Page 1

KATALOG w ó c w o r e i dla k

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

[www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej]

Milczenie Macieja Zientarskiego Testy:

MINI Cooper S Bayswater 1.6 184KM

#239

Alfa Romeo MiTo 1.4 170KM

WYszukiwarka

Skoda Octavia II 1.6 LPG

Czêœci do wszYstkich aut

Dlaczego producenci chc¹ elektrycznego napêdu

Po co rolnikowi kamper?

Ranking sprzeda¿y nowych aut

KRAKÓW WIELICZKA ISSN 1429-7078 wyd.A nr 9 (239) WRZESIEÑ 2012

EGZEMPLARZ BEZP£ATNY


ZAJMUJ EMY SIÊ NAJNOW SILNIKAM SZEJ GENERA CJ I WYSOK OPRʯN I YMI sprz

eda¿ felg

AUTO-SERWIS-GRZYBEK

aluminio /ceny ko wych i opon nkurency jne/

ELEKTROMECHANIKA MECHANIKA pojazdowa ciœnienia pomp paliwa, komputerowa DIAGNOSTYKA SILNIKA kompresji silnika i ciœnienia oleju; remonty silników i skrzyñ biegów MT, AT; OBS£UGA I NAPRAWA KLIMATYZACJI BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO GTO laserowa geometria SERWIS OGUMIENIA - run flat zawieszenia 12''-22''; pomiar gruboœci pow³oki lakierniczej; MYJNIA rêczna wymiana t³umików; 30-716 Kraków, monta¿ haków holowniczych; gowa przek³adki silników, osobowe / 3.5t pomoc dro holowanie

pomiary:

24h

: PE£NA ONIKA AUTA . R ELEKT ,SRS SR,KLIMA itp

ABS i E

BD

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

ASTRO AUTO SERWIS

A

tel. 12 653 21 53 tel. 507 133 325

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) 654 05 48, kom.: 604 924 484

t³umiki, katalizatory - spawanie MECHANIKA, alternatory, rozruszniki BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

DZIA£AMY ul. Przewóz 34A KU od 2011 roku wspó³pr OD 1990 RO acujemy z gru

www.grzybek.com.pl

ORLEN OIL!

tel. 12 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE

owców KATALOG dla kier

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel. 501 300 960

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil

SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy samochody

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

Kraków, ul. Wielicka 250

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO

www.autocenter.com.pl

02

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

MECHANIKA SAMOCHODOWA

03


Subiektywne autorskie opinie i komentarze

Dlaczego Maciek milczy…

Do momentu wypadku Maciek by³ cz³owiekiem, który ¿y³ swoj¹ pasj¹. By³ wiecznie w drodze i w centrum motoryzacyjnych wydarzeñ. Pasja by³a jego zawodem, który wykonywa³ z najwiêkszym oddaniem. Uwa¿a³ siê za szczêœliwca, bo sta³a siê ona jego sposobem na ¿ycie. To by³y te¿ czasy, w których dziarsko przestrzega³ kierowców przed skutkami wypadków drogowych, o których du¿o s³ysza³, których skutków du¿o widzia³, ale tak naprawdê niewiele o nich wiedzia³. Dopiero teraz, bêd¹c z drugiej strony, doœwiadczaj¹c tego na sobie, stykaj¹c siê na co dzieñ z wieloma problemami, bólem, niemoc¹, odrzuceniem mo¿e powiedzieæ, ¿e wie, co to znaczy. Takie doœwiadczenie zmienia wszystko. Po wypadku Maciek milcza³. Przez d³ugi czas, czyli mniej wiêcej 2 lata, by³ na tym œwiecie bardziej cia³em ni¿ duchem. Kompletnie tego nie pamiêta! Nie pamiêta nie tylko samego wypadku, ale tak¿e szpitala, rehabilitacji. To komu powinien podziêkowaæ za uratowanie i utrzymanie go przy ¿yciu, wie od innych. Wobec problemów zdrowotnych lekarze d³ugo zwlekali z wydaniem zgody na rozpoczêcie postêpowania. Kiedy tylko w jakiœ sposób zacz¹³ dochodziæ do siebie, rozpoczê³y siê przes³uchania. Tylko, ¿e on niestety nadal nic nie pamiêta³. Problemy z pamiêci¹ pozosta³y do dziœ. Wobec tego faktu nie móg³ i nadal nie mo¿e do niczego siê przyznaæ. Proces Maæka ruszy³ 9 wrzeœnia 2011. Do 21 marca bie¿¹cego roku stawi³ siê na wszystkie rozprawy (z wyj¹tkiem jednej), na których byæ powinien. Jego luki pamiêciowe zosta³y potwierdzone badaniami specjalistów z Zak³adu Medycyny S¹dowej. 21 marca po odczytaniu aktu oskar¿enia, przes³uchaniu pierwszych œwiadków, w tym równie¿ Maæka, s¹d zrezygnowa³ z wzywania go na kolejne rozprawy. Sprawa toczy siê dalej bez jego udzia³u. Pozosta³o mu tylko niecierpliwie czekaæ na wyrok. To jednak ze wzglêdu na procedury s¹dowe, musi potrwaæ. S¹d niezale¿nie od postêpowania policyjnego, jeszcze raz przes³uchuje wszystkich œwiadków, bieg³ych itd. Wszelkie w¹tpliwoœci odnoœnie obecnoœci Maæka na sali rozpraw mo¿e wyjaœniæ jego adwokat, mec. Gra¿yna Flis.

Rolnicy coraz œmielej wykorzystuj¹ œrodki unijne i coraz czêœciej nosz¹ siê z zamiarem otwarcia wypo¿yczalni... przyczep i kamperów. Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finiszuj¹ realizacjê wniosków o pierwsze dofinansowania!

Blog Macieja Zientarskiego: www.vmaciex.blogspot.com Blog Macieja Zientarskiego: www.vmaciex.blogspot.com

Tekst: Rafa³ Dobrowolski

Komentarz

Daniel Brzyski Rolnicy od dawna s¹ klas¹ spo³eczn¹, która w najwiêkszej mierze mo¿e korzystaæ z dofinansowania unijnego. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, by pierwsi z nich zainteresowali siê bran¿¹ caravaningow¹. Wszak nasz kraj jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla projektowania i rozwijania rozlicznych us³ug zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ aktywnoœci¹ turystyczn¹ i rekreacyjn¹. Zwróæmy uwagê. O ile w bogatych w tradycje caravaningowe krajach UE flota najwiêkszych wypo¿yczalni kamperów i przyczep liczy nawet 100 (i wiêcej) pojazdów i nie jest te¿ problemem oddanie wypo¿yczonego „apartamentu na ko³ach” w miejscowoœci innej ni¿ siedziba firmy, to w Polsce najwiêksze firmy rzadko kiedy s¹ w dyspozycji wiêcej ni¿ tuzina pojazdów. Wniosek? Miejsca dla nowych inicjatyw nie brakuje. Nadal niszowa us³uga turystyczna W kraju mamy zarejestrowanych ok. 50 tys. przyczep i kamperów. Ile z nich porusza siê po drogach – nikt nie wie, ale i tak dysproporcje s¹ ogromne. Tylko w pierwszej po³owie 2011 r. sprzeda³o siê w krajach EU 51 tys. nowych pojazdów turystycznych!

Czerwone ferrari i Maciej Zientarski Chyba wszyscy pamiêtamy tragediê z 2008 roku, gdy czerwone ferrari prowadzone przez Maæka uderzy³o w filar. Niestety nastêpstwem by³a œmieræ jego kolegi, który jecha³ z nim tego feralnego dnia. Wielu ludzi na forach internetowych pisze o Macieju Zientarskim nie przebieraj¹c w s³owach. Z³udna anonimowoœæ daje ludziom mo¿liwoœæ obra¿ania i opluwania drugiego cz³owieka. Wielu tych domoros³ych internautów, wyra¿aj¹c swoje opinie, nie zdaje sobie sprawy co ten cz³owiek prze¿y³ i prze¿ywa w dalszym ci¹gu. Faktem jest, ¿e przekroczy³ prêdkoœæ, faktem jest tak¿e to ¿e wielu z nas, maj¹c mo¿liwoœæ jazdy takim autem nie ograniczy³aby siê do przepisowych 50km/h. Uwa¿am, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien zrobiæ rachunek sumienia i zastanowiæ siê nad tym czy prowadz¹c samochód zawsze jedzie zgodnie z przepisami? Wystarczy popatrzyæ na statystyki wypadków, których przyczynami by³a nadmierna prêdkoœæ. Okazuje siê ¿e stanowi¹, znaczn¹ wiêkszoœæ wœród innych przyczyn. Patrz¹c na Macieja, widzê cz³owieka, który znalaz³ siê w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiednim wozie. Niestety zap³aci³ wysok¹ cenê za swoj¹ pasjê do motoryzacji. Mieliœmy smutny przyk³ad tego, ¿e setki koni mechanicznych to wielka odpowiedzialnoœæ jak¹ ponosimy za siebie i innych, pamiêtajmy o tym. Pozostaje mi ¿yczyæ wszystkim kultury i pokory. Szanujmy innych, a bêdziemy szanowani.

Dlaczego o tym piszemy? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 tworzy dobre podstawy do budowania sieciowych produktów i ich komercjalizacji. UE szczodrze wspiera pojedyncze inicjatywy gospodarcze, ale tak¿e wspiera procesy sieciowania i promocji tego typu produktów. Umiejêtne zaœ wykorzystanie wsparcia funduszy unijnych mo¿e znacz¹co pomóc w wykreowaniu zintegrowanych, sieciowych produktów turystyki wiejskiej przez lokalne grupy dzia³ania, a nastêpnie wesprzeæ osoby i podmioty przedsiêbiorcze do przejêcia roli zarz¹dzaj¹cych tymi produktami. „Integracja podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne na obszarach wiejskich jest tak samo wyzwaniem jak i koniecznoœci¹. Wyzwaniem, bowiem brak jest dobrych wzorów do naœladowania, a jednoczeœnie nadal w spo³ecznoœciach wiejskich jest doœæ du¿a niechêæ do wspó³dzia³ania, zw³aszcza w sferze biznesowej” – pisze Jaros³aw Bomba we wstêpie poradnika dla lokalnych grup „Marketing zintegrowanego, sieciowego produktu turystyki wiejskiej w ramach dzia³añ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13”. I dalej: „Dostêp do Internetu, lokalna mapka atrakcji turystycznych, koordynator ds. korzystania z atrakcji lokalnych, wypo¿yczalnia rowerów otwarta u s¹siada, czy te¿ lokalny artysta – to dodatki, które nie s¹ potrzebne samemu us³ugodawcy, ale turystom, dla których s¹ wa¿ne i mog¹ przes¹dziæ o tym, czy sprzedamy swoj¹ us³ugê ponownie”. Nowatorska inicjatywa dla wymagaj¹cych „Dla poprawy konkurencyjnoœci produktu turystycznego bardzo istotna jest poprawa jakoœciowa i iloœciowa sk³adników oferty turystycznej. W kszta³towaniu przewagi konkurencyjnej w agroturystyce wa¿ne miejsce zajmuje oferta us³ug rekreacyjnych. Rekreacja w agroturystyce jest szeroka, natomiast brak typowo innowacyjnych us³ug rekreacyjnych (…). Zbyt ma³o jest jeszcze nowatorskich i unikatowych ofert produktów agroturystycznych, widocznej specjalizacji gospodarstw, obs³ugi wyodrêbnionych grup turystów....

34-100 Wadowice, ul. Marcina Wadowity 13 tel.: 33 873 16 29, tel. kom.: 500 057 952

pn.-pt.: 7-19 sobota: 8-14

POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE - ustawienia zbie¿noœci, k¹tów kó³ - komputerowe wywa¿anie kó³ - mechaniczna wymiana ogumienia - wulkanizacja - komputerowa diagnostyka silników - obs³uga i naprawa klimatyzacji - mechanika samochodowa - ustawianie œwiate³ - wymiana oleju

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

nak wci¹¿ mylony fakt – data urodzenia. Maciej Zientarski urodzi³ siê 1.10.1969 r. W artyku³ach, jakie ukazuj¹ siê na jego temat wci¹¿ jest „odm³adzany” o 3 lata. Wziê³o siê to najprawdopodobniej z b³êdnej informacji o nim w Wikipedii.

fragment artyku³u pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy.

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

Œrodki unijne dla rolników

kamper?

REKLAMY / OG£OSZENIA

On nie pragnie niczego bardziej ni¿ wyjaœnienia tego, co zasz³o i zakoñczenia procesu. Niestety sprawy w s¹dach to nie jest kwestia kilku dni ani nawet miesiêcy i tego chyba nie trzeba nikomu t³umaczyæ. Nieprawd¹ jest, ¿e Maciek unika s¹du i odpowiedzialnoœci. Nie bardzo rozumiem, jaki cel maj¹ te wszystkie prasowe ataki, przedstawiaj¹ce go jako oszusta czy cynicznego drania, drwi¹cego sobie z wymiaru sprawiedliwoœci. Przecie¿ to boleœnie dotyka nie tylko Maæka i jego najbli¿szych, ale tak¿e rodzinê tragicznie zmar³ego Jarka. Maciek nadal milczy, poniewa¿ nie ma ani na tyle si³y, ani mo¿liwoœci, by osobiœcie siê broniæ. Nie chce te¿ wchodziæ w ¿adne konflikty ani polemiki. Chce po prostu jak najszybszego zakoñczenia tej sprawy. Stara siê równie¿ skoncentrowaæ nad naprostowaniem swojego ¿ycia, które cudem zosta³o mu darowane. Nie bêdzie ju¿ nigdy tym samym

CARAVANING

Po co rolnikowi

Magda Nowakowska I jeszcze mo¿e niezbyt istotny w ca³ej tej sprawie, ale jed-

Znów muszê zabraæ g³os, by sprostowaæ to, co ostatnio zosta³o napisane o Maæku. Nie dlatego, by z kimœ wojowaæ, czy kogoœ przekrzykiwaæ – nie mamy na to ochoty, ani œrodków. Uwa¿am jednak, ¿e jakaœ odpowiedŸ nale¿y siê tym, którzy wci¹¿ Maæka lubi¹ i szanuj¹, a ¿e tacy s¹, wynika z wielu mi³ych komentarzy i maili.

04

[

Maækiem Zientarskim, jakiego znaliœcie. Prawdopodobnie nie bêdzie mu dane wróciæ do zawodu, a przynajmniej nie na takich zasadach, jak kiedyœ. Przekona³ siê jednak, ¿e s¹ ludzie, którzy lubi¹ to, co w nim pozosta³o z przesz³oœci, czyli jego doœwiadczenie i charakterystyczne spojrzenie na ukochan¹ motoryzacjê. Jego pasja daje mu nadziejê...

REKLAMY / OG£OSZENIA

[

MOIM ZDANIEM

05


Alfa Romeo MiTo 1,4 170KM

Dominuj¹ca

kobieta poszukiwana - Alfa Romeo MiTo Coraz wiêcej osób pracuje w mieœcie, w którym ¿yje. Nie chce mieæ dzieci, bo to niemodne. Nie myœli o ma³¿eñstwie, poniewa¿ to wiêzienie. W takim razie, czego oczekuje od ¿ycia? Kariery, stylu, przygody… W³aœnie na tej podstawie stwierdzi³em, ¿e dla m³odych pokoleñ posiadanie du¿ego samochodu jest tak sensowne, jak krojenie pomidora siekier¹. Przynajmniej pocz¹tkowo. Problem tylko w tym, ¿e wiêkszoœæ ma³ych aut im siê nie podoba… Obiekcje s¹ wbrew pozorom nisz¹ rynkow¹, któr¹ mo¿na zagospodarowaæ. Skoro klient mówi „NIE!”, to zawsze da siê zrobiæ coœ, ¿eby wpad³ w euforiê i powiedzia³ „TAK!”. Problem dostrzeg³o MINI, które postanowi³o udowodniæ, ¿e sprzeda ma³y samochód ludziom, którzy go nie chc¹. Tak wiêc przyprawi³o miejskie auto potê¿n¹ dawk¹ indywidualizmu i w ten sposób osi¹gnê³o tak du¿y sukces, ¿e sam bym je kupi³, gdyby po³owa moich znajomych nie York wy³ysia³by mia³a go ju¿ w gara¿u. Alfa Romeo, ikona w³oskiego designu, nie mog³a pozostaæ w ze strachu tyle. Wiêc skoro Niemiec z angielskim ju¿ po kilkuset rodowodem jest trochê passe, to mo¿e metrach rodowity W³och bêdzie oryginalniejsz¹ propozycj¹? Alfa Romeo jest intryguj¹ce szczególnie z jednego powodu – tego auta nie kupi nikt, kto bêdzie kierowa³ siê zdrowym rozs¹dkiem. Dlaczego? Bo wtedy wzi¹³by pewnie Volkswagena. Jeszcze nie tak dawno temu najmniejsz¹ Alf¹ by³ model 147. Jednak i tak by³ za du¿y, by móg³ konkurowaæ z MINI. Tak wiêc w³oski producent zamkn¹³ w hali produkcyjnej grupkê ludzi, postawi³ na œrodku p³ytê pod³ogow¹ z Fiata Grande Punto i kaza³ stworzyæ coœ, co zarobi dla koncernu miliony i przyci¹gnie dynamiczne osoby z gatunku „Homo urbanus”. Tak powsta³o niedu¿e MiTo. £adne alufelgi, modny, bia³y kolor, czerwone zaciski hamulcowe… Ucieszy³em siê, gdy stan¹³em obok tego samochodu. MiTo jest czymœ w rodzaju Beyonce kupuj¹cej warzywa na obiad w hali targowej poœród setki, zwyk³ych ludzi. Niby nic nadzwyczajnego, ale a¿ mi³o na ten samochód popatrzeæ, widz¹c w tle szar¹ i nudn¹, drogow¹ rzeczywistoœæ. Jednak czy to wystarczy, by przyci¹gn¹æ m³odych, aktywnych ludzi? Pewnie, ¿e nie! Dlatego koncern postawi³ na wiele wzorów alufelg i unikatowych dodatków. Wszystko po to, by ka¿da MiTo by³a mo¿liwie wyj¹tkowa. Tym bardziej by³em ciekawy, co jest we wnêtrzu.

Na przednich fotelach miejsca jest naprawdê du¿o. Szkoda tylko, ¿e siedziska s¹ tak krótkie i s³abo podpieraj¹ uda. Z kolei, je¿eli jednak chodzi o przestrzeñ z ty³u – ten temat lepiej przemilczeæ. Z drugiej strony to nie jest przecie¿

Co tu du¿o mówiæ – ma³e nadwozie u³atwia parkowanie, ale tylna szyba przypominaj¹ca lufcik z czo³gu je z kolei utrudnia. Dziwi mnie tylko jeden fakt – dlaczego w miejskim aucie nie ma schowków? W pewnym momencie nie mia³em nawet gdzie po³o¿yæ telefonu

komórkowego, a jedynym sensownym miejscem okaza³ siê pojemnik na kubek od kawy. A co jeœli w jednej rêce mam telefon, a w drugiej kawê? Có¿ – coœ bêdzie musia³o wyl¹dowaæ za oknem. Na koniec pozostaje jeszcze ostatnie pytanie – ile na œwiecie jest kobiet, które czuj¹ siê mêskie? No w³aœnie, niewiele. Ale idŸmy jeszcze dalej. Ile na œwiecie jest kobiet, które czuj¹ siê mêskie i kupi¹ 170-konn¹ Alfê MiTo zamiast u¿ywanego Mustanga, w którym bêd¹ jeszcze twardsze? Flagowa MiTo ma w³aœnie tylu klientów - niewielu. Problem tej wersji polega na tym, ¿e jest zbyt kobieca dla faceta i zbyt mêska oraz bezkompromisowa dla kobiety. Dlatego czasem nie warto opró¿niaæ konto z 87 500z³ na najdro¿sz¹ wersjê, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e znacznie lepsza propozycja znajduje siê… na pocz¹tku cennika. fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy

www.AutoCentrum.pl

NOWE I U¯YWANE

DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH Al. Gen. Andersa

serwis

30-613 Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (12) 654 62 48 ( 8 - 16.30 ) tel. kom. 501/ 477-521

KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW

czêœci

SERWIS

CENTRUM N. HUTY

serwis

31-831 Kraków ul. Cienista 14 tel.: 502 660 820

REKLAMY / OG£OSZENIA

T S. O

BULWAROWA

NE AL TR EA

OS. SPÓ£DZIELCZE

drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na ¿yczenie Klienta przyje¿d¿amy po samochód i odwozimy po naprawie - drobne us³ugi œlusarskie

zapewniamy terminowoϾ i solidnoϾ

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

2

Janusz Makówka

owców KATALOG dla kier

czynne: pon.-pt. 6.30 8.00 - 1 soboty 4.00 9.00 - 1

CIENISTA

KA

OS. PRZY ARCE

TOMEX

ZAK£AD MECHANIKI POJAZDOWEJ

14 S TIM FA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Tylko jak w³aœciwie MiTo sprawdza siê w codziennej eksploatacji? Przecie¿ w³aœnie do tego zosta³o stworzone.

Na tunelu œrodkowym znajduje siê niewinnie wygl¹daj¹cy prze³¹cznik. W praktyce jest to element steruj¹cy systemem DNA, który wp³ywa na uk³ad napêdowy, zawieszenie, hamulce, sprzêg³o i skrzyniê biegów. Tryb allweather u³atwia jazdê w warunkach gorszej przyczepnoœci, normal warto stosowaæ na co dzieñ, a sport – ten jest dla ludzi znudzonych jazd¹. Wystarczy prze³¹czyæ przycisk, by auto nagle wyrwa³o to przodu i sta³o siê wyczuwalnie bardziej agresywne… To naprawdê dzia³a!

31-831 Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) 642 19 50 tel. kom.: 509 343 272 tel. kom.: 509 727 521

CZÊŒCI

KRZY¯A

owców KATALOG dla kier

www.japan-czesci.pl

zale¿y od nawierzchni. Jeœli z domu do pracy prowadzi autostrada, to mo¿e byæ ciekawie.

samochód rodzinny. Naprawdê mocny punkt auta to silnik. 170KM wprawiaj¹ce w ruch zaledwie 1200kg brzmi dobrze i takie w³aœnie jest. 7.5s do „setki”, œwietna elastycznoœæ i œrednio oko³o 7.5l paliwa na ka¿de 100km – ma³o jest na rynku samochodów, które gwarantuj¹ takie osi¹gi przy tak niedu¿ym zu¿yciu paliwa. Ju¿ od 2000 obr./min. czuæ, ¿e auto chce jechaæ, ale prawdziwa zabawa zaczyna siê, gdy obrotomierz wska¿e dwa razy tyle – auto wrêcz odlatuje, a przed oczami mo¿na zobaczyæ wszystkich œwiêtych. Silnik brzmi przy tym piêknie i naprawdê trudno go nie us³yszeæ, bo nadwozie nie jest chyba wyg³uszone niczym bardziej wyszukanym od waty. To jednak nie koniec dowodów na to, ¿e w³aœcicielka MiTo powinna byæ twarda…

D³ugo szuka³em odpowiedniego s³owa, które mog³oby trafnie okreœliæ uk³ad kierowniczy. I znalaz³em – jest po prostu dziwny. Autem trzeba jeŸdziæ w pe³nym skupieniu, z zaciœniêtymi poœladkami i obiema rêkami na kierownicy. Dlaczego? Bo ka¿da, nawet niewielka koleina, potrafi wyrwaæ kierownicê z r¹k i przybli¿yæ niebo. Zawieszenie jest jeszcze bardziej bezkompromisowe. Fakt, pozwala kierowcy na du¿o podczas wchodzenia w zakrêt, ale jest tak niemi³osiernie g³oœne i twarde, ¿e na naszych drogach mo¿e okazaæ siê prawdziw¹ udrêk¹. Jednak wszystko

OBROÑCÓW

06

Zgrabne nadwozie, dodatki dopasowane pod kolor oczu i urok, który czuæ w promieniu kilometra… Nie ma siê co

Benzynowa jednostka o pojemnoœci 1.4l, turbosprê¿arka, 170KM i przeci¹¿enia z myœliwca po wciœniêciu peda³u „gazu” w pod³ogê… Do zaw³adniêcia nad tym samochodem nie wystarczy zwyk³a, filigranowa kobieta, której fotel pasa¿era s³u¿y wy³¹cznie do przewo¿enia torebki i Yorka. Po pierwsze – York wy³ysia³by ze strachu ju¿ po kilkuset metrach, a po drugie - jego w³aœcicielka mog³aby wpakowaæ siê w drzewo ju¿ na pierwszym zakrêcie, bo tak narowiste jest to auto. MiTo w tej wersji potrzebuje ostrej dominy, która bêdzie w stanie go ujarzmiæ. A jest sporo elementów, nad którymi trzeba umieæ zapanowaæ…

PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE

Na pocz¹tek mi³y dodatek – drzwi bez ramek. Jednak w œrodku jest jeszcze wiêcej przyjemnych akcentów. Czerwona skóra œwietnie wspó³gra z charakterem auta. Alfa nie by³aby sob¹, gdyby pominê³a stylistyczne szczegó³y, dlatego na oparciach zosta³o nawet wyhaftowane logo marki. U¿yte materia³y ³adnie wygl¹daj¹ i s¹ mi³e w dotyku, a wykoñczenie kokpitu swoim wygl¹dem przypomina karbon. Ca³oœæ o¿ywiaj¹ srebrne wstawki i ³ad-ny, czytelny projekt. Mimo wszystko nie mog³em powstrzy-maæ siê od jednej myœli – to nie jest auto dla mnie…

oszukiwaæ – to nie jest zbyt mêskie. Dlatego ciê¿ko oprzeæ siê myœli, ¿e MiTo celuje nie tyle w m³odych ludzi, co w³aœnie w kobiety. Zastanawiam siê tylko jakie, bo w przypadku tego egzemplarza to nie jest takie proste.

REKLAMY / OG£OSZENIA

[

TEST

07


MOIM ZDANIEM Subiektywne autorskie opinie i komentarze

Cooper na olimpiadzie test MINI Cooper S 1.6 184KM Bayswater

Z okazji rozgrywanych w Londynie Igrzysk Olimpijskich, MINI wypuœci³o na rynek limitowan¹ edycjê – Bayswater. W czasie trwania olimpiady nie mog³em zrobiæ niczego bardziej adekwatnego ni¿ test mocnego Coopera S (1.6 184 KM) w³aœnie z pakietem Bayswater. Wnioski? Jest to auto niemniej ekscytuj¹ce ni¿ kolejne zwyciêstwa Usaina Bolta, czy zajmowane hurtowo czwarte miejsca polskich sportowców. Witold Hañczka (http://witoldhanczka.motoblogi.pl) MINI nie jest ju¿ mark¹ wy³¹cznie brytyjsk¹, ale jej w³aœciciel – BMW s³usznie nie zamierza rezygnowaæ z odwo³añ do piêknej tradycji pierwszych mikrusów. Limitowane MINI s¹ inspirowane Londynem. Bayswater to fragment miasta, w którym mieœci siê m.in. Hyde Park i stacja metra oraz wiele centr handlowych i restauracji. MINI przygotowa³o dla klientów tak¿e edycjê Baker Street, inspirowan¹ nazw¹ ulicy, na której mieszka³ s³ynny Sherlock Holmes, bohater powieœci sir Arthura Conan Doyle’a.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Cooper S nie jest sportowym bolidem typu Twingo RS. Jest raczej klasycznym autem miejskim, tyle ¿e klasy premium. Jakoœæ wykoñczenia nadwozia oraz wnêtrza samochodu stoi na najwy¿szym poziomie. Stylistyka to coœ œwie¿szego i bardziej nowoczesnego ni¿ oferuje BMW w swoich samochodach. Swoj¹ drog¹ Bawarczycy, reaktywuj¹c MINI, wybrali najlepszy z mo¿liwych sposób na zwiêkszenie zasiêgu sprzeda¿y. Chcieli otworzyæ siê na klientów, których interesuj¹ ma³e samochody miejskie i uda³o im siê to. Bez ryzyka utraty presti¿u w³asnej marki. Tego b³êdu nie ustrzeg³ siê Mercedes, produkuj¹c fataln¹ I gen. A-klasy oraz Audi, które jako A1 sprzedaje inaczej ubranego Volkswagena Polo. MINI nikt nie odmówi oryginalnoœci, ani klasy. MINI Cooper jest inny od wszystkich samochodów. Jest przyk³adem na to, ¿e auto niepraktyczne i zarazem drogie mo¿e staæ siê obiektem marzeñ tysiêcy ludzi. Bo ten, kto raz skosztuje jazdy MINI, zapragnie by staæ siê jego posiadaczem.

Dlaczego producenci chc¹ elektrycznego napêdu

Podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie, poœród licznych premier jedna by³a doœæ szczególna - Ferrari zaprezentowa³o silnik swojego przysz³ego superauta, flagowego produktu firmy. I jest to hybryda. Mateusz ¯uchowski (www.motooeconomicus.blox.pl) Niedawno dowiedzieliœmy siê, ¿e nastêpca legendarnego Enzo i F40 bêdzie mia³ napêd sk³adaj¹cy siê z klasycznego spalinowego V12 i dwóch silników elektrycznych. Jeden z nich bêdzie przekazywa³ ko³om moc wspólnie z jednostk¹ bazuj¹c¹ na tej, któr¹ mo¿emy ju¿ znaleŸæ w F12 berlinetta, a drugi z kolei bêdzie j¹ odci¹¿a³, zasilaj¹c znajduj¹ce siê na pok³adzie urz¹dzenia. Z drugiej strony, w momencie mniejszego obci¹¿enia motor spalinowy bêdzie ³adowa³ baterie, zmniejszaj¹c koñcowy wynik emisji spalin i wyd³u¿aj¹c zasiêg. Choæ idei tej bli¿ej do Opla Ampery, Ferrari dumnie prezentuje go pod szyldem zaczerpniêtego wprost z Formu³y 1 KERSu. Czy w³aœciciele czerwonego bolidu z legendarnym koniem na masce naprawdê przejmuj¹ siê kilkoma oszczêdzonymi gramami dwutlenku wêgla? O ile ograniczanie spalin w przypadku samochodów produkowanych masowo ma jeszcze znaczenie (choæ i tak wiêcej szkodliwych gazów emituj¹ krowy), to po co skupiaæ siê na tym w przypadku modelu, który powstanie w iloœci jakiœ 400 sztuk, które bêd¹ wyci¹gane co najwy¿ej na weekendow¹ przeja¿d¿kê za miastem? Co wiêcej, Ferrari nie jest w tym przypadku odosobnione. Prawie gotowy jest ju¿ flagowy supersamochód Porsche: 918. Ten rasowo wygl¹daj¹cy bolid ma 500-konne V8 i... kolejne 218 KM pochodz¹ce z trzech silników elektrycznych. Co wiêcej, to w³aœnie one przede wszystkim maj¹ byæ zmuszane do pracy, tak aby w oficjalnych danych technicznych móc pochwaliæ siê spalaniem na poziomie zaledwie 3 l/100 km i emisj¹ dwutlenku wêgla poni¿ej 70 g/km (Prius emituje 111 g/km, Bugatti Veyron, do którego 918 ma mieæ zbli¿one osi¹gi - kilogram na kilometr w cyklu miejskim). Notabene, to pierwsze Porsche, które bêdzie mo¿na za³adowaæ z domowego gniazdka. Samochody sportowe powinny byæ ostatnim bastionem wielkich rycz¹cych motorów i ³amaæ wszystkie spo³eczne normy, a tymczasem okazuj¹ siê byæ pierwsze, które d¹¿¹ do poprawnoœci i zmian. Dlaczego? Bo obecnie najpopularniejsi producenci przemys³u motoryzacyjnego to bardzo silne marki. I jako takie, s¹ ju¿ w pierwszej kolejnoœci wytworem marketingu, a nie techniki. Doszliœmy teraz do momentu, w którym wizerunek jest ju¿ kreowany nie tylko kampani¹ reklamow¹ b¹dŸ strategi¹ PR-ow¹, ale i wci¹gniêto do tego celu same produkty. Opisywane modele - jako konstrukcje maj¹ce œwiadczyæ o ca³ej marce, bêd¹ce ich najsilniejszymi, najbardziej wiarygodnymi billboardami i twarzami - maj¹ za zadanie budowaæ jej wizerunek. Dlatego wiele rozwi¹zañ w nich zastosowanych niekoniecznie ma sens dla samej konstrukcji mechanicznej, ale ma bardzo du¿¹ wartoœæ dla tej marketingowej. Ferrari i Porsche potrzebuj¹ tego

napêdu elektrycznego nie dla samych samochodów, ale dla ca³ej marki - potrzebuj¹ pokazaæ, ¿e s¹ liderami technologicznymi i s¹ odpowiedzialni wobec œrodowiska. Po¿¹danie marki rozgrywa siê na coraz wiêkszej iloœci p³aszczyzn, i na wszystkich trzeba radziæ sobie tak samo dobrze, bo wszystkie maj¹ wp³yw na koñcowe postrzeganie produktu. Na rynku coraz czêœciej mo¿emy znaleŸæ modele, których celem nie jest ekonomiczny rachunek tego jednego szczególnego produktu, ale wp³yw na sprzeda¿ i odbiór tych pozosta³ych. Jeœli dana marka aspiruje do roli producenta aut ekskluzywnych, zrobi jeden supersamochód b¹dŸ limuzynê, nawet jeœli ma na niej straciæ. Jeœli wielkoseryjny producent chce zamanifestowaæ swoj¹ troskê wobec œrodowiska, zaprezentuje liniê aut ekologicznych i bêdzie je promowa³ o wiele bardziej ni¿ swoje dotychczasowe produkty, nawet jeœli nie liczy na udzia³ nietypowych konstrukcji sprzeda¿y wiêkszy ni¿ 2-3%. W terminologii angielskiej samochody tego typu okreœlane s¹ mianem "halo cars", bowiem podobnie jak w przypadku psychologicznego efektu halo (aureoli), na podstawie jednej w³aœciwoœci przypisywane s¹ kolejne, które nie by³y bezpoœrednio zaobserwowane. Choæ termin ten w USA znany jest ju¿ od 1938 roku, przez wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ywotu uto¿samiany by³ z najbardziej okaza³ymi modelami flagowymi, których li tylko efektem pobocznym by³o udzielanie swojego blasku tañszym pozycjom w cenniku. Teraz za to spotykamy siê z sytuacj¹, w której wywo³anie efektu halo na d³ugoœci ca³ej palety modelowej jest jedynym celem danego produktu. Alfa Romeo przez dekady znana by³a jako producent aut klasy ni¿szej i œredniej, ale grunt pod powrót na rynek amerykañski przygotowano superautem 8C Competizione, które mia³o zdobyæ tam popularnoœæ dla marki i wyperswadowaæ u odbiorców wizerunek samochodów bardzo ekskluzywnych i sportowych. Lexus, chc¹c zmieniæ swoje postrzeganie na producenta bardziej wyrafinowanego technologicznie i potrafi¹cego robiæ auta o dobrych osi¹gach, wprowadzi³o do oferty model LFA - mimo ¿e rodzi³ siê w strasznych bólach i koszty jego wytwarzania s¹ tak wysokie, ¿e jego katalogowa cena jest dwukrotnie wy¿sza od zbli¿onego osi¹gami Ferrari 458 Italia. G³ówny rywal Infiniti nie pozosta³ mu d³u¿ny i na ostatnich targach zaprezentowa³ superauto Emerg-E, z centralnie umieszczonym silnikiem (hybrydowym). Mercedes Benz nie móg³by zakomunikowaæ rozpoczêcia sprzeda¿y samochodów elektrycznych lepiej, ni¿ limitowan¹ seri¹ SLS AMG na pr¹d - dalej szybkiego, piêknego i po¿¹danego. BMW chce pokazaæ, ¿e auta elektryczne mog¹ dawaæ przyjemnoœæ z jazdy wprowadzanym wkrótce do sprzeda¿y modelem i8, a Aston Martin udowadnia swoj¹ przynale¿noœæ do œwiatowej technologicznej czo³ówki wyj¹tkowo ekskluzywnym One-77 za ponad milion funtów. Z kolei tak masowy producent jak General Motors chcia³ zerwaæ z ³atk¹ producenta samochodów przestarza³ych, ciê¿kich i paliwo¿ernych, wprowadzaj¹c z wielk¹ fet¹ innowacyjnego Chevroleta Volta. Z drugiej strony, Volkswagen odrzuci³ kilkanaœcie lat temu projekt œwietnie zapowiadaj¹cego siê auta sportowego Nardo, mog³oby ono bowiem zagroziæ postrzeganiu najwa¿niejszych modeli dla marki, pokroju Polo i Golfa. Samochody, przez które bêdzie postrzegana ca³a marka, nie mog¹ wiêc pozwoliæ sobie na bycie nieinnowacyjnymi. Producenci bêd¹ coraz chêtniej siêgali po tego typu zagrywki, dope³niaj¹c obrazu marki opartego przede wszystkim na marketingu i iluzji, a nie rzeczywistych w³aœciwoœciach swoich produktów.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

08

Mocny, elastyczny silnik, stylistyka przykuwaj¹ca wzrok wszystkich… wszystkich, masa modnych nawi¹zañ do historii motoryzacji – wspaniale, ale te zalety nie wystarcz¹, aby MINI nazwaæ dobrym samochodem. W ka¿dym przypadku, zakup Coopera S jest bowiem podszyty cienk¹ warstw¹ absurdu. Dlaczego? To maluch klasy premium – nawet bez pakietu kosztuje ponad 100 tys. z³. Mimo to spala pokaŸne iloœci paliwa (œrednio 8,4 podczas testu). Wewn¹trz znajdzie siê miejsce dla czterech osób, ale jest ciasno. Ma³a przednia szyba uniemo¿liwia obserwacjê sygnalizacji œwietlnej. Rozmieszczenie przycisków na kokpicie wprawia w zak³opotanie, gdy¿ jest celowo nietypowe. Np. szyby otwieramy za pomoc¹ przycisków umieszczonych na œrodku panelu centralnego (jak w Dacii), a nie na drzwiach. I ten monumentalny zegar na œrodku. Jest tyle¿ piêkny, co niepraktyczny – przy wiêkszych prêdkoœciach, kierowca i tak œledzi prêdkoœæ na niewielkim wyœwietlaczu, umieszczonym za kierownic¹.

MOIM ZDANIEM Subiektywne autorskie opinie i komentarze

owców KATALOG dla kier

Dziêki pakietowi Bayswater, testowy MINI by³ bardzo bogato wyposa¿ony i przepiêknie wystylizowany. Koszt udogodnieñ to ponad 15 tys. z³, ale jak ³atwo siê domyœliæ, wyposa¿enie MINI w te same dodatki poza pakietem by³oby jeszcze dro¿sze. Bayswater to uzbrojona po zêby maszyna do pokonywania kilometrów. NajgroŸniejsz¹ broni¹ Coopera w wersji S jest jednak zawsze silnik. Turbodo³adowana jednostka o poj. 1.6, generuje 184 KM. Ale te dane i tak nie mówi¹ wszystkiego. 240 Nm maksymalnego momentu obrotowego jest wartoœci¹ imponuj¹c¹ jak na silnik benzynowy o tej pojemnoœci. Jednostka osi¹ga wspomnian¹ wartoœæ momentu ju¿ przy 1600 obr./min. i… utrzymuje do 5000 obr./min. Nie, to nie sprê¿arka mechaniczna, stosowana w Cooperze S pierwszej generacji. Teraz za do³adowanie silnika odpowiedzialna jest turbosprê¿arka typu Twin Scroll. Spaliny s¹ doprowadzane na wirnik dwoma kana³ami (twin). Dziêki temu niwelowane s¹ straty, zwi¹zane z przeciwciœnieniem gazów i spaliny nabieraj¹ w kana³ach du¿ej prêdkoœci. Sprê¿arki tego typu maj¹ kilka zalet: - przede wszystkim s¹ bardzo efektywne i daj¹ du¿e pole do zwiêkszania zakresu obrotów maksymalnego momentu; - w porównaniu do klasycznego turbo, próg mo¿na obni¿yæ nawet o 500 obr./min.; - Twin Scroll jest te¿ prostsza w konstrukcji, a wiêc i tañsza w produkcji ni¿ turbiny ze zmienn¹ geometri¹ ³opatek, czy Biturbo.

Wady? Jest nieco mniej efektywna od wymienionych. Twin Scroll wydaje siê rozwi¹zaniem idealnym dla silnika niewielkiego, ale bardzo sportowo usposobionego, MINI. W odczuciu kierowcy, MINI w ogóle nie ma tzw. ,,laga” – zbiera siê równoczeœnie z wciœniêciem peda³u gazu. Co wiêcej niezwyk³a elastycznoœæ pozwala na dynamiczne przyspieszanie na ka¿dym biegu. Wra¿enia potêguje sportowo zestrojone zawieszenie (oczywiœcie tylko na równej drodze) i precyzyjny uk³ad kierowniczy (zw³aszcza w trybie (,,Sport”).

09


[

ŒWIAT RAJDÓW Puchar Castrol Edge Fiesta Trophy

fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta¿u prasy.

Castrol Edge

Fiesta Trophy – puchar, jakiego jeszcze nie by³o Puchar Castrol Edge Fiesta Trophy wystartowa³ podczas kwietniowego Rajdu Œwidnickiego. Rozegrany w drugi weekend sierpnia Rajd Rzeszowski stanowi³ pó³metek tych rozgrywek. Po trzech rundach zdecydownym liderem i kandydatem do koñcowego triumfu jest Rados³aw Typa, jednak przed zawodnikami jeszcze dwie bardzo wymagaj¹ce imprezy. Zawody Castrol Edge Fiesta Trophy (CEFT) s¹ wliczane do cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w ramach klasy 6 i s¹ organizowane przez firmê G4 Garage we wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem Motorowym. G³ównym sponsorem pucharu jest Castrol Edge, uznana marka olejów syntetycznych. Do tegorocznej edycji CEFT wybrano piêæ rajdów – Rajd Œwidnicki, Rajd Karkonoski, Rajd Rzeszowski, Rajd Polski oraz Rajd Dolnoœl¹ski. Do udzia³u w CEFT dopuszczeni s¹ zawodnicy startuj¹cy samochodami Ford Fiesta R2 i R1. Na starcie pierwszych zawodów w ramach CEFT w Œwidnicy stanê³o siedmiu kierowców, a zwyciê¿y³ Rados³aw Typa. Podczas Rajdu Karkonoskiego do stawki do³¹czyli bracia Nivette. W swoim

debiucie za kierownic¹ Forda Fiesty R2 Filip Nivette zgarn¹³ komplet punktów. Na Rajdzie Rzeszowskim w CEFT wystartowa³o a¿ dziewiêæ za³óg, co stanowi tegoroczny rekord frekwencji. Œliskie podkarpackie asfalty stanowi³y du¿e wyzwanie dla zawodników. Ostatecznie po raz drugi w sezonie najszybszy okaza³ siê Typa i z 74 punktami jest liderem. 59 oczek ma £ukasz Byœkiniewicz, a 52 – Aleksander Jaroszewicz. Castrol Edge Fiesta Trophy to jedyne zawody w Polsce, na których zapewniony jest dostêp do zintegrowanego serwisu dla wszystkich startuj¹cych za³óg wzorowany na mistrzostwach œwiata. W parku serwisowym pucharu znajduje siê namiot dla zawodników, zaproszonych goœci i dziennikarzy, w którym mieœci siê m.in. 103-calowy telewizor, na którego ekranie prezentowane s¹ wyniki na ¿ywo oraz relacje i on-boardy z odcinków specjalnych. Organizator zapewni³ bardzo dobry efekt wizualny, dbaj¹c o jednolit¹ kolorystykê wszystkich elementów scenerii zawodów, takich jak przestrzeñ parku serwisowego, kombinezony zawodników, oklejenie samochodów, identyfikatory, œcianki prasowe czy stroje dla hostess. Na terenie strefy serwisowej jest dostêp do bezprzewodowego internetu. Puchar Fiesty to jednak nie tylko miejsce rywalizacji zawodników – podczas ka¿dego rajdu rozgrywany jest bowiem równie¿ konkurs dla mechaników. Aby wygraæ, nale¿y wykonaæ zadanie serwisowe w jak najkrótszym czasie. Do tej pory dwuosobowe dru¿yny musia³y zmierzyæ siê ze zmian¹ ko³a, klocków hamulcowych oraz opony. Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie jest Ford Ka.

[

RAPORT Ranking sprzeda¿y nowych aut

Informacji dostarcza

Statystyki sprzeda¿y nowych samochodów w Polsce - lipiec 2012

Subiektywnym okiem

Octavie z silnikiem 1.6 lub 1.4 TSI wraz z instalacj¹ gazow¹, zaprojektowan¹ specjalnie do tych silników. Testowana przeze mnie wersja by³a wyposa¿ona w silnik 1.6 wraz z LPG. Spalanie LPG w warunkach miejskich z Skoda Octavia to samochód znany chyba ka¿demu, klimatyzacj¹ wynios³o ok 11.5-12l/100km, na trasie kto przynajmniej raz zastanawia³ siê nad uda³o siê zejœæ do ok 8l/100km LPG stosuj¹c zasady zakupem rodzinnego auta w dobrej cenie. ECO DRIVINGU. Silnik ten nie jest demonem szybkoœci, ale zupe³nie wystarczy do spokojnego Autor: Daniel Brzyski przemieszczania siê w ruchu miejskim czy na trasie. a kod o: S Jedyne co mo¿e przeszkadzaæ to nadmierny ha³as w fot Czeskie auto cieszy sie du¿ym uznaniem kabinie przy wy¿szych prêdkoœciach. Skoda Octavia polskich kierowców, dziêki stosunkowo niskiej posiada wszystko to co powinien posiadaæ rodzinny cenie zakupu, dobrej jakoœci, oraz przystêpnych cenach czêœci samochód, pojemny baga¿nik, du¿o miejsca dla zamiennych. Dodatkowym autem dla wielu kierowców jest fakt ¿e pasa¿erów przednich foteli oraz tylnej kanapy. Mile bêd¹ Skoda to auto zbudowane na czêœciach Volkswagena, którego od zaskoczone osoby które maj¹ powy¿ej 190 cm wzrostu, na zawsze kochali polacy, za legendarn¹ niemieck¹ bezawaryjnoœæ. II tylnej kanapie jest wystarczaj¹co du¿o miejsca nad g³ow¹ i generacja po faceliftingu nabra³a œwie¿oœci, a przednie na nogi, nawet przy znacznym odsuniêciu foteli do ty³u. œwiat³a nada³y agresywnoœci i dynamiki ca³ej sylwetce Zawieszenie Octavii pracuje sprê¿yœcie, a nadwozie nie pojazdu. Trudno jednak mówiæ o sportowej charakterystyce, przechyla siê niebezpiecznie przy szybszym pokonywaniu jednostek napêdowych w tym modelu. Wyj¹tek stanowi zakrêtów. Pokusi³bym siê o stwierdzenie ¿e w polskich specjalna wersja Octavii RS. Silnik 2.0 TFSI generuje moc warunkach powinno siê sprawowaæ bardzo dobrze. Nie 200KM co przy skrzyni automatycznej DSG daje du¿¹ radoœæ jest to skomplikowana konstrukcja to te¿ ewentualne z jazdy, a kierowca mo¿e chodŸ trochê poczuæ siê jak remonty zawieszenia, nie powinny zbytnio nadwyrê¿yæ zawodnik sportów motorowych. Niestety wersja sportowa portfela. to koszt powy¿ej 100.000 z³. Na szczêœcie podstawowe Podsumowuj¹c cena za Skodê Octavie w bogatszej wersji wersje zaczynaj¹ siê od ok 55.000 z³. Z³otym œrodkiem jest wyposa¿enia jest mniej atrakcyjna ni¿ azjatyckich wersja ambition która z silnikiem 1,6l (102KM) to wydatek konkurentów, jednak niew¹tpliwie dziêki wyrobionej ok 71.000 z³. Ceni¹cy sobie oszczêdnoœæ mog¹ zamówiæ marce jest to dobra inwestycja.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

W lipcu 2012 przyby³o 89 436 (-4,8% r/r; +5,7%m/m) nowych i u¿ywanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t (po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce). Nowych samochodów zarejestrowano 23 759 (-10,6% r/r; -10,4% m/m). Jest to najni¿szy poziom sprzeda¿y miesiêcznej od pó³tora roku. Wœród u¿ywanych odnotowano nap³yw w ostatnim miesi¹cu 65 677 lekkich samochodów (-2,6% r/r; +13% m/m). Od pocz¹tku roku przyby³o, licz¹c razem osobowe i dostawcze – 597 408 sztuk nowych i u¿ywanych lekkich samochodów (-3,3% r/r). W lipcu 2012, kolejny miesi¹c z rzêdu wyst¹pi³y spadki wœród nowych lekkich samochodów (osobowych i dostawczych razem). £¹cznie zarejestrowano ich 23 759,

mniej o 2 823 (-10,6%), ni¿ w analogicznym miesi¹cu 2011 roku i mniej o 2 771 ni¿ przed miesi¹cem (- 10,4% m/m). W grupie tej odnotowano 20 898 nowych osobowych samochodów, mniej o 9,7% licz¹c rok do roku (-2 236) i mniej ni¿ w czerwcu o 2 495 (-10,7%). W rejestracjach nowych samochodów dostawczych wystêpuj¹ce od ostatnich trzech miesiêcy spadki s¹ zdecydowanie wyraŸniejsze. W lipcu zarejestrowano 2 861 nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony, mniej o 17% (-587) ni¿ rok wczeœniej i mniej ni¿ w czerwcu o 8,8% (-276). Od pocz¹tku roku zarejestrowano 170 090 nowych samochodów osobowych i 22 699 dostawczych. Utrzymuj¹ce siê jeszcze przed miesi¹cem wzrosty w skumulowanych wynikach przygas³y, odpowiednio do poziomu 5,1% i -0,8% w obu kategoriach.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

10

Rynek nowych samochodów ci¹gnie w dó³ mimo delikatnych wzrostów do poprzedniego miesi¹ca, na rynku samochodów u¿ywanych.

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

- Skoda Octavia II 1.6 LPG

11


CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO czêœci do samochodów dostawczych nowe i u¿ywane

MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zamów e-wydanie na www.kdk.pl MECHANIKA POJAZDOWA

Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

Sklep: tel. 12 423 50 88 w. 21 tel. 12 296 36 57 Kraków, ul. Podskale

MEGA PROMOCJA z nagrodami

32-020 Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) 278 18 21, 602-138-246 www.felgi-naprawa.krakow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

SPECJALIZACJA ZAK£ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe

opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa¿amy GRATIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

NISKIE CENY ! ! ! ul. Klonowica 15 c , tel: 606 215 309

Authorised Dealer AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A TEL. 12 644-37-43 CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00 www.fijalkow.pl

OLEJE SILNIKOWE Castrol

zakupione w naszej firmie KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£ oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£ ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ PRANIE TAPICERKI POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM k i n t a p³ ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW PNEUMATYCZNE SMAROWANIE T VA ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO ~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI NAPRAWA ZAWIESZEÑ

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Castrol

- WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG

owców KATALOG dla kier

NAPRAWA FELG MAREK CZAJA

WULKANIZACJA

- OPONY NOWE I U¯YWANE

Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel. 12 412 30 16 pn.-pt.: 8:00 - 16:00 www.mechanikapojazdowa.go3.pl REKLAMY / OG£OSZENIA

12

(rejon Ronda Matecznego)

Kraków (Podgórze), ul. Dauna 110, tel. 661 73 73 73

Wies³aw Banachowicz

AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY

11a

AUTO CZÊŒCI

Castrol

NAPRAWY BIE¯¥CE WULKANIZACJA WYMIANA OLEJU KLIMATYZACJA - SERWIS GEOMETRIA KÓ£

Serwis: tel. 12 423 50 88 w. 22 tel.kom. 502 123 334

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

30-758 Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: 602 33 87 18, 12 653 00 51 www.p2000.com.pl, biuro@p2000.com.pl

13


12 413-69-57 czynne: 9-17

Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: 509-944-946, 513-143-891 nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

SPECJALIZACJA:

- Szlifowanie i tulejowanie bloków cylindrowych - Szlifowanie wa³ów korbowych - Regeneracja korbowodów - Regeneracja g³owic - Samochody osobowe i dostawcze zapewniamy czêœci

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

31-553 Kraków ul. Cystersów 21

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

o

tradycje od 1969

MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

15


Piotr Ziarko

Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, 30-685 Kraków, tel./fax: 12 264 70 70

Asortyment paliw

Us³ugi

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41 Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14 Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15 Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96 Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48 Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04 Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60 Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30 Kraków, ul. Rzebika 6, tel. 12 653 04 27 Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45 Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15 Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86 Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55 Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33 Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90 S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON

S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504 Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77 Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74 Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF,

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46 Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20 Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21 Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11 Kraków, ul. Kapelanka 37, tel. 12 259 06 50 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39 Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60 Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51 Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00 Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG

S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05 Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01 Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36 Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71 Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49 Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K

LEGENDA REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: Fuel Save; FSD: Fuel Save Diesel. US£UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

owców KATALOG dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zamów e-wydanie na www.kdk.pl 16

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 13.00

WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH

Dane adresowe

FPHU Strefa Serwisowa

17


Przegl¹d techniczny

dotyczy zmiany koloru auta

w sk³ad wchodzi kontrola: oœwietlenia, uk³adu hamulcowego, zawieszenia, uk³adu wydechowego, poziomu p³ynów, uk³adu kierowniczego, ³adowania akumulatora ®

CENTRO GUM

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

Pompowanie kó³ azotem www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zamów e-wydanie na www.kdk.pl Stacja Demonta¿u Pojazdów

opony nowe i u¿ywane

tel. 12/ 273 07 25, tel. kom. 886 699 832, e-mail: demot@demot.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Rêczne mycie oraz woskowanie samochodu osobowego Mo¿liwoœæ telefonicznej rezerwacji pod numerem: 12 413 97 88

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹

Pe³ny serwis klimatyzacji (pró¿nia 20 minut) Us³uga nie uwzglêdnia ceny gazu. Gaz dodatkowo p³atny: 10 z³ za 100 gram.

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

w sk³ad którego wchodzi kontrola: uk³adów: hamulcowego, wydechowego, kierowniczego; ³adowania akumulatora, oœwietlenia, poziomu p³ynów, zawieszenia.

0 ,01 0 ,01 0 ,00 1 ,00 25 ,00 35 ,00 69 ,01

owców KATALOG dla kier

mo¿liwy monta¿ w naszym serwisie

REKLAMY / OG£OSZENIA

Myœlenice

18

dysponujemy w³asnym transportem

G³ogoczów 819

sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹!

Przegl¹d techniczny auta

P

rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu

Wadowice

w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania

H

SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! Kraków

Przegl¹d letni

kwota do zap³aty

KUPONY RABATOWE

-10%

19


owcó dla kier

w

KATALOG

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.10.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 418 40 60 Kraków ul. Kamienna 43 tel. 12 418 40 60 , www.auto-sochaux.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

kupon wa¿ny do 15.10.2012

ców

KATALOG ow dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 e-mail: centrogum@driver-polska.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58 Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

kupon wa¿ny do 15.10.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

wców la kiero

KATALOG d

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.10.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 269 12 26 wew. 102, 104, 106 Kraków ul. Zakopiañska 288 tel . 12 269 12 26, www.viamot.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG kupon wa¿ny do 15.10.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owcó dla kier

w

KATALOG

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.10.2012

P

R

Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

tel. 501 172 488 31-572 Kraków ul. Niepo³omska 54

mechanika, elektronika sprzeda¿ oryginalnych czêœci do Renault remonty silników - benzyna, diesel remonty mechaniczne aut zabytkowych

Auto Serwis Tomasz Gadzina tylnych

Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32 e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc

belek

Reklama:

wszystkie marki - specjalnoϾ samochody francuskie Regeneracja

Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

zeskanuj kod i sprawdŸ e-wersje

tel. (12) 632 09 32 tel. 609 370 869 e-mail: reklama@kdk.pl Zamawianie internetowego wydania gazety:

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58

AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C.

Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG" 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze¿one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto: 24.08.2012 zdjêcie pierwsza strona: archiwum

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

H

KOMPLEKSOWE naprawy WSZYSTKICH marek

owców KATALOG dla kier

20

kupon wa¿ny do 15.10.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 656 52 52 lub 12 423 55 55

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Kraków, Al. Bora Komorowskiego 9 tel. 12 413 97 88 zapraszamy: pon.-pt.: 8-19, sob.: 8-16

Specjalizacja auta FRANCUSKIE

www.katalogdlakierowcow.pl

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

CENTRO GUM

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

®

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

owców r e i k a KATALOG l d

REKLAMY / OG£OSZENIA

KUPONY RABATOWE

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

21


DIESEL SERWIS

31-572 KRAKÓW ul. NIEPO£OMSKA 55

tel./fax 12 686 13 78 kom. 505 269 716 500 272 822

LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE

SERWIS CZYNNY: PN. - PT., 8 - 17 DIAGN

osobowych, ciê¿arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych

(MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne)

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

- renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu

- tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli

Lakiery w aerozolach

NAPR AW SILNIK A ÓW OSTYK A DIESL POJA A ZDÓW

NAPRAWA POJAZDÓW

TAPICERSTWO MEBLOWE

NAPRAWA POMPOWTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê¿arowych

SPRAWDZENIE ORAZ NAPRAWA WTRYSKIWACZY

mechanika pojazdowa

YSIEK KRZ

Kraków, ul. Centralna 75

tel. (12) 644 72 01

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

biuro@aservice.pl

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

www.aservice.pl

KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) 415-15-57

CITROEN PEUGEOT RENAULT

Czêœci i akcesoria nowe i u¿ywane importowane z Francji do samochodów marki

czynne: 9-17, sob. 9-13

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56 e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) 653-00-99, tel. 601 42-05-00

zamów e-wydanie na www.kdk.pl

do samochodów osobowych i ciê¿arowych

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH: rzêdowe, rotacyjne,common rail, EDC, VE, VA, VP-44, 29-30, CP, BOSCH, ZEXEL, PERKINS, MOTORPAL, DELPHI, DENSO

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Kraków, ul. Centralna 47, tel.: /12/ 643 63 22 Sklep: tel./fax: 12 686 06 11 Warsztat: tel./fax: 698 968 992 zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek 8 - 17 e-mail: autoelektrooil@op.pl www.aeo.net.pl

francuskiej

PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17

tel. (12) 415-73-14

Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota: 9-13

www.czesci.krakow.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Klimatyzacja Opony /wymiana i sprzeda¿/

do samochodów produkcji

owców KATALOG dla kier

22

SERWIS SAMOCHODOWY Elektromechanika Serwis Olejowy Mobil 1 Sklep Motoryzacyjny REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

AUTO "ELEKTRO-OIL"

23

KATALOG dla kierowców nr 239 [wrzesień 2012]  
KATALOG dla kierowców nr 239 [wrzesień 2012]  

W numerze: Cooper na olimpiadzie. Test: MINI Cooper S 1.6 184 KM Bayswater Edition – Londyn 2012 [caravaning] Po co rolnikowi kamper? [test]...

Advertisement