Heath Bunting: How to build a new legal identity

Page 1

Heath Bunting how to BUILD a new legal IDENTITY a close look at Heath Bunting's work and the workshop in Athens


Heath Bunting how to BUILD a new legal IDENTITY a close look at Heath Bunting's work and the workshop in Athens


heath bunting

03219: 0 3219: USER OF A POST OFFICE TRAVEL AVEL MONEY DEBIT CARD

how to build a new legal identity

εισαγωγή/ introduction

05559: 05 5559: USER OF A MONEY SHOP PRE PREPAID EPAID P MASTERCARD CASH CARD

03305: USER OF A DEBIT CAR CARD RD ACCOUNT

00693: USER OF A CARD ONE BANKING DEBIT CARD

Σε μια εποχή παγκόσμιας συνδεσιμότητας, όπου τα δίκτυα εξαπλώνονται μαζικά στην καθημερινότητα μας, το ερώτημα σχετικά με την ταυτότητα γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο. Ποιος είναι ο ρόλος των προσωπικών μας δεδομένων σε μια δικτυωμένη πραγματικότητα και ποιος έχει τον έλεγχο;

In an era where global connectivity prevails and networks are expanding massively in everyday life, the question concerning the construction of identity is becoming increasingly urgent. What is the role of our personal data in a networked reality and who is in control?

Προσκαλέσαμε τον Heath Bunting στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου «How to Build a New Legal Identity» με στόχο να ερευνήσουμε από κοινού πώς τα δίκτυα επηρεάζουν την αντίληψη μας για την ταυτότητα, τη θέση μας μέσα σε αυτά καθώς και να επιχειρήσουμε τη δημιουργία νέων ταυτοτήτων.

We invited Heath Bunting in Athens to conduct the workshop “How to Build a New Legal Identity” seeking to explore together how networks affect our perception of identity, our place within them and to venture the construction of new identities.

Ο Heath Bunting είναι ένας καλλιτέχνης που το έργο του παίρνει μορφή μέσα από ποικίλους τρόπους δράσης, καταγραφής και οπτικοποίησης. Σπάζοντας το διαχωρισμό ανάμεσα στην τέχνη και την καθημερινότητα, ο Bunting δίνει προτεραιότητα στην πληροφορία και τη δράση. Το ενδιαφέρον του για την «κατασκευή» ανοιχτών δομών και επικοινωνιακών συστημάτων πηγάζει από την ίδια την καθημερινότητα του συχνά αμφισβητώντας την κυρίαρχη αφήγηση. Η συνεχής ενασχόληση του με τους μηχανισμούς του δημόσιου χώρου και του διαδικτύου οδηγεί συνήθως στην αναγνώριση των ορίων τους και σε παρεμβατικές πρακτικές.

00621: 006 621: USER OF AN ORANGE DEBIT CARD

detail from A1100 transferable british natural person map of influence, 2012

Η πρόκληση της δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας σε ελληνικό έδαφος αυτή τη φορά οδήγησε την ομάδα του εργαστηρίου σε μια συλλογική συζήτηση με αντιφάσεις, διαφωνίες και στο τέλος συγκλίσεις. Ακολουθώντας μια

Heath Bunting is an artist whose work takes shape through various forms of action, documentation and visualization. By breaking the barriers between art and everyday life, Bunting gives priority to information and raw action. His interest in “constructing” open structures and communication systems stems from his own everyday life, often questioning the dominant narrative. His constant preoccupation with the mechanisms of public space and the Internet usually leads to the identification of their limits and interventionist practices. The challenge of constructing a new identity in greek territory this time led the workshop participants in a collective discussion followed by contradictions, disagreements, agreements and eventually a consensus. By implementing a methodology of deconstructing identity, we explored the dynamic relation between the global and the local as is facilitated through networks and we addressed questions


IN POSSESSION OF METABOLIC TABOLIC C AGE

ADOPTED PTED BY SW SWAZILAND WAZILAND AZILAND CITIZEN PARENT P

A

A

A

RENAMED RENA AMED

ADOPTED AD DOPTED BY BURUNDIAN CITIZEN PARENT A ADOPTED BY Y BAHAMAN CITIZEN PARENT

IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY OF ADOPTION CERTIFICATE AT CERTIFICATE

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF ADOPTIVE FA FA ADOPTED BY HUNGARIAN NGARIAN CITIZEN PARENT PA ADOPTED BY SLOV SLOVAKIA VAKIA A REPUBLIC PUBLIC CITIZEN PARENT PA ADOPTED D BY NETHERLANDS CITIZEN PARENT A

B

heath bunting

Mapping m sourced from sourced

SP

Status Projec t Project

status.irational.org us.irational.org

A A1031

B

B ADOPTED BY BELGIUM CITIZEN IZEN PARENT PA

ADOPTED OPTED BY MACEDONIA CITIZEN PARENT

ADOPTED A DOPTED BY ALBANIAN CITIZEN PARENT A

COPYRIGHT YRIGHT HEA HEATH TH BUNTING

06/03/2010 C

C

C CITIZEN PARENT ADOPTED BY ARMENIAN AR RMENIAN ADOPTED BY Y SERBIAN CITIZEN PARENT

ADOPTED BY MEXICAN CITIZEN PARENT A

D

ADOPTED DOPTED BY NIGERIAN CITIZEN PARENT A

D

D

ADOPTED BY PORTUGESE CITIZEN PARENT PA

ABLE TO PROVIDE RY ROVIDE A SUMMARY OF CHILDHOOD HISTORY HISTOR

ADOPTED BY Y FIJI CITIZEN PARENT A

ADOPTED BY Y UKRAINE CITIZEN PARENT A

E

E

ABLE TO PROVIDE ADOPTIVE OPTIVE FATHER'S ATHER'S FIRST NAME FAT

E

FEMALE

ADOPTED OPTED BY NA NATION ATION TION STA ST STATE TA ATE CITIZEN PARENT

ADOPTED BY BULGARIAN CITIZEN ITIZEN PARENT PA

ABLE TO PROVIDE DA DATE ATE OF ADOPTION N ABLE TO PROVIDE OVIDE ADOPTIVE FATHER'S FA ATHER'S SURNAME A TRANS GENDER WOMAN OMAN

ADOPTED BY ZIMBABWE CITIZEN TIZEN PARENT PA

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF ADOPTIVE E MOTHER ADOPTED BY MONTENEGRIN N CITIZEN PARENT PA

F

F

F

LICENSED CENSED TO S

IN POSSESSION OF A CREDIT REFERENCE AGENCY REPORT

ADOPTED BY ITALIAN AN CITIZEN PARENT TALIAN P ADOPTED OPTED BY AUSTRALIAN CITIZEN PARENT PA 16 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

G

τακτική αποδόμησης της ταυτότητας, εξετάσαμε τη δυναμική σχέση μεταξύ του παγκόσμιου και του τοπικού που διευκολύνεται από τα δίκτυα και θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τις ιεραρχίες (είτε γλωσσικές είτε πρακτικές) που ορίζουν τις ταυτότητές μας. Δουλεύοντας συλλογικά για τη δημιουργία νέων ταυτοτήτων αναγνωρίσαμε εμπόδια, περιορισμούς και διεξόδους σε σχέση με την παρούσα ελληνική πραγματικότητα. Η παρούσα έκδοση εξετάζει μέσα από διαφορετικές απόψεις το έργο του Bunting και αποτελεί μια τεκμηρίωση της δράσης στην Αθήνα που έγινε στις 4 και 5 Μαΐου, 2012 στο χώρο Frown. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Marc Garrett, τη Δάφνη Δραγώνα και τη Μαρία Γλύκα για τη συνεργασία τους σε αυτή την έκδοση καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στο εργαστήριο και υποστήριξαν οικονομικά τη δράση.

regarding the hierarchies (either linguistic or practical) that define our identities. While working collectively on the construction of new identities we were able to identify obstacles, constraints and alternatives with respect to the current greek reality.

G

G

OF A RECOGNISED CHILDHOOD HISTORY

H

H

H ADOPTED

1

2

3

4

5

7

6

9

8

I

10

11

13

12

15

14

16

17

18

I

I A WOMAN

IN POSSESSION OF A BUILDING SOCIETY Y ACCOUNT

IN POSSESSION SSESSION OF A SAVINGS SA AVINGS ACCOUNT

J

J

J

IN POSSESSION AT SION OF AN ALCOHOLL PERSONAL LICENSE QUALIFICATION QUALIFICA UALIFICATION ATION CERTIFICATE CERTIFICATE IN POSSESSION OF AN EXPERIAN AN CREDIT REPORT

The present publication explores Bunting’s work through different aspects and constitutes a documentation of the event that took place in Athens on the 4th and 5th of May, 2012 at Frown project space.

ABLE TO PROVIDE MAIDEN DEN NAME

ABLE TO PROVIDE OF CERTIFIED FIED COPY OF IN POSSESSION ESSION OF AN ALLIANCE LEICESTER BUILDING NG SOCIETY ACCOUNT

K

K

K IN POSSESSION SSESSION OF A NATIONWIDE A BUILDING SOCIETY ETY FLEX ACCOUNT REGISTERED GISTERED WITH THE SUE SHEPPARD A EMPLOYMENT YMENT AGENCY

NATIONALLY ATIONALL INSURED

ABLE TO PROVIDE DE PREVIOUS SURNAME

ABLE BLE B LE TO TO PROVIDE PREVIOUS S FORENAME

IN RECEIPT OF BLUE BADGE PARKING A

L

L

L IN POSSESSION OF A NATWEST A ST BANK STEP CURRENT ACCOUNT IN POSSESSION OF A CHELTENHAM AM AND GLOUCESTER BUILDING SOCIETY GUARANTEED ARANTEED BRANCH SAVER SA AVER ACCOUNT ABLE E TO TO PROVIDE PREVIOUS MIDDLE NAME(S)

ABLE TO PROVIDE PREVIOUS S FULL NAME RENAMED

We would like to thank especially Marc Garrett, Daphne Dragona and Maria Glyka for their collaboration in this publication, as well as all those who participated in the workshop and supported financially the event.

ABLE TO PROVIDE PREVIOUS NAME PREFIX EFIX (TITLE) IN POSSESSION OF A PROVISIONAL VALID LID PHOTO PHOT STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING VING LICENSE IN CONTROL OF A MAIL BOXES ETC ARTIFICIAL CIAL PERSON MAIL DROP

M

A ABLE TO PROVIDE NUMBER OF FULL NAMES WITHIN THE PAST A 3 YEARS

M

M

A MEMBER OF THE BEST ONE VIDEO BOX OFFICE FFICE VIDEO LIBRARY LIBRARY

ABLE T TO O PROVE NATURAL ATURAL URAL PERSON IDENTITY

IN POSSESSION OF AN OVERSEAS DECLARATION ATION ON

N

ABLE TO PROVE IDENTITY TY IN POSSESSION OF A BRISTOL BRIST CITY CREDIT T UNION ACCOUNT T

N

N

O

O

IN POSSESSION OF A MAIL BOXES ES ETC NATURAL NA ATURAL PERSON MAIL DROP

O REGISTERED WITH YOUR UR CHOICE HOMES

ABLE TO PROVIDE A CERTIFIED COPY OF F CIVIL PARTN A IN POSSESSION OF A STROUD AND SWINDON BUILDING SOCIETY SAVINGS AVINGS ACCOUNT OUNT

RESIDENT IN PARK A HOSTEL STEL

ABLE LE TO PROVID ABLE TO PROVIDE VIDE CER CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CERTIFICATE CERTIFICA FICATE ATE DIVORCED

P

IN POSSESSION OF A PERMANENT NATIONAL ATIONAL INSURANCE (NI) NUMBER UMBER

photo from Athens workshop

P

P

ABLE AB BLE TO PROVIDE CERTIFIED COPY OF DIVORCE AT CE CERTIFICATE CERTIFICATE

IN POSSESSION OF A FISHING WITH A ROD LICENSE IN POSSESSION OF POLICE NATIONAL L COMPUTER SUBJECT ACCESS SEARCH PRINTOUT ATIONAL PRINT INTOUT

1

2

3

4

5

7

6

9

8

10

11

12

13

15

14

16

17

18

IN POSSESSION OF AN EX PARTNER P A BIG ISSUE VENDOR ENDOR

Q

Q

Q

ABLE ET TO O PROVIDE DATE ATE OF DIVORCE

IIN POSSESSION SESSION OF A CAPITAL TAL ONE NATURAL ATURAL PERSON N CREDIT CARD IN POSSESSION SION OF A NATIONAL ATIONAL SAVINGS AVINGS AND INVESTMENTS ENTS (NS&I) PREMIUM BOND O A RECOGNISED MARITAL OF T STATUS TA ATUS

REGISTERED TERED WITH THE AVENUES AVENUES DATING ATING AGENCY

R

ELECTORALLY REGISTERED GISTERED

R

R

IN RECEIPT OF ATE RETIREMENT PENSION O STATE STAT TA

S

S

IN POSSESSION OF NOTICE OTICE OF A CIVIL PARTNERSHIP

S

MARRIED UNDER UNITED KINGDOM NGDOM (UK) LA LAW W

IN POSSESSION OF A GENDER NDER RECOGNITION CERTIFICATE CERTIFICATE ATE

REGISTERED IN A CIVIL PARTNERSHIP A

IN RECEIPT OF BEREAVEMENT BEREA A ALLOWANCE WANCE

A FLOW INTERNET CA

T

T

T

A RON EAGER ER HOUSE NIGHT SHELTER L USER OF A RECOGNISED ISED NAME PREFIX (TITLE)

U

U

U

IN POSSESSION OF A FREE UK DIALUP INTERNET ACCOUNT

IN N RECEIPT OF DIGITAL TAL NEIGHBOURHOODS DIGITAL DIGIT IGITAL TAL DEMOC

V

V

V

A BRISTOL BRIST COMPUTER UTER AND CA REGISTERED WITH NEW DEAL AL 50 PLUS

ABLE LE TO PROVE GENDER

W

W

W

IN RECEIPT OF BEREA BEREAVEMENT REAVEMENT AVEMENT RELATED A BENEFIT(S)

DISSOLVED OF CIVIL PARTNERSHIP A ERSHIP

IN POSSESSION OF A PARTNER PAR RTNER

X

X

X SEPARATED SEP ARATED ATED FROM OM A PARTNER PA


INDEX A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

RESIDENT IN GREAT BRITAIN

N BEING A CITIZEN OF NORTHERN IRELAND

F

F RESIDENT IN NORTHERN IRELAND ABLE TO PROVIDE THE FULL NAME OF A WITNESS

G

G

A CITIZEN OF BRITAIN

BORN

ABLE TO PROVIDE CURRENT NAME OF PARTNER ABLE TO PROVIDE NAME PREFIX (TITLE) OF PARTNER

H

H

REGISTERED AS DEAD

21

20

23

22

25

24

27

26

28

ABLE TO PROVIDE THE SIGNATURE OF WITNESS

29

30

ABLE TO PROVIDE MARITAL STATUS OF PARTNER

31

32

I

I ABLE TO PROVIDE OCCUPATION OF PARTNER

RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM (UK) A CITIZEN OF A NATION STATE A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM (UK)

J

J ABLE TO PROVIDE DATE OF DEATH OF PARTNER

ABLE TO PROVIDE WITNESS'S DETAILS ABLE TO PROVIDE AGE

ABLE TO PROVIDE PLACE OF DEATH OF PARTNER

K

FERRED TIME TO BE CONTACTED BY TELEPHONE

K

IN POSSESSION OF CERTIFIED COPY OF PARTNER'S DEATH CERTIFICATE

ABLE TO PROVIDE NATIONALITY

OF SOUND MIND

PROVIDE DATE OF BIRTH ABLE TO PROVIDE THE ANSWERING NAME TO TELEPHONE NUMBER

L

L

ABLE TO ACCEPT TERMS AND CONDITIONS

IN POSSESSION OF A NATURAL PERSON TELEPHONE NUMBER

M

M

DRUNK IN POSSESSION OF A SIGNATURE

ED OF CHANGE OF NAME (DEED POLL) ABLE TO PROVIDE SIGNATURE OF NATURAL PERSON

ABLE TO PROVIDE TELEPHONE NUMBER OF NATURAL PERSON IN POSSESSION OF A NATURAL PERSON EMAIL ADDRESS

N

N

ABLE TO PROVIDE EMAIL ADDRESS OF NATURAL PERSON ABLE TO PROVIDE CURRENT POSTAL ADDRESS OF NATURAL PERSON ABLE TO PROVIDE NATURAL PERSON CREDIT CARD DETAILS

Y'S DATE

O ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF NATURAL PERSON

IN POSSESSION OF SOLVENT CURRENCY OF NATURAL PERSON

ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD DETAILS

O

ABLE TO PROVIDE SOLVENT CURRENCY OF NATURAL PERSON

ABLE TO WRITE IN BLOCK CAPITALS

PERSON

ABLE TO PROVIDE A PREFERRED METHOD OF DELIVERY

P

P

IN POSSESSION OF CERTIFIED COPY OF DIVORCE CERTIFICATE

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF FATHER

21

20

22

23

24 26 IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY 25 OF CIVIL PARTNERSHIP CERTIFICATE

27

28

30

29

31

32

IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CERTIFICATE

Q

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF PARTNER'S FATHER

Q

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF MOTHER

R

R

ABLE TO ACCESS THE INTERNET ABLE TO PROVIDE DATE OF MARRIAGE

ABLE TO PROVIDE SPOUSE'S CURRENT FULL NAME

ABLE TO PROVIDE PARTNER'S CURRENT POSTAL ADDRESS

S ABLE TO PROVIDE PARTNER'S CURRENT FULL NAME

S

A CRISIS SKYLIGHT MEMBER A MEMBER OF ECO DETECTIVES

ABLE TO PROVIDE PLACE OF MARRIAGE ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF PARTNER'S MOTHER

A KNOWLE WEST MEDIA CENTRE BUILDING USER

T

T

ABLE TO PROVIDE DATE OF CIVIL PARTNERSHIP RESIDENT IN TYNESIDE CYRENIANS HOSTEL

SSESSION OF A BRISTOL PUBLIC LIBRARY INTERNET ACCOUNT A MEMBER OF ACTIVE TRAVEL ABLE TO PROVIDE PLACE OF CIVIL PARTNERSHIP

E USER

U

U

A MEMBER OF INCUBATOR SPACE

A RON EAGER HOUSE DAY CENTRE USER

IN POSSESSION OF A ST WERBURGHS CENTRE INTERNET ACCOUNT

UP INTERNET ACCOUNT

A DIGITAL NEIGHBOURHOODS WIRELESS INTERNET USER

V

V

W

W

X

X

A MEMBER OF MOUTH OF THE SOUTH CLUB

16 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH ................................................................. 12G A BIG ISSUE VENDOR ............................................................................... 4Q A BRISTOL COMPUTER AND CARTRIDGE INTERNET CAFE USER .............................................. 18V A CITIZEN OF A NATION STATE ...................................................................... 29J A CITIZEN OF BRITAIN ............................................................................. 27G A CITIZEN OF NORTHERN IRELAND .................................................................... 25F A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM (UK) ............................................................. 22J A CRISIS SKYLIGHT MEMBER ......................................................................... 24S A DIGITAL NEIGHBOURHOODS WIRELESS INTERNET USER .................................................. 21V A FLOW INTERNET CAFE USER ........................................................................ 18T A HUMAN BEING .................................................................................... 19F A KNOWLE WEST MEDIA CENTRE BUILDING USER ......................................................... 22T A MEMBER OF ACTIVE TRAVEL ........................................................................ 21U A MEMBER OF ECO DETECTIVES ....................................................................... 25S A MEMBER OF INCUBATOR SPACE ...................................................................... 24U A MEMBER OF MOUTH OF THE SOUTH CLUB .............................................................. 20V A MEMBER OF THE BEST ONE VIDEO BOX OFFICE VIDEO LIBRARY .......................................... 3M A RON EAGER HOUSE DAY CENTRE USER ................................................................ 23V A RON EAGER HOUSE NIGHT SHELTER USER ............................................................. 17U A ST VINCENT DE PAUL DAY CENTRE USER ............................................................. 19U A TRANS GENDER WOMAN ............................................................................. 16F A WOMAN .......................................................................................... 15I ABLE TO ACCEPT TERMS AND CONDITIONS .............................................................. 23M ABLE TO ACCESS THE INTERNET ...................................................................... 20R ABLE TO PROVE GENDER ............................................................................. 9W ABLE TO PROVE IDENTITY ........................................................................... 4N ABLE TO PROVE NATURAL PERSON IDENTITY ............................................................ 8N ABLE TO PROVIDE A CERTIFIED COPY OF CIVIL PARTNERSHIP CERTIFICATE ................................ 18O ABLE TO PROVIDE A PREFERRED METHOD OF DELIVERY ................................................... 26P ABLE TO PROVIDE A PREFERRED TIME TO BE CONTACTED BY TELEPHONE .................................... 20K ABLE TO PROVIDE A SUMMARY OF CHILDHOOD HISTORY ................................................... 14E ABLE TO PROVIDE ADOPTIVE FATHER'S FIRST NAME ..................................................... 15E ABLE TO PROVIDE ADOPTIVE FATHER'S SURNAME ........................................................ 14F ABLE TO PROVIDE AGE .............................................................................. 21K ABLE TO PROVIDE CERTIFIED COPY OF DIVORCE CERTIFICATE ............................................ 16P ABLE TO PROVIDE CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CERTIFICATE ........................................... 16P ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF ADOPTIVE FATHER ............................................. 17A ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF ADOPTIVE MOTHER ............................................. 12F ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF FATHER ...................................................... 31P ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF MOTHER ...................................................... 30R ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF NATURAL PERSON .............................................. 21O ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF PARTNER'S FATHER ............................................ 30Q ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME OF PARTNER'S MOTHER ............................................ 28T ABLE TO PROVIDE CURRENT NAME OF PARTNER .......................................................... 28H ABLE TO PROVIDE CURRENT POSTAL ADDRESS OF NATURAL PERSON ......................................... 22N ABLE TO PROVIDE DATE OF ADOPTION ................................................................. 13F ABLE TO PROVIDE DATE OF BIRTH .................................................................... 20L ABLE TO PROVIDE DATE OF CIVIL PARTNERSHIP ........................................................ 23T ABLE TO PROVIDE DATE OF DEATH OF PARTNER ......................................................... 31J ABLE TO PROVIDE DATE OF DIVORCE .................................................................. 17Q ABLE TO PROVIDE DATE OF MARRIAGE ................................................................. 25R ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD DETAILS ............................................................... 26O ABLE TO PROVIDE EMAIL ADDRESS OF NATURAL PERSON .................................................. 24N ABLE TO PROVIDE MAIDEN NAME ...................................................................... 16J ABLE TO PROVIDE MARITAL STATUS OF PARTNER ........................................................ 30I ABLE TO PROVIDE NAME PREFIX (TITLE) OF NATURAL PERSON ............................................ 19P ABLE TO PROVIDE NAME PREFIX (TITLE) OF PARTNER ................................................... 29H ABLE TO PROVIDE NATIONALITY ...................................................................... 23K ABLE TO PROVIDE NATURAL PERSON CREDIT CARD DETAILS ............................................... 26N ABLE TO PROVIDE NUMBER OF FULL NAMES WITHIN THE PAST 3 YEARS ..................................... 12M ABLE TO PROVIDE OCCUPATION OF PARTNER ............................................................ 30I ABLE TO PROVIDE OF CERTIFIED COPY OF PARTNER'S DEATH CERTIFICATE ................................. 18K ABLE TO PROVIDE PARTNER'S CURRENT FULL NAME ...................................................... 29S ABLE TO PROVIDE PARTNER'S CURRENT POSTAL ADDRESS ................................................. 29R ABLE TO PROVIDE PLACE OF CIVIL PARTNERSHIP ....................................................... 22U ABLE TO PROVIDE PLACE OF DEATH OF PARTNER ........................................................ 31K ABLE TO PROVIDE PLACE OF MARRIAGE ................................................................ 27T ABLE TO PROVIDE PREVIOUS FORENAME ................................................................ 13K ABLE TO PROVIDE PREVIOUS FULL NAME ............................................................... 18L ABLE TO PROVIDE PREVIOUS MIDDLE NAME(S) .......................................................... 13L ABLE TO PROVIDE PREVIOUS NAME PREFIX (TITLE) ..................................................... 16M ABLE TO PROVIDE PREVIOUS SURNAME ................................................................. 14K ABLE TO PROVIDE SIGNATURE OF NATURAL PERSON ...................................................... 22M ABLE TO PROVIDE SOLVENT CURRENCY OF NATURAL PERSON ............................................... 23O ABLE TO PROVIDE SPOUSE'S CURRENT FULL NAME ....................................................... 24S ABLE TO PROVIDE TELEPHONE NUMBER OF NATURAL PERSON ............................................... 23N ABLE TO PROVIDE THE ANSWERING NAME TO TELEPHONE NUMBER ........................................... 22L ABLE TO PROVIDE THE FULL NAME OF A WITNESS ....................................................... 26F ABLE TO PROVIDE THE SIGNATURE OF WITNESS ......................................................... 29H ABLE TO PROVIDE TODAY'S DATE ..................................................................... 19O ABLE TO PROVIDE WITNESS'S DETAILS ................................................................ 23J ABLE TO WRITE IN BLOCK CAPITALS .................................................................. 31O ADOPTED .......................................................................................... 12H ADOPTED BY ALBANIAN CITIZEN PARENT ............................................................... 10B ADOPTED BY ARMENIAN CITIZEN PARENT ............................................................... 9C ADOPTED BY AUSTRALIAN CITIZEN PARENT ............................................................. 3G ADOPTED BY BAHAMAN CITIZEN PARENT ................................................................ 7A ADOPTED BY BELGIUM CITIZEN PARENT ................................................................ 7B ADOPTED BY BULGARIAN CITIZEN PARENT .............................................................. 3E ADOPTED BY BURUNDIAN CITIZEN PARENT .............................................................. 10A ADOPTED BY FIJI CITIZEN PARENT ................................................................... 2E ADOPTED BY HUNGARIAN CITIZEN PARENT .............................................................. 11B ADOPTED BY ITALIAN CITIZEN PARENT ................................................................ 2G ADOPTED BY MACEDONIA CITIZEN PARENT .............................................................. 5B ADOPTED BY MEXICAN CITIZEN PARENT ................................................................ 5C ADOPTED BY MONTENEGRIN CITIZEN PARENT ............................................................ 4F ADOPTED BY NATION STATE CITIZEN PARENT ........................................................... 8E ADOPTED BY NETHERLANDS CITIZEN PARENT ............................................................ 9B ADOPTED BY NIGERIAN CITIZEN PARENT ............................................................... 6C ADOPTED BY PORTUGESE CITIZEN PARENT .............................................................. 3D ADOPTED BY SERBIAN CITIZEN PARENT ................................................................ 3C ADOPTED BY SLOVAKIA REPUBLIC CITIZEN PARENT ...................................................... 6B ADOPTED BY SWAZILAND CITIZEN PARENT .............................................................. 9A ADOPTED BY UKRAINE CITIZEN PARENT ................................................................ 5E ADOPTED BY ZIMBABWE CITIZEN PARENT ............................................................... 2F BORN ............................................................................................. 26G DISSOLVED OF CIVIL PARTNERSHIP ................................................................... 12X DIVORCED ......................................................................................... 14P DRUNK ............................................................................................ 30M ELECTORALLY REGISTERED ........................................................................... 7R FEMALE ........................................................................................... 18E IN CONTROL OF A MAIL BOXES ETC ARTIFICIAL PERSON MAIL DROP ....................................... 4M IN POSSESSION OF A BRISTOL CITY CREDIT UNION ACCOUNT ............................................. 3N IN POSSESSION OF A BRISTOL PUBLIC LIBRARY INTERNET ACCOUNT ....................................... 20U IN POSSESSION OF A BUILDING SOCIETY ACCOUNT ...................................................... 8J IN POSSESSION OF A CAPITAL ONE NATURAL PERSON CREDIT CARD ........................................ 7Q IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY OF ADOPTION CERTIFICATE ........................................ 15A IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY OF CIVIL PARTNERSHIP CERTIFICATE ............................... 25Q IN POSSESSION OF A CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CERTIFICATE ........................................ 21Q IN POSSESSION OF A CHELTENHAM AND GLOUCESTER BUILDING SOCIETY GUARANTEED BRANCH SAVER ACCOUNT .... 10L IN POSSESSION OF A CREDIT REFERENCE AGENCY REPORT ................................................ 17F IN POSSESSION OF A DEED OF CHANGE OF NAME (DEED POLL) ............................................ 20M IN POSSESSION OF A DIALUP INTERNET ACCOUNT ....................................................... 19V IN POSSESSION OF A FISHING WITH A ROD LICENSE .................................................... 6P IN POSSESSION OF A FREE UK DIALUP INTERNET ACCOUNT ............................................... 17U IN POSSESSION OF A GENDER RECOGNITION CERTIFICATE ................................................ 13S IN POSSESSION OF A MAIL BOXES ETC NATURAL PERSON MAIL DROP ....................................... 6N IN POSSESSION OF A NATIONAL SAVINGS AND INVESTMENTS (NS&I) PREMIUM BOND .......................... 5Q IN POSSESSION OF A NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FLEX ACCOUNT ...................................... 12K IN POSSESSION OF A NATURAL PERSON EMAIL ADDRESS .................................................. 29N IN POSSESSION OF A NATURAL PERSON TELEPHONE NUMBER ............................................... 28M IN POSSESSION OF A NATWEST BANK STEP CURRENT ACCOUNT ............................................. 3L IN POSSESSION OF A PARTNER ....................................................................... 13X IN POSSESSION OF A PERMANENT NATIONAL INSURANCE (NI) NUMBER ...................................... 4P IN POSSESSION OF A PROVISIONAL VALID PHOTO STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING LICENSE ............. 6M IN POSSESSION OF A SAVINGS ACCOUNT ............................................................... 6J IN POSSESSION OF A SIGNATURE ..................................................................... 31M IN POSSESSION OF A ST WERBURGHS CENTRE INTERNET ACCOUNT .......................................... 22V IN POSSESSION OF A STROUD AND SWINDON BUILDING SOCIETY SAVINGS ACCOUNT ........................... 5O IN POSSESSION OF AN ALCOHOL PERSONAL LICENSE QUALIFICATION CERTIFICATE ........................... 15J IN POSSESSION OF AN ALLIANCE LEICESTER BUILDING SOCIETY ACCOUNT .................................. 5K IN POSSESSION OF AN EX PARTNER ................................................................... 11Q IN POSSESSION OF AN EXPERIAN CREDIT REPORT ....................................................... 14J IN POSSESSION OF AN OVERSEAS DECLARATION ......................................................... 12N IN POSSESSION OF CERTIFIED COPY OF DIVORCE CERTIFICATE ........................................... 21P IN POSSESSION OF CERTIFIED COPY OF PARTNER'S DEATH CERTIFICATE ................................... 25K IN POSSESSION OF METABOLIC AGE ................................................................... 17A IN POSSESSION OF NOTICE OF A CIVIL PARTNERSHIP ................................................... 14S IN POSSESSION OF POLICE NATIONAL COMPUTER SUBJECT ACCESS SEARCH PRINTOUT ......................... 7P IN POSSESSION OF SOLVENT CURRENCY OF NATURAL PERSON .............................................. 30O IN RECEIPT OF BEREAVEMENT ALLOWANCE .............................................................. 11T IN RECEIPT OF BEREAVEMENT RELATED BENEFIT(S) ..................................................... 9X IN RECEIPT OF BLUE BADGE PARKING ................................................................. 5L IN RECEIPT OF DIGITAL NEIGHBOURHOODS DIGITAL DEMOCRACY TRAINING .................................. 18V IN RECEIPT OF STATE RETIREMENT PENSION ........................................................... 10S LICENSED TO SELL ALCOHOL ......................................................................... 18F MARRIED UNDER UNITED KINGDOM (UK) LAW ............................................................ 11S NATIONALLY INSURED ............................................................................... 7K OF A RECOGNISED CHILDHOOD HISTORY ................................................................ 9H OF A RECOGNISED MARITAL STATUS ................................................................... 10R OF A RECOGNISED NAME PREFIX (TITLE) .............................................................. 15U OF SOUND MIND .................................................................................... 29L REGISTERED AS DEAD ............................................................................... 22H REGISTERED IN A CIVIL PARTNERSHIP ................................................................ 16T REGISTERED WITH NEW DEAL 50 PLUS ................................................................. 7V REGISTERED WITH THE AVENUES DATING AGENCY ........................................................ 12R REGISTERED WITH THE SUE SHEPPARD EMPLOYMENT AGENCY ............................................... 4K REGISTERED WITH YOUR CHOICE HOMES ................................................................ 3O RENAMED .......................................................................................... 14M RESIDENT IN GREAT BRITAIN ........................................................................ 24F RESIDENT IN NORTHERN IRELAND ..................................................................... 25F RESIDENT IN PARK HOSTEL .......................................................................... 7O RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM (UK) .............................................................. 21J RESIDENT IN TYNESIDE CYRENIANS HOSTEL ............................................................ 25T SEPARATED FROM A PARTNER ......................................................................... 15X

how to build a new legal identity

marc garrett

Heath Bunting, The Status Project και το “Net-όπτικον” Heath Bunting, The Status Project and The Netopticon

Είτε ο Heath Bunting σκαρφαλώνει δέντρα, είτε κάνει skateboard και κανό ή δουλεύει με την τεχνολογία, η προσέγγιση του σε όλα παραμένει πάντοτε κριτική. Χακάρει συστήματα, φυσικά ή ψηφιακά. Από τη στιγμή που κατασκεύασε τον πρώτο του υπολογιστή σε ηλικία 14 χρονών, η ζωή του είναι ένα πειραματικό ερευνητικό πρότζεκτ. Η πρακτική του περιλαμβάνει μια στεγνή αίσθηση του χιούμορ και μια πρωτοποριακή, μινιμαλιστική και ακατέργαστη αισθητική, σε συνδυασμό με την έντονη συναίσθηση της δικής του καλλιτεχνικής περσόνας και της κοινωνικής του δράσης, ενώ παράλληλα ασχολείται με σύνθετα πολιτικά συστήματα, θεσμούς και κοινωνικά πλαίσια. Παρά το γεγονός ότι τα θέματα που διερευνά είναι πιθανόν τα πιο επίκαιρα ή σημαντικά θέματα των ημερών μας, η διάθεση του παιχνιδιού και το στοιχείο του φαρσέρ εμπεριέχονται πάντα στο έργο του. Το έργο του συχνά αναδεικνύει θέματα σχετικά με την παραβίαση της ιδιωτικότητας ή τον περιορισμό της ατομικής ελευθερίας, καθώς και θέματα σε σχέση με τη μετάλλαξη της ταυτότητας, τις αξίες μας και την εταιρική ιδιοκτησία των πολιτισμικών/ κοινωνικών “ταυτοτήτων” μας, όπως και του DNA, όπου διερευνώνται και οι Βιο - τεχνολογίες. Σε μια εποχή όπου βυθιζόμαστε σε δομές και πρωτόκολλα, σχεδιασμένα από μια νέο-φιλελεύθερη ελίτ και προορισμένα για μια καθολική καταναλωτική τάξη, το έργο του Bunting τοποθετείται άρτια ως μια παρατήρηση και πρακτική έρευνα στα “βάθη” των νόμιμων και παράνομων πεδίων των σύγχρονων δικτυωμένων πολιτισμών.

Whether Bunting is climbing trees, skateboarding, canoeing or working with technology he approaches it all with the same critical attention. He hacks around systems, physical or digital. Right from when he built his first computer at the age of 14, his life has been an experimental research project. His practice consists of a dry sense of humour and an edgy, minimal-raw aesthetic, mixed with a hyper-awareness of his own artistic persona and agency in the world, whilst engaging with complex political systems, institutions and social contexts. Even though the subjects he explores are likely to be the most topical or important issues of the day, it always includes playfulness and an element of the prankster in his work. His work regularly highlights issues around infringements on privacy or restriction psychogeography walk, chalking, nottingham 2007


how to build a new legal identity

heath bunting

The Status Project ”Η ταυτότητά μας ως ανθρώπινα όντα κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε στην κατοχή μας ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα και να ελέγχουμε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα”. H. Bunting Το The Status Project είναι μια μελέτη για την κοινωνική κατασκευή των “επίσημων ταυτοτήτων” μας και δημιουργεί αυτό που ο Bunting περιγράφει ως “...ένα ειδικό σύστημα για τη μετάλλαξη της ταυτότητας”. Η έρευνά του εξετάζει το πώς καταγράφονται οι πληροφορίες τις οποίες το κοινό παρέχει σε οργανισμούς και ιδρύματα κατά την αλληλεπίδρασή τους με αυτά. Το πρότζεκτ αντλεί υλικό από τις άμεσες συναλλαγές του ίδιου του Bunting με συγκεκριμένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και παροχής πληροφοριών που υποχρεώθηκε να παρέχει ως πολίτης ώστε να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Ίντερνετ και πληροφορίες που βρέθηκαν σε κυβερνητικές βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, ο Bunting χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να χαρτογραφήσει και να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφερόμαστε, συνάπτουμε σχέσεις, επιλέγουμε πράγματα, ταξιδεύουμε και κινούμαστε στον κοινωνικό χώρο. Το πρότζεκτ ερευνά τα άτομα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας χάρτες “επιρροής και προσωπικών πορτρέτων με στόχο την κατανόηση των κοινωνικών συστημάτων και την κινητικότητα των ατόμων μέσα σε αυτά”. Στο σύγχρονο τρόπο ζωής, η χρήση των δεδομένων έχει καταστήσει τα άτομα μια προσβάσιμη πηγή για εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα. Αποτελούμε μια πλούσια πηγή εξόρυξης

of individual freedom, as well as contexts concerning the mutation of identity; our values and corporate ownership of our cultural/national 'ID's', as well as our DNA and investigations into Bio-technologies. In an age where we are submersed in frameworks and protocols, designed by a neo-liberal elite for a generic consumer class, Bunting's work is well placed as observation and practical research into the 'depths' of legal and illegal territories in our contemporary, networked cultures. The Status Project "Our identity is constructed as human beings that can possess one or more natural persons and control one or more artificial persons. The higher up in the class system the better the access to status variety." H. Bunting The Status Project, is a study of the construction of our 'official identities' and creates what Bunting describes as "...an expert system for identity mutation". His research explores how information supplied by the public in their interaction with organisations and institutions is logged. The project draws on his direct encounters with specific database collection processes and the information he was obliged to supply in his life as a public citizen in order to access specific services; this includes data collected from the Internet and information found on governmental databases. This data is then used to map and illustrate how we behave, relate, choose things, travel and move around in social spaces. The project surveys individuals on a local, national and international level producing maps of "influence and personal portraits for both comprehension and social mobility".

δεδομένων. Η “εξόρυξη” δεδομένων είναι μια διαδικασία που εμπορευματοποιεί τις σχέσεις μας. Οι ιστορικές της απαρχές ανιχνεύονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και τη στατιστική ανάλυση του 20ού αιώνα. Αυτές οι δύο μέθοδοι διαμόρφωσης δεδομένων έχουν αναπτυχθεί και έρθει πιο κοντά με την υποστήριξη εταιρειών και κυβερνητικών στρατιωτικών χρηματοδοτήσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και οι Ιντερνετικές διαδικτυακές εταιρείες όπως η Google, καθώς και ο στρατός των ΗΠΑ, μοιράζονται την ίδια εμμονή για την online συμπεριφορά μας. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη “αναγέννηση” της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), η οποία έστρεψε το μηχανισμό παρακολούθησής προς την κατασκοπεία της χώρας και των πολιτών της. [1] Έχουν κατασκευάσει ένα υπέρ-υπολογιστή ικανό να ανιχνεύει δισεκατομμύρια emails, τηλεφωνικές κλήσεις, online δραστηριότητες, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των συνόρων των ΗΠΑ. Αυτόν τον καιρό, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διερευνά την πολιτική διαδικασία έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει παρόμοια πρωτόκολλα και συστήματα κατασκοπείας με στόχο να παρακολουθεί επίσης του πολίτες του. [2] “Η Google πάσχει από παχυσαρκία δεδομένων και αδιαφορεί για τα αιτήματα σχετικά με την προσεκτική διαφύλαξη των δεδομένων. Θα ήταν αφελές να απαιτήσουμε πολιτιστική συνειδητοποίηση. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της κυνικής επιχείρισης είναι να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών με σκοπό να πουλήσει την κίνηση δεδομένων και τα προφίλ τους σε ενδιαφερόμενους τρίτους.” Geert Lovink [3] O Heath Bunting είναι ένας hacktivist

The use of data in contemporary life has made individuals an accessible resource to commercial and political interests. We are a rich source datamining material. Data-mining is a process that commodifies our interactions. Its historical roots lie with the development of artificial intelligence (AI) and 20th Century statistical

installing a prefabricated anonymous letter box, 2005

analysis. These two methods of formulating data have grown ever closer together backed by corporations and government initiated military funding. Social networks such as platforms like Facebook and Internet networked institutions such as Google, and the US military are all obsessed with our behaviours online. A good example of this is NSA's recent rebirth in turning most of its surveillance apparatus to spy on the US and its citizens. [1] They have built a super computer tracing through billions of people's emails, phone calls, online activities, but also in other countries outside of the US. The UK government is currently going through the political process of trying to implement similar spying protocols and systems to watch what UK citizens are up to also. [2]


how to build a new legal identity

heath bunting

καλλιτέχνης, ο οποίος παίζοντας τον ρόλο του κατασκόπου συλλέγει και παρατηρεί το περιεχόμενο των δεδομένων, καθώς και το συσχετίζει με τις πραγματικές ζωές των ανθρώπων. Οι hacktivist καλλιτέχνες δουλεύουν με την τεχνολογία για να ερευνήσουν τρόπους εξέλιξης της κριτικής και φαντασιακής πρακτικής τους πέρα από τα πλαίσια του κατεστημένου της τέχνης και των παραδόσεων του. Το The Status Project συμβάλλει στα ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία, την ιεραρχία και την εξουσία. Βρισκόμαστε εμπλεγμένοι σε ένα πολύπλοκο παιχνίδι, στο οποίο η θυσία των δεδομένων μας αποτελεί μέρος της συμφωνίας ώστε να παραμένουμε συνδεδεμένοι με άλλους στα ψηφιακά δίκτυα. Αυτό εγείρει το ζήτημα της “ανθρώπινης” υπόστασης, η οποία προσαρμόζεται “σε και ως” αντικείμενo μέτρησης, μέσα από ταξιδιωτικές πύλες, τα οχήματά μας, τα διαβατήρια, τις ταυτότητες, τις κάρτες βιβλιοθηκών, τα κινητά τηλέφωνα, παράλληλα με πληροφορίες σχετικές με την υγεία μας. Έχουμε μεταλλαχθεί σε δικτυωμένα (φέροντα πληροφορίες) όντα. Η θέση του Bunting σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι ότι “Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο προηγμένη και η διαχείρισή της εκσυγχρονίζεται συνεχώς, ώστε πολύ σύντομα, κάθε αυτοκίνητο στο δρόμο θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος, με ανθρώπινα διακαιώματα. Δεν είναι μια συνωμοσία υποδούλωσης των ανθρωπίνων όντων, είναι ένα αποτέλεσμα της ανάγκης για την ανάπτυξη χρηστικών συστημάτων διαχείρισης πολύπλοκων σχέσεων. Οι σκλάβοι δεν απελευθερώθηκαν γιατί οι ιδιοκτήτες τους ένιωσαν συμπόνοια για αυτούς. Στους σκλάβους δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα ώστε να τους διαχειρίζονται πιο παραγωγικά σε μια τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία”. [4]

identity orienteering competition, piccadilly circus, 2008

"Google suffers from data obesity and is indifferent to calls for careful preservation. It would be naive to demand cultural awareness. The prime objective of this cynical enterprise is to monitor user behaviour in order to sell traffic data and profiles to interested third parties." Geert Lovink [3] Bunting is a hacktivist Artist, acting (playing) out the role of a spy whom is collecting and observing data content, relating to real people's lives. Hacktivist Artists work with technology to explore how to develop their critical and imaginative practice in ways that exist beyond the frameworks of art establishment and its traditions.

Το 2006, στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύθηκε μια έρευνα με τίτλο “Έκθεση σχετικά με την Κοινωνία Επιτήρησης για τον Επίτροπο Πληροφοριών”. Ήταν προϊόν μιας ομάδας ακαδημαϊκών που ονομάζονται Δίκτυο Σπουδών Επιτήρησης. Αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε στο 28ο Διεθνές Συνέδριο Προστασίας Δεδομένων και Επιτρόπων της Ιδιωτικής Ζωής (Privacy Commissioners) στο Λονδίνο, η οποία φιλοξενήθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών. Η έκδοση ξεκινά με το εξής: “Συμβατικά, όταν μιλάμε για την επιτήρηση της κοινωνίας επικαλούμαστε ένα στοιχείο απειλής, δικτατορίας και ολοκληρωτισμού [...] η κοινωνία της επιτήρησης είναι καλύτερα ιδωμένη ως το αποτέλεσμα των σύγχρονων οργανωτικών πρακτικών, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και στρατού παρά ως μια συγκαλυμμένη συνωμοσία. Η επιτήρηση μπορεί να ιδωθεί ως πρόοδος για μια αποδοτική διαχείριση, σύμφωνα με την άποψη του Max Weber, ένα όφελος για την ανάπτυξη του Δυτικού καπιταλισμού και του σύγχρονου έθνους - κράτους.” [5] Δε βρισκόμαστε μόνο υπό την επιτήρηση οντοτήτων που δεν εμπιστευόμαστε, αλλά εντοπίζουμε κι ο ένας τον άλλον online. Ωστόσο, αυτή η διαρκώς υφέρπουσα κουλτούρα της επιτήρησης αναπτύσσεται και προσκολλά τα πάντοτε ανοιχτά μάτια της πάνω μας. Ο νέο-φιλελευθερισμός έχει πλέον αναπτυχθεί τόσο πολύ, ώστε όλοι αποτελούμε μέρος του “Netόπτικον”. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Άγγλος φιλόσοφος και κοινωνικός θεωρητικός Jeremy Bentham σχεδίασε το Πανόπτικον. Αυτό επέτρεψε στους υπαλλήλους σε ιδρύματα, κυρίως σε σωφρονιστικά ιδρύματα, να παρατηρούν (-οπτικον) όλους (παν-) τους τροφίμους χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν αν παρακολουθούνται ή όχι. Τελικά δεν κατασκευάστηκε ποτέ,

The Status Project also taps into questions concerning technology, hierarchy and power. We are entwined in a complex game where the sacrifice of our information is part of the deal of being connected with others across digital networks. This opens up the issue of our 'human' status being aligned 'to and as' objects, of measurement. Through travel ports, our vehicles, passports, ID cards, library cards, mobile phones, alongside information about our health. We have mutated into networked (information carrying) beings. Bunting’s own position on this matter is that "Technology is becoming more advanced and the administration of this technology is becoming more sophisticated and soon, every car in the street will be considered and treated as persons, with human rights. This is not a conspiracy to enslave human beings; it is a result of having to develop usable administration systems for complex relationships. Slaves were not liberated because their owners felt sorry for them, slaves were given more rights as a way to manage them more productively in a more technologically advanced society." [4] In the UK, in 2006 a research document called 'A Report on the Surveillance Society For the Information Commissioner' was published. Produced by a group of academics called the Surveillance Studies Network. This report was presented to the 28th International Data Protection and constructing an anonymous letter box, 2005


how to build a new legal identity

heath bunting

αλλά ο Γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault στο έργο του Πειθαρχία και Τιμωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, το 1975 [6] είπε ότι δεν παρακολουθούμαστε μόνο εντός των φυλακών, αλλά σε όλες τις ιεραρχικές δομές όπως ο στρατός, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα εργοστάσια. Αυτή η διαδικασία έχει εξελιχθεί ιστορικά για να μοιάζει στο Πανόπτικον του Bentham. Θα μπορούσαμε πλέον να θεωρήσουμε ότι το Net-όπτικον αποτελεί την εξελιγμένη εκδοχή του Πανόπτικον – όπου τα άτομα είναι συνένοχα στο να τροφοδοτούν τις δικές τους δομές συλλογικής επιτήρησης καθώς και στο να εντοπίζονται από εταιρείες, κυβερνήσεις και spammers. “Ο,τιδήποτε το σώμα δεδομένων πει για σένα είναι πιο πραγματικό από αυτό που θα πεις εσύ για τον εαυτό σου. Το σώμα δεδομένων είναι το σώμα για το οποίο κρίνεσαι στην κοινωνία και το σώμα το οποίο υπαγορεύει τη θέση σου στον κόσμο. Η κατάσταση που βλέπουμε αυτή τη χρονική στιγμή είναι ο θρίαμβος της αναπαράστασης απέναντι στην ύπαρξη. Το ηλεκτρονικό αρχείο έχει κατακτήσει την αυτοσυνειδησία.” Critical Art Ensemble [7] Μέχρι στιγμής, για το πρότζεκτ ο Heath Bunting έχει δημιουργήσει μια λειτουργική και περιγραφική βάση δεδομένων - με πάνω από 10.000 καταχωρίσεις - για το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει φτιάξει πάνω από 50 χάρτες που αφορούν σε επιμέρους τμήματα του συστήματος για να αναδείξει την αίσθηση του τόπου και τη δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας εντός του συστήματος. O Bunting δηλώνει πως διερευνά τη δυνατότητα μετατροπής της δικής του ταυτότητας, δημιουργώντας ένα λογισμικό και μετατρέποντας το σε ένα “bot” (διαδικτυακό ρομπότ), το οποίο

Privacy Commissioners' Conference in London, hosted by the Information Commissioner's Office. The publication begins by saying: "Conventionally, to speak of surveillance society is to invoke something sinister, smacking of dictators and totalitarianism […] the surveillance society is better thought of as the outcome of modern organizational practices, businesses, government and the military than as a covert conspiracy. Surveillance may be viewed as progress towards efficient administration, in Max Weber's view, a benefit for the development of Western capitalism and the modern nation-state." [5] We are not only under surveillance by entities we do not trust, we are also tracing each other online. Yet, as this ever-creeping surveillance culture grows and attaches its all seeing eyes onto us all. Neo-liberalism has developed so much now; we are all part of the Netopticon. English philosopher and social theorist Jeremy Bentham in the late Eighteenth Century designed the Panopticon. It allowed officers in institutions, particularly in prisons, to observe (-opticon) all (pan-) inmates without them knowing whether or not they are being watched. In the end it was not built, but the French philosopher Michel Foucault in his publication Discipline and Punish: The Birth of the Prison in 1975 [6] said that we are not only monitored in prisons, but in all hierarchical structures like the army, schools, hospitals and factories. This process has evolved through history to resemble Bentham's Panopticon. The updated version of Panopticon can now be thought of as the Netopticon - where individuals are complicit in feeding their own forms of collective surveillance, as well as being traced by corporations, governments and spammers.

θα αναγνωρίζεται ως πρόσωπο από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και “το οποίο θα καλύπτεται από τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παράδειγμα, με το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και την ειρηνική απόλαυση της ιδιοκτησίας. Βρίσκομαι πολύ κοντά στο να το επιτύχω.” Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο κομμάτι του πρότζεκτ το οποίο ονομάζω “Κιτ Ταυτότητας” και ο Βunting ονομάζει “Έτοιμο προς χρήση συνθετικό Βρετανικό φυσικό πρόσωπο” (Synthetic off-the-self (OTS) British natural person). [8] Αυτά τα “κιτ” περιέχουν διάφορα αντικείμενα, όπως προσωπικές επαγγελματικές κάρτες, κάρτες βιβλιοθήκης, κάρτες συνδρομών εθνικού σιδηροδρόμου, κάρτες καρτοκινητών τηλεφώνων, εθνικών λαχείων και πολλά άλλα. Χρειάζονται μερικοί μήνες για να συγκεντρωθεί κάθε ένα από τα αντικείμενα γιατί αποτελούν πραγματικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εμπεριέχουν αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Το κάθε πακέτο “κιτ” χρεώνεται 500 λίρες, που στην πραγματικότητα είναι φτηνό για μια νέα ταυτότητα. Ο Bunting τονίζει ότι αυτές οι Βρετανικές ταυτότητες είναι νόμιμες και πως δεν χρειάζεται κάποια επίσημη διαβούλευση ή άδεια από τις αρχές για να χρησιμοποιηθούν. Μέσα από αυτή την πρακτική, σκοπεύει να αναδείξει με ακρίβεια την κωδικοποίηση της τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προς το παρόν, ορίζει τρεις τάξεις της ταυτότητας: του ανθρώπινου όντος, του προσώπου και της εταιρείας. Η τάξη στην οποία ανήκεις ως άτομο σε τοποθετεί σε κατηγορίες αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους άλλους να κρίνουν τη θέση σου, την αξία σου μέσα σε μια ιεραρχία, η οποία ξεκάθαρα αναπαρίσταται στους χάρτες του The Status Project.

"What your data body says about you is more real than what you say about yourself. The data body is the body by which you are judged in society, and the body which dictates your status in the world. What we are witnessing at this point in time is the triumph of representation over being. The electronic file has conquered self-aware consciousness." Critical Art Ensemble [7] So far, for the project Heath Bunting has created a functioning, sketch database of the UK system with over 10.000 entries - made over 50 maps of sub-sections of the system to aid sense of place and potential for social mobility. Bunting says he is also researching how to convert his identity generating software into a bot recognised under UK law as a person "covered by the human rights act i.e. right to life and liberty; freedom of expression; peaceful enjoyment of property. I am very close to achieving this." This bring us to another part of the project what I call 'Identity Kits', and Bunting calls 'Synthetic off-the-shelf (OTS) British natural person'. [8] These kits consist of various items, personal business cards, library cards, a national railcard, t-mobile top-up card, national lottery card and much more. They take a few months to compile each of them because they are actual items that everybody uses in their everyday lives, involving evidence of identity. There is also a charge for the package of 500.00 GBP, which is cheap for a new identity. Bunting stresses that these UK identities are lawful and that there is no need for any official consulting or permission from an authority to use or make them. Through this he intends to illustrate a precise codification of class in the UK system. Currently, he


how to build a new legal identity

heath bunting

Αυτό το έργο θίγει θέματα σχετικά με την καθημερινή μας υπόσταση λειτουργώντας ως κριτική, αλλά ταυτόχρονα και ως μια διερευνητική εισβολή στο σύστημα, παίζοντας με το τέλμα στο οποίο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η ανισότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανισότητα χτίζεται και κατασκευάζεται μέσα στον ιστό των κοινωνιών μας ως μια αποδεκτή προεπιλογή, η οποία σχηματίζεται μέσα από την κοινωνική ή μηχανιστική παράδοση, κρατώντας τις κοινωνικές διακρίσεις σταθερές. Εάν υπήρχε ένα πρότζεκτ για την κοινωνική υπόσταση σε άλλες χώρες και επανεξέταζε τη δική τους κατάσταση και την αξία των πολιτών, τότε θα υπήρχαν ξεκάθαροι σύνδεσμοι για το που εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα σε κάθε κουλτούρα. Το έργο του Bunting εκφράζει μια πειθαρχία έχοντας σαφή επίγνωση της ενεργούς δράσης, της αυτονομίας και των αναπαραστάσεων της προσωπικής και συλλογικής ενδυνάμωσης. Χακάροντας διαφορετικές πορείες, αυτό που φαίνεται αρχικά υπερβολικά μεγάλο για να το αντιμετωπίσεις, χάνει την εξουσία και το δέος του. Όπως ο Bubank στο “Truman Show”, αυτά που μας έχουν πει δεν είναι η αλήθεια. Ο Bunting το γνωρίζει αυτό ενστικτωδώς και προσπαθεί να αναποδογυρίσει κάθε πέτρα για να δει τι βρίσκεται από κάτω. Αλλά την ίδια στιγμή, αυτές οι υποδομές που δημιουργήθηκαν για να επιφέρουν ρήξη στους κοινωνικούς κώδικες, φτιαγμένους από δεδομένα, μοιράζονται. Στη συνέχεια, αφήνει ανοικτά τα μονοπάτια που ανακάλυψε για να περάσουν και άλλοι, καθώς όλοι αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε αυτής της πανταχού παρούσας αποπνικτικής εξουσίας, του Net-όπτικον. * Η πρωτότυπη εκδοχή αυτού του κειμένου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο www.furtherfield.org και

defines three classes of identity: human being, person and corporate. What class of individual you are places you into categories of evaluation, this process allows others to judge your status, worth and value, within a hierarchy, which is clearly represented in the status maps. This work touches on issues around our everyday status as a critique, but also as an investigative hack, and plays around with the quagmire of inequality currently in the UK. Inequality is built, constructed into the fabric of our societies as an accepted default, through tradition, social or mechanistic, holding in place societal divisions. If there was a status project made in other countries reflecting their own status, worth and value of citizens there would be clear links defining where the connections and divisions lie, between each culture. Bunting's work expresses a discipline conscious of agency, autonomy and enactments for self and collective empowerment. Hacking different routes around what at first is seen as too big to deal with, lessens its power and awe. Like Burbank in the 'The Truman Show', what we have been told is not real. Bunting knows this instinctively, and is on a quest to upturn each stone to see what lies beneath. But at the same time these facilities created to crack the social, and data orientated codes, are shared. He then leaves the paths he has discovered wide open for others pass through, as we all struggle to survive the ever creeping strangle-hold, of the Netopticon.

μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://www.furtherfield.org/features/a rticles/heath-bunting-status-projectnetopticon

Notes [1] “The NSA Is Building the Country’s Biggest Spy Center (Watch What You Say)”. James Bamford (2012) http://www.wired.com/threatlevel/2012/ 03/ff_nsadatacenter/all/1# [2] “Internet activity 'to be monitored' under new laws” - http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9179087/I nternet-activity-to-be-monitored-undernew-laws.html [4] “The Status Project: Data-Mining Our Identities. An interview with Heath Bunting by Marc Garrett” - 20/07/2010 http://www.furtherfield.org/interviews/st atus-project-data-mining-our-identities [5] “A Report on the Surveillance Society. For the Information Commissioner by the Surveillance Studies Network”. September 2006 http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/p dfs/02_11_06_surveillance.pdf [6] Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. Penguin, 1991 [7] Critical Art Ensemble. The Mythology of Terrorism on the Net. Summer 1995. http://www.t0.or.at/cae/mnterror.htm [8] Synthetic off-the-shelf (OTS) British natural person. http://status.irational.org/identity_for_ sale/#

Σημειώσεις [1] “The NSA Is Building the Country’s Biggest Spy Center (Watch What You Say)”. James Bamford (2012) http://www.wired.com/threatlevel/2012/ 03/ff_nsadatacenter/all/1# [2] “Internet activity 'to be monitored' under new laws” http://www.telegraph.co.uk/technology/n ews/9179087/Internet-activity-to-bemonitored-under-new-laws.html [3] “Lifetracing 2. The Advent of the Engines. 2.2 Indexing and Privacy Issues”. Anne Helmond - http://helmond.networkedbook.org/lifetracing-2-the-adventof-the-engines/ [4] “The Status Project: Data-Mining Our Identities. An interview with Heath Bunting by Marc Garrett” - 20/07/2010 http://www.furtherfield.org/interviews/st atus-project-data-mining-our-identities [5] “A Report on the Surveillance Society. For the Information Commissioner by the Surveillance Studies Network”. Σεπτέμβριος 2006 http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/p dfs/02_11_06_surveillance.pdf [6] Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Μετάφραση Alan Sheridan. Penguin, 1991 [7] Critical Art Ensemble. The Mythology of Terrorism on the Net. Καλοκαίρι 1995 http://www.t0.or.at/cae/mnterror.htm [8] Synthetic off-the-shelf (OTS) British natural person http://status.irational.org/identity_for_ sale/#

detail from D1024 a citizen of a nation state map of influence, 2010

THE CHILD OF UNKNOWN PARENTS PA THE CHILD OF STA STATELESS TA ATELESS A TELESS P PARENTS A

IN POSSESSION SESSION OF SOL SOLVENT LVENT CURRENCY Y

FIT AND HEALTHY HEAL ALTHY LTHY

ACCOMPLISHED IN SCIENCE, AR ART, T, OR PHILANTHROPIC OPIC EFFOR EFFORTS

THE CHILD OF A STATELESS STATELESS A FATHER FATHER CHILE

LOVENIA SAUDI DI ARABIA SLOVENIA

BOTSWANA BOTSW ANA

A CHILD

LEBANON

MALI MA

PALAU ZAMBIA MBIA BAHRAIN IN BENIN GUY GUYANA YANA SWAZILAND UGANDA ALBANIA EQUATORIAL IAL GUINEA THE DEMOCRATIC DEMOCRA ATIC REPUBLIC OF CONGO ALGERIA COLOMBIA JORDAN IRAN NORTHERN IRELANDESTONIA THAILAND HAILAND PUERTO RECO CAPE VERDE TURKEY ANTIGUA AND BARBUDA GERMANY NIGER SWITZERLAND SUDAN DAN KENYA MEXICO EL SALVADOR SALVA THE UNITED STATES ATES OF AMERICA ICA ERITREA KYRGYZSTAN KYRGYZST GYZSTAN NIGERIA ECUADOR NAMIBIA AUSTRIA THE MALDIVES SYRIA ST VINCENT AND THE GRENADINES THE GAMBIA MALTA SOUTH AFRICA POLAND AFGHANISTAN AFGHANIST NEPAL MONGOLIA

* The original version of this text first appeared on www.furtherfield.org and you can find it at: http://www.furtherfield.org/features/articles/heathbunting-status-project-netopticon

WALES GHANA HAITI TONGA BURUNDI

SCOTLAND

ROMANIA A

CROATIA

TUNISIA

FINLAND

ENGLAND

GEORGIA

PORTUGAL POR T GAL TUGAL

AN ABANDONED CHILD HILD

MICRONESIA AZERBAIJAN RBAIJAN

THE CHILD OF F AN UNKNOWN FATHER ATHER

THE SEYCHELLES HELLES ST LUCIA

LIBERIA

MALAYSIA Y

YEMEN

THE BAHAMAS

A CONVICTED ONVICTED CRIMINAL

OMAN

TOGO T OGO

MOROCCO SOMALIA

BOLIVIA

BULGARIA

MADAGASCAR AGASCAR CAR THE EUROPEAN UNION NICARAGUA CAMBODIA HONDURAS BRITISH OVERSEAS TERRITORIES TERRIT BRAZIL BELGIUM

NAURU

IRAQ Q

CUBA

THE CAYMAN YMAN ISLANDS WESTERN TERN SAMOA

ANDORRA ORRA ST KITTS TTS AND NEVIS THE HE SOLOMON ISLANDS

MACEDONIA

ZIMBABWE BWE WE

QATAR Q ATAR

LESOTHO

EGYPT

DJIBOUTI

KIRIBATI

MYANMAR BANGLADESH

MAURITIUS

THE PHILIPPINES

BRUNEI DARUSSALAM RUSSALAM

FRANCE

PERU VANUATU V ANUA NUATU A GREECE EECE UKRAINE JAMAICA TRINIDAD AND TOBAGO CHINA UZBEKISTAN SOUTH KOREA FIJI LUXEMBOURG BOURG URG LATVIA SRI LANKA THE DOMINICAN REPUBLIC PARAGUAY ARGENTINA GENTINA

COTE D'IVOIRE CHAD

NORWAY NOR WA AY

VENEZUELA AUSTRALIA

BELARUS

18 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

TANZANIA T ANZANIA THE RUSSIAN FEDERATION FEDERAT TION T ARMENIA

SINGAPORE

PAPUA APUA NEW GUINEA

BHUTAN THE HE UNITED KINGDOM (UK) MAURITANIA MAURIT SENEGAL

PAKISTAN CYPRUS BARBADOS SPAIN BRITAIN LIBYA MONACO INDONESIA VIETNAM THE UNITED ARAB AB EMIRA EMIRATESVIETNAM ITALY KUWAIT GRENADA URUGUAY INDIA NEW ZEALAND GUATEMALA T TUVALU BELIZE E ISRAELSLOVAKIA LIECHTENSTEIN ENSTEIN KAZAKHSTAN A CAMEROON SWEDEN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC NORTH KOREA PANAMA CANADA THE LITHUANIA CZECH REPUBLIC ANGOLA RWANDA HUNGARY THE REPUBLIC BLIC OF IRELAND LAOS THE NETHERLANDS COSTA RICA BURKINA FASO JAPAN J SIERRA LEONE EONE DENMARK ON MOZAMBIQUE DGABON MALAWIICELAND

OF GOOD CHARACTER

SUFFERING FFERING FROM MENTAL MENTA ILLNESS

A MAN 21 YEARS OLD LD OR ABOVE FROM BIRTH A WOMAN THE CHILD LD OF MARRIED PARENTS PA E FROM BIRTH BIR IRTH


08676: CUST CUSTOMER OMER OF STAR TAR INTERNET NET CAFE

02961: ABLE T TO O PROVIDE NATIONAL ATIONAL INSURANCE SURANCE (NI) NUMBER

04678: USER OF A POST OFFICE CARD ACCOUNT CARD

03477: USER OF A NATIONAL NA ATIONAL INSURANCE (NI) NUMBER

00396: NATURAL PERSON CORE RE 00526: ABLE A TO PROVIDE A NATIONAL NA ATIONAL INSURANCE N NSURANCE (NI) NUMBER

00185: OWNER R OF WIRED INTERNET ACCESS

00520: 00 0520: NATURAL NA ATURAL PERSON BASIC

03478: USER OF A TEMPORARY TEMPORAR ORARY NATIONAL ATIONAL INSURANCE NSURANCE (NI) NUMBER

01196: ABLE TO PROVIDE TODAY'S DATE DA ATE

00740: LOCATED LOCA AT BRISTOL STOKES CROFT STAR TAR INTERNET CAFE

03123: ABLE ABL LE TO PROVIDE MONTH OF CREATION ATION 01058: ABLE TO TO PROVIDE DATE ATE OF CREATION ATION 03124: ABLE A TO PROVIDE DAY OF THE M MONTH OF CREATION ATION 03219: USER OF A POST OFFICE TRAVEL AVEL MONEY DEBIT CARD

03122: ABLE AB BLE TO PROVIDE YEAR OF CREATION ATION

00384: ABLE TO PROVIDE IDENTIFYING NG MARK

01018: FEMALE

09198: ABLE T TO O PROVIDE STAMP TAMP 00537: NATURAL PERSON NORMAL

01081: INTERSEX (HERMAPHRODITE) HRODITE)

08418: TRANS GENDER WOMAN

03331: OF A RECOGNISED GENDER

01063: ABLE TO PROVIDE GENDER

01049: 18 YEARS OLD OR ABOVE FROM CREATION ATION 08413: TRANS GENDER MAN

01017: MALE

09200: OWNER OF A STAMP ST TAMP

05559: 5559: USER OF A MONEY SHOP PREP PREPAID EPAID A MASTERCARD CASH CARD

03300: ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD ISSUE NUMBER

03299: ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD NUMBER

03217: ABLE TO 03217 TO STA ST STATE TATE TATE ATE WHETHER OR NOT ABLE T TO O BE CONTACTED TACTED FOR FURTHER MARKETING PURPOSES

03305: USER OF A DEBIT CARD RD ACCOUNT

03250: ABLE TO PROVIDE DEBIT BIT CARD DETAILS TAILS

03301: ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD EXPIRY DATE ATE

03302: ABLE TO PROVIDE DEBIT CARD ISSUER NAME 08810: CUST CUSTOMER OMER OF STAPLES TAPLES

00693: USER OF A CARD ONE BANKING DEBIT CARD

00702: USER OF A SIPGATE ATE VOIP TELEPHONE ACCOUNT A 01008: ABLE TO PROVIDE MONEY

01736: ABLE TO PROVIDE A SECRET PASSWORD

00705: ABLE TO PROVIDE ROVIDE A VOIP TELEPHONE NUMBER

01044: ABLE TO PROVIDE A TELEPHONE HONE NUMBER

01190: ABLE TO PROVIDE CURRENT POSTCODE

09185: PUBLIC TELEPHONE EPHONE USER 02974: ABLE TO O PROVIDE AL ALTERNATIVE TERNATIVE ATIVE UNIQUE USERNAME

00706: USER OF A VOIPPHONE V VOIP TELEPHONE ACCOUNT A 02813: ABLE TO PROVIDE A UNIQUE USERNAME

02975: ABLE TO O PROVIDE PREFERRED UNIQUE USERNAME

01208: ABLE TO PROVIDE A LANDLINE TELEPHONE NUMBER

01641: RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM NGDOM (UK)

00704: USER OF A VOIP TELEPHONE ACCOUNT

02918: USER OF A YAHOO.COM OO.COM EMAIL ADDRESS S

01738: ABLE TO PROVIDE A SECRET ANSWER TO A SECRET QUESTION

01159: USER OF A HOTMAIL.COM MAIL.COM EMAIL ADDRESS S

01737: ABLE TO PROVIDE A SECRET QUESTION

08511: USER OF A GMAIL G EMAIL ADDRESS S

08093: ABLE TO ACCESS THE TELEPHONE PHONE NETWORK

00621: 621: USER OF AN ORANGE DEBIT CARD

01191: ABLE TO PROVIDE THE NATION ATION STATE TA ATE NAME OF CURRENT POSTAL TAL ADDRESS

03346: 03 3346: USER OF A TELEPHONE ACCOUNT

01205: USER OF A MOBILE TELEPHONE CONTRACT ACCOUNT

03201: ABLE TO PROVIDE THE COUNTY NAME OF CURRENT POSTAL TAL ADDRESS

04693: USER OF A MOBILE BILE TELEPHONE ACCOUNT NT

01321: ABLE TO PROVIDE A MOBILE TELEPHONE NUMBER

01186: ABLE TO PROVIDE THE HOUSE NAME OR NUMBER OF CURRENT POSTAL TAL ADDRESS 05895: OF BRITISH NATIONALITY

01188: ABLE TO PROVIDE THE STREET NAME OF CURRENT POSTAL TAL ADDRESS 01042: ABLE TO PROVIDE CURRENT POSTAL TAL ADDRESS 01185: ABLE TO O PROVIDE CURRENT SURNAME

01184: ABLE TO O PROVIDE CURRENT FORENAME

03200: ABLE A TO PROVIDE THE LOCALITY OF CURRENT POSTAL TAL ADDRESS

01010: ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME

01091: ABLE TO PROVIDE VIDE NAME PREFIX (TITLE) E)

02659: OF EUROPEAN NATIONALITY

01189: 9: ABLE TO PROVIDE THE TOWN OR CITY TY NAME OF CURRENT POSTAL T ADDRESS

05190: OF A RECOGNISED SED NATIONALITY NA ATIONALITY

02303: ABLE T 0 TO O PROVIDE NATIONALITY ATIONALITY

03142: ABLE TO T PROVIDE CURRENT MIDDLE NAME 00546: ABLE T O STATE ATE WHETHER TO STAT TA R OR NOT A USER OF A NATION NA ATION STATE TA ATE PASSPORT P PASSPOR

00429: USER OF A CASH PLUS DEBIT CARD

04747: ABLE TO TO STA ST STATE TA ATE WHETHER ATE R OR NOT A USER OF A BANK CURRENT ACCOUNT 01087: ABLE TO PROVIDE EMAIL ADDRESS 00430: ABLE TO PROVIDE A SECRET RET 8 DIGIT PASS NUMBER

08157: ABLE T TO O STATE TA ATE WHETHER R OR NOT A USER OF A UNITED KINGDOM PASSPORT

03345: 5: USER OF AN EMAIL ADDRESS

01318: USER OF AN O2 MOBILE TELEPHONE PAY PA AS YOU GO ACCOUNT

01319: USER OF A VODAFONE MOBILE TELEPHONE PAY PA AS YOU GO ACCOUNT

02739: ABLE TO ACCESS THE INTERNET NETWORK

01330: USER OF AN ORANGE MOBILE TELEPHONE PAY PA AY AS YOU Y GO ACCOUNT

01320: USER OF A MOBILE TELEPHONE PAY AY AS YOU GO ACCOUNT

01090: USER OF A VIRGIN MOBILE TELEPHONE PAY PA AS YOU GO ACCOUNT

02089: 089: USER OF A BARCLA BARCLAYS AYS BANK CASH CARD ACCOUNT

00654: USER OF A 3 MOBILE TELEPHONE PAY PA AY AS YOU Y GO ACCOUNT

00649: USER OF A BRIGHT FONE MOBILE TELEPHONE EP AY AS YOU GO PAY ACCOUNT UNT

02754: ABLE TO PROVIDE TYPE OF EMPLOYMENT

03125: OWNER OF ADDRESSED AND DATED ATED POSTAL TA CORRESPONDENCE 00491: OWNER OF ADDRESSED AND DATED ATED BANK DEBIT CARD POSTAL TAL CORRESPONDENCE

04748: OWNER OF ADDRESSED RESSED AND DATED ATED FINANCIAL SERVICES POST POSTAL TAL AL CORRESPONDENCE

01209: ABLE TO PROVE CURRENT POSTA POSTAL TAL AL ADDRESS

03199: 03 3199: ABLE TO PROVIDE THE LOCALITY OF PREVIOUS POSTAL TAL ADDRESS

0 01223: ABLE TO PROVIDE THE STREET NAME OF PREVIOUS POSTAL N T ADDRESS

01225: ABLE TO PROVIDE THE NATION ATION STATE TA ATE NAME OF PREVIOUS POSTAL POST TAL ADDRESS

01226: 6: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS POSTCODE

01220: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS POSTAL POST T ADDRESS

01222: ABLE TO PROVIDE THE HOUSE NA NAME AME OR NUMBER OF PREVIOUS POSTAL TAL ADDRESS

02939: ABLE BLE T TO O PROVIDE COHABITATION TA ATION STATUS ST TATUS

01828: REGISTERED WITH A GENERAL PRACTITIONER 01224: ABLE TO PROVIDE THE TOWN OR CITY NAME OF PREVIOUS POSTAL TAL ADDRESS

02907: A ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER FULL NAME

03198: ABLE TO PROVIDE THE COUNTY 0 N NAME OF PREVIOUS POSTAL T ADDRESS

00925: LOCA LOCATED AT BRISTOL MONTPELIER HEALTH CENTRE

01021: REGISTERED WITH THE NAT NATIONAL ATIONAL TIONAL HEALTH SERVICE (NHS) 01829: 829: REGISTERED WITH A DENTAL TAL PRACTICE

02937: REGISTERED WITH THE MONTPELIER LIER HEALTH HEAL CENTRE

01089: 089: USER OF A T-MOBILE MOBILE TELEPHONE EPHONE PAY PA PAY AS YOU GO ACCOUNT

04774: 774: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN FORENAME

02714: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN RELATIONSHIP ATIONSHIP

02710: A ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN DETAILS TAILS

04775: 775: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN SURNAME

02711: ABLE TO TO PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN FULL NAME

02938: 938: ABLE TO PROVIDE ETHNICITY

04776: 776: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN MIDDLE NAME

02713: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN TELEPHONE NUMBER ER

02845: 845: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN NATION NA ATION TION STATE ST TATE NAME

02846: 846: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN POSTCODE

TRANSFERABLE TRANSFER RABLE NATURAL BRITISH NA ATURAL PERSON

Mapping sourced sourc ed from

t Status SP Projec t Project

A MAP OF O INFLUENCE

status.irational.org status. .irational.org

A A1100

02712: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN POSTAL TAL ADDRESS S

02591: 591: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN HOUSE NAME OR NUMBER

03196: 96: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN LOCALITY

A1100 transferable british natural person map of influence, 2012 map used in Athens workshop “how to build a new legal identity”

02844: 844: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN TOWN OR CITY NAME

03383: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER LOCALITY

03377: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER HOUSE NAME OR NUMBER UMBER

03380: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER NA NATION ATION TION ST STATE TA ATE NAME AME 02843: 843: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN STREET NAME

02906: A ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER RACTITIONER POSTAL POST T ADDRESS 03379: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER TOWN OR CITY NAME AME

03197: 97: ABLE T TO O PROVIDE NATURAL ATURAL PERSON NEXT OF KIN COUNTY NAME 03382: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER COUNTY NAME E

COPYRIGHT COPYR IGHT HEA HEATH TH BUNTING

Last upda updated ted 21/01/2012

03381: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER POSTCODE

03378: ABLE TO PROVIDE PREVIOUS GENERAL PRACTITIONER STREET NAME E

03495: USER OF A NATIONAL NA ATIONAL HEALTH SERVICE SER ERVICE (NHS) NUMBER

03482: ABLE T TO O PROVIDE NATIONAL ATIONAL HEALTH SERVICE (NHS) NUMBER


heath bunting

συνέντευξη/ interview

Μια συζήτηση μεταξύ των Heath Bunting, Κατερίνας Γκουτζιούλη, Μαρίας Βαρελά και Μαριάννας Χριστοφή – Αθήνα, 4 Μαίου, 2012 A conversation between Heath Bunting, Katerina Gkoutziouli, Maria Varela and Marianna Christofi – Athens, May 4, 2012

M. Πώς πιστεύεις ότι κατασκευάζεται η ταυτότητα; Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την ταυτότητα μας; H. Η ταυτότητα είναι ένας συνδυασμός του πώς εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Η εθνικότητα, η ηλικία, το όνομα είναι οι πρωταρχικοί και μακροπρόθεσμοι παράγοντες που καθορίζουν κάθε αντικείμενο, για παράδειγμα μια μπύρα, ένα κοπάδι ζώων ή έναν άνθρωπο. Η υπογραφή και το φύλο είναι περαιτέρω σημαντικά στοιχεία για τους ανθρώπους. Στην εποχή μας, μια ταχυδρομική διεύθυνση, ένας τηλεφωνικός αριθμός και ένας λογαριασμός email είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία. Κ. Συχνά μιλάς για την διεύρυνση του εαυτού. Θα ήθελες να το εξηγήσεις; H. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την επέκταση της επικράτειας. Οι ζωές των ανθρώπων έχουν διευρυνθεί από την οικογένεια στη γειτονιά, στην πόλη, στον εθνικισμό, στο υπέρ-κράτος, στην παγκοσμιοποίηση. Για να ζήσεις σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, χρειάζεσαι μια διευρυμένη λειτουργικότητα, όχι μόνο εδαφική επέκταση του εαυτού. Σκέφτομαι τον «εαυτό» ως μια τεχνολογία με τον ίδιο τρόπο που μπορείς να σκεφτείς τη γλώσσα ως τεχνολογία. Στη δεκαετία του ‘80 για παράδειγμα, δεν είχα τηλέφωνο στο σπίτι μου και συναντούσα τους φίλους μου κάθε μέρα. Τώρα πρέπει να έχεις κινητό τηλέφωνο και να είσαι στο Facebook όλη την ώρα μόνο και μόνο για να κλείσεις ένα ραντεβού σε δύο

M. How do you think our identity is constructed? Which are the key factors that determine our identity? H. Identity is a fusion of how we or others see us. Nationality, age and name are the primary long-term factors for any object e.g. beer, cattle or people. Signature and gender are further important elements for human beings. At present, postal address, telephone number, email address are also significant. K. You often talk about the expansion of the self. Could you explain that? H. Well, I guess, it is related to the expansion of territory, peoples’ lives have gone from family to neighbourhood, to city, to nationalism, to superstate and globalization. To live in a globalized world you need an expanded functionality, not just territorial of self. I see that as a technology in the same way as you can think of language as a technology. In the eighties, for example, I didn’t have a telephone in my house, and I met all my friends every day. Now, you have to have a mobile telephone and be on Facebook all the time just to make an appointment with someone in two weeks time. I always like to think in reverse, almost like a thought experiment. Has the Internet facilitated the expansion of the self? That’s the kind of predominant belief. That, this technology came along, it just dropped out of space and we all loved it and we have all then became self-obsessed. It’s definitely worth thinking it might

βδομάδες. Πάντα μου αρέσει να σκέφτομαι αντίστροφα, σχεδόν σαν ένα πείραμα σκέψης. Έχει το Ίντερνετ διευκολύνει τη διεύρυνση του εαυτού; Αυτή είναι μάλλον η επικρατούσα άποψη. Ότι ήρθε αυτή η τεχνολογία, απλά έπεσε από το διάστημα, όλοι την αγαπήσαμε και μετά όλοι αποκτήσαμε εμμονές με τον εαυτό μας. Σίγουρα θα αξίζει να σκέφτεσαι αντίστροφα, δηλαδή ότι έχουμε αποκτήσει εμμονές με τον εαυτό μας μέσω κάποιου είδους πίεσης ή ανάγκης. Αυτή η τεχνολογία, η οποία υπήρχε ήδη μερικές δεκαετίες πριν, έγινε αντιληπτή και κινητοποιήθηκε. Αυτή τη χρονική στιγμή, τείνω να πιστεύω αυτό. Κ. Σε τι πλαίσιο διερευνάς την έννοια της ταυτότητας; H. Περισσότερο σκέφτομαι την ταυτότητα σε σχέση με τη γλωσσολογία. Ο τρόπος που σκέφτεσαι ή που μιλάς για τον εαυτό σου στους άλλους. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η οικονομία και το εμπόριο. Μετά θα προσαρμόσεις τα πιστεύω σου έτσι ώστε να ταιριάζουν με την κατάσταση σου, και θα αλλάξεις τις απόψεις σου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται για τους εαυτούς τους και τον έχουν προσαρμόσει έτσι ώστε να ταιριάζει με την οικονομική τους κατάσταση. Η οικονομία μας είτε είναι πραγματικά παγκοσμιοποιημένη ή κάποια κομμάτια της μοιάζουν να έχουν παγκοσμιοποιηθεί. Το διεθνές εμπόριο υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οπότε μάλλον τώρα πρόκειται απλά για μια ανακατάταξη. Όταν σκέφτομαι για τον εαυτό ή τα συστήματα, προσπαθώ να τα εξετάζω από δύο πλευρές: από την πλευρά των αποκεντρωμένων δικτύων και από την πλευρά της ιεραρχίας. Υπάρχουμε μέσα σε ένα ιδιοποιημένο δίκτυο – φάντασμα εδώ και πολύ καιρό. Το γεγονός ότι πιστεύεις ότι μπορείς να

be the other way around, that we were becoming self-obsessed through some kind of stress or need. This technology, which had been around for a few decades before, was picked up and mobilized. I tend to believe that now. K. How do you frame the notion of identity? H. I mostly think in terms of linguistics. The way you think of or speak about yourself to others. One of the main factors is the economy and trade. Then you will adjust your belief system to suit your situation; you change your mind. So, I think that people have changed how they think about themselves to suit their economic situation. Of course, our economy either has actually globalised or some aspects of it have appeared to be globalised. We have had international trade for thousands of years. So, it is probably just a restructuring. When I am thinking about self or systems, I try to come from two directions: one of decentralized networks and the other of hierarchy. We have existed in a dispossessed kind of “ghostly network manner” for a long time. The fact that you believe that you can talk to other people, who are hundred of miles away or even around the block, that’s quite a strange belief to have and is supported by technology. Or the fact that you could write some things on a piece of paper, put it in a box and a few days later that could have a very large impact on somebody’s life or the community’s life. Κ. You also think of identity as a “technology”. How do you think people understand that? H. Μost people don't really understand technology and its functionality.


how to build a new legal identity

heath bunting

μιλάς σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μίλια μακρυά ή απλά στο τετράγωνο, είναι μια αρκετά παράξενη άποψη και υποστηρίζεται από την τεχνολογία. Ή πιο απλά, το γεγονός ότι θα μπορούσες να γράψεις κάτι σε ένα χαρτί, να το βάλεις σε ένα κουτί και λίγες μέρες αργότερα αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή κάποιου ή στης ζωή μιας κοινότητας. Κ. Συχνά δηλώνεις ότι η ταυτότητα είναι μια «τεχνολογία». Πώς θεωρείς ότι αυτό γίνεται αντιληπτό; H. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πραγματικά την τεχνολογία και τη λειτουργικότητα της. Εάν για παράδειγμα έχεις ένα smart phone, υποψιάζομαι ότι δε ξέρεις πως δουλεύει, από την άποψη των ηλεκτρονικών, τι πραγματικά κάνει και την πλήρη λειτουργικότητα του. Το ίδιο συμβαίνει και με την ταυτότητα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς δουλεύει και πώς να τη χρησιμοποιούν. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες σίγουρα της προηγούμενης δεκαετίας και πιθανόν για τα επόμενα λίγα χρόνια. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει μια κατάρρευση του εαυτού. Με αυτή την κρίση, θα δούμε μια διεύρυνση της συλλογικότητας και ο εαυτός δεν ταιριάζει καλά μέσα στην συλλογικότητα. Αλλά εάν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή, θα πρέπει να ξέρεις πώς δουλεύει και τι κάνει. Για παράδειγμα, εάν οι περισσότεροι άνθρωποι ήξεραν ότι οι υπολογιστές και τα κινητά τους τηλέφωνα μπορούν να επαναπρογραμματιστούν εξ’ αποστάσεως και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τους ακούσουν κατά βούληση. Οι άλλες συσκευές ανίχνευσης, για παράδειγμα τα smart phones, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν αν περπατάς, κοιμάσαι, με ποιον είσαι, για να αναγνωρίσουν τη φωνή σου από

If you have a smart phone, I am assuming that you don't know how it works in terms of electronics, what it actually really does, that is, its full functionality. It is the same with identity. People don't know how it works and they don't really know how to use it. For me, it is one of the most important technologies of certainly the past decade and probably the next few years. There will be a collapse of the self though. With this crisis you will see an expansion of collectivism and the self doesn't fit well within the collective. But if you are going to be using it someday, you really need to know how it works and what it does. For instance, if most people knew that their computers and their mobile phones can be remotely repro-

psychogeography walk,chalking postal address, nottingham, 2007

απόσταση. Δεν εννοώ όταν μιλάει κάποιος στο τηλέφωνο, απλά το περιβάλλον που βρίσκεται. Εάν ο κόσμος καταλάβαινε αυτά τα πράγματα, τότε μπορεί να είχε διαφορετική σχέση με αυτές τις «ψυχαγωγικές» τεχνολογίες. Οι υπολογιστές είναι γλωσσολογικές συσκευές. Όταν δουλεύεις με υπολογιστές, είναι σαν να έχεις μια συζήτηση γενικά με τον εαυτό σου. Όταν κάθομαι και γράφω ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, βελτιώνω την αντίληψη μου για τον κόσμο και για τον εαυτό μου. Δεν έχει σημασία εάν είναι Mac, PC ή Unix. Σημασία έχει τι σκέφτομαι και η γλώσσα που μιλάω για να φτιάξω ή να βελτιώσω τον κόσμο γύρω μου. Γι’αυτό το λόγο σκέφτηκα την «τεχνολογία» της ταυτότητας, πιθανόν να είναι η λάθος λέξη, αλλά αν μιλάμε για αφηρημένες μηχανές, τότε η ταυτότητα θα ήταν ένας αφηρημένος παράγοντας μέσα στην εν λόγω αφηρημένη μηχανή. Το smart phone είναι μια υλική υπόσταση, μπορείς απλά να το αποκαλείς μια μετατροπή αυτή της μηχανής σε αντικείμενο. Κ. Το έργο σου συχνά σχετίζεται με τη ρήξη διαχωριστικών γραμμών. Πώς αναγνωρίζεις τα όρια της ταυτότητας μέσα από το Status Project? H. Το Status Project είναι μια ανάλυση, η οποία ερευνά ή και χαρτογραφεί το δίκτυο του συστήματος. Οπότε, δε μπορώ να μιλήσω για τις ψυχολογικές ή τις συναισθηματικές περιοχές της ταυτότητας. Μιλάω για συνδέσμους, ροές και πολύπλοκα συστήματα με σκοπό να βρω γέφυρες και σημεία που τέμνονται, τα οποία θα μπορούσες να τα θεωρήσεις ως διαχωριστικές γραμμές, για παράδειγμα, το να έχεις ένα τραπεζικό λογαριασμό. Κ. Ισχυρίζεσαι ότι έχεις δημιουργήσει ένα νέο σύστημα διαχείρισης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς έχει αυτό επη-

grammed and they can be used to listen to them at will. The other sensing devices, your smart phones can be used to determine whether you are walking, sleeping, who you are with; there is voice recognition remotely. I am not talking about when you are on the phone, just the ambience. If people understood those things then they might have a different relationship to these “fun” technologies. Computers are linguistic machines or linguistic devices. You are having a conversation with generally yourself. When I sit down and write a program, I am refining the way I am thinking about the world and how I would like it to be. It doesn’t matter whether it is a Mac or Pc or a Unix computer, that’s completely irrelevant. It is what I am thinking about, the language that I am speaking of constructing or refining about the world around me. So, that’s why I thought of identity as a “technology”, maybe it is the wrong word but if we talk about abstract machines, then identity would be an abstract component in that abstract machine. Your smart phone is a materialization; you can call it an objectification of that machine. K. Your work often relates to border crossings. What have you found out about identity borders through the Status Project? H. The Status Project is an analyzation of surveying or mapping of the system as a network. So, I can't really talk about psychology or emotional spaces of identity. I am talking about links, flows and complex systems. There will be bridges and pinch points, which you would consider as border crossings, like getting a bank account. K. You claim that you have created a new administration system for the UK.


how to build a new legal identity

heath bunting

ρεάσει τη σχέση σου με το σύστημα; H. Προέρχομαι από ένα περιβάλλον εργατικής τάξης και μιας κατάστασης όπου δεν έχεις τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους ανθρώπους. Έπειτα, πέρασα από την αναρχική σκηνή και τις αντιλήψεις κατά του κράτους και κατά της ιεραρχίας. Στη συνέχεια μελετώντας το σύστημα είδα ότι το σύστημα είναι πολύ πιο σύνθετο σε σχέση με όλα αυτά. Μπορείς να δεις τα πράγματα ως ιεραρχία αλλά μπορείς επίσης να τα δεις ταυτόχρονα και ως ένα δίκτυο. Ουσιαστικά, εξαρτάται από το ποια είναι η στάση σου, τις απόψεις σου, οι οποίες επηρεάζουν την αντίληψη σου, όπως και τη θέση σου τη δεδομένη στιγμή. Για παράδειγμα, εάν πάρεις μια χούφτα κανονικών ανθρώπων που έχουν δουλειές, οικογένειες, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το σύστημα και τη θέση τους μέσα σε αυτό θα μπορούσε να είναι ριζικά διαφορετικός, είτε αν το σύστημα είναι ιεραρχικό είτε είναι ένα δίκτυο δικαιοσύνης και αδικίας. Εάν οι άνθρωποι κάνουν μόνο ένα μικρό βήμα, για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να μην έχει πιστωτική κάρτα και ένα άλλο άτομο να έχει, τότε η αντίληψη για το πού βρίσκεται μέσα στο σύστημα και για τις ευκαιρίες που έχει, μπορεί να αντιστραφεί τελείως από τη μία μέρα στην άλλη. Εάν δεν έχεις πιστωτική κάρτα και δεν μπορείς να εμπλακείς στο εμπόριο στο Ίντερνετ, τότε θα νιώσεις ότι υπάρχει μια ιεραρχία και ότι βρίσκεσαι στον πάτο της. Όταν η πιστωτική κάρτα θα έρθει στην πόρτα σου και θα έχεις έναν αριθμό, τότε θα έχεις διαθέσιμο όλο τον κόσμο του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου. Μπορεί να έχεις μια μακρο-αντίληψη για το σύστημα και γενικολογώντας να λες ότι οι πολιτικοί τείνουν να βλέπουν τη ζωή με ένα τρόπο και οι άστεγοι με έναν άλλο. Κλασσικά παραδείγματα αυτής της σκέψης είναι οι Anonymous

How has that affected your relationship with the system? H. Well, I come from a workers’ background and a condition that you don't have as many chances as other people. Then I went through the anarchist kind of scene and through anti-hierarchy and anti-state views. Then, by studying the system you see that it's a lot more complicated than that. You can view things as a hierarchy but you can also view them simultaneously as a network. So, it really depends on where you are, your beliefs that affect your perception, also your position at that time. For example, if you take a bunch of normal people who have got jobs, families, their perception of the system and their position in it and whether the system is a hierarchy or a network of justice or injustice, could be radically different as well. But if they only make one small step, for instance, a person may not have a credit card and another person may have a credit card, then your perception of where you are in the system and your opportunities can be completely reversed from one day to the next. If you don't have a credit card and you can't engage in commerce on the Internet you will feel there is a hierarchy and that you are in the bottom of it. When the credit card comes to your door and you have a number, then you have the whole world of globalized commerce available to you. You can take a macro view of the system and you can generalize. You can say that politicians tend to see life in one way and homeless people in another. For instance, Anonymous or Al Qaeda is a classic example of this. Anonymous is not an organized group, it may be some semi-organized frenzy groups, but it is just a name or no name that people use whenever they want to hide their identity. But from a

ή Al Qaeda. Οι Anonymous δεν είναι μια οργανωμένη ομάδα, μπορεί να είναι ημι-οργανωμένες οργισμένες ομάδες, αλλά είναι απλά ένα όνομα ή μη όνομα το οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν θέλουν να κρύψουν την ταυτότητα τους. Από την άποψη της ιεραρχίας, φαίνεται σαν μια οργανωμένη ομάδα, επειδή αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός της ιεραρχίας. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να σκέφτονται για να είναι μέρος μιας ιεραρχίας, για να φτιάξουν την ιεραρχία. Κ. Πώς ορίζεις το σύστημα; H. Το σύστημα φτιάχνεται από όλους τους συμμετέχοντες. Είναι αυτό που πιστεύουν, είναι το συλλογικό αποτέλεσμα όλων των πράξεων, των αξιών και των απόψεων τους. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εάν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτό. Έχουμε συστήματα διαχείρισης επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν στη χρησιμότητα τους, στη λειτουργικότητα τους και στην αξία τους. Εάν δεν πιστεύεις στη δομή ενός συστήματος ή σε ένα θεσμό, μπορεί απλά να πεθάνεις αμέσως. Κ. Ποια είναι η άποψη σου για την επιτήρηση; Η. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 εκατομμύρια κάμερες, όπως CCTV ή βίντεο κάμερες στους δρόμους, στο δημόσιο χώρο. Ή ακόμα και οι φορητοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κάμερες και μπορούν να λειτουργήσουν εξ’ αποστάσεως από τους πάροχους και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος από αυτό που ονομάζουμε επιτήρηση [surveillance], παρακολούθηση. Αυτό μπορεί να το δεις ως κάτι πολύ κακό. Συνήθιζα να το βλέπω έτσι αλλά επειδή μου αρέσει να αλλάζω την

hierarchy perspective, it looks like an organized group, because it is the way the people in the hierarchy think. That's the way they have to think to exist in a hierarchy, to construct the hierarchy. K. Can you tell us how you define the system? H. Well, the system is made by all the participants. It is what they believe; it is the collective result of all of their actions, values and beliefs. You can’t have an administration system if the people don’t believe in it. We have administration systems because people believe in their use, their functionality and their worth. If you don’t believe in a push of a system or an institution, you might just die straight away. K. What is your opinion about surveillance? H. I am from the UK and there are 10 million cameras now, like CCTV or video cameras on the street, in public space. And/or all laptops and mobile phones which have cameras that can be remotely operated by the providers and security services. There is a huge amount of what we call surveillance, watching. Now you can see that as a very bad thing. I used to see it as a very bad thing and because I like to change my mind about issues, I changed my mind and I think it is probably a rational thing to do and useful. To see that those cameras are a very good sign of our freedom. K. In what ways? H. If for instance you want to rent a car and you go there and you say I have got cash, I have got 50 euros and they say no, we only take credit cards and you don’t have a credit card, then you don’t have a car. Lots


how to build a new legal identity

heath bunting

άποψη μου για τα πράγματα, άλλαξα την άποψη μου και τελικά νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και χρήσιμο να δεις ότι αυτές οι κάμερες είναι ένα πολύ καλό σημάδι της ελευθερίας μας. Κ. Με ποιους τρόπους; H. Εάν, για παράδειγμα, θέλεις να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο και πας στην εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητα, και πεις έχω μετρητά, έχω 50 ευρώ και αυτοί σου πουν όχι, δεχόμαστε μόνο πιστωτικές κάρτες και εσύ δεν έχεις πιστωτική κάρτα, τότε δεν έχεις αυτοκίνητο. Πολλές κοινωνίες είναι κάπως έτσι. Εάν βρισκόσουν στη Σαουδική Αραβία ως γυναίκα δε θα οδηγούσες αυτοκίνητο γιατί δε θα σου επιτρεπόταν και δεν θα είχες την εξουσία να το κάνεις. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως γυναίκα, μπορείς να οδηγείς όσα αυτοκίνητα θέλεις, αλλά θα παρακολουθείσαι και εσύ και ό,τι κάνεις. Θέλουν να υπάρχει GPS σε όλα τα αυτοκίνητα και να ανιχνεύουν δορυφορικά τα πάντα. Ήδη θα έχεις μια συσκευή ανίχνευσης στο κινητό σου και ό,τι κάνεις θα παρακολουθείται. Θα ακολουθείσαι από πολλές κάμερες αναγνώρισης σε όλους τους μεγάλους δρόμους. Αυτό συμβαίνει, γιατί έχεις την ελευθερία να οδηγείς αυτοκίνητο. Μπορείς να δεις την επιτήρηση είτε ως μια καλοήθη τεχνοκρατία ή ως ένα ακέραιο φασιστικό σύστημα, το οποίο έχει εξουσία κατά κάποιο τρόπο πάνω σου, ως έναν τρόπο να δομηθεί μια κοινωνία ενός συστήματος που αυτο-συντηρείται. Αλλά στο τέλος, θα έχεις το δικαίωμα να οδηγείς το εν λόγω αυτοκίνητο. Θα έλεγα ότι η επιτήρηση είναι ένα πολύ καλό σημάδι για τους ανθρώπους, για μια ελεύθερη κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαι υπό επιτήρηση αλλά αυτό δεν επηρεάζει την ελευθερία μου, γιατί νομίζω ότι υπό το πρίσμα των πιθανοτήτων και των απόλυτων, δε θα παρανοήσω. Άρα κανένας δε με σταματάει από το να κάνω

of societies are like that. If you were in Saudi Arabia, as a woman, you wouldn’t drive a car, you wouldn’t be allowed to, you wouldn’t have the power to do that, whereas in the UK as a woman you can drive as many cars as you want, but they will be watching you, everything you do. They want to have GPS in all the cars and satellite track everything. You will be carrying a tracking device on your mobile phone already; the status project, physchogeographic walk, nottingham, 2007 everything you do will be monitored. You will be followed by a number of recognition cameras on all major roads. That is because you have the freedom to drive a car. You can see the surveillance as either a benign technocracy or integral fascist system to somehow have power over you, some way to structure society of the system to be self-maintaining. But at the end of the day you have the right to drive that car. I would say that surveillance is a very good sign of people, of free society. There is a high possibility that I am under surveillance but that doesn’t affect my freedom, because I think that in terms of probabilities and absolutes I don’t get paranoid, so nobody is stopping me from doing any of these things that I do. So, I am free to travel around the world and talk about these things. M. On your website, one can read that you have invented Web 3.0 and you are ready to sell it if there are any interested buyers. In your opinion, what is Web 3.0?

τα πράγματα που κάνω. Οπότε είμαι ελεύθερος να ταξιδεύω στον κόσμο και να μιλάω για αυτά τα θέματα. Μ. Στην ιστοσελίδα σου αναφέρεις ότι έχεις ανακαλύψει το Web 3.0 και ότι είσαι έτοιμος να το πουλήσεις αν βρεθούν αγοραστές. Θα ήθελες να μας μιλήσεις για το Web 3.0; H. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός για το τι λέω σχετικά με αυτό. Δεν μπορώ να πω τι είναι το Web 3.0. Όμως, μπορώ να πω τι προσπαθούν οι άνθρωποι να πετύχουν και ότι το ανακάλυψα από τους πρώτους. Το Facebook, για παράδειγμα, είναι μια χαρτογράφηση δικτύων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό δεν είναι κακό, εάν θες να παρεμβαίνεις σε αυτά τα δίκτυα και μπορείς να χτίζεις ή να σπας την εμπιστοσύνη, όπως για παράδειγμα, να τοποθετείς προϊόντα ή ιδέες ή και σφαίρες σε ανθρώπους. Γιατί αν ξέρω ότι δύο άνθρωποι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, τότε μπορώ να παρέμβω με κάποιο τρόπο. Αυτό και πάλι δεν είναι κακό, είχε κάπως το δικό του μερίδιο χρόνου στις αρχές του 2000, όταν η εμπιστοσύνη ήταν σημαντική. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε τώρα είναι το νόημα, γιατί η εμπιστοσύνη ήταν σημαντική σε ένα σταθερό σύστημα, αλλά τώρα έχουμε ένα σύστημα υπό κατάρρευση. Οπότε το Facebook και η Google και άλλες παρόμοιες εταιρείες και οργανισμοί, πρέπει ουσιαστικά να μεταλλαχθούν σε κάτι άλλο και να αναλύσουν τη σημασία των δεδομένων που κατέχουν, κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να κάνουν.

H. Well, I have to be very careful for what I say about it. I can’t tell you what Web 3.0 is. I can tell you what people are trying to achieve and that I got there first. Facebook for instance, is a mapping of networks of trust. That’s OK if you want to intervene in these networks and you can build or break trust. You can insert products or ideas or bullets into these people. Because if I know you two trust each other then I can intervene in a certain way. That’s fine, it’s kind of had its time though in early 2000s when trust was important. What we really need now is meaning, because trust was important in a stable system, but now we have a collapsing system. So, Facebook and Google and other similar companies and organizations, what they really need to change into, which I am not sure they can do, is to develop data-capture analysis of meaning. M. What do you think the identity shift is going to be through this process? The awareness of the user, lets say. H. I think that people if they are lucky or if there is a major shift or collapse they will be forced to stop thinking about themselves and start thinking about their families and their communities and their position in them. I think that this technology of self will collapse quite radically and quite soon. So, it is really a bit sad for me because I have been working on this project (the Status Project) for quite a while, and it is probably going to be quite irrelevant in a few years.

M. Πώς νομίζεις ότι θα αλλάξει η ταυτότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία; Ας πούμε, η επίγνωση που θα έχει ο χρήστης.

M. What was your motivation for using the database as a primary tool for the development of the Status Project?

H. Νομίζω ότι αν οι άνθρωποι είναι τυχεροί ή αν υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή

H. Relational databases require rigor and details to function. Hence, they


H. Well, at the beginning of this project I decided that this would be part two of my trilogy-masterpiece, as a part with the BorderCrossing, which is how to change your geographic location and surmount psychological and physical boundaries. Second part was how to change your status or how you see yourself in relationship to other people. The third part, which I am mostly interested in, for which I don’t talk about that much, is how to change your belief system that is how to change your mind. I think that certainly for thinkers like ourselves is probably the most important skill you have to master and be aware that you are doing it and how you do it. M. You also say that the last two years of the Status Project will lead to what you refer to as “mind shift.” Can you talk about that? lets start sharing our cars. Let's get realistic about things. A1000 a citizen of a schengen agreement nation state bw map of influence, 2011 T 7473:: GRANDCHILD OF A SLOVENIA NATURAL 7466: 7 KNOWLEDGEABLE OF THE SLOVENIAN LANGUAGE T ANGUAGE ENIA A: NA T NATURAL TURAL 7472:: MARRIED TO A SLOVENIA ATURAL 6163: CHILD OF A SLOVENIA NATURAL ITIZEN GRANDFA GRANDFATHER GRANDF PERSON CITIZEN ATHER H PERSON CITIZEN MOTHER 7470:: RELEASED PRISONER OF A SENTENCE OF LESS THAN N ONE YEAR

N OF A A CITIZEN SCHENGEN EN AGREEMENT ENT NATION STATE

Mapping apping sourced sourc ed from

SP

Status Projec Project

PERSON CITIZEN NIA 7476:: GREAT GRANDCHILD OF A SLOVENIA PERSON CITIZEN GREAT T GRANDMOTHER OTHER NATURAL A 7474: GRANDCHILD OF A SLOVENIA A NATURAL NA A PERSON CITIZEN GRANDMOTHER

A FOR 1 7465: RESIDENT IN SLOVENIA YEAR OR MORE

5517:: CREATED IN SLOVENIA 7471: RESIDENT IN SLOVENIA OVENIA FOR 10 YEARS OR MORE ORE

7475:: GREAT GRANDCHILD OF A SLOVENIA PERSON CITIZEN GREAT A GRANDFATHER NATURAL T

A1000 1000 Last upda updated ted 16/11/2011

status.irational.org

COPYRIGHT HT HEA HEATH TH BUNTING

ENIA A NATURAL NA A 6027: CHILD OF A SLOVENIA FATHER PERSON CITIZEN F ATHER T

A 4029: CHILD OF A BELGIUM NATURAL PERSON CITIZEN MOTHER

ATURAL 4028: CHILD OF A BELGIUM NATURAL FATHER PERSON CITIZEN FAT ATHER

A IA NATURAL T 7454: MARRIED TO A LATVIA N PERSON CITIZEN

4037: RESIDENT IN BELGIUM FOR 5 YEARS OR MORE

H. Στην αρχή του πρότζεκτ, αποφάσισα ότι αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι της τριλογίας μου, ως συνέχεια Μ. Λες ότι τα τελευταία δύο χρόνια του Status Project θα οδηγήσουν σε αυτό που αναφέρεσαι ως κατάσταση «αλλαγής σκέψης». Θες να μας μιλήσεις γι’ αυτό; μια πολύ ανταποδοτική, παραγωγική και χρήσιμη μεθοδολογία για μια γενική πρακτική της τέχνης. Διότι το Status Project ασχολείται πραγματικά με το νόημα των δεδομένων. Αν στην πραγματικότητα καταλάβεις αυτό το νόημα και πως σχετίζεται με άλλα πράγματα, τότε βλέπεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Αν βλέπεις τα πράγματα ξεχωριστά και μη συνδεδεμένα, τότε έχεις μια πολύ μερική άποψη για τον κόσμο γύρω σου. Προσωπικά θεωρώ ότι η κρίση, όχι μόνο η ελληνική κρίση, αλλά η κρίση αυτού που αποκαλούν καπιταλισμό, είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία να επανεξετάσεις τις θέσεις των αντικειμένων και των ανθρώπων. Και πρόκειται να δούμε μερικές «τρελές» διαδηλώσεις και εκστρατείες, όπως πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο κόσμος διαδήλωνε για χαμηλότερες τιμές καυσίμων και απειλούσε να αποκλείσει την οικονομία, ή μια παρόμοια κατάσταση το 2002, όπου τα σουπερμάρκετ άδειασαν μέσα σε 3 μέρες. Στα πλαίσια της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της έλλειψης αποθεμάτων πετρελαίου και της οικονομικής κατάρρευσης, ο κόσμος θα έπρεπε να λέει ότι θέλει υψηλότερες τιμές καυσίμων και να αρχίσει να μοιράζεται τα αυτοκίνητα. Ας είμαστε ρεαλιστές.

A MAP OF INFLUENCE

H. To really do justice to this project, it probably needs ten years but I am not prepared to dedicate my life to that seriously. It has been very good for me to develop a methodology for understanding systems and peoples. I think I have a much better perspective on how society functions now. So, I wouldn’t abandon that but it does seem to be a very rewarding, productive, useful methodology for general art practice as well. Because the Status project is really about meaning. If you really understand that meaning and how that is related to other things, you see the bigger picture. If you see everything in isolation and not connected you have a very proportional perspective on things around you. For me the crisis, not just the Greek crisis but the crisis of what you call capitalism, is a really interesting opportunity to re-evaluate positions of objects and people. And we are going to see some crazy protests and campaigns; like in the UK recently, we have had people protesting for cheaper fuel prices. They were threatening to blockade the economy and we had that similar thing in 2002, and the supermarkets went empty after 3 days. Within the context of global warming and peak - oil and economic collapse, people should be saying we want higher fuel prices and

LA ATVIA PERMANENT 6420: CHILD OF A LATVIA NATURAL RESIDENT NA TURAL PERSON MOTHER

4030: CHILD ADOPTED BY A BELGIUM NATURAL A PERSON CITIZEN PARENT A

6384:: CHILD ADOPTED BY A FRANCE 6 P NATURAL NA ATURAL PERSON CITIZEN PARENT 6390: RESIDENT IN FRANCE NCE FOR 1 E YEARS OR MORE

LATVIA T N T 6147: CHILD OF A LA TVIA NATURAL THER PERSON CITIZEN MOTHER

4332: RESIDENT IN FRANCE 4027:: CREATED IN BELGIUM

6436:: CHILD OF A LITHUANIA A PERMANENT ENT RESIDENT NATURAL NA A PERSON R MOTHER R

4255: RESIDENT IN FRANCE FOR 2 YEARS OR MORE

4Y : KNOWLEDGEABLE OF THE CONSTITUTION 4505: TUTION OF GAINFULL 1182:: EMPLOYED GAINFULLY LITHUANIA THUANIA N T 6013:: CHILD OF A LITHUANIA NATURAL PERSON SON CITIZEN F FATHER ATHER T ER 6438:: RESIDENT IN LITHUANIA FOR 10 OR MORE YEARS EA

NA ATURAL PERSON 6385:: CHILD OF A NATURAL CREATED ATED IN FRANCE FATHER FAT ATHER R CREA B RESIDENT 4035:: CHILD OF A BELGIUM PERSON MOTHER FOR 10 YEARS NATURAL T OR MORE

LAT 6419: CHILD OF A LATVIA TVIA A PERMANENT T PERSON FATHER FATHER RESIDENT NATURAL T

5504:: CREATED IN LITHUANIA

4254: RESIDENT IN FRANCE FOR 5 YEARS OR MORE ATURAL 4033: CHILD OF A NATURAL AL PERSON MOTHER CREATED T IN BELGIUM

4470:: RESIDENT IN ITALY FOR 5 YEARS R OR MORE

4468: RESIDENT IN ITALY FOR 4 YEARS OR MORE

6763: RESIDENT IN ITALY FOR 7 YEARS OR MORE

4256:: GRADUATE OF A FRANCE UNIVERSITY

6149:: CHILD OF A LITHUANIA NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN MOTHER

LATVIA T NA A 6011: CHILD OF A LA TVIA A NATURAL FATHER PERSON CITIZEN FA ATHER

6435: CHILD OF A LITHUANIA PERMANENT T RESIDENT NATURAL ATURAL PERSON SO FATHER FATHER T R

4467: RESIDENT IN ITALY FOR 3 YEARS OR MORE

6020: CHILD OF A POLAND NA NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN IZEN F FATHER ATHER THER T

6463: RESIDENT IN MALTA A FOR 5 YEARS OR MORE 4034: CHILD OF A NATURAL NAT PERSON CREATED T IN BELGIUM FATHER F ATHER T

A PERSON 6387: CHILD OF A NATURAL MOTHER CREATED T IN FRANCE

F 10 4469: RESIDENT IN ITALY FOR YEARS OR MORE

AT 6156: CHILD OF A POLAND NATURAL PERSON CITIZEN MOTHER ER

6152:: CHILD OF A MALTA A NATURAL A PERSON CITIZEN ITIZEN MOTHER THER

6443: 4 : RESIDENT IN POLAND FOR 5 YEARS EAR OR MORE

ITHUANIAN LANGUAGE 6439:: KNOWLEDGEABLE OF THE LITHUANIAN 1104: 1 104:: CITIZEN OF LATVIA

5510:: CREATED IN POLAND 1112:: CITIZEN OF SLOVENIA

4473:: RECOGNISED AS PREVIOUSLY RENDERING IMPORTANT SERVICE TO ITALY

6442: 4 : CHILD FOUND IN POLAND

4036: CHILD OF A BELGIUM RESIDENT PERSON FATHER FA NATURAL T ATHER FOR 10 YEARS OR MORE

1092: CITIZEN OF BELGIUM

ATURAL 6392: 2: MARRIED TO A FRANCE NATURAL PERSON P ERSON CITIZEN FOR 5 YEARS OR MORE

4463: RESIDENT IN ITALY FOR 18 YEARS OR MORE

5507:: CREA CREATED TED IN MALTA MALT

IT 4458:: CREATED IN ITALY

NATURAL T 4031: CHILD OF A BELGIUM NA T MOTHER PERSON CITIZEN BY CREATION

6162:: CHILD OF A SLOVAKIA V NATURAL A PERSON CITIZEN MOTHER

4253: MARRIED TO A FRANCE NATURAL NAT OR 4 YEARS OR PERSON CITIZEN FOR MORE E

6480: KNOWLEDGEABLE OF THE SLOVAKIAN A LANGUAGE E 6016: 016: CHILD OF A MALTA L A NATURAL NAT PERSON CITIZEN FA FATHER ATHER

1105: CITIZEN OF LITHUANIA

CREATED LAT IA 5502:: CREA TED IN LATVIA

T 4465: CHILD OF AN ITALY NATURAL PERSON CITIZEN MOTHER

1107: CITIZEN OF MALTA

ATURAL 7702: CHILD OF A BELGIUM NATURAL T FAT FATHER PERSON CITIZEN BY CREATION ATHER 1029: 16 YEARS OLD OR ABOVE FROM CREATION ATION

SLOVA 6478: CHILD ADOPTED BY A SLOVAKIA REPUBLIC NATURAL T PERSON CITIZEN PARENT P

4182: CHILD OF A NA NATURAL ATURAL TURAL L PERSON STATELESS ST ATELESS T MOTHER 1049: 18 YEARS OLD OR ABOVE FROM CREATION T OWN NATURAL NATURAL T R 4181:: CHILD OF AN UNKNOWN RAL AL THER ER PERSON MOTHER

4250:: CREATED IN FRANCE 1098: CITIZEN OF FRANCE

NATURAL TURAL 4466: MARRIED TO AN ITALY NATU PERSON CITIZEN

M. You are now in the eighth year of the Status Project and overall you have allowed ten years for it. Why?

A NATURAL ATURAL 6344: MARRIED TO A SLOVAKIA A PERSON CITIZEN

T AL 4268: CHILD OF A GREECE NATURAL A PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

6028: CHILD OF A SP SPAIN AIN NATURAL A RAL PERSON CITIZEN FATHER ATHER

1109: CITIZEN OF POLAND

3932: 932:: CHILD OF A ST STATELESS ATELESS T NATURAL T TURAL AL PERSON ERSON F FATHER AT ATHER

E NATURAL ATURAL 6165: CHILD OF A SWEDEN O PERSON CITIZEN MOTHER

SLOVAKIA LOVA O A A FOR F R5 6479: RESIDENT IN SLOV AKIA YEARS OR MORE

1103: CITIZEN OF ITALY

T 4471: MEMBER OF AN ITALY NATURAL PERSON FAMILY

CREATED IN SPAIN SP 4166:: CREA

6464:: RESIDENT IN SWEDEN FOR 5 YEARS ARS OR MORE 4197:: RESIDENT IN DENMARK FOR 7 YEARS OR MORE

NORWA T 7480: MARRIED TO A NORWAY WAY NATURAL PERSON CITIZEN FOR 6 YEARS OR MORE

1111: 111 1:: CITIZEN OF SLOVAKIA

NA A 4247: CHILD OF A FINLAND NATURAL FATHER PERSON CITIZEN FAT ATHER

6388: CITIZEN OF A FRENCH SPEAKING NATION T STATE STATE T

CREATED SLOV VAKIA 5516:: CREA TED IN SLOVAKIA 3928: CHILD OF ST STATELESS ATELESS T NA NATURAL ATURAL PERSON A PARENTS

AT 4259: PREVIOUSLY MEMBER OF FRANCE COMBAT ARMY 7479: MARRIED TO TO A NORWAY NORWAY NATURAL NORW NATURAL PERSON CITIZEN FOR 1 YEAR OR MORE

7377:: STATELESS STATELESS ELESS

6029:: CHILD OF A SWEDEN NATURAL NA A FATHER FA PERSON N CITIZEN F ATHER

1294: CONVICTED CRIMINAL

ESTONIA T 4241: 2 : LEGITIMISED BY AN EST ONIA NATURAL FATHER FA PERSON RSON CITIZEN F ATHER

4242: 2 2:: MEMBER OF FOREIGN ARMED AR ED FORCES

NATURAL 3927:: CHILD OF UNKNOWN NA 3 A PERSON PARENTS

4266:: CREATED CREA IN GREECE 6762: LEGITIMISED BY AN ITALY NATURAL T PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

4079:: CHILD OF AN UNKNOWN NATURAL A PERSON FATHER

1101: 1 1 : CITIZEN OF GREECE 1113: CITIZEN OF SPAIN

4243: 15 YEARS OLD OR ABOVE FROM CREA CREATION EATION ATION

4374: LEGITIMISED BY AN ICELAND NATURAL AT PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

9219: CHILD FOUND IN GREECE 1095: CITIZEN OF DENMARK

6456: CHILD OF A NATURAL ATURAL PERSON SON MOTHER CREATED IN SPAIN

4196: CHILD OF A DENMARK NATURAL T PERSON CITIZEN MOTHER 5864: CITIZEN OF THE HE PHILIPPINES

A 5629: 29: LEGITIMISED BY A GERMANY NATURAL A PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

1096: CITIZEN OF ESTONIA

6346: MARRIED TO A SP SPAIN AIN NATURAL A PERSON CITIZEN

4354: 3 : RESIDENT IN HUNGAR HUNGARY GARY FOR 8 YEARS OR MORE RE

3319:: OWNER OF MONEY HUNGAR 1099:: CITIZEN OF HUNGARY

4358: CHILD ADOPTED BY A HUNGARY NATURAL A PERSON CITIZEN PARENT

4195: CHILD OF A DENMARK RK NA NATURAL T TURAL AL 4:: OF GOOD CHARACTER 1234: FATHER PERSON CITIZEN FA ATHER AT 4089:: REFUGEE 4

4355: RESIDENT IN HUNGARY NGAR FOR 3 YEARS OR MORE ORE

1110: CITIZEN OF PORTUGAL

T AL 6466: MARRIED TO A PORTUGAL NATURAL PERSON CITIZEN FOR 3 YEARS OR MORE

1765: 21 YEARS OLD OR ABOVE VE FROM CREATION T

O A HUNGAR HUNGARY RY CREATED ATED 4357: PARENT OF NATURAL NA T TURAL L PERSON CHILD

4351: CHILD OF A HUNGAR HUNGARY ARY NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN TIZEN F FATHER ATHER T ER

6467: RESIDENT IN PORTUGAL FOR 10 YEARS OR MORE

6465: CHILD ADOPTED BY A PORTUGAL POR ORTUGAL 6468: RESIDENT IN PORTUGAL FOR 6 NATURAL T PERSON CITIZEN PARENT PA YEARS OR MORE

4187:: RESIDENT IN THE CZECH REPUBLIC FOR 5 YEARS OR MORE

6469: 69: KNOWLEDGEABLE OF THE PORTUGUESE LANGUAGE

4178:: RESIDENT IN THE CZECH REPUBLIC

A 6157:: CHILD OF A PORTUGAL NATURAL C MOTHER PERSON SON CITIZEN 6470: CITIZEN OF A PORTUGUESE SPEAKING G NATION T STATE ATE

4186: CHILD OF A CZECH REPUBLIC PUBLIC NATURAL A PERSON CITIZEN MOTHER OTHER

6021: CHILD OF A PORTUGAL NATURAL T PERSON CITIZEN FA FATHER ATHER

4191:: CHILD ADOPTED BY A CZECH REPUBLIC NATURAL T RAL PERSON N CITIZEN P PARENT

7402: 0 : RESIDENT IN GERMANY FOR 3 YEARS OR MORE

CREATED T IN GERMANY 5498: 5ATURAL 98:: A CREA NA NATURAL 7399:: MARRIED TO A GERMANY N TURAL 4183: CHILD OF A CZECH REPUBLIC PERSON RSON CITIZEN FOR 2 YEARS OR A PERSON FAT FATHER PERMANENT RESIDENT NATURAL ATHER MORE 4177: LESS THAN 17 YEARS S OLD T FROM CREATION

5630: 0: RESIDENT IN GERMANY FOR 8 YEARS OR MORE

4190: MARRIED TO A CZECH REPUBLIC PERSON CITIZEN NATURAL T

5628: CHILD OF A GERMANY NATURAL A URAL PERSON CITIZEN MOTHER 1077: CITIZEN OF AUSTRIA TRIA 7403: RESIDENT IN GERMANY FOR 6 YEARS OR MORE

8475: 475: LESS THAN 15 YEARS OLD FROM CREATION ATION 5627: 7:: CHILD OF A GERMANY NATURAL CITIZEN FAT FATHER P PERSON ATHER 6271: KNOWLEDGEABLE OF THE GERMAN LANGUAGE

4185: CHILD OF A CZECH REPUBLIC PERSON CITIZEN FAT FATHER NATURAL T ATHER

4188: KNOWLEDGEABLE OF THE CZECH REPUBLIC LANGUAGE

4184: CHILD OF A CZECH REPUBLIC P PERMANENT RESIDENT NATURAL T PERSON MOTHER 4179: 179:: CREATED CREA E IN THE CZECH REPUBLIC EPUBLIC

6476: RESIDENT IN THE NETHERLANDS FOR 5 YEARS OR MORE

A HUMAN UMAN BEING IN POSSESSION OF A NATURAL U PERSON IN CONTROL OF AN N ARTIFICIAL RTIFICIAL PERSON

A natural person can be created eated by one human being, or by two o or more natural person(s), s), or one or more artificial person(s). A Natural person is created d when first recognised by other Natural atural or Artificial rtificial persons..

A HUMAN BEING ABLE T TO LEARN TO WRITE A LANGUAGE

Artificial Person (AP):

A transferable bundle of rights and duties that can be attached to o one or more natural person(s) on(s) or one or more artificial person(s) or both,, e.g. a corporation.

3983: PROFESSOR OF AN AUSTRIAN N UNIVERSITY

A natural person can possess e s one or more artificial person(s). n artificial person can possess ess one or more artificial person(s). An

6270: LESS THAN 26 WEEKS OLD FROM CREATION T

n artificial person can sometimes An etimes consist solely of one natural person,, e.g. a corporation sole. atural persons Natural or each other for other..

and artificial al persons are commonly mistaken

NATURAL A 3980: CHILD OF AN AUSTRIA A NA PERSON CITIZEN MOTHER

Artificial rtificial persons can be destroyed e troyed by natural persons and artificial persons. Artificial rtificial orever. forever.

uman beings can only be in one place and only live for Human everal decades. several

persons can be in many any places at once and can live

6264:: CHILD FOUND IN AUSTRIA 6273: IA 73:: MARRIED TO AN AUSTRIA A NATURAL NA A CITIZEN FOR 5 YEARS OR PERSON E MORE

Artificial power.. rtificial persons are concerned e ned with power

uman beings are concerned with survival. Human

N SP SPAIN FOR 1 6459: RESIDENT IN YEAR OR MORE

6455: CHILD OF A NA NATURAL T PERSON FATHER F ATHER CREATED A IN SPAIN

1939:: CITIZEN OF NORWA NORWAY NOR WAY 4246:: CREATED ED IN FINLAND

T 4269:: CHILD OF A GREECE NATURAL PERSON N CITIZEN MOTHER

6497: CITIZEN OF A NORDIC NATION NAT STATE ST ATE T

4249:: RESIDENT IN FINLAND FOR 5 NA A YEARS OR MORE 6475:: LEGITIMISED BY A NETHERLANDS NATURAL PERSON SON CITIZEN F FATHER ATHER T

4360:: RESIDENT IN HUNGARY FOR 1 YEAR OR MORE

4194:: CREATED IN DENMARK

1937:: CITIZEN OF ICELAND

1094: CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC

HUNGAR 4350:: CREATED IN HUNGARY

CREA IN ESTONIA EST NIA 4236:: CREATED

HUNGARY ETHNICITY CITY 4359: 43 359: 59:: OF HUNGARY

4237: CHILD OF AN EST ESTONIA ONIA NATURAL T PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

6765: 7 5: CHILD FOUND IN THE E CZECH REPUBLIC

NY 7398: CHILD ADOPTED BY A GERMANY PERSON CITIZEN PARENT NATURAL A T

67 6744: 744:: CHILD ADOPTED BY AN ICELAND N T NATURAL PERSON CITIZEN PARENT

0090: A ABLE TO SPEAK DUTCH

ormal Status Normal

ATURAL 3979: CHILD OF AN AUSTRIA NATURAL FATHER PERSON CITIZEN F ATHER T

Natural atural persons can outlive e their human being possessors.

Negative egative Inter-class fluence Influence

A human being is sometimes created by two human beings ith the aid of one or more natural or artificial person(s). with

6458:: RESIDENT IN SPAIN FOR 2 T RAL NATURAL ATURAL ATURAL 6164: CHILD OF A SPAIN NA YEARS OR MORE PERSON CITIZEN ZEN MOTHER THER H

6457: RESIDENT IN SPAIN FOR 10 YEARS OR R MORE

4189:: LESS THAN 5 YEARS SINCE 4 BEING ING CONVICTED OF A CRIME

1097: CITIZEN OF FINLAND

NORWAY T 6019: CHILD OF A NORWA WAY NATURAL PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

NORW NORWAY 5509:: CREATED IN NORWAY

4245: RESIDENT IN ESTONIA FOR 5 YEARS OR MORE

NORWAY RW 6518: RESIDENT IN NOR WAY FOR 7 YEARS OR MORE ORE

N MARRIED 3981:: CHILD OF NATURAL PERSON PARENTS

4 4244: : KNOWLEDGEABLE OF THE ESTONIAN EST LANGUAGE

1100: 1 100: CITIZEN OF GERMANY

6743: RESIDENT IN ICELAND FOR 5 YEARS OR MORE

4356:: MARRIED TO A HUNGARY HUNGAR NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN 4352:: CHILD OF A HUNGAR HUNGARY UNGARY NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN EN MOTHER

1572: LESS THAN 18 YEARS OLD LD A FROM CREATION

1108: CITIZEN OF THE TH HE NETHERLANDS

4240: DOMICILED IN ESTONIA 4238:: CHILD OF AN EST ESTONIA ONIA IA NATURAL T L PERSON N CITIZEN MOTHER OT

1884: CHILD OF A GERMANY RESIDENT NATURAL PERSON MOTHER FOR 8 YEARS OR MORE

4372:: CHILD OF AN ICELAND ND NATURAL NA ATURAL L PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

6008: CHILD OF A NETHERLANDS NATURAL A PERSON CITIZEN F FATHER ATHER T

Natural Person (NP):

A transferable bundle of rights and duties that can be attached to o only one human being. A born human being can be e in possession of one or more natural atural person(s).

Significant Status

Natural property.. atural persons are concerned ed with property

Natural atural persons can be in many any places at once and can only live e for several decades.

A natural person can be destroyed e troyed by a human being owner or an artificial person.

Positive ositive Influence

A human being is a flesh and blood homosapien body. body. A human being can be created by two human beings through sexual exual reproduction.

NATURAL 4464: CHILD OF AN ITALY NATURAL FATHER PERSON CITIZEN FAT ATH HER

ITALY 4472:: CHILD ADOPTED BY AN IT AL ALY PERSON CITIZEN IZEN E PARENT PARENT NATURAL N ATURAL TIA UR R RA A AL SLOVAKIA L VNA NATURAL A AT NA 6026: 26: CHILD OF A SLOV AKIA TURAL IA PERSON CITIZEN EN N FATHER FATHER

1114:: CITIZEN OF SWEDEN

LAND NA NATURAL A 4248: CHILD OF A FINLAND N MOTHER PERSON CITIZEN NORWAY T 6155: CHILD OF A NORWAY A NATURAL PERSON CITIZEN MOTHER

MBOURG FOR 10 6440: RESIDENT IN LUXEMBOURG YEARS OR MORE ORE

1106: CITIZEN OF LUXEMBOURG 3935: FULLY ASSIMILATED T INTO O THE SOCIETY OF NATION ST STATE ATE T OF RESIDENCE SIDENCE

NORW 6519: RESIDENT IN NORWAY WAY FOR 2 YEARS OR MORE 6014: CHILD OF A LUXEMBOURG BOURG NA NATURAL T NF FATHER FAT PERSON CITIZEN ATHER

A 4373:: CHILD OF AN ICELAND NATURAL PERSON CITIZEN MOTHER

6150:: CHILD OF A LUXEMBOURG NATURAL NA A PERSON N CITIZEN MOTHER

4104: LESS THAN 12 YEARS OLD FROM CREATION T

6494: 94: RESIDENT IN ICELAND FOR 7 YEARS OR MORE

4239:: CHILD OF NATURAL RAL PERSON PARENTS EFORE 26/02/1992 WHO MARRIED BEFORE

1933:: CITIZEN OF A EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) NATION T ST STATE ATE T 6533: RESIDENT IN ICELAND FOR 4 YEARS OR MORE 6477: MARRIED TO A NETHERLANDS NATURAL ATURAL PERSON CITIZEN FOR 3 YEARS OR MORE

6624:: RESIDENT IN ICELAND FOR 3 YEARS OR MORE

1232:: CHILD OF A GERMANY RESIDENT PERSON SON FAT FATHER FATHER FOR 8 YEARS NATURAL A OR MORE

6549: MARRIED TO AN ICELAND NATURAL NAT TURAL PERSON CITIZEN FOR 4 YEARS RS OR MORE

NDS NA NATURAL A 6144: CHILD OF A NETHERLANDS THER PERSON CITIZEN MOTHER

6472: 2: CHILD ADOPTED BY A NETHERLANDS PERSON CITIZEN PARENT NATURAL T

Key: K ey:

Natural atural persons and human beings are commonly mistaken for other.. or each other

Negative egative Influence

Positive ositive Inter-class Influence fluence

Human Being (HB):

he point at which a Human Being comes into existence is The debated.

he point at which a Human Being passes from existence is The debated.

rtificial persons can outlive e their Natural Person owners - they Artificial have perpetual succession.

3984: RESIDENT IN AUSTRIA FOR 6 YEARS OR MORE

3982: RESIDENT IN AUSTRIA A FOR R 10 YEARS OR MORE

3978:: CREATED IN AUSTRIA 6272: RESIDENT IN A AUSTRIA 4293::IA AOF FOR OARRECOGNISED 4ECOGNISED ACCOMPLISHED SKILL O MORE YEARS OR

are good for the researchers’ mind. I am not sure they help. Even though I try to make them readable and useful, people still read them on an aesthetic level. They are very useful for me to correct the database though. Errors are much more easily spotted visually. Our minds are mostly associative, which is not easily coded into data.

uman being can be destroyed by another human being, A Human atural person or artificial person. natural

H. Για να είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το πρότζεκτ, πιθανότατα να χρειάζονται δέκα χρόνια, αλλά δεν είμαι έτοιμος να αφιερώσω σοβαρά τη ζωή μου σε αυτό. Για μένα, ήταν πολύ καλό να αναπτύξω μια μεθοδολογία κατανόησης συστημάτων και ανθρώπων. Νομίζω ότι τώρα έχω πολύ καλύτερη άποψη για το πως λειτουργεί η κοινωνία. Οπότε αυτό δε θα το άφηνα, αλλά τώρα φαίνεται να είναι Μ. Η χρονική διάρκεια του Status Project είναι αρκετά μεγάλη. Ποιο είναι το κίνητρό σου; Οι βάσεις δεδομένων (συγκεκριμένα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων) απαιτούν ακρίβεια και μεγάλη λεπτομέρεια για να λειτουργήσουν και ως εκ τούτου είναι ιδανικές για το μυαλό των ερευνητών. Δεν είμαι σίγουρος αν οι χάρτες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό, παρόλο που ο στόχος μου είναι να τους κάνω ευανάγνωστους και χρήσιμους. Ο κόσμος ακόμα τους “διαβάζει” σε αισθητικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ χρήσιμοι για μένα για να διορθώνω τη βάση δεδομένων. Τα λάθη αναγνωρίζονται πιο εύκολα οπτικά. M. Ποιο ήταν το κίνητρό σου για να χρησιμοποιήσεις “βάσεις δεδομένων” ως το κύριο εργαλείο για την εξέλιξη του Status Project; ή κατάρρευση, θα αναγκαστούν να σταματήσουν να σκέφτονται τους εαυτούς τους και θα αρχίσουν να σκέφτονται για τις οικογένειες τους, τις κοινότητες τους και τη θέση τους μέσα σε αυτές. Νομίζω ότι η τεχνολογία του εαυτού θα καταρρεύσει πολύ σύντομα και με αρκετά ριζοσπαστικό τρόπο. Οπότε είναι λίγο δυσάρεστο για μένα, γιατί ασχολούμαι με το Status Project για αρκετό χρονικό διάστημα, και είναι πιθανό να είναι εκτός θέματος σε λίγα χρόνια. heath bunting

how to build a new legal identity


how to build a new legal identity

heath bunting

του BorderCrossing, το οποίο έχει να κάνει με το πως αλλάζεις τη γεωγραφική σου θέση και πως ξεπερνάς ψυχολογικά και «φυσικά» εμπόδια. Το δεύτερο μέρος αφορούσε το πως μπορείς να αλλάξεις την κοινωνική θέση σου [status] ή πως βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με τους άλλους. Το τρίτο μέρος, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για το οποίο δε μιλάω πολύ, είναι για το πως να αλλάξεις τα πιστεύω σου, δηλαδή πως να αλλάξεις τη σκέψη σου. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό προσόν που πρέπει να κατέχεις και να έχεις επίγνωση για το τι κάνεις και πώς το κάνεις. Εργαστήριο Κ. Ποιο είναι το θέμα του εργαστηρίου; H. Θα καθοδηγήσω το εργαστήριο, ψάχνοντας να βρω το συλλογικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες τους έτσι ώστε να ερευνήσουμε την ταυτότητα στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα. Το προτεινόμενο θέμα του εργαστηρίου είναι πως να κατασκευάσεις μια νέα ταυτότητα από το μηδέν, αλλά πιθανόν να οδηγηθούμε σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί ο κόσμος που θα έρθει να θέλει να μιλήσει για την εθνικότητα που προφανώς είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της ταυτότητας. Μπορεί να αρχίσουμε να μιλάμε για τη Μακεδονία για ώρες, ποιος ξέρει.

Workshop K. What is the workshop about? H. I am going to be leading a workshop, so finding the collective interest of the participants and their skills and ambitions to examine identity in Greece, specifically in Athens. The proposed theme of the workshop is to build a new identity from scratch, but maybe we are going the completely other direction. Maybe people just want to talk about nationality. Obviously it is an important component of identity. We might be talking about Macedonia for hours, who knows? K. What kind of potential do these new identities have? H. Well, hopefully for people to exer-

Κ. Ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν αυτές οι νέες ταυτότητες; H. Ελπίζω οι άνθρωποι να ασκήσουν την ικανότητα τους να αλλάξουν τη σκέψη τους. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα του Status Project. Η φιλοδοξία μου είναι οι άνθρωποι να αποκτήσουν έναν πιο ευέλικτο τρόπο σκέψης, να μπορούν να αλλάζουν τα

The Status Project London citizenship walk zine, 2007

πιστεύω τους. Αλλά για τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου, ελπίζω ότι φεύγοντας να πάρουν μαζί τους την ιδέα ότι έχουν την κυριότητα ή τον έλεγχο της ταυτότητας τους και ότι έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αλλάζουν τη ζωή τους. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορείς να αλλάζεις τη σκέψη σου. Αυτό πράγματι είναι πολύ ριζοσπαστικό. Το να είναι κάποιος ικανός να αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται για τη ζωή, τις σχέσεις με τους άλλους, θα έλεγα ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για μια ευτυχισμένη και ειρηνική ζωή. Από την άλλη, αν αυτή η ικανότητα υπερ-καταναλωθεί, μπορεί να γίνει και μια πολύ ριζοσπαστική χειρονομία, δηλαδή, εάν κάποιος αλλάζει συνεχώς. Μ. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες φτιάχνουν τη νέα τους ταυτότητα και δημιουργούν την προσωπική τους αφήγηση. Ποιο είναι συνήθως το αποτέλεσμα των εργαστηρίων; H. Δε φτιάχνουν όλοι νέες ταυτότητες. Συχνά ένα ή δύο άτομα δουλεύουν μόνοι τους, γενικά είναι μια συλλογική προσπάθεια, και στους συμμετέχοντες αρέσει να δουλεύουν μαζί, οπότε μπορεί να δουλεύουν 5 άτομα για να φτιάξουν μια νέα ταυτότητα. Ο χάρτης είναι απλά ένα εργαλείο για τη φαντασία τους και τη καταγραφή της διαδικασίας. Οπότε φαντάζονται τι ταυτότητα θα ήθελαν να έχουν. Η αφήγηση είναι σημαντική ως ένα βαθμό ως κίνητρο, ή ίσως και ως εφησυχασμός. Η ψυχολογική και συναισθηματική φαντασία των ατόμων όταν φτιάχνουν μια νέα ταυτότητα είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά για μένα είναι απλά τα βασικά στοιχεία που χρειάζεσαι για να εμπλακείς με το σύστημα. Για παράδειγμα, στο τέλος του εργαστηρίου, μπορεί να έχεις φτιάξει μια ταυτότητα, η οποία μπορεί να σου

cise their ability to change their mind. That’s really the whole point of the Status Project. For me, the ambition is for people to have more flexible thinking, to be able to change their beliefs. But for the workshop participants, they probably will come away, hopefully with an idea that they have ownership or control of their identity and that they have the ability to change things in their lives. But for me, the most important thing is to be able to change your mind. That is actually a very radical thing. To be able to change the way you think about your life, your relationships with others, I would say it is one of the main factors for a happy life and peaceful existence. But if overused, it can also be a very radical gesture, if constantly someone is making changes. M. During these workshops, participants make their own new identity and create their personal narrative. What is usually the outcome of the workshops? H. Not everyone makes their own new identity. Often there is one or two people that work by themselves. Generally it is a collective effort. People like to work together, so you may have 5 people working on one identity. The map is just a tool for their imagination and documentation of the process that they go through. They would imagine what an identity would look like. The narrative is important to a degree as a motivator, or maybe even as a pacifier. The psychological and emotional imagination of the person when they build a new identity is important but for me it is just the basic components that will get you into engagement with the system. For example, at the end of the workshop you can come away with a new identity that can open doors for you.


heath bunting

ανοίξει πόρτες. Μ. Ποια είναι αίσθηση σου για την Αθήνα; Όταν πάω σε μια καινούρια πόλη, προσπαθώ να ανακαλύψω τις ζώνες οικειότητας, και το που βρίσκονται τα όρια και πόσο εύκολα διασχίζονται. Γιατί, φυσικά, τα όρια είναι διαφορετικά για κάθε άτομο, αλλά μπορούν να γενικευθούν όταν μιλάμε για λαούς και κοινότητες. Για μένα, τα κοινωνικά όρια – σε σχέση με την οικειότητα – είναι πολύ διαφορετικά εδώ σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τα όρια, γιατί αν δεν ξέρεις να κινηθείς με τον κατάλληλο τρόπο ατομικά ή αν δε ξέρεις πώς ομάδες ανθρώπων σχετίζονται και ποιες είναι οι απόψεις τους, δηλαδή εάν βρίσκονται μέσα ή έξω από αυτά τα όρια, τότε αυτά τα θέματα μπορούν να παρερμηνευτούν εντελώς. [Στην Αθήνα η φιλοξενία είναι τέλεια. Ο καιρός είναι υπέροχος! Δεν υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πάρκα να εξερευνήσει κανείς, όπως “άγρια” μέρη.]

M. What is the feeling you get from Athens? When I go to a new city I try to discover the zones of intimacy, the boundaries, where they are and how easily they are crossed. Because, of course they are different for every individual. But it can be generalized into peoples and communities. And for me the social boundaries (in terms of intimacy) are very different here (Athens) in relationship to the UK, for instance. I think it is very important to understand the boundaries, because without knowing how to act appropriately individually or how groups of people relate to each other and place issues, whether they are inside or outside those boundaries, those issues can be completely misplaced and misread. [In Athens, I have been perfectly hosted. The weather is great! Not too many interesting parks so far to explore, like wild places.]

photos from Athens workshop

The Status Project, London citizenship walk zine, 2007


how to build a new legal identity

heath bunting

δάφνη δραγώνα/ daphne dragona

Το ατέρμονο παιχνίδι του εαυτού με το μηχανισμό The endless game between the self and the apparatus

Το υποκείμενο παράγεται από τη σχέση και την αμείλικτη διαμάχη μεταξύ έμβιων όντων και μηχανισμών.

A subject is that which results from the relation and - so to speak- from the relentless fight between living beings and apparatuses.

Giorgio Agamben, What is an apparatus

Giorgio Agamben, What is an apparatus

O Agamben ονομάζει “μηχανισμό” (apparatus) ο,τιδήποτε έχει την ικανότητα να συλλάβει, να προσανατολίσει, να καθορίσει, να διακόψει, να εμποδίσει, να διαμορφώσει, να ελέγξει, ή να διασφαλίσει ή τις συμπεριφορές, τις κινήσεις, τις χειρονομίες, τις γνώμες και τις λογικές των έμβιων όντων. Δεν αναφέρεται με τον ορισμό του, όπως ο Foucault, μόνο στην πειθαρχία, την εξομολόγηση ή το πανόπτικον αλλά προχωρά σε κάθε είδους μηχανισμό που μπορεί να συνδέεται με την εξουσία. Η πλοήγηση, οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα αλλά και η ίδια η γλώσσα αποτελούν κατά τον Agamben μηχανισμούς. Η διαμάχη μας με αυτoύς γεννά διαδικασίες υποκειμενικοποίησης, από τις οποίες προκύπτουν για παράδειγμα, ο χρήστης του κινητού, ο web surfer, ο κειμενογράφος, ο ακτιβιστής κ.ο.κ. Οι μηχανισμοί αυτοί, σημειώνει, γίνονται όλο και περισσότεροι στις μέρες μας και η υποκειμενικότητα της κάθε ταυτότητας διαχέεται μαζί τους. [1]

Agamben frames as an apparatus anything that has in some way the capacity to capture, orient, determine, intercept, model, control, or secure the gestures, behaviours, opinions or discourses of living beings. He does not refer therefore, like Foucault did, only to discipline, to confession or to the panopticon but actually to any apparatus that connects to power. Computer, cellular telephones, navigation as well as language itself are, for Agamben, apparatuses. Our fight with them gives birth to processes of subjectification, from which the cellular phone user, the web surfer, the writer, the activist, etc. are produced. These apparatuses have a boundless growth in our time allowing our subjectivity to disseminate with them. [1]

Η σκέψη του Agamben συμπληρώνεται και επιβεβαιώνεται αν αναλογιστεί κανείς ως μηχανισμούς τα διάφορα ψηφιακά δίκτυα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αν λάβει υπόψη το εύρος της ισχύος τους αλλά και το τίμημα των δυνατοτήτων τους. Γιατί τι άλλο μπορεί να αποτελέσει ιδανικό πα-

This thought of Agamben is re-confirmed and completed today, if we think of the presence of the numerous digital networks and take into consideration their power as well as the price being paid for the possibilities offered. What could then be the ideal example of a contemporary apparatus, if not every system that serves communication, collaboration, mobility, intimacy and money transactions among a multitude of users over the world? Millions of thoughts, interests, needs and desires, skills and dispos-

ράδειγμα σύγχρονου μηχανισμού αν όχι οποιοδήποτε σύστημα που εξυπηρετεί την επικοινωνία, συνεργασία, μετακίνηση, ανάπτυξη σχέσεων αλλά και συναλλαγών ενός πλήθους χρηστών ανά τον κόσμο; Εκατομμύρια σκέψεις, ενδιαφέροντα, ανάγκες και επιθυμίες, ικανότητες και διαθεσιμότητες διακινούνται καθημερινά στον άυλο χώρο των δικτύων και μέσα από αυτές ταυτότητες διαμορφώνονται και νοοτροπίες καταγράφονται. Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, οι κάρτες πελατών, οι ταυτότητες και τα διαβατήρια βιομετρικών δεδομένων είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που σε συσχέτιση με τη διαρκή συνδεσιμότητα και την πανταχού παρούσα τεχνολογία διαμορφώνουν ένα νέο μηχανισμό μηχανισμών που βασίζεται σε ένα δίκτυο δικτύων. Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού όμως έχει δύο όψεις. Κάθε πληροφορία που αναζητά κανείς, ταυτόχρονα καταχωρείται. Κάθε δεδομένο που αναρτάται, δε μπορεί να διαγραφεί. Κάθε σύνδεση που γίνεται, αφήνει πίσω της ένα ίχνος. Η άλλη πλευρά του πολλά υποσχόμενου δικτυωμένου εαυτού που ορίζει την υποκειμενικότητα σήμερα, δεν είναι άλλη από το σώμα δεδομένων (data body), που είναι αντικείμενο παρακολούθησης και ελέγχου. Η συνθήκη αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο νέα. Ήδη από το 1988, ο Rodger Clarke είχε επινοήσει τον όρο dataveillance για να περιγράψει ακριβώς τη συστηματική παρακολούθηση των κινήσεων και της επικοινωνίας ατόμων με τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. [2] Μέσα από συνεχώς εξελισσόμενους μηχανισμούς συγκέντρωσης πληροφοριών, γεννήθηκε το σώμα δεδομένων, η άυλη πλευρά του εαυτού που αν και συχνά δεν γίνεται αντιληπτή, διευκολύνει την ταυτοποίηση του. Δεδομένα σε σχέση με την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, την οικονομική

abilities are every day distributed across the immaterial space of networks; through this process identities are shaped and mentalities are being registered. Social networking profiles, shopping cards, IDs and passports of biometric data are different examples that, thanks to the condition of continuous connectivity and ubiquitous technology, form an apparatus of apparatuses based on a network of networks. The functionality of this apparatus is two-sided; every information one seeks for is being registered; every uploaded file cannot be deleted; every connection being established leaves behind its trace. The other side of the promising networked self, which supposedly defines today’s subjectivity, is the data body; an object of surveillance and control. This condition actually is not a new one. In 1988, Rodger Clarke had already invented the term dataveillance to describe the systematic monitoring of people's actions and communications through the application of information technology. [2] Through constantly evolving mechanisms of data collection, the data body was born, the immaterial side of


how to build a new legal identity

heath bunting

κατάσταση, την επικοινωνία, την μετακίνηση αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις του καθενός καταγράφονται και διατηρούνται ως σώμα δεδομένων. Πρόκειται για “το φασίστα αμφιθαλή αδερφό του εικονικού εαυτού, που ήρθε για να εξυπηρετήσει τα ενδιαφέροντα εταιριών και κρατών” όπως έγραφαν οι Critical Art Ensemble το 1995 [3] ή για μία νέα μορφή βαρβαρότητας, όπως χαρακτηριστικά σχολίαζε ο Manuel Castells το 1996 που βασίζεται σε μια θεμελιώδη αντιπαλότητα, ανάμεσα στο δίκτυο και τον εαυτό. [4] Μήπως όμως στην πραγματικότητα, και γυρνώντας στην περιγραφή του μηχανισμού τόσο του Agamben όσο και του Foucault, το σώμα δεδομένων αποτελεί και το ύστατο παράγωγο της βιοεξουσίας; Η πληροφορική άλλωστε αποτέλεσε τη μέθοδο για την εφαρμογή της βιοεξουσίας ήδη από το 18ο αιώνα με την εμφάνιση της δημογραφίας αλλά και της στατιστικής με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού. Και αν τότε ο άνθρωπος ως έμβιο ον βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, και η ζωή έγινε ελέγξιμη και μετρήσιμη με πρόφαση την ασφάλεια και προφύλαξη της τότε τι άλλαξε τώρα με το νέο σώμα δεδομένων; Αντίστοιχες προφάσεις δεν έρχονται στην επιφάνεια σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δεδομένων της ταυτότητας του κάθε ατόμου; Αντίστοιχοι μηχανισμοί ελέγχου αλλά και κανονικοποίησης δεν μπαίνουν ανάμεσα στο έμβιο ον και τις διαδικασίες υποκειμενικοποίησης του; Το βασικότερο ίσως ερώτημα είναι πόσο αντιληπτοί γίνονται αυτοί οι μηχανισμοί σήμερα και οι διαδικασίες τους. Το Status Project του Heath Bunting μοιάζει με μία μελέτη πάνω σε αυτούς ακριβώς τους προβληματισμούς. Από το 2004 έως σήμερα, o δημιουργός ερευνά τις ταυτότητες δεδομένων που

the self that, without being easily perceived, can facilitate its identification. Data related to one’s person health, education, work, financial condition,

communication, mobility and social relations are being recorded and preserved as their data body. It is the "fascist sibling" of the virtual body, a much more highly developed virtual form, and one that exists in complete service to the corporate and police state" as the Critical Art Ensemble wrote in 1995 [3] or an expression of “the new barbarianism”, as Manuel Castells wrote in 1996, “made out of the fundamental opposition between the net and the self”. [4] But could one also assume, returning to Agamben’s and Foucault’s definition of the apparatus, that the data body is the ultimate product of biopower? Informatics was anyway used as a method to apply biopower already in the 18th century, with the appearance

διαμορφώνονται πέρα από τον έλεγχο των ατόμων. Με μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 10.000 καταχωρήσεις και μία λίστα 50 χαρτογραφήσεων ατόμων, παρουσιάζει πώς οι κινήσεις μας, οι συναλλαγές μας και οι δραστηριότητες μας παρακολουθούνται. Εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τους σκοπούς που εξυπηρετούν αλλά και για την αυθαιρεσία των συμπερασμάτων που προκύπτουν και τη δυνατότητα που υπάρχει για μια μεταστροφή τους. Ξεκινώντας από την αρχή ότι η ταυτότητα σήμερα ορίζεται από το ανθρώπινο ον (human being), κάτι που παραπέμπει στο έμβιο ον του Foucault και του Agamben [5], το φυσικό πρόσωπο (natural person), που είναι το σώμα δεδομένων και το τεχνητό ον (artificial person), που παραπέμπει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και εταιρία, ο Bunting εστιάζει στις ικανότητες και τις διαθεσιμότητες των εκάστοτε ατόμων. Διαμορφώνει χάρτες πορτρέτα και καλεί το θεατή να τους παρατηρήσει και να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που τελικά ορίζει το σώμα δεδομένων που αναπόφευκτα τον αναπαριστά σήμερα. Πολλαπλές συσχετίσεις και διασταυρώσεις διαμορφώνουν πορτραίτα πραγματικών ατόμων ή κατηγορίες υποκειμένων με αφετηρία τις διαθεσιμότητες του καθενός. Δίνοντας έμφαση στο “ικανός να…”, κάθε ικανότητα, από δυνατότητα αντιστρέφεται σε παγίδα μέσα από τον ίδιο τον μηχανισμό. Τι σημαίνει τελικά να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχεις email, να διαθέτεις κινητό τηλέφωνο; Πότε χαρακτηρίζεται κάποιος ως τρομοκράτης, ως χριστιανός, ως ναρκομανής ή ως κομφορμιστής; Η βιοπολιτική έχει στη βάση της τη δυνατότητα του πλήθους. Το “ικανός να..” που επαναλαμβάνεται στους χάρτες του Status Project και που παραπέμπει σε διαφορετικά δεδομένα που

of demographics and statistics aimed to control the population. And if man then as a living being became the focus of interest, and life itself became controllable and measurable with the excuse of security and prevention, then what has today changed with the new data body? Don’t we have to face similar excuses for the aggregation and control of our data? Aren’t similar mechanisms of control and normalisation placed between the living being and its processes of subjectification? Perhaps, the most crucial question is to what extent these mechanisms and their processes are really being perceived by the users/ citizens? Heath Bunting’s Status Project could be approached as a study on these questionings. Since 2004, the creator has been researching the data identities that are produced beyond our control. Having created a database with over 10.000 entries and a list of 50 maps as portraits, he presents how our movements, our transactions and our actions are being monitored. He raises questions regarding the aims

detail from the whole system map of influence, 2010


how to build a new legal identity

heath bunting

προκύπτουν από αυτό, παρουσιάζει με παραδείγματα πως αξιοποιείται η δυνατότητα μέσω των μηχανισμών. Αν κάτι άλλαξε από την έννοια της βιοεξουσίας για το 18ο αιώνα όπως την ανέπτυξε ο Foucault στη σημερινή εποχή, είναι πως σήμερα το σώμα ενδιαφέρει για το άθροισμα των φυσικών, διανοητικών και συγκινησιακών του ικανοτήτων. Η ζωή εμπεριέχει την ικανότητα, τη δύναμη όπως χαρακτηριστικά λέει ο Virno. [6] Σημασία έχει η δυνητική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι μόνο για το μηχανισμό που θα προσπαθήσει να την καταγράψει και να την καθορίσει αλλά και για την ίδια την ταυτότητα που διαμορφώνεται. Η ταυτοποίηση όμως δεν εξυπακούεται πως είναι και αναγώγιμη στην ταυτότητα. [7] H ταυτότητα βάσει της δυνητικής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης στην ολότητα της δε μπορεί πραγματικά να καταγραφεί. Η αναπαράσταση του σώματος δεδομένων μπορεί να παρουσιάζει μία η πολλαπλές εκφάνσεις αλλά ποτέ το σύνολο της. Γιατί κανένας μηχανισμός ακόμα και σήμερα δε μπορεί να καταγράψει μία ζωή που βρίσκεται σε πλεόνασμα. Η εξουσία παρουσιάζεται σαν απόλυτη αλλά πάντα εμπεριέχει και την αντίσταση σε αυτή. Απέναντι στην βιοεξουσία, ο Hardt και ο Νegri αναγνωρίζουν την βιο-δυναμη, την εξουσία της δημιουργίας, της δημιουργίας που θα αντισταθεί στην επιβολή της πρώτης να ρυθμίσει τη ζωή. [8] Ή αλλιώς για τον Agamben απέναντι στην εξουσία των μηχανισμών υπάρχει η δυνατότητα βεβήλωσης τους και της δημιουργίας αντι-μηχανισμών που μπορούν να ανακτήσουν ο,τιδήποτε οι μηχανισμοί οικειοποιήθηκαν. [9] Ο Bunting πέρα από την βάση δεδομένων και τις χαρτογραφήσεις ταυτότητες που παρήγαγε, ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική προχώρησε και

στην διαμόρφωση ενός τέτοιου αντιμηχανισμού, αμφισβητώντας ριζικά την οποιαδήποτε υπόσταση των σημερινών βάσεων δεδομένων. Δημιούργησε ένα λογισμικό που παράγει ταυτότητες και τις διαθέτει προς πώληση. Τι και αν όλα τα στοιχεία είναι αυθαίρετα; Πόσο κοντά ή μακρά είναι από την “πραγματική” εικόνα του σώματος δεδομένων κάποιου; Ποια είναι τελικά η “πραγματική” εικόνα;

being served and the arbitrary conclusions being made, while also examining the possibility of their subversion. Stating that identity today consists of the human being, something that reflects the living being of Foucault or Agamben [5], the natural person, which is one’s data body, and the artificial person, which connects to legal entities or corporations, Bunting focuses on the capacities and potentialities of each person. He creates portrait maps and he then invites the viewer to observe them and question what ultimately and unavoidably defines one’s data body. Multiple interrelations and intersections form portraits of real people or categories of subjects, taking as a starting point their potentialities. Focusing on what one is “able to...” every capacity, every potentiality turns into a trap through the apparatus itself. What does it mean to be able to have access to the Internet, to have an email address or to be a mobile phone user? When is someone characterised as a terrorist, a Christian, a drug user or a conformist?

Μήπως όπως είχε αναφέρει ο Flusser, η ελευθερία βρίσκεται στο παιχνίδι με τον μηχανισμό; [10] Ευχαριστίες H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναdetail from A1003 a terrorist invert map of influence, 2010

G

Biopolitics is based on the potentiality of the multitude. The adjective “able to” which is being purposefully repeated on the Status Project maps, reflecting the different data that it can associate with, offers examples and presents how potentiality is being processed by the apparatuses. Therefore, if something is different nowadays, compared to the 18th century term of biopolitics introduced by Foucault, this is that today the body is the focal point of interest for the sum of its physical, mental and affective capacities. “This life, this body, is what contains the faculty, the potential, the dynamis” as Virno writes. [6] What is important, is the potential dimension of human existence, not only for the

G

A MEMBER MBER BER ER OF AL ITTIHAD AL ISLAMIA (AIAI) A MEMBER OF INTERNATIONAL ATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION T (ISYF) A MEMBER OF HARAKA HARAKAT-UL-JIHAD-UL-ISLAMI AT D-UL-ISLAMI D L-ISLAMI (HUJI) A MEMBER OF GROUPE ISLAMIQUE COMBA COMBATTANT COMBATT ATT TTANT MAROCAIN (GICM)

IN POSSESSION OF A DECLARATION ATION OF LOCAL CONNECTION

A MEMBER OF AL QAIDA

ARRESTED BY POLICE FOR OFFENCE(S)

A MEMBER OF KHUDDAM UL-ISLAM (KUL)

A MEMBER OF HEZB-E ISLAMI SLAMI GULBUDDIN (HIG) S A MEMBER OF SIPAH-E SIPAH-E SAHABA AP PAKIST PAKISTAN ISTAN (SSP) (AKA MILLAT-E AT ISLAMI PAKISTAN (MIP) A MEMBER OF SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT AT (GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ATION ET LE COMBAT) T (GSPC) A MEMBER OF TEYRE AZADIYE KURDISTAN (TAK) A MEMBER OF AL-GAMA'AT AT AL-ISLAMIYA AL-ISLAMIY YA A (GI)

H

H A MEMBER YYAF A GROUP (ASG) BER OF ABU SA B SAYYAF AYY A MEMBER OF ULSTER VOLUNTEER FORCE

A MEMBER OF PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI HAQAQI (PIJ)

3

4

5

7

6

9

8

10

11

12

A MEMBER OF AL GURABAA

A MEMBER MB OF HIZBALLAH ALLAH EXTERNAL AL SECURITY ORGANISATION SATION

13

15

14

A MEMBER OF CUMANN NA A MBAN

16

A MEMBER OF SPLINTER GROUP LASHKAR-E JHANGVI G (LEJ)

17

18

A MEMBER OF HAMAS IZZ A Z AL-DIN AL-QASSEM BRIGADES A MEMBER BER OF ULSTER FREEDOM FIGHTERS

I

IN POSSESSION OF MET ABOLIC AGE METABOLIC

A MEMBER MBER OF SA SAVED AVED ED SECT OR SAVIOUR V SECT

A MEMBER OF KONGRA A GELE KURDISTAN KURDIST (KG)

I

OF A RECOGNISED CHRONOLOGICAL AGE A A MEMBER OF JAMMAT-UL AT M AHIDEEN BANGLADESH MUJAHIDEEN H (JMB) A MEMBER OF ASBAT AT AL-ANSAR ANSAR ('LEAGUE 'LEAGUE OF PARISANS' PARISANS' SANS' OR 'BAND AND D OF HELPERS')

A MEMBER OF ULSTER DEFENCE ASSOCIATION AT

CREDIT CHECKED BY EQUIFAX

A MEMBER BER OF IRISH PEOPLE'S LIBERATION LIBERATION T ORGANISATION ATION

A MEMBER OF ANSAR ANSAR R AL ISLAM (AI) AI A A MEMBER R OF SPLINTER R GROUP JAMAAT JAMAA M AT UL-FURQUAN (JUF) A MEMBER OF LIBYAN AN ISLAMIC FIGHTING GROUP (LIFG) YAN

A MEMBER OF ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKIST UZBEKISTAN (IMU)

ABLE TO PROVIDE CREDIT REDIT CARD V VALID A ALID FROM DATE T ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD RD ISSUERS NAME R

J

J A MEMBER OF IRISH NATIONAL AR Y ARMY ATIONAL LIBERATION BERAT

THE ELECT ELECTORAL ORAL REGISTER

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD D EXPIR EXPIRY I Y DATE T

AV AVAILABLE VAILABLE FOR JURY JURY SER SERVICE

A MEMBER OF MUJAHEDDIN AHEDDIN DIN E KHALQ (MEK)

A MEMBER OF ANSAR AL SUNNA (AS)

A MEMBER OF ISLAMIC LAMIC AMIC ARMY Y OF ADEN DEN E (IAA)) A MEMBER BU NIDALL ORGANISATION ME EMBER MBE OF F ABU O GANISA SA ATION (ANO)

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD NUMBER

A MEMBER OF EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (EIJ) ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD SECURITY NUMBER

A MEMBER OF HARAKA HARAKAT-UL-MUJAHIDEEN/ALAMI T JAHIDEEN/ALAMI (HUM/A) AND JUNDALLAH A MEMBER OF HARAKA HARAKAT-UL-JIHAD-UL-ISLAMI AT JIHAD-UL-ISLAMI (BANGLADESH) BANGLADESH) GLADESH) ES (HUJI-B) B)

N IKEA HOME STORE CARD OF AN

K

K

ABLE TO PROVIDE METABOLIC AGE ABLE TO PROVIDE AG DE CHRONOLOGICAL AGE

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD HOLDER'S NAME (AS SHOWN ON CARD)

NVESTMENTS TMENTS (NS&I) PREMIUM BOND

ABLE TO PROVIDE A LANDLINE TELEPHONE NUMBER

A MEMBER OF LOYALIST A VOLUNTEER FORCE A MEMBER OF A PROSCRIBED N IBED TERRORIST ORGANISATION T ON

Identification is not necessarily reduced to identity. [7] Identity, based on the potentiality of human existence, can never be captured in its entirety. The representation offered by the data body may present one or several possible sides of it, but never its entirety. Because there is no apparatus that can capture a life that is in excess. No matter how sovereign power seems to be, it always at the same entails its resistance. Opposite to the concept of biopower, Hardt and Negri, detect the emergence of biopotenza, the power of creation that will resist to the sovereignty and normalisation of life forced by biopower. [8] Or, according to Agamben opposite to the power of the apparatus, one can find the possibility of profanation, of the creation of anti-apparatuses that can reclaim what the apparatuses have appropriated. [9] Bunting moved towards this direction, as he did not only create a database and numerous maps; he also used such a strategy and built an anti-apparatus in order to question the validity of today’s databases. He created a software that produces identities and offers them for sale. So what if all data submitted are arbitrary? How close or how far are they from the “real” image of one’s data body? Which is the “real” image of the data today anyway?

A MEMBER R OF BASQUE HOMELAND OMELAND MELAND AND LIBER LIBERTY IBERTY IBER Y (EUSKADI T TA A ASKA ASKATASUNA) ASKAT AT TASUNA) (ETA) (ETA) A MEMBER EMBER OF ISLAMIC JIHAD AD UNION (IJU) U A MEMBER OF ORANGE VOLUNTEERS

ELECTORALLY ELECT ORALLY Y REGISTERED MIDDLE NAMED AT BIRTH H ABLE TO PROVIDE ROVIDE CREDIT CARD DETAILS ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD BILLING ADDRESS

LA MEMBER MBER OF IRISH REPUBLICAN ARMY

L

A MEMBER EMBER OF CONTINUITY ARMY COUNCIL E

ABLE TO PROVIDE A MOBILE TELEPHONE NUMBER BER

apparatus trying to capture it but also for identity, which fights for its formation.

A MEMBER BE OF LASHKAR HKAR R E TAYY TAYYABA AYYABA A A (L (LT)

ABLE TO PROVIDE AGE

A MEMBER EMBER OF ARMED ISLAMIC GROUP (GROUPE ISLAMIQUE ARMEE) (GIA) A MEMBER OF TEHRIK NEFAZ-E NEFAZ-E SHARI'AT T MUHAMMADI (TNSM) M) A MEMBER OF REVOLUTIONAR REVOLUTIONARY Y PEOPLES' LIBERATION ATION P PARTY PARTY Y - FRONT RONT ONT (DEVRIMCI HALK KUR KURTULUS TULUS PARTISI - CEPHESI) (DHKP-C)

Could it be, as Flusser once wrote, that freedom is found when playing against the apparatus? [10]

A MEMBER OF BABBAR KHALSA (BK)

M IN POSSESSION OF A PERSONAL F FAX AX NUMBER

IN POSSESSION OF AUTHORISATION AUTHORISA RISATION AT FROM GUARDIAN POSSESSION ESSION OF A CREDIT CARD ACCOUNT STATEMENT ATEMENT

M

IN POSSESSION EL PHONE NE NUMBER SE S OF A PERSONAL PE SO L TELEPHONE

ABLE T TO O PROVIDE CURRENT MIDDLE LE NAME(S) AME(S))

Acknowledgement This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds

DISPLAYING Y AN ITEM WHICH INDICA INDICATES MEMBERSHIP OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION A MEMBER R OF JEEMAH MAH ISLAMIYAH ISLAMIYA (JI)

HOTO O ME INST INSTANT ANT BUSINESS CARD ON OF F A PROVISIONAL VALID A PHOTO STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING LICENSE

A MEMBER AGERS AN A ) ERA TION ARMY (BLA) MBER OF LIBERATION LIBERA ATION T TIGERS GMEMBER OFRT TAMIL OF AMIL BALUCHIST BALUCHISTAN ALUCHIST EELAM (L (LTTE) TTE) LIBERATION LIBERA E ATION ERATION ABLE TO PROVIDE A PREFERRED COLOUR

DISPLAYING Y AN ITEM WHICH INDICA INDICATES SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

ABLE TO PROVIDE PERSONAL FAX NUMBER ARTER R MEMBERSHIP CARD A MEMBER OF FIANNA NA HEIREANN

N ESSION ON N OF A VALID V UNITED KINGDOM INGDOM (UK) FIREARMS PHOTOGRAPHIC PHOT CER CERTIFICATE TIFICATE ATE

A MEMBER OF RED HAND COMMANDO

ABLE T TO O PROVIDE GUARDIAN'S SIGNATURE ATURE

N IN N POSSESSION OF A PROSCIBED TERRORIST ORGANISATION ATION ITEM

A MEMBER BER OF RED HAND DEFENDERS IN N POSSESSION O S SE S ON OF AN AL QAIDA DA A FLAG LAG G IN POSSESSION OSSESSION S N OF F A HAMAS AMAS M T T-SHIRT SHIR SHIRT

A MEMBER OF HARAKA HARAKAT ARAKAT T MUJAHIDEEN (HM)

WEARING CLOTHING WHICH INDICA INDICATES MEMBERSHIP OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

IN POSSESSION SSESSION O OF A HAMAS FLAG ON ABLE TO PROVIDE PERSONAL TELEPHONE NUMBER IN POSSESSION OF A HIZBALLAH ZBALLAH LAH FLAG G

A SHARE HARE HOLDER

A MEMBER OF JAISH E MOHAMMED (JEM)

WEARING CLOTHING WHICH INDICA INDICATES SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

A MEMBER OF SAOR EIRE


ABLE TO RIDE A BICYCLE

how to build a new legal identity

heath bunting

A CYCLIST

ABLE TO PROVIDE VIDE AGE

ABLE TO TRAVEL TRAVE AVEL BY PUBLIC TRANSPORT T

φοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σημειώσεις [1] Agamben, Giorgio [2009]. What is an apparatus and other essays. Translated by David Kishik and David Pedatella. Stanford, California: Stanford University Press, σ. 14 [2] Clarke, Roger [1988]. “Information technology and Dataveillance” Commun. ACM 31,5 (May 1988) 498-512 also available at http://www.rogerclarke.com/DV/CACM88. html [3] Critical Art Ensemble [1998]. Flesh Machine: Cyborgs, Designer Babies, Eugenic Consciousness, http://world-information.org/wio/infostructure/100437611 761/100438659695 [4] Castells, Manuel [1996]. “The net and the self. Working notes for a critical theory of the information society” in Critique of Anthropology, 16: 9, σ. 31 [5] Ο Foucault χαρακτηριστικά περιέγραφε πως με τον ίδιο τρόπο που η πειθαρχία της κυρίαρχης εξουσίας αναφέρεται στο σώμα, η νεα μη-πειθαρχική εξουσία, η βιο-εξουσία αναφέρεται στο ζωντανό άνθρωπο, στον άνθρωπο ως έμβιο ον, ως είδος. Ο Agamben, βασιζόμενος στο αριστοτελικό έμβιο ον δε στάθηκε στη μετάβαση που κατά το Foucault αποτελεί το πέρασμα στην νεωτερικότητα αλλά θεώρησε πως οι δύο εξουσίες μπορούν να συνυπάρχουν και μελέτησε την “κατάσταση εξαίρεσης” και τη συνθήκη της “γυμνής ζωής” που στερεί από το έμβιο ον τα δικαιώματα του. [6] Virno, Paolo (2007). Γραμματική του πλήθους. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 103 [7] Amoore, Louise (2006). “Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror” in Political Geography, Political Geography 25, σ. 344 [8] Thomas, Owen (2010). “Whose biopolitics is it anyway? Power and potentiality in biometric border security” in InSpire Journal of Law, Politics and Societies (Vol. 5, No. 1), σ. 72 -90 [9] Agamben op. cit., σ. 18 [10] Flusser, Vilem (1998). Προς μία φιλοσοφία της φωτογραφίας. Μετάφραση Ingo Duennebier, Ηρακλής Παπαϊωάννου, Θεσσαλονίκη: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σ. 72

through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund.

ABLE TO T PROVIDE WEIGHT GHT

T ABLE TO T PROVIDE HEIGHT

A PEDESTRIAN

A ABLE TO TO PROVIDE O DE CREDIT E CARD D DET DETAILS TAILS CREDIT CHECKED BY A CREDIT REFERENCE AGENCY A ABLE TO O PROVIDE LANDLORD'S DETAILS DET TAILS A ABLE TO TRAVEL T AVEL TRA VEL BY AIRLINE

AMBULANT

ABLE TO TO ACCEPT EPT P TERMS PT ERMS ERMS R AND D CONDITIONS N S ST STA TA ET R OR NOT T WILLING W L TO THE SHARING G OF PERSONAL INFORMATION O T ON AB TO ABLE TO STATE ATE ATE T WHETHER T AUTHORISE A T N A SHARE HOLDER D

Notes [1] Agamben, Giorgio (2009). What is an apparatus and other essays. Translated by David Kishik and David Pedatella. Stanford, California: Stanford University Press, p. 14 [2]Clarke, Roger (1988). “Information technology and Dataveillance” in Commun. ACM 31,5 (May 1988), pp 498-512, also available at http://www.rogerclarke.com/DV/CACM88. html [3] Critical Art Ensemble (1998). Flesh Machine: Cyborgs, Designer Babies, Eugenic Consciousness, http://world-information.org/wio/infostructure/100437611 761/100438659695 [4] Castells, Manuel (1996). “The net and the self. Working notes for a critical theory of the information society” in Critique of Anthropology, 16: 9, p. 31 [5] Foucault has written that the same way the discipline of sovereign power addresses the body, the new non-disciplinary power, bio-power, addresses man as a living being, as a species. Agamben, based on the artistotelian framing of the living being, did not share Foucault’s belief that this is the passage to modernity but he expressed the belief that both powers can coexist, particularly studying the state of exception and the condition of bare life, that deprives one from her/his rights. [6] Virno, Paolo (2004). Grammar of Multitude. Translated by Isabella Bertoletti, James Cascaito, Andrea Casson. Los Angeles/ New York: Semiotext(e), pp 82- 83 [7] Amoore, Louise (2006). “Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror” in Political Geography, Political Geography 25, p. 344 [8] Thomas, Owen (2010). “Whose biopolitics is it anyway? Power and potentiality in biometric border security” in InSpire Journal of Law, Politics and Societies (Vol. 5, No. 1), pp 72 -90 [9] Agamben, op cit., p. 18 [10] Flusser, Villem (2000). Towards a Philosophy of Photography. London: Reaction Books, p. 80

ABLE T TO O PROVIDE DE A SECRET T PASSWORD P SWORD

21 YEARS OLD D OR ABOVE FROM BIRTH BIR IN POSSESSION SESSION ON OF F ADDRESSED DDRESSED DRESSED ED AND D DATED DAT CORRESPONDENCE R E PONDENCE O D

A SOCIAL JUSTICE ICE ACTIVIST IN N POSSESSION O N OF A UNITED ITED KINGDOM GDOM OM M (UK) DRIVING RIVING N LICENSE NG ICENSE CENSE N E

ABLE TO ACCESS THE INTERNET A

A LE T ABLE TO O PROVE OVE PASSPOR P PASSPORT POR RT T NUMBER M R

ABLE TO PROVIDE TRUSTED REFEREE'S DETAILS DETA TAILS AILS A LE T ABLE TO O PROVE R E IN RECEIPT ECEIPT T OF F BENEFITS S M ABLE T ABLE TO O PROVIDE ROVIDE A PASSPORT P PASSPOR A RT NUMBER UMBER MB R TO IDE BANK'S NK'S K ACCOUNT ETAILS AB T AB ABLE O PROVIDE ACCO COUNT N DETAILS IN POSSESSION SION OF A BANK ANK K CURRENT URRENT ACCOUNT ABLE TO O PROVE O CURRENT FULL NAME

ABLE TO PROVIDE A DEPOSIT T

A VOLUNT VOLUNTARY UNTARY TAR ASSIMILANT T OF CANABIS

ABLE TO PROVE A FULL-TIME STUDENT UDENT ABLE TO T PROVE CURRENT NT POSTAL POST O TAL ADDRESS

AF FACEBOOK USER SER

A MYSP MYSPACE PACE ACE C USER CE ABLE TO PROVIDE DE D E PERSONAL ERSONA EMAIL MAIL A ADDRESS AIL D SS DRESS YOUNG 18 YEARS OLD D OR ABOVE BOVE OVE E FROM OM M BIR BIRTH RTH TH A STATE TO OPASSPORT PROVIDE ETPERSONAL ERS SONAL ONA TELEPHONE T HONE O E NUMBER MBER BE B E IN POSSESSION ESSION SION ON OF A CURRENT URRENT RRENT R RENT NT SIGNED IGNED GN D NATION NA NAT ATION ATION T ON ONABLE ST STA TE ATE ATE TT P PASSPOR ASSPOR ASSPORT POR R TA A P ABLE BL BLE LE E TO TO PROVIDE ROVIDE OVIDE VIDE DE TODAY'S TODA ODA AY'S Y'S DATE DA ATE A CITIZEN IZEN EN OF BRIT BRITAIN TAIN

A SMOKER

ABLE TO TO PROVIDE OVIDE GENERAL PRACTITIONER'S RACTITIONER'S DETAILS DET TAILS ABLE TO TO PROVE VE PERSONAL LVIDE SIGNATURE SIGNA GNA A ATURE TUR TURE R E RSONAL AT RE ABLE T TO O PROVIDE OVIDE EABLE CURRENT U URRENT E PROVIDE ENT POST POSTAL A PREVIOUS AL ADDRESS DDRESS L BLE ER TO OVIIDE DTE DE REVIOUS ED EVIOUS POSTAL OST O TAL AL A L ADDRESS T O V POST

ABLE T TO O PROVE DATE ATE TE OF BIRT BIR BIRTH TH

ELECTORALLY ELECT ORALLY REGISTERED ABLE B T BLE TO O PROVIDE RO IDE DE DA DE DATE ATE TE OF BIR BIRTH T TH

IN POSSESSION ESSION OF A BRITISH PASSPORT E P PASSPOR SPORT

A LE ABLE E TO TO PROVIDE IIDE DE PERSONAL ERSONAL SONAL SIGNATURE SIGNA GNAT NA ATURE T E TURE A ET TO O PROVIDE OV OVIDE VIDE IDE E TITLE T TLE TL LE E IN N RECEIPT T OF HOUSING BENEFIT FIT ABLE ABLE TO PROVIDE ROVIDE CURRENT T FULL NAME

A DRUG USER 16 YEARS EARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

AB TO PROVIDE GENDER ABLE ABLE T TO O PROVIDE VIDE E NATIONAL NA ATIONAL A IONAL HEALTH HEAL E LTH EAL TH SERVICE SER RVICE (NHS) NUMBER

RESIDENT R ESIDENT SIDENT IDENT DENT D T IN N THE THE UNITED KINGDOM N OM (UK) UK) K)) TIZEN ZEN OF A COMMONWEALTH COMMONWEAL C N T NATION NA ATION ST TAT TA A CITIZEN TH T N STATE TION ATE E

REGISTERED WITH A GENERAL ERAL PRACTITIONER REGISTERED S ERED D WITH TH A DENTAL DENT TAL AL PRACTICE E ABLE ENATION T TO PROVIDE IA DTE DE SOLVENT LVENT L VENT T CURRENCY R N TA ATE A CITIZEN ITIZEN ZE E OF A EUROPEAN OPEAN PEA UNION NION O (EU) NA AO ATION TION O STATE ST TESOL PROVIDE O IDE DE A NATIONAL NA AT ATIONAL N U C (NI) NUMBER CE UMBER BER ABL AB ABLE BLE T TO O PROVIDE TION INSURANCE LICENSED TO DRIVE RIVE

TRUE TO PROMISES MISES

BRITISH R ABLE TO TICK APPROPRIATE A ATE BOXES CT AT IION A ABLE TO IDE E NATIONAL OCCUPATION PA A ON T OWITH PROVIDE OCCUP R S MAIDEN REGISTERED STERED ED D THE NA TIONAL N NAL ATION AL HEALTH HEAL ALT TH SERVICE (NHS) O PROVIDE ABLE T TO VIDE MOTHER'S ER'S R N NAME A

IN POSSESSION OF A UNITED ED KINGDOM M (UK) U BIRTH UK) BIR RTH CERTIFICATE CERTIFICATE TE

WHITE A COUNCIL OUNCIL T TAX AX XP PA PAYER AYER YER ABLE TO TO PROVE VE IDENTITY E Y

ABLE TO TOILET ILET MYSELF YSELF ELF ELF ABLE TO TO STATE TATE WHETHER OR NOT T DISABLED BLED

SS SESSION E OF F A NATIONAL NATIONAL NA ATIONAL UR CE (NI) NI) NUMBER U BER ER IN POSSESSION ONAL INSURANCE

A MAN

IN RECEIPT P OF F BENEFIT(S) A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM (UK) ABLE TO TELL L THE TIME WAS ASH MYSELF ABLE TO TO WASH

EMPLOYED ABLE BLE TO WRITE RITE

MARRIED IN LAW W

BALDING

CARING

SHORT T HAIRED IN POSSESSION ION OF A THE E UNITED ED KINGDOM GDOM (UK) UK) PASSPORT P PASSPOR ASSPOR A SSPOR POR OR

AN ADULT ADUL DULT T

ENGLISH NGLISH SH H

SEXUALLY LY Y ACTIVE AN ANARCHIST NARCHIST

CLEAN

MALE ALE

A SOCIALIST BORN IN ENGLAND ABLE E TO WRITE ENGLISH GLISH A ENVIRONMENTALIST AN RONMENT TALIST ABLE T TO OW WASH ASH PERSONAL L CLOTHING OTHING T Y OF F WHITE P PARENTS THE PROGENY

LITERATE T

A ABLE T TO O STATE TA ATE WHETHER OR NOT IN N POSSESSION OF A PERSONAL EMAIL IL ADDRESS SELF S E EMPLOYED PLOYED OYED YED A MEMBER OF THE PUBLIC

ABLE T TO O STATE TA ATE WHETHER HETHER OR NOT IN POSSESSION OF A BANK ACCOUNT

TRUE TO BELIEFS

THE PROGENY R E Y OF MARRIED PARENTS P E TS

ABLE TO PROVIDE E HAIR COLOUR ABLE TO SPEAK ENGLISH A BUDDHIST

BEARDED WEARING SUNGLASSES A CHRISTIAN A WEARING ARING A HAT HA AT

SCRUFFY THE E PROGENY OGENY Y OF A DRUG RUG USING NG MOTHER OTHER T D BT IN DEBT

ABLE T TO O STATE TA ATE WHETHER OR NOT A PREVIOUS OUS CLIENT ABLE TO READ ENGLISH ABLE TO DECLARE THAT AT THE INFORMATION ATION PROVIDED IS TRUE

ABLE T TO TYPE

ABLE TO PROVIDE A UNIQUE USERNAME ABLE T TO O STATE ST TA ATE T WHETHER HETHER OR NOT IN POSSESSION OF A CREDIT CARD

ABLE TO PROVIDE RELIGION

A READER OF THE GUARDIAN ARDIAN NEWSP NEWSPAPER PAPER

ABLE T TO O STATE TA ATE WHETHER HETHER OR NOT IN POSSESSION OF PERSONAL TRANSPORT RT ARRESTED BY POLICE FOR OFFENCE(S) CE(S)

heath bunting’s self portrait at 42, 2010


how to build a new legal identity

heath bunting

κατερίνα γκουτζιούλη/ katerina gkoutziouli

Heath Bunting: Ικανός να παρέχει πληροφορίες για την ταυτότητα Heath Bunting: Able to provide information about identity

Οι βάσεις δεδομένων βάζουν τα πράγματα σε τάξη. Ξεκινώντας από αυτή την παραδοχή, οι βάσεις δεδομένων δεν υπάρχουν a priori. Για να υπάρξουν και να γίνουν χρήσιμες απαιτείται η εισαγωγή στοιχείων έτσι ώστε η πληροφορία να πάρει μορφή. Αρχικά, τα στοιχεία αυτά συμπεριφέρονται ως μονάδες περιορισμένου νοήματος. Η συγκέντρωση τους όμως σε βάσεις δεδομένων επιτρέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης τους ως σύνολο και συνεπώς τη δυνατότητα αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ τους. «Η τάξη είναι, σε μια και την ίδια στιγμή, αυτή που δίνεται στα πράγματα ως ο εσωτερικός τους νόμος, το κρυφό δίκτυο που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο, καθώς και αυτή που δεν έχει καμία ύπαρξη εκτός του δικτύου που δημιουργείται από μια ματιά, μια διερεύνηση, μια γλώσσα· και είναι μόνο

Databases put things in order. Starting with this premise, databases do not exist a priori. In order to exist and be used, the input of data is necessary so that information can take shape. Initially, these elements behave as units of limited meaning. Yet, their accumulation in databases enables their identification as a whole and thus the relationships among them. “Order is, at one and the same time, that which is given in things as their inner law, the hidden network that determines the way they confront one another, and also that which has no existence except in the grid created by a glance, an examination, a language; and it is only in the blank spaces of this grid that order manifests itself in depth as though already there, waiting in silence for the moment of its expression”. (Foucault, 1970) [1]

στα κενά σημεία αυτού του δικτύου που η τάξη εκδηλώνεται εις βάθος σαν να βρισκόταν ήδη εκεί, περιμένοντας σιωπηλή τη στιγμή της ύπαρξης της». (Foucault, 1970) [1] Η τάξη είναι εγγενής στα πράγματα, προϋπάρχει και το ανθρώπινο ον είναι ικανό να την εκφράζει μέσω της γλώσσας για να της αποδώσει νόημα. Στις μέρες μας, οι βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα από τα γλωσσικά εργαλεία κατανόησης και διαχείρισης της καθημερινότητας. Εξάλλου, η λειτουργία των υπολογιστών προϋποθέτει τη χρήση δεδομένων και επομένως, τις βάσεις δεδομένων. Από την επινόηση του πρώτου υπολογιστή (ENIAC, 1946) μέχρι σήμερα, η τεχνολογία του υπολογιστή είναι πανταχού παρούσα. Ο Lev Manovich (2001) ισχυρίζεται ότι «η εποχή των υπολογιστών έφερε μαζί της ένα νέο πολιτισμικό αλγόριθμο, που σχηματοποιείται ως εξής: πραγματικότητα à media à δεδομένα à βάσεις δεδομένων». [2] Οι τρόποι με τους οποίους μοιραζόμαστε και ανταλλάσσουμε τα δεδομένα μας καθώς και οι τρόποι που συγκεντρώνονται και φυλάσσονται αποτελούν πλέον ένα οικείο μοντέλο διαχείρισης της καθημερινότητας. Η οικειότητα με τα δεδομένα στις διάφορες μορφές τους, όπως και η διαχείριση τους, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της εποχής της πληροφορίας και κατ’ επέκταση της εποχής των δεδομένων. Το Status Project του Heath Bunting αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης που αφορά στην καταγραφή των δεδομένων που ανταλλάσσουν τα άτομα με τις υπηρεσίες του συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα από την επίμονη συλλογή στοιχείων (10.000 καταχωρίσεις), ο Bunting έχει δημιουργήσει μια σχεσιακή βάση δεδομένων όπου διερευνά τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων με τις υπηρεσίες του συστήματος (π.χ. τράπεζες, υπη-

Order is inherent in things; it is preexistent and human beings are able to express it through language in order to generate meaning. In our time, databases are one of the linguistic tools for understanding and administering reality. Besides computers need data and hence, databases in order to be functional. Since the invention of the first computer (ENIAC, 1946) to the present day, the technology of computers has been ubiquitous. Lev Manovich (2001) has argued that the computer age brought with it a new cultural algorithm: reality--> media--> data--> database. [2] Nowadays, we can identify in databases a familiar model of everyday administration, which becomes more easily understood if we consider the ways we share and exchange our data as well as the ways our data is captured and stored. Being familiar with data in its various forms and its administration unmasks the character of the information age and thus, of the data age. The Status Project is an administration system that deals with the documentation of data exchanged between persons and services of the UK system. Through a consistent collection of data (10.000 entries), Bunting has created a relational database exploring the interconnections between persons and the system (e.g. banks, communication companies, NHS etc). He then documents these relationships on influence maps or personal portraits highlighting the networks between the system and persons, according to their social status. One of the reasons that Bunting adopts this strategy is to create a mapping mechanism for individual and collective observation. The organisation of data on maps, in addition to the need for understanding and analysation of data, equally


how to build a new legal identity

heath bunting

τητα, και είναι συνεχώς σε διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμού... ». (Stuart Hall, 1996, σελ. 4) [3]

ρεσίες κινητής τηλεφωνίας κ.ά.). Στη συνέχεια αυτές οι αλληλεπιδράσεις απεικονίζονται σε χάρτες επιρροής ή προσωπικά πορτρέτα επισημαίνοντας τα δίκτυα των σχέσεων μεταξύ συστήματος και ατόμων, ανάλογα με το κοινωνικό τους status. Ένας από τους λόγους που ο Bunting υιοθετεί αυτή τη στρατηγική είναι για να δημιουργήσει ένα μηχανισμό χαρτογράφησης για ατομική και συλλογική παρατήρηση. Η οργάνωση των δεδομένων σε χάρτες, εκτός από την ανάγκη κατανόησης και ανάλυσης τους, εξυπηρετεί εξίσου και την πρακτική ανάγκη για προσανατολισμό και πλοήγηση μέσα σε αυτά τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για το πιθανό κοινό. Ο Bunting δημιουργεί ένα εργαλείο - οπτικό αρχείο με σκοπό να προβάλλει κοινωνικά πρότυπα που σχετίζονται με την κοινωνική θέση και την ταυτότητα. Οργανώνοντας ένα σύστημα διαχείρισης μέσα από την κοινότοπη πληροφορία και αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής θέσης, ο Bunting άλλοτε δημιουργεί εκ νέου αφηγήσεις και άλλοτε παρεμβαίνει στην κυρίαρχη αφήγηση δημιουργώντας νέες ταυτότητες. Η μεθοδολογία του δεν αποσκοπεί μόνο στην προβολή των ορίων αλλά και στην πιθανή τροποποίηση τους. Αυτός ο τρόπος εργασίας επισημαίνει από τη μια πλευρά ότι η ταυτότητα ή η κοινωνική θέση δεν είναι δεδομένες και από την άλλη αναγνωρίζει τα δίκτυα σχέσεων μεταξύ ενός κράτους-συστήματος και των πολιτών που ζουν μέσα σε αυτό. «Οι ταυτότητες δεν είναι ποτέ ενιαίες, στην ύστερη νεωτερικότητα, αλλά γίνονται ολοένα και πιο αποσπασματικές και διασπώμενες· ποτέ μοναδικές, αντιθέτως πολλαπλασιάζονται και κατασκευάζονται μέσα από διαφορετικές, συχνά τέμνουσες και ανταγωνιστικές λογικές, πρακτικές και θέσεις. Υπόκεινται σε μια ριζοσπαστική ιστορικό-

Αν δεχτούμε ότι στην εποχή των δικτύων και της τεχνολογίας, οι βάσεις δεδομένων αποτελούν εργαλείο ανάλυσης και διαχείρισης της πραγματικότητας και τοποθετούν τα πράγματα σε τάξη, τότε πώς η ταυτότητα μπορεί να μπει σε τάξη; Και αν η ταυτότητα μεταβάλλεται συνεχώς, τότε πως μπορούμε να παράγουμε εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να την πλαισιώσουμε και να έχουμε τον έλεγχο;

heath bunting, create a new identity

serves a practical need for orientation and navigation not only for the artist but also for the audience. Bunting creates a tool/visual archive in order to reveal social patterns that relate to social status and identity. Organising an administration system through the collection of mundane information and highlighting the significance of social status, Bunting either creates narratives anew or intervenes in the dominant narrative by creating new identities. His methodology does not only aim at exposing the boundaries but also their possible modification. On one hand, this practice highlights that neither social status nor identity are solid and on the other hand, it identifies the network of relationships between a state – mechanism and the persons that live in it. “Identities are never unified and, in late modern times, increasingly

Οι συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως οι νέοι τρόποι διακυβέρνησης (π.χ. open government, open data, κτλ.), η οικονομία, η διανομή της γνώσης και τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ άλλων, επιδρούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας και συνεπώς την επηρεάζουν. Η έννοια της ατομικής ταυτότητας, για παράδειγμα το ανήκειν σε μια κοινωνική ομάδα, και από την άλλη της συλλογικής ταυτότητας, για παράδειγμα η εθνικότητα, το φύλο, η θρησκεία, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση εξαιτίας της ενοποίησης του τοπικού με το παγκόσμιο, του χώρου και του χρόνου. Όλα αυτά τα ζητήματα που συνθέτουν τη σύγχρονη ταυτότητα επισημαίνουν ότι ο ορισμός της δεν ανάγεται σε μια αυτάρκη έννοια. Στην έρευνα του Bunting η ταυτότητα εξετάζεται όχι μόνο μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις που ορίζουν ένα άτομο αλλά και μέσα από τις οικονομικές σχέσεις που το χαρακτηρίζουν. Ο Bunting χρησιμοποιεί τους κώδικες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο δημόσιο τομέα (public domain) έτσι ώστε να αποκαλύψει τη δομή τους και να κατανοήσει τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και ατόμων. Αξιοποιώντας στρατηγικές που θυμίζουν αυτές των γραφειοκρατικών

fragmented and fractured; never singular but multiply constructed across different, often intersecting and antagonistic, discourses, practices, and positions. They are subject to a radical historicization, and are constantly in the process of change and transformation... Identities are therefore constructed within, not outside representation”. (Stuart Hall, 1996, p. 4) [3] If we accept that in the age of networks and technology, databases are a tool for analysing reality and put things in order, then how identity can be put in order? And, if identity is in a constant flux, then how can we produce tools to frame and take control over it? The constantly changing conditions in the social environment, such as new ways of governance (e.g. open government, open data, etc.), the volatile state of economy, the distribution of knowledge and social media, are among the factors that affect and influence several aspects of identity. The notion of the individual identity, i.e. being a member of a social group, and the collective identity, i.e. nationality, gender, religion, are in a continuous movement due to the fusion of the local and the global, of space and time. All these issues that compose contemporary identity highlight that its definition cannot be reduced to a singular concept. In Bunting’s research, identity is examined not only through the social relations that define an individual but also through the financial relations that characterise it. Bunting uses codes and content which are available in the public domain in order to reveal their structure and explore themes such as how society and persons interact with each other. Using strategies that remind us of bu-


how to build a new legal identity

heath bunting

μέσων παραγωγής και διανομής της πληροφορίας, ο Bunting διερευνά την οργάνωση και την αναπαράσταση των ατόμων μέσα σε ένα σύστημα, αλλά κυρίως την αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ ατόμων και πραγμάτων. Ο Stuart Hall (1996) παρατηρεί ότι «οι ταυτότητες συγκροτούνται μέσα από το παιχνίδι συγκεκριμένων όρων εξουσίας και γι’ αυτό το λόγο αποτελούν ένα προϊόν που πηγάζει περισσότερο από τη διαφορετικότητα και τον αποκλεισμό παρά από την ομοιότητα». [4] Με άλλα λόγια, η ταυτότητα ανιχνεύεται μέσα από την αναπαράσταση και κατασκευάζεται μέσω των διαφορών, μέσα από λόγους αποκλεισμού και εκπροσώπησης. Στους χάρτες του Status Project παρατηρούμε μια λογική αναπαράστασης που χρησιμοποιεί ως υλικό μια διαφορετική ταυτότητα ή κοινωνική θέση κάθε φορά. Ο Bunting έχει δημιουργήσει ένα «σχεσιακό» σύστημα που βασίζεται στο διαχωρισμό μεταξύ ατόμων κατώτερης, μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης ανάλογα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να κατέχουν και ανάλογα με τις ικανότητες τους. Μέσα από αυτό το διαχωρισμό, διερευνώνται τα όρια και οι γκρίζες περιοχές μιας αθέατης μορφής των περιγραφικών συστημάτων μέσα στα οποία ζούμε. Έτσι, τα οφέλη και τα εμπόδια που ορίζονται από την κοινωνική θέση μπορούν να ανιχνευτούν και, ίσως, να αποδομηθούν. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας αλλά και η λογική της ενδυνάμωσης είναι καίρια σημεία στην έρευνα του Bunting. Γι’ αυτό το λόγο η ορατότητα/οπτικοποίηση των δεδομένων είναι σημαντική. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα αποτελεί μια μορφή ενδυνάμωσης και γνώσης που στοχεύει στην ευέλικτη κινητικότητα ατόμων ή ομάδων μέσα σε ένα σύστημα. Για αυτό το λόγο, το Status Project βασίζεται στην απλή γλώσσα των δεδομέ-

reaucratic means of data production and distribution, Bunting investigates the representation of persons within a system, being primarily concerned with the representation of the relationships between persons and objects. Stuart Hall (1996) argues, “ …identities emerge within the play of specific modalities of power and thus are more the product of the marking of difference and exclusion, than they are the sign of an identical naturally constituted unity...”. [4] In other words, identity is traced within representation and is constructed through difference and discourses of exclusion and agency. In the Status Project’s maps we can observe the logic of representation. Each map takes a different identity or social status as a starting point. Bunting has created a “relational” system based on the distinction between persons of lower, middle and upper class according to the natural or artificial persons they can possess and according to their abilities. This distinction enables him to explore the boundaries and the grey areas of the descriptive systems we live in as well as to recognise the benefits and barriers set by different social statuses, which can potentially be deconstructed. The recognition of difference and the logic of empowerment are among the main objectives of this project. That is why the visibility / visualisation of data is important. Having access to this data is a form of empowerment and knowledge aiming at triggering mobility within

Synthetic off-the-shelf (OTS) British natural person

νων με την οποία οι περισσότεροι από εμάς ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε μέρα. Οι κοινότοπες φράσεις που συναντάμε στους χάρτες του έργου, όπως «Ικανός να παρέχει ένα μοναδικό username, ικανός να παρέχει τα στοιχεία της τωρινής ταχυδρομικής διεύθυνσης», «ικανός να παρέχει χρήματα», μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν τον τρόπο συναλλαγής μας με τις υπηρεσίες καθώς και τις ικανότητες μας ως άτομα διαφορετικών κοινωνικών status. Το Status Project εκτός από ένα εργαλείο πλοήγησης αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός τόπου κοινής γνώσης από όπου νέες μορφές ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας μπορούν να παραχθούν. Ο Bunting επιχειρώντας να «βάλει σε τάξη» τα δεδομένα στοχεύει στη διαχείριση της ταυτότητας, όταν στις μέρες μας τα κομμάτια της (δια)κινούνται στα δίκτυα πέρα από τον έλεγχο των δικαιούχων. Η έρευνα του Heath Bunting στο Status Project (2004- σε εξέλιξη) [5] για την ταυτότητα δεν μπορεί να είναι εξαντλητική από τη στιγμή που νέα δεδομένα προστίθενται συνεχώς στο σύστημα. Η πολυετής αυτή έρευνα όμως είναι ικανή να παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή της ταυτότητας. Σημειώσεις [1] Foucault, Michel (1970). The order of things. An Archeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, p. xx – preface. [2] Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, p. 224-5 [3] Hall Stuart (1996). “Introduction: Who Needs Identity?” in Stuart Hall and Paul du Gay (Eds.), Questions of Cultural Identity. The Cromwell Press, σελ. 4 [σελ. 1 – 18] [4] Όπως πριν. [5] Heath Bunting – The Status Project http://status.irational.org/

a system. For this reason, the Status Project is based on the simple language of data that most of us encounter in everyday activities. The mundane expressions that we read on the maps of the project, such as “able to provide a unique username”, “able to provide current postal address”, “able to provide money” etc, manifest the ways we exchange data with services as well as our abilities as individuals of different social status. The Status Project, besides being a navigation tool, seeks to create a common ground of shared knowledge that might prompt new forms of collective or individual action. Bunting, in his attempt to “put data in order”, seeks to take an active part in the battlefield of identity administration at a time when parts of our identity disseminate in networks and databases beyond our control. His research on identity cannot be exhaustive since new data is increasingly being added into the system. However, this long-term research is able to provide information about the construction of identity. Notes [1] Foucault, Michel (1970). The order of things. An Archeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, p. xx – preface [2] Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, p. 224-5 [3] Hall Stuart (1996). “Introduction: Who Needs Identity?” in Stuart Hall and Paul du Gay (Eds.), Questions of Cultural Identity. The Cromwell Press, Pp 1 -18 [4] Ibid. p. 4 [5] Heath Bunting – The Status Project http://status.irational.org/how to build a new legal identity

heath bunting

frown μαριάννα χριστοφή, μαρία βαρελά/ marianna christofi, maria varela

How To Build A New Legal Identity Workshop @ Frown

Έχοντας μελετήσει το έργο και τη δράση του Heath Bunting, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να ερευνήσουμε από κοινού πώς η μεθοδολογία που προτείνει μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό παράδειγμα. Με αυτό το σκεπτικό προέκυψε το εργαστήριο How to Build a New Legal Identity, ένα πεδίο δοκιμής και πειραματισμού υπό τη καθοδήγηση του Bunting. Η ανταπόκριση στη θεματολογία του εργαστηρίου δεν περιορίστηκε σε καλλιτεχνικού προσανατολισμού κοινό. Και αυτό γιατί το αντικείμενο της έρευνάς του πραγματεύεται τις σχέσεις προσώπων-συστήματος, δημιουργώντας καίρια ερωτήματα και ρωγμές σε υπάρχουσες αντιλήψεις. Μέρος του The Status Project ολοκληρώνεται μέσα από τα εργαστήρια που ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί σε διαφορετικές πόλεις εντός Ευρώπης. Στην προσπάθειά του να αποδομήσει τις ροές του συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Bunting υιοθετεί μια συστημική προσέγγιση, “To understand a situation, you have to understand the situation around it”. Στο εργαστήριο της 5ης Μαΐου, μέσα από έξι δημιουργικές ώρες οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας όπως τις αποτυπώνει ο Bunting στην έρευνά του. Προκαλώντας νέες ταυτότητες φυσικών προσώπων, η πρόκληση υπήρξε στο κατά πόσο η διαλεκτική ενός ευρωπαϊκού πλαισίου μπορεί τελικά να εφάπτεται στην ελληνική πραγματικότητα. ////////////////////////////////////////// Το The Status Project διερευνά το κυρίαρχο σύστημα διαχείρισης ατόμων

Being familiar with Heath Bunting’s work and activities, we decided to invite him to Athens to lead a workshop, in order to explore together whether his proposed methodology could or could not be applied to the Greek paradigm. Bearing this in mind, Frown Tails hosted the workshop “How to Build a New Legal Identity”, an open field for testing and experimentation under Bunting’s guidelines. The response to the workshop was not limited to an audience with primary artistic orientation. This is because the subject of Bunting’s research deals with the relationship between systems of human beings management and the human beings themselves, creating cracks and key questions to existing concepts. Part of The Status Project is being realized through the workshops that the artist leads in various European cities. In his attempt to deconstruct the UK system, Heath Bunting adopts a systemic approach, "To understand a situation, you have to understand the situation around it". Within six creative hours, the workshop participants

και παράγει χάρτες επιρροής και απεικόνισης φυσικών προσώπων. Στόχος του είναι αφενός η σε βάθος κατανόηση του κυρίαρχου συστήματος και o τρόπος που αντιμετωπίζονται τα φυσικά πρόσωπα διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης μέσα σε αυτό και αφετέρου η ενδυνάμωση της κινητικότητάς τους μέσα σε αυτά. Οι χάρτες λειτουργούν ως μέσο αποτύπωσης της μεθοδολογίας του, η οποία στηρίζεται στην εμπειρική έρευνα και στην καθημερινή αλληλεπίδραση που βιώνει το κάθε άτομο με το σύστημα. Για να καταφέρει να καταγράψει όλα τα ευρήματα σε μία βάση δεδομένων, απλοποιεί τις παραμέτρους σε ένα δυικό σύστημα, όπου τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν στη βάση του ναι/όχι. Εστιάζοντας στις γκρίζες ζώνες, οι οποίες είναι τα σημεία ενός συστήματος που προσφέρονται για διείσδυση, ο Bunting δημιουργεί τις προδιαγραφές για την οικοδόμηση της νέας ταυτότητας. ////////////////////////////////////////// Η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι συγκεκριμένη και σημαίνουσα. ”I am vey precise of the words I use, I never use grey words” ανθρώπινο ον → το βρέφος πριν την καταγραφή της γέννησής του στο ληξιαρχείο φυσικό πρόσωπο → ένα δικτυωμένο σώμα, το ανθρώπινο ον πλαισιωμένο από δεδομένα και πληροφορίες νομικό πρόσωπο → ένα νομικό πρόσωπο αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), στο νομικό πρόσωπο δεν υφίστανται χρονικοί ή χωρικοί περιορισμοί, μπορεί να βρίσκεται σε πολλά χωρικά σημεία ταυτόχρονα και μπορεί να ζήσει για πάντα, αποτελεί την “αφαίρεση της ανθρωπότητας σε πρόσωπα”.

explored the structure and power relations as captured in Bunting’s research. While constructing new identities of physical persons, the emerging challenge was in respect to whether the dialectic of a European framework may eventually be adjacent to the Greek reality. ////////////////////////////////////////// The Status Project is surveying the dominant system of human being management and is producing maps of influence and personal portraits. Its aim is both a thorough understanding of the dominant system, the methods used to treat individuals of different social classes, as well as the strategies of empowering mobility within the system. The maps serve as a means of illustrating Bunting’s methodology, which is based on empirical research and on the daily interaction with the system, as experienced by the individual itself. In order to achieve the documentation of all the findings into a database, Bunting simplifies the configuration to a dual system, where questions can be answered on the basis of yes/no. Focusing on the grey areas, which are the points in a system suitable for penetration, Bunting creates the specifications for the construction of new identities. ////////////////////////////////////////// The terminology used is quite specific and significant to him. "I am very precise of the words I use, I don’t lie on grey words" a human being → an infant before official birth registration, a flesh and blood homo-sapiens body a natural person → the human being surrounded by data and information,


how to build a new legal identity

heath bunting

στη βάση των πολιτικών δικαιωμάτων που αυτό κατοχυρώνει.

Τα άτομα κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων μπορούν να κατέχουν ένα φυσικό πρόσωπο με περιορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις και στερούνται πρόσβασης σε νομικά πρόσωπα. Τα άτομα της μεσαίας κοινωνικής τάξης κατέχουν ένα φυσικό πρόσωπο και έχουν πρόσβαση σε ένα νομικό πρόσωπο. Τα άτομα της ανώτερης κοινωνικής τάξης μπορούν να έχουν στην κατοχή τους πολλαπλά φυσικά πρόσωπα, να ελέγχουν πολυάριθμα νομικά πρόσωπα και να τα διαχειρίζονται ξεχωριστά ή και μαζί. Είναι εμφανές ότι ο Bunting δε χρησιμοποιεί την ταυτότητα σαν εργαλείο αφήγησης του εαυτού. Δεν τον αφορά η ατομική ανάγκη ταύτισης με ομάδες (εθνοτική, ηλικιακή, φύλου, σεξουαλικής προτίµησης κτλ.). Ο Bunting χρησιμοποιεί την ταυτότητα σαν μια τεχνολογία που επιτρέπει στο άτομο να επαναδιαπραγματεύεται τη θέση του εντός του συστήματος. Ωστόσο το συγκεκριμένο σύστημα δεν αρθρώνεται με γνώμονα το υλικό ή το πολιτιστικό κεφάλαιο, αλλά με βάση την ικανότητα κατοχής και διαχείρισης άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. ////////////////////////////////////////// Οι παράγοντες της κοινωνικής κατασκευής της ταυτότητας όπως απαριθμούνται από τον Bunting: όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα. - Όνομα: Αναφέρεται σε ο,τιδήποτε αποτελείται από αναγνωρίσιμα φωνήματα. Το άτομο μπορεί να έχει δικαίωμα στην χρήση, αλλά όχι στην ιδιοκτησία του ονόματος. - Ημερομηνία γέννησης: Αναφέρεται σε οτιδήποτε απαρτίζεται από αριθμούς εντός του αναγνωρισμένου ημερολογιακού κώδικα - Εθνικότητα: Ορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε εξεταζόμενο σύστημα πάντα

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεδομένα εξετάζονται σύμφωνα με την έννοια της αξιοπιστίας και της κοινής συναίνεσης μεταξύ των ατόμων. O Bunting στην έρευνά του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του κοινωνικού consensus και της κοινωνικής αντίληψης. ////////////////////////////////////////// Ο Heath Bunting διαχωρίζει αυστηρά το γένος σε σχέση με το φύλο και ορίζει το γένος ως δευτερεύοντα παράγοντα καθορισμού στην κατασκευή της ταυτότητας. Το γένος λειτουργεί επίσης διαχωριστικά ανάμεσα στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, με τα τελευταία να υιοθετούν ως γένος το ουδέτερο. //////////////////////////////////////////

natural persons and human beings are commonly mistaken for each other an artificial person→ an entity consisting of one or more persons (natural or legal), an entity with no temporal or spatial constraints, a legal person can be found at many places simultaneously and can live forever. The "abstraction of humanity in persons", a corporation. Lower class human beings possess one severely reduced natural person and no control of an artificial person. Middle class human beings possess one natural person and perhaps control one artificial person. Upper class human beings possess multiple natural persons and control numerous artificial persons with skilful separation and interplay.

Οι ταυτότητές μας επαναπροσδιορίζονται ως διάχυτες, ανοικτές και προκύπτουσες. Αντιληπτές, όμως αόριστες, εφήμερες αλλά μοναδικές και ταυτόχρονα πολλαπλές. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου How to Build a New Legal Identity, οι συμμετέχοντες εξέ-

It is quite evident that Bunting doesn’t use identity as a tool to produce a narrative of the self. He is not concerned with the individual need for identification within groups (ethnic, age, gender, sexual preference, etc.). Bunting uses identity as a technology that allows the individual to renegotiate his/her position within the system. However, this system is not structured according to the material or cultural capital, but it focuses on the ability to possess and manage other natural or artificial persons. ////////////////////////////////////////// The key factors of the social construction of identity as listed by Bunting: name, date of birth, nationality. - Name: Refers to anything consisting of recognizable phonemes. An individual may be entitled to use, but not to own a name. - Date of birth: Refers to anything consisting of numbers within the approved calendar code - Nationality: Defined according to the system under consideration. It is always based on the political rights it enshrines. It should be noted that these data are examined within the concepts of trust and consensus among the people. Bunting in his research places particular emphasis on the concept of social consensus and social perception. ////////////////////////////////////////// Heath Bunting strictly separates gender to sex. He thinks of gender as a secondary factor in determining the construction of identity. Gender, also works as a mechanism of division between natural and artificial persons, with the latter adopting a neutral gender.


how to build a new legal identity

heath bunting

τασαν την μεθοδολογία δημιουργίας μιας συνδετικής και αναδυόμενης ταυτότητας. Οι 23 συμμετέχοντες μέσα από το workshop συμμετείχαν στο παιχνίδι του καλλιτέχνη ανακατασκευάζοντας τις διαλεκτικές της διαφάνειας και της α-ορατότητας της παρουσίας τους στο σύστημα. Χρησιμοποιώντας διεξόδους και παράθυρα όπου προτείνονται μέσα από την καθημερινή μας σχέση (connectivity) με τις σύγχρονες τεχνολογίες, η τακτική του χρησιμοποιείται για να δραπετεύσει από τους μηχανισμούς επιτήρησης και προσδιορισμού της κοινωνικής θέασης. Η εφαρμογή που προτείνει ο Heath Bunting συγκρούστηκε σε σημεία με το ελληνικό σύστημα. Λόγω της έλλειψης προσαρμοστικότητας του τελευταίου και της εμμονής του σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αντιτίθεται στο Βρετανικό, το οποίο λειτουργεί πάνω στη βάση της συνεχούς επιτήρησης και ανανέωσης μέσω της διαρκούς διαδικτυακής σύνδεσής του με τους πολίτες. Το ελληνικό παράδειγμα αποδείχθηκε περισσότερο δύσκαμπτο και ιδιαίτερα δυσνόητο ως προς την κατανόηση της λειτουργίας του, προσφέροντας επομένως φαινομενικά λιγότερες γκρίζες ζώνες για διείσδυση και χειραγώγηση. Μέσα από το debate που προκάλεσε ο Bunting εξετάστηκαν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες επικοινωνίας και οι διαδικτυακές διαδικασίες έχουν αλλάξει την αντίληψή μας τόσο για το χρόνο και το χώρο, όσο και για την ελευθερία που προκύπτει να παρατηρήσουμε, εκφράσουμε και να διαδώσουμε το “σύνταγμα” της ταυτότητας.

//////////////////////////////////////////

Tags: questions, name, nationality, class, postal address, gender, age, citizenship, false, new, blood/soil, user, owner, possession, wb, np, ap, agenda, mobility, curiosity, characters, contrast, yes/no, methodology, disappearance, fact, fiction, belief, freedom, multiplicity, visualisation, security, monitoring, interests, vpn, formal, core, build.

////////////////////////////////////////// Our identities are constantly redefined as diffuse and emergent. They are being perceived, however they are vague, ephemeral, unique, and multiple at the same time. During the workshop “How to Build a New Legal Identity”, participants discussed the methodology of constructing an emerging identity.

Thekla Outidou • date of birth • postal address • nationality • skype account • yahoo account • tel. number • viva.gr account ( 20euros) • void ip package • Almost got debit card

The 23 workshop participants followed the artist in a game procedure, rebuilding the dialectic of transparency and non-visibility of their presence in the system. Using windows and gateways, which are recommended through our everyday connectivity to contemporary technologies, Bunting’s tactics were used to escape the surveillance mechanisms and identification of the social status.

Loukas Pavlou • date of birth • postal address • nationality • gmail account

The strategy proposed by Heath Bunting collided to some points with the Greek system. The latter maintains a strong centralised bureaucratic profile, whose obsolete structures could never be characterised as user friendly. Hence, it opposes to the British system, which operates on the basis of constant monitoring and renewal of personal data through the online connection to the public. The Greek example proved less flexible and complicated in order to understand its function, thus offering seemingly fewer grey areas for penetration and manipulation.

Arthouros Pontikakis • date of birth • postal address • nationality • gmail • gift card at Cyprus Bank (prepaid card of 150 euros) Dolores Valsami • date of birth • postal address • nationality• • gmail account • western union paysafe cards • almost got debit card • phone card

The debate initiated by Heath Bunting addressed questions on how technology and online communication procedures have changed our perception of time and space, as well as the freedom to observe, express and spread the “constitution” of identity. //////////////////////////////////////////

screenshots taken during the workshop in Athens, 2012

//////////////////////////////////////////


Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της δράσης και έκδοσης. Special thanks to all who contributed to the realisation of this workshop and publication.

Heath Bunting How To Build a New Legal Identity Εκδόσεις: Frown - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Frown Publishing - Non-profit organisation Επιμέλεια: Κατερίνα Γκουτζιούλη, Μαριάννα Χριστοφή, Μαρία Βαρελά Editors: Katerina Gkoutziouli, Marianna Christofi, Maria Varela Μεταφράσεις: Κατερίνα Γκουτζιούλη, Μαριάννα Χριστοφή, Δάφνη Δραγώνα Translations: Katerina Gkoutziouli, Marianna Christofi, Daphne Dragona Σχεδιασμός έκδοσης: Μαρία Γλύκα Design: Maria Glyka Εκτύπωση/ Printing MACART - Βαρουξής Μιχάλης & ΣΙΑ ΟΕ

Αγ. Ελεούσης 14 & Πρωτογένους 10554 Αθήνα info@frowntails.com www.frowntails.com

Heath Bunting www.irational.org

ISBN 978-618-80863-0-2


206

ISBN 978-618-80863-0-2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.