Page 1

KATALOG w ó c w o r e i dla k

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Porsche Macan

#254 DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

szczegó³y str 9

Tuning:

Opel Insignia

Testy:

Modeka Megan Lady Opel Astra Sedan 1.7 CDTI Seat Leon 1.4 TSI 122 KM

Weso³ych Œwi¹t oraz Owocnego Nowego Roku ¿yczy KATALOG owców dla kier BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.A nr 12 (254) GRUDZIEÑ 2013


ZADOWOLENIE NASZYCH CZYTELNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA¯NIEJSZEGO NI¯ SZYBKIE, PEWNE I BEZ SZUKANIA INFORMACJE, DLATEGO ...

www.kdk.pl

Dominik Migas

AUTO SERWIS

... ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU

zeskanuj kod i zamów

wejdŸ na www.kdk.pl/zam_gazety.htm i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu

tel. 12 637 85 47 tel. kom. 509 948 210 ul. Che³moñskiego 264

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

ASTRO AUTO SERWIS

czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) 654 05 48, kom.: 604 924 484

Mechanika i elektryka samochodowa Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji Czêœci zamienne do wszystkich marek Specjalizacja: Hyundai, Kia Pomoc drogowa 24h tel. 509 948 210

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG

ELEKTRYKA alternatory, rozruszniki I WULKANIZACJA I

MECHANIKA

konkurencyjne ceny

T£UMIKI, katalizatory - spawanie

AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2a Hurtownia: tel. (12) 648 23 38, tel./fax 648 96 64 Serwis: tel. (12) 648 99 84, 648 27 62 zapraszamy: pn.-pt.: 8.00-18.00, sb.: 8.00-14.00 www.auto-wydech.pl

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Kraków, ul. Ks. Józefa 134a tel. (12) 429 76 04

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO

T£UMIKI Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 12 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU

WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE

owców KATALOG dla kier

02

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel. 601 470 971

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil

SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy samochody

REKLAMY / OG£OSZENIA

www.autocenter.com.pl

Czêœci do wszYstkich aut

BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski

WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PLECIONKI

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Czêœci do wszYstkich aut

SPRZEDA¯ - MONTA¯ - WYMIANA T£UMIKÓW I AKCESORIÓW

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

T³umiki - Katalizatory - Haki. Mechanika Pojazdowa

Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) zapraszamy: pn.-pt.: 8.00-18.00, sb.: 10.00-14.00 tel. (12) 430 47 53, 601 48 96 03 www.tlumiki.krakow.pl

03


wskazania komputera pok³adowego. Urz¹dzenie informuje nie tylko o chwilowym i œrednim spalaniu. Posiada wskaŸnik ekonomicznej jazdy oraz pokazuje, o ile wzrasta zu¿ycie paliwa po uruchomieniu klimatyzacji, dmuchawy, czy podgrzewania foteli i tylnej szyby.

Koncern z Rüsselsheim stoi frontem do klienta. Kto czuje potrzebê, mo¿e doposa¿yæ kompaktow¹ Astrê do poziomu, jakiego nie powstydzi³aby siê limuzyna klasy œredniej. Tak te¿ skompletowano testowan¹ Astrê Sedan - samochód z gliwickiej fabryki Opla. Tekst: £ukasz Szewczyk, foto: Zachar Zawadzki

A TR EA

T S. O

OS. KRAKOWIAKÓW

czêœci

CENTRUM N. HUTY

tel.: (12) 642 19 50 tel. kom.: 509 343 272 tel. kom.: 509 727 521

31-831 Kraków ul. Fatimska 2

STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE do 3,5t

SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE

KARAT

F.H.U.

31-864 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy¿yny]

KARAT

tel. serwis 12 628 35 37, 509 338 211 tel. (inst. gazowe) 12 642 61 71 e-mail: skp.karat@onet.eu www.karatskp.pl

CZÊŒCI SAMOCHODOWE REKLAMY / OG£OSZENIA

zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

E LN

OS. SPÓ£DZIELCZE

najtañsze czêœci w sieci

www.cezakauto.pl Kraków, Przewóz 44

DASSEL A U T O

tel. 534 328 328, 534 327 327

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Kiedy ruszymy, motor 1.7 CDTI odkrywa swoje mocne strony. Produkuje 130 KM przy 4000 obr./min oraz 300 Nm w przedziale 2000-2500 obr./min. Na sprint do „setki” Astra potrzebuje 10,8 s. Jest te¿ elastyczna i oszczêdna (oko³o 5 l/100km w trasie, 7 l/100km w mieœcie). Systemy wy³¹czaj¹ce silnik na czas postoju powoli staj¹ siê standardem. W Astrze takie rozwi¹zanie wymaga dop³acenia 1200 z³otych. Czy warto? Mamy wra¿enie, ¿e wiêksze iloœci paliwa mo¿na zaoszczêdziæ, analizuj¹c

fragment testu pochodzi z:

2 KOCMYRZOWSKA

owców KATALOG dla kier

04

Wysoko poprowadzona linia baga¿nika oraz niewielka powierzchnia lusterek bocznych utrudniaj¹ monitorowanie

Prezentowan¹ Astrê wprawia w ruch silnik 1.7 CDTI. Pierwszy mankament jednostki wychodzi na jaw w momencie przekrêcenia kluczyka w stacyjce – motor generuje spor¹ iloœæ metalicznego ha³asu. Nieprzyjemne dŸwiêki przenikaj¹ do kabiny przy ka¿dych obrotach, jak równie¿ po rozgrzaniu jednostki napêdowej. Gdyby uda³o siê je wyt³umiæ, w kabinie Astry panowa³aby cisza. Szumy powietrza, tocz¹cych siê opon czy odg³osy pracy zawieszenia s¹ minimalne. Aby ruszanie nie zakoñczy³o siê kompromituj¹cym kangurem, kierowca musi z du¿ym wyczuciem operowaæ sprzêg³em i gazem. Silnik 1.7 CDTI nie toleruje niedoci¹gniêæ. Poni¿ej 1500 obr./min jest bardzo s³aby i ³atwy do zd³awienia. Nie tylko w trakcie ruszania. Wystarczy chwila nieuwagi, a motor mo¿e zostaæ wytr¹cony z rytmu podczas wolnego przeje¿d¿ania przez próg zwalniaj¹cy. Opel najwyraŸniej ma œwiadomoœæ istnienia problemu. Je¿eli zd³awimy Astrê na pierwszym biegu, elektronika automatycznie odpala silnik.

OS. PRZY ARCE

TOMEX

BULWAROWA

Deska rozdzielcza p³ynnie przechodzi w boczki drzwiowe. Wygl¹da ciekawie, ale optycznie zmniejsza wnêtrze. To jednak z³udzenie. Z przodu miejsca nie brakuje. Z ty³u jest gorzej – je¿eli na przednim fotelu zasi¹dzie wysoka osoba, pasa¿er drugiego rzêdu nie bêdzie mia³ wiele miejsca na nogi. Pomog³oby rozwi¹zanie znane z Astry III Sedan – zastosowanie p³yty podwoziowej ze zwiêkszonym rozstawem osi. Opel nie chcia³ jednak podnosiæ kosztów produkcji trójbry³owej Astry IV, a przy okazji tworzyæ tañszej alternatywy dla flagowej limuzyny spod znaku b³yskawicy.

foteli, które po z³o¿eniu tworz¹ próg.

Al. Gen. Andersa

CIENISTA

Niestety oplowskie wnêtrze ma te¿ ciemniejsze strony. Razi przede wszystkim konsola œrodkowa. Ulokowano na niej masê przycisków. Nie doœæ, ¿e jest ich du¿o, to zosta³y rozmieszczone na ma³ej powierzchni, a ich rozmiary s¹ zbli¿one. Obs³uga samochodu sta³aby siê znacznie ³atwiejsza, gdyby kluczowe prze³¹czniki i pokrêt³a zosta³y bardziej wyeksponowane. Przyda³aby siê te¿ wiêksza liczba uchwytów na kubki. Plus za pomys³owy schowek na tunelu œrodkowym. Posiada podwójne dno, które pozwala na regulowanie jego g³êbokoœci, a tak¿e wyjmowan¹ ramkê z przet³oczeniami – je¿eli jest obecna, u³atwia przewo¿enie butelek lub kubków, jednak nie trzyma ich tak dobrze, jak klasyczny uchwyt.

Opel Astra Sedan z silnikiem 1.7 CDTI sprawdzi siê w ka¿dej roli. To wygodny i oszczêdny samochód, który nie protestuje, gdy kierowca postanowi pojechaæ szybko. Niezbêdne wyposa¿enie (system audio, „klimê”, komputer pok³adowy, tempomat, tylne czujniki parkowania) jest standardem w wersji Business. Na bardziej wymagaj¹cych czeka odmiana Executive. Dla obu przewidziano masê ciekawych dodatków, których nie trzeba zamawiaæ w pakietach. Szkoda, ¿e ceny wielu opcji s¹ s³one. kdk

DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH A SK TIM FA

z³) oraz œwietnie wyprofilowane, ergonomiczne fotele z regulowanymi na d³ugoœæ siedziskami (2100 z³) przywodz¹ na myœl auta z wy¿szej pó³ki, a nie popularne kompakty.

Podstawowa Astra Sedan ze 100-konnym silnikiem 1.4 Twinport z rocznika modelowego 2013 kosztuje 53 900 z³. Na 1.7 CDTI o mocy 130 KM trzeba przygotowaæ przynajmniej 79 750 z³. Testowany egzemplarz w najbogatszej wersji oraz mnóstwem dodatków osi¹gn¹³ poziom blisko 130 tysiêcy z³otych. Warto podkreœliæ, ¿e powy¿sze liczby nie musz¹ byæ ostatecznymi kwotami. Zainteresowani zakupem mog¹ liczyæ na spore rabaty – Opel oficjalnie mówi o szeœciu tysi¹cach z³otych. Niewykluczone, ¿e w salonie uda siê wynegocjowaæ wiêkszy upust.

NOWE I U¯YWANE

KRZY¯A

Emocje budzi równie¿ wnêtrze Astry. Punktuje wysokiej jakoœci tworzywami (twarde plastiki oczywiœcie równie¿ znajdziemy) i œwietnie le¿¹c¹ w d³oniach kierownic¹. Testowany egzemplarz otrzyma³ mnóstwo ciekawych opcji. Podgrzewana kierownica (pakiet, 1000

Kolejnym mankamentem jest sposób otwierania pokrywy baga¿nika. Trzeba u¿yæ przycisku na konsoli œrodkowej lub kluczyku. Zabrak³o jednak klamki na klapie kufra. Szkoda, ¿e Opel powieli³ rozwi¹zanie znane z Astry III Sedan, które by³o wielokrotnie krytykowane. Baga¿nik ma 460 litrów pojemnoœci. Nie jest rekordowy w stawce kompaktowych sedanów, ale iloœæ przestrzeni usatysfakcjonuje zdecydowan¹ wiêkszoœæ potencjalnych u¿ytkowników modelu. Astra, podobnie jak wielu konkurentów, posiada wnikaj¹ce do wnêtrza baga¿nika zawiasy klapy oraz oparcia tylnych

CZÊŒCI OBROÑCÓW

Pierwsze trzy generacje Astry Sedan by³y funkcjonalne i praktyczne, jednak nie zachwyca³y wygl¹dem. „Czwórka” jest zupe³nie inna. Nie sk³amiemy twierdz¹c, ¿e to jeden z naj³adniejszych trójbry³owych kompaktów. Linia dachu i tylnej szyby p³ynnie przechodzi w krzywiznê klapy baga¿nika, któr¹ w testowanym egzemplarzu wieñczy³ opcjonalny spojler (700 z³). Tak skonfigurowana Astra na wielu osobach robi wiêksze wra¿enie od piêciodrzwiowego wariantu z optycznie ciê¿kim ty³em.

sytuacji za samochodem. Du¿y minus za blisko 12metrow¹ œrednicê zawracania. Wiele kompaktów na zawrócenie potrzebuje 11 m wolnej przestrzeni.

PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE

Sprê¿yste i dobrze zestrojone zawieszenie pozwala na pe³ne wykorzystanie potencja³u silnika. Astra prowadzi siê precyzyjnie, a tak¿e skutecznie i cicho t³umi wiêkszoœæ nierównoœci. Ich wybieranie przebiega sprawnie, nawet gdy auto stoi na 18-calowych felgach. Testowana Astra otrzyma³a opcjonalne zawieszenie FlexRide z trzema trybami pracy – normalnym, sportowym oraz komfortowym. Ró¿nice w prowadzeniu i sile t³umienia nierównoœci s¹ na tyle wyraŸne, ¿e warto zastanowiæ siê nad opcj¹ wymagaj¹c¹ do³o¿enia 3500 z³. Przyciski steruj¹ce zawieszeniem zmieniaj¹ równie¿ reakcje silnika na gaz. W trybie Sport motor ostrzej reaguje na polecenia wydawane prawym peda³em. Nastêpuje równie¿ ograniczenie si³y wspomagania uk³adu kierowniczego. Szkoda, ¿e nawet wtedy komunikatywnoœæ uk³adu jest przeciêtna.

www.japan-czesci.pl

Czêœci do wszYstkich aut

Wysokie aspiracje

z katalogiem 5% rabatu

Opel Astra Sedan 1.7 CDTI

zapraszamy: pon.-pt. 7-19 sob. 9-14

TEST

05


TUNING

Opel Insignia

Opel Insignia by David Grzybek Insignia Davida pokazuje, ¿e auto, które czêsto jest u¿ywane w firmach lub w policji mo¿e wygl¹daæ du¿o lepiej poprzez zmianê zewnêtrznego pakietu stylistycznego na OPC. Tekst: Tomasz Papaj Foto: Maciej Sulek oraz archiwum Dawida Grzybka Równie¿ i wnêtrze charakteryzuje siê teraz logiem OPC poprzez zmianê czarnej podsufitki wraz ze s³upkami , sportow¹ kierownic¹ sp³aszczon¹ u do³u , sportowymi nak³adkami peda³ów z aluminiow¹ stopk¹ z logiem OPEL , lewarkiem , fotelami i bia³ym karbonem na desce rozdzielczej. Dodatkowo felgi zosta³y polakierowane na kolor per³y , a zawieszenie zosta³o obni¿one o -30 mm dla uzyskania

jeszcze lepszego efektu stylistycznego jak i trakcyjnego. Smaczku dodaje czarny dach wraz z blend¹ szyby tylnej i ciemnymi szybami, a sportowy grill w po³¹czeniu z czarn¹ klap¹ baga¿nika , przyciemnionymi lampami oraz karbonowym spoilerem czyni Opla Insignie niepowtarzaln¹. Auto przyci¹ga wzrok na ulicy jak i parkingach bez wzglêdu na p³eæ czy te¿ wiek , Insignia sta³a siê po prostu ciekawa, a nawet rozpoznawalna, z tego wynika, ¿e prace z ni¹ zwi¹zane nie posz³y na marne czego najlepszym dowodem s¹ reakcje samych ludzi. Czy coœ mo¿na wiêcej w nim zrobiæ? Raczej nie ma takiej potrzeby, ale tuning ma swoje regu³y i jest bardzo specyficzny dlatego byæ mo¿e dojd¹ jakieœ kolejne zmiany w przysz³oœci czy to jeszcze w Oplu czy ju¿, ale na pewno ! jak Davida „choroba” nakazuje w kolejnym samochodzie, gdy¿ tuning dla prawdziwego fana motoryzacji jest „chorob¹” nieuleczaln¹ …

Opis modyfikacji stylistycznych: Zderzak przedni OPC, dok³adka zderzaka tylnego OPC, grill i progi Irmscher, przyciemnione lampy tylne, czarna klapa baga¿nika, spoiler w carbonie, czarny dach, blenda szyby tylnej , piecowo przyciemnione szyby. Felgi w kolorze per³y, lakierowane tylne i przednie zawieszenie na kolor bia³y i czerwony, pokrywa silnika polakierowana na kolor bia³y. Wnêtrze: Czarna podsufitka wraz ze s³upkami, aluminiowe nak³adki

Dawid o sobie: Od wczesnego dzieciñstwa interesowa³a mnie motoryzacja i wszystko co by³o z ni¹ zwi¹zane, dlatego ju¿ jako 12 latek wystartowa³em na Mistrzostwach Polski, które odby³y siê w 1993 roku pod skrzyd³ami Auto Mobilu Klubu Krakowskiego, zdobywaj¹c w nim licencjê. Ale moja przygoda z torem zaczê³a siê tak naprawdê jeszcze wczeœniej, bo ju¿ od d³u¿szego czasu œciga³em siê na profesjonalnym Gokardzie Mach 1 po torach ca³ego kraju odnosz¹c w póŸniejszym czasie dru¿ynowe sukcesy miêdzy innymi z koleg¹ klubowym Robertem Kubic¹, a to wszystko pewnie za spraw¹ mojego taty który po ukoñczeniu szko³y zacz¹³ pracê jako mechanik w Instytucie samochodowym na Politechnice Krakowskiej. W 1990 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ser wisow¹ jako pier wszy pr ywatny autoryzowany serwis FSO na terenie Polski Po³udniowej, natomiast dzia³alnoœæ dealersk¹ FSO pod koniec listopada 1992 roku. Rok 1994 przynosi firmie statuetkê jako wyró¿niaj¹c¹ siê w partnerskiej wspó³pracy oraz najlepiej realizuj¹c¹ ideê, a w póŸniejszym czasie w 1997 roku

rozpoczê³a siê dodatkowo sprzeda¿ samochodów marki Daewoo. Dziœ nasz warsztat naprawia i serwisuje samochody ró¿nych marek, maj¹c na swoim koncie wieloletnie doœwiadczenie, dlatego te¿ cieszymy siê wœród naszych klientów zaufaniem i dobr¹ opini¹. Moja przygoda z tuningiem tak na powa¿nie rozpoczê³a siê w 1999 roku kiedy to zrobi³em prawo jazdy i jednoczeœnie dosta³em od taty swój pierwszy samochód w ¿yciu, który pos³u¿y³ mi oczywiœcie za bazê do tuningu, a by³ to nowiutki Daewoo Lanos SX, po modyfikacjach Lanos znalaz³ siê wówczas na ³amach trzech gazet i szybko sta³ siê w tamtym czasie wzorem godnym do naœladowania. Nastêpnymi moimi samochodami, równie¿ salonowymi, na które ju¿ samodzielnie w ca³oœci zapracowa³em :-) by³y odpowiednio: Honda Civic Sport stylizowana w ca³oœci na wersjê TYPE-R w posiadaniu od 2002 do 2007 roku, nastêpnie by³a Honda Civic TYPE-S równie¿ stylizowana na wersjê TYPE-R - GRAND PRIX, która to zdoby³a cztery puchary w kategorii „Profi” za najlepiej stylizowane auto, w posiadaniu od 2007 do 2011 roku i tak dojecha³em do prezentowanego OPLA którego posiadam od sierpnia 2011 roku do dziœ …

peda³ów OPC, lewarek zmiany biegów OPC, kierownica OPC, fotele OPC. Dekory deski oklejone bia³ym carbonem. Aluminiowa stopka pod stopê z logiem OPEL. Opis modyfikacji mechanicznych: Zawieszenie obni¿one o -30 mm. Parametry silnika s¹ modyfikowane za pomoc¹ wciœniêcia przycisku SPORT: silnik uzyskuje +30 NM, dodatkowo uk³ad kierowniczy dzia³a precyzyjniej, zawieszenie siê utwardza, a zegary zmieniaj¹ podœwietlenie na czerwone.

07

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

06

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Marka i model: Opel Insignia Rocznik: 2011 Silnik/moc obecna: 2.0 CDTI 160 KM 380 NM Felga/opona: 19''/8.5'' 245/40R19 Opis modyfikacji car-audio: Car Audio HERTZ


SEAT Leon 1.4 TSI 122 KM

DIESEL SERWIS

Nie jestem Golfem, uœwiadom to sobie

31-572 KRAKÓW ul. NIEPO£OMSKA 55

Chyba ci¹gle mamy kryzys i to pomimo odwo³ania go przez mi³oœciwie nam panuj¹cego. Faktem jest, ¿e bran¿a motoryzacyjna pewnie bêdzie jeszcze jakiœ czas zmagaæ siê z demonem dusigrosza, ale w koñcu od czego s¹ ksiêgowi. Tam siê da gorszy materia³, tu wytnie, tam skasuje markê i bilans wyjdzie na plus.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Czy nowy Leon wart jest kupienia? Jeœli nie chcesz innego samochodu z koncernu to z pewnoœci¹ tak. Inaczej zbyt ma³o jest zmian w stosunku do Golfa czy Octavii, a tak ostatnia potrafi byæ mocniejsza za mniejsz¹ cenê. Zdecyduj¹ niuanse i osobiste preferencje, jednak Leon nie ma wyraŸnych przewag na tle konkurentów. Dobrze opisuje go stwierdzenie wiele rzeczy dobrze, ale nic najlepiej, a to ju¿ spora wada. kdk

AUTOELEKTR

ONIKA

BOSCH COMMON RAIL

DIAGNOSTY KA SAMOCHODO WA

NAPRAWA I ADAPTACJA STEROWNIKÓW AIRBAG, ABS, ECU, IMMO... NAWIGACJE NAPRAWA FAP, DPF DOPASOWANIE SAMOCHODO WE KLUCZYKÓW RADIO-CODE NAPRAWA I OS£UGA UK£ADÓW KLIMATYZACJI

NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRʯNYCH

REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH

do samochodów osobowych i ciê¿arowych

Kraków, Al.Bora Komorowskiego tel./fax: (12) 411-92-85 (12) 411-64-43 pn.-pt.:7-20, sob.:8-14

TRANS - GUM

OPONY

KLIMATYZACJA

www.trans-gum.pl

Kraków, ul. Bratys³awska 1 tel. (12) 632 73 63 pn.-pt.:8-18, sob.:8-14 A APRAW N ¯ Kraków, ul. Prandoty 6-8 DA NIE SPRZE ¯ - WYWA¯E tel. (12) 410 76 22 MONTA pn.-pt.:8-18, sob.:8-14

CER MOTOR KRAKÓW ul. Przewóz 34a, 30-716 Kraków tel.: 12 653 00 21, 12 650 57 10 e-mail: krakow@cermotor.com.pl

IMPORTER

CZÊŒCI SILNIKOWYCH

TURBINY CZÊŒCI DO TURBIN

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIʯAROWE - MASZYNY ROLNICZE - MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID£OWE

DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

- czêœci mechaniczne i elektryczne - uk³ady zawieszenia i wspomagania - filtry, oleje, akumulatory

PRUSY 13, 32-010 Kocmyrzów tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352 www.auto-radar.pl

pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

od poprzednika, a system przyhamowania wewnêtrznego ko³a w zakrêcie sprawdza siê ca³kiem dobrze. Skromna jednostka pod postaci¹ silnika 1.4 TSI i mocy 122 koni mechanicznych to stary znajomy. Nic w tym z³ego bowiem zapewnia doœæ dobre osi¹gi niepopar te nadmiernym opilstwem. Do tej pory bycie nie Golfem wi¹za³o siê z pewn¹ gratyfikacj¹. I tak mo¿na by s¹dziæ, gdyby nie cennik VW. Podstawowy Golf z tym samym silnikiem kosztuje o ca³e 114,5 z³ mniej ni¿ Leon. Co prawda nie ma kilku gad¿etów z Seata w standardzie, ale sam fakt ju¿ o czymœ œwiadczy.

(MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne)

REGENERACJA WTRYSKIWACZY

SERWIS CZYNNY: PN. - PT.: 8 - 17

owców KATALOG dla kier

Tyle tylko, ¿e gdzieœ zapodzia³ siê duch ka¿dej z marek. Niby VW ma lepsze materia³y, ale jakoœ tak czasem nie widaæ sensu w dop³acaniu. Skoda mia³a byæ tani¹ mark¹, a tym czasem goni w cennikach ka¿dy matczyny model. W koñcu Seat. Jakiœ czas temu reklamowany jako „Auto emocion”, dzisiaj ju¿ chyba wcale. Jeszcze dziesiêæ lat temu Hiszpanie kombinowali i coœ im wychodzi³o. Pierwszy Leon Cupra zapewnia³ sporo przyjemnoœci. PóŸniej zabrnêli w vanopodobne auta dla kapeluszników. Owszem, mia³y po nawet 265 koni mechanicznych, ale wszystkie wygl¹da³y tak samo Ÿle jak Altea. Przód by³ nie do odró¿nienia, a na ty³ szkoda by³o patrzeæ. Teraz jednak przysz³o nowe. Seat albo Volkswagen zwar³ szyki i postanowi³ ostatni raz zawalczyæ o hiszpañsk¹ markê. Podobno nowy Leon jest ³adnym samochodem. Ju¿ mia³em siê o tym przekonaæ, gdy podstawiono Ibizê. Wszystko dobrze, ale mia³ byæ kompakt. Ludzie, co siê okazuje. Nowy Leon to Ibiza. Na sterydach. Przód jest identyczny. Z ty³u lampy s¹ nieco bardziej sp³aszczone. Innych ró¿nic nie ma. Ca³a sylwetka i koncepcja mo¿e siê podobaæ. Wielka szkoda, ¿e zabrak³o chocia¿ jednej konkretnej rzeczy, dziêki której mo¿na by odró¿niæ oba samochody. Nie ma sensu dop³acaæ blisko dziesiêciu tysiêcy, chyba, ¿e siê lubi wygl¹daæ na pok¹sanego przez pszczo³y. Jak widaæ pewnie rzeczy siê nie zmieniaj¹, a Seat funduje powtórkê z rozrywki. S¹ drobne zmiany we wnêtrzu, chocia¿ ca³oœæ tonie w morzu czarnego plastiku. Dla mocno obeznanych w nowym Golfie widaæ równie¿ miejsca, gdzie przyoszczêdzono. Lubi¹cy gubiæ klucze bêd¹ bardzo zadowoleni iloœci¹ schowków do przeszukania. Ponownie nic siê nie marnuje, wskaŸniki s¹ dziwnie znajome, pewnie Audi mia³o nadmiar na magazynie. Ewidentny plus to wyposa¿enie. Siedem 08 poduszek, asystent pasa ruchu, system

osobowych, ciê¿arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

O wiele lepiej radz¹ sobie in¿ynierowie. Dziêki unifikacji i mo¿liwoœci ¿onglowania czêœciami na przestrzeni ró¿nych firm, koncern mo¿e na jednej platformie budowaæ ca³¹ gamê modelow¹. WeŸmy przyk³ad z grupy VAG. Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda i oczywiœcie VW. Ducatti mimo, ¿e w³oskie te¿ jest ich. To rodzi pole do kreatywnoœci. Stare Audi A4 B7 pod p³aszczykiem nowego Seata Exeo. Octavia, Leon, Jetta i Golf to w³aœciwie to samo. W koñcu jest taniej.

multimedialny to niemal przedsionek klasy premium. Pewne ró¿nice w stosunku do Golfa, Octavii i A3 s¹ w prowadzeniu. Konkurenci z tego samego koncernu je¿d¿¹ bardziej komfortowo, lepiej t³umi¹ nierównoœci. Co prawda Leon niby prowadzi siê bardziej z pazurem, ale ciê¿ko to wyczuæ. Tylna belka skrêtna nie poprawia wizerunku samochodu z zaciêciem sportowym. Golf z tym silnikiem ma ju¿ wielowahaczowe zawieszenie mimo ma³ej ró¿nicy w cenniku. Na obronê Leona mo¿na zapisaæ to, ¿e jest zwinny i l¿ejszy

NAPRAWA POJAZDÓW

REKLAMY / OG£OSZENIA

Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl), Foto: Seat Press

tel./fax 12 686 13 78 kom. 505 269 716 500 272 822

Czêœci do wszYstkich aut

TEST

09


Modeka Megan Lady

Kraków, Walewskiego 19

Baba po Garach test Modeka Megan Lady

(przecznica z Bronowickiej)

OPONTEX

Piotr Ziarko

Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

FPHU Strefa Serwisowa

Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, 30-685 Kraków, tel./fax: 12 264 70 70 zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 13.00

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

FELGI STALOWE I ALU

owców KATALOG dla kier

10

Plusy: Doskona³a wentylacja; Wypinana membrana; Du¿o kieszeni Minusy: Jasne wstawki szybko siê brudz¹; Krój móg³by bardziej podkreœlaæ damsk¹ sylwetkê

12 636-61-36 501 44-10-10 www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Modeka to firma, która ma ju¿ ponad 65-letni¹ historiê. W Polsce znana jest ju¿ od 10 lat. Cieszy nas fakt, ¿e ten niemiecki producent wypuszcza na rynek coraz wiêcej modeli dedykowanych specjalnie dla kobiet. W chwili obecnej samych kurtek tekstylnych dla Pañ jest ju¿ 15!! To ca³kiem sporo… pytanie tylko czy w parze z iloœci¹ idzie, jakoœæ? [pierwsze wra¿enie] Po rozpakowaniu tej kur tki pierwsze, co rzuci³o siê w oczy to kolorystyka. Megan Lady dostêpna jest w dwóch wariantach, klasycznym czarnoszarym oraz bardziej odwa¿nym wydaniu niebiesko-popielatym z czarnymi wstawkami, któr y mia³am okazje testowaæ. I przyznam szczerze, ¿e w takim zestawieniu ta kurtka wygl¹da ca³kiem ciekawie w szczególnoœci, ¿e na polskich drogach niczym na nowojorskich alejach mo¿na spotkaæ g³ównie ludzi w czarnych uniformach. Kurtka ta jest zdecydowanie l¿ejsza od innych modeli prezentowanych przez tego producenta. Dziêki czemu, a¿ chce siê j¹ zak³adaæ, a po wypiêciu membrany oraz podpinki naprawdê nie czujemy jej wagi. Kolejnym elementem, który zaskakuje to suwak wszyty pod ukosem. [funkcjonalnoœæ] Kurtka jest trzy warstwowa, dziêki czemu mo¿emy w niej jeŸdziæ przez ca³y rok. Gdy pada deszcz wpinamy membranê Humax® ZLiner, a gdy robi siê zimno do dyspozycji mamy jeszcze podpinkê. W naprawdê ciep³e dni kurtka spisuje siê znakomicie. Jest przewiewna po wypiêciu dwóch warstw, a dodatkowo do dyspozycji mamy systemu Air Draft. Z przodu otwierane, mocowane na silny magnes panele wentylacyjne z siateczki mesh, a z ty³u dwa klasyczne wywietrzniki. Dodatkowo wzd³u¿ rêkawów mamy rozlokowane zamki wentylacji Airvent. Za co Megan Lady nale¿y siê du¿y plus. A jak siê spisuje ten model w deszczu? Testuj¹c Yamahê FZ8 mia³am okazjê kilka razy jeŸdziæ w ulewie... Podkreœlam ULEWIE i sama kurtka spisa³a siê wyœmienicie. Wystarczy mieæ dobrze dopasowane rêkawiczki z membran¹, aby woda nie wlewa³a siê przez rêkaw do œrodka. Dziêki czemu niestraszne nam bêd¹ ¿adne opady. A jak spisa³y siê zewnêtrzne kieszenie? No có¿. To chyba najwiêkszy mankament tego modelu... W pierwszym dniu jazdy w deszczu dosta³o siê do œrodka kilka kropel wody. Na ca³e szczêœcie telefon nie ucierpia³! Lecz gdy w kolejnym dniu mia³am jeŸdziæ motocyklem to intuicyjnie schowa³am komórkê do wewnêtrznej kieszeni... I to by³a trafna decyzja, bo kolejnej próby kieszenie nie wytrwa³y - portfel mia³am mokrusieñki, a pieni¹dze musia³am póŸniej suszyæ na kaloryferze. Jak siê póŸniej okaza³o producent zastosowa³ ostrze¿enie wszywaj¹c specjaln¹

metkê z has³em non-waterproof (czyt. nie wodoodporne), ale jako "blondyna" oczywiœcie nie dostrzeg³am s³owa "non" umieszczonego na samej górze przy szwie... kto by siê spodziewa³, ¿e Niemcy bêd¹ tak dbaæ o swoich klientów i ostrzegaæ ich, ¿e kieszeñ mo¿e nie wytrzymaæ nawa³nicy. [detale] Krój Megan Lady jest przystosowany do damskiej sylwetki. Na dole znajdziemy œci¹gacze, które pozwol¹ dostosowaæ kurtê do naszych bioder. Model ten zaskakuje nowymi rozwi¹zaniami, które podkreœlaj¹ postêp niemieckiego producenta i chêæ dalszej ekspansji na r ynku kobiecych ubrañ motocyklowych. Kieszeni w tej kurtce jest wyj¹tkowo du¿o!! Dwie zewnêtrzne, kolejna schowana zaraz po rozpiêciu zewnêtrznego suwaka na wysokoœci klatki piersiowej (jest to idealne miejsce na schowanie dokumentów). Prócz tego, ¿e sama kieszeñ jest wodoodporna otrzymujemy jeszcze saszetkê, która jest wpiêta tak, aby nie wypad³a i jak g³osi napis jest tak¿e wodoodporna, wiêc nasze prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny powinny byæ bezpieczne. Zagl¹daj¹c dalej w samej kurtce znajduj¹ siê jeszcze dwie wewnêtrzne kieszenie, które spokojnie pomieszcz¹ kilka drobiazgów. Za co trzeba pochwaliæ Modekê to za fakt, ¿e w podpince te¿ zamontowa³a kieszenie: pierwsz¹ dedykowan¹ dla telefonu (smartphone spokojnie siê zmieœci) oraz drug¹ zdecydowanie wiêksz¹, w której spokojnie schowamy portfel. [bezpieczeñstwo] Na ramionach i ³okciach znajduj¹ siê protektory SaS-Tec certyfikowane wg EN 1621-1. A na plecach zosta³ umieszczony wyjmowany protektor plecowy SaS-Tec certyfikowany wg EN 1621-2. Ca³y komplet pod wp³ywem ciep³a dopasowuje siê do cia³a. Ochraniacze nie krêpuj¹ ruchów. Wszystkie znajduj¹ siê w kieszeniach zapinanych na rzepy, dziêki czemu z ³atwoœci¹ je wyjmiemy, gdy bêdziemy chcieli wypraæ kurtkê. Dodatkowo kurtka wyposa¿ona zosta³a w odblaski 3M Scotchlite®. [podsumowanie] Megan Lady to dobra, damska kurtka. Która idealnie sprawdzi siê do jazdy w mieœcie oraz na weekendowe wycieczki. Zarówno do jazdy skuterem, jak i motocyklem. Jeœli ktoœ nie boi siê krzykliwych kolorów albo wrêcz lubi siê wyró¿niaæ na drodze z pewnoœci¹ polubi ten model. Jedynej rzeczy, jakiej mi brakowa³o to lekkiego wciêcia w tali, aby móc podkreœliæ damsk¹ sylwetkê, przez co kurtka wydawa³aby siê mniej toporna... po prostu by nas nie pogrubia³a drogie Panie ;) kdk

NOWE

I U¯YWANE WULKANIZACJA M O N TA ¯ K Ó £ WYWA¯ANIE KOMPUTEROWE

Testujemy nowoœæ Modeki. Now¹ trzywarstwow¹ kurtkê tekstyln¹ Megan Lady. Model ten zosta³ zaprojektowany specjalnie dla kobiet, które du¿o je¿d¿¹ po mieœcie, ale tak¿e lubi¹ polataæ gdzieœ dalej w weekendy. Jak kurtka sprawdza siê w praktyce? Weronika Kwapisz (Ÿród³o: babapogarach.pl)

OPONY

Czêœci do wszYstkich aut

TEST

11


Czêœci nowe i u¿ywane do samochodów dostawczych Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków

MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWY BIE¯¥CE WULKANIZACJA ELEKTROMECHANIKA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓ£

Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel. 12 412 30 16 pn.-pt.: 8:00 - 16:00 www.mechanikapojazdowa.go3.pl

tel. 602 33 87 18, 12 653 00 51

biuro@p2000.com.pl, www.p2000.com.pl

Wies³aw Banachowicz

AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY

www.driftpolska.pl driftpolska@gmail.com zapraszamy pon.-pt.: 9:00-19:00 sb.: 9:00-13:00

DROBNE US£UGI, NAPRAWY BIE¯¥CE TYPU: WYMIANA OLEJU, HAMULCÓW, FILTRÓW, T£UMIKÓW SPRZEDA¯ OPON NOWYCH I U¯YWANYCH, WYMIANA I NAPRAWA - £ATANIE OPON, PRZECHOWALNIA OPON

SERWIS

ZAKRES

Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich s.c.

Sklep: tel. 12 423 50 88 w. 21 tel. 12 296 36 57 Kraków, ul. Podskale

Serwis: tel. 12 423 50 88 w. 22 tel.kom. 502 123 334

11a

(rejon Ronda Matecznego)

WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U¯YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PRZECHOWALNIA OPON - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY ! ! ! ul. Klonowica 15 c , tel: 606 215 309

Castrol

US£UG

32-020 Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) 278 18 21, 602-138-246 www.felgi-naprawa.krakow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

SPECJALIZACJA ZAK£ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe

opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa¿amy GRATIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A TEL. 12 644-37-43 CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00 www.fijalkow.pl

OLEJE SILNIKOWE Castrol

zakupione w naszej firmie KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£ oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£ ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ PRANIE TAPICERKI POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM k i n t a p³ ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW PNEUMATYCZNE SMAROWANIE T VA ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO ~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI NAPRAWA ZAWIESZEÑ

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

NAPRAWA FELG MAREK CZAJA

Authorised Dealer owców KATALOG dla kier

ul. Stadionowa 1, Kraków tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160

Czêœci do wszYstkich aut

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

Castrol

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Czêœci do wszYstkich aut

akumulatory, czêœci, akcesoria, chemia, kosmetyki samochodowe, gad¿ety, œruby, nakrêtki, szpilki, zawory, wentyle, pierœcienie centruj¹ce, œruby i nakrêtki przeciwkradzie¿owe

PE£NY

owców KATALOG dla kier

60z³

SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. Drift Polska Krzysztof Machaj os. Dywizjonu 303 nr 3, Kraków tel. 12 641 82 40, 694 476 544

AUTO

12

od

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

PRZEK£ADKI

13


PREZENTACJA

Porsche Macan

Porsche Macan wreszcie jest! Na pocz¹tku kwietnia przysz³ego roku klienci bêd¹ mogli odebraæ pierwsze egzemplarze nowego modelu Porsche Macan. Ten ciekawie zapowiadaj¹cy siê kompaktowy SUV o sportowym duchu bêdzie wytwarzany z zachowaniem najwiêkszej dba³oœci o precyzjê wykonania i jakoœæ produktu..

918 Spyder jest ju¿ uznawany za pojazd, który pchn¹³ do przodu stylistyczne DNA Porsche. Macan przyjmuje ten aktualny kod DNA. Na przyk³ad podstawowy kszta³t g³ównych reflektorów jest oparty na kszta³cie lamp 918 Spyder, a przet³oczenia na dole przednich i tylnych drzwi przywo³uj¹ na myœl dolne krawêdzie drzwi wnêtrza tego hybrydowego samochodu super-sportowego.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Niskie fotele przednie, pochy³a konsola œrodkowa oraz wyœwietlacz i koncepcja obs³ugi, szeroka gama opcji indywidualnego dostosowywania – we wnêtrzu zauwa¿a siê zarówno poczucie czegoœ dobrze znajomego, jak i wyró¿niaj¹ce siê nowe cechy takie jak nowa sportowa kierownica wielofunkcyjna. W kokpicie Macana odnaleŸæ mo¿na ca³y charakter znany z samochodów sportowych. Wzrok natychmiast przyci¹ga standardowa sportowa kierownica wielofunkcyjna o ca³kowicie nowej konstrukcji i jednoczeœnie opartej na 918 Spyder. Dodatkowe przyciski wielofunkcyjne standardowo s³u¿¹ce do obs³ugi telefonu, radia, komputera pok³adowego wraz z ergonomicznie umieszczonymi ³opatkami zmiany biegów uwalniaj¹ zarówno rêce kierowcy, które mog¹ trzymaæ kierownicê i pozwalaj¹ zachowaæ koncentracjê na drodze. Trzy okr¹g³e tarcze z centralnie umieszczonym obrotomierzem ³¹cz¹ siê tworz¹c >>>>

R A B A T U

Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A.

Z K A T A L O G I E M

30-969 Kraków ul. Ujastek 11 tel. 12 681 82 54 fax 12 681 81 64 www.transbud.com.pl e-mail: bosch@transbud.com.pl

Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê¿arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp1, cp2, cp3 wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld

Stacja Demonta¿u Pojazdów

SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu Kraków

dysponujemy w³asnym transportem

G³ogoczów 819

sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹!

Wadowice Myœlenice

mo¿liwy monta¿ w naszym serwisie

opony nowe i u¿ywane

tel. 12/ 273 07 25, tel. kom. 886 699 832, e-mail: demot@demot.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

14

W wersji modelowej Macan S oraz Macan S Diesel przet³oczenia te s¹ standardowo lakierowane w kolorze Lava Black. W Macan Turbo przet³oczenia boczne s¹ lakierowane w takim samym kolorze co nadwozie (opcja dla Macan S i Macan S Diesel), co dodatkowo nadaje samochodowi klasycznej elegancji. Dostêpne dla wszystkich modeli opcjonalnie przet³oczenia z Genuine Carbon dodatkowo podkreœlaj¹ spor towy charakter Macana. Kolejnym

Macan zaprasza do œrodka Nacisk na zwinnoœæ i szerokoœæ przenosi siê do wnêtrza Porsche Macana. Wyrafinowane linie, precyzyjne przejœcia i wysoka jakoœæ wykonania tworz¹ harmonijne po³¹czenie sportowego charakteru, jakoœci i elegancji.

5%

owców KATALOG dla kier

Widok boczny z jego sportow¹ lini¹ opadaj¹cego dachu tworzy ostry profil i podkreœla dynamiczny charakter pojazdu, podczas gdy linie biegn¹ce do ty³u pojazdu uwydatniaj¹ szerokie, wyraŸnie zarysowane b³otniki. Wraz z tym, co jest nazywane rysunkiem okna (krawêdzie wszystkich bocznych powierzchni przeszklonych) i kszta³t s³upka D stanowi¹ uk³on w stronê stylistyki 911. Kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹ stylistyki widoku bocznego i innym sposobem indywidualizacji pojazdu s¹ przet³oczenia w dolnej czêœci drzwi przednich i tylnych; jako opcja mog¹ one byæ wykonane z ró¿nych materia³ów. Stylistyka tych przet³oczeñ bocznych przypomina dolne krawêdzie drzwi 918 Spyder, podobne jak przednia os³ona progów drzwi. W po³¹czeniu z wyrafinowanym klamkami drzwi sprawia to, ¿e drzwi wydaj¹ siê wê¿sze, a boki wygl¹daj¹ znacznie bardziej sportowo i op³ywowo.

elektrycznie otwieranej tylnej klapy zosta³ ukryty u nasady ramienia wycieraczki, a tablicê rejestracyjn¹ umieszczono w dolnej czêœci ty³u nadwozia. Tylne œwiat³a Macana s¹ kolejn¹ rzucaj¹c¹ siê w oczy cech¹: niezwykle zwarty trójwymiarowy design i technologia LED to kolejne odniesienie do 918 Spyder. We wszystkich modelach tylny dyfuzor jest otoczony z dwóch stron dwoma koñcówkami (okr¹g³¹ w Macan S i Macan S Diesel i kwadratow¹ w przypadku odmiany Turbo). Wszystkie modele s¹ dostêpne z opcjonalnymi sportowymi koñcówkami rur wydechowych wykonanych z chromowanej stali nierdzewnej.

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

osi¹gów. Na przyk³ad charakterystyczny rysunek bocznego okna i pochy³ej linii dachu w tylnej czêœci, w Porsche nazywane Flyline, s¹ czytelnym uk³onem w stronê 911. Tylne b³otniki maj¹ równie¿ miêkki profil cechuj¹cy model 911.

Subtelne linie i harmonijne krzywizny ty³u to po³¹czenie sportowego charakteru i elegancji. Specjalnie zaprojektowano du¿y, spokojny stylistycznie ty³, aby pojazd wygl¹da³ na szerszy. ¯eby zachowaæ ten czysty wygl¹d, w³¹cznik

Czêœci do wszYstkich aut

Stylistyka Dziêki harmonijnym proporcjom Macan ma zwart¹, solidn¹ budowê i trzyma siê blisko drogi. Nawet podczas postoju szczegó³y konstrukcyjne zaczerpniête z samochodów sportowych Porsche podkreœlaj¹ to, co Macan ma do zaoferowania pod wzglêdem

wyró¿niaj¹cym siê szczegó³em stylistyki Macana jest nieprzerwana linia progu. Wraz z d³ugim czarnym spoilerem dachowym cecha ta dodaje stylistyce pojazdu p³ynnoœci. Ogumienie o ró¿nych wymiarach ma do 265 mm szerokoœci na przedniej osi i 295 mm szerokoœci na osi tylnej. Wraz z ko³ami o wielkoœci do 21 cali opony tak¿e podkreœlaj¹ sportowe aspiracje Macana.

REKLAMY / OG£OSZENIA

Wprowadzaj¹c do produkcji model Macan, niemiecki koncern chce poszerzyæ swoj¹ obecnoœæ w segmencie SUV, ciesz¹cym siê wielkim popytem na ca³ym œwiecie. Macan, jako lekki, ³atwy w prowadzeniu i posiadaj¹cy typowe cechy Porsche, sprzyjaæ bêdzie dalszej ekspansji firmy w omawianym segmencie.

15


Porsche Macan

Dane adresowe

Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, wy³¹cznik zap³onu jest umieszczony na lewo od kierownicy, tradycyjnie dla modeli Porsche. Pochylona do przodu konsola œrodkowa z wysoko ustawion¹ dŸwigni¹ zmiany biegów w sposób typowy dla samochodów wyœcigowych wci¹ga kierowcê jeszcze dalej do kokpitu. Przyciski najwa¿niejszych funkcji s¹ logiczne pogrupowane na konsoli œrodkowej, co pozwala na prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê poszczególnych funkcji.

Skrzynia PDK standardowo Po raz pierwszy w nowej linii modelowej Porsche wszystkie warianty Macana standardowo wyposa¿one s¹ w 7biegow¹ skrzyniê biegów o wysokich osi¹gach Porsche Doppelkupplung (PDK). Do zalet konstrukcyjnych tej skrzyni nale¿¹ dynamiczne osi¹gi przy ruszaniu, niezwykle szybka zmiana biegów bez przerywania si³y poci¹gowej,

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Napêd W momencie premiery rynkowej Porsche Macan bêdzie dostêpny w trzech wersjach do wyboru: - Macan S: silnik 3-litrowy V6 biturbo 340 KM - Macan S Diesel: 3-litrowy turbodiesel V6 258 KM - Macan Turbo: silnik 3,6litrowy V6 biturbo 400 KM

ku to 266 km/h. Niemiecki producent zapowiada, ¿e Porsche Macan Turbo bêdzie spala³ w cyklu mieszanym œrednio oko³o 8,9-9,2 l/100 km (wed³ug NEDC), przy emisji CO2 na poziomie 208-216 g/km.

U

CONTITECH

HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH Wieliczka, ul. Narutowicza 24 tel. 12 686 30 60, 12 686 30 61 tel. 12 686 10 66, 12 686 10 55 www.autoeuro.com.pl

RABAT DLA TAXI DOSTAWA GRATIS

PASKI KLINOWE I ROZRZ¥DU

KNECHT

FILTRY

SONDY, ŒWIECE

HAMULCE

ELEMENTY ZAWIESZENIA

PANEWKI

HAMULCE

USZCZELKI

ELEKTRYKA

LEGENDA

UK£ADY ROZRZ¥DU

Us³ugi

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41 Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14 Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15 Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96 Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48 Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04 Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60 Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30 Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45 Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15 Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86 Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55 Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33 Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90 S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON

S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504 Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77 Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74 Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF,

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46 Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20 Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21 Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11 Kraków, ul. Kapelanka 37, tel. 12 259 06 50 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39 Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60 Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51 Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00 Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

S, M, O, K, G, R S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05 Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01 Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36 Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71 Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49 Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF

PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; FS 95: FuelSave 95; FSD: FuelSave Diesel; VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US£UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

Z£OMOWANIE POJAZDÓW - ZAŒWIADCZENIA SKUP POJAZDÓW

tel: 515 10 10 13

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

AMORTYZATORY

Asortyment paliw

owców KATALOG dla kier

16

SPRZÊG£A

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

L - DETA T R U H

Nazwy firm i ich znaki towarowe zosta³y u¿yte w celach informacyjnych i s¹ zastrze¿one przez ich w³aœcicieli

Wed³ug zapowiedzi producenta, model Porsche Macan S Diesel bêdzie charakter yzowa³ siê œrednim zu¿yciem paliwa na poziomie miêdzy 6,1 a 6,3 l/100 km w cyklu mieszanym (wed³ug NEDC), co odpowiada emisji dwutlenku wêgla na poziomie miêdzy 159 a 164 g/km. Osi¹gi? Kierowca omawianej wersji bêdzie w stanie rozpêdziæ siê od 0 do Maria Sharapova, ambasadorka Porsche, na prezentacji modelu Macan na L.A. Auto Show 2013 100 km/h w czasie zaledwie 6,3 sekundy (6,1 sekundy w aucie z opcjonalnym pakietem Sport Chrono), natomiast prêdkoœæ krótkie czasy reakcji, niskie zu¿ycie paliwa oraz wysoki maksymalna wynosi 230 km/h. komfort zmiany biegów. Jak w prawie wszystkich pojazdach Porsche wyposa¿onych w PDK s¹ dwie prowadnice dr¹¿ka Warto podkreœliæ, ¿e wspomniana wy¿ej 400-konna jednostka 3.6 skrzyni biegów: po prawej stronie wymagany poziom V6 to zupe³na nowoœæ w ca³ej gamie marki Porsche. Pracuj¹cy pod prze³¹czania w³¹cza siê za pomoc¹ typowej dŸwigni biegów mask¹ modelu Macan Turbo, omawiany silnik zapewnia kierowcy Porsche, natomiast za pomoc¹ prowadnicy po lewej przyspieszenie 0-100 km/h w czasie zaledwie 4,8 sekundy, nato- stronie biegi mo¿na prze³¹czaæ rêcznie lub za pomoc¹ miast w przypadku wersji wyposa¿onej w pakiet Sport Chrono mo¿e standardowych ³opatek na kierownicy. to byæ nawet 4,6 sekundy. A prêdkoœæ maksymalna? W tym wypad>>>>

REKLAMY / OG£OSZENIA

>>>> zestaw wskaŸników. W prawej tubie umieszczono kolorowy wyœwietlacz o wysokiej rozdzielczoœci i przek¹tnej 4,8 cala.

WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH

PREZENTACJA

17


PREZENTACJA

Porsche Macan

Maria Sharapova ambasadorem Porsche Porsche podpisa³o umowê z Mari¹ Sharapov¹ w ramach której sta³a siê ona ambasadorem marki. Wspó³praca z 26-cio letni¹ tenisistk¹ urodzon¹ w Rosji, a mieszkaj¹c¹ w Stanach Zjednoczonych zosta³a podpisana na trzy lata i obejmuje globaln¹ kampaniê komunikacyjn¹. "To jest naprawdê wyj¹tkowy dzieñ dla mnie. Mam zaszczyt zwi¹zaæ siê z jedn¹ z najlepszych marek na œwiecie, to takie niesamowite wyró¿nienie" powiedzia³a Sharapova podczas jej prezentacji w Stuttgarcie. Maria Sharapova urodzi³a siê w mieœcie Niagañ na Zachodniej Syberii w kwietniu 1987 roku. Gdy mia³a siedem lat wyjecha³a do Bradenton na Florydzie (USA). Dwa lata póŸniej zosta³a przyjêta do œwiatowej s³awy Akademii Tenisa Nick Bollettieri. W 2004 roku, w wieku 17 lat, na kortach w Wimbledonie, wygra³a swój pierwszy turniej wielkoszlemowy zostaj¹c trzecim najm³odszym zawodnikiem w historii. Ten wyczyn powtórzy³a nastêpnie w pozosta³ych trzech turniejach Wielkiego Szlema: US Open 2006, Australian Open 2008 i French Open 2012. Do tej pory, Maria Sharapova wygra³a w sumie 28 tytu³ów w singlu, zdoby³a równie¿ srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku w Londynie. Zaanga¿owana jest w dzia³alnoœæ Fundacji "Maria Sharapova" dzia³aj¹cej na rzecz dzieci na ca³ym œwiecie w osi¹ganiu ich marzeñ.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. PROSTOWANIE FELG

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24 e-mail: centrogum@driver-polska.pl ®

CENTRO GUM SERWIS WYMIANY

OPON

Pompowanie kó³ azotem Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14

Przegl¹d w sk³ad którego wchodzi kontrola: oœwietlenia, uk³adu wydechowego, zawieszenia, uk³adu kierowniczego, uk³adu hamulcowego, jakoœci oraz poziomu p³ynów. SERWIS AUDI-VW-SEAT-SKODA Dodatkowo: Kraków, ul. Przysz³oœci 10 badanie akumulatora i jego ³adowania. tel. 12 636 96 91 (kupon wa¿ny przy obs³udze usterek przegl¹dowych, Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu)

e-mail: w@nedzka.pl www.nedzka.pl

"Przedœwi¹teczny przegl¹d"

tel. 12 648 18 19 www.vulko.pl

Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu

Nielimitowany roczny pakiet obs³ugi prawnej z zakresu prawa komunikacyjnego Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zeskanowaæ poni¿szy kod QR lub wejœæ na stronê www.kdk2013.trynid.pl i zamówiæ us³ugê.

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

£G SERWIS ul.Pó³³anki 30 ( miêdzy przejazdami kolejowymi)

30-740 Kraków tel. 607 939 500 e-mail: info@autoserwis.co www.autoserwis.co

Wymiana 4 szt opon na felgach stalowych do 16" z wywa¿eniem oraz napompowaniem azotem Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu.

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

tel. informacyjny: 12 632 09 32, 66 226 22 88

0 ,00 1 ,90 19 ,00 40 ,00 60 ,01

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

komunikacja

kwota do zap³aty

kupony wa¿ne do 15.01.2014

Przegl¹d i kontrola uk³adów: kierowniczego, napêdowego, hamulcowego, zawieszenia i wydechowego. Sprawdzenie stanu klimatyzacji, oœwietlenia oraz poziomu p³ynów

Kraków Os. 2 Pu³ku Lotniczego 2b

zeskanuj kod i zamów us³ugê

18

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Foto: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. oraz Porsche Press

wejdŸ na www.kdk.pl/zam_gazety.htm i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Informacji dostarcza

... ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU

zeskanuj kod i zamów

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Druga wersja podwozia Macan stanowi po³¹czenie konstrukcji ze sprê¿ynami stalowymi i systemu PASM, który jest standardem w sztandarowym modelu Macan Turbo. System PASM mo¿na wybraæ jako opcjê dla Macan S oraz Macan Diesel S. Po³¹czenie konstrukcji ze sprê¿ynami stalowymi i PASM pozwala pojazdowi jeszcze skuteczniej spe³niaæ wysokie standardy dla d³ugodystansowego komfortu, osi¹gów i elastycznoœci. Ten wariant podwozia oferuje znacznie lepsze roz³o¿enie amortyzacji zawieszenia w trzech programach PASM (Comfort, Sport i Sport Plus) za naciœniêciem jednego przycisku.

Trzeci¹ wersj¹ podwozia Porsche Macan, niespotykan¹ w tym segmencie pojazdów jest opcjonalne zawieszenie pneumatyczne obejmuj¹ce system poziomowania, regulacjê wysokoœci i PASM. Ten wariant podwozia równie¿ spe³nia najwy¿sze wymagania dotycz¹ce komfor tu, sportowego zachowania i osi¹gów. W porównaniu do konstrukcji ze sprê¿ynami stalowymi Macan z zawieszeniem pneumatycznym jest o 15 mm ni¿szy na normalnym poziomie, a zwi¹zane z tym obni¿enie œrodka ciê¿koœci oferuje zarówno zwiêkszenie dynamiki jazdy, jak i poprawê komfortu. Zawieszenie pneumatyczne utrzymuje sta³¹ pozycjê pojazdu automatycznie, bez wzglêdu na roz³o¿enie obci¹¿enia. Przeœwit mo¿na dostosowaæ do trzech ró¿nych poziomów ustawienia: wysoki (High Level I), normalny (Normal Level) i niski (Low Level). Przy ustawieniu High Level I przeœwit jest wiêkszy o 40 mm ponad normalny, przy czym maksymalny przeœwit wynosi 230 mm. Opcjê tê w³¹cza siê za pomoc¹ przycisku off-road i mo¿na z niej korzystaæ przy prêdkoœciach od 0 do 80 km/h. kdk

owców KATALOG dla kier

Trzy rodzaje podwozia w Porsche Macan Dla nowego Porsche stworzono trzy wersje podwozia. Konstrukcja ze sprê¿ynami stalowymi spe³nia najwy¿sze wymagania standardów dotycz¹cych osi¹gów, przyjemnoœci z jazdy, mo¿liwoœci jazdy terenowej i komfortu. Spójna filozofia lekkiej konstrukcji zawarta w aluminiowych osiach i elementach podwozia ma swój wk³ad w dynamikê jazdy i komfort. Oœ przednia ma konstrukcjê opart¹ na uk³adzie piêciu wahaczy, natomiast oœ tyln¹ tworz¹ wahacze w uk³adzie trapezowym. Na tylnej osi oddzielny uk³ad sprê¿yn i amortyzatorów na noœniku ko³a poprawia komfort jazdy i reakcjê amortyzatorów poprawiaj¹c¹ w³aœciwoœci jezdne. Taki uk³ad jest tak¿e odpowiedzialny za du¿¹ szerokoœæ ³adunkow¹ baga¿nika.

ZADOWOLENIE NASZYCH CZYTELNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA¯NIEJSZEGO NI¯ SZYBKIE, PEWNE I BEZ SZUKANIA INFORMACJE, DLATEGO ...

www.kdk.pl

19


WYWIAD

Mateusz Lisowski

Gor¹ce serce, ch³odna g³owa W markowych pucharach grupy Volkswagena wygra³ niemal wszystko, co by³o do wygrania. Triumfowa³ za kierownic¹ Octavii, Scirocco i Golfa, szczêœcia zabrak³o mu tylko w Leonie. Po tych trzech zwyciêstwach czas na drugie podejœcie Mateusza Lisowskiego do œcigania w wy¿szych seriach.

tel. 501 172 488 31-572 Kraków ul. Niepo³omska 54

mechanika, elektronika sprzeda¿ oryginalnych czêœci do Renault remonty silników - benzyna, diesel remonty mechaniczne aut zabytkowych

Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoϾ samochody francuskie Regeneracja

tylnych

belek Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

TEL. 12 269 65 70 602 802 557

AUTOELEKTRONIKA - KLIMATYZACJA

www.airbag.krakow.pl ul. £any 28, Kraków-Ruczaj (wjazd od ul. Pszczelnej)

specjalizacja airbag

AUTOELEKTRONIKA KLIMATYZACJA naprawa modu³ów elektronicznych sterowniki, immobilisery, RADIOCODE, liczniki itp. pe³na diagnostyka komputerowa pn.-pt. 9-17, sb. wg uzgodnieñ

sprzeda¿ - serwis ul. Prandoty 6

(zak³ad przeniesiony z ul. Krowoderskiej 60)

/12/ 412 62 41 czynne: pn.-pt.: 9.00 - 18.00, sob.: 9.00 - 13.00

Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32 e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc

zeskanuj kod i sprawdŸ e-wersje

Reklama:

tel. (12) 632 09 32 tel. 609 370 869 e-mail: reklama@kdk.pl Zamawianie internetowego wydania gazety:

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG" 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze¿one. "KATALOG dla kierowców" dzia³a w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U. z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjête zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Fotografie, znaki graficzne firm oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW, numer zamkniêto: 27.11.2013 zdjêcia bazowe na pierwszej stronie: PhotoXpress oraz Porsche Press

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Czêœci do wszYstkich aut

AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C.

AKUMULATORY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KOMPLEKSOWE naprawy WSZYSTKICH marek

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

Specjalizacja auta FRANCUSKIE

www.katalogdlakierowcow.pl

fragment tekstu pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta¿u prasy.

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

WRC: Uruchamiamy wyobraŸniê. Jestem m³odym zawodnikiem, który debiutuje w wyœcigach samochodów turystycznych. Ty jesteœ moim kumplem i przychodzê do ciebie z pytaniem: „Mateusz, jak odnosiæ sukcesy w tego typu cyklach?”. Co mi doradzisz? Mateusz Lisowski: Odpowiem, ¿e trzeba siê przede wszystkim porz¹dnie przygotowaæ zarówno fizycznie, jak i mentalnie. To musi iœæ ze sob¹ w parze. Wa¿na jest harmonia, która sprzyja osi¹ganiu dobrych rezultatów. Oczywiœcie, do odniesienia sukcesu potrzebny jest jeszcze talent i kilometry przejechane na torze. Liczba tych drugich niemal zawsze zale¿y jednak od tego, jakim bud¿etem dysponuje zawodnik. W trakcie sezonu trzeba siê koncentrowaæ na tym, by jeŸdziæ dynamicznie, ale równo, tak by w g³upi sposób nie gubiæ punktów. Trzeba wiêc mieæ gor¹ce serce i ch³odn¹ g³owê. W tym sezonie piêæ razy wygrywa³eœ w kwalifikacjach i dwa razy by³eœ drugi. Z czego wynika twoja dobra forma w tych sesjach? Wiem, ¿e czasówka jest niesamowicie wa¿na, wiêc przed wyjazdem na tor staram siê byæ maksymalnie skoncentrowany na zadaniu, jakie mam do wykonania. Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e kluczowe jest zachowanie spokoju i unikanie b³êdów, by przejechaæ jak najczystsze kó³ko. Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿eby wstrzeliæ siê w odpowiedni moment na torze, nie utkn¹æ za innymi zawodnikami. Wa¿na jest równie¿ kondycja opon – do szybkiego kó³ka najlepiej przymierzyæ siê w³aœnie wtedy, kiedy czujemy, ¿e gumy daj¹ najwiêcej przyczepnoœci. Czym siê ró¿ni¹ twoje przygotowania mentalne do kwalifikacji od tych przed wyœcigiem? Koncentrujê siê niemal identycznie, bo cele s¹ te same, czyli zwyciêstwo i przejechanie dystansu wyœcigu czy okr¹¿enia w jak najkrótszym czasie. Moje rytua³y s¹ wiêc bardzo podobne. Jak siê czujesz, gdy przyje¿d¿asz drugi albo trzeci? Cieszysz siê z punktów czy jesteœ wœciek³y, bo jesteœ „pierwszym przegranym”? To zale¿y od serii, w której jadê. Jeœli jest to np. Porsche Supercup, to w takim cyklu drugie czy trzecie miejsce jest ogromnym sukcesem. Z kolei w seriach, w których wiem, ¿e bêdê siê liczy³ w walce o tytu³ i wygrywam wyœcigi, jestem oczywiœcie z³y, jeœli nie wygram. Pracujesz z psychologiem sportowym, ale mimo to gdy sytuacja w zawodach nie rozwija siê do koñca po twojej myœli, widaæ, ¿e siê w tobie gotuje. Pracujesz nad wiêkszym spokojem i opanowaniem czy wrêcz przeciwnie – œwiadomie pozwalasz sobie na sportow¹ z³oœæ? Owszem, pracujê z psychologiem, ale g³ównie nad koncentracj¹. Adrenaliny i sportowej z³oœci mi nie brakuje i lubiê to w sobie. Podoba mi siê dreszcz emocji, jaki nios¹ ze sob¹ starty w wyœcigach, wrêcz mnie to nakrêca. Im bardziej jestem zdenerwowany, zez³oszczony, tym mniej b³êdów na torze pope³niam, co mo¿e jest trochê dziwne, ale tak ju¿ ze mn¹ jest. Du¿o zale¿y te¿ od tego, czy niekoniecznie przyjemna i dobra sytuacja wynika z mojego b³êdu, czy te¿ nie ma w tym mojej winy. Wyœcigowy weekend to dla ciebie praca – przyjechaæ, zrobiæ swoje i wróciæ – czy te¿ zabawa, odskocznia od codziennoœci? Jesteœ wtedy raczej skupiony i trzymasz siê z dala od reszty zawodników czy – wrêcz przeciwnie – integrujesz siê z konkurentami? Nie przyje¿d¿am na zawody po to, by gwiazdorzyæ czy le¿eæ na le¿aku. Mam robotê do zrobienia, cele do zrealizowania i 20 to siê liczy. Nie ³udŸmy siê – integracja z rywalami jest bardzo

ciê¿ka i to na ka¿dym poziomie rywalizacji. Pewnie, rozmawiamy ze sob¹, nie unikamy siebie, ale rzadko kiedy wychodzi to poza ramy kole¿eñskiej komunikacji. Które z cech twojego charakteru pomagaj¹ ci w osi¹ganiu sukcesów, a które wrêcz przeciwnie? Pomaga przede wszystkim ambicja. Jestem chorobliwie ambitny – to mnie prowadzi i popycha do ciê¿kiej pracy ukierunkowanej na realizacjê marzeñ i celów. Teraz czeka mnie ogrom pracy, jakiego jeszcze nie wykona³em przed ¿adnym z sezonów, ale mocno wierzê w to, ¿e uda mi siê wszystko dopi¹æ na ostatni guzik. Na pocz¹tku sezonu Volkswagen Castrol Cup by³eœ w doœæ niekomfortowej sytuacji – ka¿de miejsce na koniec roku oprócz pierwszego by³oby odbierane jako pora¿ka. Czu³eœ tê presjê? Oczywiœcie presja by³a, czu³em, ¿e jestem faworytem, wiêc od pocz¹tku celem by³o zwyciêstwo. Urz¹dza³o mnie tylko pierwsze miejsce. Wiedzia³em jednak, ¿e staæ mnie na to, ¿e mogê to osi¹gn¹æ, wiêc musia³em siê po prostu skupiæ na tym, by jeŸdziæ jak najszybciej. Nie uwa¿asz, ¿e gdybyœ w tym roku jeŸdzi³ w bardziej wyrachowany i cwany sposób, to tytu³ móg³byœ mieæ w kieszeni ju¿ wczeœniej? Myœlê, ¿e nie, bo wiem, ¿e robi³em wszystko, co mog³em, by zdobyæ upragniony tytu³. Nie lubiê kombinowaæ i podchodziæ do tego sportu w sposób wyrachowany, z kalkulatorem w rêku. Chcê jeŸdziæ jak najszybciej i jak najlepiej, by dawaæ sobie i kibicom mnóstwo frajdy. Pamiêtasz wyœcig, który skoñczy³eœ na odleg³ym miejscu, ale mimo to by³eœ bardzo zadowolony ze swojego wystêpu? Tu te¿ du¿o zale¿y od tego, gdzie siê œcigam. W Porsche Supercup skoñczy³em wyœcig na Hungaroringu na 8. pozycji i by³em z siebie zadowolony. Czu³em, ¿e pojecha³em dobry wyœcig, wycisn¹³em maksimum z siebie i samochodu, mimo ¿e nie mia³em wtedy zbyt du¿ego doœwiadczenia w prowadzeniu Porsche. kdk

REKLAMY / OG£OSZENIA

Rozmawia³: Rafa³ Rezler, Foto: Volkswagen

21


SKLEP FIRMOWY :

Lakiery w aerozolach

www.admar.krakow.pl

Czêœci do wszystkich marek samochodów.

Dowóz do Klienta

- SPRZÊG£A - LUSTERKA -

GRATIS

- CH£ODNICE - OŒWIETLENIE - UK£ADY HAMULCOWE -

mechanika pojazdowa

Kraków, ul. Centralna 75 biuro@aservice.pl

D Y NA Komputerowy dobór

LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS£OWE

KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel. 12 656-04-64

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Czêœci do wszYstkich aut

www.aservice.pl

tel. (12) 644 72 01

CITROEN PEUGEOT RENAULT

Czêœci i akcesoria nowe i u¿ywane importowane z Francji do samochodów marki

czynne: 9-17, sob. 9-13

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56 e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) 653-00-99, tel. 601 42-05-00

PASTY, ¯ELE MYJ¥CE

31-236 Kraków Al. 29-go Listopada 153 biuro@autokarambol.pl www.autokarambol.pl

kom. 530 818 264 tel. (12) 285 85 02

REKLAMY / OG£OSZENIA

Sprzeda¿:

nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

SPECJALIZACJA:

do samochodów produkcji

francuskiej

PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17

tel. (12) 415-73-14

Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota: 9-13

www.czesci.krakow.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

ŒRODKI DO KONSERWACJI

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) 415-15-57

Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: 509-944-946, 513-143-891 REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

NOWE | REGENEROWANE | TUNING

22

- tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli

MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

TURBOSPRʯARKI

auto karambol

- renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu

Czêœci do wszYstkich aut

tel. (12) 44 20 270 tel. (12) 44 20 280

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

ul. Marii Konopnickiej 28 (hotel FORUM)

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

ELEMENTY NADWOZI

ul. Ojcowska 174B, tel. (12) 635 83 90-91, (12) 635 83 85-86, tel./fax (12) 626 15 12

LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE

TAPICERSTWO MEBLOWE

23

KATALOG dla kierowców #254 [grudzień 2013]  
KATALOG dla kierowców #254 [grudzień 2013]  

W numerze : Porsche Macan wreszcie jest! Maria Sharapova ambasadorem Porsche [ tuning ] Opel Insignia by David Grzybek Nie jestem Golfem, uś...

Advertisement