Teataja nr 10

Page 11

11 KAUBANDUSKOJA TEATAJA

„Unistused ellu!” koostöövõrgustiku töö kogub tuure Kuidas läheb aga Kaubanduskoja poolt ellu kutsutud ettevõtete koostöövõrgustikul

NR 9 • 16. MAI 2012

- STRATEEGILINE FILANTROOPIA -

HEAST TEGEVUSEST JA VABAST TAHTEST

KARIN HANGO Konsultatsiooniettevõtte SELF II loovjuht

„Unistused

ellu!“, mis on samuti suunatud

Meie SELFis arvame, et Eestis on hea elada.

Eesti noorte ettevõtlikkuse toeta-

Väikese konsultatsioonifirma arendamine on meile

misele ja mille üheks partneriks on

23 aasta jooksul pakkunud suurepäraseid ja

ka Eesti Energia? Kõige parem on

kordumatuid võimalusi ja väljakutseid. Igav pole

seda asja uurida muidugi meie vee-

kunagi olnud. Eredad kogemused on aidanud areneda

bipesast www.unistusedellu.ee. Võrgustikuga on liitunud juba üle 50

koos klientidega ning kaasa aidata tõeliste muudatuste teostumisele nii riigiasutustes kui äriettevõttes.

ettevõtte ja organisatsiooni. Osade tegevus ei ole veel andmebaasis avalikult nähtav, sest andmete ja toetustegevuste täpsustamine on pooleli. Andmebaasi täiendamine ja võrgustiku töö koordineerimine ongi meie igapäevane töö.

T

änapäeval on ju paraku (või

rohkem kaasa tegutseda majan-

paljusid veinikeldreid. Vahel vali-

õnneks) nii, et niipea, kui

duslikku kasu taotlemata.

me nende järgi isegi puhkusesihtkohti.

vastused on selgeks õpitud, muutuvad küsimused ja prob-

Esimese põlvkonna ettevõtjate

Üksteisega kogemusi jagades ja

leemid. Keerukad ülesanded on

kogemus näitab, et kui tahta

Keegi meist on matnud alkohoo-

teemakohast infot vahetades on

eeldanud ja soodustanud mõt-

midagi hästi ja professionaalselt

likust eksabikaasa. Mitmetel on

igal võrgustiku partneril võimalik

tekaasluse ja sünergia teket.

teha, võib see täita terve elu,

meenutada kahjustatud suhteid

oma toetustegevusi üldiste aren-

võtta kogu aja. Mingil hetkel teki-

ja üleliigseid muretsemisi-hoolit-

gutega paremini sidustada ning

Majandusliku otstarbekuse nõue

tab selline hõivatus tervel inime-

semisi. Keegi meist kaotas viinale

ühiskonnas suuremat lisaväärtust

paneb staažikat tegutsejat parata-

sel kahtlusi, kas elu möödub ikka

isa. Meie hea tuttav tipptegija

luua. Sügisel on plaanis ka silmast-

matult ennast mingil määral kor-

õigeid asju tehes. Või täidad vaid

leidis end hiljuti Tallinn-Tartu

silma kokku saada ja omavahel ko-

dama, ühesuguseid asju tegema,

võetud kohustusi, antud luba-

maanteel vastassuuna vööndist

gemusi jagada. Samuti uurime, mis

kogemusi ära kasutama. Ausalt

dusi, teiste soove ja nõudmisi.

ja oletas, et ju oli hetkeks uinu-

ettevõtlikkuse arendamiseks Eesti

öeldes tunneme end vahel kui ora-

erinevates struktuurides tehtud on

vad rattas, mida ise käigus hoiame.

ja kus maal on ettevõtlusõppe rakendamine meie haridussüsteemis.

nud. Pärast rääkis ta murelikult, Head teha on uhke, rõõmustav ja jõuduandev

Äri pole aga kogu elu

et joob viimasel ajal klaasikese või paar veini igal õhtul.

Meile tundub mõistlik heaks

Meil tekkis tahtmine midagi teha,

Ootame võrgustikuga liituma ka

Et oleks tore ja et enesest paremi-

tegevuseks panustada millegi

et aidata suurendada inimeste

kõiki neid ettevõtteid, kes tahaksid

ni aru saada ning rohkem lugu pi-

kordumatuga: oma eriliste os-

sõltumatust alkoholist. Muidugi

panustada noorte ettevõtlikkuse

dada, on vaja ka hoopis muid asju

kustega ja ideede ning koge-

pole see meie ainus huvi. Oleme

edendamisse Eestis, kuid ei tea

teha. Neid, mida lihtsalt tundub

muste ja annetega. Üheks väga

otsustanud sedagi, et eelkõige

veel, kuidas seda teha või pelgavad

õige teha.

egoistlikuks põhjuseks heaks

tuleb toetada noori, sest nende

tegevuse kulukust. Panustada

Oleme väga seda meelt, et tõeli-

tahteks ja tasuta tegutsemiseks

peas on tulevikumõtted.

saab ka näiteks osaledes noore

selt vaba inimene peaks tegema

on spontaansuse ning vabaduse

inimese või õpetaja juhendajana,

seda, mida ta ise õigeks peab —

leidmine endas, teisenemine.

tutvustades oma ettevõtte vald-

olemata sealjuures majandus-

Rattast ja raamist välja minnes

konda või võimaldades koolilastel

likust huvist kallutatud. Olemata

on lihtsam uut avastada

tulla oma ettevõttesse õppekäi-

sõltuv kellestki välisest või mil-

gule. Nii saamegi paljudest väikes-

lestki oma mõtteviisis, harjumus-

test headest tegudest kokku suure

tes. Ehk teisisõnu — meile on

ja toimiva koostöövõrgustiku. Tule

tähtis saada teha häid ja vajalikke

liitu sinagi väärt algatusega ja saa

asju, olemata kogu aeg rahas

osa ühistegevusest ettevõtliku

mõõdetavad. Sestap oleme enda

Me armastame vahel veini juua

asutus, aidates tõhustada

hoiaku edendamisel ja infost ette-

jaoks olulistes teemades eriti

ka lõunasöökide juurde, oleme

värske alkoholiprogrammi

võtlikkuse teemal!

viimastel aastatel üritanud üha

külastanud veinimesse ja päris

koolitussuunda.

Alkoholi teema on tõsine teema ja tekitab enamikul inimestel vastakaid tundeid

SELF II nõustab pro bono Heateo toetusportfelli kuuluvat sotsiaalset ettevõtet Terve Eesti Siht-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.