Η επικοινωνία ενός blogger με τις εταιρείες

Page 1

Ζ επηθνηλσλία ελόο blogger κε ηηο Δηαηξείεο

ΚΑΣΕΡΊΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΎΛΟΤ ΓΙΑ ΣΙ΢ GREEK WOMEN BLOGGERS


Αλάγθε επηθνηλσλίαο κε εηαηξείεο

 Γεκνζηνγξάθνη  Κξηηηθνί

 Influencers  Bloggers  Youtubers

 Opinion leaders  Γηάθνξνη επαγγεικαηίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηνλ

θιάδν  θαηαλαισηέο


Ζ "ιάζνο" επηθνηλσλία  Αλνξζόγξαθε  Απξόζσπε  Αλεπίζεκε – πξνζβιεηηθή

 Λάζνο ώξα θαη  Λάζνο άλζξσπν  Γελ δείρλεη πνηνο είζαη θαη ηη θάλεηο  Γελ γλσξίδεηο νύηε ηα ζηνηρεηώδε γηα ηελ εηαηξεία

ζηελ νπνία απεπζύλεζαη.


Βξεο ηνλ ζσζηό άλζξσπν  Φηηάμε κηα ιίζηα κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζε

ελδηαθέξνπλ  Βξεο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θάζε εηαηξείαο (Σηαζεξό ηειέθσλν, email θαη social media)  Εεηάκε ην όλνκα θαη ην Mail ηνπ ππεύζπλνπ social media, δεκνζίσλ ζρέζεσλ ή ηνπ ππεύζπλνπ κάξθεηηλγθ (αθόκα ζε κεξηθέο εηαηξείεο είλαη ν ίδηνο άλζξσπνο)


Greek Women Bloggers


Greek Women Bloggers

Δεν έτει σημασία αν η επικοινωνία γίνεται μέσω email ή facebook. Θα πρέπει να έτει τα βασικά ταρακτηριστικά μιας τσπικής επιστολής.


Greek Women Bloggers  Πξνζπάζεζε λα εηνηκάζεηο ζε έλα πξόρεηξν ραξηί

κηα παξάγξαθν όπνπ ζα αλαθέξεηο ην πραγμαηικό ζοσ όνομα θαη ηελ ηδηόηεηα ζνπ (blogger). Γξάςε ζε ιίγεο γξακκέο με ηι αζτολείηαι ηο blog ζοσ και ποσ ζηοτεύει.  Γράυε για πιο λόγο επικοινφνείς μαζί ηοσς  Δεν απαιηείς να ζοσ ζηείλοσν δφρεάν προχόνηα ή τρήμαηα... Γενικά δεν απαιηείς.  Μπνξείο όκσο πάληα λα δεηήζεηο θάηη εσγενικά.


Greek Women Bloggers  Κανένας δεν θα ζοσ ζηείλει δφρεάν προχόνηα

για ηα φραία ζοσ μάηια. Καη ζα πξέπεη λα ηνπο δώζεηο θάπνηα ζηνηρεία γηα ην blog ζνπ, δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ζνπ θαη γεληθά ηη είλαη απηό πνπ ην θάλεη ηδηαίηεξν θαη γηαηί λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ζνπ.  Μελ αξγήζεηο λα εηνηκάζεηο ηελ αλάξηεζε, ην post ή όηη άιιν έρεηο ζην λνπ ζνπ.  Αλ κπνξείο θαιό είλαη λα θηηάμεηο έλα media kit


Greek Women Bloggers

Thank you!

Q& A