Page 1


Honda CR-Z - podœwietlenie zegarów uzale¿nione od trybu jazdy foto: Honda Press

Prezentacja systemów redukuj¹cych wp³yw samochodu na zanieczyszczenie œrodowiska. START-STOP / SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA SILNIKA NA POSTOJU System Start-Stop zosta³ zastosowany we wszystkich wersjach obecnej generacji modelu Civic oraz CR-V, wyposa¿onych w manualn¹ skrzyniê biegów. System ten przyczynia siê do obni¿enia zu¿ycia paliwa i poziomu emisji CO2 w przypadku ka¿dego z dostêpnych silników. Modele z silnikiem Diesla emituj¹ dziêki temu o 5 gramów CO2 mniej na ka¿dy przejechany kilometr. Z

³agodnie i stopniowo. Dodatkowo, system wp³ywa na dzia³anie tempomatu i klimatyzacji, pozwalaj¹c na nieznaczne odstêpstwa od zaprogramowanej prêdkoœci lub temperatury, aby w jak najwiêkszym stopniu obni¿yæ zu¿ycie paliwa. We wszystkich wersjach modelu, uk³ad klimatyzacji kontroluje te¿ pracê sprê¿arki klimatyzacji oraz zmniejsza napiêcia elektryczne na silnikach wentylatorów, redukuj¹c w ten sposób iloœæ energii zu¿ywanej przez klimatyzacjê.

Nowa Honda Civic - deska rozdzielcza foto: Honda Press

02

opinii u¿ytkowników samochodów wyposa¿onych ju¿ w podobne rozwi¹zania wynika³o, ¿e ich przeznaczenie i dzia³anie dla niektórych kierowców nie jest jasne. Pamiêtaj¹c o tym, zespó³ pracuj¹cy nad modelem Civic dopracowa³ system Start-Stop w ten sposób, by daæ kierowcy pewnoœæ, ¿e to on rz¹dzi siedz¹c za kierownic¹. Zaraz po zatrzymaniu pojazdu, gdy tylko kierowca wybierze bieg neutralny i zdejmie nogê z peda³u sprzêg³a, system automatycznie wy³¹czy silnik. Uk³ad ponownie w³¹czy silnik, gdy kierowca naciœnie sprzêg³o, aby wybraæ bieg. System uruchamia silnik bardzo p³ynnie, a jednoczeœnie bardzo pewnie. Stan pracy systemu StartStop wraz z informacjami dodatkowymi jest zawsze wyœwietlany na ekranie i-MID, by wy³¹czenie silnika przez system nie zosta³o potraktowane przez kierowcê jako nieumyœlne zgaszenie silnika, b¹dŸ jego usterka. Dzia³anie systemu jest opcjonalne, wiêc kierowca mo¿e go wy³¹czyæ, jeœli system jest w danych warunkach nieprzydatny. System przeszed³ rozleg³e testy w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego w Europie, co pozwala rêczyæ za jego skutecznoœæ i pewnoœæ dzia³ania przy zró¿nicowanych warunkach i zwyczajach panuj¹cych w aglomeracjach Europy.

ECO ASSIST W czasie prac nad modelem Insight Hybrid drugiej generacji stwierdzono, ¿e ró¿nice w stylu jazdy powoduj¹ odchylenia zu¿ycia paliwa siêgaj¹ce 15%. Asystent ECO pozwala zmniejszyæ te ró¿nice, umo¿liwiaj¹c kierowcom zbli¿enie ich stylu jazdy do tego, który najlepiej s³u¿y niskiemu zu¿yciu paliwa. Jego wyr ó¿nikiem jest zmieniaj¹cy siê kolor t³a prêdkoœciomierza, co pozwala w ka¿dej chwili oceniæ, jak aktualny styl jazdy przek³ada siê na poziom zu¿ycia paliwa przez samochód. Np. w modelu CR-V, przy spokojnej, ekonomicznej jeŸdzie prêdkoœciomierz jest podœwietlony na zielono. Gdy kierowca nieznacznie pr zekroczy optymalny zakres pracy pojazdu, prêdkoœciomierz zmieni kolor na bia³o-zielony. Z kolei w czasie dynamicznego przyspieszania i hamowania prêdkoœciomierz podœwietlony bêdzie na bia³o. Inne odmiany tego systemu (ró¿ne kolory podœwietlenia i/lub podœwietlenie ró¿nych elementów deski rozdzielczej) z powodzeniem spe³niaj¹ swoj¹ rolê w samochodach hybrydowych Hondy (CR-Z i Jazz) oraz w modelu Civic obecnej generacji. System pomaga kierowcy zwiêkszyæ wydajnoœæ podczas jazdy.

TRYB ECON Tryb ECON dzia³a w ramach systemu Eco AssistTM. Aktywuje on najbardziej ekonomiczne nastawy niektórych podzespo³ów samochodu. Po naciœniêciu przycisku ECON, po³o¿enie przepustnicy bêdzie zmieniane zale¿nie od po³o¿enia peda³u przyspieszenia w taki sposób, by zmiany momentu obrotowego silnika nastêpowa³y

3-Mode Drive System Specjalnie dla modelu CR-Z in¿ynierowie Hondy opracowali system trzech trybów pracy (3-Mode Drive System), któr y pozwala kierowcy na zmianê charakterystyki pracy samochodu w zale¿noœci od potrzeb i bie¿¹cych warunków eksploatacji. Poprzez znacz¹c¹ zmianê reakcji auta, nowy system zastosowany

w modelu CR-Z umo¿liwia adaptacjê do zmiennych warunków drogowych. Zaprojektowany przez Hondê system umo¿liwia wybór pomiêdzy jazd¹ daj¹c¹ najwiêcej przyjemnoœci z podró¿owania, jazd¹ maksymalnie ekonomiczn¹ lub jazd¹ w trybie bêd¹cym kompromisem miêdzy dwiema poprzednimi opcjami. Ta nowa funkcja daje kierowcy mo¿liwoœæ wyboru jednego z trzech trybów, z których ka¿dy zak³ada inne ustawienia reakcji przepustnicy, uk³adu kierowniczego, zatr zymywania silnika spalinowego na postoju (auto-stop), klimatyzacji oraz poziomu wspomagania systemem IMA. Tryb SPORT W najnowszych modelach samochodów coraz czêœciej montowane s¹ przyciski „sport”, za pomoc¹ których kierowca mo¿e zmieniæ charakter ystykê reakcji pr zepustnicy na bardziej agresywn¹, jednak zastosowany w modelu Hondy system trzech trybów pracy dzia³a inaczej. Zmienia on nie tylko charakterystykê przepustnicy, ale tak¿e dzia³anie hybrydowego uk³adu napêdowego i uk³adu kierowniczego w zale¿noœci od wybranego trybu pracy. Podczas podró¿owania poza terenem zabudowanym, kierowca pragn¹cy poczuæ prawdziwe emocje za kierownic¹ mo¿e w³¹czyæ tr yb SPORT. Reakcje przepustnicy stan¹ siê wówczas bardziej wyostrzone, hybrydowy system IMA zadba o dodatkowe wspomaganie silnikiem elektrycznym, a uk³ad kierowniczy bêdzie dzia³a³ z wiêkszym oporem. Tryb ECON Honda zdaje sobie jednak sprawê z faktu, i¿ nawet samochody zaprojektowane z myœl¹ o dostarczaniu niezapomnianych wra¿eñ, na co dzieñ bêd¹ eksploatowane przy du¿ym natê¿eniu ruchu, gdzie oszczêdnoœæ paliwa odgrywa wiêksze znaczenie ni¿ sportowe osi¹gi. W takich sytuacjach sprawdzi siê tryb ECON, któr y popr zez odpowiednie sterowanie przepustnic¹ typu drive-by-wire, klimatyzacj¹ i systemem hybrydowym zapewni mo¿liwie najni¿sze spalanie. W sytuacjach, gdy sportowa jazda nie bêdzie mo¿liwa lub po¿¹dana, funkcja Eco Assist, w po³¹czeniu z trybem ECON, pozwoli kierowcy na bicie osobistych rekordów niskiego spalania paliwa w ulicznym korku. Tryb NORMAL Tryb NORMAL znajdzie zastosowanie w wiêkszoœci sytuacji drogowych, zapewniaj¹c odpowiedni kompromis

Honda CR-V 2013 - przycisk ECON foto: Honda Press

pomiêdzy osi¹gami, iloœci¹ zu¿ytego paliwa i poziomem emisji zanieczyszczeñ. Scramble-Assist Scramble-Assist to funkcja, która wykrywa zamiary kierowcy dotycz¹ce przyspieszenia poprzez ruch peda³u gazu i zwiêksza stopieñ wspomagania jednostki spalinowej silnikiem elektrycznym. W trybie SPORT funkcja ta zapewnia proporcjonalnie wiêksze wspomaganie wynikaj¹ce z wciœniêcia peda³u przyspieszenia, co przek³ada siê na lepsze osi¹gi dynamiczne, ni¿ w trybie NORMAL. Wspomaganie silnikiem elektrycznym ma miejsce po wciœniêciu peda³u gazu i wystêpuje w czterech ró¿nych sytuacjach: podczas przyspieszania, w trybie eco assist, w czasie dzia³ania funkcji Scramble-Assist oraz przy otwarciu przepustnicy w 70-80%. W trybie SPORT osi¹gi poprawiaj¹ siê w czasie dzia³ania funkcji ScrambleAssist. Tempomat ECON Po w³¹czeniu tempomatu w normalnym trybie jazdy, o ni¿sze zu¿ycie paliwa dba funkcja zapobiegaj¹ca nadmiernemu przyspieszaniu podczas poruszania siê po p³askiej nawierzchni i podczas zje¿d¿ania ze wzniesieñ. Jednak podczas jazdy po pochy³ym terenie konwencjonalne systemy mog¹ gwa³townie przyspieszaæ, powoduj¹c tym samym wy¿sze zu¿ycie paliwa. W tych sytuacjach w³¹czenie tempomatu w trybie ECON minimalizuje niepotrzebne otwarcie przepustnicy. W ten sposób system „wyg³adza” reakcje na zmianê pochylenia terenu i pozwala na pewne odstêpstwa od zadanej prêdkoœci, aby zredukowaæ zu¿ycie paliwa. Tempomat z konwencjonalnymi ustawieniami dzia³a w trybie SPORT i NORMAL, poniewa¿ z za³o¿enia prêdkoœæ jazdy w tych trybach bêdzie diametralnie ró¿na na poszczególnych etapach podró¿y.

Serdecznie zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz serwisów marki Honda w celu zapoznania siê z aktualn¹ ofert¹. Arher – ul. Kapelanka 40, Kraków, tel. 12 261 00 77, www.arher.pl Atut Car – ul. Tarnowska 168, Nowy S¹cz, tel. 18 477 00 00, www.honda-atutcar.pl Car Partner – ul. Bora Komorowskiego 6 (Ks. Pijarów 10 i 12), Kraków, tel. 12 413 02 22, www.honda.krakow.pl Kolaczek – ul. Krakowska 21, Wieliczka, tel. 12 278 50 11, www.hondakolaczek.pl Krê¿el&Krê¿el – al. Jana Paw³a II 160, Kraków, tel. 12 647 95 53, www.hondakrezel.com

03


Pierwszy ultra samochód wyprodukowany przez Audi. Spalanie na poziomie zaledwie 3,2 litra na 100 km. Ponad 1500 km na jednym baku. Audi zaprezentowa³o najbardziej oszczêdny z seryjnie produkowanych modeli koncernu. Wyposa¿one w silnik o mocy 81 kW (110 KM) Audi A3 1.6 TDI ultra, zu¿ywa œrednio tylko 3,2 litra oleju napêdowego na 100 km. Tak niskie zu¿ycie paliwa sprawia, ¿e emisja dwutlenku wêgla podczas jazdy wynosi zaledwie 85 gramów na kilometr. Sprzeda¿ tego nowego, super oszczêdnego auta wkrótce siê rozpocznie. Audi A3 1.6 TDI ultra w pe³ni ukazuje swe sportowe zaciêcie przyspieszaj¹c od zera do 100 km/h w 10,5 sekundy. Prêdkoœæ maksymalna to 200 km/h. Równie imponuj¹ce s¹ jego umiejêtnoœci oszczêdnego p o k o n y w a n i a d ³ u ¿ s z y c h d y s t a n s ó w. D z i ê k i piêædziesiêciolitrowemu zbiornikowi, nowy model spod znaku czterech ringów na jednym baku mo¿e przejechaæ ponad 1500 km. Ten piêciomiejscowy samochód, podobnie jak inne kompaktowe auta segmentu premium produkowane przez Audi, oferuje du¿o przestrzeni wewn¹trz i charakter yzuje siê wysokim poziomem komfor tu. Klimatyzacja, radio Audi oraz elektrycznie opuszczane szyby, to elementy wyposa¿enia standardowego. A3 1.6 TDI ultra Audi A3 1,6 TDI ultra oferowany jest zarówno w wersji foto: Audi Press trzydrzwiowej jak i w piêciodrzwiowej Sportback.

dostêpne w wersji S line wp³ywaj¹ na doskona³¹ aerodynamikê. Opony o rozmiarze 205/55 R16 zapewniaj¹ optymalny opór toczenia oraz zwiêkszaj¹ efektywnoœci pojazdu. Kolejny model serii Audi A3, najbardziej wydajny z dotychczas pr odukowanych, jest pier wszym samochodem posiadaj¹cym oznaczenie "ultra". Wersje ultra maj¹ symbolizowaæ kompleksowe podejœcie koncernu z Ingolstadt do najwy¿szej jakoœci i trwa³oœci produktów oraz do procesu produkcji. W najbli¿szym czasie, Audi zaprezentuje wersje ultra pozosta³ych serii modelowych wyposa¿onych w silniki TDI oraz TFSI. Podobnie jak Audi A3 1.6 TDI ultra, odró¿niaæ siê bêd¹ od pozosta³ych po³o¿eniem du¿ego nacisku na jak najni¿sze zu¿ycie paliwa oraz minimaln¹ emisjê substancji szkodliwych. Wp³ynie to korzystnie na koszty eksploatacyjne oraz na œrodowisko. Obok hybrydowych modeli e-tron i zasilanych gazem pojazdów g-tron, seria „ultra” tworzy trzeci¹ ju¿ kategoriê samochodów Audi oferuj¹cych zrównowa¿on¹ mobilnoœæ w warunkach codziennej eksploatacji.

Niskie zu¿ycie paliwa i wysoka tr wa³oœæ, to elementarne za³o¿enia techniczne, le¿¹ce u podstaw produkcji tej wersji Audi A3. Dziêki konsekwentnemu stosowaniu ultralekkiej konstrukcji, wielomateria³owa karoseria A3 1.6 TDI ultra, z wmontowanymi ju¿ wszystkimi systemami, wa¿y zaledwie 1205 kilogramów. Obni¿ono j¹ o 15 milimetrów, a boczne spojlery

Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32, e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc

Reklama: tel. (12) 632 09 32, 609 370 869 e-mail: reklama@kdk.pl

Zamawianie internetowego wydania gazety: e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl Wyprodukowano w Polsce, Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG", 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A. Wszelkie prawa zastrze¿one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy.

wyd. A : KRAKÓW numer zamkniêto: 30.09.2013

04

zdjêcie bazowe na pierwszej stronie oraz zdjêcia na stronach 08 - 11: sxc.hu

Dodatek zosta³ przygotowany na podstawie informacji producentów i zredagowany przez zespó³ „KATALOGu dla kierowców” oraz osób wspó³pracuj¹cych.


Proekologiczne dzia³ania dla Opla s¹ dzia³aniami o charakterze priorytetowym. Wprowadzaj¹c systemy maj¹ce na celu zmniejszenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeñ Opel nie zapomnia³ o „sercu” samochodu i skrzyniach biegów. Trzy nowe rodziny silników i trzynaœcie nowych jednostek, dostêpnych bêdzie w samochodach Opel, co jest zwi¹zane z odnowieniem oferty w tej dziedzinie w 80%. W tym samym okresie firma zaprezentuje równie¿ nowe skrzynie biegów. Silnik 1.6 SIDI Turbo foto: GM Corp.

Obecnie Opel rozpoczyna odnawianie swojej oferty jednostek napêdowych, wprowadzaj¹c silniki benzynowe i wysokoprê¿ne 1.6 l wraz z drug¹ generacj¹ skrzyñ piêcio- i szeœciobiegowych. Wszystkie te rozwi¹zania maj¹ na celu zapewnienie najlepszej wydajnoœci w swojej klasie i wprowadzenie udoskonaleñ. Nowe silniki benzynowe i wysokoprê¿ne systematycznie wprowadzane w ca³ej gamie pojazdów Opla maj¹ zaspokoiæ zapotrzebowanie klientów na jednostki o zmniejszonej pojemnoœci i du¿ej mocy oraz ni¿szym zu¿yciu paliwa i poziomie emisji CO2. Obie nowe rodziny silników charakteryzuj¹ siê najlepszymi w swojej klasie parametrami w zakresie wydajnoœci mocy i czystoœci, a udoskonalone skr zynie biegów zapewniaj¹ p³ynn¹ zmianê biegów nieustêpuj¹c¹ wynikom osi¹ganym przez konkurencjê. Nied³ugo zostanie zaprezentowana nowa skr zynia szeœciobiegowa i nowa zautomatyzowana skrzynia manualna. Nowy silnik benzynowy 1.6 SIDI Turbo Ta nowoczesna czter ocylindr owa jednostka benzynowa z bezpoœrednim wtryskiem paliwa jest produkowana w dwóch konfiguracjach. Wersja Eco Turbo

06

o mocy 125 kW/170 KM i maksymalnym momencie obrotowym 280 Nm zosta³a skonstruowana z myœl¹ o optymalizacji zu¿ycia paliwa, wysokim momencie obrotowym i wyj¹tkowej elastycznoœci. Wersja Performance Turbo o mocy 147 kW/200 KM i maksymalnym momencie obrotowym 300 Nm wyró¿nia siê wyj¹tkow¹ wydajnoœci¹ wynosz¹c¹ 125 KM na litr, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie. W porównaniu z poprzedni¹ j e d n o s t k ¹ 1 . 6 l z turbodo³adowaniem uda³o siê obni¿yæ poziom emisji CO2 i zu¿ycie paliwa o 13% oraz zwiêkszyæ maksymaln¹ moc i moment obrotowy nawet o 30%. O wyj¹tkowej elastycznoœci silników Eco Turbo œwiadczy poprawione o 20% przyspieszenie od 80 do 120 km/h na pi¹tym biegu. Natomiast moc 200 KM nadaje jednostce Per formance Turbo jeszcze bardziej sportowy charakter. Najwa¿niejsze parametr y techniczne: Najlepsze udoskonalenia w swojej klasie — jedyny silnik w tej klasie, w którym zastosowano wa³ki wyrównowa¿aj¹ce zapewniaj¹ce równ¹ pracê. Inne zalety to zmniejszona masa bloku cylindrów wykonanego w technologii cienkoœciennego odlewu oraz dwuczêœciowa konstrukcja skrzyni korbowej, której dolne ³o¿e wykonano z odlewu aluminium. Natomiast kompleksowe metody „in¿ynierii dŸwiêku” minimalizuj¹ ha³asy i drgania — opracowano nawet specjalne rozwi¹zania pod k¹tem konkretnego zastosowania pojazdu.

Silnik 1.6 CDTI foto: GM Corp.

Optymalne zu¿ycie paliwa z minimalnymi poziomami emisji — œwiece zap³onowe i dysze wtryskiwaczy benzyny umieszczone centralnie nad komor¹ spalania. Kr ótki czas r eakcji przepustnicy — dynamiczny uk³ad turbodo³adowania zapewnia krótkie czasy reakcji porównywalne z konstrukcj¹ silnika z podwójnym systemem do³adowania (Twin-Scroll), udoskonalono tak¿e zabudowanie. Sprê¿arka z uk³adem nisko- i wysokociœnieniowych rezonatorów redukuje szumy przep³ywu powietrza, m.in. syczenie i pulsowanie.

Skrzynia biegów MTA foto: GM Corp.

Nowy silnik wysokoprê¿ny 1.6 CDTI Nowy silnik wysokoprê¿ny 1.6 l zapewnia najlepsze w swojej klasie osi¹gi we wszystkich kluczowych parametrach (przyp. autora - na podstawie danych producenta). Zosta³ wprowadzony w modelu Zafira Tourer i docelowo zast¹pi obecn¹ jednostkê 1.7 l i wersje 2.0 l o ni¿szej mocy w szerokiej gamie modeli Opla, a w przysz³oœci zaprezentowane zostan¹ jeszcze mocniejsze wersje. Ta pierwsza w ofercie Opla jednostka wysokoprê¿na w ca³oœci wykonana z aluminium charakteryzuje siê moc¹ 100 kW/136 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynosz¹cym 320 Nm. Imponuj¹ca wydajnoœæ mocy — 85 KM na litr — nie ma sobie równych w tej klasie. O niskim zu¿yciu paliwa i zredukowanym poziomie emisji CO2 œwiadcz¹ najlepsze w swojej klasie parametry Zafiry Tourer. Podobnie jak w analogicznej jednostce benzynowej, równie¿ w silniku 1.6 CDTI zastosowano wiele rozwi¹zañ z zakresu „in¿ynierii dŸwiêku”, co pozwoli³o zminimalizowaæ ha³asy i wibracje oraz zwiêkszyæ kulturê pracy. Podczas testów z udzia³em Zafiry Tourer, w porównaniu z innymi pojazdami z silnikami wysokoprê¿nymi 1.6 l, zarejestrowano najni¿sze wskaŸniki emisji dŸwiêku. Zastosowanie technologii selektywnego oczyszczania katalitycznego (SCR) BlueInjection, czyli rozk³adu tlenków azotu (LNT), umo¿liwi³o zachowanie zgodnoœci z normami emisji Euro 6 — silnik 1.6 CDTI jest równie czysty jak jednostka benzynowa.

Najwa¿niejsze parametry techniczne: Dziêki zastosowaniu wykonanego w ca³oœci z aluminium bloku cylindrów, g³owicy cylindrów i p³yty ³o¿ysk zmniejszono wagê o 20 kilogramów w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami wysokoprê¿nymi. Zoptymalizowane osi¹gi dziêki zamkniêtej pêtli kontroli spalania oraz wielokrotnemu wtryskowi paliwa, co zapewnia wydajn¹, czyst¹ i cich¹ pracê. Krótkie czasy reakcji przepustnicy dziêki turbosprê¿arce o zmiennej geometrii ch³odzonej wod¹, dzia³aj¹cej przy maksymalnym ciœnieniu 1,7 bar. Najni¿szy wskaŸnik tarcia wewnêtrznego, od³¹czanie pompy wodnej i pompa oleju o zmiennej wydajnoœci przyczyniaj¹ siê do oszczêdnoœci paliwa i zmniejszenia poziomu emisji CO2.

Udoskonalona oferta manualnych i automatycznych skrzyñ biegów. Dziêki licznym poprawkom w konstrukcji wewnêtrznej i mechanizmach dŸwigni druga generacja piêcio- i szeœciobiegowych skrzyñ Opla w porównaniu z konkurencj¹ uzyska³a doskona³e wyniki w zakresie jakoœci zmiany biegów. Obecnie montuje siê je w modelach ADAM, Corsa, Meriva, Mokka, Astra, Antara, Zafira i Insignia z silnikami o momencie obrotowym przekraczaj¹cym 130 Nm. W pojazdach ma³ych i kompaktowych z silnikami o maksymalnym momencie obrotowym do 235 Nm wprowadzone zostan¹ nowe skrzynie szeœciobiegowe. S¹ one znacznie l¿ejsze od podobnych rozwi¹zañ i zawieraj¹ wiele modyfikacji z jednostek drugiej generacji. Nowa skrzynia biegów MT6 W przypadku ADAMa i Corsy foto: GM Corp. opracowano ofer tê nowych zautomatyzowanych skr zyñ manualnych z mo¿liwoœci¹ sekwencyjnej zmiany biegów i funkcj¹ start/stop, które dzia³aj¹ tak¿e w piêciobiegowym trybie automatycznym. Nastêpnym krokiem po udoskonaleniach skrzyñ szeœciobiegowych obecnej generacji bêdzie wprowadzenie nowej skrzyni oœmiobiegowej, która aktualnie jest w fazie konstrukcji. Szerszy zakres biegów umo¿liwi oszczêdnoœæ paliwa przekraczaj¹c¹ œrednio 3%.

07


W mediach motoryzacyjnych oraz rowerowych rozdmuchuje siê ostatnio rzekom¹ wojnê pomiêdzy kierowcami i rowerzystami. O ile s³aba infrastruktura drogowa w Krakowie sprzyja konfliktom, kierowcy i rowerzyœci chc¹ w zasadzie tego samego: wolnego i bezpiecznego wyboru œrodka transportu.

Piewcy rowerowo-motoryzacyjnego konfliktu zapominaj¹ czêsto, ¿e kategorie kierowców i rowerzystów s¹ p³ynne. Badanie ankietowe krakowskich rowerzystów pokaza³o niedawno, ¿e wiêkszoœæ z nich jeŸdzi te¿ samochodem; podobnie te¿ wielu mi³oœników motoryzacji zasiada

na z³oœæ kierowcom, ale dlatego, ¿e nie ma wzd³u¿ tej ulicy rowerowej alternatywy. Tak samo kierowca nie hamuje z piskiem opon przed rowerzyst¹ po to, aby go wystraszyæ – tylko dlatego, ¿e projektant drogi dla rowerów poprowadzi³ przejazd pod z³ym k¹tem. Wszyscy wbrew swojej woli „wypalamy” dziennie siedem papierosów wdychaj¹c zatrute krakowskie powietrze. Nasze dzieci choruj¹ na astmê trzy razy czêœciej ni¿ w innych miastach Polski. W interesie zarówno kierowców, jak i rowerzystów le¿y poprawa jakoœci powietrza, do której nie doprowadzimy dopóki ka¿dy 18-latek ze s³om¹ wystaj¹c¹ z butów pcha siê kopc¹cym samochodem do centrum miasta. Je¿eli do jazdy na rowerze uda siê zachêciæ wiêksz¹ liczbê mieszkañców, oznacza to mniej korków i wiêcej miejsc parkingowych dla osób rzeczywiœcie potrzebuj¹cych samochodu.

Ulice naszego miasta s¹ coraz bardziej zat³oczone. Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego, a niebawem akademickiego, poruszanie siê po Krakowie samochodem przypominaæ bêdzie koszmar. Ulice wytyczone jeszcze pr zed wynalezieniem samochodu obecnie zatkane s¹ tysi¹cami aut. Polityka ostatnich 20 lat w zakresie poprawy mobilnoœci ogranicza siê do zwiêkszania przepustowoœci, czyli budowania nowych dróg, estakad i poszerzania istniej¹cych ulic. Kierowcy stoj¹cy w niekoñcz¹cych siê korkach zauwa¿aj¹ jednak, ¿e im wiêcej dróg siê buduje, tym szybciej przybywa na nich samochodów. Ceny benzyny rosn¹, darmowych miejsc parkingowych nie przybywa, a korki tylko siê powiêkszaj¹. Badania wskazuj¹, ¿e oko³o dwie trzecie wszystkich podró¿y samochodem w mieœcie odbywa siê na odleg³oœæ 5 kilometrów i mniej. Te dystanse wiele osób mog³oby pokonywaæ na rowerze, gdyby tylko sprzyja³y temu przepisy i stan infrastruktury. Dziêki temu dla wszystkich starczy³oby miejsca, a znalezienie miejsca parkingowego w centrum nie graniczy³oby z cudem. Jednak, ¿eby ludzie wybierali rower, potrzebne s¹ ulice przyjazne dla pieszych i rowerzystów, dobra i spójna infrastruktura rowerowa, du¿a iloœæ stojaków rowerowych, tak¿e zadaszonych i strze¿onych, na szybki wyjazd do urzêdu pocztowego, po bu³ki i gazetê, a nawet po dzieci do szko³y i wreszcie do pracy. W konsekwencji z ulic zniknie ogromna liczba samochodów, bêdzie wiêcej przestrzeni dla tych, którzy wci¹¿ bêd¹ musieli korzystaæ z auta. Ponadto, jeœli skrzy¿owania by³yby zaprojektowane tak, by by³o mniej konfliktów miêdzy rowerzystami, pieszymi i kierowcami, a nawet gdyby rowerzyœci dostawali zielone œwiat³o wczeœniej przed innymi pojazdami, tak jak na wielu skrzy¿owaniach w Kopenhadze i na co najmniej jednym w Gdañsku, jeszcze wiêcej mieszkañców Krakowa wybiera³oby rower jako œrodek transportu, bo czuliby, ¿e s¹ na miejskich ulicach mile widziani i ¿e dba siê o ich bezpieczeñstwo. A to wysz³oby na zdrowie wszystkim. Marcin Wójcik

08

czêsto na jednoœladzie. Zamiast rozdmuchiwaæ rzekom¹ wojnê, warto zastanowiæ siê jakie rozwi¹zania s¹ korzystne dla mieszkañców Krakowa bez wzglêdu na to, jakim pojazdem siê poruszaj¹. W najbardziej zanieczyszczonym mieœcie Europy wspólnych interesów jest naprawdê wiele, ale dwa wydaj¹ siê najwa¿niejsze: Wszyscy chcemy bezpiecznych i dobrze zaprojektowanych dróg. Rowerzysta jad¹cy ruchliw¹ dwupasmow¹ ulic¹ nie jedzie tamtêdy po to, ¿eby zrobiæ

Zrównowa¿ony transpor t to nie fanaberia kilku mi³oœników roweru, ale interes wszystkich mieszkañców Krakowa. Swobodniejszy wybór bezpiecznego œrodka transportu to mniej zakorkowane drogi, tañsze parkingi i mniej zatrute powietrze dla naszych dzieci. Kiedy zrozumiemy, ¿e nasze interesy s¹ wspólne i zaczniemy wspólnie je egzekwowaæ u w³adz miasta? Marta Shaw

09


Rowerem jest szybciej. W centrum miasta rower to najszybszy œrodek transportu od drzwi do drzwi, szczególnie na dystansach do 7 km. Rower nie stoi w korku, nie kluczysz nim w poszukiwaniu miejsca parkingowego, nie stajesz na przystankach. Rowerem zawsze zaczynasz podró¿ od drzwi swojego miejsca zamieszkania i doje¿d¿asz pod drzwi celu podró¿y, a przy innych œrodkach transportu sporo czasu trzeba spêdziæ id¹c – czy to na przystanek komunikacji miejskiej, czy na odleg³e miejsce parkingowe. Przy podró¿ach w mieœcie liczy siê nie maksymalna, a œrednia prêdkoœæ – i w centrum Krakowa rower bije w tej kategorii inne œrodki transportu na g³owê. Rower podkreœla status spo³eczny. Czasy gdy rower by³ kojarzony z pijakami czy biedot¹ odesz³y bezpowrotnie. Dzisiejsi miejscy rowerzyœci to ludzie dobrze wykszta³ceni i z dobr¹ pozycj¹ zawodow¹: programiœci, administratorzy serwerów, nauczyciele (tak¿e akademiccy), pracownicy biurowi, urzêdnicy, architekci, studenci. Jest tak miêdzy innymi dlatego, ¿e lepsze wykszta³cenie oznacza mniejsz¹ potrzebê podniesienia w³asnego statusu pr zez dojazd samochodem do pracy. Wykszta³conym ³atwiej oddzieliæ u¿ytecznoœæ poszczególnych form transportu od Ÿle pojêtego presti¿u. Rower jest sexy. Dla wielu kobiet mê¿czyzna na rowerze jest bardziej atrakcyjny ni¿ za szyb¹ samochodu – podkreœlaj¹ to dziewczyny opisane w g³oœnym artykule Gazety Wyborczej, wed³ug których „mê¿czyznê na rowerze ³atwiej zauwa¿yæ” i „facet na rowerze jest sexy.” Wybór roweru œwiadczy dla nich nie tylko o kondycji fizycznej, ale i o pozytywnych wartoœciach. Natomiast o walorach piêknych pañ, sun¹cych przez Kraków na rowerach powiewaj¹c eleganckim szalem lub spódnic¹, nigdy nie trzeba by³o nikogo przekonywaæ. Najpopularniejszym obecnie trendem w rowerowej Europie jest „cycle chic”, czyli „rowerowa elegancja” - jazda w normalnym, na ogó³ eleganckim ubiorze. Koszula, marynarka, a nawet

10

sukienka i buty na obcasie to tylko niektóre z elementów, które idealnie wspó³graj¹ z rowerem. Rower jest tani. Paliwo po 5 z³ za litr, strefa p³atnego parkowania, drogie naprawy – tego wszystkiego oszczêdza sobie kierowca przesiadaj¹c siê od czasu do czasu na rower. Regularnie u¿ywany rower sam siê

zwraca po kilku miesi¹cach, po czym zaczyna na siebie zarabiaæ. Rowerzyœci oszczêdzaj¹ nie tylko czas, ale pieni¹dze jakie straciliby stoj¹c w korku. W £odzi uku³o siê nawet has³o: „Staæ mnie na samochód, ale nie staæ mnie na stanie w korkach”. Rower to zdrowie. Poniewa¿ ciê¿ko znaleŸæ czas i siln¹ wolê na codzienne æwiczenia, rower przy dojazdach do pracy jest doskona³¹ alternatyw¹. Rower daje szansê, by konstruktywnie wykorzystaæ ten dotychczas niewykorzystywany czas – od 1 do 3 lat naszego ¿ycia, które tracimy na dojazdy do pracy. Nie trzeba te¿ obawiaæ siê przeziêbieñ nabytych podczas dojazdów w z³ej pogodzie. Doœwiadczenie pokazuje dok³adnie odwrotn¹ reakcjê: podczas jazdy w trudnych warunkach organizm hartuje siê, przez co ciê¿ej jest „z³apaæ” przeziêbienie.

Nie wiesz jaki rower kupiæ? Jeœli nie masz roweru, a chcesz kupiæ go do jazdy po mieœcie najlepiej wybraæ rower miejski lub trekkingowy. Œwietn¹ opcj¹ wydaje siê zw³aszcza kupno u¿ywanych miejskich rowerów sprowadzanych z Holandii i Danii. Boisz siê kradzie¿y? Kup bezpieczne zapiêcie: U-lock (k³ódkê szeklow¹), lub gruby rowerowy ³añcuch. Im dro¿sze zapiêcie, tym lepsze i nie warto na nim oszczêdzaæ. Unikaj stojaków „wyrwikó³ek”, zawsze przypinaj ramê roweru, a dobrze przypiêty rower jest tak naprawdê bezpieczny. Odporne na kradzie¿ s¹ te¿ rowery z sieci bezobs³ugowych wypo¿yczalni rowerów miejskich.

Aura nie sprzyja? Pamiêtaj o b³otnikach, a przed deszczem œwietnie ochroni Ciê np. przeciwdeszczowa kurtka czy ponczo, które posk³adane mo¿esz woziæ w swojej torbie. By nie brudziæ spodni podczas jazdy, warto zaopatrzyæ siê w coœ do opiêcia nogawek (klamerki lub opaski z rzepami). Wbrew pozorom Kraków ma „klimat na rower”, wg rankingu najbardziej przyjaznych dla rowerzystów miast organizacji „Bicycle Friendly Community”, a¿ 8 miast z pierwszej 12 rankingu to miasta o umiarkowanym, podobnym do Krakowa klimacie, a w wielu rowerowych miastach Europy (np. w Trondheim) jest nawet ch³odniej i bardziej deszczowo ni¿ w Krakowie

Robisz zakupy? Pamiêtaj o sakwie, torbie na baga¿nik, czy koszyku na rower, zaœ kupuj¹c rower pamiêtaj by mia³ on baga¿nik. W 95% przypadków wszystkie zakupy bez problemu da siê przewieŸæ rowerem. Codzienne zakupy z rowerem s¹ nawet ³atwiejsze, gdy¿ nie musisz nosiæ zakupów w rêkach do pojazdów komunikacji miejskiej. Unikaj plecaków, bo przez nie zaczniesz siê pociæ.

Odwozisz dziecko do ¿³obka, czy przedszkola? Mo¿esz je przewoziæ w foteliku rowerowym. Ka¿dy dzieñ takich podró¿y to dla dziecka niesamowita frajda.

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

11

EKO Moto #2 - ekologiczny dodatek do KATALOGu dla kierowców  

Dodatek ekologiczny EkoMoto poświęcamy prezentacji systemów i rozwiązań stosowanych przez producentów samochodów dla zmniejszenia ich szkodl...

EKO Moto #2 - ekologiczny dodatek do KATALOGu dla kierowców  

Dodatek ekologiczny EkoMoto poświęcamy prezentacji systemów i rozwiązań stosowanych przez producentów samochodów dla zmniejszenia ich szkodl...

Advertisement