தை, ஒறை ஒரு றசாடி உடுப்பு சிவா அனுப்பின காசில் வாங்கி றபாட்டு வகாண்டு வவளிகிட்ைவன்ைான் அன்று. ஒரு தூைத்து உேவுக்காை ைாத்ைா அவதன வகாழும்பு வதை வந்து விமானத்ைில் ஏறும் வதை துதணயாக நின்ோர், இப்ப வவளிநாட்டிைிருந்து காசு வருவைால் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக இனசனம் அவர்கதள றைடி வை வைாைங்கியது எல்ைாம் காசு வசய்யும் றவதை! ஒவ்வவாரு கிைதமயும் சிவாவிைம் இருந்து கடிைம் வந்து வகாண்றை இருக்கும், அவனது மணிஓைரும் மாைம் ஒரு முதே வரும் எனி றைவிதய

விட்டு பிரிய மனமின்ேி றவைன் கவதைறயாடுைான்

பிரிந்ைான், அக்கா நீயும் வகைியா ைண்ைனுக்கு வா

அண்ணா காசு

அனப்புவான் என்று கூேி அழுது வகாண்றை அன்று காைில் ஒரு சிைிப்பருைன் ைண்ைன் வந்து இேங்கியதை அவனால் ஒரு நாளும் மேக்க முடியாது. என்னைா காலுக்க ஒரு சூ கூை வாங்காறம வந்து இருக்றக என்று நாைன் றபசறவ காசு பத்ைாறம றபாச்சுது அண்ணா நான் என்ன வசய்ய? என்று றவைன் கவதை பை நாைன் ஒரு சூ அவனுக்கு வாங்கி வகாடுத்து ைன்றனாறை ஒரு அதேயிதை அவதனயும் ைங்க தவத்ைது றவைனுக்கு வபரும் ஆறுைதை ைந்ைது. விடிஞ்சு எழும்பினா பள்ளி கூைம், பிேகு மாதை றநைத்ைில் நாைன் ஒரு றவதைக்கு றபாவான், இைவு வந்து வட்தை ீ சதமத்து இருவரும் சாப்பிடுவது வைக்கமாகி றபானது,

ைண்ைன் வந்தும் ஒரு றவதள

சாப்பாடுைான் ஆதசபட்ைாலும் வவளியில் வாங்கி சாப்பிை காசு இல்தை.

றவைனிைம்


நாைனும் அதே வாைதக வகாடுக்கணும், சதமயல் வசய்ய காசு றவணும் என கஸ்ை பட்ைான்,

என்ன துன்பம் வந்ைாலும் றவைனும்

நாைனும் கூை ைங்கள் மன வைிதமறயாடுைான் றபாைாடினார்கள் படிப்பும் நல்ைாகறவ றபானது. வகாஞ்சநாள் றபாக றவைனும் மாதை றநைங்களில் ஒரு பள்ளி கூைம் கிள ீன் பண்ணுே றவதை எடுத்து தகயிதை வகாஞ்சம் காசு றசர்த்ைான். படிப்பும் றவதையுமாக காைங்கள் ஓடின, நாைனுக்கு படிப்பு முடிஞ்சு ஒரு பாங்கில் றவதை கிதைத்ைது, ஒரு நாள் றவைன் ைான் றசர்த்ை காசில் ஒரு றேடிறயாவும் சீடியும் வாங்கி வந்ைான் அவனுக்கு பிடித்ை வகாபிறய சினிமா பாைல்கதள றகட்பதுைான். ஒருநாளும் வட்டிதை ீ றேடிறயாவும் இருக்கதை ஆனால் ஊரிதை அக்கம் பக்கத்ைாருதைய றேடிறயாவில் பாடுேது றகட்குறம இங்தக அதுவும் இல்தை, என ஆதச பட்டு அன்று ஒருநாள் அவன் வேடிறயாதவ வாங்கி வந்து சீடிதய றபாட்டு நல்ை சத்ைமாக பாட்தை றகட்டு வகாண்டிருந்ைான். றவதை முடிஞ்சு கதளறபாடு அதேக்கு வந்ை நாைனுக்கு இந்ை பாட்டு சத்ைத்தை றகட்டு றகாபம்ைான் வந்ைது,படிக்கிே றநைத்ைிதை இது என்ன றைத்ைண்ணி கதை மாைிரி இப்படி சத்ைமாக பாட்டு றபாடுோ? இங்தக இப்படி சத்ைமா பாட்டு றபாை கூைாது என்று வசால்ைி அந்ை சீடிதய எடுத்து கீ றை வபாட்டு உதைத்ைதும் றவைனுக்கு றகாபம் வந்ைது ஆனாலும் அவன் ைன் வாதய கட்டு படுத்ைி வகாண்ைான். ஊரிதை அவன் கண்ை அனுபவம் யாதை யாச்சும் றகாவம் வந்து ைிட்டினா அவங்க வசத்து றபான ஞாபகம் வைறவ, அவன் றபாய் படுத்து விட்ைான். ஒரு நாளும் ைன் றமல் றகாப பைாது இருந்ை நாைன் இன்று றவதைக்கு றபானதும் ைன் றமல் றகாப பட்ைது றவைனால் ைாங்க முடியவில்தை, ஆதச ஆதசயாக காசு றசர்த்து வாங்கின சீடி றவறே உதைஞ்சு றபாச்சுது. றவைன் அன்று நைந்ை சம்பவத்ைால் மீ ண்டும் ஒரு பிரிதவ சந்ைிக்க றநர்ந்ைது இைவு பூைாக றயாசித்து பார்த்ைான் எனி இவறைாடு இருக்க பைாது,


ஒன்று எனக்கு றகாவம் வந்து ஏைாச்சும் வசான்னால் அவனுக்கு ஏைாச்சும் நைக்கும்,

மற்ேது அவரு சம்பாைிக்க வைாைங்கிைன் என்று

ைாறன இம்மடு றகாவ படுோர், அவருதைய காசிதை எனி வாை கூைாது என்று முடிவு எடுத்து, அடுத்ை நாறள றவைன் ைன்றனாடு படிக்கிே ஒரு நண்பனின் அதேக்கு குடி றபானதும், அதுவும் வசால்ைாமல் கிளம்பினதும் பின் நாைன் றைடி வந்து கூப்பிட்டும் றவைன் ைிரும்பி றபாகறவ இல்தை. அன்று வைாட்டு வந்ைது அவனது ைனிதம வாழ்வு! இன்று நிதனத்ைாலும் றவைனால் வாழ்க்தகயில் நைந்ை ஒவ்வவாரு சம்பவங்கதளயும் மேக்க முடியறவ இல்தை. …………………………….. காைங்கள் யாதை றகட்டும் ஓடுவைில்தை அது ைன்பாட்டுக்கு உருண்டு ஓடுது இப்படிைான் றவைனின் வாழ்க்தகயும் ைனிதமயில் சிை காைம் ஓடியது, அவன் படித்ை யுனிவசிற்ேியில் றவைனின் அைகும்

கூை படித்ை நிைாவுக்கு

வமச்ச ைக்க அேிவும் கண்தண கவைறவ அவள் வமல்ை வமல்ை அவதன வநருங்கி ைன் வசமாக்கினாள். றவைனும் காைல் என்னும் சூழ்ச்சியில் விழுந்ைான், அன்புக்காக ஏங்கிறய கிைந்ை அவன் மனம் நிைாவின் அன்பில் ைிதளத்துைான் றபானது, ஆனாலும்

அவனது காைல் கனநாள் நிதைக்கவில்தை. நிைா உைனடியாக அவதன ைிருமணம் வசய்ய ஆதசபட்ைாள் ைினமும் அறை றபச்சு, அவளது வபற்றோரும் அவதன சந்ைித்து றகட்ைனர் ஆனால் றவைனுக்கு ைிருமண பந்ைத்ைில் உைனடியாக ஈடுபை பிடிக்கவில்தை. படிப்பு முடிந்து ஒரு நல்ை றவதை கிதைத்து ஒரு நிதைக்கு வந்ை பிேகுைான் கல்யாணம் வசய்யைாம் என்பைில் அவன் உறுைியாக நின்ோன், இைனால் காைல் முேிந்ைது நிைாவுக்கு றவறு ஒருவனுைன் ைிருமணமானது றவைனின் மனைில் மீ ண்டும் ஒரு வபரிய அடி விழுந்ைது.


அடிறமல் அடிவிழுந்து அவன் மனதும் கல்ைானது, அவன் குடிக்க பைகி வகாண்ைான் குடித்ைால் துயைங்கள் வைரியாமல் நித்ைிதையாகி விடுவான். ைினமும் மாதை வடு ீ வந்ைால் பீர் றபாத்ைல் தகயிறை சினிமா பாைதை றபாட்டு ைானும் றசர்ந்து பாடி வகாண்றை ைன் ைனிதமதய வைரியாது வாை பைகி வகாண்ைான். எப்படிறயா அவன் படிப்பு முடிந்து அந்ை யுனிவசிற்ேியிறைறய அவனுக்கு வைக்சை​ைாக றவதையும் கிதைத்ைது, அவன் நிதனத்ைதை சாைித்து விட்ைான் அடிக்கடி முத்ைவன் சிவா றவைறனாடு வை​ைிறபானில் றபசுவான், அன்று ஒரு நாள் சிவா வசான்னான் றைவிதய ைண்ைனுக்கு வை வசால்ைியிருக்கன், நாைன் ஒரு மாப்பிள்தள இருக்கு என்று வசான்னான், அவள் வந்ைதும் நீயும் கூை வசன்று அந்ை கல்யாண விையத்தை பாரு என்று, ஓம் என்று வசான்ன றவைன் அைன் படிறய றைவி வந்து இேங்கியதும் அக்காதவ றபாய் சந்ைித்ைான் நாைன் வட்டிறை, ீ நாைனுக்கும் கல்யாணம் ஆகி விட்ைது ஆைம்பைமின்ேி ைனக்கு பிடித்ை வபண்தண அவனும் பைிவு ைிருமணம் வசய்து வகாண்ைது நாைனுக்கு வைரியும். றைவி கல்யாணமும் சிக்கனமாக அங்குள்ள ஒரு தசவ றகாயிைில் இனிறை நைந்றைேியது, ஆனால் ஒரு வருைம்ைான் றைவியின் வாழ்க்தக ஓடியது, ஒரு வபண் பிள்தள பிேந்ை பின்றன அக்காவின் புருஸன் வசால்லும் வதை றைவிக்கு வகாஞசம் மண்தை பழுது என்ே விையம் நாைனுக்றகா றவைனுக்றகா வைரியவில்தை! ஊரிதை நைந்ை காைல் றைால்வியாலும் பின் ைனித்து விை பட்ை​ைாலும் றயாசித்து றயாசித்து றைவிக்கு வகாஞ்சம் மனநிதை சரியில்ைாமல்ைான் றபாய்விட்ைது, அதை கண்டு பிடித்து சீர் வசய்ய யார்ைான் அவறளாடு கூை இருந்ைது? அதை உணைகூை யாரும் பக்கத்ைில் இல்தை! ஒரு வருஸம் கூை இருந்து கட்டிய புருஸனுக்கு ஆதசயும் ைீர்ந்து றபாச்சுது, ைம்பிமார் வகாடுத்ை சீைன பணம் றபாைாது என்று ஊரிதை உள்ள காணிகள் எல்ைாத்தையும் எழுைி ை​ை வசால்ைி றகட்டு பிைச்சதனயும் வைறவ, குடும்பம் பிரிந்ைது றைவிக்கு மீ ண்டும் பிள்தளறயாடு ைனிதம வாழ்வு.


றவைனுக்கு அக்காவால் றவறு துன்பம் ைீைாை பிைச்சதனயாச்சு! றவதையாறை வடு ீ வந்ைாறை முைல் றைவிறயாடு கதைத்து றபாட்டுைான் றவைனுக்கு மறு றவதை, இவதள ஊரிதை இருந்து கூப்பிட்ைறை ைப்பு என நிதனபான் சிை றவதளகளில். இப்படி வாழ்க்தக றவண்ைா வவறுப்பாக றபாகும் றபாது அவன் இைவு றநைங்களில் ஒரு ைமிழ் சற்ேிதை றபாய் வபாழுது றபாக்குவது வைக்கம், அந்ை சற்ேில்ைான் ஒரு நிைாணி என்ே றகதள சந்ைித்ைான், றபசி றபசி நண்பர்களாகி, கமைாவில் பார்த்து றபசி காை​ைர்களாக மாேினாலும், நிைாணிக்கு ைமிழ் வைரியாது, ஆங்கிைத்ைில்ைான் றபசி அவளும் அவனது ஊதை றசர்ந்ைவள் என்பைால் இவனுக்கு ஒரு சிேிய மகிழ்ச்சி கதைசியாக ஒரு ஊரு வபட்தை கிதைச்சிட்டுது என்று. வயதும் முப்பதும் ஆகி விட்ைது எனியாச்சும் கல்யாணம் வசய்யைாம் என எண்ணமும் வைறவ றயாசித்ைான், நிைாணியின் றவண்டு றகாளுக்கு இணங்க கனைாவுக்கு முைல் முதேயாக வசன்ோன் அவதள சந்ைிக்க, அங்கு றபான அன்று அவளது வபற்றோரும் சறகாை​ைங்களும் அவனுக்கு நல்ை மரியாதை வகாடுத்து விருந்து எல்ைாம் தவத்து உபசரித்ைனர் அவனது அைகுக்கும் றவதைக்கும் கிதைத்ை மைிப்பு அது. அவன் வமல்ைிய உைல் வாகு வகாண்ைவன் ஆனாலும் நல்ை சிவந்ை றமனி, சுருண்ை முடி, கன்னத்ைில் குளியும் விை அவன் வாய் மூடி புன்னதகத்ைால் அைகுைான். வாதய ைிேந்ைால்ைான் பிைச்சதனறய ஆைம்பமாகும் அவனுக்கு

சிறு

வசால் பிதைத்ைாறை றகாபம் அவன் ைதைக்றகேி விடும், இைிதை மாதை றநைம் வதை றசர்ந்து குடித்ை நிைாணியின் அண்ணன் கதைகள் எல்ைாம் ஏறுமாோய் றபாகறவ, றவைனுக்கு றகாபம் வந்து றமதசயிதை இருந்ை குடிவதக எல்ைாம் ைட்டி வகாட்டி பிளடி சிற் என்று றபசி றபாட்டு எைறவ,

அவளது அண்ணனும் உன்தை கறுத்ை நாக்குக்கு யாை​ைா வபண்ணு வகாடுக்க


றபாைாங்கள்? என்று வசால்ைிட்ைான் கதைசியாக,

நிைாணி அழுது வகாண்டு எவ்வளறவா சமாைானம் படுத்ைியும் றவைன் பிேகு அங்கு நிக்கறவ இல்தை, அடுத்ை நாள் ைண்ைன் ைிரும்பிய றபாது ஒரு றவதள ைான் குடிச்சது ைப்றபா? அப்படி றபசியிருக் பைாது என மனம் வருந்ைினான். இவனுக்வகன்று பார்த்து இப்படி ஒரு விைி! எனி யாதையும் ைவ் பண்ண கூைாது என முடிவு எடுத்ைான், இந்ை காைல் ஒவ்வவாரு முதேயும் றைால்வியாக றபாக றபாக இதுக்கு காைல் என்று றபரு றவறே! எனி என்தை வாழ்க்தகயில் காைல் கல்யாணம், பாசம், றநசம் என்ே றபச்சுக்றக இைமில்தை என்று ைனக்குள் ைீர்மானித்ை றவைனுக்கு வாைறவ பிடிக்கதை. றவதை முடிந்ைால் வாை வைியிறைறய வகாஞ்சம் பாரிதை குடிப்பான் மிச்சம் வட்தை ீ வந்து ைண்ணியிதை மிைப்பான், யாருக்காக அவன் வாைணும் அவனுக்வகன்று யார் இருக்கினம்? சிை சமயம் வாங்கி வந்ை சாப்பாடு கூை சாப்பிைாமல் விழுந்து படுத்துடுவான். இப்ப அவனிைம் காசு இருக்கு நல்ை பைவி இருக்கு இருந்தும் அவனாறை வாை முடியவில்தை, வாழ்க்தகவயன்ோல் என்ன என்ே றகள்வி அவனுக்கு! ைாய் ைந்தை இல்ைாறம ஒரு கூண்டுக்குள் கூடி ைவித்ை நாலு குஞ்சுகளும் இன்று சிேகு முதளத்து பேந்து நாலு ைிக்கிறை! ஆதள ஆளு சந்ைிக் முடியாை றசாைதனகளும் றவைதனகளும் அன்றும் துயைம் இன்றும் துயைம்ைான் யாரும் வாழ்தகயில் குடும்பத்ைில் கூை சந்றைாஸமாக இல்தை. இைண்டு சறகாை​ைர்களும் ைிருமணம் வசய்து ஒற்றுதம குதேந்துைான் ஏறனா ைாறன என வாழ்க்தக ஓடுவைாக றகள்வி, றைவி ஒரு பிள்தளறயாடு விசரி என் ே பட்ைத்றைாறை ைனித்து, றவைறனா காைாடி றபாறை

மதுவின் பிடியில் ஆடுோன்.

அவனது குடும்பம் இப்படி அைியவும் சீர் குதைந்து றபாகவும் காைணம் அேிய அவன் ஆதச பட்டு ஒருநாள் இந்ைியாவுக்கு றபாய் ஒரு காண்ைம் வாசிக்கிே ஆதள சந்ைித்ைான் நண்பறனாடு


அந்ந சாத்ைிரி என்னவவனில்,

றவைன் எதுவும் வசால்ைாைாமறை வசான்னது இவர்களது குடும்பத்தை நாக றைாஸம் நல்ைா பிடித்து

ஆட்டுகிேது என்றும், றவைன் முற்பிேவியில் ஒரு நாகம் ைாெ நாகம் என்றும், அவனது ஆயுள்காைம் நாற்பத்ஐந்துக்கு றமறை

இல்தை

என்பதுவுறம! இந்ை கதைதய றகட்டு றவைன் அைிர்ந்றை றபானான் அப்ப நைந்ைது யாவும் சாபறகறை! அைன் பிேகு அவன் றமலும் ைன்தன ைனிதம படுத்ைி வகாண்ைான், ைன்னாறை யாருக்கும் எந்ை ஆபத்தும் வை பைாது என்பைில் அவன் ைீர்மானமாக இருந்ைான். நண்பன் ஒருவன் வைதை ீ சாப்பிை கூப்பிட்ைாலும் றபாக மாட்ைான்,

கதைசியாக அந்ை நண்பன்

சாப்பாட்தை வகாண்டு வந்து இவனது அதேயிதை தவத்து றபாட்டு றபாவான். ஊருக்கு றபாகவும் விருப்பமில்தை காைணம் அன்று ைங்கதள மைிக்காை ஊர் காைங்கதள சந்ைிக்க அவன் விரும்பவில்தை. அப்படியிருக்க விைாசம் கண்டு பிடித்து சிைர் அவறனாடு வைாைர்பு வகாண்ை றபாதும், சிவாவின் கட்ைதள படி அவன் ஊரிதை இருந்ை வசாந்ைக்காைங்களுக்குள்றள ைிருமணம் வசய்ய விரும்பவுமில்தை. வகாஞ்சம் காசு றசர்த்து அவன் பிைிப்தபனுக்கு சுற்றுைா றபான றபாது அங்கு ஒரு வைன்னம் றைாப்தபயும், சின்ன வட்தையும் ீ வாங்கி விட்ைான் வருைா வருைம் அங்குைான் அவன் விடுமுதேதய கைிப்பது வைக்கம். அவனுக்கு என்னறமா அந்ை காண்ைம் வாசித்ை சாஸ்ைிரி வசான்னா றபாறை ஒரு நாள் மூச்சு ைிணேல் எற்பட்டு ஆஸ்பத்ைிரியில் றசர்ந்ை றபாது நிதனத்ைான் ைான் சாக றபாேன் என்று. குடி சிகைட் இைண்தையும் விை வசால்ைி வைாக்ைர் கண்டிப்பாக வசால்ைியும் அவனாறை அவற்தே விை முடியவில்தை, குடிதய விட்ைால் முதள வநடுக பதையதை நிதனத்து நிதனத்து கதைசியாக றைவிக்கு வந்ை மாைிரி அவனுக்கும் மண்தை பழுைாகி றபாகைாம். அைனாறை குடியில் மூழ்கி விட்ைால் பதையது நிதனக்க றைாணாது, அத்றைாடு யாறைாடும் பைி வாங்கும் எண்ணமும் வைாது றபாதை ைதைக்கு ஏே படுக்க றவண்டியதுைான்.


றவைனுக்கு ைான் கன நாள் உயிர் வாை மாட்ைன் என்பது விைங்கியைாறைா என்னறமா ைனது வாழ்தக சரித்ைிைத்தை எழுை வசால்ைி எழுத்ைாளர் ஆன என்தன வை​ைிறபானில் றகட்ைதமக்கு இணங்கறவ இந்ை கதை எழுை பட்ைது. ைன் கதைதய ைினமும் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக வசால்ை றகட்டுைான் இந்ை கதை உருவானது. இந்ை காைத்ைிலும் நாக றைாஸம் இருக்கா? நாகங்களின் புற்தே அைித்து வடு ீ கட்டினைால் இப்படி குடும்பம் குதைந்ை​ைா? என பைர் சிரிக்க கூடும் நம்ப முடியாது ஏளனம் வசய்ய கூடும். ஆனால் இந்ை கதை ஒரு உண்தம கதை பைினாறு வயைில் ைண்ைனுக்கு ஸ்வகாைசிப்பில் படிக்க றபாய் படித்து பட்ை​ைாரியாகி மர்ஸ் புவைாபசைாக இருந்ை ஒரு தபயன் வசானன கதை இது! சித்ைிதையில் பிேந்ை சிேவனின் துயை கதை இது! இந்ை கதைதய எழுை வசால்ைி றபாட்டு விடுமுதேக்கு நாற்பத்து ஐந்ைாவது

வயைில் பிைிப்தபனுக்கு சுற்றுைா றபாய்விட்டு மூன்று

கிைதமயால் ைண்ைனுக்கு ைிரும்பி வைறவண்டியவன் ைிரும்பி வைறவ இல்தை! அவனது காைம் அங்றக முடிந்ை​ைாகைான் நம்ப படுகிேது. அவனது துன்பமான வாழ்வுக்கும் ஒரு முடிவு வந்ைது. றவைனின் கதைதய எழுைிய எனக்கு எத்ைதன முதே கண்ணில் ைண்ணி வந்ைது, அவனது ஆத்ம ைிருப்ைிக்காக இந்ை கதைதய நான் சமர்பிக்கின்றேன். ( முற்றும் ) கவி மீ னா


வசால்ைத் துடிக்குது மனசு ஆைவன் சாயும் அந்ைி மாதை வானம் சிவந்து மங்கிய றவதள கண்ணுக் வகட்டிய தூைம் எல்ைாம் வானத்ைில் மதைக்கண்ணி பேதவகள் கூட்ைம் கூட்ைமாக பேந்து வகாண்டிருந்ைது. இன்று என்னறவா நல்ை வவய்யில் அடித்ைது ஆனால் இப்றபா வமல்ை காற்றோடு குளிர் கைந்து வை வைாைங்கியைால் இைவு மதை வருறமா? ஆங்காங்றக ைிட்டுத் ைிட்ைாய் கரு றமக கூட்ைங்கள் றவறு ஓடும் காட்சி எங்கு பார்த்ைாலும் இனிய காட்சிகள் இந்ை இயற்தகயின் அைகிறை வகாட்டி கிைக்கிேது. இதவ அத்ைதனதயயும் கண்ணால் கண்டும் அந்ை அைதக ைசிக்க வைரியாை கண்கள் இருந்ைால் அது மனிை கண்கள் அல்ை, ஆண்ைவனின் பதைப்பிறை இயற்தகயில் வகாஞ்சி விதளயாடும் ைம்மியமான காட்சிகதள பார்க்க பார்க்க மதுவுக்கு றநைம் றபாவறை வைரியல்தை. மாதை றவதள வந்ைாறை நித்ைம் மது ஒரு றவாக் றபாவது வைக்கமாகி விட்ைது, கதைசியாக வந்து வட்டுக்கு ீ அண்தமயில் உள்ள அந்ை பூங்காவில் இருந்து இயற்தக அைதக ைசித்து ஒரு கவிதையாவது எழுைிக் வகாண்டு ைான் அவள் வடு ீ றபாவது வைக்கம். அந்ை பூங்காவில் றபாைப்பட்டிருந்ை வபஞ்சில் அமர்ந்து எைிறை உள்ள குளத்ைில் ைாைாக்கள் நீந்தும் அைதக பார்த்துக் வகாண்டிருந்ைாள் மது. ைினம் அவள் வந்து அங்கு அமரும் றபாது ஒவ்வவாரு விைமான ஒரு அைகு

அந்ை வானம் பூண்டிருக்கும். சமர்காைங்களில் தூைத்றை

ஆைவன் மதேயும் காட்சியும், வானம் சிவந்து நிற்கும் அைகும் பார்த்து ைசிப்பாள். இன்று மனம் வகாஞ்சம் உற்சாகம் இைந்து ைான் காணப்பட்ைது காைணம் ைான் புரியவில்தை.


வட்டுக்கு ீ அருகாதமயில் அந்ை பூங்கா இருப்பது அவளுக்கு ஒரு ஆறுைல் என்ன கவதை மனைில் இருந்ைாலும் அவள் அங்கு வந்து இருந்து அைதன ைன் தக தபயில் வகாண்டு வரும் வகாப்பியில் எழுத்ைாக வடிக்கும் றபாது மனம் ஆறுைல் வபற்று வந்ைது. அவள் எழுதுவது எல்ைாம் கவிதைகள் ஆகா விடிலும் மனக் கவதைகதள குதேக்கும் மருந்ைாக மாேியது அந்ை பைக்கம். அவள் காணும் ஒவ்வவாரு காட்சியும் கதையும் அவள் வநஞ்சில் ஆைமாக பைிந்து விடுகின்ேன. அவற்தே வவளி வகாண்டு வைறவண்டும் என்று உணர்ச்சி பிைவாகம் எடுத்து அவள் மனம் துடிக்கும் அதவ எழுத்துக்களாக மாறும் றபாது அதை மதை அடித்து வானம் ஓய்ந்ை அதமைி ஒன்று அவள் மனதுக்கு கிதைத்து வந்ைது. ஊரில் வாழ்ந்ை வாழ்தகதய எண்ணி பார்த்ைால் தூைத்து பச்தசயாக ஒரு ஞாபகம் அவள் நைந்ை கைந்ை வாழ்தவ எண்ணி பார்த்ைால் கல்லும் முள்ளும் நிதேந்ை பாதை எைிர்காைத்தை எண்ணி பார்த்ைால் வவறும் பாதை வனமாக வைரிகிேது" இந்ை புைம் வபயர்ந்ை வாழ்வில் அவள் மனதுக்கு இந்ை எழுத்து துதே ஒரு வபரும் வபாழுது றபாக்காய் அதமந்ைது என்று வசான்னால் ஆச்சர்ய பை ஒன்றும் இல்தை. இது வதைக்கும் அவள் கவிதைகள், கட்டுதைகள், இைக்கியங்கள், சிறுகதைகள் என அைிகம் எழுைி விட்ைாள் அந்ை எழுதும் ைிேனும் ஆண்ைவன் அவளுக்கு அைித்ை வகாதை​ைான். இன்று அவள் மனக்கண்ணில் ஒரு இைங்தக ைமிழ் வபண்ணின் வாழ்க்தக சம்பவம் நிைல் ஆடிக் வகாண்றை இருந்ைது அந்ை சம்பவத்துக்கு வடிவதமத்து அதை ஒரு சிறு கதையாக்க மனம் துடித்ைது. அதுைான் அந்ை பரிமளாவின் கதை! வவளிநாட்டுக்கு வருகிே புைம் வபயர் ைமிைரின் கைாசாைமும் வாழ்வும் ைிதச மாேி ை​ைம் வகட்டு, ைமிழ் கைாசாைம் அைிந்து றபாவைன் காைணம் என்ன ? வபற்ேவர்களது கவன குதேவா? இல்தை இது வவளிநாடுைாறன நாம் எப்படியும் வாை​ைாம் என்ே ைவோன எண்ணமா? அல்ைது


சந்ைர்பம் சூைல் அப்படி அதமகிேைா? அதுைான் மதுவுக்கும் புரியவில்தை! மது அந்ை பரிமளாதவ காணும் றபாது அவள் ஒரு பன்னிைண்டு வயது சிறுமி ஊரிதை இருந்து ைனிய வந்து ைகப்பனிைம் றசர்ந்து, ஒரு

பைய

வட்டில் ீ பை றபரு கூடி இருக்கும் ஒரு வவளிநாட்ைவருக்கான அகைி முகாமில்ைான் ைங்கி இருந்ைாள், சிறுமியாக ஊரிதை இருந்ை காைத்றை றெர்மனிக்கு றபாக றபாேது என்ேவுைன் அவள் அளவற்ே மகிழ்சியும் வபருதமயும் வகாண்ைாள். ஆனால் வவளிநாடு றபாக என்று ஏஐன்ஸி காைங்களுைன் ைனியாக மற்ே ஆட்கள், யாறைா யாறைா முகம் வைரியா மக்களுைன் அள்ளுபட்டு வந்ை றபாதுைான் அவள் பை விையங்கதள உணர்ந்து வகாண்ைாள்.

வவளிநாடு என்று ஆதசறயாடு என்னறமா வசார்க பூமிக்கு றபாவைாக எண்ணி வந்ை பரிமளாவுக்கு, இங்தக வந்து இேங்கியதும் ஏன்ைா இப்படி ஒரு இைத்துக்கு வந்றைாம் என அழுதகயாக வந்து விட்ைது, ஊரிதை எண்ைாலும் பச்தச பசுதமயான றைாட்ைம் வைிறய பன மை கூை​ைிதைறய ஓடி ைிரிந்ைவளுக்கு, இங்தக சுற்ேி பை ஆண்கள் வாழும் ஒரு காம்பில் ஒரு அதேயில் ைகபனுைன் இருக்க விட்ைதும் அவள் ஏங்கிறய றபானாள். அதை விை றமாசம் என்ன வவன்ோள் ஊரிதை அவள் பார்த்ை ைந்தை றவறு, அவரு காதையில் எழுந்து குைிச்சு சாமி கும்பிட்டு வநற்ேியிறை ைிரு நீறு பூசி வகாண்டு கதைக்கு றபான காட்சிதயைான் அவள் கண்டிருக்கிோள், ஆனால் இங்தக பார்த்ைால்

விடிய எழும்பின

றநைம் வைாட்டு பக்கத்து ரூம் வபடியறனாறை றசர்ந்து புட்டியும் தகயுமாக உளேி வகாண்டும், வகாேட்தை விட்டு தூங்கி வகாண்டும் இருக்கும் அவளது ைகப்பதன காணும் றபாது ைான் ைனிய வந்து மாட்டு பட்டு விட்ைாள் இங்றக என வடிவாக விளங்கிவிட்ைது. கதைசியாக ஒரு மாைத்துக்கு பிேகு ஒரு பள்ளி கூைத்ைிதை றசர்த்து விட்ைார்கள் அதுவும் அைசாங்கத்ைின் வகடு பிடியில்,


இல்ைாட்டி றசாஸல் காசு வகாடுக்காது பாருங்றகா! பள்ளிக்கு றபானவளுக்கு ஒரு மண்ணும் புரியதை. வகாஞ்சம் என்ோலும் ஆங்கிைம் வைரிந்ைாைாவது ஏைாச்சும் புரியுோ றபாறை இருந்ைிருக்கும், அவளுக்கு என்னறமா

றபயதேந்ைால்

றபாைத்ைான் இருந்ைது, பள்ளி வபடியள் எல்ைாம் அவதள றைாட்டி கட்டி சிரிப்பது வைரிந்ைது ஆனாலும் ைிருப்பி ைிட்ை கூை ஒரு வார்தை றபச முடியவில்தை. அவளுக்குைான் வைாச் வமாைி வைரியாறை! ைினமும் அழுது வகாண்றை அவள் இருப்பிைம் றபாவது வாடிக்தகயாச்சு, அவளது துன்பத்தை வசால்ைி அைவும் றகட்கவும் கூை யாரும் இல்தை ைகப்பனுக்கு றகட்க கூடிய சுய நிதனவும் இல்தை. அவதள புரிந்து ஆறுைல் வசால்லுே அேிவும் இல்தை, வளர்ந்ை வபண்பிள்தள அங்குள்ள எந்ை ஆம்பிதளறயாடு கதைத்து உைசி வகாண்டிருந்ைால் கூை அவருக்கு உதேபைில்தை காைணம் றபாதை! யாைாச்சும் ஒரு புட்டி பியர் வாங்கி வகாடுத்ைால் அதை குடிபதும் றசர்ந்து சதமபதுறம அவைது வாடிக்தக, பரிமளாவுக்கு எப்படிறயா சாப்பாடு மட்டும் கிச்சன் அதுவும் வகாவமன் கிச்சனில் சட்டியிறை இருக்கும் ஆேி அைர்ந்து கிைந்ைாலும் அதை ைாறன எடுத்து குளிை குளிை சாப்பிடும் றபாது ஊதை நிதனத்து, ைாதய விட்டு சறகாை​ைங்கதள விட்டு ைான் இங்றக வந்ைதை நிதனத்து அழுதகயாக வரும், ஊரிதை சண்தையில்ைாைிருந்ைால் ைன்தன பிடித்து இப்படி யாறைாறைறயா நம்பி அனுப்பியருப்பார்களா? என எண்ணி வகாஞ்சம் ஆறுைல் படுவாள் ஆனாலும் அழும் றபாவைல்ைாம் அதணத்து ஆறுைல் வசால்வது றபாறை அங்குள்ள வளந்ை ஆண்கள் அவதள அதணத்து ஆறுைல் வசால்வதை சாக்காக்கி றைதவயில்ைா இைத்ைில் எல்ைாம் பிடிபதும் வகாஞ்சுவதும் அவளுக்கு என்னறமா பண்ணியது. ஒரு சாக்கதையில் விழுந்து விட்ைது றபாறை அந்ை சின்ன மனசு புழுங்கியது, இப்படிறய ஒரு வருைம் ஓடி றபானது, அவளது ைாயும் வந்து இேங்கி விட்ைா, எனி நின்மைியாய் வாை​ைாம் என அவள் நிதனத்ைாள் ஆனால் வந்ை ைாறயா றநாறயாடும் பிணிறயாடும்


றபாைாடுவதும், விட்டு றபாட்டு வந்ை மற்ே பிள்தளகதள எண்ணி அழுவதுமாக ஒரு வசத்ை வடு ீ றபாறை​ைான் அவளது அதே இருந்ைது, குடிகாைனாகி விட்ை அப்பா, அவதை கண்ைபடி ைிட்டும் அம்மா றநைம் கிதைக்கும் றபாவைல்ைாம் ஒப்பாரி தவத்து அழும் அவளது

ைாயின்

அன்பு கூை அவளுக்கு கிதைக்கவில்தை! பரிமளா வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாய் சூைலுக்கு

ைன்தன பைக்கபடுத்ைி

வகாண்ைாள் இதுைான் எனி வாழ்க்தக என்பது அவளுக்கு விைங்கியது கஸ்ைப்பட்டு வகாஞ்சம் வைாச் வமாைிதய றபசவும் கற்று வகாண்ைாள் ஆனாலும் ைாயும் ைந்தையும் இப்ப கூை இருந்தும் அவள் ஒரு அனாதை​ைான்.

ஒரு அதேயிைிருந்து இப்ப ஒரு பாைதைந்ை வடும் ீ கிதைத்து விட்ைது, அவதளயும் காை றபாக்கில் பருவம் விட்டு தவக்கவில்தை ஒரு நாள் அவளும் வபரிய பிள்தளயாகி விட்ைாள், அங்கு இவர்களுக்கு முன்னம் றெர்மனிக்கு வந்து விட்ை

ஒரு சிை ைமிைர்கள் கூடி அவளுக்கு

சைங்குகளும் வசய்து தவத்ைனர், ஒரு பாவதை ைாவணி கூை வாங்க வபற்ேவரிைம் காசில்தை யாறைா இைக்கபட்டு வகாடுத்ை ஆதை அைங்காைம் அவதள அைகு படுத்ைியது, றபாக றபாக வபரிய வபண்ணாக அவள் உணர்ந்ைாள். விைி யாதை​ைான் விட்டு தவக்கும்? தக வகாடுத்து உைவுே தக றபாறை மைம் மாற்ேம் வசய்யும் பாைிரியார் குழுவின் றபச்சில் மயங்கி ைாயும் ைந்தையும் மைம் மாேி ைமிழ் பிைாத்ைதன கூட்ைத்துக்கு ஒவ்வவாரு ஞாயிறும் றபாய் வை வைாைங்கினர், காகமிருக்க பனம் பைம் விழுந்ைது றபாறை என்னறமா வைரியதை அந்ை பாைிரியாயரின் றபாைதனயால் ைந்தை குடிதய விை, ைாயுக்கும் இருந்ை றநாயும் பிணியும் வமல்ை ஓடி றபாக அவளுக்கு ஒரு குட்டி ைம்பியும் பிேந்து வடு ீ வகாஞ்சம் கைகைப்பாய் மாேியது, இப்ப பிரிந்ைிருந்ை சறகாை​ைங்களும் வந்து விட்ை றபாதும், பரிமளாதவ என்னறமா ைனிதம படுத்ைிறய வட்டில் ீ நைப்பது றபாறை அவள் அன்தப வவளியில் றைடி அதைந்ைாள், அவதள யாரும் எதுவம் றகட்பைில்தை மனம் விட்டு அவறளாடு பைக யாரும் இல்தை.


இந்ை காை கட்ைத்ைில்ைான் அவளுக்கு அந்ை கூட்டு பிைாத்ைதனக்கு வந்து றபாகும் ஒரு தபயறனாடு பைக்கம் உண்ைானது, ஆைம்பத்ைில் சும்மா கதைத்ை அவன் பின்பு அவள் பள்ளி வசல்லும் பாதையிலும் சந்ைித்ைான், அவறளாடு பஸ்ஸில் றசர்ந்றை பள்ளி வதை வசன்ோன், அவனுக்கு அவதள விை ஒரு பத்து வயைாகிலும் அைிகம் இருக்கும், அவனும் றவதை றைடி ைிரிகிே ஒரு ைமிழ் அகைி வபடியன்ைான் என்னறமா ைினமும் சந்ைித்து கதைத்து கதைத்து அது அவர்கதள அேியாமறை காை​ைாக மாேியது.

அது காைல்ைான் என்பதை உணை முடியா பருவம் அவளுக்கு, அவனும் யாருமில்ைாை ஒரு அனாதை இைண்டு உள்ளங்களும் இதணந்ைது அது காை​ைா இல்தை காமமா என்று பிரித்து வசால்ை முடியாை ஒரு குைப்பம்,

அேியா பருவம் ஆதை ஆழு காணாமல் இருக்க முடியவில்தை, கண்ைால் தககள் மட்டுமின்ேி கண்களும் கைந்ைன, நாள் கைந்து றபாக றபாக

விறு விறுப்பு கூடியது சந்ைிப்பில், சந்ைித்ை றபாது முத்ைங்களின்

ைித்ைிப்பில் அவளும் மயங்கிறய றபானாள், பரிசுகள் பரிமாே பட்ைன அவளுக்கு பள்ளி வசல்லும் நாட்கள் குதேந்து றபானது, பள்ளிக்கு றபாகாமல் கட் அடிச்சு அவனது ைனி ரூமுக்கள் நாள் பூைாக ைஞ்சமதைந்ைாள். சிரிப்பும் கும்மாளமும் கூதைதய பிக்க அவளுக்கு

ைான் என்ன

வசய்வது என்றே அேியாை வயைில் அவன் இழுத்ை இழுப்புக்கு எல்ைாம் ஆடினாள், அவனுக்கு ஒரு கதையில் றவதையும் கிதைத்ைது வைாச் வமாைியில் படிக்க முடியாமல் கஸ்ைப்பட்ை அவளுக்கு, பாதச வைரியாை வபற்றோதை விட்டு விைகி வாை முடிந்ைால் இனிதமயாக இருக்கும் என நிதனத்ைாள், காைணம் அவளது ைாய் ைந்தை ஊரிதை பள்ளி கூை வாசதைறய மிைிக்காைவர்கள் ஆனால் ைினமும் அவதள மட்டும் படி


படி என்று ஒறை ஆக்கிதன நீ படிச்சு வைாக்ை​ைா வா என்று ைாய் வசால்லுவா வநடுக, அவளுக்கு படிப்பு ஏறுறை இல்தை, இந்ை றநைம் பார்த்து காைல் றவறே கண்தண மதேத்ைது, அவதள றநசித்ை தபயன் சுறைஸசுக்கு றவதை கிதைத்ைதும் அவன் வசான்னான், எனி நாங்கள் யாருக்கும் பயபை றைதவயில்தை எனக்கு றவதை கிதைத்து விட்ைது இைண்டு றபரும் கையாணம் பண்ணிக்ைாம் சந்றைாஸமாக வாை​ைாம் என அவன் ஊட்டிய நம்பிக்தக, இங்குைான் வபற்ேவர்கதள விட்டு வவளிறயேி ைனியா வாை நிதனத்ைால் கூை காசு வகாடுப்பார்கறள என்று அவன் வசால்ைிய தைரியங்களும் எப்படி எல்ைாம் வாை றபாேம் என்ே கற்பதனயும் அவதள சிேகடித்து வானில் பேக்க தவத்ைது. அவள் பள்ளிக்கு வசல்ைறவ இல்தை பள்ளி கூைத்ைிைிருந்து வட்டுக்கு ீ வந்ை கடிைங்கதள கூை அவறள எடுத்து கிைித்து எேிந்தும் விடுவாள், அவளுக்கு அதை வபற்ேவர்கள் எடுத்து வாசிப்பார்கறளா என்று பயமில்தை காைணம் அவர்களுக்குைான் பாதஸறய வைரியாறை! பாதஸதய கற்க றவணும் என்ே ஆவல் கூை அவர்களுக்கு இல்தை. அன்றும் அப்படிைான் சுறைஸின் மடியில் அவள் ைதை சாய்த்ைிருந்ைாள் அவன் அவள் வாயில் றபாட்ை வசாக்வைட் றைனாக கதைந்ைது, அவன் றபசும் வார்த்தைகளும் காைில் கீ ைம் றபாறை ஒைித்ைது, அவனது தககள் வசய்யும் றசட்தைகள் யாவும் இன்னும் றவணும் றவணும் என அவள் மனம் ஏங்கியது, இருந்தும் அவளால் அந்ை நிதையில் இருக்க முடியாமல் வயிற்தே புைட்டி எடுத்ைது வாந்ைி வாந்ைி ஆக வை வைாைங்கியது, அடுத்ை நாளும் இப்டிறய வாந்ைி,

சுறைஸ் வசான்னான்

வா வைாக்ைரிட்தை றபாவம் என்று அங்கு றபானா பிேகுைான் வைரிஞ்சுது விதளயாட்டு விதனயாகி றபாச்சுது என்று. வபண் பிள்தள என்ே படியால் தவத்ைியர் முை​ைில் றகட்பறை மாை விைாய் வந்து எத்ைதன நாளாச்சு என்ே றகள்விைாறன? அப்பைான் அவள் ஓடி முளித்ைாள் இைண்டு மாைமாக அவளுக்கு சுகயீனம் வந்ைதும் இல்தை, அதை அவள் கணக்கில் எடுக்கவும் இல்தை வட்டிலும் ீ யாரும் இது பற்ேி றகட்கவும் இல்தை, வட்டிதை ீ தசவமாக இருக்கும் வதை அதை எல்ைாம் கவனமாக பார்பார்கள் காைணம் மாைவிைாய் வந்து

பின் ைதையிதை


றைாய்ந்ைால்ைான் துைக்கு றபாகும் என்கிே பைக்கம் தசவர்களிதைறய இருக்கிே வைக்கம், மைம் மாேிய பின்பு றைாய்ந்ைாவைன்ன விட்ைாவைன்ன எல்ைாம் சகஐம் ஆகி விட்ைது, இைிதை வட்டிதை ீ அவளுக்கு மாை விைாய் நின்ேது கூை வபத்ை ைாய்கும் வைரியதை! புைம் வபயர்ந்ை வாழ்தகயில் சிைர் றபாக்றக மாேி றபாச்சு இைனாறை வந்ை அவமானம் வகாஞ்சமா? படிக்கிே வயைிதை வயிற்ேிதை சுதம யாரிட்தை இதை வசால்லுேது என்று பயந்து றபாய்

சுறைஸசும்

பரிமளாவும் அவர்கள் றபாகிே பாைிரியாரிைம் வசன்று அழுது அழுது ைங்களுக்கு கல்யாணம் வசய்து தவக்க வசால்ைி றகட்ை றபாதுைான் அவளது ைாய் ைந்தைக்கு றசைி வந்ைது. இடி றகட்ை நாகம் றபாறை பைேி சீேி எழுந்ைார் ைந்தை எளிய நாறய பள்ளிக்கும் றபாகாமல் நீ படுக்கவா றபானாய்? எங்கள் மானத்தை வாங்கிட்டிறய என கண்ை​ைாதை எல்ைாம் அடித்ைார் பரிமளா அடி ைாங்க முடியாமல் துடித்ைாள் கற்பதனயில் கண்ை கல்யாண வாழ்தக கரு கதைந்ைறைாறை முடிந்ைது. அவதள வட்டுக்குள்றளறய ீ சிதே தவத்ைார்கள் வபற்றோர்கள் சுறைதஸ வகட்ைவன் என முத்ைிதை ஒட்டி அந்ை றசச்கூட்ைத்துக்றக வைாமல் பண்ணி விட்ைார்கள். காைணம் அவனுக்கு வயது 30 அவளுக்கு வயது 17 அேியா பிள்தளதய வகடுத்ை​ைாக ைான் வபற்ேவர்களும் புகார் வசய்ய அந்ை பாைிரியாரும் அவர்கள் பக்கம் சாய்ந்து விட்ைது அவர்களின் விைி வபற்றோர் வசய்ை சைி! காைலும் றபாச்சு கல்யாணமும் றபாச்சு இந்ை கதை வவளிறய வைரியாமல்

மூடி மதேத்து விட்ைார்கள் வபற்றோர்கள்.

அவன் பக்கம் நியாயத்தை கதைக்க யாருமில்தை பரிமளா ைந்தையின் அடி உதைக்கு பயந்து, கருவும் சிதைந்து சாக றவண்டும் என்று ைற் வகாதை முயற்சி கூை வசய்து பார்ைாள் ஆனால் சாவு கூை அவதள ஏற்கவில்தை, அவனும் ைற்வகாதை முயற்சி வசய்து பார்ைான் அவனுக்கும் நல்ை நஞ்சு கிதைக்கவில்தை, காைணம் இங்குைான் ஒரு நஞ்சு கூை வாங்க முடியாறை அைளி விதையும் கிதைக்வில்தை! உத்ைரிக்க விைி இருந்ைால் மைணம் கூை வநருங்காது எனபதுைாறன உண்தம!


அவளது அேியா பருவத்ைில் வந்ை முைல் காைதை, முைல் கருதவ மிக வகாடுைமான முதேயில் அந்ை ைாய் ைந்தையர் அதுவும் தபபிளும் தகயுமாக ைிரிகிே அந்ை மைம் மாேிய மக்கள், எல்ைாரும் ஓர் இனம் எல்ைாரும் ஒறை ைாய் பிள்தளகள்

என பிைாத்ைதன வசய்யும் றபாது

மட்டும் நல்ைவர்களாய் இருக்கிே இந்ை வபற்றோர், மைம் இனத்தை காட்டிறய பிரித்து விட்ைது வபரும் பாவ வசயல் ைாறன? அவள் ைன்னம்பிக்தக நிதேந்ைவளாய் இருந்ைிருந்ைால் அல்ைது காைல் உண்தம என்று நமபியிருந்ைால் அன்றே வட்தை ீ விட்டு ஓடி றபாய் அவறனாடு றசர்ந்ைிருக்கைாம் ஆனால் அவளுக்கு அந்ை தைரியம் வைவில்தை, அவன் உன்தன ஏமாத்ைி றபாட்டு ஓடிடுவான் எங்கதை மானம்ைான் றபாக றபாகுது, அதுக்கு பிேகு நாங்கள் சாகைான் றவணும் என்று வட்டிதை ீ கத்ைி குளேியைால் பரிமளாவுக்கு பயம் வந்து விட்ைது. றயாசித்து பார்த்ைாள் அவனும் ஏமாத்ைினால், அம்மா அப்பாவும் வசத்ைால் பாதஸ வைரியாை ஊரிதை அவளுக்கு என்ன வைி இருக்கு? சட்ைத்ைில் இங்கு இருக்கிே வசைிகள் யாவும் அவளுக்கும் சுறைசுக்கும் அன்று வைரியவில்தை, அைனால் அவளும் அவதன சந்ைிபதை மறுத்ைாள் வலு கட்ைாயமாக இரு மனசுகளும் பிரிக்கபட்ைது வன்முதேயா? கைவுள் றமறை இருந்ைால் இந்ை வகாடுதமகதள எல்ைாம் பார்த்து வகாண்டிருபதும், அவர்கள் கைவுள் றபதை வசால்ைி வைாைர்ந்து பிைாத்ைதன தவத்து கூடி றகாஸம் றபாடுவதும் வைாைர்ந்து நைக்குமா? அவைவர் வசய்கிே பாவத்துக்கான ைண்ைதனகள் உரிய றநைத்ைில் அவர்கதள வந்து றசரும் என்பதுைான் உண்தம! வானத்ைில் றமகங்கள் நிக்காமல் ஓடுவதும் மனிை வாழ்தகயிறை காைங்கள் நிக்காமல் ஓடுவதும் புயலும் மதையும் வவய்யிலும் பனியும் மாேி மாேி வந்து றபாவது றபாறை, இந்ை பரிமளாவின் வாழ்விலும் மீ ண்டும் ஒரு வசந்ைம் வந்ைது, இப்றபாது அவள் ைாய் ைந்தைக்கு பய பை றைதவயில்தை அவளுக்குத்ைான் வயது 20 ஆச்றச! அவளுக்கு சுட்ைாலும் படிப்பு மண்தைக்குள் ஏேவில்தை ைனியாக றபாய் இருந்ைால் றசாஸல் காசு வகாடுக்கும் என்று யாறைா ஒரு நண்பி வசான்ன அேிவுதை றகட்டு அவளும் றவறே சிற்ேிக்கு குடி றபானாள்


காைணம் உள்ளுக்குள்றள அவளுக்கு ைாய் ைந்தை றமறை வவறுப்பு எரிமதையாய் குதமந்து வகாண்டிருந்ைது. அவள் இைம் மாேியது எப்பவாச்சும் வந்து

வட்தை ீ எட்டி பாப்பதுமாக

காைம் ஓடியது, ஆனால் ைாறயா காணுகிே எல்ைாருக்கும் அவர்களது குப்தபதய கிளோமல் சனம் இருக்கட்டும் என்பைற்காக, பரிமளா இப்ப யுனிவசிற்ேியிதை வைாக்ைருக்கு படிக்கிோள் என்று அப்பட்ைமான வபாய்தய வாய் கூசாமல் வசால்ைி வகாண்றை ைிரிவா. இங்தக பாதஸ வைரியாை வவளிநாட்டு பிள்தளகளும், குைப்படி

படிக்காை

பிள்தளகளும் படிக்கிே வகௌப் ஸ்ைவுக்கு றபான பரிமளா

எப்படி யுனிவசிற்ேிக்கு றபாய் வைாக்ைருக்கு படிக்கிோ என்று யாரும் றகட்கவும் இல்தை! எந்ை பள்ளியிதை படிச்சா யுனிவசிற்ேிக்கு றபாகைாம் என்ே விபைறம வைரியாை பரிமளாவின் ைாய்

கருவாச்சி வசான்ன கதைதய

நம்பினவர்களும் அவதவ றபாறை மதைக்கு கூை பள்ளி கூைம் ஒதுங்காை பனம் கூைல் பக்கத்து ஊர் கிைாம வாசிகள் ைானுங்க! என்னத்தை வசால்ை? மனிைர்கள் எல்றைாரும் விைியின் தகயில் ஆடும் வபாம்தமகள்ைாறன பரிமளா மட்டும் இதுக்கு விைி விைக்கா? அவளுக்கு பைக்கப்பட்ை​ைாறைா என்னறமா அந்ை உைல் சுகம் மீ ண்டும் றைதவ பட்ைது இதுக்கு றபரு காைல் இல்தை. ஒறை ஒருவதன சாகும் வதை றநசித்ைால் அது காைல், இது விழுந்ை அடியிதை காைல் நிண்ை இைம் வைரியாமல் ஓடி றபானைன் பிேகு ைிரும்பவும் ஒருவன் றமறை ஆதச வந்ைால் அது காம சுகத்துக்கு அதையும் உைல் றகாளாறு என்றுைான் நான் வசால்றவன். சூடு கண்ை பூதன அடுப்பங்கதை நாைாது ஆனாலும் இது ருசி கண்ை பூதன மீ ன் வபாரியதை களவு எடுப்பது றபாறை, பக்கத்து ரூமிதை இருக்கிே தபயறனாறை பரிமளாவுக்கு பைக்கம் ஏற்பட்ைது அங்கும் அவள் கதை வைாைர்கிேது. ……………………….. மீ ண்டும் பையதை மேந்து காைல் என்ே றபரிறை களியாட்ைங்கள் வைாைர்ந்ைன தக றகாத்து நைப்பதும் கட்டிைில் குைவுவதும் வாடிக்தகயாச்சு!


பரிமளாவுக்கு றவண்டியது வசைவு வசய்ய ஒருத்ைன் அத்றைாடு ைனிதமதய றபாக்க அவனது துதண இைண்டும்ைாறன? அது ைாைாளமாகறவ மீ ண்டும் கிதைத்ைது எனி என் வாழ்வில் சுைந்ைிைறம என எண்ணினாள் பரிமளா. அவன் ைிருமணத்தை பற்ேி றபச்வசடுத்ைான் அவள் வசான்னாள் அப்பா அம்மாட்தை வசான்னால் கண்டிப்பா எங்கதள றசை விை மாட்டினம் என்று, ஆனால் அவன் ைாறன றபசுவைாக

வசால்ைி அவன் ைாதயயும்

சறகாைரிதயயும் அவள் வட்டுக்கு ீ கூட்டி றபாய் ைன்தன அேிமுக படுத்ைினான். பரிமளாவின் ைாய் கருபாச்சியும் ைந்தை கந்துவும் றயாசித்ைார்கள் ஏற்கனறவ கருவுற்று சீைளிஞ்ச இவளுக்கு யாரு மாப்பிதள வகாடுக்க றபாகினம்? அத்றைாறை இப்ப

மற்ே ைமிைரின் பிள்தளகளும் படிக்கிே

றபாது இவள் மட்டும் மீ ண்டும் ஆண்கதள றைடிறய அதையும் றபாது றவணாம் என்று எனி வசான்னால் அவள் ைன் இஸ்ைத்துக்கு ஆடுவாள், முைல் பிைச்சதனதய ஒரு மாைிரி மூடி மதேச்சாச்சு, இனசனம், அடுத்ை வடு ீ யாருக்கும் கதை வைரியாமல் றபாச்சுது என்று அவர்கள் நிதனத்ைார்கள், ஆனால் அந்ை கதை எப்படிறயா லீக்காகி கன றபரு அதை பற்ேி விவாைம் பண்ணியது எல்ைாம் அவர்களுக்கு வைரியாது றபானதுைாறன உண்தம! எனி மீ ண்டும் ஒரு பிைச்சதன என்ோல் மதேக்க முடியாது காைணம் அவள் றமஐைாகி விட்ை​ைால் அவளுதைய இஸ்ைத்துக்கு வாை​ைாறம சட்ைம் அதுைாறன வசால்லுது. கல்யாணத்துக்கு அவர்கள் சம்மைித்ைார்கள் சீைனமும் றகட்காமல் சீைளிஞ்ச பிள்தளதய ஒருத்ைன் ைாைி கட்ை வந்ைால் கசக்கவா வசய்யும்? கரும்பு ைின்ன கூைி றகட்பைா? ை​ைல் புை​ைாக கல்யாண ஏற்பாடு, பரிமளா பைசு எல்ைாம் மேந்து குதுகைத்ைில் துள்ளினாள். ஒரு மாைத்துக்குள்றளறய வபரிய ஆைம்பைமாக பரிமளாவுக்கும் குகனுக்கும் கல்யாணம் வசய்து தவத்ைார்கள்,


றமளைாளவமன்ன, றமதை அைங்காைவமன்ன குைிதை வண்டி பூட்டி வபண்தண றகாலுக்கு அதைத்து வந்து அப்பப்பா........ அப்படி ஒரு வசைவு அந்ை கல்யாண வட்டுக்கு, ீ இைில் வபண்ணுக்கு கன்னி ைன்தமயும் இல்தை, ஆணுக்கு எப்படிறயா யார் அேிவார்? நடிகர் ைஐனி ைன் மகளுக்கு இைண்ைாவது கல்யாணம் அறமாகமாக வசய்ை​ைாக ஒறை கிசு கிசு இப்ப, அவங்கவாச்சும் றகாடி பணம் வகாட்டி கிைக்கும் பணக்காைார் இவர்கதள பத்ைி என்னைான் வசால்ை? பரிமளாவின் ைந்தை ஒரு நாளும் றவதைக்கு றபானைில்தை காைணம் பாதஸ வைரியாது ைாய் கருவாச்சி விடு வைாக ீ றபாய் கிளின் பண்ணுே றவதை​ைான் வசய்யுோ, காதை ஓை பைகி கார் ஒன்று வாங்கி ஓடினா அந்ைஸ்து ஏேிடுமா? ஊரிதை இருந்து வறைக்க வகாண்டு வந்ை அந்ைஸ்த்து இங்கு வந்ைதும் மாேியா றபாக றபாகுது? அறை பிேப்புைான் அறை படிப்புைாங்க சாகும் வதை கூை வரும், அதை விை இைண்டு காசு றசர்த்ைால் இங்தக கண்ணு மண்ணு வைரியாமல் றபாகுது சிை றபருக்கு, நைந்ை கதை மேந்து றபாச்சு ஆைமபைமான கல்யாணத்தை கைன் வாங்கி பண்ணுவைில் என்ன இருக்கு? கல்யாண வட்டிதை ீ வந்ைவங்க மாப்பிள்தள என்ன பண்ணுோர் என்ன றவதை என்று றகட்ைதவக்கு எல்ைாம் வபாய்கா கருவாச்சிக்கு பஞ்சம்? அவர் என்ெினியர் என்று வசால்ைி வசால்ைி வபாய்யிதைறய ஒரு இன்பத்தை, வபருமிைத்தை கண்ைா கருவாச்சி, ஆனால் மாப்பிள்தள பிச்சாைான் ைட்டுோர் என்று பரிமளாவுக்கும் அவளது வநருங்கின வசாந்ைங்களுக்கும் வைரிந்துைாறன றபானது. புைம் வபயர்ந்ை வாழ்வில் எல்ைாருக்கும் நல்ை றவதை படிப்பு எை​ைாம் கிதைபைில்தை ஆனால் அதுக்காக இப்படி வபாய்தய வசால்ைி ைிரிவைில் என்ன நன்தம கிதைக்க றபாகுது? ஒரு நாள் வபாய் வைரிய வரும் றபாது ைதை குனிவுைாறன வரும்? அது எல்ைாம் உதேக்கிே மனிைருக்கு ைாங்க!


ஒரு மாைிரி பரிமளாவுக்கு கல்யாணமாகி றபாச்சு குகன் என்னறமா குட்தையாய் கறுப்பாய் இருந்ைாலும், அவன் முதேயாக கல்யாணத்ைின் பின்புைான் பரிமளாறவாடு உைல் உேதவ தவக்க றவண்டும் பைங்களில் வாை முை​ைிைவு றபாறை அவள் பால் வசம்தப தகயில் எடுத்து வை ைன் காதை வைாட்டு கும்பிை வசால்ை றவணும் என்று கற்பதனயில் இருந்ைான், காைணம் அவனுக்கு 35 வயது ஊரிதை இருந்து வறைக்தகறய அவனுக்கு

25 வயைாகி இருந்ைது.

அைனால் அவனிைம் பைங்கதள பார்த்து ைசித்ை காைல் காட்சிகள் அதுவும் முை​ைிைவு காட்சிகள் மனக்கண் முன்றன ஓடியது. கல்யாணம் என கதைத்ை பின்றன அவன் கற்பதனயிறைறய மூழ்கி கிைந்ைான் அவன் ஏங்கி கிைந்ை நாளும் இன்று வந்து விட்ைறை! அவனது ஆதசக்கு ைதை​ைான் றபாை முடியுமா? வமல்ை வமல்ை அருகில் வந்து

வமன்தமயான தகதய வைாட்டு என்ே

பாைதை அவனது வாய் முணு முணுத்ைது, முை​ைிைவு அதேயில் அவனும் பரிமளாவுக்காக காத்ைிருந்ைான், அவள் பால் வசம்றபாடு நாணி றகாணி வருவாள் என்ே கற்பதனயில், பட்டு றசதை சை சைக்க வருவாளா? நிதேய நதகதகள றபாட்டு வந்ைால் ஒவ்வவான்ோக எப்படி களட்டுவது என்று எல்ைாம் மனதுக்குள் கனவுகள் ஓடி வகாண்றை இருந்ைது. ைிருமணம் முடிந்து எல்ைாம் ஒதுக்கி றகாதை விட்டு வடு ீ வந்து வந்ைவர்கதள வைி அனுப்பிைாறன முை​ைிைதவ பற்ேி றயாசிப்பார்கள் வட்டுகாைர், ீ கதைசியாக அவனது வபாறுதமக்கும் ஒரு விடிவு வந்ைாற் றபாறை கைதவ பைார் என்று ைள்ளி வகாண்டு ஒரு நயிற்ேிறயாறை வந்ை பரிமளாதவ பார்த்து அவன் ைிதகத்றை றபானான். அவளுக்கு நாணமும் இல்தை, கூச்சமும் இல்ைாமல் இப்படி வாைாறள முை​ைிைவுக்கு, குகனுக்கு ஆச்சரியமாகைான் இருந்ைது அவனுக்கு வைரியுமா அவனுக்கு மட்டும்ைான் இன்று முை​ைிைவு என்று! விைியின் வசயதை யாைேிவார்? அது வைரிந்து விட்ைால் எல்ைாரும் ைப்பி ஒை நிதனத்ைிடுவார்கறள, குகனின் விைியும் முை​ைிைவில் ைான் மூக்தக உதைக்க காத்ைிருந்ைது, சின்ன பிள்தளதய றபாறை சிரித்து வகாண்டு ஓடி வந்ை பரிமளாதவ அவன் இருக்க வசால்ை முந்ைிறய, அவறள அவதன இடித்துக் வகாண்டு


கட்டிைில் வைாப்வபன்று இருந்ைாள், குகன் றகட்ைான் ஏன் நீர் சாரிறயாறை வறைல்தை? பாலும் வகாண்டு வறைல்தை என்று, பரிமளா வசான்னாள் ஏன் சாரி? நான்ைான் காதை 7 மணியிைிருந்ை சாரிறயாறை​ைாறன கஸ்ைப்பட்ைன், இப்பைான் றைசாக சுகமாக இருக்கு என்று, பால் என்னத்துக்கு நான் பால் எல்ைாம் குடிச்சுைாறன வந்ைனான் நீங்களும் றபாய் பாதை வாங்கி குடிச்சு றபாட்டு வாங்றகா என்ோள். அவள்ைான் ைமிழ் சினிமா பைம் பார்பைில்தைறய பிேகு எப்படி முை​ைிைவு காட்சி வைரியும்? அவளுதைய ைாயும் ைந்தையும் கூை மைமாேிய ைமிைர் அவர்களுக்கு இந்ை முதே வைரியுமா? அவன் எைிர்பார்த்ைபடி பரிமளா முை​ைிைவுக்கு வைவில்தை ஆனாலும் அவன் ஒரு மாைிரி மனதை றைற்ேி வகாண்டு பரிமளா........ நீர் இன்று சாரியில் மிக அைகாக இருந்ைீர் அப்பறவ எனக்கு உம்தம கிஸ் பண்ண ஆதசயாக இருந்ைது ஆனால் ஆட்களுக்கு முன்னாறை முடியதை

என்று வசான்னபடி அவள்

தககதள பிடித்து மடியில் தவத்ைான். பரிமளா உைறன ஒரு தகதய பிடுங்கி அவனது கன்னத்தை வசல்ைமாக கிள்ளினாள் உங்களுக்கு நல்ை ஆதசைான் றபாங்க.... இப்பைான் நீர் எனக்கு வசாந்ைமாகிட்டீறை நான் என்ன றவணுமாகிலும் வசய்யைாம் என்ோன் சிரித்ைபடிறய ம்ம் என்று பரிமளா உம் வகாட்டினாள் அவன் அவளது கன்னத்ைில் ஒரு முத்ைமிட்டு வசான்னான் நான் ைக்கி உம்தம றபாறை ஒரு அன்பான பிள்தள எனக்கு கிதைத்ைதுக்கு நானும்ைான் ைக்கி என்ோள் பரிமளா எத்ைதன நாள் நான் சரியா கவதை பட்டிருக்கிேன் எனக்கு யாரும் இல்தை என்று ஏன் அப்படி நீர் கவதை பட்டீர்? உமக்குைாறன அம்மா அப்பா ைம்பிகள் எல்ைாரும் இருக்கினறம! அதவ இருந்ைாலும் யாரும் என்தன சரியா புரிந்து வகாள்ளறவ இல்தை அதுைான் நான் உங்கதை சிற்ேிக்கு வந்ைனான் றவதை ஏைாச்சும் எடுக்கைாம் என்று,


ஓ...... அப்படியா? ஏன் அம்மா கூை உம்தம புரிஞ்சக்கவில்தையா? நீர் ஒறை வபண்பிள்தள உம்தம வசல்ைமா அல்ைவா பார்கணும் என்று குகன் வசால்ைறவ, பரிமளாவுக்கு வகாஞ்சம் கண் கைங்கிய து

அதை விடுங்க என்ோள்

சரி நாம் ஏன் நம்ம முைல் இைதவ றவஸ்ட் பண்ணணும் என்று வசான்ன குகன் அவளது தககதள இழுத்து ை​ைவினான் என்ன வசாப்ற் ஆன தக அவளுக்கு, அதை வசால்ைவும் வசய்ைான் உம்மதை தக எப்படி இம்மட்டு வசாப்ற் ஆக இருக்கு உம்மதை கன்னமும் ைான் பஞ்சு றபாை நான் உண்தமயில் ைக்கியப்பா என்ோன் அவள் சிரித்துக் வகாண்றை இப்படிைான் முந்ைி சுறைஸ்சும் வசான்னவர் என்று வசால்லும் றபாது அவள் கண்கள் மீ ண்டும் கைங்கியது யாரு சுறைஸ் உம்மதை ஸ்கூைில் படிச்ச பிைண்ைா? இல்தை.... என்தன முைல் விரும்பினவர் என்தை அம்மா வசால்ைியிருப்பாறவ உங்களுக்கு அவவிட்தை நான் உங்களிைம் உண்தமதய வசால்ை வசான்னனாறன!

என்ன உமக்கு ஒரு ைவர் முைல் இருந்ைவைா? அப்படி ஒன்றும் கதைக்க வந்ை றபாது உங்கதை அம்மா வசால்ை வில்தைறய! நீரும் வசால்ைவில்தைறய! எங்தக பைக்கம் உமக்கு சுறைஸ்சுைன்? எத்ைதன நாள் றபசி பைகுனன ீர்? குகனக்கு இதை றகட்கும் றபாறை மனதுக்கு கஸ்ைமாகைான் இருந்ைது அவன் புத்ைம் புது மைதை றபாறை ஒரு வபண்தண ைான் ைவ் பண்ண றவணும் என்று கற்பதனயில் வாழ்ந்ைவன். இவதள இன்னுவமாருத்ைன் ைவ் பண்ணியிருக்கான் தகதய றவறே வைாட்டிருக்கிோனாறம! நீர் வசால்லும் பிேகு ஏன் சுறைஸ் உம்தம விட்டு றபானவர்? அவர் என்தன விைவில்தை என்று வசால்லும் றபாறை பரிமளாவுக்கு அழுதக அைக்க முடியவில்தை


பின்றன என்ன நைந்ைது? என்று ஆறுை​ைாக அதணத்ைபடி குகன் றகட்ைான், அைாமல் வசால்லும் முை​ைிைவில் எங்களுதைய பைய கதை எல்ைாம் வைரிந்ைால்ைான் நாம எங்க தைப்தப புைிைாக நின்மைியாக வைாைங்கைாம் பரிமளா! சிரித்துக்வகாண்டு அதேக்குள் வந்ை பரிமளாவுக்கு சிரிப்பு மதேந்து கரு முகில் கூடிய வானம் றபால் முகம் இருண்டு கண்கள் கண்ண ீதை வகாட்டியது. ஏன் அழுகுேீர் அைாமல் வசால்லும் நான் ைவ் பண்ணினதை ைப்பா நிதனக்க மாட்ைன் நீர் பயபைாமல் வசால்லும் என்று குகன் மீ ண்டும் றகட்கறவ பரிமளா அழுது வகாண்றை நைந்ை கதைதய வசான்னாள் அம்மாவும் அப்பாவும் றசர்ந்து என்தன அடித்து கருதவயும் கதைத்து, சுறைஸ்தசயும் அடிச்சு துைத்ைிடினம் அவர்கறளாடு றசச்காைரும் ைிட்டி அவமான படுத்ைியைால் சுறைஸ்சும் என்தன பிேகு பார்க்க விரும்பவில்தை, வபாைிஸ்சுக்கு றபாய் அவதை பிடிச்சு வகாடுப்பம் என்று மிைட்டி என்தனயும் பிரிச்சுட்டினம், என்னாறை என்ன வசய்ய முடியும்? அப்ப எனக்கு 18 வயதும் ஆகதை என்று விம்மி விம்மி அழுைாள் பரிமளா. இந்ை கதைதய றகட்ை குகனுக்கு வானறம இடிந்து ைதையில் விழுந்ைாற் றபால் இருந்ைது தக கால்கள் எல்ைாம் நடுங்க வைாைங்கியது அவமானத்ைிலும் ஏமாற்ேத்ைிலும், அை கைவுறள...... இம்மட்டு விஸயம் நைந்ைிருக்கு நீர் ஒன்றும் வசால்ை வில்தை, உங்க அம்மா அப்பா கூை எனக்கு ஒண்டுறம இது பற்ேி வசால்ைதை என்று கத்ைினான் குைல் நடுங்க. அம்மா உங்களிைம் வசால்லுவா எண்டுைான் நான் நிதனத்ைன் நீங்கள் எல்ைாம் வைரிந்ை பிேகும் என்தன கல்யாணம் பண்ண விரும்பியைாகைாறன நிதனத்ைன் என்று அழுைபடிறய றகட்ைாள் பரிமளா. உமக்கு என்ன விசைா? வைரிந்ைால் நான் ஏன் உம்தம கட்ை றபாேன்? யாறைா சாப்பிட்ை எச்சில் ைட்டிதை றசாறு சாப்பிை நான் என்ன பிச்தசகாைனா?


அவனால் றகாபத்தை அைக்கறவ முடியதை என்ன வகாடுதமைா சாமி..... என்தை வாழ்க்தகதய நாசம் பண்ணிடியறள! என்தை அம்மாதவயும் அக்காதவயும் கூை ஏமாத்ைிட்டியறள! எப்படி பட்ை ஆட்கள் நீங்கள்? றகட்காமறை சீைனம் ைாைம் எண்டு நீங்கள் 25 ஆயிைம் ஒயிறைா ைறைக்தகறய ஏன் இப்படி ைருகினம் என்று நான் நிதனத்ைிருக்க றவண்டும். நாதளக்றக உங்கதை காதச மூஞ்சியிதை விட்டு எேியுேன் எனக்கு காசும் றவண்ைாம், நீரும் றவண்ைாம் என றகாபத்ைிதை குமுேினான் குகன். இப்படி றகடு வகட்ை குடும்பமா நீங்கள்? இம்மட்டு வபரிய விையத்தை மதேச்சு என்தை ைதையிதை கட்டி விை, முழு பூசனிகாதய றசாற்ேிதை மதேத்ை மாைிரி என்தன றபக்காட்டி றபாட்டியள் அவன் வசால்ை வசால்ை பரிமளாவால் அை​ைான் முடிந்ைது மீ ண்டும் ஏமாற்ேமா? குகனுக்கு முகம் எல்ைாம் விதேச்சு றகாபம் ைாங்க முடியவில்தை இவ்வளவு வபரிய ஏமாற்ேத்தை அவனால் ைாங்கறவ முடியல்தை! நாலு மாைமா நீர் என்றனாறை கதைச்சு இருக்கேீர் இப்படி ஒரு கதை உமக்கு இருக்கு எண்டு வசான்னன ீைா? நான் இப்பறவ றபாய் வவளியிதை உம்மதை அம்மா அப்பாகிட்தை வசால்ைிட்டு, என்தை சிற்ேிக்கு றபாக றபாேன் என அவன் றபாட்ை கத்ைல் பரிமளா இப்பைான் அவனது உண்தம முகத்தை கண்ைாள், குகனக்கு இம்மட்டு றகாபம் வரும் என்று அவள் நிதனக்கறவ இல்தை, அவதள கல்யாணம் கட்ை வசால்ைி அவன்ைான் முை​ைில் றகட்ைான் அப்ப வட்தை ீ வந்து அவள் ைாயிைம் வசான்னாள் இப்படி ஒரு விையம் நீங்கள் அதவ வந்ைால் முந்ைின கதைதய வசால்லுங்றகா, அதுக்கு பிேகும் அதவ விரும்பினால் கட்ை​ைாம் என்று ஆனால் அவளுதைய ைாய் கருப்பாச்சி அந்ை கதைதய மதேத்து கல்யாணத்தை கட்டி தவச்சு மீ ண்டும் பரிமளாவின் வாழ்தகயில் பாோம் கல்தை தூக்கி றபாட்டுைா! இவளும் ஓரு அம்மாவா? பரிமளாவால் ஏமாற்ேத்ைின் றமல் ஏமாற்ேம் ைாங்க முடியவில்தை!


கைதவ ைிேக்க றபான குகனின் காைில் விழுந்து வகஞ்சினாள் பரிமளா பிள ீஸ் பிள ீஸ் ...வவளிறய றபாக றவணாம் எனக்கு வைரியாது இப்படி எல்ைாம் நீங்கள் றகாப படுவர்கள் ீ என்று நான் வசால்ைியும் என்தை அம்மா உங்கதை அம்மாட்தை வசால்ைாமல் விட்ைது என்தை ைப்பில்தை நீங்களும் என்கிட்தை எதுவும் றகட்கதை அைாதை நானும் பைய கதைதய வசால்ைதை பிள ீஸ் குகன் என்தன மன்னிச்சுடுங்க இைிதை என்தை ைப்பு என்ன இருக்கு? நான் அப்ப சின்ன பிள்தள என்ன வசய்யுேது எண்றை வைரியதை சுறைஸ் என்தன கல்யாணம் கட்ை​ைான் இருந்ைவர், இதவைான் அவதை அடிச்சு என்தனயும் அடிச்சு பிரிச்சுட்டினம் என்று கைேி அழுைாள் பரிமளா. குகனுக்கு அவதள பார்க்க பரிைாபமாகவும் இருந்ைிச்சு! அதுக்காக எச்சில் றசாற்தே அவன் சாப்பிை றபாேைில்தை என ைீர்கமான முடிதவ எடுத்துட்ைான் கட்டிைில் இருந்ை ைதையாணி றபார்தவ எல்ைாம் தூக்கி எேிஞ்சு றபாட்டு நாதளக்கு இருக்கு அதவக்கு கதை என்று வசால்ைி வகாண்டு அங்கிருந்ை ஒரு றசாபாவில் விழுந்து குப்பே படுத்துட்ைான் குகன், அன்று இைவு முழுதும் விம்மி விம்மி பரிமளாவின் இைவும் விடிஞ்சு றபானது. ஒன்றும் நைக்காைது றபாறை

விடிய எழும்பி குளிச்சு றபாட்டு கிச்சின்

பக்கம் றபானாள் பரிமளா ரீ எடுக்கைாம் என்று, அங்கு கருபாச்சி அவளது முகத்தைறய உத்து பார்த்து எப்படி றபாச்சு இைவு நித்ைிதைறய வகாள்றளல்தை றபாை என்று விசாரித்ைாள் பரிமளாவுக்கு றகாபமும் அழுதகயும் ஒன்ோறவ வந்ைிச்சு ஆனால் அவள் றபசதை, மீ ண்டும் ைான் றைாத்து றபானதை எல்ைாருக்கும் வைரிய படுத்ை கூைாது என நிதனத்து ரீ தய வாங்கி வகாண்டு ரூமுக்குள் வந்ைாள்.


குகன் ைனது சூட் றகஸ்தச அடுக்கி வகாண்டிருந்ைான். இன்று அவனும் அவனது அம்மா அக்கா குடும்பம் எல்ைாரும் அவர்களுதைய சிற்ேிக்கு றபாகணும், இைவு படுத்து கிைந்து றயாசித்ை​ைில் ைான் ஏமாந்து றபான கதைதய வட்டிதை ீ வசான்னால் இைண்டு குடும்பத்துக்கும் சண்தை மட்டுமின்ேி எல்ைாருக்கும் கதை பைவி விடும் பிேகு அவன் ஏமாந்து றபானதை எல்ைாரும் வசால்ைி வசால்ைி சிரிப்பார்கறள! றபசாறம வகாஞ்சநாள் இருப்பம் பிேகு தகவிடுவம் இவதள என்று மனதுக்குள் ைாங்க முடியாை றவைதனதய அைக்கி வகாண்டு வசான்னான் பரிமளா நீர் என்தன ஏமாத்ைிட்டீர், உம்மதை அம்மா அப்பாவும் கூை றசர்ந்ந்து சைி வசய்ைிட்டினம், என்னறமா காதச காட்டினால் பல்தை காட்டுவன் நான் என்று நிதனச்சுட்டினம், நான் இப்ப றபசாறம இருப்பது இந்ை ஏமாந்ை கதை என்தை அம்மாவுக்கு வைரிந்ைால் அவ எவ்வளவு கவதை படுவா என்று எனக்குைான் வைரியும் அக்கா குடும்பத்துக்கும் அவமானமாக இருக்கும், அைாதை​ைான் நான் இப்ப றபசாறம ஊருக்கு றபாேன் நீரும் வை​ைாம் ஆனால் உம்றமாதை நான் வாைறவ மாட்ைன் என்றனாதை இருக்கும் வதை உமக்கு சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம் வைாது உமக்கு பிடிக்காட்டி நீறை ஒரு நாள் ைிருப்பி வட்டுக்கு ீ றபாகைாம், என்றனாதை கதைக்கவும் றைதவயில்தை என்று அவள் முகத்தை பார்காமறை வசான்ன குகன் வபட்டிதய தூக்கி வகாண்டு கிளம்ப அவளும் அவனது குடும்பமும் கூை பேப்பட்ைனர். பரிமளாவுக்கு கதை வவளியிதை வசால்ைாமல் அவன் றபாோறன எண்ைளவில் வகாஞ்சம் நின்மைி, ஒன்று இைண்டு நாளில் அல்ைது ஓர் இரு மாைங்களில் அவனது மனசு மாறும் என்று நிதனத்ைாள். காைங்களும் உருண்ைது பரிமளா அவன் வட்டில் ீ இருந்ைாள் அவனது ைாயார் அவளுக்கு றவண்டியது எல்ைாம் வசய்து வகாடுத்ைாள், உடுப்புகள் வாங்க காசு கூை வகாடுத்ைாள், ஆனால்

குகறனா றவதை

றவதை என்று இன்னுவமாரு றவதையும் றைடி வசய்து இைவும்


பகலுமாக உதைத்ைான் காைணம் வடு ீ வை பிடிக்கதை, வந்ை ஒரு சிை இைவுகள் கூை படுக்தக அதேயில் சண்தை. என்றனாதை கதைக்க றவணாம் கிட்ை வைறவணாம் என்று வசான்னால் ஏன் றகட்குேீர் இல்தை

என்று பரிமளா ஏைாச்சும் கதைக்க வந்ைால்

இப்படிறய வசால்லுவான். ஒரு நாள் சண்தை வபருசாகி பரிமளா மூன்ோவது மாடியிைிருந்து கீ றை குைிக்க றபானாள், ஆனால் அவன் வபாைிஸ்சுக்கு வை​ைிறபான் அடிச்சு வபாைிஸ் வந்ைிட்டுது, அவனது ைாயாருக்கும் என்னறமா சண்தை றபாகுது என்று வைரியுது ஆனால் என்ன என்று விைங்கவில்தை! மருமகளிைம் றகட்பாள் ஏன் சண்தை பிடிக்குேியள்? ஒரு பிள்தளதய வபத்துட்ைா அவன் உன்தனயும் பிள்தளதயயும் சுத்ைி சுத்ைி வருவாறன பிள்தள, மாமியாரின் ஆதச அது, வறயாைிப காைத்ைிதை மகறனாடு வாைேப்றபா இதுகள் ஒற்றுதம இல்ைாமல் இருந்ைால் வபற்ேவள் மனசு என்ன பாடு படும்? பரிமளாவின் ைாய் ைந்தை பரிமளாதவ பார்க்க என்று வந்ைால் அவன் அவர்களுக்கு வபாருட்களும் வாங்கி வகாடுத்து ைன்னிதை எந்ை பிதையும் இல்ைாை மாைிரி

நைந்து வகாள்வான், அவர்களும் அந்ை

றயசு ஒரு நல்ை மருமகதன ைந்துட்ைார் என்று வாழ்த்ைி விதை வபறுவினம். காைங்கள் உருண்ைது சண்தையும் முடியதை ஒரு நல்ை ைீர்மானமும் வைவில்தை, இைண்டு பக்கத்ைாலும் ஏன் இன்னும் பிள்தள இல்தை என்ே றகள்வி பரிமளாதவ கண்ை றபாது எல்ைாம் றகட்க வைாைங்கி விட்ைனர். சந்ைிக்கிே ைமிைர்கள் கூை என்னப்பா இன்னும் ஒண்தையும் காணம்? ஏன் பிள்தள வபேவில்தை இறை றகள்வி பரிமளாவுக்கு ைாங்க முடியாை றவைதன, சிை றபரு காது பைறவ கதைக்கினம் இவள் மைடி என்று உைம்பு தவச்சுட்டுது எனி எங்தக பிேக்க றபாகுது என்று, ஒருக்கா அம்மாட்தை வந்ை றபாது கருபாச்சி வசான்னா பிள்தள ஏன் இன்னும் பிள்தள ைங்கதை? றபாய் வைாக்ைதை பாத்ைனிறய? இல்ைாட்டி வா இந்ைியாவுக்கு றபாய் தவத்ைியம் வசய்வம் என்று,அப்ப வநந்ைிச்றச பரிமளாவுக்கு றகாபம், அப்ப நீங்கள் வந்ை பிள்தளதய அைிச்சீங்க, பப்பா பைத்தையும்,


அன்னாசி பைத்தையும், ஏறைா மருந்தையும் ைந்து, இப்ப உங்களுக்கு பிள்தள றவணுறம? அண்தைக்கு என்தன வாை விட்டிருந்ைால் நான் இண்தைக்கு

ஐந்து

பிள்தளயாவது வபத்து சந்றைாஸமாக இருந்ைிருப்பன், வசால்லும் றபாறை பரிமளாவுக்கு அழுதக விம்மி வவடிச்சது, கருவாச்சிக்கும் அழுதக வந்ைிச்சு, பிள்தள அண்தைக்கு நீ சின்ன பிள்தள, அப்ப நீ பிள்தள வபத்ைிருந்ைால் சனம் காேி துப்பி இருக்கும், நீ வசய்ை ைப்புக்குைான் அண்தைக்கு உனக்கு ைண்ைதன கிதைத்ைது, படிக்கிே வயசிதை நீ யாருக்கும் வசால்ைாமல் அவதன பிடிச்சு படுத்து எங்கதை மானத்தை வாங்கினன ீ, அதை எல்ைாம் இப்ப வசால்ைி காட்ைாதை! கருவாச்சியும் அை பரிமளாவும் அை காணும் றபாவைல்ைாம் இப்படிறய அழுதகறயாடு ைாயும் மகழும் பிரிந்ை கதை பை நாள். யார் மனசும் மாறும் என்றோ நல்ைது நைக்குவமன்றோ காைங்கள் காத்ைிருப்பைில்தை, ஒரு வருைமா இைண்டு வருைமா அவன் மனசு மாறும் என்று வவளிறய வசால்ை முடியா றசாகத்தை அைக்கி வகாண்றை இருவரும் ஒரு அதேக்குள் இருந்ைாலும் ைனிதமயிறை வாை பைகியாச்சு, ஆனால் வாை றபாே சனங்களுதைய கதை​ைான் அவதள நின்மைியாக சாப்பிட்டு தூங்க விடுது இல்தை! ஒரு நாள் நிதனத்ைாள் இப்படிறய ஏச்சும் றபச்சும் வாங்கிட்டு இங்றக மைடி என்ே றபதையும் றகட்டு வகாண்டு வாை றவணுமா? இருந்ை ஒறை ஒரு நண்பியுைன் கைந்ைாறைாசித்ைாள் அவளும் இவள் கதை றகட்டு ஏங்கிறய றபானாள், நீ என்ன லூசாடி? இப்படியா இருக்குோய் இங்தக இப்படி இருக்கே றநைம் நீ ைனியா றபாய் இருக்கைாறம? என்ோள். எவ்வுளவு காதச வசைவு வசய்து கல்யாணம் வசய்து தவத்ை

அம்மா

அப்பாவுக்கு ைிருப்பி அவமானம் வை கூைாது என்றுைான் பரிமளா நிதனத்ைாள் ஆனால் பத்து வருைமாச்சு! அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் ஏங்கிறய அவளது வாழ்தக நாசமாய் றபாச்சுது! கதைசியாக ஒரு முடிவு எடுத்ைாள் எனியும் அவளாறை ஏச்சும் றபச்சும் காைில் றகட்க பிடிக்கதை, எது நைந்ைாலும் என் வைி எனி ைனி வைி என்று வவளிகிட்ைாள் வபட்டிறயாறை வட்டுக்கு, ீ


வட்டிதை ீ இைம் கிதைக்காட்டி எங்தகயாச்சும் றபாய் வசாஸல் காதச எடுத்ைக் வகாண்டு இருக்க றவண்டியதுைான், என ைிைமான முடிவுைன் வடு ீ றநாக்கி றபானாள், காைணம் எனி குடி பைக்கத்துக்கு அடிதமயாகி றபாய்விட்ை குகனுதைய ஏச்சு றபச்சுகள் வந்து றபாே சனங்கள் வசால்கிே மைடி என்ே வார்தை இதை எல்ைாம் றகட்க அவளுக்கு வைம்பில்தை. வபட்டிறயாடு வந்ைிேங்கிய மகதள கண்ை கருபாசசியும் புருஸனும் ஏங்கிறய ை​ை ை​ைண்டு முைி பிதுங்க ஏன் ைனியா வந்ைன ீ என்ே றகள்விதயைான் றகட்டினம். பரிமளாவால் வபாங்கி வந்ை அழுதகதய அைக்க முடியவில்தை, அழுது அழுது இம்மட்டு நாளும் மூடி மதேத்து தவத்ைிருந்து ைனது கதைதய வசான்னாள் அப்பைான் கருபாச்சிக்கும் புருஸனுக்கும் உண்தம புரிந்ைது. அைசன் அன்று வகால்வான் வைய்வம் நின்று வகால்லும் என்பது! அவனவன் வசய்ை பாவத்துக்கான ைண்ைதனதய அவன் அனுபவித்துைாறன ஆகணும்? அவர்கள் அடுத்ை நாள் வசன்று குகறனாடும் ைாறயாடும் கதைத்து பார்த்ை றபாதுைான் வைரிந்ைது இம்மட்டு நாள் கூை வாழ்ந்ை அவனது ைாய்கும் உண்தம வைரியாது என்பது, உண்தம வைரிய வந்ை றபாது குகனின் ைாயும் சீேி எழுந்ைாள் உங்கதை ஒழுக்கம் வகட்ை பிள்தளதய எங்கதை ைதையிதை கட்டி விட்டிருக்குேியள் என்ன ? என்தை பிள்தள இன்று குடிகாைனாகி வடு ீ வாசலுக்கு ஒழுங்கா வைாமல் றபானதுக்கு நீங்கள் ைான் காைணம். எனி ஒன்றும் வசய்ய எைாது றபாய் விவாகைத்து பண்ணுங்றகா, எனி எண்ைாலும் அவனுக்கு றவறே ஒரு வபண்தண பாத்து நான் கட்டி தவக்கணும் என்று றபானதவக்கு ஒரு வாய் ைண்ணி கூை வகாடுக்காமல் அடிகாை குதேயாக குகனின் ைாயார் துைத்ைி விட்ை பின் அவமானம் ைாங்காது பரிமளாவின் ைாயும் ைந்தையும் விம்மி வவடிச்சு ைான் வடு ீ வந்து றசர்ந்ைினம். எனி இந்ை கதை வவளிறய வைரிந்ைால் மீ ண்டும் அவமானம் என நிதனத்ை கருபாச்சி ைானாக குகதன பற்ேி கூைாமல் ஒரு கதைதய கட்டி விட்ைா காணுேதவக்கு எல்ைாம், நாங்கள் மகதள கட்டி வகாடுத்து ஏமாந்து றபாய் விட்ைம் மருமகன் இன்று வதைக்கும்


அவறளாடு வாைவில்தை காைணம் இப்பைான் வைரிஞ்சுது அவனுக்கு ஆண்தமறய இல்தையாம், அதை மதேச்சு கல்யாணம் பண்ணி எங்கதை பிள்தளதை வாழ்க்தகதய வகடுத்துைாங்க என்று ஒப்பாரி தவத்து புைம்புவா. ைாங்கள் அவங்கதள ஏமாத்ைி கட்டின கதைதய மதேச்சு றைாதசதய பிைட்டி றபாட்ைாறபாறை ஆண்தமயில்ைாைவன் பிள்தளதய கட்டி எங்களுக்கு வணா ீ கல்யாண வட்டு ீ வசைவும் , பத்து வருைம் அவளது வாழ்க்தக வணா ீ றபாச்சுது 25 ஆயிைம் ஒயிறைாதவ தூக்கி தகயிதை வகாடுத்ைம் கல்யாணத்துக்கு 20 ஆயிைம் வசைவு வசய்து என்னத்தை கண்ைது? என்று றபாக வை புைம்பி என்ன பயன்? கதைசியாக பரிமளாவுக்கு விவாக ைத்து கிதைச்சு அவளது வாழ்வில் இைண்ைாவது அத்ைியாயமும் முடிஞ்சு றபாச்சுது! ……………………. அத்றைாடு அவளது பாவ மூட்தை முடியதை கருப்பாச்சி சும்மா இருக்கதை,

இவங்களுக்கு நாங்கள் றவறே கல்யாணம் வசய்து

காட்ைணும் என்று சபைம் எடுத்து ஊருக்கு றபானா, அவ இங்தக வசான்ன கதைகதள யாரும் நம்பவில்தை ஏவனன்ோல் முந்ைய அத்ைியாய கதை சாதை மாதையாக இங்குள்ள சனங்களுக்கு வைரிந்துைாறன இருந்ைது. அதுகள் அப்படியும் இப்படியுமாக பை கதைகதள வாய்க்கு வந்ைா றபாறை றபசியதுண்டு, அவதை நிதனத்து வவறும் உைதை இடிக்கிே சனத்துக்கு அவல் கிதைத்ைால் விடுவாங்களா? இவள் முந்ைிறய ஆடினவள் அங்தக றபாய் என்ன வசய்ைாறளா என்ேதவயும், இத்ைதன நாள் பிள்தள இல்தை என்று வசால்ைி அவன் துைத்ைி விட்டுைான் என்ேதவயும், பைரும் பை விைமாக கதைத்ைது றவறே கருபாச்சிக்கு ைாங்க முடியாை அவமானம். வயிறு வபாருமினால் எப்படி றவைதன இருக்குறமா அதை விை மனசு வபாருமினா வசால்ைவா றவணும்? இங்தக எனி மாப்பிள்தள பிடிக்க ஏைாது என வைரிந்ை பிேகு ஊருக்கு கிளம்பி றபானது ஒரு மாப்பிள்தள றைடி என்பதை இங்குள்ள இன சனத்துக்கு கூை வசால்ைவில்தை.


றபானதும் அங்குள்ள ஒரு ஏதை குடும்பம் தூைத்து உேவுகாைங்கதள றைடிைான்,

அவங்கள் றவதையில்ைாமல் ஒன்பது பிள்தளகதளயும்

தவத்துக்வகாண்டு ஒரு றவதள சாப்பாட்டுக்றக கஸ்ைபடுகிே நிைதமயில் இருக்கும் குடும்பத்தை றைடி றபாய் இவ ைன்குதேதய வசால்ை,

அைாவது மகளின் இைண்ைாவது அத்ைியாயத்தை மட்டும்

வசால்ைி ஆண்தமயில்ைாை ஒருத்ைனுக்கு வைரியாமல் கட்டி வகாடுத்து ஏமாந்ை​ைாக கதை அளந்து அவங்களும் அதை நம்பி அப்படியா? அனியாயம் உங்க பிள்தளக்கு நைந்ைது என றகட்க,

இல்ைாை

வபால்ைாை வபாய்வயல்ைாம் கருபாச்சி வசால்ைி ஒரு மாைிரி அவங்களது மனதை கதைத்து, அவர்களது மூத்ை மகதன பரிமளாவுக்கு கட்ை வசால்ைி றகட்க அவங்களும் வறுதமயின் நிமித்ைம் வைிய வந்து ைன்மகதன வவளி நாடு கூப்பிட்டு விடுேைாக ஒருைர் வசான்னா அவங்களுக்கு அது சந்றைாஸம் ைாறன? ைங்கள் கஸ்ைத்தை ைீர்க்க வந்ை கரும் றைவதை றபாை கருபாச்சி அவங்கள் கண்ணுக்கு வைரிந்ைது என்னறவா உண்தமைான், மகன் வவளி நாடு றபாயிட்ைால் றவதை கிதைச்சதும் எங்கள் கஸ்ைம் ைீரும் என்று எண்ணினார்கறள ஒைிய அந்ை பிள்தளயின் வாழ்க்தக என்னாகும் என யாரும் எண்ணவில்தை. அைாவது அந்ை ஏதை வபற்றோர் எண்ணறவ இல்தை ைங்கள் மூத்ை மகன் சுந்ைதை ைாங்கள்

பரிமளாவுக்கு கட்டி ைருவைாக

வாக்கு

வகாடுத்றை விட்ைனர், இங்தக வடுகதள ீ சுத்ைம் வசய்து சிறுக சிறுக றசர்த்ை பணத்ைிதை ஒரு ஐயாயிைம் ஒயிறைாதவ தகறயாடு எடுத்துவகாண்டுைான் கருபாச்சி மகறளாடும் புருஸறனாடும் றபாயிருந்ைா ஊருக்கு, அந்ை காதச அவர்கள் தகயில் அவ வகாடுத்ை றபாது ஏறைா ைர்ம றைவதை ைங்கள் வடு ீ றைடி வந்து விட்ை​ைாக, ைங்களுக்கு எனி பணமாக வகாட்ை றபாகுது என்று அந்ை ஏதை வபற்றோர் குதூகைித்து அங்றகறய

பரிமளாவுக்கும்

சுந்ைருக்கும் நிச்சயைாத்ைம் வசய்து ைட்தை மாத்ைிய றபாது, பரிமளாவுக்கு மீ ண்டும் ஒரு நம்பிக்தக வாழ்க்தக ஒன்று இருக்கும் என உண்ைாகியது, ஒரு வபண்ணின் வாழ்தகயில் எத்ைதன முதேைான் காைல் வருகுது என்று பாருங்றகா, பரிமளா மீ ண்டும் வமல்ை வமல்ை பைய நிைதமக்கு ைிரும்பி சிரிக்க வைாைங்கிளாள், மைங்களில் பூக்கள் வாடி விை விை புது புது பூக்கள் மைர்வது றபாறை,

பரிமளாவின் வாழ்விலும் காைல்


ஒவ்வவான்ோய் றைால்வி அதைய புது பூ றபாறை மீ ண்டும் ஒரு காைல் மீ ண்டும் ஒரு ஆைவன் அவனுக்காக அவள் முகத்ைில் மீ ண்டும் மைர்கிேது சிரிப்பு! அது எப்படிைான் அவளால் மட்டும் முடிகிேது? எல்ைாைாலும் மேந்து மீ ண்டும் சிரிக்க முடியாது ஆனால் அவளால் முடிகிேது அதுறவ ஒரு ஆச்சரியம்ைான்! கைவுள் அதமத்து தவத்ை றமதை

இதணக்கும் கல்யாண மாதை

இன்னாருக்கு இன்னார் என்று எழுைி தவத்ைாறன றைவன் அன்று! வாவனாைியில் சத்ைமாக வருகிே பாட்டு பரிமளாவுக்கும் ஒரு புத்துணர்தவ ைந்ைது, அந்ை மகிழ்றவாடு மீ ண்டும் றயர்மனிதய வந்து இேங்கிய றபாது பரிமளாவுக்கு

நைந்ைதவ எல்ைாம் நன்தமக்கா?

ைனக்கு ஒரு நல்ை மாப்பிள்தளதய கைவுள் கதைசியாக ை​ை​ைாறனா என எண்ணினாள், காைணம் சுந்ைர் வறுதமயில் வளர்ந்ைாலும் எடுபாக அைகாகைான் இருந்ைான், குகதன றபாறை கட்தையனும் முைல் வந்ை சுறைஸ்தஸ றபாறை ஒல்ைியும் இல்தை,

சுந்ைர் வகாஞ்சம் குண்ைாக எடுபாக

இருந்ைது அவளுக்கு பிடித்து றபாச்சுது! அவளுக்கு மனசிதை வகாஞ்சம் மகிழ்சி ைதை காட்ை​ைான் வசய்ைது கைவுள் ைன்தன தகவிைவில்தை என நம்பினாள். விை விை எழுந்ை நைக்கும் பிள்தளதய றபாறை அழுது அழுது அவளும் எழுந்து நைக்கிோள் வாழ்வின் விடிதவ றநாக்கி! கைகை என்று நாட்கள் உருண்ைன

ஆறு மாைத்ைில் இவர்கள் அனுப்பிய

காசில் சுந்ைரும் றயர்மனிக்கு வந்து றசர்ந்ைான், அவனுக்கு நல்ை வைறவற்பு பரிமளா வட்டில், ீ வடு ீ மீ ண்டும் கல்யாண கதள கட்டியது, சுந்ைதை வபாறுத்ை வதை பரிமளா கன்னி வபாண்ணு வகாஞ்சம் குண்ைா இருந்ைாலும் அவனுக்கு முதே வபாண்ணும், முைல் ஒருைதன ஆண்தமயில்ைாைவதன நம்பி ஏமாந்ை கன்னி வபாண்ணாகறவ அவன் மனசில் பைிந்ைது

அவளுருவம், அைனால் அவனுக்கும் அவள் றமல்

ஒரு பரிைாபம் அத்றைாடு ைன் வறுதமக்கு ஒரு விடிவு காட்ை வந்ை விடிவவள்ளியாக வைான்ேினாள் பரிமளா!


அவனுக்கு வைரியாமல் பை உண்தமகள் புதைக்கபட்ைன,

அவனுக்கு

காதச கட்டி கூப்பிட்ைதும் அல்ைாமல் புது புது துணிகள் றகாட் சூட்கள் என கதைக்கு கூட்டி றபாய் பரிமளா வாங்கி வகாடுத்ைாள். ைனக்கு விதளயாை கிதைத்ை வபாம்தமதய றசாடிச்சு அைகு பார்கும் குைந்தை றபாறை, பரிமளா அவனுக்கு ஆதை அைங்காைம் வசய்து அைகு பார்த்ைாள், அவள் வட்டில் ீ கூை யாரும் அவதன றபாை அைகாக இல்தை என்பதுைான் உண்தம! வந்து ஒரு மாசம் கூை ஆகதை விட்ைால் யாைாச்சும் கதை வசால்ைி கல்யாணத்தை வகடுத்ைாலும் என்ே பயத்ைிதை ஒரு சிை இனசனத்றைாடு றசச்சிதை மாதை மாற்ேி மாப்பிள்தள வபாண்ணாக பரிமளாவும் சுந்ைரும் ஆகிய றபாது, கருபாச்சி மனசிதை றயசுறவ றசாஸ்ைிைம் என ஆறுைல் எற்பட்ைது, பரிமளாவின் ைந்தையும் எனியாச்சும் இவளுக்கு வாழ்க்தக நிதைக்கட்டும் என ஒரு ஆைங்கம்ைான் அவைாறை றைசிதை சிரிக்க முடியதை! வவட்ை வவட்ை ைதளக்கும் மைம் றபாறை

பரிமளாவுக்கு மீ ண்டும் ஒரு

முதே வாழ்வு வந்து வாசைிறை நின்ேது, சுந்ைருக்கு நிதேந்ை சந்றைாஸம் கிைிஞ்ச துணிதய கைட்டி எேிந்ை உணர்வு, ைன்தை வறுதம ஒைிந்ைது எத்ைதன நாள் அவன் பட்டினியாக கிைந்ைிருப்பான் ஊரிதை, ைகப்பனுக்கு றவதையில்தை என்ோலும் வரிதசயாக ஒன்பது பிள்தளக்கு குதேறய இல்தை, பத்ைாம் வகுப்புக்கு றமறை படிக்க அவனிைம் காசும் இல்தை வட்டிதை ீ சாப்பிை ஒழுங்கா சாப்பாடும் இல்தை! றபாை புது உடுப்பு இல்தை, ஒரு இைண்டு உடுப்தப மாத்ைி மாத்ைி றபாட்டு சைிப்பும் அதைந்து றபானான், ைகப்பன் பார்கிே கூைி றவதைக்கு றபாக அவனுக்கு மனமும் இல்தை, பிைண்ஸ்றசாதை ஒரு பைம் பாத்ைிருப்பானா? என்ன சுகத்தை கண்ைான்? ஆனால் இன்று அவதன றைடி வந்ை அைிஸ்ைம் வவளிநாட்டிதை வட்றைாதை ீ மாப்பிதளயாக றவளா றவதளக்கு சாப்பாடு, றபாை புது உடுப்புகள் பைம் பார்க்க ரீவ,ீ அவனுக்கும் பரிமளாவுக்கும் என்ே ஒர் ைனி அதே என்று எல்ைாறம கிதைச்சிருக்கு, பரிமளாவின் இைண்டு சறகாை​ைர்களும் அவதன அன்பாக நைத்ைினார்கள் என்னறமா சறகாைரிக்கு இவன் வாழ்தக வகாடுத்ை​ைாக


அவர்கள் நிதனப்பு ஆனால் அவனுக்கு பரிமளா வாழ்க்தக வகாடுத்ை​ைாக ஒரு நிதனப்பு! பரிமளா றநசரியிதை பிள்தளகதள பார்கிே றவதைக்கு றபாய் வருவாள், கருபாச்சி ஒவ்வவாரு நாளும் ஒவ்வவாரு வைாக ீ கிளினிங் றவதைக்கு றபாறகக்தக அவன் நிதனப்பான் மாமி என்னறமா நல்ை றவதைக்குைான் காரிதை றபாோ என்று, இல்ைாட்டி அவதன கூப்பிைவும், அவனது வபற்றோருக்கு வசைவுக்கு காசும் வகாடுத்து, ைன்தன கூப்பிட்டு வட்டிதை ீ தவச்சு சாப்பாடு றபாட்டு பார்க முடியுமா? என நிதனபான், அவனுக்கு வைரியுமா? இங்தக களவு றவதையும் றசாஸல் காசும் எடுத்துைான் அவர்கள் அவனுக்கு ைாம்பீகம் காட்டுகிோர்கள்

என்று.

இந்ைளவுக்கும் பரிமளாவின் அம்மாவும் அப்பாவும் ஊரிதை பள்ளிக்கு றபானறை இல்தை ஆனாலும் கருபாச்சி வல்ைதமயான சீவன்,பாதஸ வைரியாட்டியும் பாதஸ வைரிந்ைவர்கள் வட்டிதை ீ றபாய் அழுது அழுது காரியம் எல்ைாம் பார்ைிடும், அவர்கதள பிடித்து றவதை றவறே எடுத்ை​ைாறை

தகயிதை காசுக்கு ைட்டுபாடு இல்தை காைணம் அது

கணக்கிதை வைாை காசுைாறன? வட்டு ீ வாைதக முைல் சாப்பாட்டுக்கும் றசாஸல் காசு வகாடுக்குறை! பரிமளாவின் ைந்தைறயா வட்டு ீ பூச்சிைான் வருத்ைம் என்று வசால்ைி வட்தை ீ நிண்டு வட்டு ீ றவதைகதள வசய்வதும் சதமபதும் அவைது றவதையாச்சு! பரிமளா சுந்ைதை பைிஞ்சு அந்ை காசு றவறே எடுபைால் வாழ்க்தக இப்ப நல்ைாறவ றபாகுது, ைனக்கு அைசாங்கத்ைிதை காசு கிதைக்குது என்பது கூை அவனுக்கு கனநாளாக வைரியவில்தை அவனுக்குைான் றயர்மன் வமாைி வைரியாறை ! எங்தக றபானாலும் பரிமளாறவாை​ைான் அவன் றபாக றவணும் பாதஸ வைரியாை றபாது வகாஞசம் பாதஸ வைரிந்ைவன் உைவி வசயைால் அது என்னறமா வபரிய உைவியாகைாறன றைாணும், அப்படிைான் சுந்ைரின் பார்தவயில் பரிமளா உயர்ந்து நின்ோள்.


குப்தபயில் தூக்கி எேியபட்ை வாடிய பூவாக இருந்ை பரிமளா இன்று வாைாமல்ைிதகயாக

மணம் வசாவிடிலும் ீ

வாைாை பூவாக மாேியதும் கைவுளின் வசயல்ைான்! வானம் இடி இடித்து வகாட்டிய மதையில் வேண்டு கிைந்ை பூமி நதனந்து நிைம் வவடித்து முதளகள் வந்ைது றபாறை வேண்டு றபான பரிமளாவின் வயிற்ேில் மீ ண்டும் ஒரு கரு உருவாகியது, வகாட்டும் மதை அடித்து றகாடி இன்பம் வகாட்டியறைா என எல்ைார் மனைிலும் ஒரு மகிழ்சி. வைிய ஓடி ஓடி ைன் மகதள மைடி என்று வசான்னவர்களுக்கு எல்ைாம் ைான் றபத்ைியாக றபாகிே றசைிதய வசால்ைி மகிழ்ந்ைாள் கருபாச்சி! பரிமளாவின் மனைில் ஒரு பயம் இருந்ைாலும் ைற்றபாைய வாழ்க்தகதய பூைணமாக மனைளவில் மகிை முடியாை றபாதும் மீ ண்டும் ைாய்தம வபற்ேது

நிதேந்ை மகிழ்சிதய வகாடுத்ைது, முைல்

அவள் ைாய்தம அதைந்ை றபாது அவளால் அதை சந்றைாஸமாக உணை முடியாமறை றபாய் விட்ைது, இன்று அவள் ஒரு ைாயக றபாகிோள் இன்று வதைக்கும் அவள் ைன் வாழ்வில் நைந்ை எந்ை விையத்தையும் சுந்ைருக்கு வசால்ைறவ இல்தை வசால்ை றபாவதும் இல்தை! முைல் உண்தமதய வசால்ைிைாறன குகறனாடு வாழ்க்தக இல்ைாமல் றபானது

இது ைாயின் கட்ைதள உயிர் றபானாலும் எனி வாதய ைிேந்து

உண்தமகதள வசாை​ைாறை என்பதுைான். அவளுக்கு என்று ஒரு புருஸன் எனி ஒரு பிள்தள அவளுக்கு என்று உேவுகள் கூடி வரும் றநைம் பரிமளா நிதனத்ைாள் இதுவதை கைவுள் இருகாைா? என்று நிதனத்ைவள் இப்றபாது கைவள் இருக்கிோர் என்று நம்பினாள், இல்ைாட்டி அவதள கட்டிக்க சுந்ைர் சம்மைித்து இருபானா? சுந்ைருக்கு ைன்தன கூப்பிட்ை காதச ைிருப்பி வகாடுக்க வைி இல்தை, பாதஸ வைரியாது, அது றவறே எனிறமல்ைான் படிகணும், அதுக்கு பிேகு இங்தக றவதை கிதைக்குமா? அம்மாவுக்கும் காசு அனுப்ப றவணுறம, அம்மா பாவம் எத்ைதன துன்பங்கறளாடும், சுதமகறளாடும் அவதன


நம்பி காத்ைிருக்கிோ எத்ைதன நாதளக்கு பரிமளாவிைம் காசு வாங்கி ஊருக்கு அனுப்புேது? இப்படியான பை றகள்விகள் அவன் மனைிறை. ஆனாலும் அவனுக்கு ைனது வறுதம விட்டு றபானைில் மகிழ்சிைான், பரிமளாறவாடு அவன் வாை வைாைங்கி இன்று ஒரு ைந்தையாக றபாகிோன், ஊரிதை இருந்ைால் றவதை இல்ைாட்டி கல்யாணறம இல்தை ஆணுக்கு, சீைனம் இல்ைாட்டி கல்யாணம் இல்தை வபண்ணுக்கு ஆனால் இங்தக அப்படியில்தைறய! நாள் பூைா வவட்டியாக ரீவயிதை ீ பைம் பார்த்து வகாண்டு அவனால் கல்யாண வாழ்க்தகதய வாை முடியுது. பரிமளாவின் இந்ை வாழ்க்தக இனிைா றபாகுமா? இல்தை றமலும் புைிய ைிருப்பங்கள் வருமா? அவளது வாழ்க்தக ஒரு வைாைர் கதையா? இல்தை

இனிைான மறு வாழ்வா? என காைம்ைான் பைில் வசால்லும்.

காத்ைிருப்றபாம் நாமும் அைற்காக!

( முற்றும் )

கவி மீ னா


பண்தண வட்டு ீ ைிண்தணணயிறை ஒரு ஈை கறுப்பன் வசய்ை காைல் அந்ை பண்தணயில் எப்பவும் றபாை றவதை நைந்து வகாண்டிருக்கும். ஏழு எட்டு றபர் ைினம் ைினக்கூைிக்கு றவதை வசய்கிே இைமாக அந்ை பண்தண றெர்மனியில் ஒரு கிைாமத்ைில் இருந்ைது. பண்தணக்கு வசாந்ை காரியான றெர்மன் வபண் கத்ைரினா அங்குள்ள றகப்றப மாடுகள் றபாைறவ வகாழு வகாழு என்று காட்ச்சி ைருவாள். அந்ை கிைாமத்துக்கு அைசியல் ைஞ்சம் றகாரி வந்ை பை ைமிழ் இதளஞர்களுக்கு இந்ை பண்தணயில் றவதை கிதைத்ைது. அவர்களும் மிக்க சந்றைாசமாக அங்றக ைினம் றவதைக்கு றபானார்கள். காைணம் வந்ை புைிைில் பாதசயும் வைரியாை றவதளயில் தகயிதை காசும், மத்ைிய உணவும், பின் றவதை முடிந்து வடு ீ வசல்லும் றநைம் பால், முட்தை, கிைங்கு, இதேச்சி என்று ைினமும் ஏறைா வகாண்டு றபாக றவறு குடுத்து வந்ைார்கள். ஆைம்ப காைத்ைில்

அந்ை இதளஞர்களுக்கு

அது மிகவும் சந்றைாசமாக இருந்ைது. இைவு ைங்கி இருக்கும் விடுைிக்கு வந்து வகாண்டு வரும் வபாருட்கதள தவத்து சதமயல் வசய்து சாப்பிடும் றபாது அவர்கள் சம்பாைித்ை பணமும் அைசாங்கத்ைால் அவர்களுக்கு கிதைக்கும் உைவி பணமும் மிச்சம் பிடித்து ஊருக்கு அனுப்ப கூடியைாக இருந்ைதமயால் அவர்கள் அங்கு றவதை வசய்வதை விரும்பினார்கள். பாதச வைரியாமல் அங்றக றவதைக்கு றபான இதளஞர்களில் ைாசனும் ஒருவன், ஆனால் அவனுக்றகா குனிந்து நிமிர்ந்து றவதை வசய்ய விருப்பம் இல்தை. எப்படிறயா அவன் அங்கு றபாய் தைக்ேர் ஓட்ை ஒரு மாைிரி பைகி விட்ைான் .அைனால் அவனுக்கு வகாஞ்சம் இைகுவான றவதை கிதைத்ைது. பண்தண வைதவ சுற்ேி சுற்ேி


தைக்ேர் ஓட்டி மற்ேவர்கள் தைக்ேரில் ஏத்தும் வபாருட்கதள வகாணர்ந்து குேிப்பிட்ை இைத்ைில் றபாடுவறை அவனுக்கு றவதையாகி விட்ைது. அவதன பார்த்ைால் றைாற்ேத்ைில் ஒரு முை​ைாளி மாைிரிைான் இருப்பான். றவதை இல்ைாை றநைத்ைில் றகாட்டும் சூட்டும் றபாட்டுக் வகாண்டு ஊதை சுற்றுவறை அவன் றவதை! சுருண்ை முடியும் சிரித்ை முகமும் கட்டு மீ தசயும் அவதன கறுவல் என்ோலும் ஒரு கதளயாகத்ைான் காட்டியது. எல்றைாருக்கும் அவதன மிகவும் பிடித்ைது. காைணம் எல்றைாதையும் அவன் அன்பாக அக்கா, அண்ணா, ைம்பி, மருமக்கள் என முதே வசால்ைி அதைத்து அவர்கள் வட்டுக்குள்றள ீ புகுந்து ஒன்ேிடுவான். வைிந்து வசன்று உைவிகள் வசய்வைிலும் அவர்கள் பக்கம் நின்று உரிதமறயாடு வாைாடி கதைப்பைிலும் அவனுக்கு நிகர் அவனாய் நின்ோன். ைனது பகிடி றபச்சால் எல்ைாதையும் சிரிக்க றவறு தவத்ைிடுவான். அவதன பார்க்தகயிறை அடிக்கடி பாை​ைியார்

பாடிய

'எங்கிருந்றைா வந்ைான் இதைசாைி நான் என்ோன் " இந்ை பாைல்ைான் ஞாபகத்துக்கு வரும். ைாசனும் ைினம் காதையில் கத்ைரினாவின் பண்தணக்கு றவதைக்கு றபாய் வந்ைான். அவன் றெர்மன் பாதச வைரியாவிடிலும் ஆைம்பத்ைில் வைரிந்ை ஒன்ேிைண்டு றெர்மன் வமாைிறயாடு அங்குள்ளவர்கறளாடு சிரித்ைபடி பகிடி கதைகள் வசான்ன படிைான் றவதை வசய்வைால் அவதன அங்கும் எல்றைாருக்கும் பிடித்ைது. அந்ை பண்தண காரியான கத்ைரினாவுக்கு அவதன மிக மிகவும் பிடித்ைது. அவளுக்கு அவன் சுருண்ை கறுத்ை ைதை முடியும் சிரித்ை முகமும் பகிடி றபச்சும் மிகவும் பிடித்ை​ைில் ஆச்சரியம் இல்தை. ைாசனும் அவளது எண்ணம் புரிந்ைது றபால் வநருங்கிறய அவறளாடு பைகினான். நாட்கள் வசல்ை வசல்ை அந்ை பிடிப்றப ஒரு காை​ைாக மாேியது.

காைலுக்கு ைான் வமாைி றைதவ இல்தைறய!


காதையில் றவதைக்கு மட்டும் வசன்ேவன் பின் மாதையில் கத்ைரினாவின் வட்டுக்கு ீ விருந்துக்கு றபாகவும் றசர்ந்து வவளியில் றபாகவும்

பைகி வகாண்ைான்.

கத்ைரினா அவதன ைன்தன ைிருமணம் வசய்ய வசால்ைி றகட்டுக் வகாண்றை இருந்ைாள். ஆனால் அவறனா உள்வளான்று தவத்து புேம் ஒன்று றபசி பைகி வந்ைான், அைனால் ைிருமணத்தை ைள்ளி றபாட்டுக் வகாண்றை வந்ைான்.

காைங்கள் உருண்ைது ைாசனும் வந்து

றெர்மனியில் பத்து வருைம் உருண்டு ஓடியும் விட்ைது. அவனது உள் றநாக்கம் அேியா

கத்ைரினா அவதன முமுழுைாக

நம்பியைால் பண்தண வட்டு ீ ைிண்தணயிறை கறுப்பன் வசய்ை காை​ைால் கத்ைரினாவின் வயிற்ேிறை நான்கு மாை சிசு . இந்ை கதை வமல்ை வமல்ை பண்தணயில் றவதை வசய்ை மற்ே ைமிழ் இதளஞர்களால் எல்றைாருக்கும் வைரிய வந்து விட்ைது. ைாசனின் மனம் இப்றபாது ைான் கூனி குறுக வைாைங்கியது. இதுவதை காைமும் ஒரு வபரி ஆள் மாைிரி சதபகள் நடுறவ அட்ை காச சிரிப்றபாடு வைம் வந்ை அவதன பற்ேி,

இப்றபா அங்கு வசிக்கும் ைமிைர்கள்

பை

வாறு கதைப்பது வைரிந்து மனம் றவைதன பட்ைான், ஏவனனில் அவன் கத்ைரினாதவ ைிருமணம் வசய்து வாை விரும்பவில்தை.

ைமிழ் வபண் கிதைக்கும் வதை ஒரு உல்ைாச வழ்தக அவனுக்கு றவண்டி இருந்ைது. அத்றைாடு விதைவில் பணக்காைனாக றவணும் என்ே எண்ணம் றவறு ஒரு றவதள கத்ைரினாதவ பிடித்து அவள் பண்தணதய வதளத்துப் றபாட்டு அந்ை பண்தணக்கு ைாறன முை​ைாளி ஆகைாம் என்ே நிதனப்பு இருந்ைறைா வைரிய வில்தை. மாைங்கள் உருண்ைது மகளும் பிேந்ைாள் கறுப்பு முடியும் கறுத்ை கண்றணாடும் இைங்தக ைமிைனுக்கும்

றெர்மன் வபண்ணுக்கும்

கைப்பைமாய் பிேந்ை அந்ை மைதை வபண்தண ைாசனும் ைாசாத்ைி என ஆதசயாக றபர்தவத்து வகாஞ்சினான்.


இைற்குள் கண்ைவர்கள் எல்ைாம் எப்ப கல்யாணம் என்று கண்ை இைத்ைில் எல்ைாம் றகட்ைார்கள். மற்ேவர்களின் இைிவான றபச்சுக்கு பயந்து அவன் கதைசியாக

கத்ைரினாதவ பைிவு

ைிருமணம் வசய்ைான். பண்தண வட்டுக்கு ீ அவன் குடி ஏேிய நாள் முைல் அவன் முகத்ைில் இருந்ை சிரிப்பு வமல்ை அவதன விட்டு விைகியது. வபாேியில் அகபட்ை எைி றபாறை ஆப்பிழுத்ை குைங்கு றபாறை " அவனது உல்ைாச வாழ்வு பண்தண வட்டில் ீ பேி றபானது. அவன் வநஞ்சுக்குள்றள ஏறைா சறுக்கி விழுந்ைது றபால் ஒரு உணர்வு சிரிக்க முடியாமல் றவைதன பட்ைான். உண்ண முடியவில்தை. நின்மைியாய் உேங்க முடியவில்தை காைணம் அவன் மனம் அந்ை வாழ்க்தகயில் ையிக்க வில்தை.

ஒரு நாள் அைாவது பிள்தள பிேந்து நான்காம் மாைம் ைன் குடும்பத்றைாடு ைண்ைனில் வசிக்கும் ைன் உேவினதை காண பயணம் ஆனான். ஒரு கிைதம ைண்ைனில் இனசனத்தை கண்டு மகிழ்ந்ைவறனா மனமாற்ேத்தை ைான் ஏன் வகாண்ைான்? அங்றக என்ன சூது நைந்ைறைா? யார் என்ன வசான்னார்கறளா? வைரியாது ஒரு கிைதம முடிந்ைது விமானம் மீ ண்டும் றெர்மனி றநாக்கி பேந்ைது. றெர்மன் விமான நிதையத்ைில் ைன் குடும்பத்றைாடு இேங்கிய ைாசனும் ைக்ஸி ஒன்தே பிடித்து அைில்

கத்ைரினானாதவயும் ைன்

பிள்தளதயயும் ஏற்ேி முை​ைில் நீங்கள் வட்டுக்கு ீ றபாங்றகா எனக்கு இங்கு ஒரு அலுவல் இருக்கு அதை முடித்துக் வகாண்டு மாதை வடு ீ ைிரும்புகிறேன் என்று வசால்ைி கத்ைரினானாதவ அனுப்பி தவத்ைான். ஆனால் இன்று வதை அவன் ைிரும்பவில்தை பத்ைிைமாக எங்றகா வசன்று புது வாழ்தவ ஆைம்பித்து வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் இந்ை ைமிைதன எண்ணி எண்ணி அவன் மீ ண்டும் வருவான் என்ே நம்பிக்தகயில் கத்ைரினாவுக்கு விட்ைது.

மீ ண்டும் ஒரு இருபது வருைம் ஒடி


அந்ை சிறுமி வளர்ந்ைாள் ைனியாக ைாயின் கண்ண ீர் துதணயாக.அயைவர் சிரித்ைனர் நக்கைாக

வவளி நாட்ைவதன

நம்பியைால் றெர்மன் காரியும் ைதை குனிந்ைாள் ஒரு புைிைாக. பண்தண வட்டு ீ ைிண்தணயிறை றசாகத்றைாடு வாழ்ைாள்

ைந்தைதய

காணை அந்ை சிறுமி, மகளின் றகள்விக்கு பைில் வசால்ை கத்ைரினானாவால் முடியவில்தை, அவள் கணவனும் அவள் பிள்தளயின் ைந்தையுமான அந்ை இைங்தக ைமிைதன அவள் எங்றக றபாய் றைடுவாள்.

எந்ை ைமிைதன றகட்ைாலும் அவன் இருக்கும் இைம்

வைரியவில்தை என்றே வசால்லும் றபாது அவள் என்ன வசய்வாள் றைடி றைடி அதைந்து கால்கள் ஓய்ந்றை றபாய் முைங்கி விட்ைாள். பண்தணயில் வசுகின்ே ீ நாற்ே காற்றுக்கு ைான் அவளின் வபரு முச்சின் றசாகம் வைரியும். அந்ை பண்தணயிறை அவள் வளர்க்கின்ே ஒவ்வவாரு ெீவன்களும் அவளின் துயைம் நிதேந்ை காைல் கதைதய

றபச

முடிந்ைால் வசால்லும். கத்ைரினாதவயும் ைாசதனயும் நன்கு வைரிந்ை ைமிைிச்சியான எனக்கு சிந்ைதனகள் கதைந்ைது. ைினம் பாைசாதைக்கு என் வட்டு ீ வைிறய றபாகின்ே அந்ை சிறுமி என்தன பார்த்து சிரிக்கும் அைன் கண்களில் வைரிகிே ஏக்கம் என்தன சிந்ைிக்க தவக்கும். அடிக்கடி றசாகத்ைில் ைன்தன மேந்து இருக்கும் கத்ைரினாவின் நிதை பற்ேி றயாசிப்றபன். கண்ண ீர் முத்துக்கள் உருண்டு ஓை கன்னம் நதனந்து விை பண்தணயிறை ைானும் ஒரு மாடு றபாறை

உளன்று

கிைக்கும் கத்ைரினா பாவம் என மனம் வசால்லும்.

என்ன வசான்னாலும் எமது நாட்தை றசர்ந்ை ஒரு ைமிைன் இப்படி வசய்து எமது நாட்டு பண்பாட்தையும் ைமிைர் ைன் கைாச்சாைத்தையும் காற்ேில் பேக்க விட்டிருக்க கூைாது. வவள்தளச்சி என்பைால் அவளுக்கு இையம் இல்தையா? அவளும் ஒரு வபண்ைாறன? மாடு உண்டு, றகாைி உண்டு, பண்டி உண்டு, பண்தண உண்டு என்று இருந்ைவளுக்கு இன்று இருபது வயைில் ஒரு மகளும் உண்டு, மனைிறை நிதேய துயைம் உண்டு அவளால் எதையும் இன்று வதை மேக்க முடியவில்தை.


சுருண்ை முடிறயாடு வதளய வந்து காைல் வசய்ை அந்ை கறுப்பு ைமிைதன கத்ைரினானாவால் மேக்க முடியவில்தை. இன்றும் ஒரு நாள் அவன் பிள்தளதய பார்க்க வருவான் என்ே நம்பிக்தகறயாடு காத்ைிருக்கிோள் பண்தணயில். அந்ை ை​ைிைனுக்கு அதைக்கைம் வகாடுத்ை​ைால் வந்ை விதன இது! அவள் வாழ்றவாடு விதளயாை ஈைத்ைிைிருந்து ஒருவன் வந்ைது ைான் விைிறயா? இைம் வகாடுத்ைால் மைம் பிடிப்பது என்பது இது ைாறனா? ( முற்றும் )

கவி மீ னா


வபண் அவள் கனகா வாசைில் வந்து எைிர்வட்டு ீ ஐன்னதை பார்த்ைாள் அங்கு ஏழு வருைமாக குடி இருக்கும் வகௌைமிதய அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஆனாலும் அவறளாடு ஏறனா அைிக றநைம் றபச முடியாது, றபசினால் றபாக றபாக வண் ீ வாைம் ைான் வை பார்கும். வகௌைமி ஒரு நல்ை வபாண்ணு ைான் ஆனாலும் அவளுக்கும் ஒரு சிை குதே பாடுகள் இருக்கத்ைான் வசய்ைது, எல்றைாறைாடும் சிரித்து றபசி உைவிகள் வசய்து பைக நல்ை வபண்ணாக இருந்ை றபாதும், அவளுக்கு உள்ள வகட்ை குணம் என்ன வவன்ோல் யாதையும் முந்ை விைமாட்ைாள், எங்றக றபானாலும் ைன் கருத்தை முந்ைி வசால்வைிலும் வசான்ன கருத்து பிதை என்ோலும் அதை சரி படுத்ை வாைாடுவைிலும் அவளுக்கு நிகர் அவறள, இைனால் அவள் நண்பர்கதள விை மதேமுகமான எைிரிகதளறய சம்பாைித்ைாள். சின்ன வயைிைிருந்றை அவள் இப்படி ைானாம், ஸ்கூலுக்கு றபாறகக்தகயும் நைந்து றபாகாமல் ஓடி ஓடி ைான் றபாவாளாம் ஏவனனில் மற்ே பிள்தளகள் ஸ்கூலுக்கு வை முன்பு ைான் முன்பு றபாய் நிக்கணும் என்று அைில் அவளுக்கு ஒரு சந்றைாசம், ஆனால் ஸ்கூல் வைாைங்குவது என்னறவா எல்ைாருக்கும் ஒறை றநைம் ைான், வகௌைமி ைான் எல்ைாத்ைிலும் முந்ைி அடித்து வசயல் படுவைால் அவதள காக்கா பிடிக்க சிைர் ஓ நீ வகட்டி காரி எல்ைாைாலும் இப்படி வசய்றயைாது என்று வசால்ைி விடுவைாறை அவளுக்கு அந்ை பைக்கம் வைாை​ை வைாைங்கி விட்ைது. வட்டிலும் ீ அப்படி ைான் அவள் ைான் முைல் சாப்பாட்டு ைட்றைாடு நிப்பாள் முைல் சாப்பிட்டு முடிப்பவளும் அவள் ைான். அது ஒரு சின்ன விையம் ஆனாலும் அவளுக்கு இைனால் கிதைத்ை இன்பம் வபரிைாக வைரிந்ைது. எப்படி முந்ைி அடித்ைாலும் அவளால் பத்ைாம் வகுப்தப விட்டு முந்ை முடியவில்தை அைிகம் படிக்க முடியல்தை, சும்மா யார் றகட்ைாலும் நாட்டு பிைச்சதன என்று சாக்கு வசால்ைி விட்ைாள்.


அவளது வபற்றோர்களும் இவள் றைதவ இல்ைாமல் அைிகம் வாைாடி கதைத்து வந்ைவர்கள் எல்றைாரிைமும் வாயாடி என்று றபர் எடுப்பைாறை அவதள றவதளக்றக கட்டி வகாடுத்து விட்ைனர். அவள் விட்ைாளா? ைன் குணத்தை வாை றபான இைத்ைிலும் ஓறை வாைாட்ைம் ைான், ைான் வசால்வது ைான் சரி என்று ஒறை அைம் பிடிப்பாள், ஆைம்பத்ைில் கணவனும் அவளுக்கு வகாஞ்சம் விட்டு வகாடுத்து ைான் நைந்ைார், றபாக றபாக அவளின் றபாக்கு விபரீைமாக ைான் இருந்ைது. என்ன வசான்னாலும் இல்தை

என்ே அைப்பிடிப்பு அவனது

ைாயாதைறயா குடும்பத்ைினதைறயா வகாஞ்சமும் மைிப்பைில்தை. இைற்கிதையில் ஐறைாப்பாவுக்கு வந்ைவுைன் படிக்காைவர்கும், வகாஞ்சம் படித்ைவர்கும் கூை

ஏறைா என்ெினியர் ஆகி விட்ை மாைிரி ைாறன

நிதனப்பு வருகுது, அவளும் வவளிநாடு வந்ை​ைாறை எப்படிறயா இைண்டு காசு ைன் தகயால் உதைப்பைாறை யாதையும் ஒரு வபாருட்ைா நிதனப்பைில்தை. எந்ை விைாவுக்கு றபானாலும் சரி ஒரு வட்தை ீ றபானாலும் சரி அவள் ைான் முந்ைி ைன் கருத்தை சதபயில் வசால்ை வருவாள். அைில் எத்ைதன படித்ை சனம் வந்ைிருக்கும் என்தன பற்ேி என்ன நிதனப்பினம் என்று அவள் ஒரு நாளும் நிதனத்து வவட்கப்பட்ைறை இல்தை, ஏறைா ைான் வமத்ை படித்து விட்ை மாைிரி கதைப்பாள். படிக்காை சனம் ஆனாலும் வயைிறை மூத்ைவர்கதள நாம் மைித்து நைப்பைன் காைணம் அதுகள் அநுபவத்ைால் அேிவு வபற்ேவர்கள் என்பைால் ைாறன, இவள் யாதையும் கணக்குவகடுப்பைில்தை. வட்டிறைா ீ காரியங்கள் ஒன்றும் ஒழுங்கா நைப்பைில்தை, றவதை றபாய் வந்ைால் சமூக றசவகி மாைிரி றசாசல் றவதைகதள றைடி றைடி வைிய வசய்து நல்ைவள் அவளுக்குைான் எல்ைாம் வைரியும் என ஊர் வசால்ைறவண்டும் என நிதனத்து முந்ைி அடித்து வகாண்டு றபாவாள். ஆனால் அவள் வசயல் பாட்டில் எந்ை ஒரு நன்தமயும் மற்ேவர்களுக்காக இருக்காது, எல்ைாம் ஒரு றபர் எடுக்கைான் வண் ீ ஓட்ைமும் வண் ீ றபச்சும். இைனால் நாளுக்கு நாள் வட்டில் ீ அவளுக்கும் அவள் கணவன் சங்கருக்கும் சண்தை வபருத்துக் வகாண்றை றபானது. இைற்கிதையில்


அவளது இைண்டு பிள்தளகளும் யாருக்காக கதைப்பது என்று வைரியாமல் முைித்துக் வகாண்டு நிற்பது வபரிய பரிைாபம். எந்ை கணவனுக்கும் ைான் வட்தை ீ வறைக்தக வாய்கு ருசியான சாப்பாடும் தவத்துக் வகாண்டு மதனவி குளிச்சு துப்பைவாக ைனக்காக வட்டில் ீ காத்ைிருப்பதை பார்கைாறன விருப்பம். இது எப்ப பார்ைாலும் றவதைக்கு றபான உடுப்பு கூை மாத்ைாமல் வை​ைிறபானில் யாறைாதையாவது அைட்டிக் வகாண்டிருப்பாள். அல்ைது எங்றகயாவது றபாய் இருப்பாள். அப்ப சந்ைிக்கும் றபாது ஏன் இப்படி என்று றகட்ைால் றபாச்சு. ஒறை வாய்காட்ைல் ைான். றவதையால் வந்ை மகன் வட்தையும் ீ வந்து கஸ்ைப்படுகிேதை றகள்வி பட்ை ைாய் மகன் பக்கம் கதைக்க றபாய் அது றவறே வபரிய பிைச்சதன. வைாைர்ந்து புயலும் இடி முைக்கமும் மாைிரிைான் ஆகி றபாச்சு! பைின்மூன்று வருை மணவாழ்வு இன்று வைாை​ை முடியாமல் முேிந்றை றபாச்சு! சங்கர் மற்ே ஆண்கதள றபால் வகாஞ்சம் கவனியாது விட்டு வகாடுத்தும் நைந்ைிருக்கைாம், ஆனால் அவனுக்கு வடு ீ உண்டு குடும்பம் உண்டு என்று இருந்ைால் றபாதும், இந்ை வபண்கள் ைங்களுக்கு என்று ஒரு வகாபியும் றசாசல் றவதை வசய்கிேன் என்று வசால்ைி மற்ே ஆண்கறளாடு கதைத்து சிரித்து பைகுவதும் வநடுக வை​ைிறபானில் மினக்கடுவதும் அவனால் சகிக்க முடியல்தை. ைினம் மனம் குமுேி குமுேி அவனுக்கு பிேசர் கூடி றபாய் விட்ைது. ஏன் இப்படி ஒரு வாழ்தக? அவன் பை ை​ைதவ றகாபத்ைில்

வகௌைமிக்கு தக

நீட்டி அடித்து றபாட்டு சரியா கவதை பட்டிருப்பான். வாழ்விறை இருவரும் ஒன்றும் அனுபவித்து முடித்ை கிைவரும் இல்தை இப்பைான் அவனுக்கு நாற்பத்ைி ஐந்து ைாண்டி இருக்கு ஆனால் வாழ்தகயில் இன்பத்தை அனுபவித்ைதை விை ஆத்ைிைத்றைாடு குப்புே படுத்ை நாள் ைான் அைிகம். அவனால் முடியவில்தை

அன்றும் இப்படி

ைான் றநைத்றைாடு வட்தை ீ வந்ைால் வட்டில் ீ சதமயலும் நைக்கதை பிள்தளகள் ஸ்கூைாறை வந்தும் விட்டினம்.அவறளா வை​ைிறபானில் கத்ைி கத்ைி யாறைாதைறயா கதைத்துக் வகாண்டு நிக்கிோள். இது என்ன குடும்ப வபண்ணா? இப்படி இருக்க ஆதச பட்ைால் ஏன் கல்யாணம் வசய்து என்தை வாழ்க்தகதய வண் ீ அடித்ைனி என்று றகட்க றபாய் அது அடிக்கிே வதை றபாய் முடிஞ்சது ைான் மிச்சம்.


அவன்தை வடிவான இளதமயான றைாற்ேத்துக்கு அவனுக்கு என்ன றவறே வபண்ணா கிதைக்காது? ஆனாலும் அவன் ைன் பிள்தளகளின் பாசத்ைால் அங்றகறய கட்டுண்டு கிைந்ைான் . ைன் கூை றவதை வசய்கிே கனகா அக்காவுக்கு ைன் மன கஸ்ைத்தை வசால்ைி ஆறுைல் வபறுவதுண்டு. கதைசியாக வடு ீ மாே றவண்டிய பிைச்சதன வந்ை றபாது கனகா அக்கா ைான் அந்ை வடு ீ பிரியாக இருக்கு என்று எைிர் வட்தை ீ எடுத்து வகாடுத்ைவ. எைிர் வட்டில் ீ குடி வந்ை நாள் முைல் கனகா அக்காவின் கணவர் சியாறமாடு நல்ை நட்பு றவறே கிதைத்ைது. ஒரு சிை மாதை றவதளகளில் சியாறமாடும் கனகா அக்காறவாடும் அவன் மன ஆறுைலுக்கு கதைக்க றபானால் வகௌைமி அதை றவறு ைப்பான கண்றணாடு பார்த்து சந்றைக படுவாள். சந்றைகம் என்கின்ே றநாய் ைான் வபால்ைாை றநாயாச்றச! அது அவதள ைினமும் வாட்டி எடுத்ைது. ைன்றனாடு வநடுக சங்கர் சீேி விழுகிே படியால் கனகாறவாடு வைாைர்பாய் இருக்கும் என்ே எண்ணம் ஆைமாய் பைியறவ இன்று விவாக ைத்து வதைஅந்ை குடும்பம் றபாய் நிக்கிேது. எல்ைாத்ைிதையும் முந்ைி முந்ைி வந்ைவள் சின்ன சின்ன விையத்ைில் முந்ைிவிட்ை​ைாக இன்பம் கண்ைவள் இன்று வகௌைமி ைன் வாழ்தகயிறை ைன் கணவதன வவல்ை முடியாமல் பிந்ைி விட்ைாள். ைன்னுதைய அேிவாலும் ஆற்ேைாலும் கணவதன வபட்டி பாம்பாக கட்டி தவக்க வைரிந்ைவள் புத்ைிசாைி. அவனுக்கு அைங்கி அவன் காைாைல் வசான்னதை ைதையால் வசய்பவள் றகாதள. ஆனால் இங்கு சும்மா வாய் வச்சாறை ீ அைகான கூட்தை உதைத்து ைன் வாழ்தகயில் காண இருந்ை வபரிய இன்பத்தை இைந்து வாழ்வின் சிகைத்தை எட்டி பிடிக்க பிந்ைினவளாக வகௌைமி நிக்கிோள். நான் ைான் முந்ைி நான் ைான் முந்ைி என்று முந்ைி வந்ை வபண் இன்று ைன் வாழ்தக பாதையிறை பிந்ைி விட்ைாள். அவளின் ைாயார் பை முதே புத்ைி வசால்ைி இருப்பாள் வகௌைமி சும்மா வாய் காட்ைாறை முந்ைி நீ ைான் எல்ைாத்துக்கும் என்று ஒரு நாளும் அவசை பைாறை அைிகம் றபாசாறை வாய் அைிகம் றபசினால் அேிவு றவதை வசய்யாது, பார் மற்ே ஆட்கதள படித்ைவன் பட்ைம் வாங்கினவர்கள் எல்றைாரும் அைிகம் றபச மாட்டினம். காைணம் 'குதே குைம் ைான் ைழும்பும் நிதே குைம்


ைழும்பாது" இப்படியாக எவ்வளவு வசால்ைி இருப்பாள் றகட்ைால் ைாறன? இன்று இைண்டு பிள்தளகளும் அவளும் ஒரு புேம் அவறனா மறு புேம். இது வைரிந்து அேிந்து என்ன பிைச்சதள வகௌைமிக்கு? என்று விசாரிப்பவர்களுக்கு

எல்ைாம் அம்மா வசால்கிோள் வகௌைமிக்கு

வசவ்வாய் றைாசம் என்ன வசய்ய விைி இப்படி இருக்கு அத்றைாடு அவள் ஏழும் அல்றை நம்பர். நான் என்ன வசய்ய அவள் ைன் வாயாறைறய ைன் வாழ்தவ வகடுத்ைிட்ைாள் என்று.

வகௌைமி இப்ப ைன் பிதைதய

உணர்வாளா? உண்தமயில் வகட்ை குடிகாை ஆண்கறளாடு கிைந்து அடியும் உதையும் வாங்கி அடிதமகளாய் வபண்கள் இருக்க கூைாது ைான். ஆனால் ைான் உண்டு ைன் றவதை உண்டு என்று வடு ீ றநாக்கி ஓடி வரும் கணவனுக்கு அன்பான உைவிகதள வசய்து அன்பால் அவன் உைதையும் மனதையும் உயிதையும் கட்டி றபாை வைரியாமல் ஊர் றவதை பார்த்து றசாசல் றவதை பார்த்து எங்றகறயா முந்ைி ஓடி. இப்ப வாழ்தகயில் பிந்ைிவிட்ைது விைியின் ைப்பா? அல்ைது வகௌைமியின் ைப்பா? கனகா றயாசித்துக் வகாண்றை நின்ோள்.

இதை​ைான் யாதன ைன்

ைதையில் மண்தண அள்ளி வகாட்டினது என்று வசால்வறைா? சீ மைத்ைனமாக நைந்து வகௌைமி இப்படி ைன் வாழ்தவ பாைாக்கி விட்ைாறள. எனி எங்றக முந்ைி றபானாலும் இந்ை ைமிழ் சனம் அவதள மைிக்கவா றபாகுதுகள்? கணவன் வகட்ைவன் என ஊர் அேிந்ைால் ஆவது அநுைாப படும். இது இவ நைக்க வைரியாமல் நைந்து இப்படி ஆச்சு என்று ைாறன சனம் கதைக்க றபாகுது என்று நிதனத்ைபடி கனகா வாசல் கைதவ மூடினாள். ( முற்றும் ) கவி மீ னா


மதேந்தும் மதேயாை காைல் அந்ை ஊரில் முை​ைியார் முருகறவள் வடு ீ என்ோல்

எல்ைாருக்கும்

வைரியும், நல்ை வசைியான குடும்பம் முை​ைியார் உதைத்து றசர்த்ை பணத்தைவிை கூை பிேந்ை சறகாை​ைங்களின் வசாத்வைல்ைாம் பிள்தளகள் இல்ைா காைணத்ைாலும் றவதளக்றக அவர்கள் இேந்து விட்ை​ைாலும் கதைசி வாரிசுவான முை​ைியாருக்றக வந்து றசர்ந்ைது. முை​ைியார் என்னறவா கச்றசரியில் ஒரு கணக்காளைாகைான் றவதை வசய்ைார்.ஆனால் அவருக்கு சாகும் வதைக்கும் உதைக்காமறை சீவிக்க கூடிய வசாத்தை அவைது சறகாை​ைர்கள் பிஸினஸ்சில் றசர்த்து தவத்து விட்டு றபானது அவைது அைிஸ்ைம் ைான் அவருக்வகன்ன ைாஐ றபாக வாழ்க்தகைான்.

சின்ன வயைிறை ஒரு றவதள சாப்பாட்டுக்றக

கஸ்ைப்பட்ை குடும்பம் பின்னர் இவ்வளவு வபரிய பணக்காைர் ஆகியது அைிஸ்ைம் மட்டும் அல்ை அந்ை முை​ைியாரின் மூத்ை சறகாை​ைங்களின் பிையாதச என்று ைான் வசால்ை றவண்டும். ஆனால் பாடு பட்டு உதைத்ைது யாறைா அனுபவிப்பவன் யாறைா என்பது ைான் முை​ைியாருக்கும் அவர் குடும்பத்துக்கும் அடித்ை அைிஸ்ைம். முை​ைியாரின் மதனவி இைண்ைாவது பிள்தளதய வபத்து அவர் தகயில் வகாடுத்து றபாட்டு இேந்து றபாக, அவைது வசாத்தையும் அவைது நல்ை குணத்தையும் அேிந்ை அவைது மாமன் மாமி ைமது இைண்ைாவது மகதளயும் அவருக்றக கட்டி வகாடுத்ைனர். முை​ைியாருக்கு என்ன பஞ்சம் இைண்ைாவது மதனவி ைாஐத்துக்கும் எட்டு பிள்தள பிேந்ைது விட்டிறை றைாட்ை றவதைக்கு ஒருவன், சதமயலுக்கு ஒருவன் கார் ஓை டிதைவர் ஒருவன் அதை விை எடுபிடி றவதைக்கு ஒருவன் என அந்ை விட்டில் யாருக்கும் கஸ்ைம் இன்ேி மகிழ்சியாக ைான் வாழ்க்தக ஓடியது. பத்து பிள்தள வபத்ைால் கூை பஞ்சம் இல்தை அந்ை வட்டில் ீ அங்றக ஒவ்வவாருத்ைரும் வளர்ந்து வபரியவர்களாக ைிரியும் றபாது முை​ைியாருக்கு மகிழ்சியாக இருந்ைது. சும்மாறவ நல்ை நிேமாகவும்


வடிவாகவும் பிேந்ை பிள்தளகள் வசல்வ வசைிப்பிறை நல்ை மினுமினுப்றபாடு ைிரியும் றபாது ஊர் கண்றண அந்ை குடும்பத்ைில் ைான் இருந்ைது. காைம் ஓடி கதைக்குட்டி சந்ைிைாவுக்கு ஒரு பத்து வயது இருக்கும் றபாது முை​ைியாரின் இைண்ைாவது மதனவியும் இேந்ை றபாதுைான் முை​ைியாருக்கு இைப்பு என்ோல் என்ன வவன வைரிய வந்ைது.வாழ்க்தக துதணதய இைந்ைாலும் முை​ைியார் பிள்ளதகளுக்கு எந்ை குதேயும் தவக்கறவ இல்தை. முந்ைின ைாைத்து மகள் பாமா ஒரு வைாக்ைதை ைிருமணம் வசய்து றபாகறவ அவள் ைம்பி ைாொவுக்கும் வவளியூரில் பிஸ்னஸ் ஒன்தே வைாைக்கி விட்ை​ைால் அவர்கள் பிைச்சதன ைீர்ந்ைது. இதளய மதனவியின் மூத்ை மகள் ைாைா அப்றபாது படிப்பு முடித்து ரீச்சைாக வந்ை​ைால் அவறள வட்டு ீ நிர்வாகத்தை தகயில் எடுத்து ைாயின் ஸ்ைானத்ைில் இருந்து நைாத்ைி வந்ைாள். எல்றைாரும் படிப்பிலும் வகட்டிக்காை​ைாக இருக்கும் றபாது கதைக்குட்டி சந்ைிைாவும் அவளுக்கு றநறை மூத்ை வபடியன் வசல்வமும் ைான் வசல்ைம் கூடி குட்டி சுவைாக றபானதுகள். ைாய் இல்ைா பிள்தளகள் என்று முை​ைியாரும் சறகாை​ைங்களும் றகட்ைவைல்ைாம் வாங்கி வகாடுத்ை​ைனால்

அந்ை இைண்டும் உைவா

கதையாக ஊர் சுற்றுவதும் கிளப், ைான்ஸ், பிைண்ஸ், பைம் என்று றபாவதும் ஸ்கூலுக்கு றபாே என்று வசால்ைி பிைண்ஸ் கூை கூத்து அடிப்தும் றவதையாகி றபாச்சு. இதை அக்கம் பக்கத்ைவர் கண்டும் முை​ைியார் கிட்ை றபாய் வசால்ை பயந்து வசால்ைாமறை விட்டு விடுவினம் நமக்கு ஏன் பணக்காை வட்டு ீ வபால்ைாப்பு என எல்றைாரும் விைகி றபாகறவ அவர்கதள ைட்டி றகட்க ஆறள இல்தை என்ே நிதனப்பில் ஒறை வகாண்ைாட்ைம் ைான்.


வசல்வம் நல்ை வகாைிஜ்ெில் படிக்க றசர்ந்ைான் எல்ைாம் என்ன றசாைதன பாஸ் பண்ணியா றபானான்? காதச காட்டி முை​ைியார் எடுத்ை அட்மிஸன்ைான் எல்ைாம் ஆனால் அவனுக்கு அதைவாசி நாளும் பிைண்ஸ் கூை தபகிளில் றைாட்டு சுத்துவதும், றகள்ஸ்தச தசட் அடிப்பதும் ைான் றவதை அவன் ஒன்றும் வபரிய அைகன் இல்தை ஆனால் அவனது பண ைிமிர் ஒரு ஸ்தையில் விைவிைமான டிவைஸ் அவதன ஒரு அைகனாக காட்டியது.

அவன் வரும் முன்றன அவன் றபாட்ை வாசதன வசன்ற் மூக்தக துதளக்கும், தகயில்

புது டிதசனில் தகமணிக்கூடு, கறுப்பு

கண்ணாடி, கழுத்ைில் ஒரு வசயின் றபாட்டு அவன் தபக்கிளில் வைம் வந்ைால் வயது றபான கிைவி கூை ஒருக்கா நின்று அவதன பார்த்து விட்டு ைான் றபாகும். அவனுக்கு அைில் ஒரு மகிழ்ச்சி யாைாவது பார்த்ைால் காணும் உைறன நின்று எப்படி சுகமாக இருக்கிேீங்களா? என அவன் றகட்டு ஒரு சிரிப்பு சிரித்ைால் றபாதும் பார்ைவர்கள் இந்ை பிள்தள என்னைான் வசைி இருந்ைாலும் ஆட்கதள மைித்து இைண்டு வார்த்தை கதைச்சு விட்டு றபாோறன என்று வசால்லுவினம் ஆனால் பின்னாறை அவன் வசய்கிே கூத்தை யாரும் அேிந்தும் அேியாமலும் றபானைற்கு அவனுதைய சிரிப்பு ைான் காைணம். அவன் சண்தை சச்சைவுக்கு றபாக மாட்ைான் ஆனால் வபண் பிள்தளகள் உள்ள வட்தை ீ வைம் வைாமல் விை மாட்ைான் அத்றைாடு றநைம் உள்ள றநைங்களில் அயைவதை றவசம் றபாட்டு ஏமாத்துவைில் அவனுக்கும் அவனது கூட்ைத்துக்கும் ஒரு விதளயாட்டு, ஒரு நாள் அவன் பிச்தசகாைன் றவசம் றபாட்டு வடு ீ வைாக ீ அயலுக்தக றபாய் வசாந்ைகாைர்கதள ஏமாத்ைி இருக்கிோன். ஒருவிட்தை றபாய் பிச்தச றகட்டு அந்ை அக்கா அரிசி றபாை வந்ை றபது, அவவின் தகதய பிடித்து என்ன அம்மா உங்க கழுத்ைிதை இருக்கிே வசயிதன றபாடுங்க என்று விைட்டி இருக்கறவ, அந்ை அக்கா பயந்து


கத்ை றபாகறவ இவன் சிரித்து ைான் யார் என்று வசால்ைி இருக்கிோன் என்ோல் பாருங்கறளன். அன்று றகாகுைத்ைில் ஒரு கண்ணன் என்ோல் இங்கு ஒரு முை​ைியார் வட்டு ீ வசல்வம், அயைவர்களும் வசாந்ைக்காைரும் அவதன ஒரு நாளும் ைப்பு வசய்ைாலும் ஏறனா றபசுவைில்தை ைாய் இல்ைா பிள்தள என்றோ அல்ைது பணக்காை பிள்தள என்றோ கண்டும் காணாமலும் விட்டுவிடுவினம். வசல்வம் ைினம் தபகிளில் ஒரு ைவுண்ஸ் றபாவது அவனது வகாபி ஆகி விட்ைது, நண்பர்களும் அவனுமாக அந்ை ைவுணில் றபாகாை இைறம இல்தை, எந்ை வட்டில் ீ எந்ை வபாண்ணு

இருக்கிோள் அவள்

எங்கு படிக்கிோள் என்ோல் அவனுக்கு மட்டும்ைான் வைரியும். ஒரு நாள் இப்படிைான் அவன் ைினமும் றபாக வை வைாள்ளு விடும் சுகந்ைிதய வைாைர்ந்து றபாய் அவள் வட்டு ீ வாசைில் காவல் நின்று அவளது வபற்றோர் வவளிறய றபான சமயம் உள்றள றபாய் என்தன ைவ் பண்ணுேியா? என றகட்டு அவதள மிைட்டிக் வகாண்டு இருக்கும் றபாது எைிர்பாைாது வவளிறய றபான அவளின் ைந்தை உள்றள வந்து தகயும் களவுமாக பிடித்து அடிக்க றபாக ைப்பி ஓடி வந்ைிட்ைான். அதுக்கு பிேகு அந்ை வட்டு ீ பக்கம் றபாவது இல்தை ஆனால் அவன் குணத்தை மாத்ைறவ முடியல்தை. சாதை மாதையாக முை​ைியாருக்கு அவனது குறும்புகளும் வைால்தைகளும் காது வதை எட்ைறவ நீ படித்ைது காணும் றபாய் மூத்ை அண்தணறயாடு பிஸ்னஸ்தச கவனி என வசால்ை வைாைங்கி விட்ைார். சரிவயன்று வசால்ைி ஒரு மாைம் பல்தை கடித்துக் வகாண்டு மூத்ைவன் ைாஐன் வகாழும்பில் நைாத்தும் வகாம்பனியில் றபா ய் நின்று பார்த்ைான் . அங்கும் றவதை ஏதும் வசய்யாமல் காசு எடுப்பறை அவன் வைக்கமாகி விட்ைது, ஒழுங்கா றவதை வசய்ைால் ைான் சம்பளம் என்று ைாஐன் வசால்ைறவ ைிரும்பி வட்தை ீ வந்ைான் வசல்வம் இப்றபாது எல்ைாம் அவன் மனம் வகாஞ்சம் றயாசிக்க வைாைங்கியது. படிப்பும் குளம்பி றபாச்சு எனி அப்பாவும் றபச வைாைங்கிட்ைார் அக்காவும் வசைவுக்கு காசு ை​ைமாட்ைன் என்று நீ றபாய் அண்ணாறவாடு றவதை வசய் என்று வசால்ைி றபாட்ைா, என்ன வசய்யைாம் என்று அவன் றயாசிக்க வமல்ை வைாைங்கி விட்ைான்.


அன்று இப்படி ைான் முற்ேத்ைில் றபாட்டு இருந்ை கைிதையில் இருந்து வசல்வம் றயாசித்ைான். அவன் ஒரு இைத்ைில் இருப்பது என்பறை இதுைான் முைல் ை​ைதவ எனி என்ன வசய்வது இவ்வளவு குசியாக வாழ்ந்தும் அவன் மனம் ஏறைா ஒன்தே இைந்ைது றபால் ைான் இருந்ைது. மற்ேவர்களுக்கு கிதைக்காை அத்ைதன சுகமும் அவனுக்கு கிதைத்ைது றபாை இருந்ைாலும் ஏறைா முக்கியமான ஒன்று அவனுக்கு கிதைக்கவில்தை என்ே ஏக்கம் அவதன வாட்ை​ைான் வசய்ைது. அது ைான் மனம் நிதேந்ை அன்பு, ைாய் றபான பின் அவனுக்கு அந்ை அன்பு இல்தை. எல்றைாரும் அந்ை வட்டில் ீ அவனுக்கு நல்ை சுைந்ைிைத்தை வகாடுத்து இருக்கிோர்கள் ஆனால் அவன் றைடும் அந்ை அன்பு கிதைக்கவில்தை. அைனால்ைான் அவன் ைாறன ைன்தன மகிழ்சியாய் தவத்ைிருக்க நண்பர்கள் என்றும் சினிமா, டிைாமா, கிளப் என்றும் ஓடி ைிரிந்ைான். இன்று அவன் ஆை அமை இருந்து சிந்ைிக்கும் றபாது அந்ை உண்தம அவனுக்றக புரிகிேது. வசல்வம் அன்று ஒரு நாளும் இல்ைாமல் ைன்தன மேந்து ஆழ்ந்ை சிந்ைதனயில் இருந்ை றபாது ைான் ஏறைா கார் வரும் சத்ைம் றகட்டு பார்த்ை றபாது, அப்ப அவன் வட்டுக்கு ீ பக்கத்து வட்டுக்கு ீ யாறைா புைிைாக குடி வந்ை மாைிரி இருந்ைது. பூட்டிக்கிைந்ை புது வடு ீ இன்று ைான் ைிேக்கப்பட்ைது. யாறைா குடி வை றபாேைாக அவன் றநற்றே றகள்வி பட்ைான் அது யார் என்று பார்க்கும் ஆவைில் வகாஞ்சம் றகற் வதை றபாய் நின்ோன் ஒரு ைாயும் ைந்தையும் ஒரு மகனும் ஒரு நடுத்ை​ை வயது குடும்பம் றபால் இருந்ைது கதைசியாக காரின் பின் சீட்டில் இருந்து இேங்கிய ஒரு இளம் பருவ வபண்தண கண்ைதும் அவனால் கண் இதமகதள மூை கூை முடியல்தை! ஆகா என்ன அைகு என்ன அைகு என்று மனம் வியந்ைது, அவன் எத்ைதன வபண்கள் பின்னால் றபாய் இருப்பான் பார்த்து பார்த்து ைசித்ைிருப்பான் ஆனால் இந்ை றைவதை றபால் ஒரு அைதக அவன் காணவில்தை.


இேங்கிய வபண்ணுக்கு ஒரு பைிறனழு பைிவனட்டு வயது ைான் இருக்கும் நல்ை நிேம் நீண்ை கூந்ைல் அது அவிட்டு விட்டிருந்ை அைகு அவள் றபாட்டிருந்ை கட்தை தைட் ஸ்றகட் அவள் இேங்கிய றபாது வைரிந்ை அந்ை துதை அைகு அவதன ஒரு கணம் கிேங்க தவத்ைது. வபண் என்ோல் இவள் ைான் வபண் இவ்வளவு நாளும் அவன் தசட் அடிச்ச வபண்கள் எல்ைாம் இப்றபா வபண்களாகறவ அவனுக்கு வைரியவில்தை. மனம் ைிடீவைன்று எப்றபாறைா றகட்ை அந்ை சங்கீ ை பாட்தை நிதனத்ைது ' என்ன ைவம் வசய்ைறனா" இந்ை அைகிதய பக்கத்ைில் ைினம் ைினம் காண றபாேதை நிதனத்து அவன் மனம் அந்ை பாை​ைின் முைல் அடிதய ைிருப்பி ைிருப்பி வசால்ைியது. அவளின் ைாய் அவதள கூப்பிட்ை​ைில் இருந்து அவள் வபயர் வனஐh என்று அேிந்து வகாண்ைான் வந்து இேங்கிய குடும்பமும் வட்டு ீ சாமான்களும் உள்றள றபாய் முடிந்தும் அவன் கால்கள் அந்ை இைத்தை விட்டு நகை மறுத்ைன. எவ்வளவு றநைம் நின்ோறனா அவனுக்றக வைரியல்தை அவன் ைங்தக சந்ைிைா வந்து றைய் வசல்வம் என்ன வசய்கிோய் வாேியா ஐஸ் கூடிக்க றபாவம் என்று ைட்ை ைான் சுய நிதனவு வபற்ோன். அவன் ைங்தக அவதன விை இைண்டு வயது இளதம என்ோலும் வசல்வத்தை அவள் றைய் என்று பிைண்ட் மாைிரிைான் கூப்பிடுவாள். அவனுக்கு 28 வயது சந்ைிைாவுக்கு 26 ஆச்சு. இருவரும் எப்பவும் பிைண்ஸ் மாைிரிைான் ஒன்ோய் ைிரிவது வைக்கம் சந்ைிைா வயது கைந்தும் ஏறைா வநடுக படிக்க என்று புத்ைகத்தை தூக்கி வகாண்டு ைிரிவது வைக்கம் ஆனால் ஒரு பத்ைாம் வகுப்பு றசாைதன கூை பாஸ் பண்ண முடியாமல் ைந்தையின் வசல்வாக்கால் ைான் பாஸ் பண்ணியைாக அயலுக்குள்றள ஒரு கதை.


அவள் 12 ம் வகுப்பு படிக்கும் றபாது ஒரு ைான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு றபாே வைியில் வகாழும்பில்

இருந்து வந்து குடி இருந்ை ஒரு சிங்கள தபயன்

கூை ஒரு நாள் ஓடிறய றபாய் விட்ைாள். அந்ை விசயம் வைரிந்து முை​ைியார் றபாய் வகாழும்பில் அவதள ைிருப்பி பிடிச்சு வந்து ஒன்றும் நைக்காை மாைிரி

மன்னிச்சு வட்டில் ீ றசர்த்ை கதை அைசல் புைசைாக

றவறு அடிபடும். அவள் கதை இப்படி இருக்க அவளுக்கு ைன் அண்ணா வசல்வத்ைின் றபாக்கில் வகாஞ்ச நாளாக சந்றைகம் வை வைாைங்கியது. எப்ப பார்ைாலும் றபாய் றகற்ேில் நிற்பதும், ஏறைா றயாசித்துக் வகாண்டு முற்ேைிறை மல்ைிதக பந்ைலுக்குள் இருப்பதும், சாபிை வந்ைால் கூை இப்ப அதமைியாக சாப்பிடுவதும் இப்படி கன மாற்ேங்கதள கண்ைாள். இப்ப தபகிளில் ஊர் சுற்றுவதும் குதேந்து விட்ைது, எப்ப பார்ைாலும் எதைறயா றைடுகிே மாைிரி ஐன்னலுக்கும் முற்றுத்துக்கும் வாசலுக்கும் ைிரியும் அவதன பார்த்து அன்று சந்ைிைா றகட்டு விட்ைாள் அவளுக்கு வகாஞ்சம் அல்ை வசல்வத்ைின் மனது நல்ைாகறவ விைங்கி விட்ைது, பக்கத்ைில் வனொ குடிவந்ை அன்ேிைிருந்து அவனின் றபாக்கு மாேியதை ைான் அவள் பார்கிோறள என்ோலும் மனம் ைாளாமல் வபாறுதம இைந்து அன்று றகட்றை விட்ைாள். றைய் வசல்வம் என்னைா இப்ப வகாஞ்ச நாளா உன்னில் சரியான றசஞ் இருக்கு என்ன விையம் நீ யாதையாவது ைவ் பண்ணுேியா? என்று வசால்லுைா நான் உனக்கு வகல்ப் பண்ணுேன் என்று சந்ைிைா வசான்ன றபாது வசல்வத்துக்கு

கிணத்ைில் விழுந்து ைவிப்பவனுக்கு ஏே ஒரு

கயிறு கிதைச்சு மாைிரி இருந்ைது அவள் றபச்சு. இல்தை சந்ைிைா அப்படி ஒன்றும் இல்தை இருந்ைா நான் உனக்கு வசால்ைாறம றவறு யாருக்கு வசால்லுவன் எனக்கு வகாஞ்ச நாளா மனசு சரி இல்தை என்ோன் ஒரு வவட்க சிரிப்றபாடு, ஆனால் மனறமா சந்ைிைா கண்டு பிடிச்சுட்ைாள் பறை கில்ைாடி அப்பா இவள் என்று வசால்ைியது. சிகைட்தை பத்ை தவச்சாலும் அவன் முகத்ைில் றைான்ேி மதேந்ை அந்ை அசடு வைிஞ்ச வவட்கத்தை சந்ைிைா கண்டு விட்ைாள், அவளுக்கும் ைவ்தவ பத்ைி நல்ைா வைரியும் அவளது ைவ்தவ எல்ைாரும் எைிர்த்ை றபாதும் அவன் மட்டும் ைான் ஆைரிச்சான். முத்ை அக்காவும் அப்பாவும் ைான் ஏறைா அவள் வசய்ய கூைாை ைப்தப வசய்து விட்ை​ைாக அவதள றைடி பிடிச்சு வட்தை ீ ைிருப்பி கூட்டி வந்து விட்டினம். அவள் முைல்


ைவ்ைான் நிதே றவேல்தை வசல்வத்ைின் மனசில் ைவ் இருந்ைா அவனுக்கு வகல்ப் பண்ண றவண்டும் என்றே துணிந்து விட்ைாள். அைனால் சந்ைிைா வசான்னாள் றைய் வசல்வம் எனக்கு வைரியும் நீ வநடுக பக்கத்து வைதை​ைான் ீ பார்கிோய் என்று என்ன அந்ை வனொ தவ ைவ் பண்ணுேியா? என்று றநைாக ைங்தக றகட்ை றபாது அவனுக்கு என்ன வசால்வது என்றே வைரியல்தை. சீ சீ நான் சும்மா ைான் பார்ைன் யார் அந்ை வட்டுக்கு ீ குடி வந்ைது என்று ஆனாலும் சந்ைிைா அந்ை றகள் பைய நடிதக பூர்ணிமா மாைிரி வடிவாக அல்றைா இருக்கிோ? என்று ைன் மனைில் பட்ைதை வசால்ைி றபாட்ைான் ஓ அது ைான் நீ வநடுக பார்ைியா அவள் ஸ்கூலுக்கு றபாகும் றபாதும் வரும் றபாதும் என்று சந்ைிைா சிரித்ைாள். இது நைந்து இைண்ைாவது நாள் வசல்வம் எைிர்பாைாமல் சந்ைிைா வவளியில் றபாய் விட்டு வரும் றபாது அந்ை வனொ தவயும் வட்டுக்கு ீ கூட்டிக்கிட்டு வந்ை றபாது அவன் அைிர்ச்சியில் அசந்றை றபானான். சந்ைிைா ைான் கூப்பிட்ைாள் வசல்வம் இது பக்கத்து வட்டு ீ வனொ, நான் தைபைரிக்கு றபான றபாது வனொ தவ மீ ற் பண்ணினன் அவ றைடின ஸ்றைாேி புக் என்னிைம் இருக்கு அது ைான் ைாைன் என்று கூட்டி வந்ைனான் என்று வசால்ைி இருவதையும் அேிமுக படுத்ைி விட்டு உள்றள றபாட்ைாள் புக் எடுப்பைற்காக. றகாைில் ைனித்து விைப்பட்ை வனொவுக்கு வசல்வத்ைின் முன் இருப்பது வபரும் கூச்சமாக இருந்ைாலும் அவள் அதை மதேத்துக் வகாண்ைாள் இது ைான் நல்ை சாட்டு என வசல்வம் அவதள பார்த்து நீங்க எந்ை ஸ்கூலுக்கு றபாேன ீங்க? என்று வைாைங்கி அவதள பற்ேிய விபைங்கதள

வகாஞ்சம் அேிந்து வகாண்ைான்.

இங்க பாரும் வனொ நீர் ஏைாவது புக்ஸ் கிதைக்காட்டி என்னிைம் வசால்லும் நான் றபாய் அந்து வபரிய தைப்ைரியிைாவது உமக்கு எடுத்து ைருவன் எனக்கு நிதேய தைம் இருக்கு.

என்னிைம் றயாசிக்காம நீர்

எந்ை வகல்ப் என்ோலும் றகளும் என்ே றபாது வனொ ஓறக ைாங்ஸ் வசல்வம் எனிறமல் நான் அப்படின்ன உங்களிைம் வசால்லுேன் எனக்கு நல்ை புக்ஸ் எடுத்து ைாங்றகா. நீங்களும் புக்ஸ் வாசிக்கிேன ீங்கறள? என்று வனொ றகட்ை றபாது ஒரு நாளும் மினக்கட்டு இருந்து புக்ஸ் வாசிக்காைவன் ஓ நான் நிதேய


புக்ஸ் வாசிக்கிேனான் என்று ஒரு வபாய்தய வசால்ைி தவச்சான். சந்ைிைா இதை றகட்டு வகாண்டுைான் வந்ைாள் ஆனால் அவள் அதை றபாட்டு வகாடுக்கதை வபாங்கி வந்ை சிரிப்தப கஸ்ைப்பட்டு அைக்கி வகாண்ைாள். ஆனால் பிேகு பார்த்ைால் வசல்வம் ஓடி ைிரிந்து நல்ை நல்ை ஸ்றைாேி புக்ஸ்சாக வாங்கி வகாணந்து அலுமாரியில் அடுக்கி தவத்ைதையும், வபாறுதமயாக அதுவும் வவளியில் முற்ேத்ைில் இருந்து வனொ பார்கும் படியாக வாசிப்பதையும் கண்டு சந்ைிைாவுக்கு மட்டும் அல்ை றவதைக்கு றபாய் விட்டு வருகிே அக்கா மாரும் அண்ணன் மாரும் அப்பாவுக்கும் கூை ஆச்சரியமாக ைான் இருந்ைது. இந்ை புக்தஸ வகாடுத்து வாங்க அடிக்கடி வனொ வந்ைாள், சந்ைிைா எக்ஸ்ைாவாக ைான் உள்றள இருந்ைாலும் வசல்வத்ைின் ஆதச நிதே றவே றவணும் என்பைற்க்காக உள்றள இருந்து வகாண்றை வசால்லுவாள் றைய் வசல்வம் வனொ வந்ைா இந்ை புக்தக அவவிைம் வகாடு நான் வை​ைிறபனில் இருக்கிேன் என்றோ அல்ைது படிக்கணும் என்றோ வசால்ைி விடுவாள் அது வசல்வத்துக்கு வனொறவாடு கதைக்க நல்ை வாய்பாக றபாய் விட்ைது. அன்றும் ஒரு நாள் வனொ வந்ை றபாது சந்ைிைா உள்றள இருந்து வகாண்டு வவளிறய வைறவ இல்தை வசல்வம் வனொ இருங்றகா நான் கூல் டிரிங்ஸ் எடுத்து வாைன் என்று வசால்ைி உள்றள றபாக வனொ இல்தை றவண்ைாம் வசல்வம் என்று ைடுத்தும் றகட்காறம கிச்சினக்குள் றபான றபாது சந்ைிைா தகயில் றகாைா கிளாதச வகாடுத்ைாள். என்ன சந்ைிைா நீ உள்றள இருந்து வகாண்டு வைாமைா இருந்ைனி? என்று வசல்வம் றகட்க றைய் வசல்வம் நான் ஏறைா வைணும் என்று நீ எைிர்பார்த்ை மாைிரி வசால்லுோய்,

நீ நான் வைக் கூைாது என்று ைாறன

நிதனத்ைனி அப்ப ைாறன நீ அவ கூை ைனியா கதைக்கைாம் என்று சிரித்ை றபாது வசல்வத்துக்கு ைங்தகயின் இைகசிய வகல்ப் விைங்கியது. ஏய் நீ றநாட்டி றகள் என்று அவள் ைதையில் குட்ை றபானான் அப்ப சந்ைிைா வசான்னாள் இந்ை கூல் டிரிங்தஸ வகாடுத்து இன்றே உன் ைவ்தவ வசால்லு நான் வவளியில் வைவில்தை,

எது நைந்ைாலும் நான்

வை மாட்ைன் இப்ப எங்க வட்டிலும் ீ யாரும் இல்தை. அவ வட்டிலும் ீ இப்ப யாரும் றவதையால் வைவில்தை நீ றபாய் அவறளாடு வடிவாக கதை என்று ஏறைா நண்பி வசால்வது றபால் வசால்ைி கிளாதச அவன்


தகயில் வகாடுத்து கண்தண சிமிட்டிய றபாது வசல்வத்துக்கு ஒறை மகிழ்சி ஒரு இனம் வைரியா புல்ைரிப்பு ஏற்பட்ைது. ைிரும்பி முற்ேத்துக்கு வந்ை றபாது வனொ தக நிதேய மல்ைிதக பூக்கதள பிடுங்கி தவத்ைிருந்ைாள். வசல்வம் நான் உங்க பந்ை​ைில் இருந்து பூ வகாஞ்சம் பேித்துட்ைன் நல்ை வாசம் எனக்கு மல்ைிதக நல்ைா பிடிக்கும் என்று சிரித்துக் வகாண்றை வசான்னாள். பைவாயில்தை வனொ உமக்கு இல்ைாை பூவா எங்களிைம் இன்னும் நிதேய மல்ைிதக மைம் இருக்கு நீர் றவணுமாகில் உமக்கு ஒரு மல்ைிதக கண்றை எடுத்து ைாைன் நீர் வட்தை ீ நை​ைாம் என்ோன். றகாைாதவ தகயில் வகாடுத்து குடியும் வனொ நீர் எப்ப வந்ைாலும் அவசைப பட்டு வகாண்டு ஓடுவர்ீ இன்தேக்காவது வகாஞ்சம் இரும் சந்ைிைா வந்துடுவா

அதுக்கு பிேகு வட்தை ீ றபாகைாம் உமக்கும்

இன்னும் அம்மாவும் வட்தை ீ வைவில்தை ைாறன? இப்ப அங்தக றபாய் என்ன வசய் றபாகிேீர் என்ே றபாது அவன் கண்கள் மட்டும் குரு குரு என்று அவள் அைதக ைசிக்க மறுக்கதை. அவள் றபாட்டிருந்ை ரீ றசட்டுக்கிளால் விம்மி அவன் கண்தண பேித்ை அந்ை மார்பைதக ைசித்ைது மனசு, முைங்காலுக்கு றமல் நின்ே இறுக்குமான ஸறகட்டுக்கு கீ றை வைரிந்ை அந்ை கால் அைகு அவதன என்னறவா வசய்ைது கண்ணுக்கு முன்றன மல்ைிதக பூ அவள் பேித்து விட்ைாள், ஆனால் அவன் கண்ணுக்கு முன்றன வசக்க வசறவல் என்று நிக்கும் இந்ை ைாமதை பூதவ அவனால் பேிக்க முடியுமா? அவன் மனம் பை கற்பதனதய றைடி ஓை கண்கறளா அவள் அைதக அள்ளி பருக தககறளா அவளிைம் கிளாதச நீட்டியது, றகாைா கிளாதச வாங்கும் றபாது அவன் விைல் வமல்ை அவள் தகயில் பட்ை றபாது அவள் கண்கள் நாணத்தை காட்டின. அவள் வசவ் இைழ்கள் பட்டும் பைாமலும் றகாைாதவ குடிக்கும் அைதக வசல்வம் ைசித்ைபடி இருந்ைான். அவன் எண்ணம் பைங்களில் வரும் றொடிகதள எண்ணி டுயட்றை பாடியது,

ைிடீவைன்று வனொவின் தகயில் இருந்து கிளாஸ் கீ றை

விழுந்து உதையைான் கற்பதனயில் இருந்து விடுபட்டு வனொதவ கவனித்ை றபாது அவள் ைதை சாய்ந்து தக றசார்ந்து கண் மூடி றபாய் இருந்ைதை கண்டு பயந்து பைேி றபானான்.


வனொ வனொ என்று பை ை​ைதவ கூப்பிட்டும் அவள் எைவில்தை என்னைா இது றகாைா குடித்ைவுைன் மயங்கிட்ைாள் என நிதனக்க அவனுக்கு பயத்ைில் மூச்றச றபாய் விடும் றபால் இருந்ைது, அதுவும் அவன் ைன் தகயால் வகாடுக்க இப்படி ஆயிற்று என பைேிய படி அவதள வமல்ை ைட்டி எழுப்ப பார்ைான், அவறளா றசார்ந்து அவன் பக்கமாய் விை வைாைங்கறவ சட்வைன்று அவதள ைாங்கி தூக்கி வகாண்டு உள்றள றபாய் கட்டிைில் கிைத்ைினான் நல்ை காைம் மூச்சு மட்டும் சீைாக வருவதை எண்ணி ஆறுைல் பட்ைான், அவதள படுக்க தவத்து விட்டு சந்ைிைா என்று கத்ைி வகாண்டு உள்றள ஓை சந்ைிைா பைற்ேம் இல்ைாமல் வந்து என்ன என றகட்ைாள். சந்ைிைா வனொ றகாைா குடிச்ச தகறயாடு மயங்கிட்ைா நான் வகாணர்ந்து உள்றள கட்டிைில் படுக்க தவத்து இருக்கிேன் நீ ஒருக்கா அவவுக்கு கிட்ை இரு, நான் வைாக்ைதை கூப்பிை றபாேன் என்று வசால்ைறவ சந்ைிைா பைேி றபாய் வைாக்ைர் வந்ைா இப்ப நீ ைான் மாட்டிப்பாய் றகாைாவுக்குள்ள நித்ைிதை மருந்தை கைந்து நீைான் வகாடுத்ைது என்று வைரிய வந்ைா அவ்வுளவுைான் என்ோள். வசல்வம் உைறன ஏய் நான் எங்தக கைந்ைனான்? என்று பைேறவ றைய் நான் ைான் கைந்ைனான் அப்பைாறன அவள் மயங்க நீ தூக்க

உன் ைவ்

வசட்ைப்பாகும் என்று சிரித்ைாள், இப்ப அதை மணித்ைியாைத்ைில் அவள் எழும்பிடுவாள் வசல்வம், அதுவதைக்கும் நீறய அவதள பார்த்து ைசித்துகிட்டு இரு என்று வசான்ன சந்ைிைாதவ பார்த்து வசல்வம் முைல் முதேயாக முதேத்ைான், சனியறன இப்ப எனக்கு றைதவ இல்ைாை வகட்ை றபதை வாங்கி ை​ைவா இப்படி வசய்ைனி? இந்ை விையம் வைரிந்ைா சும்மா வந்து றபான வனொ எனி வைவும் மாட்டுது என்று கத்ைி தக ஓங்கி அடிக்க றபானனனான், சந்ைிைா உைறன றபாைா றபா எல்ைாம் உனக்காக ைான் நான் வசய்ைன் இங்தக நிக்காம அங்தக றபாய் ஏைாவது நல்ைது வசய்து அவள் அனுைாபத்தை வபே பார் என்று வசால்ைி றபாட்டு உள்றள ஓடினாள். வசல்வத்துக்கு

முைல் முதேயாக பயம் என்ோல் என்னவவன

இப்பைான் வைரிந்ைது, எத்ைதன ை​ைதவ வபண்கதள கைாட்ைா பண்ணி இருப்பான், ஆனால் வனொதவ கண்ை நாள் முைல் அவதன அேியாமல் அன்பு வபருக்கு எடுத்து உள்ளுக்குள் என்னறவா வசய்கிேறை கால்கள் ைடுமாே வனொவிைம் வந்து எைிறை கைிதைதய றபாட்டு


அவதள பார்த்து வகாண்டிருந்ை றபாது பயம், காைல், கவதை எல்ைாம் ஒன்று கூடி வதைத்ைது, இந்ை சந்ைிைா வசய்ை றவதையாறை யாைாவது வந்ைால் ைனக்கு ைான் ஏச்சும் றபச்சும், வகட்ை றபரும் வரும் என்று பயந்ைான், வனொ ைப்பா நிதனப்பாறளா என்று ஒரு பயம் இவ்வளவு அருகாதமயில் கண்முன்றன படுத்து கிைக்கும் அவள் வகாள்தள அைகு றவறே என்னறவா வசய்ைது தககள் பைபைத்ைன கண்கள் குருகுருத்ைன. குனிந்து அவள் முகத்ைில் ஒரு முத்ைம் வகாடுக்கைாமா என நிதனத்து மூச்சு காற்று படும் வதை அவள் முகத்துக்கு றநறை றபானான் ஆனால் ஏறைா ஒன்று அவதன ைடுத்து விட்ைது, முந்ைின வசல்வம் என்ோல் இப்ப ஒரு வபண் கண்முன்றன கிைக்க சும்மாவா இருந்ைிருப்பான்? அதைமணித்ைியாைம் கைித்து கண் ைிேந்ை வனொ அவதன பாத்ைதும் எழும்பி உட்கார்ந்ைாள்,

உைறன வசல்வம் ஒன்றும் வைரியாை மாைிரி

என்ன நைந்ைது வனொ நீர் மயங்கி விழுந்ைிட்டீர் நான் ைான் உம்தம தூக்கி இங்தக வகாணர்ந்து படுக்க விட்ைனான், வைாக்கைதை கூப்பிட்ைால் பிேகு என்ன என்ன பிைச்சதன வருறமா என்று பயந்ைிட்ைன், இப்ப எப்படி இருக்கு என்று அவதள றகட்க வனொவுக்கு மயக்கம் நல்ைாக ைீைாை றபாதும் நைந்ைதை எண்ணி சரியாக கூச்சப்பட்ைாள். வசாேி வசல்வம் எனக்கு சிை றவதள இப்படி மயக்கம் வந்ைிருக்கு நான் வட்தை ீ றபாேன் என்று வசால்ைி எழும்பிய றபாது வசல்வம் அவள் தகதய பிடித்து ைாங்கி றகற் வதை வகாண்டு றபாய் விட்ைான் அன்று இருவர் மனமும் ஒருவறைாடு ஒருவர் றபச வைாைங்கியது. வசல்வம் எவ்ளவு நல்ை தபயன் இத்ைதன வசைி இருந்தும் வகாஞ்சம் ைன்னும் ைதை கனம் இல்ைாைவன் என வனொ மனைில் ஒரு எண்ணம் எப்பறவா ஏற்பட்டிருந்ைது, ஆனால் இன்று றவறே யாருமாகில் இப்படி நான் மயங்கிய றபாது என்ன வசய்து இருப்பாங்கறளா? பாவம் வசல்வம் பயந்துட்ைார் நல்ைவர் என்று அவள் மனசு வசால்ைியது, அவன் ைன்தன வைாட்டு தூக்கி இருக்கிோன் என நிதனத்து முகம் சிவந்ைது, தக பிடித்து றகற்வதை அவன் வந்ை றபாது நான் இவர் தக பிடித்து ைினம் இப்படி நைக்க காைம் வருமா என மனம் ஏங்கியது.


வசல்வத்துக்கும் அப்படி ைான் சந்ைிைா வசய்ை ைப்பு வைரியாமல் ைான் ைப்பி விட்ைதை நிதனத்து வபரு மூச்சும், அவள் றமனி வைாட்டு தூக்கியதை நிதனத்து ஒரு புல்ைரிப்பும், ைினம் நான் இவதள ைாங்கி வாை ஒரு வைி வருமா? எனவும் உள்ளம் ஏங்கியது, அவள் பக்கத்ைில் நிக்கும் ஒவ்வவாரு நிமிைமும் நல்ை வாசதன றவறு மூக்தக துதளத்ைது அது மல்ைிதக வாசத்தைவிை மிஞ்சி நின்ேது. அன்று காதை வபாழுது வபாை வபாை என்று விடிந்ைது குயிைின் பாட்டும் குருவிகளின் இதசயும் இப்றபா இரு உள்ளங்களுக்கு இனிதமயாக றகட்ைது, கைிைவனின் வபான் நிே கைிரும் மைர்கள் விரியும் ஓதசயும் கூை அந்ை இரு உள்ளங்களுக்கு துல்ைியமாக வைரிந்ைது, இப்ப எல்ைாம் வசல்வத்துக்கும் வனொவுக்கும் எப்ப விடியும் என்று ஒறை எைிர்பார்பாய் இருக்கும். ஏவனன்ோல் அன்தேய சம்பவத்துக்கு பிேகு அவர்களிதைறய உேவு வநருக்கமாகி ைான் றபாய் விட்ைது. அந்ை சம்பவத்துக்கு பிேகு வசல்வம் ைினமும் வனொ பின்னால் அவள் றபாே இைம் எல்ைாம் றபானான் அது வைரிந்தும் வனொ றபசாம இருந்ை​ைால் அவன் ைற்வசயைாக றபானது மாைிரி ஆைம்பத்ைில் நடித்ைான், இப்படி ைான் அன்றும் ஒரு நாள் வனொ வவளியிறை றபாக வந்ை றபாது

வசல்வம் றகற்ேில் ைன்தன பார்த்துக் வகாண்டு நிற்பதை

கவனித்ைாள். அவதன காணும் றபாவைல்ைாம் அவள் முகம் இப்ப தையிட்ைாக சிவக்க வைாைங்கியது, யாருக்கும் பயப்பைாம கூச்சம் இன்ேி நைந்ை அவள் கால்களும் இப்ப வகாஞ்சம் அவன் முன்பு துணிவாக நைக்க ஏறன ையங்கின. அவதள அேியாமல் எற்பட்ை இந்ை மாற்ேங்கள் அவளுக்கு புரிய வைாைங்கிய றவதள அவனும் ைனக்காகறவ ைினமும் வாசைில் நிற்பதும் ைன்தன பின் வைாைர்வதும் வைரிந்ைது.

அன்று வசல்வம்

வனொ எங்றக றபாேீர்? என்று அவதள றகட்ை றபாது

நான் ஒரு

கதைக்கு றபாேன் என்று வசான்னாள் அப்ப வசல்வம் நானும் வைட்ைா? என்ோன்.


ம் உங்களுக்கு தைம் இருந்ை வாங்க யாைாச்சும் கண்ைா ைப்பா நிதனச்சு வட்தை ீ றபாய் வசான்ன பிைச்சதன என்று வனொ வசான்னாலும், அவன் ைன் கூை வந்ைதை வபரிதும் விரும்பினாள். இருவரும் கதையில் அவளுக்கு றைதவயானதை வாங்கி விட்டு வசல்வம் றகட்ைான் வாரீைா? நாம் ஒரு ஐஸ் குடிக்க றபாவம் என்று. வனொவும் கூை றபாய் அன்று ஐஸ் பாரில் இருந்ை றபாது ைான் வசல்வம் வசான்னான் வனொ 'ஐ ைவ் யு வனொ " என்று. எனக்கு உம்தம கண்ை பிேகு ஒன்ேிலுறம மனம் இல்தை எப்ப உம்தம பார்பன், உம்தம றகட்பன் என்று மனம் அடிச்சு வகாண்றை இருக்குது, என் பிைண்ட்ஸ் கூை இப்ப என்தன ைிட்டுோங்க நான் முன்தன மாைிரி இல்தை என்று எனக்கு ஒறை வவாரீஸ் நீர் என்தன ஏற்பீறைா? என்றுஅவன் வசான்ன றபாது குைல் ைளைளத்து விட்ைது. யாருக்கும் கைங்காை அவன் மனசு அவள் அன்பு கிதைக்காம றபாய் விட்ைால் என பயந்ைது, வனொ ஒன்றுறம வசால்ைாமல் வவட்க சிரிப்புைன் ைன் தகயில் இருந்ை கான்ட் பாக்கில் இருந்ை அந்ை சின்ன ையேிதய வவளிறய எடுத்து ஏறைா கிறுக்கி வகாண்றை இருந்ைாள். என்ன வனொ ஒன்றும் வசால்ைாமல் இருந்ைா என்ன அர்ைமாம்? என்று அவன் வமல்ை அவள் தககதள எட்டி பிடித்ை றபாது அவள் தகதய இழுத்து வகாண்டு சும்மா இருங்றகா வசல்வம் ஆட்கள் பார்கினம் என்ோள். அப்ப வசல்வம் என்ன நான் றகட்கிேன் நீர் ஒன்றும் வசால்ைாமல் என்ன கிறுக்கிேீர் என்று அவளது ையேிதய பிடுங்கி பார்ைான் அைில் ஐ ைவ் யு ைா என்று அவள் எழுைி தவச்சு இருந்ைதை கண்டு அவனுக்கு மகிழ்சியில் மூச்சு முட்டியது. ஏய் கள்ளி றபசாம இருந்து வகாண்டு என்தன பயப்படுத்ைிட்ைாய் என்ோன் அவள் தககதள இப்றபா உரிதமறயாடு பிடித்து. அவளும் மறுக்கதை வனொ வின் மனைில் வசல்வம் மட்டுறம அன்று நிதேந்து இருந்ைான், அைன் பிேகு ஒவ்வவாரு நாளும் வனொ ஸ்கூலுக்கு றபாறகக்க வசல்வம் பின்னால் தபகிளில் றபாய் அவதள


ைன் தபகில் ஏத்ைி வகாண்டு றபாய் ஸ்கூைில் விடுவது வைக்க மாகி விட்ைது. எங்றக றபாேது என்ோலும் கண்டியில் இருவரும் ஆளுக்கு ஆள் வமறச ஜ்அடித்து அங்கு சந்ைித்ைனர். வனொ இப்றபா அடிக்கடி ஸ்கூல் கட் பண்ணி அவறனாடு அவன் வட்டில் ீ அவன் கூை பகல் ைங்கினாள். அவள்ைான் அவள் வட்டில் ீ கதைசியாக வவளிறய றபாவைால் யாரும் அவதள சந்றைகிக்கவில்தை. அவள் அப்பா அம்மா றவதைக்கு றபாக ைம்பி ஸ்கூலுக்கு றபாக கதைசியாக ஸ்கூலுக்கு றபாக வவளிறய வரும் அவதள அவன் இன்று ஒரு நாள் என் கூை இருப்பியா? என்று வகஞ்சி றகட்கறவ அவளும் ஒரு நாள் றபானாள் ஆது அடிக்கடி வைக்கமாகி விட்ைது. மாதை அம்மா அப்பா வரும் முன்றன வட்தை ீ வந்து நல்ை பிள்தள மாைிரி அவள் இருந்ைிடுவாள். ஆனால் அவனும் எல்தை மீ ோமல் ைான் பைகினான், வனொ ைாய் கட்டி வகாடுத்ை சாப்பாட்தை கூை அவனுக்கு ஊட்டி விட்ைாள், அவனுக்கு அது மிகுந்ை சுதவயாக இருந்ைது. அவன் வட்டில் ீ சதமயல் காைருக்கும் ைங்தக சந்ைிைாவுக்கும் இந்ை காைல் வைரியும்; சதமயல் காைன் ைாமுதவ அவன் ஒரு நாளும் பிைத்ைியாக எண்ணியது இல்தை வட்டில் ீ ஒரு ஆளாக ைான் நிதனத்ைான். அவன் சின்னனாக இருந்ை காைத்ைில் இருந்றை அவர் அங்கு றவதை வசய்கிோர், ஒரு நாள் ைாமு வந்து ைம்பி இது சரி இல்தை ஸ்கூலுக்கு றபாக விைாம அந்ை பிள்தளதய நீங்க கூட்டி வந்து இங்க ைனியா தவச்சு இருப்பது கூைாது என்று வசான்ன றபாது, அவன் ைாமு நான் ஒரு ைப்பும் வசய்ய மாட்ைன் வகைியில் அவங்க வட்டில் ீ றகட்டு நான் வனொ தவைான் மரி பண்ண றபாேன் என்று வசான்னான். காைம் ஓடியது பார்கிலும் பீச்சிலும் என்று றபாகாமல் இந்ை காைல் இப்படி இைகசியமாக றகாயில் தைப்ைரி ஐஸ் பார் அவன் வடு ீ என்று இைகியமாக வளர்ந்ைது அவள் அப்பா காணும் வதை. ஒரு நாள் ஐஸ் பாரில் இருவரும் ஐஸ் குடித்துக் வகாண்டு இருந்ை றபாது வனொவின் அப்பா இைத்ைினம் கண்டு விட்ைார், ஆனால் வனொ காணவில்தை வட்தை ீ வந்ை பிேகு ைான் வைரிந்ைது அன்று அவள் வாங்கிய அடி ஒரு நாளும் வாங்கதை வாழ்தகயில், அம்மா வந்து மேிக்காட்டி

இைத்ைினம் அவதள அடிச்றச வகாண்டிைப்பார்.


எனி எப்பவாவது அவன் கூை உன்தன கண்ைால் நீ வட்தை ீ விட்டு வவளிறய றபாக மாட்ைாய் என்று வசால்ைி றபாட்ைார். றபானால் ஸ்கூல் பிேகு வடு ீ றவறு எங்றகயும் அவளால் றபாக முடியாது பண்ணிவிட்ைார், வசல்வம் அடுத்ை நாள் அவதள கண்ை றபாது அவள் கதைக்கறவ இல்தை. பிள ீஸ் வசல்வம் என்தன வைாைர்ந்து வைாைீங்க அப்பா கண்டுட்ைார் என்று றநற்று நைந்ை கதைதய அவள் வசான்ன றபாது அழுறை விட்ைாள். வசல்வம் எனக்கு பயயமாக இருக்கு எங்க அப்பா வபால்ைாைவர் என்ன றவணுமாகிலும் அவர் வசய்வார் அவருக்கு இந்ை ைவ்றவ பிடிக்காது, என்தன வட்தை ீ நிக்க வசால்ைி றபாடுவார் வசல்வம் ஆனால் என்தன வவட்டி றபாட்ைாலும் நான் உங்களுக்காக ைான் வாழ்றவன் நீங்க என்தன தக விட்டு விடுவங்களா? ீ என றகட்கும் றபாது வனொ வின் கன்னத்ைில் கண்ண ீர் உருண்டு ஓடியது. இல்தை வனொ நான் வகைியா வந்து அப்பாறவாடு கதைக்கிேன் உன்தன எனக்கு ை​ை வசால்ைி றகட்கிேன் நீ வவாரி பண்ணாறை. என்று அவள் கண்ண ீதை துதைத்ை றபாது அவள் இல்ைாமல் வாை முடியாது என்பதை அவன் உணர்ந்ைான், அதுக்கு பிேகு வனொ தவ ைனியாக சந்ைிக்க முடியல்தை. அவள் அம்மாறவாடு வவள்ளி கிைதமகளில் றகாயிலுக்கு றபானது வைரிந்து அவதள பார்க்க அவனும் அந்ை றகாயிலுக்கு றபானால் கண்கள் மட்டும் றபசும் வாய்பு ைான் உண்டு. இதை அவள் ைாயார் மைி கண்டு விட்ைார் வனொ உனக்கு இவ்வளவு அடி வாங்கியும் இன்னும் அவதன பார்காம இருக்க முடியாறைா? இங்தக அவன் வாைது வைரிந்ைால் நாம் எனி றகாயிலுக்கும் வை முடியாது, எங்கதள அப்பா றபாக விை மாட்ைார் என்று வசான்ன றபாது. வனொ அம்மா நீங்களும் என்தன புரிந்து வகாள்ளவில்தை நான் அவறைாடு ஓடி றபாக இருக்கதை அம்மா வசல்வம் நல்ைவர் உங்கறளாடு வந்து கதைக்க ைான் இருக்கிோர் என்ோள்.

மைி வசல்வைிைம் வந்து ைம்பி நாம் இந்ை ஊருக்கு வந்ைறை எனக்கு இங்கு றவதை மாற்ேம் வந்ை படியால் ைான் நாம இங்கு வைாட்டி நீங்க றவறே யாதையாவது ைான் கல்யாணம் பண்ணி இருப்பீங்க. அப்படி நிதனச்சு வனொதவ மேந்து விடுங்றகா ைம்பி. அவர் வபால்ைாைவர் அவரின் அக்காவின் மகன் அவமரிக்காவில் றவதை வசய்கிோன் அவனுக்கு ைான் இவதள கட்டி வகாடுக்கணும்


என்று வநடுக வசால்லுவார். அவர் கதைசி வதை மனதை மாற்ே மாட்ைார். ையவு வசய்து எங்கதள நின்மைியாய் வாை வடுங்க, ீ நாங்க இங்தக வைல்தை எங்கதள நீ ங்க காணதை என்று இருங்றகா, நீங்க நல்ை பணக்காைங்க யார் றவணுமாகிலும் வபாண்ணு வகாடுப்பாங்க ைம்பி, நீங்க நல்ைவர் என்று எனக்கு விைங்குது ஆனால் என் கணவருக்கு காைல் புரியாது என்தன மன்னிசிடுங்றகா ைம்பி வனொ தவ பார்க்க வை றவண்ைாம் என்று மைி வசல்வத்ைிைம் வசான்ன றபாது. வசல்வம் அைா குதேயாக இல்தை அன்ரி நீங்க அப்படி வசால்ை கூைாது உங்க கணவருக்காக எங்க காைதை பிரிச்சிைாதையுங்றகா, நாங்க ஒரு நாளும் ைனித்து வாை முடியாது நான் வனொதவ காணாட்டி யார் கூைவும் வாழ்ந்ைிருப்பன், ஆனா எனி வனொ ைான் எனக்கு உயிர் அவள் இல்ைாட்டி அன்ரி அந்ை தைப்தப என்னால் நிதனக்க கூை முடியல்தை. என்று வசல்வம் வசான்ன றபாது வனொ வசல்வம் இருவர் கண்களும் கைங்கின. இதுக்கு பிேகு அவனால் றபசாமல் இருக்க முடியல்தை ைங்தக சந்ைிைாவுக்கு நைந்ை வைல்ைாம் வசால்ைி கண்கைங்கிறய விட்ைான். அதுக்கு சந்ைிைா றைய் வசல்வம் என் காைதை ைான் வாை விைல்தை என் ைவர் சிங்களவன் என்று. ஆனால் உன் காைலுக்கு என்ன ைதை? நீ அப்பாதவயும் கூட்டி றபாய் வபண் றகளு ை​ைாட்டி வனொதவ கூட்டிக் வகாண்டு றபாய் எங்காவது வாழ்ந்து விடு. அவள் இப்படி வசான்னறைாடு விைாமல் அந்ை வட்டிறை ீ பிரிம்பாக ஒரு இைத்ைில் பஐதன பூதச என்று எது வட்டில் ீ நைக்குது என்று வைரியாமல் இருந்ை அப்பா முை​ைியாருக்கு எல்ைாம் வசால்ைி விட்ைாள். பிேகு வட்டில் ீ எல்ைாருக்குறம இந்ை விையம் வைரிய வந்ை றபாது வசல்வம் எல்ைாரிைமும் உண்தமதய ஒத்து வகாள்ள றவண்டியைாகி விட்ைது. அக்கா ைாைா வசான்னாள் வசல்வம் அதவ எங்கதை அந்ைஸ்த்துக்கு ஏத்ை ஆட்கள் இல்தை, அதவகளிைம் என்ன இருக்கு உனக்கு சீைனமாக ை​ை? என்று றகட்ைாள் உனக்கு அைகு படிப்பு அந்ைஸ்த்து எல்ைாம் இருக்கு நீ நிதனத்ைால் பிஸ்னஸ் தகவசம் இருக்கு எல்ைாதையும் அேிந்ை நல்ை குடும்பத்ைிதை சீைனத்றைாடு உனக்கு வபண் எடுக்கைாம் என்று வாைாடினாள்.


ஆனால் வசல்வம் ஒறை பிடியாக நின்ோன் நான் கட்டினா வனொ தவ ைான் கட்டுவன் இல்ைாட்டி நீங்கள் என்தன எனி பார்க்க மாட்டீங்க நீங்க நிதனக்கிே மாைிரி நான் சாக மாட்ைன் எங்காவது கண் காணாதம றவறு றைசம் றபாடுவன் என்று பிடிவாைமாக வசான்ன பிேகு எல்ைாரும் அவனது வட்டில் ீ கப் சிப் என்ோகி விட்ைார்கள். அந்ை வட்டில் ீ அந்ைஸ்த்து பார்த்றை இதுவதை யாருதைய காைதையும் ஏற்கவில்தை. அக்கா ைாைா ைவ் பண்ணிய றபாதும் அவவின் ைவர் ஒரு றவை காைன் எங்களுக்கு ஒத்துவைாது என்று வசால்ைி முை​ைியார் ைடுத்து விட்ைார். பின் றபசி வசய்ை ைிருமணமும் கருத்து றவறு பாட்ைால் பிரிந்து விை ைாைா ைன் ஆசிரிதய வைாைிதைறய வசய்து வகாண்டு அந்ை குடும்பத்தை நைாத்தும் ைதைதம பைவியில் இருந்ைாள். அடுத்ைவள் அமைா வைரிந்ை தபயதன ைவ் பண்ணிய றபாதும் அது முதே ஒத்து வைவில்தை என ைடுத்து றவறு ஒருவனுக்கு ைான் முை​ைியார் மணம் வசய்து தவத்ைார். இதையிதை இைண்டு பசங்களும் அப்பா வசால்லு றகட்ை மாைிரி

றபசி வசய்ை மாைிரி வசட் பண்ணி ஒரு

மாைிரி ைமக்கு பைக்கமான வபண்கதள கல்யாணம் வசய்து வவளி ஊரில் இருக்கிோர்கள். இன்வனாருத்ைன் அவன்ைான் அப்பா வசான்ன மாைிரிறய என்ெினியரிங் முடித்து அப்பா றபசிய வபண்தண சீைனமும் வாங்கி கட்டினான் என்ோல். மூன்ோவது வபண் சீயாமா ைன்றனாடு யுனிவ சிற்ேியில் படிச்சவதன ைவ் பண்ணி வை யாரும் அது யார் என்றே வைரியாை ஆதள எப்படி கல்யாணம் பண்ணி தவப்பது என்று மறுக்கறவ அவள் ைன் பாட்டுக்கு அவறனாடு வைெிஸ்ைர் மரீஜ் வசய்து வகாண்டு றவறு இைத்ைில் வாழ்கிோள் ைிரும்பி வட்டுக்கு ீ வைறவ இல்தை. யாைாச்சும் அவறளாடு வை​ைி றபானில் அப்பாவுக்கு வைரியாமல் கதைச்சா சரி இப்ப அந்ை வட்டில் ீ இருப்பது ைாைா அக்காவும் ைங்தக சந்ைிைாவும் வசல்வமும் முை​ைியாரும் இன்னும் ஒரு அன்ரி முதேயான வபண்ணும் றவதை காைரும் ைான். முை​ைியார் கதைசியாக மகன் வசல்வத்ைின் காைதை

அவதன இைக்க

மனம் இல்ைாமல் ஒத்துக் வகாண்ைார். வருகிே வவள்ளி நல்ை நாள் பார்த்து பக்கத்து வட்டுக்கு ீ வபண் றகட்க றபாவைாக முடிவாச்சு. இைற்கிதையில் வனொ வட்டில் ீ ஒரு காரில் ஆட்கள் ை​ைல் புை​ைாக


வந்து இேங்கி றபானதை அேிந்து என்ன நைக்குது என அேிய ஆவைில் வசல்வமும் சந்ைிைாவும் றநைம் பார்த்து காத்ைிருந்ைனர். அன்று மாதை வசல்வம் பிைண்ட்ஸ் கூை சந்ைியில் நின்ே றபாது வனொ வின் ைம்பி வந்து ஒரு புக்தக வகாடுத்து அதை அக்கா உங்கிட்தை வகாடுக்க வசான்னா என்று வகாடுத்து விட்டு ஓடி விட்ைான். அது என்ன என்று றகட்டு அவன் பிைண்ஸ் ஒறை வைால்தை வசல்வத்ைின் ைவ் விையம் அவர்களுக்கும் வைரிந்ைறை. நைந்ைது எல்ைாம் றகட்டு எனி என்ன நைக்குறமா என்பைில்

எல்றைாருறம கவதை பட்ைனர்.

வசல்வம் கவதையாக இருப்பது கண்டு பிைண்ட்ஸ் வசான்னாங்க வசல்வம் நீ என்ன றவணுமாகிலும் வசால்லு நாம உைறன வசய்ய காத்ைிருக்கம், வனொ தவ கைத்ைிக் கூை ைருவம் பயப்பைாறை என்று வசான்ன றபாது, வசல்வம் சீ அப்படி வசய்ைால் வாழ்தகயில் மகிழ்ச்சிறய இல்தை ைா. வனொவும் இதுக்கு ஒத்து வைமாட்ைா நான் என் வட்தையும் ீ அப்பாதவயும் ைனிய விட்டு எங்றக ஓடி றபாேது என்று ைடுத்றை விட்ைான். அந்ை புக்கு குள்றள ஒரு வைட்ைர் இருந்ைது அைில் அவமரிக்காவில் இருந்ை அவளின் அத்ைான் ஊருக்கு வந்து விட்ை​ைாகவும் இன்று அவர்கள் வட்டுக்கு ீ வந்து றபானைாகவும் அவள் அத்ைான் ைவத்துக்கு ைான் அவதள அப்பா கட்டி வகாடுக்க றபாேைாக வட்டில் ீ டிதசட் பணணியாச்சு என்று, உைறன வந்து வட்தை ீ கதைக்க வசால்ைி அைில் எழுைி இருந்ைாள் அவள் அழுது அழுது எழுைியது

அந்ை கண்ண ீரில்

மதேந்ை எழுத்துக்களில் வைரிந்ைது. வவள்ளி கிைதம எப்ப வரும் என்று பார்த்து அந்ை கிைதம முழுதும் அவன் தூங்காமறை இருந்ைான். ஒரு வைியா வவள்ளியும் வந்ைது ஒரு வட்டுக்கும் ீ றபாகாமல் ைான் உண்டு ைன் பூதச அதே உண்டு என்று இருந்ை முை​ைியார், அன்று மகள் ைாைா சந்ைிைா மகன் வசல்வம் வட்டில் ீ இருந்ை அன்ரி எல்ைாருமாக ஐந்து றபைா றபாகணும் என்று முதேயும் பார்த்து பக்கத்து வட்தை ீ றபாய் வாசல் வபல்தை அடிச்ச றபாது வனொ வின் அம்மாைான் கைதவ ைிேந்ைார், ைிேந்ைவள் இவர்கதள கண்ைதும் அைிர்சி அதைந்ைாள். வாங்றகா என்று வாய் வசான்னாலும் றமல் எல்ைாம் ஒரு நடுக்கம் பைவியது, அவளுக்கு


காைணம் இவர்கள் வந்ை றநாக்கறம வைரிஞ்சு றபாச்றச வட்தை ீ எனி என்ன நைக்குறமா என பயத்ைில் பைற்ேமாய் நின்ோர். சத்ைம் றகட்டு வந்ை இைத்ைினம் முை​ைில் அைிர்சியாக ைான் றபானார் காைணம் அவர்கள் குடி வந்து இைண்டு வருைமாச்சு முை​ைியார் அந்ை றைனுக்குள் எங்காவது றபாய் அவர் காணவில்தை.

முற்ேைில் சிை

சதமயம் கண்டு இருக்கிோர்.அல்ைது எப்ப பார்த்ைாலும் காரில் வவளிறய றபாய் வரும் முை​ைியார் இன்று அதுவும் மகள் ைாைா சந்ைிைா எல்ைாரும் ஏன் வந்ைிருக்கினம் என எண்ணிய படி வாங்றகா என்று வசான்னார். வகாஞ்ச றநைம் யார் முை​ைில் என்ன றபசுவது என்று வைரியாமல் அதமைியாய் இருக்க சந்ைிைாைான் ைான் ரீயுசனுக்கு றபாக றநைம் ஆச்சு என்று சும்மா வைாைக்கினாள். இவர்கள் வந்ைதை அேிந்து வனொவுக்கு வநஞ்சு பை பை என்று அடித்துக் வகாண்ைது. வசல்வம் வசான்ன படி வந்ைதையிட்டு மகிழ்ச்சி ஒரு புேம் என் அப்பா என்ன வசால்ை றபாோறைா என்ே பயம் ஒரு புேம் அவதள பிடுங்கி ைிண்ைது. இைத்ைினம் சும்மா றகட்ைார் முை​ைியாதை பார்த்து எப்படி சுகமாய் இருக்கிேீங்களா? என்ன இன்று இந்ை பக்கம்? ஏைாச்சும் வறசைமா ீ வட்டில்? ீ என்று றகட்ைார். அதுக்கு முை​ைியார் எனிறமல்ைான் விறசைம் வை இருக்குது என்று வசால்ைி சிரித்ைார். பாருங்றகா உண்தமயில் நான் நம்பதை இந்ை கதைதய, எல்ைா இைமும் சுத்ைிே வசல்வத்துக்கு உங்க வபண்தணைானாம் பிடிச்சு றபாச்சு எவ்வளறவா வசால்ைியும் றகட்கதை உங்க மகளும் எங்க வசல்வமும் ஒருவதை ஒருவர் விரும்புகினம் நாம் ைான் அதை நல்ை படி முடித்து தவக்கணும். அதுைான் உங்களிைம் கதைத்து ஒரு நாள் குேிக்கைாம் என்று வந்ைன் என்ோர். உைறன இைத்ைினம் உங்களிட்தை பணம் இருக்கைாம் ஆனால் பண்பு இல்தை பாருங்றகா உங்க மகன் இப்படி எத்ைதன வபட்தைகறளாடு சுத்ைினாறைா யாருக்கு வைரியும்? எனக்கு இருப்பது ஒரு மகள் அவதள நான் என் அக்கா தபயனுக்கு ைாைன் என்று வாக்கு வகாடுத்து விட்ைன், அறைாடு உங்க மகன் பணம் இருக்கு என்ே ைிமிரில் படிப்பதப முடிக்கதை, என் மருமகன் அவமரிகாவில் என்ெினியைாக இருக்கிோன். ையவு வசய்து இந்ை றபச்தச இத்றைாடு விட்டு விடுங்க என்ோர்.


முை​ைியாருக்கு முகத்ைில் அதேந்ை மாைிரி இருந்ைது இைத்ைினத்ைின் றபச்சு அவைால் என்ன எனி றபசுவது என்றே வைரியல்தை, உைறன ைாைா வசான்னாள் நீங்கள் அவன் படிக்கதை என்று வசால்லுேீங்க அவமரிகாவில் உங்க மருமகன் உதைத்து றை​ை றபாே வசாத்தை றபாை பை மைங்கு வசாத்து எங்க ைம்பி வசல்வத்துக்கு இருக்கு, அவனும் இங்க நல்ை ஸ்கூைில் பைின் முன்ோம் வகுப்பு வதை படித்து பாஸ் பண்ணி இருக்கான். நாம ைான் எனி ஏன் படிச்சு நாதள மினக்கடுத்ைாமல் பிஸ்னஸ் பார்க்க அண்ணா ைனியா கஸ்ைப்படுகிோர் அவருக்கு வகல்ப் வசய்ய வசால்ைி வசால்ைி அவதன படிப்தப நிப்பாட்டினம், இதை நீங்கள் ஏறைா குதேவாக றபசுேீங்க, வசல்வம் ஆதச பட்ை காைணத்துக்காக ைான் நாம் எல்ைாம் உங்க படி ஏேி வந்றைாம். உங்க மகள் வனொவும்ைான் ஆதச பட்ைா, ைவ் பண்ணின இைண்டு றபதையும் நமாக றசர்த்து தவத்ைால் மைிப்பாக இருக்கும் என்பது ஏன் உங்களுக்கு புரியல்தை என்று வசால்ைியும் இைத்ைினம் படியல்தை.

ையவு வசய்து நீங்க இந்ை கதை கதைக்கிேது என்ோல் எழும்பி றபாங்றகா கதைசி வதைக்கும் இது நைக்காது . என் மகள் நான் வசால்கிே கல்யாணத்தை ைான் வசய்யணும் அதையும் மீ ேி ஏைாச்சும் வசய்ைால் நான் அவதளயும் சுட்டு றபாட்டு என்தனயும் சுட்டுக் வகாண்டு வசத்ைாலும் சாவன் என்று கத்ைினார். இதை றகட்ை வனொ அப்பா ஏன் இப்படி வசால்லுேீங்க வாை றபாேது நானா நீங்களா? என்று றகட்ைாள். இைத்ைினம் நீ றபா உள்தள என்று கத்ைறவ அவளால் அழுவதை ைவிை றவறு ஒன்றும் வசய்ய முடியல்தை. எவ்வளவு எடுத்து வசால்ைியும் இைத்ைினம் ைன் பிடிவாைம் விைறவ இல்தை. கதைசியாக முை​ைியார் வசான்னார் ஒரு றவதள நீங்கள் சீைனம் ஏதும் றகட்பம் என்று நிதனத்து றவணாம் என்று வசால்லுேீங்கறளா? எங்கிளிைம் சீைனத்றைாடு வை ஆயிைம் வபாண்ணுகள் ைவம் இருக்க இவன் வசல்வம் ஆதச படும் உங்க பிள்தளதய றகட்பது அதவ சந்றைாசமாக இருக்கணும் என்பைற்க்காகறவ ஒைிய எமக்கு நீங்க எதுவுறம ை​ை றைதவ இல்தை என்று வசால்ைியும், இைத்ைினம் மரியாதை குதேவாக கதைக்கறவ முை​ைியாரும் மகள் ைாைாவும் றகாபமாக எழும்பி வட்தை ீ றபாய் விட்ைார்கள்.


அைன் பிேகு வசல்வம் வசான்னான் இங்தக பாருங்றகா நான் நிதனச்சால் வனொதவ தூக்கி வகாண்டு றபாய் கல்யாணம் பண்ணுவன். உங்க சம்மைறம எனக்கு றைதவ இல்தை ஆனால் வனொ சந்றைாசமாக வாைறவணும் என்பைற்காக ைான் நான் முதேயாக வபண் றகட்டு வந்ைன். ஆனால் நீங்கள் எந்ை மரியாதையும் வைரியாை ஒரு காட்டு மனிசன் என்று இப்ப வைரிஞ்சுட்ைன் என்ோன். சந்ைிைாவும் வபால்ைாை றகாபத்ைில் என்ன வபரிய படிச்ச பணம் தவத்ைிருக்கிே ஆட்கள் மாைிரி கதைக்கிேியள். எங்க வசல்வத்துக்கு வாை மாைத்துக்குள்தள நல்ை வடிவான வபண்ணாயும், படிச்ச வபண்ணாயும் சீைனத்றைாடு நாங்கள் எடுத்து காட்டுேம் பாருங்றகா. காைல் கத்ைரிக்காய் ஒன்றும் விைங்காை மனிசர்கறளாடு மினக்கட்டு நாம் வந்து கதைத்ைது ைான் மிச்சம் என்று ஆறவசமாக பை பை வவன்று வகாட்டி விட்ைாள் ைன் ஆத்ைிைத்தை. அழுது வகாண்டு நின்ே வனொதவ பார்த்து சந்ைிைா வசான்னாள் வனொ நீர் எங்க வசல்வம் றவணும் என்று நிதனத்ைா இப்பறவ வாரும் என் கூை, நாறன இந்ை கல்யாணத்தை நைாத்ைி தவப்பன் என்று வசால்ை, இைத்ைினம் சுவரில் மாட்டி தவத்ைிருந்ை ஒரு துவக்தக ஓடி றபாய் தகயில் எடுத்து இண்தைக்கு எல்ைாதையும் சுட்டு ைள்ளி றபாட்டு நான் வெயிலுக்கு றபானனாலும் பாவாயில்தை என்று கத்ைறவ. வனொவின் ைாய் மைி பீள ீஸ் றபாங்க சந்ைிைா என்று வசால்ைி வசல்வத்தையும் சந்ைிைாதவயும் வவளிறய அனுப்பி கைதவ மூடினாள். இைண்டு வருைமாக பார்த்து பார்த்து வளர்த்ை காைல் வசடி அன்று கண்ண ீரில் கதைந்ைது

கூடி ைிரிந்ை றொடி புோ இைண்டு அன்று கல்

வநஞ்சக்காைன் ஒருவனால் பிரிக்கப்பட்ைன.

அதுக்கு பிேகு வனொ வவளியில் வருவறை இல்தை அவளுக்கு ைதை விைிக்க பட்டு விட்ைது. வசல்வம் பசி இன்ேி தூக்கம் இன்ேி நதை பிணமாகறவ உளன்ோன். அவன் வட்டில் ீ எனி யாரும் அந்ை வட்டுக்கு ீ வசத்ைாலும் றபாக மாட்டினம் இவ்வளவு நாளும் மைிப்றபாடு வாழ்ந்ை முை​ைியார் குடும்பத்துக்கு அது ஒரு வபரிய அவமானமாக வைரிந்ைது. அைனால் ஆத்ைிைம் வகாண்ை முை​ைியார், வசல்வத்துக்கு உைனடியாக நல்ை இைத்ைில் அவர்களுக்கு காட்ை ஒரு மாைத்துக்குள் கல்யாணம் நைத்ைி காட்ை றவணும் என்று முடிவு வசய்ைார். இைற்கு சந்ைிைாவும் அக்கா ைாைாவும் தூண்டுை​ைாக நின்ேனர்.


ஆட்கதள மைிக்க வைரியாை காட்டு மனுசன் அந்ை இைத்ைினம் ஏறைா அவன் பிள்தள ைான் உைக அைகிறயா என்று முை​ைியார் வசல்வத்தை கூப்பிட்டு வசான்னார் . வசல்வம் நான் உனக்காக எல்ைாம் விட்டு வகாடுத்து வந்ைன், ஆனால் அவன் எங்கதள அவமைிச்சு றபாட்ைான் எனியும் நாம் றபசாமை இருக்க முடியாது, நான் வசால்லுகிே வபண்தண நீ எனி கட்ைாட்டி என்தன உயிறைாடு பார்க மாட்ைாய் என்று முை​ைியார் வசான்ன றபாது வசல்வத்துக்கு என்ன வசய்வது என்று வைரியவில்தை. வனொ ைகப்பதன மீ ேி ஒரு நாளும் ஓடி வை றபாேைில்தை. அது அவனுக்கு வைரியும், எனி இருவரும் சந்ைிக்கவும் முடியாது காைல் வைாை​ை வைியும் இல்தை, அவனுக்கு ைனக்காக வந்ை ைந்தையின் மானத்தை காக்க றவணும் என்றும் றைான்ேியது. எப்படி ைான் நாளும் உருண்ைறைா வைரியல்தை வசல்வத்துக்கு வனொ தவ காணறவ முடியவில்தை, கடிைங்கள் றபாட்ைாலும் நிச்சயம் வனொ வின் தகயில் அது றசைவில்தை என்பது வைரிந்ைது. அந்ை இைத்ைினம் எல்ைாம் கிளிச்சு றபாட்டு இவர்களது ைபால் வபட்டிக்குள்றள ைிருப்பி றபாட்டு விட்ைான். இந்ை நிதையில் வவறும் றசாகம் ைான் மிச்சம் வனொவின் கைங்கிய முகம் அவன் மனைில் வந்து ஆடும் வனொ நிதனத்ைால் பக்கத்து வ ீடு ைாறன ஒறை ஓட்ைமாக ைன்னிைம் வந்து விட்ைால் ைான் அப்படிறய அதணத்து ஏத்துக் வகாள்ளைாம் என நிதனத்ைான். ஆனால் அவறளா ைதைதய கூை காட்ைவில்தை வபற்ேவர் றவணும் என்ோல் காைதை அவள் இைக்கத்ைான் றவணும் இந்ை நிதையில் அவனுக்கும் ைந்தை வசால்தை ைட்ை மனம் இல்ைாமல் றபாய் விட்ைது. கை கை என்று அவனுக்கும் வட்டில் ீ ைிருமண ஏற்பாடு நைந்ைது. வைரிந்ை இைத்ைில்ைான் நிதேய சீைனத்றைாடும் ஒரு மாடி வட்றைாடும் ீ ஒரு வபண் றபசி முடிச்சு நாளும் குேித்ைாயிற்று, அவன் வபண்தண பார்கவும் இல்தை றபசவும் இல்தை றபாட்றைாதவ காட்டிறய அந்ை கல்யாணம் நிச்சயமாச்சு, இது வதைக்கும் றமதசயில் ைங்தக வகாணர்ந்து தவத்ை றபாட்றைாதவ கூை அவன் பார்கதை. காைணம் அவன் எனி வாை றபாேது அவனுக்காக அல்ை அவனது குடும்ப வகாளைவம் காக்கவும் ைந்தையின் நின்மைிக்காவுறம ஒைிய அவனுக்காக அல்ை ைிருமணம்.


அவசைம் அவசைமாக நைக்க இருக்கும் அந்ை கல்யாணத்ைில் அவனுக்கு எந்ை இஸ்ைமும் இல்தை. ஆனால் கல்யாண ை​ைல்புைல் அந்ை வட்டில் ீ அமளி துமளி பட்ைது. ஆட்கள் கூடி பைகாை சூடும், சாமான்கள் வந்து இேங்குவதுமாக ஒறை சத்ைம் மாக இருந்ை அந்ை வட்டில் ீ வசல்வம் மட்டும் அதமைியாக ைனக்கு எதுவுறம சம்பந்ைம் இல்ைாை மாைிரி இருந்ைான். இன்னும் இைண்டு நாளில் கல்யாணம். பக்கத்து வட்டுக்கு ீ

பந்ைா காட்ை

சந்ைிைாவும் ைாைாவும் ை​ைல் புை​ைாக அந்ை றைன் முகப்பு வதை றசாைதன வசய்ய வசால்ைி ஓைரும் வகாடுத்ைாச்சு. வசல்வம் வனொவின் மனம் எவ்வளவு றவைதன படும் என்று நிதனத்ைான். ைனக்கு கல்யாணம் என்று றகள்வி பட்டு வனொ ஏதும் வசய்ைிடுவாறளா? என நிதனத்து மனம் உருகினான். அவனால் ஒரு பிடி சாைம் கூை சாப்பிை முடியல்தை அதை கண்டு சந்ைிைா ஏளனம் ைான் இப்ப வசய்கிோள், உனக்கு ைான் வவாரீஸ் வனொ

விரும்பினா ஓடி

வந்ைிருக்கைாம் அவளுக்கும் அவமரிக்கன் மாப்பிதள பிடிச்சு றபாச்சு. நீ மட்டும் ஏன் உருகி உருகி சாகிோய்? உனக்கு அதமகிே நல்ை வாழ்தவ எண்ணி சந்றைாச படு என்று வசால்லுவாள் சந்ைிைா. சிை சமயம் நாட்கள் றபாவறை வைரிவைில்தை அது றபால் ைான் அந்ை கல்யாண நாளும் வந்து விட்ைது வசல்வத்துக்கு கல்யாணம் றகாயிைில் நைந்ைது, நிதேந்ை இன சனம் பிைண்ட்ஸ் அயைவர் எல்ைாரும் வந்ைிருந்ைனர். வனொ

வட்டுக்கும் ீ அதைபிைழ் வபட்டியில் சந்ைிைா

றபாட்டிருந்ைாள் றவணும் என்று. கல்யாணம் நைந்து முடிந்து விட்ைது வசல்வம் இன்னும் ைான் ைன் மணப்

வபண்தண பார்கதை. ஒரு நதை பிணமாக வசான்னதை

எல்ைாம் வசய்து விட்ைான். மணமக்கள் றகாயிைில் இருந்து றைன் வதைக்கும் காரில் வந்து இேங்கி நைந்து றமள ைாளத்றைாடு வந்து வகாண்டிருந்ைார்கள், மாதை றநைம் அந்ை றைனுக்குள் இருந்ை எட்டு வட்டுக்கு ீ முன்னாலும் நிதே குைம் தவத்து மணமக்களுக்கு ஆைாத்ைி எடுத்து வகாண்டிருந்ைனர். வனொவின் வடு ீ மட்டும் தைட் கூை றபாைாம இருண்டு கிைந்ைது விட்டில் ஆட்கறள இல்ைாை மாைரி ஒறை இருட்டு, அந்ை வட்டுக்கு ீ முன் மண மக்கள் வந்ை றபாது சந்ைிைாவின் ைனிபட்ை ஏற்பாட்டில் றமளகாைர் அதை மணித்ைியாைம் நிண்டு றமளத்தை நல்ைாகறவ முளக்கினாங்க.


இது வசல்வத்துக்கு வகாஞ்சமும் பிடிக்கதை ஆனால் அன்று அவனால் ஒன்றும் வசய்ய முடியல்தை கண்கள் கைங்கி வகாண்றை இருந்ைது. அடிக்கடி ஆட்கள் காணாதம ைன் தகறைஞ்சியால் கண்தண துதைத்ைான். ஒரு மாைிரி கல்யாணத்துக்கு வந்ைவர்கள் எல்ைாம் சாப்பிட்டு றபாகறவ அவன் வந்து மல்ைிதக பந்ை​ைின் கீ ழ் இருந்ைான். அப்பைான் அந்ை றைனுக்குள் இருக்கிே ஆறுமுகம் எண்ைவர் வசான்னார் கதைத்ைறபாது பக்கத்து வட்டு ீ வனொ றநற்று இைவு தூக்கமாத்ைிதை எல்ைாம் குடிச்சு றபாடுது என்று, இப்ப வகாஸ்பிற்ேைில் இருப்பைாக என்று. இதை றகட்ை வசல்வம் பைேிறய றபானான் எப்படி யாச்சும் ஒரு முதே களவாக என்ோலும் றபாய் வனொதவ பார்த்து வைணும் என அவன் மனம் துடித்ைது. வசல்வம் சந்ைிைாவிைம் றபாய் சந்ைிைா யாருக்கும் வசால்ைாதை நான் ஒருக்கா வவளிறய றபாய்விட்டு அதை மணித்ைியாைத்ைில் ைிரும்பிடுவன், அப்பா அக்கா றகட்ைா நான் பாத்ருமில் நிக்கிேைாக வசால்லு பிள ீஸ் சந்ைிைா வனொ நஞ்சு குடிச்சு வகாஸ்பிட்ை​ைில் கிைக்க நான் ைான் காைணம் ஒருக்கா றபாய் பார்த்ைிட்டு வாைன் என்று, அவள் பைிதை எைிர்பார்காமறை தபக்கிதள எடுத்துக் வகாண்டு வவளிறய ஓடினான். அந்ை வபரிய வட்டில் ீ யார் எங்றக நிக்கினம் என்பது கண்டு பிடிக்க இயைாது என்பது அவனுக்கு வைரியும் அந்ை துணிவில் அவன் கல்யாணம் நைந்ை அந்ை நாறள இைவு ஒன்பது மணியாகி விட்ை றவதள மணப்வபண் அதேயில் காத்ைிருக்கும் றநைம் யாருக்கும் வைரியாமல் வட்தை ீ விட்டு வவளிறயேினான். வகாஸ்பிற்ேதை அதைந்ை றபாது, காவல் காைன் உள்ளுக்கு விை மறுத்து விட்ைான், அப்றபாது அவன் றசட் வபாக்வகட்டில் அண்ணன் கமல் வகாடுத்ை பணம் இருப்பது ஞாபக்துக்கு வைறவ எடுத்து பார்த்ைான் அைில் இைண்டு நூறு றநாட்டுகள் இருந்ைன, அதை கண்ைதும் காவல் காைன் வமல்ைமாக உள்றள றபாக விட்டு விட்ைான். அந்ை றநைம் யாரும் இல்தை வனொவின் அதேதய றைடி கண்டு பிடித்து உள்றள றபான றபாது வனொ ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் இருந்ைாள், அவன் றபாய் கட்டிைில் இருந்து அவள் தகதய வமல்ை பிடிக்கறவ ைிடுக்கிட்டு கண்முைித்ை வனொ

வசல்வத்தை பார்த்ைதும் அைிர்சியில்

நீங்க நீங்க ஏன் வந்ைன ீங்க? என விக்கி விக்கி அை வைாைங்கிட்ைாள்.


உைறன வசல்வம் அவதள அதணத்ைபடி வசான்னான் எனக்கு உன்தன வைாை எந்ை உரிதமயும் இல்தை நீ நான் றவணும் என்று வட்தை ீ விட்டு வந்ைிருந்ைால் நான் உன்தன சாகும் வதை கண்கைங்காமல் பார்த்ைிருப்பன் இன்று நான் றவண்ைாை றபாதும் இன்வனாருைியின் கணவனாக என்தன ஆக்கி விட்ைார்கள். நான் இது வதைக்கும் அவள் முகத்தை பார்க்கறவ இல்தை என்தன நம்பு வனொ, நீ இப்ப வந்ைால் கூை நாம இருண்டு றபரும் எங்தக என்ோலும் கண்வைரியா இைத்துக்கு றபாய் வாை​ைாம் என அவனும் அைறவ வனொ வசான்னாள் இல்தை வசல்வம் நீங்கள் றபாங்றகா எனக்காக உங்களுக்கு வகாஞ்ச நாள் ைன்னும் காத்ைிருக்க முடியல்தை. வகாஞ்ச நாள் றபாக என் பிடிவாைத்ைால் நான் அப்பாதவ மாற்ேைாம் என்று நிதனத்ைன், ஆனா நீங்க அவசை அவசை மாக றவறு ஒருத்ைியின் புருசன் ஆகிட்டீங்க வசல்வம், எனி என்தன பார்கறவா றபசறவா றவண்ைாம். நாம இது ைான் சந்ைித்ைது கதைசியாக இருக்கட்டும். ஒன்று மட்டும் எனக்காக வசய்யுங்க,

ையவு வசய்து நீங்க உங்க மதனவிறயாடு என் கண்காணா இைத்துக்கு றபாய் விடுங்க, என்தன தகவிட்ை மாைிரி உங்க மதனவிதயயும் தகவிை​ைதையுங்க, என்தன எனி ஒரு நாளும் பார்க்க நிதனக்க றவண்ைாம் என்று வசால்ைி அவள் முகத்தை மூடிக் வகாண்டு அைறவ சத்ைம் றகட்டு றநஸ்சும் எட்டி பார்த்து யார் நீங்க எப்படி உள்றள வந்ைன ீங்க என்று சத்ைம் றபாை வைாைங்கிட்ைாள். வசல்வத்ைால் ஒன்றும் வசய் முடியாை நிைதம ஓறக சிஸ்ைர் நான் இப்ப றபாைன், பிளிஸ் ஒரு ஐந்து நிமிைம் என் ைவர் ஓடு கதைச்சுட்டு றபாேன் என்று கிட்ை றபாய் தகயில் றபாட்டிருந்ை தக வசயிதன கைட்டி அந்து றநஸ்சின் தகயில் தவத்து விட்டு தகவயடுத்து கும்பிைறவ றநஸ்சும் சரி சரி வகைியா றபாங்க அழுது சத்ைம் றபாட்ைா மற்ே ஆட்களும் வந்துடுவினம், வகைியா றபாங்க என்று வசால்ைி கைதவ சாத்ைி விட்டு றபானாள். வசல்வத்ைின் நிதை வசால்ை முடியா றசாகம். ைிரும்பி வனொவிைம் வந்து வகஞ்சி றகட்ைான், அப்டியானால் நீ மட்டும் ஏன் சாக துணிந்ைாய் நாம இைண்டு றபருறம றசர்ந்றை வசத்து றபாவம் வா என் கூை என்று. அதுக்கு வனொ வசல்வம் பிள ீஸ் றபாங்க எனி ஒன்றும் வசய்ய முடியாது, நீங்கள் இன்வனாருத்ைியன் புருசன் நாறனா ஒரு வைி வைரியா றபதை என்தன


விட்டுட்டு நீங்க றபாங்க வனொ என்று ஒருத்ைிதய சந்ைித்ை​ைாக உங்கள் வாழ்வில் இருக்கப்பைாது. நீங்கள் பணம் பதைத்ைன ீங்க வகாஞ்ச நாள் றபாக எல்ைாம் மேந்து விடுவங்க ீ என் கண்முன்றன நீங்களும் மதனவியும் தக றகார்த்து றபாேதை என்னால் பார்க்க முடியாது, அைனால் என் கண்ணில் பைாை இைத்துக்கு றபாய் சந்றைாசமாய் வாழுங்க. அந்ை ஒரு உைவிதய வசய்ைால் றபாதும் வசல்வம். நான் என்றும் உங்கள் நிதனவுைறன வாழ்ந்ைிருப்பன். நான் ைற்வகாதை முயற்ச்சி வசய்ை படியால்ைான் இப்ப அப்பா என் கல்யாண கதைதய ைள்ளி றபாட்டிருக்கிோர். ஒரு நாளும் நான் யாதையும் கல்யாணம் கட்ை றபாேைில்தை நான் என் வசாந்ை காைில் நின்று ைனியாக வாழ்ந்து காட்டுவன் இது சத்ைியம், எனக்காக நீங்கள் எனி கவதை பைறவா என்தன மீ ண்டும் பார்கறவா நிதனக்க றவண்ைாம், இது ைான் நான் உங்க கூை கதைத்ை கதைசி வார்த்தை என்று முகத்தை ைன் முைங்காைில் கவிழ்து விட்ைாள் வனொ. வசல்வம் ஓறக வனொ

நான் மட்டும் ஏறைா சந்றைாசமாக வாை

றபாேன் என்று மட்டும் நிதனக்காறை, நான் உன் விருப்பப் படிறய இன்னும் இைண்டு நாளில் நீ வட்தை ீ வறைக்தக நான் என் வட்தை ீ இருக்க மாட்ைன். ைிரும்பி ஒரு நாளும் வைவும் மாட்ைன் என்று அவள் ைதையில் தகதய தவத்து வசால்ைி விட்டு வநஞ்சு வவடிக்க வவளிறய வந்ைான். அன்று அவன் வடு ீ வந்து றசைவும் அவதன காணவில்தை என வட்டில் ீ றை​ைவும் சரியாக இருந்ைது.

அவதன கண்ைவுைன் எல்ைாரும் எங்றக நின்ேனி இவ்வுளவு றநைமாய் றைடுேறம என்று றகட்க நான் உைிதை ைான் றைனுக்குள்ள ஒரு பிைண்ட் வந்ைவன் அவறனாடு வகாஞ்சம் கதைச்சு வகாண்டு நின்ேனான் என வசால்ைி மழுப்பி விட்ைான். அவன் குைித்து உதை மாத்ைிக் வகாண்டு ைன் ரூமூக்கு றபான றபாதுைான் அவனது மதனவி பவித்ைிைா அவனுக்காக தூங்காமல் புக் வாசித்து வகாண்டு இருந்ைது வைரிந்ைது. அவன் உள்றள றபானதும் எழுந்து வந்து பால் குடிக்கிேீங்களா? யூஸ் குடிக்கிேீங் களா? என அன்பாக றகட்ைாள் அப்பைான் வசல்வம் அவள் முகத்தை முைல் முை​ைாக பார்த்ைான். பைவாயில்தை அைகி இல்ைாட்டியும் அைகு இல்ைாமல் இல்தை அவளுதைய ஆைம்பைம்


அற்ே அளவான அைங்காைம் அவதள நல்ை வபண்ணாக எடுத்துக்காட்டியது. பவித்ைிைாதவ பக்கத்ைில் இருக்க வசான்ன வசல்ைவம் பவித்ைிைா நீர் என்தன ைப்பா எடுத்துகதை என்ோ நான் ஒரு விையம் வசால்ைட்ைா உமக்கு? என்ோன். அதுக்கு அவளும் வசால்லுங்க வசல்வம் நான் றகட்கிேன் நான் ஒன்றும் ைப்பா நிதனக்கதை என்ோள் வகாஞ்சம் நாணத்றைாடு. அவளுக்கு வைரியுமா? என்ன பிைச்சதன காத்ைிருக்கு என்று . அப்றபாது ைான் வசல்வம் வசால்ை வைாைங்கினான் பவித்ைிைா நான் இப்ப ைான் உம்தம பார்கிேன் உம்மதை றபாட்றைா கூை நான் பார்கவில்தை, காைணம் என் ைவர் வனொ என் வநஞ்சில் இருக்கிோள் நான் அவதள றசை முடியாமல் அவளின்தை அப்பா ைடுத்து எங்க குடும்பத்தை அவமான படுத்ைி றபசியைால், எங்க வட்டிதை ீ உம்தம எனக்கு கட்டி தவச்சுட்டினம். எனக்காக படி ஏேி வபாண்ணு றகட்ை அப்பா ஏற்கனறவ காட் வருத்ைக்காைன் அவைது வசால்லு றகட்கணும் என்று நானும் உம்தம கல்யாணம் பண்ணிட்ைன் ஆனால் வனொ

இப்ப நஞ்சு குடிச்சு

சாகறபாய் வகாஸ்பிட்ை​ைில் இருக்கிோ. இந்ை நிைதமயில் நான் எப்படி பவித்ைிைா உம்றமாடு சந்றைாசமாய் வாழ்வது? நீறை வசால்லும் நான் வசய்ைது பிதை என்ோல் என்தன மன்னித்து விடும் பவித்ைிைா, என்று கண் கைங்கிய படி வசல்வம் வசால்ைறவ பவித்ைிைா வகாஞ்ச றநைம் அைிர்சியில் றபசாம நின்று விட்ைாள். பின்னர் ஒரு மாைிரி மனதை சரி வசய்து வகாண்டு நான் நிதனச்சன் உங்களுக்கு இந்ை கல்யாணத்ைில் இஸ்ைம் இல்தை என்று அல்ைது வபண் பார்க்கவும் வைவில்தை, எல்ைாம் றபசி முடிச்ச பிேகாவது என்தன பார்க் ஒரு ை​ைதவயாவது நீங்கள் வைல்தை, அல்ைது ஒரு வை​ைிறபான் ஆவது றபசல்தை, வட்தை ீ றகட்ை றபாது சீ எல்ைாம் சரி மாப்பிள்தளக்கு விருப்பம் என்று ைாறன நாள் குேிச்சு இருக்கு என்று வசால்ைி றபாட்டினம். இப்பைான் எனக்கு உண்தம விைங்குது, ஆனா வசல்வம் இந்ை நாளில் அைிகம் றபர் ைவ் பண்ணியினம் பிேகு யாதைறயா கட்டுகினம் அது ைப்பு இல்தை, நீங்க றவணும் என்று எந்ை ைப்பும் வசய்யவில்தை. எப்ப உங்க மனசு ஆறுறைா அப்ப நாம றசர்ந்து வாை​ைாம் அது வதை நாம பிைண்ட்ஸ் ஆக இருப்பம் வசல்வம் என்று பவித்ைிைா வசான்னதை றகட்க


வசல்வத்துக்கு ஆறுை​ைாக இருந்ைது. அன்று இருவரும் கட்டிைில் படுத்து தூங்குவது றபால் நடித்ைார்கள். அடுத்ை நாள் முைல் றவதையாக அவன் சிங்கப்பூர் றபாவைற்க்கான ஆயத்ங்கதள வசய்ைான். வவளி ஊரில் இருக்கும் அவனது அண்ணன் ைாொ கூை றசர்ந்து பிஸ்னஸ் பார்கிேைாக றபானில் சம்மைம் வசான்னான் ஆனால் சிங்கபூரில் இருக்கும் அவர்களது பிைான்ெில் ைான் றசை முடிந்ைால் ைான் றவதை வசய்வைாக வசால்ைறவ ைாொவும் சம்மைித்து விைறவ வசல்வம் பவித்ைிைாவுைன் சிங்கப்பூருக்கு பயணமானான். பிறளனில் மதனவி பவித்ைிைாதவ றகட்ைான் பவித்ைிைா உனக்கு இந்ை வவளிநாட்டு வாழ்க்தகயில் மகிழ்ச்சி கிதைக்குமா? நான்ைான் எனி வனொவின் முகத்ைில் முைிக்க கூைாது என்று இங்கு வாைன் நீறயா ஒன்றும் வசால்ைாமல் என் கூை வவளிக்கிட்டு விட்ைாய் நான் கூை உன்றனாடு அன்பாக றபசி பைகவில்தை, உனக்கு இது எல்ைாம் கஸ்ைமாக வைரியல்தையா? என்று வசல்வம் றகட்கறவ பவித்ைிைா வசான்னாள் எனக்கும் நீண்ை நாளாக சிங்கபூர் றபாகணும் அங்கு வாைணும் என்று ஆதச, என் பிைண்ட் ஒருத்ைியும் அங்கு இருக்கிோள் நான் அவதள வகான்ைாக் பண்ணினால் றபார் அடிக்கும் றபாது அவளிைம் றபாகைாம் ைாறன? அத்றைாடு வசல்வம் நீங்கள் என்றனாடு அன்பாக பைகாட்டியும் வகட்ைவர் இல்தை, உங்கள் மனம் மாறும் வதை நானும் உங்க கூை​ைாறன வாைணும்? என்ோள் ஒரு சிரிப்றபாடு, பவித்ைிைாவின் அந்ை மன உறுைிக்கு முன்பு அவனால் றமறை ஒன்றும் றபச முடியவில்தை. நாளும் வபாழுதும் மனம் கவதையில் இருந்ைாலும் அவன் சிங்கப்பூரில் ைன் றநைம் முழுதும் பிஸ்னஸில்

வசைவிட்ைான், பவித்ைிைாவுக்கு அவன்

எந்ை கதைச்சலும் வகாடுக்கதை அவளும் ஏறைா ைனியாக அங்கு வந்ை மாைிரி ைன் நண்பியின் துதணறயாடு றைடீஸ் கிளப் என்றும் சினிமா என்றும் உல்ைாசமான வாழ்வில் ைன்தன பைக்கப்படுத்ைி வகாண்ைாள். வகாஞ்சம் பிஸ்னஸ்சில் முன்றனற்ேம் கண்டு அவறன இப்ப அங்கு முை​ைாளி ஆகி விட்ைான் மிக விதைவில், ஆைனால் அவனுக்கு சிறனகிைர் முன்பு றபால் அங்கும் கூடினர்.

வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக

அவன் ைன் மதனவி பவித்ைிைா கூை வாை வைாைங்கிய அறை றநைம் அவன் மதுவின் றபாதையிலும் ைன்தன மேந்து இருக்கறவ


விரும்பினான், பைய வாழ்க்தகதய மேக்க நிதனக்கும் றபாவைல்ைாம் அவன் மதுவிைம் ைஞ்சம் புகுந்ைான். அடிக்கடி அவன் மனம் அவன் வாழும் வாழ்தவ எண்ணி பார்த்ைது. அன்று அவனுக்கு லீவு நாள் ைான் ஆனால் அவனுக்கு ைனிதம ைான் பிடிச்சது பவித்ைிைா கூை எங்குறம அவன் றசர்ந்து றபாவைில்தை. ஏறைா அவள் கூை வாை வைாைங்கினாலும் மனம் ஒன்ேி அவனால் வாை முடியல்தை. கிட்ை றபாய் ஒரு முத்ைம் வகாடுக்க றபாகும் றபாது அது வனொவாக இருந்ைால் எப்படி இருக்கும் என்று மனம் ஏங்கும், இப்படி என்ன வசய்ைாலும் இந்ை உணர்ச்சி அவதன வகால்ைத் வைாைங்கியது, அைனால் அவன் ைன்தன மேந்து ஒரு சாைாைண வாழ்வுக்கு வாை பைகினாலும் அது இந்ை மதுவின் உைவி என்றே நம்பினான். அவதனயும் பவித்ைிைாதவயும் நல்ைாக வைரிந்ை அவனது நண்பன் விசு நாளதைவில் வசல்வத்துக்கும் பவித்ைிைாவுக்கும் இதையில் இருக்கும் பட்டும் பைாை வாழ்க்தகதய வைரிந்து வகாண்ை​ைனால் பணத்றைாடு இருக்கும் பவித்ைிைாதவ ைன் பக்கம் வமல்ை வமல்ை இழுத்து விட்ைான். அன்றும் இப்படி ைான் றவதை றநைம் ைதை இடி வந்து மண்தைதய பிைக்கறவ வட்டுக்கு ீ வந்ை வசல்வம் ைிடுக்கிட்டு றபானான். அவன் வட்டில் ீ விசுவின் மடியில் பவித்ைிைா சாய்ந்து இருக்க அவதள கட்டி அதணத்து முத்ைம் ைந்ை நிதையில் அவன் உயிர் நண்பன் விசு. அவனால் அவன் கண்கதள நம்ப முடியல்தை. அவதன கண்ை இருவரும் ைிதகத்து நிக்க வசல்வம் எதுவுறம வசால்ைவில்தை. வந்ை வைிறய ைிரும்பி காரில் ஏேினான் காதை ஒரு குேிக்றகாள் இன்ேி ஓட்டிக் வகாண்றை இருந்ைான் ஏன் அவனுக்கு மட்டும் இப்படி நைக்கணும்? பவித்ைிைாவுக்கு அவன் றவண்டிய இன்பத்தையும் பாசத்தையும் வகாடுக்கவில்தை என்பது அவனுக்றக வைரிந்ைது. அைனால்ைான் அவனால் அவதள உரிதமறயாடு கண்டிக்க முடியவில்தை. அவறளாடு வாழ்ந்ை வாழ்க்தக ஒரு றபாைி வாழ்க்தக என்ோலும் அவள் வட்டுக்கு ீ வந்ை றபாது மது றபாை ஒரு றபாதை ைந்ைாள் எனி அதுவும் இல்தை என்ோல் பின் அவனுக்கு வாழ்தகறய வவறுத்து விட்ைது.


அவனுக்கு எனி வாைறவ பிடிக்கவில்தை ஒரு தகயால் காரில் இருந்ை அந்ை வவாட்கா றபாத்ைதை

ைிேந்து குடித்துக் வகாண்றை ஓட்டினான்,

ைதை இடி வமல்ை குதேந்ை மாைிரி இருந்ைது. ஆனால் மத்ை வாகனங்களின் றகான் அடிக்கிே சத்ைம் மட்டும் றகட்ைது, அவன் றவறு உைகத்ைில் மிைந்ை படி றபானான் அவன் மனமும் அவனிைம் இல்தை அவன் புத்ைியும் டிதைவிங்கில் இல்தை, எந்ை துயைமும் அவனுக்கு இப்ப இல்தை, காலும் தகயும் ைன் பாட்டுக்கு காதை ஓட்டியது, அவன் அேிவுக்கு இப்ப எதுவுறம வைரியல்தை, இறுைியில் எைிறை வந்ை வைாரியில் அவன் கார் றமாைியது மைார் என்ே சத்ைம் அது ைான் அவன் றகட்ை கதைசி சத்ைம்.

அவன் எனி எந்ை பிைச்சதனயும் இன்ேி, கவதையும் இன்ேி, காைலுக்கும் காமத்துக்கும் றபாைாட்ைம் இன்ேி நின்மைியாய் இருக்கைாம். வசல்வம் இப்ப உயை உயை பேந்து வகாண்டிருந்ைான். யார் நிதனத்ைாலும் அவதன றகள்வி றகட்க முடியாை இைத்துக்கு அவன் றபாய் வகாண்டு இருக்கிோன். அவன் நிதனத்ைது றபாறை சபைம் றபாட்ைது றபாை வன ொவுக்கு வகாடுத்ை சத்ைியத்தை காப்பாத்ைி விட்ைான், உயிருள்ள வதை அவள் கண்ணில் வைன் பை மாட்ைன் என்று அன்று வனொவுக்கு வகாடுத்ை சத்ைியத்தை இன்று காப்பாற்ேி விட்ைான் நிச்சயம் அவன் உைல் இன்றே ஊருக்கு றபாகும். ஆனால் அது வவறும் சை​ைம் வசல்வம் அல்ை. இதை எண்ணி மகிழ்ந்ை படி வானத்ைிறை வசல்வம் மகிழ்ச்சிறயாடு றபாகிோன், அவனது துயைத்துக்கு எல்ைாம் ஒரு விடிவு இன்று வந்ைது அன்றபாடு அதைத்து வசல்லும் றைவ துைர்கள் மத்ைியில் துன்பம் இன்பம் என்னும் உணர்வு இன்ேி வசல்வம் பேந்து றபாகிோன் பேந்து றபாகிோன். ( முற்றும் )

கவி மீ னா


மாதை றநைத்ைில் மல்ைிதக வாசம் கதை எழுை றநைமில்தை எழுைிய என் கதையும் முடிவயவில்தை இதேவன் எழுைிய என் கதைக்கும் முடிவு வைரியவில்தை! வானத்ைிதை நிைவு பால் றபால் வவள்தளயாக எவ்வளவு அைகாக மனதை வகாள்தள வகாள்கிேது.

சிறு வயது வைாட்டு நிைதவ பார்க்கும் பைக்கம் என்தன விட்டு றபாகவில்தை, நிைவுக்கும் எனக்கும் ஏறைா வைாைர்பு இருபைாக ஒவ்வவாரு ை​ைதவயும் நிைதவ காணும் றபாவைல்ைாம் மனம் வபாங்கி எழுகிேது. எத்ைதன நாள் பார்த்ைாலும் நிைவின் அைகும் குதேவைில்தை அைதன ைசிக்காமல் மனதும் வவறுபைில்தை பல்கணியில் இருந்து அந்ை இைவில் வானத்தை பார்கும் றபாதுைான் பை விையங்கள் ஓடி ஓடி மனதை வைாட்டு வசல்கிேது. பைய நிதனவுகள் என்தேக்கும் அைிவைில்தை கணணணியில் எழுைியதை அைித்து எழுை​ைாம் ஆனால் வாழ்க்தகயில் எம் மனைில் பைிந்ை சம்பவங்கதள ஒரு நாளும் அைித்து எழுை முடிவைில்தை. வாழ்நாள் பூைாக மனதை அரித்துக் வகாண்டிருக்கும் ஒரு விையம் அதை பற்ேிறய 40 வருைமாக சிந்ைிச்சு சிந்ைிச்சு வாழ்க்தகறய குதைந்தும் றபாய் விட்ைது, அதுைான் அந்ை ஊர் காணியும் வடும், ீ பைம்பதை பைம்பதையாக வபண் வைியாக வந்து வகாண்டிருந்ை அந்ை பைம்பதை காணியில் நடுவிதை சிை பக்கத்தை காணம் அதுைாங்க என் றபதை காணம். நாம ஊதை விட்டு ஓடி வந்ைாலும் அந்ை மண் வாசதனயும் சிறு வயைில் ஓடி விதளயாடிய நம் முற்ேமும், முற்ேைிதை நிக்கும் கருத்ை வகாழும்பான் மா மைமும், மல்ைிதக பந்ைலும் மாதை றநைத்ைில் வசும் ீ மல்ைிதக வாசமும் மேக்க

முடியவில்தைறய!


அந்ை அைகிய முற்ேமும் முற்ேத்ைில் நிதேந்து பூத்துக் குலுங்கிய பூக்களின் அைகும், அதை சுற்ேி பேந்து ைிரியும் வண்ண வண்ண பட்ைாம் பூச்சிகளும், றைனருந்ை பேந்து ைிரியும் சின்ன சின்ன குருவிகளும் கண்தண விட்டு விைகாை காட்சிகளாக இன்றும் நிதைத்து நிற்கின்ேன. அந்ை அைதக மனம் எண்ணி பார்தகயயில் அதை இன்று பாதை வனமாக மாே விட்ை மனிைர்களின் வசயல் பாட்தை எண்ணி இைத்ைம் வகாைிக்கின்ேது, அைதக ைசிக்க வைரிந்ைவனுக்குைான் இது எல்ைாம் மனைில் பைியும். சிை றபருக்கு கண் பார்தவ இல்ைாை​ைால் அைதக ைசிக்க முடிவைில்தை! அதைவிை சிை றபருக்கு கண் இருந்தும் மனது இருண்டு விட்ை​ைால் அைதக றபணி காக்கறவா இைசிக்கறவா முடிவைில்தை! வசம்பருத்ைி பூமைங்கள் இைண்டு முற்ேத்ைிதை பூத்து குலுங்கியிருக்கும் ஆனால் அதை அைிகாதையில் பார்த்து ைசிக்க றவணும், மாதையில் அது வாடி விடும் மைியமாகும் முன் அதை சதமத்து சாப்பிை ஒரு வறயாைிப மாது பிடுங்கி மைத்தை வமாட்தை அடித்து விடுவா,அப்ப எல்ைாம் எனக்கு அவவின் வசயைில் றகாபம்ைான் வரும் ஆனால் இப்ப பார்கும் றபாது அந்ை வசம்பருத்ைி பூவின் மருத்ைவ ைன்தமயும், நன்தமயும் விைங்கும் றபாது அதை ைினமும் சாப்பிட்ை​ைால்ைான் 85 வயது வதை அந்ை வறயாைிப மாது ைிைகாத்ைிைமாக இருந்ைதுக்கான இைகசியம் புரிகிேது. இன்று நாம் றைடி அதைந்ைாலும் ஒரு வசம்பருத்ைி பூ கூை மருந்துக்கும் கிதைக்காது. வட்தை ீ சுற்ேிய காணி பூைாக வைன்தனயும், பின்னுக்கு பிைா மைமும் பக்கத்து வளவு புளியமைம் எங்க வட்தை ீ வந்து காய்த்து வைாங்கும் அைகும், காய்த்து வகாட்டும் வநல்ைி மைமும் அன்று வபரிைாக வைரியவில்தை ஆனால் இன்று அதை இைந்ை றவைதனைான் மனைில் இருக்கிேது. எதுவும் இருக்கும் றபாது அருதம வைரிவைில்தை அதை விட்டு பிரிந்ை றபாதுைான் அைன் அைகும் அருதமயும் புரிய வரும், சின்ன சின்ன மாதுளம் வசடிகளில் வைாங்கும் மாதுளம் பைங்களின் அைகு வசால்ைி


மாைாது, அைில் அணில் பிள்தள ைதை கீ ைாக வைாங்கி வகாண்டு கடித்து ைின்னும் அைகு கூை கண்தண விட்டு மதேயவில்தை. இங்கும் வடுகளும் ீ வளவுகளும் இருக்குைான் ஆனாலும் ஊர் பை மைங்களும், பூமைங்களும் இங்கு காண முடியாது காணிக்குள்றள எந்ை பூமைங்கதள நட்ைாலும் வின்ைர் காைம் வை பட்டு றபாகும், ஆனால் அங்கு என்றும் பசுதமயாக காட்சி ைரும் முற்ேத்து நிதனவு மனைில் பசுதமயாகறவ வைரிகிேது. இந்ை அைகிய முற்ேத்தை வகாண்ை அந்ை காணியும் நடுவிதை வடும் ீ இருந்ைதும் இருபதும் உண்தமைான் ஆனால் அந்ை வடுவளவில் ீ என்ன காைணறமா வைரியவில்ை அன்று வைாட்டு இன்று வதை யாரும் மனைில் சறைாசத்றைாடு வாை முடியவில்தை. அைற்கான கதை ஒன்று இருபைாக அம்மா வசான்ன கதை என் ஞாபகத்ைில் ஊசைாடும் நான்கு ைதைமுதேக்கு முன்னம், அங்கு வாழ்ந்து வந்ை நதக வியாபாரி நைசிம்மர் அந்ை வளதவ ைனது மூத்ை மகளுக்கு சீைனமாக வகாடுத்து நல்ை அைகான படித்ை ஒரு சங்கீ ை வாத்ைியாருக்கு

ைிருமணம் முடித்து

தவத்ைார்.அப்றபாது அவைது மூத்ை மகள் ைவத்துக்கு வயது பைிவனட்டு, அவள் ஒரு அைகி, பருவம் பூத்துக் குலுங்க பட்டு றசதை சைசைக்க அந்ை வபண் ைனது சறகாைரிகள் இருவறைாடும் றகாயிலுக்கும் றபாகும் றபாவைல்ைாம் அவதள பின் வைாைர்ந்து வசல்லும் வாைிபர்களும் அவதள றநசித்ை காதளகளும்

உண்டு,

ஆனால் அவறளா ைன் ைந்தை வசால்லுக்கு கட்டு பட்டு அவைது விருபத்துக்கு இணங்கறவ மணமுடித்ைாள். அவளின் அைகிலும் நல்ை குணத்ைிலும் மயங்கி கிேங்கி றபான பாட்டு வாத்ைியார் அவறளாடு மிகவும் அன்பாகைான் இருந்ைார், ஒவ்வவாரு நாளும் இனிய நாளாக இன்பம் பூத்து குலுங்க ைவத்ைின் வாழ்க்தக ஓடியது, யாரு கண்ணு பட்ைறைா அல்ைது விைியின் முடிவு அதுைாறனா வைரியவில்தை, மணமுடித்து ஒரு ஆண்டு காைம் இனிறை கைக்க அவர்கள் அந்ை வளவில் ஒரு கல் வட்தை ீ கட்டிக் வகாண்டு பைய மண் வட்தை ீ இடிக்க ைீர்மானித்து அைன் பிைகாைம் வடும் ீ கட்டி குடி புகுந்து


இன்புற்ே காைத்றை, காைம் வசய்ை றகாைமாய் ஒரு நாள் வாத்ைியார் விடிய றவதைக்கு றபாகும் முன் அந்ை வளவுக்குள் இருந்ை மண் வட்டு ீ சுவருக்கு நிதேய ைண்ணி அள்ளி ஊத்ைி றபாடு றபானாைாம், மைியம் றவதை முடிந்து வட்டுக்கு ீ வந்து சாப்பிை​ைாம் மைிய உணதவ என்று, அவைது சதமயல் அதேக்குள் றபாய் அமை ைவம் இன்னும் சதமயல் முடியவில்தை வகாஞ்சம் வபாறுங்க என்று வசான்னைாறை அந்ை வாத்ைியார் வகாஞ்ச றநைம் வளவுக்தக றவதை வசய்ைிட்டு வாைன் என்று றபானாைாம். சதமயதை முடித்து றபாட்டு ைன் அன்புக் கணவதை சாப்பிை கூப்பிட்ை ைவத்துக்கு ஏதும் பைில் கிதைகாை காைணத்ைால் வளவுக்குள்தள றைடியும் அவதை காணவில்தை, எங்தக றபாட்ைாரு சாப்பிைாறம என்று கவதை பட்ை படிறய ைவம் எங்தக றபாட்டியள் சாப்பிை வாங்றகா என்று கத்ைி கத்ைி கூப்பிட்டும் ஒரு குைலும் றகட்கவில்தை. அப்ப பக்கத்து வட்டுகாைர் ீ வந்து எங்தக றபாட்ைாரு அவரு? என்று றகட்க,ைவம் நான் சதமத்து முடிக்கும் வதை வளவுக்தக பைய வட்தை ீ இடிக்க றபாேன் என்று வசால்ைி றபானவர் ஆனால் இப்ப ஆதள காணம் என்று வசால்ைறவ, பக்கத்து வட்டு ீ காைர் அந்ை மண் வட்டுக்கு ீ

கிட்தை றபாய் பார்ைால்

அந்து மண் வட்டின் ீ ஒரு சுவர் முழுசாகறவ விழுந்து கிைந்ைதை கண்டு றபாட்டு இன்னும் இைண்டு றபதை கூட்டி வந்து விழுந்ை சுவதை தூக்கி பார்த்ைால் வாத்ைியார் சுவருக்கு அடியில் நசுங்கி இேந்து கிைந்ைார். பாட்டு வாத்ைியாரின் இந்ை அவை சாவு ைவத்தை மட்டுமல்ை அந்ை குடும்பத்தைறய உலுகி விட்ைதுைான் உண்தம! ைவம் இடிந்றை றபானாள் அைகிய அன்பான புருஸன் கிதைத்தும் அவளது வாழ்க்தக ஒரு வருைம்ைான் இனிறை றபானது, அவள் விைிதய வநாந்ைாள், கைவுதள வநாந்ைாள் வாழ்க்தகறய வவறுத்து சாமியார் றபாைறவ கண்ண ீறைாடு வாழ்ந்ைாள். அன்பான,அைகான படித்ை கணவதன இைந்து தகம் வபண்ணாக இருக்கும் றபாது அவள் மனம் பட்ை றவைதனயும், கண்கள் வடித்ை கண்ண ீரும் அவளின் வாழ்தவ நிதை குதைய தவத்ைது, அடுத்து மைண படுக்தகயில் கிைந்ை ைந்தையும் இேக்கறவ, வட்டுக்குள் ீ அதைபட்டு ைந்தையின் காதை வைாட்டு கும்பிட்டு வாழ்ந்து வந்ை ைாயும் ஆசிரியர் றவதை எடுத்துக் வகாண்டு பிள்தளகதள


வளர்க றவதைக்கு றபாய் வை வைாைங்க ைவம்ைான் கவதைறயாடும் வட்டு ீ றவதைகதள வசய்ய றவண்டிய நிைதமயாகி விட்ைது. ஆனால் அன்தேய காைத்றை ஒரு வபண்ணுக்கு சுைந்ைிைமாக வாைறவா சிந்ைிச்சு வசயல் பைறவா உரிதம இல்ைாை காைணத்ைாலும், ைவத்துக்கு கீ றை இைண்டு சறகாைரிகளும், இைண்டு சறகாை​ைர்களும் இருந்ை​ைாலும் மூத்ை வபண் பிள்தள வாளா வவட்டியாக வட்டிைிருக்க ீ மற்ேவர்களுக்கு மணமுடித்துக் வகாடுக்க முடியாது என்ே காைணத்ைாலும் ைாயார் ைவத்துக்கு மணமுடித்து அைாவது மறுமணம் முடித்து தவக்க ைீர்மானித்து மாப்பிள்தள றை​ைல் ஆைம்பமாகியது. ைவம் எனி ைான் மறு மணம் வசய்ய றபாவைில்தை என்று எவ்வளவு வசால்ைியும் ைாயர் விைவில்தை, உன்தன இப்படிறய விட்டு றபாட்டு நான் மற்ேவர்கதள எப்படி கதை றசர்பது என்று வசால்ைி அவருக்கு மறு மணம் வசய்து தவத்ைார். ஒருவர் இேந்ைால் இன்வனாருவருக்கு அைிஸ்ைம் அடிக்கும் என்று வசால்வார்கள் அது றபாறை​ைான் ைவத்துக்கு பின்னாறை றபாகும் றபாதும் வரும் றபாதும் வைாைர்ந்து ைிரிந்து காைல் வசால்ை துடித்து, காை​ைிதய றவறு ஒருவன் மணமுடிக்க றவைதனயில் மூழ்கி கிைந்ை கந்தையருக்கு இந்ை வாய்ப்பு அைாவது ைவத்தை மறுமணம் முடிக்க வாய்பு கிட்டியைில் அவருக்கு வபரு மகிழ்ச்சி! ஆனால் ைவத்துக்கு றவண்ைா வவறுப்பாக

ைாயின் வற்புறுத்ைலுக்காக

மீ ண்டும் ஒரு மண வாழ்வு கிதைத்ைது. ைவத்துக்கு

கந்தையருைன் மனவமாத்து வாை முடியவில்தை

கந்தையரும் நல்ை வாட்ை சாட்ைமான மாப்பிள்தளயாக இருந்ை றபாதும் பாட்டு வாத்ைியாரின் நல்ை குணத்துக்கும் சங்கீ ை ஞானத்துக்கும் கந்தையைால் ஈைாக முடியவில்தை, ஏறனா ைாறனா என்று வாழ்தக ஓடியது வருைம் உருண்டு பிள்தளகளும் பிேந்ைது குடும்பம் ைதளத்ைது ஆனால் ைவத்ைின் மனைில் சந்றைாஸம் என்பது துளியளவும் இல்தை. ைவத்ைாறை கந்தையருக்கு ஏற்ோ றபாறை மனவமாத்து பணிவிதைகதள வசய்ய கூை சிை சமயங்களில் முடிவைில்தை கந்தையருக்கு முன் றகாபம், எப்ப பார்ைாலும் ைவம் முந்தைய புருஸதன நிதனத்து றபசுவதும் ைன் விருபத்துக்கு இணங்க வாைாமல் இருபதும், றகாபத்தை அைிகரித்து அடிகடி அவர்களுக்கிதைறய பூசல்கள்,


றமாைல்கள் எல்ைாம் நைந்ை படிறய வாழ்தக ஓடியது. கந்தையருக்கும் ைவத்துக்கும் சண்தை வந்ைால் ைவம் என்தை ைாசா ஏன் என்தன விட்டு றபாட்டு றபானனி ? நீ றபானபடியால்ைாறன இந்ை அைக்கனிட்தை நான் மாட்டு பட்ைன் என்று அழுவது வாடிக்தகயாகி றபானது. மாதை றநைங்களில் அந்ை வளவில் பாட்டு வாத்ைியாரின் வயைின் ஓதச றகட்பைாக

ைவத்துக்கு ஒரு நம்பிக்தக!

இந்ை வாழ்க்தக ஓட்ைத்ைிறை ைவத்ைின் பிள்தளகளும் வளர்ந்து மகளும் ைிருமணமாகி அந்ை வடு ீ தக மாேிய றபாதும், ைவத்ைின் வாழ்தகயில் பூசல்களும் கண்ண ீரும் வைாைர்ந்து வகாண்றை இருந்ைது, அவரின் வாழ்க்தக கைதமக்காக ஓடியது, கந்தையரிைமும் குற்ேமில்தை, கந்தையரும் றநர்தமயான அயைவர்கள் மைிக்கிே வாழ்க்தகதயைான் வாழ்ந்து காட்டினார். அவர் அயலுக்குள் ஒரு நாட்ைாண்தம, யாரு குடும்பத்ைில் பிைச்சதன என்ோலும் அவர்ைான் ைீத்து தவப்பார் ஆனால் அவைது வாழ்க்தக ைீர்க முடியாை பிைச்சதனயாக றபானதுக்கு யாரு காைணம்? விைிதய வவல்ை யாைாறை முடியும்? 85 வயது வதை கந்தையர் ைவம் வாழ்க்தக காைத்றைாடு ஓடியது காைன் வந்து அதைக்கும் வதை! அடுத்து அடுத்ை வருைங்களில் இருவரும் இதேவனடி றசர்ந்ைாலும், பாட்டு வாத்ைியார் இன்னும் அந்ை வளவில் வயைினில் கானம் இதசபைாகறவ ைவத்ைின் மகளும் நம்பினார். அந்ை முற்ேத்ைில் மாதை றநைம் மல்ைிதக வாசம் ஒரு பக்கம் வச ீ நறுமணத்றைாடு இதசயின் ஒைி வமல்வைன றகட்டு வகாண்றை இருந்ைது, நல்ை மனிைர்கள் இேந்ைாலும் அந்ை ஆன்மாக்களயாருக்குமைீங்கு வசய்வைில்தை ைனக்கு பிடித்ை இதசறயாடும் வளறவாடும் வாழ்ந்து வகாண்றை இருக்கும்.

( முற்றும் )

கவி மீ னா


வானத்து நிைவாய் நீ இருக்க அன்று காதை வபாை வபாை என விடிந்து விட்ைது. இளம் சூரியனின் கைிர்கள் ைிேந்ைிருந்ை ஐன்னல் ஊைாக பாய்ந்து ஐன்னல் ஓைம் படுக்தகயில் சாய்ந்து இருந்ை ை​ைியின் றமல் படுகிேது. வைக்கமாக எல்றைாருக்கும் முன்பாக எழுந்து

முகம் கழுவி அம்மா

வகாடுக்கும் றகாப்பி கப் றபாடு முற்ேத்து படியிறை இருந்து ைசித்து குடிப்பறைாடு காதை வபாழுைின் இயற்தகயின் அைதக ைசித்து நிற்கின்ே ை​ைி இன்று எழும்பவில்தை காைணம் இைவு இைவாக அவள் சத்ைம் றபாைாமல் அழுது அழுது ைதையதண எல்ைாம் நதனந்து விட்ைது அவளால் வபாங்கி வந்ை அழுதகதய அைக்க முடிய வில்தை எத்ைதன முதே ைன்தன ைாறன சமாைானம் வசால்ைி பார்த்ைாள் முடியறவ இல்தை, அழுது அழுது ஓய்ந்து விடியற் காதை ைான் கதளத்து றபாய் கண்கதள முடி இருந்ைாள். இன்று இவள் காதை துயில் எழும் கைிைவதன காண விரும்பவில்தை, பாடும் குயிைின் ஓதச றகட்க விரும்பவில்தை, முற்ேத்ைிறை மைர்ந்து வைாங்கும் மல்ைிதகதயயும் றைாொதவயும் ைசிக்க மனம் இல்தை அவள் மனம் வாைறவ விரும்பாை றபாது எனி இந்ை ைசதன எல்ைாம் யாருக்காக ? காைல் ஒன்று மனைில் வாழ்ந்ை வதை இத்ைதனயும் அவளுக்கு இன்பமாய் வைரிந்ைது இன்று அந்ை காைல் ைான் அவதள அை விட்டு வசல்கிேறை! ை​ைி ை​ைி எழும்றபன் அம்மா கூப்பிடுகிோள்

கண்தண மூடி வகாண்டு

நித்ைிதை றபால் இருந்ை அவளுக்கு றகட்கிேது, ஆனால் எழும்பி எப்படி ைான் அம்மா முகத்ைிறைா, ைங்தக முகத்ைிறைா, அப்பாவின் முகத்ைிறைா முைிப்பாள் முகம் ைான் அழுது அழுது வங்கி ீ விட்ைறை! அம்மா கிட்ை வந்து ைதைதய ை​ைவி ை​ைி பிள்தள ஏன் இன்னும் எழும்பதை ஏதும் சுகம் இல்தைறயா? அன்றபாடு


ை​ைவினாள் ை​ைியினால் வபாங்கி வந்ை விம்மதை

மதேக்க முடிய

வில்தை முகத்தை ைதையதணக்குள் புதைத்ை படி விம்மினாள். அம்மாவுக்கு விைங்கி விட்ைது அம்மாவுக்கும் அவளுக்கும் மட்டும் ைான் அந்ை ைகசியம் வைரியும் ைாய் பாக்கியத்துக்கும் கண்ணில் நீர் துளித்ைது, ைன் புைதவ ைதைப்பால் கண்கதள துதைத்ை படி வசால்கிோள்

ை​ைி நீ சும்மா அழுது அழுது றவைதன பைாறை,

இது வைரிந்ைால் அப்பா இப்ப என்தனயும் உன்தனயும் அடித்றை வகாண்டு விடுவார், யாருக்கு யார் என்று ஆண்ைவன் எழுைி இருக்கும் றபாது எம்மால் என்ன வசய்ய முடியும்? நீ கவதை பைாறை இவர்களுக்கு காட்ை நாமும் வகைியிறை நல்ை மாப்பிதள உனக்கு பார்த்து

ஒரு மாைத்துக்குள்றள கல்யாணம் வசய்து

காட்ைாவிடில் நான் பாக்கியம் இல்தை இது சத்ைியம் அம்மா கவதையில் குமுறுகிோள். இைற்குள் ைங்தக வசல்வி அம்மா என்று குைல் வகாடுக்கறவ இருவரும் கண்தண துதைத்ைக் வகாண்ைனர் அம்மா வசான்னாள் பிள்தள எழும்பி வா முகம் கழுவி றபாட்டு, அைாறை எனக்காகறவனும் நீ அை பைாது என்று வசால்ைி முதுகில் ைட்டினாள் அம்மா. றபாங்றகா நான் வாைன் வமல்ை முனகினாள் ை​ைி ஆனால் அவளால் எழும்ப முடியவில்தை எழும்பி எைிர் வட்டில் ீ நைக்கும் கல்யாண அமளி துமளிகதள றகட்கறவா பார்க்கறவா முடியுமா? ைங்தக வசல்வி ஓடி வந்ைாள் அவள் வைக்கமாக பிந்ைி எழும்புபவள் இன்று முந்ைி விட்ைாள்

அக்கா அக்கா எழும்பதையா?

இன்று ைாறன ைனுஸ்சுக்கு கல்யாணம் றபாகினம் வாக்கா

எல்ைாரும் விடியறவ வந்து

பார்க்கைாம், வசல்விக்கு வயது பைின் முன்று

அவளுக்கு எைிர் வட்டுக் ீ வகாண்ைாட்ைத்தை ஐன்னலுக்குள் நின்று பார்க்க றவணும் என்று ஒறை துள்ளல். அம்மாவுக்கு றகாபம் வந்து விட்ைது றபாலும் வசான்னாள் வசல்வி நீ சும்மா சும்மா றபாய் ஐன்னலுக்குள் நிக்காறை றபாகிே சனம் உன்தன பார்த்ைால் என்ன நிதனப்பினம்? இது வபரிய வட்டு ீ கல்யாணம் வபரிய இைத்து ஆட்கள் எல்ைாரும் வருவினம் றபாவினம் நீ உன்னுதைய ைதைதய காட்ைாமல் றபாய் வளர்ந்ை பிள்தள றபாறை அைக்கமாக றபாய் படி இல்ைாட்டி ஏைாவது வசய்.


வசல்விக்கு றகாபம் வபாத்ைிட்டு வந்ைது அம்மா நீ எப்பவும் இப்படிைான் அக்கா நின்று பார்ைால் ஒன்றும் வசால்ை மாட்ைாய் என்தன ைான் எந்ை றநைமும் ஏைாவது வசால்ைி ைிட்டுகிோய்,

அக்கா பாருங்றகா

அம்மாதவ என வசல்வி அக்காதவ துதணக்கு இழுத்ைாள் இங்தக அக்காவுக்கு காச்சல் சும்மா அவதள வைாந்ை​ைவு பண்ண றவண்ைாம், இந்ை அதேக்கு நீ வைவும் றவண்ைாம் வா வவளியில் என்று அம்மா வசல்விதயயும் இழுத்துக்வகாண்டு றபானது ை​ைிக்கு ஆறுை​ைாக இருந்ைது அவளுக்கு ைனிதமைான் இப்றபா றைதவ. அதேக்கு வவளியில் அப்பா றகட்கிோர் பாக்கியம் ஏன் ை​ைி எழும்பதை? அவளுக்கு காச்சல் அவளுக்கு நல்ை ைதை இடி,அவதள வகாஞ்சம் அதமைியாக படுக்க விடுங்றகா. அப்ப நீர் மருந்து ஏதும் வகாடுமன் இன்தைக்கு பார்த்து ஞாயிற்று கிைதம வைாக்ைரிைமும் றபாறகைாது அப்பாவின் அங்கைாய்ப்பு றவறு றகட்கிேது, கைவுறள அம்மா எப்படிறயா இன்று ைன்தன விட்டில் உள்ள மற்ேவர்களிைம் இருந்து காப்பாற்ேி விட்ைாள் ஆனால் நாதள அவள் துயைம் ைீருமா? அப்பா வாசைில் நின்று வசான்னார் ைதை இடி என்ோல் விக்ஸ் எடுத்து பூசம்மா, ை​ைி அம்மா கல்யாண வட்டுக்கு ீ வை வில்ைiயாம், ஆனால் ஒருத்ைர் மைித்து வசான்ன இைத்றை எல்ைாரும் றபாகாமல் இருப்பது சரி இல்தை நான் வசல்விறயாை றபாயிட்டு வாைன். பத்து மணிக்கு சிவன் றகாயிைில் ைாைி கட்டி மாப்பிதள வபாம்பிதள றமள ைாளத்றைாடு ஒழுங்தக முட்டில் இேங்கி நைந்து வருவினமாம், ஒைங்தகக்குள் எல்ைாரும் நிதே குைம் தவத்து வபாம்பிள்தளக்கும் மாப்பிள்தளக்கும் மாதை றபாட்டு வாழ்த்ைியினமாம், நானும் ஓைருக்கு குடுத்து மாதைதய வாங்கியந்து தவத்து விட்டு ைான் றகாயிலுக்கு றபாகணும் ைாைி கட்டு பார்க்க. நீ சுகமாக இருந்ைால் நிதே குைம் தவக்க வகல்ப் வசய்ைிடுவாய் எனி அம்மாவிைம் வசால்ைி றபாட்டு ைான் றபாகணும் நான் வதைக்றக எல்ைாம் ஆயத்ைமாக இருக்கணும் அப்பா கதைத்ைபடிறய றபாகிோர் இண்தைக்கு அவர் ஒறை பிசி! கல்யாண வட்டுக்கு ீ கூட்டி றபாகிறேன் என்று வசான்னதுைான் வசல்வி குளிக்க ஓடிவிட்ைாள்

கிணற்ேடிக்கு, இவர்களக்கு வைரியாை ஒரு காைல்


இைகசியம் அம்மா பாக்கியத்துக்கும் ை​ைிக்கும் இன்று வபரும் துயரில் ஆழ்த்ைி நிற்கிேறை! அம்மா வந்து ைிருப்பி முணு முணத்ைாள் ை​ைி நான் வசால்லுேதை றகளு அப்பா வவளியில் றபானதும் முகம் கழுவி றபாட்டு றகாப்பிதய குடி என்று வசால்ைி றகாப்பிதய தவத்து விட்டு வசன்ோள் ை​ைி ைிரும்பி றகாப்பி கப்தப பார்கிோள் அைில் இருந்து

சுடு ஆவி

றமறை எழும்பி றபாவது றபாை அவளது அவியும் பேந்து றபாகாைா? எனி எப்படி அவளால் சந்றைாசமாக வாை முடியும்? முகத்ைில் சிரிப்பு அது எனி வருமா? எைிர் விட்டு ைனுஸ்சுக்கு கல்யாணம் என்று றகள்வி பட்ை நாள் முைல் அவள் மனம் இடிந்து றபானாள் எறைா ஒன்று அல்ை அவள் உயிறை பேி றபான மாைிரி வநஞ்சுக்குள்றள ஒரு சுதம வந்து அழுத்ைி அவதள முச்சு ைிணே தவக்குது,

காைல்

அது ைீயா ? அந்ை காைல் ைீ இவதள மட்டும் ஏன் சுட்டு வபாசுக்குகிேது? அவளது சிந்ைதன பின் றநாக்கி ஓடுது அது ஒன்றும் கற்பதன இல்தை, அவள் ைசித்து ருசித்து வாழ்ந்ை சம்பவங்கள் ஒன்வோன்ோக நிதனவில் வருகுது. எைிர் வட்டில் ீ வாழ்ந்ை சுப்பிை மணியம் குடும்பத்ைினர் பைம்பதை பணக்காைர். சுப்பிைமணியம் ஒரு வைாக்ைர் ஆனால் வபால்ைாை மனிைர் என்று அயலுக்குள் யாரும் அவறைாடு கதைப்பைில்தை, அவரும் யாதையும் மைிப்பைில்தை ஆனால் மதனவி ைட்சுமி உண்தமயில் றகாயிைில் இருக்கும் ைட்சுமி றபாை நல்ை ஒரு கதளயான முகம் கருப்பி என்ோலும் கருமாரி அம்மன் றபாை ஒரு கதள என்று எல்றைாரும் அவதவ பற்ேி றபசுவார்கள். அவ காைிலும் மூக்கிலும் றபாட்டுள்ள தவை மூக்குத்ைி அவவின் அைதக றமலும் அைகு படுத்தும், அத்றைாடு அவ யாதை கண்ைாலும் நின்று ஒரு வார்த்தை றபசாமல் ஒரு நாளும் றபானது இல்தை. அவவின் புன் சிரிப்பும் மற்ேவர்களுக்கு இல்தை என்ோல் கணவனுக்கு வைரியாமல் உைவி வசய்து வந்ை மன பாங்கும் அவதவ எல்றைாரும் விரும்ப காைணமாக இருந்ைது. முத்ை மகன் படித்து பட்ைம் வபற்று நல்ை பைவி வகிக்கிோன் ஆனால் அவன் வபரும் குடி மகன் என்று எடுத்து காட்ைறவா என்னறவா குடி பைக்கத்துக்கு ஆைாகி றபாய் விட்ைான், நீண்ை நாளாக அவனுக்கு


வபண் றைடியும் கல்யாணம் வைவில்தை என எல்ைா றகாயிலும் ைட்சுமி அம்மா வசவ்வாய், வவள்ளி, சனி என ஓடி ஓடி விளக்றகத்ைி அவதன ஒரு குமதை கதை றசர்த்ை மாைிரி, றபான வருைம் ைான் ஒரு வபண்தண பார்த்து ைிருமணம் வசய்து தவத்ைார். வந்ை சம்பந்ைி ஆட்களும் இவர்களது

குடும்பத்ைில் சம்பந்ைம்

வசய்ய றவண்டும் என்றுைான் வந்ைார்கள் மற்ே படி மாப்பிள்தளதய பிடிக்க வில்தை. அடுத்ைவன் ைான் ைனுஸ் அம்மாவின் முககட்டும், கன்னத்ைில் ஒரு குளியும், சுருண்ை ைதை முடியும், ஒரு புன்னதகத்ை முகமும் அவன் ஒரு நை மாடும் சந்ைிைதன றபால் அைகாக

இருப்பான். அவனும்

அம்மா மாைிரி யாதை கண்ைாலும் நிண்டு விசாரித்து குதேந்ைது சிரித்து கறைா வசால்ைி தக காட்டி றபாவைால், அவதன அந்ை அயலுக்குள் எல்றைாருக்கும் பிடிக்கும் றபாது எைிர் வட்டில் ீ வசித்ை ை​ைிக்கு அவதன பிடிக்காமல் றபாகுமா? அவனது ைங்தக றகமா கதை குட்டி அப்பா மாைிரி நல்ை வவள்தள அம்மா மாைிரி வடிவான முக கட்டு, ஆனால் முகத்ைில் சிரிப்றப காண்பது அரிது, எந்ை றநைமும் எல்ைாதையும் அைிகாைம் பண்ணி வட்டில் ீ அவள் ைான் ைாணி றபால் நைந்ைிடுவாள், காைணம் பைிதனந்து வருை இதை வவளியில் அவள் கதைசியாக பிேந்ை​ைால் விட்டில் அவளுக்கு எல்றைாரும் சரியான வசல்ைம் எந்ை றநைமும் வகாைியில் கத்தும் சுப்பிை மணியம் கூை மகள் றகமாவுக்கு என்று வசான்னால் ஒன்றும் வசால்வைில்தை. ைனுஸ்சும் ஒரு பட்ை​ைாரி இன்று நல்ை ஒரு றவதையும் பார்கிோன் ஒரு ைனியார் விற்பதன வகாம்பனியில்

அவன் ைான் மறனஐர். அப்றபா

நல்ை பைவியில் இருக்கும் அவன் வவளிகிட்டு றபாகும் றபாது வசால்ைவா றவணும் ைினமும் அவன் றகாட் சூட் றபாட்டுக் வகாண்டு காரில் எேி றபாகிே அைதக ை​ைி ைன் படுக்தக அதே ஐன்னைில் நின்று பார்பாள். ை​ைியின் வடு ீ பைய காைத்து உசந்ை படி வகாண்ை வடு ீ எைிர் வறைா ீ புைிைாக கட்டின அவமரிகன் பாஸன் பைிந்ை வடு ீ அைனால் ை​ைியின் வட்டு ீ ஐன்னைில் நின்று பார்த்ைால் அவர்களது முற்ேமும் விைாண்ைாவும் வடிவாக வைரியும், அத்றைாடு ை​ைியின் படுக்தக அதே ஐன்னல் அவர்கள் வட்தை ீ பார்த்துக் வகாண்டு ைான் இருக்கிேது இது ைான் விைியின் வசயறைா?


ை​ைி ைினமும் அவதன பார்த்து பார்த்து மனதுக்குள்றள அவன் சிரிப்தப அைதக

ைசித்து ைசித்து அவன் றமல் ஒரு பயித்ைியம் ஆனாள்,

ை​ைி அைிகம் படிக்வில்தை பத்ைாம் வகுப்தப கூை

ைாண்ை வில்தை

ஒரு றவதள இந்ை ைனுஸ் றமல் வகாண்ை காைல் ைான் அவதள படிப்பில் கவனம் வசலுத்ை விை வில்தைறயா

ஒரு நாளா இைண்டு

நாளா? அவள் அவதன விை ஐந்து வயது இளதமயாக இருப்பாள்

கைந்ை ஐந்து

வருை காைமாக அவர்கள் அந்ை வடு ீ கட்டி குடி வந்ை நாள் முைல் இவள் அவதன ைாறன ைினம் பார்கிோள், அவதன பார்த்ை பின் ைான் அவள் விடிய குளிக்க றபானால் என்ன சாப்பிட்ைால் என்ன சாமி கும்பிட்ைால் என்ன, விடிய எழும்பி வந்து முற்ேத்து படியில் இருந்து இயற்தகதய ைசித்து முடிய புத்ைகம் வாசிப்பைாக வசால்ைி விட்டு ைன் ஐன்னல் வைியாக அவன் ஏழு அதை மணிக்கு வவளிறய வந்து காரில் ஏறும் அைதக பார்பறை அவள் றவதை ஆகி விட்ைது. வைாைர்ந்து அவள் பார்பதை ஒரு நாள் ைனுஸ்சும் கவனித்து விட்ைான் காருக்குள் ஏே வந்ைவன் நிமிர்ந்து அவதள பார்த்து, புன் சிரிப்தப காட்டி தகதயயும் உசத்ைி காட்டிய றபாது

அம்மாடி

அவள் வநஞ்சுக்குள்றள ஆயிைம் பட்ைாம் பூச்சிகள் பேப்பது றபால் இருந்ைது, அன்று முழுதும் அவளுக்கு பசிக்கறவ இல்தை

உள்ள நல்ை

சினிமா பாட்வைல்ைாம் அன்று பார்த்து ைான் பாைணும் றபால் இருந்ைது அடுத்ை நாளும் அறை ைான் வைாைர்ந்து அவதள றநாக்கி வந்ை அவனது சிரிப்புக்கள் இவளது காைலுக்கு வித்ைாகின. ஒரு நாள் மாதையில் அவன் றவதை முடிந்து வரும் றவதள பார்த்து இவள் வட்டு ீ முற்ேத்ைில்

மல்ைிதக பூப் பேித்துக்வகாண்டிருந்ைாள்,

அவன் வமல்ை மைில் ஓைம் வந்து என்ன வசய்கிேீர்? என றகட்ைான் இவளால் பைிறை வசால்ை முடிய வில்தை, முகம் எல்ைாம் சிவந்து றபாய் வநஞ்சு பை பைத்ைது வார்த்தைகள் வைாண்தைக்குள் சிக்கி வகாண்ைன. அவன் ைிருப்பி றகட்ைான் என்ன இது வகாத்து மல்ைிதகறயா? ை​ைி வமல்ை ைதை ஆட்டினாள்,

அப்ப நல் வாசம் என்ன? அவன் மீ ண்டும்

றகட்ை றபாது அவள் வமல்ை மைில் ஓைம் வசன்று வகாஞ்சம் பூக்கதள அவனுக்கு வகாடுத்ைாள், அதை முகர்ந்து பார்த்ை அவன் ஆ என்ன


வாசம் இந்ை பூ எங்களிட்தை இல்தை நீர் கண்டு வந்ைால் எனக்கு ஒன்று ைாரும் என்று வசால்ைி விட்டு றபாய் விட்ைான். அன்று அவள் பட்ை சந்றைாஸத்துக்கு அளறவ இல்தை, அன்று இைவு பூைா ஒறை கற்பதன தூக்கறம வை வில்தை, அவள் பார்த்ை சினிமா பைங்களில் வந்ை காைல் காட்சிகள் எல்ைாம் கண்ணுக்குள் பைமாய் ஓடியது. ஐன்னலுக்கால் வைரிந்ை வபாளர்ணமி நிைவில் அவள் அவறனாடு தக றசர்த்து நைப்பது றபால் ஒரு காட்சி. அவள் வட்டு ீ முற்ேத்ைில் எல்ைா பூ மைமும் குதே இன்ேி பூத்து குலுங்கும், அவள் ைந்தை மதை பகுைியில் றவதை பார்த்ை​ைால் லீவுக்கு வரும் றபாது விைம் விைமான பூக் கண்டுகதள

வகாணர்ந்து

நட்டு தவப்பார். மல்ைிதக சும்மா பந்ை​ைில் இருந்து வைியும், மாதையானால் அவளுக்கு பூ மைங்களுக்கு ைண்ணி விடுகிே றவதை ைினமும் இருக்கும், அல்ைாது றபானால் மீ ண்டும் அப்பா லீவில் வரும் றபாது மைம் பட்டிருந்ைால் துதைந்ைது வடு, ீ அைனால் ை​ைி ைான் பூந் றைாட்ைத்தை பாது காப்பாள். அடிக்கடி அவன் இவள் றைாட்ைத்ைில் றவதை வசய்யும் றபாது மாதை றவதளகளில் மைில் ஓைம் வந்து நின்று கதைப்பதும், இவளிைம் கண்டுகள் றகட்டு வாங்குவதும் வாடிக்தகயாகி விட்ைது. ஒரு நாள்

இப்படி

ைான்

அவனுக்காக றகட்ை ஒரு மல்ைிதக கண்தை இவளால் இழுக்க முடியாை றபாது, அவன் வந்து றசர்ந்து இழுத்ை றபாது அவனது தக றைசாக அவள் மீ து பட்ைது, அவனது முச்சு காத்து இவளது முகத்ைில்

பட்ைது,

அவளுக்கு வசால்ை முடியாை இனம் வைரியா ஒரு பைவசம், ஏறைா ஒன்தே அவள் எட்டி பிடிப்பது றபால் ஒரு

மகிழ்ச்சி!

சிை றவதளகளில் அவனது வகாம்பனியில் ையாரித்ை வசாக்றளட்கதள அவன் அவளுக்கு வகாடுத்ை றபாது ைான் அம்மா கண்டு விட்ைாள் என்ன பிள்தள ஏது இந்ை வசாக்வைட்?


என்று அம்மா பாக்கியம் றகட்ை றபாது மதேக்கமுடியாமல் ைனுஸ் ைந்ைவர் அம்மா என்று வசால்ைி விட்ைாள். பாக்கியம் உைறன ஆச்சரியமாக ைனுஸ்சிைம் இவைல்ைாம் ஏன் வாங்கினன ீ? நான் என்னறவா சும்மா பூக்கண்டு றகட்ைவனாக்கும் என நிதனக்க இப்ப என்ன இது வசாக்றளட் எல்ைாம் ைாைான், யாரும் பார்த்ைா என்ன நிதனப்பினம்?

ை​ைி எனி றமல் ஒண்டும் வாங்காதை வசல்விக்கும் வசால்ை றவணும் நாங்கள் வசைி குதேந்ைவர்கள் என்ோலும் மானம் மரியாதைறயாடு வாழுேனாங்கள், எனி அப்பாவும் வட்டில் ீ இல்ைாை றநைம் நாதளக்கு அந்ை சுப்பிைமணி ஏைாவது கதைத்ைால் பிேகு அப்பா எங்கதள துண்டு துண்ைாைான் வவட்டி றபாடுவார் என்று அம்மா வசான்னதும், அம்மா நீங்கள் சும்மா பட்டிகாடு மாைிரி கதைக்காதையுங்றகா ைனுஸ் நல்ை வபடியன் அவர் என்தன விரும்பினால் ஏன் அம்மா நான் கதைக்க கூைாது? அவருக்கு என்ன குதே ? நீங்கள் றைடினாலும் இப்படி ஒரு ஆள் கிதைக்குமா அம்மா? வசல்வி இல்ைாை றநைம் பார்த்து சந்ைர்பமும் சூழ் நிதையும் அதமந்ை​ைால் ை​ைி ைன் மனக்கிைக்தகதய

கக்கி விட்ைாள் ைாயிைம்,

பாக்கியம் ைிடுகிட்டு றபானாள் என்ன பிள்தள ைதையிறை கல்லு தூக்கி றபாடுோய்? அவன் உன்தன விரும்புகிோறனா? இந்ை காைல் கத்ைரிக்காய் எல்ைாம் எங்கதை வட்டுக்கு ீ சரி வைாது அப்பா முைல் ஒத்துக்வகாள்ள மாட்ைார், அத்றைாதை நீ நிதனக்கிேிறய அவன் உன்தன கல்யாணம் வசய்வான் என்று? அவனுதைய அப்பா சுப்பிைமணியம் எங்தகயாவது நல்ை பணத்றைாடு, படிப்றபாடு ைான் வபண் பார்பான். நீ சும்மா றபாட்டு உன்னுதைய

கற்பதன றகாட்தை கட்டி

வாழ்தவ பாைாக்காறை, எங்கதை நின்மைிதயயும்

குதைக்காறை அம்மா சத்ைம் றபாட்டு இது வதை ை​ைி பார்த்ைறை இல்தை. இல்தை அம்மா அவர் நிச்சயம் என்தன கல்யாணம் வசய்வார் அவர் என்தன விரும்புகிோர் என்று எனக்கு வைரியும்.


நீங்கள் காை​ைிச்சு கட்டியிருந்ைால் ைாறன அம்மா உங்களுக்கு காைதை பற்ேி வைரியும் என்தன வாை விடுங்றகா அம்மா பிள ீஸ் எனக்கு அவதை ைான் பிடித்ைிருக்கு என்று வசால்லும் றபாறை அவள் கண்கள் கைங்கி விட்ைன. பாக்கியம் ஒரு கணம் சிந்ைித்ைாள் காட்டிய

ைான் அேியாை வயைில் வபற்றோர்

ஆண் மகதன ைிருமணம் வசய்து ஏறைா ஒரு வகடு பிடியில்

ஒரு கூண்டு கிளி றபால் ைான் வாழுகிோள், ஒரு றவதள ைானும் காை​ைித்து கட்டியிருந்ைால் சந்றைாசமாக இருக்கைாம் என சிை சமயம் எண்ணியதுண்டு. இப்றபா ஏன் ைன்னுதைய மகளுக்கு வருகிே நல்ை வாழ்தவ வகடுக்க றவணும்? என றயாசித்ைாள் ஆனாலும் மனைில் ஒரு பயம் இது தக கூடி வருமா? என்று. அவர்கறளா நிதேய படித்ை குடும்பம் பணக்காை குடும்பம் நாகரீகமான றபாக்கு உள்ளவர்கள் ைங்கதள றபாறை சாை​ைண குடும்பத்ைில் சம்பந்ைம் வசய்வார்களா? அப்படி ைான் ைனுஸ் உண்தமயில் ை​ைிதய காை​ைித்ைாலும் வபற்றோர் ஒத்து வைாவிடில் இந்ை கல்யாணம் நைக்குமா? அப்டி நைக்காது றபானால் ஊருக்கு இந்ை கதை வைரிந்ை பின் பிேகு யார் ை​ைிதய ைிருமணம் வசய்ய முன் வருவினம்? இல்ைாது றபானால் அவள் கணவர் மறகசனுக்கு என்ன பைில் வசால்வது? பாக்கியத்துக்கு ஒரு கணம் என்ன வசய்வது என்றே வைரிய வில்தை. ை​ைி என்ன பிள்தள இப்படி கதைக்கிோய்

இது சுைபமாக நைக்கிே

விையறம? எங்களிைம் நிதேய சீைனம் வகாடுக்க வைி இருந்ைால் ஆவது அவர்களிைம் றபாய் கதைக்கைாம், எங்களிட்தை இந்ை இருக்கிே வடும் ீ ஒரு 10 ஆயிைமும் ைாறன அம்மா தகயிறை இருக்குது. அதுக்கு ைக்க மாைிரி ைான் நாங்களும் மாப்பிள்தள பார்கைாம், எனி வசல்வி றவறே வளர்ந்ைிட்ைாள் என்று பாக்கியம் ை​ை ை​ைத்து றபாய் வசால்ை

ை​ைிக்கு

தையிரியம் வந்ைது. ஓ அம்மா சம்மைிக்கிோள் அம்மாதவ வமல்ை சமாளிக்கைாம் என நிதனத்ை படி வசான்னாள் .என்ன அம்மா நீங்கள் ைனுஸ்தச அப்படி நிதனக்கிேீங்கறள, அவர் நிதனத்ைால் அவருதைய அம்மா அப்பாதவ வைிக் வகாண்டு வரு வார்ைாறன? அவருக்கு என்னில் சரியான விருப்பம் அம்மா ஒரு நாள் ைன்னும் என்றனாடு கதைக்காமல் ைனுஸ்


றபானைில்தை அம்மா என்ோள் ை​ைி, இதை வசால்லும் றபாது அவள் முகத்ைில் வொைித்ை ஒரு நம்பிக்தகதய பாக்கியமும் கவனித்ைாள்.

என்னறவா எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்பாவுக்கு இது காைல் கதை ஒன்றும் பிடிக்காது, அப்படி அதவ சம்மைிச்சாலும் அதவ விரும்பி றகட்டு வந்ை​ைாக ைான் அப்பாவுக்கு வசால்ை றவணும் வைரிஞ்சுறை வகைியா இதுக்கு ஒரு முடிவு வைரியணும். இப்படி மைிைில் நின்று ைினமும் கதைத்து எங்கதை றபதை வகடுக்காமல் பார் பிள்தள நீ அப்படி என்ோல் ைனுஸ்சிைம் உைறன இது பற்ேி றகள் என அம்மா புத்ைி வசான்னாள். அடுத்து

சிை நாட்கள் வைதம றபாறை ைான் றபானது காதையில்

அவன் றபாகும் றபாது அவள் ைன்தன பார்கிோளா? என பார்பதும் அவள் றவறு தக காட்டி வைி அனுப்புவதும் மாதையில் அவன் மைில் ஓைம் வந்து அவளிைம் றபச்சு வகாடுப்பதுமாக அவர்கள் நாட்கள் றபாய் வகாண்டிருக்க

இப்ப எல்ைாம் ை​ைி ைன்தன வகாஞ்சம்

ஸ்தையிைாக இருக்க பார்த்து வகாள்வாள் கண்ணாடி முன்பு நின்று அடிக்கடி அைகு பார்பாள் மாதை றநைம் வந்ைாறை அவள் முகத்ைில் ைனி கதைறய வச ீ வைாைங்கிவிட்ைது. இபபடி இருக்தகயில் ஒரு நாள் அப்பாவிைம் இருந்து வந்ை கடிைம் பாக்கியத்தையும் ை​ைிதயயும் அைிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது, கடிைத்தை வாசித்ை அம்மா முச்சிதைக்க ஓடி வந்ைாள் பிள்தள ை​ைி, அப்பா இன்னும் ஒரு கிைதமயில் வாைாைாம் உனக்கு ஒரு சம்பந்ைம் சரி வந்ைிருக்காம், மாப்பிள்தள

ஓரு மாஸ்ை​ைாம் வந்ைவுைன் அது பற்ேி

உைறன முடிவு எடுக்கணுமாம் என்று அம்மா வசான்னதை றகட்டு ை​ைிக்கு அைதகறய வந்ைிட்டுது. என்னம்மா வசால்லுகிேீர்கள் எனக்கு இப்ப கல்யாணம் றவண்ைாம் என அப்பாவுக்கு உைறன எழுதுங்றகா நான் ைனுஸ்தச ைான் கல்யாணம் வசய்வன் என்ோள் நா ைழுைழுக்க ை​ைி, என்ன பிள்தள என்ன காைணம் நான் அப்பாவுக்கு வசால்லுேது. நீ அப்பா வாைத்துக்குள்றள ைனுஸ்சிைம்

என்ன என றகட்டு தவ, ஒரு

முடிவும் வைரியாமல் நான் அப்பா வசால்கிே மாப்பிள்தளதய

ைடுக்க

ஏைாது, நீ ைனுஸ்சிைம் வசால்ைி அவருதைய அம்மா அப்பாதவ இந்ை முதே அப்பா வறைக்குள்ள ஒருக்கா கதைக்க வசால்லு, இல்ைாட்டி


ஒன்றும் என்னாறை வசய்ய முடியாது .அப்பாவின் குணம் உனக்கு வைரியும் ைாறன ? அம்மா முடிவாக் வசால்ைி வட்ைாள். ஆனால் அவளால் அன்று மாதை ைனுஸ்தச கண்ை றபாது

வாய்

விட்டு ஒன்றும் றகட்க முடியவில்தை, முகம் வாடி கிைந்ைது வைாண்தைக்குள் கதைகள் சிக்கி றபாயின, ைனுஸ் றகட்ைான் என்ன ை​ைி இண்தைக்கு ஒரு மாைிரி இருக்கிேீர்? உைம்பு சரி இல்தைறயா? என அவளால் பைில் வசால்ை முடியவில்தை ஒரு றவதள அவளும் யூனிவசிற்ேி வதை றபாய் படித்து எல்ைா ஆண்களிைமும் சகஐமாக பைகி இருந்ைால்

பட்வைன்று அவதன

பார்த்து றகட்டிருப்பாறளா? ைனுஸ் ஐ ைவ் யூ ைா என வசால்ை மனம் துடித்ைது ஆனால் வார்த்தைகள் வைவில்தை, அவதள ைான் அச்சம் மைம் நாணம் பயிர்ப்பு என வசால்ைி வசால்ைி வைர்த்து விட்ைார்கறள! இல்தை ஒறை ைதை இடி என வசால்ைி மழுப்பி விட்ைாள் வட்டுக்குள் ீ வை அம்மா றகட்ைாள் என்ன பிள்தள ைனுஸ் என்ன வசான்னது? என. அவள் என்ன பைில் வசால்வாள் அவனாக ஒரு நாள் வசால்வான் என பார்த்து பார்த்து அவனது ஒவ்வவாரு அதசதவயும் ைசிக்க வைரிந்ை அவளுக்கு எப்படி என்தன கல்யாணம் வசய் வர்களா? ீ என றகட்பது ஒரு ைர்ம சங்கைமான நிதை வந்து விட்ைது, அடுத்ை நாள் மாதை அவள் வவளிறய றபாகவில்தை அவன் வந்து மைில் பக்கம் நின்று எட்டி எட்டி பார்த்ைான். உள்றள இருந்ை படி இதை ை​ைி பார்த்ைாள் அவளுக்கு எப்படி அவனிைம் றகட்பது என்ே சங்கைம். அடுத்ை நாள் மாதை அவன் மீ ண்டும் வந்து பார்த்து விட்டு றபாய் விைாந்ைாவில் றபாட்டிருந்ை கைிதையில் இருந்து

வவளிறய பார்த்துக்

வகாண்டிருந்ைான். பாக்கியம் வந்து வசான்னாள் ை​ைி என்ன பிள்தள வருகிே சனி அப்பா வை றபாோர் லீவிதை, நீ ைனுஸ் றசாடு கதைக்கா விடில் என்ன வசய்ய முடியும்? பார் இண்தைக்கு முன் வட்டில் ீ எல்ைாரும் ஒரு கல்யாண வட்டுக்கு ீ றபாய் இருக்கினம் அயலுக்தக, ைனுஸ் மட்டும் ைான் ைனியா வட்டிதை ீ


இருக்குது, அது ைான் பார் வவளிறய பார்த்துக்வகாண்டு இருக்கிோன் என நிதனக்கிேன், பிள்தள நீ றபாய் அவதன கூப்பிட்டு இண்தைக்கு ஒரு முடிதவ வைரிந்து வகாண்டு வா. என அம்மா உசார் பண்ணறவ ை​ைி வமல்ை வமல்ை நைந்து

வாசல்

றகற்ேில் நின்ோள் அவன் அவதள பார்கவில்தை வமல்ை அவள் ஒரு கல்ைால்

இரும்புக் றகற்ேில் ைட்டி சத்ைம் வை வசய்ைாள்

ைனுஸ்

ைிரும்பி பார்த்ைான், இவள் தகதய காட்ைறவ அவன் படியில் இேங்கி வந்ைான். ை​ைி அவனுக்கு வகாடுப்பைற்காக

எட்டி ஒரு மஞ்சள் றைாஐா பூதவ

பிடுங்கினாள், அம்மா வநடுக வசால்லுவா மஞ்சள் நிேம் மங்கைமானது என, அது ைான் அவள் மஞ்சள் றைாொதவ பிடுங்கினாள். கிட்ை வந்ை ைனுஸ் வசான்னான் என்ன ை​ைி உம்தம இைண்டு நாளாக காணவில்தை ? சுகமில்தைறயா? என்று றகட்ைான். இல்தை எனக்கு எனக்கு என வசால்ை முடியாமல் அவளுக்கு அழுதக ைான் வந்ைது என்ன ை​ைி ஏதும் பிைச்சதனறயா வட்டிதை ீ ? வசான்னா ைாறன வைரியும் ஏன் இப்ப அழுகிேீர்? அைாமல் வசால்லும் ஏதும் வகல்ப் வசய்யணுமா? வசால்லும் பிள ீஸ் அைாதையும் ை​ைி என அவனது ஆை​ைவான வார்த்தைகள் வந்ைன.

.றகற்தே பிடித்ைிருந்ை அவள் தகதய பிடித்து

அவன் வசான்னான் உமக்கு என்ன வகல்ப் றவணுமானாலும் நான் வசய்வன் என்ன, ஒன்றும் றயாசிகாமல் வசால்லும் ஏன் அழுகேீர் என்று ைனுஸ் அன்பாக வசால்ைறவ, ை​ைிக்கு வகாஞ்சம் துணிவு வந்ைவளாக இல்தை எனக்கு வட்டிதை ீ கல்யாணம் நிச்சயித்ைிட்ைார் அப்பா, வாை சனி கிைதம அப்பா வந்ைவுைன் எல்ைா ஒழுங்கும் வசய் றபாவைாய் எழுைி இருந்ைவர், நீங்கள் உங்கதை அம்மா அப்பாறவாதை எங்கதை வட்தை ீ வந்து கதைக்க மாட்டீங்களா? என்ோள். என்ன வசால்லுகிேீர்? ை​ைி எனக்கு விைங்கவில்தை ஏன் நாங்க வைறவணும் உமக்கு கல்யாணம் வசய்ய விருப்பம் இல்தைறயா? அவன் விைங்காமல் றகட்ைான். அைற்கு ை​ைி என்ன ைனுஸ் பகிடி பண்ணாதையுங்றகா அப்பாவுக்கு ைவ் மற்ேர் என்ோல் பிடிக்காது அது ைான் நீங்கள் வந்து றநைடியாக அப்பாட்தை என்தன கட்டி ை​ை வசால்ைி றகக்கணும் என்ோள்.


ைனுஸ் ைிடுக்கிட்ை மாைிரி பார்த்ைான் என்ன ை​ைி வசால்லுேீர் நான் உம்தம கல்யாணம் வசய்கிேைா? ைவ் மற்ேைா? நீர் என்ன வசால்லுேீர் ை​ைி? நான் உம்தம அப்படி ைவ் பண்ண வில்ைiறய! உம்றமாதை

உமக்கு வைரியும் ைாறன எங்கதை வட்தை ீ நான் சும்மா இைிதை கண்டு கதைச்சிட்டு றபாகிேதை கண்டிட்றை

ைங்கச்சி ஒரு நாள் வசான்னா ஏன் றபாய் சும்மா அந்ை பட்டி காடு மாைிரி இருக்கிே ை​ைி றயாதை கதைக்கிேீர் அண்ணா? இது நல்ைது இல்தை என்று வசான்னவ றகமா. நான் வசான்னனான் உம்மட்தை நல்ை பூக் கண்டுகள் இருக்கு அது வாங்கைான் றபானனான் என்று, உமக்கு என்ன பிடிச்சது? நான் உம்றமாதை சும்மா நட்பா ைாறன கதைத்ைனான், எப்பவாகிலும் உம்தம ைவ் பண்ணிேன் எண்டு வசான்னனாறன? எனக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிவிட்ைது, அம்மா உங்களுக்கும் இன்விற்றேசன் காட் வகாடுக்க றபாேன் என்று ைாறன வசான்னவ. நான் நிதனச்சன் உமக்கு இது பற்ேி றகள்வி பட்டிருப்பீர் என்று ைனுஸ் வார்தைகதள வசால்ை வசால்ை

ை​ைியின் கால்கள் பைம் இைந்து

விழுவது றபால் ஒரு உணர்வு, தகயில் இருந்ை மஞ்சள் றைாஐா தக பிடியில் கசங்கி உைிர்ந்ைன. நிக்கின்ே நிைம் நழுவி றபாவது றபாை அவளால் றமலும் கதைக்க முடியவில்தை, அப்ப ஏன் என்றனாதை ஒவ்வவாரு நாளும் றைடி றைடி கதைத்ைன ீர்கள்? உங்களுக்கு வட்தை ீ வசால்ை பயமா? எப்படி உங்களுக்கு மனசு வந்ைது றவறே ஒருத்ைிதய கட்ை? ை​ைியால் கதைக்க முடியவில்தை விக்கி விக்கி வார்தைகள் வந்ைன. ை​ைி நீர் என்தன ைப்பா நிதனத்துட்டீர் என்ன ? நான் ைவ் பண்ணிே எண்ைாை என்றனாதை கம்பஸ்சில் படித்ை ஆதையாவது ைவ் பண்ணி இருக்க மாட்றைனா? எனக்கு வைரியும் இந்ை ைவ் எல்ைாம் சும்மா பிைச்சதனயில் ைான் முடியும். அம்மாவும் ைங்கச்சிக்கும் பிடித்ை வபண்தண ைான் நான் கட்டுவது என்றுைான் யாதையும் ைவ் பண்ண வில்தை. நீர் ஏன் இப்படி கதைக்கிேீர்? எனக்கு சரியான கவதையாக இருக்கு ை​ைி. அவன் வசால்ைி முடிக்க வில்தை ை​ைியால் அைற்கு றமல் அங்கு நிக்க முடிய வில்தை அழுது வகாண்றை வட்டுக்குள் ீ ஓடினாள் அவன் ை​ைி ை​ைி என கூப்பிடுவது றகட்டு அம்மா கிச்சிதன விட்டு வவளிறய வந்து


பார்த்ைாள், ை​ைி அழுது வகாண்டு அதேக்குள் றபாய் விட்ைதை கண்ைதும்அவளது நம்பிக்தகயும் ைளர்ந்து றபானது. அதேக்குள் றபாய் பார்த்ை றபாது ை​ைி விம்மி வம்மி அழுது வகாண்டு கட்டிைில்

இருந்ைாள், ை​ைி என்ன நைந்ைது ஏன் அழுகிோய் ? வசால்ைி

றபாட்டு அழு இப்ப வசல்வி கண்ைால் ஏன்? எது என றகட்க றபாோள் வசால்லு ை​ைி, அம்மா றகட்க ை​ைிக்கு வசால்ை முடியவில்தை ைன்தன ைனுஸ் நிச்சயம் கட்ைறபாகிோன் என்ே அயைாை நம்பிக்தகயில் அம்மாறவாடு எவ்வளவு வாய் அடித்ைிருப்பாள். இப்ப அவன் ைன்தன காை​ைிக்கறவ இல்தை என்று வசான்னதை எப்படி வசால்வாள் வைாைர்ந்து அம்மா அைட்டி றகட்கறவ ை​ைி வசான்னாள் அழுது அழுது வசான்னாள், அம்மா அவருக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிட்டுைாம் அவறை வட்தை ீ கதைக்க பயந்து இருக்கிோர் என்று நிதனக்கிேன் அம்மா நான் ைனுஸ்தச கல்யாணம் வசய்யாட்டி உயிறைாடு இருந்து பயன் இல்தை என வசால்ைி அம்மாவின் வநஞ்சில் சாய்ந்து விம்மினாள் இதை பார்த்து வபற்ே மனம் பாகாய் உருகியது

என்ன பிள்தள இப்ப

வசய்வது? ை​ைி அழுதக கிதைறய வசான்னாள் நீங்கள் றபாய் அவருதைய அம்மாறவாதை கதையுங்றகா, அம்மா ைட்சுமி அன்ரி நல்ைவ ைாறன வசான்னா றகட்பாைாறன? ை​ைியின் நம்பிக்தக

இன்னும் வைாைர்வது

ஆச்சரியமா? அல்ைது

இவ்வளவு அவன் வசான்ன பின்பும் விைாபிடியாக ஒரு வபாம்தமதய அதைய துடிக்கிே குைந்தை மாைிரி என்ன விைத்ைிலும் அவதன ைனக்காக்கி வகாள்ள றவண்டும் என்ே துடிப்பு ைான் அங்றக மிஞ்சியது. அடுத்ை நாள் பாக்கியம் மகளின் அழுதகதய பார்த்து சகிக்க மாட்ைாைவளாக முன் வட்டுக்கு ீ றபாய் ைட்சுமி றயாதை ஒருக்கா கதைத்து பார்பம் என மனம் துணிந்து விட்ைாள், மத்ைிய உணவு முடிந்ை றநைம் பாக்கியம் நல்ை பட்டு புைதவயாக பார்த்து எடுத்து உடுத்ைி வகாண்டு வவளிக்கிட்ைாள், அவர்களது அந்ைஸ்த்துக்கு ைக்க மாைிரி றபாக றவணுறம! ை​ைி நான் றபாயிட்டு வாைன் நீ அழுது அழுது முஞ்சி எல்ைாம் வங்கி ீ கிைக்குது .றபாய் முகத்தை கழுவி வபாட்டு தவத்து வடிவாக இரு வசல்வி றகட்ைா வசால்ைாறை, நான் கதைக்கு றபாேன் என்று வசால்ைி


இருக்கிேன் என்று வசால்ைிய படி

பாக்கியம் எைிர் வட்டுக்கு ீ றபாய்

வாசல் வபல்தை அமர்த்ைினாள், ஏறைா ைப்பு வசய்கிறோறமா? என மனைில் ஒரு அழுத்ைம் என்ன வசய்வது வபத்ை பிள்தளயின் வாழ்வுக்காக

படி ஏேி அதுவும்

புருசனுக்கு வைரியாமல் இதுவதை எந்ை காரியமும் அவள் வசய்ைது இல்தை, ஆனால் இன்று நிைதம அப்படி ஆகி விட்ைது. கைவு ைிேந்ை றபாது பாக்கியம் ைன் நிதனப்பில் இருந்து விடு பட்ைாள். ைட்சுமி ைான் எட்டி பார்த்து என்ன பாக்கியமா? உள்றள வாங்றகா, என்ன மகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணி விட்டீங்களாம் ைம்பி ைனுஸ் வசான்னான்.

மாப்பிதள எந்ை இைம்? ைட்சுமி றகட்ை படிறய

பாக்கியத்தை உள்றள கூட்டிப் றபானாள். பாக்கியம் அவர்களது வட்டு ீ றகாதை ஓரு முதே பார்த்ைாள் ஒரு றகாயில் மாைிரி

அவ்வளவு வடிவாக எல்ைாம் உயர் ைக வபாருட்கள்

றகாதை அைங்கரித்து இருந்ைன, முைல் ை​ைதவ அவர்கள் வடு ீ குடி புகுந்ை அன்று வந்ை​ைற்கு ைிருப்ப இன்று ைான் அங்றக வந்ைிருக்கிோள். என்ன பாக்கியம் ஒன்றும் வசால்ைாமல் இருக்கிேீங்கள்? றைசிதை வட்தை ீ விட்டு வவளிகிை மாட்டீங்கறள என்ன விறசைம்? இன்தேக்கு இங்காதை பக்கம் விசிற்? என்று ைட்சுமிறய ைிரும்ப றகட்க ைான் பாக்கியம் வசான்னாள், என்னண்ைால்

பிள்தளகளின்தை

விையமாக ைான் நான் வந்ைனான், ஒைத்ைதை ஒருத்ைர் விரும்பி றபாட்டு பிேகு றவறு ஒருத்ைதை கல்யாணம் வசய்ய வசான்னா அதுகள் பாவங்கள் ைாறன? வாை றபாகிே அதுகளின் ஆதசக்கு ைாறன நாம் கல்யாணம் வசய்து தவக்கணும்? அப்பா மாருக்கு அவர்களது வகௌைவம் ைான் வபரிைாக இருக்கும் ஆனால் அம்மா மார் நாங்களாவது எடுத்து வசால்ைி அதுகதள ஒன்று றசர்க்க றவணும் என்று ைான் நான் உங்கறளாதை கதைக்க வந்ைனான் என்ோள் பாக்கியம். நீங்கள்

யாற்தே கதை வசால்கிேீர்கள்? காைல் அது இது என்று

விரும்பினால்

அந்ை வபடியதன ைாறன வசய்யணும் ைட்சுமிக்கு

பாக்கியத்ைின் கதையில் ைதையும் புரிய வில்தை வாலும் புரிய வில்தை. பாக்கியம் மீ ண்டும் வசான்னாள் என்ன இப்படி வசால்லுேீங்கள் ைனுஸ்சுக்கு றவறே இைத்ைில் வபண் பார்த்து

நிச்சயம்


வசய்ைிட்டீங்களாம்,

ைனுஸ்சும் எங்கதை ை​ைியும் ஒருத்ைதை ஒருத்ைர்

இத்ைதன நாளா விரும்புதுகள் அதுகதள பிரித்து தவக்கிேது சரியா? றநற்று இந்ை கதை வைரிந்ை​ைில் இருந்து ை​ைி சாப்பாடும் இல்ைாமல் அழுது வகாண்றை இருக்குது, அது ைான் நான் உங்கறளாதை கதைத்து பார்ப்பம் என வந்ைனான் என்ோள். இதை றகட்ை ைட்சுமி என்ன பாக்கியம் உளருகிேீங்க என்தை பிள்தள ைவ் பண்ணினா எனக்கு வைரியாைா? இது என்ன புது கதை என்று வசால்ைி வகாண்டு இருக்கறவ ைனுஸ்சின் கார் வந்து வாசைில் நின்ேது. வபாறுங்றகா ைம்பி வாைான் நான் அவனிட்தைறய றநறை றகட்கிேன், உள்றள வந்ை ைனுஸ்சுக்கு பாக்கியத்தை கண்ைதும் ஒரு கணம் ஒரு மாைிரி ைான் இருந்ைது என்ோலும் கறைா அன்ரி எபபடி சுகமாய் இருக்கிேீங்களா? என்று றகட்ை படி ைானும் வந்து ைாயின் பக்கத்ைிலுள்ள கைிதையில் அமர்ந்ைான். ைம்பி நீ இவவினுதைய மகள் ை​ைிதய விரும்பிேிறயா? நீ ைவ் பண்ணிேைாகவும் இப்ப உனக்கு கல்யாணம் என்று வைரிந்து அந்ை பிள்தள அழுது வகாண்றை இருக்காம் இது என்ன கதை? என்று ைட்சுமி றகட்க என்ன அம்மா நான் ைவ் பண்ணினா உங்களுக்கு வசால்ைி இருக்க மாட்றைனா? றநற்று நான் ை​ைிக்கு வசான்னனான் ைாறன? நான் அவதவ ஒரு பிைண்ட், அயல் பிள்தள என்ே முதேயில் ைான் கதைத்து பைகினனான். அவ அதை ைப்பா புரிஞ்சா நான் என்ன அம்மா வசய்ய? இதுக்கு ைான் றகள்சும் வவளியிறை றபாய் படித்து நாலு றபறைாதை பைக றவணும் என்று வசால்கிேது. ஆதை ஆழ் பார்த்து சிரித்ைா சும்மா கதைத்ைா அது காைல் என்ோல் காைலுக்கு என்ன மைிப்பு? வட்டுக்குள்றள ீ கிைக்கிே றகள்சுக்கு றபால்

உைகம் வைரிய வில்தை அது

ைான் ை​ைிக்கு சும்மா கதைக்கிேதுக்கும் ைவ் பண்ணுேத்துக்கும்

வித்ைியாசம் வைரிய வில்தை, நான் என்ன வசய்ய? ைனுஸ்சின் துணிவான காைமான இந்ை றபச்சு பாக்கியத்தை ஒரு கணம் உலுப்பி விட்ைது.


ைட்சுமி வைாைர்ந்து வசான்னாள் நீங்கள் பிள்தளதய வகாஞ்சம் வவளியில் விட்டு பைக்கி இருந்ைால் இப்படி கண்ைதும் காைல், கதைத்ைதும் காைல்

என்று வருமா? இப்படி பார்த்ைால் ைனுஸ் படித்ை

இைத்ைில் றவதை வசய்கிே இைத்ைில் சிறனகமாக கதைக்கிே எல்ைா றகள்ஸ்தசயும் அல்ைவா ைவ் பண்ணி கல்யாணம் கட்டி இருக்க றவணும்? ைம்பிக்கு வருகிே வவள்ளி கல்யாணம் நாங்கள் எல்ைாருக்கும் காட் குடுத்துக் வகாண்டு வாை இந்ை றநைத்ைிதை, என்ன இப்படிக் காட்டு ைனமான ஒரு கதைதய கட்டி அவன்தை வாழ்க்தகதய பாைாக்க வந்ைன ீங்கறள? நாங்கள் நம்ப மாட்ைம் ஆனால் வாைவள்ளிண்தை காைிதை

இந்ை கதை விழுந்ைால் எப்படி இருக்கும்? பாக்கியம் இந்ை

கதைதய இத்றைாடு விடுங்றகா என றகாபறம வைாை ைட்சுமிக்கு றகாபறம வந்து றபசின றபாது ைட்சுமியின் கருதமயான முகம் கூை சிவந்து விட்ைது. இதுக்கு றமறை பாக்கியத்துக்கு அங்றக இருக்க முடியுமா? எல்ைாம் ை​ைியின் றமல் ைான் ைப்பு என பட்ைது. எழும்பி விடு விடு என வட்தை ீ வந்ைவளுக்கு ஆத்ைிைத்ைிலும் அவமானத்ைிலும் உைடு துடித்ைது. அம்மா வந்ை சிைவன் வைரிந்து அழுை கண்தண துதைத்துக்வகாண்டு வந்ை ை​ைிதய பார்த்து பாக்கியம் கத்ைினாள், றபாதும் அடி உன்னாறை நான் பட்ை அவமானம், உன்தன விரும்பாை ஒருத்ைனுக்காக நீ அழுது அழுது மாய்கிேதும், என்தன றவறு அங்தக அனுப்பி அவமான பை தவத்ைதும், அப்பாக்கு வைரிந்ைால் இங்தக இைண்டு வகாதை ைான் விழும். இண்தைறயாதை அந்ை ைனுஸ்சிண்தை கதை முடிந்ைது ைாய்க்கு முன்னால் அடித்து வசால்கிோன் ைான் உன்தன ைவ் பண்றணல்தை என்று,

ைான் றசாஸைாக ைான் பைகினது என்று,

உனக்வகன்ன பயித்ைியமா? எப்பவாவது உன்தன அவன் ைவ் பண்ணுேன் என்டு வசான்னவனா? உன்னுதைய கதைதய நம்பி நான் ைதை குனிந்து வந்ைிருக்கிேன், எனியும் கண்தண துதைத்துக் வகாண்டிருந்ைால் என்தன நீ உயிறைாடு பார்க்க மாட்ைாய், அப்பாவுக்கு வைரியாமல் நாம் வசய்ை காரியம் அந்ை ைட்சுமியும் ைனுஸ்சும் வவளியில் வசால்ைாை வதை வைரியாது, வைரிய தவக்காறை நீ !


இவ்வளவு நாளும் உன்னுதைய கதைதய நான் றகட்ைன், எனி என்னுதைய கதைதய நீ றகட்கிோய் உனக்கு ஒரு ைங்கச்சியும் இருக்கு, நாதளக்கு அதுவும் இன்வனாருத்ைன் வட்டுக்கு ீ றபாகணும், சும்மா எட்ைாை வகாப்புக்கு ைாவ நிதனச்சு இருக்கிே வகாப்பிதை இருந்து கீ றை விழுந்ை கதையாக றபாய் விடும்.

எனி இதை பற்ேி கதைறய இல்தை,

றபாய் முகத்தை கழுவி இந்ை ஒரு ைதை காைலுக்கும் ைதை முழுகி றபாட்டு சாமி பைத்துக்கு விைக்கு தவ இந்ை மட்டிதை உண்தம வைரிந்ைதுக்கு

சந்றைாசம்.

அப்பா வந்ைதும் அவர் வசால்லுே மாப்பிதளதய

கட்டுகிே வைிதய

பார், வசால்லு றகட்காவிடில் எனி அம்மா என்று ஒரு ெீவன் இந்ை வட்டில் ீ நை மாைாது வசால்ைி றபாட்ைன், பாக்கியத்ைின் இந்ை கதை றகட்டு அம்மா எனக்கு நீ ைான் றவணும் அப்படி வசால்ைாதையுங்றகா என்று அவதள கட்டி பிடித்துக் வகாண்ைாள் ை​ைி. ைிடீவைன்று ைன் பின் றநாக்கி ஓடிய நிதனப்பில் இருந்து ை​ைி வடு ீ பட்ைாள், றமள சத்ைம் ஒழுங்தகக்குள் றகட்க வைாைங்கியது, இனிதமயான நாைஸ்வைமும் ைவிலும் மணமக்கள் நைந்து வருவதை வசால்ைி மிளக்கியது, ை​ைி கட்டிதை விட்டு எழும்பினாள் ஓடி றபாய் முகத்தை கழுவி ைதைதய சீவி ஒரு வபாட்டு தவத்துக் வகாண்டு வந்து ஐன்னலுக்கால் ஒருக்கால் முதேயாக

பார்க்க மனம் துடித்ைது, கதைசி

ைனது காை​ைனாக ைனுஸ்தச பார்க்ணும், றமளச் சத்ைம்

அவள் வாசலுக்றக வந்து விட்ைது, மணமக்கள் அவள் வாசைில் அப்பாவும் வசல்வியும் ஆைாத்ைி எடுத்து மாதை றபாட்ை றபாது, ைனுஸ்சின் கண்கள் அந்ை ஐன்னல் பக்கம் ைிரும்பியது அங்றக நின்று வகாண்டிருந்ை ை​ைிதய

பார்த்து அவனால் சிரிக்க முடிய வில்தை,

ை​ைிக்கு அந்ை பார்தவ வசான்ன கதை ஏைாளம் அவளிைம் மன்னிப்பு றகட்பது றபாை, அந்ை ஒரு நிமிைத்ைில் ஓைாயிைம் கதை றபசியது. அவளுக்கு எனி அவன் எட்ைாை தூைத்ைில். கிட்ை கிட்ை வந்து ைினம் கதைத்ைவன் எனி புது மதனவிறயாடு தக றகார்த்து றபாவதை அவள் ைினமும் பார்த்துக் வகாண்டு எைிர் வட்டில் ீ எப்படி வாழ்வது? ைனுஸ் எனி எனக்கு ஒரு வானத்து நிைவு நீ !

நான் உனக்கு ஒரு

மனதுக்குள் கவி எழுதும் கவிதஞ மட்டுறம! எட்ைாை வானத்து நிைவுக்காய்

ஆதச வகாண்ை பாவத்துக்காய் காைம் பூைா

றவண்ைாை


இல்ைேத்ைில் வபற்றோருக்காக, இல்தை இல்தை இந்ை ைனுஸ்சுக்கு முன்னால் ைானும் சந்றைாசமாக இருப்பைாக நடிக்க றவண்ைாமா? அப்பா வசான்ன மாப்பிள்தளறயாடு வாை முடிவு வசய்ைவளாக ஐன்னல் கைவுகதள முடினாள்

ஆனால் அவளால்

ைன் இைய கைவுகதள முை

முடிய வில்தை, ஆயிைம் வாசல் இையம் அைில் ஆயிைம் எண்ணங்கள் உையம் யாறைா வருவார் யாறைா றபாவார் வருவதும் றபாவதும் வைரியாது, றேடிறயாவில் பாட்டு றபாகிேது,

ஆனால் இையத்துக்குள்

வந்ைவர் வந்து புகுந்ை மாைிரி வவளிறய றபானால் வைாை​ைாது என்று நிதனத்ை படி

துன்பங்கள் என்றும்

ை​ைி கண்தண துதைத்ைாள்.

அவள் மனம் இப்றபா வைளிந்ை நீறைாதை றபாறை

இருந்ைது சந்ைிைதன

பார்த்து ஆதச வகாள்ளைாம் ஆனால் பிடிக்க முடியுமா? தகயில் தவத்து விதளயாை முடியுமா? ஓ ைனுஸ் வானத்து நிைவாய் நீ இருக்க எனக்கு,

ை​ைி மனதுக்குள் நிதனத்ைாள் நிதனத்துக்

வகாண்றை இருந்ைாள்.

( முற்றும் ) கவி மீ னா


எனது இந்ை சிறு கதைகள்

வாசிப்றபாைது மனதை வகாள்தள

வகாள்ளும் என நம்புகிறேன். யாவும் உைகில் நைக்கின்ே

கதைகறள! மனதை வைாட்ை சிை

உண்தம சம்பவங்கறளாடு, சிேிது கற்பதனயும் கைந்து வமருகூட்டிறய இந்ை கதைகள் உயிர் வபற்ேன!

காைத்துக்கும் அைியாமல் எனது எழுத்துக்கள் இருக்க றவண்டும் என்பைற்காக, இைதன மின் நூைாக பைிக்கின்றேன். எழுத்துப்பிதை ஏதும் இருப்பின் ையவு வசய்து மன்னிக்கவும்,

நாட்தை விட்டு வவளி நாடு வந்து வருைங்கள் நாற்பதை எட்டி விட்ைது, ைமிறை றபசாை ஊரிைிருந்துைான் நான் இதை எழுதுகின்றேன் எல்ைாம் ஒரு சிறு முயற்சிறய! வாழ்க நம் ைமிழ்! வாழ்க நம் தவயகம்! வாழ்க நம் வாசகர்!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.