Page 1

autor zdjęcia: Andrzej Wawok

KSZTAŁCENIE TRWA Kim są absolwenci? Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród absolwentów z 2010 r. sporo nam mówią o tym, kto ukończył studia pomostowe w ramach Projektu. Większość badanych uczestników studiów pomostowych to kobiety. Na 1804 osoby biorące udział w ankiecie 1777 stanowią kobiety, tylko 27 osób to mężczyźni. Większość studentów to osoby między 30 a 40 rokiem życia, stanowią one 59% ogólnej liczby badanych studentów. Osób, które ukończyły 50 lat, jest niewiele (1,9%). Najliczniejszą grupę zawodową stanowią pielęgniarki/ pielęgniarze, bo aż 98,2% całości osób badanych, grupa zawodowa położnych stanowi 1,8%.

Ostatni nabór w 2012 roku na studia pomostowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

WYDAWCA Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Wydział Wdrażania Projektu Systemowego

PROJEKT SYSTEMOWY „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIEL¢GNIAREK I POŁO˚NYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”

Oni ju˝ skorzystali skorzystaj i Ty

ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa tel.: +48 22 53 00 207 faks: +48 22 831 21 77 dep-pp@mz.gov.pl www.mz.gov.pl

Najwięcej osób, bo aż 67,55% ukończyło wcześniej pięcioletnie liceum medyczne. Wśród absolwentów przeważają mieszkańcy miast, stanowiąc 73,4% badanych, tylko 26,6% osób badanych jako miejsce zamieszkania podało wieś.

www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Większość, bo aż 75,6% absolwentów jest zatrudniona w szpitalach, w tym w szpitalach publicznych pracuje 64,25% badanych, w szpitalach niepublicznych 11,4%. Pozostałe osoby pracują w przychodniach, jest to 15,6% badanych, w tym w przychodniach publicznych 5,8%, w przychodniach niepublicznych 9,8%, w innych miejscach pracy zatrudnionych jest 8,8% badanych.

www.zdrowie.gov.pl www.efs.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zwracam się do osób, które nie wzięły dotąd udziału w Projekcie – macie Państwo szansę na uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego i zdobycie dyplomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Ulotka współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykorzystajcie ją! Beata Cholewka Kierownik Projektu Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Egzemplarz bezpłatny.

człowiek – najlepsza inwestycja

Studiujesz! My płacimy za Twoje studia! www.studiapomostowe.mz.gov.pl człowiek – najlepsza inwestycja


OSTATNI NABÓR W ROKU 2012

Liczba pielegniarek i położnych, które rozpoczęły kształcenie w ramach Projektu – wg województw, stan na 30.06.2011r.

Każda uczelnia indywidualnie określa szczegółowe terminy rekrutacji.

843

125

596

Pomorskie

293

Warminsko-Mazurskie

82

Wejdź na stronę internetową wybranej przez siebie uczelni!

Zachodniopomorskie Podlaskie

2 412 Kujawsko-Pomorskie

898

Od 2010 roku obowiązują następujące zasady: dofinansowanie studiów pomostowych należy się wyłącznie tym studentom rozpoczynającym kształcenie, którzy:

1 116

786

161

313 105

Mazowieckie 800

Wielkopolskie Lubuskie 46

ukończyli odpowiednią szkołę dla pielęgniarek/położnych

Łódzkie

1 053

Dolnośląskie

971

99

mają status osoby zatrudnionej – niekoniecznie w zawodzie pielęgniarki/położnej

88 Opolskie

w odniesieniu do osób obywateli państwa obcego wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu oraz praca w zawodzie pielęgniarki/położnej na terenie RP.

Lubelskie

1 115

620 167

3 096

Świętokrzyskie 750

537 1 442

Śląskie

48 209

Podkarpackie

Małopolskie

Od 2008 roku ponad 18 tys. pielęgniarek i położnych rozpoczęło studia pomostowe w ramach Projektu.

Pielęgniarki

Położne Źródło danych: Wydział Wdrażania Projektu Systemowego, Departament Pielęgniarek i Położnych – Ministerstwo Zdrowia

www.studiapomostowe.mz.gov.pl/mapa–uczelni

STUDIA WSPÓŁFIANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROJEKT SYSTEMOWY „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIEL¢GNIAREK I POŁO˚NYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”

ulotka_A4_pogladowy  
ulotka_A4_pogladowy  

www.mz.gov.pl dep-pp@mz.gov.pl Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Najwięcej osób, bo aż 67,55% ukończyło wcześniej pi...

Advertisement